Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D."

Transkript

1 V prvním ročníku ceny ministra spravedlnosti byli za Probační a mediační službu nominováni následující zaměstnanci: 1. Zvláštní cena ministra spravedlnosti za mimořádné zásluhy Vladimíra Patková Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D. Paní Vladimíra Patková pracuje v PMS od jejího vzniku. Nejvíce se věnuje oblasti OPP, mnoho let působila jako vedoucí oddělení OPP střediska Praha a zastává i funkci národního metodického koordinátora pro tuto oblast. Dlouhodobě se aktivně podílí na vzniku metodik a jejich aplikace v praxi PMS. Stála dále u zrodu a velkou měrou se podílela na vzniku webového katalogu poskytovatelů s celorepublikovou působností, který usnadnil komunikaci mezi soudy a PMS v rámci této agendy. Z těchto důvodů je vnímána všemi zaměstnanci jako vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti OPP. Od listopadu 2014 začala pracovat jako zástupce vedoucího střediska Praha, kde zúročuje své manažerské a komunikační schopnosti, které získala právě při vedení oddělení OPP a při koordinaci odborných činností. Na paní Patkové si vážíme nejen odborných znalostí a kompetencí, ale i jejích vlastností lidských. Je empatická, čestná a spravedlivá, připravena vždy pomoci. Tak jí vnímají nejen pracovníci PMS, ale i představitelé spolupracujících institucí. Proto je morálním a motivujícím vzorem pro všechny pracovníky PMS. Paní doktorka Kateřina Hyková pracuje u PMS od jejího vzniku, tj. od roku Její hlavní pracovní činností je výkon funkce vedoucí střediska PMS České Budějovice. Za dobu působnosti u PMS se vyprofilovala do pozice specialisty na oblast přípravného řízení, mediace a práce s mládeží. Její dovednosti a znalosti z uvedených oblastí jsou využívány pro rozvoj PMS v rámci celé ČR, což dokázala i plněním úkolů ve funkci vedoucí pracovní skupiny Mládež. Nelze opomenout její vzdělání v právní oblasti, které aplikuje v celé šíři odborných agend, kdy se podílela na přípravě národních metodických standardů i přípravě stávajícího probačního rejstříku. V rámci mnoha pracovních cest v zahraničí uplatnila své jazykové dovednosti, prostřednictvím kterých vždy důstojně reprezentovala PMS a trendy trestní politiky ČR. Za dobu 15 let se stala respektovanou autoritou pro ostatní kolegy, pro partnery z řad OČTŘ a také pro klienty Probační a mediační služby v pozici obviněných i poškozených, kterým vždy dokáže zajistit kompletní servis při řešení jejich aktuální životní situace. Svým komplexním přístupem k plnění pracovních povinností se řadí mezi nejlepší pracovníky PMS. Paní doktorka Hyková patří mezi výjimečné osobnosti na poli restorativní justice.

