Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D."

Transkript

1 V prvním ročníku ceny ministra spravedlnosti byli za Probační a mediační službu nominováni následující zaměstnanci: 1. Zvláštní cena ministra spravedlnosti za mimořádné zásluhy Vladimíra Patková Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D. Paní Vladimíra Patková pracuje v PMS od jejího vzniku. Nejvíce se věnuje oblasti OPP, mnoho let působila jako vedoucí oddělení OPP střediska Praha a zastává i funkci národního metodického koordinátora pro tuto oblast. Dlouhodobě se aktivně podílí na vzniku metodik a jejich aplikace v praxi PMS. Stála dále u zrodu a velkou měrou se podílela na vzniku webového katalogu poskytovatelů s celorepublikovou působností, který usnadnil komunikaci mezi soudy a PMS v rámci této agendy. Z těchto důvodů je vnímána všemi zaměstnanci jako vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti OPP. Od listopadu 2014 začala pracovat jako zástupce vedoucího střediska Praha, kde zúročuje své manažerské a komunikační schopnosti, které získala právě při vedení oddělení OPP a při koordinaci odborných činností. Na paní Patkové si vážíme nejen odborných znalostí a kompetencí, ale i jejích vlastností lidských. Je empatická, čestná a spravedlivá, připravena vždy pomoci. Tak jí vnímají nejen pracovníci PMS, ale i představitelé spolupracujících institucí. Proto je morálním a motivujícím vzorem pro všechny pracovníky PMS. Paní doktorka Kateřina Hyková pracuje u PMS od jejího vzniku, tj. od roku Její hlavní pracovní činností je výkon funkce vedoucí střediska PMS České Budějovice. Za dobu působnosti u PMS se vyprofilovala do pozice specialisty na oblast přípravného řízení, mediace a práce s mládeží. Její dovednosti a znalosti z uvedených oblastí jsou využívány pro rozvoj PMS v rámci celé ČR, což dokázala i plněním úkolů ve funkci vedoucí pracovní skupiny Mládež. Nelze opomenout její vzdělání v právní oblasti, které aplikuje v celé šíři odborných agend, kdy se podílela na přípravě národních metodických standardů i přípravě stávajícího probačního rejstříku. V rámci mnoha pracovních cest v zahraničí uplatnila své jazykové dovednosti, prostřednictvím kterých vždy důstojně reprezentovala PMS a trendy trestní politiky ČR. Za dobu 15 let se stala respektovanou autoritou pro ostatní kolegy, pro partnery z řad OČTŘ a také pro klienty Probační a mediační služby v pozici obviněných i poškozených, kterým vždy dokáže zajistit kompletní servis při řešení jejich aktuální životní situace. Svým komplexním přístupem k plnění pracovních povinností se řadí mezi nejlepší pracovníky PMS. Paní doktorka Hyková patří mezi výjimečné osobnosti na poli restorativní justice.

