dětský den v neděli 23. května 2010 od hod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod."

Transkript

1 Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 3 / 2010 květen Slovo starosty Vážení spoluobčané, minulé číslo Černovin jsem končil informací o neumístění černovických dětí ročníku 2007 a starších v mateřských školách (MŠ) naší městské části z důvodu maximálního naplnění jejich kapacity. Psal jsem také, že vedeme jednání s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) o možnosti otevření celodenní třídy v MŠ Štolcova 51, která je ve správě Magistrátu města Brna (MMB). Naváži na toto sdělení informací, že jsme koncem měsíce dubna obdrželi kladné stanovisko k otevření samostatné celodenní třídy s maximální kapacitou 17 dětí s podmínkou navýšení kapacity školní jídelny a s určitým hmotným dovybavením kuchyně a potřebným dovybavením zázemí pro děti. Následně jsme po dohodě s MMB písemně vyzvali rodiče neumístěných dětí, aby si ve dnech 12. a 13. května 2010 vyzvedli u vedení této MŠ závazné přihlášky k dodatečnému zápisu. Na základě takto projeveného zájmu, budou pokračovat jednání s MMB o finančním zajištění nově otevřené třídy. Dle předběžných propočtů pracovníků MMB se jedná o částku cca 400 tis. Kč, na které se bude podílet zřizovatel MŠ a MČ Brno Černovice. Musím říci, že jsem nepředpokládal takovou složitou administrativu při vyřizování této záležitosti, včetně shánění potřebných financí. Radnice jednotlivých městských částí (MČ) v Brně obdržely k vyjádření materiál Návrhy změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. Nově se v těchto navržených změnách objevují pojmy Statut sociálního bytu a Statut startovacího bytu. Zejména Statut sociálního bytu, tak jak je vymezen v návrhu, je pravděpodobně nepřijatelný pro většinu MČ, protože se jedná o další z kroků, které povedou k omezování pravomocí MČ a hlavně podstatně ovlivní sociální skladbu občanů v jednotlivých MČ. V principu se jedná o to, že Rada města Brna bude mít možnost určit jako sociální byt kterýkoliv z bytů, uvolněných v průběhu roku v domech svěřených MČ, vyhovujících kritériím sociálního bytu. Tento byt přidělí žadateli o sociální byt v rámci města Brna, který bude splňovat podmínky stanovené MMB. Princip pronájmu sociálního bytu je založen na porovnávání průměrného čistého měsíčního příjmu žadatele za rok (včetně sociálních dávek a podpor) se statisticky vypočítaným průměrným příjmem ČR. Rada MČ Brno Černovice na svém zasedání vyslovila nesouhlas se zavedením Statutu sociálního bytu a odsouhlasila připomínky ke Statutu startovacího bytu. Zda Návrhy změn Pravidel pronájmu bytů, tak jak jsou navrženy současnou Pokračování na straně 2 Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá dětský den v neděli 23. května 2010 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 30 Kč Bohaté občerstvení pro všechny zajištěno-zmrzlina zdarma!! Přijďte se pobavit Srdečně zvou pořadatelé Program pro děti: Zahájení Dětská diskotéka Hry a soutěže pro děti Studio Lídy Trnkové Duo IN FLAMENUS orientální tanec se šavlí, s hadem, fakirské vystoupení ABADÁ CAPOEIRA BRNO ukázky brazilského tanečně-bojového umění Malování masek, malování na trička DJ Jarek Jíša soutěže, hry, disco 1