2 2. Odborný pracovník PMS roku Zuzana Havlíčková Zuzana Havlíčková pracovala u PMS jako účetní ihned při jejím vzniku v roce Následně jako vedoucí ekonomického oddělení až do roku 2011, kdy odešla do důchodu. Stála u zrodu všech interních ekonomických pravidel, nastavovala systém finančního řízení a zajišťovala bezchybný stav finančního účetnictví organizace. Má největší zásluhu na tom, že PMS vždy hospodařila efektivně a účetnictví bylo bezchybné. Mgr. Věra Čermáková Mgr. Bc. Jakub Kovář Bc. Ivana Vajdlová Mgr. Věra Čermáková pracuje pro Probační a mediační službu od jejího vzniku. Stála u zrodu střediska PMS v Mostě, byla podporou týmu při zavádění odborných postupů PMS do praxe, úspěšně se vypracovala z pozice asistenta do postavení úředníka. Výborně se etablovala v oblasti výkonu probačních činností a posledních sedm let se velmi intenzivně věnuje parolové činnosti. Mgr. Věra Čermáková vyniká svou precizností, pracovitostí, loajálností k hodnotám a cílům organizace. Má velmi vysoký osobní morální kredit, je respektovaným odborníkem mezi kolegy, snadno získává autoritu u odsouzených, vyniká schopností navazovat vztahy s lidmi a překonávat názorové odlišnosti. Při řešení pracovních problémů a náročných profesních situací je vždy konstruktivní a podporující. Mgr. Bc. Kovář dlouhodobě vykazuje velmi kvalitní odbornou práci v oblasti parole a probace, a právě proto se stal regionálním metodikem pro oblast Parole v západočeském soudním regionu. Jeho přístup k zadaným úkolům je zodpovědný a svědomitý, kolegům v kraji je podporou odbornou i osobnostní. Mgr. Bc. Kovář je již 3. rokem činný jako lektor semináře Risk assessment, práce s riziky. Dále se lektorsky podílí na školení SDV Vyhodnocování efektivity práce, sběr a analýza dat. Přispívá ke zvýšení efektivity práce s odsouzenými, neboť ve spolupráci s organizací Člověk v tísni připravoval resocializační program Jinou cestou pro dospělé pachatele, který následně také lektoroval. Dále je kolega poradcem v Poradně pro oběti trestných činů v Karlových Varech. Během konzultací disponuje výbornými komunikačními a empatickými schopnostmi, a proto jsou jeho výsledky při práci s klienty na nadstandartní úrovni. Vzhledem k vysoké profesionalitě a zkušenostem reprezentuje Mgr. Bc. Kovář kraj také během zahraničních pracovních cest. Bc. Ivana Vajdlová patří mezi první zaměstnance PMS, podílela se významně na konstituování střediska PMS Kladno a dosud je významným členem kolektivu nejen střediska Kladna, ale celého Středočeského kraje. S probační prací se setkala ještě jako zaměstnanec soudu. Dlouhodobě udržuje a prohlubuje spolupráci s poskytovateli OPP v okrese. Oceňujeme její dlouholeté kontinuální spolehlivé působení u Služby, odborné prosazování restorativních principů a její kolegiální, lidský a empatický přístup, který

3 3. Pracovník PMS roku 4. Manažer PMS roku Mgr. Ivana Kabátová Mgr. Dagmar Zwyrtková Vladimíra Doušová má podporující vliv na kolegy v kraji. Tímto návrhem má být oceněna dlouhodobá poctivá práce, která je základem pro prosazování nových přístupů. Mgr. Ivana Kabátová je služebně nejstarší probační úřednicí v Jihomoravském soudním kraji. Významným způsobem se podílela na rozjezdu činnosti PMS v rámci poskytovaných služeb. Na středisku v Brně působila od roku 2001 zprvu jako vedoucí střediska a současně coby metodická koordinátorka pro jižní Moravu. Od roku 2003 je pověřená vedením oddělení mládeže. Mgr. Kabátová patří bez nadsázky mezi nejlépe hodnocené pracovníky, kteří svou odbornou erudicí pozitivně ovlivňují každodenní činnost nejen na středisku v Brně, ale i v rámci celého regionu. Jmenovaná je výraznou oporou vedení střediska nejen v klientské práci, ale i v rámci budování výborné spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, státní správou, samosprávou i neziskovým sektorem. Je obecně uznávanou odbornicí v oblasti probace a mediace. Pro její empatický a profesionální přístup k lidem si získala všeobecný respekt a uznání. Neméně důležité je zmínit fakt, že se v průběhu uplynulých let výrazně zasloužila o výtečnou spolupráci s akademickým prostředím v Brně. Nezpochybnitelným způsobem tak přispěla k šíření myšlenek restorativní justice a především k šíření dobrého jména PMS jak na vysokých školách, tak i u širší veřejnosti. Magistra Kabátová je t.č. na MD. Mgr. Dagmar Zwyrtková pracuje v PMS již více než 10 let. Od počátku pracuje ve středisku PMS v Trutnově, které je značně zatíženo velkým množstvím případů. Dáša se věnuje zpravidla dohledové agendě, tedy o pachatelům, kterým byl uložen podmíněný trest s probačním dohledem. Díky svým zkušenostem je přirozenou autoritou jak pro klienty, tak také kolegy na středisku a v regionu. Má mimořádný dar, který spočívá ve schopnosti měnit životy ostatních lidí k lepšímu. Dokáže být laskavá a pomáhat, současně také nekompromisně vyžadovat plnění povinností. Její schopnost kombinovat odbornou erudici s lidskými kvalitami je skutečně mimořádná. Vladimíra Doušová je vysoce erudovaná účetní, výkonná a pracovitá. Ve své velmi zodpovědné práci dbá dodržování právních a regulačních předpisů. Dobře rozumí všem aspektům ekonomického fungování organizace a je součástí řídícího týmu. Je to osobnost s vysokými odbornými znalostmi, organizačními dovednostmi, efektivně uvažuje a komunikuje, logicky myslí a profesionálně jedná. Je spolehlivá, zodpovědná, svůj tým vede k bezchybné práci a sama je v kvalitě příkladem. I přes vysoké pracovní zatížení postupuje vždy uvážlivě a je jedním z významných pilířů managementu PMS.

