VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU"

Transkript

1 VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje kolovou VÝZVU předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 02 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/ Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Celková částka pro tuto výzvu: ,00 Kč 2. Program, prioritní osa, oblast podpory Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3. Cíle programu a oblasti podpory Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 1/38

2 Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Středočeském kraji. Specifické cíle oblasti podpory jsou: - Rozvoj a uplatňování pedagogických metod a forem výuky podporujících rovný přístup ke vzdělávání a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér rovného přístupu. - Rozvoj poradenství a asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb. - Podpora úspěšnosti ve vzdělávání a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. - Vybudování systému včasné péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. - Prevence rasismu a xenofobie a vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 4. Podporované aktivity Do oblasti podpory jsou zahrnuty následující typy činností (podrobný popis aktivit je uveden v příloze č. 1 této Výzvy). V rámci vyhlášené výzvy není možné podpořit aktivity, které budou podpořeny prostřednictvím individuálních projektů ostatních. - Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací. - Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. - Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. - Vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. - Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. - Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. - Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. 2/38

3 Blíže specifikováno v Prováděcím dokumentu OP VK, v aktuálním znění na Při tvorbě projektové žádosti musí být klíčové aktivity (dále jen KA) v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v této Výzvě. KA musí být vždy popsána tak, aby bylo zřejmé, ke které podporované aktivitě uvedené ve Výzvě se vztahuje. Činnosti týkající se projektového řízení, vedení účetnictví, administrace, auditu, vybavení učebny/kanceláře, instalování programů či publicity jsou pouze doplněním jednotlivých KA a nikoliv samostatnou KA grantového projektu, proto je ani v rámci popisu jednotlivých KA neuvádějte (tyto činnosti popisujte v záložce vnitřní postupy a řízení). V případě nedodržení výše uvedeného postupu bude projektová žádost vyřazena z dalšího procesu hodnocení. Finanční prostředky určené na tyto aktivity (řízení, monitoring projektu a publicita) nesmí být rozpuštěny do klíčových (věcných) aktivit projektu. V mnoha případech se jedná o nepřímé náklady, které není možné uvádět mezi náklady přímé. 5. Cílové skupiny - děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami od 3 let (např. z mateřských škol a přípravných tříd základních škol; - děti (do 18 let), které předčasně opustily systém počátečního vzdělávání; - žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami a ti žáci, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze vzdělávání; - děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže; - rodiče dětí a žáků; - děti a žáci mimořádně nadaní 1 (o mimořádném nadání bude třeba dodat potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny); - děti a žáci nadaní 2 ; - pracovníci škol a školských zařízení; - vedoucí pracovníci škol a školských zařízení; - pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání dětí a mládeže a pracovníci organizací působících v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže; - pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Jedná se o cílové skupiny ze Středočeského kraje (tzn. mimo hl. m. Prahu). 1 Ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 2 Definice cílové skupiny děti a žáci nadaní platí pro zájmové vzdělávání: Za děti a žáky nadané se považují ti, kteří se umístí na nejvyšších místech (tzn místo) v krajských kolech předmětových soutěží v matematice, fyzice, chemii, biologii, programování, českém jazyce, zeměpise, dějepise, cizích jazycích angličtina, němčina, francouzština a soutěžích pro žáky ZUŠ (hra na klavír, hra na housle, hra na akordeon, hra na kytaru) vyhlašovaných MŠMT ČR. 3/38

4 6. Typy podporovaných projektů Podporovány budou grantové projekty, tzn. ucelené projektové záměry, které předkládá žadatel s cílem získat dotaci v rámci globálních grantů. Grantové projekty budou realizovány ve prospěch cílových skupin ve Středočeském kraji. 7. Oprávnění předkladatelé žádostí o finanční podporu Oprávněný žadatel musí splňovat následující podmínky: - sídlo žadatele je na území České republiky; pokud má žadatel sídlo na území hl. města Prahy, musí prokázat, že plánovaný projekt je zaměřen na region Středočeského kraje; - žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník; - v případě, že se jedná o sdružení a asociace škol (tj. např. občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle ust. 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů)), musí mít subjekt vzdělávání nebo vědeckou a výzkumnou činnost jako hlavní nebo vedlejší činnost, tuto skutečnost doloží např. stanovami nebo zřizovacími listinami a musí být zapsány do příslušné evidence/registru dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti na ZS (tzn.že musí prokázat minimálně dvouletou historii společnosti); - typ žadatele je uveden v následujícím výčtu oprávněných žadatelů: Oprávněným žadatelem mohou být: - školy a školská zařízení (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku); - vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; - sdružení a asociace škol (tj. například občanská sdružení zřízená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů; zájmová sdružení právnických osob zřízená podle oddílu 2, 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, která jsou vedena v registrech krajských úřadů); - právnické osoby působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; - organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže; - města, obce a svazky obcí, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; - nestátní neziskové organizace (založené nebo zřízené podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o 4/38

5 změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů. V případě změny právní formy u obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a družstva) nedochází k zániku společnosti ani k právnímu nástupnictví společnosti, tzn. dochází pouze ke změně vnitřních poměrů a právního postavení společníků. To znamená, že např. při přeměně akciové společnosti na společnost s ručením omezeným, se doba existence akciové společnosti započítá do dvouleté historie společnosti s ručením omezeným. Výjimka z dvouleté historie se uplatní v případě škol a školských zařízení zřízených podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Žadatel není oprávněný v případě, že: - je v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci; - nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám; - nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů stanovených výzvou; V případě, kdy je příjemcem v globálních grantech základní škola, nesmí být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná škola jako příjemce financovány již v oblasti podpory 1.4, a v případě, kdy je příjemcem v globálních grantech střední škola, nesmí být podpořeny takové aktivity v projektech, resp. projekty, které má daná škola jako příjemce financovány již v oblasti podpory 1.5, nemůže se účastnit identických aktivit v rámci projektů jiných příjemců podpory jakožto cílová skupina projektu. 8. Limity finanční podpory Minimální výše podpory na jeden projekt: Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt: Kč. 9. Forma a míra finanční podpory Podpora bude poskytována formou nevratné finanční pomoci (dotace). Výše podpory projektu dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Příjemci podpory bude po podpisu smlouvy o realizaci projektu vyplacena zálohová platba ve výši 20 % z rozpočtovaných způsobilých výdajů projektu. Financování projektu bude probíhat formou exante. Na základě žádostí o platbu bude proplaceno 90 % alokace projektu. Na základě závěrečného vyúčtování projektu ( po ukončení realizace) bude proplacena skutečná výše čerpání. Povinnou přílohou žádosti je čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků na předložený projekt z jiných dotačních programů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 této Výzvy. 5/38

