Reforma s.r.o. v itálii podle nové právní úpravy společností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Reforma s.r.o. v itálii podle nové právní úpravy společností"

Transkript

1 diritto commerciale italiano italské obchodní právo 20 economicrevue 51 Reforma s.r.o. v itálii podle nové právní úpravy společností Nová právní úprava, zavedená CZ nedávnou reformou právní úpravy společností s ručením omezeným, bude mít z mnoha důvodů značný dopad. Stačí si uvědomit, že se jedná o nejrozšířenější formu kapitálové společnosti, svojí velikostí navíc nejlépe vyhovující podnikání v Itálii, a mající jednodušší strukturu oproti akciové společnosti, která má některé nevýhody: nutnost dozorčí rady, povinnost svolávat valnou hromadu na stránkách Úředního věstníku (Gazzetta ufficiale), vyšší minimální základní kapitál apod. Tyto nevýhody navíc nejsou vyváženy výhodami, jako například možností vydávat obligace, která nyní již pro s.r.o. není vyloučená. Společnost s ručením omezením neměla nikdy předtím vlastní úpravu, pouze několik specifických norem, a paragrafy zákoníku často odkazovaly na ustanovení, týkající se akciových společností. Zákonodárci nyní vytvořili konečně ad hoc úpravu společnosti s ručením omezeným, poměrně odlišnou od úpravy akciové společnosti, která umožňuje řídit ekonomické situace typické pro rozměr a organizaci takové struktury společnosti. Čl (Ručení) Byla potvrzena předchozí úprava, v níž byla po bok historické smluvní povahy společenské smlouvy, uzavřené dvěma nebo více společníky, zařazena možnost založení jednostranným úkonem. Hlavní princip ručení omezeného do výše hodnoty vlastního vkladu každého společníka ve společnostech, majících více osob, nepřipouští výjimky, zatímco ve společnostech, majících jednu osobu, vyplývá výhoda omezeného ručení nezbytně z dodržení určitého chování. Nový odstavec II článku 2462 totiž stanoví, že jediný společník ručí neomezeně při souběhu všech tří následujících podmínek: že společnost je nesolventní (nestačí tedy pouze dočasná platební neschopnost nebo pouhé nesplnění jednoho závazku, ale je nutná skutečná nesolventnost mající charakter úpadku); že vklady nebyly stoprocentně složeny (jak vklad původního jediného společníka, tak vklady, k nimž se zavázali, ale které nesložili jednotliví společníci ve společnosti, mající více osob, která se z jakéhokoliv důvodu stala společností s jediným společníkem), a to jak s ohledem na vklady, uvedené ve společenské smlouvě, tak na vklady, vyplývající z kapitálových operací; že v obchodním rejstříku nebyl proveden zápis jediného společníka, jak stanoví zákon. Upozorńujeme na rozdíl oproti předchozí úpravě, kdy pro vznik neomezeného ručení stačilo pouhé nesplnění povinností zápisu. Toto neomezené ručení se nevztahuje na závazky společnosti, přijaté v době, kdy celý podíl patřil jediné osobě. Čl (Založení) Článek 2463 občanského zákoníku stanoví možnost založit společnost jednostrannou smlouvou nebo listinou, sepsanou ve formě veřejné listiny. Uložení této listiny má zakládající účinek a musí být provedeno notářem do deseti dnů (oproti 30 dnům stanoveným starou úpravou) na obchodním rejstříku. Stará úprava se vztahovala pouze na fyzické osoby (přestože účast jiných subjektů, než fyzických osob, nebyla předmětem diskuse). To vyplývalo z typické povahy společností s ručením omezeným, které sice byly kapitálové, ale byly (a jsou) silně závislé na osobě svých společníků (tzv. intuitus personae). Nyní je bráno do úvahy to, že intuitus personae může existovat i v případě, že společníky společnosti s ručením omezeným jsou i jiné subjekty, než fyzické osoby: nová úprava (čl. 2463, odst. 2, bod 1) mění předchozí úpravu a stanoví, že ve společenské smlouvě, kromě údajů o fyzických osobách, se uvádějí také údaje o firmě a sídle právnických osob, které jsou společníky, a o místu založení. Tento poslední údaj může být však obtížně zjistitelný v případě dříve založené společnosti, která se několikrát přestěhovala, nemluvě o případu zahraničních společností nebo osob. K významné změně došlo rovněž ve způsobu uvádění sídla společnosti, neboť v současné době bude stačit uvedení obce, v níž je umístěno hlavní sídlo společnosti a eventuální provozovny, bez uvedení přesného umístění, zatímco dřívější praxe vyžadovala uvedení ulice a popisného čísla. To umožní změnit sídlo společnosti v rámci jedné obce pouhou změnou zápisu Sestavil: dr. Piero Giovannini