2 Dokončení ze strany 1 vládnoucí koalicí v Zastupitelstvu města Brna budou schváleny, vás občany budu informovat s příslušným komentářem.rada města Brna na své schůzi schválila investiční záměr (IZ) Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova Řehořova Húskova Štolcova. Všichni víme, že je to nejsložitější křižovatka v naší MČ, jejíž průjezdnost je značně prostorově omezena. Navíc zastávky MHD v obou směrech a umístěný přechod pro chodce v bezprostřední blízkosti této křižovatky nejen omezuje, ale mnohdy zastaví dopravu v obou směrech. Dozor Policie ČR i Městské policie pouze zamezuje tomu nejhoršímu zranění chodců, ale neřeší plynulou průjezdnost této křižovatky. Křižovatka a páteřní ulice Charbulova je začleněna do základního komunikačního systému města, který je spravován městem Brnem, potažmo Brněnskými komunikacemi, a.s. (město Brno je 100 % vlastník). Byla zpracována studie křižovatky s několika variantami řešení, dopravní komise a Rada MČ odsouhlasila nejvhodnější variantu a po několika urgencích na odboru dopravy MMB byl zpracován investiční záměr, který byl schválen RMB. Předpokládaný průběh přípravy a realizace je plánován z úrovně MMB v letech s celkovými náklady 15,6 mil Kč včetně územního a stavebního řízení, přeložek sítí, odvodnění, odstranění stavby (dřevěný objekt), úprav přechodů a chodníků. Na závěr si dovolím připomenout, že 8. května vzpomeneme a oslavíme Den vítězství 65. výročí konce druhé světové války. Hlavně si uvědomme, že tento celosvětový vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa, stál více jak 60 mil. lidských životů. Věnujme jim tichou vzpomínku! Váš starosta J. Hladík Bosou nohou Tlumeně zní kůže bubnů rytmus tančící zákeřně mě lákáš tam, kde šero rozpačitě svítí rodí a ničí pohlcuje ztuhlou vůni džungle kde jsem s tebou snil dlouhé měsíce a roky s šípy napuštěnými jedem mezi dravými liánami a poháry s medem včel divokých přišly deště a vše smyly mé stopy jsou hlubší blátem a mazlavými činy bosou nohou vidím více tvé zelené oči jsou stále krásné půlměsíce oba opět jsme? Jindřich Valenta Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, chtěl bych se po několikaměsíční odmlce (naposledy v Černovinách v říjnu 2009) zmínit opět o tom, co je nového při výstavbě nástaveb na domě Húskova 6, 8, 10. Stavba pokračovala dle stanoveného harmonogramu i v zimních měsících a blíží se termín , do kterého by stavba měla být postavena, včetně vybudování parkovišť, výtahu, nových vstupních dveří do domů a nového kontejnerového stání. Je pravdou a to tvrdím z titulu pravidelného účastníka kontrolních dnů stavby, při kterých je každých 14 dní kontrolován postup výstavby že v letošní mimořádně tvrdé zimě s teplotami někdy i pod 10 C docházelo k ochlazování stavby při budování výtahu na bytovém domě Húskova 8 a rovněž v technickém meziprostoru nad střešním pláštěm stávající budovy a podlahovou plochou nástavby. Komfort bydlení se snížil nejvíce nájemníkům obecních bytů v domě Húskova 8 a dále nájemníkům obecních bytů v nejvyšším patře Húskova 6 a Húskova 10. Protože ctím povinnost hájit práva nájemníků na nerušené bydlení, nechal jsem se dne pověřit Radou MČ Brno-Černovice k jednání se statutárním zástupcem stavebníka za účelem vyjednání dalších slev na nájemném nad rámec již smluvně dohodnutých slev ve výši 10 %. Musím uznat, že statutární zástupce stavebníka byl vstřícný, znal celou složitou situaci při výstavbě a výsledkem našeho jednání byla dohoda, že stavebník zaplatí bytovému odboru ÚmČ částku, která se rovná částce další slevy na nájemném ve výši 20 % (nad rámec již dohodnutých slev na nájemném ve výši 10 %) po dobu 3 měsíců nejvíce postiženým nájemníkům. Týká se to nájemníků v celém domě Húskova 8 a 3+3 nájemníků v nejvyšším patře domu Húskova 6 a Húskova 10, celkem tedy 22 bytů. Považuji to od zástupce stavebníka za velmi vstřícný krok, který by měl pokrýt i možnou zvýšenou spotřebu tepla během tří zimních měsíců, kdy byla stavba otevřena a byly nadměrně ochlazovány již zmíněné prostory. Statutární zástupce stavebníka ovšem neopomněl podotknout, že nebýt odvolání občanského sdružení Nájemníci Brno, Húskova 6,8,10, o.s., kvůli kterému došlo k odsunu zahájení výstavby nástaveb minimálně o 3 měsíce, mohly být práce spojené s otevřením budovy Húskova 8 v nepříznivém zimním období hotovy s tříměsíčním předstihem a nemuselo by bývalo dojít k znepříjemňování komfortu bydlení nájemníků bytových domů. To je rovněž pravda. Nyní ovšem k budoucím událostem. Kolaudační řízení nástavby proběhne koncem měsíce května, takže termín stanovený ve smlouvě o výstavbě bude dodržen. Součástí prací sloužících ke zvelebení okolí budovy Húskova 6, 8, 10 a k odstranění letitých vad bude rovněž i konečné řešení problému se zatékáním kanalizací do tzv. sklepních bytů v domě Húskova 6, 8, 10. Se stavebníkem bylo dohodnuto, že na jeho náklady budou provedena technická opatření na spojce kanalizace směrem k domu Húskova 6, 8, 10 tak, aby již nikdy v budoucnu nedošlo k zaplavení nešťastně vybudovaných sklepních bytů, které nechalo vybudovat dřívější vedení radnice na popud tehdejšího místostarosty Jiřího Houdka. Dnešní vedení radnice chce řešit ve prospěch občanů nájemníků sklepních bytů v bytových domech Húskova 6, 8, 10 i nalezení vhodných prostor pro uskladnění kočárků i kol. Jednou z variant je rovněž nalezení náhradního bydlení pro nájemce nevhodně vybudovaných sklepních bytů v BD Húskova 6, 8, 10. Shrnuto a podtrženo: současné vedení radnice rozumí potřebám občanů-nájemníků obecních bytů, zlepšuje komfort bydlení občanů v bytových domech, svěřených městské části tím, že jako správný hospodář vrací vybrané nájemné do revitalizace bytových domů. V tomto úsilí současnému vedení radnice nemohou uškodit ani nekompetentní a situaci neznalí pisálkové, kteří ve svých plátcích plivou jedovatou slinu. Pevné nervy, hodně zdraví, optimismu a pozitivního myšlení Vám přeje Ludvík Kadlec, I. místostarosta 2

