První schůze rady MěNV se konala 12. ledna Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,"

Transkript

1 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno i v letošním roce. V celkovém přehledu o plnění závazků k 20. Výročí osvobození v roce 1965 bylo konstatováno, že bylo občany města odpracováno celkem brigádnických hodin, z toho ve prospěch zemědělství přes hodin. Pro komunální služby města byla schválena základní pravidla řízení s platnosti od 1. ledna t. r. Dobře byl v roce 1965 plněn lidový sběr surovin, v němž se naše město umístilo na 1. místě v okrese na úkoly ve sběru roku 1966 jsou rovněž splnitelné. Občanské výbory byly vyzvány, aby se zaměřily k uzavírání závazků k XIII. sjezdu a k 45. výročí založení KSČ. Výsledku bylo dosaženo v celkovém celoobecními závazky brigádnických hodin o hodnotě Kč. Závazky uzavřelo 19 kolektivů, 9 společenských organizací a 47 závodů. Pro zemědělství bylo uzavřeno hodin. Za zvelebovací činnost v roce 1965 bylo město vyhodnoceno mezi čtyřmi nejlepšími městy a obcemi v republice. Mimořádná schůze rady jednala 15. června o situaci místní teplárny, jejichž stávající kapacita nestačí pokrýt potřebu současných odběratelů, a proto nelze rozšířit odběr na další uchazeče, a znemožňuje rozšíření průmyslu ve městě. Situaci je možno řešit jen výstavbou dalších kotlů, bylo navrženo memorandum, které bude formou dopisu zasláno různým navrženým závodům a organizacím stejného zájmu. Ve volebním obvodu byly doplňovací volby (č. 54. Žireč) a zvolena Jarmila Smolíková, která se stala členkou školské a kulturní komise. Ve volebním obvodu č. 25 byl zvolen již před tím poslancem Měst.NV Jaroslav Havrda. Dne 30. srpna t. r. se konala schůze komise vodního hospodářství na ONV, tématem byla čistota řeky Labe a zlepšení zásobovaní obyvatelstva pitnou vodou. Papírnám v Hostinném byla uložena nápravná opatření a bude vypracováno i memorandum pro ministra vodního hospodářství ČSSR s. Smrkovského, jehož předání se za město zúčastní s. Duchoň náměstek předsedy. Činnost Sboru pro občanské záležitosti je zaměřena na několik úkolů, vítání novorozených občánku slavnostním způsobem v obřadní síni MěstNV, účast sboru na jubilejních občanů péče o mladistvé, péče o důstojné pohřbívání zemřelých, městský hřbitov a propagace činnosti sboru. Sbor provádí slavností předávání občanských průkazů novým nabyvatelům z řad mládeže. Znovu se jednalo o Kohoutově domě, jehož stav je špatný a nevyjasněný vlastnický poměr znesnadňuje konečná rozhodnutí o jeho opravě. Domovní správa by byla ochotna jej převzít je v případě, že by byly zajištěny finační prostředky i stavební kapacita na jeho rekonstrukci. Bytová výstavba Bytový problém v našem městě nebude podle jeho dosavadního stavu do roku 1970, jak bylo předpokládáno, vyřešen. V evidenci bytové komise je přes 500 žádostí mimo těch, kteří čekají na příděl bytu na svém pracovišti. S nimi je to 700 žadatelů. Dosud požádalo 60 vlastníků rod. domků o zrušení práva užívání bytu nájemníky, bylo vyhověno jen v 17 případech. Při koupi domku musí každý majitel počítat, za dnešního stavu, nejméně s pětiletou lhůtou na vystěhování nájemníka, což mívá za následek zhoršení vztahu mezi majitelem a nájemcem. Nejvyšší počet bytů přidělených komisí, jsou byty o 1 až 2 místnostech. Těchto bylo dosud přiděleno 34, o dvou 38, toliko o třech 12 a 2 o čtyřech. Národní podniky Tiba Juta poskytovaly svým zaměstnancům pomoc při družstevní výstavbě, tak i těm, co si postaví rodinné domky. Byly jim poskytovány stabilizační půjčky a finační prostředky z fondu pracujících, dále technická pomoc na projektech, matriálu aj. V družstevní výstavbě bylo začátkem roku odevzdáno do užívání 48 bytových jednotek, téměř byly dokončeny další 24 bytové jednotky v Rokycanově ul. a rozestavěných ještě koncem roku 24 bytových jednotek. Ve výstavbě rodinných domků se situace poněkud lepší, 22 jich bylo povoleno přes některé potíže jako vhodné pozemky, šetření země- 56

