Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever"

Transkript

1 Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 6 D). VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ 6 E). ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 6 F). POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 6 G). POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD 8 H). ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 8 I). DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 9 1

2 F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY a) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Název stavby Zpracovatel dokumentace Autorizace projektu : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever SO 02 Kanalizační přípojky : IGEA s.r.o. Na Valše 3, Ostrava 1 : Ing, Jan Fochler, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace Předmětem stavby je výstavba kanalizačních přípojek pro odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí, které se nacházejí v blízkosti navrhované splaškové kanalizace v obci Albrechtice lokalita Zámostí - sever, jež napojí předmětnou část obce na projektovanou stokovou soustavu. Splaškové vody v obci Albrechtice lokalita Zámostí - sever budou svedeny na stávající obecní kanalizaci odvádějící odpadní splaškové vody na centrální ČOV. V současné době zde není vybudována veřejná kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou likvidovány individuálně, převážně v žumpách, septicích zakončených trativody, případně vyústěných do místní vodoteče. Účelem stavby je napojení jednotlivých nemovitostí na veřejnou splaškovou kanalizaci, a tím zajistit odvádění splaškových vod na stávající centrální ČOV. Stavba kanalizačních přípojek bezprostředně navazuje na stavbu jednotlivých stok splaškové kanalizace oddílné stokové soustavy, která umožňuje gravitační průtok splaškových vod. Navrhované kanalizační přípojky povedou v úseku od místa napojení na stoku (revizní šachta DN1000 nebo odbočka na potrubí DN250/150 SN 10) k jednotlivým nemovitostem, a budou ukončeny před místem budoucího napojení na vývod domovní kanalizace (před septik, žumpu). Stávající septiky a žumpy budou uvedeny mimo provoz, případně odstraněny. Odstranění stávajících septiků a žump není předmětem této projektové dokumentace. Rovněž vlastní propojení přípojky s domovní kanalizací není předmětem této projektové dokumentace. Místo ukončení přípojek u jednotlivých objektů bylo odsouhlaseno s jejími majiteli při místním šetření. Kanalizační přípojka je dle ust. 3 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích ) samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace k zaústění do stokové sítě. Vlastník nemovitosti je povinen likvidovat odpadní vody v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a to napojit na kanalizační přípojku pouze odpadní vody. Není povoleno vypouštět odpadní vody přes mezičlánek septik či žumpu. Dále není dovoleno na navrženou kanalizační přípojku napojit jakékoliv 2

3 povrchové (dešťové) a podzemní vody. Do kanalizační přípojky je zakázáno vypouštět látky hořlavé, lehce zápalné, jedovaté, kyseliny, žíraviny a takové, které by mohly způsobit poškození jak kanalizační přípojky, tak následně i kanalizace. Stavba není členěna na stavební objekty. Vymezení díla: Počet kanalizačních přípojek DN 150 PVC Celková délka kanalizačních přípojek Napojení přípojky na stoku bez přípojkové šachty DN425 Napojení přípojky na stoku přes přípojkovou šachtu DN425 Celkem Počet revizních šachet DN 425 celkem 37 ks cca 934 m 18 ks 19 ks 37 ks 31 ks Kanalizační přípojky Navrhované kanalizační přípojky povedou v úseku od místa napojení na stoku (revizní šachta DN1000 nebo odbočka na potrubí DN250/150 SN 10 k jednotlivým nemovitostem, a budou ukončeny před místem budoucího napojení na vývod domovní kanalizace (před septik, žumpu). Stávající septiky a žumpy budou uvedeny mimo provoz, případně odstraněny. Odstranění stávajících septiků a žump není předmětem této projektové dokumentace. Stávající septiky a žumpy budou před zrušením vyčerpány fekálním vozem a odvezeny k likvidaci na centrální ČOV. Základní hygienizace žump a septiků bude provedena vápenným hydrátem. Náklady spojené s odvozem splašků a základní hygienizaci provede každý vlastník dotčené nemovitosti sám. Rovněž vlastní propojení přípojky s domovní kanalizací není předmětem této projektové dokumentace. Rovněž vlastní propojení přípojky s domovní kanalizací není předmětem této projektové dokumentace. Odbočky pro připojení nemovitosti jsou součástí projektové dokumentace Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I. etapa Zámostí sever. Kanalizační přípojky jsou navrženy z hladkého potrubí PVC, s modulem tuhosti 4kN/m2 (SN4), spojovaných na hrdlo. Dokonalé těsnění je zajištěno těsnícím kroužkem s jednostranným břitem. Spojování potrubí a tvarovek je provedeno pouhým zasunutím do hrdel s použitím maziva (mazlavé mýdlo). Přípojky jsou navrženy v základní dimenzi o jmenovité světlosti DN150 v počtu 37 ks. Kanalizační přípojky budou napojeny na stoku dvěma základními způsoby: 1/ Napojení přípojky na stoku přímo do stěny prefa. bet revizní šachty DN1000. Napojení bude provedeno odvrtáním otvoru potřebného průměru a osazením šachtové vložky DN150, včetně utěsnění prostupu. 3

