ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění Smluvní strany Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno zastoupený RNDr. Liborem Kabátem, místopředsedou představenstva sdružení zapsaný u Krajského úřadu JMK rg. 11/2007 v brně dne IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město Č. účtu: /0100 UniCreditbank Czech Republik, a. s., pobočka Brno Č. účtu: /2700 oprávněný zástupce pro věci smluvní: RNDr. Liborem Kabátem oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. Jarmila Kubešová, Ing. Zdeněk Karas, (dále jen mandant ) na straně jedné a Společnost: doplní uchazeč se sídlem doplní uchazeč zastoupený doplní uchazeč IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč Bankovní spojení: doplní uchazeč Č. účtu: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci smluvní: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci technické: doplní uchazeč Složení realizačního týmu: 1. Vedoucí TDI doplní uchazeč 2. TDI doplní uchazeč 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč (dále jen mandatář ) na straně druhé níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti technického dozoru investora na projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI (dále jen Smlouva ) Strana 1 (celkem 11)

2 1. PREAMBULE Mandant je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ), oblast intervence 5.1b, název projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI, registrační číslo CZ 1.06/5.1.00/ (dále jen projekt ) Mandatář prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou a oprávněnou v souladu s platnou legislativou k zajištění předmětu Smlouvy. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ČINNOSTI MANDATÁŘE Mandatář se zavazuje zajistit pro mandanta technický dozor investora (dále jen TDI ) při přípravě a zhotovení projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, který spočívá ve stavební obnově historického objektu zámeckých jízdáren, v katastrálním území Lednice na Moravě, dle projektové dokumentace Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, a to za účelem dalšího využití prostor pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb (dále jen stavba ) Mandatář se zavazuje zajistit následující činnosti a splnit následující postupy a činnosti: - Kompletování podkladů a dokladů potřebných k předání staveniště - Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby po organizační a administrativní stránce - Zajištění oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, které si to vyžádaly ve stav. řízení - Organizační zajištění splnění dalších povinností uložených investorovi ve staveb. řízení - Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (projekty, smlouvy, povolení) - Kontrola, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník a zapsal do úvodního listu předepsané údaje (převzetí příslušných dokladů, údajů o vytyčení, atd.) - Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací - Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku - Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení staveniště zhotoviteli - Dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby - Dodržení podmínek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby - Upozornění zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na řádné polohové a výškové vytyčení sítí podzemních vedení před zahájením zemních prací výkopem popř. vrtáním - Přejímka výrobní dokumentace stavby a ověření jejího souladu s předchozí úrovní dokumentace, stavebním povolením, smlouvou o dílo, atd. - Kontrola řádného každodenního vedení stavebního deníku, sledování obsahu a úplnosti záznamů zhotovitele v souladu se smluvenými podmínkami, připojování stanoviska k zápisům ve SD ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách, přejímání a průběžné vedení evidence kopií všech listů SD - Kontrola dodržování navrženého technologického postupu a provádění prací se stanovisky dotčených orgánů a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta - Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje - Evidence dokumentace dokončených částí stavby - Dodržování jednotlivých rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče, (podmínky k přípustnosti dokumentace, jejichž plnění posuzovaná dokumentace již nemůže obsahovat). - Projednání všech dodatků a změn projektu - Prověření části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě Strana 2 (celkem 11)

