ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava náměstí Svobody 1, Jihlava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE platný od počínaje 1. ročníkem Zpracoval: Kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie ve školním roce 2008/2009 Mgr. Vlasta Voštová ředitelka školy

2 OBSAH 1. PROFIL ABSOLVENTA DENNÍ STUDIUM CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN ÚČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK FRANCOUZSKÝ JAZYK A KONVERZACE V CIZÍM JAZYCE FRANCOUZSKÝ JAZYK A ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD SPOLEČENSKOVĚDNOSTNÍ SEMINÁŘ 3 a 4. ročník DĚJEPIS MATEMATIKA MATEMATICKÝ SEMINÁŘ ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD TĚLESNÁ VÝCHOVA HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE EKONOMIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRÁVO ÚČETNICTVÍ STATISTIKA FIKTIVNÍ FIRMA EKONOMICKÁ CVIČENÍ DÁLKOVÉ STUDIUM CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU UČEBNÍ PLÁN ÚČEBNÍ OSNOVY

3 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CIZÍ JAZYK ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD DĚJEPIS MATEMATIKA ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD HOSPODÁŘSKÝ ZEMĚPIS PÍSEMNÁ A ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE EKONOMIKA INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE PRÁVO ÚČETNICTVÍ STATISTIKA FIKTIVNÍ FIRMA EKONOMICKÁ CVIČENÍ PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY REALIZACE ŠVP AUTORSKÝ KOLEKTIV

4 1. PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP: Kód a název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: Platnost: Obchodní akademie Jihlava M/02 obchodní akademie střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní maturitní zkouška vysvědčení o maturitní zkoušce od počínaje 1. ročníkem Uplatnění absolventa Absolvent obchodní akademie se uplatní zejména ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, mzdový referent, účetní asistent, statistik, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, administrativní pracovník, asistent, organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům následující kompetence, tzn. aby absolventi byli schopni: orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů, vyhledávat příslušné právní předpisy, pracovat s příslušnými právními předpisy, orientovat se v kupní smlouvě a ostatních dokladech souvisejících s prodejem, zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem (zejména nákup materiálu a zboží), popř. dlouhodobým majetkem, provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, provádět základní výpočty odpisů, výpočty využití kapacity dlouhodobého majetku a efektivnosti investic, zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru, provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočty zákonného pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti), zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti, vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě, provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů, uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s klienty a obchodními partnery při nákupu i prodeji, komunikovat se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce, vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti, orientovat se v činnostech bank a pojišťoven, provádět platební styk a zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem, sestavovat kalkulace, provádět základní hodnocení efektivnosti práce podniku, stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů, vypočítávat odvod sociálního a zdravotního pojištění, - 4 -

5 účtovat pohledávky, závazky, náklady, výnosy, provádět účetní závěrku a uzávěrku, dokázat efektivně hospodařit s finančními prostředky, chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy, dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana), uvědomit si význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, zvažovat při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí a sociální dopady, nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí, chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své, svých spolupracovníků, klientů a zákazníků i jako jednu z podmínek pro získání či udržení certifikátu podle příslušných norem, dodržovat příslušné právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany i hygienické předpisy a zásady, spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí, dbát na používání pracovních nástrojů, pomůcek a technického vybavení v souladu s bezpečnostními a protipožárními předpisy, uplatňovat oprávněné nároky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či při případném pracovním úrazu, jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu veřejném, dbát na dodržování zákonů a pravidel chování, respektovat práva a osobnost jiných lidí, vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, jednat v souladu s morálními principy, přispívat k uplatňování demokratických hodnot, uvědomovat si (v rámci plurality a multikulturního soužití) vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě jiných lidí, aktivně se zajímat o politické a společenské dění u nás a ve světě i o veřejné záležitosti lokálního charakteru, chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, ctít tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu, ctít život jako nejvyšší hodnotu, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a odpovědně řešit své osobní a sociální problémy, myslet kriticky, tj. dokázat zkoumat věrohodnost informací, nenechávat sebou manipulovat, tvořit si vlastní úsudek a diskutovat o něm s jinými lidmi, vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, aktivně se účastnit diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, respektovat názory druhých, zpracovávat jednoduché texty (na běžná i odborná témata) a různé pracovní materiály, dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskuzí, porad aj.), vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování, komunikovat ústní i písemnou formou ve dvou cizích jazycích, a to v osobním i pracovním životě, reálně posuzovat své fyzické a duševní možnosti, odhadovat výsledky svého jednání a chování v různých situacích, stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, využívat ke svému učení zkušeností jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností, přijímat hodnocení výsledků své práce a způsobu jednání, adekvátně na ně reagovat, přijímat radu i kritiku, dále se vzdělávat, pečovat o své fyzické a duševní zdraví, - 5 -

