První schůze rady MěNV se konala 12. ledna Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,"

Transkript

1 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno i v letošním roce. V celkovém přehledu o plnění závazků k 20. Výročí osvobození v roce 1965 bylo konstatováno, že bylo občany města odpracováno celkem brigádnických hodin, z toho ve prospěch zemědělství přes hodin. Pro komunální služby města byla schválena základní pravidla řízení s platnosti od 1. ledna t. r. Dobře byl v roce 1965 plněn lidový sběr surovin, v němž se naše město umístilo na 1. místě v okrese na úkoly ve sběru roku 1966 jsou rovněž splnitelné. Občanské výbory byly vyzvány, aby se zaměřily k uzavírání závazků k XIII. sjezdu a k 45. výročí založení KSČ. Výsledku bylo dosaženo v celkovém celoobecními závazky brigádnických hodin o hodnotě Kč. Závazky uzavřelo 19 kolektivů, 9 společenských organizací a 47 závodů. Pro zemědělství bylo uzavřeno hodin. Za zvelebovací činnost v roce 1965 bylo město vyhodnoceno mezi čtyřmi nejlepšími městy a obcemi v republice. Mimořádná schůze rady jednala 15. června o situaci místní teplárny, jejichž stávající kapacita nestačí pokrýt potřebu současných odběratelů, a proto nelze rozšířit odběr na další uchazeče, a znemožňuje rozšíření průmyslu ve městě. Situaci je možno řešit jen výstavbou dalších kotlů, bylo navrženo memorandum, které bude formou dopisu zasláno různým navrženým závodům a organizacím stejného zájmu. Ve volebním obvodu byly doplňovací volby (č. 54. Žireč) a zvolena Jarmila Smolíková, která se stala členkou školské a kulturní komise. Ve volebním obvodu č. 25 byl zvolen již před tím poslancem Měst.NV Jaroslav Havrda. Dne 30. srpna t. r. se konala schůze komise vodního hospodářství na ONV, tématem byla čistota řeky Labe a zlepšení zásobovaní obyvatelstva pitnou vodou. Papírnám v Hostinném byla uložena nápravná opatření a bude vypracováno i memorandum pro ministra vodního hospodářství ČSSR s. Smrkovského, jehož předání se za město zúčastní s. Duchoň náměstek předsedy. Činnost Sboru pro občanské záležitosti je zaměřena na několik úkolů, vítání novorozených občánku slavnostním způsobem v obřadní síni MěstNV, účast sboru na jubilejních občanů péče o mladistvé, péče o důstojné pohřbívání zemřelých, městský hřbitov a propagace činnosti sboru. Sbor provádí slavností předávání občanských průkazů novým nabyvatelům z řad mládeže. Znovu se jednalo o Kohoutově domě, jehož stav je špatný a nevyjasněný vlastnický poměr znesnadňuje konečná rozhodnutí o jeho opravě. Domovní správa by byla ochotna jej převzít je v případě, že by byly zajištěny finační prostředky i stavební kapacita na jeho rekonstrukci. Bytová výstavba Bytový problém v našem městě nebude podle jeho dosavadního stavu do roku 1970, jak bylo předpokládáno, vyřešen. V evidenci bytové komise je přes 500 žádostí mimo těch, kteří čekají na příděl bytu na svém pracovišti. S nimi je to 700 žadatelů. Dosud požádalo 60 vlastníků rod. domků o zrušení práva užívání bytu nájemníky, bylo vyhověno jen v 17 případech. Při koupi domku musí každý majitel počítat, za dnešního stavu, nejméně s pětiletou lhůtou na vystěhování nájemníka, což mívá za následek zhoršení vztahu mezi majitelem a nájemcem. Nejvyšší počet bytů přidělených komisí, jsou byty o 1 až 2 místnostech. Těchto bylo dosud přiděleno 34, o dvou 38, toliko o třech 12 a 2 o čtyřech. Národní podniky Tiba Juta poskytovaly svým zaměstnancům pomoc při družstevní výstavbě, tak i těm, co si postaví rodinné domky. Byly jim poskytovány stabilizační půjčky a finační prostředky z fondu pracujících, dále technická pomoc na projektech, matriálu aj. V družstevní výstavbě bylo začátkem roku odevzdáno do užívání 48 bytových jednotek, téměř byly dokončeny další 24 bytové jednotky v Rokycanově ul. a rozestavěných ještě koncem roku 24 bytových jednotek. Ve výstavbě rodinných domků se situace poněkud lepší, 22 jich bylo povoleno přes některé potíže jako vhodné pozemky, šetření země- 56

