Městský úřad Velké Meziříčí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Velké Meziříčí"

Transkript

1 Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: , .: Obec Tasov, IČ , Tasov č.p.240, Tasov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor výstavby a reg. rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, jako stavební úřad věcně příslušný podle 13 odst.1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (dále jen správní řád ) posoudil podle 90 stavebního zákona návrh na rozhodnutí o umístění stavby, který dne podal Obec Tasov, IČ , Tasov č.p.240, Tasov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení a provedeného ústního jednání vydává podle 92, odst. 1 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE TASOV (dále jen "stavba"), na pozemku pozemková parcela číslo 3507, 3508, 3510, 3513, 3519, 3536, 3537, 3542, 3564, 3566, 3569, 3576, 3584, 3636, 3638, 3685, 3691, 3693, 3695, 3697, 3704, 3705, 3713, 3720, 3773, 3774, 3780, 3786, 3787, 3809, 3871, 3912, 3919/1, 3919/2, 3976, 3986, 4003/1, 4005, 4006, 4024, 4054, 4057, 4079, 4081, 4109, 4129, 4132, 4133, 4137, 4183, 4192, 4212, 4219, 4229, 4265, 4311, 4312, 4327, 4367, 4368, 4430, 4461, 4462, 4536, 5006, 5007, 5008, 5011, 5014/1, 5015, 5018, 5022, 5025, 5026, 5035/1, 5035/2, 5037, 5040, 5041, 5044/1, 5048, 5070, 5112, 5125, 5144/1, 5148, 5211, 5259/1, 5680 v katastrálním území Tasov. Stavba obsahuje: Kanalizace - SO 01 Gravitační kanalizace - SO 02 Výtlačné potrubí odpadních vod - SO 03 Čerpací stanice odpadních vod na síti - SO 04 Veřejné části domovních přípojek - SO 05 Přeložky veřejných inženýrských sítí Čistírna odpadních vod - SO 01 Zemní práce - SO 02 Hrubé terénní úpravy - SO 03 Vstupní čerpací stanice - SO 04 Provozní budova ČOV a kalojem - SO 05 Aktivační nádrž - SO 06 Dosazovací nádrž - SO 07 Čerpací stanice kalu - SO 08 Sadové úpravy - SO 09 Příjezdová komunikace - SO 10 Měrný objekt na odtoku - SO 11 Vodovodní přípojka a ZTI - SO 12 Vnitřní komunikace a zpevněné plochy 1

2 - SO 13 Venkovní oplocení - SO 14 Kanalizace v areálu ČOV a výustní objekt - SO 15 Přípojka NN Provozní soubory - PS 01 Čerpací stanice odpadních vod - PS 02 Provozní budova - PS 03 Biologická jednotka - PS 04 Čerpací stanice kalu - PS 05 Kalojem - PS 06 Měření průtoku - PS 07 ASŘTP a motorové rozvody Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 3507, 3508, 3510, 3513, 3519, 3536, 3537, 3542, 3564, 3566, 3569, 3576, 3584, 3636, 3638, 3685, 3691, 3693, 3695, 3697, 3704, 3705, 3713, 3720, 3773, 3774, 3780, 3786, 3787, 3809, 3871, 3912, 3919/1, 3919/2, 3976, 3986, 4003/1, 4005, 4006, 4024, 4054, 4057, 4079, 4081, 4109, 4129, 4132, 4133, 4137, 4183, 4192, 4212, 4219, 4229, 4265, 4311, 4312, 4327, 4367, 4368, 4430, 4461, 4462, 4536, 5006, 5007, 5008, 5011, 5014/1, 5015, 5018, 5022, 5025, 5026, 5035/1, 5035/2, 5037, 5040, 5041, 5044/1, 5048, 5070, 5112, 5125, 5144/1, 5148, 5211, 5259/1, 5680 v katastrálním území Tasov, jak je zakresleno na situačním výkresu v měřítku katastrální mapy 1:1000, kde je umístění všech navrhovaných staveb též okótováno a výškově označeno. 2. Projektová dokumentace stavby pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou. 3. Při projektové přípravě pro stavební řízení a realizaci stavby budou splněny podmínky těchto závazných stanovisek a vyjádření: a) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s. č.j.: 717/10/117 ze dne , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. b) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. č.j.: P11356-Z ze dne , a M Z z tato vyjádření jsou přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. c) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. č.j.:29991/10/mji/vv0 ze dne , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. d) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Vodárenská akciová společnost a.s. divize Třebíč č.j.:1607/2011/kl ze dne , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. e) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru životního prostředí č.j.: KUJI 56469/2010 OZP 36/2010 z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. f) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru lesního a vodního hospodářství č.j.: KUJI 54079/2010 OLVHZ 186/2010 Ol-8 z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. g) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí odboru životního prostředí č.j.: ŽP/8788/2010/451/2010-Pa z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. h) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí odboru životního prostředí č.j.: ŽP/15134/2010/765/2010-KE z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. i) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí odboru životního prostředí č.j.: ŽP/10154/2011/397/2011- rybar z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. j) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí odboru životního prostředí č.j.: ŽP/10153/2011/402/2011- tunkr z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. 2