6 Poskytované prostředky nemají charakter veřejné podpory ve smyslu čl. smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie (bývalý článek 87 Smlouvy o ES).Předpokladem poskytnutí podpory soukromým základním a středním školám/školským zařízením je podmínka, že se nebude jednat o programy, které by byly komerčně využívány nad rámec standardního vzdělávacího systému. 10. Doba trvání grantového projektu Maximální doba trvání grantového projektu je 21 měsíců od data účinnosti Smlouvy o realizaci grantového projektu. Grantový projekt musí být ukončen nejpozději do Místo realizace grantového projektu Grantový projekt musí být realizován na území Středočeského kraje. Projekt musí být vždy realizován ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje. 12. Monitorování grantových projektů Žadatel je povinen v průběhu projektu sledovat naplňování indikátorů. Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění webové žádosti Benefit7 je uveden v příloze č. 2 této Výzvy. O naplňování těchto indikátorů bude příjemce dále v průběhu realizace projektu podávat monitorovací zprávy. V těchto zprávách bude mít příjemce povinnost vykazovat MI dle pohlaví (muži a ženy, chlapci a dívky) věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.). Stanovení hodnot monitorovacích indikátorů dle pohlaví je pouze orientační, jejich nenaplnění není sankcionovatelné, tj. nejedná se o porušení rozpočtové kázně. Metodika monitorovacích indikátorů je dostupná na webových stránkách: Způsobilé výdaje grantových projektů Z prostředků určených na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost mohou být financovány pouze způsobilé výdaje projektu. Podrobný výčet způsobilých a nezpůsobilých výdajů včetně limitů podílu jednotlivých druhů způsobilých výdajů na celkových způsobilých výdajích projektu je uveden v Příručce pro žadatele OP VK (verze 7, účinná od ) a v Příručce pro příjemce OP VK (verze 5, účinná od ), dostupné na Financovat lze pouze způsobilé výdaje vzniklé od data počátku realizace projektu uvedeného ve Smlouvě o realizaci grantového projektu. Příspěvek z OP VK nelze poskytnout na tyto výdaje: náklady na auditní zprávu v případě projektů s rozpočtem nižším než 10 mil. Kč včetně DPH, tj. výdaje na auditní zprávu jsou způsobilé v případě projektů s rozpočtem rovným Kč včetně DPH. Procentní limit na kapitolu 3 rozpočtu - Zařízení a vybavení je stanoven na 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Podíl výdajů na nákup služeb souvisejících s realizací projektu 6/38

7 na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 49 %. Podíl výdajů na přímou podporu na celkových způsobilých výdajích smí činit nejvýše 20 %. V této oblasti podpory je možné v rámci každého podpořeného projektu financovat aktivity, které svojí povahou spadají do ERDF (tzv. křížové financování). Na křížové financování je možné využít maximálně 15 % celkových způsobilých výdajů projektu. Položka křížového financování je součástí kapitoly 3.Zařízení a 6.Stavební úpravy. Seznam doporučených mezd pro pracovníky podílejících se na realizaci projektu je obsažen v Metodickém dopisu č. 4.3 aktualizovaném doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK. Tento dopis je umístěn na Mzdy, resp. platy vyšší než doporučená horní hranice jsou v opodstatněných a odůvodněných případech akceptovatelné. Mzdy vyšší, než doporučená horní hranice, nejsou důvodem k vyloučení projektu v rámci hodnocení přijatelnosti, avšak navýšení musí být v projektové žádosti řádně zdůvodněno a při kontrolách také doloženo. Hodnotitelé, popř. výběrová komise posuzují požadovanou výši mezd resp. platů a jsou oprávněni mzdy vyšší než stanovené krátit dle tabulek uvedených v Metodickém dopisu č V rámci této výzvy budou uplatněna pravidla pro nepřímé náklady viz Příručka pro žadatele verze 7., str. 39. Následující tabulka stanoví podíl nepřímých nákladů na výši přímých nákladů: Objem přímých nákladů (bez nákladů spadajících do křížového financování) % nepřímých nákladů 4 mil. Kč 18 > 4 mil. Kč 6 mil. Kč 16 > 6 mil. Kč 10 mil. Kč 14 Stanovené procento bude uvedeno v právním aktu o poskytnutí podpory a bude závazné po celou dobu realizace projektu. Seznam doporučených mezd pro pracovníky podílejících se na realizaci projektu je obsažen v Metodickém dopisu č. 4.3 aktualizovaném doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK. Tento dopis je umístěn na Mzdy, resp. platy vyšší než doporučená horní hranice jsou v opodstatněných a odůvodněných případech akceptovatelné. Mzdy vyšší, než doporučená horní hranice, nejsou důvodem k vyloučení projektu v rámci hodnocení přijatelnosti, avšak navýšení musí být v projektové žádosti řádně zdůvodněno a při kontrolách také doloženo. Hodnotitelé, popř. výběrová komise 7/38

