Jak je konstruován význam a smysl znaku vlk v hudebních textech českého mainstreamu od devadesátých let do současnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak je konstruován význam a smysl znaku vlk v hudebních textech českého mainstreamu od devadesátých let do současnosti"

Transkript

1 Jak je konstruován význam a smysl znaku vlk v hudebních textech českého mainstreamu od devadesátých let do současnosti Jindřich Kohm Katedra sociální a mediální komunikace, Univerzita J. A. Komenského Praha Otakar Šoltys Katedra mediálních studií Fakulty sociálních věd UK Shrnutí Práce se zabývá tématem, jak se znakem vlk pracují textaři nejznámějších českých interpretů populární hudby a jaké přisuzují jeho roli syntaktické, sémantické a pragmatické vlastnosti. Jsou hledány souvislosti s archetypálním vnímáním znaku vlk a jeho dramatizací v průmyslové moderní a postmoderní společnosti a je v ní tematizována zejména medializace tohoto znaku. Poznatky získané historickou reflexí a vlastním výzkumným šetřením hledají odpověď na výzkumnou otázku, zda se při konstruování významu a smyslu znaku vlk v hudebních textech českého mainstreamu od devadesátých let do současnosti objevují negativní stereotypy. Summary This work focuses on the symbol "wolf" and its usage by the lyricists of the most famous Czech pop-music singers. It analyzes what syntactic, semantic and pragmatic characteristics are being assigned to the symbol by the lyricists. The connections between archetype perception of the "wolf" symbol and and its dramatization in the modern and postmodern industrial society are being searched for. The publicizing of the symbol is being highlighted. The key research question is whether some negative stereotypes have been occurring in the Czech mainstream music from the ninetieth until today when assigning the meaning to the symbol "wolf". To find the answers, the knowledge gained via historical reflection and own research work were used. Klíčová slova Archetyp, hudební texty, kolektivní nevědomí, mainstream, masmédia, medializace, popkultura, postmoderní společnost, sociální konstrukce reality, socializace, vlk. Key words - 1 -

2 Archetype, lyrics, collective unconscious, mainstream, mass media, publicizing, popculture, postmodern society, social construction of reality, socialization, wolf. 1. Úvod Jak člověk vnímá svět, jak se mu snaží porozumět, jak si vysvětluje významy sociálních a psychických jevů, které jsou jeho všudypřítomnou součástí? Naše výchova probíhá v socializačních rámcích, mnohé vědomosti, které přebíráme, jsou zprostředkované a nemáme ve struktuře života mnoho prostoru ani času přemýšlet o původu jejich vzniku. Cílem práce bylo, pokusit se popsat, jak se znakem vlk pracují textaři nejznámějších českých interpretů populární hudby a jaké přisuzují jeho roli syntaktické, sémantické a pragmatické vlastnosti i hledání souvislostí s archetypálním vnímáním tohoto znaku a jeho dramatizací v průmyslové, moderní a postmoderní společnosti. Za zkoumaný soubor byla zvolena textová složka vokální produkce nejznámějších českých interpretů populární hudby za dvacetileté období ( ) podle prodejnosti hudebních nosičů. Tematizována byla zejména medializace tohoto znaku. Diskurzivní a sémiotická analýza hudebních textů byla doplněna hloubkovými rozhovory s odborníky, kteří se s vlkem setkávají z různých pozic svých profesních zájmů, a výzkumným šetřením postojů k psovitým šelmám žáků prvního stupně málotřídní základní školy. Nejpopulárnější hudební texty se ke svým posluchačům dostávají zejména v procesu masové komunikace, která je jednou z rovin komunikace sociální. Masová komunikace se vyznačuje tím, že veškeré komunikační aktivity se dějí v institucionalizované podobě prostřednictvím masových médií. Specializované technologie slouží k výrobě vysoce standardizovaných sdělení určených pro rozsáhlé a nesourodé publikum. Nové formy komunikace spolu s rozvojem trhu učinily téměř všechny společenské statky předmětem obchodu. Výjimku netvořily ani produkty kulturní sféry. Masová společnost se chce bavit a konzumuje kulturu stejně jako každé jiné spotřební zboží (Bell 1999, s. 67). Vynález nahrávání magnetofonových pásků a gramofonových desek, upozorňoval před lety Stanley Edgar Hymen, a jejich rostoucí výroba i prodej by se mohly stát větší kulturní revolucí než zavedení paperbacků a ty pro poezii znamenaly bezesporu více než kterákoli jiná ediční technika. Doslova stovky firem, z nichž některé mají sotva vlastní obchodní značku, vyrábějí tisíce a tisíce desek, zpřístupňují celému světu široký sortiment hudby a vyvolávají růst poptávky po živé hudbě i jinde než v obvyklých centrech. Každý si dnes za přijatelnou cenu může pořídit sbírku, které by se ještě v minulé generaci nevyrovnal žádný z velkých světových archivů (Bell 1999, s. 114). Populární hudba se v moderní a postmoderní společnosti stala fenoménem, který je schopný za pomoci technologických prostředků (rozhlas, televize, gramofony, magnetofony, přehrávače CD, mp3 apod.) a institucí (vydavatelské firmy, filmové společnosti, televizní a rozhlasové stanice, manažersko-producentské útvary, umělecké agentury apod.) vytvářet kulty hvězd srovnatelné svou intenzitou s kulty náboženskými. Populární hudba ovlivňuje životní styl celých vrstev populace, především dospívající mládeže (Jandourek 2007, s. 188)

