ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění Smluvní strany Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno zastoupený RNDr. Liborem Kabátem, místopředsedou představenstva sdružení zapsaný u Krajského úřadu JMK rg. 11/2007 v brně dne IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město Č. účtu: /0100 UniCreditbank Czech Republik, a. s., pobočka Brno Č. účtu: /2700 oprávněný zástupce pro věci smluvní: RNDr. Liborem Kabátem oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. Jarmila Kubešová, Ing. Zdeněk Karas, (dále jen mandant ) na straně jedné a Společnost: doplní uchazeč se sídlem doplní uchazeč zastoupený doplní uchazeč IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč Bankovní spojení: doplní uchazeč Č. účtu: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci smluvní: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci technické: doplní uchazeč Složení realizačního týmu: 1. Vedoucí TDI doplní uchazeč 2. TDI doplní uchazeč 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč (dále jen mandatář ) na straně druhé níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti technického dozoru investora na projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI (dále jen Smlouva ) Strana 1 (celkem 11)

2 1. PREAMBULE Mandant je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ), oblast intervence 5.1b, název projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI, registrační číslo CZ 1.06/5.1.00/ (dále jen projekt ) Mandatář prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou a oprávněnou v souladu s platnou legislativou k zajištění předmětu Smlouvy. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ČINNOSTI MANDATÁŘE Mandatář se zavazuje zajistit pro mandanta technický dozor investora (dále jen TDI ) při přípravě a zhotovení projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, který spočívá ve stavební obnově historického objektu zámeckých jízdáren, v katastrálním území Lednice na Moravě, dle projektové dokumentace Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, a to za účelem dalšího využití prostor pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb (dále jen stavba ) Mandatář se zavazuje zajistit následující činnosti a splnit následující postupy a činnosti: - Kompletování podkladů a dokladů potřebných k předání staveniště - Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby po organizační a administrativní stránce - Zajištění oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, které si to vyžádaly ve stav. řízení - Organizační zajištění splnění dalších povinností uložených investorovi ve staveb. řízení - Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (projekty, smlouvy, povolení) - Kontrola, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník a zapsal do úvodního listu předepsané údaje (převzetí příslušných dokladů, údajů o vytyčení, atd.) - Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací - Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku - Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení staveniště zhotoviteli - Dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby - Dodržení podmínek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby - Upozornění zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na řádné polohové a výškové vytyčení sítí podzemních vedení před zahájením zemních prací výkopem popř. vrtáním - Přejímka výrobní dokumentace stavby a ověření jejího souladu s předchozí úrovní dokumentace, stavebním povolením, smlouvou o dílo, atd. - Kontrola řádného každodenního vedení stavebního deníku, sledování obsahu a úplnosti záznamů zhotovitele v souladu se smluvenými podmínkami, připojování stanoviska k zápisům ve SD ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách, přejímání a průběžné vedení evidence kopií všech listů SD - Kontrola dodržování navrženého technologického postupu a provádění prací se stanovisky dotčených orgánů a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta - Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje - Evidence dokumentace dokončených částí stavby - Dodržování jednotlivých rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče, (podmínky k přípustnosti dokumentace, jejichž plnění posuzovaná dokumentace již nemůže obsahovat). - Projednání všech dodatků a změn projektu - Prověření části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě Strana 2 (celkem 11)