8 posuzují požadovanou výši mezd resp. platů a jsou oprávněni mzdy vyšší než stanovené krátit dle tabulek uvedených v Metodickém dopisu č Dle Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 5, účinná od ), která je dostupná na webových stránkách: je požadován audit u všech projektů se schválenou podporou z veřejných prostředků rovnou nebo vyšší Kč. 14. Partnerství V případě realizace projektu s partnery je příjemce povinen zajistit, aby vztahy mezi příjemcem finanční podpory a jeho partnery odpovídaly podmínkám partnerství uvedeným v Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7, účinná od ), dostupné na webových stránkách Partnerem projektu musí být právnická osoba se sídlem na území ČR, která není v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), není proti ní vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci a splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Partner projektu může být s finančním příspěvkem, kdy přijímá prostřednictvím příjemce část finanční podpory na realizaci věcných projektových aktivit, nebo partner bez finančního příspěvku, kdy se partner podílí na realizaci věcných aktivit projektu, např. formou konzultací, odborné garance, ale za účast na realizaci projektu mu není poskytován žádný finanční příspěvek. Partneři projektu se společně s příjemcem podílejí na přípravě, koordinaci, organizačním a administrativním zajištění projektu nebo některou část zajišťují samostatně. Požadavkem je přitom nezbytnost takových aktivit pro plnění cílů projektu. Partnerství nesmí nahrazovat zabezpečení běžné administrace projektu, poskytování běžných služeb nebo dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně poskytnuty jako služby dalšími subjekty. Povaha právních vztahů mezi žadatelem a jeho partnery nesmí být založena na poskytování služeb. Realizace principu partnerství nesmí být v rozporu s příslušnými právními předpisy ČR. Při předkládání žádostí o přidělení finanční podpory z OP VK na grantový projekt bude partnerství dokládáno přiloženým prohlášením o partnerství, jehož vzor je přílohou č. 4 této Výzvy. Po schválení žádosti budou pro realizaci partnerství uzavírány smlouvy o partnerství. 15. Způsob výběru projektů a vyrozumění žadatele o výsledku Způsob hodnocení a výběru žádostí se skládá ze čtyř fází hodnocení formální, hodnocení přijatelnosti, hodnocení věcné a výběr prostřednictvím výběrové komise. Vyskytnou-li se v žádosti formální nedostatky, bude žadatel vyzván, aby je ve stanovené lhůtě opravil. Jiné opravy v žádosti nejsou povoleny. Následovat bude hodnocení přijatelnosti. Projekty, které prošly schválením z hlediska formálního a přijatelnosti, postupují do další fáze, tj. hodnocení věcného. Toto hodnocení budou provádět na základě výběrových kritérií nezávislí externí hodnotitelé, kteří projekty dle bodového ohodnocení doporučí/nedoporučí k financování. 8/38

9 Čtvrtou fází je výběr žádostí k financování výběrovou komisí. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na tuto výzvu. Následně na základě doporučení výběrové komise jsou projekty předloženy ke schválení orgánům kraje (Rada, Zastupitelstvo). Proces hodnocení a výběru grantových projektů trvá cca 6 měsíců. Žadatelé budou o výsledku výběru písemně vyrozuměni a seznam schválených grantových projektů bude zveřejněn na webových stránkách Bude-li žadatel v rámci hodnocení uplatňovat bodovou bonifikaci vycházející z Metodického pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM), doloží žadatel originální potvrzení města - nositele IPRM, že je tento projekt součástí a v souladu se schváleným IPRM - viz příloha č. 7 této výzvy. Bodovou bonifikaci (v rozpětí 6,5 10 bodů) získají pouze projekty, které dosáhly minimální bodové hranice 65 bodů. Předložené Žádosti o finanční podporu z OP VK budou hodnoceny dle kritérií formálního hodnocení, hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení s využitím arbitra. Základní kritéria věcného hodnocení: 1. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 2. Cílová skupina 3. Popis realizace projektu 4. Finanční řízení 5. Výsledky a výstupy 6. Horizontální témata 7. Specifická kritéria Subkritéria v rámci specifických požadavků: 1. Synergie s ostatními operačními programy. 2. Vazba na strategické dokumenty Středočeského kraje. 3. Zaměření projektu buď na tvorbu produktů s podporou environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), nebo na tvorbu produktů s podporou využití informačních a komunikačních technologií (ICT). 4. Zaměření projektu na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do integrovaných tříd nebo zlepšení podmínek pro integraci žáků. Při hodnocení jednotlivých subkritérií bude postupováno dle metodiky pro hodnocení specifických kritérií, která je přílohou č. 3 této Výzvy. 16. Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: Žádosti je možné předkládat (úterý, čtvrtek: 8:00 14:00; středa: 8:00 16:00) Ukončení příjmu žádostí: ve 12:00 hodin 9/38

10 Žádosti lze předkládat do ve 12:00 hodin. Žádosti se doručují osobně nebo doporučeně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, doručovatelskými nebo kurýrními službami na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, oddělení grantů, Zborovská 11, Praha 5. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti. Všechny žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny. Předběžný termín vyhlášení výsledků: leden/únor Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání Žádost musí být doručena v zalepené obálce, na které musí být uvedeno: Povinné údaje na přední straně obálky: Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Zborovská Praha 5 Plný název a adresa žadatele Upozornění NEOTVÍRAT pod adresou žadatele (levý horní roh obálky) Povinné údaje na zadní straně obálky: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy a oblasti podpory: 1.2 Číslo kola výzvy: 02 Název globálního grantu: Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Název projektu: doplní žadatel Žádost o finanční podporu na grantový projekt musí být předložena ve formě webové žádosti Žádost o finanční podporu na grantový projekt z OP VK, v programu Benefit7 pro oblast podpory 1.2, číslo výzvy 02. K dispozici je na webových stránkách Žádost se předkládá: 1. elektronicky on-line (podrobný popis vyplnění webové žádosti Benefit7 je uveden v kapitole 3.6 Příručky pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dostupné na x v listinné podobě (originále) včetně příloh, 3. 1x v elektronické podobě ve formátu *.pdf včetně příloh na nosiči chráněném proti 10/38

