Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D."

Transkript

1 V prvním ročníku ceny ministra spravedlnosti byli za Probační a mediační službu nominováni následující zaměstnanci: 1. Zvláštní cena ministra spravedlnosti za mimořádné zásluhy Vladimíra Patková Mgr. Kateřina Hyková, Ph.D. Paní Vladimíra Patková pracuje v PMS od jejího vzniku. Nejvíce se věnuje oblasti OPP, mnoho let působila jako vedoucí oddělení OPP střediska Praha a zastává i funkci národního metodického koordinátora pro tuto oblast. Dlouhodobě se aktivně podílí na vzniku metodik a jejich aplikace v praxi PMS. Stála dále u zrodu a velkou měrou se podílela na vzniku webového katalogu poskytovatelů s celorepublikovou působností, který usnadnil komunikaci mezi soudy a PMS v rámci této agendy. Z těchto důvodů je vnímána všemi zaměstnanci jako vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti OPP. Od listopadu 2014 začala pracovat jako zástupce vedoucího střediska Praha, kde zúročuje své manažerské a komunikační schopnosti, které získala právě při vedení oddělení OPP a při koordinaci odborných činností. Na paní Patkové si vážíme nejen odborných znalostí a kompetencí, ale i jejích vlastností lidských. Je empatická, čestná a spravedlivá, připravena vždy pomoci. Tak jí vnímají nejen pracovníci PMS, ale i představitelé spolupracujících institucí. Proto je morálním a motivujícím vzorem pro všechny pracovníky PMS. Paní doktorka Kateřina Hyková pracuje u PMS od jejího vzniku, tj. od roku Její hlavní pracovní činností je výkon funkce vedoucí střediska PMS České Budějovice. Za dobu působnosti u PMS se vyprofilovala do pozice specialisty na oblast přípravného řízení, mediace a práce s mládeží. Její dovednosti a znalosti z uvedených oblastí jsou využívány pro rozvoj PMS v rámci celé ČR, což dokázala i plněním úkolů ve funkci vedoucí pracovní skupiny Mládež. Nelze opomenout její vzdělání v právní oblasti, které aplikuje v celé šíři odborných agend, kdy se podílela na přípravě národních metodických standardů i přípravě stávajícího probačního rejstříku. V rámci mnoha pracovních cest v zahraničí uplatnila své jazykové dovednosti, prostřednictvím kterých vždy důstojně reprezentovala PMS a trendy trestní politiky ČR. Za dobu 15 let se stala respektovanou autoritou pro ostatní kolegy, pro partnery z řad OČTŘ a také pro klienty Probační a mediační služby v pozici obviněných i poškozených, kterým vždy dokáže zajistit kompletní servis při řešení jejich aktuální životní situace. Svým komplexním přístupem k plnění pracovních povinností se řadí mezi nejlepší pracovníky PMS. Paní doktorka Hyková patří mezi výjimečné osobnosti na poli restorativní justice.

