4. Důležité informace k provádění měření Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. Důležité informace k provádění měření... 5. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje... 6"

Transkript

1 Obsah Strana 1. Úvod... 3 Laserový měřič vzdáleností LDM 30 P 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje... 3 Manipulace s bateriemi Rozsah dodávky Důležité informace k provádění měření Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje Symboly a ostatní údaje zobrazované na displeji přístroje Vložení baterií do přístroje (výměna baterií) Uvedení měřícího přístroje do provozu (zapnutí a vypnutí přístroje) Volba jednotky měření Volba referenční roviny měření vzdálenosti Přímé měření vzdáleností Sčítání naměřených hodnot vzdáleností Odečítání naměřených hodnot vzdáleností Postupné (dynamické) měření vzdáleností Výpočet velikosti plochy prostoru Obj. č.: Výpočet objemu (obsahu) prostoru Nepřímé měření (vypočet výšky podle Pythagorovy věty) Použití vnitřní paměti měřícího přístroje Přepnutí přístroje do pohotovostního režimu, vymazání hodnot Zapínání osvětlení měřícího přístroje (displeje) Chybová hlášení zobrazovaná na displeji měřícího přístroje Technické údaje

2 1. Úvod Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto našeho speciálního měřícího přístroje. Koupí tohoto měřiče vzdáleností s laserovým zaměřovačem jste získali vysoce přesný měřící přístroj, který Vám poslouží k přesnému změření vzdáleností, k výpočtu plochy, výšky objektu a obsahu (objemu, velikosti) prostorů (například místností). Základní charakteristiky měřícího přístroje: Absolutní přesnost měření až do vzdálenosti 30 m, kterou zaručuje nejmodernější laserová technika. Jednoduché a precizní měření výšky objektů (místností) podle Pythagorovy věty. Měření vzdáleností, velikostí ploch a objemů prostorů (místností). Sčítání a odčítání naměřených hodnot včetně jejich ukládání do vnitřní paměti přístroje (50 naměřených nebo vypočtených hodnot). Velmi jednoduchá obsluha pomocí 5 ovládacích tlačítek. Velký, přehledný, osvětlený a dobře čitelný LCDdisplej, na kterém jsou zobrazovány naměřené a vypočtené hodnoty jakož i ostatní informace. K napájení tohoto měřícího přístroje budete potřebovat 2 baterie 1,5 V velikosti AAA (tyto baterie jsou součástí dodávky přístroje). Tento měřící přístroj splňuje požadavky platných evropských norem včetně příslušné směrnice o elektromagnetické slučitelnosti. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení měřícího přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte nebo prodáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Neodpovídáme za věcné škody, úrazy osob, které byly způsobeny neodborným zacházením s tímto přístrojem či nedodržováním bezpečnostních předpisů. V těchto případech zanikají jakékoliv nároky, které by jinak vyplývaly ze záruky přístroje. Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) není dovoleno provádět vlastní úpravy nebo změny ve vnitřním zapojení přístroje! Neopravujte sami tento přístroj a neprovádějte sami výměnu žádných jeho součástek. V těchto případech ztratíte jakékoliv nároky, které by vyplývaly ze záruky přístroje. S opravami přístroje se obraťte na svého prodejce, který Vám zajistí jeho opravu v autorizovaném servisu. Měřící přístroje a jejich příslušenství nejsou dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nepoužívejte tento přístroj nikdy v prostředí, ve kterém se vyskytují vznětlivé výpary chemických rozpouštědel, výbušné plyny nebo zvířený prach. Nevystavujte tento měřící přístroj silným otřesům a vibracím, vysokým teplotám (přímému slunečnímu záření) jakož i silnému mechanickému namáhání a nenamáčejte jej nikdy do vody nebo do jiných kapalin. Bude-li na měřený objekt nebo do prostoru měření dopadat přímé sluneční záření, pak musíte počítat se sníženou vzdáleností zaměřovaného objektu (například stěny) pouze max. cca 20 m. Nevystavujte tento přístroj silným elektromagnetickým nebo magnetickým polím, která se vyskytují v blízkosti elektrických přístrojů (reproduktory, elektrické motory atd.). Magnetická pole by mohla způsobit nepřesná zobrazení naměřených hodnot na displeji přístroje. Nezapínejte tento měřící přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla tento přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolního vzduchu. Dodržujte rovněž všechny pokyny a bezpečnostní upozornění, které jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách toho návodu k obsluze. Třída laseru: 2 podle normy EN : 2007 Max. výstupní výkon: < 1 mw Vlnová délka: 620 až 690 nm Laserové záření může být velice nebezpečné, jestliže se dostane přímo nebo odražené do nechráněných očí (může způsobit poškození oční sítnice). Z tohoto důvodu, dříve než začnete tento měřící přístroj používat, se prosím informujte o příslušných zákonných ustanoveních a opatřeních, která se týkají provozování laserových zařízení. Při provádění měření dejte pozor na to, aby se laserový paprsek neodrážel v zrcadle nebo od jiných lesklých ploch a aby nebyl zaměřen do očí přítomných osob (nebo do očí zvířat). Nenechávejte proto tento přístroj zapnutý bez dozoru. Dávejte prosím pozor na malé děti. Tento přístroj kromě občasné výměny baterií a příležitostného čištění nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. Přístroj čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. K čištění přístroje nepoužívejte žádné chemikálie, benzín nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků). Do vnitřku přístroje se nesmí dostat voda nebo jiná kapalina. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento měřící přístroj používat a v tomto návodu k obsluze nenaleznete příslušné informace, požádejte o radu zkušeného odborníka. Manipulace s bateriemi 3. Rozsah dodávky Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do rukou malých dětí! Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyndejte z něj baterie. Baterie by mohly vytéci a způsobit poškození přístroje. Při výměně baterií používejte jen doporučené typy. Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor na to, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Laserový měřič vzdáleností LDM 30 P 2 baterie 1,5 V velikosti AAA Brašna na uložení přístroje Řemínek k přenášení přístroje Návod k obsluze 3 4