3 - Průběžná kontrola kvality prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách - Kontrola provádění předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky stanovené ve smluvních podmínkách dle Kontrolního a zkušebního plánu stavby - Informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby - Informování objednatele o nových zjištěních stavebně historických souvislostí a nálezech v průběhu stavby,vyžádání odborného stanoviska a případné požádání o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur - Kontrola souladu oceňovacích podkladů a faktur s podmínkami ve smlouvách a jejich předávání objednateli k úhradě - Kontrola dodávek před zakrytím, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku - V souladu se smlouvami se podílí na odevzdávání připravené práce dalším zhotovitelům - Projednání se zhotovitelem a autorským dozorem stavby všech dodatků a změn projektové dokumentace, provádění o tom zákresu nebo záznamu do SD, informace objednatele o změnách a vyžádání si jeho stanoviska - Spolupráce s autorským dozorem stavby a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace - Spolupráce s autorským dozorem, zajištění souladu realizovaných prací a dodávek s projektem - Spolupráce s projektantem a zhotovitelem při odstraňování případných vad projektu. Přijatá rozhodnutí nesmí vést ke zvyšování nákladů stavby, neprodlužovat čas plnění a nezhoršovat parametry užitné vlastnosti stavby. O těchto skutečnostech informovat neprodleně prokazatelně zástupce objednatele. - Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků - Kontrola systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, zda zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby - Zaznamenání do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem uváděným - Kontrola postupu zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňování zhotovitele na jejich nedodržení a příprava podkladů pro uplatnění sankcí či jiných opatření - Se zhotovitelem provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními vlivy, při vzniku škody zjišťování se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťování důkazních prostředků - Vyžadování dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu zhotovitelem podle zvláštních právních předpisů, zachovávání pořádku a čistoty na staveništi a chránění životního prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako dalších veřejných zájmů - Vyžadování dokladů prokazujících kvalitu díla (certifikáty, atesty, protokoly) - Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami ve smlouvách - Uplatňování námětů k zhospodárnění provozu dokončeného díla - Oznamuje archeologické nálezy příslušnému orgánu památkové péče a zástupci objednatele - Hlášení dalších nálezů související se stavební podstatou objektu, které nejsou v archeologických situacích popsány dosavadními průzkumy (nálezy původní dlažby, interiérových omítek, výtvarných prvků fasád apod.) památkovému dohledu,výkonnému orgánu státní památkové péče a zástupci objednatele ke stanovení dalšího postupu s cílem umožnit památkovému dohledu nezbytnou operativní dokumentaci. - Umožnit u případných nálezů zástupcům NPÚ provést operativně dokumentaci. - Projednat případné nálezy s dozorovým orgánem památkové péče tj. OOPP JMK a se zástupci NPÚ. Strana 3 (celkem 11)

4 - Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod způsobených živelními událostmi - Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a jejich soulad se smlouvami, avizování objednatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí - Kontrola řádného uskladnění materiálu, konstrukcí, zařízení a strojů na staveništi - Upozorňování zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na všechny závady a nedostatky, vyzývání jej k neprodlenému zjednání nápravy a kontrola splnění výzvy - Kontrola formální, věcné, cenové a početní správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu se smluvenými podmínkami a jejich předání objednateli k zaplacení postupem s ním dohodnutým - Soustavné sledování návaznosti fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny - Sledování dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocování průběžného a závěrečného kontrolního sestavení nákladů stavby a včasné avizování objednatele na zjištěné disproporce - Předkládání námětů směřujících k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby - Účastnění se odevzdávání připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost v souladu se smluvními podmínkami a účastnění se na výzvu předání prací poddodavatelům zhotovitele - Organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, příprava jejich podkladů, týkající se činnosti TDI, vypracování soupisu vad a nedodělků, zúčastňování se kontrolních dnů stavby a plnění úkolů z nich vyplývajících pro výkon činnosti TDI - Zpracování stanoviska pro objednatele k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupráce s objednatelem při řešení dalšího postupu - Posuzování dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupráce při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby - Spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) - Zajišťování posouzení a zpracování stanoviska k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zjištěným při kontrolní činnosti autorského dozoru stavby - Účast v zastoupení objednatele na kontrolních prohlídkách prováděných stavebním úřadem a zpracování stanovisek k zjištěným skutečnostem a návrhů k nápravě případných nedostatků - V případě více přímých zhotovitelů spolupráce na věcné i časové koordinaci jejich dodávek - Spolupráce při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených - Spolupráce při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území - Spolupráce při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě s úředně oprávněnou osobou - Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby - Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Účast na jednání o odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla - Účast na kolaudačním řízení - Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem - Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety - Organizování řádných kontrolních dnů 1x týdně - Organizování statutárních kontrolních dnů min.1x měsíčně - Odpovědnost za převzetí tendrové dokumentace a její úplnost - Vedení podrobné dokumentace o průběhu stavby z památkového hlediska - Vypracování zprávy TDI obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení ( ohlášení stavby ) - Vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny dle Kontrolního a zkušebního plánu schváleného ve smluvních podmínkách Strana 4 (celkem 11)

