Výroční zpráva o činnosti ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011"

Transkript

1 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické radě, dne: Schváleno školskou radou:

2 Obsah Název kapitoly strana 1. Základní údaje 3 2. Vzdělávací programy 4 3. Pedagogičtí pracovníci 4 4. Údaje o přijímacím řízení žáků 5 5. Žáci 5 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 6 7. Prevence sociálně patologických jevů 7 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Kontrolní činnost Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr Seznam a vysvětlení zkratek k výroční zprávě 14 Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za rok Vyhodnocení plánu práce EVVO Zhodnocení ICT plánu Zpráva o poskytování informací za rok

3 1. Základní údaje: Název školy: Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha-východ IČO: Identifikátor: IZO ZŠ: Zřizovatel: Město Říčany, Masarykovo nám.53, Říčany Vykonavatel státní správy: Odbor školství a mládeže KÚ Středočeského kraje a pověřená obec Říčany Datum zařazení do sítě škol: Kapacita ZŠ: 68 žáků Škola je plně organizovaná, tj ročník, spolu se speciálními třídami Škola poskytuje vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění pro žáky ze Říčan a okolí Internetové stránky ZŠ Nerudova Říčany: Internetové stránky projektu Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany : Datová schránka: desmpac Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Macháčková- ředitelka školy Mgr. Blanka Veselá- zástupkyně ředitelky školy Údaje o školské radě Školská rada pracuje v šestičlenném složení Jednání školské rady proběhlo celkem: 3 Předsedkyní školské rady byla Mgr. Ivana Bílková V letošním školním roce došlo k novým volbám, konec funkčního období je v roce 2013 Školní budova a pozemek V budově se nachází 6 tříd, učebna TV, výukový byt, pracovna dílenských prací, učebna výpočetní techniky, kotelna. K budově školy je pro pracovní vyučování k dispozici i školní pozemek, skleník. V letošním školním roce probíhala výuka po celý školní rok n náhradních prostorách- Sokolská ulice č.p a v Olivově ulici č.p. 1800, a to z důvodu rekonstrukce budovy školy, která měla začít na podzim 2010, škola se měla zpět stěhovat na druhé pololetí. Vzhledem ke zrušeným veřejným zakázkám byla započata rekonstrukce až v březnu 2011, plánované ukončení je v době hlavních prázdnin. Pro výuku byl využíván i Dětský domov Strančice, kde v průběhu roku bylo požádáno o změnu zápisu v Rejstříku škol MŠMT- ČR- odloučené pracoviště, k zápisu došlo ke dni Ukončení projektu Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany k Zahájení a ukončení rekonstrukce budovy školy v rámci schváleného projektu z ROP Střední Čechy - PC pracovna a sborovna, nová kmenová učebna, bezbariérový přístupbřezen Pokračování projektu financovaného ESF- Ovoce do škol pro žáky 1. stupně 3

4 2. Vzdělávací programy Vzdělávací program ZvŠ-ZŠ MŠMT ČR č.j /97-22, 39 odst.1 zákona č.2258/1996 Sb.- 5. ročník Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy kromě vyššího stupně: MŠMT ČR č.j.24035/97-22, 39 odst. 1 speciální třída Říčany Vzdělávací program pomocné školy-speciální školy- rehabilitační program 15988/ Sb. v platném znění- speciální třída v Dětském domově Strančice Vzdělávací program Sluníčko od v 1., 2.,3., 4., 6., 7., 8., 9. ročníku (nový ŠVP ZŠ dle RVP ZV LMP -Říčany) Vzdělávací program Sluneční škola od zpracovaný dle RVP ZV- pro žáky s IVP Vzdělávací program Slunečnice- zpracovaný dle RVP ZŠS- 1., 7. ročník ve speciálních třídách Pedagogičtí pracovníci mají vypracované učební plány pro jednotlivé předměty v souladu s učebními osnovami pro daný předmět a období. Žáci v letošním školním roce nemohli používat školní knihovnu, počítačovou pracovnu a další odborné pracovny. Pro letošní školní rok byla povolena vyjímka z počtu vyučovacích hodin MŠMT ČR. 3. Pracovníci školy Vedení školy (ŘŠ, ZŘŠ) 2 Pedagogičtí pracovníci 10 (z toho 1 na částečný úvazek) Asistenti pedagoga 2 ( oba na částečný úvazek) Nepedagogičtí pracovníci 2 /školnice-uklízečka,topič/ stav ke pedagogických pracovníků VŠ PF ŠMVZP 1 pedagogický pracovník VŠ PF- 1. stupeň ZŠ, státní zkouška ze spec. pedagogiky, plná kvalifikovanost pro 1. stupeň ZŠp 1 pedagogický pracovník VOŠ ( v současné době MD) 1 pedagogický pracovník SŠ /sociálně právní a specializace v oboru ŠMVZPvzdělání prominuto věkem / 2 pedagogičtí pracovníci 1 SŠ asistent pedagoga, 1 SOU- asistent pedagoga ( 2 kurzy asistenta pedagoga) na mateřské dovolené 2 ( 1 pedagog, 1 asistentka pedagoga) Složení pedagogického sboru 11 žen a 1 muž Tabulka č. 1- Věkové složení pedagogického sboru včetně asistentů pedagoga pracujících ve školním roce , včetně nepedagogických pracovníků Věkové rozhraní Mužů Žen celkem