2 2. Odborný pracovník PMS roku Zuzana Havlíčková Zuzana Havlíčková pracovala u PMS jako účetní ihned při jejím vzniku v roce Následně jako vedoucí ekonomického oddělení až do roku 2011, kdy odešla do důchodu. Stála u zrodu všech interních ekonomických pravidel, nastavovala systém finančního řízení a zajišťovala bezchybný stav finančního účetnictví organizace. Má největší zásluhu na tom, že PMS vždy hospodařila efektivně a účetnictví bylo bezchybné. Mgr. Věra Čermáková Mgr. Bc. Jakub Kovář Bc. Ivana Vajdlová Mgr. Věra Čermáková pracuje pro Probační a mediační službu od jejího vzniku. Stála u zrodu střediska PMS v Mostě, byla podporou týmu při zavádění odborných postupů PMS do praxe, úspěšně se vypracovala z pozice asistenta do postavení úředníka. Výborně se etablovala v oblasti výkonu probačních činností a posledních sedm let se velmi intenzivně věnuje parolové činnosti. Mgr. Věra Čermáková vyniká svou precizností, pracovitostí, loajálností k hodnotám a cílům organizace. Má velmi vysoký osobní morální kredit, je respektovaným odborníkem mezi kolegy, snadno získává autoritu u odsouzených, vyniká schopností navazovat vztahy s lidmi a překonávat názorové odlišnosti. Při řešení pracovních problémů a náročných profesních situací je vždy konstruktivní a podporující. Mgr. Bc. Kovář dlouhodobě vykazuje velmi kvalitní odbornou práci v oblasti parole a probace, a právě proto se stal regionálním metodikem pro oblast Parole v západočeském soudním regionu. Jeho přístup k zadaným úkolům je zodpovědný a svědomitý, kolegům v kraji je podporou odbornou i osobnostní. Mgr. Bc. Kovář je již 3. rokem činný jako lektor semináře Risk assessment, práce s riziky. Dále se lektorsky podílí na školení SDV Vyhodnocování efektivity práce, sběr a analýza dat. Přispívá ke zvýšení efektivity práce s odsouzenými, neboť ve spolupráci s organizací Člověk v tísni připravoval resocializační program Jinou cestou pro dospělé pachatele, který následně také lektoroval. Dále je kolega poradcem v Poradně pro oběti trestných činů v Karlových Varech. Během konzultací disponuje výbornými komunikačními a empatickými schopnostmi, a proto jsou jeho výsledky při práci s klienty na nadstandartní úrovni. Vzhledem k vysoké profesionalitě a zkušenostem reprezentuje Mgr. Bc. Kovář kraj také během zahraničních pracovních cest. Bc. Ivana Vajdlová patří mezi první zaměstnance PMS, podílela se významně na konstituování střediska PMS Kladno a dosud je významným členem kolektivu nejen střediska Kladna, ale celého Středočeského kraje. S probační prací se setkala ještě jako zaměstnanec soudu. Dlouhodobě udržuje a prohlubuje spolupráci s poskytovateli OPP v okrese. Oceňujeme její dlouholeté kontinuální spolehlivé působení u Služby, odborné prosazování restorativních principů a její kolegiální, lidský a empatický přístup, který

3 3. Pracovník PMS roku 4. Manažer PMS roku Mgr. Ivana Kabátová Mgr. Dagmar Zwyrtková Vladimíra Doušová má podporující vliv na kolegy v kraji. Tímto návrhem má být oceněna dlouhodobá poctivá práce, která je základem pro prosazování nových přístupů. Mgr. Ivana Kabátová je služebně nejstarší probační úřednicí v Jihomoravském soudním kraji. Významným způsobem se podílela na rozjezdu činnosti PMS v rámci poskytovaných služeb. Na středisku v Brně působila od roku 2001 zprvu jako vedoucí střediska a současně coby metodická koordinátorka pro jižní Moravu. Od roku 2003 je pověřená vedením oddělení mládeže. Mgr. Kabátová patří bez nadsázky mezi nejlépe hodnocené pracovníky, kteří svou odbornou erudicí pozitivně ovlivňují každodenní činnost nejen na středisku v Brně, ale i v rámci celého regionu. Jmenovaná je výraznou oporou vedení střediska nejen v klientské práci, ale i v rámci budování výborné spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, státní správou, samosprávou i neziskovým sektorem. Je obecně uznávanou odbornicí v oblasti probace a mediace. Pro její empatický a profesionální přístup k lidem si získala všeobecný respekt a uznání. Neméně důležité je zmínit fakt, že se v průběhu uplynulých let výrazně zasloužila o výtečnou spolupráci s akademickým prostředím v Brně. Nezpochybnitelným způsobem tak přispěla k šíření myšlenek restorativní justice a především k šíření dobrého jména PMS jak na vysokých školách, tak i u širší veřejnosti. Magistra Kabátová je t.č. na MD. Mgr. Dagmar Zwyrtková pracuje v PMS již více než 10 let. Od počátku pracuje ve středisku PMS v Trutnově, které je značně zatíženo velkým množstvím případů. Dáša se věnuje zpravidla dohledové agendě, tedy o pachatelům, kterým byl uložen podmíněný trest s probačním dohledem. Díky svým zkušenostem je přirozenou autoritou jak pro klienty, tak také kolegy na středisku a v regionu. Má mimořádný dar, který spočívá ve schopnosti měnit životy ostatních lidí k lepšímu. Dokáže být laskavá a pomáhat, současně také nekompromisně vyžadovat plnění povinností. Její schopnost kombinovat odbornou erudici s lidskými kvalitami je skutečně mimořádná. Vladimíra Doušová je vysoce erudovaná účetní, výkonná a pracovitá. Ve své velmi zodpovědné práci dbá dodržování právních a regulačních předpisů. Dobře rozumí všem aspektům ekonomického fungování organizace a je součástí řídícího týmu. Je to osobnost s vysokými odbornými znalostmi, organizačními dovednostmi, efektivně uvažuje a komunikuje, logicky myslí a profesionálně jedná. Je spolehlivá, zodpovědná, svůj tým vede k bezchybné práci a sama je v kvalitě příkladem. I přes vysoké pracovní zatížení postupuje vždy uvážlivě a je jedním z významných pilířů managementu PMS.