2 dělskou půdou apod. Do konce roku je možno počítat s přírůstkem 204 bytových jednotek, to se myslí do konce roku 1969, tím by však bytová situace ve městě dořešena nebyla. Finanční hospodaření a plánování O rozpočtu na rok 1966 a o akci Z bylo jednáno v radě začátkem března t. r. B přebytku hospodaření za rok Kč, je obsažena odměna za vítězství soutěže měst k 20. výročí osvobození Kč, což představuje všechny finančních prostředky. Ke krytí plánovaných výdajů bylo v rozpočtu určeno Kč, v čemž je rezerva, kterou si má vytvořit Měst.NV z nadplánovaných příjmů. Z akcí přichází v úvahu generální oprava ulice Koněvovy, II. etapa veřejného osvětlení, na některé investice a na veřejné záchodky, finance za akce Z byly rozděleny na stadion 20. výročí osvobození, na kanalizaci ulice Štítného, a zbytek Kč na stavbu šaten a tribuny na stadionu. Plénum MěstNV dne 23. února schválilo zavedení nových poplatků od 1. března 1966 s výjimkou poplatků za provádění sňatků, které budou vybírány od 1. dubna t. r. S platností od 1. září 1966 bylo zavedeno vybírání poplatků, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a přechodného ubytování. Podle rozhodnutí rady vybírané poplatky z míst o trzích za 1 m2 4 Kč, ostatní poplatky až o upřesnění ONV. Plénem byl schválen prodej domu čp bývalá Národní banka lidovému družstvu Jednota za Kč. Dávky ze služeb při sňatcích 50,- Kč od 1 listopadu Poplatek ze vstupného, 20% a jednotná dávka ze psů pro Žireč, Zboží a Žirečskou Podstráň. Domovní správa se umístila na prvém místě v okrese. OSP nesplnil požadované akce oprav domů podle dohod s. DS. Komunální služby plnily své povinnosti dobře. Služby se rozšiřují o čistírnu koberců o linku rodinného prádla. KS a DS se dohodly pro zřízení ubytovny v domě čp. 83 včetně s úhradou nákladů při rekonstrukci ubytovny. DS prodala domek čp ve Fibichově ulici a prodej domku čp. 49 v Žirečské Podstráni. Byl schválen prodej garáží za bývalou budovou ONV. LSD Jednota s ohledem na špatný stav, a prodej domku čp v Hankově ulici. Podle předběžných výsledků hospodaření lze předpokládat, že rok 1966 se skončí přebytkem. Obchod a zásobování Na počest XIII. sjezdu KSČ byla Měst.NV vyhlášena celoměstská soutěž prodejen a dotovaná částkou Kč, která bude rozdělena mezi nejlepší prodejny. Byly stanoveny příděly uhlí, pro jednotlivce kategorie spotřebitelů, uhlí je však volně k dostání a příděl nemusí být respektovány, co do stanovené výše. Zhoršila se však kvalita uhlí. Situace v zásobování zejména v průmyslovém zboží, se nijak nezlepšila ani po zásazích plenárního zasedání. Lepší zásobování v okresním městě je stále patrné, novinky a nedostatkové zboží je tam stále Zákrok KNV neměl výsledku, neboť úzkoprofilové zboží se dodává prodejnám podle jejich maloobchodního obratu. V prodejnách Pramene trvá nedostatek pracovních sil, tak že dochází k častým uzavíráním prodejen. Podražilo maso, zatím nelze zjistit příčiny, objevuje se však nedostatek masa levnějšího. Rada Měst.NV dne 28. září vyhodnotila soutěž o nejlepší prodejnu z 96 zúčastněných, bylo 59 prodejen vyhodnoceno, jako první se umístnila prodejna textilu, prádla a pleteného zboží a na náměstí. Dne 14. listopadu se konal aktiv žen jehož předmětem jednáno byla otázka volných sobot ve městě v obchodech. Aktivu se zúčastnilo 70 žen, ze závodů výboru žen, spotřebitelských rad a ROH sdružených prodejen, obchodu. Většina diskutujících žen pochopila potřeby žen z obchodu, pokus se týká uzavírání prodejem o volných sobotách. Zatím bylo zajištěno otevírání obchodů ve všech sobotách do konce roku Současně dal VČ. KNV pokyn, aby obchody byly otevřeny o volných sobotách i v roce Školství a kultura Před koncem března byl prováděn ve školách nábor, neproběhl uspokojivě, v zemědělství na úkol 40 žáků se přihlásilo 23 žáků, do hornictví, na úkol 9 žáků toliko 2. V květnu byl sestavován plán kulturních akcí a činnosti na celý rok, podařilo se však pevně stanovit program na měsíc květen a červen. V případě příznivého počasí bude přírodní divadlo plně využito. Z di- 57

