Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna S novým rokem nový kabát Radničních listů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů"

Transkript

1 Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

2 j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku za komunální odpad Zpráva o rvitalizaci Sídliště E.Bnš PUBLICISTIKA strany Závěr Prnštjnského roku Novinky pro dopravc KULTURA strany Program kina METRO 70 Program DUHY Program městského divadla SPOLEČNOST strany Činnost Matřského cntra Cipísk Děti přivítané do života Blahopřjm ldnovým jubilantům ČSOP IRIS zv na řadu akcí VOLNÝ ČAS, SPORT strany Ankta Sportovc města startuj Zimní szóna s prostějovským plavcům vydařila V dnch proběhl na brněnském výstavišti vltrh turistických možností a cstovního ruchu REGIONTOUR a GO. Této akc s pravidlně účastní i zástupci města Prostějova. První náměstk primátora Jiří Pospíšil (uprostřd) navštívil v dn zahájní stánk s propagačními matriály města Prostějova, kd návštěvníky sznamovaly s městm pracovnic Informační služby Magistrátu města Prostějova Katřina Kimlová a Barbora Hynková. Měsíčník pro statutární město Prostějov vydává spolčnost Haná Radnièní listy Prss, s.r.o., Olomoucká 10, Prostějov, tl: , -mail: Distribuováno zdarma do každé domácnosti. Rdaktor: Jana Gáborová, -mail: Inzrc: Sazba: Haná Prss, s.r.o., Tisk: MAFRA a.s., Pavlkova 7, Olomouc. Rgistrační číslo: MK ČR E ISSN Jan Blahoslav a Prostějov V těchto dnch si připomínám 490. výročí narozní Jana Blahoslava ( ), významného humanisty, učnc své doby, biskupa Jdnoty bratrské a přdchůdc Jana Amos Komnského. J autorm řady jazykovědných, historických, nábožnských a litrárních děl. Patří mzi ně např. Filipika proti misomusům, Gramatika čská, Musica, Šamotulský kancionál, spis O zraku či přklad Nového zákona. Jan Blahoslav s narodil v zámožné bratrské měšťanské rodině v Přrově. Zd získal základní vzdělání u Jana Wolfa. 16. října 1540 byl svým učitlm přivzn do Prostějova a stal s žákm správc zdjšího bratrského sboru Martina Michalc. Pravděpodobně žil v jho domě. Litoměřický rodák, nábožnský spisovatl a ditor různých děl Martin Michalc byl biskupm Jdnoty bratrské pověřným péčí o bratrské školství. Mladého Blahoslava významné ovlivnil, zvláště ocňoval kouzlo jho osobnosti a pdagogické schopnosti. U Michalc také zůstal až do jho smrti v roc Michalc poznal Blahoslavovo nadání a houžvnatost, proto jj v roc 1543 vyslal na humanistickou školu do Goldbrka v Slzsku. Zd pobýval jdn rok. Další dva roky studoval na němcké univrzitě v Wittnbrku, kd si oblíbil významného rformátora Filipa Mlanchtona. Také zd navštěvoval přdnášky Martina Luthra. Potom působil v Mladé Bolslavi, kd pod vdním Jana Črného pořádal bratrský archiv. Krátc studoval v Královci a v Basilji. V roc 1551 s do Prostějova vrátil a několik týdnů vyučoval na zdjší bratrské škol. V Prostějově s thdy stkal s Bnšm Optátm, kališnickým knězm a spoluautorm čské gramatiky Isagogicon (napsal ji spolčně s Ptrm Gzllm a Václavm Philomaths a tiskm vyšla v roc 1533). Zřjmě pod jho vlivm s rozhodl napsat novou mluvnici čštiny, ktrá s opisovala a tiskm ji až v roc 1857 v Vídni vydali Josf Jirčk a Ignác Hradil. Kritické vydání Gramatiky čské vyšlo v roc 1991 (Masarykova univrzita Brno, ditoři Mirk Čjka, Dušan Šlosar a Jana Nchutová). Na prostějovské bratrské škol Blahoslav vychoval řadu žáků, např. Jana z Žrotína (otc Karla Staršího z Žrotína) a Ondřj Štfana (prostějovský rodák, pozdější významný přdstavitl Jdnoty bratrské, biskup v Přrově a Ivančicích). V Prostějově s J. Blahoslav stkal i s Václavm Vrančským, ktrý ho poučil o historii jdnoty. Blahoslav s tak připravil k své pozdější významné práci uspořádání bratrského archivu, jhož výsldkm jsou několikasvazkové sbírky nahrazující také starý bratrský archiv Akta jdnoty bratrské. Jan Blahoslav bývá také pokládán za pravděpodobného autora slabikář. Slabikář čský a jiných nábožnství počátkové: ktrýmžto věcm dítky křsťanské hnd z mladosti učny býti mají vyšl anonymně v roc 1547 v Prostějově v tiskárně Jana Gűnthra. Jho hlavní část tvořily modlitby a nábožnské txty. Podl vyjádřní historiků školství j slabikář významnou památkou doby, kdy prostějovská bratrská škola dosahovala svého njvětšího rozkvětu a kdy plnila výrazně své poslání v výchově širokých lidových vrstv. Osobnost Jana Blahoslava nám v Prostějově připomíná njn názv Blahoslavovy ulic, al i zachovaná budova bratrské školy v Kostlcké ulici č. 2. Tnto rnsanční objkt (kulturní památka od ) pocházjící z 16. stoltí s zbytky sgrafitové výzdoby na fasádách a s klnutými sklpy přstavěný v 19. a 20. stoltí j považován za sídlo bratrské školy a pravděpodobně zd krátc působil i Jan Blahoslav. Další působní Jana Blahoslava j spojno s Ivančicmi, kd s věnoval církvním povinnostm (správa archivu, biskup jdnoty bratrské) a j zd také pohřbn. Hana Bartková

3 j Zprávy z města Vyhlášní grantů Zdravého města Prostějova pro rok 2013 Zdravé město Prostějov vyhlašuj pro tnto rok násldující grantová témata: Oblast cloživotního vzdělávání Vzdělávání dětí a mládž Zdravý životní styl, ochrana zdraví, prvnc zdraví Škola podporující zdraví Prvnc v dopravní výchově Popularizac vědy Ochrana životního prostřdí, odpady Zdravý pohyb Žijm spolu (podpora handicapovaným občanům) Dn pro podnikatl zapojní podnikatlské sféry do aktivit Zdravého města Volné téma S úsměvm jd všchno líp Zájmci o granty mohou své projkty přdkládat do 13. břzna 2013 k rukám koordinátorky projktu Zdravé město Prostějov PadDr. Alny Dvořákové, Magistrát města Prostějova, Odbor kanclář primátora, -mail: alna. tl: rd- Trmíny uzávěrk Radničních listů v roc 2013 Trmín vydání Trmín uzávěrky Trmín vydání Trmín uzávěrky Trmíny jdnání Zastupitlstva města Prostějova v roc 2013 Poděkování Vážný pan primátor, přijmět touto cstou poděkování za vyřízní naší žádosti o vybudování parkoviště na Mozartově ulici, přd bývalou prodjnou potravin, naproti našho bytového domu Mozartova č. 3804/4. Vybudování tohoto parkoviště podstatně přispělo k vyřšní situac při parkování osobních automobilů na části Mozartovy ulic a z strany člnů našho bytového družstva i ostatních obyvatl Mozartovy ulic j tato událost vlmi pozitivně hodnocna. Jště jdnou děkujm. Družstvo vlastníků bytů Mozartova 4 4

4 j V snaz vyjít co njvíc vstříc zájmcům o bydlní v městských bytch, ktré si budoucí nájmci njprv zrkonstruují, schválila Rada města Prostějova dn 8. ldna 2013 nové podmínky. Invstici do opravy bytu si nájmc můž v plné výši započítat do nájmného. Rada města vyhlásila záměr pronájmu bytu o rozloz 139 m 2 na adrs Prnštýnské Zprávy z města nám. č. 7 k opravě vlastním nákladm nájmc. Žadatl o byt nabídn počt měsíců kompnzac, po ktré nbud hradit nájmné, a to do výš 100 % přdpokládaných nákladů. Přitom v loňském roc platil systém, podl něhož si žadatl mohl odčíst z nájmu pouz tři čtvrtiny nákladů. Vzhldm k tomu, ž o byty na opravu vlastním nákladm nbyl vloni očkávaný zájm, rozhodli 5 jsm s vyjít vstříc případným zájmcům. Shodli jsm s na tom, ž změním podmínky a vyzkouším, zda s o byt bud ucházt víc žadatlů, uvdl Jiří Pospíšil (na snímku), první náměstk primátora. Smlouva bud uzavřna na dobu určitou, po ktrou nbud nájmník hradit nájmné, minimálně na 1 rok. Žadatl provd přdpsané nutné opravy a úpravy na Nové podmínky: Rkonstrukci bytu lz v plné výši započítat do nájmného Přispějt k otvřní Klokánčí kapsy dětm, ktré ji potřbují Dar města v podobě domu s zahradou v Západní ulici č. 72 umožní Fondu ohrožných dětí otvřít v Prostějově Klokánk - zařízní rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Fond s obrací na občany s prosbou o pomoc při vybudování Klokánku. Péč rodinného typu, jak ji nabízí Klokánk, má podl zákona přdnost přd ústavní výchovou. J totiž pro děti přiroznější nž vlké ústavy. Dvě tty s vždy po týdnu starají v samostatných bytch o dvě až čtyři děti. V jdnom bytě tak xistuj clá náhradní rodina fungující běžným způsobm, s spolčnou péčí o domácnost, nakupováním, vařním, učním, al samozřjmě i hraním, uvdla Ivana Hmrková, ktrá s za Klokánka v Prostějově vlmi zasazuj. A důvod j jasný. Děti od nás s musí vozit do jiných cntr, kvůli ndostatku volných míst mnohdy vlmi vzdálných, například až do Jindřichova Hradc. V roc 2011 bylo v péči Klokánků 474, pro ndostatčnou kapacitu muslo být dětí odmítnuto. Nabídka nmovitosti pro Klokánk přišla z naší strany. Jako volní zástupci občanů si uvědomujm, ž dns přibývá rodin v obtížné životní situaci, na ktrou by určitě nměly dopláct děti, vysvětlil po rozhodnutí Rady města v srpnu minulého roku primátor Miroslav Pišťák. Do Klokánku s dostanou děti, o ktré s rodič nmohou, nchtějí nbo njsou schopni postarat. Z prax jsou známy případy, kdy například rodič musí do nmocnic nbo s rodina dostan do složité sociální situac. Nž s potíž vyřší, mohou své děti po nzbytně nutnou dobu svěřit do náruč Klokánku. V prostějovském Klokánku s plánuj vytvořní alspoň čtyř bytů. V této souvislosti j nutno připomnout, ž zaměstnání v Klokáncích najdou hlavně žny v věku nad čtyřict, padsát lt, ktré mají zkušnosti v péči o dítě i zkušnosti životní, dodala náměstkyně primátora Ivana Hmrková (na snímku). Dobré věci můž pomoci každý. Všchny finanční prostřdky, ktré budou věnovány na účt /0300 s variabilním symbolm 214, půjdou na vybudování Klokánku v Prostějově. Pomozt i Vy, vítána j jakákoliv částka, ktrá přispěj k otvřní Klokánčí kapsy dětm, ktré ji potřbují. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Pro vaši przntaci v nových Radnièních listch voljt tyto známé kontakty: Tlfon: p. Klosová. řditlství MŠ Prostějov, Rumunská ul. 23, příspěvková organizac pracoviště Mozartova ul. 43 řditlství MŠ Prostějov, Moravská ul. 30, příspěvková organizac pracoviště Raisova ul. 6 řditlství MŠ Prostějov, Partyzánská ul. 34 pracoviště Květná ul. 4 pracoviště ul. A. Král 16 pracoviště Hanačka 3 řditlství MŠ Prostějov, ul. Šárka 4a pracoviště ul. Libušinka 18 pracoviště Dvořákova ul. 5 pracoviště Žšov 81 řditlství MŠ Prostějov, Smtanova ul. 24, příspěvková organizac (Vrahovic) řditlství ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4 pracoviště Husovo nám. 94 řditlství ZŠ a MŠ Prostějov, Mlantrichova ul. 60 pracoviště Fandrlíkova ul. 69 Matřské školy v Prostějově řditlství ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 pracoviště ul. 5. května 7 (Čchovic) pracoviště Mánsova ul. 15 řditlství ZŠ a MŠ Jana Žlzného Prostějov, Sídliště svobody 24/79 MŠ v arálu školy řditlství Cyrilomtodějského gymnázia a MŠ v Prostějově, Komnského 17 pracoviště MŠ na sídlišti Svobody 53 (tl nbo ) zřizovatl Arcibiskupství olomoucké pracoviště Spciální matřské školy Mozartova ul. 30, Prostějov (zřizovatl Olomoucký kraj) - pro děti s vadami řči, sluchu, zraku, tělsným, mntálním a kombinovaným postižním Na jdnotlivých pracovištích budou k dispozici konkrétní informac (k prohlídc přzůvky s sbou). vlastní náklady a po jjich dokonční přvd bzúplatně tchnické zhodnocní na statutární město Prostějov. Na provdní oprav má žadatl lhůtu tři měsíc, po ktré nbud hradit nájmné a nbudou s mu odčítat od nabídnutého počtu měsíců kompnzac, upřsnil náměstk Pospíšil. Ing. Ptra Mjzlíková, asistntka primátora STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu Zápis dětí do matřských škol v Prostějově s koná v střdu 27. února 2013 od 8:00 do 17:00 hodin INZERCE Trmín zápisu j stanovn po dohodě všch řditlů a řditlk ZŠ a MŠ v městě Prostějově. Zápis proběhn v souladu s 34 zákona č. 561/2004 Sb. o přdškolním, základním, střdním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. Počt přijatých dětí podléhá stanovné kapacitě školy. K zápisu s dostaví s dětmi rodič (jjich zákonní zástupci) a přdloží občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítět. V případě npřijtí j možno s odvolat k Krajskému úřadu Olomouckého kraj, odbor školství, mládž a tělovýchovy, Jrmnkova ul. 40a. PadDr. Františk Říha v. r. vdoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrát města Prostějova Nabízím kvalitní JÍZDNÍ KOLA značk ELEKTROKOLA DOPLŇKY A SOUČÁSTKY SERVIS a OPRAVY jízdních kol SPLÁTKOVÝ PRODEJ SLEVA s naší zákaznickou kartou nbo přs -shop Plumlovská 32 (vdl ÚŘADU PRÁCE) Prostějov tl.:

