ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění Smluvní strany Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno zastoupený RNDr. Liborem Kabátem, místopředsedou představenstva sdružení zapsaný u Krajského úřadu JMK rg. 11/2007 v brně dne IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město Č. účtu: /0100 UniCreditbank Czech Republik, a. s., pobočka Brno Č. účtu: /2700 oprávněný zástupce pro věci smluvní: RNDr. Liborem Kabátem oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. Jarmila Kubešová, Ing. Zdeněk Karas, (dále jen mandant ) na straně jedné a Společnost: doplní uchazeč se sídlem doplní uchazeč zastoupený doplní uchazeč IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč Bankovní spojení: doplní uchazeč Č. účtu: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci smluvní: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci technické: doplní uchazeč Složení realizačního týmu: 1. Vedoucí TDI doplní uchazeč 2. TDI doplní uchazeč 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč (dále jen mandatář ) na straně druhé níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti technického dozoru investora na projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI (dále jen Smlouva ) Strana 1 (celkem 11)

2 1. PREAMBULE Mandant je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ), oblast intervence 5.1b, název projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI, registrační číslo CZ 1.06/5.1.00/ (dále jen projekt ) Mandatář prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou a oprávněnou v souladu s platnou legislativou k zajištění předmětu Smlouvy. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ČINNOSTI MANDATÁŘE Mandatář se zavazuje zajistit pro mandanta technický dozor investora (dále jen TDI ) při přípravě a zhotovení projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, který spočívá ve stavební obnově historického objektu zámeckých jízdáren, v katastrálním území Lednice na Moravě, dle projektové dokumentace Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, a to za účelem dalšího využití prostor pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb (dále jen stavba ) Mandatář se zavazuje zajistit následující činnosti a splnit následující postupy a činnosti: - Kompletování podkladů a dokladů potřebných k předání staveniště - Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby po organizační a administrativní stránce - Zajištění oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, které si to vyžádaly ve stav. řízení - Organizační zajištění splnění dalších povinností uložených investorovi ve staveb. řízení - Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (projekty, smlouvy, povolení) - Kontrola, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník a zapsal do úvodního listu předepsané údaje (převzetí příslušných dokladů, údajů o vytyčení, atd.) - Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací - Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku - Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení staveniště zhotoviteli - Dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby - Dodržení podmínek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby - Upozornění zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na řádné polohové a výškové vytyčení sítí podzemních vedení před zahájením zemních prací výkopem popř. vrtáním - Přejímka výrobní dokumentace stavby a ověření jejího souladu s předchozí úrovní dokumentace, stavebním povolením, smlouvou o dílo, atd. - Kontrola řádného každodenního vedení stavebního deníku, sledování obsahu a úplnosti záznamů zhotovitele v souladu se smluvenými podmínkami, připojování stanoviska k zápisům ve SD ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách, přejímání a průběžné vedení evidence kopií všech listů SD - Kontrola dodržování navrženého technologického postupu a provádění prací se stanovisky dotčených orgánů a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta - Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje - Evidence dokumentace dokončených částí stavby - Dodržování jednotlivých rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče, (podmínky k přípustnosti dokumentace, jejichž plnění posuzovaná dokumentace již nemůže obsahovat). - Projednání všech dodatků a změn projektu - Prověření části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě Strana 2 (celkem 11)