2 52 economicrevue 20 diritto commerciale italiano italské obchodní právo v obchodním rejstříku, aniž by bylo nutno měnit společenskou smlouvu a tedy svolávat valnou hromadu. Dále došlo k rozšíření koncepce předmětu podnikání s tím, že ve společenské smlouvě bude nutno uvést činnost, zakládající předmět podnikání, a tedy poměrně podrobně i ekonomickou aktivitu, kterou společnost hodlá provádět. Výrazy společnost může vykonávat veškerou obchodní činnost budou proto tolerovány pouze v případě, že budou podrobně specifikovány, například s odkazem na specifická odvětví obchodu, v nichž společnost zamýšlí působit, a to i potenciálně (nelze však uvádět veškeré lidské činnosti bez jejich příslušných logických souvislostí). Společenská smlouva dále musí obsahovat podle odst. 7 úpravu, týkající se fungování společnosti, s uvedením norem, které se týkají správy, zastupování a rozdělení kompetencí mezi společníky a jednatele. Společenská smlouva a stanovy mohou proto být obsaženy v jediné listině, neboť v nových ustanoveních chybí odvolání na čl obč. zákoníku, který v konsolidované praxi, přijaté v občanském zákoníku, vyžaduje, aby u kapitálových společností společenská smlouva existovala odděleně od stanov. Náležitosti doby trvání společnosti, které byly dříve typické pro kapitálové společnosti, byly zrušeny vynecháním bodu 9 odst. 1 článku V případě společností, které budou založeny na dobu neurčitou, bude mít každý společník kdykoliv právo na vystoupení ze společnosti s tím, že toto vystoupení musí být oznámeno šest měsíců předem. Tento termín lze prodloužit až na jeden rok (čl. 273, odst. 2). Čl (Vklady) Bylo potvrzeno, že společnost s ručením omezeným nemůže být založena se základním kapitálem nižším než euro, a že vklad musí být peněžitý, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Čl občanského zákoníku uvádí další četné novinky: a) mohou být vložena všechna hospodářsky ocenitelná aktiva, a tedy jakýkoliv prvek, použitelný při výkonu podnikání, za podmínky, že bude zaručeno skutečné vytvoření základního kapitálu. Tato novinka má široký dosah, neboť vklady do s.r.o. bude nyní možno provádět i ve formě pracovních výkonů nebo služeb poskytovaných společníky, na rozdíl od akciových společností, kde trvá zákaz této formy vkladu. Tyto vklady, které doposud existovaly pouze v případě osobních společností, jsou umožněny za podmínky, že jejich celá hodnota bude garantována pojistnou smlouvou nebo bankovní zárukou, které mohou být nahrazeny, v případě, že to umožní společenská smlouva, peněžní kaucí v příslušné výši, složenou společníkem. Příkladem je společnost s ručením omezeným s jediným společníkem, který jako řemeslník vloží do společnosti pouze svůj pracovní výkon a bude tak moci vykonávat svoji činnost formou podnikání a s výhodami, vyplývajícími z omezeného ručení. Bude moci volně vložit jakýkoliv druh knowhow, a to nejen v úzkém smyslu slova, kdy převládá konkrétní výkon ve formě technologického přínosu a pracovních postupů (jejichž vložení již nyní bylo většinou umožňováno), ale rovněž v tzv. širším smyslu, v němž naopak převládá konání vkladatele, tedy jeho profesionální kvalita a schopnosti, které dosud nebyly povoleny. Bude proto vhodné, aby byla při sepisování společenské smlouvy vložena doložka umožňující společníkům vložit i při eventuálním budoucím zvýšení základního kapitálu všechna hospodářsky ocenitelná aktiva. b) v okamžiku podpisu společenské smlouvy