3 - Průběžná kontrola kvality prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách - Kontrola provádění předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky stanovené ve smluvních podmínkách dle Kontrolního a zkušebního plánu stavby - Informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby - Informování objednatele o nových zjištěních stavebně historických souvislostí a nálezech v průběhu stavby,vyžádání odborného stanoviska a případné požádání o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur - Kontrola souladu oceňovacích podkladů a faktur s podmínkami ve smlouvách a jejich předávání objednateli k úhradě - Kontrola dodávek před zakrytím, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku - V souladu se smlouvami se podílí na odevzdávání připravené práce dalším zhotovitelům - Projednání se zhotovitelem a autorským dozorem stavby všech dodatků a změn projektové dokumentace, provádění o tom zákresu nebo záznamu do SD, informace objednatele o změnách a vyžádání si jeho stanoviska - Spolupráce s autorským dozorem stavby a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace - Spolupráce s autorským dozorem, zajištění souladu realizovaných prací a dodávek s projektem - Spolupráce s projektantem a zhotovitelem při odstraňování případných vad projektu. Přijatá rozhodnutí nesmí vést ke zvyšování nákladů stavby, neprodlužovat čas plnění a nezhoršovat parametry užitné vlastnosti stavby. O těchto skutečnostech informovat neprodleně prokazatelně zástupce objednatele. - Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků - Kontrola systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, zda zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby - Zaznamenání do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem uváděným - Kontrola postupu zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňování zhotovitele na jejich nedodržení a příprava podkladů pro uplatnění sankcí či jiných opatření - Se zhotovitelem provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními vlivy, při vzniku škody zjišťování se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťování důkazních prostředků - Vyžadování dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu zhotovitelem podle zvláštních právních předpisů, zachovávání pořádku a čistoty na staveništi a chránění životního prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako dalších veřejných zájmů - Vyžadování dokladů prokazujících kvalitu díla (certifikáty, atesty, protokoly) - Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami ve smlouvách - Uplatňování námětů k zhospodárnění provozu dokončeného díla - Oznamuje archeologické nálezy příslušnému orgánu památkové péče a zástupci objednatele - Hlášení dalších nálezů související se stavební podstatou objektu, které nejsou v archeologických situacích popsány dosavadními průzkumy (nálezy původní dlažby, interiérových omítek, výtvarných prvků fasád apod.) památkovému dohledu,výkonnému orgánu státní památkové péče a zástupci objednatele ke stanovení dalšího postupu s cílem umožnit památkovému dohledu nezbytnou operativní dokumentaci. - Umožnit u případných nálezů zástupcům NPÚ provést operativně dokumentaci. - Projednat případné nálezy s dozorovým orgánem památkové péče tj. OOPP JMK a se zástupci NPÚ. Strana 3 (celkem 11)

4 - Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod způsobených živelními událostmi - Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a jejich soulad se smlouvami, avizování objednatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí - Kontrola řádného uskladnění materiálu, konstrukcí, zařízení a strojů na staveništi - Upozorňování zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na všechny závady a nedostatky, vyzývání jej k neprodlenému zjednání nápravy a kontrola splnění výzvy - Kontrola formální, věcné, cenové a početní správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu se smluvenými podmínkami a jejich předání objednateli k zaplacení postupem s ním dohodnutým - Soustavné sledování návaznosti fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny - Sledování dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocování průběžného a závěrečného kontrolního sestavení nákladů stavby a včasné avizování objednatele na zjištěné disproporce - Předkládání námětů směřujících k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby - Účastnění se odevzdávání připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost v souladu se smluvními podmínkami a účastnění se na výzvu předání prací poddodavatelům zhotovitele - Organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, příprava jejich podkladů, týkající se činnosti TDI, vypracování soupisu vad a nedodělků, zúčastňování se kontrolních dnů stavby a plnění úkolů z nich vyplývajících pro výkon činnosti TDI - Zpracování stanoviska pro objednatele k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupráce s objednatelem při řešení dalšího postupu - Posuzování dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupráce při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby - Spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) - Zajišťování posouzení a zpracování stanoviska k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zjištěným při kontrolní činnosti autorského dozoru stavby - Účast v zastoupení objednatele na kontrolních prohlídkách prováděných stavebním úřadem a zpracování stanovisek k zjištěným skutečnostem a návrhů k nápravě případných nedostatků - V případě více přímých zhotovitelů spolupráce na věcné i časové koordinaci jejich dodávek - Spolupráce při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených - Spolupráce při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území - Spolupráce při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě s úředně oprávněnou osobou - Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby - Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Účast na jednání o odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla - Účast na kolaudačním řízení - Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem - Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety - Organizování řádných kontrolních dnů 1x týdně - Organizování statutárních kontrolních dnů min.1x měsíčně - Odpovědnost za převzetí tendrové dokumentace a její úplnost - Vedení podrobné dokumentace o průběhu stavby z památkového hlediska - Vypracování zprávy TDI obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení ( ohlášení stavby ) - Vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny dle Kontrolního a zkušebního plánu schváleného ve smluvních podmínkách Strana 4 (celkem 11)

