První schůze rady MěNV se konala 12. ledna Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,"

Transkript

1 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno i v letošním roce. V celkovém přehledu o plnění závazků k 20. Výročí osvobození v roce 1965 bylo konstatováno, že bylo občany města odpracováno celkem brigádnických hodin, z toho ve prospěch zemědělství přes hodin. Pro komunální služby města byla schválena základní pravidla řízení s platnosti od 1. ledna t. r. Dobře byl v roce 1965 plněn lidový sběr surovin, v němž se naše město umístilo na 1. místě v okrese na úkoly ve sběru roku 1966 jsou rovněž splnitelné. Občanské výbory byly vyzvány, aby se zaměřily k uzavírání závazků k XIII. sjezdu a k 45. výročí založení KSČ. Výsledku bylo dosaženo v celkovém celoobecními závazky brigádnických hodin o hodnotě Kč. Závazky uzavřelo 19 kolektivů, 9 společenských organizací a 47 závodů. Pro zemědělství bylo uzavřeno hodin. Za zvelebovací činnost v roce 1965 bylo město vyhodnoceno mezi čtyřmi nejlepšími městy a obcemi v republice. Mimořádná schůze rady jednala 15. června o situaci místní teplárny, jejichž stávající kapacita nestačí pokrýt potřebu současných odběratelů, a proto nelze rozšířit odběr na další uchazeče, a znemožňuje rozšíření průmyslu ve městě. Situaci je možno řešit jen výstavbou dalších kotlů, bylo navrženo memorandum, které bude formou dopisu zasláno různým navrženým závodům a organizacím stejného zájmu. Ve volebním obvodu byly doplňovací volby (č. 54. Žireč) a zvolena Jarmila Smolíková, která se stala členkou školské a kulturní komise. Ve volebním obvodu č. 25 byl zvolen již před tím poslancem Měst.NV Jaroslav Havrda. Dne 30. srpna t. r. se konala schůze komise vodního hospodářství na ONV, tématem byla čistota řeky Labe a zlepšení zásobovaní obyvatelstva pitnou vodou. Papírnám v Hostinném byla uložena nápravná opatření a bude vypracováno i memorandum pro ministra vodního hospodářství ČSSR s. Smrkovského, jehož předání se za město zúčastní s. Duchoň náměstek předsedy. Činnost Sboru pro občanské záležitosti je zaměřena na několik úkolů, vítání novorozených občánku slavnostním způsobem v obřadní síni MěstNV, účast sboru na jubilejních občanů péče o mladistvé, péče o důstojné pohřbívání zemřelých, městský hřbitov a propagace činnosti sboru. Sbor provádí slavností předávání občanských průkazů novým nabyvatelům z řad mládeže. Znovu se jednalo o Kohoutově domě, jehož stav je špatný a nevyjasněný vlastnický poměr znesnadňuje konečná rozhodnutí o jeho opravě. Domovní správa by byla ochotna jej převzít je v případě, že by byly zajištěny finační prostředky i stavební kapacita na jeho rekonstrukci. Bytová výstavba Bytový problém v našem městě nebude podle jeho dosavadního stavu do roku 1970, jak bylo předpokládáno, vyřešen. V evidenci bytové komise je přes 500 žádostí mimo těch, kteří čekají na příděl bytu na svém pracovišti. S nimi je to 700 žadatelů. Dosud požádalo 60 vlastníků rod. domků o zrušení práva užívání bytu nájemníky, bylo vyhověno jen v 17 případech. Při koupi domku musí každý majitel počítat, za dnešního stavu, nejméně s pětiletou lhůtou na vystěhování nájemníka, což mívá za následek zhoršení vztahu mezi majitelem a nájemcem. Nejvyšší počet bytů přidělených komisí, jsou byty o 1 až 2 místnostech. Těchto bylo dosud přiděleno 34, o dvou 38, toliko o třech 12 a 2 o čtyřech. Národní podniky Tiba Juta poskytovaly svým zaměstnancům pomoc při družstevní výstavbě, tak i těm, co si postaví rodinné domky. Byly jim poskytovány stabilizační půjčky a finační prostředky z fondu pracujících, dále technická pomoc na projektech, matriálu aj. V družstevní výstavbě bylo začátkem roku odevzdáno do užívání 48 bytových jednotek, téměř byly dokončeny další 24 bytové jednotky v Rokycanově ul. a rozestavěných ještě koncem roku 24 bytových jednotek. Ve výstavbě rodinných domků se situace poněkud lepší, 22 jich bylo povoleno přes některé potíže jako vhodné pozemky, šetření země- 56