bude muset být složeno u banky nejméně 25% (nikoliv již 30%) peněžitých vkladů (nejméně 2.500,- euro), zatímco v případě založení společnosti jediným společníkem musí být složen celý základní kapitál. Složení 25% vkladu nemusí být provedeno před uzavřením společenské smlouvy a může být nahrazeno uzavřením pojistky nebo bankovní zárukou v alespoň stejné výši. Toto ustanovení podporuje zakládání společností s ručením omezeným i těmi, kteří nedisponují dostatečnou hotovostí ke složení počátečního vkladu (což je typickým problémem mladých podnikatelů), neboť nahrazuje nutnost vkladu výhodnějším uzavřením pojistky nebo bankovní zárukou, kterou však společník může kdykoliv nahradit odpovídajícím složením peněžní částky, například kapitalizací zisku, kterého společnost dosáhla. c) V případě, že se společnost, která měla více společníků, změní na společnost s jediným společníkem, je tento povinen splatit nesplacené vklady do tří měsíců. Čl (Stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu a pohledávek) Ten, kdo vkládá nepeněžitý vklad nebo pohledávky, musí předložit posudek zpracovaný soudním znalcem, zapsaným v seznamu auditorů, nebo auditorskou firmou, zapsanou v příslušném rejstříku. Tento znalec může být jmenován přímo stranami tak, aby proces stanovování hodnoty byl co nejjednodušší, vzhledem k tomu, že již není vyžadován postup prostřednictvím soudu (na rozdíl od akciových společností). Posudek, který musí být přiložen ke společenské smlouvě, musí obsahovat: popis vloženého majetku nebo pohledávky (ale nikoliv jako dosud i hodnotu, která je pro každý z nich stanovena), použitá kritéria hodnocení, osvědčení, že jejich hodnota odpovídá alespoň hodnotě, která se má započítávat na vklad do základního kapitálu a eventuální nadhodnotu (je vždy lepší, je-li nominální hodnota majetku nižší, než skutečná hodnota). Rozpaky vzbuzuje rozhodnutí svěřit odhad pouze auditorům (nebo auditorským společnostem), neboť se může jednat o celou škálu nejrůznějších vkladů (zařízení, budovy, areály, zemědělské podniky apod.), jejichž posouzení bude vyžadovat specifické technické schopnosti různých profesních skupin (architektů, inženýrů, geometrů, zemědělských odborníků apod.), takže sám auditor se bude muset nevyhnutelně obrátit na další znalce. Společnost s ručením omezeným má svoji úpravu i pokud se týká koupě majetku společníků a jednatelů ze strany společnosti, neboť takový majetek může být považován za potenciálně nebezpečný, neboť může dojít k oklamání, pokud jde o jeho efektivnost. Jako příklad si uveďme společníka, který poté, co se zaváže ke vkladu, prodá společnosti svůj majetek za cenu nepřiměřeně vysokou oproti jeho skutečné hodnotě a takto vzniklou pohledávku vůči společnosti vykompenzuje svým dluhem na složení vkladu, čímž poruší principy efektivity a integrity základního kapitálu. Nová úprava ve čl stanoví, že v případě, kdy společnost koupí za cenu stejnou nebo vyšší než 1/10 základního kapitálu majetek nebo pohledávky zakladatelů, společníků nebo jednatelů v průběhu dvou let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku, musí dodržet následující postup: a) koupě musí být schválena rozhodnutím společníků podle čl (není-li ve stanovách upraveno jinak, s odvoláním na plnou statutární autonomitu, kterou společnosti s ručením omezeným dává reforma); b) společník (jednatel), který hodlá prodat společnosti majetek, musí předložit posudek znalce, v souladu s výše