4 Mgr. Petra Špinková Mgr. Petra Špinková se zasadila o faktický vznik a zahájení činnosti střediska PMS v České Lípě, v jehož čele stojí jako vedoucí od samého počátku existence Probační a mediační služby. Osobnost Mgr. Petry Špinkové je charakteristická energičností, rozhodností, odvahou činit rozhodnutí a sdělovat své názory. Jako manažer vyniká schopností rozlišovat priority, schopností kritického myšlení, konstruktivním jednáním a výbornými organizačními schopnostmi. Dokáže výborně delegovat a podporovat členy svého týmu v samostatnosti a rozvíjení svých schopností. V rámci okresu Česká Lípa se za léta svého působení výborně etablovala jako odbornice na problematiku parole a probace, dokázala vytvořit bezvadné podmínky pro činnost členů týmu střediska, neustále rozvíjí funkční spolupráci s různorodým spektrem institucí a zapojuje středisko PMS v České Lípě do aktivit, které přispívají k řešení sociálně patologických jevů a k ochraně společnosti. Mezi dlouhodobé aktivity, které osobně podporuje a realizuje, patří projekt Křehká šance, v rámci jehož aktivit patří k leadrům PMS. Jedním z dokladů úspěšného řízení a rozvíjení spolupráce je ocenění Policie ČR (medaile policejního prezidenta), a to za aktivní spolupráci s Policií ČR na úseku prevence kriminality, které jí bylo uděleno dne Mgr. Vítězslav Klusák Mgr. Vítězslav Klusák je u PMS od roku V prvních pěti letech zastával pozici vedoucího střediska ve Vyškově a od roku 2006 působí ve funkci vedoucího střediska v Brně. Současně je pověřen funkcí zástupce regionálního vedoucího pro Jihomoravský soudní kraj. Magistr Klusák se významným způsobem zasloužil o výraznou emancipaci PMS jak ve městě Brně, tak i na jižní Moravě, coby důležitého a respektovaného partnera v rámci alternativních trestních opatření Nezpochybnitelným způsobem tak přispěl k šíření myšlenek restorativní justice a především k šíření dobrého jména PMS, coby spolehlivého partnera zejména orgánům činným v trestním řízení. Významně se podílí na budování výborné spolupráce s orgány státní správy, samosprávy i neziskovým sektorem ve městě Brně. Středisko PMS v Brně pod jeho vedením patří ke stabilizujícím pracovištím v rámci JMK, které je i přes setrvale vysoký nápad klientely schopno udržet požadovanou kvalitu poskytovaných služeb. Magistr Klusák je výraznou oporou regionálnímu vedoucímu v oblasti řízení a chodu středisek v oblasti ekonomicko-správní. Logisticky a organizačně zabezpečuje celou řadu vzdělávacích aktivit a to nejen pro potřeby kraje, ale i pro potřeby centrálně uskutečňovaných akcí. V průběhu několika posledních let se ujímá organizace národních sportovních her, které jsou pracovníky PMS opakovaně pozitivně hodnoceny jako jedny z nejzdařilejších akcí tohoto druhu. Mgr. Denisa Gylányi Mgr. Denisa Gylányi nastoupila do PMS v roce 2008 a zpočátku se věnovala agendě mládeže v Pardubickém středisku. Po dvou letech postoupila do pozice vedoucí krajského