5 j Zprávy z města Změny u místního poplatku za komunální odpad pro rok 2013 S účinností k byla Zastupitlstvm města Prostějova přijata nová obcně závazná vyhláška č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přpravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dál jn vyhláška ), ktrá obsahuj podstatné změny, ktré bylo nutné přijmout v souvislosti s novlizací zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v znění pozdějších přdpisů. Zjména s jdná o tyto změny: 1. Navýšní místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přpravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dál jn poplatk ) na 600 Kč za osobu a kalndářní rok Stávající poplatk činil 492 Kč za osobu a kalndářního rok. Novlou zákona však došlo k zvýšní horní hranic poplatku na 1000 Kč za osobu a kalndářní rok oproti stávající horní hranici 500 Kč. 2. Rozšířní okruhu poplatníků o majitl bytu nbo Vánoční svátky v Azylovém cntru Prostějov, jhož provoz zabzpčuj Občanské sdružní sociální pomoci Prostějov J těsně po Vánocích, al cítím potřbu s s Vámi podělit o jjich průběhu v Azylovém cntru Prostějov. Azylové cntrum bylo a stál j plně obsazno, takž vánoční svátky zd prožilo vlké množství klintů. rodinného domu, v ktrém nní hlášna žádná osoba k trvalému pobytu Kromě majitl stavby určné k individuální rkraci (např. chaty a chalupy), j nově povinn hradit poplatk i majitl bytu nbo rodinného domu, v ktrém nní hlášna žádná osoba k trvalému pobytu. To znamná, ž každá fyzická osoba, ktrá vlastní něktrou z výš uvdných nmovitostí, j povinna hradit poplatk bz ohldu na to, zda má v obci trvalý pobyt či nikoliv, a můž tak dojít k dvojímu placní (z titulu vlastnictví a z titulu trvalého pobytu v obci). 3. Rozšířní okruhu poplatníků o tři katgori cizinců Další změnou j rozšířní okruhu poplatníků o cizinc (občany třtích zmí) s povolným trvalým pobytm, cizinc s dlouhodobým vízm, cizinc s povolním k dlouhodobému pobytu, cizinc s povolním k přchodnému pobytu, vždy na dobu dlší nž 90 dní, občané zmí EU, EHP a Švýcarska s přchodným pobytm na dobu dlší nž 3 měsíc a cizinc s udělnou mzinárodní Vánoční svátky znamnají pro většinu z nás svátky plné pohody a klidu a hlavně strávné v rodinném kruhu svých njbližších. Jinak j tomu u lidí bz domova, ktří ztratili kontakt s svými příbuznými, s njbližší rodinou. A v tyto svátky něktří z nich bilancují svůj život, vzpomínají na své njbližší a na to, jak tyto svátky ochranou (azyl) nbo dočasnou ochranou. Zavdní spolčné odpovědnosti nzltilého 4. poplatníka a jho zákonného zástupc Vlmi podstatnou novinkou j zavdní spolčné odpovědnosti nzltilého poplatníka a jho zákonného zástupc za zaplacní poplatku. Správc poplatku má tudíž nově možnost si zvolit, prožívali v minulosti, ti citlivější s nubrání vzpomínkám a slzám. Vdní azylového cntra s rozhodlo těmto lidm zabzpčit důstojné prožití vánočních svátků. Štědrovčrní včři nám dodal p. Navrátil vdoucí rstaurac Lázně, ktrému moc děkujm. Včř byla vlmi kvalitní, klinti byli vlmi spokojni. Pochopitlně s nzapomínalo ani na vánoční výzdobu clého arálu azylového cntra, na čmž s podílli hlavně pracovníci cntra spolčně s klinty. I ržim noclhárn byl uzpůsobn vánočnímu provozu. Na AC mohli přijít na včři i klinti nízkoprahového dnního cntra. Azylové cntrum provozuj kromě cntra na Určické ulici i azylový dům pro osamělé rodič s dětmi ADDAR na Pražské ulici v Prostějově. Tnto dům j plně obsazn a děti jsou zd různého věku, něktré již od několika měsíců. A 6 zda bud nzaplacný poplatk vymáhat po nzltilém poplatníkovi nbo po jho zákonném zástupci. Podstatnými změnami prošlo i případné osvobozní od poplatku. V roc 2013 můž o osvobozní žádat: a) poplatník po dobu pobytu v jiné obci na úzmí Čské rpubliky, ktrý platí poplatk nbo úhradu podl jiného právního právě děti, ktré s na Vánoc vždy vlmi těší, nás inspirovali kromě štědrovčrní včř i k přdání dárků pod rozzářným stromčkm na Štědrý včr, ktrý dostaly všchny děti a to s stkalo s vlkým ohlasm. Ltošní Vánoc s al událo i něco mimořádného. Skupina prostějovských mamink, ktrým nbyl lhostjný osud dětí v azylovém domě, s rozhodla vybrat v jjich prospěch finanční obnos, za ktrý koupily dárky a na Štědrý dn j přišla p. Daňková osobně dětm přdat. To nní všchno, tyto matky přdaly i oblční, autosdačky a jiné potřbné věci pro děti. Manžlé Sdláčkovi dovzli na ADDAR ložní prádlo a povlční. Za tyto aktivity jménm našich klintů moc děkujm, vlmi si vážím toho, ž lidé njsou lhostjní k situaci druhých a hlavně dětí. Touto cstu bych chtěl poděkovat vdní Magistrátu města přdpisu (tzn., ž poplatk j vybírán jinak, nž z titulu trvalého pobytu v obci) b) poplatník po dobu výkonu trstu odnětí svobody nbo pobytu v vyštřovací vazbě c) poplatník po dobu pobytu v kojnckém ústavu, dětském domově, v výchovném ústavu, v domově důchodců, v zařízní poskytujícím sociální služby s cloročním pobytm, v léčbně dlouhodobě nmocných a v ubytovacích zařízních nacházjících s na úzmí města Prostějov d) poplatník, ktrý pobývá npřtržitě njméně 9 měsíců mimo úzmí Čské rpubliky Naopak zrušno bylo osvobozní poplatníka, ktrý j vlastníkm nbo spoluvlastníkm stavby určné k individuální rkraci, poplatníka, ktrý j třtím a dalším dítětm v věku do 16 lt a poplatníka, ktrý j studntm po dobu dnního studia školy mimo město Prostějov. Nově j poskytována úlva od poplatku v výši 108 Kč poplatníkovi, ktrý v roc 2013 dovrší 70 a víc lt věku. Pro tyto poplatníky tudíž nplatí zvýšní poplatku a budou tak hradit poplatk v loňské výši (492 Kč). -FO- Vánoční svátky v Azylovém cntru Prostějov, jhož provoz zabzpčuj Občanské sdružní sociální pomoci Prostějova a všm jho pracovníkům s ktrými spolupracujm, všm pracovníkům Azylového cntra za vstřícný přístup a pomoc při plnění nlhkého úkolu při zajišťování provozu Azylového cntra Prostějov a chci popřát všm mnoho zdraví, spokojnosti, pracovních i osobních úspěchů v roc Bc. Jan Kalla Přdsda Občanského sdružní sociální pomoci Prostějov

6 j Finanční způsobilost: - Dopravc provozujícího vlkou dopravu (tj. nákladními vozidly, nbo jízdními soupravami s njvětší povolnou hmotností (clkovou hmotností) nad 3,5 tuny, nbo autobusy s obsaditlností pro víc jak 9 osob), ktrý vd jdnoduché účtnictví (v formě daňové vidnc), již nbud moci plnění finanční způsobilosti dokládat našmu dopravnímu úřadu daňovým přiznáním s přiložním tabulky D. Tito dopravci mají možnost doložit plnění finanční způsobilosti pouz: Smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravc nbo Smlouvou o pojištění finanční způsobilosti dopravc. (Názv pojistného produktu však nní rozhodující. Rozhodující j prokázání, ž dopravc bud schopn dostát svým závazkům po clou dobu podnikání v silniční dopravě. Toto pojištění dopravc však musí krýt rizika souvisjící s provozováním silniční dopravy, pokud s na něj nvztahují jiné druhy pojištění, stanovné zvláštními právními přdpisy). - Dopravc provozujícího vlkou dopravu, ktrý vd podvojné účtnictví (v formě roční účtní závěrky včtně rozvahy), bud moci plnění finanční způsobilosti dokládat i nadál: Daňovým přiznáním s doložním rozvahy. Konkrétně tdy přdložním Daňového přiznání v kopii shodné s doklady, ktré byly v originálu přdány finančnímu úřadu, a jjichž přvztí bylo finančním úřadm potvrzno. Shoda rozvahy s originálm bud ověřna buď auditorm, nbo jinou řádně oprávněnou osobou, např. crtifikovaným daňovým poradcm, a to otiskm jho razítka. I tito dopravci mají jako další možnost doložní plnění finanční způsobilosti: Smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravc nbo Smlouvu o pojištění finanční způsobilosti dopravc. - Pro dopravc podnikající s nákladními vozidly do 3,5 tuny nbo osobními automobily s nic nmění, tito ani po novl zákona o silniční dopravě nbudou finanční způsobilost dokládat. Pro rok 2013 j s ohldm na kurz měny stanovna částka pro plnění finanční způsobilosti pro první vozidlo v výši ,- Kč, a pro každé další vozidlo pak ,- Kč. V této souvislosti též upozorňujm všchny dotčné dopravc na povinnost přdložit vškré potřbné doklady k prokázání trvajícího plnění finanční způsobilosti, njpozději do V případě ndodržní stanovného trmínu podá odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraj příslušnému obcnímu živnostnskému úřadu návrh na snížní rozsahu koncsované živnosti pouz na provozování dopravy malými vozidly, tj. nákladními vozidly pouz do 3,5 tuny njvětší povolné hmotnosti, rsp. osobními vozidly do obsaditlnosti max. 9 osobami!!! Změna druhu názvu živnosti: S novlou zákona o silniční dopravě, s mění též zákon o živnostnském podnikání (zákon 455/1991 Sb.), a to konkrétně jho příloha č. 3, kdy nově bud koncsovaná živnost silniční motorová doprava, dělna pouz na čtyři druhy doprav a to na: nákladní dopravu provozovanou vozidly s njvětší povolnou hmotností do 3,5 tuny, rsp. nad 3,5 tuny; a osobní dopravu provozovanou vozidly s obsaditlností víc jak 9 osobami včtně řidič, rsp. njvýš 9 osobami včtně řidič. Každý dopravc j však povinn o změnu požádat sám v rámci vlastní iniciativy, nboť ani náš dopravní úřad, ani příslušný živnostnský úřad nbud dopravc k této změně jdnotlivě vyzývat! Na tuto změnu koncsní listiny novla zákona o silniční dopravě stanovuj njpozdější trmín do 31. května 2013! Pokud si dopravc sám npožádá na příslušném živnostnském úřadě o změnu své koncs v souladu s novlou zákona do stanovného trmínu, pak mu bud k 1. črvnu 2013 rozsah jho koncs živnostnským úřadm snížn pouz na rozsah provozování dopravy malými vozidly, tdy pouz pro nákladní vozidla do hmotnosti 3,5 tuny, rsp. v případě osobní dopravy pouz pro přpravu njvýš 9 osob! Odpovědný zástupc dopravc výměna dosavadních osvědční: Novla zákona o silniční dopravě spolu s Nařízním ES 1071/2009 sjdnocují pro clý prostor Evropské uni vydávaná osvědční na jdnotný vzor. Proto vyzývám všchny odpovědné zástupc, ktří drží osvědční vydané přd 4. prosincm 2011, buď jště bývalým Okrsním úřadm, nbo již vydaná našim Krajským úřadm; al pouz na bílém papíř s vodoznakm Olomouckého kraj (rsp. Okrsního úřadu), aby si tito požádali o bzplatnou výměnu dosavadních osvědční za jdnotný typ dl vzoru EU. Nové osvědční j formátu A4, světl hnědé barvy s vodoznakm v tvaru krychlí. Novlizované znění zákona o silniční dopravě nstanovuj žádné časové omzní pro podání žádosti o výměnu těchto osvědční, přdpokládá s al, ž stanovní určitého časového omzní v další novl zákona nastan! Odpovědní zástupci, ktří však nabsolvovali žádnou zkoušku Zprávy z města odborné způsobilosti v dřívější době např. na Okrsním úřadě nbo jim byly pouz uznány něktré přdměty stanovné zkoušky jn na základě dosažného střdoškolského nbo vysokoškolského vzdělání a nvyměnili si jště své dosavadní osvědční za typ dl vzoru EU, pak takové odpovědné zástupc důrazně vyzývám, aby tak učinili nprodlně, nboť tato možnost bzplatné výměny j časově omzna jn do 31. května 2014, a pokud tak odpovědný zástupc nučiní do stanovného trmínu, pak jho odborná způsobilost bzpodmínčně zanikn! K žádosti o vydání osvědční na základě vzdělání j nutné průkazně doložit, ž tnto odpovědný zástupc aktivně tuto činnost nustál a npřtržitě vykonává. Osoba vykonávající funkci odpovědného zástupc, bud must být (pokud s nbud jdnat přímo o daného dopravc, jnž si j sám sobě odpovědným zástupcm) buď zaměstnancm dotčného dopravc na základě pracovní smlouvy a účinně a npřtržitě řídit dopravní činnost podniku, nbo bud must mít tnto odpovědný zástupc s dopravcm uzavřnu písmnou smlouvu, s stanovním, ž úkolm odpovědného zástupc j i (mimo jiných případných úloh): řízní údržby vozidl, kontrola přpravních smluv a dokladů, základní účtnictví, přidělování nákladu nbo přprav řidičům a kontrola postupů v oblasti bzpčnosti. Odpovědný zástupc, ktrý al nní zaměstnancm podniku na základě pracovní smlouvy, můž řídit dopravní činnost max. čtyř různých podniků s vozovým parkm čítajícím njvýš 50 vozidl! Nově s bud u dopravc ověřovat, zda splňuj podmínku usazní podniku v příslušném člnském státě, tdy zda má na úzmí Čské rpubliky faktické sídlo (provozovnu), kd uchovává: svou podnikovou dokumntaci, účtní doklady a doklady obsahující údaj o dobách řízní a bzpčnostních přstávkách, kdy toto bud dopravc dokládat živnostnskému úřadu v rámci povinných změn druhu doprav v koncsní listině. U dopravc držícího koncsní listinu pro provozování nákladní dopravy vozidly s njvětší povolnou hmotností přsahující 3,5 tuny; rsp. autobusy s obsaditlností nad 9 osob, s bud v rámci ověřování podmínky usazní zkoumat, zda má k dispozici alspoň jdno nbo víc vozidl, a to buď vlastních, nbo pronajatých. Dopravc j povinn dopravnímu úřadu nahlásit njpozději do 30-ti dnů od udělní koncs, jakým konkrétním vozidlm/vozidly bud dopravu provádět. V trmínu do 30-ti dnů j dopravc pak povinn dopravnímu úřadu hlásit jakékoliv další změny v počtu jím provozovaných vozidl. Pokud nbud dopravc disponovat alspoň takovým jdním vozidlm, pak bud Krajským úřadm podán k příslušnému živnostnskému úřadu návrh na snížní rozsahu dopravy, pouz na vozidla do njvyšší povolné hmotnosti do 3,5 tuny, rsp. pouz na vozidla s obsaditlností do 9 osob! V mzinárodní nákladní dopravě s nově bud Eurolicnc a jjí opisy vydávat už i pro vozidla, jjichž njvětší povolná hmotnost, včtně přípojného vozidla (pokud bud připojno), přsáhn 3,5 tuny. Dosud tomu bylo jn u nákladních vozidl, jjichž clková hmotnost přsáhla 6 tun, nbo užitčná hmotnost přsáhla 3,5 tuny. Pokud tdy dopravc provozuj na základě udělné koncsní listiny pro mzinárodní nákladní dopravu provozovanou vozidly s njvyšší povolnou hmotností nad 3,5 tuny takové vozidlo (nbo jízdní soupravu), na nějž s dosud povinnost mít Eurolicnci nvztahovala, j nutné, aby kontaktoval odbor dopravy Krajského úřadu s žádosti o vydání Eurolicnc. Dosud vydané Eurolicnc nadál zůstávají v platnosti po dobu v nich uvdnou, a nní nutné j měnit za nové. těchto řidičů. (viz. článk 29 Nařízní (ES) 1073/2009). -rdwww.prostj Aktuální informac pro dopravc, platné od Kabotáž, tj. návaznost na mzinárodní přpravu věcí z jiného člnského státu nbo z třtí změ do hostitlského člnského státu. Dl Nařízní (ES) 1072/2009 bud možné provést týmž vozidlm až 3 kabotáž, al to až po dodání původního nákladu. Tyto kabotážní přpravy musí být uskutčněny do 7 dnů od posldní vykládky navazující na mzinárodní přpravu. Dál bud možné v uvdné lhůtě 7 dnů provést něktré nbo všchny kabotážní jízdy v jakémkoliv člnském státě za podmínky, ž budou omzny na jdnu kabotážní opraci na člnský stát v lhůtě 3 dnů od dn, kdy vozidlo vstoupí bz nákladu na úzmí tohoto člnského státu. Dopravc musí přdložit jasné důkazy o mzinárodní přpravě, běhm níž přijl do hostitlského člnského státu, a o každé návazné kabotáži, ktrou v něm uskutčnil. Tímto Nařízním s stanovují jasné a jdnoznačné požadavky na doložní oprávněnosti kabotáž. Pro řidič autobusů a autokarů s Nařízním (ES) 1073/2009 upravuj Nařízní (ES) 561/2006, tak aby řidiči, vykonávající jdnorázovou mzinárodní přílžitostnou přpravu osob, měli možnost odložit týdnní dobu odpočinku až o 12 po sobě jdoucích 24 hodinových časových úsků. Takový odklad bud však podléhat vlmi přísnému dohldu Komis, tak aby nbyly nžádoucím způsobm narušny sociální ržimy Vyhodnocní soutěž Jízda bz nhod Dn dojli řidiči osobní dopravy rozhodnou hranici v soutěži Jízda bz nhod. Přikryl Václav km Dolžl Antonín km Grumlík Lubomír km Kadidlo Miroslav km Sdlák Františk km Bčková Mari km Kolda Vladimír km Kovařík Dušan km Ing. Laštůvka Vlastimil km Makoš Pavl km Mládk Radovan km Sojka Pavl km Šoc Rostislav km Šušlík Martin km Tomáško Tibor km Kilomtry bz dopravní nhody dojli i řidiči nákladní dopravy Kyslák Antonín km Harik Milan km Škvír Dmtr km