3 - Průběžná kontrola kvality prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách - Kontrola provádění předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky stanovené ve smluvních podmínkách dle Kontrolního a zkušebního plánu stavby - Informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby - Informování objednatele o nových zjištěních stavebně historických souvislostí a nálezech v průběhu stavby,vyžádání odborného stanoviska a případné požádání o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur - Kontrola souladu oceňovacích podkladů a faktur s podmínkami ve smlouvách a jejich předávání objednateli k úhradě - Kontrola dodávek před zakrytím, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku - V souladu se smlouvami se podílí na odevzdávání připravené práce dalším zhotovitelům - Projednání se zhotovitelem a autorským dozorem stavby všech dodatků a změn projektové dokumentace, provádění o tom zákresu nebo záznamu do SD, informace objednatele o změnách a vyžádání si jeho stanoviska - Spolupráce s autorským dozorem stavby a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace - Spolupráce s autorským dozorem, zajištění souladu realizovaných prací a dodávek s projektem - Spolupráce s projektantem a zhotovitelem při odstraňování případných vad projektu. Přijatá rozhodnutí nesmí vést ke zvyšování nákladů stavby, neprodlužovat čas plnění a nezhoršovat parametry užitné vlastnosti stavby. O těchto skutečnostech informovat neprodleně prokazatelně zástupce objednatele. - Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků - Kontrola systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, zda zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby - Zaznamenání do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem uváděným - Kontrola postupu zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňování zhotovitele na jejich nedodržení a příprava podkladů pro uplatnění sankcí či jiných opatření - Se zhotovitelem provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními vlivy, při vzniku škody zjišťování se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťování důkazních prostředků - Vyžadování dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu zhotovitelem podle zvláštních právních předpisů, zachovávání pořádku a čistoty na staveništi a chránění životního prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako dalších veřejných zájmů - Vyžadování dokladů prokazujících kvalitu díla (certifikáty, atesty, protokoly) - Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami ve smlouvách - Uplatňování námětů k zhospodárnění provozu dokončeného díla - Oznamuje archeologické nálezy příslušnému orgánu památkové péče a zástupci objednatele - Hlášení dalších nálezů související se stavební podstatou objektu, které nejsou v archeologických situacích popsány dosavadními průzkumy (nálezy původní dlažby, interiérových omítek, výtvarných prvků fasád apod.) památkovému dohledu,výkonnému orgánu státní památkové péče a zástupci objednatele ke stanovení dalšího postupu s cílem umožnit památkovému dohledu nezbytnou operativní dokumentaci. - Umožnit u případných nálezů zástupcům NPÚ provést operativně dokumentaci. - Projednat případné nálezy s dozorovým orgánem památkové péče tj. OOPP JMK a se zástupci NPÚ. Strana 3 (celkem 11)

4 - Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod způsobených živelními událostmi - Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a jejich soulad se smlouvami, avizování objednatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí - Kontrola řádného uskladnění materiálu, konstrukcí, zařízení a strojů na staveništi - Upozorňování zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na všechny závady a nedostatky, vyzývání jej k neprodlenému zjednání nápravy a kontrola splnění výzvy - Kontrola formální, věcné, cenové a početní správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu se smluvenými podmínkami a jejich předání objednateli k zaplacení postupem s ním dohodnutým - Soustavné sledování návaznosti fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny - Sledování dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocování průběžného a závěrečného kontrolního sestavení nákladů stavby a včasné avizování objednatele na zjištěné disproporce - Předkládání námětů směřujících k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby - Účastnění se odevzdávání připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost v souladu se smluvními podmínkami a účastnění se na výzvu předání prací poddodavatelům zhotovitele - Organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, příprava jejich podkladů, týkající se činnosti TDI, vypracování soupisu vad a nedodělků, zúčastňování se kontrolních dnů stavby a plnění úkolů z nich vyplývajících pro výkon činnosti TDI - Zpracování stanoviska pro objednatele k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupráce s objednatelem při řešení dalšího postupu - Posuzování dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupráce při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby - Spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) - Zajišťování posouzení a zpracování stanoviska k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zjištěným při kontrolní činnosti autorského dozoru stavby - Účast v zastoupení objednatele na kontrolních prohlídkách prováděných stavebním úřadem a zpracování stanovisek k zjištěným skutečnostem a návrhů k nápravě případných nedostatků - V případě více přímých zhotovitelů spolupráce na věcné i časové koordinaci jejich dodávek - Spolupráce při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených - Spolupráce při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území - Spolupráce při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě s úředně oprávněnou osobou - Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby - Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Účast na jednání o odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla - Účast na kolaudačním řízení - Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem - Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety - Organizování řádných kontrolních dnů 1x týdně - Organizování statutárních kontrolních dnů min.1x měsíčně - Odpovědnost za převzetí tendrové dokumentace a její úplnost - Vedení podrobné dokumentace o průběhu stavby z památkového hlediska - Vypracování zprávy TDI obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení ( ohlášení stavby ) - Vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny dle Kontrolního a zkušebního plánu schváleného ve smluvních podmínkách Strana 4 (celkem 11)