3 vadelních souborů je pevně sjednán repertoár s divadlem VU z Hradce Králové, a to vždy na půl roku předem. Vyšší průmyslová škola textilní spolu s učňovskou školou požádaly MěstNV o řešení bytového problému jejich učitelského sboru. Ze 42 učitelů bydlí ve Dvoře Králové n. L. jen 22, ostatní jsou buď ubytování přechodně nebo dojíždí z okolních měst. Rada Měst.NV uznala tuto tíživou situaci a slíbila ji v budoucnu řešit přidělením omezeným počtem bytovek ze státní výstavby. Ve chůzi rady Měst.NV 6. července t. r. bylo provedeno a zhodnoceno na úseku školství, výchovná práce škol v roce Ve městě je pět ZDŠ s žáky, jedna zvláštní škola s 94 dětmi, družin je 18 a jeden školní klub. Tato zařízení však nestačí a rozšíření bez výstavby nových není možné Na některých ZDŠ se započalo s diferenciací některých výuk. Všechny naše školy vykázaly velmi pěkné výsledky ve veřejně prospěšné práci, při podzimních zemědělských pracích, ve sběru odpadových surovin aj. Ve sportovní činnosti vykázala nejlepší výsledky ZDŠ náměstí Odboje, která získala putovní pohár ministerstva zahraničního obchodu za vítězství v přespolním běhu. Logopedická poradna vyšetřila 690 dětí s poměrně dobrými nápravnými výsledky. V prostoru sídliště Zálabí vznikne do roku 1970 vážný problém s umístěním asi 500 dětí do stávajících škol, při čemž ani případné směnování jej nevyřeší. Na tuto skutečnost byly upozorněny okresní plánovací komise a školské odbory ONV a KNV. Kino OKO bude sice ponecháno dosavadnímu účelu, avšak jeho stav si vynutí zastavení provozu o nejbližších letech, nebe-li přistoupeno k důkladné rekonstrukci. Na den 6. dubna 1967 bylo stanoveno po dohodě s Čs. rozhlasem uspořádání rozhlasové soutěže Sedm jednou ranou a soupeřem našeho města bylo určeno Valašské Meziříčí. K činnosti pionýrské organizace v Domě pionýrů bylo konstatováno, že současný stav o vněm je neutěšený, vnitřní zařízení je staré a dnešním požadavkům nevyhovuje, není k dispozici hřiště a jsou i neshody s nájemníky v domě. K zájmové činnosti se schází nyní týdně asi 150 menších dětí, pro práci s většími nejsou podmínky. Schází též větší propagace Domu pionýrů. Ve schůzi Rady 12. října t. r. byl projednáván výsledek revize v Muzeu. Revize se konala ve dnech 30. srpna až 19. září t. r. za ONV byli přítomni zástupci ředitel vlastivědného muzea okresu Zdeněk Vašíček. Superrevize byla zaměřena na práci muzejního poradního sboru v propagaci muzea a jeho výchovné činnosti, na stav depositářů sbírek, obrazové galerie a knihovny. Při jednání na MěstNV byly odmítnuty jakékoliv snahy, předali numismatickou sbírku Krajskému muzeu a archeologické sbírky okresnímu vlastivědnému muzeu v Trutnově. Předseda MěstNV prohlásil, že numismatická sbírka musí zůstat ve Dvoře, poněvadž vznikla z péče dřívějších představitelů města a z daru zdejších občanů, dále, že textilní muzeum bylo vytvořeno v našem městě ze zdejších exponátů a je jediné svého druhu ve střední Evropě. Ve věci případné stavby nové budovy textilního muzea, vyzněly dosavadní snahy n. p. Tiba a MěstNV bez výsledně. Pozoruhodného výsledku docílila zoologická zahrada, která se umístila na 1. místě v odchovu zvěře. Pokud se týká stavu školních budov zůstala situace v roce 1966 beze změny, poněvadž kapacita stavební je celkově i v kraji nízká. Na konec trochu čísel z kulturního života města. Divadelních představení, pořádaných profesionálními soubory z Hradce Králové, Pardubic i Prahy bylo 18 s průměrnou návštěvou přes 300 osob, estrád 8, z nichž nejnavštívěnější byla 1. května 840 osob, dále koncerty písní a sborového zpěvu a představení pro děti. Nejpočetnější skupinou jsou plesy, taneční hodiny mládeže a nedělní čaje v domě SZK. Z několika výstav byla nejvíce navštívena výstava Vlastivědného kroužku k 100 výročí války r se vztahem k našemu městu, v němž se odehrála dílčí episoda této krátké, ale velmi krvavé války. Dne 27. dubna byla přednáška pracovníka Památníku písemnictví v Praze. Dra. M. Otruby na téma Rukopisu Královédvorského, dne 23. srpna vzpomínkový večer k založení bývalého Sportovního klubu Horimír v roce Velmi zajímavá byla přednáška pracovníka Moravského muzea z Brna. F. Adámka, který promluvil o archeologických nálezech na Moravě se vztahem k Rukopisům. 58

