dětský den v neděli 23. května 2010 od hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dětský den v neděli 23. května 2010 od 15.00 hod."

Transkript

1 Zpravoda j městské části Brno-Černovice č. 3 / 2010 květen Slovo starosty Vážení spoluobčané, minulé číslo Černovin jsem končil informací o neumístění černovických dětí ročníku 2007 a starších v mateřských školách (MŠ) naší městské části z důvodu maximálního naplnění jejich kapacity. Psal jsem také, že vedeme jednání s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) o možnosti otevření celodenní třídy v MŠ Štolcova 51, která je ve správě Magistrátu města Brna (MMB). Naváži na toto sdělení informací, že jsme koncem měsíce dubna obdrželi kladné stanovisko k otevření samostatné celodenní třídy s maximální kapacitou 17 dětí s podmínkou navýšení kapacity školní jídelny a s určitým hmotným dovybavením kuchyně a potřebným dovybavením zázemí pro děti. Následně jsme po dohodě s MMB písemně vyzvali rodiče neumístěných dětí, aby si ve dnech 12. a 13. května 2010 vyzvedli u vedení této MŠ závazné přihlášky k dodatečnému zápisu. Na základě takto projeveného zájmu, budou pokračovat jednání s MMB o finančním zajištění nově otevřené třídy. Dle předběžných propočtů pracovníků MMB se jedná o částku cca 400 tis. Kč, na které se bude podílet zřizovatel MŠ a MČ Brno Černovice. Musím říci, že jsem nepředpokládal takovou složitou administrativu při vyřizování této záležitosti, včetně shánění potřebných financí. Radnice jednotlivých městských částí (MČ) v Brně obdržely k vyjádření materiál Návrhy změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. Nově se v těchto navržených změnách objevují pojmy Statut sociálního bytu a Statut startovacího bytu. Zejména Statut sociálního bytu, tak jak je vymezen v návrhu, je pravděpodobně nepřijatelný pro většinu MČ, protože se jedná o další z kroků, které povedou k omezování pravomocí MČ a hlavně podstatně ovlivní sociální skladbu občanů v jednotlivých MČ. V principu se jedná o to, že Rada města Brna bude mít možnost určit jako sociální byt kterýkoliv z bytů, uvolněných v průběhu roku v domech svěřených MČ, vyhovujících kritériím sociálního bytu. Tento byt přidělí žadateli o sociální byt v rámci města Brna, který bude splňovat podmínky stanovené MMB. Princip pronájmu sociálního bytu je založen na porovnávání průměrného čistého měsíčního příjmu žadatele za rok (včetně sociálních dávek a podpor) se statisticky vypočítaným průměrným příjmem ČR. Rada MČ Brno Černovice na svém zasedání vyslovila nesouhlas se zavedením Statutu sociálního bytu a odsouhlasila připomínky ke Statutu startovacího bytu. Zda Návrhy změn Pravidel pronájmu bytů, tak jak jsou navrženy současnou Pokračování na straně 2 Místní sdružení ODS Brno-Černovice pořádá dětský den v neděli 23. května 2010 od hod. Místo konání: AREÁL ZDRAVÍ, Kneslova ul. Vstupné: děti do 15 let zdarma, dospělí 30 Kč Bohaté občerstvení pro všechny zajištěno-zmrzlina zdarma!! Přijďte se pobavit Srdečně zvou pořadatelé Program pro děti: Zahájení Dětská diskotéka Hry a soutěže pro děti Studio Lídy Trnkové Duo IN FLAMENUS orientální tanec se šavlí, s hadem, fakirské vystoupení ABADÁ CAPOEIRA BRNO ukázky brazilského tanečně-bojového umění Malování masek, malování na trička DJ Jarek Jíša soutěže, hry, disco 1