3 k) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí odboru dopravy č.j.: DOP/9641/2011/6/2011- krej z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. l) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Povodí Moravy s.p. č.j.:pm14461/ /ko z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. m) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny č.j.: KSAUSPO/01469/2010 z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. n) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Policie ČR č.j.:krpj-6161/čs z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. o) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. p) Při provádění stavby budou respektovány podmínky závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina č.j.: HSJI-602-1/ZR-2010 z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. q) Při provádění stavby budou respektovány podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice č.j.:h555j2zr448s/10-mal z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. r) Při provádění stavby budou respektovány podmínky závazného stanoviska Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice č.j.: 913/06148-ÚP/ z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. s) Při provádění stavby budou respektovány podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje č.j.: 446/2010/592/93/731 z , toto vyjádření je přílohou a nedílnou součástí rozhodnutí. 4. Při projektování nutno respektovat stavební zákon a prováděcí vyhlášky. 5. Před započetím prací požádá žadatel odbor životního prostředí Městského úřadu ve Velkém Meziříčí o vydání stavebního povolení. Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ( 27 odst. 1 správního řádu): Obec Tasov, IČ , Tasov č.p.240, Tasov Výslovně se upozorňuje, že toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle stavebního zákona. Souhlas s vynětím ze ZPF, který vydal Městský úřad Velké Meziříčí odbor životního prostředí podle 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Plnění podmínek tohoto rozhodnutí bude ověřeno při stavebním řízení. Toto rozhodnutí má platnost dva roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání. Odůvodnění: Dne podal žadatel návrh na územní rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Protože návrh nebyl úplný a nebyl doložen všemi podklady a stanovisky potřebnými pro jeho řádné posouzení, byl navrhovatel vyzván k doplnění návrhu a řízení bylo přerušeno. Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Protože v území kde je stavba umisťována je vydán platný územní plán, doručuje se územní rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje podmínkám vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění. 3

4 Stavební úřad ověřil, že předložená stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy jsou ve vzájemném souladu, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby ( 85 odst. 2 stavebního zákona): Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, Jihlava 1 Josef Borůvka, Tasov č.p.13, Tasov Božena Borůvková, Tasov č.p.13, Tasov Miloš Zimola, Tasov č.p.189, Tasov Hana Francová, Mšené-Lázně-Brníkov č.p.39, Mšené-lázně Vlasta Zázvorková, Vranný-Lukov č.p.21, Vraný u Slaného Petr Borkovec, Tasov č.p.230, Tasov Milan Večeřa, Tasov č.p.17, Tasov František Kraval, Tasov č.p.247, Tasov Iveta Malá, Tasov č.p.4, Tasov Petr Malý, Tasov č.p.4, Tasov Marie Švecová, Tasov č.p.2, Tasov Jaroslav Švec, Tasov č.p.2, Tasov Radim Chalupa, U Stadionu č.p.600, Velká Bíteš Ladislav Fiala, Krkoškova č.p.758/42, Černá Pole, Brno 13 Jiří Žák, Tasov č.p.258, Tasov Roman Staněk, Tasov č.p.180, Tasov Eva Staňková, Tasov č.p.19, Tasov Vladimír Bőhm, Tasov č.p.238, Tasov Jan Palas, Tasov č.p.208, Tasov Rudolf Švec, Tasov č.p.2, Tasov Bedřich Lukášek, Tasov č.p.15, Tasov Milan Sláma, Tasov č.p.263, Tasov Bohdana Slámová, Tasov č.p.263, Tasov Římskokatolická farnost Tasov, Tasov. č.p.1, Tasov Petr Palas, Tasov č.p.30, Tasov Luboš Svoboda, Tasov č.p.146, Tasov Jaroslav Krejčí, Tasov č.p.24, Tasov Přemysl Krejčí, Tasov č.p.24, Tasov Josef Zezula, Tasov č.p.41, Tasov Ing. Mgr. Jiří Rous, Tasov č.p.149, Tasov Božena Rousová, Tasov č.p.149, Tasov Ludmila Kubecová, Chýnovská 346, Planá nad Lužnicí Jaroslava Bőhmová, Tasov č.p.6, Tasov Oldřich Palas, Tasov č.p.14, Tasov Josef Komínek, Tasov č.p.169, Tasov Marta Komínková, Tasov č.p.169, Tasov Jiří Komínek, Tasov č.p.43, Tasov Marie Komínková, Tasov č.p.43, Tasov Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, Praha 3 Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice, Dolní Heřmanice č.p.125, Dolní Heřmanice., Velké Meziříčí 4