5 - Účast na individuálním nebo komplexním vyzkoušení, případném návrhu dodatečné zkoušky a zabezpečení za investora pro ně podmínek dohodnutých ve smlouvě - Kontrola od zhotovitele přebíraných dalších dokladů, kterými se dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů - Pozvání k zahájení přejímacího řízení osob, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečení organizačně jeho průběhu, osobní účast v řízení, pořízení protokolu z něj, včetně nezbytných příloh a ověření správnosti údajů, provádění kontroly odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a o sepsání protokolu o výsledku. - V případě potřeby spolupráce při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, přejímka od zhotovitele geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - Zajištění kontroly a kompletace dokladů, vypracování a předání stavebnímu úřadu oznámení o záměru investora započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh - Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné stavebním úřadem - Organizování odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce a oznámení této skutečnosti stavebnímu úřadu - Provádění kontroly řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých smluvních podmínek - Organizační zajištění fyzického předání díla správci (nájemci nebo provozovateli), event. jiné objednatelem určené osobě - Zajištění reklamace vad zjištěných v záruční době - Kompletování všech právních a účetních dokladů k dokončenému dílu, zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předání těchto investorovi - Správa a uložení dokumentace investora k dokončené a předané stavbě na místo k tomuto účelu určenému, pokud je tak s investorem sjednáno Mandant se zavazuje za skutečně realizované činnosti uvedené v článku 2. Smlouvy uhradit mandatáři úplatu - odměnu sjednanou níže podle článku 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky. 3. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 3.1. Mandatář je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu mandanta, dle platných právních předpisů v souladu s podmínkami stanovenými IOP a Rozhodnutím o poskytnutí dotace Mandatář je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem Smlouvy, podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář neodpovídá za vady v dokončené a mandantovi odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování mandantem Mandatář se zavazuje, že bude průběžně informovat mandanta o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování předmětné záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta Mandatář je oprávněn po písemném souhlasu mandanta, uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže mandatář zajistit ze svých zdrojů. K těmto činnostem je mandatář oprávněn udělit třetím osobám písemnou plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandatáře, a to na základě zmocnění mandatáře mandantem. Mandatář je povinen v průběhu zhotovování stavby zajistit Strana 5 (celkem 11)

6 k výkonu své činnosti přítomnost osob s odpovídající odbornou kvalifikací, které budou oprávněny vykonávat na jeho účet ty činnosti dle této smlouvy, k nimž je odborná kvalifikaci nezbytná. Jedná se především o osoby s touto kvalifikací: 3.5. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a během plnění Smlouvy Zjistí-li mandatář při zajišťování předmětné záležitosti překážky, které mu znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně Smlouvy ve lhůtě 20 dnů, je mandatář oprávněn vypovědět Smlouvu ve smyslu ustanovení 575, odst. 1, 2 a 4 citovaného Obchodního zákoníku. Mandatáři náleží v tomto případě alikvotní úplata za činnost, dosud účelně a nezbytně vynaloženou pro potřeby mandanta Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, jakož i o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění Smlouvy do styku. Tyto údaje jsou mandatářem považovány za předmět obchodního tajemství mandanta ve smyslu ustanovení 17 citovaného Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Toto se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním Smlouvy Mandatář je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem mandantovi v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Je povinen tuto pojistnou smlouvu udržovat po dobu platnosti Smlouvy, řádně a včas platit pojistné. Na výzvu mandanta je mandatář povinen plnění povinností uvedených v tomto odstavci průběžně mandantovi dokládat. Za každé porušení povinností sjednaných v tomto odstavci se zavazuje mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) Mandatář se zavazuje dodržovat povinnosti dodavatele podílejícího se na projektu ve smyslu Příručky pro žadatele a příjemce IOP 5.1, která je pro mandanta závazná a to zejména: - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly (Ministerstvo kultury ČR, řídící orgán operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní úřad, místně příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány), a to po dobu realizace projektu a deset let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2021; - mandatář není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu mandanta; - mandatář je podle ustanovení 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů; - mandatář je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deseti let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku Mandant je povinen sdělit mandatáři termín ukončení projektu, a to nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí tohoto termínu Mandatář je povinen nejméně 1 za kalendářní měsíc projednat konkrétní náplň své činnosti se zástupcem mandanta pro věci technické. Současně předá písemný přehled Strana 6 (celkem 11)