2 2. Odborný pracovník PMS roku Zuzana Havlíčková Zuzana Havlíčková pracovala u PMS jako účetní ihned při jejím vzniku v roce Následně jako vedoucí ekonomického oddělení až do roku 2011, kdy odešla do důchodu. Stála u zrodu všech interních ekonomických pravidel, nastavovala systém finančního řízení a zajišťovala bezchybný stav finančního účetnictví organizace. Má největší zásluhu na tom, že PMS vždy hospodařila efektivně a účetnictví bylo bezchybné. Mgr. Věra Čermáková Mgr. Bc. Jakub Kovář Bc. Ivana Vajdlová Mgr. Věra Čermáková pracuje pro Probační a mediační službu od jejího vzniku. Stála u zrodu střediska PMS v Mostě, byla podporou týmu při zavádění odborných postupů PMS do praxe, úspěšně se vypracovala z pozice asistenta do postavení úředníka. Výborně se etablovala v oblasti výkonu probačních činností a posledních sedm let se velmi intenzivně věnuje parolové činnosti. Mgr. Věra Čermáková vyniká svou precizností, pracovitostí, loajálností k hodnotám a cílům organizace. Má velmi vysoký osobní morální kredit, je respektovaným odborníkem mezi kolegy, snadno získává autoritu u odsouzených, vyniká schopností navazovat vztahy s lidmi a překonávat názorové odlišnosti. Při řešení pracovních problémů a náročných profesních situací je vždy konstruktivní a podporující. Mgr. Bc. Kovář dlouhodobě vykazuje velmi kvalitní odbornou práci v oblasti parole a probace, a právě proto se stal regionálním metodikem pro oblast Parole v západočeském soudním regionu. Jeho přístup k zadaným úkolům je zodpovědný a svědomitý, kolegům v kraji je podporou odbornou i osobnostní. Mgr. Bc. Kovář je již 3. rokem činný jako lektor semináře Risk assessment, práce s riziky. Dále se lektorsky podílí na školení SDV Vyhodnocování efektivity práce, sběr a analýza dat. Přispívá ke zvýšení efektivity práce s odsouzenými, neboť ve spolupráci s organizací Člověk v tísni připravoval resocializační program Jinou cestou pro dospělé pachatele, který následně také lektoroval. Dále je kolega poradcem v Poradně pro oběti trestných činů v Karlových Varech. Během konzultací disponuje výbornými komunikačními a empatickými schopnostmi, a proto jsou jeho výsledky při práci s klienty na nadstandartní úrovni. Vzhledem k vysoké profesionalitě a zkušenostem reprezentuje Mgr. Bc. Kovář kraj také během zahraničních pracovních cest. Bc. Ivana Vajdlová patří mezi první zaměstnance PMS, podílela se významně na konstituování střediska PMS Kladno a dosud je významným členem kolektivu nejen střediska Kladna, ale celého Středočeského kraje. S probační prací se setkala ještě jako zaměstnanec soudu. Dlouhodobě udržuje a prohlubuje spolupráci s poskytovateli OPP v okrese. Oceňujeme její dlouholeté kontinuální spolehlivé působení u Služby, odborné prosazování restorativních principů a její kolegiální, lidský a empatický přístup, který

3 3. Pracovník PMS roku 4. Manažer PMS roku Mgr. Ivana Kabátová Mgr. Dagmar Zwyrtková Vladimíra Doušová má podporující vliv na kolegy v kraji. Tímto návrhem má být oceněna dlouhodobá poctivá práce, která je základem pro prosazování nových přístupů. Mgr. Ivana Kabátová je služebně nejstarší probační úřednicí v Jihomoravském soudním kraji. Významným způsobem se podílela na rozjezdu činnosti PMS v rámci poskytovaných služeb. Na středisku v Brně působila od roku 2001 zprvu jako vedoucí střediska a současně coby metodická koordinátorka pro jižní Moravu. Od roku 2003 je pověřená vedením oddělení mládeže. Mgr. Kabátová patří bez nadsázky mezi nejlépe hodnocené pracovníky, kteří svou odbornou erudicí pozitivně ovlivňují každodenní činnost nejen na středisku v Brně, ale i v rámci celého regionu. Jmenovaná je výraznou oporou vedení střediska nejen v klientské práci, ale i v rámci budování výborné spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, státní správou, samosprávou i neziskovým sektorem. Je obecně uznávanou odbornicí v oblasti probace a mediace. Pro její empatický a profesionální přístup k lidem si získala všeobecný respekt a uznání. Neméně důležité je zmínit fakt, že se v průběhu uplynulých let výrazně zasloužila o výtečnou spolupráci s akademickým prostředím v Brně. Nezpochybnitelným způsobem tak přispěla k šíření myšlenek restorativní justice a především k šíření dobrého jména PMS jak na vysokých školách, tak i u širší veřejnosti. Magistra Kabátová je t.č. na MD. Mgr. Dagmar Zwyrtková pracuje v PMS již více než 10 let. Od počátku pracuje ve středisku PMS v Trutnově, které je značně zatíženo velkým množstvím případů. Dáša se věnuje zpravidla dohledové agendě, tedy o pachatelům, kterým byl uložen podmíněný trest s probačním dohledem. Díky svým zkušenostem je přirozenou autoritou jak pro klienty, tak také kolegy na středisku a v regionu. Má mimořádný dar, který spočívá ve schopnosti měnit životy ostatních lidí k lepšímu. Dokáže být laskavá a pomáhat, současně také nekompromisně vyžadovat plnění povinností. Její schopnost kombinovat odbornou erudici s lidskými kvalitami je skutečně mimořádná. Vladimíra Doušová je vysoce erudovaná účetní, výkonná a pracovitá. Ve své velmi zodpovědné práci dbá dodržování právních a regulačních předpisů. Dobře rozumí všem aspektům ekonomického fungování organizace a je součástí řídícího týmu. Je to osobnost s vysokými odbornými znalostmi, organizačními dovednostmi, efektivně uvažuje a komunikuje, logicky myslí a profesionálně jedná. Je spolehlivá, zodpovědná, svůj tým vede k bezchybné práci a sama je v kvalitě příkladem. I přes vysoké pracovní zatížení postupuje vždy uvážlivě a je jedním z významných pilířů managementu PMS.