4 Mgr. Petra Špinková Mgr. Petra Špinková se zasadila o faktický vznik a zahájení činnosti střediska PMS v České Lípě, v jehož čele stojí jako vedoucí od samého počátku existence Probační a mediační služby. Osobnost Mgr. Petry Špinkové je charakteristická energičností, rozhodností, odvahou činit rozhodnutí a sdělovat své názory. Jako manažer vyniká schopností rozlišovat priority, schopností kritického myšlení, konstruktivním jednáním a výbornými organizačními schopnostmi. Dokáže výborně delegovat a podporovat členy svého týmu v samostatnosti a rozvíjení svých schopností. V rámci okresu Česká Lípa se za léta svého působení výborně etablovala jako odbornice na problematiku parole a probace, dokázala vytvořit bezvadné podmínky pro činnost členů týmu střediska, neustále rozvíjí funkční spolupráci s různorodým spektrem institucí a zapojuje středisko PMS v České Lípě do aktivit, které přispívají k řešení sociálně patologických jevů a k ochraně společnosti. Mezi dlouhodobé aktivity, které osobně podporuje a realizuje, patří projekt Křehká šance, v rámci jehož aktivit patří k leadrům PMS. Jedním z dokladů úspěšného řízení a rozvíjení spolupráce je ocenění Policie ČR (medaile policejního prezidenta), a to za aktivní spolupráci s Policií ČR na úseku prevence kriminality, které jí bylo uděleno dne Mgr. Vítězslav Klusák Mgr. Vítězslav Klusák je u PMS od roku V prvních pěti letech zastával pozici vedoucího střediska ve Vyškově a od roku 2006 působí ve funkci vedoucího střediska v Brně. Současně je pověřen funkcí zástupce regionálního vedoucího pro Jihomoravský soudní kraj. Magistr Klusák se významným způsobem zasloužil o výraznou emancipaci PMS jak ve městě Brně, tak i na jižní Moravě, coby důležitého a respektovaného partnera v rámci alternativních trestních opatření Nezpochybnitelným způsobem tak přispěl k šíření myšlenek restorativní justice a především k šíření dobrého jména PMS, coby spolehlivého partnera zejména orgánům činným v trestním řízení. Významně se podílí na budování výborné spolupráce s orgány státní správy, samosprávy i neziskovým sektorem ve městě Brně. Středisko PMS v Brně pod jeho vedením patří ke stabilizujícím pracovištím v rámci JMK, které je i přes setrvale vysoký nápad klientely schopno udržet požadovanou kvalitu poskytovaných služeb. Magistr Klusák je výraznou oporou regionálnímu vedoucímu v oblasti řízení a chodu středisek v oblasti ekonomicko-správní. Logisticky a organizačně zabezpečuje celou řadu vzdělávacích aktivit a to nejen pro potřeby kraje, ale i pro potřeby centrálně uskutečňovaných akcí. V průběhu několika posledních let se ujímá organizace národních sportovních her, které jsou pracovníky PMS opakovaně pozitivně hodnoceny jako jedny z nejzdařilejších akcí tohoto druhu. Mgr. Denisa Gylányi Mgr. Denisa Gylányi nastoupila do PMS v roce 2008 a zpočátku se věnovala agendě mládeže v Pardubickém středisku. Po dvou letech postoupila do pozice vedoucí krajského