5 - Účast na individuálním nebo komplexním vyzkoušení, případném návrhu dodatečné zkoušky a zabezpečení za investora pro ně podmínek dohodnutých ve smlouvě - Kontrola od zhotovitele přebíraných dalších dokladů, kterými se dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů - Pozvání k zahájení přejímacího řízení osob, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečení organizačně jeho průběhu, osobní účast v řízení, pořízení protokolu z něj, včetně nezbytných příloh a ověření správnosti údajů, provádění kontroly odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a o sepsání protokolu o výsledku. - V případě potřeby spolupráce při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, přejímka od zhotovitele geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - Zajištění kontroly a kompletace dokladů, vypracování a předání stavebnímu úřadu oznámení o záměru investora započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh - Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné stavebním úřadem - Organizování odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce a oznámení této skutečnosti stavebnímu úřadu - Provádění kontroly řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých smluvních podmínek - Organizační zajištění fyzického předání díla správci (nájemci nebo provozovateli), event. jiné objednatelem určené osobě - Zajištění reklamace vad zjištěných v záruční době - Kompletování všech právních a účetních dokladů k dokončenému dílu, zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předání těchto investorovi - Správa a uložení dokumentace investora k dokončené a předané stavbě na místo k tomuto účelu určenému, pokud je tak s investorem sjednáno Mandant se zavazuje za skutečně realizované činnosti uvedené v článku 2. Smlouvy uhradit mandatáři úplatu - odměnu sjednanou níže podle článku 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky. 3. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 3.1. Mandatář je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu mandanta, dle platných právních předpisů v souladu s podmínkami stanovenými IOP a Rozhodnutím o poskytnutí dotace Mandatář je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem Smlouvy, podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář neodpovídá za vady v dokončené a mandantovi odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování mandantem Mandatář se zavazuje, že bude průběžně informovat mandanta o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování předmětné záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta Mandatář je oprávněn po písemném souhlasu mandanta, uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže mandatář zajistit ze svých zdrojů. K těmto činnostem je mandatář oprávněn udělit třetím osobám písemnou plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandatáře, a to na základě zmocnění mandatáře mandantem. Mandatář je povinen v průběhu zhotovování stavby zajistit Strana 5 (celkem 11)

6 k výkonu své činnosti přítomnost osob s odpovídající odbornou kvalifikací, které budou oprávněny vykonávat na jeho účet ty činnosti dle této smlouvy, k nimž je odborná kvalifikaci nezbytná. Jedná se především o osoby s touto kvalifikací: 3.5. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a během plnění Smlouvy Zjistí-li mandatář při zajišťování předmětné záležitosti překážky, které mu znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně Smlouvy ve lhůtě 20 dnů, je mandatář oprávněn vypovědět Smlouvu ve smyslu ustanovení 575, odst. 1, 2 a 4 citovaného Obchodního zákoníku. Mandatáři náleží v tomto případě alikvotní úplata za činnost, dosud účelně a nezbytně vynaloženou pro potřeby mandanta Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, jakož i o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění Smlouvy do styku. Tyto údaje jsou mandatářem považovány za předmět obchodního tajemství mandanta ve smyslu ustanovení 17 citovaného Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Toto se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním Smlouvy Mandatář je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem mandantovi v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Je povinen tuto pojistnou smlouvu udržovat po dobu platnosti Smlouvy, řádně a včas platit pojistné. Na výzvu mandanta je mandatář povinen plnění povinností uvedených v tomto odstavci průběžně mandantovi dokládat. Za každé porušení povinností sjednaných v tomto odstavci se zavazuje mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) Mandatář se zavazuje dodržovat povinnosti dodavatele podílejícího se na projektu ve smyslu Příručky pro žadatele a příjemce IOP 5.1, která je pro mandanta závazná a to zejména: - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly (Ministerstvo kultury ČR, řídící orgán operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní úřad, místně příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány), a to po dobu realizace projektu a deset let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2021; - mandatář není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu mandanta; - mandatář je podle ustanovení 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů; - mandatář je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deseti let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku Mandant je povinen sdělit mandatáři termín ukončení projektu, a to nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí tohoto termínu Mandatář je povinen nejméně 1 za kalendářní měsíc projednat konkrétní náplň své činnosti se zástupcem mandanta pro věci technické. Současně předá písemný přehled Strana 6 (celkem 11)

