VYUŽITÍ DISTANČNÍ VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH PROJEKTU SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYUŽITÍ DISTANČNÍ VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH PROJEKTU SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKA"

Transkript

1 VYUŽITÍ DISTANČNÍ VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH PROJEKTU SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MORAVSKOSLEZSKA BEDŘICH ZAPLETAL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: První část příspěvku podává celkový obraz o systému celoživotního vzdělávání Moravskoslezska. Ve druhé části jsou vysvětleny důvody využití distanční vzdělávací technologie. Je zde rovněž pojednáno o vyhodnocení studijních opor a pilotních distančních kurzů projektu. Klíčová slova: Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska, distanční vzdělávání, distanční kurzy, studijní opory, hodnocení Abstract: The first part of the paper contains the description of the system of lifelong education of the Moravia-silesian region. The reasons for the implementation of the distance-education technology are explained in the second part. The paper outlines the way of evaluation of the study texts and of organization of the distance courses discussed too. Key words: system of lifelong education of Moravia-silesian region, distance education, distance courses, study texts, evaluation 1. Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska Ostravská univerzita (OU) je řešitelem projektu PHARE 2000, jehož výstupem je vytvoření Systému celoživotního vzdělávání Moravskoslezska (CŽV MS). CŽV MS je budován v souladu s Programem rozvoje Moravskoslezského kraje na léta Je od poloviny roku 2003 postupně naplňován realizací několika desítek kurzů celoživotního vzdělávání, které jsou koncipovány v souladu s potřebami regionu. Je přístupný na OU a v síti 22 spolupracujících středních škol. Ty se postupně stávají tzv. bázovými školami CŽV MS a centry celoživotního vzdělávání kraje. Tým pro realizaci projektu byl vytvořen s přihlédnutím k tomu, že do vzdělávacích akcí CŽV MS jsou implementovány inovativní organizační přístupy a nové technologie ve vzdělávání (distanční vzdělávání, virtuální vzdělávání, e-learning). Proto jej tvoří pracovníci OU a středních škol, kteří se dlouhodobě věnují problematice vzdělávání dospělých a mohou pracovat s novými technologiemi. Vedoucí realizace projektu a Systému je prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. z Přírodovědecké fakulty OU. Projekt je podpořen částkou 14,5 mil. Kč ze zdrojů PHARE a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Hlavním cílem projektu je vytvoření CŽV MS, který má uskutečňovat vzdělávání dospělých včetně rekvalifikací v souladu se strategií rozvoje regionu a potřebou nových kvalifikací, zvyšujících flexibilitu na trhu práce. Systém má podpořit udržení vzdělaných lidí v regionu a zajistit jim další vzdělávání k posílení šancí pracovního uplatnění v místě. Na hlavní cíl navazují dílčí cíle příprava vysokoškolských a středoškolských učitelů pro realizaci distančního vzdělávání, na němž má být CŽV MS postaven, vývoj a pilotní ověření vzdělávacích programů, kurzů a modulů pro distanční vzdělávání, zavedení informačních technologií do distančních modulů a kurzů, převedení vybraných kurzů do virtuálního vzdělávacího prostředí, příprava pracovníků personálních a vzdělávacích útvarů institucí a firem Moravskoslezského kraje. V již zmíněném Programu rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje byly analyzovány slabé stránky regionu v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání. Také na ně CŽV MS reaguje. Výčet slabých stránek je obsáhlý. Mnohé z nich mohou být a budou řešeny poskytnutím vhodně obsahově koncipovaných vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávání. Cílovými skupinami CŽV MS jsou učitelé základních škol, gymnázií, středních odborných škol, vyšších odborných škol a také vysokých škol. Následně se počítá se vzděláváním celé 323

