Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,"

Transkript

1 Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vám zaslat podrobnou informaci o projektu Rozvoj kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení Královéhradeckého kraje Model profesního vzdělávání zkrácený název Ředitel Registrační číslo: Žadatel: Partner: CZ.1.07/1.3.00/ Královéhradecký kraj Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Štefánikova 566 Datum zahájení: (vzdělávací programy - listopad 2009) Datum ukončení: (vzdělávací programy - červen 2012) Cílová skupina: řídící pracovníci škol a školských zařízení na všech úrovních a ti, kteří se na řídící funkci připravují Obsah: vzdělávání v oblasti školského managementu s cílem rozšířit, prohloubit a rozvíjet kompetence k řídící činnosti Organizace vzdělávání: 8 výběrových vzdělávacích modulů max. 20 účastníků/1 modul tuzemské stáže formou stínování návaznost na vzdělávací moduly zahraniční stáž závěr max. 40 účastníků Finanční podmínky: Účast na vzdělávacích modulech a stážích je bezplatná a v rámci projektu je možné dále hradit jízdné HD na základě předložení jízdenky na základě žádosti náhradu mzdy do max. výše 70 % ubytování u výjezdních modulů Coaching I a Coaching II studijní literaturu určenou lektorem daného modulu Způsob přihlašování 2. kolo: výhradně zasláním mailu s přiloženou přihláškou na adresu garanta příslušného modulu příjem řádně vyplněných přihlášek bude zahájen a ukončen nejpozději , pozdější přihlášení je možné jen po domluvě s garantem příslušného modulu přihlášky do modulu C / Řízení pedagogického procesu je nutné vzhledem k termínu zahájení odeslat nejpozději , pozdější přihlášení je možné jen po domluvě s garantem příslušného modulu

2 Kritéria pro výběr účastníků do 2. kola vzdělávacích modulů: přihlášky budou registrovány dle pořadí, ve kterém budou doručeny mailem, a v tomto pořadí budou zájemci zařazováni do daného vzdělávacího modulu (předpoklad 20 účastníků v modulu) zájemci nepřijatí do příslušného modulu z 1. kola, budou nyní zařazeni přednostně více osob z jedné školy či školského zařízení bude možné zařadit jen v případě volné kapacity daného modulu v případě přihlášení více osob z jedné školy či školského zařízení a překročení kapacity modulu, bude zařazena nejprve osoba uvedená na přihlášce na 1. místě a až dle možností osoba uvedená na dalším místě (dle jejich pořadí na přihlášce) o zařazení či nezařazení do projektu budou přihlášení informováni garantem modulu do konce ledna 2011 (u modulu C / Řízení pedagogického procesu obratem) Kritéria pro výběr účastníků na zahraniční stáž: přihlášky budou registrovány dle pořadí, ve kterém budou doručeny přednostně budou zařazeni účastníci s největším počtem úspěšně absolvovaných vzdělávacích modulů, kteří splní všechny zadané úkoly Poznámka: Zahraniční stáž bude zařazena až v závěru projektu po ukončení všech vzdělávacích modulů v r a pozvánka s přihláškou bude rozeslána samostatně. Přehled vzdělávacích modulů 2. kolo Modul A: ŠKOLSKÝ MANAGEMENT V PRAXI Mgr. Alena Ročková (pracoviště Trutnov) Výuka , a vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové Stáže - listopad prosinec 2011, pracoviště frekventantů Ι. 1. Moderní pojetí managementu vymezení managementu a obsahová náplň současného managementu, postavení manažera v organizaci, profil manažera, vývoj managementu, současné podnikatelské trendy, moderní přístupy managementu, manažerské dovednosti, manažerské postupy, manažerské činnosti a manažerské techniky, specifika školského managementu. 2. Rozhodování rozhodování a princip volby, rozhodovací proces a jeho fáze, základní typy rozhodovacích problémů, typy manažerských rozhodnutí, individuální a skupinové rozhodování, metody a techniky pro podporu rozhodování. 3. Plánování plánování jako manažerská funkce, význam plánování, prvky plánování, proces plánování, druhy plánů, techniky plánování, strategické plánování, bariéry plánování, zásady efektivního plánování.

