dětský den v neděli 23. května 2010 od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod."

Transkript

1 Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 3 / 2010 květen Slovo starosty Vážení spoluobčané, minulé číslo Černovin jsem končil informací o neumístění černovických dětí ročníku 2007 a starších v mateřských školách (MŠ) naší městské části z důvodu maximálního naplnění jejich kapacity. Psal jsem také, že vedeme jednání s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) o možnosti otevření celodenní třídy v MŠ Štolcova 51, která je ve správě Magistrátu města Brna (MMB). Naváži na toto sdělení informací, že jsme koncem měsíce dubna obdrželi kladné stanovisko k otevření samostatné celodenní třídy s maximální kapacitou 17 dětí s podmínkou navýšení kapacity školní jídelny a s určitým hmotným dovybavením kuchyně a potřebným dovybavením zázemí pro děti. Následně jsme po dohodě s MMB písemně vyzvali rodiče neumístěných dětí, aby si ve dnech 12. a 13. května 2010 vyzvedli u vedení této MŠ závazné přihlášky k dodatečnému zápisu. Na základě takto projeveného zájmu, budou pokračovat jednání s MMB o finančním zajištění nově otevřené třídy. Dle předběžných propočtů pracovníků MMB se jedná o částku cca 400 tis. Kč, na které se bude podílet zřizovatel MŠ a MČ Brno Černovice. Musím říci, že jsem nepředpokládal takovou složitou administrativu při vyřizování této záležitosti, včetně shánění potřebných financí. Radnice jednotlivých městských částí (MČ) v Brně obdržely k vyjádření materiál Návrhy změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. Nově se v těchto navržených změnách objevují pojmy Statut sociálního bytu a Statut startovacího bytu. Zejména Statut sociálního bytu, tak jak je vymezen v návrhu, je pravděpodobně nepřijatelný pro většinu MČ, protože se jedná o další z kroků, které povedou k omezování pravomocí MČ a hlavně podstatně ovlivní sociální skladbu občanů v jednotlivých MČ. V principu se jedná o to, že Rada města Brna bude mít možnost určit jako sociální byt kterýkoliv z bytů, uvolněných v průběhu roku v domech svěřených MČ, vyhovujících kritériím sociálního bytu. Tento byt přidělí žadateli o sociální byt v rámci města Brna, který bude splňovat podmínky stanovené MMB. Princip pronájmu sociálního bytu je založen na porovnávání průměrného čistého měsíčního příjmu žadatele za rok (včetně sociálních dávek a podpor) se statisticky vypočítaným průměrným příjmem ČR. Rada MČ Brno Černovice na svém zasedání vyslovila nesouhlas se zavedením Statutu sociálního bytu a odsouhlasila připomínky ke Statutu startovacího bytu. Zda Návrhy změn Pravidel pronájmu bytů, tak jak jsou navrženy současnou Pokračování na straně 2 Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá dětský den v neděli 23. května 2010 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 30 Kč Bohaté občerstvení pro všechny zajištěno-zmrzlina zdarma!! Přijďte se pobavit Srdečně zvou pořadatelé Program pro děti: Zahájení Dětská diskotéka Hry a soutěže pro děti Studio Lídy Trnkové Duo IN FLAMENUS orientální tanec se šavlí, s hadem, fakirské vystoupení ABADÁ CAPOEIRA BRNO ukázky brazilského tanečně-bojového umění Malování masek, malování na trička DJ Jarek Jíša soutěže, hry, disco 1