2 Dokončení ze strany 1 vládnoucí koalicí v Zastupitelstvu města Brna budou schváleny, vás občany budu informovat s příslušným komentářem.rada města Brna na své schůzi schválila investiční záměr (IZ) Rekonstrukce okružní křižovatky Charbulova Řehořova Húskova Štolcova. Všichni víme, že je to nejsložitější křižovatka v naší MČ, jejíž průjezdnost je značně prostorově omezena. Navíc zastávky MHD v obou směrech a umístěný přechod pro chodce v bezprostřední blízkosti této křižovatky nejen omezuje, ale mnohdy zastaví dopravu v obou směrech. Dozor Policie ČR i Městské policie pouze zamezuje tomu nejhoršímu zranění chodců, ale neřeší plynulou průjezdnost této křižovatky. Křižovatka a páteřní ulice Charbulova je začleněna do základního komunikačního systému města, který je spravován městem Brnem, potažmo Brněnskými komunikacemi, a.s. (město Brno je 100 % vlastník). Byla zpracována studie křižovatky s několika variantami řešení, dopravní komise a Rada MČ odsouhlasila nejvhodnější variantu a po několika urgencích na odboru dopravy MMB byl zpracován investiční záměr, který byl schválen RMB. Předpokládaný průběh přípravy a realizace je plánován z úrovně MMB v letech s celkovými náklady 15,6 mil Kč včetně územního a stavebního řízení, přeložek sítí, odvodnění, odstranění stavby (dřevěný objekt), úprav přechodů a chodníků. Na závěr si dovolím připomenout, že 8. května vzpomeneme a oslavíme Den vítězství 65. výročí konce druhé světové války. Hlavně si uvědomme, že tento celosvětový vojenský konflikt, jehož se zúčastnila většina států světa, stál více jak 60 mil. lidských životů. Věnujme jim tichou vzpomínku! Váš starosta J. Hladík Bosou nohou Tlumeně zní kůže bubnů rytmus tančící zákeřně mě lákáš tam, kde šero rozpačitě svítí rodí a ničí pohlcuje ztuhlou vůni džungle kde jsem s tebou snil dlouhé měsíce a roky s šípy napuštěnými jedem mezi dravými liánami a poháry s medem včel divokých přišly deště a vše smyly mé stopy jsou hlubší blátem a mazlavými činy bosou nohou vidím více tvé zelené oči jsou stále krásné půlměsíce oba opět jsme? Jindřich Valenta Slovo místostarosty Vážení spoluobčané, chtěl bych se po několikaměsíční odmlce (naposledy v Černovinách v říjnu 2009) zmínit opět o tom, co je nového při výstavbě nástaveb na domě Húskova 6, 8, 10. Stavba pokračovala dle stanoveného harmonogramu i v zimních měsících a blíží se termín , do kterého by stavba měla být postavena, včetně vybudování parkovišť, výtahu, nových vstupních dveří do domů a nového kontejnerového stání. Je pravdou a to tvrdím z titulu pravidelného účastníka kontrolních dnů stavby, při kterých je každých 14 dní kontrolován postup výstavby že v letošní mimořádně tvrdé zimě s teplotami někdy i pod 10 C docházelo k ochlazování stavby při budování výtahu na bytovém domě Húskova 8 a rovněž v technickém meziprostoru nad střešním pláštěm stávající budovy a podlahovou plochou nástavby. Komfort bydlení se snížil nejvíce nájemníkům obecních bytů v domě Húskova 8 a dále nájemníkům obecních bytů v nejvyšším patře Húskova 6 a Húskova 10. Protože ctím povinnost hájit práva nájemníků na nerušené bydlení, nechal jsem se dne pověřit Radou MČ Brno-Černovice k jednání se statutárním zástupcem stavebníka za účelem vyjednání dalších slev na nájemném nad rámec již smluvně dohodnutých slev ve výši 10 %. Musím uznat, že statutární zástupce stavebníka byl vstřícný, znal celou složitou situaci při výstavbě a výsledkem našeho jednání byla dohoda, že stavebník zaplatí bytovému odboru ÚmČ částku, která se rovná částce další slevy na nájemném ve výši 20 % (nad rámec již dohodnutých slev na nájemném ve výši 10 %) po dobu 3 měsíců nejvíce postiženým nájemníkům. Týká se to nájemníků v celém domě Húskova 8 a 3+3 nájemníků v nejvyšším patře domu Húskova 6 a Húskova 10, celkem tedy 22 bytů. Považuji to od zástupce stavebníka za velmi vstřícný krok, který by měl pokrýt i možnou zvýšenou spotřebu tepla během tří zimních měsíců, kdy byla stavba otevřena a byly nadměrně ochlazovány již zmíněné prostory. Statutární zástupce stavebníka ovšem neopomněl podotknout, že nebýt odvolání občanského sdružení Nájemníci Brno, Húskova 6,8,10, o.s., kvůli kterému došlo k odsunu zahájení výstavby nástaveb minimálně o 3 měsíce, mohly být práce spojené s otevřením budovy Húskova 8 v nepříznivém zimním období hotovy s tříměsíčním předstihem a nemuselo by bývalo dojít k znepříjemňování komfortu bydlení nájemníků bytových domů. To je rovněž pravda. Nyní ovšem k budoucím událostem. Kolaudační řízení nástavby proběhne koncem měsíce května, takže termín stanovený ve smlouvě o výstavbě bude dodržen. Součástí prací sloužících ke zvelebení okolí budovy Húskova 6, 8, 10 a k odstranění letitých vad bude rovněž i konečné řešení problému se zatékáním kanalizací do tzv. sklepních bytů v domě Húskova 6, 8, 10. Se stavebníkem bylo dohodnuto, že na jeho náklady budou provedena technická opatření na spojce kanalizace směrem k domu Húskova 6, 8, 10 tak, aby již nikdy v budoucnu nedošlo k zaplavení nešťastně vybudovaných sklepních bytů, které nechalo vybudovat dřívější vedení radnice na popud tehdejšího místostarosty Jiřího Houdka. Dnešní vedení radnice chce řešit ve prospěch občanů nájemníků sklepních bytů v bytových domech Húskova 6, 8, 10 i nalezení vhodných prostor pro uskladnění kočárků i kol. Jednou z variant je rovněž nalezení náhradního bydlení pro nájemce nevhodně vybudovaných sklepních bytů v BD Húskova 6, 8, 10. Shrnuto a podtrženo: současné vedení radnice rozumí potřebám občanů-nájemníků obecních bytů, zlepšuje komfort bydlení občanů v bytových domech, svěřených městské části tím, že jako správný hospodář vrací vybrané nájemné do revitalizace bytových domů. V tomto úsilí současnému vedení radnice nemohou uškodit ani nekompetentní a situaci neznalí pisálkové, kteří ve svých plátcích plivou jedovatou slinu. Pevné nervy, hodně zdraví, optimismu a pozitivního myšlení Vám přeje Ludvík Kadlec, I. místostarosta 2

