Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát"

Transkript

1 Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model è. DMC-FS33 Pøed použitím si pøeètìte celý návod k obsluze. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu PDF) zaznamenaném na CD-ROM (dodaném). Umožní vám seznámit se s režimy pro pokroèilé a konzultovat Návod na odstranìní závad. Web Site: EP VQT2K99 H0110HM0

2 Vážený zákazníku, Chtìli bychom Vám podìkovat za zakoupení tohoto digitálního fotoaparátu Panasonic. Tento návod k obsluze si pozornì pøeètìte a uschovejte jej pro pozdìjší využití. Upozoroujeme, že skuteené ovládací prvky, díly, položky menu atd. mohou ve vašem fotoaparátu vypadat ponikud odlišni než jak je vyobrazeno na ilustracích v tomto návodu k obsluze. Peèlivì dodržujte autorská práva. Nahrávání z pásek èi diskù s hotovým záznamem nebo nahrávání jiného publikovaného èi vysílaného materiálu pro jiné než soukromé úèely mùže být porušením autorských práv. Zakázáno ùže být i nahrávání urèitých materiálù pro soukromé úèely. Informace pro vaši bezpeenost VAROVÁNÍ: POKYNY K OMEZENÍ RIZIKA VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO POŠKOZENÍ PØÍSTROJE: * NEVYSTAVUJTE TENTO PØÍSTROJ DEŠTI, VLHKOSTI NEBO KAPAJÍCÍM ÈI STØÍKAJÍCÍM KAPALINÁM. NEPOKLÁDEJTE NA PØÍSTROJ ŽÁDNÉ PØEDMÌTY NAPLNÌNÉ KAPALINAMI, JAKO JSOU NAPØÍKLAD VÁZY. * POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUÈENÉ PØÍSLUŠENSTVÍ. * NEDEMONTUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STÌNU). PØÍSTROJ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL MÌNIT NEBO OPRAVOVAT UŽIVATEL. SERVIS SVÌØTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU. ZÁSUVKA BY MÌLA BÝT POBLÍŽ ZAØåZENå A SNADNO DOSTUPNÁ. Oznaèení výrobku je umístìno na spodní stranì zaøízení. 2 VQT2K99 (CZE)

3 Informace pro spotøebitele o sbìru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zaøízení a použitých baterií z domácností Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v prùvodní dokumentaci znamenají, že použitá elektrická a elektronická zaøízení a baterie nepatøí do bìžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a opìtovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zaøízení a použité baterie na místech k tomu urèených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národnímu pøedpisy a se Smìrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU. Správnou likvidací pøístrojù a baterií pomùžete šetøit cenné suroviny a pøedcházet možným negativním úèinkùm na lidské zdraví a na pøírodní prostøedí, které jinak mohou vzniknout pøi nesprávném zacházení s odpady. Další informace o sbìru, likvidaci a recyklaci starých pøístrojù a použitých baterií Vám poskytnou místní úøady, provozovny sbìrných dvorù nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili. Pøi nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními pøedpisy. Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU) Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zaøízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace. [Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)] Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úøady nebo prodejce a informujte se o správném zpùsobu likvidace. Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostøed a dole): Tento symbol mùže být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto pøípadì splòuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou pøedepsány pro Cd chemickou látku obsaženou v baterii. (CZE) VQT2K99 3