11 přepisu (CD-ROM). Obálka musí obsahovat listinnou verzi žádosti včetně všech povinných příloh a CD-ROM s elektronickou verzí žádosti. Žádost je odevzdána v jednom svazku a přílohy ve svazku druhém. Žádost vytištěná na formuláři Benefitu7, musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou pověřenou na základě plné moci. V případě, že projekt bude realizován společně s partnery, musí být žádost podepsána i statutárními zástupci partnerů (případně jinou osobou pověřenou na základě plné moci), svázána do jednoho svazku a pevně sešita svorkou (provázkem). Svorka (provázek) musí být přelepena přelepkou/páskou, která bude orazítkována nebo parafována statutárním zástupcem žadatele (případně jinou osobou pověřenou na základě plné moci). Listy nemohou být volně vyjímatelné. Všechny přílohy budou svázány do druhého svazku, který bude pevně sešit svorkou (provázkem), která bude přelepena přelepkou/páskou. Listy nemohou být volně vyjímatelné. Při počítání listů se nezohledňuje, zda je list potištěn z obou stran. V případě používání úvodních listů k jednotlivým přílohám započítejte tyto listy do počtu listů. Je dobré, aby příloha byla označena pořadovým číslem podle jejího umístění v seznamu příloh, který je součástí žádosti vygenerované z programu Benefit7. Každá příloha musí být parafována statutárním zástupcem žadatele (případně jinou osobou pověřenou na základě plné moci), nebo musí být parafa statutárního zástupce na přelepce/pásce pevně sešitého svazku příloh. V případě, že žadatel vytváří seznam příloh, který přiloží k svazku příloh, ve svazku přiloží tento seznam jako první list, ale seznamu nepřiřadí číslo přílohy 1, ale postupuje dle povinného řazení a seznamu přiřadí číslo dle nepovinných příloh (tzn. č. 6 a vyšší). Seznam a řazení povinných a nepovinných příloh: 1. Doklad o právní subjektivitě žadatele (nutno předložit v odpovídající formě - odlišné podle právní formy žadatele; způsob dokladování je uveden v Příručce pro žadatele, verze 7, účinnost , kapitola č. 4). 2. Prohlášení o partnerství (je-li v projektu zapojen partner; vzor uveden v příloze č. 4 této Výzvy. 3. Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků na předložený projekt z jiných dotačních programů (vzor uveden v příloze č. 5 této Výzvy). 4. Čestné prohlášení žadatele (vzor uveden v příloze č. 6 této Výzvy). 5. Čestné prohlášení partnera/partnerů (dokládá se pouze v případě, že projekt má partnera/partnery; vzor uveden v příloze č. 7 této Výzvy). 6. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM (vzor uveden v příloze č. 8 této Výzvy). 7. Doložení cílové skupiny (Povinné pro všechny oprávněné žadatele. Oprávněný subjekt doloží v listinné podobě potvrzení o zajištění účasti cílové skupiny. Potvrzení doloží i v případě partnerstvím nebo konkrétním zájmem spolupracujících subjektů, které by byly zdrojem cílové skupiny. Součástí musí být souhlas všech zúčastněných subjektů s realizací projektu) 8. Potvrzení z pedagogicko psychologické poradny o mimořádném nadání (je-li relevantní). 9. Další nepovinné přílohy dle potřeby žadatele. 11/38

12 19. Místo předložení Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje oddělení grantů Zborovská Praha Dokumenty potřebné ke smlouvě Po případném schválení Vašeho projektu Výběrovou komisí a orgány Středočeského kraje bude nutné již před podpisem Smlouvy o realizaci GP doložit následující dokumenty: 1. Kopie smlouvy o zřízení samostatného bankovního účtu; 2. Čestné prohlášení o nečerpání dotace na realizaci aktivit projektu z jiných zdrojů; 3. Prohlášení o změnách v projektu včetně upraveného rozpočtu (je-li relevantní); 4. Kopie smlouvy o partnerství (je-li relevantní). Po kompletaci dokumentů potřebných ke Smlouvě, bude žadatel vyzván k podpisu Smlouvy. Nebude-li Smlouva ve stanovené lhůtě žadatelem podepsána, zříká se tím žadatel schválené dotace a finanční podpora bude nabídnuta jinému projektu ze zásobníku projektů. 21. Další informace a kontaktní údaje Podrobné informace lze získat v Příručce pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7, účinná od ), dostupné na webových stránkách Záměr projektu lze konzultovat s níže uvedenými pracovníky Odboru regionálního rozvoje, oddělení grantů. Osobní konzultace budou poskytovány do 27. března Po zbývající dny před ukončením termínu pro předkládání grantových projektů budou pracovníci oddělení grantů poskytovat pouze telefonické konzultace. Mgr. Marie Kurucová, finanční manažer OP 1.2, č. dv. 120, tel , Bc. Denisa Kučerová, projektový manažer OP 1.2, č. dv. 120, tel , Mgr. Monika Keřková, projektový a finanční manažer pro oblast podpory 1.2, tel: , 12/38

13 Přílohy této Výzvy: 1. Podrobný popis podporovaných aktivit 2. Monitorovací indikátory pro vyplňování webové žádosti Benefit7 3. Metodika hodnocení specifických kritérií 4. Prohlášení o partnerství 5. Čestné prohlášení o nesouběžném čerpání finančních prostředků na předložený projekt z jiných dotačních programů 6. Čestné prohlášení žadatele 7. Čestné prohlášení partnera/partnerů 8. Potvrzení o zařazení projektu do IPRM hejtman Středočeského kraje 13/38