3 diritto commerciale italiano italské obchodní právo 20 economicrevue 53 uvedeným čl. 2465; c) zákon stanoví, že znalec pak odpovídá za škody, způsobené společnosti, společníkům a třetím osobám, stejně jako jednatel a prodávající ručí společně a nerozdílně vůči společnosti, společníkům a třetím osobám za škody, způsobené nedodržením postupu koupě. Čl (Nesplacení vkladů) V případě nesplacení vkladů vyzvou jednatelé společníka, který je v prodlení, aby vklad splatil do 30 dnů, po jejichž uplynutí mohou buď podat návrh na exekuci nebo prodat obchodní podíl dlužníka ostatním společníkům, a to v poměru podle jejich obchodních podílů, za hodnotu vyplývající z poslední schválené účetní závěrky. V případě, že o koupi podílu není zájem, může být prodán v dražbě, pokud to společenská smlouva umožňuje. Základní kapitál může být odpovídajícím způsobem snížen, pokud nemůže dojít k prodeji (z důvodu nezájmu kupujících) a společník je vyloučen ze společnosti. Stejné ustanovení se použije v případě, že vypršela platnost pojistky nebo bankovní záruky s tím, že společník má možnost nahradit ji odpovídajícím peněžitým vkladem. Společník, který je v prodlení se složením vkladu, se nemůže účastnit rozhodování. Čl (Financování ze strany společníků) Ustanovení nového čl jsou zaměřena na vyjasnění problému financování společnosti ze strany společníků, které se formálně jeví jako půjčka, ale které ve své ekonomické podstatě tvoří vlastní kapitál. Pro společnosti s ručením omezeným tak vzniká zcela nová úprava financování společnosti ze strany společníků, která byla doposud obsažena pouze ve speciálních zákonech, které upravovaly rozlišení takového financování od vybírání úspor mezi veřejností. Nová zákonná úprava jakéhokoliv financování ze strany společníků, poskytovaného tehdy, kdy ve společnosti vznikne, i s ohledem na druh vykonávané činnosti, přílišný nepoměr mezi zadlužením a čistým obchodním jměním nebo kdy dojde k finanční situaci společnosti, v níž by bylo odůvodněné provést vklad. V případě takového financování vrácení částky společníkům: musí být provedeno až po uspokojení ostatních věřitelů musí být vráceno, dojde-li k němu v roce předcházejícím návrhu na konkurs. Nejobtížnějším problémem v této věci je stanovení vhodných kritérií k odlišení takové formy financování od finančních vztahů mezi společníky a společností, které musí být považovány za stejné, jako vztahy vůči jakékoliv třetí osobě. Jak upřesňuje zpráva k reformě, řešení spočívá v přijetí kritéria odůvodněnosti, kterým se bere na vědomí situace společnosti a srovnává se s chováním, které by bylo odůvodněné očekávat na trhu. V souladu s takovým ustanovením nový čl obč. zákoníku, pojednávající o novém obsahu rozvahy kapitálových společností, stanoví, že mezi pasiva se zařazuje nová položka (D3) závazky z financování vůči společníkům. Čl (Podíl) Pokud se týká úpravy účasti na společnosti (v žádném případě nesmí být nižší než 1 euro, nesmí být představována akciemi a nesmí být předmětem investičních pobídek), práva ve společnosti náleží společníkům v poměru podle jejich účasti, která je stanovena podle jejich vkladu. Aby byla nicméně zachována personální charakteristika společnosti s ručením omezeným, zůstává možnost, že ve společenské smlouvě bude stanoveno přidělení účastí, které nemusí být poměrné (jak stanovila stará úprava) vůči vkladu, nebo udělení zvláštních