2 dělskou půdou apod. Do konce roku je možno počítat s přírůstkem 204 bytových jednotek, to se myslí do konce roku 1969, tím by však bytová situace ve městě dořešena nebyla. Finanční hospodaření a plánování O rozpočtu na rok 1966 a o akci Z bylo jednáno v radě začátkem března t. r. B přebytku hospodaření za rok Kč, je obsažena odměna za vítězství soutěže měst k 20. výročí osvobození Kč, což představuje všechny finančních prostředky. Ke krytí plánovaných výdajů bylo v rozpočtu určeno Kč, v čemž je rezerva, kterou si má vytvořit Měst.NV z nadplánovaných příjmů. Z akcí přichází v úvahu generální oprava ulice Koněvovy, II. etapa veřejného osvětlení, na některé investice a na veřejné záchodky, finance za akce Z byly rozděleny na stadion 20. výročí osvobození, na kanalizaci ulice Štítného, a zbytek Kč na stavbu šaten a tribuny na stadionu. Plénum MěstNV dne 23. února schválilo zavedení nových poplatků od 1. března 1966 s výjimkou poplatků za provádění sňatků, které budou vybírány od 1. dubna t. r. S platností od 1. září 1966 bylo zavedeno vybírání poplatků, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a přechodného ubytování. Podle rozhodnutí rady vybírané poplatky z míst o trzích za 1 m2 4 Kč, ostatní poplatky až o upřesnění ONV. Plénem byl schválen prodej domu čp bývalá Národní banka lidovému družstvu Jednota za Kč. Dávky ze služeb při sňatcích 50,- Kč od 1 listopadu Poplatek ze vstupného, 20% a jednotná dávka ze psů pro Žireč, Zboží a Žirečskou Podstráň. Domovní správa se umístila na prvém místě v okrese. OSP nesplnil požadované akce oprav domů podle dohod s. DS. Komunální služby plnily své povinnosti dobře. Služby se rozšiřují o čistírnu koberců o linku rodinného prádla. KS a DS se dohodly pro zřízení ubytovny v domě čp. 83 včetně s úhradou nákladů při rekonstrukci ubytovny. DS prodala domek čp ve Fibichově ulici a prodej domku čp. 49 v Žirečské Podstráni. Byl schválen prodej garáží za bývalou budovou ONV. LSD Jednota s ohledem na špatný stav, a prodej domku čp v Hankově ulici. Podle předběžných výsledků hospodaření lze předpokládat, že rok 1966 se skončí přebytkem. Obchod a zásobování Na počest XIII. sjezdu KSČ byla Měst.NV vyhlášena celoměstská soutěž prodejen a dotovaná částkou Kč, která bude rozdělena mezi nejlepší prodejny. Byly stanoveny příděly uhlí, pro jednotlivce kategorie spotřebitelů, uhlí je však volně k dostání a příděl nemusí být respektovány, co do stanovené výše. Zhoršila se však kvalita uhlí. Situace v zásobování zejména v průmyslovém zboží, se nijak nezlepšila ani po zásazích plenárního zasedání. Lepší zásobování v okresním městě je stále patrné, novinky a nedostatkové zboží je tam stále Zákrok KNV neměl výsledku, neboť úzkoprofilové zboží se dodává prodejnám podle jejich maloobchodního obratu. V prodejnách Pramene trvá nedostatek pracovních sil, tak že dochází k častým uzavíráním prodejen. Podražilo maso, zatím nelze zjistit příčiny, objevuje se však nedostatek masa levnějšího. Rada Měst.NV dne 28. září vyhodnotila soutěž o nejlepší prodejnu z 96 zúčastněných, bylo 59 prodejen vyhodnoceno, jako první se umístnila prodejna textilu, prádla a pleteného zboží a na náměstí. Dne 14. listopadu se konal aktiv žen jehož předmětem jednáno byla otázka volných sobot ve městě v obchodech. Aktivu se zúčastnilo 70 žen, ze závodů výboru žen, spotřebitelských rad a ROH sdružených prodejen, obchodu. Většina diskutujících žen pochopila potřeby žen z obchodu, pokus se týká uzavírání prodejem o volných sobotách. Zatím bylo zajištěno otevírání obchodů ve všech sobotách do konce roku Současně dal VČ. KNV pokyn, aby obchody byly otevřeny o volných sobotách i v roce Školství a kultura Před koncem března byl prováděn ve školách nábor, neproběhl uspokojivě, v zemědělství na úkol 40 žáků se přihlásilo 23 žáků, do hornictví, na úkol 9 žáků toliko 2. V květnu byl sestavován plán kulturních akcí a činnosti na celý rok, podařilo se však pevně stanovit program na měsíc květen a červen. V případě příznivého počasí bude přírodní divadlo plně využito. Z di- 57