3 4. Důležité informace k provádění měření Kruh (bod), který vytváří laserový paprsek (například na stěně), zobrazuje měřící plochu (bod). Laserový paprsek nesmí být přerušen žádnými překážkami. Laserový paprsek tohoto přístroje neproniká sklem (okenními tabulemi). Přístroj je vybaven funkcí kompenzace teploty pro provádění přesných měření (pro různé teploty místnosti nebo prostoru, kde provádíte měření). Dopřejte přesto tomuto měřícímu přístroji určitý krátký čas k jeho přizpůsobení okolní teplotě vzduchu, budete-li provádět měření v místech s velkými rozdíly teplot. Koberce, čalounění, závěsy a záclony neodrážejí optimálně laserový paprsek. Použijte v těchto případech hladké plochy, jako jsou například dna regálů (zásuvek) nebo zrcadla (dejte však pozor na odrážející se laserový paprsek) atd. Při měření vzdáleností ve venkovním prostředí dejte pozor na to, že výsledky měření může ovlivnit déšť, mlha a sníh jakož i přímé sluneční záření. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje A B Senzor (dioda) přijímající odražený laserový paprsek. Výstup laserového paprsku. C Tlačítko zapnutí měřícího přístroje, laseru a spuštění provádění měření. ON. Dlouhé stisknutí tohoto tlačítka (asi 2 sekundy) přepne měřící přístroj do režimu postupného (dynamického) měření vzdáleností. D Tlačítko + /. Sčítání vzdáleností (naměřených hodnot) / rozdíl vzdáleností (odečítání vzdáleností). Zobrazení jednotlivých do vnitřní paměti přístroje uložených naměřených (vypočtených) hodnot: Následující hodnota, listování nahoru / předchozí hodnota, listování dolů. E F Tlačítko C OFF. Vymazání vnitřní mezipaměti měřícího přístroje a vypnutí měřícího přístroje (laserového zaměřovače). Přepnutí měřícího přístroje do pohotovostního režimu. Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka provedete kompletní vypnutí měřícího přístroje. Tlačítko přepnutí referenční roviny (polohy) měření: Vpředu (nahoře) na měřícím přístroji nebo vzadu (dole) na měřícím přístroji. Volba jednotky meření. G Tlačítko volby různých funkcí měření FUNC. H I J Příchytka řemínku k přenášení měřícího přístroje. Výklopná opěrná koncovka. Tato výklopná opěrka (koncovka) slouží k usnadnění změření přesné vzdálenosti například od stěny k protilehlé stěně. Prostor k vložení baterií (bateriové pouzdro). 5 6

4 6. Symboly a ostatní údaje zobrazované na displeji přístroje 7. Vložení baterií do přístroje (výměna baterií) 1. Otevřete na zadní straně přístroje kryt bateriového pouzdra a vložte do tohoto pouzdra správnou polaritou dvě alkalické baterie 1,5 V velikosti AAA a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. 2. Po zapnutí měřícího přístroje se na jeho displeji zobrazí grafický symbol stavu nabití do přístroje vložených baterií. 3. Zobrazí-li se v tomto symbolu pouze jeden segment, můžete s měřícím přístrojem provést ještě několik měření. 4. Nezobrazí-li se v na displeji přístroje v tomto symbolu žádný segment, jestliže začne tento symbol na displeji měřícího přístroje blikat, zobrazí-li se na displeji měřícího přístroje chybové hlášení (kód) 101, proveďte v přístroji výměnu obou baterií najednou. 1 Zobrazení síly signálu (intenzity laserového paprsku). 2 Symbol postupného (dynamického) měření vzdáleností. 3 Symboly měření (výpočtu) plochy a obsahu (objemu) prostoru, symboly nepřímého měření (výpočet výšky podle Pythagorovy věty). 4 Číslo paměťového místa (1 až 50) do vnitřní paměti přístroje uložené naměřené nebo vypočtené hodnoty. 5 Symbol zobrazující stav nabití do přístroje vložených baterií. 6 Jednotka měření: Metry (m), palce (in) nebo stopy (ft). 7 Zobrazení naměřené nebo vypočtené hodnoty (hlavní segment displeje). 8 Zobrazení předchozí naměřené hodnoty (horní a dolní pomocný segment displeje). 9 Znaménko plus + (sčítání naměřených nebo vypočtených hodnot). Znaménko minus (odčítání naměřených nebo vypočtených hodnot). 10 Zobrazení minimální (min) naměřené hodnoty. 11 Symbol klíče: Chyba hardware. 12 Zobrazení maximální (max) naměřené hodnoty. 13 Grafický symbol zobrazující zvolenou referenční rovinu (polohu přístroje při provádění měření): Vpředu (nahoře) na měřícím přístroji nebo vzadu (dole) na měřícím přístroji. 14 Symbol hvězdičky (symbol laserového paprsku): Zapnutí laserového zaměřovače. 7 8