5 - Účast na individuálním nebo komplexním vyzkoušení, případném návrhu dodatečné zkoušky a zabezpečení za investora pro ně podmínek dohodnutých ve smlouvě - Kontrola od zhotovitele přebíraných dalších dokladů, kterými se dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů - Pozvání k zahájení přejímacího řízení osob, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečení organizačně jeho průběhu, osobní účast v řízení, pořízení protokolu z něj, včetně nezbytných příloh a ověření správnosti údajů, provádění kontroly odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a o sepsání protokolu o výsledku. - V případě potřeby spolupráce při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, přejímka od zhotovitele geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - Zajištění kontroly a kompletace dokladů, vypracování a předání stavebnímu úřadu oznámení o záměru investora započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh - Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné stavebním úřadem - Organizování odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce a oznámení této skutečnosti stavebnímu úřadu - Provádění kontroly řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých smluvních podmínek - Organizační zajištění fyzického předání díla správci (nájemci nebo provozovateli), event. jiné objednatelem určené osobě - Zajištění reklamace vad zjištěných v záruční době - Kompletování všech právních a účetních dokladů k dokončenému dílu, zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předání těchto investorovi - Správa a uložení dokumentace investora k dokončené a předané stavbě na místo k tomuto účelu určenému, pokud je tak s investorem sjednáno Mandant se zavazuje za skutečně realizované činnosti uvedené v článku 2. Smlouvy uhradit mandatáři úplatu - odměnu sjednanou níže podle článku 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky. 3. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 3.1. Mandatář je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu mandanta, dle platných právních předpisů v souladu s podmínkami stanovenými IOP a Rozhodnutím o poskytnutí dotace Mandatář je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem Smlouvy, podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář neodpovídá za vady v dokončené a mandantovi odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování mandantem Mandatář se zavazuje, že bude průběžně informovat mandanta o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování předmětné záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta Mandatář je oprávněn po písemném souhlasu mandanta, uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže mandatář zajistit ze svých zdrojů. K těmto činnostem je mandatář oprávněn udělit třetím osobám písemnou plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandatáře, a to na základě zmocnění mandatáře mandantem. Mandatář je povinen v průběhu zhotovování stavby zajistit Strana 5 (celkem 11)

6 k výkonu své činnosti přítomnost osob s odpovídající odbornou kvalifikací, které budou oprávněny vykonávat na jeho účet ty činnosti dle této smlouvy, k nimž je odborná kvalifikaci nezbytná. Jedná se především o osoby s touto kvalifikací: 3.5. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a během plnění Smlouvy Zjistí-li mandatář při zajišťování předmětné záležitosti překážky, které mu znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně Smlouvy ve lhůtě 20 dnů, je mandatář oprávněn vypovědět Smlouvu ve smyslu ustanovení 575, odst. 1, 2 a 4 citovaného Obchodního zákoníku. Mandatáři náleží v tomto případě alikvotní úplata za činnost, dosud účelně a nezbytně vynaloženou pro potřeby mandanta Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, jakož i o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění Smlouvy do styku. Tyto údaje jsou mandatářem považovány za předmět obchodního tajemství mandanta ve smyslu ustanovení 17 citovaného Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Toto se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním Smlouvy Mandatář je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem mandantovi v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Je povinen tuto pojistnou smlouvu udržovat po dobu platnosti Smlouvy, řádně a včas platit pojistné. Na výzvu mandanta je mandatář povinen plnění povinností uvedených v tomto odstavci průběžně mandantovi dokládat. Za každé porušení povinností sjednaných v tomto odstavci se zavazuje mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) Mandatář se zavazuje dodržovat povinnosti dodavatele podílejícího se na projektu ve smyslu Příručky pro žadatele a příjemce IOP 5.1, která je pro mandanta závazná a to zejména: - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly (Ministerstvo kultury ČR, řídící orgán operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní úřad, místně příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány), a to po dobu realizace projektu a deset let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2021; - mandatář není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu mandanta; - mandatář je podle ustanovení 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů; - mandatář je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deseti let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku Mandant je povinen sdělit mandatáři termín ukončení projektu, a to nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí tohoto termínu Mandatář je povinen nejméně 1 za kalendářní měsíc projednat konkrétní náplň své činnosti se zástupcem mandanta pro věci technické. Současně předá písemný přehled Strana 6 (celkem 11)

