ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI"

Transkript

1 MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění Smluvní strany Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno zastoupený RNDr. Liborem Kabátem, místopředsedou představenstva sdružení zapsaný u Krajského úřadu JMK rg. 11/2007 v brně dne IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město Č. účtu: /0100 UniCreditbank Czech Republik, a. s., pobočka Brno Č. účtu: /2700 oprávněný zástupce pro věci smluvní: RNDr. Liborem Kabátem oprávněný zástupce pro věci technické: Ing. Jarmila Kubešová, Ing. Zdeněk Karas, (dále jen mandant ) na straně jedné a Společnost: doplní uchazeč se sídlem doplní uchazeč zastoupený doplní uchazeč IČ: doplní uchazeč DIČ: doplní uchazeč Bankovní spojení: doplní uchazeč Č. účtu: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci smluvní: doplní uchazeč oprávněný zástupce pro věci technické: doplní uchazeč Složení realizačního týmu: 1. Vedoucí TDI doplní uchazeč 2. TDI doplní uchazeč 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč (dále jen mandatář ) na straně druhé níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto mandátní smlouvu o výkonu inženýrské činnosti technického dozoru investora na projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI (dále jen Smlouva ) Strana 1 (celkem 11)

2 1. PREAMBULE Mandant je příjemcem dotace z Integrovaného operačního programu (dále jen IOP ), oblast intervence 5.1b, název projektu ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI, registrační číslo CZ 1.06/5.1.00/ (dále jen projekt ) Mandatář prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou a oprávněnou v souladu s platnou legislativou k zajištění předmětu Smlouvy. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH ČINNOSTI MANDATÁŘE Mandatář se zavazuje zajistit pro mandanta technický dozor investora (dále jen TDI ) při přípravě a zhotovení projektu Multifunkční centrum zámek Lednice, který spočívá ve stavební obnově historického objektu zámeckých jízdáren, v katastrálním území Lednice na Moravě, dle projektové dokumentace Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum, a to za účelem dalšího využití prostor pro poskytování kulturních a vzdělávacích služeb (dále jen stavba ) Mandatář se zavazuje zajistit následující činnosti a splnit následující postupy a činnosti: - Kompletování podkladů a dokladů potřebných k předání staveniště - Zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby po organizační a administrativní stránce - Zajištění oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, které si to vyžádaly ve stav. řízení - Organizační zajištění splnění dalších povinností uložených investorovi ve staveb. řízení - Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby (projekty, smlouvy, povolení) - Kontrola, zda stavbyvedoucí v souvislosti se zahájením stavby zavedl stavební deník a zapsal do úvodního listu předepsané údaje (převzetí příslušných dokladů, údajů o vytyčení, atd.) - Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací - Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku - Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení staveniště zhotoviteli - Dodržení podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby - Dodržení podmínek a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby - Upozornění zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na řádné polohové a výškové vytyčení sítí podzemních vedení před zahájením zemních prací výkopem popř. vrtáním - Přejímka výrobní dokumentace stavby a ověření jejího souladu s předchozí úrovní dokumentace, stavebním povolením, smlouvou o dílo, atd. - Kontrola řádného každodenního vedení stavebního deníku, sledování obsahu a úplnosti záznamů zhotovitele v souladu se smluvenými podmínkami, připojování stanoviska k zápisům ve SD ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách, přejímání a průběžné vedení evidence kopií všech listů SD - Kontrola dodržování navrženého technologického postupu a provádění prací se stanovisky dotčených orgánů a to ve spolupráci s autorským dozorem projektanta - Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje - Evidence dokumentace dokončených částí stavby - Dodržování jednotlivých rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče, (podmínky k přípustnosti dokumentace, jejichž plnění posuzovaná dokumentace již nemůže obsahovat). - Projednání všech dodatků a změn projektu - Prověření části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými a to na výzvu zhotovitele a za podmínek s ním sjednaných ve smlouvě Strana 2 (celkem 11)