4 Informace o bateriích POZOR Pøi nesprávném zpùsobu výmìny baterie hrozí riziko jejího vybuchnutí. Baterii nahraïte pouze tím samým srovnatelným typem doporuèeným výrobcem zaøízení. Pøi likvidaci baterie se øiïte návodem výrobce. Nevystavujete vysokým teplotám ani otevøenému ohni. Neodkládejte baterie v automobilu vystavenému pøímému sluneènímu záøení po delší dobu pøi zavøených dveøích a oknech. Varování Nebezpeèí požáru, exploze a popálení. Baterie nerozebírejte, nevystavujte teplotám nad 60 C, ani nespalujte. Informace o nabíjeèce baterií POZOR! ABYSTE ZAJISTILI DOBRÉ VENTILAÈNå PODMåNKY, NIKDY NEINSTALUJTE TENTO PØåSTROJ V KNIHOVNÌ, VESTAVÌNÉ SKØåNI NEBO JINÉM UZAVØENÉM PROSTORU. ZAJISTÌTE, ABY ZÁVÌSY A VŠECHNY OSTATNÍ MATERIÁLY NEBRÁNILY V DOBRÉ VENTILACI, ABYSTE PØEDEŠLI NEBEZPEÈå ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO NEBEZPEÈÍ POŽÁRU, KTERÉ BY MOHLO VZNIKNOUT PØEHØÁTÍM PØÍSTROJE. NEBLOKUJTE VENTILAÈNÍ OTVORY PØÍSTROJE NOVINAMI, UBRUSY, ZÁVÌSY A JINÝMI MATERIÁLY. NEPOKLÁDEJTE ZDROJE OTEVØENÉHO OHNÌ, JAKO NAPØÍKLAD HOØÍCÍ SVåÈKY, NA PØÍSTROJ. ZBAVTE SE BATERIÍ SPRÁVNÝM ZPÙSOBEM S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ. Pokud bude pøipojen síťový kabel, nabíjeèka bude v pohotovostním stavu. Pokud je síťový kabel pøipojen do elektrické zásuvky, primární obvod je vždy pod napìtím. Upozornìní k používání Vždy používejte originální síťový adaptér Panasonic (DMW-AC5E: volitelný doplnìk). Pøi použití napájecího adaptéru používejte napájecí kabel dodaný spolu s adaptérem. Nepoužívejte žádné jiné kabely AV kabely, než dodané. Nepoužívejte žádné jiné propojovací kabely USB kromì dodaného kabelu. 4 VQT2K99 (CZE)

5 Fotoaparát uchovávejte co nejdále od zaøízení s elektromagnetickým vyzaøováním (napø. mikrovlnky, televizory, videohry atd.). Pøi používání fotoaparátu umístìného na televizoru nebo v jeho blízkosti mùže pùsobením elektromagnetických vln dojít ke zkreslení snímkù a zvuku. Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti mobilních telefonù, neboť rušení mùže mít na snímky a zvuk nepøíznivý vliv. Silná magnetická pole reproduktorù èi velkých elektromotorù mohou poškodit zaznamenaná data nebo mùže dojít ke zkreslení snímkù. Elektromagnetické vyzaøování generované mikroprocesory mùže fotoaparát to nepøíznivì ovlivnit a zpùsobit rušení obrazu èi zvuku. Jestliže dochází k nepøíznivému ovlivòování elektromagnetickým polem a fotoaparát pøestane správnì pracovat, vypnìte jej a vyjmìte baterie nebo odpojte síťový adaptér (DMW-AC5E: volitelný). Potom znovu vložte baterie nebo pøipojte síťový adaptér a fotoaparát zapnìte. Pøístroj nepoužívejte v blízkosti rádiových vysílaèù nebo vedení vysokého napìtí. Pøi fotografování poblíž rádiových vysílaèù nebo vedení vysokého napìtí mùže dojít k nepøíznivému vlivu na zaznamenávané snímky a zvuk. (CZE) VQT2K99 5

6 Obsah Informace pro vaši bezpeenost...2 Pøed použitím Standardní pøíslušenství...7 Názvy souèástí...8 Použití dotykového panelu...9 Pøíprava k provozu Nabíjení akumulátoru...10 Vestavìná pamìť/pamìťová karta...12 Vkládání a vyjímání pamìťové karty (volitelné pøíslušenství)/ akumulátoru...13 Nastavení data/èasu (Nastavení hodin)...14 Nastavení nabídky...15 Výbìr režimu [ZÁZN.]...16 Základní režimy Fotografování pomocí automatické funkce (4: Inteligentní automatický režim)...17 Detekce scény...18 Režim videoklipu...19 Pøehrávání snímkù ([BÌŽNÉ PØEHR.])...20 Mazání snímkù...20 Další funkce Ètení návodu k obsluze (formát PDF)...21 Technické specifikace VQT2K99 (CZE)

7 Pøed použitím Standardní pøíslušenství Než zaènete fotoaparát používat, zkontrolujte obsah balení. Èísla produktù jsou platná k lednu Mùžou podléhat zmìnám. 1 Akumulátor (Modul akumulátoru se v textu oznaèuje termínem modul akumulátoru nebo akumulátor.) Pøed používáním ji nabijte. 1 CGA-S/106C 2 DE-A60A 2 Nabíjeèka baterie (Nabíjeèka akumulátorù se v textu oznaèuje termínem nabíjeèka akumulátorù nebo nabíjeèka.) 3 K2CQ29A K1HA08AD Síť ový kabel 4 Propojovací kabel USB 5 Kabel AV 6 CD-ROM Software: Použijte jej k instalaci softwaru na svùj poèítaè. 5 K1HA08CD VFF0564 Návod k obsluze 7 Poutko 7 VFC VGQ0D56 8 Pouzdro na baterii Pamìťová karta SD, SDHC a SDXC se v textu oznaèuje termínem pamìťová karta. Použití pamìťové karty je volitelné. Pokud pamìťovou kartu nepoužíváte, lze poøízené snímky ukládat do vestavìné pamìti nebo je z ní pøehrávat. V pøípadì ztráty dodaného pøíslušenství se obraťte na prodejce nebo nejbližší servisní støedisko. (Pøíslušenství lze zakoupit i samostatnì.) (CZE) VQT2K99 7