7 o své činnosti za uplynulý měsíc doloží soupis činností v měsíci realizovaných včetně vykázání odpracovaných hodin (dále jen výkaz práce ) Mandatář je povinen k plnění oprávněných požadavků a úkolů stanovených osobou, která zajišťuje koordinaci projektu a to zejména v oblasti zpracování monitorovacích zpráv specifikovaných podmínkami IOP 5.1b Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy mandanta, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy Mandatář se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy předloží mandantovi k nahlédnutí a pořízení kopii svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění. Mandatář se zavazuje, že kdykoli v průběhu celé doby plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu mandanta, tomuto předloží svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění 4. PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 4.1. Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci své činnosti. Mandant je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat mandatáři veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění Smlouvy Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost, a to na základě výzvy mandatáře a ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti Mandant poskytne součinnost pro činnost mandatáře zejména v těchto záležitostech: - respektování pokynů mandatáře při managementu a koordinaci projektu v souladu s pravidly IOP; - poskytování informací pro činnost mandatáře; - umožnění účasti mandatáři na jednáních souvisejících s předmětem plnění Smlouvy; - bezodkladné projednávání návrhů, dokumentace a korespondence předkládané mandatářem, související s předmětem plnění Smlouvy a včasné zajištění jejich právoplatného podepsání; - poskytnutí mandatáři k nahlížení nebo reprodukci dokumentace projektu i dalších souvisejících písemností nebo elektronických zpráv (např. projektové dokumentace, doklady správních řízení, smlouvy, faktury s přílohami, předávací protokoly, pozvánky, oznámení, zápisy apod.), související s realizací projektu; - poskytnutí mandatáři k nahlížení a reprodukci veškerých informací a dokladů pro - oznámení změn a změnová řízení a další úkony; - zavázání členů realizačního týmu projektu (vlastních pracovníků i členů z řad dodavatelů ve smlouvách) k povinné komunikaci a spolupráci s mandatářem ve věci řádného plnění Smlouvy a řízení projektu mandatářem a dále jejich zavázání k povinnosti informovat mandatáře o odchylkách a změnách v projektu s tím, že změny projektu je možné učinit jen se souhlasem mandatáře. Strana 7 (celkem 11)

8 4.4. Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou v souladu s touto Smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny - úplatu viz níže článek 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky Mandant se zavazuje udělit mandatáři plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandanta. Platnost plné moci končí současně s ukončením platnosti této Smlouvy. 5. ÚPLATA MANDATÁŘE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1. Celková úplata (odměna) za činnosti dle článku 2. Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře činí doplní uchazeč,- Kč bez DPH, slovy doplní uchazeč korun. K úplatě bude účtována DPH v sazbě platné v době fakturace. Celková úplata včetně DPH ve výši doplní uchazeč %, tj. sazby aktuální ke dni podpisu smlouvy, činí, doplní uchazeč,- Kč, slovy: doplní uchazeč korun českých, bez DPH. Platby úplaty dle článku 5 Smlouvy, odstavce 5.1. za plnění podle článku 2. Smlouvy - Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře budou hrazeny formou bezhotovostních převodů na základě faktur (daňových dokladů), vystavených za skutečně provedenou činnost v jednotlivých měsíčních fakturačních obdobích. Za jednotlivé členy týmu bude fakturováno: 1. TDI Vedoucí týmu doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 2. TDI zástupce doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč Kč bez DPH/hod Po zahájení stavby vzniká zhotoviteli právo fakturovat výkon činnosti technického dozoru a to 1 x měsíčně Mandatář je oprávněn vystavit fakturu za činnost technického dozoru investora po uplynutí příslušného kalendářního měsíce a po odsouhlasení výkazu práce mandatáře mandantem. Mandatář se zavazuje zpracovat a předat mandantovi výkaz práce k odsouhlasení nejpozději 1. kalendářní den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla vykonávána činnost mandatáře dle této smlouvy, která je zaznamenána v předávaném výkazu práce. Mandant se zavazuje, že se k výkazu práce předloženému mu mandatářem k odsouhlasení vyjádří nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od mandatáře. Pokud bude výkaz práce mandantem odsouhlasen, zavazuje se mandatář vystavit příslušnou měsíční fakturu a tuto doručit mandantovi nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se mu stane znám souhlas mandanta s předloženým výkazem práce. Vyjádří-li mandant připomínky k předloženému výkazu práce, je mandatář povinen tyto připomínky vypořádat do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se mu staly připomínky mandanta známy a upravený výkaz práce předložit mandantovi k novému odsouhlasení. Platba 90%, pozastávka 10% z každé faktury, na konci realizace projektu předloží poslední fakturu, ve které bude uvedena veškerá fakturace včetně celkové pozastávky a vyplacení pozastávky bude vázáno na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí o projektu a ukončení veškerých stavebních prací projektu. Nedílnou součástí faktury jsou podklady v rozsahu informací nutných pro zpracování monitorovací zprávy a výkaz práce a odpracovaných hodin odsouhlasený mandantem za fakturační období. První fakturační období počíná dnem následujícím po nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy a poslední fakturační období končí jeden měsíc před ukončením projektu. Strana 8 (celkem 11)