7 j Významné stavbně invstiční akc roku 2012 V roc 2012 bylo ralizováno množství invstičních akcí. Finanční objm těchto stavbních akcí přsáhl 120 mil. Kč. Víc nž 30 mil. Kč bylo získáno formou dotací. Rkonstrukc komunikac ulic Mlantrichova Zprávy z města Dostavba ZŠ Majakovského,Vrahovic Byla provdna posldní tapa akc Mlantrichova rkonstrukc komunikac. Clkové náklady činily cca 5 mil. Kč. Prác provdla firma Eurovia Brno. Cyklistická stzka Olomoucká IV. tapa Za příspěvku Ministrstva financí v výši 10 mil. Kč byla provdna dostavba třípodlažní budovy II. stupně. Clkové náklady činily 44 mil. Kč. Ralizovala firma Manag Zlín. Zámk svrní křídlo V rámci invstiční akc byla provdna výstavba dalšího úsku cyklostzky o délc 60 m včtně přchodu s bzpčnostním ostrůvkm. Clkové náklady činily 0,5 mil. Kč. Stavbu ralizovala firma Contunix Kroměříž. Zámk rkonstrukc jižní fasády Za příspěvku Rgionálního opračního programu v výši 9,7 mil. Kč byla provdna rkonstrukc další části objktu zámku pro potřby Základní umělcké školy Vladimíra Ambros. Clkové náklady činily 27 mil. Kč. Ralizovala firma První litomyšlská stavbní Litomyšl. Městský hřbitov rkonstrukc vřjného WC Na obnovu kulturní památky rstaurování jižní fasády zámku byla poskytnuta dotac z rozpočtu Olomouckého kraj v výši 0,3 mil. Kč. Clkové náklady činily 4 mil. Kč. Rkonstrukci provdla firma RG Zsta Prostějov. 8 Byla provdna rkonstrukc domku na jižním okraji Městského hřbitova, kd s nachází sociálního zařízní. Clkové náklady činily cca 2 mil. Kč. Ralizovala firma Kltx Brno. Ing. Antonín Zajíčk, Bc. Iva Vslá, Odbor rozvoj a invstic, Magistrát města Prostějova

8 j Již několik volbních období probíhá v městě Prostějově systmatický procs rgnrací jdnotlivých sídlišť, ktrý j zaměřn na zlpšní životního prostřdí pro občany města Prostějova. V rámci tohoto programu jsou upravovány chodníky, parkoviště, sídlištní zlň a vškré vybavní s cílm učinit obytný prostor příjmnějším. Rvitalizováno již bylo sídliště Hloučla, sídliště Svobody, sídliště Tylova a sídliště Dolní. Prác probíhají na sídlišti. E. Bnš a připravována j rvitalizac sídliště Šárka. Rvitalizac probíhá postupně. Výsldk j vždy závislý na množství prostřdků, ktré j možné invstovat, případně na objmu dotací, ktré s na rvitalizaci podaří Zprávy z města získat. J tdy možno konstatovat, ž i tam, kd byly mnohé úpravy provdny, j stál co zlpšovat. V současné době j úsilí zaměřno na zajištění dalších tap rvitalizac sídl. E. Bnš, kd by měly být dokončny prác v roc 2013 na jižní části (mzi fotbalovým arálm a Domm služb) a na svrní části (svrně od Střdiska mládž kopané). REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ E. BENEŠE Pro informaci j vhodné rkapitulovat, ž podobně jako na již zmíněných sídlištích, bylo na sídlišti E. Bnš vynaložno již téměř 24 mil. Kč v těchto tapách za přispění dotac z Ministrstva pro místní rozvoj ČR. Rkapitulac výstavby rgnrac panlového sídliště E. Bnš: Funkční clk IV. Komunikac (parkoviště u základní školy E. Valnty), přístřšk na odpady, sadové úpravy Ralizac: Zhotovitl: Hanácké stavby, Prostějov Cna stavbních prací: cca 1,8 mil. Kč Funkční clk I. Komunikac a parkovací plochy, rkonstrukc vřjného osvětlní, sadové úpravy, cyklistické stzky, chodníky a zastávky MHD svrozápadní část sídliště Ralizac: Zhotovitl: INSTA, Olomouc Cna stavbních prací: cca 13,4 mil. Kč Funkční clk I. Odpadové hospodářství přístřšky na kontjnry Ralizac: 2010 Zhotovitl: INSTA, Olomouc Cna stavbních prací: cca 3 mil. Kč Funkční clk II. Mobiliář, rkonstrukc vřjného osvětlní, přístřšk na odpady, komunikac, sadové úpravy svrovýchodní část sídliště Ralizac: 2011 Zhotovitl: INSTA, Olomouc Cna stavbních prací: 7,7 mil. Kč Ing. Antonín Zajíčk, vdoucí Odboru rozvoj a invstic, Magistrát města Prostějova Změna úřdních hodin na Úřadu prác S účinností od dochází k změně úřdních hodin na všch kontaktních pracovištích Úřadu prác Čské rpubliky a to násldovně: Pondělí 8:00 12:00 hodin 13:00-17:00 hodin Útrý 8:00 11:00 hodin Střda 8:00 12:00 hodin 13:00-17:00 hodin Čtvrtk 8:00 11:00 hodin Pátk 8:00 11:00 hodin (jn pro vidnci nových uchazčů o zaměstnání a příjm žádostí o npojistné sociální dávky či pozvané klinty) Výzva čtnářům Spoluprác s prostějovskou nmocnicí Městská polici po dohodě s pracovníky nmocnic uspořádala sbírku šatstva pro osoby léčné na oddělní LDN. Důvod byl zcla prostý. Mzi pacinty jsou často bzdomovci a lidé bz příbuzných. Po opuštění zdravotnického zařízní Vážní občané, prosím Vás o zapůjční historických matriálů týkajících s prostějovské nmocnic pro připravovaný matriál k výročí nmocnic. Dokumnty (fotografi, tisky apod.) přdjt pracovnicím Rgionálního informačního cntra v zámku na Prnštýnském náměstí. Nzapomňt označit obálku svou adrsou a njlép i tlfonním číslm, abychom Vám mohli matriály vrátit zpět. Děkujm Magistrát města Prostějova mnohdy nmají k dispozici použitlné oblční. Proto s strážníci rozhodli těmto občanům pomoci a to prostřdnictvím této sbírky. K přdání věcí došlo v čtvrtk v dopoldních hodinách v prostorách LDN. -ja- 9 ANGLIČTINA PRO DĚTI PROSTĚJOV Hln Doron Early English Intrnational Rostm s Angličtinou: Angličtina pro děti! a njnom pro ně! Angličtina pro děti Prostějov/Vyškov už dávno nní jnom pro děti! V tomto roc s Angličtina pro děti stala oficiálním partnrm Cambridg jazykových zkoušk, takž příprava na Cambridg zkoušky a jjich ralizac bud probíhat přímo na půdě Angličtiny pro děti! Zárovň v tomto roc přichází s skvělým kurzm pro tnagry (úrovň B2), opět hravý, dobrodružný a poutavý kurz, ktrý j postavn na příběhu Supr Stars! Kurzy pro střdně pokročilé či pokročilé studnty jsou stjně zajímavé a multisnsorické jako pro děti. Gramatika, jazykolamy, procvičování výslovnosti na všchny tyto oblasti jazykové výuky mám hry. V okamžiku, kdy s z nudného, bzmyšlnkovitého mmorování nbo pasivního vstřbávání stan hra či soutěž, jsou výstupy uční nsrovnatlné a nbolí!, komntuj Eva Šmídová, lktorka a managrka Angličtiny. Pro dospělé studnty vd Angličtina už třtí rok anglickou kavárnu English Café, zaměřnou na angličtinu v praxi, tj. mluvní, poslch. A končně děti Angličtiny mají njvyšší čas na přípravu kostýmu, protož od února bud probíhat týdn věnovaný Mardi Gras (Masopustu), bud s vyučovat v maskách a pro angličtinář budou na každé hodině připravny tématicky zaměřné hry a výtvarné aktivity. Běhm tohoto týdn bud odměněn každý, kdo přijd v kostýmu a určitě bud must počítat s přdstavním toho, koho v tomto kostýmu ztvárňuj, samozřjmě v angličtině. Angličtina připravila pro angličtinář zimní příměstskou školu v rakouském Hallinu u Salzburgu, kd s nachází sstrská English for childrn pod vdním Evy Šmídové. Kromě dopoldní angličtiny s děti mohou těšit na odpoldní outdoorové aktivity: lyžování, plavání, cstu světl apod. Aktuální informac o Angličtině pro děti Prostějov najdt na wbu angličtiny na a na -rd- Zkus to taky! Maturita bz strsu Njhustější knížky a CDéčka Noví kámoši z zahraničí na Facbooku Njvíc cool dostupný mimoškolní program S námi zmáknš i Cambridg ESOL tsts!!! KONTAKTUJ NÁS HDTE_Tn_Talnt_inzrc_HLASKA_188x86_v2.indd 1 1/8/13 7:33 PM

9 j Slavnostní zakonční Prnštjnského roku 2012 v Pardubicích Zástupci statutárního města Prostějova s v prosinci zúčastnili historické konfrnc, Uplynulý rok 2012 byl Ministrstvm kultury Čské rpubliky vyhlášn Prnštjnským rokm. Z čtných akcí pro laickou i odbornou vřjnost, ktré v rámci projktu proběhly, lz jmnovat například výstavy, konfrnc, tradiční výlov prnštjnských rybníků, Hradozámckou noc na Kunětické Hoř a mnoho dalších. Protož bývalá prnštjnská panství zahrnují úzmí několika dnšních krajů, byla navázána spoluprác s krajskými a obcními samosprávami, muzi, archivy a dalšími subjkty. Slavnostní zakonční prnštjnského roku proběhlo 12. prosinc 2012 na prnštjnském zámku v Pardubicích a mělo formu historické konfrnc, ktré s zúčastnili organizátoři jdnotlivých akcí, zástupci měst, odborníci na dějiny umění a dějiny prnštjnského období i laická vřjnost. Za statutární město Prostějov s akc zúčastnili zástupci Magistrátu města Prostějova (Danil Zádrapa, Jitka Vybíralová a Martina Váňová), ktří spolu s pracovnicí Muza Prostějovska PhDr. Michalou Kokojanovou a rstaurátorkou akad. mal. Yvonou Ďuranovou na tomto fóru široké odborné i laické vřjnosti przntovali významný příspěvk statutárního města Prostějova k Prnštjnskému roku 2012 odkrytí a rstaurování cnných rnsančních nástěnných malb na prostějovském zámku, ktré Publicistika pravděpodobně zobrazují clovropský unikát rodovou galrii Prnštjnů. Przntac prostějovských malb vzbudila živý zájm účastníků a přispěla k propagaci našho města. Txt a foto: Mgr. Danil Zádrapa, vdoucí oddělní památkové péč stavbního úřadu Magistrátu města Prostějova Prnštjnská lgnda nad vstupm do pardubického zámku. Prnštjnské malby v intriéru zámku v Pardubicích. Pardubický zámk. Páni z Prnštjna Páni z Prnštjna patřili mzi staré moravské panské rody. Jako svůj rb užívali zubří hlavu s houžví v nozdrách na stříbrném či zlatém štítě. Dějiny tohoto rodu můžm sldovat od konc 12. stoltí do roku 1631, kdy Prnštjnové vymřli po mči. Po víc nž čtyři stoltí rod ovlivňoval njn dějiny Moravy a Čch, kd po nich dodns zůstala mnohá města a vsnic, panská sídla či množství hodnotných umělckých děl, al zanchal také hlubokou stopu i v tak vzdálných místch, jako bylo například Španělsko a Itáli, s ktrými Prnštjny spojovaly čtné vazby rodinné, kulturní, politické i nábožnské. Hraldická pověst Lgndárním prapřdkm Prnštjnů byl uhlíř Vaněk (Věňava). Když s podl pověsti s v roc 564 v lsích kolm hradu Zubštjna potuloval divoký zubr, ktrý škodil lidm a mnoho jich zabil, bylo vyhlášno, ž tn, kdo kraj zubra zbaví, bud bohatě odměněn. Uhlíř Vaněk jdnou v ls zubra potkal a ukryl s přd ním do své boudy. Zubr na něj stál dorážl, Vaněk začal zubra krmit chlbm a zubr s uklidnil. Potom mu pokaždé, když s potkali, dal opět nějaký chlba, až si zvíř ochočil. Ochočnému zubrovi Vaněk provlékl nozdrami houžv, upltnou z proutí, a zubra přivdl markraběti na Zubštjn. Vládc Vaňka bohatě odměnil, přnchal mu clé úzmí, ktré dokázal objít za jdn dn od slunc východu do slunc západu. Rodový rb Na paměť statčného uhlíř měli jho potomci právo užívat jako rodový rb zubří hlavu s houžví v nozdrách. Houžv symbolizovala chytrost a odvahu, ktrá přmáhá hrubou sílu. Prnštjnský rb můžm kromě vstupního portálu prostějovského zámku a malb v zámckém tančním sál vidět také např. na mramorovém rliéfu druhotně zazděném v úrovni třtího patra hradu Prnštjn, nad vstupní bránou hradu Hlfštýn, nad hlavní bránou zámku v Pardubicích či nad bočním svrním portálm pardubického kostla sv. Bartoloměj. Rodové hslo Kdo vytrvá, zvítězí. 10 Prnštjnské malby v intriéru zámku v Pardubicích.