2 Dokončení ze strany 1 vládnoucí koalicí v Zastupitelstvu města Brna budou schváleny, vás občany budu informovat s příslušným komentářem.rada města Brna na své schůzi schválila investiční záměr (IZ) Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova Řehořova Húskova Štolcova. Všichni víme, že je to nejsložitější křižovatka v naší MČ, jejíž průjezdnost je značně prostorově omezena. Navíc zastávky MHD v obou směrech a umístěný přechod pro chodce v bezprostřední blízkosti této křižovatky nejen omezuje, ale mnohdy zastaví dopravu v obou směrech. Dozor Policie ČR i Městské policie pouze zamezuje tomu nejhoršímu zranění chodců, ale neřeší plynulou průjezdnost této křižovatky. Křižovatka a páteřní ulice Charbulova je začleněna do základního komunikačního systému města, který je spravován městem Brnem, potažmo Brněnskými komunikacemi, a.s. (město Brno je 100 % vlastník). Byla zpracována studie křižovatky s několika variantami řešení, dopravní komise a Rada MČ odsouhlasila nejvhodnější variantu a po několika urgencích na odboru dopravy MMB byl zpracován investiční záměr, který byl schválen RMB. Předpokládaný průběh přípravy a realizace je plánován z úrovně MMB v letech s celkovými náklady 15,6 mil Kč včetně územního a stavebního řízení, přeložek sítí, odvodnění, odstranění stavby (dřevěný objekt), úprav přechodů a chodníků. Na závěr si dovolím připomenout, že 8. května vzpomeneme a oslavíme Den vítězství 65. výročí konce druhé světové války. Hlavně si uvědomme, že tento celosvětový vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa, stál více jak 60 mil. lidských životů. Věnujme jim tichou vzpomínku! Váš starosta J. Hladík Bosou nohou Tlumeně zní kůže bubnů rytmus tančící zákeřně mě lákáš tam, kde šero rozpačitě svítí rodí a ničí pohlcuje ztuhlou vůni džungle kde jsem s tebou snil dlouhé měsíce a roky s šípy napuštěnými jedem mezi dravými liánami a poháry s medem včel divokých přišly deště a vše smyly mé stopy jsou hlubší blátem a mazlavými činy bosou nohou vidím více tvé zelené oči jsou stále krásné půlměsíce oba opět jsme? Jindřich Valenta Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, chtěl bych se po několikaměsíční odmlce (naposledy v Černovinách v říjnu 2009) zmínit opět o tom, co je nového při výstavbě nástaveb na domě Húskova 6, 8, 10. Stavba pokračovala dle stanoveného harmonogramu i v zimních měsících a blíží se termín , do kterého by stavba měla být postavena, včetně vybudování parkovišť, výtahu, nových vstupních dveří do domů a nového kontejnerového stání. Je pravdou a to tvrdím z titulu pravidelného účastníka kontrolních dnů stavby, při kterých je každých 14 dní kontrolován postup výstavby že v letošní mimořádně tvrdé zimě s teplotami někdy i pod 10 C docházelo k ochlazování stavby při budování výtahu na bytovém domě Húskova 8 a rovněž v technickém meziprostoru nad střešním pláštěm stávající budovy a podlahovou plochou nástavby. Komfort bydlení se snížil nejvíce nájemníkům obecních bytů v domě Húskova 8 a dále nájemníkům obecních bytů v nejvyšším patře Húskova 6 a Húskova 10. Protože ctím povinnost hájit práva nájemníků na nerušené bydlení, nechal jsem se dne pověřit Radou MČ Brno-Černovice k jednání se statutárním zástupcem stavebníka za účelem vyjednání dalších slev na nájemném nad rámec již smluvně dohodnutých slev ve výši 10 %. Musím uznat, že statutární zástupce stavebníka byl vstřícný, znal celou složitou situaci při výstavbě a výsledkem našeho jednání byla dohoda, že stavebník zaplatí bytovému odboru ÚmČ částku, která se rovná částce další slevy na nájemném ve výši 20 % (nad rámec již dohodnutých slev na nájemném ve výši 10 %) po dobu 3 měsíců nejvíce postiženým nájemníkům. Týká se to nájemníků v celém domě Húskova 8 a 3+3 nájemníků v nejvyšším patře domu Húskova 6 a Húskova 10, celkem tedy 22 bytů. Považuji to od zástupce stavebníka za velmi vstřícný krok, který by měl pokrýt i možnou zvýšenou spotřebu tepla během tří zimních měsíců, kdy byla stavba otevřena a byly nadměrně ochlazovány již zmíněné prostory. Statutární zástupce stavebníka ovšem neopomněl podotknout, že nebýt odvolání občanského sdružení Nájemníci Brno, Húskova 6,8,10, o.s., kvůli kterému došlo k odsunu zahájení výstavby nástaveb minimálně o 3 měsíce, mohly být práce spojené s otevřením budovy Húskova 8 v nepříznivém zimním období hotovy s tříměsíčním předstihem a nemuselo by bývalo dojít k znepříjemňování komfortu bydlení nájemníků bytových domů. To je rovněž pravda. Nyní ovšem k budoucím událostem. Kolaudační řízení nástavby proběhne koncem měsíce května, takže termín stanovený ve smlouvě o výstavbě bude dodržen. Součástí prací sloužících ke zvelebení okolí budovy Húskova 6, 8, 10 a k odstranění letitých vad bude rovněž i konečné řešení problému se zatékáním kanalizací do tzv. sklepních bytů v domě Húskova 6, 8, 10. Se stavebníkem bylo dohodnuto, že na jeho náklady budou provedena technická opatření na spojce kanalizace směrem k domu Húskova 6, 8, 10 tak, aby již nikdy v budoucnu nedošlo k zaplavení nešťastně vybudovaných sklepních bytů, které nechalo vybudovat dřívější vedení radnice na popud tehdejšího místostarosty Jiřího Houdka. Dnešní vedení radnice chce řešit ve prospěch občanů nájemníků sklepních bytů v bytových domech Húskova 6, 8, 10 i nalezení vhodných prostor pro uskladnění kočárků i kol. Jednou z variant je rovněž nalezení náhradního bydlení pro nájemce nevhodně vybudovaných sklepních bytů v BD Húskova 6, 8, 10. Shrnuto a podtrženo: současné vedení radnice rozumí potřebám občanů-nájemníků obecních bytů, zlepšuje komfort bydlení občanů v bytových domech, svěřených městské části tím, že jako správný hospodář vrací vybrané nájemné do revitalizace bytových domů. V tomto úsilí současnému vedení radnice nemohou uškodit ani nekompetentní a situaci neznalí pisálkové, kteří ve svých plátcích plivou jedovatou slinu. Pevné nervy, hodně zdraví, optimismu a pozitivního myšlení Vám přeje Ludvík Kadlec, I. místostarosta 2