4 Tělovýchova a sport V sobotu dne 7. května uspořádal za velmi nepříznivého počasí národní lehkoatletické závody oddíl L.A.T. J. Dvůr Králové n. Labem. Podnik jenž sliboval vzhledem k účasti našich předních reprezentantů napínavou podívanou, utrpěl, bohužel počasím. Královédvorskému sportovnímu obecenstvu se přestavili, rekordman v hodu disku Ludvík Daněk, Rudolf Baudiš ve skoku vysokém, Rudolf Tomášek ve skoku o tyči, Josef Tomáš, zasloužilý mistr sportu v běhu a celá řada dalších. Přes nepříznivé počasí dosáhl L. Daněk v hodu diskem 57 m. Pěkného výkonu dosáhl také náš Jan Odvárka ve skoku o tyči, když překonal taťku ve výšce 455 cm. Nad podnikem tenisového oddílu T. J. D. K., který uspořádal v prvých červencových dnech celostátní přebory žactva a dorostu, převzal záštitu MěstNV, n. p. Tiba uspořádal VII. ročník podnikových her jako součást II. Královédvorského textilního léta, za hojné účasti závodníků a služných sportovních výkonů. Koncem srpna projednala rada MěstNV rozvoj tělesné výchovy a sportu ve městě. Situace obou tělovýchovných jednot je dobrá celkem po stránce sportovní, méně po stránce finanční. Sokol Žireč má jen základní tělovýchovu, finančních potíží nemá, naproti tomu jsou potíže s obsazováním cvičitelských funkcí. Pro tělocvičnu je třeba vybudování sociálního zařízení. Sokol se pokusí od příštího roku o obnovu veřejných tělocvičných vystoupení. Stejné nedostatky jsou i v základní tělovýchově TJDK. Konečně byla na pevnou a reálnou základnu postavena i výstavba zimního stadionu, když UV čs. tělovýchovné organizace potvrdil financování zimního stadionu částkou 1 milion Kčs. Veřejný pořádek a občanské soužití Pro zajištění bezpečnosti byl ustaven sbor občanských inspektorů, prozatím o 9 členech, kteří budou spolupracovat s VB. Ve dvou svých zasedáních letošního roku jednala rada MěstNV o celkovém stavu veřejného pořádku ve městě. Bylo konstatováno, že počet činů vyšší nebezpečnosti vloupání, krádeže apod. poněkud klesl. Naproti tomu, stoupá počet trestných činů v důsledku sousedských neshod. Negativním zjevem zůstal poměrně značný počet přestupků pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu docházelo k porušování socialistického soužití občanů k výtržnictví, rušení nočního klidu a k poškozování socialistického nebo soukromého vlastnictví. Na těchto přestupcích se podílejí největší měrou mladiství a vliv alkoholu. Dopravní nehodovost, je mimo neopatrností řidičů motorových vozidel a samotných chodců způsobená v našem městě i stísněnou dopravní situací, zejména v centru. V budoucnu dojde k zavření Revoluční ulice pro dopravu vůbec a v Palackého třídě dojde k rozšíření vozovky na úkor chodníků. Místní jednota požární ochrany má 78 členů z toho 15 aktivistů. Výzbroj byla doplněna speciálním vozidlem Trambus ŠKODA RTO. Ve městě nedošlo k většímu požáru již půldruhého roku a i na venkově bylo požárů málo. Rozhlasové zařízení do bytu požárníků zatím neplní svoje poslání bez poruch, preventivní protipožární prohlídky byly provedeny ve všech prostorách JZD, 65% obytných domů a 80 malých provozovnách. Nově bylo ustaveno jedno výjezdové družstvo na závodě ČS Automobilové dopravy, které bude spolupracovat na případných akcích místního sboru. Účast občanů na školení civilní obrany je neuspokojivá. Vzhledem k znovuzahájení provozu na nově upravené ulici Koněvově projevila se nutnost učinit bezpečnostní opatření žactva ze ZDŠ Schulzovy sady. Výstavy města Příkladný zájem o čistotu a úpravnost města a jeho celkový vzhled nepoklesl ani v tomto roce, tak již průběh jarního úklidu, ukázal opravdový zájem občanů, a k 1. Máji byly ulice a veřejná prostranství čisté a upravené, parčíky vysázeny. Dokončeny resp. nově provedeny byly úpravy ulic: Koněvovy, Zborovského, Kollárovy, E. Krásnohorské a Staškovy asfaltový povrch ulice Fučíkovy vč. chodníků. Na Žižkově byla upravena rovněž část vozovek vnitřním městě. Za spolupráce občanů, bylo cementovými dlaždicemi vydlážděno na různých místech m2. Na veřejném osvětlení bylo pokračováno, pokud tomu nebránil, nedostatek výbojek. Započalo se zavážením trasy bývalého mlýnského náhonu a v roce 1967 by měla být provedena až ke vto- 59