10 j Publicistika Slavnostní zakonční Prnštjnského roku 2012 v Pardubicích spojné s slavnostním zakončním Prnštjnského roku 2012 v Pardubicích. Malby v tančním sál prostějovského zámku po rstaurování. Instalac panlů s przntací rstaurovaných prnštjnských malb na zámku v Prostějově. Část prostějovské dlgac v údivu nad malbami na pardubickém zámku. Prostějovský zámk byl založn na místě bývalé Kostlcké brány v svrní frontě městských hradb a tvořil ndílnou součást městského opvnění. Stavbně vznikal postupně v několika tapách. Stavba započala za Jana z Prnštjna v ltch , v ltch byl zámk dokončn a vrcholně rnsančně přstavěn za Vratislava z Prnštjna, ktrý s inspiroval při své návštěvě v slzském Brigu (dnšní Brzg ndalko Wroclavi v Polsku). Odtud také byli na stavbu zámku a jho výzdobu pozváni mistři tamní kamnické a sochařské huti mj. Gaspar Cuno a Michal Přdsdnictvo prnštjnské konfrnc - známí historikové, spcializující s na prnštjnské období. Rnsanční zámk v Prostějově Kramr s svými pomocníky. Na nádvoří zámku byly vystavěny pozdně rnsanční arkády, ktré s do dnšní doby ndochovaly (byly zničny patrně běhm třictilté války, kdy byl zámk vypáln a zpustošn) a zámk byl vyzdobn řadou kamnických prvků včtně několika pozdně rnsančních portálů (něktré z nich byly později přnsny na jiné domy v městě). Význam zpočátku rprzntativního sídla moravské větv prnštjnského rodu postupně upadal a po třictilté válc za nových vlastníků Lichtnštjnů - nbyl silně poničný zámk již nikdy obnovn do původní podoby a stal s hospodářským objktm (sklady, sýpka, později txtilní výroba), částčně využívaným také jako byty, židovské vězní či (po přstavbě na počátku 20. stoltí) jako sídlo úvěrního spolku Záložna a zastavárna v Prostějově. Právě thdy získal svou typickou sgrafitovou výzdobu s vlastnckými a hanáckými lidovými motivy od Jano Köhlra. I přs složité osudy zámku s do dnšní doby na řadě míst intriéru (hlavně na obvodových stěnách a v oknních záklncích a špaltách) dochovala pod nánosy pozdějších omítk vzácná rnsanční intriérová výmalba, zhotovná tchnikou scco, v formě 11 dkorativních, zjména rostlinných motivů, v horní části opatřných portrétními mdailonky s vyobrazním mužských a žnských tváří (snad prnštjnská rodová galri). Tato výmalba od nznámého autora j doplněna v spodní části oknních špalt naivními krsbami rudkou, taktéž od nznámých autorů, s řadou dobových nápisů. Existnc rnsančních malb na prostějovském zámku j známa již od počátku 20. stoltí, kdy byly částčně odhalny při rkonstrukci zámckých intriérů (a zaznamnány na akvarlch učitlm krslní místní rálky Tomášm Štětkou) a opět skryty pod omítkou, a byla v ndávné době potvrzna průzkumy v rámci clkové rkonstrukc zámku. Invstorm rkonstrukc j současný vlastník zámku statutární město Prostějov, ktrý s taktéž rozhodl při úpravách prostor pro budoucí využití Základní umělckou školou Vladimíra Ambros pro rstaurování dochovaných malb v prostorách dřívějšího zámckého (dns tančního) sálu a přdsálí. Průzkumy malb v těchto prostorách provdl v roc 2011 rstaurátor PhDr. Lubomír Dvořák a v roc 2012 byly citlivě rstaurovány rstaurátorkou akad. mal. Yvonou Ďuranovou do dnšní podoby.

11 j Pocházl z rolnické rodiny v Bojkovicích. Nižší gymnázium studoval v Strážnici ( ), Vyšší pak v Pršpurku (dnšní Bratislava) v ltch Po té byl přijat k studiu tologi na Bohoslovcké fakultě v Olomouci. Tologická studia ukončil v roc Po kněžském svěcní s stal jho prvním působištěm Rožnov pod Radhoštěm, kd byl dva roky kaplanm. Už thdy s v něm naplno projvilo jho nadání, láska k rodnému kraji, vlastnctví, vztah k historii, lidovému umění, jazyku. Všímal si života místních lidí, jjich zvyků, pověstí, písní. Kromě svých kněžských povinností, s zápalm studoval a zaznamnával poklady lidové kultury. V této rozsáhlé badatlské činnosti pokračoval i na svém druhém kněžském místě v Polšovicích, kd působil 10 roků ( ). Zd rozšířil své působní do značné šíř. Pro své znalosti histori, lidových zvyků a folklóru valašského a slováckého rgionu, byl doporučn v roc 1873 historiku Františku Palackému jako zasvěcný průvodc na jho putování východní Moravou. Popis této csty vydal knižně v dvou vydáních v ltch 1873 a 1878 s názvm: Františk Palacký a jho csta po východní Moravě. V roc 1873 začala jho spoluprác s časopism Matic moravská. Uvřjnil tam např. rozsáhlou studii: Řád cchovní, ktrýž dali páni z Žrotína poddaným svým v Mziříčí Vlašském a Rožnově r a Podklady k tomuto článku získal v archivu města Valašského Mziříčí. Zandlouho na to v roc 1874 vyšla jho kniha: Kytic z národních písní mor. Valachů (nakladatlství F. Urbánk Praha), kd zúročil svá bádání v době svého působní v Rožnově. V Rožnově založil i Národní obcnou knihovnu, ktré později odkázal své knižní fondy Ondřj Palacký, bratr historika Františka. V Polšovicích s zasloužil njn o povznsní duchovní správy, angažoval s při založní archologického a muzjního spolku Vlhrad, al také, aby pomohl povznést svůj kraj i hospodářsky inicioval založní Potravního spolku, Záložny a Vinařského družstva. Zd rozšířil svou činnost i o archologická bádání a vykopávky v okolí Polšovic. Nálzy věnoval místnímu muzu. Jako ctitl cyrilomtodějské tradic uvítal rozhodnutí papž Lva XIII. z roku 1880, ktrým v ncyklic Grand Munus rozšířil úctu k slovanským věrozvěstům na clou církv. Jako důkaz vděku zorganizoval v roc 1881 Pouť Slovanů do Říma. Když byl v roc 1883 ustanovn jako katchta a později učitl nábožnství a čského jazyka na čské rálc v Prostějově, věnoval část svých archologických nálzů spolku Vlastnckého muza v Olomouci, kd s stal člnm. Pilně přispíval do Časopisu vlastnckého Muzjního spolku v Olomouci v článcích o životě a díl J. A. Komnského, Hankho z Hankštjna. Psal o archologických nálzch na Prostějovsku (v Hrubčicích, Bdihošti, Žšově, Určicích). Mimo své učitlské povolání, ktré vykonával s láskou a zápalm, pořádal pro žáky i vřjnost přdnášky a vycházky. Zajímal s i o sociální postavní dělnické mládž. V roc 1866 založil v Prostějově Spolk katolických tovaryšů, pro ktrý začal vydávat časopis Vzájmnost. Zd otiskoval první články o dějinách města, např. Paběrky z njstarších dějin Prostějova, K dějinám starších řmsl domácích, Nhody v Prostějově r. 1563, Vlký požár v Prostějově r Vydal také Cyklus z památných knih cchovních města Prostějova, Paměti o školách Prostějovských od počátku až po bitvu Bělohorskou, Knihtiskařství v Prostějově v době 16. a 17. stoltí a mnoho dalších. Všchny tyto studi později pojal do stěžjních prací svého plodného působní v Prostějově, vydaných jako součást Výročních zpráv čské rálky pod názvy: Paměti o věcch nábožnských v Prostějově od njstarších dob až do roku 1620 (1901) a později druhá část: Paměti o věcch nábožnských v Prostějově od roku 1620 až na naši dobu (1905). Historii Prostějova věnoval vlkou část svého díla, navštěvoval archivy a muza např. v Brně, Olomouci, Valašském Mziříčí. V třboňském archivu objvil zakládací listinu kláštra augustiniánských kanovníků v Prostějově Ptra I. z Kravař, danou na hradě Plumlově dn Od roku 1888 s stal spolupracovníkm vydávání Ottova slovníku naučného, pro ktrý v roc 1903 zpracoval hslo Prostějov. P. Františk Kožluha byl aktivním přispěvatlm rgionálního tisku např. Hlasu, Moravské Orlic, Našinc, Našho Domova, Hanáckého Kraj a dalších. V posldně jmnovaném časopis, kd vycházly v ltch 1901 a 1907 jho Paměti o věcch nábožnských, byl uvřjněn v roc 1902 jho článk: Co bud s dějinami Prostějova? Prof. Pavl Mark o něm v této souvislosti píš: Můžm ho proto oprávněně nazvat prvním historikm, ktrý formuloval problém napsání dějin města. (Prostějov, Dějiny města 1, Prostějov 2000). P. Františk Kožluha byl také prvním, kdo s v roc 1893 ujal úkolu uspořádat městský archiv. Tn byl po ukonční němcké správy města v katastrofálním stavu. F. Kožluha tak zachránil mnoho důlžitých listin a dokumntů, al současně získal i cnné poznatky o historii města, na ktré pracoval až do konc svého života. Profsor Kožluha tak stál u založní městského archivu. Publicistika Profsor P. Františk Kožluha (* ) P. Františk Kožluha požádal v roc 1909 po vyčrpávající a 25 lt trvající nzištné práci pro farnost, školu a město o pnzionování. Odšl do Vlachovic u Valašských Klobouk, kd 3. ldna 1912 zmřl. Vloni, v době vydání výš uvdné knihy, to bylo právě 100 lt. Na paměť tohoto nadaného a zapálného kněz, učitl, badatl, historika a nsmírně činorodého a pracovitého člověka, jnž s významným způsobm zasloužil o poznání histori města Prostějova, bylo na schůzi městského zastupitlstva 20. října 1939, jako uznání jho zásluh, rozhodnuto o přjmnování 12 Osobnosti Prostějovska Na podzim minulého roku vydal Klub historický a státovědný v Prostějově svou první publikaci: Osobnosti Prostějovska. Byly do ní zařazny významné osobnosti narozné, či žijící a dlouhodobě působící v našm městě nbo rgionu. Ukázalo s, ž takových osobností j vlký počt. Větší nž by bylo možné včlnit do jdné publikac. Proto bych rád připomněl v stručných mdailoncích tři osobnosti, ktré v publikaci njsou uvdny. Jd o P. Františka Kožluhu, P. Františka Starého a JUDr. Františka Trčalu. prostějovské Trištovy ulic na ulici Kožluhovu (u rkonstruovaného Špalíčku střdověkých domů bývalé židovské čtvrti v Prostějově, navazující na Kostlní ulici). Při této přílžitosti vlmi ocňuji práci Jiřího Laurnčíka z Prostějova, ktrý v roc 2004 vydal po dlouhodobém studiu v archivch a knihovnách vlastním nákladm v nakladatlství Matic Cyrilomtodějská v Olomouci Sborník všch článků a prací profsora F. Kožluhy s jho podrobným životopism. Vš doprovodil vlmi zasvěcným komntářm k jho působní a dílu. Čtnář nbo badatl zd nalzn na jdnom místě cloživotní dílo P. Františka Kožluhy v dvou svazcích s názvm: Paměti o věcch nábožnských I. a II. Karl Kavička Zvm Vás srdčně na vzdělávací akci CHRAŇME SE PŘED NÁKAZOU Zdravotníci a vřjnost partnry v boji proti nákazám KDE: Kavárna Národního domu v Prostějově, Vojáčkovo nám. 218/1, Prostějov KDY: útrý (hodina: 1. akc od 14:00, 2. akc od 16:00) Jd o dvě stjné dvouhodinové akc, přihlásit s lz na ktroukoliv z nich. Akc j určna pro vřjnost, ktrá při výkonu svého povolání pracuj s populací různého věku a v různé sociální situaci. J připravna na míru profsím, jako jsou učitlská povolání pro všchny stupně a druhy škol, zdravotnická povolání, zaměstnanc v sociálních službách, vřjných stravovacích službách, státní správě, místních samosprávách, obchodu, zaměstnanc nziskových organizací, charit, občanských sdružní, atp., tj. všud tam, kd dochází k kontaktu s klinty a kvalitní znalost problmatiky ochrany proti nákazám a správné hyginy rukou můž významně omzit či zcla zabránit přnosům různých druhů onmocnění. Praktická ukázka s nácvikm: > správného mytí rukou z pohldu lékař > použití vhodného dsinfkčního prostřdku, > možnost ověřní dokonalého mytí rukou pod UV lampou, Přdnáší a praktickými ukázkami provádí spcialisté lékaři z pražských nmocnic.: prof. MUDr. Robrt Gürlich, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Lindnr, CSc., prim. MUDr. Václava Adámková. Přihlášky na vzdělávací akci zasíljt do na -mail: nbo tlfonicky: , , Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Tinclová, tl.: , Akc j bzplatná. Na akci j nutno s přihlásit přdm z důvodu kapacit. Akc z projktu č CZ.1.07/3.1.00/ s názvm ZDRAVÁ SPOLEČNOST. Tnto projkt j spolufinancován Evropským sociálním fondm a státním rozpočtm Čské rpubliky