3 ΙΙ. 1. Organizování organizační struktury, delegování pravomoci, techniky delegování, organizační změny, reengineering, organizační projektování, organizačně řídicí dokumentace školy, time management. 2. Kontrolování kontrolování jako manažerská funkce, význam a účel kontroly, znaky a zásady efektivní kontroly, základní typy a druhy kontroly, fáze kontrolního procesu, slabiny kontrolních procesů, kontrolní techniky. 3. Marketing marketingový přístup k řízení, koncepce a obsah školního marketingu, analýza vnějšího a vnitřního prostředí školy, informační systém školy, strategické plánování školy, trh školy a cílený marketing, vzdělávací program školy, vztah k veřejnosti, PR, relační marketing a marketingová komunikace školy, nábor studentů, faktory ovlivňující volbu školy, evaluace školy a evaluační zpráva. ΙΙΙ. 1. Manažerská etika etika a morálka, etické chování v organizaci, profesní etika, etika v manažerské praxi, institucionalizace profesní etiky, profesní etické kodexy, institucionalizace manažerské etiky, etický kodex manažera, společenská odpovědnost manažera, nejčastější případy porušování manažerské etiky, manažerská selhání. 2. Firemní kultura prvky firemní kultury, vlivy utvářející firemní kulturu, kultura školy, znaky kultury školy, silná a zdravá kultura školy, kultura školy a její rozvoj v ČR, změna kultury a kultura změny. 3. Management rizika identifikace rizik, zhodnocení jejich významu, příprava, volba a realizace opatření na snížení rizika, krizový plán, operativní řízení rizika, nedostatky managementu rizika, postup zvládání nečekaných krizových situací. Modul B: EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT Mgr. Veronika Štěpánová (pracoviště Náchod) Výuka , a vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové Stáže květen - červen 2011, pracoviště frekventantů 1. Právní předpisy při financování škol vymezení právní odpovědnosti, průvodce zákonem o státním rozpočtu ČR na příslušný kalendářní rok, průvodce zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, průvodce zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení) v platném znění, zřizování, slučování, splynutí, zrušení organizací, rozdíly u příspěvkových a soukromých (církevních) organizací, průvodce rozpočtem kapitoly 333 MŠMT, další zákony, vyhlášky a právní normy (např. zákon o DPH, zákon o dani z příjmů, zákon o zdraví lidu apod.). 2. Zdroje financování škol finanční toky, způsob rozdělení prostředků státního rozpočtu na příslušný rok, získání a čerpání rozpočtu prostředků z veřejných zdrojů, tj. od