5 8. Uvedení měřícího přístroje do provozu (zapnutí a vypnutí přístroje) 1. Vložte do měřícího přístroje baterie. 2. Stiskněte na přístroji krátce tlačítko jeho zapnutí ON. Po zapnutí přístroje se na jeho displeji zobrazí krátce po dobu několika sekund všechny symboly a segmenty displeje 3. Poté (po uplynutí této zahřívací fáze) se přístroj přepne do pohotovostního režimu (viz následující vyobrazení) a přístroj bude připraven k provádění měření. 9. Volba jednotky měření Nebudete-li chtít provádět měření vzdáleností v metrech (m), můžete dále zvolit stopy (ft) nebo palce (in). 1 stopa (foot) = 30, cm; 1 palec neboli coul (inch) = 2,54 cm. Dále můžete zvolit také zvláštní jednotku /16 (viz následující tabulka). Stiskněte tlačítko a podržte toto tlačítko stisknuté asi 1 sekundu. Vpravo vedle naměřené hodnoty se zobrazí zvolená jednotka měření vzdáleností (viz výše). Dejte pozor na to, že krátké stisknutí tohoto tlačítka změní referenční rovinu měření (polohu přístroje při provádění měření). 4. Stiskněte znovu krátce tlačítko ON. Po této akci dojde k zapnutí laserového paprsku (laserového zaměřovače). Na displeji měřícího přístroje se zobrazí symbol laserového paprsku (hvězdička) a jeho síla (intenzita odraženého paprsku od protilehlé plochy). Čím více se v tomto indikátoru intenzity laserového paprsku zobrazí svislých čárek, tím snadněji a rychleji změříte vzdálenost. 4. Laserový zaměřovač vypnete krátkým stisknutím tlačítka OFF. Tím přepnete měřící přístroj do pohotovostního režimu. 5. Kompletní vypnutí měřícího přístroje provedete dlouhým stisknutím tlačítka OFF, které podržíte stisknuté asi 2 sekundy. Z důvodů šetření do měřícího přístroje vložených baterií dojde po uplynutí 30 sekund k vypnutí laserového zaměřovače, pokud jej ručně nevypnete a nebudete-li po tuto dobu používat měřící přístroj k měření (nestisknete-li během této doby na přístroji žádné ovládací tlačítko). K úplnému vypnutí tohoto měřícího přístroje vzdáleností dojde v případě jeho nepoužívání (viz výše) po uplynutí 3 minut (180 sekund). 9 10

6 10. Volba referenční roviny měření vzdálenosti Referenční rovina měření je standardně nastavena ke spodní (dolní) straně (části) přístroje. Podle této referenční roviny (podle délky přístroje) je vypočítávána skutečná naměřená vzdálenost. Referenční rovina měření vztažená k přední části měřícího přístroje se používá při měření vzdáleností například od hrany (zárubně) dveří nebo od určitého místa uprostřed místnosti. Kromě toho můžete na spodní (dolní) straně (části) měřícího přístroje vyklopit (otevřít) opěrku (koncovku), kterou opřete o plochu nebo zasunete do štěrbiny (prohlubně), od které budete chtít změřit příslušnou vzdálenost. Měřící přístroj poté vypočítá přesnou vzdálenost vztaženou ke své délce a k délce této opěrky (koncovky). Budete-li chtít změnit referenční rovinu měření vzdálenosti k zadní časti přístroje s vyklopenou koncovkou, k přední části přístroje a znovu k zadní části přístroje, stiskněte opakovaně krátce po sobě tlačítko. Zvolenou referenční rovinu měření poznáte podle zobrazení příslušného grafického symbolu na displeji přístroje. Standardní poloha přístroje při měření. Spodní (zadní) část měřícího přístroje. Spodní (zadní) část měřícího přístroje s vyklopenou opěrkou (koncovkou). Přední (horní) část měřícího přístroje

7 11. Přímé měření vzdáleností 1. Pokud nebude laserový zaměřovač zapnutý (viz kapitola 8. Uvedení přístroje do provozu (zapnutí a vypnutí přístroje) ), pak stiskněte na přístroji krátce tlačítko ON. Tím zapnete laserový zaměřovač. 2. Laserový paprsek tohoto zaměřovače zaměřte na objekt (například na stěnu místnosti), jehož (jejíž) vzdálenost chcete změřit (od místa, na kterém použijete tento přístroj k měření). 3. Nyní stiskněte znovu krátce tlačítko ON. Po uplynutí krátké doby se z měřícího přístroje ozve akustický signál (pípnutí) a v hlavním segmentu displeje přístroje (zcela dole) odečtěte zobrazenou naměřenou vzdálenost. Sčítání naměřených hodnot vzdáleností 1. Změřte první vzdálenost výše uvedeným způsobem. Poté stiskněte krátce jedenkrát (1 x) tlačítko + /. Tím uložíte tuto naměřenou hodnotu do vnitřní mezipaměti přístroje. Po této akci se tato hodnota zobrazí v prvním (horním) pomocném segmentu displeje (respektive se tato naměřená hodnota do tohoto segmentu přesune). 4. Po každém jednotlivém provedeném měření dojde k automatickému vypnutí laserového zaměřovače. Před každým dalším měřením musíte laserový zaměřovač zapnout výše uvedeným způsobem viz bod 1. této kapitoly. 2. Stisknutím tlačítka ON změřte druhou vzdálenost. Nyní stiskněte opět krátce jedenkrát (1 x) tlačítko + /. Po provedení této akce se tato hodnota zobrazí v druhém (dolním) pomocném segmentu displeje (respektive se tato hodnota do tohoto segmentu přesune) a v hlavním segmentu displeje se zobrazí součet obou těchto naměřených hodnot (vzdáleností). Stejným, výše uvedeným způsobem můžete změřit další vzdálenosti, které budou přičteny k naposledy sečtené hodnotě. Dejte pozor na to, že při sčítání musejí být na displeji u zobrazených hodnot zobrazeny stejné jednotky měření (například metry)

8 Odečítání naměřených hodnot vzdáleností 1. Změřte první vzdálenost výše uvedeným způsobem. Poté stiskněte krátce (1x) tlačítko + /. Tím uložíte tuto naměřenou hodnotu do vnitřní mezipaměti přístroje. Po této akci se tato hodnota zobrazí v prvním (horním) pomocném segmentu displeje (respektive se se tato naměřená hodnota do tohoto segmentu přesune). 12. Postupné (dynamické) měření vzdáleností 2. Stisknutím tlačítka ON změřte druhou vzdálenost. Nyní stiskněte opět krátce dvakrát (2 x) tlačítko + /. Po provedení této akce se tato hodnota zobrazí v druhém (dolním) pomocném segmentu displeje (respektive se tato naměřená hodnota do tohoto segmentu přesune) a v hlavním segmentu displeje se zobrazí rozdíl obou těchto naměřených hodnot (vzdáleností). 1. Stiskněte v režimu normálního měření vzdálenosti na přístroji tlačítko ON a podržte toto tlačítko stisknuté asi 2 sekundy. Tím přepnete přístroj do režimu dynamického měření vzdáleností a zapnete rovněž laserový zaměřovač. Jeho laserový paprsek zaměřte na objekt, jehož různé vzdálenosti chcete změřit postupnou změnou polohy nebo postupným posunováním měřícího přístroje (viz vyobrazení výše). Na displeji měřícího přístroje se zobrazí naposledy změřená vzdálenost, maximální a minimální změřená vzdálenost. Stejným, výše uvedeným způsobem můžete změřit další vzdálenosti, které budou odečteny od naposledy odečtené hodnoty. Dejte pozor na to, že při odčítání musejí být na displeji u zobrazených hodnot zobrazeny stejné jednotky měření (například metry). 2. Přerušení tohoto režimu dynamického (postupného) měření vzdáleností provedete dalším stisknutím tlačítka ON