6 adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je ovlivňovat, pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností, přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a předcházet osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem, porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. jeho varianty, a zdůvodnit, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické, heuristické) a myšlenkové operace, volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve, pracovat s osobním počítačem a s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učit se používat nový aplikační software, komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky on-line a off-line komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak z celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, správně používat pojmy kvantifikujícího charakteru, zvolit pro řešení úkolu odpovídající matematické postupy a techniky a používat vhodné algoritmy, využívat a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.) reálných situací a užívat je pro řešení, správně užívat a převádět jednotky, nacházet funkční závislosti při řešení praktických úkolů, vymezit je, popsat a využít pro konkrétní řešení, provést reálný odhad výsledku řešení praktického úkolu, sestavit ucelené řešení praktického úkolu na základě dílčích výsledků, orientovat se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání, vytvořit si reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry, znát požadavky zaměstnavatelů na pracovníky a srovnávat je se svými předpoklady, přizpůsobit se změněným pracovním podmínkám, získávat a vyhodnocovat informace o pracovních nabídkách, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli, znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Způsob ukončování studia Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích přepisů. Pro školní roky 2009/10 a 2010/11 škola připravuje žáky tak, aby v rámci společné části maturitní zkoušky tj. celostátní části, vykonali povinnou písemnou a ústní zkoušku z rodného jazyka a dle vlastního rozhodnutí zvolili jednu zkoušku z varianty matematika (didaktický test) či cizí jazyk (písemná a ústní zkouška). Ve společné části jim bude rovněž umožněno vykonat až tři nepovinné volitelné zkoušky z předmětů daných aktuální nabídkou MŠMT a vyhlášených ředitelem školy. V rámci povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky tj. školní odborné části, budou žáci konat ústní zkoušky ze dvou ekonomických předmětů a skládat praktickou maturitní zkoušku formou odborné písemné práce na počítači. Maturitní zkoušky probíhají v rozmezí dubna až června příslušného školního roku. Aktualizace způsobů ukončování studia probíhá v souladu se současnými platnými předpisy a směrnicemi MŠMT. Absolventi obdrží vysvědčení o vykonání maturitní zkoušky