5 ku Hartského potoku. Domovní správa provedla opravy (generální) domů a to zejména ve středu města a v Palackého třídě a odstranila tím zchátralý vzhled těchto objektů. Výstavba rodinných domků pokračovala v letošním roce bylo zahájeno 22 staveb a na rok 1967 je přihlášeno zatím 25. Pro tento účel bylo vybráno 7 ha území a pozemku. Namístě rozbořených domů p Bergra, Divišové a bývalé celnice byla upravena plocha pro zřízení tržních stánků, do nichž byl převeden drobný prodej z podloubí na náměstí. Aby byly vytvořeny podmínky pro využití aktivity občanů a k provedení některých prací dodavatelským způsobem, byla MěstNV uzavřena u Státní spořitelny výpůjčka do výše 400 tisíc Kčs. Další finanční pomoci se město dostalo přidělením účelových prostředků ze státního rozpočtu. Poněvadž v celém městě je jediná čerpací stanice benzinu což způsobuje dlouhé čekání na odběr, budou provedeny některé úpravy dnešní stanice, a měly by být vybudovány další v ul. Rudé armády a u křižovatky silnic v Tyršově ulici. S majiteli domků čp. 466, 467 a 468 v Hradební ulici byla uzavřena dohoda o jejich odevzdání MěNV, který provede jejich demolici vzhledem k havarijnímu stavu. Domek čp. 465 je rovněž určen k demolici, ale až po dohodě s majitelkou. Po demolici těchto objektů bude provedena úprava i části hradeb. Dne 21. dubna bylo jednáno na MěstNV o osudu Kohoutova dvora, za účasti zástupců školského a kulturního odboru ONV. Ústavu pro rekonstrukci měst, Krajské památkové správy v Pardubicích, OHES v Trutnově, zástupce zdejšího vlastivědného kroužku, konzervátora památek a majitelky objektu. Všichni účastnici se vyslovili pro zachování této jedinečné barokní památky, tvořící část kulturního bohatství města. Je však potřeba urovnat vlastnickou otázku a po urovnání této, finanční a stavební podmínky k jeho restauraci. Objekt na konec převzal ONV. V letních měsících neočekávaně se projevila otázka zásobování města pitnou vodou, následkem kritického poklesu vydatnosti vodních zdrojů a rostoucí její spotřeby nebylo možné dostatečně některé oblasti zásobovat, z důsledku tohoto byla vydána výzva, šetření vodou. Otázka zásobování vodou byla předmětem jednání na MěstNV a ředitelem Okresní vodohospodářské vodosprávy a byla dohodnuta různá opatření ke zlepšení stavu i případně nové vodní zdroje. Vydatnost 27. artestkých studní v zastavěných částí města v hloubce 30 do 150 m stále klesá. Vodohospodářské správě byl přidělen pozemek za býv. Pilským mlýnem k výstavbě vlastních provozních budov a bytů pro zaměstnance. Na stavbu Komunikační spojky od doleního mostu do Koněvoy ulice bylo k 30. září předáno staveniště. Stavbu převzal podnik Stavba, silnic a železnic v Hradci Králové a měla by být dána do provozu do listopadu Výsledkem porady konané dne 4. listopadu t. r. za účasti kanceláře předsednictva vlády, VČ KNV, Ústřední správy energetiky, ministerstva spotřební průmyslu aj. bylo, že z nejvyššího orgánů má být zajištěno komplexní řešení celého problému k uspokojení potřeb zdejšího průmyslu i obyvatelstva, výstavba dalších kotlů. Současně má být řešen i problém nedostatku vody potřebné kvality. na rekonstrukci staré radnice byla Ústavem pro rekonstrukci města památek vypracována studie na celkovou vnitřní adaptaci. Týmž ústavem byl vypracován asanační plán historické části města. Výstavba nového autobusového nádraží, jehož stanoviště je určeno v prostoru dnešních Sběrných surovin, bude zahájena v roce Plán práce na rok 1966 byl v celku splněn, přidělené prostředky pro aci Z byly letos téměř vyčerpány. Zároveň byl připraven plán na rok 1697, do něhož se z roku 1966 přesouvá výstavba veřejných záchodků a úprava Valové uličky. Na sportovním stadionu pod Hankovým domem byla dokončena úprava terénu, budova šaten a ohřívárny pro kluziště a v hrubém zdivu postavena, vč. zastřešení západní tribuny vč. šaten a sociálního zařízení. Na rok 1966 byl tedy pro výstavbu města úspěšný a z hlediska jeho rozvoje vítaný. Zdravotní péče Sociálně zdravotní komisi, uložila rada MěstNV vypracování plánu na rok ozdravných opatření. Vzhledem k připojení Žirče a Zboží je nutno zřídit další zdravotnický obvod. Bylo též poukázáno na značnou přetíženost praktických a zubních lékařů, kteří mají velké obvody a trpí značnou administrativou na úkor vlastní lékařské práce s pacienty. Ti se také dožadují svobodné volby lékaře a zrušení zdravotních obvodů. Náklady za zdravotní péči rostou na příklad 60