5 Markéta Palasová, Tasov č.p.30, Tasov Marie Böhmová, Březka č.p.24, Velká Bíteš Jiří Onderka, Červená Lhota č.p.18, Čechtín Marie Onderková, Tasov č.p.198, Tasov Jitka Široká, Husova 550, Náměšť nad Oslavou Marie Roušová, Kamenná č.p.16, Budišov u Třebíče Jiří Ladislav Horák, Oblá č.p.473, Nový Lískovec, Brno 34 Petr Žák, Sokolská Třída č.p.1934/69, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Radomila Kučerová, Tasov č.p.225, Tasov Emil Vařeka, Tasov č.p.241, Tasov Květoslava Vařeková, Tasov č.p.241, Tasov Emil Mrkva, Okružní č.p.2009/64, Žďár nad Sázavou 1 Anežka Mrkvová, Okružní č.p.2009/64, Žďár nad Sázavou 1 Božena Hegnerová, Údolní č.p.552/31, Brno 2 Doc. MUDr. CSc. Jiří Hájek, Oblá č.p.349/6, Nový Lískovec, Brno 34 Libuše Horáčková, Tasov č.p.120, Tasov Anna Cenková, Brechtova č.p.22/1, Lesná, Brno 38 Ladislav Pospíšil, Tasov č.p.261, Tasov Jana Pospíšilová, Tasov č.p.261, Tasov Pavel Pospíšil, Tasov č.p.58, Tasov Karel Deml, Tasov č.p.131, Tasov Jiří Hruban, Tasov č.p.264, Tasov Milan Hruban, Tasov č.p.264, Tasov Anna Hrubanová, Tasov č.p.264, Tasov Terezie Hrubanová, Tasov č.p.264, Tasov Ing. Jana Hrubanová, Tasov č.p.264, Tasov Jaroslav Janek, Veveří č.p.246/46, Střed, Brno 2 Riana Janková, Veveří č.p.246/46, Střed, Brno 2 Marie Bíliková, Tasov č.p.103, Tasov Miroslav Prášek, Tasov č.p.53, Tasov Josefa Prášková, Tasov č.p.53, Tasov František Turek, Tasov č.p.119, Tasov Maria Turková, Tasov č.p.119, Tasov Tomáš Váňa, Tasov č.p.104, Tasov Ingrid Kučerová, Labská č.p.154/33, Starý Lískovec, Brno 25 Běla Silnicová, Matzenauerova č.p.2227/13, Žabovřesky, Brno 16 MVDr. Jiří Dressler, Tasov č.p.111, Tasov Božena Dresslerová, Tasov č.p.111, Tasov Josef Palas, Tasov č.p.54, Tasov Jaroslav Vala, Tasov č.p.118, Tasov Bohumír Doležal, Tasov č.p.100, Tasov Ing. Božena Doležalová, Tasov č.p.100, Tasov Petr Fučík, Tasov č.p.137, Tasov Jana Fučíková, Tasov č.p.137, Tasov Miloslav Marynč, Tasov č.p.254, Tasov Ladislava Marynčová, Tasov č.p.254, Tasov Stanislav Šula, Tasov č.p.250, Tasov Jaroslav Zezula, Tasov č.p.252, Tasov Milan Palas, Tasov č.p.76, Tasov Vladimíra Palasová, Tasov č.p.76, Tasov 5

6 Simona Hradilová, U Stadionu č.p.379, Velká Bíteš Marie Smejkalová, Tasov č.p.210, Tasov Zdeněk Navrátil, Tasov č.p.211, Tasov Jana Navrátilová, Tasov č.p.211, Tasov Zdeněk Pospíšil, Tasov č.p.215, Tasov Petr Kostelenec, Ostrov nad Oslavou č.p.181, Ostrov nad Oslavou Karel Matoušek, Tasov č.p.5, Tasov Zdeněk Krejčí, Tasov č.p.11, Tasov Bohumila Krejčí, Tasov č.p.11, Tasov Jiří Cejnek, Tasov č.p.242, Tasov Věra Cejnková, Tasov č.p.242, Tasov Mojmír Krejčí, Tasov č.p.7, Tasov Josef Mladý, Tasov č.p.144, Tasov Milan Mladý, Tasov č.p.8, Tasov Vladimír Smejkal, Tasov č.p.223, Tasov Markéta Kuřecová, Bezděkov č.p.1836/81, Velké Meziříčí Antonín Weber, Zdenky Vorlové č.p.2160, Velké Meziříčí Dana Novotná, Radkov č.p.8, Moravská Třebová 1 Marie Skryjová, Bezděkov č.p.1729/59, Velké Meziříčí Antonín Vrba, Tasov č.p.162, Tasov Milada Vrbová, Tasov č.p.162, Tasov Karel Mazáč, Tasov č.p.183, Tasov Antonie Mazáčová, Tasov č.p.183, Tasov Ing. Jaroslav Šafránek, Kyjevská č.p.303/9, Starý Lískovec, Brno 25 Růžena Šafránková, Kyjevská č.p.303/9, Starý Lískovec, Brno 25 Stanislav Jirák, Tasov č.p.188, Tasov Marta Jiráková, Tasov č.p.188, Tasov Ladislav Vítámvás, Tasov č.p.207, Tasov Milada Rušková, Tasov č.p.224, Tasov Ivan Fučík, Tasov č.p.234, Tasov Ivana Fučíková, Tasov č.p.234, Tasov Tomáš Vala, Tasov č.p.118, Tasov Vladimír Matoušek, Tasov č.p.260, Tasov Jana Mladá, Tasov č.p.144, Tasov Hana Krčmářová, Tasov č.p.140, Tasov Radim Rybníček, Budišov č.p.284, Budišov u Třebíče Marie Klapalová, Tasov č.p.102, Tasov Ing. Pavel Netolička, Tasov č.p.245, Tasov Petra Křížová, Zikova č.p.2110/16, Líšeň, Brno 28 Hana Prudíková, Zikova č.p.2110/16, Líšeň, Brno 28 Jan Ryšavý, Tasov č.p.140, Tasov Alena Urbánková, Tasov č.p.140, Tasov Zdeňka Oulehlová, Tasov č.p.251, Tasov Ing. Libor Marek, Tasov č.p.262, Tasov Drahomíra Marková, Tasov č.p.262, Tasov Radek Vala, Tasov č.p.216, Tasov Lucie Trutnová, Tasov č.p.244, Tasov Helena Malachová, Tasov č.p.179, Tasov František Kundela, Tasov č.p.16, Tasov Anežka Kundelová, Tasov č.p.16, Tasov 6