4 zřizovatele, vlastní zdroje příspěvkové organizace (výnosy z hlavní činnosti úplaty za vzdělávání a za školské služby, prostředky saturované ve fondech PO, výnosy z doplňkové a jiné činnosti, dary peněžní a nepeněžní, nadace, zdroje z projektů z národních fondů a fondů EU). 3. Kompetence zřizovatele při financování škol kompetence dle školského zákona č. 561/2004 Sb. 8, právní postavení škol školských zařízení, ministerstva, obec, kraj (školské spádové obvody aj.), kompetence dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a dle zákona č. 129/2000 SB., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, kompetence vymezené ve zřizovací listině dle zákona č. 250/2000Sb., v platném znění, soukromé školy a církevní školy, školská právnická osoba, hospodaření školské právnické osoby. 4. Rozpočet školy a jeho součásti návrh, schválení a úpravy (rozpočtová opatření) rozpočtu školy, prostředky ze státního rozpočtu, od zřizovatele, z jiných zdrojů, vysvětlení pojmů (příjmy, výnosy, výdaje, náklady, příspěvek, dotace), využití manažerského účetnictví, investiční a neinvestiční část rozpočtu, dárky a občerstvení v rozpočtu školy, vysvětlení pojmu rozpočtová kázeň (časové určení prostředků, účelové využití prostředků, zadržování prostředků apod.) a důsledky vyplývající z jejího porušení, hospodaření v období rozpočtového provizoria. 5. Fondy příspěvkové organizace přehled vybraných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, rezervní fond, investiční fond, fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb, časté chyby z praxe při realizaci a účtování doplňkové činnosti. 6. Základy účetnictví přehled vybraných právních předpisů pro oblast účetnictví, systém zpracování účetnictví, účetní metody, účtový rozvrh, účetní doklad, účtování o výnosech, nákladech, majetku, závazcích a pohledávkách, podpisové záznamy, majetek a inventarizace, vedení poklady, cestovní náhrady, účetní uzávěrka, časté chyby z praxe při zpracování účetnictví. 7. Plat a mzda přehled vybraných právních předpisů pro mzdovou oblast, systém odměňování, vybraná ustanovení ZP o mzdě a platu, katalog prací ve veřejných službách a správě, kolektivní smlouva a vnitřní platový předpis, usměrňování prostředků na platy a na odměny za pracovní pohotovost, zdroje pro výplatu mzdových prostředků, mzdové výkaznictví, časté chyby z praxe při zpracování mezd. 8. Doplňková činnost přehled vybraných právních předpisů pro oblast doplňkové a jiné činnosti, rozsah a obsah doplňkové činnosti, vnitřní směrnice pro doplňkovou činnost, vymezení pravomocí a odpovědnosti, pracovně právní vztahy, kalkulace a tvorba cen, mzdové a finanční účetnictví, odměňování, hospodářský výsledek a jeho použití, časté chyby z praxe při realizaci a účtování doplňkové činnosti. 9. Kontrolní mechanismy podle Ústavy ČR, úlohy Nejvyššího kontrolního úřadu, úloha živnostenského úřadu, finančního úřadu, úřadu práce, inspektorátu bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, české školní inspekce, kontrola územních samosprávných celků, postavení a kompetence Rady školy a školské rady, finanční kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění s praktickými ukázkami aplikace zákona v praxi školy, vnitřní směrnice o finanční kontrole, soubor vnitřních předpisů školy (vnitřní směrnice, příkazy ředitele, pokyny ředitele apod.), prostředky kontrolní činnosti (vlastní kontrola interní audity, hygienické audity, ekologické audity apod., externí kontrola šetření spokojenosti), vnitřní evaluace školy, výroční zprávy, trestní řád a jeho dopady v praxi škol a školských zařízení. Lektor: Ing. Anna Bajerová a Ing. Jana Janovská

5 Modul C: ŘÍZENÍ PEDAGOGICKÉHO PROCESU Mgr. Alena Ročková (pracoviště Trutnov) Výuka , a vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové Stáže březen - duben 2011, pracoviště frekventantů I. 1. Role a funkce ředitele školy při řízení pedagogického procesu škola jako systém, systémový a systematický přístup k řízení školy; klíčové oblasti řízení školy; osobnost, role, funkce a profesionální kompetence ředitele školy; ČŠI kritéria hodnocení ředitele školy. 2. Řízení školy a pedagogického procesu v podmínkách EU evropská spolupráce ve vzdělávání; regionální a strukturální politika EU, fondy EU; Národní program rozvoje vzdělávání v ČR (Bílá kniha); Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR Strategie rozvoje školy a strategické plánování techniky prognózování; techniky strategické analýzy; techniky strategického plánování; strategický plán rozvoje školy. II. 1. RVP a ŠVP, vytváření týmů kurikulární reforma v ČR, soustava RVP; důležité zásady tvorby (úpravy) ŠVP; od RVP k vyučovací hodině; týmy, týmový spolupráce při tvorbě, úpravě a realizaci ŠVP. 2. Koncepce pedagogické práce školy výuka jako systém, koncepce a proces; funkce, cíle a obsahu v systému výuky; školní kurikulum, klíčové kompetence žáků a učitelů; ověřování funkčnosti pedagogického systému školy. 3. Klima školy, image školy klima školy; styl řízení školy; image školy; kultura školy. 4. Moderní přístupy ke vzdělávání vývoj reformního pedagogického hnutí v ČR; efektivní přístupy ke vzdělávání. III. 1. Evaluace a sebeevaluace školy hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve škole; ŠVP hodnocení žáků a autoevaluace školy; vlastní hodnocení školy; výroční zpráva o činnosti školy. 2. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se SVP; zařazování žáků se SVP do režimu speciálního vzdělávání, individuální vzdělávací plán; hodnocení žáků se SVP. 3. Příprava a řízení změn v pedagogickém procesu proces změny, vnější a vnitřní faktory změn ve škole; model řízení změny; odpore ke změnám; vliv kultury školy na proces změny; úloha ředitele školy v procesu řízení změn; řízení změn koučovacím přístupem. 4. Systém DVPP analýza personálních rizik a vzdělávacích potřeb zaměstnanců školy; plán DVPP, organizace DVPP ve škole; vzdělávací nabídky DVPP, organizace a instituce DVPP.