14 Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný popis podporovaných aktivit 1. Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů: zvýšení kvality vyučovacích strategií a vytvoření nových výukových programů (materiálů), včetně využití internetu, pro rozvoj žáků se specifickými poruchami učení integrace žáků s těžkým zdravotním postižením s potřebou nejvyššího stupně podpory využití ICT pro vzdělávání žáků se SVP vzdělávání pedagogů v tvorbě e-learningových aplikací, vytváření interaktivních výukových materiálů pro e-learning souvisejících s danou oblastí zavádění humanistických modelů řešení v oblasti vzdělávání žáků se SVP, podpora vzdělávacích programů a principů, jejichž cílem je zvýšení sociálních kompetencí žáků se SVP rozvíjení forem a metod inkluzívního vzdělávání (projekty zajišťující potřebnou podporu při vzdělávání dětí a žáků se SVP v běžných školách) rozvíjení podpůrných mechanismů zajišťujících speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v běžných školách (např. mentoring, tutoring, zajištění služeb asistenta pedagoga, využívání pedagogické a sociální intervence) rozvíjení takových metod a forem práce ve třídě, které zvyšují šance pro rovné zapojení dětí a žáků z kulturně či sociálně odlišného prostředí do škol hlavního vzdělávacího proudu projekty zaměřené na rozvíjení individuálního přístupu v rámci vzdělávání (rozvoj forem a metod práce se žáky se SPV, tvorba individuálních vzdělávacích plánů) projekty zaměřené na rozvoj rovných příležitostí v oblasti genderu 14/38

15 rozvíjení metod a forem práce v rámci školní výuky zaměřené na vyhledávání a práci s mimořádně nadanými dětmi a žáky, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů zajištění podpory v oblasti speciálněpedagogického vzdělávání, především v didaktické, metodické a materiálně technické pomoci základním a středním školám hlavního vzdělávacího proudu při jejich záměru integrovat žáky se SVP 2. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání Součástí této podporované aktivity musí být klíčové aktivity zaměřené na přímou práci s dětmi a žáky se SVP, na praktické ověřování a evaluaci vzniklých metodik a forem výuky, které budou realizovat proškolení pedagogičtí pracovníci. V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů: podpora vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblastech podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti motivace dětí a žáků se SVP podpora spolupráce se školskými poradenskými zařízeními v oblasti začleňování žáků s SVP vytváření a inovace vzdělávacích programů, podpora metodických týmů, školení poradců v oblasti odstraňování bariér ve vzdělávání metodická podpora pedagogických pracovníků při práci s dětmi a žáky s SVP a dětmi a žáky mimořádně nadanými a při jejich vyhledávání vytvoření a realizaci kurzů pro pedagogické pracovníky s cílem zvýšit jejich kompetence při začleňování dětí a žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu vzdělávání odborných pracovníků školských poradenských zařízení, školních poradenských pracovišť a asistentů pedagoga (psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, etopedů) v oblasti diagnostiky, poradenství a inkluze žáků se SVP a dětí a žáků mimořádně nadaných podpora dalšího vzdělávání asistentů pedagoga (nejedná se o specializační vzdělávání) 15/38

16 3. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů: zkvalitnění profesní přípravy asistentů pedagoga, nastavení vzdělávacích aktivit asistentů podle jejich skutečných potřeb a výchozích podmínek individuální vzdělávací plány vzdělávání odborných pracovníků pedagogicko-psychologických poraden (psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků) analýza problémů žáků se SVP ve školských poradenských zařízeních v regionu z hlediska nejčastějších diagnóz v návaznosti na vytvoření metodických postupů práce s nimi budování partnerství mezi školami, NNO, veřejnou správou a dalšími institucemi pracujícími se žáky se SPV a rodiči těchto žáků zpracování přehledu potřeb a nabídek asistenčních služeb v regionu a poskytnutí možností pro jejich rozvoj zapojení externích odborníků při práci s žáky se SVP ve školách zpřístupnění funkce asistenta pedagoga pro žáky se SVP podpora využívání vhodných diagnostických nástrojů k identifikaci SVP žáka (včetně mimořádně nadaných jedinců) vytváření školních poradenských pracovišť, podpora nabídky poradenských služeb ve školách, evaluace jejich činnosti vzdělávací programy pro asistenty pedagogů, podpora využívání kompletních asistenčních služeb určených žákům s těžkým tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve školách zkvalitnění diagnostiky, vytváření metodik vyrovnávacích a podpůrných opatření a metodických postupů pro práci s žáky se SVP výměna zkušeností pedagogických pracovníků, kteří pracují se žáky se SVP a příkladů dobré praxe projekty zaměřené na vznik a rozvoj metodických a konzultačních pracovišť při školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Speciální 16/38

17 pedagogové z těchto pracovišť budou poskytovat metodickou podporu pedagogům běžných škol ve svém okolí při individuální integraci žáků s SVP 4. Vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů: projekty zaměřené na vytvoření koncepce a vybudování struktury záchytné sítě v regionu analýza příčin předčasného opouštění studia a rizikového chování žáků, doprovázená na ni navazující vzdělávací aktivitou, podpora prevence sociálně patologických jevů v regionu primárně zaměřená na prevenci a zlepšení sociálního klimatu ve školách, včetně sociálních kompetencí žáků; integrace žáků z menšinových etnik na základních a středních školách budování partnerství mezi školami, NNO, veřejnou správou a dalšími institucemi pracujícími se žáky ohroženými předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, kteří se do systému chtějí navrátit projekty využívající všechny dostupné nástroje zamezující předčasným odchodům ze systému vzdělávání (zejména z běžných škol) a projekty umožňující návrat do systému vzdělávání (včetně informační činnosti, podpůrných programů, doučování atd.) prevence školní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání ve vybraných školách vytvořením systému úzké spolupráce učitelů a poradenských pracovníků vytváření speciálních diagnosticko-intervenčních programů zaměřených na podporu úsilí ohrožených žáků dokončit vzdělávání, který by obsahoval řadu diagnostických metod k identifikaci individuálních potíží žáků i výcvikové metody k prohloubení dovedností nezbytných pro dokončení vzdělávání rozšiřování a prohlubování dovedností pedagogických pracovníků při realizaci speciálních diagnostiko-intervenčních programů vytváření metodických materiálů pro výchovné poradce a další pedagogické pracovníky pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 17/38