9 13. Výpočet velikosti plochy prostoru 1. Stiskněte jedenkrát (1 x) na přístroji krátce tlačítko FUNC. Tím přepnete přístroj do režimu výpočtu velikosti plochy ze dvou naměřených vzdáleností (například z délky a šířky místnosti). Nahoře na displeji přístroje se zobrazí sešikmený obdélník (kosodélník). 14. Výpočet objemu (obsahu) prostoru 1. Stiskněte dvakrát (2 x) na přístroji tlačítko FUNC. Tím přepnete přístroj do režimu výpočtu obsahu (objemu) prostoru ze tří naměřených vzdáleností (například z délky, šířky a výšky místnosti). Nahoře na displeji přístroje se zobrazí kvádr (hranol). 2. Zapněte laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Po dalším stisknutí tlačítka ON změřte například šířku místnosti. Tato naměřená hodnota se zobrazí v prvním (horním) pomocném segmentu displeje. 3. Zapněte opět laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Stiskněte znovu tlačítko ON a změřte například délku místnosti. Tato naměřená hodnota se zobrazí v druhém (dolním) pomocném segmentu displeje. 4. Přístroj automaticky vynásobí obě změřené hodnoty (vzdálenosti) a vypočtenou plochu v metrech čtverečních (m 2 ) zobrazí na svém displeji v jeho hlavním segmentu. 2. Zapněte laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Po dalším stisknutí tlačítka ON změřte například šířku místnosti. Tato naměřená hodnota se zobrazí v prvním (horním) pomocném segmentu displeje. 3. Zapněte opět laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Po dalším stisknutí tlačítka ON změřte například délku místnosti. Tato naměřená hodnota se zobrazí v druhém (dolním) pomocném segmentu displeje. 4. Zapněte opět laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Po dalším stisknutí tlačítka ON změřte například výšku místnosti. Tato naměřená hodnota se zobrazí v druhém (dolním) pomocném segmentu displeje. 5. Přístroj automaticky vynásobí všechny tři změřené hodnoty (vzdálenosti) a vypočtený obsah (objem) v metrech krychlových (m 3 ) zobrazí v hlavním segmentu na displeji. Plocha = 1 x 2 Objem (obsah) = 1 x 2 x

10 15. Nepřímé měření (vypočet výšky podle Pythagorovy věty) Použijete-li tuto funkci nepřímého měření, pak tento měřící přístroj vypočítá výšku podle známé Pythagorovy věty: c 2 = a 2 + b 2 (čtverec nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná součtu čtverců nad oběma odvěsnami). 1. Stiskněte třikrát (3 x) na přístroji tlačítko FUNC. Tím přepnete přístroj do režimu výpočtu výšky ze dvou naměřených vzdáleností. Nahoře na displeji přístroje se zobrazí symbol nepřímého měření se dvěma referenčními body (trojúhelník). 16. Použití vnitřní paměti měřícího přístroje Do vnitřní paměti tohoto měřícího přístroje lze automaticky uložit 50 výsledků posledních měření. Jakmile se do vnitřní paměti uloží 50. naměřená nebo vypočítaná hodnota, dojde při ukládání nové (další) hodnoty do vnitřní paměti měřícího přístroje k vymazání nejstarší (tedy první) hodnoty. Nejnovější aktuálně naměřená nebo vypočtená hodnota se v tomto případě uloží do vnitřní paměti měřícího přístroje jako hodnota číslo Po přepnutí měřícího přístroje do pohotovostního režimu můžete postupným krátkým tisknutím tlačítka + / nalistovat a zobrazit na displeji měřícího přístroje postupně všechny do vnitřní paměti měřícího přístroje uložené naměřené nebo vypočtené hodnoty směrem nahoru (od čísla paměti 1 až k číslu paměti 50). 2. Dalším postupným krátkým tisknutím tlačítka + / můžete nalistovat a zobrazit na displeji měřícího přístroje postupně všechny do vnitřní paměti měřícího přístroje uložené naměřené nebo vypočtené hodnoty směrem dolů (od čísla paměti 50 až k číslu paměti 1). Na displeji měřícího přístroje se zobrazí číslo paměti a příslušná naměřená (vypočtená) hodnota. 2. Změřte nyní níže uvedeným způsobem obě vzdálenosti podle vyobrazení vpravo nahoře. 3. Zapněte laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Po dalším stisknutí tlačítka ON změřte první vzdálenost. Tato naměřená hodnota se zobrazí v prvním (horním) pomocném segmentu displeje. 4. Zapněte opět laserový zaměřovač stisknutím tlačítka ON. Po dalším stisknutí tlačítka ON změřte druhou vzdálenost. Tuto druhou vzdálenost změří přístroj dynamicky. V druhém (dolním) pomocném segmentu displeje se zobrazí minimální naměřená hodnota. Aktuálně naměřená hodnota se zobrazí v hlavním segmentu displeje (dole). 5. Nyní stiskněte krátce tlačítko ON (uložení minimální naměřené hodnoty do vnitřní paměti měřícího přístroje). Po této akci se na displeji přístroje v jeho hlavním segmentu zobrazí vypočtená výška v metrech (m). 17. Přepnutí přístroje do pohotovostního režimu, vymazání hodnot Stisknete-li během provádění měření krátce tlačítko C OFF, vymažete naměřenou hodnotu z vnitřní mezipaměti měřícího přístroje nebo přepnete měřící přístroj do pohotovostního režimu. 18. Zapínání osvětlení měřícího přístroje (displeje) Stisknutím libovolného ovládacího tlačítka na měřícím přístroji zapnete osvětlení displeje přístroje (jeho zadní podsvícení). Po zapnutí osvětlení displeje dojde k opětovnému vypnutí osvětlení displeje po uplynutí asi 15 sekund, jestliže nebudete během této doby měřící přístroj dále používat