12 j Cntrum pro rodinu v Prostějově j pobočkou pastoračního Cntra pro rodinný život Olomouc při Arcibiskupství olomouckém a již třtím rokm funguj v salsiánském domě v Krasicích. Cntrum j nzisková organizac, jjímž posláním j podporovat a hájit tradiční hodnoty manžlství a rodiny, zprostřdkovávat vzdělávací a poradnské aktivity, nabízt aktivity pro spolčný volný čas rodičů a dětí a tím podporovat zdravé fungování rodin. V Cntru pro rodinu nabízím cloroční programy, do ktrých zvm další účastníky: TVOŘIVÁ DÍLNA j určna pro všchny děti, rodič a ostatní tvůrčí zájmc. Zúčastnit s můžt každé pondělí od do hodin. Pracujm s různými matriály a výtvarnými tchnikami: kramickou hlínou, papírm, voskm, Fimm, txtilm, hdvábím aj. Příspěvk na matriál - 30 Kč pro děti a 50 Kč pro dospělé. PRVNÍ ŠKOLIČKA j dopoldní kroužk typu miniškolky, určný rodinám s dětmi od 2 do 4 roků. Usnadňuj přípravu na nástup do MŠ, připravuj na sparaci od rodičů a navazování vztahů s vrstvníky v malé skupině a bzpčném prostřdí. Příspěvk za kroužk j 120 Kč (40 Kč/hod) Od února v návaznosti na tnto program připravujm přdnášky pro rodič, jak s připravit a jak zvládnout možné krizové jvy školní zralost, alrgi, vady výslovnosti, grafomotorika, rlaxační tchniky, stravování. Dál pokračuj ABY MALÉ BYLO VELKÉ - kroužk plný příběhů a písničk rozvíjjící základní tické hodnoty a postoj. Nábožnství hrou a zábavou pro děti od 3 do 6 lt. Součástí j výtvarné tvořní, jdnoduchá modlitba a hra. Každý čtvrtk od 16 do 17 hodin. V spolupráci s Ligou pár páru pořádám kurz SYM- PTOTERMÁLNÍ METO- DY PŘIROZENÉHO PLÁ- NOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ. V kurzu bud probírána symptotrmální mtoda fyziologi žnské plodnosti, pozorování a hodnocní příznaků, určování plodných a nplodných období, pomoc v docílní těhotnství, kojní a návrat plodnosti po porodu.. První úvodní stkání s bud konat 6.února 2013 od hodin. Další jsou naplánovány na 20.2., 6. 3.a vždy v střdu od hodin Publicistika CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV o.s. Nám. J.V.Sládka 2, Prostějov-Krasic, -mail: Wbové stránky Číslo účtu / 2010 Přijímám přihlášky tl , ) Od břzna bychom rádi zorganizovali KURZ ROZ- VOJE OSOBNOSTI ŽENY, ktrý j zaměřn na posílní sbvědomí žny, sbpoznání, komunikační dovdnosti, jak zvládnout strs Kurz tvoří sdm čtyřhodinových lkcí. Doprovodnou službou bud hlídání a péč o děti. Přijímám přdběžné přihlášky. Rodič s jjich ratolstmi zvm do KŘESŤANSKÉ- HO MATEŘSKÉHO CEN- TRA MATKY MARKÉTY každé dopoldn v PONDĚ- LÍ, STŘEDU A PÁTEK od 9-12 hod. V pondělí a v střdu začíná spolčný program v hod. krátkou modlitbou a čtbou z Písma a zpíváním s kytarou. Násldují hry, zpívání s dětmi, hraní na nástroj, uční nových říkadl a ukazovačk. Nakonc j připravné tvořní pro njmnší. V pátk j volná hrna - tj. bz organizovaného programu si můžt přijít pohrát s dětmi a popovídat. KONTAKT a INFORMACE: Cntrum pro rodinu Prostějov, Mgr. Jitka Havlíčková tl , Rádi bychom informovali vřjnost o tom, ž otvírám od druhé půli února 2013 osvědčné počítačové kurzy pro sniory, ktré s konají v spolupráci s Informačním cntrm pro mládž (ICM). Začínám kurzm pro úplné začátčníky, o ktrý bývá tradičně njvětší zájm, na ktrý navazuj rozšiřující kurz pro začátčníky, a do naší nabídky zařazujm i nadstavbové kurzy Prác s flash diskm a Prác s foto g r a fi í, ktré si našly také své příznivc. Všchny kurzy jsou zaměřny prakticky, naučím užitčné znalosti a dovdnosti, práci Člnové sdružní OO SONS Prostějov s zúčastňují zajímavých akcí, ktré probíhají také za finanční podpory statutárního města Prostějova v rámci Tvořivé dílny pro nvidomé. Probíhají njrůznější kurzy pltní z pdingu pro při Cyrilomtodějském gymnáziu a matřské škol v Prostějově s základními programy, použití mailové adrsy, vyhldávání na intrntu, atd. Účastníci dostávají pracovní matriály v cně kurzu a navíc mají možnost procvičovat své dovdnosti každé odpoldn zdarma pod vdním pracovníků ICM. Zajistět si svou účast co njdřív a přihlast s: Mgr. Taťána Ságlová, tl: nbo mailm na adrsu: Víc informací nalznt také na stránkách: prostjov.cz/ccu/. Jst srdčně zváni. těžc zrakově postižné, korálkování i tvořní z kramické hlíny. Vznikají tak zvončky, misky, dkorativní přdměty pro potěšní a rozvíjní jmné motoriky. Časopis Smtamník j zdrojm informací pro člny OO SONS Prostějov. Pravidlně informuj o akcích pro naš zrakově postižné občany. app/skc/260/smtamnik Na památku zmizlých sousdů Obracím s na Vás s násldující prosbou. Kdybyst mohli prohlédnout své staré fotografi, či fotografi po příbuzných, na ktrých by mohly být buďto a/ školní fotografi dětí či studntů, narozných v období lt b/ fotografi zaměstnanců či úřadů či obchodů a továrn v rozmzí lt c/ rodinné fotografi na nichž by s mohli nacházt naši bývalí židovští sousdé, ktří byli zavražděni v době holocaustu. Nvadí, pokud nbudou fotografi popsány, zatím žijí jště svědkové, ktří by j mohli poznat a idntifikovat. Fotografi budou lktronickou cstou okopírovány a zaslány do Nadac trzínských studií, ktrá postupně doplňuj archiv obětí holocaustu. Budou také zvřjněny na intrntových stránkách města v katgorii Oběti holocaustu z Prostějova. Fotografi prosím přinst v obálc s nápism Zmizlí sousdé a případným kontaktm na Vás (z důvodu vrácní matriálů) do Rgionálního informačního cntra v zámku. Děkujm 13

13 j Informac Cny Města Prostějova za rok 2012 Město Prostějov udělí také Od šířní dmokraci, přs cv ltošním roc významným osobnostm Cny města. Do 28. února 2013 mohou občané, organizac nbo občanská sdružní nominovat jakoukoli významnou osobnost, jjíž prác znamná přínos pro město Prostějov. loživotní práci v divadlnictví až třba po činnost litrární či hudbní, uvdla vdoucí Odboru kanclář primátora Magistrátu města Prostějova Jaroslava Tatarkovičová. K nominaci j třba uvést jméno a příjmní osoby navržné Osobnosti, ktré výrazně na ocnění, dál za jakou napomohly k zvýšní prstiž města v jakékoli oblasti své činnosti, činnost by měl navržný kandidát cnu získat a podpis a kon- si zaslouží naš uznání. takt na navrhovatl. Nominac Ocňované obory činnosti nijak nvymzujm, abychom tím doručí navrhovatlé v písmné formě na podatlnu Magistrátu nzúžili výběr nominovaných. města do 28. února V uplynulých ltch byla Cna města udělna mnoha osobnostm, jjichž prác j rozmanitá. Mgr. Jana Gáborová, mluvčí Magistrátu města Prostějova Zbavt s po Vánocích starého lktra a vyhrajt Dostali jst pod vánoční stromčk novou lktroniku? Dali jst ji svým blízkým? Nzapomňt s pak kologicky zbavit starých spotřbičů, ktré už nbudt potřbovat. Můžt díky nim vyhrát tablt Samsung a další zajímavé cny. Stál totiž probíhá soutěž Sbírj a vyhraj!, ktrou jsm pro vás připravili v spolupráci s Olomouckým krajm a nziskovou organizací ASEKOL. Zapojit s můžt ihnd, od okamžiku, kdy si vytisknt soutěžní lták z wbových stránk www. askol.cz. Pak už jn stačí odnést staré lktrospotřbič na sběrný dvůr, kd obdržít razítko za každý jdn spotřbič. Jakmil jich budt mít pět, vyplňt kontaktní údaj a lták odšlt na PO BOX 75, Librc 3. Tisk ltáků nní omzn, naopak, čím víc donst lktra a odšlt orazítkovaných ltáků, tím větší šanci mát na výhru! Angličtina pro lamy Takový názv ns nová učbnic Ladislava Čcha, učitl na Gymnáziu Jiřího Wolkra. Jak autor uvádí, Angličtina pro lamy s v 55 kapitolách a na 151 stranách snaží zábavnou formou poukázat na typicky čské chyby mnoha studntů, s ktrými s Ladislav Čch stkal běhm své mnohalté učitlské prax. Kniha j určna komukoli přibližně od 12 do 112 lt, kdo by s chtěl na angličtinu podívat i z jiného pohldu a kdo s při uční také rád trochu pobaví. Kniha nnahrazuj standardní učbnic a nní určna pro úplné začátčníky. Spíš dává pochopit to, co možná v klasických učbnicích nvyčtt, přibližuj autor. Autogramiáda nové učbnic proběhla na Gymnáziu Jiřího Wolkra 18. prosinc. Víc na www. ajprolamy.cz -rd- Šanc s jště zvyšuj, když s pustít do povánočního úklidu, prohldát půdy, sklpy a šuplíky, a vyhodít všchno lktro, ktré už nbudt nikdy potřbovat nbo ktré vám nahradí nové. Čas sbírat a vyhrát mát až do konc února, kdy s budou losovat vítězové za PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCE NA ROK 2013 Konzultační dny Čské obchodní inspkc proběhnou vždy první pracovní pondělí každého měsíc roku 2013 v zasdací místnosti Odboru rozvoj a invstic č.dv. 435 v třtím poschodí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, a to v níž uvdných trmínch: Únor Břzn Dubn Květn Črvn Črvnc clý kraj, první místo bud ocněno zbrusu novým tabltm od spolčnosti Samsung, hodnotné spotřbič obdrží i vylosovaní na místě. Přsná pravidla jsou uvdna na wbových stránkách v skci Sbírj a vyhraj! -rd - Srpn Září Říjn Listopad Prosinc Konzultac probíhají v časovém rozmzí od 13:00 do 16:00 hodin. Bližší informac j možno získat na Odboru obcní živnostnský úřad Prostějov, Školní 4, v přízmí budovy (dv. č ). BIONÁDOBY PRO PROSTĚJOV NEBUDOU Statutární město Prostějov s na základě vyhlášné dotační akc v rámci Opračního programu Životního prostřdí pokusilo znovu získat finanční prostřdky na pořízní bionádob (biopoplnic) o objmu 140 litrů, ktré měly být zapůjčny opět občanům našho města. Žádost byla bohužl Státním fondm životního prostřdí ČR zamítnuta. Občanům, ktří s již s žádostí o zapůjční bionádoby na magistrát města obrátili nbo o zápůjčc uvažovali oznamujm, ž v r bionádoby zapůjčovány nbudou. Děkujm za pochopní! Informac ČČK Odborná konfrnc Dn 23. února a stjné téma 25. února pořádá Oblastní spolk ČČK Prostějov, Milíčova 3 odbornou konfrnci pro nlékařské zdravotnické pracovníky akrditovanou u Čské asociac sstr za poplatk 200 Kč a 4 pasivní krdity. Témata a přdnášjící : 1/ Darkfild liv blood analysis = vysoc nadstandartní mikroskopická tchnika umožňující scrning vaší krv - Jana Miklášová 2/ Prvnc v péči o zdraví - přkyslní organismu a správný pitný ržim - Jaroslava Dostálová 3/ Psychosociální a první pomoc při oštřní 14 popálnin 1., 2. a 3. stupně včtně ralistického maskování - Ing. Lnka Črnochová, Romana Došková Vřjná sbírka Dn 6. února od 9 do 11 hod pořádá Oblastní spolk ČČK Prostějov, Milíčova 3 sbírku. Sbírám zbytky pltacích přízí, jhlic na pltní, háčky na háčkování, bavlnky na vyšívání, látky na vyšívání - panamu, kanavu, zbytky stuh, prýmků, krajk, látk, dál sbírám oděvy dětské, dámské, pánské, obuv, kuchyňské potřby, bytový txtil a plyšové hračky. Věci nost prosím čisté a nděravé. Děkujm. Lnka Črnochová, ČČK

14 j Kultura POINT nabídn Tstostron Zlva nahoř: Vítězslav Lužný, Jakub Hyndrich, Alš Procházka, Vojtěch Pospíšil, Jan Šprynar, Miroslav Ondra, David Kolba, dol u piána zlva Lukáš Kamníčk, s kytarou Jakub Mojžíš Krjčí. Pozi a současné mladé divadlo po roc opět v kulturním klubu DUHA V čtvrtk dostanou opět po roc přílžitost přdvést své rcitační schopnosti mladí umělci z Prostějova a jho okolí. V sál kulturního klubu DUHA bud probíhat spádové kolo přhlídky umělckého přdnsu s postupm do krajského kola, ktré s uskutční tamtéž v měsíci břznu. Přhlídka patří do systému výběru na clostátní fstival pozi Wolkrův Prostějov, ktrý vyvrcholí tradičně v črvnu tohoto roku. Ltos s bud konat již 56. ročník! Wolkrův Prostějov umožňuj všm zájmcům o divadlo pozi a umělcký přdns a také vdoucím souborů, učitlům přdvším střdních škol, studntům umělckých a pdagogických škol a fakult vzájmné stkání, porovnání tvůrčích výsldků, vzájmnou inspiraci a výměnu zkušností. Spádového kola s můž zúčastnit každý rcitátor z rgionu Prostějov, ktrý ukončil 9. třídu ZŠ nbo odpovídající třídu vícltého gymnázia. Horní věková hranic nní stanovna. Soutěží s v třch věkových katgoriích a každý účastník si pro své vystoupní připraví jdn txt. V krajském kol dostanou (kromě rcitátorů sólistů) šanci vybojovat si postup na clostátní přhlídku Wolkrův Prostějov také divadla pozi, což j spcifická žánrová forma na pomzí divadla a umělckého přdnsu. Krajské kolo přhlídky divadl pozi s koná spolčně s krajskou postupovou přhlídkou studntských divadlních souborů MLADÁ SCÉNA. Odtud mohou doporučné soubory postoupit na clostátní přhlídku, ktrá proběhn v črvnu v Ústí nad Orlicí. Soubory s mohou této přhlídky zúčastnit s divadlními inscnacmi bz omzní druhového či žánrového. Limit j stanovn pouz věkový vystupujícím člnům musí být minimálně 15 lt a musí být studnty SŠ, SOŠ, VOŠ, VŠ, případně by měli věkově odpovídat střdoškolákům či vysokoškolákům. Srdčně tdy zvm všchny zájmc o toto potické klání, jhož pořadatli jsou Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, odbor školství, kultury a sportu, oddělní Duha Kulturní klub u hradb a NI- POS ARTAMA Praha. Krajské přhlídky s uskutční za finanční podpory Olomouckého kraj. Vškré bližší informac nalznt zd: cz/obcan/magistrat/struktura- -magistratu/odbor-skolstvi-kultury/duha/ Případně nás kontaktujt na tl.: Mgr. Zuzana Kožnárková, Alic Grgušová Ilustrační foto: Bob Pacholík 15...jak zaraguj prostějovské publikum?... Na 21. a 23. února od hodin připravuj divadlo POINT při Gymnáziu J. Wolkra v svých prostorách na Olomoucké ulici skandální hru Tstostron. O jjí přípravě jsm si povídali s principálm souboru Alšm Procházkou. Už podl anotac k připravované hř půjd možná o tsunami v amatérském divadl. Co nám k tomu prozradít? A njn podl anotac, al i podl obsazní. Jdná s o hru pro sdm mužů, ktří s snaží vyrovnat s vztahovými otázkami a n vždy zrovna slušným jazykm. J to hořká komdi a už to, ž j zaměřna právě na otázku muž žna, zvdn určitě něktré diváky z židlí. Něktré kvůli tomu, aby opustili sál, a něktré k tomu, aby tlskali vstoj. Proč jst zvolili toto téma a tuto hru? Jště nž jsm zjistil, ž tuto hru hrají v Čské rpublic čtyři profsionální divadla a ž v Polsku dosáhla obrovské popularity, dostal s mi do rukou od Mirka Ondry slovnský přklad této hry a hnd po prvním přčtní jsm věděl, ž toto musím v POINTU nastudovat. Jsou tam nadhozny otázky, ktré si několikrát dnně kladm o partnrkách a o partnrch pochopitlně. Hlavně na něktré otázky díky tomu, ž s v hř o nich mluví, získá divák náznak odpovědi, přstož nní xplicitně řčno, jak věc řšit. Navíc hra nabízí hrcky tak různobarvnou škálu a přílžitosti, ž si myslím, ž j to pro náš soubor s takovým potnciálm přímo výzva. Dovolím si tvrdit, ž nám spadla přímo z nb. Kdo j autorm? J to současný polský autor Andrzj Saramonowicz, ktrý patří v Polsku k špičc. Dokonc měl podl plánu přijt na prmiéru, vzhldm k své vytížnosti musl návštěvu odložit. Slíbil však, ž s přijd na něktré přdstavní Tstostronu k nám do divadla POINT podívat. Přklad do čštiny pořídil Tomáš Svoboda, současný čský dramatik. Kdo s ujal rži? Musím říct naostro chtěli jsm to ržírovat všichni, al na druhou stranu nikdo, protož jsm v tom zárovň chtěli všichni hrát. Takž volba rži padla nakonc na Jakuba Hyndricha, našho zkušného ržiséra. Tn zvolil mtodu nabízní řšní různých situací s tím, ž po nás jako po hrcích chc, abychom ragovali na výchozí situaci, na atmosféru. Zkouší způsobm v amatérském divadl dost nzvyklým, ž jd v podstatě po clcích, skrz něž s dostává k mnším clkům až k počátční motivaci postav. Od tohoto s samozřjmě odvíjjí dané vztahy. Můžš naznačit něco z příběhu? Použiji hlášku z hry: Já ji tak miloval, a ona odšla z mýho života, jako když vstan z hajzlu.. A v tomto duchu s v podstatě ns clá hra, ktrá j poměrně břitká. Na to, jak vyřší naš postavy své problémy, s musjí diváci přijít podívat sami. Pozor, přdstavní j al z pochopitlných důvodů do 15 lt npřístupné. Bz zajímavosti nní, ž v hř npoužívám žádnou rprodukovanou hudbu, protož postavy zárovň hrají na hudbní nástroj. Nové archologické výzkumy na Prostějovsku Pohřbní ritus Slovanů Klub historický a státovědný v Prostějově připravil přsně po roc opět přdnášku na archologické téma. V únoru 2012 promluvil archolog PhDr. Miroslav Šmíd o významných archologických objvch uskutčněných v posldních ltch v Prostějově a jho njbližším okolí. Přdnáška budila mzi vřjností vlký zájm, o čmž svědčila hojná účast posluchačů. Ltos bud nový vdoucí prostějovského pracoviště Ústavu archologické památkové péč Brno Mgr. Pavl Fojtík přdnášt o pohřbním ritu Slovanů v světl nových archologických výzkumů na Prostějovsku. Přdnáška s uskutční v útrý 19. února 2013 v 17 hodin v výstavním sál Státního okrsního archivu Prostějov v Třbízského ulici. -tc-