8 Pøed použitím Názvy souèástí 1 Blesk 2 Objektiv 3 Indikátor samospouštì Indikátor pøisvìtlení AF Dotykový panel/monitor LCD 5 Voliè [ZÁZN.]/[PØEHR.] 6 Tlaèítko [MODE] 7 Tlaèítko [DISPLAY] 8 Tlaèítko [MENU] 9 Tlaèítko [Q.MENU]/Vymazat Hlavní vypínaè fotoaparátu 11 Páèka zoomu 12 Reproduktor 13 Mikrofon 14 Tlaèítko závìrky 15 Tlaèítko inteligentního automatického režimu VQT2K99 (CZE)

9 16 Oèko pro zápìstní poutko Pøed použitím fotoaparátu se ujistìte, že jste upevnili zápìstní poutko, abyste fotoaparát neupustili. 17 Tubus objektivu 18 Zásuvka [AV OUT/DIGITAL] 2 1 Pøed použitím 19 Objímka stativu Pøi použití stativu se ujistìte, že se po upevnìní fotoaparátu nachází ve stabilní poloze. 20 Dvíøka prostoru akumulátoru/ pamìťové karty 21 Uvolòovací páèka 22 Kryt spojovacího èlenu pro stejnosmìrné napájení Pøi použití napájecího adaptéru dbejte, aby byl používán spojovací èlen pro stejnosmìrné napájení Panasonic (DMW- DCC4; volitelné pøíslušenství) a napájecí adaptér (DMW-AC5E; volitelné pøíslušenství) Použití dotykového panelu Fotoaparát mùžete ovládat pøímo pomocí dotykového monitoru LCD (dotykový panel). Klepnutí Klepnutí na dotykový panel a odstranìní prstu. Slouží k výbìru ikony nebo obrázku. Táhnutí Pohyb bez sejmutí prstu z dotykového panelu. Slouží k pøesunu snímkù dopøedu nebo dozadu pøi pøehrávání. (CZE) VQT2K99 9

10 Pøíprava k provozu Nabíjení akumulátoru Akumulátory kompatibilní s tímto fotoaparátem V tomto fotoaparátu lze používat pouze dodaný akumulátor nebo urèené volitelné akumulátory (DMW-BCF10E; volitelné pøíslušenství). Byl zaznamenán výskyt padìlaných akumulátorù, které se výraznì podobají autentickým výrobkùm dostupným na nìkterých trzích. Nìkteré z tìchto výrobkù nejsou náležitì chránìny vnitøní ochranou odpovídající pøíslušným bezpeènostním standardùm. Proto hrozí nebezpeèí, že tyto akumulátory mohou zpùsobit požár nebo výbuch. Naše spoleènost nepøebírá žádnou odpovìdnost za jakoukoliv nehodu nebo poruchy zpùsobené následkem použití padìlaných akumulátorù. K zajištìní bezpeènosti výrobku doporuèujeme používat autentické akumulátory Panasonic. Používejte urèenou nabíjeèku a akumulátor. Tento fotoaparát disponuje funkcí identifikace bezpeènì použitelných akumulátorù. Tuto funkci podporují výhradnì urèené akumulátory. V tomto zaøízení lze používat pouze originální akumulátory Panasonic nebo akumulátory jiných výrobcù certifikovaných spoleèností Panasonic. (Akumulátory, které tuto funkci nepodporují, nelze použít.) Spoleènost Panasonic není schopna zaruèit kvalitu, výkonnost a bezpeènost akumulátorù jiných výrobcù. Pøi zakoupení fotoaparátu akumulátor není nabitý. Proto jej pøed použitím nabijte. Nabíjení akumulátoru provádìjte uvnitø. Akumulátor nabíjejte pøi teplotách mezi 10 o C a 35 o C. (V uvedeném rozmezí se musí pohybovat také teplota samotného akumulátoru.) 10 VQT2K99 (CZE)