3 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Oblíbenou exkurzi do informačního centra JE Dukovany si letos nenechali ujít žáci devátých tříd. Náš výlet autobusem jsme zahájili zastávkou v přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Poté jsme přejeli k JE, kde v informačním centru jsme si především ověřili vše, co jsme v rámci kapitoly Jaderná energetika probrali ve fyzice. Dvouhodinová prohlídka byla inspirující a těšíme se na inovaci, kterou má centrum před sebou Ve středu bylo v naší ŠD rušno. Již od rána se na hřišti školy scházely děti ze školních družin ZŠ Tuháčkova, ZŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ Bednářova, ZŠ Měšťanská, ZŠ Řehořova a ZŠ Kneslova. Po slavnostním zahájení mezi sebou malí sportovci soutěžili ve skoku do dálky z místa, běhu na 60 metrů, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem. Naši ŠD reprezentovali: Silva Gabrielová 1. místo, Kristýna Horáková 5. místo, Marek Hovězák 7. místo, Vítek Nejezchleba 11.místo, Terezka Slaměníková 6. místo, Natálka Zelená 1. místo, Dominik Kotol 6. místo Kuba Pleska 2. místo. Děkujeme všem zúčastněným školám za účast, za odměny pro všechny sportovce a sluníčku, které hřálo svými paprsky. Již tradicí se na naší škole stal Den Země. V tento den se vydává celý II. stupeň a páté třídy do přírody. Letos jsme vyrazili z Velké Klajdovky přes Hádeckou planinu, Šumberu a Obřanský hrad do Bílovic nad Svitavou. Na cestě žáci plnili úkoly s různou tématikou (národní parky ČR, Morseova abeceda, báseň S. K. Neumanna, křížovka o Obřanském hradu, osobnosti Bílovic nad Svitavou). Nejlépe všechny úkoly splnili žáci V. B. Na Šumbeře se výborně vypořádali s básní od S. K. Neumanna, které čas na pomníku vymazal část textu a žáci ho měli podle své fantazie doplnit. Den Země byl tak příjemnou změnou klasického vyučování. S organizací celé akce pomáhali žáci IX.B a vše zvládli na jedničku. Celý den se opravdu vydařil a za rok se určitě do přírody vydáme znovu. V pátek 16. dubna se konal další ročník Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních tanečních souborů školních družin a klubů. Taneční soubor naší školy známý již pod svým názvem Seskupeníčko se na festival letos vydal obhájit loňské první místo v kategorii scénický tanec. Díky trpělivosti a neúnavné snaze v době příprav se to našim 13ti děvčatům podařilo a školní sbírku pohárů opět obohatily o jeden zlatý. Tentokrát vystoupily s choreografií Krutopřísný svět nás, klaunů, kterou poprvé zatančily již na vánočních trzích na Zelném trhu. Na hudbu od Vivaldiho děti svým tancem vyjádřily způsob, jakým v současné době všichni žijeme hekticky, uspěchaně, agresivně. Zadařilo se jim nejen po technické a prostorové stránce, nýbrž pozvedly svůj výkon i výrazově. Po načerpání sil se zákusky a hrou na schovávanou v Denisových sadech jsme se ten den vydali do místa konání Velkého stadionu na Kounicové ulici. Tam jsme absolvovali generální parketovou zkoušku a dále sledovali zkoušky ostatních. Na chvíli jsme si odskočili ještě do blízkého Tyršova sadu, kde jsme si svou choreografii na trávníku ještě naposledy zkusili. Celý festival vypukl v 16 hodin odpoledne. Účastnilo se ho několik stovek dětí a nespočet diváků. Krátce před 19. hodinou došlo ke slavnostnímu předávání pohárů a šlo se domů. Ve středu 17. března 2010 ve dvě hodiny odpoledne se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriády. Naši školu reprezentovalo šest žáků: Miroslav Maťaš a Jan Minařík ze 6. třídy na ZŠ Vedlejší, Brno, Tereza Kalvodová, Vlasta Matzková, Eva Svátková a Jakub Tesař z 8. třídy na ZŠ Sirotkova, Brno. V konkurenci 136 šesťáků obsadil Mirek Maťaš skvělé 2. místo! Jenda Minařík se také zařadil do první poloviny soutěžících počtářů. Osmáků soutěžilo 76. Z našich žáků si vedl nejlépe Kuba Tesař, který obsadil hezké 7.místo, Vlasta Matzková se umístila na 9. místě, Eva Svátková na 10.místě a Tereza Kalvodová na 12. místě. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. Poděkování vedení školy ZŠ Kneslova Tak jak rychle uteče padesát let v životě člověka, tak uběhlo 50 let ZŠ Kneslova. Současní zaměstnanci a žáci školy nechtěli slavit kulatiny této dámy sami, a zpřístupnili její prostory všem bývalým žákům a zaměstnancům. Kdo chtěl, mohl přijít a zavzpomínat. V dnešní uspěchané době, kdy velmi málo lidí má čas, jsme na této oslavě prožili příjemné, milé a radostné odpoledne. Škola byla v novém a byly vidět hodiny pečlivé přípravy ze strany dětí a učitelů. Děkujeme vedení školy za pozvání a uspořádání této akce. Myslíme, že to můžeme napsat za všechny účastníky. Bývalé zaměstnankyně školy H. Ondrášková a M. Zemková. 3