7 Marek Sladký, Tasov č.p.20, Tasov Martin Pospíšil, Tasov č.p.121, Tasov Monika Zmeškalová, Tasov č.p.115, Tasov Mgr. Alena Tomandlová Ruxová, Tasov č.p.150, Tasov Josef Pořízek, Dreyerova č.p.598/10, Hlubočepy, Praha 52 Hana Staňková, Ot. Březiny č.p.479, Náměšť nad Oslavou Vladislav Koza, Tasov č.p.88, Tasov Lubomír Bačák, Tasov č.p.90, Tasov Vlastimil Hejátko, Oblá č.p.417/71, Nový Lískovec, Brno 34 Marie Zelená, Tasov č.p.71, Tasov Lukáš Zelený, Tasov č.p.71, Tasov Karel Hradil, U Stadionu č.p.379, Velká Bíteš Roman Holomek, Nová č.p.140/1, Popůvky, Troubsko Bohuslav Pavlíček, Tasov č.p.114, Tasov Helena Pavlíčková, Tasov č.p.114, Tasov Ladislav Pavlíček, Tasov č.p.39, Tasov Pavel Pavlíček, Tasov č.p.39, Tasov Anna Pavlíčková, Tasov č.p.39, Tasov Jarmila Jičínská, Tasov č.p.38, Tasov Hana Hrbková, Tasov č.p.173, Tasov Roman Kosour, Polní č.p.962/6, Velké Meziříčí Dagmar Kosourová, Polní č.p.962/6, Velké Meziříčí Květuše Horázná, Tasov č.p.194, Tasov Martin Helešic, Neumannova č.p.130/40, Pisárky, Brno 2 Jarmila Řezáčová, Demlova č.p.1025/35, Horka, Třebíč 1 Jiří Drápela, Tasov č.p.33, Tasov Petr Drápela, Tasov č.p.33, Tasov Ing. Marta Drápelová, Tasov č.p.33, Tasov Josef Burian, Tasov č.p.34, Tasov Jiřina Burianová, Tasov č.p.34, Tasov Radek Požár, Tasov č.p.124, Tasov Alois Robotka, Tasov č.p.35, Tasov Alois Robotka, Tasov č.p.35, Tasov Eva Miličková, Kunzova č.p.8, Brno 2 Libor Hejátko, Tasov č.p.147, Tasov Jarmila Pojerová, Tasov č.p.236, Tasov Tomáš Holík, Tasov č.p.265, Tasov Miroslav Holík, Tasov č.p.265, Tasov Dagmar Holíková, Tasov č.p.265, Tasov Jiří Staněk, Tasov č.p.180, Tasov Zdeňka Staňková, Tasov č.p.180, Tasov Marie Vlčková, Tučkova č.p.920/30, Veveří, Brno 2 Vladimír Teplý, Foustkova č.p.3020/7, Žabovřesky, Brno Milouš Haas, Heyrovského č.p.605/1, Bystrc, Brno 35 Jana Slámová, Police č.p.53, Police u Jemnice CONTENT, s.r.o., Příkop č.p.838/6, Brno 2 E.ON Česká republika, s. r. o., Vratislavovo nám. 118, Nové Město na Moravě Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, Brno Lesy ČR, s.p., Oblastní správa toků Brno, Jezuitská 13, Brno 2 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, Brno 7

8 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, P.O. Box 134, Praha 3 Vodárenská a.s. Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Kr.úřadu kraje Vysočina, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Územní rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje. Vzhledem k tomu, že se stavba může nacházet v území s archeologickými nálezy, upozorňuje stavební úřad žadatele na povinnosti plynoucí z ustanovení 22 odst.2 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění, zejména povinnost oznámit od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky. vedoucí odboru v. r. ing.antonín Kozina Za správnost vyhotovení: Rohovský Ivo Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 18 odst. a ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 1000,- Kč byl uhrazen dne Obdrží: Účastníci řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (doručení jednotlivě) : Obec Tasov, Tasov č.p.240, Tasov, DS: OVM, vxmbg6y Účastníci řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou) : Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p.1122/16, Jihlava 1 Josef Borůvka, Tasov č.p.13, Tasov Božena Borůvková, Tasov č.p.13, Tasov Miloš Zimola, Tasov č.p.189, Tasov Hana Francová, Mšené-Lázně-Brníkov č.p.39, Mšené-lázně Vlasta Zázvorková, Vranný-Lukov č.p.21, Vraný u Slaného Petr Borkovec, Tasov č.p.230, Tasov Milan Večeřa, Tasov č.p.17, Tasov František Kraval, Tasov č.p.247, Tasov Iveta Malá, Tasov č.p.4, Tasov Petr Malý, Tasov č.p.4, Tasov 8