7 o své činnosti za uplynulý měsíc doloží soupis činností v měsíci realizovaných včetně vykázání odpracovaných hodin (dále jen výkaz práce ) Mandatář je povinen k plnění oprávněných požadavků a úkolů stanovených osobou, která zajišťuje koordinaci projektu a to zejména v oblasti zpracování monitorovacích zpráv specifikovaných podmínkami IOP 5.1b Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy mandanta, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy Mandatář se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy předloží mandantovi k nahlédnutí a pořízení kopii svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění. Mandatář se zavazuje, že kdykoli v průběhu celé doby plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu mandanta, tomuto předloží svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění 4. PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 4.1. Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci své činnosti. Mandant je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat mandatáři veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění Smlouvy Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost, a to na základě výzvy mandatáře a ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti Mandant poskytne součinnost pro činnost mandatáře zejména v těchto záležitostech: - respektování pokynů mandatáře při managementu a koordinaci projektu v souladu s pravidly IOP; - poskytování informací pro činnost mandatáře; - umožnění účasti mandatáři na jednáních souvisejících s předmětem plnění Smlouvy; - bezodkladné projednávání návrhů, dokumentace a korespondence předkládané mandatářem, související s předmětem plnění Smlouvy a včasné zajištění jejich právoplatného podepsání; - poskytnutí mandatáři k nahlížení nebo reprodukci dokumentace projektu i dalších souvisejících písemností nebo elektronických zpráv (např. projektové dokumentace, doklady správních řízení, smlouvy, faktury s přílohami, předávací protokoly, pozvánky, oznámení, zápisy apod.), související s realizací projektu; - poskytnutí mandatáři k nahlížení a reprodukci veškerých informací a dokladů pro - oznámení změn a změnová řízení a další úkony; - zavázání členů realizačního týmu projektu (vlastních pracovníků i členů z řad dodavatelů ve smlouvách) k povinné komunikaci a spolupráci s mandatářem ve věci řádného plnění Smlouvy a řízení projektu mandatářem a dále jejich zavázání k povinnosti informovat mandatáře o odchylkách a změnách v projektu s tím, že změny projektu je možné učinit jen se souhlasem mandatáře. Strana 7 (celkem 11)