9 Úplata dle článku 5, odstavce 5.1. Smlouvy je pevná a nepřekročitelná, a to za veškeré činnosti mandatáře dle Smlouvy. Cenu nelze navýšit ani v případě prodloužení předpokládaného termínu realizace VZ Úplata mandatáře zahrnuje veškeré vynaložené náklady mandatáře, včetně nákladů na cestovné, které vynaloží při plnění svého závazku dle Smlouvy. V této ceně nejsou obsaženy speciální znalecké posudky, které si vyžádá mandant. Uvedené náklady hradí v plném rozsahu mandant, na základě dokladů předložených mandatářem, po podání žádosti Mandatář je povinen předložit faktury se specifikací a formální úpravou dle požadavků a pokynů mandanta, zohledňující splnění náležitostí stanovených podmínkami pro poskytnutí dotace z IOP 5.1 platných v době plnění Smlouvy Faktury (daňové doklady) budou vystaveny nejdéle 14 dnů ode dne zdanitelného plnění a doručeny mandantovi v jednom originále a ve dvou kopiích, včetně příloh. Lhůta splatnosti faktur je 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení mandantovi. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu mandanta Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Mandant je oprávněn vrátit mandatáři bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí mandant mandatáři důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je mandatář povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Dnem oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, a to s příslušnými náležitostmi dle Smlouvy Vzhledem k financování projektu z IOP MK ČR probíhá kontrola vystavené faktury poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly zjištěny nedostatky ve faktuře nebo dokladech přiložených k faktuře, je mandant oprávněn tuto fakturu mandatáři vrátit a mandatář je povinen tuto fakturu, případně její přílohy a doklady, přepracovat dle pokynů mandanta. Dnem vrácení faktury k přepracování přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení mandantovi doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, včetně jejích příloh a dokladů V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně mandanta, bude mandatář fakturovat část díla - činnosti realizované ke dni odstoupení od Smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 5, odstavce 5.1. Smlouvy v návaznosti na níže uvedený článek 7, odstavec 7.1. Smlouvy za provedené dílčí plnění. 6. ZÁRUKA 6.1. Mandatář odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude proveden podle podmínek stanovených Smlouvou a poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle Smlouvy po dobu záruční lhůty Záruční lhůta se sjednává po dobu povinné udržitelnosti projektu. Po tuto dobu má mandant právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad u provedených činností dle Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedených činností dle Smlouvy. Strana 9 (celkem 11)

10 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a končí dnem ukončení realizační fáze, ne však později než , není-li dále ve Smlouvě stanoveno jinak Smluvní vztah dle Smlouvy může být ukončen: a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné Smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; b) okamžitým odstoupením od Smlouvy při závažném a při opakovaném méně závažném porušení závazků Smlouvou přijatých (dále jen porušení závazků ), tj. porušuje-li druhá smluvní strana povinnosti i poté, co byla na porušení závazků písemně upozorněna, vyzvána k nápravě s uvedením přiměřené lhůty a na možnost odstoupení od Smlouvy výslovně upozorněna; za závažné porušení smlouvy ze strany mandatáře je považováno, pokud v rozporu s touto smlouvou nepředloží mandantovi pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností. c) výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, v případě, že ani do 12 měsíců po uzavření této smlouvy nebudou zhotovitelem stavby zahájeny stavební práce k provedení stavby Závazek Mandatáře uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek mandanta hradit mandatáři sjednané odměny zaniká ke dni skončení platnosti Smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato Smlouva stanoví jinak Ke dni účinnosti výpovědi Smlouvy zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. 8. SANKCE A ODPOVĚDNOST MANDATÁŘE 8.1. V případě, že mandatář prokazatelně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a toto porušení způsobí finanční plnění na straně mandanta (sankce ze strany poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů, včetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), je mandatář povinen zaplatit smluvní pokutu: a) ve výši ,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním podkladů v rozsahu informací nutných pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy. Mandatář je v prodlení, pokud nepředá podklady podle předchozí věty do 10. dne měsíce následujícím po měsíci, za který jsou tyto podklady zpracovány.; b) ve výši ,- Kč za neomluvenou neúčast při organizaci a výkonu kontrolního dne. Výše uvedené se netýká případů, kdy mandant neposkytl řádně, včas a úplnou součinnost. Zaplacením smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě není dotčen nárok mandanta na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti mandatáře, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to na náhradu škody v plném rozsahu. Mandant je Strana 10 (celkem 11)