4 Napojení do 60cm výškového rozdílu se napojuje skluzem, napojení nad 60 cm výškového rozdílu se napojuje pomocí spádiště. 2/ Napojení přípojky na stoku přímo na potrubí odbočkou DN250/150 SN 10. Na jednotlivých stokách budou v rámci realizace osazeny na potrubí odbočky DN250/150 SN 10. Odbočky jsou součástí projektové dokumentace stavby hlavních stok. Potrubí přípojky bude zasunuto do hrdla odbočky s těsnícím kroužkem. Pro zajištění možnosti čištění kanalizační přípojky při jejím provozu bude zřízena revizní plastová šachta DN 425 na hladké potrubí DN150. Revizní šachta je složena ze šachtového dna, neprůlezné šachtové roury DN425, teleskopického nástavce pro uložení poklopu. Šachta bude uzavřena plastovým poklopem nebo litinovým poklopem s rámem DN425 na zatížení 40 t. Šachta bude osazena na štěrkopískový zhutněný polštář tl. 100 mm. Jednotlivé typy napojení přípojek pro jednotlivé nemovitosti je uveden v textové části projektové dokumentace Základní parametry kanalizačních přípojek a rovněž ve výkresové části Podrobná situace stavby 1:500. Potrubí kanalizačních přípojek bude uloženo v podélném spádu s min. sklonem 1% (max. 40%). Hloubky dna potrubí v místě napojení na stoku, hloubka vývodu domovní kanalizace a hloubka dna přípojkové šachty DN425 od terénu, včetně staničení jsou přehledně uvedeny v Podrobné situaci 1:500 pro každou jednotlivou přípojkou. Uložení potrubí pro nepodsklepené domy a pro podsklepené domy: 1) Pro nepodsklepené domy nebo s malou hloubkou napojovacího místa na domovní kanalizaci. Pro tento případ bude hloubka paženého výkopu pro uložení potrubí cca 1,5 m, šířka rýhy 0,6 m. Potrubí bude uloženo v min. spádu 1%. Minimální výška krytí potrubí je 1,2 m. Potrubí části přípojky bude zaústěno do stěny přípojkové šachty DN425 vyvrtáním otvoru DN160 a osazením spojky IN-SITU DN160. 2) Pro podsklepené domy nebo s velkou hloubkou napojovacího místa na domovní kanalizaci. Pro tento případ bude hloubka paženého výkopu pro uložení potrubí přípojky cca 2-2,5 m, šířka rýhy 1,0 m. Potrubí bude uloženo v min. spádu 1% a bude napojeno do dna revizní šachty DN425. Od hloubky výkopu 1,2 m bude rýha pažená pažením příložným. Před zahájením stavebních prací nechá zhotovitel stavby všechny sítě vytýčit u svých správců. Poloha sítí bude ověřena ručně kopanými sondami. Po ukončení stavebních prací dodavatel stavby vyzve jednotlivé správce sítí před zásypem rýhy ke kontrole, zda nedošlo k poškození jejich zařízení. O tomto šetření bude proveden zápis do stavebního deníku. Výkopové práce Trasy kanalizačních přípojek jsou navrženy částečně v místní komunikaci, a dále v předzahradách a zahradách jednotlivých vlastníků. Výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN a ČSN EN Polohu sítí je třeba ověřit ručně kopanou sondou. Výskyt podzemních vod se v uvedené lokalitě nepředpokládá, kromě míst kolem fotbalového stadiónu. 4