8 4.4. Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou v souladu s touto Smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny - úplatu viz níže článek 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky Mandant se zavazuje udělit mandatáři plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandanta. Platnost plné moci končí současně s ukončením platnosti této Smlouvy. 5. ÚPLATA MANDATÁŘE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1. Celková úplata (odměna) za činnosti dle článku 2. Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře činí doplní uchazeč,- Kč bez DPH, slovy doplní uchazeč korun. K úplatě bude účtována DPH v sazbě platné v době fakturace. Celková úplata včetně DPH ve výši doplní uchazeč %, tj. sazby aktuální ke dni podpisu smlouvy, činí, doplní uchazeč,- Kč, slovy: doplní uchazeč korun českých, bez DPH. Platby úplaty dle článku 5 Smlouvy, odstavce 5.1. za plnění podle článku 2. Smlouvy - Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře budou hrazeny formou bezhotovostních převodů na základě faktur (daňových dokladů), vystavených za skutečně provedenou činnost v jednotlivých měsíčních fakturačních obdobích. Za jednotlivé členy týmu bude fakturováno: 1. TDI Vedoucí týmu doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 2. TDI zástupce doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč Kč bez DPH/hod Po zahájení stavby vzniká zhotoviteli právo fakturovat výkon činnosti technického dozoru a to 1 x měsíčně Mandatář je oprávněn vystavit fakturu za činnost technického dozoru investora po uplynutí příslušného kalendářního měsíce a po odsouhlasení výkazu práce mandatáře mandantem. Mandatář se zavazuje zpracovat a předat mandantovi výkaz práce k odsouhlasení nejpozději 1. kalendářní den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla vykonávána činnost mandatáře dle této smlouvy, která je zaznamenána v předávaném výkazu práce. Mandant se zavazuje, že se k výkazu práce předloženému mu mandatářem k odsouhlasení vyjádří nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od mandatáře. Pokud bude výkaz práce mandantem odsouhlasen, zavazuje se mandatář vystavit příslušnou měsíční fakturu a tuto doručit mandantovi nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se mu stane znám souhlas mandanta s předloženým výkazem práce. Vyjádří-li mandant připomínky k předloženému výkazu práce, je mandatář povinen tyto připomínky vypořádat do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se mu staly připomínky mandanta známy a upravený výkaz práce předložit mandantovi k novému odsouhlasení. Platba 90%, pozastávka 10% z každé faktury, na konci realizace projektu předloží poslední fakturu, ve které bude uvedena veškerá fakturace včetně celkové pozastávky a vyplacení pozastávky bude vázáno na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí o projektu a ukončení veškerých stavebních prací projektu. Nedílnou součástí faktury jsou podklady v rozsahu informací nutných pro zpracování monitorovací zprávy a výkaz práce a odpracovaných hodin odsouhlasený mandantem za fakturační období. První fakturační období počíná dnem následujícím po nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy a poslední fakturační období končí jeden měsíc před ukončením projektu. Strana 8 (celkem 11)

9 Úplata dle článku 5, odstavce 5.1. Smlouvy je pevná a nepřekročitelná, a to za veškeré činnosti mandatáře dle Smlouvy. Cenu nelze navýšit ani v případě prodloužení předpokládaného termínu realizace VZ Úplata mandatáře zahrnuje veškeré vynaložené náklady mandatáře, včetně nákladů na cestovné, které vynaloží při plnění svého závazku dle Smlouvy. V této ceně nejsou obsaženy speciální znalecké posudky, které si vyžádá mandant. Uvedené náklady hradí v plném rozsahu mandant, na základě dokladů předložených mandatářem, po podání žádosti Mandatář je povinen předložit faktury se specifikací a formální úpravou dle požadavků a pokynů mandanta, zohledňující splnění náležitostí stanovených podmínkami pro poskytnutí dotace z IOP 5.1 platných v době plnění Smlouvy Faktury (daňové doklady) budou vystaveny nejdéle 14 dnů ode dne zdanitelného plnění a doručeny mandantovi v jednom originále a ve dvou kopiích, včetně příloh. Lhůta splatnosti faktur je 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení mandantovi. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu mandanta Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Mandant je oprávněn vrátit mandatáři bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí mandant mandatáři důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je mandatář povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Dnem oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, a to s příslušnými náležitostmi dle Smlouvy Vzhledem k financování projektu z IOP MK ČR probíhá kontrola vystavené faktury poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly zjištěny nedostatky ve faktuře nebo dokladech přiložených k faktuře, je mandant oprávněn tuto fakturu mandatáři vrátit a mandatář je povinen tuto fakturu, případně její přílohy a doklady, přepracovat dle pokynů mandanta. Dnem vrácení faktury k přepracování přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení mandantovi doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, včetně jejích příloh a dokladů V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně mandanta, bude mandatář fakturovat část díla - činnosti realizované ke dni odstoupení od Smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 5, odstavce 5.1. Smlouvy v návaznosti na níže uvedený článek 7, odstavec 7.1. Smlouvy za provedené dílčí plnění. 6. ZÁRUKA 6.1. Mandatář odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude proveden podle podmínek stanovených Smlouvou a poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle Smlouvy po dobu záruční lhůty Záruční lhůta se sjednává po dobu povinné udržitelnosti projektu. Po tuto dobu má mandant právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad u provedených činností dle Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedených činností dle Smlouvy. Strana 9 (celkem 11)