4 Škola s úsměvem škola pro všechny MISE VODA aneb Den Země na II. stupni Stalo se už tradicí, že naše škola slaví 22. dubna Den Země. Tak tomu bylo i letos a tématem letošního svátku planety Země se stala voda. Pro žáky byl tento den velkým překvapením. Po příchodu do školy zjistili, že se dnes neučí a měli možnost se přihlásit do rozmanitě zaměřených dílen, které pro ně připravili jednotliví vyučující. Součástí dílen byla tvorba modelů, dotazníky ve škole i v Černovicích, úklid přírodní rezervace, sestavování a vyplňování dotazníků pro obyvatele Černovic Cílem mise voda bylo získat co nejvíce poznatků k dané tematice a na závěrečné konferenci je předat ostatním spolužákům. Všichni jsme si odnesli ponaučení, že voda je vzácná tekutina a musíme s ní šetřit. Podívejme se teď na jednotlivé dílny očima dětí: Spotřeba vody, šetření vodou Počítali jsme spotřebu vody na osobu a den. Vycházela opravdu zajímavá čísla. Nejvyšší spotřeba se pohybovala kolem 240 litrů na osobu a den. Potom jsme chodili po Černovicích a ptali se obyvatel : Jak často perete? Vypínáte vodu při čištění zubů a mydlení ve sprše? Dáváte přednost sprše nebo koupeli ve vaně? Většina obyvatel se shodla na tom, že se snaží vodou šetřit, a to především z finančních důvodů. Nejvíce nás překvapilo zjištění, že na Zemi tvoří pitná voda pouze 1% z celkového množství vody. (Magda a Radka) Je voda z kohoutku pitná? Velice nás zaujalo dotazníkové šetření, kdy jsme na naší škole zjišťovali, kdo co pije k snídani a přes den, nebo kdo pije a nepije Coca Colu. Také jsme se zabývali porovnáváním hodnoty ph jednotlivých nápojů. Nejlepší je neutrální čistá voda. Káva a čaj se svým ph 5 jsou celkem ucházející, ale nejvíce nás šokovala Coca Cola, která je velmi kyselá, což pro běžné pití není moc zdravé. Využitelná může být spíše při žaludečních potížích. Voda jako nepřítel Vytvářeli jsme modely řek neregulovaný tok (meandr) a regulovaný tok (uměle vytvořen lidmi). Skupina kluků vzala do rukou rýče a lopaty a při vytváření toku na školní zahradě se dost nadřela. Mezitím skupina tvořená děvčaty sbírala materiál k napodobení přirozeného (lesy) a umělého prostředí (města), kterým protékají řeky. Zajímalo nás, které toky a které prostředí jsou rizikovější pro vznik povodní. Při vylití kýble vody by potopa vznikla v regulovaném toku a umělém městském prostředí. Příroda nezasažená člověkem si většinou najde způsob, jak se s přebytkem vody vyrovnat. (Nick, Marcel) Černovický hájek Cílem této skupiny byl Černovický hájek, pro mnoho místních obyvatel naprosto neznámá lokalita. Skupinka se rozdělila na dvě části první vyrazila autobusem nachystat stanoviště o vodě a druhá zvolila pěší delší trasu podél řeky. Před námi se objevila silnice a vedle ní úzká vyšlapaná cestička posetá odpadky. Naším úkolem bylo je posbírat do černých igelitových pytlů. Smradlavé odpadky ale nebyly to nejhorší. Když jsme došli na konec cestičky, narazili jsme na starý zarostlý plot. Nikdo z nás nevěřil, co se nachází za ním: Česnekové království. Opravdu, všechno bylo zeleně pokryté medvědím česnekem. Všichni jsme zůstali v úžasu, Hájek je to totiž lužní les, takže se tam nenacházelo jediné suché místo. Naopak, byla to tu samá bažina, spadané hnijící kmeny a pichlavé keře. Projít tímto vším byl velice složitý úkol a někteří jsme se v bahně pořádně vykoupali. Nakonec se nám podařilo setkat se s druhou skupinou, pro kterou jsme měli připravené přírodovědné otázky, rébusy a osmisměrky. (Simona) Pokusy a hrátky s vodou V této skupince bylo 10 statečných kluků z 6. a 7. třídy. Na úvod se podívali na prezentaci o Antarktidě, pak je čekaly aktivity z kufříku Tajemství vody. Zjistili, že denní spotřeba vody na každého z nás činí asi 100 litrů, z toho jen 2-3 litry vypijeme. Ostatní připadá na hygienu, praní, mytí nádobí Pokud při mytí rukou necháme vodu téct, spotřebujeme jí až o 1 litr více. Dále kluky čekalo 13 pokusů. Výsledky dvou z nich (solný krystal a vejce ponořené do octa) budou sledovat v následujících hodinách fyziky. Také například filtrovali pomerančovou vůni přes aktivní uhlí. Dělali jsme různé pokusy s vodou. Nejlepší byla svíčka na talíři s vodou zakrytá skleničkou. Na konci pokusu se voda dostala z talíře do skleničky. (Honza) Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Dozvěděli jsme se hodně o tom, jak jsou na tom chudé země s vodou. Zjistili jsme, že těmto zemím chybí voda nebo je zdravotně závadná. Podivovali jsme se, kolik vody v ČR vyplýtváme. Bylo to poučné a jsem ráda, že jsem se seznámila s novými kamarády z jiných tříd. (Denisa) Také jsme sledovali video o špatné dostupnosti nezávadné vody v Africe, které nás velmi zaujalo a přimělo nás k bouřlivé diskuzi. Vodu tahaly ženy a děti v těžkých nádobách několik kilometrů na hlavách. Zabývali jsme se čistotou vody v rozvojových zemích, počítali vlastní průměrnou denní spotřebu vody a vytvářeli projekty na téma problémů s vodou v rozvojových zemích. Zjistili jsme, že naše lokální jednání může ovlivnit nedostatek vody na druhé straně světa. Například koupí růží ovlivňujeme nedostatek a znečištění vody v jezeře v Keni, kde jsou růže pěstovány. Nebo bavlněná trička ze Střední Asie mají vliv na vysychání Aralského jezera, protože voda je odebírána na bavlníkové plantáže apod. Den Země na naší škole splnil svůj účel. Všichni si odnesli spoustu nových poznatků a témat k zamyšlení, zda právě oni nepatří mezi jedince plýtvající vodou naprosto zbytečně. Navíc šest hodin plných zábavy uteklo jako VODA! Mgr. Marcela Marková Schůzka rodičů Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí v hodin v jídelně školy. Mgr. Dana Bryksová 4