3 - Průběžná kontrola kvality prováděných prací, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou průběžně dokladovány osvědčením o jakosti nebo o vlastnostech, ve lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách - Kontrola provádění předepsané nebo dohodnuté funkční zkoušky stanovené ve smluvních podmínkách dle Kontrolního a zkušebního plánu stavby - Informování objednatele o všech závažných okolnostech stavby - Informování objednatele o nových zjištěních stavebně historických souvislostí a nálezech v průběhu stavby,vyžádání odborného stanoviska a případné požádání o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče - Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur - Kontrola souladu oceňovacích podkladů a faktur s podmínkami ve smlouvách a jejich předávání objednateli k úhradě - Kontrola dodávek před zakrytím, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku - V souladu se smlouvami se podílí na odevzdávání připravené práce dalším zhotovitelům - Projednání se zhotovitelem a autorským dozorem stavby všech dodatků a změn projektové dokumentace, provádění o tom zákresu nebo záznamu do SD, informace objednatele o změnách a vyžádání si jeho stanoviska - Spolupráce s autorským dozorem stavby a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace - Spolupráce s autorským dozorem, zajištění souladu realizovaných prací a dodávek s projektem - Spolupráce s projektantem a zhotovitelem při odstraňování případných vad projektu. Přijatá rozhodnutí nesmí vést ke zvyšování nákladů stavby, neprodlužovat čas plnění a nezhoršovat parametry užitné vlastnosti stavby. O těchto skutečnostech informovat neprodleně prokazatelně zástupce objednatele. - Sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací a kontrolu jejich výsledků - Kontrola systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba provádí, zda zhotovitel zakresluje do jednoho vyhotovení PD veškeré změny, k nimž došlo při provádění stavby - Zaznamenání do SD každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem uváděným - Kontrola postupu zhotovování díla podle časového plánu výstavby a podle podmínek sjednaných se zhotovitelem, upozorňování zhotovitele na jejich nedodržení a příprava podkladů pro uplatnění sankcí či jiných opatření - Se zhotovitelem provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelními vlivy, při vzniku škody zjišťování se zhotovitelem její příčiny a rozsah a zajišťování důkazních prostředků - Vyžadování dodržování požadavků na bezpečnost práce a na požární ochranu zhotovitelem podle zvláštních právních předpisů, zachovávání pořádku a čistoty na staveništi a chránění životního prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako dalších veřejných zájmů - Vyžadování dokladů prokazujících kvalitu díla (certifikáty, atesty, protokoly) - Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami ve smlouvách - Uplatňování námětů k zhospodárnění provozu dokončeného díla - Oznamuje archeologické nálezy příslušnému orgánu památkové péče a zástupci objednatele - Hlášení dalších nálezů související se stavební podstatou objektu, které nejsou v archeologických situacích popsány dosavadními průzkumy (nálezy původní dlažby, interiérových omítek, výtvarných prvků fasád apod.) památkovému dohledu,výkonnému orgánu státní památkové péče a zástupci objednatele ke stanovení dalšího postupu s cílem umožnit památkovému dohledu nezbytnou operativní dokumentaci. - Umožnit u případných nálezů zástupcům NPÚ provést operativně dokumentaci. - Projednat případné nálezy s dozorovým orgánem památkové péče tj. OOPP JMK a se zástupci NPÚ. Strana 3 (celkem 11)