3 vadelních souborů je pevně sjednán repertoár s divadlem VU z Hradce Králové, a to vždy na půl roku předem. Vyšší průmyslová škola textilní spolu s učňovskou školou požádaly MěstNV o řešení bytového problému jejich učitelského sboru. Ze 42 učitelů bydlí ve Dvoře Králové n. L. jen 22, ostatní jsou buď ubytování přechodně nebo dojíždí z okolních měst. Rada Měst.NV uznala tuto tíživou situaci a slíbila ji v budoucnu řešit přidělením omezeným počtem bytovek ze státní výstavby. Ve chůzi rady Měst.NV 6. července t. r. bylo provedeno a zhodnoceno na úseku školství, výchovná práce škol v roce Ve městě je pět ZDŠ s žáky, jedna zvláštní škola s 94 dětmi, družin je 18 a jeden školní klub. Tato zařízení však nestačí a rozšíření bez výstavby nových není možné Na některých ZDŠ se započalo s diferenciací některých výuk. Všechny naše školy vykázaly velmi pěkné výsledky ve veřejně prospěšné práci, při podzimních zemědělských pracích, ve sběru odpadových surovin aj. Ve sportovní činnosti vykázala nejlepší výsledky ZDŠ náměstí Odboje, která získala putovní pohár ministerstva zahraničního obchodu za vítězství v přespolním běhu. Logopedická poradna vyšetřila 690 dětí s poměrně dobrými nápravnými výsledky. V prostoru sídliště Zálabí vznikne do roku 1970 vážný problém s umístěním asi 500 dětí do stávajících škol, při čemž ani případné směnování jej nevyřeší. Na tuto skutečnost byly upozorněny okresní plánovací komise a školské odbory ONV a KNV. Kino OKO bude sice ponecháno dosavadnímu účelu, avšak jeho stav si vynutí zastavení provozu o nejbližších letech, nebe-li přistoupeno k důkladné rekonstrukci. Na den 6. dubna 1967 bylo stanoveno po dohodě s Čs. rozhlasem uspořádání rozhlasové soutěže Sedm jednou ranou a soupeřem našeho města bylo určeno Valašské Meziříčí. K činnosti pionýrské organizace v Domě pionýrů bylo konstatováno, že současný stav o vněm je neutěšený, vnitřní zařízení je staré a dnešním požadavkům nevyhovuje, není k dispozici hřiště a jsou i neshody s nájemníky v domě. K zájmové činnosti se schází nyní týdně asi 150 menších dětí, pro práci s většími nejsou podmínky. Schází též větší propagace Domu pionýrů. Ve schůzi Rady 12. října t. r. byl projednáván výsledek revize v Muzeu. Revize se konala ve dnech 30. srpna až 19. září t. r. za ONV byli přítomni zástupci ředitel vlastivědného muzea okresu Zdeněk Vašíček. Superrevize byla zaměřena na práci muzejního poradního sboru v propagaci muzea a jeho výchovné činnosti, na stav depositářů sbírek, obrazové galerie a knihovny. Při jednání na MěstNV byly odmítnuty jakékoliv snahy, předali numismatickou sbírku Krajskému muzeu a archeologické sbírky okresnímu vlastivědnému muzeu v Trutnově. Předseda MěstNV prohlásil, že numismatická sbírka musí zůstat ve Dvoře, poněvadž vznikla z péče dřívějších představitelů města a z daru zdejších občanů, dále, že textilní muzeum bylo vytvořeno v našem městě ze zdejších exponátů a je jediné svého druhu ve střední Evropě. Ve věci případné stavby nové budovy textilního muzea, vyzněly dosavadní snahy n. p. Tiba a MěstNV bez výsledně. Pozoruhodného výsledku docílila zoologická zahrada, která se umístila na 1. místě v odchovu zvěře. Pokud se týká stavu školních budov zůstala situace v roce 1966 beze změny, poněvadž kapacita stavební je celkově i v kraji nízká. Na konec trochu čísel z kulturního života města. Divadelních představení, pořádaných profesionálními soubory z Hradce Králové, Pardubic i Prahy bylo 18 s průměrnou návštěvou přes 300 osob, estrád 8, z nichž nejnavštívěnější byla 1. května 840 osob, dále koncerty písní a sborového zpěvu a představení pro děti. Nejpočetnější skupinou jsou plesy, taneční hodiny mládeže a nedělní čaje v domě SZK. Z několika výstav byla nejvíce navštívena výstava Vlastivědného kroužku k 100 výročí války r se vztahem k našemu městu, v němž se odehrála dílčí episoda této krátké, ale velmi krvavé války. Dne 27. dubna byla přednáška pracovníka Památníku písemnictví v Praze. Dra. M. Otruby na téma Rukopisu Královédvorského, dne 23. srpna vzpomínkový večer k založení bývalého Sportovního klubu Horimír v roce Velmi zajímavá byla přednáška pracovníka Moravského muzea z Brna. F. Adámka, který promluvil o archeologických nálezech na Moravě se vztahem k Rukopisům. 58