5 Pohádka v hlíně ukrytá Náš keramický kroužek se již třetím rokem zúčastnil keramické soutěže Brněnský hrnek a můžeme se znovu pochlubit velkým úspěchem. Letos soutěžilo devět kolektivů, tedy 127 dětí se 105 výrobky. Naše děvčata se rozhodla pro kategorii Pohádka v hlíně ukrytá a již v zimních měsících pilně pracovala na ztvárnění svých nápadů. Poprvé se soutěže účastnila Klárka Musilová se soškou vodníka a dívky z 2.B, Jana Follerová a Eliška Jičínská, s pejskem a kočičkou. Michaela Rohovská, Anetta Novotná a Sabina Tůmová vymodelovaly krásného Rákosníčka přímo ve svém rybníčku. Anna Tesaříková,Kristýna Baďurová a Anna Grézlová si vybraly Červenou karkulku a vlka. Míša Florianová vyrobila malé divadlo na špejlích. Za své výrobky získaly třetí místo. Na druhém místě se umístila Adéla Fritzová se sochou draka. Pro svoje dílo použila nejen hlínu, ale i vrbové pruty a obrovskou dávku fantazie. O tom, že trpělivost se vyplácí, by nám mohly vyprávět Terezie Grézlová a Linda Tůmová. Mnohokrát musely upravovat tři dračí hlavy, okatou princeznu i nebojácného prince, než byly se svým dílem opravdu spokojeny. Právě ony si odnesly při předávání cen tzv. TOP cenu, tj. byly v trojici nejlepších ze 105 výrobků. Porotu tvořili např. výtvarnice M. Hladká, O. Hubíková, historička M. Flodrová, keramici A. Dostál a T. Nedvědová. Celou akci zaštítilo statutární město Brno. Do školy jsme si po slavnostním vyhlášení výsledků přinesli nejen diplomy a sladké odměny, album s fotografiemi výrobků a nádherný kalendář s díly všech účastníků soutěže, ale i velkou dávku optimismu a chuti do další práce s keramickou hlínou. Už nyní se těšíme na další ročník, na Brněnský hrnek V! Mgr. Bohdana Zapletalová Preventan Cup 2009/2010 Preventan Cup je soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata ze 4. a 5. tříd, která se hraje na základních školách v celé České republice. Pořadatelem této soutěže je Asociace školních sportovních klubů ČR. Do okrskových kol se letos přihlásilo 38 brněnských škol. Naše družstvo kluků vybojovalo mezi velkou konkurencí postup do městského kola, kde skončili pátí. Byl to obrovský úspěch, o který se zasloužili tito žáci: Pavel Dědič, Lukáš Báder, Marek Dostál, Filip Chrápavý, Martin Marhold, Jan Urválek, Dominik Zbořil, Ondřej Karásek, Adam Grym, Štefan Prášek, David Foller a David Konečný. Během celé soutěže jsme zažili spoustu napínavých i komických situací a těšíme se na další ročník. Mgr. Pavlína Trúsiková INFO a výzva z odboru ŽP Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informovala o některých skutečnostech v oblasti ŽP. Po odcházející zimě jsme si sice oddechli, že skončilo mrazivé počasí a odklízení sněhu, ale to, co v městské části zůstalo po odtátém sněhu, se snad ani nedá nazvat nepořádkem. Psí exkrementy na každém metru (někde i častěji) nejsou pěknou vizitkou černovických pejskařů. Odhazuji pro letošní rok veškeré zábrany v apelování na Městskou policii, i na Vás pejskaře a upozorňuji všechny na povinnost odklízet znečištění po svém miláčkovi. Ano, i Ty mladíku se zlatým retrívrem, i Vy, pane se sněhově bílým miláčkem, i Vy, slečno s culíkatým yorkšírem, dokonce i Vy, paní se dvěma společníky a samozřejmě i Vy, dámo s obrem, Vy všichni jste povinni se pro to hovínko ohnout. Městská část je dostatečně vybavena odpadkovými koši se zásobníky na sáčky, každý dostanete při platbě za pejska balíček dalších sáčků. Pejskaři, naučte se, už konečně, nosit obyčejný sáček neustále u sebe. Ze zásobníku na ulici si vezměte dva, klidně i tři sáčky a dejte si je do kapes jistě se Vám budou za rohem hodit. Mimořádně ukázkově se nám po zimě vybarvilo prostranství před rohovým zprivatizovaným domem na ulici Cornovova já osobně jsem tam tedy žádného pejska (dle velikosti pozůstatků přímo psa) neviděla, ale majitelé onoho domu jistě moc dobře vědí, kdo jim tam do zeleně takto naděluje. Nemáme v Černovicích moc prostoru, kde se dají psi venčit, ale o to víc musíte pochopit, že i o ten malý kus zeleně se dělíte s dětmi, s jinými lidmi. To je význam demokracie- Vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, a to zjednodušeně řečeno znamená sbírat psí exkrementy. Setkávám se také čím dál tím častěji s krádežemi z veřejných prostranství. Konkrétně máme zmapovány tři odpadkové koše se zásobníky na psí sáčky, ze kterých se ihned po výměně role sáčků ztratí. Upozorňuji nenechavce, že sáčky nejsou určeny k potravinářským účelům a za jejich zdravotní nezávadnost výrobce ani radnice neručí. Pokud má někdo pocit, že je znevýhodněn tím, že u jeho domu nebo na venčící trase tento zásobník není, prosím, nechť se dostaví na referát životního prostředí, kde mu bude poskytnuta zdarma další sada sáčků. Jiným problémem, se kterým se potýkáme, je odcizení vysazovaných dřevin a keřů po jejich výsadbě. Snažíme se nahrazovat vykácenou zeleň a ona nám pod rukama mizí a budu konkrétní: keře ibišků před domem Krausova 11, další výsadba na ulici Olomoucká atd. Ráda i těmto nenechavcům vysvětlím, kde se dají tyto krásné vysazované dřeviny zakoupit zcela legálně. A další, do nebe volající, odcizení nového mobiliáře zabetonované lavičky a stojanu na kola na nově vybudované ploše na spojce Cornovova za střediskem odpadů do starých Černovic. Tak mi dovolte ztotožnit se na závěr s myšlenkou bývalého prezidenta pana V. Havla: Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Marcela Juráková, DiS, za Odbor dopravy, majetku a životního prostředí 5