11 Pøíprava k provozu 1 Pøipojte akumulátor k nabíjeèce a dbejte pøitom na jeho orientaci. Zahájení nabíjení je signalizováno rozsvícením indikátoru [CHARGE] A zelenou barvou. 2 Po ukonèení nabíjení odpojte akumulátor. Nabíjení je dokonèeno, jakmile zhasne indikátor [CHARGE] A. Nabíjení Dodaný akumulátor A Volitelný akumulátor Doba nabíjení Pøibližnì 100 min. Pøibližnì 130 min. pomocí dodané nabíjeèky Životnost baterie (podle normy CIPA v režimu bìžných snímkù) Dodaný akumulátor Volitelný akumulátor Kapacita 740 mah 940 mah Poèet uložitelných snímkù Asi 300 snímkù Asi 380 snímkù Doba záznamu Asi 150 min. Asi 190 min. Podmínky snímání podle standardu CIPA CIPA pøedstavuje zkratku [Camera & Imaging Products Association]. Teplota: 23 C/Vlhkost: 50%, pokud je zapnutý monitor LCD. Použití pamìťové karty SD Panasonic (32 MB). Zahájení záznamu po 30 sekundách od zapnutí fotoaparátu. (S funkcí optického stabilizátoru obrazu nastavenou na [AUTO].) Záznam jednou za 30 sekund s plnì nabitým bleskem pøi každém druhém snímku. Otáèení páèky zoomu z polohy Tele do polohy Wide nebo opaènì pøi každém záznamu. Vypnutí fotoaparátu každých 10 záznamù a jeho ponechání ve vypnutém stavu až do poklesu teploty akumulátoru. (CZE) VQT2K99 11

12 Pøíprava k provozu Vestavìná pamìť/pamìťová karta Vestavìná pamìť Velikost pamìti: Pøibližnì 40 MB Vestavìnou pamìť lze použít jako pamìťové zaøízení pro doèasné uložení, když zaèíná být plná pamìťová karta. Doba pøístupu do vestavìné pamìti mùže být delší než doba pøístupu na pamìťovou kartu. Pamìťová karta Ve fotoaparátu lze použít následující typy pamìťových karet. (V následujícím textu se tyto karty oznaèují pouze termínem karta.) Typ karty Pamìťová karta SD (8 MB až 2 GB) Pamìťová karta SDHC (4 GB až 32 GB) Pamìťová karta SDXC (48 GB až 64 GB) 12 VQT2K99 (CZE) Poznámky Pamìťové karty SDHC nebo SDXC mùžete používat v zaøízení, které je kompatibilní s tìmito pamìťovými kartami. Pøed použitím pamìťových karet SDXC ovìøte, zda poèítaè a další zaøízení tento typ karty podporuje. information/sdxc.html Používáte-li pamìťové karty s kapacitou mezi 4 GB a 32 GB, ovìøte si, zda se na kartì nachází logo SDHC (oznaèuje splnìní požadavkù normy SD). Používáte-li pamìťové karty s kapacitou mezi 48 GB a 64 GB, ovìøte si, zda se na kartì nachází logo SDXC (oznaèuje splnìní požadavkù normy SD). Zjistìte si nejnovìjší informace na následující internetové stránce. (Tato stránka je k dispozici pouze v angliètinì.) Poznámka Pamìťovou kartu uchovávejte mimo dosah dìtí, jež by ji mohly spolknout.

13 Pøíprava k provozu Vkládání a vyjímání pamìťové karty (volitelné pøíslušenství)/akumulátoru Zkontrolujte, zda je fotoaparát vypnutý. Doporuèujeme používat kartu Panasonic. 1 Posuòte odjišťovací páèku OPEN LOCK ve smìru šipky a otevøete dvíøka prostoru pamìťové karty/akumulátoru. Vždy používejte originální akumulátory Panasonic (CGA- S/106C: souèást balení nebo DMW-BCF10E: volitelné pøíslušenství). V pøípadì použití baterií jiných znaèek nemùžeme zaruèit kvalitu tohoto pøístroje. 2 Akumulátor: Vkládejte jej, BATTERY CARD dokud není zajištìn páèkou A. A Dávejte pozor, aby byla pøi vkládání zachována správná orientace akumulátoru. Chcete-li akumulátor vyjmout, zatáhnìte za páèku A ve smìru šipky. B Pamìťová karta: Zatlaète ji na doraz, dokud neuslyšíte kliknutí, a dbejte pøitom na dodržení smìru zasouvání. Pøi vyjímání pamìťové karty na ni zatlaète, dokud neuslyšíte kliknutí, a poté ji vytáhnìte smìrem nahoru. B: Nedotýkejte se koncových vývodù pamìťové karty. Není-li pamìťová karta zasunuta na doraz, mùže dojít k jejímu poškození. (CZE) VQT2K99 13