4 Tělovýchova a sport V sobotu dne 7. května uspořádal za velmi nepříznivého počasí národní lehkoatletické závody oddíl L.A.T. J. Dvůr Králové n. Labem. Podnik jenž sliboval vzhledem k účasti našich předních reprezentantů napínavou podívanou, utrpěl, bohužel počasím. Královédvorskému sportovnímu obecenstvu se přestavili, rekordman v hodu disku Ludvík Daněk, Rudolf Baudiš ve skoku vysokém, Rudolf Tomášek ve skoku o tyči, Josef Tomáš, zasloužilý mistr sportu v běhu a celá řada dalších. Přes nepříznivé počasí dosáhl L. Daněk v hodu diskem 57 m. Pěkného výkonu dosáhl také náš Jan Odvárka ve skoku o tyči, když překonal taťku ve výšce 455 cm. Nad podnikem tenisového oddílu T. J. D. K., který uspořádal v prvých červencových dnech celostátní přebory žactva a dorostu, převzal záštitu MěstNV, n. p. Tiba uspořádal VII. ročník podnikových her jako součást II. Královédvorského textilního léta, za hojné účasti závodníků a služných sportovních výkonů. Koncem srpna projednala rada MěstNV rozvoj tělesné výchovy a sportu ve městě. Situace obou tělovýchovných jednot je dobrá celkem po stránce sportovní, méně po stránce finanční. Sokol Žireč má jen základní tělovýchovu, finančních potíží nemá, naproti tomu jsou potíže s obsazováním cvičitelských funkcí. Pro tělocvičnu je třeba vybudování sociálního zařízení. Sokol se pokusí od příštího roku o obnovu veřejných tělocvičných vystoupení. Stejné nedostatky jsou i v základní tělovýchově TJDK. Konečně byla na pevnou a reálnou základnu postavena i výstavba zimního stadionu, když UV čs. tělovýchovné organizace potvrdil financování zimního stadionu částkou 1 milion Kčs. Veřejný pořádek a občanské soužití Pro zajištění bezpečnosti byl ustaven sbor občanských inspektorů, prozatím o 9 členech, kteří budou spolupracovat s VB. Ve dvou svých zasedáních letošního roku jednala rada MěstNV o celkovém stavu veřejného pořádku ve městě. Bylo konstatováno, že počet činů vyšší nebezpečnosti vloupání, krádeže apod. poněkud klesl. Naproti tomu, stoupá počet trestných činů v důsledku sousedských neshod. Negativním zjevem zůstal poměrně značný počet přestupků pod vlivem alkoholu. Z toho důvodu docházelo k porušování socialistického soužití občanů k výtržnictví, rušení nočního klidu a k poškozování socialistického nebo soukromého vlastnictví. Na těchto přestupcích se podílejí největší měrou mladiství a vliv alkoholu. Dopravní nehodovost, je mimo neopatrností řidičů motorových vozidel a samotných chodců způsobená v našem městě i stísněnou dopravní situací, zejména v centru. V budoucnu dojde k zavření Revoluční ulice pro dopravu vůbec a v Palackého třídě dojde k rozšíření vozovky na úkor chodníků. Místní jednota požární ochrany má 78 členů z toho 15 aktivistů. Výzbroj byla doplněna speciálním vozidlem Trambus ŠKODA RTO. Ve městě nedošlo k většímu požáru již půldruhého roku a i na venkově bylo požárů málo. Rozhlasové zařízení do bytu požárníků zatím neplní svoje poslání bez poruch, preventivní protipožární prohlídky byly provedeny ve všech prostorách JZD, 65% obytných domů a 80 malých provozovnách. Nově bylo ustaveno jedno výjezdové družstvo na závodě ČS Automobilové dopravy, které bude spolupracovat na případných akcích místního sboru. Účast občanů na školení civilní obrany je neuspokojivá. Vzhledem k znovuzahájení provozu na nově upravené ulici Koněvově projevila se nutnost učinit bezpečnostní opatření žactva ze ZDŠ Schulzovy sady. Výstavy města Příkladný zájem o čistotu a úpravnost města a jeho celkový vzhled nepoklesl ani v tomto roce, tak již průběh jarního úklidu, ukázal opravdový zájem občanů, a k 1. Máji byly ulice a veřejná prostranství čisté a upravené, parčíky vysázeny. Dokončeny resp. nově provedeny byly úpravy ulic: Koněvovy, Zborovského, Kollárovy, E. Krásnohorské a Staškovy asfaltový povrch ulice Fučíkovy vč. chodníků. Na Žižkově byla upravena rovněž část vozovek vnitřním městě. Za spolupráce občanů, bylo cementovými dlaždicemi vydlážděno na různých místech m2. Na veřejném osvětlení bylo pokračováno, pokud tomu nebránil, nedostatek výbojek. Započalo se zavážením trasy bývalého mlýnského náhonu a v roce 1967 by měla být provedena až ke vto- 59