6 Kostel sv. Floriána 50 let od jeho demolice odstřelem 2. dubna 1960 Letos dne 2. dubna uplynulo již 50 let od nechvalně známé události v historii Černovic odstřelu kostela sv. Floriána, který byl postaven v r a slavnostně vysvěcen v neděli 27. srpna 1899 na tehdejším náměstí Františka Josefa (Franz Josef Platz), nynější název Faměrovo náměstí. Podíváme-li se na tuto skutečnost pohledem současníka, bez emocí a národnostních nesvárů mezi německým a českým obyvatelstvem, přišly tehdy Černovice o jednu ze svých památek, které v jiných obcích či městských částech s větším či menším úspěchem přečkaly neradostné období totality. Připomeňme si historii toho, co předcházelo vzniku, trvání a zániku našeho kostela sv. Floriána, jak ji ve své knize popsal autor publikace Černovice pan Mgr. Tomáš Sedláček. Faktografické údaje jsou obšírné, ale stojí za to, vrátit se proti proudu času a vnořit se do dávné i nedávné minulosti. Svatý Florian zemřel mučednickou smrtí jako vysloužilý vojín v roce 304 při pronásledování křesťanů za císaře Dioklaciána a spoluvladaře Maxmiliána. Když se nechtěl zříci víry v Krista, dal jej soudce Aquilinus třikrát bíti provazy a meči a poté mu nechal uvázat kámen na hrdlo a utopit v řece Enži. Voda zanesla mrtvolu na skálu, k níž přiletěl neobyčejně velký orel. Zbožná paní Valeria jej nechala pochovat v Linci, odkud byl později přenesen do Říma. V roce 1183 žádal polský král Kazimír zároveň s krokovským biskupem Gedeonem na papeži ostatky sv. Floriána jako záštitu proti Rusům. Žádosti bylo vyhověno a ostatky uloženy v novém chrámu v Krakově. Tím byl sv. Florián přijat za patrona Polska. Všeobecně se ctí jako patron proti ohni, jako patron hasičů. Je zobrazován jako vojín lijící z vědra vodu na hořící dům. Jeho svátek se světí 4. května. Kostel svatého Floriana V roce 1895 dal neznámý dobrodinec podnět ke stavbě kostela v Černovicích tím, že věnoval větší obnos peněz s podmínkou, aby pro tuto stavbu byl neprodleně zvolen výbor. Dne 27. března 1898 následovalo položení základního kamene, který byl posvěcen komárovským farářem Janem Roháčkem za účasti velkého zástupu místních obyvatel. V srpnu téhož roku byl osazen kámen poslední. Ve středu podzimního kvatembru 21. září 1898 posvětil brněnský biskup František Saleský Bauer v katedrále na Petrově tři nové kostelní zvony. Slavné posvěcení nově vystavěného kostela se konalo v neděli 27. srpna 1899 Františkem Bauerem. Dne 15. září 1901 byl posvěcen nový postranní oltář, který byl řezbářsky proveden v tyrolském duchu. Svatý Florian byl odedávna v Černovicích ve velké úctě a jeho svátek ( první neděle po 4. květnu ) slavnostně oslavován. Florianské slavnosti byly známé v širokém okolí a o tomto svátku sem putovali četní poutníci i ti, kteří toužili spatřit stánky s perníkem a cukrovinkami. Eva Schwabová darovala také tři ocelové zvony jako náhradu za původní odebrané za první světové války. Odlila je firma Manoušek Brno a byly posvěceny prelátem Josefem Pospíšilem, který působil v letech V roce 1933 byla provedena generální oprava střechy kostela. Dne 20. listopadu 1944 byl kostel vážně zasažen leteckou bombou při náletu na Brno. Byl zničen presbytář, část sakristie a poškozeny klenby včetně zdiva v hlavní chrámové lodi. Značně byl také poškozen kůr a varhany. V roce 1946 byl zničený presbytář znovu vyzděn v hrubém zdivu až po římsu, rovněž byla vyzděna i sakristie. Nad zničenou částí byl proveden krov s krytinou, klenby dosud provedeny nebyly. Uvedené stavební úpravy provedl stavitel Lorenz z Komárova nákladem Kč. Tento náklad byl hrazen z poskytnuté náhrady válečných škod, účty byly řádně přezkoušeny a proplaceny v roce 1946 technickým referátem ÚNV v Brně. Další úhrada na stavební úpravy v částce Kč byla uvolněna ZNV v Brně v roce 1947, avšak byla deponována u bývalého hospodářského úřadu ÚNV v Brně jako příspěvek k zamýšlené celkové opravě chrámu, ke které však již nedošlo. Počátkem 50. let byl kostel volně přístupný, což zapříčiňovalo jeho časté znečišťování a poškozování. Silný řetěz zabezpečující hlavní vchod do kostela byl přeřezán a dveře ke kůru násilně vylomeny. Kostelní zvony nebyly upevněny a ležely na zahnívajících trámech. Tomu napomáhalo i táboření kočovných zábavních podniků na zeleném pruhu v blízkosti kostela. Místní občané doporučovali jeho odstranění s tím, že by získaný materiál byl použit ke stavbě kapličky. Uvedená prozatímní oprava však příliš nepomohla, kostel chátral dále, proto byl v roce 1952 podán návrh na jeho zbourání. V roce 1957 bylo zjištěno, že náklady na opravu by po stálém odkládání dosahovaly částky 1 1,2 milionu Kčs, což byla suma tak vysoká, že ji nebylo možné uhradit z farních prostředků. K dispozici byla jen nejistá Nový kostel byl skutečnou ozdobou náměstí, foto z roku