3 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Oblíbenou exkurzi do informačního centra JE Dukovany si letos nenechali ujít žáci devátých tříd. Náš výlet autobusem jsme zahájili zastávkou v přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Poté jsme přejeli k JE, kde v informačním centru jsme si především ověřili vše, co jsme v rámci kapitoly Jaderná energetika probrali ve fyzice. Dvouhodinová prohlídka byla inspirující a těšíme se na inovaci, kterou má centrum před sebou Ve středu bylo v naší ŠD rušno. Již od rána se na hřišti školy scházely děti ze školních družin ZŠ Tuháčkova, ZŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ Bednářova, ZŠ Měšťanská, ZŠ Řehořova a ZŠ Kneslova. Po slavnostním zahájení mezi sebou malí sportovci soutěžili ve skoku do dálky z místa, běhu na 60 metrů, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem. Naši ŠD reprezentovali: Silva Gabrielová 1. místo, Kristýna Horáková 5. místo, Marek Hovězák 7. místo, Vítek Nejezchleba 11.místo, Terezka Slaměníková 6. místo, Natálka Zelená 1. místo, Dominik Kotol 6. místo Kuba Pleska 2. místo. Děkujeme všem zúčastněným školám za účast, za odměny pro všechny sportovce a sluníčku, které hřálo svými paprsky. Již tradicí se na naší škole stal Den Země. V tento den se vydává celý II. stupeň a páté třídy do přírody. Letos jsme vyrazili z Velké Klajdovky přes Hádeckou planinu, Šumberu a Obřanský hrad do Bílovic nad Svitavou. Na cestě žáci plnili úkoly s různou tématikou (národní parky ČR, Morseova abeceda, báseň S. K. Neumanna, křížovka o Obřanském hradu, osobnosti Bílovic nad Svitavou). Nejlépe všechny úkoly splnili žáci V. B. Na Šumbeře se výborně vypořádali s básní od S. K. Neumanna, které čas na pomníku vymazal část textu a žáci ho měli podle své fantazie doplnit. Den Země byl tak příjemnou změnou klasického vyučování. S organizací celé akce pomáhali žáci IX.B a vše zvládli na jedničku. Celý den se opravdu vydařil a za rok se určitě do přírody vydáme znovu. V pátek 16. dubna se konal další ročník Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních tanečních souborů školních družin a klubů. Taneční soubor naší školy známý již pod svým názvem Seskupeníčko se na festival letos vydal obhájit loňské první místo v kategorii scénický tanec. Díky trpělivosti a neúnavné snaze v době příprav se to našim 13ti děvčatům podařilo a školní sbírku pohárů opět obohatily o jeden zlatý. Tentokrát vystoupily s choreografií Krutopřísný svět nás, klaunů, kterou poprvé zatančily již na vánočních trzích na Zelném trhu. Na hudbu od Vivaldiho děti svým tancem vyjádřily způsob, jakým v současné době všichni žijeme hekticky, uspěchaně, agresivně. Zadařilo se jim nejen po technické a prostorové stránce, nýbrž pozvedly svůj výkon i výrazově. Po načerpání sil se zákusky a hrou na schovávanou v Denisových sadech jsme se ten den vydali do místa konání Velkého stadionu na Kounicové ulici. Tam jsme absolvovali generální parketovou zkoušku a dále sledovali zkoušky ostatních. Na chvíli jsme si odskočili ještě do blízkého Tyršova sadu, kde jsme si svou choreografii na trávníku ještě naposledy zkusili. Celý festival vypukl v 16 hodin odpoledne. Účastnilo se ho několik stovek dětí a nespočet diváků. Krátce před 19. hodinou došlo ke slavnostnímu předávání pohárů a šlo se domů. Ve středu 17. března 2010 ve dvě hodiny odpoledne se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriády. Naši školu reprezentovalo šest žáků: Miroslav Maťaš a Jan Minařík ze 6. třídy na ZŠ Vedlejší, Brno, Tereza Kalvodová, Vlasta Matzková, Eva Svátková a Jakub Tesař z 8. třídy na ZŠ Sirotkova, Brno. V konkurenci 136 šesťáků obsadil Mirek Maťaš skvělé 2. místo! Jenda Minařík se také zařadil do první poloviny soutěžících počtářů. Osmáků soutěžilo 76. Z našich žáků si vedl nejlépe Kuba Tesař, který obsadil hezké 7.místo, Vlasta Matzková se umístila na 9. místě, Eva Svátková na 10.místě a Tereza Kalvodová na 12. místě. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. Poděkování vedení školy ZŠ Kneslova Tak jak rychle uteče padesát let v životě člověka, tak uběhlo 50 let ZŠ Kneslova. Současní zaměstnanci a žáci školy nechtěli slavit kulatiny této dámy sami, a zpřístupnili její prostory všem bývalým žákům a zaměstnancům. Kdo chtěl, mohl přijít a zavzpomínat. V dnešní uspěchané době, kdy velmi málo lidí má čas, jsme na této oslavě prožili příjemné, milé a radostné odpoledne. Škola byla v novém a byly vidět hodiny pečlivé přípravy ze strany dětí a učitelů. Děkujeme vedení školy za pozvání a uspořádání této akce. Myslíme, že to můžeme napsat za všechny účastníky. Bývalé zaměstnankyně školy H. Ondrášková a M. Zemková. 3