5 Věkový průměr pedag.sboru 45,1 Na konci školního roku byla na základě smlouvy na dobu určitou ukončena smlouva s 1 speciálním pedagogem- pracoval na částečný úvazek Z těchto pedagogických pracovníků pracuje na škole 1 výchovný poradce, 1 ICT koordinátor 1 metodik preventista, 1 koordinátor ŠVP, 1 koordinátor EVVO. Specializační studium dokončili koordinátor EVVO a ŠVP Zahájení studia pro výchovné poradce na PF UK v Praze Účetnictví školy bylo zajišťováno pí. Jaroslavou Staňkovou do , od vedení účetnictví zřizovatelem- Bc. Nejedlíkovou Markétou Mzdová účetní pí.ladislava Hampejsková. Náslechy studentů za školní rok Tabulka č. 2- Přehled náslechů studentů Název školského zařízení Termín Počet studentů náslechu Pedagogická fakulta UK Praha Univerzita Jana Amose Komenského, Roháčova 63, Praha 3 Centrum pedagogické praxe PF UJEP Ústí nad Labem ( 25 hodin praxe) Institut pedagogicko- psychologického poradenství ČR, Novoborská 372, Praha (po 30 hodinách) 4. Údaje o přijímacím řízení žáků Tabulka č.3 - Zápis do prvního ročníku Počet přihlášených Přijatých v rámci správního řízení 2 2 Tabulka č. 4- Přijímací řízení žáků 9. ročníku a speciální třídy Počet žáků Počet podaných přihlášek Počet přijatých žáků 9. ročník 7 7 Speciální třída Žáci Tabulka č. 5- Přehled docházky žáků ve školním roce Zahajovací statistika 56 5

6 Závěr školního roku 59 Nárůst úbytek během roku +3 Povinnou školní docházku ukončilo 8 (7 žáků 9. ročníku, 1 žákyně speciální třídy) Tabulka č. 6- Počet tříd a počty žáků v jednotlivých ročnících k stav ke stav ke třída nárůst, úbytek poznámky ST/S ST/Ř, , 3.,5. ročník dg pobyt 6.ročník ročník ročník ročník celkem Z toho 1 dg.pobyt 6. DVPP Dokončení specializačního studia k výkonu funkce koordinátora ŠVP 1 Dokončení specializačního studia k výkon funkce EVVO 1 Zahájení studia výchovného poradenství 1 Školení BOZP celý sbor Pracovní workshop-podzimní vazba celý sbor Inspirativní setkání pro oblast ICT 1 Sebepoškozování a emo styl- VISK 1 Prevence kouření- VISK 1 Seminář Tvoříme výuk. materiály na interaktivní tabuli 1 Workshop- Práce s PC celý sbor Bakaláři- školní matrika 2 Netolismus, gambling, kyberšikana 1 Vedení školní dokumentace 1 Pedagogická diagnostika a práce s tř. kolektivy 1 Dokumentace metodika prevence 1 Agrese a agresivita dětí 1 Kreativní výtvarné techniky 1 Náměty na výuku prvouky 1 Integrace žáků 1 E- learningový kurz- oblast EVVO 8 6