3 Škola v pohybu Základní škola Kneslova 28 Oblíbenou exkurzi do informačního centra JE Dukovany si letos nenechali ujít žáci devátých tříd. Náš výlet autobusem jsme zahájili zastávkou v přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step. Poté jsme přejeli k JE, kde v informačním centru jsme si především ověřili vše, co jsme v rámci kapitoly Jaderná energetika probrali ve fyzice. Dvouhodinová prohlídka byla inspirující a těšíme se na inovaci, kterou má centrum před sebou Ve středu bylo v naší ŠD rušno. Již od rána se na hřišti školy scházely děti ze školních družin ZŠ Tuháčkova, ZŠ Jihomoravské náměstí, ZŠ Bednářova, ZŠ Měšťanská, ZŠ Řehořova a ZŠ Kneslova. Po slavnostním zahájení mezi sebou malí sportovci soutěžili ve skoku do dálky z místa, běhu na 60 metrů, vytrvalostním běhu a hodu kriketovým míčkem. Naši ŠD reprezentovali: Silva Gabrielová 1. místo, Kristýna Horáková 5. místo, Marek Hovězák 7. místo, Vítek Nejezchleba 11.místo, Terezka Slaměníková 6. místo, Natálka Zelená 1. místo, Dominik Kotol 6. místo Kuba Pleska 2. místo. Děkujeme všem zúčastněným školám za účast, za odměny pro všechny sportovce a sluníčku, které hřálo svými paprsky. Již tradicí se na naší škole stal Den Země. V tento den se vydává celý II. stupeň a páté třídy do přírody. Letos jsme vyrazili z Velké Klajdovky přes Hádeckou planinu, Šumberu a Obřanský hrad do Bílovic nad Svitavou. Na cestě žáci plnili úkoly s různou tématikou (národní parky ČR, Morseova abeceda, báseň S. K. Neumanna, křížovka o Obřanském hradu, osobnosti Bílovic nad Svitavou). Nejlépe všechny úkoly splnili žáci V. B. Na Šumbeře se výborně vypořádali s básní od S. K. Neumanna, které čas na pomníku vymazal část textu a žáci ho měli podle své fantazie doplnit. Den Země byl tak příjemnou změnou klasického vyučování. S organizací celé akce pomáhali žáci IX.B a vše zvládli na jedničku. Celý den se opravdu vydařil a za rok se určitě do přírody vydáme znovu. V pátek 16. dubna se konal další ročník Mezinárodního tanečního festivalu neprofesionálních tanečních souborů školních družin a klubů. Taneční soubor naší školy známý již pod svým názvem Seskupeníčko se na festival letos vydal obhájit loňské první místo v kategorii scénický tanec. Díky trpělivosti a neúnavné snaze v době příprav se to našim 13ti děvčatům podařilo a školní sbírku pohárů opět obohatily o jeden zlatý. Tentokrát vystoupily s choreografií Krutopřísný svět nás, klaunů, kterou poprvé zatančily již na vánočních trzích na Zelném trhu. Na hudbu od Vivaldiho děti svým tancem vyjádřily způsob, jakým v současné době všichni žijeme hekticky, uspěchaně, agresivně. Zadařilo se jim nejen po technické a prostorové stránce, nýbrž pozvedly svůj výkon i výrazově. Po načerpání sil se zákusky a hrou na schovávanou v Denisových sadech jsme se ten den vydali do místa konání Velkého stadionu na Kounicové ulici. Tam jsme absolvovali generální parketovou zkoušku a dále sledovali zkoušky ostatních. Na chvíli jsme si odskočili ještě do blízkého Tyršova sadu, kde jsme si svou choreografii na trávníku ještě naposledy zkusili. Celý festival vypukl v 16 hodin odpoledne. Účastnilo se ho několik stovek dětí a nespočet diváků. Krátce před 19. hodinou došlo ke slavnostnímu předávání pohárů a šlo se domů. Ve středu 17. března 2010 ve dvě hodiny odpoledne se uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriády. Naši školu reprezentovalo šest žáků: Miroslav Maťaš a Jan Minařík ze 6. třídy na ZŠ Vedlejší, Brno, Tereza Kalvodová, Vlasta Matzková, Eva Svátková a Jakub Tesař z 8. třídy na ZŠ Sirotkova, Brno. V konkurenci 136 šesťáků obsadil Mirek Maťaš skvělé 2. místo! Jenda Minařík se také zařadil do první poloviny soutěžících počtářů. Osmáků soutěžilo 76. Z našich žáků si vedl nejlépe Kuba Tesař, který obsadil hezké 7.místo, Vlasta Matzková se umístila na 9. místě, Eva Svátková na 10.místě a Tereza Kalvodová na 12. místě. Podrobnější informace na webových stránkách Vedení školy, pedagogičtí pracovníci a žáci. Poděkování vedení školy ZŠ Kneslova Tak jak rychle uteče padesát let v životě člověka, tak uběhlo 50 let ZŠ Kneslova. Současní zaměstnanci a žáci školy nechtěli slavit kulatiny této dámy sami, a zpřístupnili její prostory všem bývalým žákům a zaměstnancům. Kdo chtěl, mohl přijít a zavzpomínat. V dnešní uspěchané době, kdy velmi málo lidí má čas, jsme na této oslavě prožili příjemné, milé a radostné odpoledne. Škola byla v novém a byly vidět hodiny pečlivé přípravy ze strany dětí a učitelů. Děkujeme vedení školy za pozvání a uspořádání této akce. Myslíme, že to můžeme napsat za všechny účastníky. Bývalé zaměstnankyně školy H. Ondrášková a M. Zemková. 3

4 Škola s úsměvem škola pro všechny MISE VODA aneb Den Země na II. stupni Stalo se už tradicí, že naše škola slaví 22. dubna Den Země. Tak tomu bylo i letos a tématem letošního svátku planety Země se stala voda. Pro žáky byl tento den velkým překvapením. Po příchodu do školy zjistili, že se dnes neučí a měli možnost se přihlásit do rozmanitě zaměřených dílen, které pro ně připravili jednotliví vyučující. Součástí dílen byla tvorba modelů, dotazníky ve škole i v Černovicích, úklid přírodní rezervace, sestavování a vyplňování dotazníků pro obyvatele Černovic Cílem mise voda bylo získat co nejvíce poznatků k dané tematice a na závěrečné konferenci je předat ostatním spolužákům. Všichni jsme si odnesli ponaučení, že voda je vzácná tekutina a musíme s ní šetřit. Podívejme se teď na jednotlivé dílny očima dětí: Spotřeba vody, šetření vodou Počítali jsme spotřebu vody na osobu a den. Vycházela opravdu zajímavá čísla. Nejvyšší spotřeba se pohybovala kolem 240 litrů na osobu a den. Potom jsme chodili po Černovicích a ptali se obyvatel : Jak často perete? Vypínáte vodu při čištění zubů a mydlení ve sprše? Dáváte přednost sprše nebo koupeli ve vaně? Většina obyvatel se shodla na tom, že se snaží vodou šetřit, a to především z finančních důvodů. Nejvíce nás překvapilo zjištění, že na Zemi tvoří pitná voda pouze 1% z celkového množství vody. (Magda a Radka) Je voda z kohoutku pitná? Velice nás zaujalo dotazníkové šetření, kdy jsme na naší škole zjišťovali, kdo co pije k snídani a přes den, nebo kdo pije a nepije Coca Colu. Také jsme se zabývali porovnáváním hodnoty ph jednotlivých nápojů. Nejlepší je neutrální čistá voda. Káva a čaj se svým ph 5 jsou celkem ucházející, ale nejvíce nás šokovala Coca Cola, která je velmi kyselá, což pro běžné pití není moc zdravé. Využitelná může být spíše při žaludečních potížích. Voda jako nepřítel Vytvářeli jsme modely řek neregulovaný tok (meandr) a regulovaný tok (uměle vytvořen lidmi). Skupina kluků vzala do rukou rýče a lopaty a při vytváření toku na školní zahradě se dost nadřela. Mezitím skupina tvořená děvčaty sbírala materiál k napodobení přirozeného (lesy) a umělého prostředí (města), kterým protékají řeky. Zajímalo nás, které toky a které prostředí jsou rizikovější pro vznik povodní. Při vylití kýble vody by potopa vznikla v regulovaném toku a umělém městském prostředí. Příroda nezasažená člověkem si většinou najde způsob, jak se s přebytkem vody vyrovnat. (Nick, Marcel) Černovický hájek Cílem této skupiny byl Černovický hájek, pro mnoho místních obyvatel naprosto neznámá lokalita. Skupinka se rozdělila na dvě části první vyrazila autobusem nachystat stanoviště o vodě a druhá zvolila pěší delší trasu podél řeky. Před námi se objevila silnice a vedle ní úzká vyšlapaná cestička posetá odpadky. Naším úkolem bylo je posbírat do černých igelitových pytlů. Smradlavé odpadky ale nebyly to nejhorší. Když jsme došli na konec cestičky, narazili jsme na starý zarostlý plot. Nikdo z nás nevěřil, co se nachází za ním: Česnekové království. Opravdu, všechno bylo zeleně pokryté medvědím česnekem. Všichni jsme zůstali v úžasu, Hájek je to totiž lužní les, takže se tam nenacházelo jediné suché místo. Naopak, byla to tu samá bažina, spadané hnijící kmeny a pichlavé keře. Projít tímto vším byl velice složitý úkol a někteří jsme se v bahně pořádně vykoupali. Nakonec se nám podařilo setkat se s druhou skupinou, pro kterou jsme měli připravené přírodovědné otázky, rébusy a osmisměrky. (Simona) Pokusy a hrátky s vodou V této skupince bylo 10 statečných kluků z 6. a 7. třídy. Na úvod se podívali na prezentaci o Antarktidě, pak je čekaly aktivity z kufříku Tajemství vody. Zjistili, že denní spotřeba vody na každého z nás činí asi 100 litrů, z toho jen 2-3 litry vypijeme. Ostatní připadá na hygienu, praní, mytí nádobí Pokud při mytí rukou necháme vodu téct, spotřebujeme jí až o 1 litr více. Dále kluky čekalo 13 pokusů. Výsledky dvou z nich (solný krystal a vejce ponořené do octa) budou sledovat v následujících hodinách fyziky. Také například filtrovali pomerančovou vůni přes aktivní uhlí. Dělali jsme různé pokusy s vodou. Nejlepší byla svíčka na talíři s vodou zakrytá skleničkou. Na konci pokusu se voda dostala z talíře do skleničky. (Honza) Kdo je za vodou? Voda jako podmínka rozvoje Dozvěděli jsme se hodně o tom, jak jsou na tom chudé země s vodou. Zjistili jsme, že těmto zemím chybí voda nebo je zdravotně závadná. Podivovali jsme se, kolik vody v ČR vyplýtváme. Bylo to poučné a jsem ráda, že jsem se seznámila s novými kamarády z jiných tříd. (Denisa) Také jsme sledovali video o špatné dostupnosti nezávadné vody v Africe, které nás velmi zaujalo a přimělo nás k bouřlivé diskuzi. Vodu tahaly ženy a děti v těžkých nádobách několik kilometrů na hlavách. Zabývali jsme se čistotou vody v rozvojových zemích, počítali vlastní průměrnou denní spotřebu vody a vytvářeli projekty na téma problémů s vodou v rozvojových zemích. Zjistili jsme, že naše lokální jednání může ovlivnit nedostatek vody na druhé straně světa. Například koupí růží ovlivňujeme nedostatek a znečištění vody v jezeře v Keni, kde jsou růže pěstovány. Nebo bavlněná trička ze Střední Asie mají vliv na vysychání Aralského jezera, protože voda je odebírána na bavlníkové plantáže apod. Den Země na naší škole splnil svůj účel. Všichni si odnesli spoustu nových poznatků a témat k zamyšlení, zda právě oni nepatří mezi jedince plýtvající vodou naprosto zbytečně. Navíc šest hodin plných zábavy uteklo jako VODA! Mgr. Marcela Marková Schůzka rodičů Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v pondělí v hodin v jídelně školy. Mgr. Dana Bryksová 4