3 2. Sociální konstrukce reality Realita je vytvářena sociálně. Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem společnosti. Veškeré společenské jevy jsou konstrukty vytvořenými v průběhu historie lidskou činností, není žádná společnost jako celek považována za samozřejmou, a tím spíše nemůže být za samozřejmý považován ani celý symbolický svět (Berger, Luckmann 1999, s. 106). Po velkou část dějin lidstva byla pro člověka skutečností příroda a člověk se v poezii a fantazii vztahoval k přirozenému světu. Sociálními konstrukty nejsou jen společenské jevy, ale i celý symbolický svět. Souřadnice našeho života ve společnosti jsou naplňovány objekty, které pro nás něco znamenají. Jednotlivec ví, že jeho vnímání světa se shoduje s tím, jak tento svět vnímají ostatní, neboť oni též chápou objektivizace, které tomuto světu dávají řád, i oni si budují tento svět kolem tady a teď svého vlastního bytí v něm a mají své plány, co v něm budou dělat. Také samozřejmě ví, že náhled ostatních na tento svět není totožný s jeho. Pokud se chceme tomuto vzorci vzepřít, musíme vyvinout velké úsilí, které nám umožní přejít od přirozeného vnímání světa třeba k teoretickým úvahám vědců či filozofů. Estetická a náboženská zkušenost je na vytváření přechodů bohatá právě proto, že umění a náboženství jsou typickými zdroji vyhraněných oblastí významů, které se vyznačují odklonem pozornosti od reality každodenního života. Běžná mluva, kterou máme k dispozici, abychom mohli objektivizovat své zkušenosti, je zakořeněná v každodenním životě a neustále na něj odkazuje, dokonce i tehdy, když ji používáme k výkladu zkušeností nasbíraných ve vyhraněných oblastech významů. Každodenní život je pro nás strukturován časem a prostorem. Vědomí konečnosti času hraje klíčovou roli v orientaci ve světě. Hodiny a kalendář nás ukotvují v životě a dávají nám každým okamžikem najevo, že jsme lidé naší doby (Berger, Luckmann 1999, s. 33). Sociální interakce tváří v tvář nabízí největší množství projevů subjektivity v sociálním kontaktu. Každodenní realita v sobě obsahuje typizační schémata, jejichž optikou posuzujeme ostatní lidi a která přímo ovlivňují naše chování vůči nim. Vzorce, v nichž se kontakty odehrávají, jsou však díky četné a různorodé výměně subjektivních významů neustále obměňovány. Sociální realita je vnímána jako nepřetržitý sled typizací, které čím jsou vzdálenější od tady a teď, v situacích tváří v tvář, tím jsou anonymnější. Sociální struktura je souhrnem všech těchto typizací, proto je základním prvkem reality každodenního života. Naše vztahy k ostatním lidem nejsou omezeny jen na naše blízké a současníky. Vztah si vytváříme i ke svým předchůdcům a následovníkům, k těm, kteří tu byli před námi, a těm, kdo přijdou po nás v průběhu všeobklopujících společenských dějin (Berger, Luckmann 1999, s. 39). Důležitou součástí objektivizace je označování (signification) neboli lidské vytváření znaků. Znak odkazuje na subjektivní významy. Nejdůležitějším znakovým systémem je jazyk. Jazyku jako znakovému systému je vlastní objektivnost. K jazyku přistupujeme jako k vnější zkušenosti a jazyk se vůči nám projevuje jako donucovací prostředek nutí nás přijmout jeho vzorce. Typizuje a anonymizuje zkušenosti a zároveň je schopen zpřítomnit různé objekty (prakticky celý svět) i osoby, které nejsou prostorově, časově ani sociálně tady a teď přítomny, i - 3 -