9 Marie Švecová, Tasov č.p.2, Tasov Jaroslav Švec, Tasov č.p.2, Tasov Radim Chalupa, U Stadionu č.p.600, Velká Bíteš Ladislav Fiala, Krkoškova č.p.758/42, Černá Pole, Brno 13 Jiří Žák, Tasov č.p.258, Tasov Roman Staněk, Tasov č.p.180, Tasov Eva Staňková, Tasov č.p.19, Tasov Vladimír Bőhm, Tasov č.p.238, Tasov Jan Palas, Tasov č.p.208, Tasov Rudolf Švec, Tasov č.p.2, Tasov Bedřich Lukášek, Tasov č.p.15, Tasov Milan Sláma, Tasov č.p.263, Tasov Bohdana Slámová, Tasov č.p.263, Tasov Římskokatolická farnost Tasov, Tasov. č.p.1, Tasov Petr Palas, Tasov č.p.30, Tasov Luboš Svoboda, Tasov č.p.146, Tasov Jaroslav Krejčí, Tasov č.p.24, Tasov Přemysl Krejčí, Tasov č.p.24, Tasov Josef Zezula, Tasov č.p.41, Tasov Ing. Mgr. Jiří Rous, Tasov č.p.149, Tasov Božena Rousová, Tasov č.p.149, Tasov Ludmila Kubecová, Chýnovská 346, Planá nad Lužnicí Jaroslava Bőhmová, Tasov č.p.6, Tasov Oldřich Palas, Tasov č.p.14, Tasov Josef Komínek, Tasov č.p.169, Tasov Marta Komínková, Tasov č.p.169, Tasov Jiří Komínek, Tasov č.p.43, Tasov Marie Komínková, Tasov č.p.43, Tasov Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p.1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové Pozemkový fond České republiky, Husinecká č.p.1024/11a, Žižkov, Praha 3 Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice, Dolní Heřmanice č.p.125, Dolní Heřmanice., Velké Meziříčí Markéta Palasová, Tasov č.p.30, Tasov Marie Böhmová, Březka č.p.24, Velká Bíteš Jiří Onderka, Červená Lhota č.p.18, Čechtín Marie Onderková, Tasov č.p.198, Tasov Jitka Široká, Husova 550, Náměšť nad Oslavou Marie Roušová, Kamenná č.p.16, Budišov u Třebíče Jiří Ladislav Horák, Oblá č.p.473, Nový Lískovec, Brno 34 Petr Žák, Sokolská Třída č.p.1934/69, Moravská Ostrava, Ostrava 2 Radomila Kučerová, Tasov č.p.225, Tasov Emil Vařeka, Tasov č.p.241, Tasov Květoslava Vařeková, Tasov č.p.241, Tasov Emil Mrkva, Okružní č.p.2009/64, Žďár nad Sázavou 1 Anežka Mrkvová, Okružní č.p.2009/64, Žďár nad Sázavou 1 Božena Hegnerová, Údolní č.p.552/31, Brno 2 Doc. MUDr. CSc. Jiří Hájek, Oblá č.p.349/6, Nový Lískovec, Brno 34 Libuše Horáčková, Tasov č.p.120, Tasov Anna Cenková, Brechtova č.p.22/1, Lesná, Brno 38 Ladislav Pospíšil, Tasov č.p.261, Tasov Jana Pospíšilová, Tasov č.p.261, Tasov Pavel Pospíšil, Tasov č.p.58, Tasov Karel Deml, Tasov č.p.131, Tasov Jiří Hruban, Tasov č.p.264, Tasov Milan Hruban, Tasov č.p.264, Tasov Anna Hrubanová, Tasov č.p.264, Tasov Terezie Hrubanová, Tasov č.p.264, Tasov Ing. Jana Hrubanová, Tasov č.p.264, Tasov Jaroslav Janek, Veveří č.p.246/46, Střed, Brno 2 Riana Janková, Veveří č.p.246/46, Střed, Brno 2 Marie Bíliková, Tasov č.p.103, Tasov Miroslav Prášek, Tasov č.p.53, Tasov Josefa Prášková, Tasov č.p.53, Tasov František Turek, Tasov č.p.119, Tasov 9

10 Maria Turková, Tasov č.p.119, Tasov Tomáš Váňa, Tasov č.p.104, Tasov Ingrid Kučerová, Labská č.p.154/33, Starý Lískovec, Brno 25 Běla Silnicová, Matzenauerova č.p.2227/13, Žabovřesky, Brno 16 MVDr. Jiří Dressler, Tasov č.p.111, Tasov Božena Dresslerová, Tasov č.p.111, Tasov Josef Palas, Tasov č.p.54, Tasov Jaroslav Vala, Tasov č.p.118, Tasov Bohumír Doležal, Tasov č.p.100, Tasov Ing. Božena Doležalová, Tasov č.p.100, Tasov Petr Fučík, Tasov č.p.137, Tasov Jana Fučíková, Tasov č.p.137, Tasov Miloslav Marynč, Tasov č.p.254, Tasov Ladislava Marynčová, Tasov č.p.254, Tasov Stanislav Šula, Tasov č.p.250, Tasov Jaroslav Zezula, Tasov č.p.252, Tasov Milan Palas, Tasov č.p.76, Tasov Vladimíra Palasová, Tasov č.p.76, Tasov Simona Hradilová, U Stadionu č.p.379, Velká Bíteš Marie Smejkalová, Tasov č.p.210, Tasov Zdeněk Navrátil, Tasov č.p.211, Tasov Jana Navrátilová, Tasov č.p.211, Tasov Zdeněk Pospíšil, Tasov č.p.215, Tasov Petr Kostelenec, Ostrov nad Oslavou č.p.181, Ostrov nad Oslavou Karel Matoušek, Tasov č.p.5, Tasov Zdeněk Krejčí, Tasov č.p.11, Tasov Bohumila Krejčí, Tasov č.p.11, Tasov Jiří Cejnek, Tasov č.p.242, Tasov Věra Cejnková, Tasov č.p.242, Tasov Mojmír Krejčí, Tasov č.p.7, Tasov Josef Mladý, Tasov č.p.144, Tasov Milan Mladý, Tasov č.p.8, Tasov Vladimír Smejkal, Tasov č.p.223, Tasov Markéta Kuřecová, Bezděkov č.p.1836/81, Velké Meziříčí Antonín Weber, Zdenky Vorlové č.p.2160, Velké Meziříčí Dana Novotná, Radkov č.p.8, Moravská Třebová 1 Marie Skryjová, Bezděkov č.p.1729/59, Velké Meziříčí Antonín Vrba, Tasov č.p.162, Tasov Milada Vrbová, Tasov č.p.162, Tasov Karel Mazáč, Tasov č.p.183, Tasov Antonie Mazáčová, Tasov č.p.183, Tasov Ing. Jaroslav Šafránek, Kyjevská č.p.303/9, Starý Lískovec, Brno 25 Růžena Šafránková, Kyjevská č.p.303/9, Starý Lískovec, Brno 25 Stanislav Jirák, Tasov č.p.188, Tasov Marta Jiráková, Tasov č.p.188, Tasov Ladislav Vítámvás, Tasov č.p.207, Tasov Milada Rušková, Tasov č.p.224, Tasov Ivan Fučík, Tasov č.p.234, Tasov Ivana Fučíková, Tasov č.p.234, Tasov Tomáš Vala, Tasov č.p.118, Tasov Vladimír Matoušek, Tasov č.p.260, Tasov Jana Mladá, Tasov č.p.144, Tasov Hana Krčmářová, Tasov č.p.140, Tasov Radim Rybníček, Budišov č.p.284, Budišov u Třebíče Marie Klapalová, Tasov č.p.102, Tasov Ing. Pavel Netolička, Tasov č.p.245, Tasov Petra Křížová, Zikova č.p.2110/16, Líšeň, Brno 28 Hana Prudíková, Zikova č.p.2110/16, Líšeň, Brno 28 Jan Ryšavý, Tasov č.p.140, Tasov Alena Urbánková, Tasov č.p.140, Tasov Zdeňka Oulehlová, Tasov č.p.251, Tasov Ing. Libor Marek, Tasov č.p.262, Tasov Drahomíra Marková, Tasov č.p.262, Tasov 10