7 1. DENNÍ STUDIUM CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název ŠVP: Obchodní akademie Jihlava Kód a název oboru vzdělání: M/02 obchodní akademie Délka a formy studia: čtyřleté denní Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Platnost: od počínaje 1. ročníkem Nezbytné podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a s vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínkou je absolvování základního vzdělání a splnění podmínek přijímacího řízení podle pravidel stanovených na příslušný školní rok. Zdravotní způsobilost uchazeče není požadována. Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Cílem vzdělávání žáka v oboru obchodní akademie je připravit ho na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák v přiměřené míře naplnil čtyři základní cíle vzdělávání, tj. učit se poznávat, učit se pracovat a jednat, učit se být a učit se žít společně. Metody výuky, které naplňují základní cíle, jsou různorodé. Převažují metody aktivizující, jimiž je žák nucen při získávání vědomostí a dovedností vyvinout vlastní úsilí. Metody pasivní, kdy žák pouze přejímá hotové poznatky, jsou chápány jako doplňkové. Nemalý důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Po celé čtyři roky žáci rozvíjejí své kompetence v oblasti mateřského jazyka a dvou jazyků cizích. Od 3. ročníku mají možnost zdokonalovat své jazykové kompetence ve volitelném předmětu Konverzace v příslušném jazyce, případně si zvolit studium základů 3. cizího jazyka. To vytváří dostatečný prostor pro zvládnutí jednoho cizího jazyka, resp. několika preferovaných cizích jazyků na úrovni odpovídající požadavkům maturitní zkoušky. Vhodnou volbou cizích jazyků je pak zajištěna schopnost absolventa komunikovat nejen v evropském kontextu, ale i v širším, světovém měřítku. Vzdělávání je v průběhu studia masivně podporováno prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů Informační technologie a Písemná a elektronická komunikace, jejichž náplň s počítači bezprostředně souvisí, je řada předmětů s prací na počítačích spojena, např. Statistika, Účetnictví či Fiktivní firma. Mnohé ze zbývajících předmětů jsou pak podporovány různými multimediálními programy, výukou s využitím interaktivních tabulí nebo prací na internetu. Zde jde především o výuku cizích jazyků, hospodářského zeměpisu, dějepisu, společenskovědního základu, ekonomiky a dalších. Cílem výuky v těchto předmětech je mimo jiné prohloubit i kompetenci pracovat s počítači, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace z moderních zdrojů za pomoci soudobých technologií. Velký význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia včetně praxe v reálném prostředí, kterou nahrazuje předmět Fiktivní firma. Žáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti až po její ukončení. Praktická výuka je systematicky doplňována účastí žáků na nejrůznějších marketingových, společenských, prezentačních a fundraisingových akcích na veřejnosti, což jim umožňuje bezprostřední kontakt s realitou. Výuka je přiměřeně doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, ve vyšších ročnících formou individuálních nebo týmových projektů. V průběhu studia jsou sestavovány žákovské týmy pro zajištění konkrétních akcí, jako je např. veletrh fiktivních firem, prezentace školy na veřejnosti a mezinárodních fórech, organizace školního plesu, den otevřených dveří, účast v týmových soutěžích, komplexní zajištění statistických průzkumů pro sociální partnery, charitativní akce apod. Výchova k občanským a klíčovým kompetencím je realizována ve výuce jednotlivých předmětů tak, aby byla v souladu s obsahem vzdělávání a na žáky působila přirozeně, odstupňovaně podle jejich věku a navazovala na předchozí stupeň rozvoje jejich osobnosti. Podobným způsobem jsou začleněna i průřezová témata, která se vážou k obsahu jednotlivých předmětů a přirozeným způsobem ho rozvíjejí. Metody a postupy výuky se vyvíjejí v závislosti na úrovni žáků, zkušenostech pedagogů, nových poznatcích pedagogické vědy, spolupráci s partnerskými školami a reakci sociálních partnerů. Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zajišťují ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a výchovným poradcem pedagogové v rámci svého odborného vzdělání