5 5. Čin roku Mgr. Kateřina Kuchtová Mgr. Jaroslava Talandová Mgr. Jana Staňková střediska v Hradci Králové. Pozice vedoucí se ujala s obrovskou energií a entusiasmem. Během čtyř let ve funkci dosáhla výtečných výsledků v mnoha oblastech. Výrazně zvýšila kvalitu odborných činností realizovaných na středisku, navázala efektivní vztahy s orgány činnými v trestním řízení a dalšími partnery. PMS se v Hradci Králové se pod jejím vedením stala velmi respektovanou a uznávanou institucí. Vedle své role vedoucí zastává další manažerské a odborné pozice v rámci regionu. Metodicky zastřešovala od počátku projekty, které se zaměřovaly na pomoc obětem trestných činů, především projekt Proč zrovna já?, v celém regionu pak působí jako koordinátorka drogového testování. Mgr. Gylányi je mimořádně pracovitá, cílevědomá a současně vstřícná a empatická. Mgr. Kateřina Kuchtová převzala vedení střediska Ostrava v roce Za jejího vedení se pracovníkům střediska podařilo navázat a rozvíjet vztahy se spolupracujícími subjekty, dosahovat výborných výsledků ve všech odborných oblastech naší činnosti. Pracovníci se aktivně zapojovali do projektů, realizovaných PMS i projektů, organizovaných městem či dalšími organizacemi. Přestože patří středisko Ostrava k vůbec nejzatíženějším v PMS, aktivně se v minulém roce zapojilo např. do projektů Proč zrovna já?, Křehká šance, Mentor, programu pro agresivní mládež, programu pro řidiče. Mgr. Kateřina Kuchtová má i výborné osobnostní předpoklady pro vedení týmu, kdy mezi pracovníky panuje přátelská a přesto pracovní atmosféra a je velice ochotna v případě potřeby spolupracovat i v rámci regionálních aktivit. Pracovnice je nominována za významný přínos PMS při vytváření a realizaci vzdělávacích aktivit. Mgr. Talandová díky svým dlouhodobým zkušenostem zefektivnila proces základního (kvalifikačního a specializačního) vzdělávání a významnou měrou se podílela na zavedení systému dalšího vzdělávání odborných pracovníků služby. Mgr. Jaroslava Talandová se oblasti vzdělávání věnuje téměř 10 let. Podařilo se jí vytvořit stabilní lektorské týmy pro všechny vzdělávací moduly, aktivně je doplňuje o další specialisty, podílí se na tvorbě výukových modelů a na základě pečlivého rozboru získaných evaluací iniciativně navrhuje úpravy a změny. K dalším úspěchům patří fungující vzdělávací moduly pro všechny typy vzdělávání zaměstnanců PMS, perfektní logistika při technickém zajišťování všech akcí a schopnost rychle a efektivně řešit nastalé problémy. Mgr. Jana Staňková je dlouholetou a zkušenou pracovnicí Probační a mediační služby, kdy u organizace působí od jejího samotného vzniku. Při prováděném šetření v místě bydliště klienta ohledně možnosti uložení trestu domácího vězení projednávala Mgr. Staňková s klientem podmínky trestu, když se klient najednou zhroutil a po té upadl do bezvědomí. Mgr. Staňková poskytla klientovi první pomoc a až do příjezdu záchranné služby