18 podpora aktivit poradenských týmů škol zařazených do záchytné sítě podpora předávání informací mezi školou a rodiči žáků se SVP k optimalizaci úsilí zamezit předčasným odchodům ze systému vzdělávání poradenská intervence určená dětem se SVP a jejich rodičům ohroženým sociální exkluzí 5. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů metodická podpora běžných škol ve snaze o lepší začlenění dětí se sociokulturním znevýhodněním podpora vzniku a rozšiřování přípravných tříd při běžných školách péče o děti s odkladem povinné školní docházky projekty zaměřené na poskytování včasné péče dětem se SVP a jejich rodičům tedy projekty, v jejichž rámci jsou poskytovány komplexní služby zahrnující například i pedagogickou a sociální intervenci. Součástí těchto projektů může být aktivita zprostředkování informací rodičům dětí se SVP o nezbytnosti předškolní přípravy dětí projekty zaměřené na budování otevřených mateřských škol, které vytvářejí podmínky pro inkluzívní vzdělávání dětí se SVP, včetně zřizování pozice asistenta pedagoga v těchto školách projekty zaměřené na pilotní ověřování včasné péče o děti se SVP například: programy zaměřené na podporu inkluzívního vzdělávání v mateřských školách; na zvyšování kompetencí rodičů pro přípravu dětí se SVP na úspěšné zahájení školní docházky; na rozvoj spolupráce mezi rodiči a poskytovatelem předškolního vzdělávání; na zvýšení počtu dětí se SVP absolvujících předškolní přípravu 6. Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR v českém jazyce 18/38

19 vytváření vzdělávacích materiálů a pomůcek určených pro vzdělávání dětí cizinců v ČR předškolní jazyková příprava zaměřená na výuku ČJ dětí cizinců žijících na území ČR realizace nepovinných a volitelných předmětů zabývajících se výukou českého jazyka cizinců ve školách tvorba vzdělávacího obsahu (multimediální objekty, metodické materiály, pracovní listy apod.) pro výuku českého jazyka u cizinců kurzy a školení pro pedagogické pracovníky pro získání kompetencí ve výuce českého jazyka jako cizího jazyka dětí cizinců vytváření metodiky pro využívání názorných pomůcek a ICT ve výuce českého jazyka pro děti cizinců projekty zaměřené na výměnu zkušeností s jazykovým vzděláváním dětí cizinců (příklady dobré praxe) podpora vzdělávaní dětí azylantů a dětí žadatelů o azyl 7. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání V rámci podporované aktivity se předpokládá realizace těchto tematických okruhů: aktivity zaměřené na vytvoření metodických týmů pro podporu neformálního vzdělávání Provedení analýz za účelem zjištění stavu v problematice neformálního vzdělávání dětí a mládeže se SVP v regionu doprovázených na ně navazující vzdělávací aktivitou analýza vzdělávacích potřeb pracovníků NNO a středisek volného času v dané oblasti v regionu doprovázená na ni navazující vzdělávací aktivitou podpora zdokonalování neformálního vzdělávání a zvyšování kompetencí v něm získaných; vytváření příslušných vzdělávacích programů a jejich modulů, uznatelných jako součást dalšího vzdělávání souvisejícího s potřebami regionu podpora projektů zaměřených na zdokonalování koncepce vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času v regionu 19/38

20 příprava a realizace vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a žáky se SVP zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rovných příležitostí ve volnočasových aktivitách příprava a realizace vzdělávacích programů (včetně metodik) pro děti a žáky se SVP zaměřených na rozvoj metod vzdělávání v oblasti rozvoje klíčových kompetencí ve volnočasových aktivitách podpora tvorby modelových vzdělávacích programů v oblasti rozvoje pedagogických a psychologických dovedností pedagogů volného času a realizátorů volnočasových aktivit pro děti a žáky se SVP Podpora aktivit vedoucích ke zlepšování péče o talentovanou mládež s důrazem na posilování sociálních a komunikačních dovedností. 20/38

21 Příloha č. 2 k Výzvě č.02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací indikátory pro vyplňování webové žádosti Benefit7 Oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Kód indikátoru indikátor definice jednotka komentář Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem dětí, žáků v projektech z celkového počtu podpořených osob Počet osob - dětí/žáků, rodičů přímo podpořených jako cílových skupin v rámci realizace projektu (děti/žáci/rodiče škol, školních zařízení, kteří byli odběrateli dané služby.) počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti chlapci dívky 1081 neaktivní osoby celkem neaktivní osoby ve vzdělávání či žadatel odborné přípravě (žáci, studenti a nevyplňuje v 1091 učni) 1181 mladí lidé let 1251 menšiny 1261 migranti 1271 zdravotně znevýhodnění 1281 ostatníznevýhodněné skupiny počet projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu 1411 ISCED 1 a ISCED 3 z toho 1431 ISCED ISCED 5 a Počet podpořených osob Počet osob celkem pracovníků počet vyplňuje žadatel 21/38

22 pracovníků v dalším vzdělávání v dalším vzdělávání, které byly v v projektové rámci projektů podpořeny žádosti (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci) muži ženy 1042 zaměstnaní 1182 mladí lidé let 1192 starší pracovníci let 1252 menšiny 1262 migranti 1272 zdravotně znevýhodnění 1282 Ostatní znevýhodněné skupiny 1412 ISCED 1 a ISCED 3 počet žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu z toho 1432 ISCED ISCED 5 a 6 Počet žáků se speciálními Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd vzdělávacími potřebami začleněných do integrovaných tříd, jimž byla poskytnuta podpora v rámci realizace počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti projektu chlapci dívky 1083 neaktivní osoby celkem neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a 1093 učni) 1183 mladí lidé let počet žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při 1253 menšiny realizaci 1263 migranti 1273 zdravotně znevýhodnění grantového projektu 1283 Ostatní znevýhodněné skupiny 1413 ISCED 1 a 2 22/38