11 oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty V případě, že bude Smlouva vypovězena nebo bylo od ní odstoupeno mandantem, je mandatář povinen dokončit všechny předem dohodnuté úkony a mandant je povinen uhradit všechny platby za činnosti již uskutečněné mandatářem v souladu s ustanovením článku 2. Smlouvy Pro případ neuhrazení úplaty mandatáři ve lhůtě splatnosti stanovené Smlouvou, je mandant povinen zaplatit mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k výkonu činnosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Vztahy Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími Veškeré změny Smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností mandatáře sjednaných v této smlouvě Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze mluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních Smluvní strany prohlašují, že ujednání ve Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. V Brně dne xx. xx V doplní uchazeč. dne xx. xx mandant.. mandatář Strana 11 (celkem 11)

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby;

V rámci přípravy výstavby: kontrola veškerých podkladů předaných objednatelem nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli stavby; Krajská správa silnic Libereckého kraje Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou Fakturační adresa je: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 zastoupený: Mgr. Stanislavem

Více

Tělovýchovná jednota Sokol Brno I. se sídlem Kounicova 20/22, Brno,

Tělovýchovná jednota Sokol Brno I. se sídlem Kounicova 20/22, Brno, MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA A KOOR- DINÁTORA BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVENIŠTI PROJEKTU REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ VČETNĚ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V AREÁLU

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU NA STAVBĚ dle ust. 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany A. Příkazce: Město Zbiroh Sídlo: Masarykovo nám. 12, 338 08 Zbiroh Zastoupené:

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: , Praha 10 IČ: Milanem Wenzlem, starostou PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Městská část Praha 15 Se sídlem: Boloňská 478/1, PSČ: 109 00, Praha 10 IČ: 002 31 355 DIČ: CZ00231355 Milanem Wenzlem, starostou (dále jen příkazce ) na straně jedné a

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. mezi: Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: IČ: Ladislav Bohuslav, starosta PŘÍKAZNÍ SMLOUVA mezi: Příkazce: Obec Chrást Se sídlem: Chrást, tř. Čs. odboje 133, PSČ: 33003 IČ: 00257851 CZ00257851 Zastoupený: Ladislav Bohuslav, starosta (dále jen příkazce ) na straně jedné a Příkazník:

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

SMLOUVA MANDÁTNÍ. uzavřená podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany

SMLOUVA MANDÁTNÍ. uzavřená podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. I. Smluvní strany SMLOUVA MANDÁTNÍ uzavřená podle ustanovení 566 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů MANDANT se sídlem IČ: DIČ: zapsaná v: Zastoupená: Bankovní spojení: (dále jen mandant) I. Smluvní

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

s m l o u v u o d í l o

s m l o u v u o d í l o SMLOUVA O DÍLO o provedení realizace stavby pro akci Rekonstrukce střešního pláště Kryté haly jízdárny (uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Příkazní smlouva uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

Příkazní smlouva uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. Příkazní smlouva uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. Smluvní strany Příkazce: Město Vítkov se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov IČ: IČ: 00300870 DIČ: CZ00300870 Bankovní

Více

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO

Příloha č.1. Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/ /5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Příloha č.1 Č.j. : (zhotovitele) OP RLZ Opatření 4.2 Č.j: Číslo V CES: 4191/X Číslo úkolu : 3691/5169/19/15 3691/5169/20/15 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