4 transcendovat realitu. Každý den se pohybujeme ve světě znaků a symbolů. Naše interakce s ostatními lidmi je ovlivňována naší společnou účastí na dostupné sociální zásobě vědění. Ta zahrnuje vědění o naší situaci a jejích omezeních (Berger, Luckmann 1999, s. 46). Vědomí uchovává jen zlomek veškerých zkušeností člověka. Ty jsou pak sedimentovány, což znamená, že ve vzpomínkách tvoří zřetelné a zapamatování hodné entity. Objektivně přístupný znakový systém propůjčuje sedimentovaným zkušenostem počáteční anonymitu tím, že je oddělí od jejich původního kontextu konkrétních životů jedinců a učiní je obecně přístupné všem, kdo daný znakový systém sdílejí či v budoucnu mohou sdílet. Předávání zkušeností se tak stane mnohem jednodušším. K objektivizaci zkušeností čili k přetvoření v obecně přístupný objekt vědění dochází prostřednictvím jazyka. Začlenění do širokého souboru tradic může dojít například prostřednictvím morálního poučení, oslavného básnictví, náboženské alegorie, pohádky apod. Symbolický svět propojuje současníky s jejich předchůdci a následovníky v jeden smysluplný celek. Střet alternativních symbolických světů s sebou nese problém moci. Jde o to, která ze soupeřících definic reality ve společnosti získá převahu (Berger, Luckmann 1999, s. 109). 3. Archetypální vnímání znaku v pohádkách Archetyp je praobraz, který tvoří předem dané obsahy kolektivního nevědomí, pocházející z již archaických dob a vznikající dlouhodobou kondenzací lidských zkušeností. Jedná se o pojem z hlubinné psychologie, který zavedl Carl Gustav Jung. Archetypy se objevují v mýtech, náboženstvích, uměleckých dílech a snech (Jandourek, 2007, s. 32). Archetypy jsou nejen pravzory lidského jednání a usilování, pocitů a poznání, ale i základem veškeré lidské symboliky. Jednotlivé prvky archetypu skládají kolektivní nevědomí lidstva a apriorním způsobem vytvářejí jeho představivost (Hartl, Hartlová 2009, s. 54). Ilustrativním příkladem řečeného může být pro příslušníky euroamerické civilizace zdobení vánočního stromku spojené s emocionálním prožíváním vánočních svátků. Málokterá rodina tento každoroční rituál ignoruje, ale kdo zná kořeny a význam této symboliky, kdo se nad ní zamýšlí? Marie-Louise von Franz, která osobně spolupracovala s C. G. Jungem osmadvacet let, považuje pohádky za nejčistší a nejjednodušší výraz kolektivně nevědomých psychických procesů, jejichž hodnota pro vědecký výzkum převyšuje hodnotu všeho ostatního materiálu. Pohádky zobrazují archetypy v jejich nejjednodušší, nejhutnější a nejpřesnější podobě (Franz 2011, s. 21). Archetyp není jen myšlenkovým vzorcem sám o sobě, důležité je jeho propojení s emocionální zkušeností jedince. Archetypový obraz je tedy pro člověka živý a plný významu pouze tehdy, má-li má pro něj emocionální a citovou hodnotu. Právě na pohádkách lze podle Junga studovat srovnávací anatomii psýché. U složitějšího mytologického materiálu, za který považoval například mýty nebo pověsti, není základní vzorec psýché tak zřejmý jako u pohádek, které samy o sobě stojí mimo kulturní i rasové rozdíly a jejichž jazyk se jeví jako mezinárodní. Ruský lingvista a průkopník strukturalistických analýz lidových pohádek Vladimir - 4 -

5 Jakovlevič Propp o účinku vypravování pohádek řekl: Vyprávění je svým způsobem slovesný amulet, je to prostředek magického působení na okolní svět (Propp 2008, s. 163). Dle poznatků Marie-Louisy von Franz při studiu světových pohádek zjišťujeme, že určité etnické skupiny nazývají pohádkou výhradně příběhy o zvířatech. Tyto postavy jsou lidé ve zvířecí nebo zvířata v lidské podobě; nejsou tím, co bychom dnes nazvali zvířaty (Franz 2011, s. 27). Je lhostejné a není si třeba lámat hlavu s tím, zda se jedná o lidi převlečené za zvířata, či obráceně. Jedná se o symbolická zvířata, která jsou nositeli lidských psychických faktorů. Hezky je to vidět v příbězích o zvířatech, která zobrazují archetypové lidské sklony. Tato zvířata jsou lidská, protože ve skutečnosti nezobrazují instinkty zvířat, ale naše zvířecí instinkty, a v tom smyslu jsou skutečně antropomorfní. Řekneme-li například, že tygr v jednom příběhu znázorňuje chamtivost, neznázorňuje chamtivost skutečného tygra, ale naši vlastní tygří chamtivost (Franz 2011, s. 28). Řada vědců se domnívá, že podobné příběhy o zvířatech lze považovat za nejstarší typ mytologického příběhu. Jung uvádí, že je tolik archetypů, kolik je typických situací v životě. Nekonečné opakování vštípilo tyto zkušenosti do psychické konstituce nikoli ve formě obrazů, jež by byly naplněny obsahem, nýbrž zprvu pouze jako formy bez obsahu, které toliko představují možnost určitého typu chápání a jednání (Jung 1998, s. 155). Právě proto může být v archetypální rovině například pro jednoho vědce vším matka, pro jiného vegetace a pro dalšího zase sluneční mýtus. Archetyp se aktivuje právě ve chvíli, kdy se přihodí v životě něco, co mu odpovídá. Dochází k instinktivní reakci, nutkání k souboji s rozumem a vůlí (Jung 1998, s. 156). 4. Archetypální vnímání znaku vlk v průmyslové moderní a postmoderní společnosti Jung definuje masového člověka jako někoho, kdo nechápe nebo nepotřebuje chápat, neboť jediným subjektem, který se může dopustit chyb, je velký anonym označovaný jako stát nebo společnost. Masový člověk má výhodu, že svými velkými politickými a sociálními katastrofami, do nichž je celý svět zapleten, není právě vůbec vinen (Jung 1998, s. 64). Zřejmě to nebude jen soubojem o životní prostor, který je spojený s nárůstem lidské populace, ale i proměna člověka a jeho vztahu k životnímu prostředí, jež stály u zrodu fragmentace živočišných druhů na užitečné a škodné (Lopez In: Kvasnica 2009a, s. 26). Archetypy determinují imaginaci a cítění a jsou spojeny s určitými univerzálními symboly a vystupují v obsahu pohádek a mýtů (Nakonečný 1995, s. 112). Co tedy víme o symbolické roli vlka, která sedimentovala v jeho archetypální vnímání v průmyslové, moderní a postmoderní společnosti? Vlk jako symbol před nástupem křesťanství Galové si připevňovali na přilbu vlčí hlavu jako symbol mužnosti a síly. Píseň o Nibelunzích vypravuje o tom, jak Germáni, rovněž za účelem nabytí síly, pojídali maso vlků. Hlavní bůh severského panteonu Ódin byl znázorňován s dvěma havrany a dvěma vlky. Hlava - 5 -