4 - Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod způsobených živelními událostmi - Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a jejich soulad se smlouvami, avizování objednatele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí - Kontrola řádného uskladnění materiálu, konstrukcí, zařízení a strojů na staveništi - Upozorňování zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na všechny závady a nedostatky, vyzývání jej k neprodlenému zjednání nápravy a kontrola splnění výzvy - Kontrola formální, věcné, cenové a početní správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu se smluvenými podmínkami a jejich předání objednateli k zaplacení postupem s ním dohodnutým - Soustavné sledování návaznosti fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny - Sledování dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocování průběžného a závěrečného kontrolního sestavení nákladů stavby a včasné avizování objednatele na zjištěné disproporce - Předkládání námětů směřujících k hospodárnému budoucímu provozu (užívání) dokončené stavby - Účastnění se odevzdávání připravené práce dalším přímým zhotovitelům pro jejich navazující činnost v souladu se smluvními podmínkami a účastnění se na výzvu předání prací poddodavatelům zhotovitele - Organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, příprava jejich podkladů, týkající se činnosti TDI, vypracování soupisu vad a nedodělků, zúčastňování se kontrolních dnů stavby a plnění úkolů z nich vyplývajících pro výkon činnosti TDI - Zpracování stanoviska pro objednatele k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných změn a víceprací, spolupráce s objednatelem při řešení dalšího postupu - Posuzování dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupráce při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby - Spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) - Zajišťování posouzení a zpracování stanoviska k nově navrhovaným technickým řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům, zjištěným při kontrolní činnosti autorského dozoru stavby - Účast v zastoupení objednatele na kontrolních prohlídkách prováděných stavebním úřadem a zpracování stanovisek k zjištěným skutečnostem a návrhů k nápravě případných nedostatků - V případě více přímých zhotovitelů spolupráce na věcné i časové koordinaci jejich dodávek - Spolupráce při zajištění koordinace činnosti se správci technické infrastruktury a při plnění závazků stavebníka ze smluv s nimi uzavřených - Spolupráce při zajištění koordinace se stavbami jiných stavebníků v území - Spolupráce při zajištění ověřování výsledků zeměměřičských činností ve výstavbě s úředně oprávněnou osobou - Příprava podkladů pro závěrečné hodnocení stavby - Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Účast na jednání o odevzdání a převzetí díla nebo jeho částí - Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla - Účast na kolaudačním řízení - Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem - Zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety - Organizování řádných kontrolních dnů 1x týdně - Organizování statutárních kontrolních dnů min.1x měsíčně - Odpovědnost za převzetí tendrové dokumentace a její úplnost - Vedení podrobné dokumentace o průběhu stavby z památkového hlediska - Vypracování zprávy TDI obsahující analýzu, jak zhotovení stavby odpovídá projektové (výrobní, montážní, konstrukční) dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a dalším předpisům a podmínkám stavebního povolení ( ohlášení stavby ) - Vyhodnocení zkoušek, které byly provedeny dle Kontrolního a zkušebního plánu schváleného ve smluvních podmínkách Strana 4 (celkem 11)

5 - Účast na individuálním nebo komplexním vyzkoušení, případném návrhu dodatečné zkoušky a zabezpečení za investora pro ně podmínek dohodnutých ve smlouvě - Kontrola od zhotovitele přebíraných dalších dokladů, kterými se dokládá odevzdání a převzetí dokončeného díla, včetně provozních předpisů k obsluze a dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů - Pozvání k zahájení přejímacího řízení osob, jejichž účast na něm je nezbytná, zabezpečení organizačně jeho průběhu, osobní účast v řízení, pořízení protokolu z něj, včetně nezbytných příloh a ověření správnosti údajů, provádění kontroly odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby a o sepsání protokolu o výsledku. - V případě potřeby spolupráce při zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací, přejímka od zhotovitele geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - Zajištění kontroly a kompletace dokladů, vypracování a předání stavebnímu úřadu oznámení o záměru investora započít užívání stavby nebo žádost o vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh - Účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné stavebním úřadem - Organizování odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce a oznámení této skutečnosti stavebnímu úřadu - Provádění kontroly řádného a včasného vyklizení staveniště zhotovitelem podle s ním dohodnutých smluvních podmínek - Organizační zajištění fyzického předání díla správci (nájemci nebo provozovateli), event. jiné objednatelem určené osobě - Zajištění reklamace vad zjištěných v záruční době - Kompletování všech právních a účetních dokladů k dokončenému dílu, zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování stavby nebo její části a předání těchto investorovi - Správa a uložení dokumentace investora k dokončené a předané stavbě na místo k tomuto účelu určenému, pokud je tak s investorem sjednáno Mandant se zavazuje za skutečně realizované činnosti uvedené v článku 2. Smlouvy uhradit mandatáři úplatu - odměnu sjednanou níže podle článku 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky. 3. PRÁVA A POVINNOSTI MANDATÁŘE PŘI PLNĚNÍ SMLOUVY 3.1. Mandatář je povinen při plnění Smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu mandanta, dle platných právních předpisů v souladu s podmínkami stanovenými IOP a Rozhodnutím o poskytnutí dotace Mandatář je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem Smlouvy, podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy. Mandatář neodpovídá za vady v dokončené a mandantovi odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vadných podkladů, informací a věcí, předaných mu ke zpracování mandantem Mandatář se zavazuje, že bude průběžně informovat mandanta o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování předmětné záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta Mandatář je oprávněn po písemném souhlasu mandanta, uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Toto právo se vztahuje na činnosti, které nemůže mandatář zajistit ze svých zdrojů. K těmto činnostem je mandatář oprávněn udělit třetím osobám písemnou plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandatáře, a to na základě zmocnění mandatáře mandantem. Mandatář je povinen v průběhu zhotovování stavby zajistit Strana 5 (celkem 11)