15 j Kino Mtro 70 Školní 1, Prostějov, tl.: PÁTEK 1. ÚNORA Rblka amrický animovaný film Stará skotská lgnda o princzně Mridě v animované podobě! Rži: M. Andrws, B. Chapmanová, 100 min, čský dabing, rpríza, vstupné 100 Kč Parallní světy 3 D koprodukční sci-fi Sci fi příběh Adama a Evy.. V hl.rolích: K. Dunstová, J. Sturgss, Rži: Juan Solanas, 107 minut, čské titulky, mládži přístupný, vstupné 130 kč Lincoln amrický životopisný film Njnovější opus Stvna Spilbrga!!!! V hl.rolích: D. Day-Lwis, J. Gordon-lvitt, T.L. Jons Rži: Stvn Spilbrg, 150 min, čské titulky, prmiéra, pro mládži do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč SOBOTA 2. ÚNORA Rblka Parallní světy 3D Lincoln NEDĚLE 3. ÚNORA Rblka Parallní světy 3D Lincoln PONDĚLÍ 4. ÚNORA Nic nás nrozdělí amrický thrillr Naděj nikdy numírá a nzničí ji ani vlna tsunami.. V hl.rolích: E. McGrgor, N. Wattsová, Rži: Juan Antonio Bayona, 114 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Vraždná hra amrický mystriózní thrillr Brutální zločin, zvrácný zabiják, smrtonosná hra... V hl.rolích: T. Prry, E, Burns, M. Fox, J. Rno Rži: Rob Cohn, 101 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč ÚTERÝ 5. ÚNORA Nic nás nrozdělí Vraždná hra STŘEDA 6. ÚNORA Nic nás nrozdělí Vraždná hra ČTVRTEK 7. ÚNORA Gangstr Squad Lovci mafi amrický akční film Bz jména. Bz idntity. Bz lítosti. V hl.rolích: J. Brolin, R. Gosling, S. Pnn, N. Nolt, E. Stonová Rži: Rubn Flischr, 113 min, čské titulky, ŠUP, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 100 kč Gangstr Squad Lovci mafi PÁTEK 8. ÚNORA Vrásky z lásky čská komdi Na připomnutí a uctění památky Jiřiny Jiráskové a Radoslava Brzobohatého! Njnovější film ržiséra Jiřího Stracha! V hl.rolích: J. Bohdalová, R. Brzobohatý, I. Trojan, L. Vlasáková, J. Jirásková, T. Mdvcká, V. Priss aj. Rži: Jiří Strach, rpríza, mládži přístupný, vstupné 90 Kč Gangstr Squad Lovci mafi Babycall norsko-švédský horror Znpokojivé zvuky vycházjí z útrob lktronické chůvičky, ktrá má hlídat klidný noční spánk synka NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ V hl.rolích: N. Rapapacová, K. Jonr aj. rži: Pal Sltaun, 96 min, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 90 Kč SOBOTA 9. ÚNORA Vrásky z lásky Gangstr Squad Lovci mafi Babycall Kultura - program kina NEDĚLE 10. ÚNORA Vrásky z lásky Gangstr Squad Lovci mafi PONDĚLÍ 11. ÚNORA Maniak francouzský thrillr Jack Rozparovač 21. stoltí žij v Los Angls!!!! V hl.rolích: E. Wood, N. Arnzdrová rži: Franck Khalfoun, 93 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 95 Kč Maniak ÚTERÝ 12. ÚNORA Hitchcock anglický životopisný film Sir Anthony Hopkins v novém filmu!!! V hl.rolích: A. Hopkins, H. Mirrnová, S. Johanssonová, J. Bilová, M. Stuhlbarg, Rži: Sacha Grvasi, XX min, čské titulky, 98 min, Prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, Maniak STŘEDA 13. ÚNORA Hitchcock Maniak Končně jsm s dočkali nové vnkovské komdi Zdňka Trošky!!! ČTVRTEK 14. ÚNORA Babovřsky čská komdi anb Z dopisů vnkovské drbny J to prostě film tak trošku z života! V hl. rolích: V. Žilková, J. Synková, L. Plkancová-Vondráčková, L. Langmajr, P. Kinkinčuk, J. Dolanský, M. Noga, J. Sdláčková aj. Rži: Zdněk Troška, 120 min, pro mládž do 12 lt nvhodný, prmiéra, vstupné 140 Kč Babovřsky PÁTEK 15. ÚNORA Babovřsky Babovřsky Babovřsky SOBOTA 16. ÚNORA Babovřsky Babovřsky NEDĚLE 17. ÚNORA Babovřsky Babovřsky PONDĚLÍ 18. ÚNORA Babovřsky Babovřsky SOBOTA 19. ÚNORA Babovřsky Láska - Art film koprodukční film Vítězný film loňského MFF v Canns! Nominac na Oscara! Ltošní Zlatý Glóbus pro njlpší namrický film! NOČNÍ PŘEDSTAVENÍ ART fi l m V hl. rolích: J. L. Trintigant, E. Riva, I. Hupprtová Rži: Michal Hank, 125 min, čské titulky, prmiéra, vstupné 90 Kč 16 STŘEDA 20. ÚNORA Babovřsky Babovřsky ČTVRTEK 21. ÚNORA Paříž Manhattan francouzská romantická komdi Okouzlující romantická komdi vzdávající hold filmařskému vlikánovi Woody Allnovi Rži: Sophi Llouchová, 77 min, čské titulky, pro mládž do 12 lt nvhodný, prmiéra, vstupné 90 Kč Zro Dark Thirty amrický špionážní thrillr Kronika dstiltého pátrání po Usámovi bin Ládinovi.. V hl. rolích: J. Chastainová, J. Edgrton, Ch. Pratt, J. Clark Rži: Kathryn Biglowová, 157 min, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 100 Kč PÁTEK 22. ÚNORA Hldá s Nmo 3D amrický animovaný film Známý příběh tntokrát v 3D formátu! Rži: Andrw Stantonichal, 101 min, čský dabing, prmiéra, mládži přístupný, Vstupné 150 Kč Paříž -Manhattan Zro Dark Thirty SOBOTA 23. ÚNORA Hldá s Nmo 3D Hldá s Nmo 3D Zro Dark Thirty NEDĚLE 24. ÚNORA Hldá s Nmo 3D Hldá s Nmo 3D Zro Dark Thirty Nový Bijásk j znovu zd!!! PONDĚLÍ 25. ÚNORA Pondělní Bijásk Sněhurka USA 2012, 100 min, Rži: Tarsm Singh Nádhrné bytosti amrické fantasy drama Tmná tajmství vyjdou na světlo V hl. rolích: A. Englrtová, V. Davisová, J. Irons, E.Thompsonová Rži: Richard LaGravns, 123 min, Čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Nádhrné bytosti Bijásk ÚTERÝ 26. ÚNORA Útrní Bijásk Sněhurka USA 2012, 100 min, Rži: Tarsm Singh Nádhrné bytosti Hašišbába francouzská komdi Pařížská babka nví jak dál a pak si najd nové povolání stan s dalrm!!! Rži: Jérom Enrico, čské titulky, prmiéra, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 90 Kč STŘEDA 27. ÚNORA Nádhrné bytosti Hašišbába ČTVRTEK 28. ÚNORA Babovřsky čská komdi Rpríza, vstupné 120 Kč Jníčk a Mařnka: Lovci čarodějnic Amrická akční komdi Pomsta j sladší nž prník Jako by pohádku o Jníčkovi a Mařnc vyprávěl Quntin Tarantino!!! V hl. rolích: J. Rnnr, G. Arttonová, F. Janssnová, P. Stormar, D. Mars, Rži: Tommy Wirkola, 83 min, čské titulky, prmiéra, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné 100 Kč Změna programu a výš vstupného vyhrazna! Bijásk DUHA Kulturní klub Školní 4, PV, tl.: SOBOTA 2. ÚNORA Vzpoura hračk pásmo pohádk Vstupné 20 Kč Diktátor am. bláznivá komdi Sascha Baron Cohn jako Aladdin, posldní mohykán mzi diktátory. V hl.rolích: Baron Cohn, A. Farisová, B. Kingsly, J. C. Rilly, M. Foxová Rži: Larry Charls, 83 min, čské titulky, rpríza, mládži do 15 lt npřístupný, vstupné 80 Kč Diktátor vstupné 80 Kč SOBOTA 9. ÚNORA O princzně, ktrá pásmo pohádk Vstupné 20 Kč Prci, prci, prcičky Školní sraz Amrická komdi Prci,prci, prcičky..po ltch.. V hl. rolích J. Biggs, A. Hanniganová, S. W. Scott aj. Rži: J. Hurwitz, H. Schlossbrg, 113 min, čské titulky, rpríza, Mládži do 15 lt npřístupný Vstupné: 80 Kč Prci, prci, prcičky Školní sraz - Vstupné: 80 Kč STŘEDA 13. ÚNORA Okrsní přbor Posldní zápas Ppíka Hnátka Bio ČR 2012, 102 min, snior Rži: Jan Prušinovský, vstupné: 35 Kč SOBOTA 16. ÚNORA Šroubkovo dobrodružství pásmo pohádk. Vstupné 20 Kč Expndabls: Postradatlní 2 Amrický akční thrillr Postradatlní s vrací! V hl.rolích S.Stallon, L. Hmsworth, B. Willis, A, Schwarznggr, J. C. van Damm, Ch. Norris, N. Djokovic, D. Lundgran aj. Rži: Simon Wst, 102 min, čské titulky, rpríza, mládži do 12 lt nvhodný, vstupné 80 Kč Expndabls: Postradatlní 2 vstupné 80 Kč SOBOTA 23. ÚNORA Krtk filmová hvězda pásmo pohádk vstupné 20 Kč Okrsní přbor Posldní zápas Ppíka Hnátka čská komdi Po úspěchu tlvizního sriálu j příběh přnsn do filmu! V hl.rolích M. Krobot, O. Vtchý, L. Sobota, D. Novotný, L. Noha, P. Kikinčuk, J. Pokorná, J. Hartl aj. Rži: Jan Prušinovský, 104 minut, rpríza, pro mládž do 12 lt nvhodný, vstupné: 80 kč Okrsní přbor Posldní zápas Ppíka Hnátka vstupné 80 Kč STŘEDA 27. ÚNORA Ministr Bio Fr 201, 112 min. snior Rži: Pirr Schollr, vstupné : 35 Kč

16 j Parallní světy Kultura - rcnz filmů Rži: Juan Solanas Gangtr squad - lovci mafi Rži: Rubn Flischr Adam j obyčjný kluk žijící v nobyčjné ralitě. Vd skromný život a stál myslí na dívku, ktrou kdysi potkal. Eva však pochází z zcla jiného světa, z světa naruby, ktrý j přímo nad tím Adamovým, al mimo jho dosah. Jdnoho dn zahlédn Adam dospělou Evu v tlvizi a už ho nic nzastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda! Píš s rok 1949 a v Los Angls vládn nlítostnou rukou gangstr a brooklynský rodák Micky Cohn (San Pnn). Řídí většinu nlgálních aktivit v městě, včtně obchodu s drogami a zbraněmi, prostituc či nlgálního sázní. O jho ochranu s starají njn jho kumpáni, al také podplacná polici a zkorumpovaná politická lita. Micky má v podstatě pod kontrolou vškré místní orgány, ktré by jj mohly ohrozit. J schopn zastrašit i otrlé policisty, ktří by s chtěli jho nkalým praktikám vzpřít. Výjimku by snad mohla přdstavovat tajná jdnotka losanglské polici, ktrou spolčně vdou John O Mara (Josh Brolin) a Jrry Wootrs (Ryan Gosling), ktré dá dohromady snaha zničit Cohnův svět. Babovřsky Rži: Zdněk Troška Jníčk a Mařnka Rži: Tommy Wirkola Ltní komdi Zdňka Trošky j úsměvnou komdií z života současné jihočské vsnic Babovřsky, ktrá s nadhldm a komdiální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunc, sno, slduj kupící s ndorozumění a souhry náhod, ktré pořádně zamotají hlavu jjí obyvatlům. V příběhu nchybí láska, žárlivost, závist, intriky a zjména vtipné okamžiky, v nichž s něktří i najdou. Slovy ržiséra: J to prostě film tak trošku z života. Po smrti stolté Trudy zůstanou na konci vsnic lukrativní pozmky s starým domm. To s hodí starostovi a jho příbuznému, ktří mají na pozmky zálusk a chtějí zd vybudovat autobazar. Jnž pozůstalí Hálovi s synm Adamm, s rozhodnou, ž s jim vila líbí a opraví ji, i když v ní prý straší. Podtitul z dopisu vnkovské drbny naznačuj, ž na scénu vstoupí i místní zbožné žny v čl s univrzální klpnou Horáčkovou, ktrá o všm ví, od všho má klíč, všud byla dvakrát... a uzurpuj si právo do všho zasahovat. A právě do této vsničky přichází nový farář. Zbožné žny čkají vážného důstojného pána, al z auta vyskočí mladý, sportovně vyhlížjící asi třictiltý mladík s dvojsmyslným jménm. Ntuší, co tu na něj čká, co všchno bud must řšit a právě díky tomu s odhrává v Babovřskách množství humorných situací. Jstli jst jako malí tuhl klasickou pohádku nslyšli, tvůrci vám ji v průběhu úvodních titulků pro jistotu odvyprávějí. Pak už s al jd na věc. Ocitám s v typickém střdověkém městčku, ktré sužují obvyklé dobové problémy, včtně únosů místních dětí, jž prý mají na svědomí čarodějnic obývající okolní hluboké lsy. Zdjší ochránc zákona (Ptr Stormar) sic tvrdí, ž na to stačí sám, al očividně si lž do kapsy. Starosta proto pozv na záchrannou misi dvě clbrity, lgndární lovc čarodějnic Jníčka a Mařnku. Souroznci s pustí po stopách únosců s vrvou sobě vlastní a jjich prác brzy začn přinášt výsldky. Bohužl jiné, nž jaké by si přáli. Zjistí totiž, ž proti nim stojí síly mnohokrát mocnější nž všchno, čmu musli doposud člit. Navzdory Jníčkově cukrovc (jako malý s jdnou přjdl prníkm, chudák!) a Mařnčinu kostlivci v skříni, o němž s nsluší mluvit, s pustí do boj proti mocné přsil, al zda s i tntokrát dočkají šťastného konc, j v hvězdách. Lincoln Rži: Stvn Spilbrg Hašišbába Rži: Jérom Enrico Nní-li špatné otroctví, pak nní špatné nic. Film Lincoln Stvna Spilbrga popisuj období posldních čtyř měsíců života njvětšího amrického przidnta Abrahama Lincolna. Odhaluj njriskantnější a njodvážnější rozhodnutí amrického vůdc v době, kdy s vyostřuj otázka otroctví a zmí zmítá válka. Silné lidské drama s odhrává na jjím konci. Lincoln můž konflikt ukončit, al rozhodn s hrát vyšší politickou hru, ktrou j snaha zrušit otroctví. Sám sobě musí zodpovědět, zda za ni další promarněné životy stojí. V tn hvězdný okamžik dějin musí Lincoln využít vškrý talnt, odvahu a morální sílu. Musí učinit rozhodnutí, díky němuž s stan lgndou. Postava Abrahama Lincolna odnpaměti osciluj mzi mýtm a historickou postavou. Stál zaměstnává přdstavivost vřjnosti, dns snad jště víc nž kdy jindy. Možná protož s stal globálním symbolm uvážlivého nakládání s mocí. 17 Paultt j zapšklá stará babka žijící sama v panláku na přdměstí Paříž. Důchod má malý, xkuc jí zabavila skoro všchn nábytk, odstřihli jí tlfon a ona nví, jak dál. Jdnoho včra s stan náhodným svědkm pochybného obchodu. Vidí v tom znamní osudu a rozhodn s, ž začn prodávat hašiš. A proč by n? Paultt byla kdysi cukrářkou. Jjí smysl pro obchod i kuchařský talnt jsou pro ni dostatčnými trumfy, aby našla originální řšní k provozování svého nového povolání. Přsto al nní jdnoduché stát s z dn na dn dalrm!