6 Modul D: VEDENÍ LIDÍ Mgr. Alena Ročková (pracoviště Trutnov) Výuka , a vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové Stáže - prosinec 2011 leden 2012, pracoviště frekventantů I. Vůdcovství manažerské styly a manažerské techniky vedení lidí (osobnost vůdce, umění vést; manažerské styly vedení lidí, manažerské techniky vedení lidí; řízení podle cílů MBO; techniky delegování; efektivní porada), vedení lidí koučováním, hospitační činnost jako nástroj a příležitost vedení lidí. II. 1. Management a motivace pracovní činnosti motivace zaměstnanců v manažerské praxi (motivace jednotlivců a skupin, význam motivace, motivy a potřeby; extrinsické a intrinsické pracovní motivy a jejich manažerské využívání; model vnitřních motivátorů), techniky motivování (techniky motivování; problematika motivace odměňování penězi; význam konstruktivní zpětné vazby v motivačním procesu; modifikace chování a pravidla pro využití technik podmiňování; motivování a koučink). 2. Personální management a rozvoj lidských zdrojů řízení lidských zdrojů (řízení lidských zdrojů; zajištění rozmanitosti a rovných příležitostí; plánování lidských zdrojů; získávání a výběr pracovníků; hodnocení a odměňování pracovníků), metody a techniky cíleného rozvoje zaměstnanců (techniky pro zlepšení efektivity v práci; modely rozvoje lidských zdrojů; učící se organizace ; stabilizace, školení a rozvoj zaměstnanců; zabezpečení pracovních podmínek a sociální péče). III. 1. Týmová práce týmy a týmová práce (pojetí týmu, formy týmu, význam týmu; efektivní a neefektivní tým; pravidla týmu, týmové cíle; sestavení týmu, týmové role; motivace týmu; budování týmu; metody hodnocení výkonu týmu; podstata a proces týmové práce; vývojové fáze týmové práce), řízení týmů (techniky týmové práce; faktory úspěšnosti a kritické faktory týmové práce; koučování týmu). 2. Komunikace a řešení konfliktů efektivní komunikace v zaměstnání (formy a způsoby komunikace; znaky efektivní komunikace; schůze a pracovní setkání jak vést a vystupovat při nich; základy ústní komunikace; význam neverbální komunikace; písemná komunikace a prezentace; jak správně telefonovat; Internet etika a komunikace; komunikace ve škole), řešení konfliktů (konflikt, typy konfliktních situací v organizacích; předcházení konfliktu; zvládání a řešení konfliktu), asertivita.