5 ku Hartského potoku. Domovní správa provedla opravy (generální) domů a to zejména ve středu města a v Palackého třídě a odstranila tím zchátralý vzhled těchto objektů. Výstavba rodinných domků pokračovala v letošním roce bylo zahájeno 22 staveb a na rok 1967 je přihlášeno zatím 25. Pro tento účel bylo vybráno 7 ha území a pozemku. Namístě rozbořených domů p Bergra, Divišové a bývalé celnice byla upravena plocha pro zřízení tržních stánků, do nichž byl převeden drobný prodej z podloubí na náměstí. Aby byly vytvořeny podmínky pro využití aktivity občanů a k provedení některých prací dodavatelským způsobem, byla MěstNV uzavřena u Státní spořitelny výpůjčka do výše 400 tisíc Kčs. Další finanční pomoci se město dostalo přidělením účelových prostředků ze státního rozpočtu. Poněvadž v celém městě je jediná čerpací stanice benzinu což způsobuje dlouhé čekání na odběr, budou provedeny některé úpravy dnešní stanice, a měly by být vybudovány další v ul. Rudé armády a u křižovatky silnic v Tyršově ulici. S majiteli domků čp. 466, 467 a 468 v Hradební ulici byla uzavřena dohoda o jejich odevzdání MěNV, který provede jejich demolici vzhledem k havarijnímu stavu. Domek čp. 465 je rovněž určen k demolici, ale až po dohodě s majitelkou. Po demolici těchto objektů bude provedena úprava i části hradeb. Dne 21. dubna bylo jednáno na MěstNV o osudu Kohoutova dvora, za účasti zástupců školského a kulturního odboru ONV. Ústavu pro rekonstrukci měst, Krajské památkové správy v Pardubicích, OHES v Trutnově, zástupce zdejšího vlastivědného kroužku, konzervátora památek a majitelky objektu. Všichni účastnici se vyslovili pro zachování této jedinečné barokní památky, tvořící část kulturního bohatství města. Je však potřeba urovnat vlastnickou otázku a po urovnání této, finanční a stavební podmínky k jeho restauraci. Objekt na konec převzal ONV. V letních měsících neočekávaně se projevila otázka zásobování města pitnou vodou, následkem kritického poklesu vydatnosti vodních zdrojů a rostoucí její spotřeby nebylo možné dostatečně některé oblasti zásobovat, z důsledku tohoto byla vydána výzva, šetření vodou. Otázka zásobování vodou byla předmětem jednání na MěstNV a ředitelem Okresní vodohospodářské vodosprávy a byla dohodnuta různá opatření ke zlepšení stavu i případně nové vodní zdroje. Vydatnost 27. artestkých studní v zastavěných částí města v hloubce 30 do 150 m stále klesá. Vodohospodářské správě byl přidělen pozemek za býv. Pilským mlýnem k výstavbě vlastních provozních budov a bytů pro zaměstnance. Na stavbu Komunikační spojky od doleního mostu do Koněvoy ulice bylo k 30. září předáno staveniště. Stavbu převzal podnik Stavba, silnic a železnic v Hradci Králové a měla by být dána do provozu do listopadu Výsledkem porady konané dne 4. listopadu t. r. za účasti kanceláře předsednictva vlády, VČ KNV, Ústřední správy energetiky, ministerstva spotřební průmyslu aj. bylo, že z nejvyššího orgánů má být zajištěno komplexní řešení celého problému k uspokojení potřeb zdejšího průmyslu i obyvatelstva, výstavba dalších kotlů. Současně má být řešen i problém nedostatku vody potřebné kvality. na rekonstrukci staré radnice byla Ústavem pro rekonstrukci města památek vypracována studie na celkovou vnitřní adaptaci. Týmž ústavem byl vypracován asanační plán historické části města. Výstavba nového autobusového nádraží, jehož stanoviště je určeno v prostoru dnešních Sběrných surovin, bude zahájena v roce Plán práce na rok 1966 byl v celku splněn, přidělené prostředky pro aci Z byly letos téměř vyčerpány. Zároveň byl připraven plán na rok 1697, do něhož se z roku 1966 přesouvá výstavba veřejných záchodků a úprava Valové uličky. Na sportovním stadionu pod Hankovým domem byla dokončena úprava terénu, budova šaten a ohřívárny pro kluziště a v hrubém zdivu postavena, vč. zastřešení západní tribuny vč. šaten a sociálního zařízení. Na rok 1966 byl tedy pro výstavbu města úspěšný a z hlediska jeho rozvoje vítaný. Zdravotní péče Sociálně zdravotní komisi, uložila rada MěstNV vypracování plánu na rok ozdravných opatření. Vzhledem k připojení Žirče a Zboží je nutno zřídit další zdravotnický obvod. Bylo též poukázáno na značnou přetíženost praktických a zubních lékařů, kteří mají velké obvody a trpí značnou administrativou na úkor vlastní lékařské práce s pacienty. Ti se také dožadují svobodné volby lékaře a zrušení zdravotních obvodů. Náklady za zdravotní péči rostou na příklad 60