5 S ohledem na umístění kanalizace a jeho hloubku pod terénem bude použito otevřeného paženého výkopu šířky 1,2 m. Pro pažení rýhy bude použito pažení příložné. Místní komunikace budou nařezány pilou na asfalt v šířce pracovního pruhu. Konstrukční vrstvy místní komunikace budou odstraněny a odvezeny na řízenou skládku (přednostně k recyklaci). Výtlačná zemina (výkopek) bude odvezena na skládku dle pokynu investora. Přednostně bude využita k rekultivaci. Výkopek pro zajištění volného přístupu k nemovitostem a základní obsluhy bude deponován na dočasnou depónií dle pokynů investora. Před zahájením výkopových prací se provede úprava pracovního pruhu: -provedení bandáže stromů zasahujících do pracovního pruhu -vytýčení a vyznačení stávajících podzemních vedení. -odstranění živičného souvrství v pracovním pruhu -rozebrání a očištění stávající dlažby chodníků - částečná skrývka ornice a podorniční vrstvy v šířce pracovního pruhu. Orniční a podorniční vrstvy zeminy budou uloženy odděleně, pro konečnou rekultivaci dotčených pozemků. Kanalizační potrubí bude ukládáno do výkopu na štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm s následným obsypem 300 mm nad vrchol potrubí ze zásypového písku, nebo z kvalitního nesoudržného materiálu o max. zrnitosti 0-18mm původní zeminy. Zpětný zásyp v zeleném pásu bude proveden výkopkem se zhutněním. Konečná úprava terénu bude spočívat v rozprostření ornice s následným založením travního porostu. Obsyp potrubí bude zhutněn v komunikaci na 95%PS. Zpětný zásyp po úroveň konstrukční skladby živičné komunikace bude proveden kamenivem fr hutněným po vrstvách o max. tl.300mm, na hodnotu dle platné legislativy pro provedení obnovy vlastní konstrukční skladby živičné komunikace. Obnova místních komunikací bude provedena v šířce pracovního pruhu 1,2m, dle předpokládané původní konstrukční skladby. Předpokládá se následující konstrukční skladba obnovy místní komunikace. Stěrkodrť 200 mm OK I. 60 mm ABS 50 mm Zalití styčné spáry asfaltovou emulzí. Po dokončení montáže kanalizačního potrubí, provedení předepsaných zkoušek (Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí), se stavbou dotčené pozemky uvedou do původního stavu. Před záhozem rýhy bude zástupce investora a provozovatele vyzván ke kontrole provedených prací. Ke kolaudaci stavby bude, kromě protokolu o zkoušce těsnosti kanalizace, a testů použitých materiálů, také předloženo geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Provozovateli kanalizace bude rovněž doloženo protokolární prohlášení majitele objektu, že do kanalizační přípojky nejsou zaústěny dešťové vody. 5

6 b). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ Jedná se podzemní vedení kanalizačních přípojek napojených do projektované kanalizace. Na trase kanalizačních přípojek jsou ve vzdálenosti 30,0 m a lomových bodech osazeny revizní šachtice DN 425. Žádné další požadavky na vybavení nejsou. c). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Dopravní napojení pro budoucí provoz kanalizační přípojky bude řešeno po stávajících komunikacích s asfaltovým povrchem. Žádná další napojení nejsou navržena. d). VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY VČETNĚ ŘEŠENÍ JEJICH ZNEŠKODŇOVÁNÍ Kanalizační potrubí je navrženo, tak aby bylo vodotěsné. K průniku zachycených splaškových vod do vod podzemních by za běžných podmínek nemělo docházet. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani jiné látky, které by mohly znečistit podzemní či povrchové vody. e). ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH A JEJICH DŮSLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ Kanalizační přípojky obce Albrechtice jsou navržena pro stávající zástavbu výstavbu. Kanalizační přípojky v dané lokalitě jsou navrženy z potrubí PVC DN 150 v minimálním spádu 2,0. f). POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ Péče o bezpečnost práce Bezpečnost práce při stavbě domovních přípojek a splaškové kanalizace zajišťuje dodržení příslušných norem a dalších souvisejících předpisů. Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při realizaci stavby je dodavatel povinen trvale zajišťovat dodržování předepsaných pracovních postupů z hlediska zajištění zdraví pracovníků. Všeobecně Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a norem. Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá. Příprava pro stavbu Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Technologický postup musí stanovit: a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 6