7 Modul E: PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S MÉDII Mgr. Eva Voláková (pracoviště Hradec Králové) , Výuka 10. 1, a vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové Stáže leden - únor 2012, pracoviště frekventantů I. Public relations a vztahy s médii, zásady práce s novináři soustavná a cílevědomá podpora image školy mezi novináři; komunikace s médii (proč potřebujeme média, jak média fungují, podmínky pro práci s médii); jak začít s oslovením médií (výběr vhodného média pro dosažení stanoveného cíle, možnosti prvního kontaktu s médii, písemný a osobní kontakt s novináři); zásady pro pořádání tiskových konferencí (kdy svolat, jak zvolit místo a čas, jak a kdy pozvat zástupce médií, co je nutné mít připravené před, jak vést, audiovizuální prostředky pomáhající k úspěchu); rozhovory s médii (jak mluvit s novináři, věty pomáhající k úspěchu, mluvení před kamerou, mluvení na diktafon, mluvení do telefonu); jak napsat dobrý článek pro média. II. Komunikační strategie vyhodnocení dosud užívaných forem komunikace školy; záměry a cíle komunikační strategie školy; dlouhodobé a krátkodobé komunikační strategie školy; strategie oslovení cílových skupin školy; volba ideální komunikační strategie pro konkrétní školy (s ohledem na potřeby a možnosti školy, na konkurenci, na vnímání školy v daném místě. III. Způsoby medializace a prostředky propagace příprava moderních webových stránek školy; zásady pro psaní tiskové zprávy (tisková zpráva a tiskové oznámení, kdy rozesílat, pravidla pro napsání dobré TZ, pravidla 5 W pro text dobré TZ, délka dobré TZ); propagační prostředky související spolu technickou příbuzností a možnosti jejich využití školami (zvukové, světelné, tištěné); propagační prostředky související spolu délkou působení a možnosti jejich využití školami (leták, brožura, prospekt, plakát); propagační prostředky související s místem působení a možnosti jejich využití školami (místní rozhlas, místní noviny, besedy); možnosti využití reklamy pro školy (reklama skrytá, přímá, aktivní, pasivní); specificky školní propagační prostředky a možnosti jejich využití (školní akademie, výročí školy, školní ročenka, školní propagační předměty a jejich souvislost se sounáležitostí žáků i rodičů se školou). Lektor: Mgr. Marek Tvrdoň

8 Modul F: COACHING I Mgr. Eva Voláková (pracoviště Hradec Králové) , výjezdní 1,5 denní seminář v rozsahu 15 hodin ( hodin) od 9:00 (PÁ) do 13:00 hod. (SO), místo bude upřesněno Charakteristika koučování. Formální a neformální koučink. Vedení a koučování. Problémy tradičního vedení. Přínos koučování. Základní přístupy koučování. Základní postoje koučování. Základní nástroje koučování. Průběh koučovacího procesu. Hranice koučování. Problémy koučování. Praktický nácvik základních koučovacích dovedností: Sebereflexe, práce s emocemi, aktivní naslouchání (naslouchání potenciálu), mluvení s úmyslem, svolení, situování, dotazování, vyjasňování. Modul G: COACHING II Mgr. Veronika Štěpánová (pracoviště Náchod) výjezdní 1,5 denní seminář v rozsahu 15 hodin ( hodin) od 9:00 (PÁ) do 13:00 hod. (SO), místo bude upřesněno Koučování ve firmě (škole). Koučování týmů. Jak rozumět týmům. Nástroje pro diagnostiku týmu. Intervenční strategie. Etapy koučování týmu - 1. Uvolnění komunikace. 2. Vyřešení problému. 3. Zlepšení výkonu. 4. Přechod k operativní realitě. Hodnocení fungování týmu. Koučování projektu. Koučování a management kvality. Koučování změn ve firmě (škole). Koučování manažerů. Klasický, systemický a RCS koučink. Pasti koučování a rady, jak je překonat. Postoje manažera, které brání koučování. Praktický nácvik rozvíjení koučovacích dovedností: Práce s emocemi. Aktivní naslouchání. Mluvení s úmyslem. Příprava a vedení koučovacího rozhovoru. Koučovací modely - GROW, ADAPT, CREATE. Koučování týmu (modelové situace).