4 Škola s úsměvem škola pro všechny MISE VODA aneb Den Země na II. stupni Stalo se už tradicí, že naše škola slaví 22. dubna Den Země. Tak tomu bylo i letos a tématem letošního svátku planety Země se stala voda. Pro žáky byl tento den velkým překvapením. Po příchodu do školy zjistili, že se dnes neučí a měli možnost se přihlásit do rozmanitě zaměřených dílen, které pro ně připravili jednotliví vyučující. Součástí dílen byla tvorba modelů, dotazníky ve škole i v Černovicích, úklid přírodní rezervace, sestavování a vyplňování dotazníků pro obyvatele Černovic Cílem mise voda bylo získat co nejvíce poznatků k dané tematice a na závěrečné konferenci je předat ostatním spolužákům. Všichni jsme si odnesli ponaučení, že voda je vzácná tekutina a musíme s ní šetřit. Podívejme se teď na jednotlivé dílny očima dětí: Spotřeba vody, šetření vodou Počítali jsme spotřebu vody na osobu a den. Vycházela opravdu zajímavá čísla. Nejvyšší spotřeba se pohybovala kolem 240 litrů na osobu a den. Potom jsme chodili po Černovicích a ptali se obyvatel : Jak často perete? Vypínáte vodu při čištění zubů a mydlení ve sprše? Dáváte přednost sprše nebo koupeli ve vaně? Většina obyvatel se shodla na tom, že se snaží vodou šetřit, a to především z finančních důvodů. Nejvíce nás překvapilo zjištění, že na Zemi tvoří pitná voda pouze 1% z celkového množství vody. (Magda a Radka) Je voda z kohoutku pitná? Velice nás zaujalo dotazníkové šetření, kdy jsme na naší škole zjišťovali, kdo co pije k snídani a přes den, nebo kdo pije a nepije Coca Colu. Také jsme se zabývali porovnáváním hodnoty ph jednotlivých nápojů. Nejlepší je neutrální čistá voda. Káva a čaj se svým ph 5 jsou celkem ucházející, ale nejvíce nás šokovala Coca Cola, která je velmi kyselá, což pro běžné pití není moc zdravé. Využitelná může být spíše při žaludečních potížích. Voda jako nepřítel Vytvářeli jsme modely řek neregulovaný tok (meandr) a regulovaný tok (uměle vytvořen lidmi). Skupina kluků vzala do rukou rýče a lopaty a při vytváření toku na školní zahradě se dost nadřela. Mezitím skupina tvořená děvčaty sbírala materiál k napodobení přirozeného (lesy) a umělého prostředí (města), kterým protékají řeky. Zajímalo nás, které toky a které prostředí jsou rizikovější pro vznik povodní. Při vylití kýble vody by potopa vznikla v regulovaném toku a umělém městském prostředí. Příroda nezasažená člověkem si většinou najde způsob, jak se s přebytkem vody vyrovnat. (Nick, Marcel) Černovický hájek Cílem této skupiny byl Černovický hájek, pro mnoho místních obyvatel naprosto neznámá lokalita. Skupinka se rozdělila na dvě části první vyrazila autobusem nachystat stanoviště o vodě a druhá zvolila pěší delší trasu podél řeky. Před námi se objevila silnice a vedle ní úzká vyšlapaná cestička posetá odpadky. Naším úkolem bylo je posbírat do černých igelitových pytlů. Smradlavé odpadky ale nebyly to nejhorší. Když jsme došli na konec cestičky, narazili jsme na starý zarostlý plot. Nikdo z nás nevěřil, co se nachází za ním: Česnekové království. Opravdu, všechno bylo zeleně pokryté medvědím česnekem. Všichni jsme zůstali v úžasu, Hájek je to totiž lužní les, takže se tam nenacházelo jediné suché místo. Naopak, byla to tu samá bažina, spadané hnijící kmeny a pichlavé keře. Projít tímto vším byl velice složitý úkol a někteří jsme se v bahně pořádně vykoupali. Nakonec se nám podařilo setkat se s druhou skupinou, pro kterou jsme měli připravené přírodovědné otázky, rébusy a osmisměrky. (Simona) Pokusy a hrátky s vodou V této skupince bylo 10 statečných kluků z 6. a 7. třídy. Na úvod se podívali na prezentaci o Antarktidě, pak je čekaly aktivity z kufříku Tajemství vody. Zjistili, že denní spotřeba vody na každého z nás činí asi 100 litrů, z toho jen 2-3 litry vypijeme. Ostatní připadá na hygienu, praní, mytí nádobí Pokud při mytí rukou necháme vodu téct, spotřebujeme jí až o 1 litr více. Dále kluky čekalo 13 pokusů. Výsledky dvou z nich (solný krystal a vejce ponořené do octa) budou sledovat v následujících hodinách fyziky. Také například filtrovali pomerančovou vůni přes aktivní uhlí. Dělali jsme různé pokusy s vodou. Nejlepší byla svíčka na talíři s vodou zakrytá skleničkou. Na konci pokusu se voda dostala z talíře do skleničky. (Honza) Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Dozvěděli jsme se hodně o tom, jak jsou na tom chudé země s vodou. Zjistili jsme, že těmto zemím chybí voda nebo je zdravotně závadná. Podivovali jsme se, kolik vody v ČR vyplýtváme. Bylo to poučné a jsem ráda, že jsem se seznámila s novými kamarády z jiných tříd. (Denisa) Také jsme sledovali video o špatné dostupnosti nezávadné vody v Africe, které nás velmi zaujalo a přimělo nás k bouřlivé diskuzi. Vodu tahaly ženy a děti v těžkých nádobách několik kilometrů na hlavách. Zabývali jsme se čistotou vody v rozvojových zemích, počítali vlastní průměrnou denní spotřebu vody a vytvářeli projekty na téma problémů s vodou v rozvojových zemích. Zjistili jsme, že naše lokální jednání může ovlivnit nedostatek vody na druhé straně světa. Například koupí růží ovlivňujeme nedostatek a znečištění vody v jezeře v Keni, kde jsou růže pěstovány. Nebo bavlněná trička ze Střední Asie mají vliv na vysychání Aralského jezera, protože voda je odebírána na bavlníkové plantáže apod. Den Země na naší škole splnil svůj účel. Všichni si odnesli spoustu nových poznatků a témat k zamyšlení, zda právě oni nepatří mezi jedince plýtvající vodou naprosto zbytečně. Navíc šest hodin plných zábavy uteklo jako VODA! Mgr. Marcela Marková Schůzka rodičů Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí v hodin v jídelně školy. Mgr. Dana Bryksová 4