2 dělskou půdou apod. Do konce roku je možno počítat s přírůstkem 204 bytových jednotek, to se myslí do konce roku 1969, tím by však bytová situace ve městě dořešena nebyla. Finanční hospodaření a plánování O rozpočtu na rok 1966 a o akci Z bylo jednáno v radě začátkem března t. r. B přebytku hospodaření za rok Kč, je obsažena odměna za vítězství soutěže měst k 20. výročí osvobození Kč, což představuje všechny finančních prostředky. Ke krytí plánovaných výdajů bylo v rozpočtu určeno Kč, v čemž je rezerva, kterou si má vytvořit Měst.NV z nadplánovaných příjmů. Z akcí přichází v úvahu generální oprava ulice Koněvovy, II. etapa veřejného osvětlení, na některé investice a na veřejné záchodky, finance za akce Z byly rozděleny na stadion 20. výročí osvobození, na kanalizaci ulice Štítného, a zbytek Kč na stavbu šaten a tribuny na stadionu. Plénum MěstNV dne 23. února schválilo zavedení nových poplatků od 1. března 1966 s výjimkou poplatků za provádění sňatků, které budou vybírány od 1. dubna t. r. S platností od 1. září 1966 bylo zavedeno vybírání poplatků, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a přechodného ubytování. Podle rozhodnutí rady vybírané poplatky z míst o trzích za 1 m2 4 Kč, ostatní poplatky až o upřesnění ONV. Plénem byl schválen prodej domu čp bývalá Národní banka lidovému družstvu Jednota za Kč. Dávky ze služeb při sňatcích 50,- Kč od 1 listopadu Poplatek ze vstupného, 20% a jednotná dávka ze psů pro Žireč, Zboží a Žirečskou Podstráň. Domovní správa se umístila na prvém místě v okrese. OSP nesplnil požadované akce oprav domů podle dohod s. DS. Komunální služby plnily své povinnosti dobře. Služby se rozšiřují o čistírnu koberců o linku rodinného prádla. KS a DS se dohodly pro zřízení ubytovny v domě čp. 83 včetně s úhradou nákladů při rekonstrukci ubytovny. DS prodala domek čp ve Fibichově ulici a prodej domku čp. 49 v Žirečské Podstráni. Byl schválen prodej garáží za bývalou budovou ONV. LSD Jednota s ohledem na špatný stav, a prodej domku čp v Hankově ulici. Podle předběžných výsledků hospodaření lze předpokládat, že rok 1966 se skončí přebytkem. Obchod a zásobování Na počest XIII. sjezdu KSČ byla Měst.NV vyhlášena celoměstská soutěž prodejen a dotovaná částkou Kč, která bude rozdělena mezi nejlepší prodejny. Byly stanoveny příděly uhlí, pro jednotlivce kategorie spotřebitelů, uhlí je však volně k dostání a příděl nemusí být respektovány, co do stanovené výše. Zhoršila se však kvalita uhlí. Situace v zásobování zejména v průmyslovém zboží, se nijak nezlepšila ani po zásazích plenárního zasedání. Lepší zásobování v okresním městě je stále patrné, novinky a nedostatkové zboží je tam stále Zákrok KNV neměl výsledku, neboť úzkoprofilové zboží se dodává prodejnám podle jejich maloobchodního obratu. V prodejnách Pramene trvá nedostatek pracovních sil, tak že dochází k častým uzavíráním prodejen. Podražilo maso, zatím nelze zjistit příčiny, objevuje se však nedostatek masa levnějšího. Rada Měst.NV dne 28. září vyhodnotila soutěž o nejlepší prodejnu z 96 zúčastněných, bylo 59 prodejen vyhodnoceno, jako první se umístnila prodejna textilu, prádla a pleteného zboží a na náměstí. Dne 14. listopadu se konal aktiv žen jehož předmětem jednáno byla otázka volných sobot ve městě v obchodech. Aktivu se zúčastnilo 70 žen, ze závodů výboru žen, spotřebitelských rad a ROH sdružených prodejen, obchodu. Většina diskutujících žen pochopila potřeby žen z obchodu, pokus se týká uzavírání prodejem o volných sobotách. Zatím bylo zajištěno otevírání obchodů ve všech sobotách do konce roku Současně dal VČ. KNV pokyn, aby obchody byly otevřeny o volných sobotách i v roce Školství a kultura Před koncem března byl prováděn ve školách nábor, neproběhl uspokojivě, v zemědělství na úkol 40 žáků se přihlásilo 23 žáků, do hornictví, na úkol 9 žáků toliko 2. V květnu byl sestavován plán kulturních akcí a činnosti na celý rok, podařilo se však pevně stanovit program na měsíc květen a červen. V případě příznivého počasí bude přírodní divadlo plně využito. Z di- 57