Mandátní smlouva č. uzavřená na základě 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

Mandátní smlouva č. uzavřená na základě 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. Mandátní smlouva č. uzavřená na základě 566 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. 1.1 Mandant: Název: Statutární město Most Sídlo: Radniční 1, 434 69 Most I. Smluvní strany zastoupené: Ing. Vlastimilem

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen

PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen SMLOUVA O DÍLO na provedení díla PD- Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen číslo smlouvy 01/2008 I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel : Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu : IČ : DIČ : CZ Statutární

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

SMLOUVA O DÍLO Č

SMLOUVA O DÍLO Č SMLOUVA O DÍLO Č. 13472013 o inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 513/1991 Sb. Či. 1 Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární zástupce: IC: DIČ: (dále jen objednatel ) Obec Přibice Přibice 348,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník návrh Smlouva o dílo č: /14 uzavřená v souladu s 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1 - Smluvní strany: Objednatel: Obec Šitbořice Sídlo: Osvobození 92, 69176 Šitbořice IČ: 00283622 Zastoupen:

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

SMLOUVA O DÍLO č.../2016

SMLOUVA O DÍLO č.../2016 SMLOUVA O DÍLO č..../2016 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Objednatel: Hotelová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Smlouva o výkonu technického dozoru investora stavby

Smlouva o výkonu technického dozoru investora stavby Smlouva o výkonu technického dozoru investora stavby Číslo smlouvy investora:. Číslo objednávky investora:. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1. Statutární město Plzeň

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II.

Specifikace TSDI. 2. Účelem této veřejné zakázky je zabezpečení zdárné kompletní realizace stavby Pavilonu Farmacie II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Počet listů: 5 Specifikace TSDI přesná specifikace předmětu plnění, všech souvisejících úkonů a dílčích plnění TSDI podlimitní veřejné zakázky Pavilon Farmacie II - TSDI

Více

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy.

Zajištění činnosti technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Městská knihovna v Chebu oprava fasády a střechy. Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) Zajištění činnosti technického

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE ve výběrovém řízení Realizace vybraných prvků ÚSES na území statutárního města Ostrava - 1. etapa, část B - technický dozor investora (ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA SLUŽBY)

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená dle 536 a násl. obch. zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel : Město Petřvald Zastoupený : Jarmilou Skálovou starostkou Se sídlem : Gen.Svobody 511, 735 41 Petřvald

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako občanský zákoník ) Čl. 1. Smluvní

Více

Smlouva o výkonu technického dozoru investora stavby

Smlouva o výkonu technického dozoru investora stavby Smlouva o výkonu technického dozoru investora stavby Číslo smlouvy investora:. Číslo objednávky investora:.. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1. Statutární město Plzeň

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky

Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smlouva o dílo č. 03/2016 na zhotovení díla - stavební úpravy objektu č.p. 429: Stavební úpravy v budově DM - SOU opravárenské Králíky Smluvní strany 1. Objednatel: Střední odborné učiliště opravárenské

Více

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ AUTORSKÉHO DOZORU

SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ AUTORSKÉHO DOZORU SMLOUVA O VÝKONU ČINNOSTÍ AUTORSKÉHO DOZORU Smluvní strany: Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997 příspěvková organizace Středočeského kraje (Příkazce) a [BUDE DOPLNĚNO] (Příkazník)

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim

SMLOUVA O DÍLO. Zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP Vlašim SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: Zpracování digitálního povodňového

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zápis dne. v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského

Více

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora

Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY STRÁŽNICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky : Výkon inženýrské činnosti technického dozoru investora stavba: ZÁMEK STRÁŽNICE VESTAVBA VÝTAHU A OBNOVA VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ: 47813059, si Vás dovoluji

Více

M A N D Á T N Í S M L O U V A č. 2013/00..