11 19. Chybová hlášení zobrazovaná na displeji měřícího přístroje 101 Vybité baterie v přístroji. Proveďte jejich výměnu. 104 Chyba při výpočtu výšky podle Pythagorovy věty. Přepona trojúhelníku při měření výšky objektu je kratší než odvěsna trojúhelníku. 152 Příliš vysoká teplota okolního vzduchu (vyšší než 40 C). 153 Příliš nízká teplota okolního vzduchu (nižší než 0 C). 154 Příliš malá nebo velká vzdálenost zaměřeného objektu od měřícího přístroje (překročení přípustného rozsahu měření). 155 Příliš slabá intenzita odraženého laserového paprsku viz kapitola 4. Důležité informace k provádění měření. Příliš tmavý objekt. Nalepte na něj bílý list papíru. 156 Příliš silná intenzita odraženého laserového paprsku. 157 Chyba měření nebo příliš světlý zaměřený objekt. Příliš vysoká intenzita okolního osvětlení. Zatáhněte v místnosti například závěsy oken. 160 Přístroj se při měření silně otřásá (vibruje). Netřeste při měření s přístrojem. 20. Technické údaje Rozsah měření vzdálenosti: 50 mm až 30 m, rozlišení: 1 mm (0,001 m) Přesnost měření: ± 2 mm Laser: Třída 2; výkon: 1 mw; vlnová délka: 620 až 690 nm Reakční doba (zahřívací fáze): 0,3 s Funkce automatického vypínání: 30 sekund (laser) / 180 sekund (displej, přístroj) Provozní teplota: 0 C až + 40 C (skladovací teplota: - 20 C až + 65 C) Relativní vlhkost vzduchu: 10 % až 80 % Napájení přístroje: 2 baterie 1,5 V velikosti AAA (alkalické) Rozměry přístroje (Š x V x H): 48 x 25 x 112 mm Hmotnost přístroje: 95 g Jestliže se vlevo na displeji měřícího přístroje zobrazí symbol klíče, znamená to chybu elektroniky (hardware) měřícího přístroje. V tomto případě měřící přístroj vypněte a vyndejte z něho baterie. Po opětovném vložení baterií do přístroje jej znovu zapněte. Zobrazí-li se po opětovném zapnutí přístroje na jeho displeji znovu symbol klíče, je přístroj vadný a nelze jej dále používat k měření. V tomto případě se spojte se svým prodejcem, který Vám zajistí opravu měřícího přístroje v autorizovaném servisu. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. KU/08/

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5

4. Důležité informace k provádění měření...4. 5. Součásti a ovládací tlačítka měřícího přístroje...5 Obsah Strana 1. Úvod...1 Laserový měřič vzdáleností LDM 70 2. Bezpečnostní předpisy a údržba přístroje...3 Manipulace s bateriemi... 4 3. Rozsah dodávky...4 4. Důležité informace k provádění měření...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/08. Obj. č.: 4804769 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/08 Obj. č.: 4804769 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Součásti a ovládací tlačítka anemometru... 3 Tlačítko +... 3 Větrné kolečko k měření rychlosti větru... 3 Kryt bateriového pouzdra...

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 33 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/04 Obj. č.: 30 33 57 Toto praktické ultramalé a lehké rádio se středními a velmi krátkými vlnami schováte do kterékoliv kapsy u kalhot. Připojíte-li k tomuto rozhlasovému přijímači

Více

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE...

2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... Obsah Strana 1. ÚVOD... 3 2. ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSTROJE... 3 Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 3. VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE... 3 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE V JEDNOPODLAŽNÍM DOMĚ (BYTĚ)... 4 MONTÁŽ DETEKTORŮ KOUŘE VE

Více

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru) 3. Součásti měřícího přístroje (vlhkoměru)...4 Obsah Strana Digitální měřič vlhkosti stavebních materiálů testo 616 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje (vlhkoměru)...1 2. Bezpečnostní předpisy...3 Manipulace s bateriemi...3 3. Součásti měřícího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 03/05 DF. Obj. č.: 51 21 46 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 DF Obj. č.: 51 21 46 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití nabíječky... 3 Popis funkce nabíječky... 3 Co znamená pojem paměťový efekt?... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Připojení

Více

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti

1 Symboly. 5 Sféry odpovědnosti A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboly 1.1 Výstražná upozornění Výstražná upozornění se podle druhu nebezpečí rozlišují pomocí následujících signálních slov: Pozor varuje

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

Teploměr a vlhkoměr MS-10

Teploměr a vlhkoměr MS-10 Teploměr a vlhkoměr MS-10 Obj. č.: 10 08 41 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup teploměru a vlhkoměru MS-10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky

RC model UFO s LED osvětlením RtF. Obj. č.: 20 90 73. Popis výrobku. Rozsah dodávky Popis výrobku RC UFO představuje již sestavený model létajícího objektu, který je možné řídit na dálku, pomocí dálkového ovládaní. K stoupání do výšky se využívají 2 protilehlé rotory. Další menší motor

Více

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k

Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K. Obj. č.: 12 14 88. Úvod. Účel použití měřícího přístroje DT 2L / k Digitální ruční otáčkoměr DT-2 L/K Obj. č.: 12 14 88 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 481 22 18. 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 481 22 18 3. Rozsah dodávky... 3 4. Bezpečnostní předpisy... 3 Manipulace s bateriemi (akumulátory)... 4 5. Vložení (výměna) baterií... 4 A) Meteorologická stanice... 4

Více

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci,

Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810. Obj. č.: 86 02 78. Vážení zákazníci, Analyzátor tělesných hodnot Grundig MD 4810 Obj. č.: 86 02 78 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup analyzátoru tělesných hodnot MD 4810. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz

Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz NÁVOD K OBSLUZE Prodlužovačka se 6 zásuvkami ovládaná rádiovým signálem v pásmu 433 MHz Obj. č.: 61 31 18 Ideální pro Vaše video nebo audio zařízení. Před prvním použitím prodlužovačky si pozorně přečtěte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Úvod. Přístroj automaticky ukládá 60 naměřených hodnot. Uložená data si můžete jednoduše zobrazit stisknutím tlačítka pro ukládání do paměti.