14 Pøíprava k provozu 3 1: Zavøete dvíøka prostoru pamìťové karty/ akumulátoru. 2: Posuòte odjišťovací páèku ve smìru šipky. 1 OPEN LOCK 2 Nastavení data/èasu (Nastavení hodin) Pøi zakoupení fotoaparátu nejsou nastavené hodiny. 1 Zapnìte fotoaparát. 2 Klepnìte na ikonu výbìru jazyka na obrazovce. 3 Zvolte jazyk. Zobrazí se hlášení [NASTAVTE HODINY.]. (Toto hlášení se nezobrazí v režimu [PØEHR.].) Klepnìte na [NAST.HODIN]. OFF ON 4 Klepnìte na [e]/[r]/[w]/[q], nastavte rok, mìsíc, den, minutu, sled zobrazení nebo formát zobrazení èasu a klepnìte na [NAST.]. 4: Zrušení operace bez nastavení hodin. 5 Uložte klepnutím na [NAST.]. Zmìna nastavení hodin Vyberte [NAST.HODIN] v 1[ZÁZN.] nebo nabídce e[nastavení]. Zmìna nastavení èasu mùže být provedena v kroku VQT2K99 (CZE)

15 Pøíprava k provozu Nastavení nabídky Tato èást popisuje zpùsob výbìru nastavení režimu bìžných snímkù. Stejná nastavení lze použít i pro nabídku [PØEHR.] a nabídku [NASTAVENÍ]. Pøíklad: Nastavení [AF REŽIM] z [2] na [3] v režimu bìžných snímkù 1 Otevøete nabídku stisknutím [MENU]. MENU 2 Klepnìte na [AF REŽIM]. K pøechodu na druhou obrazovku klepnìte na [r]. 3 Klepnìte na [3]. V závislosti na dané položce se mùže stát, že se nastavení nezobrazí nebo se zobrazí jinak. 4 Nabídka se zavírá klepnutím na [KONEC]. Pøepnutí do nabídky [NASTAVENÍ] Klepnìte na ikonu nabídky [NASTAVENÍ] e. (CZE) VQT2K99 15

16 Pøíprava k provozu Výbìr režimu [ZÁZN.] 4 Inteligentní automatický režim (P17) Objekty jsou snímány pomocí nastavení automaticky vybraných fotoaparátem. Výbìr režimu [ZÁZN.] ze seznamu režimù [ZÁZN.] 1 Zapnìte fotoaparát. A Voliè [ZÁZN.]/[PØEHR.] B Tlaèítko [MODE] OFF ON 2 Pøesuòte voliè [ZÁZN.]/[PØEHR.] do polohy [1]. 3 Stisknìte [MODE]. 4 Klepnìte na požadovaný režim. Seznam režimù [ZÁZN.] A B 1 Režim bìžných snímkù Objekty jsou zaznamenávány pomocí uživatelských nastavení. / Mùj režim scén Slouží k poøizování snímkù pomocí døíve uložených scén záznamu. 5 Režim scény Umožòuje poøizování snímkù, které odpovídají snímané scénì. 6 Režim videoklipu Tento režim umožòuje záznam ozvuèených videoklipù. 16 VQT2K99 (CZE)

17 Základní režimy Režim [ZÁZN.]: 4 Fotografování pomocí automatické funkce (4: Inteligentní automatický režim) Fotoaparát nastaví nejvhodnìjší nastavení v závislosti na objektu a podmínkách fotografování. Proto doporuèujeme tento režim pro zaèáteèníky nebo pro ty, kteøí chtìjí ponechat nastavení na fotoaparátu a chtìjí jednoduše poøizovat snímky. A Tlaèítko [4] A 1 Pøesuòte voliè [ZÁZN.]/ [PØEHR.] do polohy [1]. 2 Stisknìte [4]. 3 Držte fotoaparát jemnì obìma rukama, držte paže u tìla a stùjte mírnì rozkroèeni. 4 Namáèknìte tlaèítko závìrky do poloviny k zaostøení. Po zaostøení na objekt se rozsvítí indikátor zaostøení 1 (zelený). Pøi použití funkce detekce tváøe se okolo tváøe objektu zobrazí oblast AF 2. V ostatních pøípadech se zobrazí kolem bodu na objektu, na který je zaostøeno. Rozsah zaostøení je od 5 cm (Širokoúhlý)/1,0 m (Teleobjektiv) do 7. 5 Stisknìte tlaèítko závìrky na doraz (stlaète jej dále) a poøiïte snímek. 2 1 (CZE) VQT2K99 17