6 za léky bylo v okrese vydáno 2 miliony Korun více než-li v roce Trvá nedostatek lékařů a to zejména nedostatek lékařů dětských, ustanovena lékařka dětské psychiatrie mohla převzít pouze polovinu stanoveného závazku OÚNZ v Trutnově upozornil radu MěstNV na velmi špatný stav plicního oddělení polikliniky, pro naprosto nevyhovující dosavadní stav a prostory neodpovídají jejímu poslání. Velmi vděčně bylo přijato zřízení dětského oddělení zdejší nemocnice a konstatována jeho prospěšnost jak vůči dětem, tak i jejich rodičům. Zemědělství Při provádění hloubkové prověrky v JZD Nová Podhrať, ve věci příprav jarních polních prací bylo shledáno mnoho závad na zemědělských strojích, tak že není předpoklad, že budou včas připraveny. Ukázala se nutnost dalších kádrových změn. Aby byl zaveden pořádek v prvotní evidenci, ve skladovém účetnictví a ostatní administrativě družstva byl přijat nový zkušený účetní, který má předpoklady, že všechny zjištěné nedostatky uvede do pořádku. V polovině roku byl Okresní výrobní zemědělkou správou pověřen nový předseda 4 od roku Stav družstva byl neradostný. Živočišná výroba nesplnila ani jediný ukazatel dodávek, čekalo tedy nového předsedu mnoho práce. Jen příkladem dojivost činila přibližně 2,5 l mléka na krávu a den, k zajištění plných krmných dávek chyběly 4 vagóny sena do plánu siláže 20 vagónů hmoty. V radě MěstNV byla dne 23. listopadu podána tato předběžná zpráva o situaci družstva: žně i podzimní polní práce byly v celku úspěšné. U žita, pšenice, ječmene byl plán nepatrně překročen, u ovsa byl plánovaný výnos 26q na ha splněn jen na 21,3q, rovněž výnos brambor byl pod plán (122q z 1 ha). V živočišné výrobě je předpoklad, pro 100% plnění v mase a vejcích né však v mléce. Na místo plánované odměny 17 Kč se vyplácí je 10,- Kč a dobírka na pracovní jednotku bude maximálně 4,- Kč. Soukromě hospodařící zemědělci svoje dodávkové povinnosti plní až na V. Aubrechta, který byl však přijat do družstva. Život a práce národních podniku - JUTA Za návrh vedoucího kreslírny Juty byla jí ministrem udělena I. cena celostátní soutěže pro získání návrhů výrobků na světovou výstavu EXPO v Montrealu. Dne 2. dubna byl předán n. p. Juta Rudý prapor ministerstva spotřebního průmyslu za úsilí v socialistickém soutěžení a splnění plánovaných úkolů v roce pracovníků n. p. Juta vyznamenáno odznakem Nejlepší pracovník. V neděli dne 10. července bylo zahájeno II. Královédvorské léto. Mělo tento krát výhradně průzkumný charakter. Na výstavě byla bohatá kolekce výrobků Juty a výrobky n. p. Strojtex. Zájem o výrobky Juty byl velký a předčil očekávání. Během roku 1966 v místních závode Juty vznikly nové provozy, instalovány nové stroje a zlepšováno pracovní prostředí. V závodě Juta 3 byla zahájena montáž západoněmeckých strojů na výrobu vytlačovaných polypropylenových síťových obalů na ovoce a zeleninu. V moderní konfekci na závodě Juta 3 se ušije za rok 7 a půl milionů kusů pytlů, což představuje vlak o 375 vagónech po 10ti tisících kg váhy. Krátce z historie obou královédvorských závodů Juta. Závod Juta 3 byl založen v roce 1862 při Dolním mlýně, jichž bylo na Labské struze několik, mlynářem a obchodníkem Róhrichem, jako přádelna na měkkou lněnou přízi s 200 až 280 dělníky. První majitel přišel o továrnu v dražbě, novým majitelem se stal obchodník s plátny Antonín Klazar z Kruhu u Jilemnice, který k dosavadní výrobě lněné příze připojil v roce 1886 přádelnu Juty a později i tkalcovnu. V roce 1912 byla zahájena výroba hrubých jutových přízí u fy. Weiss nyní závod 1. Po požáru v roce 1921 byl závod rozšířen a modernizován a byla zřízena tkalcovna koberců a běhounu s barevnou. Život a práce národních podniku - Tiba Začátkem roku bylo započato s adaptací místností pro výběrovou prodejnu n. p. Tiba v Revoluční ulici, která bude mít 7 výkladních skříní s vnitřní plochou prodejny přes 100 m2. Dne 31. března uvítali v závodě na Zálabí s. Olgu Čečetkinovou, místopředsedkyní výboru sovětských žen a redaktorku Moskevské Pravdy. Od pátku 13. května probíhal v Bílé Labuti v Pra- 61