3 vadelních souborů je pevně sjednán repertoár s divadlem VU z Hradce Králové, a to vždy na půl roku předem. Vyšší průmyslová škola textilní spolu s učňovskou školou požádaly MěstNV o řešení bytového problému jejich učitelského sboru. Ze 42 učitelů bydlí ve Dvoře Králové n. L. jen 22, ostatní jsou buď ubytování přechodně nebo dojíždí z okolních měst. Rada Měst.NV uznala tuto tíživou situaci a slíbila ji v budoucnu řešit přidělením omezeným počtem bytovek ze státní výstavby. Ve chůzi rady Měst.NV 6. července t. r. bylo provedeno a zhodnoceno na úseku školství, výchovná práce škol v roce Ve městě je pět ZDŠ s žáky, jedna zvláštní škola s 94 dětmi, družin je 18 a jeden školní klub. Tato zařízení však nestačí a rozšíření bez výstavby nových není možné Na některých ZDŠ se započalo s diferenciací některých výuk. Všechny naše školy vykázaly velmi pěkné výsledky ve veřejně prospěšné práci, při podzimních zemědělských pracích, ve sběru odpadových surovin aj. Ve sportovní činnosti vykázala nejlepší výsledky ZDŠ náměstí Odboje, která získala putovní pohár ministerstva zahraničního obchodu za vítězství v přespolním běhu. Logopedická poradna vyšetřila 690 dětí s poměrně dobrými nápravnými výsledky. V prostoru sídliště Zálabí vznikne do roku 1970 vážný problém s umístěním asi 500 dětí do stávajících škol, při čemž ani případné směnování jej nevyřeší. Na tuto skutečnost byly upozorněny okresní plánovací komise a školské odbory ONV a KNV. Kino OKO bude sice ponecháno dosavadnímu účelu, avšak jeho stav si vynutí zastavení provozu o nejbližších letech, nebe-li přistoupeno k důkladné rekonstrukci. Na den 6. dubna 1967 bylo stanoveno po dohodě s Čs. rozhlasem uspořádání rozhlasové soutěže Sedm jednou ranou a soupeřem našeho města bylo určeno Valašské Meziříčí. K činnosti pionýrské organizace v Domě pionýrů bylo konstatováno, že současný stav o vněm je neutěšený, vnitřní zařízení je staré a dnešním požadavkům nevyhovuje, není k dispozici hřiště a jsou i neshody s nájemníky v domě. K zájmové činnosti se schází nyní týdně asi 150 menších dětí, pro práci s většími nejsou podmínky. Schází též větší propagace Domu pionýrů. Ve schůzi Rady 12. října t. r. byl projednáván výsledek revize v Muzeu. Revize se konala ve dnech 30. srpna až 19. září t. r. za ONV byli přítomni zástupci ředitel vlastivědného muzea okresu Zdeněk Vašíček. Superrevize byla zaměřena na práci muzejního poradního sboru v propagaci muzea a jeho výchovné činnosti, na stav depositářů sbírek, obrazové galerie a knihovny. Při jednání na MěstNV byly odmítnuty jakékoliv snahy, předali numismatickou sbírku Krajskému muzeu a archeologické sbírky okresnímu vlastivědnému muzeu v Trutnově. Předseda MěstNV prohlásil, že numismatická sbírka musí zůstat ve Dvoře, poněvadž vznikla z péče dřívějších představitelů města a z daru zdejších občanů, dále, že textilní muzeum bylo vytvořeno v našem městě ze zdejších exponátů a je jediné svého druhu ve střední Evropě. Ve věci případné stavby nové budovy textilního muzea, vyzněly dosavadní snahy n. p. Tiba a MěstNV bez výsledně. Pozoruhodného výsledku docílila zoologická zahrada, která se umístila na 1. místě v odchovu zvěře. Pokud se týká stavu školních budov zůstala situace v roce 1966 beze změny, poněvadž kapacita stavební je celkově i v kraji nízká. Na konec trochu čísel z kulturního života města. Divadelních představení, pořádaných profesionálními soubory z Hradce Králové, Pardubic i Prahy bylo 18 s průměrnou návštěvou přes 300 osob, estrád 8, z nichž nejnavštívěnější byla 1. května 840 osob, dále koncerty písní a sborového zpěvu a představení pro děti. Nejpočetnější skupinou jsou plesy, taneční hodiny mládeže a nedělní čaje v domě SZK. Z několika výstav byla nejvíce navštívena výstava Vlastivědného kroužku k 100 výročí války r se vztahem k našemu městu, v němž se odehrála dílčí episoda této krátké, ale velmi krvavé války. Dne 27. dubna byla přednáška pracovníka Památníku písemnictví v Praze. Dra. M. Otruby na téma Rukopisu Královédvorského, dne 23. srpna vzpomínkový večer k založení bývalého Sportovního klubu Horimír v roce Velmi zajímavá byla přednáška pracovníka Moravského muzea z Brna. F. Adámka, který promluvil o archeologických nálezech na Moravě se vztahem k Rukopisům. 58