práv, spočívajících jak v jejich pravomocích ve společnosti, tak v účasti na zisku (přestože podíly budou určeny v poměru podle vkladů), jednotlivým společníkům podle jejich osobního postavení. Tato práva mohou být změněna pouze se souhlasem všech společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak, a s tím, že právo společníka na vystoupení ze společnosti zůstává nedotčeno. Čl (Převod účastí) Nový čl obč. zákoníku potvrzuje převoditelnost podílů úkony provedenými jak mezi živými, tak děděním, a stanoví rovněž možnost zablokovat takovou převoditelnost podle specifického ustanovení společenské smlouvy. V těchto případech nicméně zůstává zachováno, stejně jako v případě, že převoditelnost podílu musí být schválena podle zvláštních ustanovení orgány společnosti, společníky nebo třetími osobami bez stanovení podmínek či omezení, nebo za podmínek či omezení, které v konkrétním případě brání převodu v případě úmrtí společníka, že společník nebo jeho dědicové mohou vykonat své právo na vystoupení podle čl obč. zákoníku. Výkon takového práva vede k následujícím důsledkům: a) vystupující společníci mají právo na vypořádací podíl v poměru k majetku společnosti; b) hodnota je stanovena s ohledem na tržní hodnotu v okamžiku oznámení vystoupení ze společnosti (v případě neshody je hodnota stanovena soudním znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem na návrh jedné ze stran); c) vypořádací podíl musí být vyplacen nejpozději do šesti měsíců od oznámení společníka o vystoupení ze společnosti; d) vypořádání může být provedeno buď formou odkupu podílu ostatními společníky v poměru podle jejich podílů, nebo ze strany třetí, společně zvolené osoby; e) nedojde-li k tomu, je vypořádání provedeno za použití disponibilních rezerv, nebo v případě, že tyto neexistují, snížením základního kapitálu. Není-li snížení možné (v případě, že základní kapitál má nejnižší stanovenou hodnotu euro), je společnosti uvedena do likvidace. Pro tyto případy může společenská smlouva stanovit, že k vystoupení ze společnosti nemůže dojít dříve než za dva roky od založení společnosti nebo od zavázání se k vkladu, tak aby byla ochráněna dobrá víra smluvních stran a zamezeno jednání, které by mohlo poškodit zájmy ostatních stran ve společnosti. Čl (Účinnost a zveřejnění) Převod podílu je účinný od okamžiku zapsání do knihy společníků. Smlouva o převodu s oficiálně ověřenými podpisy musí být uložena notářem do 30 dnů u obchodního rejstříku. Čl obč. zákoníku dále řeší problém, zda a jak má být ochráněn nabyvatel podílu ve společnosti. De facto je zavedena radikální novinka ve formě revolučního ustanovení, že zveřejnění v obchodním rejstříku má rovněž (analogicky jako zveřejnění v katastru nemovitostí), deklarativní účinky, a tedy umožňuje prioritu toho, kdo jako první provede zápis do rejstříku, nezávisle na datu uzavření smlouvy o převodu (doposud bylo rozhodujícím kritérium prior in tempore, potior in iure). V této souvislosti jsme však toho názoru, zda by nebylo možno přijmout tradiční řešení zveřejňování v oboru nemovitostí. Bylo namítnuto, že uvedené řešení by vedlo k paradoxnímu výsledku, podle něhož by nabyvatel podílu ve společnosti s ručením omezeným byl chráněn lépe, než ten, kdo koupí pohledávku nebo nehmotný finanční nástroj. Třetí odstavec v podstatě reprodukuje čl. 1155, týkající se převodu movitostí: v případě sporu mezi nabyvateli podílu