7 částka, a to pouhých Kčs jako náhrada za válečné škody a k tomu asi 40 q uhašeného vápna, které bylo od roku 1947 zakopáno za kostelem. Nadějí na obnovu byly bezplatné brigády a dary věřících. Sami katolíci obce Černovic ani farnost Komárov nebyli s to celou částku za opravy uhradit. Všichni chtěli mít krásný kostel, který by byl chloubou Černovic, ale místo toho stála uprostřed náměstí chátrající ruina. Komárovský farář Karel Šmarda bojoval za jeho záchranu 15 let, ale nemohl sehnat tolik finančních prostředků, které by celkovou opravu pokryly. Souhlas k odstřelu byl vydán 1. dubna 1960 a proveden i přes četné protestní dopisy lidí z řad církve či památkového ústavu dne 2. dubna 1960 pracovníky národního podniku Povltavský průmysl kamene. Ve 12 hodin byla odstřelena věž a v 16 hodin zbytek kostela Použitelný stavební materiál z bouračky směl být použit pro podniky socialistického sektoru k výstavbě a terén byl po odklizení sutin řádně upraven a srovnán. Kamenný kříž, stojící před kostelem, byl převezen do Komárova a umístěn u tamního kostelního vchodu. V srpnu roku 2008 byl kříž zrestaurován na náklady Magistrátu města Brna a umístěn zpět na původní místo na Faměrově náměstí. Dnes je prostor parkově upraven a místo připomíná litinový kříž se zlaceným tělem Krista. Na kamenném fragmentu je umístěna cedule s reliéfním textem : Pohled na oltář a vnitřní výmalbu kostela, kolem roku 1900 Snímek kostela z konce března 1960 Zrestaurovaný kříž K E V Ý RO Č Í P O S V Ě C E N Í Z ANIKLÉHO KOSTEL A S V. F L ORI Á N A MĚ S T S K Á Č Á S T BRNO-ČERNOVICE Kříž byl přemístěn ze hřbitova a zrestaurován. Finanční sbírky byly prováděny v kostele v Komárově a na Křenové. Z publikace Černovice autora Mgr. Tomáše Sedláčka s jeho laskavým svolením čerpal Ludvík Kadlec. Pohled na parkovou úpravu místa, kde stával kostel sv. Floriána 7