4 Tělovýchova a sport V sobotu dne 7. května uspořádal za velmi nepříznivého počasí národní lehkoatletické závody oddíl L.A.T. J. Dvůr Králové n. Labem. Podnik jenž sliboval vzhledem k účasti našich předních reprezentantů napínavou podívanou, utrpěl, bohužel počasím. Královédvorskému sportovnímu obecenstvu se přestavili, rekordman v hodu disku Ludvík Daněk, Rudolf Baudiš ve skoku vysokém, Rudolf Tomášek ve skoku o tyči, Josef Tomáš, zasloužilý mistr sportu v běhu a celá řada dalších. Přes nepříznivé počasí dosáhl L. Daněk v hodu diskem 57 m. Pěkného výkonu dosáhl také náš Jan Odvárka ve skoku o tyči, když překonal taťku ve výšce 455 cm. Nad podnikem tenisového oddílu T. J. D. K., který uspořádal v prvých červencových dnech celostátní přebory žactva a dorostu, převzal záštitu MěstNV, n. p. Tiba uspořádal VII. ročník podnikových her jako součást II. Královédvorského textilního léta, za hojné účasti závodníků a služných sportovních výkonů. Koncem srpna projednala rada MěstNV rozvoj tělesné výchovy a sportu ve městě. Situace obou tělovýchovných jednot je dobrá celkem po stránce sportovní, méně po stránce finanční. Sokol Žireč má jen základní tělovýchovu, finančních potíží nemá, naproti tomu jsou potíže s obsazováním cvičitelských funkcí. Pro tělocvičnu je třeba vybudování sociálního zařízení. Sokol se pokusí od příštího roku o obnovu veřejných tělocvičných vystoupení. Stejné nedostatky jsou i v základní tělovýchově TJDK. Konečně byla na pevnou a reálnou základnu postavena i výstavba zimního stadionu, když UV čs. tělovýchovné organizace potvrdil financování zimního stadionu částkou 1 milion Kčs. Veřejný pořádek a občanské soužití Pro zajištění bezpečnosti byl ustaven sbor občanských inspektorů, prozatím o 9 členech, kteří budou spolupracovat s VB. Ve dvou svých zasedáních letošního roku jednala rada MěstNV o celkovém stavu veřejného pořádku ve městě. Bylo konstatováno, že počet činů vyšší nebezpečnosti vloupání, krádeže apod. poněkud klesl. Naproti tomu, stoupá počet trestných činů v důsledku sousedských neshod. Negativním zjevem zůstal poměrně značný počet přestupků pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu docházelo k porušování socialistického soužití občanů k výtržnictví, rušení nočního klidu a k poškozování socialistického nebo soukromého vlastnictví. Na těchto přestupcích se podílejí největší měrou mladiství a vliv alkoholu. Dopravní nehodovost, je mimo neopatrností řidičů motorových vozidel a samotných chodců způsobená v našem městě i stísněnou dopravní situací, zejména v centru. V budoucnu dojde k zavření Revoluční ulice pro dopravu vůbec a v Palackého třídě dojde k rozšíření vozovky na úkor chodníků. Místní jednota požární ochrany má 78 členů z toho 15 aktivistů. Výzbroj byla doplněna speciálním vozidlem Trambus ŠKODA RTO. Ve městě nedošlo k většímu požáru již půldruhého roku a i na venkově bylo požárů málo. Rozhlasové zařízení do bytu požárníků zatím neplní svoje poslání bez poruch, preventivní protipožární prohlídky byly provedeny ve všech prostorách JZD, 65% obytných domů a 80 malých provozovnách. Nově bylo ustaveno jedno výjezdové družstvo na závodě ČS Automobilové dopravy, které bude spolupracovat na případných akcích místního sboru. Účast občanů na školení civilní obrany je neuspokojivá. Vzhledem k znovuzahájení provozu na nově upravené ulici Koněvově projevila se nutnost učinit bezpečnostní opatření žactva ze ZDŠ Schulzovy sady. Výstavy města Příkladný zájem o čistotu a úpravnost města a jeho celkový vzhled nepoklesl ani v tomto roce, tak již průběh jarního úklidu, ukázal opravdový zájem občanů, a k 1. Máji byly ulice a veřejná prostranství čisté a upravené, parčíky vysázeny. Dokončeny resp. nově provedeny byly úpravy ulic: Koněvovy, Zborovského, Kollárovy, E. Krásnohorské a Staškovy asfaltový povrch ulice Fučíkovy vč. chodníků. Na Žižkově byla upravena rovněž část vozovek vnitřním městě. Za spolupráce občanů, bylo cementovými dlaždicemi vydlážděno na různých místech m2. Na veřejném osvětlení bylo pokračováno, pokud tomu nebránil, nedostatek výbojek. Započalo se zavážením trasy bývalého mlýnského náhonu a v roce 1967 by měla být provedena až ke vto- 59

