PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŢÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŢÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY"

Transkript

1 22/03/2011 Úřad RR RS SČ PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŢÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY ROP SČ Zpracovala: Ing. Renata Merhautová

2 Program 1. Postupy a průběh administrativní kontroly Zjednodušené ţádosti o platbu 2. Způsob financování projektů 3. Zjednodušená ţádost o platbu 4. Příloha č. 1 Výkaz výdajů vynaloţených příjemcem soupiska daňových dokladů/faktur 5. Příloha č. 2 Kopie účetních dokladů 6. Příloha č. 3 Výpisy z bankovních účtů 7. Příloha č. 4 Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu 8. Účetnictví projektu 9. Monitorovací zpráva část A 10. Monitorovací zpráva část B 11. Monitorovací zpráva o zajištění udrţitelnosti projektu 12. Oznámení příjemce o změnách projektu 13. Kontrola hospodárnosti vynaloţených výdajů na projekt 14. Zadávací řízení 2

3 Průběh administrativní kontroly Zjednodušené ţádosti o platbu ŢOP včetně příloh příjemce předkládá vţdy současně s monitorovací zprávou nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení realizace finanční fáze projektu nebo do 60 kalendářních dnů po ukončení realizace celého projektu. Lhůta k administraci ŢOP ze strany ORPP, vč. vystavení formulářů F1 a F2 je stanovena na 25 pracovních dnů od jejího převzetí + 5 dnů k proplacení OFÚ. Pokud jsou shledány nedostatky vyzve FM výzvou k doplnění dokumentů a dokladů příjemce aby vše doplnil do 5 10 dnů. Ve výzvě příjemce poučí o přerušení lhůty pro administraci ŢOP do doby neodstranění nedostatků. Po doplnění začne během jiţ přerušená lhůta. 3

4 Postup administrativní kontroly Zjednodušené ţádosti o platbu Předání podkladů ţádosti o platbu od příjemce příslušný manažer vystaví předávací protokol (1x pro příjemce, 1x do složky projektu) kontrola formuláře benefit ŽOP unikátní klíč s MONITem, podpis odpovědné osoby, doložené přílohy fyzicky s podpisem odpovědné osoby kontrola originálů a kopií (stejně uspořádány) číslování jako v soupisce, originály budou na místě zkontrolovány s kopiemi, orazítkovány ( spolufinancováno z ROP ) a vráceny žadateli dodat i s účtovacím předpisem (i datum a podpis osoby odpovědné za zaúčtování) číslo bankovního účtu dodavatele uvedeného na faktuře musí souhlasit s číslem účtu ve smlouvě Kompletní dokumentace VŘ: Příjemce doloží kopii dokumentů vztahujících se k VŘ, kopii nejvhodnější nabídky a originály všech nabídek. V rámci kontroly příloh je nutno provést popř. dokončit kontrolu VŘ. 4

5 Způsob financování projektů platba ex-post tento způsob financování je aplikován u projektů v prioritních osách 1, 2 a 3 pro výzvy č způsobilé výdaje musí být při předložení ŽOP uhrazené příjemcem, řádně dokladované a zaúčtované po administraci ŽOP ze strany ORPP, převede OFÚ prostředky na účet příjemce. Doporučená kontrola k uznatelnosti vynaloţených výdajů za stavební práce, dodávky či sluţby oproti výsledku výběrových řízení nad 200 tis. Kč: Fakturovaná plnění daňových dokladů za stavební práce nejlépe zkontrolovat oproti smlouvě o dílo a celkovému soutěženému výkazu výměru stavby > dílčí plnění > smluvní rozpočet projektu za jednotlivé položky Kontrola uzavřených smluvních cen ze smluv o dílo > faktury > čerpání finančních prostředků za jednotlivé položky rozpočtu, aby nedošlo k přečerpání položek ze strany příjemce nebo proplacení nad schválenou výši položek ve smluvním rozpočtu projektu 5

6 Způsob financování projektů modifikovaný ex-post Modifikovaný systém plateb spočívá v proplacení způsobilých výdajů, které jsou ze strany příjemce řádně doloženy daňovými doklady (fakturami apod.) od dodavatelů, ale příjemce je dosud neuhradil. Administrace ŽOP se oproti dosavadnímu systému ex-post plateb liší pouze mírně, žadatel musí zejména v záhlaví ŽOP v Benefitu zaškrtnout, že se jedná o modifikovanou platbu. Příjemce oba typy výdajů zřetelně odliší v soupisce faktur, která je přílohou Zjednodušené žádosti o platbu V rámci ŢOP můţe příjemce ţádat proplatit dva typy výdajů (s výjimkou zálohových faktur): způsobilé výdaje uhrazené příjemcem, řádně dokladované a zaúčtované způsobilé výdaje podložené odpovídajícími daňovými doklady od dodavatelů/smluvních partnerů dosud neuhrazené příjemcem. K těmto dokladům musí být doložen návrh zaúčtování. Po administraci ŢOP ze strany ORPP, převede OFÚ prostředky na účet příjemce. Příjemce následně proplatí a zaúčtuje všechny dosud neuhrazené výdaje do 10 pracovních dnů od převedení prostředků na účet projektu a dokladuje příslušnému FM proplacení dodavateli/dodavatelům spolu s řádným zaúčtováním. 6