7 Pracovní právo 1 Pracovní workshop- projekt EVVO- Alma Mater PF UK Praha celý sbor Inventarizace a BOZP 1 Autistické dítě 2 Právní otázky ve škole celý sbor Průběžné vzdělávání v oblasti EVVO pro řídící pracovníky 1 Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí 1 Odměňování pracovníků školství a kariérní systém 1 Příprava projektů na ZŠ a využívání ICT ve výuce ZŠ 1 Školská legislativa- v návaznosti na změny právních předpisů 1 Veřejnoprávní kontrola v praxi škol a školských zařízeních 1 Semináře na MŠMT ČR Peníze do škol 3 7. Prevence sociálně patologických jevů Škola má zpracovaný: Plán minimální prevence Krizový plán školy Součástí této výroční zprávy je zhodnocení MPP za školní rok viz příloha V této oblasti škola ukončila projekt Snadnější dospívání II, financovaného z prostředků MŠMT ČR. Projekt Snadnější dospívání III nebyl schválen pro nesplnění všech kritérií. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mimoškolní činnost je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu v každé škole, v současné době v základní škole praktické a ve speciálních třídách, je ještě důležitější, a to z několika důvodů: 1. rodiče se některým dětem příliš nevěnují, děti neznají divadla, výstavy, historické památky, nebo-li škola, zde supluje rodinu a zajišťuje dětem tak nejen zážitky zábavné, ale i poučné 2. při různých soutěžích se dětem zvyšuje sebevědomí, které jim většinou chybí 3. učí se samostatnosti a ohleduplnosti k druhým učí se vnímat přírodu, chovat se k ní a vidět hezké věci okolo sebe 4. učí se pracovitosti a odpovědnosti za svou práci Mimoškolní činnost je součástí všech učebních tématických plánů, neděje se na úkor vyučování, je doplňkem, navazuje na učivo a u mladších žáků k hravému přístupu k učení. Předpokladem zdařilé mimoškolní činnosti je: 1. zpracovaný plán jednotlivých třídních učitelů se zaměřením na specifičnost své třídy 2. vzájemná dobrá spolupráce a pochopení všech vyučujících 3. obětavost pedagogických pracovníků při další mimo vyučování a další činnosti mimo vyučování 4. motivace žáků 5. spolupráce s rodiči 7

8 6. snaha a schopnost navázat kontakt s různými institucemi a v další spolupráci s nimi V průběhu celého školního roku vedení školy informovalo o činnosti školy pravidelně v místním tisku- Říčanský kurýr, regionálním tisku- Zápraží, na webových stránkách školy a projektu EU. V měsících květnu- červnu výstavka žákovských prací v pasáži Staré radnice Říčany 9. Přehled akcí podle jednotlivých oblastí 1. Oblast kultury a vzdělávání Malování na Rynku ST Říčany, ročník Honza krejčíkem- divadelní představení 1. stupeň, ST Říčany Mikulášská besídka celá škola Cesta kolem světa za 80 dní- div. př. 8., 9. ročník Moje první encyklopedie- div. př. ST. a 1. stupeń Divadelní představení Gong 7. ročník Návštěva výstavky dětských prací- Domeček 6., 7. ročník Tanec pralesa- div. představení ročník Ferda Mravenec- div. představení ST, 1. stupeň Planetárium Praha- Kde začíná vesmír 2. stupeň Školní výlet ZOO Praha celá škola Školní výlet- Tvrz Hummer celá škola Filmové představení Na vlásku 1. stupeň, ST Rozloučení se žáky 9. ročníku 2. Ekologická oblast Den bez aut (Město Říčany, Ekocentrum Říčany) ST Říčany, roč. Malá ekologická olympiáda vybraní žáci Workshop pro žáky- podzimní vazba 2. stupeň Putování za řekou- Ekocentrum, Arnika- nejlepší Power Pointová prezentace vybraní žáci Veletrh neziskových organizací celá škola Den zdravé výživy celá škola Muzeum Říčany- výukový pořad no netopýrech ST Říčany, 1. st., Výukový program Planeta Země- ČR celá škola Ozvěny Ekofilmu- Ekocentrum Říčany celá škola Výstavka Hliník se odstěhoval do Říčan celá škola Den bez tabáku- Město Říčany ST, ročník Přírodovědná vycházka- Okolí Rokytky 9. ročník 3. Sportovní oblast v druhém pololetí bruslení na zimním stadionu Velké Popovice vybraní žáci dopravní výchova- Cesta integrace 1. stupeň, ST oblastní kolo v dopravní soutěži- 5. a 2. místo vybraní žáci turisticko branný závod celá škola Lehkoatletické závody celá škola Turnaj v malé kopané celá škola 8