6 k výkonu své činnosti přítomnost osob s odpovídající odbornou kvalifikací, které budou oprávněny vykonávat na jeho účet ty činnosti dle této smlouvy, k nimž je odborná kvalifikaci nezbytná. Jedná se především o osoby s touto kvalifikací: 3.5. Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a během plnění Smlouvy Zjistí-li mandatář při zajišťování předmětné záležitosti překážky, které mu znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně mandantovi, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek. Nedohodnou-li se strany na odstranění překážek, popř. změně Smlouvy ve lhůtě 20 dnů, je mandatář oprávněn vypovědět Smlouvu ve smyslu ustanovení 575, odst. 1, 2 a 4 citovaného Obchodního zákoníku. Mandatáři náleží v tomto případě alikvotní úplata za činnost, dosud účelně a nezbytně vynaloženou pro potřeby mandanta Mandatář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, jakož i o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění Smlouvy do styku. Tyto údaje jsou mandatářem považovány za předmět obchodního tajemství mandanta ve smyslu ustanovení 17 citovaného Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Toto se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním Smlouvy Mandatář je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou mandatářem mandantovi v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy tak, aby výše pojistných částek byla úměrná možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat. Je povinen tuto pojistnou smlouvu udržovat po dobu platnosti Smlouvy, řádně a včas platit pojistné. Na výzvu mandanta je mandatář povinen plnění povinností uvedených v tomto odstavci průběžně mandantovi dokládat. Za každé porušení povinností sjednaných v tomto odstavci se zavazuje mandatář uhradit mandantovi smluvní pokutu ve výši Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) Mandatář se zavazuje dodržovat povinnosti dodavatele podílejícího se na projektu ve smyslu Příručky pro žadatele a příjemce IOP 5.1, která je pro mandanta závazná a to zejména: - vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly (Ministerstvo kultury ČR, řídící orgán operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní úřad, místně příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány), a to po dobu realizace projektu a deset let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku 2021; - mandatář není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu mandanta; - mandatář je podle ustanovení 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů; - mandatář je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Smlouvy včetně účetních dokladů po dobu deseti let od ukončení projektu, minimálně však do konce roku Mandant je povinen sdělit mandatáři termín ukončení projektu, a to nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí tohoto termínu Mandatář je povinen nejméně 1 za kalendářní měsíc projednat konkrétní náplň své činnosti se zástupcem mandanta pro věci technické. Současně předá písemný přehled Strana 6 (celkem 11)