23 Počet žáků se speciálními vyplňuje žadatel vzdělávacími potřebami počet v projektové zařazených do běžných tříd žádosti chlapci dívky 1084 neaktivní osoby celkem neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci, studenti a 1094 učni) 1184 mladí lidé let 1254 menšiny 1264 migranti 1274 zdravotně znevýhodnění 1284 Ostatní znevýhodněné skupiny 1414 ISCED 1 a 2 počet žadatel nevyplňuje v projektové žádosti, sleduje a vykazuje při realizaci grantového projektu Počet osob poskytujících služby nebo podporující poskytování Počet podpořených osob poskytovatelé služeb služeb, které obdržely jednu nebo více podpor v rámci přijatých projektů. Každá osoba, která počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti obdržela podporu se započítává pouze jedenkrát. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých změny v jejich cílech, obsahu, metodách Počet nově vytvořených/inovovaných produktů a formách zvýšily jejich kvalitu (nové/inovované vzdělávací programy, vzdělávací moduly, studijní materiály, pilotní počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti ověřování, analýzy, studie, syntézy, učební pomůcky, e- learningové kurzy, webové portály ) 23/38

24 Celkový počet nově počet nově vytvořených/inovovaných vytvořených/inovovaných produktů, ve kterých je problematice ŽP věnován tématický celek v rozsahu počet vyplňuje žadatel v projektové žádosti produktů s komponentou ŽP minimálně % výuky Celkový počet nově vytvořených/inovovaných počet nově produktů, ve kterých je vyplňuje žadatel vytvořených/inovovaných problematice informačních počet v projektové produktů s komponentou ICT technologií věnován tématický žádosti celek v rozsahu minimálně 40 a více hodin. počet nově vytvořených/ inovovaných produktů výhradně Celkový počet nově vytvořených/ vyplňuje žadatel zaměřených na žáky se inovovaných produktů výhradně počet v projektové z toho speciálními vzdělávacími potřebami zaměřených na žáky se speciálními potřebami. žádosti Postup při vyplňování údajů v záložce Monitorovací indikátory v aplikaci Benefit7: Žadatel v nabídce vybere relevantní indikátor a uvede u něj plánovanou hodnotu spolu s informací, kdy tato plánovaná hodnota bude dosažena (nejpozději do data ukončení realizace projektu). Výběrem monitorovacích indikátorů sledujících podpořené osoby se žadatel zavazuje sledovat a vykazovat hodnoty monitorovacích indikátorů dle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání a dalších specifik (menšiny, migranti apod.) v průběhu realizace projektu. Tato povinnost bude stanovena i v právním aktu. 24/38

25 Příloha č. 3 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami č. výzvy 01 Kritéria a subkritéria věcného hodnocení projektů Kritérium Váha kritéria Subkritérium Váha subkritéria v rámci Počet bodů kritéria Zdůvodnění záměru a 1.1 jeho vazba na danou 6 A Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 18 bodů (%) 1.2 Oblast podpory Potřebnost a očekávaný přínos/dopad (inovativnost) projektu pro oblast 12 vzdělávání/výzkumu a vývoje (v regionu) Vymezení a přiměřenost B Cílová skupina 12 bodů (%) cílových skupin, přínos pro CS Způsob zapojení cílových skupin 7 5 C Popis realizace 17 bodů (%) 3.1 Klíčové aktivity a stadia realizace 14 25/38

26 Kritérium Váha kritéria Subkritérium Váha subkritéria v rámci Počet bodů kritéria projektu Připravenost na možná 3.2 rizika a jejich řešení, předchozí zkušenosti, 3 vnitřní kontrolní systém Přiměřenost rozpočtu 4.1 vzhledem k cílům a 13 D Finanční řízení 23 bodů (%) obsahu projektu Provázanost rozpočtu 4.2 s klíčovými aktivitami 10 projektu E Výsledky a výstupy 15 bodů (%) Kvantifikace výsledků a výstupů Způsob zajištění plánovaných výsledků a 10 5 výstupů F Horizontální témata 0 body (%) Aktivity podporující rovné příležitosti Aktivity podporující udržitelný rozvoj neboduje se, jedná se o vylučovací kritérium (vyhovuje/nevyhovuje) neboduje se, jedná se o vylučovací kritérium (vyhovuje/nevyhovuje) 0 0 G Specifická 15 bodů 7.1 Synergie s jiným OP kritéria (%) 7.2 Vazba na strategické 4 3 toto subkritérium bude použito u výzev, u nichž je předpokládána synergická vazba na jiné schválené projekty z jiných OP, které jsou v předpokládané synergii s OP VK. Toto subkritérium bude ohodnoceno maximálně 2 body. 26/38

27 Kritérium Váha kritéria Subkritérium Váha subkritéria v rámci Počet bodů kritéria dokumenty Sčk Zaměření projektu na EVVO nebo ICT Zaměření projektu na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do integrovaných tříd nebo zlepšení podmínek pro integraci žáků 4 5 H Závěrečné zhodnocení (celkový komentář) x x Celkem kritéria 0 až 100 bodů (%) Kritérium IPRM Celkem včetně kritéria IPRM 10 % z celkového bodového hodnocení, tj. 6,5 až 10 bodů Pozn.: Projekty, které nedosáhly min. 65 bodů nemohou obdržet tuto bodovou bonifikaci. 0 až 110 bodů x jedná se o komentované kritérium Předložené Žádosti o finanční podporu z OP VK budou hodnoceny dle kritérií formálního hodnocení, hodnocení přijatelnosti a věcného hodnocení s využitím arbitra. Při věcném hodnocení budou uplatněna hodnotící kritéria uváděná v Příručce pro žadatele OP VK, verze 7, účinnost /38