11 Radek Vala, Tasov č.p.216, Tasov Lucie Trutnová, Tasov č.p.244, Tasov Helena Malachová, Tasov č.p.179, Tasov František Kundela, Tasov č.p.16, Tasov Anežka Kundelová, Tasov č.p.16, Tasov Marek Sladký, Tasov č.p.20, Tasov Martin Pospíšil, Tasov č.p.121, Tasov Monika Zmeškalová, Tasov č.p.115, Tasov Mgr. Alena Tomandlová Ruxová, Tasov č.p.150, Tasov Josef Pořízek, Dreyerova č.p.598/10, Hlubočepy, Praha 52 Hana Staňková, Ot. Březiny č.p.479, Náměšť nad Oslavou Vladislav Koza, Tasov č.p.88, Tasov Lubomír Bačák, Tasov č.p.90, Tasov Vlastimil Hejátko, Oblá č.p.417/71, Nový Lískovec, Brno 34 Marie Zelená, Tasov č.p.71, Tasov Lukáš Zelený, Tasov č.p.71, Tasov Karel Hradil, U Stadionu č.p.379, Velká Bíteš Roman Holomek, Nová č.p.140/1, Popůvky, Troubsko Bohuslav Pavlíček, Tasov č.p.114, Tasov Helena Pavlíčková, Tasov č.p.114, Tasov Ladislav Pavlíček, Tasov č.p.39, Tasov Pavel Pavlíček, Tasov č.p.39, Tasov Anna Pavlíčková, Tasov č.p.39, Tasov Jarmila Jičínská, Tasov č.p.38, Tasov Hana Hrbková, Tasov č.p.173, Tasov Roman Kosour, Polní č.p.962/6, Velké Meziříčí Dagmar Kosourová, Polní č.p.962/6, Velké Meziříčí Květuše Horázná, Tasov č.p.194, Tasov Martin Helešic, Neumannova č.p.130/40, Pisárky, Brno 2 Jarmila Řezáčová, Demlova č.p.1025/35, Horka, Třebíč 1 Jiří Drápela, Tasov č.p.33, Tasov Petr Drápela, Tasov č.p.33, Tasov Ing. Marta Drápelová, Tasov č.p.33, Tasov Josef Burian, Tasov č.p.34, Tasov Jiřina Burianová, Tasov č.p.34, Tasov Radek Požár, Tasov č.p.124, Tasov Alois Robotka, Tasov č.p.35, Tasov Alois Robotka, Tasov č.p.35, Tasov Eva Miličková, Kunzova č.p.8, Brno 2 Libor Hejátko, Tasov č.p.147, Tasov Jarmila Pojerová, Tasov č.p.236, Tasov Tomáš Holík, Tasov č.p.265, Tasov Miroslav Holík, Tasov č.p.265, Tasov Dagmar Holíková, Tasov č.p.265, Tasov Jiří Staněk, Tasov č.p.180, Tasov Zdeňka Staňková, Tasov č.p.180, Tasov Marie Vlčková, Tučkova č.p.920/30, Veveří, Brno 2 Vladimír Teplý, Foustkova č.p.3020/7, Žabovřesky, Brno Milouš Haas, Heyrovského č.p.605/1, Bystrc, Brno 35 Jana Slámová, Police č.p.53, Police u Jemnice CONTENT, s.r.o., Příkop č.p.838/6, Brno 2 E.ON Česká republika, s. r. o., Vratislavovo nám. 118, Nové Město na Moravě Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, Brno Lesy ČR, s.p., Oblastní správa toků Brno, Jezuitská 13, Brno 2 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p.11, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Vysočina, P.O. Box 134, Praha 3 Vodárenská a.s. Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč Dotčené orgány: MěÚ - odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická č.p.29/1, Velké Meziříčí MěÚ-odbor životního prostředí, Radnická č.p.29/1, Velké Meziříčí Datová schránka: 11