18 Základní režimy Detekce scény Jakmile fotoaparát identifikujte optimální scénu, zobrazí se na 2 sekundy ikona identifikované scény v modré barvì a poté se její barva zmìní znovu na obvyklou èervenou. 4 3 [i-portrét] 5 [i-noèní PORTRÉT] Pouze v pøípadì volby [w] 4 [i-krajina] 1 [i-noèní KRAJINA] 2 [i-makro] 7 [i-západ SLUNCE] [4] je nastaveno, pokud nelze použít žádnou ze scén, a v takovém pøípadì budou provedena standardní nastavení. Je-li zvoleno [3] nebo [5], fotoaparát automaticky zjišťuje tváø a následnì nastaví zaostøení a expozici (Detekce tváøí). 18 VQT2K99 (CZE)

19 Základní režimy Režim [ZÁZN.]: 6 Režim videoklipu 1 Pøesuòte voliè [ZÁZN.]/[PØEHR.] do polohy [1] a stisknìte [MODE]. 2 Klepnìte na [VIDEO]. 3 Namáèknutím tlaèítka závìrky do poloviny zaostøete a poté zahajte záznam domáèknutím tlaèítka závìrky na doraz. A Záznam zvuku Dostupná doba záznamu B se zobrazuje vpravo nahoøe a A B C uplynulá doba C se zobrazuje v pravé spodní èásti displeje. Po domáèknutí tlaèítka závìrky jej okamžitì uvolnìte. Po zaostøení na objekt se rozsvítí indikátor zaostøení. Zaostøení a zoom jsou pevnì nastaveny na hodnoty pøi zahájení záznamu (první snímek). Zároveò bude nahráván zvuk pomocí vestavìného mikrofonu. (Videoklipy nelze nahrávat bez zvuku.) 4 Záznam zastavíte plným stisknutím tlaèítka závìrky. Pøi naplnìní vestavìné pamìti nebo pamìťové karty uprostøed záznamu dojde automaticky k zastavení záznamu. (CZE) VQT2K99 19

20 Základní režimy Režim [PØEHR.]: 5 Pøehrávání snímkù ([BÌŽNÉ PØEHR.]) 1 Pøesuòte voliè [ZÁZN.]/[PØEHR.] A do polohy [5]. 2 Snímky lze rychle posunovat dopøedu nebo dozadu potáhnutím obrazovky ve vodorovném smìru. Rychlý posuv dopøedu: potáhnìte zleva doprava Rychlý posuv dozadu: potáhnìte zprava doleva Chcete-li pøehrávat videoklipy [6], klepnìte na [9]. A Režim [PØEHR.]: 5 Mazání snímkù Po vymazání snímku již nebude možné jejich obnovení. Snímky ve vestavìné pamìti nebo na pamìťové kartì, ze které se pøehrává, budou vymazány. 1 Zvolte snímek, který má být vymazán, a stisknìte [4]. A Tlaèítko [4] 2 Klepnìte na [VYMAZAT JEDEN]. 3 Klepnìte na [ANO]. A 20 VQT2K99 (CZE)

21 Další funkce Ètení návodu k obsluze (formát PDF) Uplatnili jste základní operace pøedstavené v tomto návodu k obsluze a chcete postoupit dále k pokroèilým operacím. Chcete zkontrolovat obsah èásti Odstraòování problémù. V takovémto pøípadì nahlédnìte èásti Návod k obsluze (formát PDF) zaznamenané na disku CD-ROM obsahujícím Návod k obsluze (souèást dodávky). [Windows] 1 Zapnìte poèítaè a vložte disk CD-ROM obsahující návod k obsluze (souèást dodávky). 2 Vyberte požadovaný jazyk a klepnutím na položku [Návod k použití] spusťte instalaci. 3 Na pracovní ploše poklepejte na ikonu zástupce [Návod k použití]. A Návrat do menu instalace. C B A 4 Dvakrát kliknìte na ikonu Návod k použití na ploše. (CZE) VQT2K99 21