7 o své činnosti za uplynulý měsíc doloží soupis činností v měsíci realizovaných včetně vykázání odpracovaných hodin (dále jen výkaz práce ) Mandatář je povinen k plnění oprávněných požadavků a úkolů stanovených osobou, která zajišťuje koordinaci projektu a to zejména v oblasti zpracování monitorovacích zpráv specifikovaných podmínkami IOP 5.1b Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy mandanta, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy Mandatář se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy předloží mandantovi k nahlédnutí a pořízení kopii svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění. Mandatář se zavazuje, že kdykoli v průběhu celé doby plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu mandanta, tomuto předloží svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění 4. PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 4.1. Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci své činnosti. Mandant je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat mandatáři veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění Smlouvy Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost, a to na základě výzvy mandatáře a ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti Mandant poskytne součinnost pro činnost mandatáře zejména v těchto záležitostech: - respektování pokynů mandatáře při managementu a koordinaci projektu v souladu s pravidly IOP; - poskytování informací pro činnost mandatáře; - umožnění účasti mandatáři na jednáních souvisejících s předmětem plnění Smlouvy; - bezodkladné projednávání návrhů, dokumentace a korespondence předkládané mandatářem, související s předmětem plnění Smlouvy a včasné zajištění jejich právoplatného podepsání; - poskytnutí mandatáři k nahlížení nebo reprodukci dokumentace projektu i dalších souvisejících písemností nebo elektronických zpráv (např. projektové dokumentace, doklady správních řízení, smlouvy, faktury s přílohami, předávací protokoly, pozvánky, oznámení, zápisy apod.), související s realizací projektu; - poskytnutí mandatáři k nahlížení a reprodukci veškerých informací a dokladů pro - oznámení změn a změnová řízení a další úkony; - zavázání členů realizačního týmu projektu (vlastních pracovníků i členů z řad dodavatelů ve smlouvách) k povinné komunikaci a spolupráci s mandatářem ve věci řádného plnění Smlouvy a řízení projektu mandatářem a dále jejich zavázání k povinnosti informovat mandatáře o odchylkách a změnách v projektu s tím, že změny projektu je možné učinit jen se souhlasem mandatáře. Strana 7 (celkem 11)