5 Pohádka v hlíně ukrytá Náš keramický kroužek se již třetím rokem zúčastnil keramické soutěže Brněnský hrnek a můžeme se znovu pochlubit velkým úspěchem. Letos soutěžilo devět kolektivů, tedy 127 dětí se 105 výrobky. Naše děvčata se rozhodla pro kategorii Pohádka v hlíně ukrytá a již v zimních měsících pilně pracovala na ztvárnění svých nápadů. Poprvé se soutěže účastnila Klárka Musilová se soškou vodníka a dívky z 2.B, Jana Follerová a Eliška Jičínská, s pejskem a kočičkou. Michaela Rohovská, Anetta Novotná a Sabina Tůmová vymodelovaly krásného Rákosníčka přímo ve svém rybníčku. Anna Tesaříková,Kristýna Baďurová a Anna Grézlová si vybraly Červenou karkulku a vlka. Míša Florianová vyrobila malé divadlo na špejlích. Za své výrobky získaly třetí místo. Na druhém místě se umístila Adéla Fritzová se sochou draka. Pro svoje dílo použila nejen hlínu, ale i vrbové pruty a obrovskou dávku fantazie. O tom, že trpělivost se vyplácí, by nám mohly vyprávět Terezie Grézlová a Linda Tůmová. Mnohokrát musely upravovat tři dračí hlavy, okatou princeznu i nebojácného prince, než byly se svým dílem opravdu spokojeny. Právě ony si odnesly při předávání cen tzv. TOP cenu, tj. byly v trojici nejlepších ze 105 výrobků. Porotu tvořili např. výtvarnice M. Hladká, O. Hubíková, historička M. Flodrová, keramici A. Dostál a T. Nedvědová. Celou akci zaštítilo statutární město Brno. Do školy jsme si po slavnostním vyhlášení výsledků přinesli nejen diplomy a sladké odměny, album s fotografiemi výrobků a nádherný kalendář s díly všech účastníků soutěže, ale i velkou dávku optimismu a chuti do další práce s keramickou hlínou. Už nyní se těšíme na další ročník, na Brněnský hrnek V! Mgr. Bohdana Zapletalová Preventan Cup 2009/2010 Preventan Cup je soutěž ve vybíjené pro kluky a děvčata ze 4. a 5. tříd, která se hraje na základních školách v celé České republice. Pořadatelem této soutěže je Asociace školních sportovních klubů ČR. Do okrskových kol se letos přihlásilo 38 brněnských škol. Naše družstvo kluků vybojovalo mezi velkou konkurencí postup do městského kola, kde skončili pátí. Byl to obrovský úspěch, o který se zasloužili tito žáci: Pavel Dědič, Lukáš Báder, Marek Dostál, Filip Chrápavý, Martin Marhold, Jan Urválek, Dominik Zbořil, Ondřej Karásek, Adam Grym, Štefan Prášek, David Foller a David Konečný. Během celé soutěže jsme zažili spoustu napínavých i komických situací a těšíme se na další ročník. Mgr. Pavlína Trúsiková INFO a výzva z odboru ŽP Vážení občané, dovolte mi, abych Vás informovala o některých skutečnostech v oblasti ŽP. Po odcházející zimě jsme si sice oddechli, že skončilo mrazivé počasí a odklízení sněhu, ale to, co v městské části zůstalo po odtátém sněhu, se snad ani nedá nazvat nepořádkem. Psí exkrementy na každém metru (někde i častěji) nejsou pěknou vizitkou černovických pejskařů. Odhazuji pro letošní rok veškeré zábrany v apelování na Městskou policii, i na Vás pejskaře a upozorňuji všechny na povinnost odklízet znečištění po svém miláčkovi. Ano, i Ty mladíku se zlatým retrívrem, i Vy, pane se sněhově bílým miláčkem, i Vy, slečno s culíkatým yorkšírem, dokonce i Vy, paní se dvěma společníky a samozřejmě i Vy, dámo s obrem, Vy všichni jste povinni se pro to hovínko ohnout. Městská část je dostatečně vybavena odpadkovými koši se zásobníky na sáčky, každý dostanete při platbě za pejska balíček dalších sáčků. Pejskaři, naučte se, už konečně, nosit obyčejný sáček neustále u sebe. Ze zásobníku na ulici si vezměte dva, klidně i tři sáčky a dejte si je do kapes jistě se Vám budou za rohem hodit. Mimořádně ukázkově se nám po zimě vybarvilo prostranství před rohovým zprivatizovaným domem na ulici Cornovova já osobně jsem tam tedy žádného pejska (dle velikosti pozůstatků přímo psa) neviděla, ale majitelé onoho domu jistě moc dobře vědí, kdo jim tam do zeleně takto naděluje. Nemáme v Černovicích moc prostoru, kde se dají psi venčit, ale o to víc musíte pochopit, že i o ten malý kus zeleně se dělíte s dětmi, s jinými lidmi. To je význam demokracie- Vaše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, a to zjednodušeně řečeno znamená sbírat psí exkrementy. Setkávám se také čím dál tím častěji s krádežemi z veřejných prostranství. Konkrétně máme zmapovány tři odpadkové koše se zásobníky na psí sáčky, ze kterých se ihned po výměně role sáčků ztratí. Upozorňuji nenechavce, že sáčky nejsou určeny k potravinářským účelům a za jejich zdravotní nezávadnost výrobce ani radnice neručí. Pokud má někdo pocit, že je znevýhodněn tím, že u jeho domu nebo na venčící trase tento zásobník není, prosím, nechť se dostaví na referát životního prostředí, kde mu bude poskytnuta zdarma další sada sáčků. Jiným problémem, se kterým se potýkáme, je odcizení vysazovaných dřevin a keřů po jejich výsadbě. Snažíme se nahrazovat vykácenou zeleň a ona nám pod rukama mizí a budu konkrétní: keře ibišků před domem Krausova 11, další výsadba na ulici Olomoucká atd. Ráda i těmto nenechavcům vysvětlím, kde se dají tyto krásné vysazované dřeviny zakoupit zcela legálně. A další, do nebe volající, odcizení nového mobiliáře zabetonované lavičky a stojanu na kola na nově vybudované ploše na spojce Cornovova za střediskem odpadů do starých Černovic. Tak mi dovolte ztotožnit se na závěr s myšlenkou bývalého prezidenta pana V. Havla: Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni. Marcela Juráková, DiS, za Odbor dopravy, majetku a životního prostředí 5