5 Pohádka v hlíně ukrytá Náš keramický kroužek se již třetím rokem zúčastnil keramické soutěže Brněnský hrnek a můžeme se znovu pochlubit velkým úspěchem. Letos soutěžilo devět kolektivů, tedy 127 dětí se 105 výrobky. Naše děvčata se rozhodla pro kategorii Pohádka v hlíně ukrytá a již v zimních měsících pilně pracovala na ztvárnění svých nápadů. Poprvé se soutěže účastnila Klárka Musilová se soškou vodníka a dívky z 2.B, Jana Follerová a Eliška Jičínská, s pejskem a kočičkou. Michaela Rohovská, Anetta Novotná a Sabina Tůmová vymodelovaly krásného Rákosníčka přímo ve svém rybníčku. Anna Tesaříková,Kristýna Baďurová a Anna Grézlová si vybraly Červenou karkulku a vlka. Míša Florianová vyrobila malé divadlo na špejlích. Za své výrobky získaly třetí místo. Na druhém místě se umístila Adéla Fritzová se sochou draka. Pro svoje dílo použila nejen hlínu, ale i vrbové pruty a obrovskou dávku fantazie. O tom, že trpělivost se vyplácí, by nám mohly vyprávět Terezie Grézlová a Linda Tůmová. Mnohokrát musely upravovat tři dračí hlavy, okatou princeznu i nebojácného prince, než byly se svým dílem opravdu spokojeny. Právě ony si odnesly při předávání cen tzv. TOP cenu, tj. byly v trojici nejlepších ze 105 výrobků. Porotu tvořili např. výtvarnice M. Hladká, O. Hubíková, historička M. Flodrová, keramici A. Dostál a T. Nedvědová. Celou akci zaštítilo statutární město Brno. Do školy jsme si po slavnostním vyhlášení výsledků přinesli nejen diplomy a sladké odměny, album s fotografiemi výrobků a nádherný kalendář s díly všech účastníků soutěže, ale i velkou dávku optimismu a chuti do další práce s keramickou hlínou. Už nyní se těšíme na další ročník, na Brněnský hrnek V! Mgr. Bohdana Zapletalová Preventan Cup 2009/2010 Preventan Cup je soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata ze 4. a 5. tříd, která se hraje na základních školách v celé České republice. Pořadatelem této soutěže je Asociace školních sportovních klubů ČR. Do okrskových kol se letos přihlásilo 38 brněnských škol. Naše družstvo kluků vybojovalo mezi velkou konkurencí postup do městského kola, kde skončili pátí. Byl to obrovský úspěch, o který se zasloužili tito žáci: Pavel Dědič, Lukáš Báder, Marek Dostál, Filip Chrápavý, Martin Marhold, Jan Urválek, Dominik Zbořil, Ondřej Karásek, Adam Grym, Štefan Prášek, David Foller a David Konečný. Během celé soutěže jsme zažili spoustu napínavých i komických situací a těšíme se na další ročník. Mgr. Pavlína Trúsiková INFO a výzva z odboru ŽP Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informovala o některých skutečnostech v oblasti ŽP. Po odcházející zimě jsme si sice oddechli, že skončilo mrazivé počasí a odklízení sněhu, ale to, co v městské části zůstalo po odtátém sněhu, se snad ani nedá nazvat nepořádkem. Psí exkrementy na každém metru (někde i častěji) nejsou pěknou vizitkou černovických pejskařů. Odhazuji pro letošní rok veškeré zábrany v apelování na Městskou policii, i na Vás pejskaře a upozorňuji všechny na povinnost odklízet znečištění po svém miláčkovi. Ano, i Ty mladíku se zlatým retrívrem, i Vy, pane se sněhově bílým miláčkem, i Vy, slečno s culíkatým yorkšírem, dokonce i Vy, paní se dvěma společníky a samozřejmě i Vy, dámo s obrem, Vy všichni jste povinni se pro to hovínko ohnout. Městská část je dostatečně vybavena odpadkovými koši se zásobníky na sáčky, každý dostanete při platbě za pejska balíček dalších sáčků. Pejskaři, naučte se, už konečně, nosit obyčejný sáček neustále u sebe. Ze zásobníku na ulici si vezměte dva, klidně i tři sáčky a dejte si je do kapes jistě se Vám budou za rohem hodit. Mimořádně ukázkově se nám po zimě vybarvilo prostranství před rohovým zprivatizovaným domem na ulici Cornovova já osobně jsem tam tedy žádného pejska (dle velikosti pozůstatků přímo psa) neviděla, ale majitelé onoho domu jistě moc dobře vědí, kdo jim tam do zeleně takto naděluje. Nemáme v Černovicích moc prostoru, kde se dají psi venčit, ale o to víc musíte pochopit, že i o ten malý kus zeleně se dělíte s dětmi, s jinými lidmi. To je význam demokracie- Vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, a to zjednodušeně řečeno znamená sbírat psí exkrementy. Setkávám se také čím dál tím častěji s krádežemi z veřejných prostranství. Konkrétně máme zmapovány tři odpadkové koše se zásobníky na psí sáčky, ze kterých se ihned po výměně role sáčků ztratí. Upozorňuji nenechavce, že sáčky nejsou určeny k potravinářským účelům a za jejich zdravotní nezávadnost výrobce ani radnice neručí. Pokud má někdo pocit, že je znevýhodněn tím, že u jeho domu nebo na venčící trase tento zásobník není, prosím, nechť se dostaví na referát životního prostředí, kde mu bude poskytnuta zdarma další sada sáčků. Jiným problémem, se kterým se potýkáme, je odcizení vysazovaných dřevin a keřů po jejich výsadbě. Snažíme se nahrazovat vykácenou zeleň a ona nám pod rukama mizí a budu konkrétní: keře ibišků před domem Krausova 11, další výsadba na ulici Olomoucká atd. Ráda i těmto nenechavcům vysvětlím, kde se dají tyto krásné vysazované dřeviny zakoupit zcela legálně. A další, do nebe volající, odcizení nového mobiliáře zabetonované lavičky a stojanu na kola na nově vybudované ploše na spojce Cornovova za střediskem odpadů do starých Černovic. Tak mi dovolte ztotožnit se na závěr s myšlenkou bývalého prezidenta pana V. Havla: Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Marcela Juráková, DiS, za Odbor dopravy, majetku a životního prostředí 5