5 ku Hartského potoku. Domovní správa provedla opravy (generální) domů a to zejména ve středu města a v Palackého třídě a odstranila tím zchátralý vzhled těchto objektů. Výstavba rodinných domků pokračovala v letošním roce bylo zahájeno 22 staveb a na rok 1967 je přihlášeno zatím 25. Pro tento účel bylo vybráno 7 ha území a pozemku. Namístě rozbořených domů p Bergra, Divišové a bývalé celnice byla upravena plocha pro zřízení tržních stánků, do nichž byl převeden drobný prodej z podloubí na náměstí. Aby byly vytvořeny podmínky pro využití aktivity občanů a k provedení některých prací dodavatelským způsobem, byla MěstNV uzavřena u Státní spořitelny výpůjčka do výše 400 tisíc Kčs. Další finanční pomoci se město dostalo přidělením účelových prostředků ze státního rozpočtu. Poněvadž v celém městě je jediná čerpací stanice benzinu což způsobuje dlouhé čekání na odběr, budou provedeny některé úpravy dnešní stanice, a měly by být vybudovány další v ul. Rudé armády a u křižovatky silnic v Tyršově ulici. S majiteli domků čp. 466, 467 a 468 v Hradební ulici byla uzavřena dohoda o jejich odevzdání MěNV, který provede jejich demolici vzhledem k havarijnímu stavu. Domek čp. 465 je rovněž určen k demolici, ale až po dohodě s majitelkou. Po demolici těchto objektů bude provedena úprava i části hradeb. Dne 21. dubna bylo jednáno na MěstNV o osudu Kohoutova dvora, za účasti zástupců školského a kulturního odboru ONV. Ústavu pro rekonstrukci měst, Krajské památkové správy v Pardubicích, OHES v Trutnově, zástupce zdejšího vlastivědného kroužku, konzervátora památek a majitelky objektu. Všichni účastnici se vyslovili pro zachování této jedinečné barokní památky, tvořící část kulturního bohatství města. Je však potřeba urovnat vlastnickou otázku a po urovnání této, finanční a stavební podmínky k jeho restauraci. Objekt na konec převzal ONV. V letních měsících neočekávaně se projevila otázka zásobování města pitnou vodou, následkem kritického poklesu vydatnosti vodních zdrojů a rostoucí její spotřeby nebylo možné dostatečně některé oblasti zásobovat, z důsledku tohoto byla vydána výzva, šetření vodou. Otázka zásobování vodou byla předmětem jednání na MěstNV a ředitelem Okresní vodohospodářské vodosprávy a byla dohodnuta různá opatření ke zlepšení stavu i případně nové vodní zdroje. Vydatnost 27. artestkých studní v zastavěných částí města v hloubce 30 do 150 m stále klesá. Vodohospodářské správě byl přidělen pozemek za býv. Pilským mlýnem k výstavbě vlastních provozních budov a bytů pro zaměstnance. Na stavbu Komunikační spojky od doleního mostu do Koněvoy ulice bylo k 30. září předáno staveniště. Stavbu převzal podnik Stavba, silnic a železnic v Hradci Králové a měla by být dána do provozu do listopadu Výsledkem porady konané dne 4. listopadu t. r. za účasti kanceláře předsednictva vlády, VČ KNV, Ústřední správy energetiky, ministerstva spotřební průmyslu aj. bylo, že z nejvyššího orgánů má být zajištěno komplexní řešení celého problému k uspokojení potřeb zdejšího průmyslu i obyvatelstva, výstavba dalších kotlů. Současně má být řešen i problém nedostatku vody potřebné kvality. na rekonstrukci staré radnice byla Ústavem pro rekonstrukci města památek vypracována studie na celkovou vnitřní adaptaci. Týmž ústavem byl vypracován asanační plán historické části města. Výstavba nového autobusového nádraží, jehož stanoviště je určeno v prostoru dnešních Sběrných surovin, bude zahájena v roce Plán práce na rok 1966 byl v celku splněn, přidělené prostředky pro aci Z byly letos téměř vyčerpány. Zároveň byl připraven plán na rok 1697, do něhož se z roku 1966 přesouvá výstavba veřejných záchodků a úprava Valové uličky. Na sportovním stadionu pod Hankovým domem byla dokončena úprava terénu, budova šaten a ohřívárny pro kluziště a v hrubém zdivu postavena, vč. zastřešení západní tribuny vč. šaten a sociálního zařízení. Na rok 1966 byl tedy pro výstavbu města úspěšný a z hlediska jeho rozvoje vítaný. Zdravotní péče Sociálně zdravotní komisi, uložila rada MěstNV vypracování plánu na rok ozdravných opatření. Vzhledem k připojení Žirče a Zboží je nutno zřídit další zdravotnický obvod. Bylo též poukázáno na značnou přetíženost praktických a zubních lékařů, kteří mají velké obvody a trpí značnou administrativou na úkor vlastní lékařské práce s pacienty. Ti se také dožadují svobodné volby lékaře a zrušení zdravotních obvodů. Náklady za zdravotní péči rostou na příklad 60