4 54 economicrevue 20 diritto commerciale italiano italské obchodní právo nezáleží priorita zápisu do obchodního rejstříku tomu, kdo je první z časového hlediska, ale dále se vyžaduje subjektivní požadavek dobré víry, která se všeobecně chápe jako pravděpodobná, vzhledem k tomu, že v reformě zákona chybí výslovné důkazní břemeno vůči prvnímu zapisovanému. Toto rozhodnutí lze z pohledu jistoty právních vztahů kritizovat. Pokud by byla dána přednost řešení konfliktů na základě objektivního mechanismu priority zveřejnění, byl by takový systém řešení neobjektivní a nastoupil by stav dobré víry druhého nabyvatele a současně prvního zapisovaného. V případě převodu podílu bude převodce ručit po dobu tří let od zápisu převodu do knihy společníků společně a nerozdílně s nabyvatelem za nesplacené vklady dlužných společníků. Podíly mohou být rovněž předmětem exekuce. Zabavení musí být oznámeno dlužníkovi a společnosti a zapsáno v obchodním rejstříku a v knize společníků. Čl (Exekuce podílu) Podíl na základním kapitálu společnosti s ručením omezeným může být předmětem exekuce ze strany věřitelů společníka. Zákon stanoví, že zabavení je prováděno na základě oznámení dlužníkovi a společnosti a následného zapsání do obchodního rejstříku. Rozhodnutí soudu, který nařídil prodej účasti, musí být věřitelem oznámeno společnosti. Jak v případě exekuce, tak i v případě konkursu platí, že není-li podíl volně převoditelný a věřitel, dlužník a společnost se nedohodnou na prodeji podílu, proběhne prodej formou dražby. Prodej je však neúčinný, pokud společnost najde do deseti dnů od příklepu jiného zájemce, který nabídne stejnou cenu. Čl (Ručení převodce za nesplacené vklady) V případě převodu podílu ručí převodce společně a nerozdílně s nabyvatelem po dobu tří let od zápisu převodu do knihy společníků za nesplacené vklady. Převodce může být vyzván k zaplacení pouze poté, co společník, který je dlužníkem, nezaplatil ani poté, co k tomu byl vyzván. Čl (Vystoupení společníka ze společnosti) Pokud se týká práva společníka na vystoupení ze společnosti, v novém čl došlo ke značnému rozšíření doposud existujících předpokladů. Společenská smlouva stanoví, kdy může společník vystoupit ze společnosti a způsob vystoupení. V každém případě mají právo vystoupit ze společnosti ti společníci, kteří nesouhlasí se změnou předmětu podnikání nebo druhu společnosti, s jeho sloučením nebo rozdělením, s přesunutím sídla společnosti do zahraničí a s vykonáním operací, které představují podstatnou změnu předmětu podnikání společnosti, uvedeného ve společenské smlouvě, nebo se značnou změnou práv společníků. V případě, že společnost je založena na dobu neurčitou, má společník právo kdykoliv vystoupit ze společnosti s tím, že tento záměr musí oznámit šest měsíců předem, ledaže by společenská smlouva stanovila delší termín, který však nesmí překročit jeden rok. V případě vystoupení ze společnosti jsou důležité nové principy vedoucí ke stanovení hodnoty podílu, náležející odstupujícímu. Společníci, kteří vystupují ze společnosti, mají právo na vypořádací podíl v poměru k majetku společnosti. Za tímto účelem je hodnota podílu stanovena s ohledem na jeho tržní hodnotu v okamžiku oznámení vystoupení ze společnosti; v případě neshody je hodnota stanovena soudním znalcem jmenovaným za tímto účelem soudem. Vypořádání může být provedeno buď formou odkupu podílu ostatními společníky v poměru podle jejich podílů, nebo ze strany třetí osoby. Dále může být vypořádání provedeno za použití disponibilních rezerv, nebo snížením základního kapitálu, pokud toto lze provést. Čl bis (Vyloučení společníka) Společenská smlouva může stanovit zvláštní předpoklad vyloučení společníka, což doposud nebylo možné. V tomto případě se použijí ustanovení předchozího článku, s výjimkou možnosti vypořádání podílu snížením základního kapitálu. Čl (Operace s vlastními podíly) Společnost v žádném případě nesmí kupovat nebo přijímat do zástavy vlastní podíly, nebo poskytovat půjčky nebo poskytovat záruky na jejich koupi nebo upsání. Čl (Správa společnosti) Podle zákonných ustanovení správa společnosti náleží společníkům a ve stanovách musí být výslovně uvedena možnost jmenovat jednatele, kteří nejsou společníky. Valná hromada jmenuje jednatele nebo představenstvo (a tedy buď nekolektivní nebo kolektivní orgán). Do nové úpravy byl zařazen princip nekolektivnosti při zasedání představenstva. Společenská smlouva může stanovit, že rozhodnutí správní rady mohou být přijata prostřednictvím písemné konzultace nebo souhlas může být vyjádřen písemně. Správa společnosti je upravena stanovami. V případě, že není upravena, platí pravidla stanovená pro společnost osob. Zákon některá ustanovení vůbec neupravuje (jmenování předsedy představenstva, důvody nemožnosti zvolit nebo odvolat jednatele, odměny jednatelů apod.), otázkou proto zůstává, zda v těchto případech platí analogicky ustanovení, týkající se akciových společností, nebo zda jsou tyto povinně svěřeny do kompetence stanov. Čl bis - (Jednání za společnost) Za společnost jedná jednatel. Omezení jeho pravomocí jsou neúčinná vůči třetím osobám, a to i v případě, že byla uveřejněna, ledaže by se prokázalo, že tato třetí osoba o nich byla informována. Čl. 2475ter (Střet zájmů) Smlouvy, uzavřené zákonným zástupcem společnosti při střetu zájmů mohou být na základě žádosti společnosti zrušeny v případě střetu zájmu, který byl nebo mohl být znám třetí osobě. Rozhodnutí představenstva, přijatá kladným hlasem člena představenstva, který byl ve střetu zájmů, mohou být napadnuty jednateli nebo kontrolním orgánem pokud mohou způsobit majetkovou újmu společnosti, s tím že práva třetích osob, jednajících v dobré víře, zůstávají nedotčena. Čl (Odpovědnost jednatelů a kontrola společníků) Každý společník je oprávněn podat žalobu proti jednateli, přičemž může žádat, aby bylo vydáno předběžné opatření, kterým by společník byl odvolán. V takovém případě může soudce nařídit opatření spočívající v poskytnutí kauce. V případě přijetí žaloby je společnost povinna (s právem postihu vůči jednateli) uhradit navrhovateli soudní výlohy a výlohy spojené s ověřováním skutečností. Žaloba může být stažena nebo může být uzavřen smír, pokud s tím souhlasí společníci, jejichž vklady tvoří nadpoloviční většinu základního kapitálu, pokud nejsou proti společníci, jejichž vklady tvoří 10% základního kapitálu. Společně a nerozdílně s jednateli ručí společníci, kteří úmyslně rozhodli o vykonání poškozujících úkonů, nebo je schválili.