7 Formulář Zjednodušená ţádost o platbu Formulář Ţádosti o platbu se vyplňuje v Benefitu ne na formuláři ve Wordu! pole celkové výdaje: celkové způsobilé výdaje v rámci dané ŽoP + celkové nezpůsobilé výdaje v rámci dané ŽoP + vlastní podíl žadatele v rámci dané ŽoP pole skutečné příjmy: neuvádět připsané úroky na účtu jako příjem projektu záměna celkových způsobilých výdajů projektu tedy celkové sumy v soupisce faktur a celkové částky dotace z Regionální Rady. Požadované finanční prostředky z ROP SČ musejí vždy odpovídat schválené míře dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace. vrácení k dopracování storno finalizace - po předání Žádosti o platbu ŘO je možné v případě nalezení chyb či nesrovnalosti Žádost vrátit k dopracování. Pracovník ŘO změní stav ŽOP v systému MONIT7+ na stav Vrácena k dopracování. V BENEFIT7 se tento stav zobrazí na dané ŽOP a v nabídce vlevo se zaktivní tlačítko Storno finalizace, po provedení storna se žádost opět otevře k editaci a je možné opravenou Žádost o platbu opět importovat do MONIT7+, kde se původní žádost přepíše, příkazem načíst data z MONIT7+. Spolu s ŽOP je automaticky vrácena i příslušná MZ, kterou lze také editovat po provedení storna finalizace. 7

8 Formulář Zjednodušená ţádost o platbu Kap. 3 finanční údaje = uvedené částky na soupisce faktur plátce DPH sloupec výdaj bez DPH neplátce i plátce (čestné prohlášení o DPH) sloupec částka celkem s DPH CZV celkem = součet částka celkem CZV investiční = součet INV výdajů ve sloupci 8 rozlišení výdaje CZV neinvestiční = součet NIV výdajů ve sloupci 8 rozlišení výdaje Kontrola požadované částky dotace celkem dle % poměru uvedeném ve Smlouvě o dotaci a součtu částky poměru financování podílu EU a SR v MONITu 8

9 Příloha č. 1 - Výkaz výdajů vynaloţených příjemcem soupiska daňových dokladů/faktur u neplátců DPH se vyplňují sloupce částky bez DPH a částka celkem částky celkem musí souhlasit s částkami na fakturách a se zaúčtováním v účetnictví úprava zaokrouhlení ručně kontrola účetních náležitostí účetního dokladu oproti údajům ve sloupcích název, IČ, DÚZP, částka bez DPH, DPH, částka celkem - název (OR), IČ (ARES), DÚZP u plátce DPH (datum dodání), DÚZP u neplátce DPH (datum vystavení dokladu) INV x NIV výdaje = údajům v účetních sestavách se zaúčtováním = poměr INV a NIV v kap. 10 finančním plánem za příslušnou ŽOP sloupec kód způsobilého výdaje, kontrola čerpání s rozpočtem projektu a přehledem způsobilých výdajů (částky v součtu za jednotlivé hlavní položky a podpoložky se musí rovnat součtu v soupisce) pořadová čísla 1,2,3 = sloupec č.8 přílohy č. 4 Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu ve sloupci nazvaném Číslo dokladu (faktury) se uvádí číslo faktury dodavatele. Sloupec nazvaný Pořadové číslo slouží jen jako pořadové číslo daného dokladu/faktury na soupisce. Číslování dokladů slouží pro orientaci finančních manažerů ORPP při kontrole Žádosti o platbu. Daňové doklady se číslují vzestupně a na faktuře se označují např. v pravém horním rohu. V případě uhrazených a neuhrazených výdajů se pokračuje v číselné řadě v rámci jedné žádosti o platbu. Doklady se číslují pro každou žádost o platbu zvlášť. 9

10 10 Příloha č. 1 - Výkaz výdajů vynaloţených příjemcem soupiska daňových dokladů/faktur

11 11 Příloha č. 1 - Výkaz výdajů vynaloţených příjemcem soupiska daňových dokladů/faktur

12 12 Příloha č. 1 - Výkaz výdajů vynaloţených příjemcem soupiska daňových dokladů/faktur

13 Příloha č. 2 Kopie daňových dokladů Prokázání doklady v účetnictví: příjmové a výdajové pokladní doklady, interní vnitřní doklady, daňové doklady (faktury), smlouvy, zjednodušené daňové doklady Prokazující doklady: mandátní smlouva, smlouva o dílo, objednávka, dodací list, předávací protokol, protokol o převzetí stavby, doklad o zaúčtování, likvidační list, zjišťovací protokol a krycí list u stavebních prací, soutěžený výkaz výměr, soupis provedených prací či činností, cestovní příkaz, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, pracovní smlouva, výkaz práce (timesheet) Prokázání způsobilosti výdaje příloha č. VII, příloha č. IX PPŽP příslušné výzvy Kontrola plnění: náklady spojené se stavbou dle položkového rozpočtu výkazu výměru z výsledku výběrového řízení, který je přílohou smlouvy o dílo a který byl v nabídce vítězného uchazeče pro zadávací řízení jako slepý výkaz výměr. Přílohou přijatých daňových dokladů (faktur) za stavební práce by proto měl být přiložen konkrétní položkový rozpočet výkaz výměr na provedené a realizované stavební práce se zjišťovacím protokolem a krycím listem. faktura > soupiska > výpis o úhradě > zaúčtování > přehled CZV 13

14 Příloha č. 2 Kopie daňových dokladů Prokázání způsobilosti výdaje z pohledu účetnictví účtový rozvrh vztahující se k používaným analytickým účtům na projekt, účetní sestavu, že o výdajích na projekt je účtováno formou oddělené účetní evidence, účetní sestavy (opis hlavní knihy) používaných analytických účtů se zaúčtováním (předkontací) do nákladů či pořízení majetku třídy 5 a 0 (uhrazené, neuhrazené výdaje) spolu s likvidačními listy opatřený podpisovými doložkami ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole účetní sestavu (opis hlavní knihy) používaných analytických účtů se zaúčtováním úhrad u již zaplacených faktur třídy 2 (231 xx) účetní sestavy o zúčtování výdajů na investiční a neinvestiční podíl výdajů, ÚSC, DSO, městys: účetní sestavy o rozúčtování způsobilých výdajů a příjmů projektu v účetnictví na poměry evropského a národního podílu Nástroj a zdroj financování v souladu s vyhláškou č. 449/2009 Sb., tj. na evropský podíl (nástroj 38, zdroj 5), národní podíl (nástroj 38, zdroj 1), případně s rozlišením s rozúčtovaním na vlastní podíl města a podíl ze státního rozpočtu částečně způsobilý výdaj musí být v soupisce rozdělen na částku způsobilou a nezpůsobilou, zaúčtování způsobilé částky a nezpůsobilé částky výdaje je vedeno odlišně účetní sestavu o přeúčtovaných finančních prostředků za vynaložené výdaje s projektem k již uhrazeným fakturám spolu s doložením interního dokladu mzdy, bankovní poplatky účetní sestavy o přeúčtování jednotlivých výdajů nebo interní doklad o přeúčtování finančních částek mezi bankovními účty organizace a zvláštním účtem projektu 14