6 Kostel sv. Floriána 50 let od jeho demolice odstřelem 2. dubna 1960 Letos dne 2. dubna uplynulo již 50 let od nechvalně známé události v historii Černovic odstřelu kostela sv. Floriána, který byl postaven v r a slavnostně vysvěcen v neděli 27. srpna 1899 na tehdejším náměstí Františka Josefa (Franz Josef Platz), nynější název Faměrovo náměstí. Podíváme-li se na tuto skutečnost pohledem současníka, bez emocí a národnostních nesvárů mezi německým a českým obyvatelstvem, přišly tehdy Černovice o jednu ze svých památek, které v jiných obcích či městských částech s větším či menším úspěchem přečkaly neradostné období totality. Připomeňme si historii toho, co předcházelo vzniku, trvání a zániku našeho kostela sv. Floriána, jak ji ve své knize popsal autor publikace Černovice pan Mgr. Tomáš Sedláček. Faktografické údaje jsou obšírné, ale stojí za to, vrátit se proti proudu času a vnořit se do dávné i nedávné minulosti. Svatý Florian zemřel mučednickou smrtí jako vysloužilý vojín v roce 304 při pronásledování křesťanů za císaře Dioklaciána a spoluvladaře Maxmiliána. Když se nechtěl zříci víry v Krista, dal jej soudce Aquilinus třikrát bíti provazy a meči a poté mu nechal uvázat kámen na hrdlo a utopit v řece Enži. Voda zanesla mrtvolu na skálu, k níž přiletěl neobyčejně velký orel. Zbožná paní Valeria jej nechala pochovat v Linci, odkud byl později přenesen do Říma. V roce 1183 žádal polský král Kazimír zároveň s krokovským biskupem Gedeonem na papeži ostatky sv. Floriána jako záštitu proti Rusům. Žádosti bylo vyhověno a ostatky uloženy v novém chrámu v Krakově. Tím byl sv. Florián přijat za patrona Polska. Všeobecně se ctí jako patron proti ohni, jako patron hasičů. Je zobrazován jako vojín lijící z vědra vodu na hořící dům. Jeho svátek se světí 4. května. Kostel svatého Floriana V roce 1895 dal neznámý dobrodinec podnět ke stavbě kostela v Černovicích tím, že věnoval větší obnos peněz s podmínkou, aby pro tuto stavbu byl neprodleně zvolen výbor. Dne 27. března 1898 následovalo položení základního kamene, který byl posvěcen komárovským farářem Janem Roháčkem za účasti velkého zástupu místních obyvatel. V srpnu téhož roku byl osazen kámen poslední. Ve středu podzimního kvatembru 21. září 1898 posvětil brněnský biskup František Saleský Bauer v katedrále na Petrově tři nové kostelní zvony. Slavné posvěcení nově vystavěného kostela se konalo v neděli 27. srpna 1899 Františkem Bauerem. Dne 15. září 1901 byl posvěcen nový postranní oltář, který byl řezbářsky proveden v tyrolském duchu. Svatý Florian byl odedávna v Černovicích ve velké úctě a jeho svátek ( první neděle po 4. květnu ) slavnostně oslavován. Florianské slavnosti byly známé v širokém okolí a o tomto svátku sem putovali četní poutníci i ti, kteří toužili spatřit stánky s perníkem a cukrovinkami. Eva Schwabová darovala také tři ocelové zvony jako náhradu za původní odebrané za první světové války. Odlila je firma Manoušek Brno a byly posvěceny prelátem Josefem Pospíšilem, který působil v letech V roce 1933 byla provedena generální oprava střechy kostela. Dne 20. listopadu 1944 byl kostel vážně zasažen leteckou bombou při náletu na Brno. Byl zničen presbytář, část sakristie a poškozeny klenby včetně zdiva v hlavní chrámové lodi. Značně byl také poškozen kůr a varhany. V roce 1946 byl zničený presbytář znovu vyzděn v hrubém zdivu až po římsu, rovněž byla vyzděna i sakristie. Nad zničenou částí byl proveden krov s krytinou, klenby dosud provedeny nebyly. Uvedené stavební úpravy provedl stavitel Lorenz z Komárova nákladem Kč. Tento náklad byl hrazen z poskytnuté náhrady válečných škod, účty byly řádně přezkoušeny a proplaceny v roce 1946 technickým referátem ÚNV v Brně. Další úhrada na stavební úpravy v částce Kč byla uvolněna ZNV v Brně v roce 1947, avšak byla deponována u bývalého hospodářského úřadu ÚNV v Brně jako příspěvek k zamýšlené celkové opravě chrámu, ke které však již nedošlo. Počátkem 50. let byl kostel volně přístupný, což zapříčiňovalo jeho časté znečišťování a poškozování. Silný řetěz zabezpečující hlavní vchod do kostela byl přeřezán a dveře ke kůru násilně vylomeny. Kostelní zvony nebyly upevněny a ležely na zahnívajících trámech. Tomu napomáhalo i táboření kočovných zábavních podniků na zeleném pruhu v blízkosti kostela. Místní občané doporučovali jeho odstranění s tím, že by získaný materiál byl použit ke stavbě kapličky. Uvedená prozatímní oprava však příliš nepomohla, kostel chátral dále, proto byl v roce 1952 podán návrh na jeho zbourání. V roce 1957 bylo zjištěno, že náklady na opravu by po stálém odkládání dosahovaly částky 1 1,2 milionu Kčs, což byla suma tak vysoká, že ji nebylo možné uhradit z farních prostředků. K dispozici byla jen nejistá Nový kostel byl skutečnou ozdobou náměstí, foto z roku

7 částka, a to pouhých Kčs jako náhrada za válečné škody a k tomu asi 40 q uhašeného vápna, které bylo od roku 1947 zakopáno za kostelem. Nadějí na obnovu byly bezplatné brigády a dary věřících. Sami katolíci obce Černovic ani farnost Komárov nebyli s to celou částku za opravy uhradit. Všichni chtěli mít krásný kostel, který by byl chloubou Černovic, ale místo toho stála uprostřed náměstí chátrající ruina. Komárovský farář Karel Šmarda bojoval za jeho záchranu 15 let, ale nemohl sehnat tolik finančních prostředků, které by celkovou opravu pokryly. Souhlas k odstřelu byl vydán 1. dubna 1960 a proveden i přes četné protestní dopisy lidí z řad církve či památkového ústavu dne 2. dubna 1960 pracovníky národního podniku Povltavský průmysl kamene. Ve 12 hodin byla odstřelena věž a v 16 hodin zbytek kostela Použitelný stavební materiál z bouračky směl být použit pro podniky socialistického sektoru k výstavbě a terén byl po odklizení sutin řádně upraven a srovnán. Kamenný kříž, stojící před kostelem, byl převezen do Komárova a umístěn u tamního kostelního vchodu. V srpnu roku 2008 byl kříž zrestaurován na náklady Magistrátu města Brna a umístěn zpět na původní místo na Faměrově náměstí. Dnes je prostor parkově upraven a místo připomíná litinový kříž se zlaceným tělem Krista. Na kamenném fragmentu je umístěna cedule s reliéfním textem : Pohled na oltář a vnitřní výmalbu kostela, kolem roku 1900 Snímek kostela z konce března 1960 Zrestaurovaný kříž K E V Ý RO Č Í P O S V Ě C E N Í Z ANIKLÉHO KOSTEL A S V. F L ORI Á N A MĚ S T S K Á Č Á S T BRNO-ČERNOVICE Kříž byl přemístěn ze hřbitova a zrestaurován. Finanční sbírky byly prováděny v kostele v Komárově a na Křenové. Z publikace Černovice autora Mgr. Tomáše Sedláčka s jeho laskavým svolením čerpal Ludvík Kadlec. Pohled na parkovou úpravu místa, kde stával kostel sv. Floriána 7