8 4.4. Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou v souladu s touto Smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny - úplatu viz níže článek 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky Mandant se zavazuje udělit mandatáři plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandanta. Platnost plné moci končí současně s ukončením platnosti této Smlouvy. 5. ÚPLATA MANDATÁŘE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1. Celková úplata (odměna) za činnosti dle článku 2. Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře činí doplní uchazeč,- Kč bez DPH, slovy doplní uchazeč korun. K úplatě bude účtována DPH v sazbě platné v době fakturace. Celková úplata včetně DPH ve výši doplní uchazeč %, tj. sazby aktuální ke dni podpisu smlouvy, činí, doplní uchazeč,- Kč, slovy: doplní uchazeč korun českých, bez DPH. Platby úplaty dle článku 5 Smlouvy, odstavce 5.1. za plnění podle článku 2. Smlouvy - Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře budou hrazeny formou bezhotovostních převodů na základě faktur (daňových dokladů), vystavených za skutečně provedenou činnost v jednotlivých měsíčních fakturačních obdobích. Za jednotlivé členy týmu bude fakturováno: 1. TDI Vedoucí týmu doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 2. TDI zástupce doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč Kč bez DPH/hod Po zahájení stavby vzniká zhotoviteli právo fakturovat výkon činnosti technického dozoru a to 1 x měsíčně Mandatář je oprávněn vystavit fakturu za činnost technického dozoru investora po uplynutí příslušného kalendářního měsíce a po odsouhlasení výkazu práce mandatáře mandantem. Mandatář se zavazuje zpracovat a předat mandantovi výkaz práce k odsouhlasení nejpozději 1. kalendářní den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla vykonávána činnost mandatáře dle této smlouvy, která je zaznamenána v předávaném výkazu práce. Mandant se zavazuje, že se k výkazu práce předloženému mu mandatářem k odsouhlasení vyjádří nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od mandatáře. Pokud bude výkaz práce mandantem odsouhlasen, zavazuje se mandatář vystavit příslušnou měsíční fakturu a tuto doručit mandantovi nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se mu stane znám souhlas mandanta s předloženým výkazem práce. Vyjádří-li mandant připomínky k předloženému výkazu práce, je mandatář povinen tyto připomínky vypořádat do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se mu staly připomínky mandanta známy a upravený výkaz práce předložit mandantovi k novému odsouhlasení. Platba 90%, pozastávka 10% z každé faktury, na konci realizace projektu předloží poslední fakturu, ve které bude uvedena veškerá fakturace včetně celkové pozastávky a vyplacení pozastávky bude vázáno na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí o projektu a ukončení veškerých stavebních prací projektu. Nedílnou součástí faktury jsou podklady v rozsahu informací nutných pro zpracování monitorovací zprávy a výkaz práce a odpracovaných hodin odsouhlasený mandantem za fakturační období. První fakturační období počíná dnem následujícím po nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy a poslední fakturační období končí jeden měsíc před ukončením projektu. Strana 8 (celkem 11)

9 Úplata dle článku 5, odstavce 5.1. Smlouvy je pevná a nepřekročitelná, a to za veškeré činnosti mandatáře dle Smlouvy. Cenu nelze navýšit ani v případě prodloužení předpokládaného termínu realizace VZ Úplata mandatáře zahrnuje veškeré vynaložené náklady mandatáře, včetně nákladů na cestovné, které vynaloží při plnění svého závazku dle Smlouvy. V této ceně nejsou obsaženy speciální znalecké posudky, které si vyžádá mandant. Uvedené náklady hradí v plném rozsahu mandant, na základě dokladů předložených mandatářem, po podání žádosti Mandatář je povinen předložit faktury se specifikací a formální úpravou dle požadavků a pokynů mandanta, zohledňující splnění náležitostí stanovených podmínkami pro poskytnutí dotace z IOP 5.1 platných v době plnění Smlouvy Faktury (daňové doklady) budou vystaveny nejdéle 14 dnů ode dne zdanitelného plnění a doručeny mandantovi v jednom originále a ve dvou kopiích, včetně příloh. Lhůta splatnosti faktur je 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení mandantovi. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu mandanta Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Mandant je oprávněn vrátit mandatáři bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí mandant mandatáři důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je mandatář povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Dnem oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, a to s příslušnými náležitostmi dle Smlouvy Vzhledem k financování projektu z IOP MK ČR probíhá kontrola vystavené faktury poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly zjištěny nedostatky ve faktuře nebo dokladech přiložených k faktuře, je mandant oprávněn tuto fakturu mandatáři vrátit a mandatář je povinen tuto fakturu, případně její přílohy a doklady, přepracovat dle pokynů mandanta. Dnem vrácení faktury k přepracování přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení mandantovi doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, včetně jejích příloh a dokladů V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně mandanta, bude mandatář fakturovat část díla - činnosti realizované ke dni odstoupení od Smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 5, odstavce 5.1. Smlouvy v návaznosti na níže uvedený článek 7, odstavec 7.1. Smlouvy za provedené dílčí plnění. 6. ZÁRUKA 6.1. Mandatář odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude proveden podle podmínek stanovených Smlouvou a poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle Smlouvy po dobu záruční lhůty Záruční lhůta se sjednává po dobu povinné udržitelnosti projektu. Po tuto dobu má mandant právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad u provedených činností dle Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedených činností dle Smlouvy. Strana 9 (celkem 11)