5 5. Čin roku Mgr. Kateřina Kuchtová Mgr. Jaroslava Talandová Mgr. Jana Staňková střediska v Hradci Králové. Pozice vedoucí se ujala s obrovskou energií a entusiasmem. Během čtyř let ve funkci dosáhla výtečných výsledků v mnoha oblastech. Výrazně zvýšila kvalitu odborných činností realizovaných na středisku, navázala efektivní vztahy s orgány činnými v trestním řízení a dalšími partnery. PMS se v Hradci Králové se pod jejím vedením stala velmi respektovanou a uznávanou institucí. Vedle své role vedoucí zastává další manažerské a odborné pozice v rámci regionu. Metodicky zastřešovala od počátku projekty, které se zaměřovaly na pomoc obětem trestných činů, především projekt Proč zrovna já?, v celém regionu pak působí jako koordinátorka drogového testování. Mgr. Gylányi je mimořádně pracovitá, cílevědomá a současně vstřícná a empatická. Mgr. Kateřina Kuchtová převzala vedení střediska Ostrava v roce Za jejího vedení se pracovníkům střediska podařilo navázat a rozvíjet vztahy se spolupracujícími subjekty, dosahovat výborných výsledků ve všech odborných oblastech naší činnosti. Pracovníci se aktivně zapojovali do projektů, realizovaných PMS i projektů, organizovaných městem či dalšími organizacemi. Přestože patří středisko Ostrava k vůbec nejzatíženějším v PMS, aktivně se v minulém roce zapojilo např. do projektů Proč zrovna já?, Křehká šance, Mentor, programu pro agresivní mládež, programu pro řidiče. Mgr. Kateřina Kuchtová má i výborné osobnostní předpoklady pro vedení týmu, kdy mezi pracovníky panuje přátelská a přesto pracovní atmosféra a je velice ochotna v případě potřeby spolupracovat i v rámci regionálních aktivit. Pracovnice je nominována za významný přínos PMS při vytváření a realizaci vzdělávacích aktivit. Mgr. Talandová díky svým dlouhodobým zkušenostem zefektivnila proces základního (kvalifikačního a specializačního) vzdělávání a významnou měrou se podílela na zavedení systému dalšího vzdělávání odborných pracovníků služby. Mgr. Jaroslava Talandová se oblasti vzdělávání věnuje téměř 10 let. Podařilo se jí vytvořit stabilní lektorské týmy pro všechny vzdělávací moduly, aktivně je doplňuje o další specialisty, podílí se na tvorbě výukových modelů a na základě pečlivého rozboru získaných evaluací iniciativně navrhuje úpravy a změny. K dalším úspěchům patří fungující vzdělávací moduly pro všechny typy vzdělávání zaměstnanců PMS, perfektní logistika při technickém zajišťování všech akcí a schopnost rychle a efektivně řešit nastalé problémy. Mgr. Jana Staňková je dlouholetou a zkušenou pracovnicí Probační a mediační služby, kdy u organizace působí od jejího samotného vzniku. Při prováděném šetření v místě bydliště klienta ohledně možnosti uložení trestu domácího vězení projednávala Mgr. Staňková s klientem podmínky trestu, když se klient najednou zhroutil a po té upadl do bezvědomí. Mgr. Staňková poskytla klientovi první pomoc a až do příjezdu záchranné služby

6 6. Tým PMS roku Středisko PMS Frýdek Místek Středisko PMS Liberec Středisko PMS Brno prováděla klientovi masáž srdce. Klient byl odvezen do Šumperské nemocnice a po té byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Dle později získaných informací klienta postihl infarkt. Poskytnutím první pomoci klientovi se Mgr. Jana Staňková zásadním způsobem podílela na záchraně lidského života. Středisko PMS ve Frýdku Místku dlouhodobě vede Mgr. Marek Tkáč. Pod jeho vedením dosahují všichni pracovníci střediska vynikajících výsledků. Za zmínku jistě stojí nejlepší výsledky v rámci celé PMS v oblasti realizace mediací, práce s oběťmi trestných činů, a to i u obzvlášť těžkých případů, v nichž vystupují i pozůstalí a v neposlední řadě i odborná pomoc a podpora ostatním kolegům. Pracovníci střediska, ve kterém se také vybudovalo zázemí pro realizaci kvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, se podílejí na vzdělávání pracovníků PMS. Mgr. Marek Tkáč a PhDr. Petr Štěpaník působili jako lektoři i v zahraničí a podílejí se na přípravě vzdělávacích akcí a tvorbě metodik. Tým pracovníků střediska PMS v Liberci tvoří v současné době 6 pracovnic: Mgr. Blanka Dejnožková, vedoucí střediska, úřednice Mgr. Alena Tesarčíková, Mgr. Vlasta Miklánková, Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Ivana Šikolová, Mgr. Věra Machová. Nejen v roce letošním, ale v celé patnáctileté historii jsou pracovnice střediska PMS Liberec těmi, které nesou největší díl zátěže PMS v Severočeském soudním kraji. Přes to, jakému pracovnímu zatížení jsou vystaveny, podávají mnohdy nadstandardní výkony. Vůči okolí vystupují vždy profesionálně, v osobní komunikaci vždy přívětivě a ochotně. I přes své zatížení se tým mnohokrát dobrovolně přihlásil k aktivitám a úkolům nad rámec běžných odborných činností PMS. Velmi odpovědně se postavil k realizaci projektů Křehká šance, Proč zrovna já?, Romský mentoring, Dluhové poradenství. Aktivity a odborné postupy realizované týmem střediska Liberec byly mnohdy inspirací pro ostatní týmy v kraji (síťování a rozvíjení spolupráce s neziskovým sektorem při znovuzačleňování klientů PMS do běžného života, dlouhodobá spolupráce jak s libereckým arciděkanem Mgr. P. Radkem Jurnečkou tak i s pracovníky organizací zabývajících se závislostmi (Advaita z. ú., Most k naději), nebo prací s dětmi a mládeží (Maják)). Vzájemně se jako tým dokáží velmi intenzivně podporovat a překonávat překážky profesního života. V rámci okresu Liberec úspěšně reprezentují naši organizaci například účastí na komunitním plánovaní a členstvím v nejrůznějších komisích, ale především kvalitními výsledky své práce. Středisko PMS Brno je tým 15 pracovníků, kteří vykonávají svou činnost ve dvou soudních okresech, a sice Město Brno a okres Brno-venkov. Středisko Brno je pracovištěm, které dlouhodobě vykazuje v rámci JM kraje i republiky výrazně vyšší nápad než je celorepublikový průměr. I přes tuto nepříznivou skutečnost dokážou jeho zaměstnanci