5 diritto commerciale italiano italské obchodní právo 20 economicrevue 55 Schválení účetní závěrky neruší odpovědnost jednatelů nebo společníků za úkony spojené se správou společnosti. Každý společník má právo nahlížet do knih a záznamů společnosti (i v přítomnosti dozorčí rady). Čl (Kontrola účtů) Společnost může jmenovat dozorčí radu nebo jednoho revizora. Jmenování dozorčí rady je povinné v případě, že základní kapitál dosáhne minimální výše stanovené pro akciové společnosti nebo překročí limity, uvedené v článku 2435-bis. Čl (Knihy společnosti) Hlavní novinka se týká rozhodnutí valné hromady, k nimž došlo nekolektivním způsobem jak bude dále objasněno neboť do knihy rozhodnutí společníků musí být bez odkladu zaznamenána i rozhodnutí, přijatá písemnou konzultací. Čl (Rozhodování společníků) Do pravomoci valné hromady náleží následující úkony: 1 schválení účetní závěrky a rozdělení zisku 2 jmenování jednatelů a kontrolního orgánu 3 změny stanov 4 rozhodnutí o změně předmětu podnikání a o právech společníků. Společnost může dále stanovit, stejně jako pro případ jednatelů, možnost rozhodovat nekolektivním způsobem (písemná konzultace nebo shromáždění písemných souhlasů). Rozhodování o výše uvedených bodech tři a čtyři musí být povinně provedeno kolektivním způsobem. Čl. 2479bis Valná hromada společníků Valná hromada (rozhodující kolektivní metodou) je platně ustavena v přítomnosti společníků, kteří vlastní alespoň 50% podílů na základním kapitálu, a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných společníků. Změna stanov, předmětu podnikání nebo práv společníků vyžaduje vždy souhlas nadpoloviční většiny všech společníků. S výjimkou předchozího ustanovení, jsou rozhodnutí platně přijata pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných společníků (což vyžaduje fyzické spočítání přítomných společníků). V případě změny stanov, předmětu podnikání nebo práv společnosti musí hlasovat kladně nadpoloviční většina všech společníků. Rozhodnutí přijatá nekolektivní metodou jsou platná, pouze hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech společníků. Do úvahy je nutno vzít skutečnost, že podle stanov nemusí odpovídat nominální hodnota podílu poměru vůči hlasovacím právům. Čl. 2479ter Neplatnost rozhodnutí Rozhodnutí mohou být zrušena v následujících případech: rozhodnutí přijatá v rozporu se zákonem nebo stanovami rozhodnutí přijatá společníkem, který byl ve střetu zájmů, pokud tato rozhodnutí mohou společnosti způsobit škodu rozhodnutí přijatá odchylným, nedovoleným nebo chybným výpočtem většiny nekompletní nebo nepřesný zápis, který brání ověření obsahu, účinku nebo platnosti rozhodnutí. Rozhodnutí mohou být zrušena, jsou-li napadena nejpozději do tří měsíců od svého zápisu do knihy zápisů z valné hromady. Žaloba může být podána společníky, jednateli nebo členy dozorčí rady. Rozhodnutí jsou neplatná v následujících případech: rozhodnutí mající nezákonný nebo nemožný obsah rozhodnutí přijatá v absolutní neinformovanosti. Existují určité pochyby o analogické aplikaci některým případů neplatnosti stanovených pro akciové společnosti (nebylo-li provedeno svolání, nebyl-li sepsán zápis). Rozhodnutí mohou být zrušena, jsou li napadena jakoukoliv zainteresovanou osobou do 3 let od svého zápisu do knihy zápisů z valné hromady. Zákon nestanoví žádný termín pro zrušení rozhodnutí, která mění předmět podnikání na nezákonný nebo nemožný. Čl Zvýšení základního kapitálu Společenská smlouva může udělit jednatelům pravomoc zvýšit základní kapitál a stanovit omezení a podmínky. Rozhodnutí správního orgánu musí být v tomto případě sepsáno ve formě notářského zápisu. Čl. 2481bis Zvýšení základního kapitálu novými vklady Společenská smlouva může stanovit, že zvýšení základního kapitálu může být provedeno nabídkou nových podílů třetím osobám. V tomto případě mají společníci, kteří hlasovali proti, právo vystoupit ze společnosti. Není-li zvýšení základního kapitálu upsáno v plné výši, považuje se základní kapitál za zvýšený pouze o upsané podíly, pokud tak bylo stanoveno v rozhodnutí o zvýšení. Čl Snížení základního kapitálu Zákon již nestanoví požadavek snížit základní kapitál v případě, že je nadměrný vzhledem k předmětu podnikání. Rozhodnutí o snížení může být přijato nejdříve 3 měsíce od zápisu do obchodního rejstříku a nejsou-li námitky ze strany třetích osob, které jsou věřiteli společnosti. Čl Vydání dluhopisů Vydání dluhopisů musí být uvedeno ve stanovách, které upravují rovněž všechny náležitosti jejich vydání. Takto emitované cenné papíry musí být podepsány kvalifikovanými investory. V případě jejich následného oběhu osoba, která je podepsala, ručí za solventnost společnosti.