4 Mgr. Petra Špinková Mgr. Petra Špinková se zasadila o faktický vznik a zahájení činnosti střediska PMS v České Lípě, v jehož čele stojí jako vedoucí od samého počátku existence Probační a mediační služby. Osobnost Mgr. Petry Špinkové je charakteristická energičností, rozhodností, odvahou činit rozhodnutí a sdělovat své názory. Jako manažer vyniká schopností rozlišovat priority, schopností kritického myšlení, konstruktivním jednáním a výbornými organizačními schopnostmi. Dokáže výborně delegovat a podporovat členy svého týmu v samostatnosti a rozvíjení svých schopností. V rámci okresu Česká Lípa se za léta svého působení výborně etablovala jako odbornice na problematiku parole a probace, dokázala vytvořit bezvadné podmínky pro činnost členů týmu střediska, neustále rozvíjí funkční spolupráci s různorodým spektrem institucí a zapojuje středisko PMS v České Lípě do aktivit, které přispívají k řešení sociálně patologických jevů a k ochraně společnosti. Mezi dlouhodobé aktivity, které osobně podporuje a realizuje, patří projekt Křehká šance, v rámci jehož aktivit patří k leadrům PMS. Jedním z dokladů úspěšného řízení a rozvíjení spolupráce je ocenění Policie ČR (medaile policejního prezidenta), a to za aktivní spolupráci s Policií ČR na úseku prevence kriminality, které jí bylo uděleno dne Mgr. Vítězslav Klusák Mgr. Vítězslav Klusák je u PMS od roku V prvních pěti letech zastával pozici vedoucího střediska ve Vyškově a od roku 2006 působí ve funkci vedoucího střediska v Brně. Současně je pověřen funkcí zástupce regionálního vedoucího pro Jihomoravský soudní kraj. Magistr Klusák se významným způsobem zasloužil o výraznou emancipaci PMS jak ve městě Brně, tak i na jižní Moravě, coby důležitého a respektovaného partnera v rámci alternativních trestních opatření Nezpochybnitelným způsobem tak přispěl k šíření myšlenek restorativní justice a především k šíření dobrého jména PMS, coby spolehlivého partnera zejména orgánům činným v trestním řízení. Významně se podílí na budování výborné spolupráce s orgány státní správy, samosprávy i neziskovým sektorem ve městě Brně. Středisko PMS v Brně pod jeho vedením patří ke stabilizujícím pracovištím v rámci JMK, které je i přes setrvale vysoký nápad klientely schopno udržet požadovanou kvalitu poskytovaných služeb. Magistr Klusák je výraznou oporou regionálnímu vedoucímu v oblasti řízení a chodu středisek v oblasti ekonomicko-správní. Logisticky a organizačně zabezpečuje celou řadu vzdělávacích aktivit a to nejen pro potřeby kraje, ale i pro potřeby centrálně uskutečňovaných akcí. V průběhu několika posledních let se ujímá organizace národních sportovních her, které jsou pracovníky PMS opakovaně pozitivně hodnoceny jako jedny z nejzdařilejších akcí tohoto druhu. Mgr. Denisa Gylányi Mgr. Denisa Gylányi nastoupila do PMS v roce 2008 a zpočátku se věnovala agendě mládeže v Pardubickém středisku. Po dvou letech postoupila do pozice vedoucí krajského