15 15 Prokazující účetní doklady

16 Příloha č. 3 Výpisy ze zvláštního bankovního účtu Veškeré způsobilé výdaje musí být zaplaceny ze zvláštního bankovního účtu. Kontrola doložených výpisů a bankovního čísla zvláštního účtu projektu se smlouvou o dotaci, oproti bankovnímu spojení uvedenému v záložce financování účty. Kontrola uhrazených výdajů částky z výpisu musí odpovídat částkám uvedeným v soupisce faktur ve sloupci celkem. veškeré způsobilé výdaje uhrazených faktur musí být v plné výši fakturované částky proplacené ze zvláštního účtu. v případě, že žadatel žádá o proplacení výdajů, které vznikly ještě před založením zvláštního účtu projektu, je třeba doložit i bankovní výpisy z účtu, ze kterého byly tyto výdaje placeny (týká se např. výdajů na projektovou dokumentaci, výdajů na přípravu dokumentace pro podání Žádosti o poskytnutí dotace) V případě mzdových nákladů čerpaných z položek 2.1 a bankovních poplatků položky 1.8 příjemce doloží výpisy z bankovního účtu organizace spolu s výpisy ze zvláštního účtu o poukázání souhrnné částky za určité období. Dále příjemce doloží interní vnitřní doklad, účetní sestavu o přeúčtovaných finančních prostředků z účtu příjemce na zvláštní účet a následnou vratku finančních prostředků 16

17 Příloha č. 3 Výpisy ze zvláštního bankovního účtu Splatnost daňových dokladů/faktur: Délka splatnosti daňových dokladů/faktur závisí na dohodě mezi příjemcem dotace/objednatelem a dodavatelem/zhotovitelem není Pravidly ROP RS SČ stanovena. Musí být platby za nezpůsobilé výdaje projektu (uvedené v rozpočtu uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace) hrazeny ze zvláštního účtu projektu? Příjemce má povinnost zřídit zvláštní bankovní účet či podúčet projektu za účelem zajištění transparentnosti plateb prováděných v souvislosti s projektem. Z tohoto účtu musí být uhrazeny veškeré způsobilé výdaje. Výjimkou je čerpání bankovního úvěru - viz následující bod. Čerpání úvěru, který banka neumoţňuje převádět přes zvláštní účet projektu: V takovém případě je nutné číslo účtu, přes který je úvěr čerpán, uvést ve Smlouvě o poskytnutí dotace. V případě, že číslo předmětného účtu není známo před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace, je nutno uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Pokud příjemce nenahlásí že hradí výdaje spojené s projektem z úvěru jsou výdaje považovány za nezpůsobilé! 17

18 Příloha č. 4 Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu sloupec 1 druh výdaje (dle smluvního rozpočtu) uvádět kód výdaje z rozpočtu, tj. např pořízení staveb formou výstavby, projektová dokumentace sloupec 2 celkem dle platného smluvního rozpočtu tj. rozpočet, který je přílohou Smlouvy o poskytnutí dotace sloupec 3 prokázané výdaje za minulá období sloupec 5 aktuálně prokázané výdaje za žádost o platbu tj. monitorovací období sloupec 7 součet sloupců 4 a 6 tj. procenta, v případě překročení rozpočtu samozřejmě uvést i nad 100% 18

19 19 Příloha č. 4 Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu

20 Účetnictví projektu příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. v souladu s čl. 60, písm. d) obecného nařízení je nezbytné, aby transakce související s projektem byly odděleně identifikovatelné od ostatních účetních transakcí s projektem nesouvisejících, aniž by tím byly dotčeny vnitrostátní účetní předpisy. příjemce dotace je tedy povinen zabezpečit vedení analytického účetnictví souvisejícího s projektem, na který bude poskytnuta dotace, tzn. účtovat na zvláštní analytické účty (použije se stejný analytický znak u všech aktuálních účtů projektu), nebo na samostatné hospodářské středisko či zakázku. V praxi nejsou doloženy účetní sestavy dokladující oddělené zaúčtování výdajů projektu dle účtového rozvrhu a vnitřního předpisu účetní jednotky. analytickou účetní evidenci je nutné vést již od data registrace projektu (nevztahuje se na výdaje na projektovou dokumentaci, výdaje na přípravu dokumentace pro podání žádosti), resp. data přijatelnosti projektu u projektů zakládajících veřejnou podporu dle nařízení Komise (ES) č. 1628/2006; jinak se příjemce vystavuje nebezpečí, že vynaložené výdaje nebude možné náležitě zkontrolovat a budou považovány za nezpůsobilé. 20

21 Účetnictví projektu Pokud příjemce vede daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů musí: příslušný doklad splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, předmětné doklady být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu, uskutečněné příjmy a výdaje vést analyticky ve vztahu k projektu, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vztahují k projektu. 21