2 populace Moravskoslezského kraje v oblastech, které jsou ve vazbě na identifikované slabé stránky regionu (např. nezaměstnaných absolventů středních škol). V první fázi ( ) jde asi o osob, počet budoucích účastníků je obtížně odhadnutelný. OU hodlá dlouhodobě monitorovat situaci na trhu práce a sociální situaci regionu. Bude proto schopna připravovat vzdělávací aktivity, odpovídající aktuálním a střednědobým potřebám regionu. Spolupráce s místními i zahraničními partnery bude trvale zdrojem poznatků o vzdělávacích potřebách regionu a zkušeností ze zahraničí.to vše má přispět ke sblížení se situací v jiných evropských zemích. Přenosem technologií vzdělávání dospělých, sdílením zkušeností a realizací příkladů z dobré praxe se má zvýšit význam a přínos CŽV MS. Šíření zkušeností z mezinárodních projektů má posílit roli OU jako vzdělavatele učitelů a vzdělavatelů dospělých a skupin znevýhodněných na trhu práce. Tím se má posílit význam OU pro rozvoj regionu. 2. DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SYSTÉMU Obecným důvodem pro široké využívání distanční vzdělávací technologie v CŽV MS jsou její vlastnosti (vhodnost pro dospělé, možnost organizace studia pro vysoké počty lidí bez velkých nároků na učebny a prezenční výuku, možnost vzdělávání prostorově rozptýlených účastníků v době a na místě, které účastníkům vyhovují). Mezi další důvody nepochybně patří vybavení OU vyhovujícím hardware a software a přítomnost pracovníků, kteří jsou pro oblast e-learningu a distančního vzdělávání odborně kompetentní. Uplatnění distančního vzdělávání jistě napomohly i zkušenosti OU s distančním studiem. Od poloviny 90. let se totiž na Přírodovědecké fakultě OU distančně realizuje bakalářské graduální studium Informatika a výpočetní technika s využitím počítačového výukového prostředí Learning Space. Distanční studium oboru Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě OU ze stejné doby, postavené na řízení studia výhradně prostřednictvím tištěných studijních materiálů, se však neujalo. Zavedení distanční vzdělávací technologie v CŽV MS předcházela v r příprava organizátorů distančního vzdělávání, tutorů a autorů textů, organizovaná s olomouckým centrem Andragogé a Národním centrem distančního vzdělávání. Bylo vytvořeno více než 70 studijních opor pro distanční kurzy, sepsaných podle jednotné metodiky a jednotného vzoru formální úpravy. To vše mělo zaručovat vysoký standard vzdělávacích akcí. U 55 pilotních distančních vzdělávacích kurzů převládalo jednotné schéma organizace dva až tři prezenční tutoriály, zadávání úkolů pro samostatnou práci, kontrola a vyhodnocení materiálů tutory, závěr kurzu, vydání certifikátu. Podíl prezenčních tutoriálů, elektronické komunikace a samostatné práce účastníků se podle obsahu kurzů lišil. Některé kurzy byly čistě elektronické, jiné, například jazykové kurzy, byly pochopitelně prezenčnější s větším podílem přímých kontaktů posluchačů a tutorů a bez elektroniky. Jak je zřejmé, byly pilotní kurzy obsahově různorodé distanční vzdělávání učitelů o distančním vzdělávání, jazykové vzdělávání, rozvoj osobních kompetencí, informatika, informační a komunikační technologie, fyzika, chemie, matematika, kurzy k založení fiktivní firmy, multikulturní výchova pro učitele, regionální rozvoj. Celkem se pilotních kurzů podle údajů z dubna 2004 zúčastnilo asi 1590 posluchačů. 3. HODNOCENÍ DISTANČNĚ REALIZOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Vzdělávací akce byla průběžně hodnocena podle plánovaných kritérií samotnými organizátory. Na žádost vedoucí projektu prof. Mechlové bylo v dubnu 2004 provedeno ještě nezávislé posouzení distančních studijních opor a části pilotních kurzů, které vypracoval nezúčastněný hodnotitel, odborně profilovaný v andragogice a distančním vzdělávání, z katedry pedagogiky Pedagogické fakulty OU. Posuzoval 71 distančních studijních textů podle níže popsané metodiky. Dále bylo rozborem písemných vyjádření 120 absolventů zhodnoceno několik pilotních distančních kurzů. Sledovaly se především ty ukazatele, které mohly vypovídat o vnímání distanční vzdělávací technologie absolventy a mohly tak naznačit perspektivu zájmu o takto organizované kurzy. 324