6 za léky bylo v okrese vydáno 2 miliony Korun více než-li v roce Trvá nedostatek lékařů a to zejména nedostatek lékařů dětských, ustanovena lékařka dětské psychiatrie mohla převzít pouze polovinu stanoveného závazku OÚNZ v Trutnově upozornil radu MěstNV na velmi špatný stav plicního oddělení polikliniky, pro naprosto nevyhovující dosavadní stav a prostory neodpovídají jejímu poslání. Velmi vděčně bylo přijato zřízení dětského oddělení zdejší nemocnice a konstatována jeho prospěšnost jak vůči dětem, tak i jejich rodičům. Zemědělství Při provádění hloubkové prověrky v JZD Nová Podhrať, ve věci příprav jarních polních prací bylo shledáno mnoho závad na zemědělských strojích, tak že není předpoklad, že budou včas připraveny. Ukázala se nutnost dalších kádrových změn. Aby byl zaveden pořádek v prvotní evidenci, ve skladovém účetnictví a ostatní administrativě družstva byl přijat nový zkušený účetní, který má předpoklady, že všechny zjištěné nedostatky uvede do pořádku. V polovině roku byl Okresní výrobní zemědělkou správou pověřen nový předseda 4 od roku Stav družstva byl neradostný. Živočišná výroba nesplnila ani jediný ukazatel dodávek, čekalo tedy nového předsedu mnoho práce. Jen příkladem dojivost činila přibližně 2,5 l mléka na krávu a den, k zajištění plných krmných dávek chyběly 4 vagóny sena do plánu siláže 20 vagónů hmoty. V radě MěstNV byla dne 23. listopadu podána tato předběžná zpráva o situaci družstva: žně i podzimní polní práce byly v celku úspěšné. U žita, pšenice, ječmene byl plán nepatrně překročen, u ovsa byl plánovaný výnos 26q na ha splněn jen na 21,3q, rovněž výnos brambor byl pod plán (122q z 1 ha). V živočišné výrobě je předpoklad, pro 100% plnění v mase a vejcích né však v mléce. Na místo plánované odměny 17 Kč se vyplácí je 10,- Kč a dobírka na pracovní jednotku bude maximálně 4,- Kč. Soukromě hospodařící zemědělci svoje dodávkové povinnosti plní až na V. Aubrechta, který byl však přijat do družstva. Život a práce národních podniku - JUTA Za návrh vedoucího kreslírny Juty byla jí ministrem udělena I. cena celostátní soutěže pro získání návrhů výrobků na světovou výstavu EXPO v Montrealu. Dne 2. dubna byl předán n. p. Juta Rudý prapor ministerstva spotřebního průmyslu za úsilí v socialistickém soutěžení a splnění plánovaných úkolů v roce pracovníků n. p. Juta vyznamenáno odznakem Nejlepší pracovník. V neděli dne 10. července bylo zahájeno II. Královédvorské léto. Mělo tento krát výhradně průzkumný charakter. Na výstavě byla bohatá kolekce výrobků Juty a výrobky n. p. Strojtex. Zájem o výrobky Juty byl velký a předčil očekávání. Během roku 1966 v místních závode Juty vznikly nové provozy, instalovány nové stroje a zlepšováno pracovní prostředí. V závodě Juta 3 byla zahájena montáž západoněmeckých strojů na výrobu vytlačovaných polypropylenových síťových obalů na ovoce a zeleninu. V moderní konfekci na závodě Juta 3 se ušije za rok 7 a půl milionů kusů pytlů, což představuje vlak o 375 vagónech po 10ti tisících kg váhy. Krátce z historie obou královédvorských závodů Juta. Závod Juta 3 byl založen v roce 1862 při Dolním mlýně, jichž bylo na Labské struze několik, mlynářem a obchodníkem Róhrichem, jako přádelna na měkkou lněnou přízi s 200 až 280 dělníky. První majitel přišel o továrnu v dražbě, novým majitelem se stal obchodník s plátny Antonín Klazar z Kruhu u Jilemnice, který k dosavadní výrobě lněné příze připojil v roce 1886 přádelnu Juty a později i tkalcovnu. V roce 1912 byla zahájena výroba hrubých jutových přízí u fy. Weiss nyní závod 1. Po požáru v roce 1921 byl závod rozšířen a modernizován a byla zřízena tkalcovna koberců a běhounu s barevnou. Život a práce národních podniku - Tiba Začátkem roku bylo započato s adaptací místností pro výběrovou prodejnu n. p. Tiba v Revoluční ulici, která bude mít 7 výkladních skříní s vnitřní plochou prodejny přes 100 m2. Dne 31. března uvítali v závodě na Zálabí s. Olgu Čečetkinovou, místopředsedkyní výboru sovětských žen a redaktorku Moskevské Pravdy. Od pátku 13. května probíhal v Bílé Labuti v Pra- 61