Úvod. Přístroj automaticky ukládá 60 naměřených hodnot. Uložená data si můžete jednoduše zobrazit stisknutím tlačítka pro ukládání do paměti. Úvod Tento měřič krevního tlaku využívá k měření tlaku oscilometrickou metodu. To znamená, že přístroj rozeznává vibrace způsobené tepem a tuto oscilaci převádí do digitální podoby naměřených hodnot. Použití

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži

Vyhřívání autosedaček Magic Heat. Obj. č.: 85 31 40. Vlastnosti. Rozsah dodávky. Bezpečnostní předpisy + základní pokyny k montáži Vyhřívání autosedaček Magic Heat Vlastnosti Tyto podložky Vás příjemně zahřejí, uvolní bederní část Vaší páteře nebo Vašeho spolujezdce. Kromě toho ochrání i originální čalounění (potahy) sedadla ve voze

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 07 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/03 Obj. č.: 35 07 08 Tento praktický přepínací pult A/V Control Centre AV-signálů se 3 vstupy SCART s 1 vstupem/výstupem SCART (připojení televizoru, videorekordéru), s 1 výstupem

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

Obj. č.: 51 19 19 NÁVOD K OBSLUZE. Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410

Obj. č.: 51 19 19 NÁVOD K OBSLUZE. Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410 NÁVOD K OBSLUZE Laboratorní napájecí zdroj VSP 2410 Obj. č.: 51 19 19 1. Úvod Verze 05/10 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Vaše rozhodnutí zakoupit výrobek naší firmy. Jsme přesvědčeni,

Více

Digitální luxmetr LX-1108. Obj. č.: 12 18 85. Obsah Strana 1. Úvod... 1. 1. Úvod

Digitální luxmetr LX-1108. Obj. č.: 12 18 85. Obsah Strana 1. Úvod... 1. 1. Úvod Digitální luxmetr LX-1108 1. Úvod Obj. č.: 12 18 85 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního luxmetru LX-1108 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

Stolní kalkulačka s tiskem EL 1750 PIII. Obj. č.: 77 58 53. Provozní prvky

Stolní kalkulačka s tiskem EL 1750 PIII. Obj. č.: 77 58 53. Provozní prvky Nastavení data a času Příklad: Chceme nastavit datum 5. září 2004 a čas 5:38. Kalkulačka používá 2 hodinový časový formát, ve kterém se první polovina dne označuje písmeny a. m. a druhá polovina dne písmeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje. 2. Doplňující informace k používání ph-metru, rozsah dodávky...3. 3. Bezpečnostní předpisy...

1. Úvod a účel použití měřícího přístroje. 2. Doplňující informace k používání ph-metru, rozsah dodávky...3. 3. Bezpečnostní předpisy... Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...1 ph-metr testo 206-pH2 2. Doplňující informace k používání ph-metru, rozsah dodávky...3 3. Bezpečnostní předpisy...5 Manipulace s bateriemi...5

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key

DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE. Click here to get your free novapdf Lite registration key DETEKTOR ULTRAZVUKOVÝ DÉLKOMĚR LASEROVÁ LINIE NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K POUŽITÍ Tento nástroj generuje vícesměrový laserový paprsek a po zapnutí vytváří na většině ploch, na které je položen, viditelnou

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE

NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE NÁVOD K OBSLUZE TERMOVAZAČE a Záruční list TB 250 1 Děkujeme, vybrali jste si termo vázací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními

Více

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE

ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRICKÁ VYHŘÍVACÍ DEKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Akční kamera FHD170/5. Obj. č. 80 60 86

Akční kamera FHD170/5. Obj. č. 80 60 86 Akční kamera FHD170/5 Obj. č. 80 60 86 Popis a ovládací prvky 1. Tlačítko pro pořízení snímku 2. Tlačítko pro záznam videa 3. Uzamčení / On-Off 4. LED kontrolka 5. Vstup pro Micro-SD kartu 6. Vstup HDMI

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005

Návod k obsluze. Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 Návod k obsluze Vysavač MC E8001, MC E8003, MC 8005 1 Při čtení návodu si nechejte otevřené stránky 3 a 4, abyste mohli snadněji identifikovat jednotlivé součásti. Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče

Více

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana

Multifunkční pájecí stanice LAB-1. Obj. č.: 58 83 25. Popis a ovládací prvky. Rozsah dodávky. Přední strana Popis a ovládací prvky Přední strana Multifunkční pájecí stanice LAB-1 Obj. č.: 58 83 25 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup multifunkční pájecí stanice LAB-1. Tento návod k obsluze

Více

USP je připojená k zajištěné zásuvce která je umístěná mezi běžným domovním rozvodem elektrického proudu a spotřebiči, které mají být chráněny.