9 4. Oblast minimální preventivních jevů Cyklus pracovních workshopů o.s Prostor Kolín 2. stupeň The Action- program k bezpečnosti dopravy 8.,9. ročník Primární prevence- manželé Kašparovi ST, 1. stupeň Poskytování první pomoci- o.s. Prak 2. stupeň Beseda drogy, alkohol- npor. Chalupa ST a 1. stupeň 5. Volba povolání Exkurze k volbě povolání OU Učňovská, Praha 9 9. ročník Exkurze- výrobna kozích sýrů- Lozice vybraní žáci Exkurze- sklárny Nižbor vybraní žáci Exkurze- RODAS Šestajovice vybraní žáci Návštěva provozovny Maso- uzeniny 7. ročník Návštěva DD Strančice 9. ročník 10. Zapojení do projektů financovaných ze zdrojů EU a státního rozpočtu ČR, podané žádosti o další projekty Dokončení projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu ČR- Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany Zapojení do projektu EU Ovoce školám - jedná se o bezplatnou dodávku ovoce a zeleniny pro žáky 1. stupně Realizace projektu v oblasti minimální prevence Snadnější í dospívání II - financování z prostředků MŠMT ČR Podání žádosti na MŠMT ČR- Snadnější dospívání III - projekt nebyl schválen Podání žádosti projektu v oblasti EVVO- financování z prostředků KÚ Středočeského kraje- projekt nebyl schválen Schválení projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu- Hraní s Vojtou a Davidem Podání žádosti a její schválení k realizaci projektu financovaného z prostředků EU a státního rozpočtu- Peníze do škol- Cesta do života Zahájení a dokončení realizace projektu přestavby školy- ROP Střední Čechyinvestor- zřizovatel školy Podání žádosti o přidělení finančních prostředků na KÚ Středočeského kraje na nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro žáky v Dětském domově Strančice 11. Kontrolní činnost Kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Praha-východ Předmět kontroly: kontrola pojistného,provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Termín kontroly:

10 Bez nápravných opatření Kontrolní orgán: Česká školní inspekce Předmět kontroly: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, získávání a analýza informací o vzdělávání žáků, činnosti školy,sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy základní školou dle 174 odst. 2 písm.b), zákona č. 561/2004 Sb. Zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem. Termín kontroly: Nápravná opatření realizována- do července 2011, kdy byla provedena změna zápisu v rejstříku škol vedeným MŠMT ČR Vnitřní kontrolní systém Na základě platných směrnic je pravidelně kontrolován stav pokladní hotovosti a pokladní kniha, faktury. Hospitační činnost je prováděna na základě plánu hospitací ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy, zhodnocení byla provedena a učiněny zápisy jednotlivých hospitačních činností 12. Vyřizování stížností a poskytování informací na základě zákona č.106/ 1999 Sb. V průběhu celého školního roku nebyla podána žádná stížnost ze strany rodičů, ani jiných zákonných zástupců žáků. V únoru byla zpracována Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Nikdo nepožadoval žádnou informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. 13. Základní informace o hospodaření školy, financování prostředků školy Tabulka č. 7- Základní zdroje finančních příspěvků MŠMT ČR prostřednictvím KÚ Středočeského kraje Zřizovatel Město Říčany Mzdové prostředky pracovníků školy, prostředky ONIV Provozní prostředky Granty, účelové dotace KÚ Středočeského kraje-. Odbor evropské integrace- projekt Vzdělávací systém pro žáky a učitele ZŠ Nerudova Říčany MŠMT ČR- Snadnější dospívání II. Město Říčany- oblast minimální prevence Peníze do škol Hraní s Vojtou a Davidem 10

11 Vlastní zdroje v letošním školním roce byly finanční prostředky pouze za sběr papíru V tabulce je uvedeno hospodaření školy za první pololetí roku 2011 součástí příloh je Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Tabulka č. 8- Přehled čerpání finančních prostředků leden- červen 2011 Název položky číslo KÚ MÚ Projekt Celkem účtu Příjmy Tržby - ŠD 0,00 - stravné 0,00 - pronájem 0,00 - vlastní služby ,00 934,00 - přefakturace 563,00 563,00 - prodej materiálu ,00 70,00 Ostatní výnosy-sběr ,00 624,00 Ostatní výnosy-náhrady , ,00 Pojistné plnění 0,00 Zůčtvání fondů , ,00 Dary 0,00 SZ + ZP z odměn 0,00 Připsané úroky ,04 22, ,34 Přijaté příspěvky na provoz , , , ,72 Příjmy celkem , , , ,06 Výdaje Spot. mat.- kanc.potř , , ,80 - mat.na opravy , ,00 - prac. oděvy , ,00 - časopisy,tisk.liter , ,70 - režijní m , ,00 - učebnice,uč.pomůcky , ,00 Spot. energie , ,00 Spotřeba plynu 0,00 Spotřeba vody , ,00 Opravy a údržba 0,00 Cestovné , ,00 Služby 0,00 0,00 11