22 Další funkce Pokud se návod k obsluze (ve formátu PDF) neotevøe Na prohlížení nebo vytištìní návodu k obsluze (ve formátu PDF) potøebujete software Adobe Acrobat Reader 5.0 nebo novìjší anebo software Adobe Reader 7.0 nebo novìjší. Vložte do mechaniky disk CD-ROM obsahující návod k obsluze (souèást balení), kliknìte na [B] a pøi instalaci postupujte podle pokynù na obrazovce. (Kompatibilní OS: Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 nebo SP3/ Windows VISTA SP1 nebo SP2/Windows 7) Pøíslušnou verzi softwaru Adobe Reader, kterou mùžete na svém operaèním systému používat, si mùžete stáhnout a nainstalovat z následující webové stránky: Adobe Reader dodáván na disku CD-ROM je v anglické verzi. Kliknìte na [C] a stáhnìte si software Adobe Reader v jazykové verzi vhodné pro váš poèítaè. Odinstalování návodu k obsluze (formát PDF) Smažte soubor PDF umístìný ve složce Program Files\Panasonic\ Lumix\. Nelze-li obsah složky Program Files zobrazit, klepnìte na odkaz [Show the contents of this folder] (zobrazit obsah složky). [Macintosh] 1 Zapnìte poèítaè a vložte disk CD-ROM obsahující návod k obsluze (souèást dodávky). 2 Otevøete složku Manual na disku CD-ROM a poté do ní zkopírujte soubor PDF s požadovaným jazykem. 3 Poklepáním soubor PDF otevøete. 22 VQT2K99 (CZE)

23 Další funkce Technické specifikace Digitální fotoaparát: Informace pro vaši bezpeènost Napájení: 5,1 V ss Pøíkon: 1,1 W (pøi záznamu) 0,6 W (pøi pøehrávání) Poèet efektivních pixelù: pixelù Obrazový snímaè: 1/2,33½ CCD Celkový poèet pixelù: pixelù Primární barevný filtr Objektiv: Optický zoom 8, f=5 až 40 mm [pøepoèet na 35 mm kinofilm: 28 až 224 mm] / F3,3 až F5,9 Digitální zoom: Max. 4 Rozšíøený optický zoom: Max. 16,9 Zaostøování: Normální / AF makro / Makro zoom / Výbìr pole pro dotykové ovládání AF Detekce tváøe / 9 zónové ostøení / 1 zónové ostøení / Dotknuté pole (pøi výbìru pole pro dotykové ovládání AF) Rozsah ostøení: Normální: 50 cm (Širokoúhlý) / 2 m (Teleobjektiv) do 7 Makro / Inteligentní automatický režim: 5 cm (Širokoúhlý) / 1 m (Teleobjektiv) až 7 Režim scény: nastavení se mohou od výše uvedených lišit Systém závìrky: Elektronická závìrka+mechanická závìrka Filmový záznam: Videoklipy lze nahrávat nepøetržitì až do 15 minut. Nepøetržitý záznam pøekraèující 2 GB není možný. Na displeji se zobrazí zbývající doba pro nepøetržitý záznam. (CZE) VQT2K99 23

24 Další funkce Záznam snímkù v sérii Rychlost fotogr. v sérii: Pøibl. 1,5 snimkù/sekundu Poèet: Záleží na zbývající kapacitì interní pamìti nebo karty. H-sériové sn. Rychlost fotogr. v sérii: Pøibl. 4,6 snimkù/sekundu Rozlišení snímku: Jako rozlišení lze zvolit 3M (4:3), 2,5M (3:2) nebo 2M (16:9). Poèet: Pøibl. 15 až 100 Èas závìrky: 8 sekund až 1/1600 sekundy Režim [HVÌZD.OBLOHA]: 15 sekund, 30 sekund, 60 sekund Expozice (AE): Auto (program AE) Kompenzace expozice (krok 1/3 EV, -2 EV až +2 EV) Režim mìøení: Vícezónové LCD monitor: TFT LCD 3,0½ (pøibl bodù) (zorné pole pøibl. 100%) Blesk: Dosah blesku: Cca 0,6 m až 5,8 m (režim Širokoúhlý [,]) AUTO, AUTO / Potlaèení jevu èervených oèí, Nucenì ZAP. (Nucenì ZAP. / Potlaèení jevu èervených oèí), Pom.synch. / Potlaèení jevu èervených oèí, Nucenì vypnuto Mikrofon: Monofonní Reproduktor: Monofonní Záznamová média: Vestavìná pamìť (pøibl. 40 MB) / pamìťová karta SD / pamìťová karta SDHC /pamìťová karta SDXC Formát záznamových souborù Statický snímek: Filmové záznamy: 24 VQT2K99 (CZE) JPEG (odpovídá Design rule for Camera File system, podle standardu Exif 2.21 )/ kompatibilní s DPOF QuickTime Motion JPEG (film se zvukem)