28 Metodika hodnocení specifických kritérií 7.1 Synergie s jinými operačními programy Subkritérium hodnotí, zda projekt navazuje na jiný již schválený projekt v rámci operačních programů ČR schválených v programovém období Jedná se o operační programy: ROP SČ 3.1, ROP SČ 3.2, ROP SČ 3.3 a OPŽP 7.1. Příklad: 2 body získá projekt, který v příloze projektu doloží, že již realizuje, nebo mu byl schválen jiný projekt v rámci jakéhokoli z operačních programů ČR schválených v programovém období nebo v programovém období včetně registračního čísla a stručného popisu projektu. 0 bodů získá projekt, který v žádosti neuvede návaznost na podaný nebo již schválený jiný projekt v rámci jakéhokoli z operačních programů ČR schválených v programovém období nebo v programovém období Hodnota tohoto specifického subkritéria: 2 body 7.2 Vazba na strategické dokumenty Středočeského kraje Subkritérium hodnotí, zda projekt přispívá k naplnění rozvojových priorit kraje v oblasti vzdělávání, které jsou uvedeny ve Strategických dokumentech Středočeského kraje v Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2006 a v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Středočeského kraje Příklad: 4 body získá projekt, ve kterém jsou uvedeny vazby na konkrétní opatření nebo cíle uvedené ve výše uvedených dvou strategických dokumentech Středočeského kraje. 3 body získá projekt, ve kterém jsou uvedeny vazby na konkrétní opatření nebo cíle uvedené alespoň v jednom z výše uvedených strategických dokumentů Středočeského kraje. 2 body získá projekt, ve kterém jsou uvedeny alespoň částečně vazby na dva výše uvedené strategické dokumenty Středočeského kraje. 1 bod získá projekt, ve kterém jsou uvedeny alespoň částečné vazby na jeden z výše uvedených 28/38

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU

Zlínský kraj 4. KOLOVOU VÝZVU VYHLAŠOVATEL Zlínský kraj Odbor řízení dotačních programů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje 4. KOLOVOU VÝZVU předkladatelům grantových

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY

VÝZVU PRO GRANTOVÉ PROJEKTY VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace fondů Evropské unie vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí

Více

VYHLAŠOVATEL. Moravskoslezský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

VYHLAŠOVATEL. Moravskoslezský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Jednou z podmínek čerpání finančních prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Vnitřní směrnice č.2/2009 PŘEHLED ARCHIVACE A EVIDENCE DOKLADŮ K PROJEKTU INOVACE KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ SOŠ A SOU NERATOVICE I. VYMEZENÍ OBSAHU SMĚRNICE Toto směrnice upravuje postup pro evidenci takových

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Struktura semináře Základní informace o projektu EU peníze středním školám Zdroje informací Informace k tvorbě a realizaci projektu Finanční řízení Věcný obsah

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ individuálních projektů OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ individuálních projektů OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ individuálních projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor sociálních

Více

VYHLAŠOVATEL. Moravskoslezský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

VYHLAŠOVATEL. Moravskoslezský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2013 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Často kladené dotazy žadatelé

Často kladené dotazy žadatelé Často kladené dotazy žadatelé Projektové: 1. Kdo může žádat o podporu z OP VK? Odpověď: V případě podpory z globálních grantů realizovaných Jihočeským krajem v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje Č.j: 16595/2011-412 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám

Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Identifikované nedostatky v dokládaných výstupech v rámci akce EU peníze školám Realizace projektů EU peníze školám již značně postoupila. Proto bude tento článek věnován zkušenostem z administrativních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě Obsah semináře I. Základní informace k výzvě II. Věcná část výzvy III.Finanční řízení 2 I. Základní informace

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI INOVACE Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Rovné příležitosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2012 Stránka: 1 z 12 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových

Více

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 2

SEZNAM PŘÍLOH. doplnit název žadatele. doplnit název projektu. 1. Doklad o právní subjektivitě 2. 2. Čestné prohlášení žadatele 2 SEZNAM PŘÍLOH Žadatel: Číslo přílohy: Název přílohy: Poznámka: Počet listů: 1. Doklad o právní subjektivitě 2 POVINNÉ PŘÍLOHY 2. Čestné prohlášení žadatele 2 3. Prohlášení o partnerství 2 4. 5. Prohlášení

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových

Více

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006

Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 1 Grantové schéma Podpora sociální integrace ve Středočeském kraji 13. 3. 2006 2 Podpora bude poskytnuta neinvestičním projektům zaměřeným na snížení počtu sociálně vyloučených osob, zejména starších 15

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1

MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 MĚSTO VIMPERK VÝZVA: PODPORA SPORTU 2015/1 Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Vimperk pro rok 2015 na realizaci Programu pro poskytování dotací na podporu kulturních, sportovních,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace programů ESF vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Podpora zaměstnanců působících

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 8 4 FINANČNÍ INFORMACE... 8 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31.10.2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 3 Modernizace počátečního vzdělávání Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 6 4 FINANČNÍ INFORMACE... 7 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 9. září 2014 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Č.j.: MSMT -3250/2013-413 Metodický dopis č. 4.4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK Aktualizace č. 4 Kapitola/strana Změny v textu oproti verzi ze dne 6. 9. 2011 Východisko

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje výzvu pro předkládání

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu. Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora mikroregionů a místních akčních skupin se sídlem v Plzeňském kraji 2015 1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 CO VÁS V PROJEKTU ČEKÁ? Co Vás v projektu čeká? AKTIVITY PROJEKTU

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 2. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 2. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více