22 Účetnictví projektu Upřesnění oddělené účetní evidence výdajů projektů a zúčtování příjmu dotace z ROP Střední Čechy v účetnictví ÚSC a DSO ke stažení z webových stránek Domů > Dokumenty k ROP > Další podklady pro přípravu Žádosti Ke každé žádosti o platbu je nutno doložit účetní sestavu prokazující rozúčtování způsobilých výdajů projektu v účetnictví na poměry evropského a národního podílu příjemce dotace ÚSC a DSO prokazuje veškeré výdaje související s projektem formou oddělené účetní evidence dle Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP SČ a Pokynů pro žadatele a příjemce platných pro danou výzvu. způsob oddělené účetní evidence by měl být ošetřen ve vnitřních předpisech příjemce, týkajících se účetnictví, a v účtovém rozvrhu. Možných způsobů je více, vždy záleží na rozhodnutí konkrétního příjemce. Lze využít např.: číslováním akcí v ORG, číslováním akcí v ORJ, atd.. je nutné, aby veškeré způsobilé výdaje týkající se projektu byly označeny způsobem, který si příjemce zvolí. u výdajů projektů nebudou uváděny žádné státní účelové znaky. 22

23 Účetnictví projektu způsobilé výdaje projektu musí být v účetnictví rozděleny v poměru na evropský a národní podíl Nástrojem a Zdrojem financování, tj. dle jejich procentního podílu na celkových způsobilých výdajích (viz Smlouva o poskytnutí dotace), a to dle vyhlášky č. 16/2001 Sb. a 449/2009 Sb. v platném znění. jako nástroj bude uveden ROP Střední Čechy: 38 jako zdroj financování pro podíl EU: 5 jako zdroj financování pro národní podíl: 1. (Národní podíl je část dotace od RR pokud není příjemci poskytován pouze podíl EU viz Smlouva o poskytnutí dotace - a vlastní prostředky příjemce). u fakturovaných nezpůsobilých výdajů spojených s projektem, není potřebné rozlišovat nástroj a zdroj, jelikož jsou hrazeny z vlastních zdrojů příjemce, a které se do soupisky účetních dokladů neuvádějí. 23

24 Účetnictví projektu Při účtování příjmu dotace bude příjemce postupovat dle avíza, které obdrţí po provedené úhradě Ţádosti o platbu. Dotace bude zaúčtována dle následujících pravidel: neinvestiční prostředky na položku 4123 a investiční na 4223, dle podílů EU a národních prostředků uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace s účelovými znaky vydanými Ministerstvem financí s předčíslím 82xxx: neinvestice RR (SR + KR) neinvestice EU investice RR (SR + KR) investice EU dle podílů EU a národních prostředků uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace se zdrojem financování 5 nebo 1, všechny prostředky vždy s nástrojem

25 Monitorovací hlášení Monitorovací hlášení (MH) viz. Pokyny pro žadatele a příjemce (PPŽP) o o o o o Bez Zjednodušené žádosti o platbu (ZŽP) Příjemce předkládá kaţdých 6 měsíců od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v tištěné i elektronické podobě, do 30 kalendářních dnů po ukončení finanční fáze. Není předkládáno, je-li v rozmezí max. 30 kalendářních dnů předložena MZ. Část A MH údaje vyplněné příjemcem v IS BENEFIT7 Část B MH údaje vyplňované příjemcem do formuláře, který je přílohou PPŽP. 25

26 Monitorovací zpráva Monitorovací zpráva (MZ) viz. Pokyny pro žadatele a příjemce (PPŽP) o o o o Se zjednodušenou žádostí o platbu (ZŽP) Příjemce předkládá v souladu s finančním plánem, který je přílohou smlouvy o poskytnutí dotace (v tištěné i elektronické podobě) do 30 kalendářních dnů po ukončení finanční fáze ( v případě závěrečné MZ do 60 kalendářních dnů) Část A MZ údaje vyplněné příjemcem v IS BENEFIT7. Část B MZ údaje vyplňované příjemcem do formuláře, který je přílohou PPŽP. 26

27 Monitorovací zpráva Datum Sledované období od u 1.MZ = datum podpisu smlouvy Datum Sledované období do u 1.MZ = datum ukončení první finanční fáze projektu Datum Sledované období do u závěrečné MZ = datum ukončení fyzické realizace projektu Datum Sledované období do u závěrečné MZ + 60 kalendářních dní = datum ukončení projektu Zároveň: Datum Předpokládané předloţení ŢoP / datum na finančním plánu = Datum Sledované období do u MZ teprve poté začíná běţet 30ti/60ti denní lhůta na předloţení 27

28 Monitorovací zpráva - část A k bodu 3: Indikátory zprávy/hlášení + přílohy č. 4: Vycházet z indikátorů obsažených ve smlouvě o poskytnutí dotace, ne v Žádosti. Splnění hodnot indikátorů je závazné! Doklady o plnění monitorovacích indikátorů (protokoly o provedených zkouškách apod.) - pokud je těchto dokladů velké množství, např. u větších projektů, je možné po dohodě s PM doložit pouze hlavní, rozhodující protokoly a doklady a pořídit seznam nedodaných podkladů s poznámkou, že jsou uloženy a k nahlédnutí u příjemce. k bodu 4: Výběrová řízení: chybně nevyplněny údaje o předpokládané a skutečné ceně VŘ, nezadaný vítězný dodavatel předmětné VŘ (u VŘ ve stavu Ukončeno a Nenaplněno ) Nesprávně vyplněné údaje týkající se zadávacích řízení. Chybějící podklady k výběrovému řízení (např. doložení dokladů o uveřejnění VŘ dle typu zadávacího řízení, doklad o odeslání výzev a výsledků výběrového řízení apod.). 28