3 3.1. Hodnocení studijních opor Studijní opory byly posuzovány podle modifikovaného pojetí hodnocení opor z r (Průcha, J. a kol.: Požadavky na akreditaci studijních programů a kurzů distančního vzdělávání, Praha: CSVŠ 1997), které bylo naposled publikováno časopisem AULA roč. 11, zvláštní číslo z r Hodnocení je založeno na zjištění tzv. charakteristických znaků distančního textu, vypracovaného pro distanční vzdělávání. Byly posuzovány následující náležitosti opor: 1. je uveden obsah kapitol opory, 2. je obsažen motivační úvod, 3. je obsaženo vymezení cílů celého textu, 4. je uveden návod pro práci s textem, 5. jsou obsaženy otázky a úkoly pro účastníky studia, 6. jsou zařazena témata prací k odeslání lektorovi, 7. číslování kapitol a oddílů je výrazné a přehledné, 8. u kapitol jsou uvedena klíčová slova, 9. odstavce jsou krátké, bez složitých souvětí a nejasných formulací, 10. používá se více druhů písma (různá velikost i tloušťka, podtrhávání, kurzíva), 11. zařazují se marginální hesla, rámečky, shrnutí resp.přehledy hlavních myšlenek a souvislostí, 12. text obsahuje obrázky, schémata, grafy, 13. jsou zařazeny příklady, aplikace, řešené úkoly, ale i problémové otázky či krátké testy, 14. na konci textu je zformulováno zadání na samostatnou práci (assignment), 15. v příloze jsou modelová řešení otázek, problémů a úkolů. Jednotlivým kritériím byly přiřazeny 0 až 2 body, přičemž 0 označovala nepřítomnost zkoumaného znaku, 1 nezbytné splnění a 2 zřetelné splnění zkoumaného znaku. Přes vnějškovost posuzování a přes možnost ovlivnění subjektem hodnotitele umožnilo takové hodnocení stanovit orientačně míru distančnosti opor. Z hlediska struktury, věcné správnosti a vztahu ke splnění cílům projektu nebyly opory hodnoceny. Jejich celkový rozsah přesahoval stran. Závěry hodnocení lze shrnout takto: Všechny předložené texty naplnily jen s malými odchylkami požadavky na tzv. vnějškovou distančnost. Při porovnávání textů se občas projevily individuální zvláštnosti a rukopisy autorů. Příčinou odlišnosti bodových ohodnocení byl v některých případech i charakter textu (poznatky vyjadřované převážně verbálně u humanitních a jazykových předmětů a poznatky ve vzorcích a symbolech u exaktních předmětů a nauce o počítačích). Hodnocení s komentářem je v příloze. 3.2 Hodnocení kurzů Hodnotící dotazníky účastníků byly využity jen zčásti. Z množství údajů byly pro hodnocení vybrány jen ty, které měly vztah k distanční organizaci kurzů a mohly tak naznačit, zda je či není distanční technologie účastníky akceptována. Výrazné odmítnutí distančních kurzů by s ohledem na přepokládanou perspektivu jejich několikaleté nabídky znamenalo provést korektivní opatření různého druhu. Posuzovala se vyjádření o komunikaci účastníka a tutora (ot. č. 4, 5), náhledy účastníků na užitečnost kurzu (ot. č. 24, 25), vyjádření o tom, co účastníci považují za klady a zápory kurzů a o tom, zda by doporučili kurz dalším (volné otázky ze závěru). Co se tedy poměrně pracným rozborem 120 dotazníků zjistilo? Pokud se týká úrovně komunikace účastníka a tutora, 77 % účastníků zkoumaných kurzů vyjádřilo nejvyšší hodnocení. Užitečnost kurzů hodnotilo nejvyšším stupněm 93 % účastníků. Kurzy by doporučilo 95 % a nedoporučilo 5 % účastníků. U důvodů doporučení převažovalo využití pro praxi (24x). Z ostatních důvodů se ještě objevovaly prohloubení znalostí a dovedností, spokojenost (bez dalšího vysvětlení), pochopení, orientace, vysoká úroveň, rozšíření obzorů. Na závěr tečka za doporučeními: Jen tři z absolventů reagovali podle názoru hodnotitele v podstatě stejnými slovy (vhodná forma) na to, že kurzy byly organizovány distančně. 325