USP je připojená k zajištěné zásuvce která je umístěná mezi běžným domovním rozvodem elektrického proudu a spotřebiči, které mají být chráněny. Popis systému PROTECT HOME je záložní zdroj napájení (UPS) pro klíčové elektrické spotřebiče, jako jsou osobní počítače (PC) nebo podobné zařízení. Skládá se z: Záložní zdroj napájení UPS PROTECT HOME

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití nabíječky... 3 Automatická nabíječka autobaterií 2 + 4 A Obj. č.: 84 18 57 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 3. Důležitá upozornění

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Špionážní RC vrtulník 3-kanály s Gyroskopem a kamerou KM6030

Špionážní RC vrtulník 3-kanály s Gyroskopem a kamerou KM6030 Špionážní RC vrtulník 3-kanály s Gyroskopem a kamerou KM6030 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Tento super RC ŠPIONÁŽNÍ vrtulník s videokamerou se záznamem

Více

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS

CreeDroid Ovladač pro Android/iOS CreeDroid Ovladač pro Android/iOS Uživatelská příručka objednací číslo: 00048980 Tímto firma Hama GmbH & Co. KG potvrzuje, že tento přístroj odpovídá základním požadavkům a ostatním relevantním předpisům

Více

USB mikroskopová kamera autofocus 2 Mpix

USB mikroskopová kamera autofocus 2 Mpix USB mikroskopová kamera autofocus 2 Mpix Obj. č.: 19 13 50 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitální mikroskopové kamery. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 03 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 03 39 Aktivní superhloubkový reproduktor (anglicky subwoofer ) pro domácí kino - sice s malými kompaktními rozměry, avšak s úžasným výkonem v provedení technologie Downfire,

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

2. Účel použití měřícího přístroje...3. 6. Otočný přepínač funkcí měření...7

2. Účel použití měřícího přístroje...3. 6. Otočný přepínač funkcí měření...7 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi...5 5. Ovládací prvky měřícího přístroje a další jeho součásti...6

Více

Měřič vibrací VBM-100. Obj. č.: 10 13 68. 2. Rozsah dodávky

Měřič vibrací VBM-100. Obj. č.: 10 13 68. 2. Rozsah dodávky Měřič vibrací VBM-100 Obj. č.: 10 13 68 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup měřiče vibrací VBM-100. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje

Více

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2

2. Součásti dodávky telefonního terminálu TA 33clip...2 Přepínací telefonní terminál fax - telefon Obj. č.: 92 15 52 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákuppřepínacího telefonního terminálu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu

Návod k obsluze. testo 316-2 Detektor úniku plynu Návod k obsluze testo 316-2 Detektor úniku plynu 2 Bezpečnost a životní prostředí Bezpečnost a životní prostředí O tomto dokumentu - Přečtěte si pozorně tento dokument a seznamte se s obsluhu přístroje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 88 21 75. Skener diapozitivů, filmů a fotografií Combo Scanner PS970. Obsah Strana

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 88 21 75. Skener diapozitivů, filmů a fotografií Combo Scanner PS970. Obsah Strana NÁVOD K OBSLUZE Skener diapozitivů, filmů a fotografií Combo Scanner PS970 Obj. č.: 88 21 75 1. Úvod a účel použití přístroje Vážení zákazníci, děkujeme Vám za vaši důvěru a za nákup tohoto skeneru diapozitivů,

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Obsah. Kalibrace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - -15

Obsah. Kalibrace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 Kalibrace čidla náklonu (kalibrace náklonu) - - - - - - -15 Obsah Nastavení přístroje - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Úvod - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Přehled - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

NÁVOD K OBSLUZE FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB NÁVOD K OBSLUZE Klimatizační systémy s převodníkem FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si toto klimatizační zařízení

Více

Endoskop BS-30. Obj. č.: 12 22 66. 2. Účel použití (základní popis funkcí endoskopu)

Endoskop BS-30. Obj. č.: 12 22 66. 2. Účel použití (základní popis funkcí endoskopu) Endoskop BS-30 1. Úvod Obj. č.: 12 22 66 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup endoskopu BS-30. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Základní stanice (přijímač)

Základní stanice (přijímač) Rozsah dodávky Meteostanice (základní stanice) Venkovní senzor (výr. číslo 30.3205) Návod k obsluze Bezdrátová meteostanice Slim Touch Popis a ovládací prvky Obj. č.: 108 24 06 Obj. č.: 108 24 05 Základní

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 48 17 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 48 17 17 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší soupravy akumulátorového holícího strojku a malého rádia VKV (88 108 MHz) se snadnou obsluhou (s automatickým

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g

Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g obj. č: 3058 Návod na použití závěsné váhy digitální do 300 kg, dělení 100 g Informace o produktu: Digitální váha je moderní přístroj, vybaven spolehlivým hardwarem a výkonným softwarem. Využití tohoto

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 01 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/00 Obj. č.: 35 01 44 Perfektní provedení zesilovače za velmi nízkou cenu. Tento malý HiFi-zesilovač s dřevěnými boky, s kovovým předním panelem a s pozlacenými symetricky uspořádanými

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 02 36 Tato bezdrátová (rádiová) náhlavní sluchátka v pásmu 863 MHz (FM) s dosahem až 100 m v moderním provedení ve stříbrné barvě mají velice dobrou kvalitu přenosu a reprodukovaného

Více

SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02

SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02 GIANT SAMONIVELAČNÍ VÍCEÚČELOVÝ LASEROVÝ ZÁMĚRNÝ KŘÍŽ S HLOUBKU MĚŘÍCÍM PAPRSKEM SUPER LASER LEVEL (LASEROVÝ NIVELAČNÍ PŘÍSTROJ) PŘÍRUČKA MODEL: CR-LIM02 Děkujeme Vám za Váš nákup! Přečtěte si pečlivě

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVAČKY a Záruční list CS 3115 CD 1 OPUS Děkujeme, vybrali jste si skartovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte

Více

Kompresorové ledničky

Kompresorové ledničky EBERSPÄCHER PRAHA S.R.O. Pod Višňovkou 29 140 00 Praha 4 Tel.: 234 035 800 Fax: 234 035 820 www.eberspaecher.cz cz-info@eberspaecher.com Kompresorové ledničky NÁVOD NA POUŽITÍ Pozor Před použitím ledničky

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42

Basový zesilovač CD-100B. Obj. č.: 36 78 42 Basový zesilovač CD-100B Obj. č.: 36 78 42 2 Obsah: ÚVOD... 2 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS FUNKCÍ... 4 UVEDENÍ DO PROVOZU... 4 PŘIPOJENÍ BASOVÉ KYTARY...5 PŘIPOJENÍ NA ELEKTRICKOU