29 29 Monitorovací zpráva - část A

30 !!!V rámci úprav informačního systému došlo v oblasti výběrových řízení ke změně vzhledu a struktuře vyplňovaných dat v B7. Postup je ke stažení na webových stránkách v sekci Žádost BENEFIT7!!! k bodu 5: Publicita projektu + příloze č. 5: Chybějící elektronická podoba fotodokumentace k projektu či chybějící stručné popisky fotografií a datum pořízení (nutno uvádět alespoň měsíc/rok). Chybějící fotodokumentace k povinné publicitě projektu (např. billboardy, plakety, apod.). Chybí vyplněny údaje ke každému ze zvolených způsobů zajištění publicity kolonku aktuální stav nebo-li způsob, jak byly splněny podmínky publicity v rámci projektu. k bodu 6: Rovné příležitosti Chybí vyplněny údaje ke každému z kritérií kolonku aktuální stav nebo-li způsob jak byly splněny navrhované kritéria. 30

31 Monitorovací zpráva - část A K bodu 7: Environmentální kritéria: Chybí vyplněny údaje ke každému ze zvolených aktivit, opatření a dopadu v kolonce aktuální stav nebo-li způsob, jak byly splněny podmínky zvolených kvantifikovatelných a nekvantifikovatelných environmentálních kritérií. k bodu 8: Rozpočet projektu: Při podání průběžné monitorovací zprávy nebo hlášení je vyplněn rozpočet dle Smlouvy o poskytnutí dotace. Až při závěrečné platbě je tento rozpočet přepracován a aktualizován dle skutečně vynaložených výdajů na projekt. O změnu rozpočtu v průběhu realizace projektu zažádá příjemce příslušného FM (příjemce v tu chvíli nemá rozpracovanou MZ se ŽOP v B7) k bodu 10: Finanční plán: Uvádět skutečně proplacené finanční částky z poskytnuté dotace RR, aktualizovat finanční částky mezi jednotlivými žádostmi o platbu podle plánovaných výdajů s vazbou na čerpání investičních a neinvestičních výdajů. Aktualizovaná celková částka dotace z RR i jednotlivé podíly neinvestičních a investičních výdajů ve finančním plánu musí činit max. možnou míru podpory uvedenou ve Smlouvě o poskytnutí dotace např. obce 92,5%. 31

32 Monitorovací zpráva část B Upraveno Metodickým pokynem č. 12 (část A v IS Benefit, část B textová část vyplněná ve formátu doc, docx) Časté nedostatky při zpracování MZ část B: k bodu 1: Údaje o projektu a monitorovací zprávě: data projektu (zahájení, zahájení fyzické realizace, ukončení fyzické realizace a ukončení) často neodpovídají údajům uvedeným ve smlouvě - nutno sjednotit. V případě odchylky je nutné ohlášení změny v souladu s pravidly ROP k bodu 3: Popis realizace projektu za monitorované období: popis realizace bývá dosti stručný na úkor výstižnosti (viz v MZ podrobný popis provedených prací ) k bodu 9: Kontroly: uvádět veškeré kontroly včetně těch, které byly již provedeny i pracovníky ÚRR 32

33 Monitorovací zpráva část B k bodu 4: Plnění harmonogramu a finančního plánu: v případě neplnění harmonogramu prací bývá zcela nedostatečné zdůvodnění, nutné podložit zdůvodnění relevantními dokumenty (zápisy v SD, zápisy z jednání, aktual. HMG apod., uvádět nápravná opatření aj.). V souladu s pravidly ROP ohlašovat změny tam, kde je to PPŽP vyžadováno. U změny finančních plánů je jedna výjimka - došlo li k nenaplnění finančního plánu z důvodu ležících na straně poskytovatele dotace (viz např. opakovaně prodloužený termín pro podpis Smluv o poskytnutí dotace, díky čemuž příjemce nemohl splnit plánovaný termín předložení MZ, ač byl jinak připraven), pak není nutno vyplňovat změnový formulář a postačí písemnou formou (i em) oznámit aktuální termín předložení 1. monitorovací zprávy, popř. předložit aktualizovaný finanční plán k bodu 6: Problémy při realizaci projektu: nebát se uvádět problémy při realizaci, je spíše běžné a normální, že se problémy vyskytují, v případě identifikace problému jsou tyto často nedostatečně popsány, popř. chybí informace, jak byl problém vyřešen či jak se řeší 33

34 Monitorovací zpráva část B k bodu 11: Popis zapojení partnerů do projektu: chybí údaje, kdy se partner zapojil do realizace projektu, jakým způsobem, případně kdy a jak předpokládá příjemce zapojení partnera do projektu a zda účast partnera na projektu probíhá v souladu s údaji obsaženými v Žádosti a ve Smlouvě o poskytnutí dotace. k bodu 12: Plnění finančního plánu projektu: Chybí informace o plánovaném čerpání dotace, příjemci často neuvedou přesně vypočítanou výši přesunu finančních částek do jiných finančních fází, neuvedou jak budou v dalším období čerpat fin. prostředky v poměrné části na neinvestiční a investiční podíl. ad příloha č. 2 MZ Přehled zadávacích řízení ve druhém sloupci Druh ZŘ uvádět i název ZŘ, v případě vícero ZŘ stejného druhu je jinak obtížné identifikovat, o kterou zakázku jde ve sloupcích 7 a 8 se uvádějí částky bez DPH 34

35 Monitorovací zpráva o zajištění udrţitelnosti projektu Monitorovací zpráva o zajištění udrţitelnosti projektu (MZoU) o o o o Příjemce předkládá MZoU po dobu 5ti let po ukončení projektu (v případě MSP pouze 3 roky) Datum Sledované období od u první MZoU je den následující po datu Sledované období do závěrečné MZ Datum Sledované období do u první MZoU je 12 měsíců po datu registrace závěrečné MZ Lhůta na předložení MZoU je stanovena na 30 kalendářních dní po datu Sledované období do příslušné MZoU Příklad: Sledované období závěrečné MZ: Registrace závěrečné MZ v M7+ (finalizace v B7): Sledované období první MZoU: Lhůta pro předložení první MZoU:

36 Oznámení příjemce o změnách projektu Změny projektu v průběhu realizace Smlouva o poskytnutí dotace článek VI změny projektu, PPŽP IV.2 výzvy, Metodický pokyn č. 19, 20 a 26) Nahlášení změn - formulář Oznámení příjemce o změnách projektu nebo kap. 7, 8 monitorovací zprávy v době pro ohlášení změny se blíží termínu pro předložení monitorovacího hlášení/monitorovací zprávy. Příjemce obdrţí Oznámení o řešení změn projektu s posouzením změny podle jejich závaţnosti buď jako o změně podstatné pro realizaci projektu vyžadující Dodatek ke Smlouvě nebo jako o změně nepodstatné nevyžadující dodatek ke Smlouvě. k bodu 7 a 8 MZ části B: Nepodstatné a podstatné změny projektu: - často chybí vyplněn výstižný popis změny, odůvodnění a řešení popsané buď navrhované změny nebo již změny vzaté ORPP na vědomí, nedoložené doklady (např. aktualizovaný finanční plán, rozpočet, harmonogram) - je nutné ohlašovat jakoukoliv změnu projektu viz PPŽP. Často jsou v MZ uváděny věci odlišně od projektu či smlouvy, ale tyto změny nejsou ohlášeny. Nerespektování této povinnosti může zapříčinit nezpůsobilost souvisejících výdajů, popř. uplatnění finančních korekcí či smluvních sankcí. 36

37 Kontrola hospodárnosti vynaloţených výdajů na projekt Platné pro výzvy č. 1 53; Pokyny pro příjemce a žadatele, Příloha č. 7 povinná příloha k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace; rozhodnutí ŘPS s odkazem na 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění p.p., a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění kontrola přiměřenosti nákladů - příjemce předloží podrobný výkaz výměr stavby, oceněný projektantem podle cenové soustavy ÚRS či jiných standardů např. Valback, Callida a to v elektronické podobě k předmětnému VŘ na stavební části. Tolerance od cen obvyklých a stavebních standardů max. 10% = nad tuto míru uplatnění finančních korekcí. podrobný položkový výkaz výměr stavby = součást zpracované projektové dokumentace k provedení stavby, v podobě souhrnné části a podrobné části, jež obsahuje jednotlivé položky. Každá položka výkazu výměru musí obsahovat pořadové čísla, číselné zatřídění položky, popis položky vymezující druh a kvalitu prací, měrnou jednotku, počet měrných jednotek, jednotkovou cenu a cenu celkem. POZOR za nevyhovující zpracování stavebního výkazu výměru se považuje zatřídění tzv. agregovaných položek (kompletů, souborů, sad). 37

38 Zadávací řízení NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY: Porušení zákazu diskriminace a rovného zacházení: Zadávací dokumentace obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb (viz. 44, odst. 9 ZVZ). Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Obdobně platí pro zakázky zadané dle Pravidel ROP. Není přípustné tento požadavek nahradit formulací přibližně následujícího znění: Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Dělení zakázky: Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby došlo ke sníţení předpokládané hodnoty pod stanovené finanční limity (dle ZVZ nebo pravidel ROP RS SČ). Je-li zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí zakázky. Stanovení předpokládané hodnoty zakázky: Pokud se předpokládaná hodnota zakázky blíží stanovenému finančnímu limitu, zakázka by měla být zadána způsobem ležícím na straně jistoty. 38

39 Zadávací řízení Smlouva s dodavatelem neobsahuje povinnost dodavatele vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (stanoveno v Podmínkách zadávání zakázek ROP RS SČ, kap. V Společná ustanovení, bod 9.): Dodavatel podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Platí i pro zakázky zadávané dle ZVZ. Příklad znění: Dodavatel (či jiné označení dle terminologie smlouvy) bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zásada transparentnosti: Všechny úkony při zadání zakázky musí být prokazatelně zdokumentovány (včetně zveřejnění výzvy k podání nabídky na internetových stránkách). 39

40 Zadávací řízení 40 Neoznámení zadávacího řízení ORPP: Příjemce/zadavatel je povinen každé zadávací řízení oznámit 7 pracovních dnů před zasedáním komise ORPP (stanoveno v Podmínkách zadávání zakázek ROP RS SČ, kap. IV.1.3 Podmínky zadávání zakázek). Platí i pro zakázky zadávané dle ZVZ. V případě zakázek zadávaných dle ZVZ nabídka uchazeče musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče a prohlášení této osoby o vázanosti celým obsahem smlouvy po celou dobu běhu zadávací lhůty ( 68 ZVZ). Neoznámení o výsledku zadávacího řízení pro veřejné zakázky zadávané dle ZVZ dle 83 je veřejný zadavatel povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému (dle 146 ZVZ), tj. u všech druhů zadávacích řízení (včetně zjednodušeného podlimitního řízení). U veřejných zakázek zadávaných dle ZVZ předmět veřejné zakázky v oznámení či výzvě neobsahuje klasifikaci zboţí, sluţeb nebo stavebních prací (CPV) podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě předpisu ES (dle 47 ZVZ). Zrušení zadávacího řízení veřejným nebo dotovaným zadavatelem z důvodů, které nejsou vymezeny v 84 ZVZ.