5 5. Čin roku Mgr. Kateřina Kuchtová Mgr. Jaroslava Talandová Mgr. Jana Staňková střediska v Hradci Králové. Pozice vedoucí se ujala s obrovskou energií a entusiasmem. Během čtyř let ve funkci dosáhla výtečných výsledků v mnoha oblastech. Výrazně zvýšila kvalitu odborných činností realizovaných na středisku, navázala efektivní vztahy s orgány činnými v trestním řízení a dalšími partnery. PMS se v Hradci Králové se pod jejím vedením stala velmi respektovanou a uznávanou institucí. Vedle své role vedoucí zastává další manažerské a odborné pozice v rámci regionu. Metodicky zastřešovala od počátku projekty, které se zaměřovaly na pomoc obětem trestných činů, především projekt Proč zrovna já?, v celém regionu pak působí jako koordinátorka drogového testování. Mgr. Gylányi je mimořádně pracovitá, cílevědomá a současně vstřícná a empatická. Mgr. Kateřina Kuchtová převzala vedení střediska Ostrava v roce Za jejího vedení se pracovníkům střediska podařilo navázat a rozvíjet vztahy se spolupracujícími subjekty, dosahovat výborných výsledků ve všech odborných oblastech naší činnosti. Pracovníci se aktivně zapojovali do projektů, realizovaných PMS i projektů, organizovaných městem či dalšími organizacemi. Přestože patří středisko Ostrava k vůbec nejzatíženějším v PMS, aktivně se v minulém roce zapojilo např. do projektů Proč zrovna já?, Křehká šance, Mentor, programu pro agresivní mládež, programu pro řidiče. Mgr. Kateřina Kuchtová má i výborné osobnostní předpoklady pro vedení týmu, kdy mezi pracovníky panuje přátelská a přesto pracovní atmosféra a je velice ochotna v případě potřeby spolupracovat i v rámci regionálních aktivit. Pracovnice je nominována za významný přínos PMS při vytváření a realizaci vzdělávacích aktivit. Mgr. Talandová díky svým dlouhodobým zkušenostem zefektivnila proces základního (kvalifikačního a specializačního) vzdělávání a významnou měrou se podílela na zavedení systému dalšího vzdělávání odborných pracovníků služby. Mgr. Jaroslava Talandová se oblasti vzdělávání věnuje téměř 10 let. Podařilo se jí vytvořit stabilní lektorské týmy pro všechny vzdělávací moduly, aktivně je doplňuje o další specialisty, podílí se na tvorbě výukových modelů a na základě pečlivého rozboru získaných evaluací iniciativně navrhuje úpravy a změny. K dalším úspěchům patří fungující vzdělávací moduly pro všechny typy vzdělávání zaměstnanců PMS, perfektní logistika při technickém zajišťování všech akcí a schopnost rychle a efektivně řešit nastalé problémy. Mgr. Jana Staňková je dlouholetou a zkušenou pracovnicí Probační a mediační služby, kdy u organizace působí od jejího samotného vzniku. Při prováděném šetření v místě bydliště klienta ohledně možnosti uložení trestu domácího vězení projednávala Mgr. Staňková s klientem podmínky trestu, když se klient najednou zhroutil a po té upadl do bezvědomí. Mgr. Staňková poskytla klientovi první pomoc a až do příjezdu záchranné služby