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat

Tímto krokem se umožnilo občanům vyřizovat Zpravodaj městské části Brno-Černovice č. 4 / 2011 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba prázdnin a dovolených se chýlí ke konci a opět nastanou zaběhnuté všední povinnosti pro děti a jejich rodiče.

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

k propršení stropů, ovšem způsobené škody

k propršení stropů, ovšem způsobené škody Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 4 / 2010 srpen Slovo starosty Vážení spoluobčané, doba dovolených a prázdnin vrcholí, děti i dospělí si užívají závěrečnou dekádu srpna, protože prvního září

Více

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá

Černovický OSTATKE. dětský karneval se zábavným programem pro děti. Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1/2014 únor Místní skupina č. 48 Oblastního spolku ČČK Brno-město v Brně-Černovicích pořádá Černovický OSTATKE V pátek 28. února 2014 od 20.00 do 1.00 hod. v restauraci

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční

ČERNOVICKÉ HODY. srpen. Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice pořádá ve dnech 5. 7. září 2014 tradiční ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 4/2014 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ srpen Vážení spoluobčané, jsme v druhé polovině srpna, děti si užívají zbytku prázdnin a dospělí se

Více

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký zpravodaj DUBEN 2010 ROČNÍK 18 WWW.STARYLISKOVEC.CZ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC starolískovecký Září 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC 2 starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 2012 Zápisník

Více

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti

AKTUÁLNĚ. 11. 3. 19 Jana Musilová recitál brněnské herečky a zpěvačky 13. 3. 15 Pohádky z Dobráčkova divadelní představení pro děti Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 032 0 1 0 AKTUÁLNĚ 19. společenský ples MČ Brno-Židenice aneb večer plný zážitků Dlouhé zimní večery bývají mnohdy nudnou záležitostí.

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010. Školní rok začal v parku

Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010. Školní rok začal v parku Informační zpravodaj Městské části Praha 13 ŘÍJEN 2010 Školní rok začal v parku FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Židenický Zpravodaj 06

Židenický Zpravodaj 06 Židenický Zpravodaj 06 ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 2 0 1 3 Za sportem do Rakouska Židenická radnice vyvezla děti za sportovními aktivitami do Dolního Rakouska. V úterý 14. 5. 2013

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

PLES ZASTUPITELSTVA MČ

PLES ZASTUPITELSTVA MČ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 6/2013 prosinec V pátek 13. prosince 2013 ve 12 hodin bude v Areálu zdraví Kneslova otevřeno mobilní kluziště. Více informací o kluzišti, provozní době a ceníku

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 3/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty ZNEČIŠŤOVÁNÍ KANALIZACE Foto na titulní stránce: Jana Králová Foto na této straně: Ing. Jaroslav Kreml

Více