41 Zadávací řízení Výsledek VŘ nebyl zveřejněn v Informačním systému (IS VZ): 83 ZVZ veřejný zadavatel je povinen do 48 dnů po uzavření smlouvy odeslat oznámení o výsledku VŘ k uveřejnění (a to i v případě zakázek zadávaných např. ve zjednodušeném podlimitním řízení). Nebyla správně stanovená hodnotící kritéria: Hodnotící kritérium nabídková cena je menší než 75% nabídkové ceny (Metodický pokyn č. 23). Jako hodnotící kritérium je uveden některý ze základních kvalifikačních předpokladů. Ve výzvě k podání nabídky nebyla uvedena předpokládaná hodnota: Bude považováno za formální pochybení, doloží-li zadavatel četné prohlášení, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předpokládaná hodnota byla stanovena před zahájením VŘ. Oznámení o zahájení VŘ, resp. výzva není zadavatelem podepsána. V případě porušení ZVZ nebo Podmínek zadávání zakázek (Metodický pokyn č. 15) nebo pochybnostech, zda k porušení došlo, předání dokumentace VŘ k právnímu posouzení oddělení Smluvní vztahy. Pokud jsou zjištěna závažná pochybení příjemce, je oddělení Smluvní vztahy stanovena finanční korekce (v souladu se Závazným postupem pro udělování finančních korekcí výdajů). 41

42 22/03/2011 Úřad RR RS SČ Děkuji za pozornost Úřad Regionální rady Karlovo náměstí 313/8, Praha 2

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Příručka pro příjemce výzvy 2.2-16 Inovační vouchery Obsah 1 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 1.1 Způsobilost výdajů... 3 1.2

Více

PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY

PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 12/4/2011 Úřad RR RS SČ PŘÍPRAVA ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY ROP SČ 2007-2013 Zpracovala: Ing. Renata Merhautová Program 1. Postupy a průběh administrativní kontroly Zjednodušené

Více

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT

Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT 1. Postup pro vyplnění závěrečné Monitorovací zprávy Czech POINT Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu je příjemce povinen předložit do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu (datum

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY dotace v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE, podporované aktivity Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Číslo

Více

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace

Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zpráva (průběžná, závěrečná) obecné informace Monitorovací zprávy (dále jen "MZ") se předkládají v případě všech typů projektů, a to zpravidla jedenkrát za každých 6 měsíců realizace projektu.

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství

Část A Obecné podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství Pravidla pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství - Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí, podopatření 2.1.2. a 2.1.3. investiční záměr a) se zapracovaným zpřesněním

Více

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+

2.1.4. 2004-2006 PRAVIDLA LEADER+ PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty z podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat. Mgr. Lukáš Frantál

Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat. Mgr. Lukáš Frantál Realizace projektu aneb jakých chyb se vyvarovat Mgr. Lukáš Frantál Osnova prezentace Změny v projektech Monitorovací zpráva Žádost o platbu Výběrová řízení, resp. uzavírání dodatků k SoD Kontroly Udržitelnost

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0

Číslo vydání/ aktualizace: 8/0 PODMÍNKY poskytnutí dotace v rámci prioritní osy 2. Rozvoj firem, oblasti podpory 2.2 Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb, programu podpory ICT a Číslo projektu Částka

Více

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO. Příručka projektového manažera. Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY REGIONÁLNÍ RADY MORAVSKOSLEZSKO Příručka projektového manažera Manuál k aplikaci Přehled účetních dokladů O aplikaci Aplikace PUD (přehled účetních dokladů) slouží

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1

Číslo vydání/ aktualizace: 7/1 PODMÍNKY v rámci prioritní osy 5. Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, programu PROSPERITA - Výzva II část I. Číslo projektu Částka dotace Název projektu Místo realizace

Více

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013

Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu. Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Seminář k vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu Podpora rozvoje kultury a památkové péče v roce 2013 Důležité termíny: podání písemných žádostí o změnu akce do 15.11.2013 změny rozpočtu,

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 Seminář pro příjemce finanční podpory z II. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 21. ledna 2010 Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů 1 Obsah semináře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: Název: Obec Mutkov Sídlem: Adresa: Mutkov 14, 785 01 Šternberk IČO: 48770485 Zastoupen: Ivanou Strnadovou, starostkou obce Email: ou.mutkov@centrum.cz Tel: 585001320 mob.: 777554680

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY. Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY Dodávka ICT 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE... 3 2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZAKÁZKY... 3 3 PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY...

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 14

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 18.12.2014 na základě usnesení č. 2014/2014 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ RÁMEC

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PROJEKTECH OP VK Informace pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 Veřejné zakázky Při pořizování zboží,

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v rámci Regionálního

Více

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice

STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda

Zadavatel. Mgr.Vladimír Richter, Ing.Martin Šnorbert. VYBER,s.r.o., Ing. Radovan Louda Základní údaje zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/.. /. Název projektu Číslo prioritní

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému podlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy

k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy JUDr. Jiří Konečný advokát DOPLŇUJÍCÍ PRÁVNÍ INFORMACE k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy I. Zadání Tato informace navazuje na stručnou

Více

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast

ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast ZÁSADY poskytování účelových dotací pro sociální oblast Za účelem zabezpečení a rozvoje sociální péče a uspokojování potřeb občanů ve smyslu ustanovení 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

Více

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek

Veřejná zakázka na stavební práce Aerace na ČOV Písek Příloha č. 1 Zadávací dokumentace stavby (ZD) bez příloh ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zpracovaná v rozsahu ustanovení zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18.