7 ze oborový týden n. p. Tiba jehož expozici bylo předváděno na různých vzorů a nových specielních úprav tkanin. Pro rekreaci pracovníků Tiby byla 19. května slavnostně otevřena závodní chata u 3tího rybníka v Bílé Třemešné. V rámci III. Královédvorského textilního léta byly začátkem července uspořádány jubilejní V. sportovní hry Tiby, jejichž se zúčastnilo přes 500 sportovců, z toho počtu 200 žen. Výstava byla otevřena 10. července t. r. v budově gymnázia za účasti četných prominentních hostí, výrobky Tiby se těšili značné pozornosti více než 50 tisíc návštěvníků, jimž byly umožněny hojné nákupy. Prodávalo se též již v nové průzkumové prodejně. Pobočka ČSVTS uspořádala v rámci KTL Dny techniky, kterých se zúčastnilo i mnoho zahraničních techniků. Také závody Tiby se modernizují. Na Zálabí je instalován druhý desetibarevný tiskací stroj a tak obohatí kolekci o vícebarevné tkaniny a vzory. Textilní Muzeum, jehož patronem je n. p. Tiba, vykazuje zvýšenou návštěvnost, v letošním roce tu byli hosté z NSR, NDR, Rakouska, Maďarska, SSSR a z četných dalších zemí. Dne 26. listopadu byl zahájen VII. ročník Lidové umělecké tvořivosti s více než 400 účastníky, nejpočetněji byly zastoupeny hudby, celkem 19 hudebních těles a mnoho bylo i výtvarných prací a fotografií. Různá významná data a události Dne 13. března 1966 zemřel p. ředitel Jan Pán. Narozen 11. února 1880, přijal ještě před rokem v den svých pětaosmdesátin blahopřání představitelů města četných svých přátel a bývalých žáků. Byl účastníkem I. odboje v ruské legii a po návratu do vlasti se stal jako výborný pedagog ředitelem gymnázia v Kolíně. Byl literárním historikem, m. j. vydal svoji práci o F. M. Pelclovi a dlouholetým konzervátorem okresu Královédvorského, který neúnavně pracoval o zachování historických památek. zabýval se též bádáním v historii města. Patřil mezi významné osobnosti kulturního života našeho města. V Praze se dožil osmdesátky sochař Jaroslav Horejc, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze, který byl navrhovatelem našeho památníku II. odboje před gymnáziem, jehož architektonickou část provedl arch. Vilém Kvasnička a sochařskou část František Bílek. z Hořic z našeho královédvorského pískovce. Sochař Horejc je mimo jiné autorem prvních mincí republiky. V našem kraji je známá jeho náhrobní plastika na Jiráskově domu v Hronově a za hranicemi naši vlasti umělecká mříž v Komenského kapli v Naardenu. Dne 3. července 1866 se skončila v bitvě u Hradce Králové krátká ale velmi krvavá válka mezi Rakouskem a Pruskem, Válka Němců s Němci, i když největší obětí na životech přinesli vojáci rakouských pluků slovanské národnosti, a české země i oběti hmotné. Tato válka byla prvním stupněm ke vzestupu pruské moci k pozdějšímu sjednocení německých států a posléze k dvěma světovým válkám, jež měly podklad v prušáckém a německém militarismu a imperialismu. tato válka se dotkla našeho města. Dne 27. července 1866 zvítězily oddíly rakouské armády pod velením generála Cablenze sice v jediné bitvě této války, zůstaly však bez posil a musely podle rozkazu vrchního velitele ustupovat, směrem ke Hradci Králové. Dne 29. června 1866 ustupoval městem 10. rakouský armádní sbor Cablenzův, za ním dotíraly již oddíly armády pruské, a tak došlo na několika místech města ke krvavých srážkám, jež se skončily ve večerních hodinách dokonáním ústupu rakouských vojáků z města. Hned po prvních zprávách o blížících se Prušácích uchýlili se obyvatelé města kvapem s rodinami a nejnutnějším majetkem do lesů v Čertových hradech, a v Zátlukách a vrátili se do zpustošených domovů po bitvě u Hradce Králové. Město bylo proměněno ve velký polní lazaret raněných obou válčících stran. V důsledku pruské okupace utrpělo město značné škody, které mu byly po válce nahrazeny jen z menší části. K hmotné bídě se nakonec přidružila i cholera. Tolik jen retrospektivně. A právě o stém výročí bitvy u Hradce Králové připravil a otevřel v Koušelské síni staré radnice Vlastivědný kroužek výstavu o válečném roce 1866 a zejména o jejím dílčí episodě v našem městě. Po slavnostním otevření výstavy předsedou MěstNV následovala prohlídka výstavy všemi přítomnými hosty, a návštěvníky, při niž o vystavených exponátech je informovali p. Jinřich Šisler a p. Jan Vacek, kronikář města Jaroměře a zasvěcený znalec historie války 1866, který ze svých bohatých sbírek zapůjčil největší počet exponátů. Byly to zbraně a výstroj obou armád vč. výzbroje, bohatý ma- 62