6 vlka byla v severní Germánii umisťována nad vchody domů jako kultovní prostředek (apotropaion), který měl stavení ochránit před zlými silami, čarami nebo kletbou (Royt, Šedinová 1998, s. 158). Ve starém Egyptě byl vlk spojován s kultem světla a slunce. Bylo to údajně pro jeho světélkující oči, které dokázaly protnout tmu. Vlčí bůh Vepvovet se stal ochráncem města Asiút, nazývaného Řeky Lykopolis, vlčí město. V Řecku patřil vlk mezi zvířata slunečního boha Apollóna a byly mu přinášeny oběti. V řečtině se používaly pro označení vlka a světla velmi podobné výrazy: lykos = vlk a leukos = světlý, bílý. Dalším bohem světla byl galský Belen (Belenos); slovo bleis označuje vlka v keltštině. Se světlem byl vlk též spojován v norských legendách. Pozitivní roli sehrála vlčice v báji o založení města Říma, kdy zachránila a vychovávala do řeky Tiberu v košíku odložené chlapce Romula a Rema, syny boha Marta a vestálky Rhey Silvie. V Římě bylo považováno zjevení vlka za šťastné znamení. Vítězství Římanů nad Galy u města Sentium v roce 195 před Kristem pomohl vlk, kterého poslal Římanům na pomoc samotný bůh války Mars. Svůj původ od vlků odvozovali Mongolové i Turci. Mongolský vládce Džingischán se považoval dokonce za vlčího syna (Royt, Šedinová 1998, s. 158). Jedna z pověstí vypráví, že mladého tureckého bojovníka, který jako jediný přežil ničivý nájezd mongolské hordy, zachránila šedá vlčice, která ho odvedla do pozemského ráje vysoko v horách. Z jejich svazku se zrodil na dnešním území Turecka nový národ (Kvasnica 2009b, s. 173). V severské mytologii zosobňoval rozvrat a ničivou sílu vlk Fenrir. Ten při Ragnarku (Soumraku bohů) měl podle proroctví pozřít samotného Ódina. Bohyně Artemis byla v Řecku nazývána Artemis Lykoktonos, což značí tu, který zabíjela vlky. Byla považována za ochránkyni stád před smečkami vlků. V Řecku je hora Lyké spojována s bájí, podle níž Zeus proměnil ve vlka krále Lykáona za to, že mu při hostině předložil lidské maso. V Číně se věřilo, že velký nebeský vlk způsobuje zatmění Slunce, proto lidé při zatmění vystřelovali proti nebesům šípy a bubnováním zaháněli vlka. Latinské jméno pro děvku je lupa, tedy vlčice (Kvasnica 2009b, s. 227). Pro horské Gruzínce bylo společenství vlků symbolem společenství lidí. Patronem vlků a včel byl svatý Jiří z Hor Giorgi. Horalé z Gruzie nepovažovali vlky za divokou zvěř. Lovec, který zabil vlka, nosil smutek, stejně jako kdyby zabil člověka (Royt, Šedinová 1998, s. 170). Indiánské kmeny národů Severní Ameriky měly vlka ve velké úctě. Indiáni vnímají vesmír v šesti směrech nad a pod reálným světem a ve čtyřech světových stranách (Kvasnica 2009b, s. 174). Indiáni šelmy ctili zejména pro jejich lovecké schopnosti: neslyšnost kočky, obrovská síla medvěda, nezdolná vytrvalost vlka či zrak orla, to byly vlastnosti, kterým se chtěli alespoň částečně přiblížit. Původní Severoameričané uctívali nejen Stvořitele, ale zároveň i soulad mezi člověkem a přírodou, který tvořil v jejich myslích neviditelnou podstatu všech věcí v magickém kruhu (Kvasnica 2009b, s. 174). Vlk hrál důležité postavení v duchovním životě kmene Šošonů. Lid kmene Pawnee nazýval sousední kmeny vlky. Šajenové, Komančové, Wichiatové atd. tvrdili, že se Pawneeové toulají jako vlci, s nezdolnou odolností a vytrvalostí. Prý dokážou putovat mnoho dní bez potravy, v případě nouze se živili i zdechlinami nalezenými cestou. Členové kmene Skidi Pawnee se často halili do vlčích kožešin a považovali sami sebe - 6 -