M A N D Á T N Í S M L O U V A č. 2013/00.. M A N D Á T N Í S M L O U V A č. 2013/00.. podle 566 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů o uskutečnění výkonu Inženýrsko-investorská činnost a řízení akce: REKONSTRUKCE ROZVODŮ

Více

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

SMLOUVA O DÍLO. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: SMLOUVA O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Právní forma: příspěvková organizace jejímž zřizovatel je Pardubický kraj Se sídlem: Dašická

Více

SMLOUVA O DÍLO. Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf

SMLOUVA O DÍLO. Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf 1. Město Varnsdorf Sídlo: Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf Zastoupené: Martinem Loukou, starostou Osoba odpovědná

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č.: MS 2014+/. uzavřená mezi. Ing. Jiřím Kleperlikem. Obcí Pravčice. Projekt: REALIZACE PRVKŮ ÚSES na k.ú. Pravčice LBC2 Mezipříkopí

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA. č.: MS 2014+/. uzavřená mezi. Ing. Jiřím Kleperlikem. Obcí Pravčice. Projekt: REALIZACE PRVKŮ ÚSES na k.ú. Pravčice LBC2 Mezipříkopí PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č.: MS 2014+/. uzavřená mezi Ing. Jiřím Kleperlikem a Obcí Pravčice Projekt: REALIZACE PRVKŮ ÚSES na k.ú. Pravčice LBC2 Mezipříkopí Služby: žádost o dotaci manažerské řízení přípravy a

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany

SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH. I. Smluvní strany SMLOUVA NA PŘÍPRAVU A REALIZACI VÝUKY VE VZDĚLÁVACÍCH KURZECH I. Smluvní strany 1. Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace se sídlem: Středoškolská 2992/3, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy

SMLOUVU O DÍLO. 1. Předmět smlouvy Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o poradenských službách

Smlouva o poradenských službách Smlouva o poradenských službách Název: Obec Podolí Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem, starostou obce Sídlo: Podolí č.p.1, 664 03 Podolí Právní forma: veřejná správa IČ: 00282332 DIČ: CZ00282332 Bankovní

Více

na zajištění komplexní administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa

na zajištění komplexní administrace projektu Stará ekologická zátěž Elton - sanace znečištění, I. etapa Město Nové Město nad Metují Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují Zastoupené: starostou Petrem Hablem IČO 00272876 DIČ CZ00272876 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Číslo účtu:

Více

SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNI SLUŽBY VÝKONU FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU

SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNI SLUŽBY VÝKONU FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNI SLUŽBY VÝKONU FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU S004P01CMMR1 Číslo smlouvy příkazce: Číslo smlouvy příkazník: 1/6/2016 Příkazce: Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí Sídlo: Masarykovo

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

SMLOUVA O DÍLO Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O DÍLO Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O DÍLO Uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NA AKCI AREÁL PRO VOLNOČASOVÉ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 71 ze dne 12.02.2014 č.j.: 82/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 12.02.2014 "MŠ V Zahrádkách - výstavba nového objektu" - výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O /uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen o. z. )/ OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Zastoupen:

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

SMLOUVA O DÍLO. o provedení projektových prací 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. o provedení projektových prací 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO o provedení projektových prací 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: EKOLTES Hranice, a.s. Sídlo: Hranice, Zborovská 606 zastoupené: RNDr.

Více

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy

Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Předmět a účel smlouvy PŘÍKAZNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Číslo smlouvy: 15/181-0 Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 IČ: 00

Více

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem. uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO na zateplení MŠ - Týnec nad Labem uzavřená podle ust. 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Město Týnec nad Labem Sídlem: Týnec nad Labem,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy objednatele: O/16/185 Číslo smlouvy zhotovitele: I. SMLUVNÍ STRANY 1. Objednatel: Teplárny

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA. č. 01/12. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi:

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA. č. 01/12. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA č. 01/12 uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku) mezi: 1. Mandant (odběratel): Město ČESKÁ LÍPA nám. T. G. Masaryka

Více

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel )

SMLOUVA O DÍLO. Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMETACE NA AKCI DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY UMOŽŇUJÍCÍ FUNKCI DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) V ULICI LODECKÁ - SAMCOVA uzavřená podle 536 a následujících zákona

Více

Smlouva o dílo č

Smlouva o dílo č Smlouva o dílo č. 20160601 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Obec Pletený Újezd Sídlem: Kladenská 40, 273 51 Pletený Újezd

Více

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel

zastoupená starostkou: Soňa Černá tel SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy zhotovitele: 12/2015 uzavřená podle 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. SMLUVNÍ STRANY I.1 Objednatel Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6 27301 Kamenné

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění Obec Korouhev se sídlem Korouhev 234, 569 93 Korouhev IČ 002 76 855 zastoupená Mgr. Ladislavem Filipim, starostou

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více