8 Jde převážně o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, pro které jsou upraveny vyučovací metody a způsoby ověřování výsledků vzdělávání. Jednotlivé případy se posuzují odděleně a liší se mírou uplatnění individuálního přístupu tak, aby byly respektovány jedinečné vlohy a potřeby žáka a byl zajištěn jeho osobnostní rozvoj. Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním jsou vzděláváni stejně jako ostatní žáci, jen v oblasti tělesné výchovy se přihlíží ke stanovisku odborného lékaře. Organizace výuky Výuka je realizována z velké části v rámci systému vyučovacích hodin. Předměty obsahující větší míru konkrétních praktických poznatků, které je třeba soustavně procvičovat a upevňovat, jsou vyučovány v rozdělených třídách s nejvíce 16 žáky ve skupině. Výuka probíhá zpravidla v odborných učebnách, vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy. Škola podporuje mimoškolní aktivity, které napomáhají rozšiřování žákovských kompetencí a všestranně rozvíjejí jejich osobnost. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví je v rámci výuky kladen důraz na seznamovací sportovní kurz pro žáky prvního ročníku, lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého ročníku a v každém školním roce pak zpravidla branně-sportovní den, ve kterém soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních a branných disciplínách. Výuka se tradičně nevyhýbá ani sezónním sportům, jako je bruslení, běh na lyžích, lední hokej, plavání či cyklistika. Využívá se přilehlého atletického stadionu, zimního stadionu, plaveckých bazénů města a lesoparku či volné přírody v okolí školy. Ve škole fungují sportovní volnočasové kroužky, jejichž členové reprezentují školu v přátelských meziškolních utkáních a okresních a regionálních turnajích, z nichž některé organizuje škola sama. Oblíbené jsou turnaje jednotlivců a tříd v rámci školy. V oblasti estetické výchovy a poznávání kultury jiných evropských národů a národností se žáci mohou dle vlastního uvážení a zájmu zapojovat do práce na mezinárodních projektech a společně s jejich protějšky z partnerských zahraničních škol řešit úkoly spojené s historií, současností a budoucností Evropské unie. Evropské projekty a cestování s nimi spojené se podílí i na zvyšování motivace k učení se cizím jazykům. Vedle pravidelných konverzačních soutěží v angličtině a němčině a možnosti vykonat z těchto jazyků ve škole státní zkoušku či získat anglický mezinárodní certifikát si zájemci zvyšují své kompetence výměnou elektronické pošty se zahraničními kamarády ze společných projektů. V rámci odborného vzdělávání se škola pravidelně účastní veletrhů fiktivních firem. Žáci připraví prezentace svých firem a pokoušejí se prodat různé výrobky konkurenčním firmám z jiných škol i pozvané veřejnosti. Každoročně škola organizuje mezinárodní soutěž Talenti 1. ročníků, v níž pod záštitou kraje Vysočina, soutěží nejmladší žáci středních škol v grafických disciplinách na PC klávesnici. Na vykonání státní zkoušky ze psaní na klávesnici jsou systematicky připravováni žáci 2. ročníku. Starší žáci mají možnost prezentovat své odborné kompetence formou zapojení do regionální soutěže obchodních akademií Ekonomický tým a ti nejlepší pak účastí v národních kolech. Se zeměpisnými zajímavostmi se mohou žáci poutavou formou přednášek a besed seznamovat v cestopisných pořadech, v nichž vystupují přímí účastníci různých expedicí. Výuka je v průběhu studia doplněna systémem exkurzí, výletů a dalších aktivit, které obohacují běžné třídní aktivity a metodické postupy o praktické činnosti, zprostředkovávají poznávání reality a odborné i umělecké zážitky žáků, což vede k lepšímu naplnění vzdělávacích cílů. V oblasti estetické výchovy je to systém poznávacích exkurzí do kulturně významných míst České republiky, zejména do Prahy. Exkurze jsou zaměřeny na poznávání architektonicky, kulturně a historicky významných památek a jsou organizovány systematicky podle ročníků. Prostor se poskytuje také návštěvě divadelních a filmových představení či koncertů. Žáci jsou zprostředkovaně i přímo seznamováni i se zajímavostmi regionu Vysočina a města Jihlavy, zejména muzei, galeriemi, městskou knihovnou a architektonickými památkami. Ve škole pracuje s dlouholetou tradicí školní pěvecký sbor. V oblasti výuky cizích jazyků jsou organizovány pravidelné výukové a poznávací zájezdy do Anglie, Francie a německy mluvících zemí. V oblasti přírodovědného vzdělávání je výuka obohacena exkurzemi do místních i republikových potravinářských, dřevozpracujících a strojírenských firem, které žákům umožňují poznání různých výrobních technologií. V oblasti sociálního a ekonomického vzdělávání se konají exkurze do peněžních ústavů / Jihlava, Praha/, Parlamentu ČR, finančního úřadu a úřadu práce v Jihlavě, jakož i firem, které žákům umožní lépe poznat systém řízení a financování. V závěru 3. ročníku si žáci ověřují své odborné kompetence dvoutýdenní souvislou stáží v různých společenských institucích a firmách. Výsledky stáže její zhodnocení prezentují před odbornou komisí. Metodické přístupy k výuce v jednotlivých třídách a ročnících jsou průběžně vyhodnocovány a přizpůsobovány konkrétním cílům vzdělávání a úrovni žáků. Pro usnadnění přechodu ze základních škol a pro co nejrychlejší vytvoření fungujícího školního kolektivu jsou pro žáky prvních ročníků organizovány týdenní branně-sportovní kurzy v zařízení Kalich u Kamenice nad Lipou. Kurzy jsou připravovány a vedeny odborně - 8 -