4 Důvody nedoporučení buďto nebyly uvedeny (2x), kurzy se zdály příliš teoretické (2x), jedno nedoporučení bylo zdůvodněno, že kniha za 500 Kč mu dala víc informací, zbývající zdůvodnění znělo, že dotyčný absolvent nemá kurz komu doporučit. K pozitivům kurzů: Z velmi různorodých vyjádření lze jako početnější uvést užitečnost, srozumitelnost, studijní materiály, nové informace, kvalitu, dobrou organizaci, dobrý přístup tutora, pružnost, cenu (?). K negativům kurzů: Vyjádření k negativním stránkám byla velmi kusá. Většinou účastníci neuvedli nic. Z pouhých několika desítek negativních vyjádření lze zřetelněji zaznamenat časovou náročnost, problémy s dojížděním na prezenční tutoriály, problémy s načasováním s ohledem na průběh školního roku, nefungující věci, potíže s elektronikou, náročnost, mnoho učiva, nutnost zakoupit další materiály, cena (?). Hodnotitel závěrem konstatuje, že rozbor dotazníků nepřináší podle jeho názoru podněty pro ani proti další organizaci distančních kurzů, ani zřetelné podněty pro případné změny. Dotazníky toliko omezeně vypovídají snad o tom, jak účastníci kurzy vnímali. Za příčiny považuje hodnotitel malý počet zkoumaných dotazníků, jejich jen částečné vyhodnocení, celkovou koncepci dotazníku, technické chyby při zadávání dotazníků (u některých výtisků chyběla část otázek) a neochotu účastníků vyjadřovat se k citlivým záležitostem (negativa kurzů). Relevantnější výsledky by jistě přinesl rozbor většího množství poněkud jinak koncipovaných a pečlivěji vyplňovaných dotazníků. 4. ZÁVĚR Využití distanční vzdělávací technologie v rozsáhlé akci celoživotního vzdělávání je nutno hodnotit jednoznačně kladně. Kvalitně zpracované studijní opory by mohly být využity i ve vzdělávání mimo CŽV MS. Z hodnocení kurzů, byť nepříliš směrodatného, nevyplývá nic, co by vypovídalo proti uplatňování distančního vzdělávání. Odborná veřejnost může celý CŽV MS vnímat jako ukázkový příklad vhodné a také úspěšné implementace distanční technologie a e-learningu do negraduálních vzdělávacích aktivit celoživotního vzdělávání, které mají reálnou perspektivu několikaleté existence. Úplně na konec podtrháváme, že CŽV MS by se jen stěží realizoval bez masivní finanční dotace z mimouniverzitních zdrojů. Literatura 1. MECHLOVÁ, E. Systém celoživotní vzdělávání Moravskoslezska projekt PHARE. Listy Ostravské univerzity, roč. 11/2003, č. 2, s PRŮCHA, J. a kol. Požadavky na akreditaci studijních programů a kurzů distančního vzdělávání, Praha: CSVŠ Žádost o poskytnutí grantu Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska, 3/2003 Mgr. Bedřich Zapletal Ostravská univerzita v Ostravě Katedra pedagogiky Pedagogické fakulty Reální 5, Ostrava 1 Příloha: Tabulka hodnocení jednotlivých studijních opor Čísla hodnocených náležitostí a bodová hodnocení Název opory Souč./ poř. Teor.infor. a VT Úvod do GIS I Úvod do GIS II Úvod do GIS III SQL E-learning