12 Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, Žďár nad Sázavou 1, DS: OVM, ntdaa7v Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, Žďár nad Sázavou 1, DS: OVM_R, py2ivam Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, Jihlava, DS: OVM, ksab3eu Obecní úřad Tasov, Tasov č.p.240, Tasov, DS: OVM, vxmbg6y Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup (na elektronické úřední desce). Za den doručení rozhodnutí se považuje patnáctý den po dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desku MěÚ Velké Meziříčí. Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 12

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05306/2014/P MeUSM/01912/2015 Kateřina Pummerová 572

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily Č. j.: SÚ/2872/15 Spis. značka: SÚ 2141/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

Městský úřad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk.

Městský úřad Šumperk - odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@musumperk. Městský úřad Šumperk odbor výstavby Jesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 IDDS: 8bqb4gk, epodatelna: posta@musumperk.cz Sp.zn.: 50517/2011 VYS/NAMA Šumperk, dne 28.6.2011 Č.j.: MUSP 71073/2011

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2012-1138/HH Rousínov, dne 27. února 2012 Sp. zn.: 2400/2012-199/HH

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

*MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MULNX00KB1FW* *MULNX00KB1FW* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/10510/2014/SU/PM Louny 21.11.2014 Číslo jednací: MULNCJ

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/6255/2010/HÁ V Jindřichově

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí *muslvp14v009pf* MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /06.03.2014 Číslo jednací: OŽP-ČJ/36456-14/MOU

Více

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ

2013/3350/V/CHRM 36635/2013 330 V/5 Ing. Martina Chromá 499 803 195 chroma@trutnov.cz ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov odbor výstavby oddělení územního řízení a stavebního řádu SPIS. ZN.: Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL:

Více

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ

V Y R O Z U MĚNÍ. Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2855/2011-25-Ca-ÚŘSP-Vyro-/ Pozořice, dne: 19.9.2012 Vyřizuje: Bronislava Častková E-mail: su.pozorice@volny.cz Telefon: 544 226 055

Více

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov O Z N Á M E N Í O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Obecní úřad Štěpánov, stavební úřad Horní 444/7, 783 13 Štěpánov Č.j: 512/2012-2/Kr/STRI/STEP Štěpánov, dne: 23.6.2012 Vyřizuje: Jan Krejčí E-mail: stavebni@stepanov.cz Telefon: 585 387 267 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 9141/2012/OÚPSŘ-328/Fi 22.10.2012 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Magistrát města České Budějovice VÝZVA

Magistrát města České Budějovice VÝZVA Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o. Chebská 282 356 04 SOKOLOV Spisový znak: 328.3 Archiv.znak: A/ 20 Váš dopis

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4796/2014/ÚPSÚúPI - 3/PI//STRI/StPo ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 14978/2014 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 330 SK. ZNAK/ LHŮTA: V/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat

ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ. p r o d l u ž u j e. silnice II/150 Ohrozim - obchvat M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./0044/2013/3 Č.j. :

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 3891/11/STAV/Me Vyřizuje: Telefon: Melichová 321 612 135 Český Brod, dne 6.4.2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3377/2010/Ka Č. J.: 4112/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Spis. zn.: 11106/OST/10 Pol V Rokycanech:14.2.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 1318/OST/11 Jaroslav Polák

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6245/2008-1539/VLJ Rousínov, dne 18. února 2009 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY ROZHODNUTÍ. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 4242/OST/12 Štv V Rokycanech: 9.6.2014 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany MeRo/3377/OST/14

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./355/2011/Šu Hanušovice, dne 3.6.2011 Č.j. MUHA 3657/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./355/2011/Šu Hanušovice, dne 3.6.2011 Č.j. MUHA 3657/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č.

Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 2042/184-UR/2010/Kr Trhové Sviny, dne 19.3.2010 Vyřizuje : František Kříha 8608/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

Lednice - vodovod a kanalizace ulice Břeclavská

Lednice - vodovod a kanalizace ulice Břeclavská S00RP00GPUU3 SOORXOQHYZHN Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 41618/2011 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeciav, dne 11.08.2011 Č.J.: MUBR 54597/2011

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov

Dalibora Hebláka, nar. 21.6.1976 bytem Dolní Sukolom č. 1073, 783 91 Uničov Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Pracoviště Jesenická 31 Odbor/oddělení odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 Fax.: (+420) 583 213 587 Naše č. j.: MUSP 112285/2014 Naše sp. zn.: 97363/2014

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VÝST/0566/2010/Se VÝST/0092/2010/Se/1-B --- --- 7 1 x situace (obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí) VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 2383/2012/OÚPSŘ-330/Pa-15 25.07.2012 Vyřizuje: Ing. Pačevová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/793/11 ŽP/4724/11/Šp Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4136/2010/Ba Č. J.: 4878/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. R o z h o d n u t í

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno. R o z h o d n u t í Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 143118/2012 Sp. zn.: S-JMK 143118/2012 OD Brno 12.02.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í Krajský úřad

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 37913/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 98524/2013 VYS/LUVE odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01CTFDK* Datum: 24.4.2014 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 19354/14-NOV 4037/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420 388 459 087 FAX: +420 388 459 086 E-mail: petr.novy@mesto.vimperk.cz Datum: 22.09.2014 Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU MĚSTSKÝ ÚŘAD KAMENICE NAD LIPOU Odbor výstavby a životního prostředí nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ODPOVĚDNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: VŽP/2402/2011/Hd