6 Kostel sv. Floriána 50 let od jeho demolice odstřelem 2. dubna 1960 Letos dne 2. dubna uplynulo již 50 let od nechvalně známé události v historii Černovic odstřelu kostela sv. Floriána, který byl postaven v r a slavnostně vysvěcen v neděli 27. srpna 1899 na tehdejším náměstí Františka Josefa (Franz Josef Platz), nynější název Faměrovo náměstí. Podíváme-li se na tuto skutečnost pohledem současníka, bez emocí a národnostních nesvárů mezi německým a českým obyvatelstvem, přišly tehdy Černovice o jednu ze svých památek, které v jiných obcích či městských částech s větším či menším úspěchem přečkaly neradostné období totality. Připomeňme si historii toho, co předcházelo vzniku, trvání a zániku našeho kostela sv. Floriána, jak ji ve své knize popsal autor publikace Černovice pan Mgr. Tomáš Sedláček. Faktografické údaje jsou obšírné, ale stojí za to, vrátit se proti proudu času a vnořit se do dávné i nedávné minulosti. Svatý Florian zemřel mučednickou smrtí jako vysloužilý vojín v roce 304 při pronásledování křesťanů za císaře Dioklaciána a spoluvladaře Maxmiliána. Když se nechtěl zříci víry v Krista, dal jej soudce Aquilinus třikrát bíti provazy a meči a poté mu nechal uvázat kámen na hrdlo a utopit v řece Enži. Voda zanesla mrtvolu na skálu, k níž přiletěl neobyčejně velký orel. Zbožná paní Valeria jej nechala pochovat v Linci, odkud byl později přenesen do Říma. V roce 1183 žádal polský král Kazimír zároveň s krokovským biskupem Gedeonem na papeži ostatky sv. Floriána jako záštitu proti Rusům. Žádosti bylo vyhověno a ostatky uloženy v novém chrámu v Krakově. Tím byl sv. Florián přijat za patrona Polska. Všeobecně se ctí jako patron proti ohni, jako patron hasičů. Je zobrazován jako vojín lijící z vědra vodu na hořící dům. Jeho svátek se světí 4. května. Kostel svatého Floriana V roce 1895 dal neznámý dobrodinec podnět ke stavbě kostela v Černovicích tím, že věnoval větší obnos peněz s podmínkou, aby pro tuto stavbu byl neprodleně zvolen výbor. Dne 27. března 1898 následovalo položení základního kamene, který byl posvěcen komárovským farářem Janem Roháčkem za účasti velkého zástupu místních obyvatel. V srpnu téhož roku byl osazen kámen poslední. Ve středu podzimního kvatembru 21. září 1898 posvětil brněnský biskup František Saleský Bauer v katedrále na Petrově tři nové kostelní zvony. Slavné posvěcení nově vystavěného kostela se konalo v neděli 27. srpna 1899 Františkem Bauerem. Dne 15. září 1901 byl posvěcen nový postranní oltář, který byl řezbářsky proveden v tyrolském duchu. Svatý Florian byl odedávna v Černovicích ve velké úctě a jeho svátek ( první neděle po 4. květnu ) slavnostně oslavován. Florianské slavnosti byly známé v širokém okolí a o tomto svátku sem putovali četní poutníci i ti, kteří toužili spatřit stánky s perníkem a cukrovinkami. Eva Schwabová darovala také tři ocelové zvony jako náhradu za původní odebrané za první světové války. Odlila je firma Manoušek Brno a byly posvěceny prelátem Josefem Pospíšilem, který působil v letech V roce 1933 byla provedena generální oprava střechy kostela. Dne 20. listopadu 1944 byl kostel vážně zasažen leteckou bombou při náletu na Brno. Byl zničen presbytář, část sakristie a poškozeny klenby včetně zdiva v hlavní chrámové lodi. Značně byl také poškozen kůr a varhany. V roce 1946 byl zničený presbytář znovu vyzděn v hrubém zdivu až po římsu, rovněž byla vyzděna i sakristie. Nad zničenou částí byl proveden krov s krytinou, klenby dosud provedeny nebyly. Uvedené stavební úpravy provedl stavitel Lorenz z Komárova nákladem Kč. Tento náklad byl hrazen z poskytnuté náhrady válečných škod, účty byly řádně přezkoušeny a proplaceny v roce 1946 technickým referátem ÚNV v Brně. Další úhrada na stavební úpravy v částce Kč byla uvolněna ZNV v Brně v roce 1947, avšak byla deponována u bývalého hospodářského úřadu ÚNV v Brně jako příspěvek k zamýšlené celkové opravě chrámu, ke které však již nedošlo. Počátkem 50. let byl kostel volně přístupný, což zapříčiňovalo jeho časté znečišťování a poškozování. Silný řetěz zabezpečující hlavní vchod do kostela byl přeřezán a dveře ke kůru násilně vylomeny. Kostelní zvony nebyly upevněny a ležely na zahnívajících trámech. Tomu napomáhalo i táboření kočovných zábavních podniků na zeleném pruhu v blízkosti kostela. Místní občané doporučovali jeho odstranění s tím, že by získaný materiál byl použit ke stavbě kapličky. Uvedená prozatímní oprava však příliš nepomohla, kostel chátral dále, proto byl v roce 1952 podán návrh na jeho zbourání. V roce 1957 bylo zjištěno, že náklady na opravu by po stálém odkládání dosahovaly částky 1 1,2 milionu Kčs, což byla suma tak vysoká, že ji nebylo možné uhradit z farních prostředků. K dispozici byla jen nejistá Nový kostel byl skutečnou ozdobou náměstí, foto z roku