17 j Kultura - divadlo 18 Pavla Břínková zazpívá muzikálové mlodi Hllo Dolly, Wst Sid Story, Ls Misérabls, Fantom opry, Muž jménm La Mancha, Evita, Miss Saigon, Divotvorný hrnc To jsou jn něktré tituly světoznámých muzikálů, v nichž královna čské oprty Pavla Břínková črpala písně pro pořad Muzikálové hity, s ktrým v čtvrtk 7. břzna v 19 hodin vystoupí v Městském divadl v Prostějově. Po boku Břínkové zazpívá Jan Jžk, ktrý účinkuj v Státní opř Praha, Národním divadl či v Hudbním divadl Karlín. Břínková i Jžk obdržli v minulosti za své výkony prstižní cny Tháli a jsou to v svém oboru hvězdy první vlikosti. Na klavír pěvc již tradičně doprovází profsor Jiří Pazour. Pavla Břínková s ntají náklonností k prostějovskému publiku a vlmi ráda s do města a jho krásného divadla vrací, uvdla řditlka Městského divadla v Prostějově Alna Spurná s tím, ž pěvkyně j njn dokonalou intrprtkou muzikálových a oprtních mlodií, al také profsionálkou, ktrá při svých vystoupních nzapomíná na dokonalé přvlky, tanční variac a další prvky, ktré k tomuto žánru patří. -z- Vladyka s Holubm: šstnáct rolí v dvou Šstnáct rolí v dvou zvládnou Miroslav Vladyka a Radk Holub v vynikající současné komdii Plný kapsy šutrů. Městské divadlo v Prostějově uvd tuto úspěšnou a cnami ověnčnou hru irské autorky Mari Jons v čtvrtk 14. února v19 hodin na jvišti za oponou. Komorní divadlní prostor, do ktrého s vjd nanjvýš sto diváků, umožní sldovat tnto hrcký koncrt doslova jako na dlani. J to jdna z posldních přílžitostí vidět toto vydařné přdstavní ržisérky Jany Kališové. Pražská Filmová a divadlní agntura, ktrá přdstavní uvádí přvážně v divadl Rokoko, s hru po jdnácti ltch chystá stáhnout z rprtoáru, uvdla řditlka Městského divadla v Prostějově Alna Spurná. Plný kapsy šutrů jsou o filmování. Na irský vnkov přijd hollywoodský filmový štáb natočit lacino a s autntickými Irčany vlkofilm. Všchno kolm pozorují a komntují dva komparsisté Charli Conlon (Holub) a Jak Quinn (Vladyka). To j ovšm jnom první plán sžíravě ironického příběhu o střtu kašírovaného vlkosvěta vlkých prachů kolm filmování a stál jště chudobného a čské mntalitě podivuhodně blízkého lokálsvěta trochu vyčůraných Irů, napsal divadlní kritik J. P. Kříž a doplnil: Co s děj na jvišti, nní možné nazvat jinak nž zběsil šílným hrckým koncrtm. Střípky jdnotlivých pizod, výstupů a rplik, okamžité proměny těch dvou v další postavy, někdy v dialogu s přdchozími, jdním slovm strhující. Holub i Vladyka prokazují bohatý rjstřík výrazových prostřdků. -z- Maciuchová v Prostějově: jako Žna vlčí mák Stkání s vynikající čskou hrčkou Hanou Maciuchovou zprostřdkuj svým divákům v pátk 15. února Městské divadlo v Prostějově, ktré uvd přdstavní Žna vlčí mák v ržii Jaromíra Jančka. J to monolog starší dámy, ktrá prožívá nčkané citové vzplanutí v věku, kdy s většina jjích vrstvnic už dávno smířila s šdí, jdnotvárností a osamělostí života. V době tvrdého kultu mládí a fyzické krásy, kdy věk a zkušnost jsou spíš handicapm, jd o téma vlmi aktuální, nastínila řditlka Městského divadla v Prostějově Alna Spurná. Hana Maciuchová v rozhovoru poznamnala, ž v hř jd o stav duš, ktrý ji oslovil svou proměnou: J to života běh jdné dámy, ktrá od života už nic nčká. Zavřla dvř. Žij poklidný život a náhl s s někým stká. Oslovuj mě, co s s takovým člověkm stan, když v tomto věku potká někoho, kdo ho zaujm. Jak s mu zbystří smysly, a jak i Marta sama říká, ž již zapomněla, co j ndočkavost. Jaké to j na někoho čkat. Jaká j to radost, sdělovat si s druhým zážitky, nbo dostat od muž dárk, a jaké to j, když žna dostává dárky často. Poprvé poznává všchny slasti života. Tématm této hry j objvovaný fakt, ž rozlt duš brzdí stáří. Inscnaci Žna vlčí mák uvádí prostějovské divadlo pro přdplatitl skupiny B, doprodjové vstupnky jsou k dispozici. -z-

18 j Kultura - divadlo, plsy PLESY na prostějovsku Únor 2013 TERMÍN AKCE MÍSTO KONÁNÍ obc POŘADATEL 1.2. Maturitní stužkovací pls Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Podnikání a obchodu Prostějov 1.2. Rprzntační maturitní pls Spolčnský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov SOŠ průmyslová a SOU strojírnské Pv 2.2. Spolčný pls Cukrovaru Vrbátky a.s. a Sklárn Moravia a.s. Městské divadlo v Prostějově Prostějov Cukrovar Vrbátky 2.2. Maturitní pls Spolčnský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Rálné gymnázium Prostějov 2.2. Pls SDH Lipová Kulturní dům Lipová Lipová SDH Lipová 2.2. Pls Spolku Plumlovských nadšnců Sokolovna Žárovic Žárovic Spolk Plumlovských nadšnců 2.2. Spolčnský pls Sokolovna Určic Určic Obc Určic 2.2. Vlký sportovní pls Sokolovna Čchovic Čchovic TJ Sokol Čchovic 2.2. Školní pls Sokolovna Dubany Vrbátky KPŠ Vrbátky 2.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralic Kralic Klas Kralic 8.2. Maturitní pls Městské divadlo v Prostějově Prostějov SOŠ Automobilní Prostějov 8.2. Charitativní pls Spolčnský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Sdružní pomáhám tancm 9.2. Hasičský pls Sokolovna Ptní Ptní SDH Ptní 9.2. Hanácký bál Kulturní dům Kralic Kralic Klas Kralic 9.2. IV. Spolčnský pls Rstaurac Haná Prostějov TyfloCntrum Olomouc o.p.s., rgion Dětský karnval Sokolovna Ptní Ptní SDH Ptní Obcní pls Sokolovna Mostkovic Mostkovic Obc Mostkovic Skautský pls Městské divadlo v Prostějově Prostějov Děti přírody Zámcký pls Sokolovna Žárovic Žárovic Klubové zařízní Plumlov, p.o Maškarní bál Sokolovna Smržic Smržic Sokol Smržic Divadlní pls Sokolovna Němčic n/h Němčic n/h DS Na Štaci Spolčnský pls Sokolovna Určic Určic TJ Sokol Určic Vlký sportovní pls Sokolovna Čchovic Čchovic TJ Sokol Čchovic Hanácké bál Městské divadlo v Prostějově Prostějov Máns Rprzntační pls školy a Klubu přátl GJW Spolčnský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov GJW Prostějov Fotbalový pls Kulturní dům Kralic Kralic Fotbalový klub RELAX Posldní lč Městské divadlo v Prostějově Prostějov Vojnské lsy Plumlov XIX. Změdělsko - potravinářský pls Spolčnský dům Prostějov, s.r.o. Prostějov Agrární komora Prostějov Obcní pls Sokolovna Dubany Vrbátky Obc Vrbátky Myslivcký pls Sokolovna Němčic n/h Němčic n/h Myslivcký spolk Němčic n/h Divadlo POINT Olomoucká 25, Prostějov 7. února v 19 hodin IMPROPOINT Otvřná soutěž v divadlní improvizaci. Mohou s zúčastnit týmy njn z řad divadlníků. 12. února v 19 hodin KOUPAČKA Clémnt Michl Já nprovokuju! Jnom mám jdinj tjdn prázdnin za rok a nmám chuť jíst lvný klobásy a chlastat nějaký splašky! Tři mladé francouzské páry a jdno mimino na ltní dovolné. Smích prý prodlužuj život. A komu j horko, ať si rozpn kabát. Hrají: Karolina Vjmělková, Lukáš Kamníčk, Vndula Burgrová/Vronika Jiříčková, Jakub Hyndrich, Johana Kučrová, Jakub Krjčí. Rži: Vojtěch Pospíšil ÚNOR února v 19 hodin HOTEL PALERMO Štěpán Gajdoš Všichni občas tak trochu zšílím! Autorské hororové přdstavní divadla Point vzdávajíc poctu njvýznamnějším dílům tohoto žánru. Inspirováno skutčnou událostí. Scénář: Soubor divadla Point Hrají: Lukáš Kamníčk, Jakub Hyndrich, Monika Nvrlá, David Krchňavý, Karolína Vjmělková, Mark Musil, Alžběta Formanová. Rži: Štěpán Gajdoš!!! PREMIÉRY!!! a 23. února v 19 hodin T E S T O S T E R O N Andrzj Saramonowicz To znamná, ž ony s náma vyjbávají za to, ž s špatně chovám, my to vůbc nmůžm ovlivnit, protož nám to poroučí nějakj zasranj hormón a nakonc, když ony dostanou trochu toho tstostronu... tak s chovají stjně jak my? Sdm chlapů, sdm povah, sdm nátur, sdm rozdílných hladin tstostronu. Avšak jdn stjný cíl. Stjná radost a stjná bolst. Muži o žnách a také sami o sobě v drsné komdii, ktrá si ani na svatbní hostině nbr srvítky. Njhorší na světě jsou prý žny... a muži. Ilustrační foto divadla POINT. Hrají: Vítězslav Lužný, Alš Procházka, Vojtěch Pospíšil, Jakub Krjčí, Lukáš Kamníčk, Jan Šprynar, Miroslav Ondra a David Kolba Rži: Jakub Hyndrich Přístupné od 15 lt!!! I. a II. PREMIÉRA