8 teriál listin a vyhlášek, obrazů a mnoho literatury o této válce. Výstava měla velký úspěch právě pro její bohatý historický materiál. K této výstavě sepsal monografii, nadepsanou Dvůr Králové ve válečném roce 1866 člen vlastivědného kroužku Jindřich Šisler. Dne 2. srpna 1966 zemřel v Praze R. A. Dvorský, rodák našeho města, zpěvák, klavírista, komponista, vydavatel, filmový herec a kapelník po celém světě známého orchestru Melody Boys. Svých vskutku velkých a zasloužených úspěchů si získal jedině svým nadáním, pílí a vytrvalostí, s nimiž odvážně kráčel za svým vytouženým životním cílem. Jeho životní dílo je obdivuhodné. Vydal přes dva tisíce nahrávek na gramofonových deskách, které vycházely ve světových nakladatelstvích, v našem rozhlase absolvoval přes tisíc programů, sám hrál v četných filmech a jeho orchestr hrál snad ve všech filmech Vlasty Buriana. Stal se průkopníkem a propagátorem české hudby, hlavně moderního džezu, z jehož dějin u nás jeho jméno nikdy nevymizí. Svoje rodné město měl rád a rád se do něho vracel. Jeho památku a jeho jména, spjatého se jménem jeho rodného města nebude však zapomenuto. Častým hostem ve Dvoře Králové n. L. býval docent Karlovy university a profesor dějin umění na vysoké škole umělecko průmyslové profesor Dr. Jaromír Pečírka, který našim posluchačům přednášel o umění s opravdovým a procítěným stylistickým mistrovstvím mluveného slova. Vzpomínáme na jeho osm přednášek o význačných umělcích s doprovodem obrazu, jejichž cyklus zahájil ve Dvoře koncem listopadu Za necelý měsíc po svých 75letých narozeninách odešel navždy tento oblíbený vědec, řečník a spisovatel s velkým pracovním elánem a laskavým vztahem k lisem vůbec. Zemřel 25. srpna Dne 29. října 1966 se konalo slavnostní otevření rozptylové loučky na městském hřbitově, byl tento akt zahájen. Slavnostním řečníkem byl s. Paděra z Náchoda, vlastní akt rozptylu provedl arch. Svoboda ze Zbraslavi. Zúčastnili se též blízcí příbuzní prvních dvou rozptylů. Pietní obřad doprovodil zpěvácký sbor JUTY. Akt zapůsobil hlubokým dojmem. Dne 31. října byl v celém státě nejstudenější den od roku 1920 i v našem městě byla teplo 8 stupňů pod nulou. V dopoledních hodinách 1. listopadu padal první sníh. Ve středu dne 7. prosince 1966 se konal ve Strašnickém krematoriu v Praze pohřeb žehem Ph. Tomáše Hrubého, bývalého ředitele zdejšího gymnázia a člena rady Měst.NV. Byl autorem známé utopistické románové trilogie. V soumraku lidstva. V měsíci ČSSP byla konána ve velkém sále SZK ROH, 9. května v pondělí dne 7. listopadu 1966 manifestace pracujících za účasti delegací z místních závodů a škol. Na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství se konala v sobotu dne 10. prosince v Kulturním středisku Tiby Zálabí lidová veselice. 63

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 28. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 2. 2. 2016 od 10:00 hodin v Nové Pace Přítomni: JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D.,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016

Vita donum est - nadační fond. Výroční zpráva za rok 2016 Vita donum est - nadační fond Výroční zpráva za rok 2016 Výroční zpráva 2016 Vita donum est - nadační fond - 1 - duben 2017 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 1. OBCHODNÍ JMÉNO Vita donum est - nadační fond 2.

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 15/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 15/2016 Ze schůze Rady města Toužim konané dne 15. srpna 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání záměru na prodej nemovitého majetku

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 241-224 266 235 FAX 224 266 274 Zápis ze zasedání statutárního orgánu ČsOL dne 10. července 2012 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Zákonem č. 480/2003 Sb., byl změněn zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění. Předmětem změny se stal 16, kde byl doplněn nový odstavec, v pořadí 9., který včetně

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 24.02.2016 usnesením č. 282/2016 usneslo

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření

Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření Schváleno ZM dne 16. 4. 2015 č. usn. 2015/4/120 Město Štětí Komentář k Návrhu II. rozpočtového opatření V rámci II. rozpočtového opatření jsou navrhovány úpravy vyplývající z vyúčtování medií, z upřesněných

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í

Vaše čj. (zn.): Naše čj.: Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Příloh/listů: R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor dopravy Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 140, fax: +420 321 748 115, e-mail: odbor.dopravy@mukolin.cz sídlo odboru: Na Valech 72, Kolín II Město Kolín Karlovo

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 29. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. ledna 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/29/2016 Schválení programu 29. schůze Rady města

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 19. prosince 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluven: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř Tomáš Háp

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV

INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV bosonozskyzpravodaj@centrum.cz INFORMACE O PRŮBĚHU PŘÍPRAV K REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO BOSONOHY 1. Středisko lékařských služeb Vzhledná 5 obnovená jednání s majiteli pozemků jednání s VZP o možnostech

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016

Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 38. zasedání dne 10. února 2016 Číslo jednací zápisu: MCH 817/2016 Číslo spisu jednání: 815/2016/OVV Místo zasedání: kancelář starostky Začátek a konec jednání: 12:00

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více