7 ze oborový týden n. p. Tiba jehož expozici bylo předváděno na různých vzorů a nových specielních úprav tkanin. Pro rekreaci pracovníků Tiby byla 19. května slavnostně otevřena závodní chata u 3tího rybníka v Bílé Třemešné. V rámci III. Královédvorského textilního léta byly začátkem července uspořádány jubilejní V. sportovní hry Tiby, jejichž se zúčastnilo přes 500 sportovců, z toho počtu 200 žen. Výstava byla otevřena 10. července t. r. v budově gymnázia za účasti četných prominentních hostí, výrobky Tiby se těšili značné pozornosti více než 50 tisíc návštěvníků, jimž byly umožněny hojné nákupy. Prodávalo se též již v nové průzkumové prodejně. Pobočka ČSVTS uspořádala v rámci KTL Dny techniky, kterých se zúčastnilo i mnoho zahraničních techniků. Také závody Tiby se modernizují. Na Zálabí je instalován druhý desetibarevný tiskací stroj a tak obohatí kolekci o vícebarevné tkaniny a vzory. Textilní Muzeum, jehož patronem je n. p. Tiba, vykazuje zvýšenou návštěvnost, v letošním roce tu byli hosté z NSR, NDR, Rakouska, Maďarska, SSSR a z četných dalších zemí. Dne 26. listopadu byl zahájen VII. ročník Lidové umělecké tvořivosti s více než 400 účastníky, nejpočetněji byly zastoupeny hudby, celkem 19 hudebních těles a mnoho bylo i výtvarných prací a fotografií. Různá významná data a události Dne 13. března 1966 zemřel p. ředitel Jan Pán. Narozen 11. února 1880, přijal ještě před rokem v den svých pětaosmdesátin blahopřání představitelů města četných svých přátel a bývalých žáků. Byl účastníkem I. odboje v ruské legii a po návratu do vlasti se stal jako výborný pedagog ředitelem gymnázia v Kolíně. Byl literárním historikem, m. j. vydal svoji práci o F. M. Pelclovi a dlouholetým konzervátorem okresu Královédvorského, který neúnavně pracoval o zachování historických památek. zabýval se též bádáním v historii města. Patřil mezi významné osobnosti kulturního života našeho města. V Praze se dožil osmdesátky sochař Jaroslav Horejc, profesor umělecko-průmyslové školy v Praze, který byl navrhovatelem našeho památníku II. odboje před gymnáziem, jehož architektonickou část provedl arch. Vilém Kvasnička a sochařskou část František Bílek. z Hořic z našeho královédvorského pískovce. Sochař Horejc je mimo jiné autorem prvních mincí republiky. V našem kraji je známá jeho náhrobní plastika na Jiráskově domu v Hronově a za hranicemi naši vlasti umělecká mříž v Komenského kapli v Naardenu. Dne 3. července 1866 se skončila v bitvě u Hradce Králové krátká ale velmi krvavá válka mezi Rakouskem a Pruskem, Válka Němců s Němci, i když největší obětí na životech přinesli vojáci rakouských pluků slovanské národnosti, a české země i oběti hmotné. Tato válka byla prvním stupněm ke vzestupu pruské moci k pozdějšímu sjednocení německých států a posléze k dvěma světovým válkám, jež měly podklad v prušáckém a německém militarismu a imperialismu. tato válka se dotkla našeho města. Dne 27. července 1866 zvítězily oddíly rakouské armády pod velením generála Cablenze sice v jediné bitvě této války, zůstaly však bez posil a musely podle rozkazu vrchního velitele ustupovat, směrem ke Hradci Králové. Dne 29. června 1866 ustupoval městem 10. rakouský armádní sbor Cablenzův, za ním dotíraly již oddíly armády pruské, a tak došlo na několika místech města ke krvavých srážkám, jež se skončily ve večerních hodinách dokonáním ústupu rakouských vojáků z města. Hned po prvních zprávách o blížících se Prušácích uchýlili se obyvatelé města kvapem s rodinami a nejnutnějším majetkem do lesů v Čertových hradech, a v Zátlukách a vrátili se do zpustošených domovů po bitvě u Hradce Králové. Město bylo proměněno ve velký polní lazaret raněných obou válčících stran. V důsledku pruské okupace utrpělo město značné škody, které mu byly po válce nahrazeny jen z menší části. K hmotné bídě se nakonec přidružila i cholera. Tolik jen retrospektivně. A právě o stém výročí bitvy u Hradce Králové připravil a otevřel v Koušelské síni staré radnice Vlastivědný kroužek výstavu o válečném roce 1866 a zejména o jejím dílčí episodě v našem městě. Po slavnostním otevření výstavy předsedou MěstNV následovala prohlídka výstavy všemi přítomnými hosty, a návštěvníky, při niž o vystavených exponátech je informovali p. Jinřich Šisler a p. Jan Vacek, kronikář města Jaroměře a zasvěcený znalec historie války 1866, který ze svých bohatých sbírek zapůjčil největší počet exponátů. Byly to zbraně a výstroj obou armád vč. výzbroje, bohatý ma- 62