7 částka, a to pouhých Kčs jako náhrada za válečné škody a k tomu asi 40 q uhašeného vápna, které bylo od roku 1947 zakopáno za kostelem. Nadějí na obnovu byly bezplatné brigády a dary věřících. Sami katolíci obce Černovic ani farnost Komárov nebyli s to celou částku za opravy uhradit. Všichni chtěli mít krásný kostel, který by byl chloubou Černovic, ale místo toho stála uprostřed náměstí chátrající ruina. Komárovský farář Karel Šmarda bojoval za jeho záchranu 15 let, ale nemohl sehnat tolik finančních prostředků, které by celkovou opravu pokryly. Souhlas k odstřelu byl vydán 1. dubna 1960 a proveden i přes četné protestní dopisy lidí z řad církve či památkového ústavu dne 2. dubna 1960 pracovníky národního podniku Povltavský průmysl kamene. Ve 12 hodin byla odstřelena věž a v 16 hodin zbytek kostela Použitelný stavební materiál z bouračky směl být použit pro podniky socialistického sektoru k výstavbě a terén byl po odklizení sutin řádně upraven a srovnán. Kamenný kříž, stojící před kostelem, byl převezen do Komárova a umístěn u tamního kostelního vchodu. V srpnu roku 2008 byl kříž zrestaurován na náklady Magistrátu města Brna a umístěn zpět na původní místo na Faměrově náměstí. Dnes je prostor parkově upraven a místo připomíná litinový kříž se zlaceným tělem Krista. Na kamenném fragmentu je umístěna cedule s reliéfním textem : Pohled na oltář a vnitřní výmalbu kostela, kolem roku 1900 Snímek kostela z konce března 1960 Zrestaurovaný kříž K E V Ý RO Č Í P O S V Ě C E N Í Z ANIKLÉHO KOSTEL A S V. F L ORI Á N A MĚ S T S K Á Č Á S T BRNO-ČERNOVICE Kříž byl přemístěn ze hřbitova a zrestaurován. Finanční sbírky byly prováděny v kostele v Komárově a na Křenové. Z publikace Černovice autora Mgr. Tomáše Sedláčka s jeho laskavým svolením čerpal Ludvík Kadlec. Pohled na parkovou úpravu místa, kde stával kostel sv. Floriána 7

8 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR květen 2010 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají v pátek 28. května 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin. Volit může každý občan České republiky, který dosáhl alespoň ve druhý den voleb 18 let. Každý občan si může také po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR zkontrolovat, zda je zapsán ve voličském seznamu, a to do 26. května 2010 do 16,00 hodin na odboru finančním a vnitřních věcí ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, vždy v pondělí a středu od 8 do 16 hodin, v úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voličský průkaz může volič získat: na základě písemné žádosti opatřené ověřeným podpisem voliče a doručené nejpozději do 21. května 2010, osobně po prokázání totožnosti předložením občanského průkazu nejpozději do 26. května 2010 do 16,00 hodin. Voličský průkaz je možné si vyzvednout od 13. května 2010 osobně nebo si v žádosti vymínit jeho zaslání poštou. Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději do 25. května 2010, také budou k dispozici na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, nebo přímo ve volební místnosti. Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise úřední obálku a odebere se do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, kde do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost, a vhodí úřední obálku před volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně. Výjimkou je tělesně postižený, který si může do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vzít jiného voliče, nikoliv však člena volební komise. Volič může také požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů ÚMČ a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v rámci volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své 2 členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. Magistrát města Brna provedl, v souladu s ustanovením 2 odst. 4 vyhlášky MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přečíslování volebních okrsků na území města Brna. Z tohoto důvodu dochází i v MČ Brno-Černovice k následujícímu přečíslování: Volební okrsek č. 178 ZŠ Kneslova 28 (dříve č. 182) ulice: Húskova sudá, Kneslova, Krausova Volební okrsek č. 179 ZŠ Kneslova 28 (dříve č. 183) ulice: Cornovova, Olomoucká a, Turgeněvova Volební okrsek č. 180 SD Charbulova 86 (dříve č. 184) ulice: Bolzanova, Kotkova, Slámova, Spáčilova Volební okrsek č. 181 SD Charbulova 86 (dříve č. 185) ulice: Charbulova lichá, Charbulova sudá, Hladíkova, Jiránkova, Klíčova, Olomoucká sudá, Olomoucká lichá, Tržní, Zvěřinova, Životského 2 Volební okrsek č. 182 ZŠ Řehořova 3 (dříve č. 186) ulice: Churého, Ferrerova, Húskova lichá, Řehořova, Štolcova, Vítězslavy Kaprálové Volební okrsek č. 183 ZŠ Řehořova 3 (dříve č. 187) ulice: Blatouchová, Elišky Krásnohorské, Kovácká, Přední, Spojka, Stinná Volební okrsek č. 184 KD Faměrovo nám. 17 (dříve č. 188) ulice: Charbulova 131 do konce lichá, Charbulova 148 do konce sudá, Faměrovo nám., Hájecká, Havraní, Mírová, Pahrbek, Průmyslová, Skřivánčí, Smutná, Šestákova, Švédské valy, Těžební, U Svitavy, Vinohradská, Wainerovo nám. Další podrobnější informace k volbám najdete na internetových stránkách Ministerstva vnitra v odkazu volby. Ing. Pavla Těšíková vedoucí odboru finančního a vnitřních věcí Florbalový kemp Klub TJ Sokol Brno Židenice pořádá ve dnech florbalový příměstský kemp pro děvčata narozená v letech Akce se uskuteční prostorách TJ Sokol Brno Židenice, denní program zahrnující florbalový a kondiční trénink, sportovní hry, stravu, pitný režim, regeneraci i zábavu začíná vždy od 8.30 a končí v Klub dále pořádá nábor do níže uvedených mládežnických družstev: mladší žákyně (ročník narození 1998 a mladší) starší žákyně (ročník narození ) žáci (ročník narození ) Nábor probíhá každý pátek od v sokolovně Brno-Židenice, Gajdošova Kontakt p. Martin Kabát, TJ Sokol Brno-Židenice Gajdošova 18-22, Brno, Tel.: (+420) Více informací najdete na webových stránkách klubu: 8