9 proškolenými učiteli, často ve spolupráci s odborníky z bezpečnostní a záchranářské praxe. Kurzů se vždy zúčastňují třídní učitelé jako koordinátoři nových třídních kolektivů. Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je stanoveno školním řádem, který v této oblasti vychází z 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání v platném znění. K hodnocení výsledků vzdělávání se využívá tradiční pětistupňové škály, kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Učitelé přistupují k průběžnému hodnocení vzdělávacích činností žáků s vědomím motivační funkce hodnocení a jeho formativního významu. Jako přirozenou součást hodnocení rozvíjejí sebehodnocení a vzájemné hodnocení žáků. V hodnocení výsledků vzdělávání berou na zřetel úroveň dosažení cílů středního vzdělávání tak, jak jsou uvedeny ve školském zákoně a dalších souvisejících normách. Hodnocení je veřejný, učitel známku vždy zdůvodní a žáci mají právo se ke své známce vyjádřit. S průběžným hodnocením žáků jsou seznamováni prostřednictvím zadání přiděleného přístupového hesla do internetového programu Bakaláři i rodiče

10 1.2. UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie Jihlava střední vzdělání s maturitní zkouškou 4 roky - denní od počínaje 1. ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku předmětů Celkem Základní všeobecné Český jazyk a literatura CJL První cizí jazyk PCJ 4 (4) 4 (4) 4 (4) 4 (4) 16 Druhý cizí jazyk DCJ 3 (3) 3 (3) 3 (3) 2 (2) 11 Základy společenských věd ZSV Dějepis DEJ Matematika MAT Základy přírodních věd ZPV Základy biologie a ekologie ZBE Tělesná výchova TEV 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 8 Základní odborné Hospodářský zeměpis HOZ Písemná a el. komunikace PEK 3(3) 3(3) 1(1) 1(1) 8 Ekonomika EKO (1) 12 Informační technologie INT 2(2) 2 (2) 1(1) 1(1) 6 Právo PRN Účetnictví UCE - 3(1) 4(3) 4(3) 11 Statistika STA (2) 2 Odborné specializace Fiktivní firma FIF (2) 2 Ekonomická cvičení EKC - - 2(2) 2(2) 4 Volitelné Celkem

11 Poznámky k učebnímu plánu Ve škole se vyučují tři cizí jazyky anglický, německý a francouzský. Prvním cizím jazykem je míněn jazyk, který se žák učil na ZŠ a v jehož studiu pokračuje na škole střední. Druhým cizím jazykem je myšlen jazyk, s jehož studiem žák začíná v prvním ročníku střední školy. Pro dělení předmětů jsou v plánu použity následující symboly: není-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, třída se při vyučování nedělí, je-li za počtem hodin uveden v závorce další údaj, potom tato hodnota určuje počet dělených hodin. Výuka je v průběhu celého studia systematicky doplňována zapojováním žáků do reálných akcí odborného i společenského charakteru, a to ve spolupráci se sociálními partnery. Ve 4. ročníku je do učebního plánu zařazen předmět odborné specializace, který se vyučuje formou Fiktivní firmy (FIF) v učebně k tomuto účelu speciálně vybavené. Obsah předmětu je tvořen ve spolupráci se sociálními partnery, zohledňuje tedy požadavky reálné praxe. Do učebního plánu 3. a 4. ročníku jsou podle zájmu žáků zařazeny volitelné předměty, určené k profilaci žáků s ohledem na uplatnění na trhu práce, popř. pro další studium, Konverzace v anglickém jazyce (KAJ), Konverzace v německém jazyce (KNJ), Cvičení z matematiky (MAC), a Společenskovědní základ (SVZ). O minimálním počtu žáků ve volitelném předmětu rozhoduje ředitel školy podle hlediska hospodárnosti a podle možností školy. Maximální počet žáků je omezen charakterem předmětu. Struktura nabízených volitelných předmětů se může dle rozhodnutí ředitele školy měnit v důsledku přizpůsobení se personálním a materiálním změnám ve škole, potřebám trhu práce a zájmu žáků. Škola zařadí do učebního plánu podle podmínek 1 2 sportovní kurzy / letní a zimní /. Odborná praxe je zařazena v minimálním rozsahu 2 kalendářních týdnů za studium. Uskutečňuje se na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem. Přehled využití týdnů v období září červen Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz (letní, zimní) Odborná praxe Maturitní zkouška Projektový týden Časová rezerva (opakování učiva, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů

12 Srovnání počtu vyučovacích hodin za studium vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP ŠVP minimální počet skutečný počet vyučovací předmět týdenní celkový týdenní celkový český jazyk Český jazyk a literatura cizí jazyky cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 2. cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání Český jazyk a literatura 7 220,5 Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Písemná a ústní komunikace Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku Sportovní kurz - - Lyžařský kurz - - Informační technologie Český jazyk a literatura 1 31,5 Písemná a elektronická komunikace Ekonomika 5 157,5 Právo 3 92 Účetnictví 6 193,6 Fiktivní firma 2 56 Finance, daně, finanční trh Ekonomika 5 157,5 Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika Statistika 2 56 Účetnictví 5 161,4 Ekonomická cvičení Ekonomika 2 63 Hospodářský zeměpis Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem Celkem Kurzy 0 týdnů Kurzy a odborná praxe 4 týdny

13 1.3. ÚČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdělání: M/02 obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 387 (12) Platnost: od počínaje 1. ročníkem Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Obecným cílem předmětu je: nabídnout žákům efektivní metody ke zvládnutí studia, poskytnout žákům základy jazykovědného vzdělání, prohlubovat komunikační dovednosti žáků, prohlubovat v žácích kladný vztah k mateřskému jazyku, pěstovat u co největšího počtu žáků schopnost vyhledávat informace a pracovat s nimi, poskytnout žákům základy literárního vzdělání v oblasti vývoje literatury a uměleckých směrů, prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných textů z různých funkčních stylů naučit žáky porozumět čtenému textu jednotlivých kulturních epoch, prostřednictvím rozboru a interpretace vybraných literárních děl se podílet na hodnotové orientaci žáků, utváření jejich morálního profilu a estetického cítění, pěstovat u co největší části žáků potřebu číst, vést žáky k pochopení struktury, významu a funkce literárního díla. Charakteristika učiva Složky: gramatika, obecné výklady o jazyce, vývoj českého jazyka a jeho postavení v systému jazyků, práce s textem analýza, reprodukce, interpretace, stylistika, základy rétoriky a komunikačních dovedností, vývoj české i světové literatury v kulturních i historických souvislostech, základní poznatky z literární teorie, práce s textem a informacemi. Pojetí výuky Předmět český jazyk a literatura je v průběhu studia dotován 12 hodinami rozvrženými následujícím způsobem: Ročník LIT JAZ Při výuce budou využívány následující metody a formy práce: výklad učitele a řízený dialog, samostatná práce individuální i skupinová, samostatná domácí práce (příprava referátů),

14 rozbor a interpretace literárních textů, memorování uměleckých textů, poslech zvukových nahrávek, sledování filmů, žákovský projekt, práce s ilustracemi a fotografiemi, metoda problémového výkladu, multimediální metody (podle možnosti využití počítače, videa, DVD, interaktivní tabule), exkurze (knihovna, galerie), společná návštěva vybraných filmových a divadelních představení, gramatická a stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení, řečnická cvičení, souvislé slohové práce. Hodnocení výsledků žáků V předmětu český jazyk a literatura se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i pravopisná správnost. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: individuální i frontální ústní zkoušení, písemné testy, slohové práce, přednes referátů, úkoly v pracovním sešitě. Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí Kompetence k učení si osvojí: pozitivní vztah k učení a vzdělávání, různé techniky učení, využití různých informačních zdrojů k učení, schopnost uplatňovat různé techniky práce. Komunikativní kompetence by měl umět: analyzovat a interpretovat text, aktivně se účastnit diskuzí, formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, vyjadřovat se v souladu se zásadami kulturního projevu. Personální kompetence by měl být schopen: efektivně se učit a pracovat, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, přijímat hodnocení svých výsledků a adekvátně na ně reagovat, přijímat rady i kritiku. Sociální kompetence bude veden k tomu, aby byl schopen:

15 přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k jiným lidem. Kompetence k řešení problémů by měl umět: řešit běžné pracovní problémy a úkoly samostatně, volit prostředky a způsoby vhodné ke splnění jednotlivých aktivit, využívat dříve získaných vědomostí, zkušeností a dovedností, získávat informace z otevřených zdrojů, především z internetu. Občanské kompetence a kulturní povědomí bude veden k tomu, aby byl schopen: uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s tolerancí k identitě druhých, uznávat tradice a hodnoty svého národa. Průřezová témata Občan v demokratické společnosti rozvoj funkční gramotnosti úcta k materiálním i duchovním hodnotám dovednost jednat s lidmi práce s informacemi orientace v masových médiích rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi rozvoj komunikativních a personálních kompetencí Informační a komunikační technologie práce s internetem, vyhledávání potřebných informací získání schopnosti kritického přístupu k získaným informacím Člověk a životní prostředí význam přírody a životního prostředí pro člověka estetické a citové vnímání svého okolí a životního prostředí uvědomování si ekologických závislostí a negativních dopadů působení člověka na přírodu budování hodnotových orientací Člověk a svět práce vyhledávání a posuzování informací o profesních záležitostech verbální a neverbální komunikace při důležitých jednáních komunikace s potencionálními zaměstnavateli rozvoj schopnosti vyhledávat informace a pracovat s nimi schopnost reálně posoudit své schopnosti a možnosti pracovního uplatnění spoluutváření obrazu firmy na veřejnosti Mezipředmětové vztahy dějepis filozofie psychologie hospodářský zeměpis občanská nauka informační technologie cizí jazyky písemná a elektronická komunikace

16 Realizace odborných kompetencí Literatura - 1. ročník zdůvodní význam umění, chápe umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, rozezná umělecký text od neuměleckého, používá znalosti z literární teorie a poetiky v praxi, konkrétní literární díla klasifikuje podle druhů a žánrů, orientuje se ve folklóru a ÚLS, pozná a dovede charakterizovat jednotlivé formy ÚLS, umí rozlišit jednotlivé umělecké slohy daného období, zná významné představitele a jejich stěžejní díla, orientuje se v základních vývojových etapách literární historie světové i české, umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období, zhodnotí význam daného autora nebo literárního díla pro dobu vzniku i pro současnost, umí vyjádřit vlastní prožitek z uměleckého díla (knihy, divadelního představení, filmu, výtvarného díla aj.). 1. Význam umění pro člověka 2 2. Základy literární vědy a poetiky 4 3. Ústní lidová slovesnost a její formy 2 4. Literatura starověku orientální literatury Bible antika 5. Středověká evropská kultura románský a gotický styl žánry středověké literatury 6. Počátky literatury na našem území do 14. století 7. Umění vrcholného středověku doba vlády Karla IV. středověká česká literatura a její žánry duchovní a světská literatura husitská literatura Renesance a humanismus evropské země české země J. A. Komenský Baroko, doba pobělohorská Klasicismus, osvícenství, preromantismus

17 Realizace odborných kompetencí Literatura - 2. ročník zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky, dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl, umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období. 1. České národní obrození 1. a 2. etapa 2. Romantismus ve světové literatuře Romantismus v české literatuře 8 4. Literární skupiny 2. poloviny 19. století májovci ruchovci lumírovci generace Národního divadla Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře 6. Kritický realismus a naturalismus v české literatuře 7. Moderní poezie 19. století E. A. Poe prokletí básníci 8. Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století