7 o své činnosti za uplynulý měsíc doloží soupis činností v měsíci realizovaných včetně vykázání odpracovaných hodin (dále jen výkaz práce ) Mandatář je povinen k plnění oprávněných požadavků a úkolů stanovených osobou, která zajišťuje koordinaci projektu a to zejména v oblasti zpracování monitorovacích zpráv specifikovaných podmínkami IOP 5.1b Mandatář je povinen předat mandantovi bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy mandanta, věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této Smlouvy Mandatář se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od uzavření této smlouvy předloží mandantovi k nahlédnutí a pořízení kopii svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění. Mandatář se zavazuje, že kdykoli v průběhu celé doby plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu mandanta, tomuto předloží svou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činnosti s maximálním jednorázovým pojistným plnění alespoň ve výši tis. Kč za jednu pojistnou událost, přičemž míra spoluúčasti mandatáře jako pojištěného z předkládané smlouvy nesmí přesáhnout 2 % z částky pojistného plnění 4. PRÁVA A POVINNOSTI MANDANTA 4.1. Mandant je povinen předat včas mandatáři úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění Smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit mandatář v rámci své činnosti. Mandant je povinen řádně a včas (v písemně dohodnutém termínu) předat mandatáři veškerý listinný materiál potřebný k řádnému plnění Smlouvy Mandant je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost mandatáře a poskytovat mu během plnění předmětu Smlouvy nezbytnou další součinnost, a to na základě výzvy mandatáře a ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti Mandant poskytne součinnost pro činnost mandatáře zejména v těchto záležitostech: - respektování pokynů mandatáře při managementu a koordinaci projektu v souladu s pravidly IOP; - poskytování informací pro činnost mandatáře; - umožnění účasti mandatáři na jednáních souvisejících s předmětem plnění Smlouvy; - bezodkladné projednávání návrhů, dokumentace a korespondence předkládané mandatářem, související s předmětem plnění Smlouvy a včasné zajištění jejich právoplatného podepsání; - poskytnutí mandatáři k nahlížení nebo reprodukci dokumentace projektu i dalších souvisejících písemností nebo elektronických zpráv (např. projektové dokumentace, doklady správních řízení, smlouvy, faktury s přílohami, předávací protokoly, pozvánky, oznámení, zápisy apod.), související s realizací projektu; - poskytnutí mandatáři k nahlížení a reprodukci veškerých informací a dokladů pro - oznámení změn a změnová řízení a další úkony; - zavázání členů realizačního týmu projektu (vlastních pracovníků i členů z řad dodavatelů ve smlouvách) k povinné komunikaci a spolupráci s mandatářem ve věci řádného plnění Smlouvy a řízení projektu mandatářem a dále jejich zavázání k povinnosti informovat mandatáře o odchylkách a změnách v projektu s tím, že změny projektu je možné učinit jen se souhlasem mandatáře. Strana 7 (celkem 11)

8 4.4. Mandant je povinen mandatáři za činnost provedenou v souladu s touto Smlouvou vyplatit odměnu, výše odměny - úplatu viz níže článek 5. Smlouvy - Úplata mandatáře a platební podmínky Mandant se zavazuje udělit mandatáři plnou moc k uskutečňování právních úkonů jménem mandanta. Platnost plné moci končí současně s ukončením platnosti této Smlouvy. 5. ÚPLATA MANDATÁŘE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 5.1. Celková úplata (odměna) za činnosti dle článku 2. Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře činí doplní uchazeč,- Kč bez DPH, slovy doplní uchazeč korun. K úplatě bude účtována DPH v sazbě platné v době fakturace. Celková úplata včetně DPH ve výši doplní uchazeč %, tj. sazby aktuální ke dni podpisu smlouvy, činí, doplní uchazeč,- Kč, slovy: doplní uchazeč korun českých, bez DPH. Platby úplaty dle článku 5 Smlouvy, odstavce 5.1. za plnění podle článku 2. Smlouvy - Předmět Smlouvy a rozsah činnosti mandatáře budou hrazeny formou bezhotovostních převodů na základě faktur (daňových dokladů), vystavených za skutečně provedenou činnost v jednotlivých měsíčních fakturačních obdobích. Za jednotlivé členy týmu bude fakturováno: 1. TDI Vedoucí týmu doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 2. TDI zástupce doplní uchazeč Kč bez DPH/hod 3. Interní auditor jakosti doplní uchazeč Kč bez DPH/hod Po zahájení stavby vzniká zhotoviteli právo fakturovat výkon činnosti technického dozoru a to 1 x měsíčně Mandatář je oprávněn vystavit fakturu za činnost technického dozoru investora po uplynutí příslušného kalendářního měsíce a po odsouhlasení výkazu práce mandatáře mandantem. Mandatář se zavazuje zpracovat a předat mandantovi výkaz práce k odsouhlasení nejpozději 1. kalendářní den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla vykonávána činnost mandatáře dle této smlouvy, která je zaznamenána v předávaném výkazu práce. Mandant se zavazuje, že se k výkazu práce předloženému mu mandatářem k odsouhlasení vyjádří nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od mandatáře. Pokud bude výkaz práce mandantem odsouhlasen, zavazuje se mandatář vystavit příslušnou měsíční fakturu a tuto doručit mandantovi nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se mu stane znám souhlas mandanta s předloženým výkazem práce. Vyjádří-li mandant připomínky k předloženému výkazu práce, je mandatář povinen tyto připomínky vypořádat do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy se mu staly připomínky mandanta známy a upravený výkaz práce předložit mandantovi k novému odsouhlasení. Platba 90%, pozastávka 10% z každé faktury, na konci realizace projektu předloží poslední fakturu, ve které bude uvedena veškerá fakturace včetně celkové pozastávky a vyplacení pozastávky bude vázáno na vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí o projektu a ukončení veškerých stavebních prací projektu. Nedílnou součástí faktury jsou podklady v rozsahu informací nutných pro zpracování monitorovací zprávy a výkaz práce a odpracovaných hodin odsouhlasený mandantem za fakturační období. První fakturační období počíná dnem následujícím po nabytí platnosti a účinnosti této Smlouvy a poslední fakturační období končí jeden měsíc před ukončením projektu. Strana 8 (celkem 11)