12 telekomunikační služby , ,90 revize,doprava,bozp , ,00 odvoz odpadu , ,00 pojištění majetku , ,00 školení a vzdělávání , , ,00 poštovné , ,00 software,popl., licence , ,00 nájemné,pronájem kop. 0,00 Příspěvek zam.na straven , , ,00 odborné služby ,00 810,00 desinfekce, deratizace ,00 98,00 protidrogová prevence , ,00 ostatní služby , ,00 0,00 Osobní náklady 0,00 hrubé mzdy , , ,00 Zákonné sociální pojištění 0,00 zdravotní pojištění , , ,00 sociální pojištění , , ,00 0,00 Zákonné sociální náklady , ,00 Ostatní daně a poplatky 0,00 Ostatní soc. náklady 528 0,00 Zákonné pojištění , ,52 bankovní p ,00 398, ,38 odpisy majetku , ,00 nedaňové náklady 549 0,00 Výdaje celkem , ,60 398, , Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole není organizována odborová organizace, z toho důvodu není navázána spolupráce s jinou odborovou organizací. V letošním školním roce škola podepsala smlouvu o partnerství s Ekocentrem Říčany- projekt z prostředků OP VK, Masarykovo klasickým gymnáziem Říčany- projekt ROP- přestavba školy. Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: Dětský domov Strančice Masarykovo klasické gymnázium Říčany 12

13 Všechny základní školy v oblasti obcí zřizovaných v rámci P III Základní škola praktická a speciální Kostelec nad Černými lesy Základní škola praktická a speciální Benešov S PPP Středočeského kraje Se školami v místě a okolí /sportovní akce v rámci integrace/ S Českou Policií v rámci protidrogové osvěty a osvěty kriminality mládeže S PhDr. Kašparovou a JUDr. Kašparem -protidrogová osvěta S dalšími organizacemi v Říčanech v rámci kultury: MěKS Labuť Říčany, Husova knihovna Říčany IPS na ÚP Praha-východ Občanské sdružení Cesta integrace MUDr.Jana Drtilová Velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem školy Spolupráce s rodiči Ekocentrum Říčany Muzeum Říčany Občanské sdružení Arnika Praha 17. Závěr Škola v rámci přestavby se stala bezbariérovou, získala nové zázemí pro práci pedagogického týmu. Byl dokončen projekt OPVK, byly zahájeny další- z jejich prostředků vznikne nová multimediální učebna ve speciální třídě, budou zakoupeny nové tabule včetně interaktivních, nové LCD televizory, PC stanice, nábytek, V Říčanech, dne 3. srpna

14 Seznam zkratek vyskytujících se ve Výroční zprávě o činnosti Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Zkratka ZŠ IČO DIČ IZO VŠ PF ŠMVZP VOŠ ICT SIPVZ RVVP BOZP DVPP OPPP MŠMT ČR FKSP MěÚ MěKS MAČP PČR ŠVP AP ST/Ř OU SOU ROP vysvětlení Základní škola identifikační číslo organizace daňové číslo organizace identifikační zařazení organizace vysoká škola, pedagogická fakulta, školství pro mládež vyžadující zvláštní péči vyšší odborná škola informační technik počítačové sítě státní informační politika ve vzdělání rámcový výchovně vzdělávací program bezpečnost a ochrana zdraví při práci další vzdělávání pedagogických pracovníků okresní pedagogicko-psychologická poradna Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Fond kulturních a sociálních potřeb Městský úřad Říčany městské kulturní středisko mezinárodní atletický čtyřboj Policie České republiky školní vzdělávací program asistent pedagoga speciální třída Říčany odborné učiliště střední odborné učiliště regionální operační program 14

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy 0 Mateřská škola a Základní škola, Břeclav, Herbenova 4 IČO: 708 387 71 Číslo organizace: 4330 Výroční zpráva školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala: Mgr. Miloslava Poppová ředitelka školy a/ Základní

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více