5 Psaní na PC učit Něm.pro ZŠ KA Něm.pro ZŠ KB Něm.pro FS B Něm pro uč.sš I Něm.pro uč.sš II R pro SŠ a tlum Funkč.lexik. R Rus.lit.a kultura I Rozv.jazyk.komp Rozv.soc.komp Multikult.vzděl.I Multikult.vzděl.II Multikult.vzd III Bus.coresp.engl Handelskor. něm Corresp.com. fr Aplik.inf.v ek.sš Fiktivní firma Personální řízení Systémy VD Vzděl.a pers.čin Efekt.metody VD Psych.aspek.VD Zákl.poj.oper.sys Matematika I Algorit.a dat.str.i Architektura poč Úv.do oper.syst Um.inteligence I Matematika II Úvod do databází Algor.a dat.str.ii Operač.syst. Ia Program. v C Reg.a bk jazyky I Počítačové sítě I Náv.a výv.algorit Hardware poč Logika pro učit. I Dat.struk.a sp.al Využ.aplik.prog Teor.zákl.infor.I Vývoj objekt.apl Teor.zákl.infor.II Návrh databází Vývoj obj.apl. II Úv. do poč.sítí Výv.databáz.apl Poč.graf. učit.sš Mat.a výuk. SW Komun. Protokol Aplik. graf.syst Logika pro učit.ii Progr.pro Internet Úv.do did.inform E-learning Vněj.vztahy EU I

6 Rozv.cest.ruchu Lok.a reg.rozv. I Lok.a reg.rozv. II Rozv.cest.ruchu Právo ES Mechanika Vyb.kap.teor.fyz Komentář K č.1: V textech byl vždy obsah. Při hodnocení 1 byl obsah velmi kusý a nezachycoval vždy vnitřní strukturu kapitol. K č.2: V případě hodnocení 1 byla motivace posluchačů málo výrazná, u hodnocení 0 chyběla úplně. K č.3: Vymezení cílů celého textu se objevovalo jen zřídka nebo bylo příliš krátké. K č.4: Podrobnější návod jak postupovat při práci s textem hodnotitel buď nenalezl nebo jej vyhodnotil jako nedostatečný. K č.5: Texty byly touto náležitostí vybaveny bez výjimky. K č.6: Hodnotitel dovozuje, že tam, kde korespondenční úkoly nebyly, nebyly zpravidla zapotřebí. Jedničkou je hodnoceno, byl-li nalezen jen jeden úkol. K č.7: Až na několik výjimek bylo číslování velmi zřetelné a přehledné. K č.8: Nepřítomnost klíčových slov je dána buď záměrem autora nebo nepotřebností jejich vymezení nebo rozptýlením klíčových slov do samotného textu, kde nemusela být nalezena. K č.9: Hodnotila se především délka odstavců, která musela být podle charakteru textu někde větší, jiné texty vyžadovaly odstavce kratší a členění textu na malé souvislé úseky. K č.10: Texty téměř bezvýhradně splňovaly tento požadavek. K č.11: V ojedinělých případech hodnocení textu nulou byl důvodem buď charakter textu nebo osobitý přístup pisatele. K č.12: U některých textů nebylo použití obrázků a schémat nezbytné. K č.13: Všechny texty tento požadavek naplnily. Převažující nuly v odstavcích (parametrech) č. 14 a 15 byly způsobeny tím, že zadavatel opor hodnocené náležitosti nevyžadoval. Přesto byly občas začleněny. Vzhledem k tomu, že opory byly připravovány podle stanoveného vzoru, psány vyškolenými autory a oponovány, je rozptyl sledovaných znaků minimální. Všechny opory splňují požadavky vnější distančnosti. 328

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace

Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Distanční vzdělávání forma, didaktika, efektivita, zkušenosti, organizace Hana Pařilová PROJEKT OPTIS PRO FT, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0312 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání

Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Learn.Empowerment Samořízené studium pro nezaměstnané osoby s nedostatečnou kvalifikací Katalog příspěvků jednotlivých zemí o současných trendech ve vzdělávání Shrnutí Jak mohou být inovativní výstupy

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura

E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura E-LEARNINGOVÁ OPORA PŘEDMĚTU PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ ORDINACE ZUBNÍHO LÉKAŘE Kateřina Langová, Jana Zapletalová, Jiří Mazura Anotace Příspěvek popisuje novou koncepci výuky předmětu Programové vybavení ordinace

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX

E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX E-LEARNING ANEB TVORBA STUDIJNÍCH OPOR SYSTÉMY TOOLBOOK II A TeX MIROSLAV KOMÁREK, RUDOLF SCHWARZ Abstrakt: Příspěvek pojednává o poznatcích získaných při tvorbě výukových programů z fyziky pomocí systémů

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou

Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Zápis č. z jednání odborného a administrativního týmu k projektu Implementace mechatroniky do výuky technických oborů na SŠT Žďár nad Sázavou Den: 10.12.2009 od 13:30 do 15:30 h Přítomni: dle prezenční

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Ivo Martiník, Erika Mechlová, Danuše Bauerová VŠB- Technické univerzity Ostrava,Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6.

Kurzy. Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049. Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. Kurzy pro svářečský personál Vzdělávací kurzy pro technický a vyšší svářečský personál firem CZ.1.07/3.2.02/05.0049 Termín realizace: 1. 2. 2014-30. 6. 2015 Příjemce dotace UNO PRAHA, spol. s r. o. Partneři

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov

ISKI 2007 - Využitie operačných systémov a počítačových sietí v podpore výučby informatických predmetov ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A MOŽNOSTI AKTIVIZACE DISTANČNÍCH STUDENTŮ ELECTRONIC COMMUNICATION AND POSSIBILITIES FOR ACTIVITY AND MOTIVATION OF DISTANCE STUDENT Rostislav Fojtík Ostravská univerzita v Ostravě

Více

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015

Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15. 1. 2015 PANEL A personalistický 1. Potřebná úroveň VŠ kvalifikace, uplatnitelnost absolventů bakalářského, magisterského

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

REALIZACE KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

REALIZACE KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY REALIZACE KOMBINOVANÉHO STUDIJNÍHO OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PAVEL DOSTÁL, SVATOPLUK SLOVÁK Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek přináší

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Milena Menzlová Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta 12. ročník mezinárodní

Více

Strategie řízení lidských zdrojů

Strategie řízení lidských zdrojů Strategie řízení lidských zdrojů Aktivita číslo 1 Analýza stávajícího adaptačního procesu Aktivity v rámci projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje Zpracoval Radmila Janoušková

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje

INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje INTERNÍHO AUDITU Krajského úřadu Olomouckého kraje PRVNÍ ROČNÍK Můj nástup do pozice IA od 1.1.2003 Půl roku existence Útvaru IA (2002) u krajského úřadu Snaha smysluplně položit základy pro práci IA metodická

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 19 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Chemie 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 010 Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí závěrečná zpráva Program: Podprogram:. Program na podporu vzdělávání v oblasti

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU

LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU LMS Moodle ve výuce biofyziky a lékařské informatiky na LF OU Hana Sochorová, Hana Materová Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě LMS proč? Pro úspěšné studium

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Aplikované vědy a technologie Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Aplikované vědy a technologie pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 budou na VŠB-TU Ostrava otevřeny: bakalářský program

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Rozvojový projekt na rok 2010

Rozvojový projekt na rok 2010 VYSOKÁ ŠKOLA: VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Rozvojový projekt na rok 2010 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: Podprogram: 7 c Program na podporu odstraňování slabých stránek a/nebo podporu

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DRAHOMÍRA KRAŤKOVÁ, JANA MOTYKOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: Příspěvek přináší informace o legislativním rámci v oblasti

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více