7 c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěr. konstrukcí, plošin apod.), e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, h) opatření při pracích za mimořádných podmínek. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad bezpečnosti práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby zajištění bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, musí být stanoveny v dodavatelské dokumentaci. Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o bezpečnosti práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele stavby. Pracovníci musí být seznámeni s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Příprava staveniště spočívá v přípravě pracovního pruhu pro provádění stavby. Z pracovního pruhu budou odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci. Před započetím prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní zařízení nacházející se v pracovním pruhu. Práce v ochranných pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem provozovatelů těchto vedení a dle jejich pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Zemní práce Zemní práce se budou provádět v souladu s ČSN a ČSN EN 1610 a ostatními doplňujícími normami a předpisy (ČSN EN 1594). Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných inženýrských sítí jejich správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací musí být zaměstnanci seznámeni s místními podmínkami a upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení jako kabely, drenáže, vodovody a podobně. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce budou v místech křížení a souběhu prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností zeminy, nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. Podkopávání zeminy a tvoření převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, aby na obou stranách výkopu byla volná mezera 50 cm. Dlažební kostky, obrubníky, patníky apod. nesmí být ponechány v rýze. Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,2 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území, v zemině nesoudržné již od menší hloubky. Je-li prováděn výkop v prostoru, kde doprava způsobuje otřesy, je nutno pažit i výkop prováděný 7

8 v soudržné zemině. Jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí být ohrazeny, opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny. Přístup k bytovým objektům a průjezdnost vozovek musí být zajištěna. Přes vykopané rýhy se musí položit přechody široké nejméně 75 cm se zábradlím, vysokým 1,1 m. Na veřejných prostranstvích musí být lávky široké min. 1,5 m s dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1 m. Překopy je možno provádět jen za stálého dozoru vedoucího stavby. Odstranění pažení z rýh musí provádět nejméně 2 osoby a to na příkaz vedoucího stavby a za dozoru zodpovědné osoby. Při odstraňování pažení z rýh nutno postupovat tak, aby při uvolnění pažení nemohlo dojít k zasypání pracovníků. Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený pracovník. Montážní práce Pracovníci musí být vybaveni vhodným kompletním nářadím. Musí být vybaveni ochrannými pracovními prostředky a potřebnými přístroji. Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: a) dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních, c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru. d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce (geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné pracovníky. Kanalizace může být uvedeny do provozu až po ukončení úspěšně vykonaných zkouškách těsnosti a pevnosti. g). POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD Pro provoz kanalizačních přípojek nejsou potřeba žádné materiály ani energie a skladovací prostory. Dopravní napojení pro budoucí provoz bude řešeno po stávajících komunikacích s asfaltovým povrchem v obci Albrechtice. h). ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE Pro uvedenou stavbu není řešeno. 8

9 i). DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE Vzhledem k tomu, že se jedná o výstavbu kanalizačních přípojek, nepředpokládá se zhoršení životního prostředí. Při provozu nebudou produkovány žádné toxické ani jiné látky, které by mohly znečistit podzemní či povrchové vody. V rámci realizace stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech. Provoz kanalizace nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Při provozu kanalizace nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde k znečištění podzemních vod. Uvažované odpady, vzniklé ze stavební činnosti jsou uvedeny v následujícím přehledu, vč. jejich zatřídění v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. č. odpadu druh odpadu uvažované množství plastové hobliny vzniklé při úpravě konců PVC potrubí před montáží zanedbatelné předpokládaný způsob odstranění odvoz do výkupny surovin papír a lepenkové obaly do 40 kg odvoz do výkupny surovin plastové obaly do 40 kg odvoz do výkupny surovin betonová suť do 5 t recyklace, případně odvoz na skládku přebytečná zemina z výkopu asfaltové směsi suť z komunikace do 1100 m3 do 100 t zpětné použití při finální úpravě terénu poškozených stavební činností, případně odvoz na skládku odvoz na skládku, přednostně k recyklaci Při veškerém nakládání s odpady zhotovitelská organizace bude postupovat tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani poškození jiných složek životního prostředí. Vzniklé odpady budou shromaždovány a utříděny podle jednotlivých druhů a kategorií. Zemina bude přednostně nabídnuta k druhotnému využití (recyklace, rekultivace). Přebytečná zemina a stavební suť bude deponována na skládku. S přihlédnutím k zák. č. 185/2001 Sb. je dodavatel povinen prokazatelně doložit využití nebo zneškodnění všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby. 9