8 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR květen 2010 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Volit může každý občan České republiky, který dosáhl alespoň ve druhý den voleb 18 let. Každý občan si může také po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 26. května 2010 do 16,00 hodin na odboru finančním a vnitřních věcí ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, vždy v pondělí a středu od 8 do 16 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voličský průkaz může volič získat: na základě písemné žádosti opatřené ověřeným podpisem voliče a doručené nejpozději do 21. května 2010, osobně po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nejpozději do 26. května 2010 do 16,00 hodin. Voličský průkaz je možné si vyzvednout od 13. května 2010 osobně nebo si v žádosti vymínit jeho zaslání poštou. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději do 25. května 2010, také budou k dispozici na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volební místnosti. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost, a vhodí úřední obálku před volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise. Volič může také požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Magistrát města Brna provedl, v souladu s ustanovením 2 odst. 4 vyhlášky MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přečíslování volebních okrsků na území města Brna. Z tohoto důvodu dochází i v MČ Brno-Černovice k následujícímu přečíslování: Volební okrsek č. 178 ZŠ Kneslova 28 (dříve č. 182) ulice: Húskova sudá, Kneslova, Krausova Volební okrsek č. 179 ZŠ Kneslova 28 (dříve č. 183) ulice: Cornovova, Olomoucká a, Turgeněvova Volební okrsek č. 180 SD Charbulova 86 (dříve č. 184) ulice: Bolzanova, Kotkova, Slámova, Spáčilova Volební okrsek č. 181 SD Charbulova 86 (dříve č. 185) ulice: Charbulova lichá, Charbulova sudá, Hladíkova, Jiránkova, Klíčova, Olomoucká sudá, Olomoucká lichá, Tržní, Zvěřinova, Životského 2 Volební okrsek č. 182 ZŠ Řehořova 3 (dříve č. 186) ulice: Churého, Ferrerova, Húskova lichá, Řehořova, Štolcova, Vítězslavy Kaprálové Volební okrsek č. 183 ZŠ Řehořova 3 (dříve č. 187) ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Spojka, Stinná Volební okrsek č. 184 KD Faměrovo nám. 17 (dříve č. 188) ulice: Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Wainerovo nám. Další podrobnější informace k volbám najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra v odkazu volby. Ing. Pavla Těšíková vedoucí odboru finančního a vnitřních věcí Florbalový kemp Klub TJ Sokol Brno Židenice pořádá ve dnech florbalový příměstský kemp pro děvčata narozená v letech Akce se uskuteční prostorách TJ Sokol Brno Židenice, denní program zahrnující florbalový a kondiční trénink, sportovní hry, stravu, pitný režim, regeneraci i zábavu začíná vždy od 8.30 a končí v Klub dále pořádá nábor do níže uvedených mládežnických družstev: mladší žákyně (ročník narození 1998 a mladší) starší žákyně (ročník narození ) žáci (ročník narození ) Nábor probíhá každý pátek od v sokolovně Brno-Židenice, Gajdošova Kontakt p. Martin Kabát, TJ Sokol Brno-Židenice Gajdošova 18-22, Brno, Tel.: (+420) Více informací najdete na webových stránkách klubu: 8

9 Pobyty pro rodiče s dětmi na jaře i v létě Občanské sdružení SKB Brno Černovice uspořádalo v době jarních prázdnin již tradiční pobyty s výukou lyžování a snowboardingu. V letošním roce jsme opět pobyty uspořádali pro rodiče s dětmi a také pro děti od 5 do 17 let. Vzhledem k velkému množství přihlášených účastníků (celkem 164 osob) jsme uspořádali pobyty na dvou místech. První kurz proběhl v Krkonoších na herlíkovických sjezdovkách, druhý potom v Bílých Karpatech. Z naší městské části se pobytů zúčastnilo na 27 dětí společně se 6 rodiči. Připravujeme i pobyty v době letních prázdnin. Pro rodiče s dětmi jsme přichystali stále populárnější pobyty s programem pro děti, které se uskuteční v překrásné přírodě Bílých Karpat, v luxusním hotelu Kopánky. Program nabízíme dětem od 1 do 3 let a také od 4 let výše. Pro děti a mládež od 5 do 17 let je od začátku srpna připraven tábor s možností zaměření na sportovní, výtvarnou, minitaneční či taneční činnost. Již samozřejmostí je také celopobytová hra. Pobyt pro rodiče s dětmi Bílé Karpaty Hotel Kopánky Pobyt pro rodiče s dětmi Bílé Karpaty Hotel Kopánky Pobyt pro rodiče s dětmi Bílé Karpaty Hotel Kopánky Pobyt pro děti od 5 do 17 let CHKO Chřiby RS Dopravák Přihlášky na tyto akce a bližší informace o činnosti o.s. Barevné prázdniny je možné získat na webových stránkách Občanské sdružení tímto velmi děkuje za mnoholetou finanční podporu ÚMČ Brno Černovice. PhDr. Jan Dudek, jednatel sdružení Černovická míle Po nočním lijáku, kdy nám nebe hrozilo, že Míle zmokne, se ráno vodní běsy umoudřily a počasí dalo zelenou radostnému sportování. V krásném a nakonec i slunečném počasí se setkalo 86 sportovců, z toho 32 v kategoriích na 200 a 500 m. Všichni bojovali o co nejlepší výsledky, a nakonec se podařilo v hlavní ženské kategorii překonat traťový rekord. Lenka Masná zlepšila své osobní maximum a svým časem 4:18,6 posunula opět hranici rekordu níže. V kategorii mužů zopakoval své loňské vítězství Martin Kučera. Za svým traťovým rekordem, 3:44,5, zaostal o necelé 2 s. Tak se letos, snad poprvé v historii stalo, že pohár byl současně v rukou držitelů ženského i mužského rekordu trati. Výsledky a celou fotodokumentaci naleznete na Vít Effenberk Inzerce BYT Brno, s.r.o ulice Turgeněvova 30, Brno-Černovice Vá m n a b í z í t y t o s l u ž b y : zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti: rodinný dům, byt, atd. pronájem Vašeho bytu, nebo RD Pro nabízející naše služby ZDARMA správu domů pro Společenství vlastníků, BD Podrobnější informaci Vám rádi zodpovíme tel, nebo Vás nezávazně navštívíme seriozní jednání a individuální přístup samozřejmostí Obraťte se s důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně a okolí již 15 let Kontakty: Tel: , ,