6 za léky bylo v okrese vydáno 2 miliony Korun více než-li v roce Trvá nedostatek lékařů a to zejména nedostatek lékařů dětských, ustanovena lékařka dětské psychiatrie mohla převzít pouze polovinu stanoveného závazku OÚNZ v Trutnově upozornil radu MěstNV na velmi špatný stav plicního oddělení polikliniky, pro naprosto nevyhovující dosavadní stav a prostory neodpovídají jejímu poslání. Velmi vděčně bylo přijato zřízení dětského oddělení zdejší nemocnice a konstatována jeho prospěšnost jak vůči dětem, tak i jejich rodičům. Zemědělství Při provádění hloubkové prověrky v JZD Nová Podhrať, ve věci příprav jarních polních prací bylo shledáno mnoho závad na zemědělských strojích, tak že není předpoklad, že budou včas připraveny. Ukázala se nutnost dalších kádrových změn. Aby byl zaveden pořádek v prvotní evidenci, ve skladovém účetnictví a ostatní administrativě družstva byl přijat nový zkušený účetní, který má předpoklady, že všechny zjištěné nedostatky uvede do pořádku. V polovině roku byl Okresní výrobní zemědělkou správou pověřen nový předseda 4 od roku Stav družstva byl neradostný. Živočišná výroba nesplnila ani jediný ukazatel dodávek, čekalo tedy nového předsedu mnoho práce. Jen příkladem dojivost činila přibližně 2,5 l mléka na krávu a den, k zajištění plných krmných dávek chyběly 4 vagóny sena do plánu siláže 20 vagónů hmoty. V radě MěstNV byla dne 23. listopadu podána tato předběžná zpráva o situaci družstva: žně i podzimní polní práce byly v celku úspěšné. U žita, pšenice, ječmene byl plán nepatrně překročen, u ovsa byl plánovaný výnos 26q na ha splněn jen na 21,3q, rovněž výnos brambor byl pod plán (122q z 1 ha). V živočišné výrobě je předpoklad, pro 100% plnění v mase a vejcích né však v mléce. Na místo plánované odměny 17 Kč se vyplácí je 10,- Kč a dobírka na pracovní jednotku bude maximálně 4,- Kč. Soukromě hospodařící zemědělci svoje dodávkové povinnosti plní až na V. Aubrechta, který byl však přijat do družstva. Život a práce národních podniku - JUTA Za návrh vedoucího kreslírny Juty byla jí ministrem udělena I. cena celostátní soutěže pro získání návrhů výrobků na světovou výstavu EXPO v Montrealu. Dne 2. dubna byl předán n. p. Juta Rudý prapor ministerstva spotřebního průmyslu za úsilí v socialistickém soutěžení a splnění plánovaných úkolů v roce pracovníků n. p. Juta vyznamenáno odznakem Nejlepší pracovník. V neděli dne 10. července bylo zahájeno II. Královédvorské léto. Mělo tento krát výhradně průzkumný charakter. Na výstavě byla bohatá kolekce výrobků Juty a výrobky n. p. Strojtex. Zájem o výrobky Juty byl velký a předčil očekávání. Během roku 1966 v místních závode Juty vznikly nové provozy, instalovány nové stroje a zlepšováno pracovní prostředí. V závodě Juta 3 byla zahájena montáž západoněmeckých strojů na výrobu vytlačovaných polypropylenových síťových obalů na ovoce a zeleninu. V moderní konfekci na závodě Juta 3 se ušije za rok 7 a půl milionů kusů pytlů, což představuje vlak o 375 vagónech po 10ti tisících kg váhy. Krátce z historie obou královédvorských závodů Juta. Závod Juta 3 byl založen v roce 1862 při Dolním mlýně, jichž bylo na Labské struze několik, mlynářem a obchodníkem Róhrichem, jako přádelna na měkkou lněnou přízi s 200 až 280 dělníky. První majitel přišel o továrnu v dražbě, novým majitelem se stal obchodník s plátny Antonín Klazar z Kruhu u Jilemnice, který k dosavadní výrobě lněné příze připojil v roce 1886 přádelnu Juty a později i tkalcovnu. V roce 1912 byla zahájena výroba hrubých jutových přízí u fy. Weiss nyní závod 1. Po požáru v roce 1921 byl závod rozšířen a modernizován a byla zřízena tkalcovna koberců a běhounu s barevnou. Život a práce národních podniku - Tiba Začátkem roku bylo započato s adaptací místností pro výběrovou prodejnu n. p. Tiba v Revoluční ulici, která bude mít 7 výkladních skříní s vnitřní plochou prodejny přes 100 m2. Dne 31. března uvítali v závodě na Zálabí s. Olgu Čečetkinovou, místopředsedkyní výboru sovětských žen a redaktorku Moskevské Pravdy. Od pátku 13. května probíhal v Bílé Labuti v Pra- 61