9 Úplata dle článku 5, odstavce 5.1. Smlouvy je pevná a nepřekročitelná, a to za veškeré činnosti mandatáře dle Smlouvy. Cenu nelze navýšit ani v případě prodloužení předpokládaného termínu realizace VZ Úplata mandatáře zahrnuje veškeré vynaložené náklady mandatáře, včetně nákladů na cestovné, které vynaloží při plnění svého závazku dle Smlouvy. V této ceně nejsou obsaženy speciální znalecké posudky, které si vyžádá mandant. Uvedené náklady hradí v plném rozsahu mandant, na základě dokladů předložených mandatářem, po podání žádosti Mandatář je povinen předložit faktury se specifikací a formální úpravou dle požadavků a pokynů mandanta, zohledňující splnění náležitostí stanovených podmínkami pro poskytnutí dotace z IOP 5.1 platných v době plnění Smlouvy Faktury (daňové doklady) budou vystaveny nejdéle 14 dnů ode dne zdanitelného plnění a doručeny mandantovi v jednom originále a ve dvou kopiích, včetně příloh. Lhůta splatnosti faktur je 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení mandantovi. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu mandanta Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Mandant je oprávněn vrátit mandatáři bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí mandant mandatáři důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je mandatář povinen fakturu včetně jejich příloh opravit nebo nově vyhotovit. Dnem oprávněného vrácení faktury přestává běžet lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, a to s příslušnými náležitostmi dle Smlouvy Vzhledem k financování projektu z IOP MK ČR probíhá kontrola vystavené faktury poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly zjištěny nedostatky ve faktuře nebo dokladech přiložených k faktuře, je mandant oprávněn tuto fakturu mandatáři vrátit a mandatář je povinen tuto fakturu, případně její přílohy a doklady, přepracovat dle pokynů mandanta. Dnem vrácení faktury k přepracování přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení mandantovi doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury mandantovi, včetně jejích příloh a dokladů V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně mandanta, bude mandatář fakturovat část díla - činnosti realizované ke dni odstoupení od Smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 5, odstavce 5.1. Smlouvy v návaznosti na níže uvedený článek 7, odstavec 7.1. Smlouvy za provedené dílčí plnění. 6. ZÁRUKA 6.1. Mandatář odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude proveden podle podmínek stanovených Smlouvou a poskytuje záruku za řádný výkon činnosti dle Smlouvy po dobu záruční lhůty Záruční lhůta se sjednává po dobu povinné udržitelnosti projektu. Po tuto dobu má mandant právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad u provedených činností dle Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava provedených činností dle Smlouvy. Strana 9 (celkem 11)