7 za vlčí lid. Vlk se v jejich mytologii vyskytoval mnohem častěji než u jiných indiánských kmenů (Kvasnica 2009b, s. 176, 177 ). Pawneeové si představovali, že vlk se po planinách pohybuje jako voda, tedy tiše, účelně a bez námahy. Má tak ostrý sluch, že slyší plynout oblaka. Je velmi bystrý a obdařený dvěma pohledy (Lopez In: Kvasnica 2009b, s. 178). Vlk v křesťanské symbolice Křesťanská víra jednoznačně (na rozdíl například od buddhismu) staví člověka vysoko nad vše živé. Jako by svět byl stvořen pro člověka a vše ostatní bylo stvořeno k jeho užitku. (Kvasnica, 2009a) Negativní symbolika vlka se objevuje již ve Starém zákoně. Podle Izajášova (11,6) proroctví nastane poté, co vzejde proutek z pařezu Jidášova (interpretováno Kristem), svornost mezi lidmi i v přírodě, kdy vlk bude pobývat s beránkem. U Ezechiela (22,27) jsou jeruzalémští velmožové pro své špatné chování srovnáváni s vlky, protože trhají kořist, prolévají krev a hubí duše, neboť chamtivě shánějí zisk (Royt, Šedinová 1998, s. 159). V katakombách sv. Praetexta jsou na freskách znázorněni dva starci v podobě vlků, kteří falešně obvinili Zuzanu ve starozákonním příběhu, který je interpretován jako příklad víry křesťana v boží spravedlnost. V Novém zákoně je vlkova role rovněž negativní, zpravidla se objevuje v bipolárním vztahu s beránkem. Evangelista Matouš (7,15) přirovnává falešné proroky k dravým vlkům, kteří přicházejí v rouše ovčím. Metaforicky znázorněný nelehký úkol Kristových učedníků při hlásání Evangelia vyjádřil Matouš (10,16) následovně: Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky (Royt, Šedinová 1998, s. 159). V dalších alegoriích je vlk prezentován jako lstivé a zlé zvíře, které loupí pasoucí se ovce, avšak zbaběle utíká před pastýřem. Basil Veliký přirovnává vlka ke kacíři, tedy špatnému člověku, který podobně jako vlk pustoší ovčinec. Boj berana s vlkem je prezentován jako boj Krista se samotným ďáblem. Na portálech či hlavicích románských a gotických chrámů je znázorňován vlk v mnišské kápi. Jedná se o alegorii, která znázorňuje lstivost a pokrytectví skrývající se pod mnišskou kutnou. Poprvé je tento námět zmíněn v bule papeže Urbana II., zaslané roku 1096 klášteru Montierneuf v Poitiers. Vlk v křesťanské symbolice znázorňuje některé neřesti, jako jsou loupež, žádostivost a nestřídmost (Royt, Šedinová 1998, s. 160). Germánský pohled na vlka Vlk byl u Germánů historicky vnímám jako pozitivní symbol. Právě na pozadí střetu symbolických světů pohanského a židovsko-křesťanského můžeme pozorovat formování pozitivního vlčího archetypu, jehož společenské etablování dosáhlo vrcholu protřednictvím ideologické propagandy nacistů za třetí říše. Germáni uctívali svá pohanská božstva nikoliv v chrámech, ale v posvátných hájích. Na počátku letopočtu byli Germáni Římany vnímáni jako impulzivní a bojechtiví lidé nezkažení městkým způsobem života, kteří provozovali primitivní zemědělství, chovali dobytek a obchodovali s koňmi. Tradiční germánská identifikace se - 7 -