7 ze oborový týden n. p. Tiba jehož expozici bylo předváděno na různých vzorů a nových specielních úprav tkanin. Pro rekreaci pracovníků Tiby byla 19. května slavnostně otevřena závodní chata u 3tího rybníka v Bílé Třemešné. V rámci III. Královédvorského textilního léta byly začátkem července uspořádány jubilejní V. sportovní hry Tiby, jejichž se zúčastnilo přes 500 sportovců, z toho počtu 200 žen. Výstava byla otevřena 10. července t. r. v budově gymnázia za účasti četných prominentních hostí, výrobky Tiby se těšili značné pozornosti více než 50 tisíc návštěvníků, jimž byly umožněny hojné nákupy. Prodávalo se též již v nové průzkumové prodejně. Pobočka ČSVTS uspořádala v rámci KTL Dny techniky, kterých se zúčastnilo i mnoho zahraničních techniků. Také závody Tiby se modernizují. Na Zálabí je instalován druhý desetibarevný tiskací stroj a tak obohatí kolekci o vícebarevné tkaniny a vzory. Textilní Muzeum, jehož patronem je n. p. Tiba, vykazuje zvýšenou návštěvnost, v letošním roce tu byli hosté z NSR, NDR, Rakouska, Maďarska, SSSR a z četných dalších zemí. Dne 26. listopadu byl zahájen VII. ročník Lidové umělecké tvořivosti s více než 400 účastníky, nejpočetněji byly zastoupeny hudby, celkem 19 hudebních těles a mnoho bylo i výtvarných prací a fotografií. Různá významná data a události Dne 13. března 1966 zemřel p. ředitel Jan Pán. Narozen 11. února 1880, přijal ještě před rokem v den svých pětaosmdesátin blahopřání představitelů města četných svých přátel a bývalých žáků. Byl účastníkem I. odboje v ruské legii a po návratu do vlasti se stal jako výborný pedagog ředitelem gymnázia v Kolíně. Byl literárním historikem, m. j. vydal svoji práci o F. M. Pelclovi a dlouholetým konzervátorem okresu Královédvorského, který neúnavně pracoval o zachování historických památek. zabýval se též bádáním v historii města. Patřil mezi významné osobnosti kulturního života našeho města. V Praze se dožil osmdesátky sochař Jaroslav Horejc, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze, který byl navrhovatelem našeho památníku II. odboje před gymnáziem, jehož architektonickou část provedl arch. Vilém Kvasnička a sochařskou část František Bílek. z Hořic z našeho královédvorského pískovce. Sochař Horejc je mimo jiné autorem prvních mincí republiky. V našem kraji je známá jeho náhrobní plastika na Jiráskově domu v Hronově a za hranicemi naši vlasti umělecká mříž v Komenského kapli v Naardenu. Dne 3. července 1866 se skončila v bitvě u Hradce Králové krátká ale velmi krvavá válka mezi Rakouskem a Pruskem, Válka Němců s Němci, i když největší obětí na životech přinesli vojáci rakouských pluků slovanské národnosti, a české země i oběti hmotné. Tato válka byla prvním stupněm ke vzestupu pruské moci k pozdějšímu sjednocení německých států a posléze k dvěma světovým válkám, jež měly podklad v prušáckém a německém militarismu a imperialismu. tato válka se dotkla našeho města. Dne 27. července 1866 zvítězily oddíly rakouské armády pod velením generála Cablenze sice v jediné bitvě této války, zůstaly však bez posil a musely podle rozkazu vrchního velitele ustupovat, směrem ke Hradci Králové. Dne 29. června 1866 ustupoval městem 10. rakouský armádní sbor Cablenzův, za ním dotíraly již oddíly armády pruské, a tak došlo na několika místech města ke krvavých srážkám, jež se skončily ve večerních hodinách dokonáním ústupu rakouských vojáků z města. Hned po prvních zprávách o blížících se Prušácích uchýlili se obyvatelé města kvapem s rodinami a nejnutnějším majetkem do lesů v Čertových hradech, a v Zátlukách a vrátili se do zpustošených domovů po bitvě u Hradce Králové. Město bylo proměněno ve velký polní lazaret raněných obou válčících stran. V důsledku pruské okupace utrpělo město značné škody, které mu byly po válce nahrazeny jen z menší části. K hmotné