10 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a končí dnem ukončení realizační fáze, ne však později než , není-li dále ve Smlouvě stanoveno jinak Smluvní vztah dle Smlouvy může být ukončen: a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné Smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; b) okamžitým odstoupením od Smlouvy při závažném a při opakovaném méně závažném porušení závazků Smlouvou přijatých (dále jen porušení závazků ), tj. porušuje-li druhá smluvní strana povinnosti i poté, co byla na porušení závazků písemně upozorněna, vyzvána k nápravě s uvedením přiměřené lhůty a na možnost odstoupení od Smlouvy výslovně upozorněna; za závažné porušení smlouvy ze strany mandatáře je považováno, pokud v rozporu s touto smlouvou nepředloží mandantovi pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností. c) výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran s šestiměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet od prvního dne následujícího kalendářního měsíce, v případě, že ani do 12 měsíců po uzavření této smlouvy nebudou zhotovitelem stavby zahájeny stavební práce k provedení stavby Závazek Mandatáře uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek mandanta hradit mandatáři sjednané odměny zaniká ke dni skončení platnosti Smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato Smlouva stanoví jinak Ke dni účinnosti výpovědi Smlouvy zaniká závazek mandatáře uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže tímto přerušením činnosti by vznikla mandantovi škoda, je mandatář povinen jej písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu povinen. 8. SANKCE A ODPOVĚDNOST MANDATÁŘE 8.1. V případě, že mandatář prokazatelně poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a toto porušení způsobí finanční plnění na straně mandanta (sankce ze strany poskytovatele dotace nebo kontrolních orgánů, včetně příslušenství, tj. zejména úroků z prodlení), je mandatář povinen zaplatit smluvní pokutu: a) ve výši ,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním podkladů v rozsahu informací nutných pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a závěrečné monitorovací zprávy. Mandatář je v prodlení, pokud nepředá podklady podle předchozí věty do 10. dne měsíce následujícím po měsíci, za který jsou tyto podklady zpracovány.; b) ve výši ,- Kč za neomluvenou neúčast při organizaci a výkonu kontrolního dne. Výše uvedené se netýká případů, kdy mandant neposkytl řádně, včas a úplnou součinnost. Zaplacením smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě není dotčen nárok mandanta na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti mandatáře, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to na náhradu škody v plném rozsahu. Mandant je Strana 10 (celkem 11)

11 oprávněn, nikoli povinen, smluvní pokutu vyžadovat k zaplacení. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty V případě, že bude Smlouva vypovězena nebo bylo od ní odstoupeno mandantem, je mandatář povinen dokončit všechny předem dohodnuté úkony a mandant je povinen uhradit všechny platby za činnosti již uskutečněné mandatářem v souladu s ustanovením článku 2. Smlouvy Pro případ neuhrazení úplaty mandatáři ve lhůtě splatnosti stanovené Smlouvou, je mandant povinen zaplatit mandatáři smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k výkonu činnosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob. 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 9.1. Vztahy Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími Veškeré změny Smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností mandatáře sjednaných v této smlouvě Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze mluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních Smluvní strany prohlašují, že ujednání ve Smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. V Brně dne xx. xx V doplní uchazeč. dne xx. xx mandant.. mandatář Strana 11 (celkem 11)

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí

,,Technický dozor investora na akci:optimalizace vodního režimu říčky Bradavy v lokalitě rybníka Hvížďalka ve Spáleném Poříčí Město Spálené Poříčí Náměstí Svobody 132 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 Vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:,,technický dozor investora na akci:optimalizace

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Tatce se sídlem: Podedvorem 81, 289 11 Tatce IČ: 00239844 Zastoupena: Blankou Řezáčovou, starostkou obce na straně jedné jako

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Obec Svojetice se sídlem: Na Kopci 14, 25162 Svojetice IČ: 00240834 Zastoupena: Mgr. Martinou Vedralovou, starostkou obce na straně

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Příloha č. 1 Obchodní podmínky 1. Obec Markvartovice Smlouva o dílo I. Smluvní strany se sídlem: Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Zastoupena: Petrem Pastrňákem, starostou IČ: 00300411 DIČ: nejsme

Více

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

Obec Zlonín výstavba mateřské školy smlouva o dílo SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: DIČ: číslo účtu: zastoupen: Objednatel: Obec Zlonín se sídlem: Zlonín 8, 250 64 Zlonín IČ: 00 24 10 67 číslo účtu: zastoupena: starostou

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP. Oznámení o zahájení zadávacího řízení ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE VÝBĚR TECHNICKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídky pro zakázku malého rozsahu na služby Zadavatel veřejné zakázky Obec Vinařice,

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více