8 světem přírody sahá až k bitvě v Teutoburském lese, jež proběhla v roce 9 našeho letopočtu (Sax 2003, s. 41). Celá římská legie císaře Augusta byla na hlavu poražena v hloubi germánského lesa Teuntonskými kmeny. Imperiální expanze Římanů narazila a Germáni si tak po řadu let udrželi mnoho ze svých tradičních praktik a kultů v době evropské expanze křesťanství. V roce 772 začal nakonec Karel Veliký převádět na křesťanskou víru pohanské Sasy a Frísy násilím (Sax 2003, s. 41). V této době, kdy byla saská pohanská božstva démonizována, sedimentoval v Germánech odpor proti novému náboženství.v 19. století z kontur budocí německé říše povstal umělecký směr zvaný romantismus, který je považován za ryze německý, stejně jako renesance za italskou či osvícenství za francouzské. K základním idejím romantismu patřila touha po absolutnu, kult ducha, uctívání přírody, nostalgie ve vztahu ke vzdálené minulosti, vyzdvihování vášní, podezřívavost vůči vědě a spása prostřednictvím umění (Sax 2003, s. 42). Romantičtí spisovatelé a filozofové touto formou vzdorovali kulturní nadvládě Francie. Jejich umělecká aktivita vedla k pokusu sjednotit lid na platformě společné starodávné historie. Kolem poloviny 19. století však začaly romantické metafory ztrácet na přesvědčivosti v důsledku častých konfrontací s drsnými podmínkami cestovalů do exotických krajů. Identifikace s přírodou se jevila jako určitá forma extrému, ideály přírodních harmonií ztrácely na přesvědčivosti. Bojiště se stávalo běžnou metaforou pro přírodu, metaforou, kterou v roce 1859 potvrdil Darwin svou prací O původu druhů (Sax 2003, s. 43 ). Darwinova vývojová teorie Kdyby evoluční teorie odvozovala původ ne od opic, ale od lvů, lidé by neměli tak velké problémy s jejím přijetím (Sax 2003, s. 52). Pojem darwinismus začíná být na konci 19. století chápán nikoliv již jen jako empirická teorie, ale také jako myšlenka, že rasové zdokonalování probíhá skrze boj o přežití. Ve společnosti dochází k diskreditaci nostalgických myšlenek po rajské minulosti lidstva, nabourávání archetypu Zlatého věku. Evoluční teorie se stává inspirací pro nejrůznější pseuodovědecké či pseudokulturní interpretace, se kterými posléze sugestivně pracovala nacistická antisemitská propaganda. Například podle Haeckela se germánská rasa dostala od lidoopů nejdále, a dokázala tudíž v civilizovanosti předstihnout jiné větve lidského rodu (In: Sax 2003, s. 55) Literární kritik a autor romantických románů Wilhelm Bölsche svou knihou Milostný život v přírodě (příběh evoluce lásky z roku 1901) uvedl do společenského diskurzu termín rasová hygiena. Význačný přírodovědec konce 19. století Cesare Lombreso přišel s teorií, že jisté anatomické znaky, jako jsou například velké čelisti, vysedlé lícní kosti či špičaté uši, jsou typické nejen pro opice a divochy, ale rovněž pro zločince. Zjištění biologa Sömmeringa, který prokazoval příbuznost černochů s opicemi podle tvaru lebky, považoval zakladatel kulturní biologie Walter Scheidt ještě v roce 1930 za bezchybná (In: Sax 2003, s. 60). A byl to právě vlk, který byl obsazen do jedné z hlavních rolí nacistického kultu

9 Kult vlka v nacistické ideologii třetí říše Nacisté se ztotožňovali s přírodou jako s drsnou a neúprosnou silou. Poslušnost, kterou požadovali od ostatních i od sebe samých, znamenala podřídit své chování přírodě (Sax 2003, s. 25). V nihilistickém pojetí nacistů nebyl tradiční pohled na rozdíl mezi lidmi a zvířaty podstatný. Klíčový byl rozdíl mezi vítězem a poraženým, mezi pánem a otrokem. Právě vztah mezi dravcem a kořistí byl přesnou alegorií těchto vztahů. Nacisté si osobovali právo zabíjet na základě jejich vnitřního ztotožnění s idealizovanými představami o dravcích. Jejich vůdce Adolf Hitler toužil po násilnické, dravé a panovačné nadcházející generaci, která bude schopná snášet bolest a nebude se projevovat slabošsky: Svobodný a velkolepý dravec se musí znovu lesknout v jejích očích (In: Sax 2003, s. 36 ). Vlk tedy pro Němce symbolizoval prapůvodní vitalitu. Paradoxem je, že právě v Německu byl vlk vyhuben téměř před jedním stoletím, ale stále byl v kulturním odkazu národa přítomen v řečnických obratech, lidových pověstech a ikonografii. Absence zkušenosti s vlkem jako predátorem, jejímiž nositeli jsou pastýři či zemědělci, glorifikaci vlka usnadňovala. Dalším aktem s výrazně symbolickým akcentem byl fakt, že se Německo v roce 1934 stalo první zemí, která začala vlka chránit zákonem. Nacisté projektovali do vlka jako svého vzoru vlastnosti, které chtěli sami rozvíjet. Byla to věrnost, udržování hierarchické sociální struktury, divokost, odvaha, poslušnost a také krutost. Krycí jméno Adolfa Hitlera bylo Vlk, někdy se mu také přezdívalo Strýček vlk či Malý vlk. Místa, ze kterých řídil válku, nesla příznačné názvy: Vlkodlak (Werwolf), Vlčí rokle (Wolfschlucht) a Vlčí doupě (Wolfschanzel). Příslušníci SS byli označováni jako smečka vlků. Členové Hitlerjugend byli přezdíváni jako vlkodlaci (werwolfové), (Sax 2003, s. 87). Příroda pro nacisty představovala ideální říši absolutního pořádku, který se jevil jako protiklad vůči anarchii způsobované civilizací. Personifikace Matky země byla nahrazena otčinou (Sax 2003, s. 46). 5. Mediální obraz vlka versus vlk jako zvíře Obsáhnout celý mediální diskurz, ve kterém je formován pohled na vlka konstruování významu a smyslu tohoto znaku a jeho dekódování v kontextu nabízeného kulturního produktu, je úkolem, který snad nelze splnit. Můžeme předpokládat, že známá kulturní díla, v nichž je vlk obsazen do jedné z hlavních rolí, mají vliv na vytváření lidských postojů k tomuto zvířeti a symbolu. Pokusit se tato díla vybrat a interpretovat za pomoci dostupných akademických poznatků se už jeví jako úkol podstatně reálnější. Spisovatel Rudyard Kipling, označovaný za básníka britského imperialismu, napsal dvě Knihy džunglí, které vyšly v letech 1894 a Jádro povídkových příběhů tvoří osud malého chlapce Mauglího, kterému se změní život ve chvíli, kdy je ze své rodné vesnice unesen lidožravým tygrem. Mauglí je zachráněn vlčí smečkou, která se stává jeho novou rodinou. Malý chlapec je plnohodnotným obyvatelem džungle, který si dokáže osvojit i řeč zvířat. Podle Borii - 9 -