9 Pobyty pro rodiče s dětmi na jaře i v létě Občanské sdružení SKB Brno Černovice uspořádalo v době jarních prázdnin již tradiční pobyty s výukou lyžování a snowboardingu. V letošním roce jsme opět pobyty uspořádali pro rodiče s dětmi a také pro děti od 5 do 17 let. Vzhledem k velkému množství přihlášených účastníků (celkem 164 osob) jsme uspořádali pobyty na dvou místech. První kurz proběhl v Krkonoších na herlíkovických sjezdovkách, druhý potom v Bílých Karpatech. Z naší městské části se pobytů zúčastnilo na 27 dětí společně se 6 rodiči. Připravujeme i pobyty v době letních prázdnin. Pro rodiče s dětmi jsme přichystali stále populárnější pobyty s programem pro děti, které se uskuteční v překrásné přírodě Bílých Karpat, v luxusním hotelu Kopánky. Program nabízíme dětem od 1 do 3 let a také od 4 let výše. Pro děti a mládež od 5 do 17 let je od začátku srpna připraven tábor s možností zaměření na sportovní, výtvarnou, minitaneční či taneční činnost. Již samozřejmostí je také celopobytová hra. Pobyt pro rodiče s dětmi Bílé Karpaty Hotel Kopánky Pobyt pro rodiče s dětmi Bílé Karpaty Hotel Kopánky Pobyt pro rodiče s dětmi Bílé Karpaty Hotel Kopánky Pobyt pro děti od 5 do 17 let CHKO Chřiby RS Dopravák Přihlášky na tyto akce a bližší informace o činnosti o.s. Barevné prázdniny je možné získat na webových stránkách Občanské sdružení tímto velmi děkuje za mnoholetou finanční podporu ÚMČ Brno Černovice. PhDr. Jan Dudek, jednatel sdružení Černovická míle Po nočním lijáku, kdy nám nebe hrozilo, že Míle zmokne, se ráno vodní běsy umoudřily a počasí dalo zelenou radostnému sportování. V krásném a nakonec i slunečném počasí se setkalo 86 sportovců, z toho 32 v kategoriích na 200 a 500 m. Všichni bojovali o co nejlepší výsledky, a nakonec se podařilo v hlavní ženské kategorii překonat traťový rekord. Lenka Masná zlepšila své osobní maximum a svým časem 4:18,6 posunula opět hranici rekordu níže. V kategorii mužů zopakoval své loňské vítězství Martin Kučera. Za svým traťovým rekordem, 3:44,5, zaostal o necelé 2 s. Tak se letos, snad poprvé v historii stalo, že pohár byl současně v rukou držitelů ženského i mužského rekordu trati. Výsledky a celou fotodokumentaci naleznete na Vít Effenberk Inzerce BYT Brno, s.r.o ulice Turgeněvova 30, Brno-Černovice Vá m n a b í z í t y t o s l u ž b y : zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti: rodinný dům, byt, atd. pronájem Vašeho bytu, nebo RD Pro nabízející naše služby ZDARMA správu domů pro Společenství vlastníků, BD Podrobnější informaci Vám rádi zodpovíme tel, nebo Vás nezávazně navštívíme seriozní jednání a individuální přístup samozřejmostí Obraťte se s důvěrou na nás působíme na trhu s nemovitostmi v Brně a okolí již 15 let Kontakty: Tel: , ,

10 Separovaný sběr textilu Vážení občané, firma E+B TEXTIL s.r.o., která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, pro Vás připravila ve spolupráci s naší radnicí odborem dopravy, majetku a životního prostředí, separovaný sběr textilu i v Černovicích. Pro Vaše pohodlí jsme zorganizovali sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří tzv. DOOR. Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky a tu dne (úterý) v době mezi 17:00 hod až 18:00 hod umístit před své domovní dveře, u oplocených RD před branky domů. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování. Seznam ulic, na kterých sběr textilu proběhne: Mírová, Charbulova, El. Krásnohorské, Vítězslavy Kaprálové, Ferrerova, Jiránkova, Štolcova, Kotkova, Slámova. V případě vašeho zájmu bude sběr rozšířen i o další ulice a proveden v dalším termínu v brzké době. Tato služba platí pouze v tento den, textil jindy odkládejte do sběrných nádob u středisek odpadů na ulicích Blatouchova a Mírová. Pokud nebydlíte na výše uvedené ulici a máte o sběr textilu přesto zájem, můžete se obrátit na referát životního prostředí, kde Vám bude sděleno náhradní místo odložení textilu. Proč separovaný sběr textilu? Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu! Co můžete nosit (nechávat přede dveřmi)? funkční oblečení (pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa) textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina (určené k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál) Co recyklovat nelze? oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. Firma E+B textil s.r.o. a ODMŽP ÚMČ Brno-Černovice (tel.: M. Juráková, DiS) Inzerce Společnost ING hledá kandidáty na pozici obchodního zástupce. Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení, zajímavou práci s lidmi, dále kompletní zaškolení a možnost profesního růstu. Požadujeme: SŠ vzdělání,dobré komunikační schopnosti a samostatnost, zkušenost s obchodem vítána. V případě zájmu nás kontaktujte: Tatiana Oklešťková, tel.: , tatiana. Naléhavě hledám v Černovicích RD min. 2+1, horší stav nevadí, rychlé a seriózní jednání. Tel Poděkování za blahopřání paní Talpová Jiřina, pan Emil Klein, pan Jaroslav Jedlička. Bazar na rohu Táborské a Geislerové 1 (vedle Optiky) koupí: vzduchovky nože sošky paroží hodiny sklo porcelán láhve propan-butan hořáky benzinové pily topidla TV DVD a jiné věci. MHD č. 8, 13, 64, Tel Pedikůra, lakování, P-shine, zábal nebo masáž lýtek, kosmetické úpravy, formování obočí, barvení obočí a řas Zámek Belcredi, Stará Líšeň (za kostelem), MHD 8,45, 58, 78, Tel: Naše pedikůra vaše pohodlí 10