10 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a končí dnem ukončení realizační fáze, ne však později než , není-li dále ve Smlouvě stanoveno jinak Smluvní vztah dle Smlouvy může být ukončen: a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné Smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; b) okamžitým odstoupením od Smlouvy při závažném a při opakovaném méně závažném porušení závazků Smlouvou přijatých (dále jen porušení závazků ), tj. porušuje-li druhá smluvní strana povinnosti i poté, co byla na porušení závazků písemně upozorněna, vyzvána k nápravě s uvedením přiměřené lhůty a na možnost odstoupení od Smlouvy výslovně upozorněna; za závažné porušení smlouvy ze strany mandatáře je považováno, pokud v rozporu s touto smlouvou nepředloží mandantovi pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností. c) výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, v případě, že ani do 12 měsíců po uzavření této smlouvy nebudou zhotovitelem stavby zahájeny stavební práce k provedení stavby Závazek Mandatáře uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek mandanta hradit mandatáři sjednané odměny zaniká ke dni skončení platnosti Smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato Smlouva stanoví jinak Ke dni účinnosti výpovědi Smlouvy zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. 8. SANKCE A ODPOVĚDNOST MANDATÁŘE 8.1. V případě, že mandatář prokazatelně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a toto porušení způsobí finanční plnění na straně mandanta (sankce ze strany poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů, včetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), je mandatář povinen zaplatit smluvní pokutu: a) ve výši ,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním podkladů v rozsahu informací nutných pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy. Mandatář je v prodlení, pokud nepředá podklady podle předchozí věty do 10. dne měsíce následujícím po měsíci, za který jsou tyto podklady zpracovány.; b) ve výši ,- Kč za neomluvenou neúčast při organizaci a výkonu kontrolního dne. Výše uvedené se netýká případů, kdy mandant neposkytl řádně, včas a úplnou součinnost. Zaplacením smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě není dotčen nárok mandanta na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti mandatáře, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to na náhradu škody v plném rozsahu. Mandant je Strana 10 (celkem 11)

11 oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty V případě, že bude Smlouva vypovězena nebo bylo od ní odstoupeno mandantem, je mandatář povinen dokončit všechny předem dohodnuté úkony a mandant je povinen uhradit všechny platby za činnosti již uskutečněné mandatářem v souladu s ustanovením článku 2. Smlouvy Pro případ neuhrazení úplaty mandatáři ve lhůtě splatnosti stanovené Smlouvou, je mandant povinen zaplatit mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k výkonu činnosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Vztahy Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími Veškeré změny Smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností mandatáře sjednaných v této smlouvě Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze mluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních Smluvní strany prohlašují, že ujednání ve Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. V Brně dne xx. xx V doplní uchazeč. dne xx. xx mandant.. mandatář Strana 11 (celkem 11)

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva )

Smlouvu mandátní o poskytování služeb technického dozoru investora dle ustanovení 566 a násl. obchodního zák. v platném znění: (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 zastoupený prof. RNDr. Václavem Hořejším CSc.,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

PŘÍLOHA VÝZVY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN

PŘÍLOHA VÝZVY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍLOHA VÝZVY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly: Technický dozor investora Obsah: 1. Identifikační

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO Č... uzavřená ve smyslu 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1. Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno zastoupené

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy Smlouva o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ) mezi těmito

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 346/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 322 ze dne 15.05.2013 Mandátní smlouva o zajištění správy, provozu a údržby zařízení kotelny v objektu přístavku tribuny Stadionu

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Smlouva o ostraze objektu

Smlouva o ostraze objektu Smlouva o ostraze objektu uzavřená mezi Statutární město Kladno zastoupené SBF Kladno s.r.o. a Europe Security Agency, s.r.o. dne Statutární město Kladno se sídlem Nám. Starosty Pavla 44, Kladno IČ: 00234516

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska

Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Návrh smlouvy o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti a administraci projektu financovaného z FM EHP a Norska Uzavřená mezi těmito smluvními stranami: Zadavatel: Endokrinologický

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800

SMLOUVA O DÍLO. bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 3242670369/0800 Evidenční číslo smlouvy : 24-SOD-2015-107 Číslo stavby : 924 115 107 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění na stavební zakázku I. Smluvní

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více