10 Saxe knihy vyšly právě v době, kdy Evropané prožívali strach z úpadku společnosti. Obranou proti tomuto stavu byla iluze jakéhosi vojenského života spojeného s pěstováním odvahy, dravosti a disciplíny. Společenská pravidla se dovolávala instinktu, moc byla považována za přirozený stav, který podkopával sentimentálnost demokratického věku. V Kiplingově džungli není místo pro přecitlivělost; trestem za porušení zákonů džungle bývá obvykle smrt. Mauglí byl skoro nacistickým supermanem. Zvířata k němu vzhlížela se strachem a obdivem (Sax 2003, s. 83). Scénu, kdy Mauglí s vlky vláká nepřátelské dhóly do pasti a brutálně všechny protivníky společně pobijí, označuje Boria Sax za hrozivou předzvěst nacistického Německa. Kipling nám předvádí genocidu, kterou provádí jedna skupina psovitých šelem, zdánlivě zákonů dbalá a statečná, proti jiné skupině, která se nehodlá přizpůsobit (Sax 2003, s. 83 ). Ač můžeme mít k podobným interpretacím výhrady, zůstává nepopiratelným faktem, že se Knihy džunglí staly mezinárodním bestsellerem a byly přeloženy téměř do všech hlavních evropských jazyků. Vlci se v tomto uměleckém pojetí stali vzorem válečnické společnosti. Mauglího příběhy lze také vyložit jako evoluční alegorii, ve které malý chlapec zastupuje lidstvo a vlci nahrazují opice jako předchůdci lidí. Neoddiskuvatelný je fakt, že si příběhy z indické džungle udržely svou popularitu přes celé jedno století a staly se součástí mediálního diskurzu moderní a postmoderní doby, skrze který aktuálně promlouvají k formování lidského pohledu na vlka. Přetrvávající popularitu příběhů dokládá nejen mnoho reedic knih na celém světě, ale i třeba české uvedení muzikálu Mauglí autorské dvojice Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová v premiéře v divadle Kalich. Dokumentární film BBC s názvem Lobo vlk, který změnil Ameriku vypráví příběh lovce, přírodovědce, výtvarníka a spisovatele Ernesta Evana Thomsona, který na podzim roku 1893 přichází do Nového Mexika jako nájemný lovec, jenž má zdejší farmáře zbavit vůdce obávané smečky vlků, která jim páchá velké škody na stádech dobytka a ovcí. Dokumetární film byl natočen podle předlohy deníku, který si Thomson vedl a jenž vyšel i v knižní podobě. Po třech měsících nerovného boje, při kterých šelma prokázala nesmírnou inteligenci, kdy Thomson používal všech tehdy známých loveckých lstí, například otrávené maso nebo železné pasti, Loba zabil. Ernest Thomson Seton svého činu hluboce litoval a dle jeho později publikovaných slov již nikdy žádného dalšího vlka o život nepřipravil. Jeho příběh vzbudil u amerických čtenářů velký ohlas. Právě souběh těchto dvou činů ulovení vlka a sepsání a vydání celého emotivního příběhu s morální sebereflexí lze označit za počátek paradigmatického obratu ve vnímání divoké přírody Američany. Jejich snaha si ji civilizačně naprosto podmanit kulminovala během celého 19. století, což vedlo mimo jiné k téměř úplnému vyhubení vlků na americkém kontinentě. V roce 1902 založil Seton pro mládež výchovnou organizaci Woodcrafts Indians a stál tak na počátku ochranářských snah a změny přístupu ke krajině. Vlk Lobo se stal symbolem i dalších hnutí, která usilovala a usilují o to, přivést vlky zpět do jejich odvěkých lovišť (Kvasnica 2011, s ). Českého specialistu na vlky, autora odborných článků a několika publikací o vlcích Jaroslava Monteho Kvasnicu přivedla k profesnímu zájmu o tyto šelmy kniha Farleyho Mowata

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte

Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte ÚVOD DO PROBLEMATIKY A2.9 Pohádky a jejich vliv na psychický vývoj dítěte L UCIE S TAŇKOVÁ Příspěvek se zaměřuje na definici pohádky a její místo v dětské literatuře, typické rysy pohádkových vyprávění,

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová

Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte. Bc. Milena Dovrtělová Vliv masmédií na vývoj a proměny životního stylu dítěte Bc. Milena Dovrtělová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Média jsou hlavními prostředky, které zasahují do chodu současné postmoderní společnosti,