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013. Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2. 18. OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Seminář pro příjemce podpory v rámci 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 18. února 2014 1. ZÁSADY REALIZACE PROJEKTŮ 2 Co požaduje poskytovatel

Více

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělání

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělání Smlouva o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2013/0055/OKP (dále jen Smlouva ) uzavřená na základě zákona č. 250/2000

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia Oblast podpory 3.3 Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příručka pro konečné uživatele Verze 5 Platná od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Seznam zkratek

Více

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové péče v roce 2012 Schváleno Radou města Českých Budějovic dne 8. 2. 2012 na základě usnesení č. 190/2012 1 Obsah: ÚVOD... 3 1. ZÁKLADNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Administrace finančních prostředků z MV ČR (14JPO03) Smlouva č.: xxx kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

Udržitelnost projektu. 21. února 2012

Udržitelnost projektu. 21. února 2012 Udržitelnost projektu 21. února 2012 Pravidla programu ROP Severozápad Příručka pro příjemce: kap. 2.3 Povinnosti příjemce dotace při realizaci projektu kap. 2.3.7 Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Antivirový systém Plzeň, březen 2015 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na

S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na Obec Rovensko Číslo zhotovitele.. PŘÍSTAVBA MŠ A ZŠ ROVENSKO Číslo objednatele S M L O U V A O D Í L O uzavřená dle 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na Zpracování projektové dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Hotovostní placení vybraných daní prostřednictvím zprostředkovatele hotovostních plateb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce na služby Hotovostní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Revitalizace prostoru při ul. Tyršova v Děčíně I zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 5. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Jasné definování dodávky / služby / stavebních prací tzn. jasný popis, specifikace toho, co se má v rámci zakázky realizovat.

Jasné definování dodávky / služby / stavebních prací tzn. jasný popis, specifikace toho, co se má v rámci zakázky realizovat. Asociace pro rozvoj regionů o.s. VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ Říčany Veřejná zakázka Jedná se o nákup zboží, služby, zadání práce apod. ze strany veřejného subjektu (např. obec, kraj, stát), ale i případně jiné subjekty,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon či ZVZ, pro zpracování nabídky dle 38 Zákona, ve zjednodušeném podlimitním řízení Název veřejné zakázky: Snížení

Více

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2

Název zakázky: Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Příloha Výzvy k podávání nabídek zakázky Dodávka tabletů pro rozvoj využití ICT pedagogy, 2 Zada vací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav Zadávací dokumentace Pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, rozdělené na sedm částí a zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020

Zajištění překladů pro MŽP a OPŽP 2014 2020 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění, k otevřenému nadlimitnímu řízení dle 27 zákona veřejné zakázky

Více

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP

Příručka pro příjemce podpory. k ukončování OPPP Příručka pro příjemce podpory k ukončování Praha, září 2008 Obsah 1 Realizace projektu...3 1.1 Zahájení realizace projektu uznatelnost nákladů...3 1.2 Povinnosti žadatele při zahájení realizace projektu...3

Více

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory Výzva č. 3/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce

Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice Výzva a zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce dle 38 a v souladu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ORBIT MERRET, spol. s r. o. Klánova 81/141, 140 00 Praha 4 * IČ: 00551309 Č.j.: VZ-07/04-2015 Praha, 17. července 2015 Počet listů: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení

Více

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY

OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání zakázky OBNOVA VÝLETNÍ RESTAURACE A STAVBA ROZHLEDNY LISTOPAD 2011 1 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: Část 1 Pokyny pro uchazeče Projektová dokumentace Výkazy výměr Část 2 Smlouva

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.8 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.8 Verze 1.8 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 5. 9. 2008, je účinná pro výzvy vyhlašované od tohoto

Více

Změny v projektech. Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D.

Změny v projektech. Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Změny v projektech Ing. / Ing. Jana Šubrtová Ing. Markéta Landová, Ph.D. Závazné pokyny a pravidla Pokyny pro žadatele a příjemce, kapitola IV.2 Změny v průběhu realizace projektu Metodický pokyn č. 20

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.7/1.3.6/1.16 Název projektu Další

Více

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy

Metodický pokyn č. 37. k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Metodický pokyn č. 37 k úpravě sledování a evidence projektů generujících příjmy Účinnost od: 1. 6. 2011 ~ 1 ~ Metodický pokyn č. 37 Metodický pokyn č. 37 Řídícího orgánu Regionálního operačního programu

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČ: 61383082 Sídlo/místo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech

NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ soutěžené po částech Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Operační program: IOP Integrovaný

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem Zateplení objektu občanské vybavenosti Borová Lada č. p. 41 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Úspora energií pro ZŠ Zubří

Úspora energií pro ZŠ Zubří ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

Grafické a tiskové služby

Grafické a tiskové služby Výzva k předložení nabídek a prokázání kvalifikace, zadávací podmínky zakázky Grafické a tiskové služby Vás VYZÝVÁ k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k výše uvedené veřejné zakázce na služby

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORA VSKÉHO KRAJE Smlouva Č. 031463/15/0S V Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: sídlo: rč: OIČ: kontaktní osobaly: tel.: fax: e-mail: bankovní spojení:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i zákon) a metodického pokynu ROP Střední Morava Zadávání zakázek a veřejných zakázek

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová. Coffee break. Coffee break

Program semináře. Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd. Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová. Coffee break. Coffee break Program semináře Způsobilé výdaje Ing. Ondřej Nedvěd Publicita projektů OPPK Mgr. Zuzana Bednářová Coffee break Výběr dodavatele v projektech OPPK Ing. Jiří Frýdecký Coffee break Kontroly projektu, změny

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU... 7

Více

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje

Vyhlašovatel. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje Vyhlašovatel JIHOMORAVSKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE JEN OP VK ) vyhlašuje 6. KOLO VÝZVY k předkládání projektových

Více

Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů 1.NP budovy B v HNsP Bílina 1. a 2. etapa

Projekt ordinací všeobecných praktických lékařů 1.NP budovy B v HNsP Bílina 1. a 2. etapa Město Bílina Břežánká 50/4 418 31 Bílina IČ: 00266230 vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané ve smyslu směrnice č.04/2007 Pravidla pro přípravu a zadávání veřejných zakázek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Šumperk zastoupené MěÚ Šumperk odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic Jesenická 31, Šumperk Naše čj.: MUSP 27380/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Seminář pro žadatele k 13, 14 a 15. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 13, 14 a 15. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 13, 14 a 15. výzvě IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová 16. 12. 2015 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.4: ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 15

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více