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny Otázka: Založení a vznik společnosti s ručením omezeným Předmět: Ekonomie Přidal(a): Majký Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Společnost s ručením omezeným Podíl společníka Ručení společníků Zápočet na vkladovou povinnost Podíl

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu

Společnost s ručením omezeným. Základní kapitál. Změny základního kapitálu Společnost s ručením omezeným. Změny základního kapitálu SRO. 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Základní kapitál Základní kapitál (ZK) = V1 + V2 + + Vn Statická povaha Možnost změn změna vkladů

Více

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Usnesení řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ze dne 30. června 2011 ve věci změn stanov společnosti UNIPETROL, a.s. Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s ustanovením

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s.

Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. Stanovy akciové společnosti PROPERTY.BPH a.s. (úplné znění) 1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 1. Obchodní firma společnosti zní PROPERTY.BPH a.s. (dále jen společnost ), pod touto

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s. Článek I Obchodní korporace 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen společnost ). 2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 3) Společnost

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Základní charakteristika společnosti

Základní charakteristika společnosti Základní charakteristika společnosti - Společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v níž nesplnili vkladové povinnosti podle stavu v OR v době, kdy byli věřitelem vyzváni

Více

Akciová společnost. Základní pojmy

Akciová společnost. Základní pojmy Akciová společnost Základní pojmy Akciová společnost 243 ZOK (1)... je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. (2) Firma obsahuje označení akciová společnost, které může být

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PROJEKTU FÚZE SLOUČENÍM DO SBÍRKY LISTIN Společnost MITU Automotive a.s. se sídlem Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4, identifikační číslo 27609332, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU

SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU SDĚLENÍ ARTESY, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA O INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH ZÁJEMCŮM O ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU VZNIK ČLENSTVÍ V ARTESE, SPOŘITELNÍM DRUŽSTVU Členem Artesy, spořitelního družstva (dále

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo První novinové společnosti a.s. se sídlem v Praze 9, Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ: 193 00, IČ: 45795533, zapsané v obch. rejstříku vedeném Městským

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Převzal dne: Jméno: Podpis: POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo akciové společnosti Consulting Company Novasoft, a.s., IČO: 27595137, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti GPD a.s., se sídlem v Děčíně V, Předmostí 1860/6, PSČ 405 02, IČO: 25031881 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni

ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NORDIC MOBILE s.r.o. aktuální znění ke dni 24.4.2015 Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: NORDIC MOBILE s.r.o.

Více

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost

Návrh. Stanov. společnosti JP, akciová společnost Návrh Stanov společnosti JP, akciová společnost Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou, která byla

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010

Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Návrh změny stanov pro jednání řádné valné hromady společnosti ENERGOAQUA a.s. konané dne 25. 6. 2010 Schváleno : na zasedání představenstva společnosti dne 28.4.2010 Předkládá : představenstvo společnosti

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv

O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv Obsah O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xv 1 Veřejná obchodní společnost I. Charakteristika VOS... 1 1. Definiční znaky VOS... 2 1.1 První definiční znak společníci a požadavek

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností

Zvýšení základního kapitálu. MV608K Právo obchodních společností Zvýšení základního kapitálu MV608K Právo obchodních společností 1 Zvýšení základního kapitálu akciové společnosti základní zásady Stoupá číselná hodnota zákl. kap. zapsaná v obchodním rejstříku, zvyšuje

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2008) 2005 2008 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015)

STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) STATUT NADAČNÍHO FONDU (ve znění ke dni 8. 8. 2015) Nadační fond CANI PREAMBULE Nadační fond CANI si klade za cíl vybudovat, provozovat a podporovat výcvik canisterapeutických psů, terapii za pomoci canisterapie,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více