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií GLOBAL ELLE. Role módních časopisů v procesu kulturní globalizace BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE

Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií GLOBAL ELLE. Role módních časopisů v procesu kulturní globalizace BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra mediálních studií a žurnalistiky GLOBAL ELLE Role módních časopisů v procesu kulturní globalizace BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Jméno: Martina Tlachová

Více

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA

Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Jaroslav Kalous KVALITA ŽIVOTA Pracovní verze 26. září 2014 Tvrdoslav, léto 2014 1 OBSAH 1. ÚVODEM... 2 2. ODKUD PŘICHÁZÍME... 3 2.1. Vesmírné prostory... 3 2.2. Vesmírný čas... 3 2.3. Člověk ve vesmíru...

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2

Józef Szymeczek Úvod do religionistiky Studijní opora k inovovanému předmětu: Religionistika(3ELIG/33LIG) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-425-2 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Monsportová Metodika výuky křesťanské výchovy na II. st. ZŠ a SŠ z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001

Osobnosti současné knižní ilustrace pro děti Představení Hon na Jednorožce - příběh politického vězně, o který nemají školy zájem ISSN 1211-8001 Dramatická výchova v Nizozemsku Ať žije rozmanitost! Světový kongres IDEA v Belém Dramatické aktivity se seniory 11. světový festival dětského divadla Výstava PLAY Galerijní edukace Osobnosti současné

Více

Motivace Romů ke vzdělání etnická nebo sociokulturní podmíněnost?

Motivace Romů ke vzdělání etnická nebo sociokulturní podmíněnost? OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Motivace Romů ke vzdělání etnická nebo sociokulturní podmíněnost? DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Petra Gniadková Vedoucí práce:

Více

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto

Základní hypotéza, že dílo J. A. Komenského je i pro současnost stále inspirativní a že obsahovalo základy sociální pedagogiky, by měla být touto Úvod Téma bakalářské práce jsem zvolila s ohledem na spojení odkazu Jana Amose Komenského (J. A. Komenský, Komenský), jehož osobnost je, podle mého soudu, dosud v pedagogice (a nejen v ní) nedoceněná,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání

SOCIOLOGIE. Zpracování dat matematicko - statistické srovnávání SOCIOLOGIE - Sociologie latinsky societas = společnost + řecky logos = věda, slovo (August Comte 1837) - Sociologie = systematické cílené poznávání. Je to věda přírodní a humanitní. - Vznikla v 19. století

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy.

Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově. Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy. Univerzita Pardubice Fakulta filosofická Katedra věd o výchově Člověk versus příroda - poslání ekologické výchovy Bakalářská práce Autor práce: Nikola Jelínková Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Průka, Ph.D.

Více

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová

KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ. Bc. Silvie Šobáňová KRISTUS JAKO MOŽNÝ PEDAGOGICKÝ IDEÁL V KATOLICKÉM A PROTESTANTSKÉM MYŠLENÍ Bc. Silvie Šobáňová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou osobnosti Ježíše

Více

Vliv animovaného filmu na dětského diváka

Vliv animovaného filmu na dětského diváka Vliv animovaného filmu na dětského diváka BcA. Marcela Skácelová Diplomová práce ABSTRAKT Vnímání audiovizuálního díla dětským divákem a jeho psychologie Klíčová slova: Animovaný film, dítě, dětský divák,

Více

Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Lence Václavíkové Helšusové, Ph.D. za věcné připomínky, cenné rady a vstřícné vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu.

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

VLIV MÉDIÍ NA JEDINCE (SPOLEČNOST), SVOBODNÁ INFLUENCE OF MEDIA ON PEOPLE (SOCIETY), FREE

VLIV MÉDIÍ NA JEDINCE (SPOLEČNOST), SVOBODNÁ INFLUENCE OF MEDIA ON PEOPLE (SOCIETY), FREE Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní program: (kombinace) Filosofie Filosofie Filosofie humanitních věd VLIV MÉDIÍ NA JEDINCE

Více

Úvod do sociální a masové komunikace

Úvod do sociální a masové komunikace Vysoká škola J. A. Komenského Tržiště 20, Praha 1 Malá Strana 118 43 Úvod do sociální a masové komunikace Dr. Josef Musil, CSc. Praha září 2004 1 Obsah 1. Komunikace jako (vše)lidský fenomén a její reflexe

Více

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda

Křesťanství a ekologická etika. Pavel Vichlenda Křesťanství a ekologická etika Pavel Vichlenda Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vztahem křesťanství a ekologické etiky. Podrobně rozebírá biblickou zprávu o stvoření světa,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty. Diplomová práce. Autor: Michal Petr Vedoucí práce: PhDr.

Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty. Diplomová práce. Autor: Michal Petr Vedoucí práce: PhDr. Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie Filozofické fakulty ZÁKLADY SYSTÉMU ENNEAGRAM A JEHO ZASAZENÍ DO PSYCHOSPIRITUÁLNÍHO KONTEXTU Diplomová práce Autor: Michal Petr Vedoucí práce: PhDr.

Více