10 Separovaný sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s.r.o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás připravila ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, separovaný sběr textilu i v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky a tu dne (úterý) v době mezi 17:00 hod až 18:00 hod umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Charbulova, El. Krásnohorské, Vítězslavy Kaprálové, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova. V případě vašeho zájmu bude sběr rozšířen i o další ulice a proveden v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob u středisek odpadů na ulicích Blatouchova a Mírová. Pokud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Firma E+B textil s.r.o. a ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice (tel.: M. Juráková, DiS) Inzerce Společnost ING hledá kandidáty na pozici obchodního zástupce. Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení, zajímavou práci s lidmi, dále kompletní zaškolení a možnost profesního růstu. Požadujeme: SŠ vzdělání,dobré komunikační schopnosti a samostatnost, zkušenost s obchodem vítána. V případě zájmu nás kontaktujte: Tatiana Oklešťková, tel.: , tatiana. Naléhavě hledám v Černovicích RD min. 2+1, horší stav nevadí, rychlé a seriózní jednání. Tel Poděkování za blahopřání paní Talpová Jiřina, pan Emil Klein, pan Jaroslav Jedlička. Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky nože sošky paroží hodiny sklo porcelán láhve propan-butan hořáky benzinové pily topidla TV DVD a jiné věci. MHD č. 8, 13, 64, Tel Pedikůra, lakování, P-shine, zábal nebo masáž lýtek, kosmetické úpravy, formování obočí, barvení obočí a řas Zámek Belcredi, Stará Líšeň (za kostelem), MHD 8,45, 58, 78, Tel: Naše pedikůra vaše pohodlí 10

11 SLUŽBY OHK BRNO-VENKOV Informační servis informační tok aktuálních témat pružné informace o připravovaných akcích dle oborů formou u, faxem, osobní schůzkou poradenství elektronický zpravodaj aktuálních informací Vzdělávací akce Propagace Poradenství školení, semináře, konference, podnikatelská setkání možnost prezentace na akcích pořádaných komorou propagace firem v měsíčníku Jihomoravský LOBBING v členské základně OHK disponuje týmem odborníků oblastech: ekonomiky propagace, marketingu právního poradenství překladatelského a tlumočnického servisu atd. Zařazení do mezinárodního registru firem: nabídky, poptávky portál pro podnikatele Servis Informačního místa pro podnikatele zdarma poradenství týkající se podpor podnikání v EU a dalších souvisejících změn Pomoc při vyřízení úvěru Pro autodopravce MÝTO PREMID kancelář Ochrana investic, řešení pohledávek Spolupráce na projektech z EU Vedení účetnictví Místo Czech Point výpisy ISVS, TR, OR, registr řidičů, ověřování dokumentů Datové schránky ze zákona pro podnikatele Kontakt na kancelář: OHK Brno-venkov, Charbulova 168, BRNO Tel.: , fax: , Provozní doba: Po Pá hodin 11

12 Sdružení stavebníků nástavby na bytovém domě Húskova 6, 8, 10, kterými jsou společnosti COOPTEL, stavební a.s. Brno a REBYSTA, s.r.o., Brno, si dovolují pozvat všechny černovické občany, kterých se v posledních 12 měsících týkala stavba uvedené nástavby, na slavnostní přátelské setkání u příležitosti ukončení stavby nástavby Húskova 6, 8, 10. Toto setkání se bude konat ve čtvrtek dne 27. května 2010 v hod. na nově vybudovaném parkovišti před domem Húskova 6, 8, 10. Srdečně Vás zvou statutární zástupci společností COOPTEL, stavební a.s. Brno pan Milan Ščuka, MBA a REBYSTA, s.r.o., Brno pan Ing. Rastislav Bittner. Přátelského setkání se rovněž účastní zástupci vedení Radnice Brno-Černovice v čele se starostou MČ Ing. Jiřím Hladíkem. Uzávěrka příštího vydání Černovin je 9. srpna 2010 Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ludvík Kadlec, členové Ing. Petr Kopečný, Jaroslav Novák, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátě u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 METODIKA K VEDENÍ SEZNAMU VOLIČŮ A K VYDÁVÁNÍ VOLIČSKÝCH PRŮKAZŮ Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů (dále jen stálý seznam ) a v dodatcích

Více

Jsou Sedlčany bezbariérové?

Jsou Sedlčany bezbariérové? Jsou Sedlčany bezbariérové? Garant: Kateřina Štemberková členové expertní skupiny: 6.třída Mirek Hrbek Jiří Havel Jan Pokorný Tomáš Křížek 7.třída Jan Procházka Pavel Šimek Honza Kubánek 8.třída Jakub

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 11.11.2013 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Olomouc, 2.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (1. 2.5.2015) 1.5.2015 (pátek) 12:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v OC Haná Doporučujeme vyzvednutí startovního balíčku v tento den, abyste předešli dlouhým

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 3/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 3/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 22. 6. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod.

Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. Program 1. zasedání zastupitelstva MČ Opava - Suché Lazce, konaného dne 2.12.2014, v 18.15 hod. 1 / 1 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 1 Oficiální poděkování minulému vedení MČ Suché

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, milí čtenáři, vítejte u 18. vydání našich Deváťáckých novin. Tentokrát se dozvíte o dění ve škole i mimo ni v období od 12. do 25. května. Toto číslo pro vás připravili: Filip, Yveta, Martin

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE SRPDŠ DNE 14. 5. 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE SRPDŠ DNE 14. 5. 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE SRPDŠ DNE 14. 5. 2015 Účastníci: - zástupce Městského úřadu Unhošť: Ing. I. Koulová, Mgr. Eva Rousová - zástupci ZŠ Unhošť: Mgr. Z. Fišerová, Mgr. L. Froňková, D. Čížková, J. Kobercová

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více