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1642/2012/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 4.10.2012

Více

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm Odbor výstavby a územního plánování Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: MěÚ/Výst/03634/2009//Mi-19 Rožnov pod Radhoštěm, dne 23.11.2009 Č.j. dokumentu:

Více

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Miluše Brudná Nýdek 346 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ OBECNÍ ÚŘAD NÝDEK Stavební úřad Nýdek č. 281, 739 96 Nýdek Č.j: OÚN/00782/2012 Sp. zn.: OÚN/328/00694/2012/Li Doporučeně: vyřizuje: Ing. Stanislava Lisztwanová, Jaroslav Brudny tel.: 558 985 121 Nýdek

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Úřad městyse Luka nad Jihlavou, stavební odbor 1. máje 76, Luka nad Jihlavou Č.j: 2012/680/197-328/24-5 Luka nad Jihlavou, dne: 28. 5. 2012 Vyřizuje: Roman Göth E-mail: stavebniurad@lukanadjihlavou.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3822/11/VYS/ V Sušici dne: 8.11. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: +420 972 524 098

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou)

ROZHODNUTÍ (veřejnou vyhláškou) Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ PO VO LENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ PO VO LENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor dopravy a silničního hospodářství náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax:376 540 112 Zn: 1193/12/DOP/Pa V Sušici dne: 2.

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: OŽPV/473/08/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavební úřad, B.Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 32 č.j.: spis. znak 44850/2010/OSÚ/PM-8 330 vyřizuje: Petr Machata tel: 465 466 167 Vysoké Mýto, dne 14.12.2011 Obec

Více

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2. I Viz rozdělovník: ROZHOD UTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ.

Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2. I Viz rozdělovník: ROZHOD UTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice Internet: hllp://www.c-budejovicc.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 464/2013/2300/11 Č.sp. 5324/2012/2300/11 V Letohradě dne 24.1.2013

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/4008/2010/HÁ V Jindřichově

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE. Územní rozhodnutí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE. Územní rozhodnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÁ KAMENICE STAVEBNÍ ÚŘAD Náměstí Míru 219, 407 21 Česká Kamenice Č.j.: SÚ-10497/15-La - 988/2015 Česká Kamenice, dne 21. března 2016 Oprávněná úřední osoba: Jaroslava Landsmanová Tel.:

Více

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada

Archeoskanzen Dobšice - herní prvky poz. parc.č. 36 zahr. a změna využití území ze zahrady na ost.pl. poz. parc.č. 34 a 36 zahrada M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M Ě S T E C K R Á L O V É stavební úřad Náměstí Republiky 1, 289 03 Městec Králové Spis.značka: Č.j.: Výst/01053/11 04258/11/Výst/VITA Vyřizuje: Ing. Křížová Tel: 325 643 403 Městec

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o změně územního rozhodnutí vydaného pod č.j. SÚ/85/213/2007 ze dne 29.3.2007 veřejnou vyhláškou Obecní úřad Lutín, okres Olomouc stavební úřad Olomoucká 131, 783 49 Lutín, telefon 585944286; fax 585944286 Č.j. SÚ/8/1944/2012/2013 V Lutíně dne 9.1.2013 Vyřizuje : Ing. Drahoslava Mačáková e-mail: dmacakova.ou@lutin.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4887/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1445/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3138/15/393 Č.J.: MUH/ 34429/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 07.08.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

umístění stavby vrtané studny + čerpadlo

umístění stavby vrtané studny + čerpadlo umístění stavby vrtané studny + čerpadlo Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p

Městský úřad Bučovice Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Tel.: 517324445 Fax: 517 324 431 Email: gazda@bucovice.cz Městský úřad Bučovice ", Odbor ZP a SV - oddělení stavebního úřadu Jiráskova 502, 685 01 Bučovice rčo. 00291676 ID DS: td3be8p Vyřizuje: V áš dopis

Více

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2 Č.j.: MBE/31431/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 15. října 2012 Spis zn.: 7059/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická

Více

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta A/20 Č. j. SMOL/041671/2016/OZP/VH/Gib

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více

Počet listů: 5 Příloh/listů: PD ARBOR, č.zak. 04-232011 05/2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Počet listů: 5 Příloh/listů: PD ARBOR, č.zak. 04-232011 05/2011 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 6527/2011/145Pa Č.j.:SÚ3312/12/145 Kyjov, dne 12.3.2012 Vyřizuje: Pavka Petr, Ing., tel. 518 697 417, e-mail:p.pavka@mukyjov.cz

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 7104/2012/243Vá Č.j.:SÚ47818/12/243 / SÚ 7104/2012/243Vá Kyjov, dne 8.11.2012 Vyřizuje: Vávrová Simona, tel. 518 697 544, e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.3055/3129/10-Ř V Nové Bystřici dne 22.9.2010 Č.j.: 4330/10/SU Vyřizuje: Tel.:

Více

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e

datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U T Í 1. p o v o l u j e O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Čj.: KUJCK 22373/2014 OZZL Sp.zn.: OZZL 12602/2014/2 datum: 8.4. 2014 vyřizuje: Ing.Pavel Pöschko telefon: 386 720 719 R O Z H O D N U

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/3736/2014/we Ing. Zdeněk Werner 777265736 17.3.2015 Č.j.: MěÚ/0882/2015/Wer e-mail: zdenek.werner@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více