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT:

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE

REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE Obec NEZBAVĚTICE REKONSTRUKCE KANALIZACE V OBYTNÉ ZÓNĚ V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Základní údaje stavby... 3 2. Navrhované technické

Více

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

REKONSTRUKCE SMETANOVY ULICE VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU ZODP. PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA PROJEKTANT: STANISLAV BLAHA AUTORIZACE: PARÉ STAVEBNÍK: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, ŽIŽKOVA 227/1, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU IČO: 00295841 STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE

OCHRANA VOD V POVODÍ ŘEKY DYJE ČISTOPIS 27.10.2010 - - - Revize Datum Schválil AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost Divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz

Více

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz

Jiří SVÁÈEK CHVALŠINSKÁ 108, ČESKÝ KRUMLOV 381 01 Tel.: 602 30 59 58, 380 712054 e-mail: projekt @ svacek.cz Název stavby : ; Stavebník: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV (IČ : 00245836) Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov OBSAH : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE..................... 2. STR. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY..................

Více

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady :

Vodovod. Identifikační údaje stavby. Revitalizace centrálního parku Město Lovosice. Školní 407/2, 410 02 Lovosice. Podklady : Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Statutární zástupce: Revitalizace centrálního parku města Lovosice Lovosice Město Lovosice Školní 407/2, 410 02 Lovosice Bc. Lenka Lízlová,

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV

OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA OTEVŘENÁ KOMPOSTÁRNA, ŠLUKNOV PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Investor : Město Šluknov Náměstí Míru 1 408 01 Rumburk Zodp. Projektant : Ing. Jiří

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu

Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Zdíkov Dostavba kanalizace a vodovodu Chudenín 30, 340 22 Nýrsko tel.+ 420 376 572 185, 376 571 196 fax:+ 420 376 572 186 GSM:+ 420 724 187 566 Email: aqua@aquasumava.cz WWW.aquasumava.cz stavba : Zdíkov,

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA KANALIZACI VE SPRÁVĚ SPOLEČNOSTI DKM Moravia a.s., Masarykovo nám. 142/10, 66464 Dolní Kounice Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva 1. Identifikační údaje Průvodní a technická zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant : Stupeň PD: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ v ul. Sokolské v Komárově k.ú. Komárov, okr. Beroun Městys Komárov,

Více

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014

Technická zpráva. SO 05 Dešťová kanalizace. ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb. Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Technická zpráva SO 05 Dešťová kanalizace ZEVO Závod na energetické využití odpadu Cheb Vypracoval: Ing. Zbyněk Holešovský červen 2014 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení Dle

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044

KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 KANALIZACE DŘEVNOVICE A.č.: C06/H/040 Z.č.: 160044 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Počet stran: 8+2př. Stavebník: Obec Dřevnovice TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01.2 ČERPACÍ STANICE + VÝTLAKY DSO 01.2.2 VÝTLAKY

Více

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5

1. ÚVOD... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 3. ZÁVĚR... 5 1. ÚVOD... 2 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:... 2 1.2. PODKLADY... 2 2. REKONSTRUKCE SPLAŠKOVÉ KANALIZACE... 3 2.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.2. BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD... 4 2.3. PROVÁDĚNÍ KANALIZACE...