6 6. Tým PMS roku Středisko PMS Frýdek Místek Středisko PMS Liberec Středisko PMS Brno prováděla klientovi masáž srdce. Klient byl odvezen do Šumperské nemocnice a po té byl převezen do Fakultní nemocnice v Olomouci. Dle později získaných informací klienta postihl infarkt. Poskytnutím první pomoci klientovi se Mgr. Jana Staňková zásadním způsobem podílela na záchraně lidského života. Středisko PMS ve Frýdku Místku dlouhodobě vede Mgr. Marek Tkáč. Pod jeho vedením dosahují všichni pracovníci střediska vynikajících výsledků. Za zmínku jistě stojí nejlepší výsledky v rámci celé PMS v oblasti realizace mediací, práce s oběťmi trestných činů, a to i u obzvlášť těžkých případů, v nichž vystupují i pozůstalí a v neposlední řadě i odborná pomoc a podpora ostatním kolegům. Pracovníci střediska, ve kterém se také vybudovalo zázemí pro realizaci kvalifikačních kurzů a dalších vzdělávacích aktivit, se podílejí na vzdělávání pracovníků PMS. Mgr. Marek Tkáč a PhDr. Petr Štěpaník působili jako lektoři i v zahraničí a podílejí se na přípravě vzdělávacích akcí a tvorbě metodik. Tým pracovníků střediska PMS v Liberci tvoří v současné době 6 pracovnic: Mgr. Blanka Dejnožková, vedoucí střediska, úřednice Mgr. Alena Tesarčíková, Mgr. Vlasta Miklánková, Mgr. Jana Pospíšilová, Mgr. Ivana Šikolová, Mgr. Věra Machová. Nejen v roce letošním, ale v celé patnáctileté historii jsou pracovnice střediska PMS Liberec těmi, které nesou největší díl zátěže PMS v Severočeském soudním kraji. Přes to, jakému pracovnímu zatížení jsou vystaveny, podávají mnohdy nadstandardní výkony. Vůči okolí vystupují vždy profesionálně, v osobní komunikaci vždy přívětivě a ochotně. I přes své zatížení se tým mnohokrát dobrovolně přihlásil k aktivitám a úkolům nad rámec běžných odborných činností PMS. Velmi odpovědně se postavil k realizaci projektů Křehká šance, Proč zrovna já?, Romský mentoring, Dluhové poradenství. Aktivity a odborné postupy realizované týmem střediska Liberec byly mnohdy inspirací pro ostatní týmy v kraji (síťování a rozvíjení spolupráce s neziskovým sektorem při znovuzačleňování klientů PMS do běžného života, dlouhodobá spolupráce jak s libereckým arciděkanem Mgr. P. Radkem Jurnečkou tak i s pracovníky organizací zabývajících se závislostmi (Advaita z. ú., Most k naději), nebo prací s dětmi a mládeží (Maják)). Vzájemně se jako tým dokáží velmi intenzivně podporovat a překonávat překážky profesního života. V rámci okresu Liberec úspěšně reprezentují naši organizaci například účastí na komunitním plánovaní a členstvím v nejrůznějších komisích, ale především kvalitními výsledky své práce. Středisko PMS Brno je tým 15 pracovníků, kteří vykonávají svou činnost ve dvou soudních okresech, a sice Město Brno a okres Brno-venkov. Středisko Brno je pracovištěm, které dlouhodobě vykazuje v rámci JM kraje i republiky výrazně vyšší nápad než je celorepublikový průměr. I přes tuto nepříznivou skutečnost dokážou jeho zaměstnanci

7 Realizační tým projektu Křehká šance udržet potřebnou kvalitu poskytovaných služeb. Úředníci i asistenti se významným způsobem zasloužili o dobré jméno PMS vůči široké i odborné veřejnosti coby respektované a spolehlivé instituce, která má své důležité místo v trestní justici a sociálních službách. Zaměstnanci střediska se mimo své standardní činnosti podílejí na celé řadě z centra řízených projektových aktivit, které tvoří třetí pilíř činnosti PMS. Za důležité je zmínit i participaci a angažovanost zaměstnanců PMS v projektech, které mají spíše regionální rozměr a jsou realizovány buď z úrovně Brna či JMK. Brněnský tým a jeho výborné výsledky mají zcela nepochybně a prokazatelně pozitivní dopad i do činnosti celého jihomoravského regionu. Tým je nominován za významný přínos v rámci vytváření efektivního systému podmíněného propouštění osob z výkonu trestu odnětí svobody s cílem zmírnit narůstajcí recidivu. Realizátory projektu Křehká šance jsou zaměstnaci Probační a mediační služby ve spolupráci s pracovníky Vězeňské služby. Podařilo se tedy vytvořit model úzké součinnosti obou institucí s cílem připravit co nejlépe odsouzené na pobyt na svobodě, pokusit se eliminovat rizika recidivy a aktivně zapojit do tohoto procesu oběti TČ a jejich blízké. Indikátory projektu jsou plynule naplňovány, projekt je pozitivně vnímán soudci i státními zástupci a o zařazení do navazujícího projektu má zájem stále více věznic. Trvající aktivní podpora ze strany GŘVS je významným faktorem pro úspěšnou realizaci projektu. Z výše uvedených nominantů vybralo Ministerstvo spravedlnosti ČR následující vítěze: Odborný pracovník PMS roku: 1. místo Vladimíra Patková 2. místo Mgr. Věra Čermáková 3. místo Mgr. Dagmar Zwyrtková Pracovník PMS roku: 1. místo Vladimíra Doušová Manažer PMS roku: 1. místo Mgr. Vítězslav Klusák