19 j Kultura - hvězdárna Prostějovská HVĚZDÁRNA Tl.: V HODIN PŘEDNÁŠKA KOSMOLOGIE NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ V posldních ltch s kosmologi stala lgitimní součástí fyziky, jak o tom svědčí i rostoucí počt Noblových cn za ni udělných. Ndávno vyšla nová monografi Rlativistic Cosmology, ktrou napsali významní kosmologové Ellis, Martns a MacCallum. Přdnáška sznamuj s njnovějšími výsldky a prspktivami kosmologi, jak s jví autorům knihy. Přdnáší: prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (*1944), Ústav fyzikální lktroniky, Přírodovědcká fakulta Masarykovy univrzity, Brno. Fyzik, filosof, publicista (např. viz Listy časopis pro politickou kulturu a občanský dialog), přkladatl, žij v Brně. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studnti do 26 lt, snioři a invalidé 20 Kč. Vstupnky j možné přdm rzrvovat PRÁZDNINOVÝ ASTRONOMICKÝ TÝDEN V jho průběhu j hvězdárna otvřna - v střdu v na pohádku pro děti, - každé odpoldn v hodin na pozorování Slunc. Nutnou podmínkou pro konání pozorování j bzmračná obloha. - každý včr v hodin na pozorování hvězdné oblohy dalkohldy. Navíc i v střdu v hodin. Nutnou podmínkou pro konání pozorování j bzmračná obloha. - v nděli v hodin na soutěž pro mladší děti. ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ - POZOROVÁNÍ SLUNCE s konají každé pracovní pondělí a čtvrtk i o clém ASTRONOMICKÉM TÝDNU od do hodin - VEČERNÍ A NOČNÍ POZOROVÁNÍ HVĚZDNÉ OBLOHY DALEKO- HLEDY s konají každé pracovní pondělí a čtvrtk (nplatí včrní přdnáška), o clém ASTRONOMICKÉM TÝDNU, vždy od do hodin a každou střdu od hodin. Npřhlédnět: na oba druhy pozorování mají posldní návštěvníci vstup 30 minut přd koncm otvírací doby. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studnti do 26 lt, snioři a invalidé 10 Kč. PRÁZDNINOVÉ POŘADY PRO NEJMENŠÍ (5 11 lt) SLUNEČNÍ SOUSTAVA v hodin Měsíc a hastrman. Povídání o fázích Měsíc v hodin Co hvězdář nvěděl. Povídání o Slunci njbližší plantě, o Mrkuru v hodin Jak vojnský bubníčk zachránil svět. Povídání o plantě Mars v hodin Stalo s nstalo. Povídání o slunční soustavě v hodin Komta Žanta. Povídání o komtách. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studnti do 26 lt, snioři a invalidé 10 Kč. V Radničních listch 2013 s na tomto místě každý měsíc objví v abcdním pořadí jdn astronomický pojm. A lz v takovémto případě vůbc začít jinak, nž pojmm astronomi? Zvláště, když i v dnšní době mnoho lidí stál chybně klad rovnítko mzi pojmy astronomi a astrologi (hvězdopravctví)? Zvláště, když i v dnšní době xistují na této plantě skupiny lidí sdružujících s do spolků přátl ploché Změ?! ÚNOR 20 O PRINCI SATURNOVI A JEHO PRSTÝNKU Každou únorovou střdu od hodin pohádka. Saturn j mladý, lhkovážný princ a jho matka si přj, aby s ožnil. Královna uspořádá pls a pozv mnoho princzn, z ktrých si princ má vybrat nvěstu. Al jak to nakonc dopadn? Plantu Saturn i s prstnci najdm na oběžné dráz okolo Slunc. Vstupné dospělí 20 Kč, děti, studnti do 26 lt, snioři a invalidé 10 Kč V HODIN, NEDĚLNÍ SOUTĚŽ Z CYKLU SOUTĚŽÍ 20012/13 SLUNEČNÍ SOUSTAVA TRPASLIČÍ PLANETY Soutěži bud přdcházt povídání o dalších člnch slunční soustavy, o trpasličí plantě Crs a plutoidch. Vstupné dospělí 40 Kč, děti, studnti do 26 lt, snioři a invalidé 20 Kč. XXI. ROČNÍK KLUBU HVĚZDÁRNÍČEK Klub pro 5 až 11lté děti. Schází s každou střdu v hodin. Obsahm únorových stkání bud sznámní s slunční soustavou. Za bzmračné oblohy doplněno pozorováním Měsíc, plant a souhvězdí. Pololtní klubový poplatk 200 Kč. XLII. ROČNÍK KLUBU gmini Člnm klubu GEMINI s můž kdykoliv stát kdokoliv v věku lt, koho láká poznání základů astronomi, osvojní prác s dalkohldm a počítačových programů z astronomi. Trmíny stkání člnů klubu: 7. a v hodin, v hodin a 15. i v hodin. Jdnorázový poplatk na školní rok činí 400 Kč a platí s přdm, njpozději při první návštěvě klubu. VÝSTAVY/EXPOZICE Z DĚJIN PROSTĚJOVSKÉ ASTRONOMIE VESMÍRNÝ DOMOV PRO DĚTI OD SPUTNIKU PO RAKETOPLÁN STRHUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU OPTIKA EXPOZICE Výstavy /xpozic jsou přístupné na začátku astronomických pozorování a v tom případě jsou jjich součástí a po domluvě i kdykoliv jindy. V takovém případě j vstupné dospělí 20 Kč, děti, studnti do 26 lt, snioři a invalidé 10 Kč. Druhou, třtí a čtvrtou výš uvdnou výstavu také zdarma zapůjčujm. Změna programu vyhrazna. ASTRONOMICKÁ ABECEDA - A Astronomi, řcky αστρονομία j složnina z άστρον (astron) hvězda a νόμος (nomos) zákon. Čským kvivalntm tomuto pojmu j slovo hvězdářství. J to tdy věda o vsmíru a vsmírných tělsch. Patří k vědám njstarším, rozvíjt s začala už v starověku. Jjí rozvoj příznivě ovlivňoval vznik nových přístrojů i tchnologií, al také pokroky v fyzic, matmatic a chmii. Obrovský potnciál do zkoumání vsmíru vnsla v modrní době raktová tchnika a s ní spojný kosmický výzkum, díky němuž s naš znalosti o stavbě a vývoji vsmíru nsmírně prohloubily. Klasická astronomi s zabývala a zabývá určováním poloh nbských těls a lz říci, ž právě toto byly prvopočátky astronomi vůbc. Poznatky tohoto druhu byly využívány např. při navigaci a při měřní času. Od urční poloh nbských těls nbylo dalko k zkoumání jjich pohybů, přdvším plant. Naši přdkové obklopní zdánlivě nkončnými ocány nad nimiž s klnula nméně nkončná obloha, s domnívali, ž jjich svět sstává z ploché Změ, okolo níž všchna nbská tělsa obíhají. Už v roc 340 př. n. l. Aristotlés v svém díl O nbi dokázal, ž tvar Změ musí být kulatý. Jho úvaha byla prostá. Pozoroval totiž pčlivě úkaz zvaný úplné zatmění Měsíc a viděl, ž stín Změ na Měsíci j při zatmění vždy kulatý. Aristotlés s pak pokoušl určit i vlikost Změ, jjí průměr však odhadl na dvojnásobk průměru skutčného. V tzv. aristotlovském modlu Změ stojí a Měsíc s Sluncm a hvězdami krouží kolm ní, a to po kruhových drahách. V 2. stoltí našho ltopočtu Ptolmaios stavěl Zmi také do střdu a další objkty nchal obíhat kolm ní v sférách. Takové přdstavě nbo modlu říkám změstřdný nboli gocntrický a ukázal s být chybným. A až roku 1514 navrhl Mikuláš Koprník nový modl, v ktrém bylo v střdu soustavy Slunc a planty obíhaly kolm něj po kruhových drahách. Takovému modlu říkám sluncstřdný nboli hliocntrický. Koprníkm přdpokládané kruhové dráhy plant však nbyly plně v souladu s praktickými pozorováními. Johanns Kplr zaměnil kruhové dráhy plant za liptické, čímž bylo dosažno souladu s pozorovanými polohami těls. Poznámka: Astrologi j střdověká nauka domnívající s, ž z postavní a plant na obloz v okamžiku příchodu člověka na svět, lz určovat jho osud. J pravdou, ž v střdověku byl téměř každý hvězdář zárovň astrologm, al to proto, ž právě a jn tato prác byla thdy skvěl honorována. Což v plné míř platilo např. i pro Kplra, autora dodns platných zákonů o pohybu plant, dvorního astrologa císař Rudolfa II.

20 j Kultura - knihovna Knihovně došla trpělivost Tak dlouho s chodí s džbánm pro vodu, až s ucho utrhn, nboli pohár trpělivosti přtkl. Tak by s asi dal njlép vyjádřit fakt, ž nlz do nkončna tolrovat dluhy čtnářů. Mnoho lidí spoléhá na to, ž knihovna j mírumilovná a přátlská instituc. To sic ano, al jn pokud s čtnáři chovají podl pravidl. V době, kdy můž občana potkat xkuc za nzaplacnou poplnici, jsm s pokoušli po dobrém přimět naš čtnář, aby včas vracli knížky. Njn proto, aby s tak vyhnuli pokutám za pozdní vrácní, al zjména kvůli ostatním čtnářům, ktří na knížky čkají. Na něktré tituly s musí čkat až několik měsíců jn kvůli sobckému jdnání několika jdinců. Na jdnu Každoročně s njn v Praz, al i v dalších městch Čské rpubliky koná mzinárodní fstival dokumntárních filmů o lidských právch Jdn svět, ktrý pořádá spolčnost Člověk v tísni. V současnosti j to njvětší dokumntární fstival s tmatikou lidských práv na světě. Projkt stranu nás těší, ž mám knížky, o ktré j tak vlký zájm. Snímk z filmu Manžlka za 50 ovcí. Na straně druhé by si ovšm měli ti, kdo knížky blokují doma, uvědomit, ž kvůli nim si j už nikdo jiný nmůž půjčit. V snaz zajistit co njvětší komfort čtnářům, ktří mají zájm o tuto službu, zasílám tzv. přdupomínky. A to buď formou sms nbo -mailm. J možné si výpůjční dobu prodloužit po tlfonu nbo na čtnářském kontě Zd můž někdo namítnout, ž starší gnrac npoužívá tyto modrní komunikační formy. Djm Promítj i ty! Promítj i ty! j vlastně distribuční program, ktrý umožňuj, aby s kvalitní dokumntární filmy po skonční fstivalu dostaly i k dalším divákům po clé Čské rpublic. V střdu 27. února budt tomu. Jnž problém nvracní knížk s této gnrac téměř ntýká. Přs všcky naš snahy (zasílání upozornění výš uvdnými formami) jsou stál tací, ktří nragují a mají pocit, ž vš půjd do ztracna. S novým rokm přichází tdy první žaloby na naš dlužníky. Věřím, ž obálka s modrým pruhm přiměj k vrácní knih většinu našich čtnářů. A na závěr jště jdno přísloví. Přátlé buďm, dluhy si plaťm. V roc 2013 Vám přji jn vš dobré. Audiostop podruhé Alš Procházka řditl Městské knihovny Prostějov mít možnost v Městské knihovně vidět dva filmy z tohoto fstivalu. Film Manžlka za 50 ovcí j příběhm šstnáctilté Sabr z Afghánistánu, ktrá s stala obětí tradic obchodu s manžlkami o gnrac mladšími má být vyměněna za stádo ovcí. V snímku Tři dary s dokumntaristka Erika Hníková vydala po stopách čské pomoci v Afghánistánu. Na příběhu tří rodin, ktrým Člověk v tísni pomáhá zajistit stabilní zdroj příjmů, ukazuj, jak můž život rodiny ovlivnit darované hjno slpic, tkalcovský stav nbo včlí roj. Nncht si ujít tyto zajímavé dokumnty, vstup j volný. Kdo napsal Maryšu a kdo j autorm Psa Baskrvilského? Jak s vlastně jmnuj Gogol křstním jménm a odkud přijl Rvizor? Kolik dětí měla Babička? I na takové otázky odpovídali soutěžící druhého kola Audiostopu. V soutěži, ktrou vymysll, připravil i modroval Jaroslav Knjp, s na rozdíl od oblíbného tlvizního vidostopu poznávaly ukázky z audioknih tdy z knih načtných na CD. Na hudbním oddělní prostějovské knihovny jich na čtnář (nbo vlastně posluchač) čká víc nž tisícovka. Tntokrát s Audiostop konal v rámci stkání Snior klubu a účastnili s ho njn snioři, al také klinti prostějovského Tyflocntra. Výborně s bavili jak soutěžící, tak také diváci, takž Audiostop s možná dočká dalšího pokračování. 21

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

Vážení představitelé a zástupci měst a obcí,

Vážení představitelé a zástupci měst a obcí, Vážní přdstavitlé a zástupci měst a obcí, dn 2. listopadu 2016 v 23:59 hod. končí výluka traťové kolj na trati č. 295 v úsku Lipová Lázně - Javorník v Slzsku, dn 7. listopadu 2016 v 23:59 hod. končí výluka

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Vážení, dne 3. října 2016 ve 23:59 končí výluka traťové koleje na trati č. 292 v úseku Zábřeh na Moravě - Hanušovice

Vážení, dne 3. října 2016 ve 23:59 končí výluka traťové koleje na trati č. 292 v úseku Zábřeh na Moravě - Hanušovice Vážní, dn 3. října 2016 v 23:59 končí výluka traťové kolj na trati č. 292 v úsku Zábřh na Moravě - Hanušovic. Nadál provozovatl dráhy Správa žlzniční dopravní csty, s.o. vyhlásil na trati č. 292 Šumprk

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Schváleno: 04.12.2012

Více

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny

Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013. Revitalizované Smetanovy sady slavnostně otevřeny Ročník 14 Číslo 10 ZDARMA 30. října 2013 Rvitalizované Smtanovy sady slavnostně otvřny Foto: Archiv MMPv Silvstrovský pobyt v Lázních Slatinic 3 dnní pobyt 30. 12. 2013-1. 1. 2014 v cně 3450 Kč / osoba

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Dubn 2008 č. 8 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město má nabídku na fotbalový arál Tak už j to oficiálně na stol. Spolčnost ArclorMittal Frýdk-Místk,

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014.

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Trvalé změny PID od 15. 6. 2014. Den Pražské integrované dopravy ve Štěchovicích. Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 12 / 2014 Vyšlo 13. 6. 2014 Obsah Trvalé změny PID od 15. 6. 2014... 1 Dn Pražské intrované dopravy v Štěchovicích... 1 Přdprázdninový a prázdninový provoz PID: spoj pojdou častěji

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Črvn 2008 č. 11 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic dmonstrovala na průtahu Mnohalté čkání na obchvat Frýdku-Místku spolu s rozhodnutím soudu,

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Nová Role

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška 12/2014 ZRUŠENO o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města se usneslo dne 17.12.2014

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník č. 3/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Bohuslavice nad Vláří č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2016 STATUTÁRNÍ

Více

MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ

MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Č Č Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Č Č Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4-2012 Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4-2012 Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Zhoř č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zhoř se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 2/2016. o místním poplatku. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 2/2016. o místním poplatku. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Ludslavice

Více

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015,

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Semily

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

OBEC CHODSKÝ ÚJEZD Chodský Újezd 71, Planá

OBEC CHODSKÝ ÚJEZD Chodský Újezd 71, Planá OBEC CHODSKÝ ÚJEZD Chodský Újezd 71, 348 15 Planá Zastupitelstvo Obce Chodský Újezd Obecně závazná vyhláška Obce Chodský Újezd č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18

Test studijních předpokladů. (c) 2008 Masarykova univerzita. Varianta 18 Tst studijních přdpokladů (c) 2008 Masarykova univrzita Varianta 18 Vrbální myšlní 1 2 3 4 5 Čský výraz hodinu označuj délku trvání události a lz ho přidat k něktrým čským větám: např. Ptr psal dopis hodinu.

Více

MĚSTO BENEŠOV ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BENEŠOV ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 10/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC DVORCE Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvorce se na

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016,

Více

Statutární město Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška č. 7/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Obec Hůry. Na Sadech 155, Hůry IČ: Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016,

Obec Hůry. Na Sadech 155, Hůry IČ: Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016, Obec Hůry Na Sadech 155, 37371 Hůry IČ: 00581381 Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

O B E C R U D O L T I C E Zastupitelstvo obce Rudoltice

O B E C R U D O L T I C E Zastupitelstvo obce Rudoltice O B E C R U D O L T I C E Zastupitelstvo obce Rudoltice Obecně závazná vyhláška č. 6/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Dlouhá Loučka Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dlouhá

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Zastupitelstvo obce Hovězí Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Malá Morávka Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Malá Morávka

Více

O B E C S T R A H O V I C E

O B E C S T R A H O V I C E O B E C S T R A H O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015

Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015 Obecně závazná vyhláška obce Střítež č. 2 / 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Střítež se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Město Kravaře Náměstí Kravaře

Město Kravaře Náměstí Kravaře Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC OKNA ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA č.jedn. OúO/284/2015

OBEC OKNA ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA č.jedn. OúO/284/2015 OBEC OKNA ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA č.jedn. OúO/284/2015 obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 04/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec V r á t o OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Obec V r á t o OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec V r á t o OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vráto se

Více

Obec Bučí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,

Obec Bučí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, Obec Bučí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Bučí se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Velké

Více

Obec Hoštejn Zastupitelstvo obce Hoštejn

Obec Hoštejn Zastupitelstvo obce Hoštejn Obec Hoštejn Zastupitelstvo obce Hoštejn Obecně závazná vyhláška obce Hoštejn č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE č. 1/2004 Zrušeno nařízení č. 3/2004 s účinností od 15.7.2004! O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích

Více

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015,

MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015, MĚSTO CHODOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru Zastupitelstvo

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

OBEC DVORCE. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 2/2016

OBEC DVORCE. Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 2/2016 Č. j. OUDV-3588/2016-Bo Strana 1 (celkem 5) OBEC DVORCE Zastupitelstvo obce Dvorce Obecně závazná vyhláška obce Dvorce č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

Více

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Krasová č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC SKLENÉ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sklené se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016,

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 19. 12. 2016

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů O b e c n ě z á v a z n á Vy h l á š k a č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Pečky se

Více

Obec Dolní Tošanovice

Obec Dolní Tošanovice Obec Dolní Tošanovice Obecně závazná vyhláška obce Dolní Tošanovice č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čenkovice

Více

Město Odry. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Poplatník

Město Odry. Článek 1. Úvodní ustanovení. Článek 2. Poplatník Město Odry Obecně závazná vyhláška Města Odry č. 4 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Odry

Více

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC NIVNICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NIVNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Nivnice se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO ZBIROH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Zbiroh se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC VÁCLAV OV U BRUNTÁLU Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

o místních poplatcích ) 1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

o místních poplatcích ) 1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Obec Vranov Zastupitelstvo obce Vranov Obecně závazná vyhláška obce Vranov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

Čl. 2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2: OBEC Zhořec Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zhořec se na

Více