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN

NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO MECHANICKÝ KLÍN BRANO a.s., 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 316, 553 632 303 http://www.brano.eu; zz-info@brano.eu; info@brano.eu NÁVOD K POUŢITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŢBA PRO

Více

1 Spoušť Pořízení snímku. 3 Očko pro popruh Slouží pro připevnění zápěstního popruhu. 6 Blesk

1 Spoušť Pořízení snímku. 3 Očko pro popruh Slouží pro připevnění zápěstního popruhu. 6 Blesk Popis a ovládací prvky 1 Spoušť Pořízení snímku 2 On / Off Zapnutí / vypnutí fotoaparátu 3 Očko pro popruh Slouží pro připevnění zápěstního popruhu Digitální kompakt Compactline 52, 5 Mpx 4 LED kontrolka

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

Obsah. Verze 04/09. 1. Úvod + účel použití přístroje...1. 6. Umístění přehrávače...9 7. Připojení přehrávače k zesilovači (k mixážnímu pultu)...

Obsah. Verze 04/09. 1. Úvod + účel použití přístroje...1. 6. Umístění přehrávače...9 7. Připojení přehrávače k zesilovači (k mixážnímu pultu)... NÁVOD K OBSLUZE CD (MP3) přehrávač DJ-1500 Obj. č.: 30 43 07 1. Úvod + účel použití přístroje Verze 04/09 Obsah Strana 1. Úvod + účel použití přístroje...1 2. Rozsah dodávky...2 3. Bezpečnostní předpisy...3

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití

Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L. - Návod k použití Osobní multifunkční elektronická váha s displejem M5305-BE-L - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ INFORMACE... 3 JAK VÁHA PRACUJE... 3 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY... 3 REFERENČNÍ TABULKA... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE...

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-PS1246. Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-PS1246 Osobní váha Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter íru ka uživatele Verze 1.1 esky Blahop ejeme vám k zakoupení DTO spole nosti Leica Geosystems. Bezpe nostní pokyny najdete v samostatné brožu e, která je

Více

Detektor elektrických vedení LSG-10 Obj. č.: 12 19 44

Detektor elektrických vedení LSG-10 Obj. č.: 12 19 44 Detektor elektrických vedení LSG-10 Obj. č.: 12 19 44 Obsah Strana 1. Úvod...4 2. Účel použití detektoru...4 3. Rozsah dodávky...5 4. Princip funkce detektoru...5 5. Bezpečnostní předpisy...6 6. Součásti

Více

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Děti si s výrobkem nesmí hrát. Každá plánovaná údržba a čištění, které má být prováděno uživatelem, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru. Výrobek nesmí být používán dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem zkušené osoby nebo nebyli poučeni

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Digitální multimetr VC280. Obj. č.: 12 45 23

Digitální multimetr VC280. Obj. č.: 12 45 23 Digitální multimetr VC280 Obj. č.: 12 45 23 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC280. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití

SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití SOLÁRNÍ HODINKY FUNK Číslo artiklu: 58 28 986 Návod k použití Základní vlastnosti: 1. solární napájení 2. rádiově ovládaný čas pro Německo, Anglii, USA a Japonsko 3. klasické analogové zobrazení 4. věčný

Více

Bezsáčkový vysavač M 5036-4. Obj. č.: 82 81 35. Popis a ovládací prvky. Obr. č. 1

Bezsáčkový vysavač M 5036-4. Obj. č.: 82 81 35. Popis a ovládací prvky. Obr. č. 1 Popis a ovládací prvky Obr. č. 1 Bezsáčkový vysavač M 5036-4 Obj. č.: 82 81 35 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup bezsáčkového vysavače Dirt Devil M 5036-4. Tento návod k obsluze

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

Elektronická meteorologická stanice»ews-330«

Elektronická meteorologická stanice»ews-330« Elektronická meteorologická stanice»ews-330«1 Stručný popis Displej meteorologické stanice Datum a čas 6. radiový signál (přesný čas) 7. kontrola baterie meteorologické stanice 8. čas 9. aktivována funkce

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34

NÁVOD K OBSLUZE. Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj. č.: 67 00 34 NÁVOD K OBSLUZE Elektrický drtič ledu Turbo, model 039 (Ice Crusher) Obj č: 67 00 34 Perfektně rozdrcený led toto dokážete pomocí tohoto přístroje pouhým stisknutím knoflíku A pokud nebudete právě míchat

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021

HM-5021. Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ. česky. Vysoušeč vlasů HM-5021 Návod k použití VYSOUŠEČ VLASŮ HM-5021 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND

Rádio. Návod k obsluze. MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD. Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, ENGLAND PROHLÁŠENÍ O SHOD S NORMAMI EU Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, že tento výrobek je podle sm rnice 89/336/EHS Rady v souladu s následujícími normami normalizovaných dokument : EN55013 Tímto

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

Dětská chůvička Baby Care 8 eco zero. Obj. č.: 92 38 55. Popis a ovládací prvky

Dětská chůvička Baby Care 8 eco zero. Obj. č.: 92 38 55. Popis a ovládací prvky Popis a ovládací prvky Vysílač (dětská jednotka) Dětská chůvička Baby Care 8 eco zero Obj. č.: 92 38 55 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup dětské chůvičky Baby Care 8 eco zero. Tento

Více

PB2 20/5/05 3:52 pm Page 1 77-189

PB2 20/5/05 3:52 pm Page 1 77-189 77-189 BEZPEČNOST A OSVĚDČENÍ Bezpečná práce s přístrojem je možná jen po důkladném přečtení informací o jeho správném a bezpečném používání a při přesném dodržování zde uvedených pokynů. Neodstraňujte

Více

Číslo modelu CH-20B1

Číslo modelu CH-20B1 NÁVOD K OBSLUZE Číslo modelu CH-20B1 Děkujeme, že jste si vybrali tento kompaktní indukční vařič. Před použitím si prosím pozorně pročtěte návod k obsluze a uschovejte ho pro pozdější použití. MANUAL_CH-20B1_02.indd

Více