11 SLUŽBY OHK BRNO-VENKOV Informační servis informační tok aktuálních témat pružné informace o připravovaných akcích dle oborů formou u, faxem, osobní schůzkou poradenství elektronický zpravodaj aktuálních informací Vzdělávací akce Propagace Poradenství školení, semináře, konference, podnikatelská setkání možnost prezentace na akcích pořádaných komorou propagace firem v měsíčníku Jihomoravský LOBBING v členské základně OHK disponuje týmem odborníků oblastech: ekonomiky propagace, marketingu právního poradenství překladatelského a tlumočnického servisu atd. Zařazení do mezinárodního registru firem: nabídky, poptávky portál pro podnikatele Servis Informačního místa pro podnikatele zdarma poradenství týkající se podpor podnikání v EU a dalších souvisejících změn Pomoc při vyřízení úvěru Pro autodopravce MÝTO PREMID kancelář Ochrana investic, řešení pohledávek Spolupráce na projektech z EU Vedení účetnictví Místo Czech Point výpisy ISVS, TR, OR, registr řidičů, ověřování dokumentů Datové schránky ze zákona pro podnikatele Kontakt na kancelář: OHK Brno-venkov, Charbulova 168, BRNO Tel.: , fax: , Provozní doba: Po Pá hodin 11

12 Sdružení stavebníků nástavby na bytovém domě Húskova 6, 8, 10, kterými jsou společnosti COOPTEL, stavební a.s. Brno a REBYSTA, s.r.o., Brno, si dovolují pozvat všechny černovické občany, kterých se v posledních 12 měsících týkala stavba uvedené nástavby, na slavnostní přátelské setkání u příležitosti ukončení stavby nástavby Húskova 6, 8, 10. Toto setkání se bude konat ve čtvrtek dne 27. května 2010 v hod. na nově vybudovaném parkovišti před domem Húskova 6, 8, 10. Srdečně Vás zvou statutární zástupci společností COOPTEL, stavební a.s. Brno pan Milan Ščuka, MBA a REBYSTA, s.r.o., Brno pan Ing. Rastislav Bittner. Přátelského setkání se rovněž účastní zástupci vedení Radnice Brno-Černovice v čele se starostou MČ Ing. Jiřím Hladíkem. Uzávěrka příštího vydání Černovin je 9. srpna 2010 Redakční rada si vyhrazuje právo vybrané příspěvky podle potřeby zkrátit a stylisticky upravit, za věcnou správnost odpovídá autor. Vydavatel není zodpovědný za obsah, kvalitu a pravdivost inzerátů a reklam a za případné jimi způsobené škody. Nevyžádané příspěvky se nevracejí a nejsou archivovány. Zpravodaj MČ Brno-Černovice Náklad výtisků Určeno k bezplatné distribuci Komise pro tisk a informatiku: předseda Ludvík Kadlec, členové Ing. Petr Kopečný, Jaroslav Novák, Ing. Marie Navrátilová, Mgr. Miroslav Kubík, zapisovatelka Tamara Šikulová, Příjem příspěvků a inzerce na sekretariátě u paní Šikulové osobně v úřední dny (pondělí a středa na ÚMČ, Bolzanova 1, Brno, tel.: ) Sazba: Jonatán, grafické sdružení, Dvořákova 13, Brno, tel.: , Tisk: Arch-polygrafické práce, spol. s r.o., Charbulova 3a, Brno, tel.: MK ČR E

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 58. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 16. 11. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 10. 11. 2009 Doba konání: 18.30 20.30 hod.. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Volba orgánů členské schůze

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY

GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY V SYDNEY CONSULATE GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC IN SYDNEY Č.j.:2591 /2009-10.8.2009, Vážení krajané, rád bych Vás upozornil na stanovení konkrétního termínu voleb do

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo)

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov. 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Rada MČ Brno-Černovice

Rada MČ Brno-Černovice 1 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO USNESENÍ 53. schůze Rady městské části Brno-Černovice konané dne 21. 9. 2016 od 15.00 hod. na ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1, Brno (kancelář starosty) Rada

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. a 24. května 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice

Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE. MČ Brno Černovice Pracovní text pro členy RMČ a ZMČ Verze 3.2 8. březen 2012: BYTOVÁ KONCEPCE MČ Brno Černovice Vypracoval: Bytový odbor, ÚMČ Brno Černovice (27.2.2012) Projednala a upravila: Rada MČ Brno Černovice (29.2.2012)

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční?

Kdy, kde a jaké typy voleb se v r uskuteční? VOLBY 2016 V pátek 7. října 2016 a v sobotu 8. října 2016 se ve všech 215 obcích Libereckého kraje uskuteční volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a navíc ve 42 obcích zařazených do volebního obvodu

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 17. 10. 2011 čís. 324/23 345/23 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO

Jednání zastupitelstva bylo zahájeno v hodin Jednání OZ bylo nahráváno: ANO Z á p i s č. 8/2015 z jednání zastupitelstva obce Vysoký Újezd konaného dne 9. 12. 2015 v Kuchaři Přítomni: Severinová Marie - starostka obce Vlasák Karel - místostarosta obce Zastupitelé: Vičan M., Tůma

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 3. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 16. 12. 2010 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky

OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky OZNÁMENÍ o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do třetiny Senátu Parlamentu České republiky Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a do jedné třetiny Senátu Parlamentu

Více

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova

Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova 1 Usnesení 9. schůze Rady městské části Brno Černovice konané dne 24. 3. 2011 v 7.oo hod. v kanceláři starosty na radnici Bolzanova Rada městské části Brno Černovice schvaluje: * program 9. schůze RMČČ.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 16. schůze Rady města Jirkov konané dne 28.4.2008 261/16/R/2008 Kontrola plnění usnesení bere na vědomí splněná usnesení č.94/6/r/2008, 121/7/R/2008, 206/13/R/2008, 224/13/R/2008, 226/14/R/2008,

Více