10 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a končí dnem ukončení realizační fáze, ne však později než , není-li dále ve Smlouvě stanoveno jinak Smluvní vztah dle Smlouvy může být ukončen: a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné Smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; b) okamžitým odstoupením od Smlouvy při závažném a při opakovaném méně závažném porušení závazků Smlouvou přijatých (dále jen porušení závazků ), tj. porušuje-li druhá smluvní strana povinnosti i poté, co byla na porušení závazků písemně upozorněna, vyzvána k nápravě s uvedením přiměřené lhůty a na možnost odstoupení od Smlouvy výslovně upozorněna; za závažné porušení smlouvy ze strany mandatáře je považováno, pokud v rozporu s touto smlouvou nepředloží mandantovi pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností. c) výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, v případě, že ani do 12 měsíců po uzavření této smlouvy nebudou zhotovitelem stavby zahájeny stavební práce k provedení stavby Závazek Mandatáře uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek mandanta hradit mandatáři sjednané odměny zaniká ke dni skončení platnosti Smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato Smlouva stanoví jinak Ke dni účinnosti výpovědi Smlouvy zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. 8. SANKCE A ODPOVĚDNOST MANDATÁŘE 8.1. V případě, že mandatář prokazatelně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a toto porušení způsobí finanční plnění na straně mandanta (sankce ze strany poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů, včetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), je mandatář povinen zaplatit smluvní pokutu: a) ve výši ,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním podkladů v rozsahu informací nutných pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy. Mandatář je v prodlení, pokud nepředá podklady podle předchozí věty do 10. dne měsíce následujícím po měsíci, za který jsou tyto podklady zpracovány.; b) ve výši ,- Kč za neomluvenou neúčast při organizaci a výkonu kontrolního dne. Výše uvedené se netýká případů, kdy mandant neposkytl řádně, včas a úplnou součinnost. Zaplacením smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě není dotčen nárok mandanta na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti mandatáře, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to na náhradu škody v plném rozsahu. Mandant je Strana 10 (celkem 11)

11 oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty V případě, že bude Smlouva vypovězena nebo bylo od ní odstoupeno mandantem, je mandatář povinen dokončit všechny předem dohodnuté úkony a mandant je povinen uhradit všechny platby za činnosti již uskutečněné mandatářem v souladu s ustanovením článku 2. Smlouvy Pro případ neuhrazení úplaty mandatáři ve lhůtě splatnosti stanovené Smlouvou, je mandant povinen zaplatit mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k výkonu činnosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Vztahy Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími Veškeré změny Smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností mandatáře sjednaných v této smlouvě Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze mluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních Smluvní strany prohlašují, že ujednání ve Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. V Brně dne xx. xx V doplní uchazeč. dne xx. xx mandant.. mandatář Strana 11 (celkem 11)

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy. Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most

Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Obec Patokryje Patokryje 35, 434 01 Most Smlouva o dílo Článek I. smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Patokryje, Patokryje 35, 434 01 Most Zastoupený: Karlem Řehákem, starostou obce IČ: 00266124 DIČ:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STRUKTURA SMLOUVY O DÍLO Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy

smlouvu o dílo uzavřenou podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění (O.Z.): II. Předmět smlouvy Smlouva o dílo č 1 I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Obec Pačejov se sídlem Pačejov nádraží 199, 341 01 Horažďovice IČ 00255963 zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavřičkou č. účtu domovské stránky: www. e-mail:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059, si Vás dovoluji