9 Modul H: PRÁVO V PRAXI ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU Mgr. Veronika Štěpánová (pracoviště Náchod) Výuka , a vždy od 9:00 do 18:00 hod., pracoviště Hradec Králové Stáže březen květen 2011, pracoviště frekventantů 1. Základy práva právní systém v ČR, školské právní předpisy a další základní právní předpisy nutné pro práci školského managementu a co z nich pro jeho práci vyplývá; správní řízení ve školství (aplikace zákona č. 500/2004 Sb. ve školské praxi, vhled do institutu správního soudnictví, praktické zkušenosti a nejčastější chyby); odpovědnost ředitele za plnění povinností v oblasti pedagogické i hospodářské (rovnocennost odpovědnosti za plnění povinností vyplývajících ze Školského zákona a souvisejících zákonů a předpisů, ale i z občanského a obchodního zákoníku); mýty a omyly v aplikaci Zákona o rodině a Zákona o sociálně-právní ochraně dětí a mládeže; odpovědnost ředitele z hlediska Trestního zákona, problematika odpovědnosti žáků a za žáky, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže; řešení stížností, ochrana osobních údajů, používání rodných čísel a razítek ve školské praxi a odpovědnost ředitele. 2. Pracovní právo pracovní poměr (propojování Občanského zákoníku a Zákoníku práce aplikace v praxi; vznik pracovního poměru, pracovní smlouvy a jak k nim přistupovat; způsoby skončení pracovního poměru a spory s nimi spojené, odstupné; dohody o PP a PČ); základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (úpravy v ZP a dalších předpisech; vnitřní předpisy a jejich návaznost; pokyny vedoucích zaměstnanců; porušení pracovních povinností); platy a mzdy (platové třídy, tarify a stupně z hlediska pracovněprávní úpravy; nárokové a nenárokové složky práva a povinnosti vedoucích pracovníků v této oblasti; platy, mzdy a náhrady; práce přesčas, překážky v práci, omluvené volno, volno s náhradou mzdy, dovolená; cestovní náhrady); odpovědnost za škodu v pracovním poměru (odpovědnost subjektivní a objektivní a podmínky vzniku odpovědnosti; odpovědnost zaměstnavatele včetně odpovědnosti zvláštní; odpovědnost zaměstnance a způsoby jejího řešení; pracovní úrazy a odpovědnost zaměstnavatele za škodu. Lektor: JUDr. Jan Havel Koordinátor vzdělávání v rámci projektu: Mgr. Marcela Nováková (pracoviště Hradec Králové) , Těšíme se na setkání s Vámi. Za projektový tým Mgr. Marcela Nováková v. r. koordinátor vzdělávání

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

Odborná zaměření a uplatnění absolventa

Odborná zaměření a uplatnění absolventa Odborná zaměření a uplatnění absolventa Školní rok 2015/16 Odborná zaměření oboru Ekonomika a podnikání V rámci oboru Ekonomika a podnikání jsou nabízena tato zaměření: Cestovní ruch - uplatnění managementu,

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

Okruhy pro SBZ Školský management

Okruhy pro SBZ Školský management Okruhy pro SBZ Školský management Organizace a řízení školství Řízení výchovně vzdělávacího procesu Teorie managementu Předmět: Organizace a řízení školství 1. Organizace školství ČR v mezinárodním srovnání

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu: Název programu: Registrační číslo

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Organizace a řízení ve zdravotnictví Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví I. Organizace a řízení 1. Filozofie pojetí moderního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Str. 1/8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v rámci projektu Investicí do zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rozvoj zaměstnanců společnosti SAS zakázky: Zadavatel SAS Autosystemtechnik žadatele: Právní forma: s.r.o. Osoba Roman Kapias - prokurista oprávněná tel.: 311 331 300 jednat jménem

Více

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY

PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - MODULY JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí

Více

Projekt vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje

Projekt vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje Projekt vzdělávání v malých obcích Ústeckého a Moravskoslezského kraje Seznámení s projektem CZ.1.07/3.1.00/50.0101 Realizace projektu: Projekt bude realizován v obcích Ústeckého a v době od 1.6.2014 do

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1018/15-H. Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1018/15-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední škola vizuální tvorby, s.r.o. Černilovská 7, 500 03 Hradec Králové - Rusek info@vizualskola.cz

Více

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium.

MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. MBA Management a obchod Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc., MBA, Dr.h.c. Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím

Více

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán

AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán AKADEMIE PRO PERSONALISTY A PERSONÁLNÍ MANAŽERY podrobný obsahový plán Charakteristika vzdělávacího programu Vzdělávací program je určen k profesní přípravě na pozici manažera lidských zdrojů. Jedná se

Více

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz

VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ. Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz VZDĚLÁVACÍ MODUL (nejen) V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Radek Maca NIDM MŠMT ČR rama@inforama.cz NIDM MŠMT = NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE http://vm.nidm.cz Autoevaluace cesta ke zlepšení výuky

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů Víc než jen portál s pǝístupem pro všechny zamģstnance vaše starosɵ na naše servery s Ǝešením Vema V4 Cloud 13. vydání Michael Armstrong ēasté legislaɵvní zmģny sledujeme za vás Stephen Taylor ŘÍZENÍ LIDSKÝCH

Více

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG)

Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Návrhy témat kvalifikačních prací (KPG) Témata kvalifikačních prací si studenti volí po dohodě s konkrétními vyučujícími dle vlastního zájmu či profesního zaměření. Následně uvedená témata jsou pouze návrhem

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů 2016 APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-75/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-75/09-05 Název školy Základní umělecká škola Nová Role Adresa: Nádražní 89, 362 25 Nová Role Identifikátor: 600 002 616 IČ: 63 555

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název zakázky: Komplexní program vzdělávání zaměstnanců společnosti LUCIS, s.r.o. Údaje o zadavateli: Název: LUCIS, s.r.o. Sídlo zadavatele: Nová 147/14, Popůvky 664 41 IČO: 25570731

Více

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů

Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Příloha č. 5 ZD - Specifikace rekvalifikačních kurzů Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC bez zkoušek (počet hodin) Maximální počet účastníků v kurzu Základy obsluhy PC 40 10 Obsluha

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Přednáška č. 12 6. prosince 2011

Přednáška č. 12 6. prosince 2011 Personální činnost Přednáška č. 12 6. prosince 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Potřeba pracovníků 3. Hodnocení pracovníků 4. Odměňování pracovníků Personální práce je náplní sekvenční

Více

K O L E K T I V N Í S M L O U V A

K O L E K T I V N Í S M L O U V A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC K O L E K T I V N Í S M L O U V A 2015 Obsah: I. Všeobecná ustanovení... 3 1. Předmět kolektivní smlouvy... 3 2. Vztahy

Více

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010

Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Zápis z jednání Akreditační komise MPSV ČR č. 19 Dne 24. února 2010 Přítomni: MUDr. Milena Černá, Mgr. Dana Hacaperková, Mgr. Petr Hanuš, Ing. Jiří Horecký, B.A. (Hons), Bc. Radmila Jiříčková, Mgr. Danka

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01468/09-U. Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01468/09-U Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace Adresa: Lesní 244, 413 01 Roudnice nad Labem Identifikátor: 600

Více

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY

LEADERSHIP EMOCÍ PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEADERSHIP EMOCÍ ANEB PSYCHOLOGIE PRO MANAŽERY Emoční inteligence, schopnost rozumět a zvládat svoje emoce

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-827/09-02. Mateřská škola Lidice, okres Kladno. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-827/09-02 Mateřská škola Lidice, okres Kladno Adresa: Tokajická 160, 273 54 Lidice Identifikátor: 600 043 606 IČ: 71