6 6. Tým PMS roku Středisko PMS Frýdek Místek Středisko PMS Liberec Středisko PMS Brno prováděla klientovi masáž srdce. Klient byl odvezen do Šumperské nemocnice a po té byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Dle později získaných informací klienta postihl infarkt. Poskytnutím první pomoci klientovi se Mgr. Jana Staňková zásadním způsobem podílela na záchraně lidského života. Středisko PMS ve Frýdku Místku dlouhodobě vede Mgr. Marek Tkáč. Pod jeho vedením dosahují všichni pracovníci střediska vynikajících výsledků. Za zmínku jistě stojí nejlepší výsledky v rámci celé PMS v oblasti realizace mediací, práce s oběťmi trestných činů, a to i u obzvlášť těžkých případů, v nichž vystupují i pozůstalí a v neposlední řadě i odborná pomoc a podpora ostatním kolegům. Pracovníci střediska, ve kterém se také vybudovalo zázemí pro realizaci kvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, se podílejí na vzdělávání pracovníků PMS. Mgr. Marek Tkáč a PhDr. Petr Štěpaník působili jako lektoři i v zahraničí a podílejí se na přípravě vzdělávacích akcí a tvorbě metodik. Tým pracovníků střediska PMS v Liberci tvoří v současné době 6 pracovnic: Mgr. Blanka Dejnožková, vedoucí střediska, úřednice Mgr. Alena Tesarčíková, Mgr. Vlasta Miklánková, Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Ivana Šikolová, Mgr. Věra Machová. Nejen v roce letošním, ale v celé patnáctileté historii jsou pracovnice střediska PMS Liberec těmi, které nesou největší díl zátěže PMS v Severočeském soudním kraji. Přes to, jakému pracovnímu zatížení jsou vystaveny, podávají mnohdy nadstandardní výkony. Vůči okolí vystupují vždy profesionálně, v osobní komunikaci vždy přívětivě a ochotně. I přes své zatížení se tým mnohokrát dobrovolně přihlásil k aktivitám a úkolům nad rámec běžných odborných činností PMS. Velmi odpovědně se postavil k realizaci projektů Křehká šance, Proč zrovna já?, Romský mentoring, Dluhové poradenství. Aktivity a odborné postupy realizované týmem střediska Liberec byly mnohdy inspirací pro ostatní týmy v kraji (síťování a rozvíjení spolupráce s neziskovým sektorem při znovuzačleňování klientů PMS do běžného života, dlouhodobá spolupráce jak s libereckým arciděkanem Mgr. P. Radkem Jurnečkou tak i s pracovníky organizací zabývajících se závislostmi (Advaita z. ú., Most k naději), nebo prací s dětmi a mládeží (Maják)). Vzájemně se jako tým dokáží velmi intenzivně podporovat a překonávat překážky profesního života. V rámci okresu Liberec úspěšně reprezentují naši organizaci například účastí na komunitním plánovaní a členstvím v nejrůznějších komisích, ale především kvalitními výsledky své práce. Středisko PMS Brno je tým 15 pracovníků, kteří vykonávají svou činnost ve dvou soudních okresech, a sice Město Brno a okres Brno-venkov. Středisko Brno je pracovištěm, které dlouhodobě vykazuje v rámci JM kraje i republiky výrazně vyšší nápad než je celorepublikový průměr. I přes tuto nepříznivou skutečnost dokážou jeho zaměstnanci