Více

HODONÍNSKÉ STANDARDY

HODONÍNSKÉ STANDARDY Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 696 11 Hodonín e-mail: vak@vak-hod.cz www.vak-hod.cz tel: 518 305 911, fax: 518 351 221 HODONÍNSKÉ STANDARDY - PRO KANALIZAČNÍ SÍŤ - Prosinec

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci

Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci Stavba: Investor: Stavební objekt: Sanace sesuvného území Moravská Nová Ves, sesuv v lokalitě Na Kopci Městys Moravská Nová Ves SO.03 Odvedení dešťových vod z ulice Na Kopci TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Charakteristika

Více

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště

1. ÚDAJE O STAVBĚ. 1.1. Charakteristika staveniště. 1.2. Obvod staveniště. 1.3. Zásady návrhu zařízení stanoviště 1. ÚDAJE O STAVBĚ 1.1. Charakteristika staveniště dokumentace řeší rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch v ulicích Jurie Gagarina, Dědinova, Hrnčířova, Alfonse Muchy a U výměníku součástí řešení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál

TECHNICKÁ ZPRÁVA. STOKA DN DÉLKA ( m ) materiál TECHNICKÁ ZPRÁVA Úvod Stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace řeší odvedení dešťových vod z komunikace. Do kanalizace jsou odvedeny přípojkami z uličních vpustí. Projektovaná kanalizace bude zaústěna

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT Účinnost vydání

Více

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US

Odkanalizování jídelny ZŠ Dubí Bystřice - kanalizační přípojka splašková A průvodní zpráva Stupeň: US OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY

PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY PODMÍNKY NAPOJENÍ VEŘEJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE OBCE ROSTOKLATY Vlastník a provozovatel kanalizace a ČOV: Obec Rostoklaty Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty IČ: 00235709; DIČ: CZ00235709 Tel.: 321 672 721

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část

Průvodní zpráva. Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel: Zodp. projektant: Stupeň PD: Oprava místních komunikací, Rakovník Vinohrady, 1.část ul. Vojtěšská, ul. Hwiezdoslavova

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město

Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Jungmannova 35/29, 110 01 Praha 1 Staré Město NÁVRH UMÍSTĚNÍ PÍTEK VE STROMOVCE K.Ú. BUBENEČ, STROMOVKA, PRAHA 7 DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŽADATELI A ZPRACOVATELI DOKUMENTACE, OZNAČENÍ STAVBY POZEMKU

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Město Petřvald. Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Město Petřvald Příloha č. 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU NÁJMU Úvod: Příloha číslo 1 Vymezení předmětu nájmu, tj. Nové Kanalizace a Čistírny v Petřvaldě jehož rozsah je níže uveden v následujících částech Část 1

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042

F. Technická zpráva. Valchov, k.ú. Valchov. Parcelní čísla: 59/1, 68, 69/1, 268/1, 268/2, 363/1, 1042 F. Technická zpráva (Architektonické a stavebně technické řešení a stavebně konstrukční část) Název stavby: Stavební objekty: ÚPRAVY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ PODÉL TOKU VALCHOVKA SO 05. Zpevněná plocha Místo

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín D.1.1 Architektonicko-stavební

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, Plzeň, tel , mobil

ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, Plzeň, tel , mobil ROMAN BOLEHOVSKÝ, projektová a inženýrská činnost Pod Všemi svatými 4, 301 64 Plzeň, tel. 377 539 393, mobil 602 205 792 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. identifikační údaje o žadateli: Město Nový

Více

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA C.5.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KOMUNIKACE ČERVENÁ VODA - MLÝNICKÝ DVŮR 2.ETAPA Část: : C. STAVEBNÍ ČÁST Objekt : SO 05 5.ÚSEK INVESTOR : OBEC ČERVENÁ VODA PROJEKTANT : Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto Zak.

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Č. REVIZE DATUM ZAPSAL REVIZE POPIS OBSAHU REVIZE Vedoucí projektant Ing. R. Konečný INTERPLAN-CZ,s.r.o. Zodpovědný projektant Ing.F.Pravec Purkyňova 79a Vypracoval Ing.L. Pilař 612 00 Brno Investor: Pardubický

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SO300 ZMĚNA Č.1 vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval ING. SEDLÁK ING. SEDLÁK J. HANČÍK ING. KOTLÁN investor: MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU akce OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR III ČÁST C1, ŽĎÁR NAD

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM DOKUMENTACE A B C D E F Průvodní zpráva a) identifikace a základní charakteristika odstraňované stavby b) údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1. Identifikační údaje : Název stavby : CHODNÍK V UL. 5. KVĚTNA U DVU V MĚSTĚ KRÁLÍKY Místo stavby : k.ú. Králíky Kraj : Pardubický Druh stavby