18 Realizace odborných kompetencí Literatura - 3. ročník zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla, čte beletrii, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky, dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl, umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období. 1. Charakteristika období mezi dvěma světovými válkami 2. Umělecká avantgarda 1. Poloviny 20. století 3. Světová meziválečná próza Divadlo a dramatické umění v 1. polovině 20. století 5. Česká meziválečná literatura poezie próza drama Česká literatura v období okupace

19 Realizace odborných kompetencí Literatura - 4. ročník zná základní umělecké směry daného období, jejich hlavní představitele a stěžejní díla, čte krásnou literaturu, interpretuje literární texty a diskutuje o nich, při rozboru literárních textů uplatňuje znalosti z literární teorie a poetiky, dovede vystihnout charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi, vyjadřuje vlastní prožitky z uměleckých děl, umí zařadit typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a příslušných historických období, má přehled o kulturním dění ve svém městě i širším regionu, orientuje se v nabídce kulturních institucí, navštěvuje divadelní představení a umí je interpretovat. 1. Společenský a literární vývoj v období Umělecké směry a generační hnutí 2. poloviny 20. století 3. Světová literatura 2. poloviny 20. století 4. Dramatické umění ve světě v 2. polovině 20. století 5. Oficiální česká próza Samizdatová literatura 5 7. Exilová literatura České divadlo a dramatické umění od 2. pol. 20. století do současnosti 9. Vývoj české poezie po roce 1945 básnické skupiny významné osobnosti Vývoj české literatury po roce

20 Realizace odborných kompetencí Český jazyk - 1. ročník má přehled o knihovnách a jejich službách, zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si vybírat a zpracovávat informace, pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, umí vypracovat rešerši a anotaci, má přehled o jazykových příručkách a umí s nimi pracovat, orientuje se v soustavě jazyků, vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny, rozlišuje spisovný jazyk a jeho varianty, obecnou češtinu, slang, argot, dialekty, uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném projevu, umí používat příručku Pravidla českého pravopisu, rozlišuje funkční styly, je schopen je rozpoznat v projevech mluvených i psaných, dokáže sestavit jednoduchý zpravodajský útvar a přednést jej, ovládá a uplatňuje základní principy výstavby textu, umí vhodně uplatnit slohové postupy, je schopen posoudit slovní zásobu, syntax i kompozici informačních útvarů v médiích, vystihne charakteristické znaky vypravování, posoudí kompozici vypravování, jeho slovní zásobu a skladbu, posoudí úlohu vypravování v hovorové a umělecké oblasti, sestaví texty prostého vypravování, rozpozná základní znaky odborného stylu, vyjadřuje se správně, jasně a srozumitelně, dokáže sestavit a přednést krátký referát. 1. Základy informatiky knihovna, tisk, internet 2. Obecná jazykověda indoevropské jazyky vývoj češtiny 3. Slovní zásoba, tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby 4. Hlavní principy českého pravopisu 4 5. Obecné poučení o slohu, slohotvorní činitelé, funkční styly 6. Projevy prostě sdělovací krátké informační útvary 7. Vypravování 4 8. Projevy prakticky odborné 1 9. Referát Slohové práce

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun. Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum Beroun Platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků OA, SPgŠ a JŠ Beroun ve školním roce 2008/2009 Název a adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o., Němčická 1749/4, 142 00 Praha 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOŠS ARITA, spol. s r. o. platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02. platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 platný od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Ekonomika a zpracování informací v podnikání

Ekonomika a zpracování informací v podnikání Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Ekonomika a zpracování informací v podnikání 64 41 L/51 Podnikání dálkové studium 3leté Obsah

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Laurinova 1049 293 01 Mladá Boleslav Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Obor vzdělání 63-41-M/02 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY název školy: Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. adresa: Laurinova

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11.

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11. HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Profil absolventa 2 3 Charakteristika školy 7 4 Charakteristika ŠVP 8 4.1 Podmínky realizace 11 4.2 Začlenění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie 63-41-M/02 Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. PROFIL ABSOLVENTA... 5 1.1 Popis uplatnění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, 181 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 51077, dne 18. 1. 2002 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více