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS Ing. Milan Appel Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Brno Ředitel SVČ praxe 27 let Lektor praxe 16 let Vedoucí oddílu praxe 38 let Lektor, facilitátor, konzultant,

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Manažer s lidskou tváří. Sebezkušenostní manažerský výcvik. Informace o programu. NTI consulting, s.r.o. Rumjancevova 696/3 460 01 Liberec 1

Manažer s lidskou tváří. Sebezkušenostní manažerský výcvik. Informace o programu. NTI consulting, s.r.o. Rumjancevova 696/3 460 01 Liberec 1 Manažer s lidskou tváří Sebezkušenostní manažerský výcvik 1 Informace o programu Představujeme vám ucelený manažerský kurs, který pomůže budoucím a začínajícím manažerům zvládat profesionálně svou manažerskou

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení

Právní základ školy Řízení školy - školského zařízení Spisový Skartační Skartační Druh dokumentu znak znak lhůta 1. Právní základ školy 1.1. Zřizovací listina, dodatky a změny, doklady k vzniku a zrušení školy - školského zařízení 1.2. Rozhodnutí o zařazení

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje Model Talentaged 1 První individuální rozhovor y Analýza osobních požadavků y Zkoumání motivace y Adhezní mluva Kontrola shody mezi návrhem a vyjádřenými požadavky y Záznam údajů y (Karta č. 1a Zaměstnaný

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 1. 2014 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

P R O G R A M Č I N N O S T I

P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj v Ostravě Č.j. : 74 /10.21/07/11.2 P R O G R A M Č I N N O S T I Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3. Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3 Kontaktní adresa: Horní 1687/30, 591 01 Žďár nad Sázavou KATALOG KURZŮ PRO ROK 2009 SYSTÉM KVALITY - ISO 9001 LABORATOŘE - ISO/IEC 17025 A ISO 15189 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Více

Seznam autorských děl

Seznam autorských děl Seznam autorských děl Rozsah/poče PČ Registrační číslo projektu Název výstupu Typ výstupu (MD č. 28) EL t stran 1. CZ.1.07/3.2.08/01.0003 Elektronické systémy řízení v motorových vozidlech výukový materiál

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIK-313/12-K. Mgr. Františkem Hořínkem, ředitelem školy Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIK-313/12-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Základní škola Bukovany, okres Sokolov Sídlo: 357 55

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace. Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem Identifikátor školy: 600 085

Více

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer velkoobchodního skladu (kód: 66-013-R) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Manažer velkoobchodního skladu Kvalifikační úroveň NSK

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 18 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Anglický jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

II. Metodický výklad výzvy

II. Metodický výklad výzvy II. Metodický výklad výzvy Cíl oblasti podpory 1.3 Zlepšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Výzva č. 48 je zaměřena na rozšiřování lektorských a mentorských

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012

Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012 Výroční zpráva hospodaření Plavecké školy Zéva, Hradec Králové, Eliščino nábř. 842 v roce 2012 V Hradci Králové, 11. února 2013 zpracovala: Soňa Kejzlarová ředitelka školy 1 Rozbor hospodaření Plavecké

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ PROCES QS 75-02 Příloha č. 6 Střední odborné učiliště a střední odborná škola, SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 24 Druh dokumentu: SMĚRNICE Vydání: 1 Identifikační označení: QS 75-02 Výtisk číslo: 1 VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIE-503/10-E. Základní škola Jablonné nad Orlicí. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pardubický inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIE-503/10-E Základní škola Jablonné nad Orlicí Adresa: Jamenská 555, 561 64 Jablonné nad Orlicí Identifikátor: 600 104 206

Více

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015

Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum. ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015 adresa dodavatele Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum ZŠMŠ 2015/79-1 Mgr. Libuše Renová 27. 8. 2015 Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané mimo působnost zákona

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1. Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Program výzkumu a vývoje v roce 2007 Praha, 2007 1 Obsah: 1. PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE V ROCE 2007 3 1.1 Úvod 3 1.2 Souvislosti a

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více