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obec: Jiřetín pod Jedlovou A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ve Varnsdorfu dne 10.01.2015 Název stavby: Cestování dostupné všem v Jiřetíně pod Jedlovou Místo stavby: Jiřetín pod Jedlovou

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101

STAVEBNÍ ÚPRAVY MK UL. MÍROVÁ A NA KOPANINÁCH, ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz

Projektostav s.r.o., Tyršova 63, 397 01 Písek tel. 382213460 e-mail: projektostav@volny.cz Stavba: Bernartice ulice Za Humny Inženýrské sítě a přípojky pro stavební pozemky D.2 dokumentace technických a technologických zařízení projekt pro stavební povolení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil

.: 7. Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil pr~ (4 Ý~ ~.: 7 Zodp. projektant Vypr~ov~ Kreslil PROJEKCE DOPRAVNĺCH STAVEB PRojEkčNí k~nce[~ Roji VodNí 27, 544 0] DOM/\ŽI1CE rel. ~79 724 94~ E-MAil: ROjT@TE[ECOM.CZ Kraj Plzeňský ~~ýst5/ Klenčí pod

Více

F.1.1. Technická zpráva

F.1.1. Technická zpráva F.1.1. Technická zpráva Název stavby 1. Identifikaní údaje Název stavebního objektu Projektový stupe Investor Zhotovitel stavby : : Únšov kanalizace a OV : SO 01. Kanalizace, stoky A, B : DSP : Obec Únšov

Více

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů

E. Dokladová část F. Výkaz výměr G. Propočet nákladů PŘEHLED USPOŘÁDÁNÍ PROJEKTU A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C.1. Celková situace 1:2880 C.2 Koordinační situace 1:500 C.3 Situace zákres do KM 1:1000 D.1 Kladečské schema D.2 Podélný řez

Více

A1. Technický popis záměru

A1. Technický popis záměru A1. Technický popis záměru Název zakázky: Objednatel: Plynofikace a teplofikace domu č.p.84, ul. 28.října, Klimkovice Město Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice Projektant: VAE THERM, spol. s r. o. pobočka

Více

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE

ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ODKANALIZOVÁNÍ OBCE VINAŘICE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana 1 Obsah a.) Identifikační údaje stavby...3 b.) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území...4 c.) Údaje o provedených

Více

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody

Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO 05-Rozvody vody Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci stavby.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI KŘEPICE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI KŘEPICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD V OBCI KŘEPICE Napojení objektů na kanalizaci se provádí kanalizační přípojkou. Splaškové odpadní vody (z kuchyně, koupelny, WC apod.) se odvádí do splaškové

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

Watecom s.r.o. Pod Žvahovem 279/11 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Watecom s.r.o. Pod Žvahovem 279/11 152 00 Praha 5 - Hlubočepy Watecom s.r.o. Pod Žvahovem 279/11 152 00 Praha 5 - Hlubočepy SO 401 - Přeložka telefonního vedení Telefonica O2 1.1 Základní členění PD Titulní list Obsah PD A. Souhrnná zpráva B. Technická zpráva C.

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE

, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE "SVAZEK VODOVODU A KANAUZACI" měst a obcí okresu Blansko o _, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, e-mail: svazekvak@vasbo.cz. tel.: 516 452 527 STANDARDY PRO VODOVODY A KANALIZACE.. ~ vooo.,looo A KAllAlIZA::I'

Více

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ

OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ OZNÁMENÍ OBCE TŘEBICHOVICE//SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ v katastru obce Třebichovice//Svinařov v souladu s platnými právními předpisy a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

T E C H N I C K Á Z P R ÁV A ------------------------------------------------------------------- Stavba: Připojení nemovitosti čp. 265, 523, 528 a 539 v k. ú. Jablunkov na vodovodní řad Investor: Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Stupeň: DSP T E C H N I C K Á Z P R ÁV A -------------------------------------------------------------------

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP /2015 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903, MOBIL: 601 564 850 FAX: E-MAIL: polkova@petrvaldmesto.cz

Více

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko

TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko TEVOS s.r.o. Horní Těrlicko 731, 735 42 Těrlicko Tel./Fax: 596 423 125, e-mail: tevos@tevos.cz Akce: Prodloužení kanalizačního řadu za účelem odvodu splaškových vod z RD Stavebník: Libor Rusnok Oldřichovice

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více