8 teriál listin a vyhlášek, obrazů a mnoho literatury o této válce. Výstava měla velký úspěch právě pro její bohatý historický materiál. K této výstavě sepsal monografii, nadepsanou Dvůr Králové ve válečném roce 1866 člen vlastivědného kroužku Jindřich Šisler. Dne 2. srpna 1966 zemřel v Praze R. A. Dvorský, rodák našeho města, zpěvák, klavírista, komponista, vydavatel, filmový herec a kapelník po celém světě známého orchestru Melody Boys. Svých vskutku velkých a zasloužených úspěchů si získal jedině svým nadáním, pílí a vytrvalostí, s nimiž odvážně kráčel za svým vytouženým životním cílem. Jeho životní dílo je obdivuhodné. Vydal přes dva tisíce nahrávek na gramofonových deskách, které vycházely ve světových nakladatelstvích, v našem rozhlase absolvoval přes tisíc programů, sám hrál v četných filmech a jeho orchestr hrál snad ve všech filmech Vlasty Buriana. Stal se průkopníkem a propagátorem české hudby, hlavně moderního džezu, z jehož dějin u nás jeho jméno nikdy nevymizí. Svoje rodné město měl rád a rád se do něho vracel. Jeho památku a jeho jména, spjatého se jménem jeho rodného města nebude však zapomenuto. Častým hostem ve Dvoře Králové n. L. býval docent Karlovy university a profesor dějin umění na vysoké škole umělecko průmyslové profesor Dr. Jaromír Pečírka, který našim posluchačům přednášel o umění s opravdovým a procítěným stylistickým mistrovstvím mluveného slova. Vzpomínáme na jeho osm přednášek o význačných umělcích s doprovodem obrazu, jejichž cyklus zahájil ve Dvoře koncem listopadu Za necelý měsíc po svých 75letých narozeninách odešel navždy tento oblíbený vědec, řečník a spisovatel s velkým pracovním elánem a laskavým vztahem k lisem vůbec. Zemřel 25. srpna Dne 29. října 1966 se konalo slavnostní otevření rozptylové loučky na městském hřbitově, byl tento akt zahájen. Slavnostním řečníkem byl s. Paděra z Náchoda, vlastní akt rozptylu provedl arch. Svoboda ze Zbraslavi. Zúčastnili se též blízcí příbuzní prvních dvou rozptylů. Pietní obřad doprovodil zpěvácký sbor JUTY. Akt zapůsobil hlubokým dojmem. Dne 31. října byl v celém státě nejstudenější den od roku 1920 i v našem městě byla teplo 8 stupňů pod nulou. V dopoledních hodinách 1. listopadu padal první sníh. Ve středu dne 7. prosince 1966 se konal ve Strašnickém krematoriu v Praze pohřeb žehem Ph. Tomáše Hrubého, bývalého ředitele zdejšího gymnázia a člena rady Měst.NV. Byl autorem známé utopistické románové trilogie. V soumraku lidstva. V měsíci ČSSP byla konána ve velkém sále SZK ROH, 9. května v pondělí dne 7. listopadu 1966 manifestace pracujících za účasti delegací z místních závodů a škol. Na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství se konala v sobotu dne 10. prosince v Kulturním středisku Tiby Zálabí lidová veselice. 63

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou

Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou 1975 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 Stav obce v 1. čtvrtletí Město Dvůr Králové n. Labem město 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou mělo

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo 1971 1. leden: První den Nového roku byl slunečný a mrazivý všude sníh, který napadl ve větším množství ve středu 23. prosince 1970. Večer k 19. hod. byl již mráz 16 0C, do rána přes 20 0C. Silné mrazy

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín

Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Vyhodnocení dotazníkového šetření ke zjišťování pocitu bezpečí občanů města Hlučín Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obyvatelé města Hlučín hodnotí město z hlediska bezpečnosti, kterých negativních jevů

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH

OPLOCENÍ SOCHY KRAKONOŠE VE SMETANOVÝCH SADECH INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA HOŘICE V ROCE 2014 SEZNAM AKCÍ 2014 Oplocení sochy Krakonoše ve Smetanových sadech Oprava chodníku Pod Lipou Dětská hřiště Nasvícení Masarykovy věže samostatnosti Oprava chodníku

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY Celkové náklady stavby Rozdělení celkových nákladů výstavby I. Umělecká díla Celkové náklady stavby Stavba SO1 ZRN 1 SO2 ZRN 2 SOn ZRN n PROPOČET POLOŽKOVÝ ROZPOČET I. Umělecká díla

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b...

MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b... ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Registrováno Č. Vk 214/97 z 3. 12. 1996 Mc 96-1 MIKROCENZUS 1996 Přílohy :Mc 96-1a....... 1. Identifikační údaje Mc 96-1b....... 101 Číslo kraje, okresu 106 Typ a velikost obce 102

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013. Mistrovství České republiky ve voltiži 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI ROZPIS CHOMUTOV 2013 2 Číslo závodu: 928E1 I. Základní údaje 1.1. Pořadatel: JK PZOO Chomutov, z pověření ČJF Adresa: Jezdecký klub K Podkrušnohorského zooparku

Více