7 Realizační tým projektu Křehká šance udržet potřebnou kvalitu poskytovaných služeb. Úředníci i asistenti se významným způsobem zasloužili o dobré jméno PMS vůči široké i odborné veřejnosti coby respektované a spolehlivé instituce, která má své důležité místo v trestní justici a sociálních službách. Zaměstnanci střediska se mimo své standardní činnosti podílejí na celé řadě z centra řízených projektových aktivit, které tvoří třetí pilíř činnosti PMS. Za důležité je zmínit i participaci a angažovanost zaměstnanců PMS v projektech, které mají spíše regionální rozměr a jsou realizovány buď z úrovně Brna či JMK. Brněnský tým a jeho výborné výsledky mají zcela nepochybně a prokazatelně pozitivní dopad i do činnosti celého jihomoravského regionu. Tým je nominován za významný přínos v rámci vytváření efektivního systému podmíněného propouštění osob z výkonu trestu odnětí svobody s cílem zmírnit narůstajcí recidivu. Realizátory projektu Křehká šance jsou zaměstnaci Probační a mediační služby ve spolupráci s pracovníky Vězeňské služby. Podařilo se tedy vytvořit model úzké součinnosti obou institucí s cílem připravit co nejlépe odsouzené na pobyt na svobodě, pokusit se eliminovat rizika recidivy a aktivně zapojit do tohoto procesu oběti TČ a jejich blízké. Indikátory projektu jsou plynule naplňovány, projekt je pozitivně vnímán soudci i státními zástupci a o zařazení do navazujícího projektu má zájem stále více věznic. Trvající aktivní podpora ze strany GŘVS je významným faktorem pro úspěšnou realizaci projektu. Z výše uvedených nominantů vybralo Ministerstvo spravedlnosti ČR následující vítěze: Odborný pracovník PMS roku: 1. místo Vladimíra Patková 2. místo Mgr. Věra Čermáková 3. místo Mgr. Dagmar Zwyrtková Pracovník PMS roku: 1. místo Vladimíra Doušová Manažer PMS roku: 1. místo Mgr. Vítězslav Klusák

8 2. místo Mgr. Kateřina Kuchtová 3. místo Mgr. Jaroslava Talandová Čin roku PMS: 1. místo Mgr. Jana Staňková Tým roku: 1. místo Středisko PMS Brno 2. místo Středisko PMS Frýdek Místek 3. místo Středisko PMS Liberec

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky

Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby. Probační a mediační služba České republiky Systém dalšího vzdělávání pracovníků Probační a mediační služby Probační a mediační služba České republiky 1 Systém dalšího, specifického vzdělávání pracovníků PMS ČR (SDV) Systém vzdělávání v rámci Probační

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj

PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ. Karlovarský kraj PROGRAMY PRO OSOBY S KRIMINÁLNÍ MINULOSTÍ Karlovarský kraj Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. založeno 1994 27 zaměstnanců 150 externích spolupracovníků 10 000 klientů/40 projektů Poslání a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ?

PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ. Projekt PROČ ZROVNA JÁ? PRÁCE S OBĚŤMI TRESTNÝCH ČINŮ Projekt PROČ ZROVNA JÁ? Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Realizátor projektu: Probační a mediační služba ČR Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/73.00001

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Libereckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes čtyři miliony korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty

14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Název standardu 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty Kritérium standardu 14a) Orgán sociálně-právní ochrany zprostředkovává klientům služby jiných fyzických a právnických

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

SDRU ENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010

SDRU ENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010 SDRUENÍ PRO PROBACI A MEDIACI V JUSTICI, O. S., V ROCE 2010 Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. (SPJ), je nevládní nezisková organizace založená v roce 1994. SPJ iniciuje a rozvíjí nové metody

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha

SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE. 18.listopad, Praha SANKČNÍ POLITIKA Z POHLEDU PRAXE Výzkumný projekt Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí GA ČR - P408/12/2209 18.listopad, Praha Jan Rozum IKSP Expertní

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

CJŽ identifikace projektu

CJŽ identifikace projektu CJŽ identifikace projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 55 Projekt realizuje: Národní institut pro další vzdělávání Název projektu: Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 Spr. 88 /2009-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2008 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

přijetí zákona o Probační a mediační službě

přijetí zákona o Probační a mediační službě I. ÚVODNÍ SLOVO Rok 2000 byl pro Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici (dále SPJ nebo Sdružení) rokem přelomovým, a to z pohledu dosažení dlouhodobého cíle, o který členové SPJ usilovali

Více

Elektronický monitoring odsouzených

Elektronický monitoring odsouzených Elektronický monitoring odsouzených Realizátor Probační a mediační služba ČR (PMS ČR) s podporou Ministerstva spravedlnosti ČR Zahájen 1. 7. 2012 Cíl experimentu: Zkušebně ověřit v malém rozsahu provoz

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo

Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo Vězeňská služba ČR Věznice Nové Sedlo Zpracoval: Mgr. Petr Roubíček Předkládá: ředitel věznice plk. Mgr. Miroslav Špalek Charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 Č.j. 20 PM/2003 Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 S cílem zjištění základních statistických údajů o počtech a typech případů

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha 1: Podklad pro rozhovory s představiteli OOS Příloha 2: Podklad pro rozhovor s mentorem

Přílohy. Seznam příloh: Příloha 1: Podklad pro rozhovory s představiteli OOS Příloha 2: Podklad pro rozhovor s mentorem Přílohy Seznam příloh: Příloha 1: Podklad pro rozhovory s představiteli OOS Příloha 2: Podklad pro rozhovor s mentorem Příloha 3: Vlastní rešerše OOS pracující s vězni a propuštěnými aktuální k 30.10.2014

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Trest domácího vězení

Trest domácího vězení Trest domácího vězení Základní charakteristiky trestu a aktuální údaje k 31. 12. 2012 Aktuální údaje o trestu domácího vězení I Monitoring trestu domácího vězení k 31. 12. 2012 PMS zpracovala k 31. 12.

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE

PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s., vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONÁLNÍ MANAŽER ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY V ČESKÉ REPUBLICE PREAMBULE Cílem ceny Personální manažer územní samosprávy v České republice je posílení

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský

Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách. Ing. Bc. Milan Svojanovský Zkušenosti s vývojem, formami a výsledky supervize v sociálních službách Ing. Bc. Milan Svojanovský Centrum pro rodinu a sociální péči o. s. občanské sdružení vzniklo v Ostravě v roce 1993, sociální služby

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí

Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Téma prezentace Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji - komunitní plány obcí Konference krajských koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb Liberec 3. 4. února 2010 Střednědobý plán rozvoje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VÝSTUPY Z KONFERENCE ROMOVÉ A ALTERNATIVNÍ TRESTY

VÝSTUPY Z KONFERENCE ROMOVÉ A ALTERNATIVNÍ TRESTY Projekt ALTERNATIVA PRO ROMY je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a ww.eeagrants.cz VÝSTUPY Z KONFERENCE ROMOVÉ A ALTERNATIVNÍ TRESTY Mgr. Martina Štěpánková

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č

Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. U Tiskárny 515/3, 702 00 OSTRAVA IČ: 68145209 Popis personálního zajištění služby Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE poskytované v Moravskoslezském kraji reg. č. 5344963 Aktualizace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více