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

S m l o u v a o d í l o

S m l o u v a o d í l o S m l o u v a o d í l o Článek I. Smluvní strany 1. Město Vimperk se sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 00250805, DIČ: CZ00250805 zastoupené: Ing. Jaroslava Martanová, starostka (dále jen objednatel)

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014 č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

S M L O U V A O D Í L O č.../2009

S M L O U V A O D Í L O č.../2009 S M L O U V A O D Í L O č.../2009 uzavřená podle 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění mezi : I. Smluvní strany 1.1 Objednatel:...... Bankovní spojení:...... Číslo účtu:......

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Smlouva o poskytování právních služeb při realizaci projektu s názvem Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány ve formě návrhu smlouvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky jeden podepsaný návrh smlouvy. Obsah obchodních

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy

Deloitte Advisory s.r.o. se sídlem 00, zastoupená Martinem Buranským, zmocněncem na základě plné moci, která tvoří přílohu této smlouvy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI č. INO/40/01/001524/2008 uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Hlavní město Praha se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA. č. 01/12. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi:

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA. č. 01/12. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA č. 01/12 uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: 1. Mandant (odběratel): Město ČESKÁ LÍPA nám. T. G. Masaryka

Více

Článek 5 - Odměna mandatáře, platební podmínky

Článek 5 - Odměna mandatáře, platební podmínky - upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO č. (uzavřená dle 536 a násl. obchodního zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily : Husova 82, 513 01 Semily Zastoupený : Mgr. Jan Farský, starosta

Více

SMLOUVA o zajištění úklidu

SMLOUVA o zajištění úklidu SMLOUVA o zajištění úklidu podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ) Objednatel: Město Nový Bor se sídlem : náměstí Míru 1, PSČ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 2 Vzor prováděcí smlouvy MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká televize se sídlem: Kavčí

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany 1. Příkazce název Obec Ptení sídlo Ptení 36, 798 43 Zastoupený: Jiřím Portešem,

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy zhotovitele: 12/2015 uzavřená podle 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STRANY I.1 Objednatel Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo. číslo smlouvy zhotovitele: Smlouva o dílo číslo smlouvy zhotovitele: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice IČO 00234508 Bankovní spojení: 3321141/0100 Telefon: 312 658 007 E-mail: ou@kamennezehrovice.cz

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace

Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Smlouva na provedení evaluace projektu Vzdělávejte se pro růst! - rekvalifikace Příloha č. 3 Výzvy uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO č /86/

SMLOUVA O DÍLO č /86/ SMLOUVA O DÍLO č. 155-112/86/2012-4218 I. Smluvní strany 1. Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6 jejímž jménem jedná: velitel Vojenského zařízení 4218 Štěpánov

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb (uzavřená podle ustanovení 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) Dodavatel: Jméno: Ing. Jan Čáslavský Sídlo: Štefáčkova 7, Brno Líšeň,

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku. I. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku I. Smluvní strany 1.Objednatel Identifikace ( název, IČ, DIČ, bankovní spojení, číslo účtu) Osoba oprávněná jednat a smlouvu uzavřít (pokud nevyplývá toto

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář )

MANDÁTNÍ SMLOUVA. (dále jen mandant ) na straně jedné. Mandatář: se sídlem: adresa pro doručování: DIČ: jednající: (dále jen mandatář ) MANDÁTNÍ SMLOUVA mezi: Mandant: Obec Ludgeřovice se sídlem: Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice IČ: 00300390 DIČ: CZ 00300390 jednající: Mgr. Daniel Havlík, starosta obce (dále jen mandant ) na straně

Více

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů

PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě - posouzení investičního záměru - kontrola projektových podkladů PŘÍPRAVA STAVEB - prověření pozemků či nemovitostí k uvažované výstavbě Posouzení vhodnosti z hlediska existence břemen, stávajících sítí, ochranných pásem, možností napojení na infrastrukturu, místních

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více