bídě se nakonec přidružila i cholera. Tolik jen retrospektivně. A právě o stém výročí bitvy u Hradce Králové připravil a otevřel v Koušelské síni staré radnice Vlastivědný kroužek výstavu o válečném roce 1866 a zejména o jejím dílčí episodě v našem městě. Po slavnostním otevření výstavy předsedou MěstNV následovala prohlídka výstavy všemi přítomnými hosty, a návštěvníky, při niž o vystavených exponátech je informovali p. Jinřich Šisler a p. Jan Vacek, kronikář města Jaroměře a zasvěcený znalec historie války 1866, který ze svých bohatých sbírek zapůjčil největší počet exponátů. Byly to zbraně a výstroj obou armád vč. výzbroje, bohatý ma- 62

8 teriál listin a vyhlášek, obrazů a mnoho literatury o této válce. Výstava měla velký úspěch právě pro její bohatý historický materiál. K této výstavě sepsal monografii, nadepsanou Dvůr Králové ve válečném roce 1866 člen vlastivědného kroužku Jindřich Šisler. Dne 2. srpna 1966 zemřel v Praze R. A. Dvorský, rodák našeho města, zpěvák, klavírista, komponista, vydavatel, filmový herec a kapelník po celém světě známého orchestru Melody Boys. Svých vskutku velkých a zasloužených úspěchů si získal jedině svým nadáním, pílí a vytrvalostí, s nimiž odvážně kráčel za svým vytouženým životním cílem. Jeho životní dílo je obdivuhodné. Vydal přes dva tisíce nahrávek na gramofonových deskách, které vycházely ve světových nakladatelstvích, v našem rozhlase absolvoval přes tisíc programů, sám hrál v četných filmech a jeho orchestr hrál snad ve všech filmech Vlasty Buriana. Stal se průkopníkem a propagátorem české hudby, hlavně moderního džezu, z jehož dějin u nás jeho jméno nikdy nevymizí. Svoje rodné město měl rád a rád se do něho vracel. Jeho památku a jeho jména, spjatého se jménem jeho rodného města nebude však zapomenuto. Častým hostem ve Dvoře Králové n. L. býval docent Karlovy university a profesor dějin umění na vysoké škole umělecko průmyslové profesor Dr. Jaromír Pečírka, který našim posluchačům přednášel o umění s opravdovým a procítěným stylistickým mistrovstvím mluveného slova. Vzpomínáme na jeho osm přednášek o význačných umělcích s doprovodem obrazu, jejichž cyklus zahájil ve Dvoře koncem listopadu Za necelý měsíc po svých 75letých narozeninách odešel navždy tento oblíbený vědec, řečník a spisovatel s velkým pracovním elánem a laskavým vztahem k lisem vůbec. Zemřel 25. srpna Dne 29. října 1966 se konalo slavnostní otevření rozptylové loučky na městském hřbitově, byl tento akt zahájen. Slavnostním řečníkem byl s. Paděra z Náchoda, vlastní akt rozptylu provedl arch. Svoboda ze Zbraslavi. Zúčastnili se též blízcí příbuzní prvních dvou rozptylů. Pietní obřad doprovodil zpěvácký sbor JUTY. Akt zapůsobil hlubokým dojmem. Dne 31. října byl v celém státě nejstudenější den od roku 1920 i v našem městě byla teplo 8 stupňů pod nulou. V dopoledních hodinách 1. listopadu padal první sníh. Ve středu dne 7. prosince 1966 se konal ve Strašnickém krematoriu v Praze pohřeb žehem Ph. Tomáše Hrubého, bývalého ředitele zdejšího gymnázia a člena rady Měst.NV. Byl autorem známé utopistické románové trilogie. V soumraku lidstva. V měsíci ČSSP byla konána ve velkém sále SZK ROH, 9. května v pondělí dne 7. listopadu 1966 manifestace pracujících za účasti delegací z místních závodů a škol. Na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství se konala v sobotu dne 10. prosince v Kulturním středisku Tiby Zálabí lidová veselice. 63

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz. Kalendář svozu odpadů. MĚSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem Navštivte webové stránky města: www.usti-nad-labem.cz číslo 52 únor - březen 2009 Aktuality ze ZOO Kalendář svozu odpadů Ústecké divadlo má

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu-

Kraj se rozvíjí. vítaly slezské klobásy, tlačenka a tradiční slezská miodu- SC 72129/1 Bouchal vyhrál Populární pedagog z Havlíčkova Brodu zvítězil v krajském kole Zlatého Ámose. strana 2 Kraj se rozvíjí Vysočina bude mít vlastní policejní ředitelství a postupně vznikne i krajský

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více