8 2. místo Mgr. Kateřina Kuchtová 3. místo Mgr. Jaroslava Talandová Čin roku PMS: 1. místo Mgr. Jana Staňková Tým roku: 1. místo Středisko PMS Brno 2. místo Středisko PMS Frýdek Místek 3. místo Středisko PMS Liberec

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2013. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2013 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Vydavatel: Dům zahraniční

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření 30. 1. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová budova Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. (ZZS JmK) slavnostní otevření 30. 1. 2013 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p. o. Kamenice 798/1d, 625 00 Brno, IČ: 00346292, zapsaná v OR u rejstříkového soudu v Brně pod zn. Pr. 1245 TISKOVÁ ZPRÁVA Nová budova Zdravotnické

Více

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů

Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Probační a mediační služba jako alternativa soudního řešení sporů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce:

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM

STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY STRATEGIE PRO PRÁCI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VE VZTAHU K MENŠINÁM (PRO OBDOBÍ LET 2008 2012) PRAHA 2008 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY U S N E S E N Í VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9.

Více

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA

PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A PRÁVA PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Věra Vernerová VEDOUCÍ PRÁCE: JUDr. Bc. Karel Rohr 2007 1 UNIVERSITY

Více

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH

ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI ÚČINNOST DOHLEDU U OSOB PODMÍNĚNĚ PROPUŠTĚNÝCH Mgr. Jan Rozum Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan Tomášek Technická spolupráce: Marie Kuntová Tento text neprošel jazykovou

Více

Výroční zpráva 2013 Praha 2014

Výroční zpráva 2013 Praha 2014 Výroční zpráva 2013 Praha 2014 RUBIKON Centrum: Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé a kolegové, RUBIKON Centrum má za sebou již 20 let působení v oblasti prevence kriminality. Za tu dobu jsme pomohli mnohým

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Č. j.: Spr 122/2014-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2013

Č. j.: Spr 122/2014-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2013 Č. j.: Spr 122/2014-000 ZPRÁVA O REALIZACI AKREDITOVANÝCH PROBAČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE 2013 Praha 2014 1 Obsah Anotace a základní pojmy 3 1. Zpráva o výsledcích akreditačního řízení Ministerstva spravedlnosti

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis

Zpráva o činnosti. občanského sdružení IQ Roma servis Zpráva o činnosti občanského sdružení IQ Roma servis 2008 IQ Roma servis, o. s. komplexní a profesionální služby pro sociálně vyloučené komunity IQ Roma servis, o. s. Sídlo organizace a sociální program

Více

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13

rozhovor... str. 2 reportáž... str. 3 krátce... str. 4... téma... str. 6 resocializace... str. 10... vězeňská služba... str. 13 3/2014 čtvrtletník pro vězeňství a kriminální prevenci VĚZEŇSTVÍ Soudkyně EU Irena Pelikánová: V občanském zákoníku je příliš mnoho doktrinálních zásahů Křehká šance na úspěšný návrat do života Terapie

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Probace a mediace SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 4/2005

Probace a mediace SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA 4/2005 Obálka 04/2005 28.11.2005 22:07 Str. 1 POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce,

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství

Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství Miroslav Charvát Lucie Jurystová Michal Miovský u č e b n í t e x t y Čtyřúrovňový model kvalifikačních

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více