7 Realizační tým projektu Křehká šance udržet potřebnou kvalitu poskytovaných služeb. Úředníci i asistenti se významným způsobem zasloužili o dobré jméno PMS vůči široké i odborné veřejnosti coby respektované a spolehlivé instituce, která má své důležité místo v trestní justici a sociálních službách. Zaměstnanci střediska se mimo své standardní činnosti podílejí na celé řadě z centra řízených projektových aktivit, které tvoří třetí pilíř činnosti PMS. Za důležité je zmínit i participaci a angažovanost zaměstnanců PMS v projektech, které mají spíše regionální rozměr a jsou realizovány buď z úrovně Brna či JMK. Brněnský tým a jeho výborné výsledky mají zcela nepochybně a prokazatelně pozitivní dopad i do činnosti celého jihomoravského regionu. Tým je nominován za významný přínos v rámci vytváření efektivního systému podmíněného propouštění osob z výkonu trestu odnětí svobody s cílem zmírnit narůstajcí recidivu. Realizátory projektu Křehká šance jsou zaměstnaci Probační a mediační služby ve spolupráci s pracovníky Vězeňské služby. Podařilo se tedy vytvořit model úzké součinnosti obou institucí s cílem připravit co nejlépe odsouzené na pobyt na svobodě, pokusit se eliminovat rizika recidivy a aktivně zapojit do tohoto procesu oběti TČ a jejich blízké. Indikátory projektu jsou plynule naplňovány, projekt je pozitivně vnímán soudci i státními zástupci a o zařazení do navazujícího projektu má zájem stále více věznic. Trvající aktivní podpora ze strany GŘVS je významným faktorem pro úspěšnou realizaci projektu. Z výše uvedených nominantů vybralo Ministerstvo spravedlnosti ČR následující vítěze: Odborný pracovník PMS roku: 1. místo Vladimíra Patková 2. místo Mgr. Věra Čermáková 3. místo Mgr. Dagmar Zwyrtková Pracovník PMS roku: 1. místo Vladimíra Doušová Manažer PMS roku: 1. místo Mgr. Vítězslav Klusák

8 2. místo Mgr. Kateřina Kuchtová 3. místo Mgr. Jaroslava Talandová Čin roku PMS: 1. místo Mgr. Jana Staňková Tým roku: 1. místo Středisko PMS Brno 2. místo Středisko PMS Frýdek Místek 3. místo Středisko PMS Liberec

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART

Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART Prezentace projektu Sociální inovace: RESTART reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizátor: Polytechna

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU

DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU DOTAZNÍK PRO SPOLUPRÁCI S ODSOUZENÝM KTERÝ ŽÁDÁ O PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ, PŘEMĚNU ZPŮSOBU VÝKONU TRESTU (DOMÁCÍ VĚZENÍ) NEBO KONČÍ VÝKON TRESTU CO UDĚLAT NEŽ ZAČNU VYPLŇOVAT FORMULÁŘ 1. Přečtěte si pozorně

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

VÝZVA OP VK 51 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce Projekt - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se zaměřením na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek

Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Odbor rozvoje města Ing. Jiří Svátek Obsah prezentace Město bez bariér - B 6 Cesty dětí do školy a zpět /Spolupráce škol Bezpečnost ve městě Bezpečnost ve městě - Program prevence kriminality v Hradci

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2015 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné

NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Výroční konference Příklady úspěšného čerpání a spolupráce projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Výroční zpráva za rok 2004

Sdružení pro probaci a mediaci v justici. Výroční zpráva za rok 2004 Sdružení pro probaci a mediaci v justici Výroční zpráva za rok 2004 Obsah: 1. Poslání a cíle organizace 2. Institut pro probaci a mediaci 3. Činnost Sdružení pro probaci a mediaci v justici v roce 2004

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce

Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky obce Obec: Jilemnice Zpráva za rok: 2010 Zpracoval: Mgr. Kateřina Janatová, místní protidrogová koordinátorka Dne: 15. 3. 2011 Schváleno (kým): vedoucí odboru Mgr. Jindřiška Vydrová 1. Obecná charakteristika

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje

Směrnice č. 1/2009. Směrnice č. 1/2009. Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje Strana 1 z 8 Směrnice č. 1/2009 Vnitřní postupy řízení projektu Partnerství škol pro vzdělanost pedagogů Moravskoslezského kraje platnost: 1.12.2009 zpracovala: Simona Bonková Strana 2 z 8 1 Účel Účelem

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje

Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje Statut Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje I. Postavení rady 1. Rada pro rozvoj lidských zdrojů (RRLZ) je kolektivním, koordinačním, poradním a iniciativním orgánem krajské a místní

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

a medicína katastrof

a medicína katastrof CIMIC a medicína katastrof 9. ročník celostátní konference MEDICÍNA KATASTROF zkušenosti, příprava, praxe Hradec Králové 29. 30. listopadu 2012 MUDr. Bc. Dana Hlaváčková Odborná společnost UM a MK ČLS

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více