25 Rozhraní Digitální: Analogové video / zvuk: Další funkce USB 2.0 (podpora plné rychlosti) Data z poèítaèe nelze uložit do fotoaparátu prostøednictvím kabelu USB. Kompozitní výstup PAL / NTSC (pøepíná se v menu), linkový audiovýstup (monofonní) Konektory AV OUT / DIGITAL: Speciální konektor (8 vyvodù) Rozmìry: Cca 100,0 mm (š) 56,5 mm (v) 27,2 mm (h) (bez vyènivajicich èasti) Hmotnost: Cca 162 g (s pamìťovou kartou a bateriemi) Cca 140 g (bez pamìťové karty a baterií) Provozní teplota: 0 C až 40 C Provozní vlhkost: 10% až 80% Nabíjeèka baterie (Panasonic DE-A60A): Informace pro vaši bezpeènost Vstup: 110 V až 240 V 50/60 Hz, 0,2 A Výstup: 4,2 V 0,65 A (Nabíjení akumulátoru) Mobilita: Baterie (lithium-ion) (Panasonic CGA-S/106C): Napìtí/kapacita (minimální): Pøenosné zaøízení Informace pro vaši bezpeènost 3,6 V/740 mah (CZE) VQT2K99 25

26 Logo SDXC je ochrannou známkou spoleènosti SD-3C, LLC. QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Apple Inc. a jsou používány v rámci licence. Snímky obrazovek produktù spoleènosti Microsoft jsou pøetištìny s povolením spoleènosti Microsoft Corporation. Ostatní jména, názvy spoleèností a produktù uvedené v tomto návodu k obsluze jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky pøíslušných spoleèností. Web Site: Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2) Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Germany Panasonic Corporation 2010

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát

Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Základní operace Návod k obsluze Digitální fotoaparát Model è. DMC-F2 Pøed pøipojením, obsluhou nebo nastavením výrobku si pøeètìte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve

Více

Základní Návod k použití Digitální fotoaparát

Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS30 DMC-FS11 DMC-FS10 DMC-FS9 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-FZ72EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5330497 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- FZ72EP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS30 DMC-FS11 DMC-FS10 DMC-FS9 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2P11 Obsah Před použitím Stručný návod...4

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Model č. DMC-F3 DMC-F4. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-F3 DMC-F4 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2S14 Obsah Před použitím Stručný návod...4 Standardní příslušenství...6

Více

DMC-SZ1 DMC-FS45. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

DMC-SZ1 DMC-FS45. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-SZ1 DMC-FS45 DMC-SZ1 DMC-FS45 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT3Z68 F1211WT0 Obsah Před použitím Péče

Více

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO

Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Quick Start Manual PL80/PL81 ENG / GER / FRE / ITA / POL / CZE / SLO / HUN / RUM / BUL / GRE / SER / SLV / CRO Obsah Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví 2 Uspořádání fotoaparátu 4 Uvedení do provozu

Více

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4

Obsah. O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 Obsah O této příručce... 3 Prohlášení o OEEZ... 3 Prohlášení o CE certifikaci... 3 Poznámky k instalaci... 3 Varování... 4 1 Úvod... 5 1.1 Přednosti výrobku... 5 1.2 Obsah balení... 5 1.3 Souhrnný popis

Více

DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-TZ65

DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-TZ65 Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ7 DMC-TZ6 DMC-TZ65 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Všechny popisy a loga vztahující se

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Základní Návod k použití

Základní Návod k použití Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-FT1 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu PDF) zaznamenaném na CD-ROM

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-SZ7 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT3Z17 F1211MR0 Obsah Před použitím Péče o fotoaparát...4 Standardní

Více

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom

TG 870. Vyspělý outdoorový hrdina. Specifikace. Monitor. Obrazový senzor. Objektiv. Digitální zoom TG 870 Vodotěsný do 15m**, nárazuvzdorný ze 2.1m***, tlakuvzdorný do 100kg**** a mrazuvzdorný do -10 C 16 Megapixelů backlit CMOS Výklopný 3" LCD displej s 920.000 obrazovými body Hybridní (posun objektivu

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Česky. Úvod. Přehled funkcí

Česky. Úvod. Přehled funkcí Přehled funkcí Úvod 7 TFT LCD displej s rozlišením: 480(Š) x 234(V) Zobrazovací režim: 4:3 a 16:9 Podporované formáty: JPEG & Motion-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.) Promítání fotografií

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-FX55 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. QuickTime a logo QuickTime jsou obchodní značky nebo zaregistrované obchodní značky Apple Inc., používané

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-546-411-12(1) (CZ) CZ Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem Návod k obsluze E-mount ILCE-QX1 2 Použití poutka na zápěstí (součást dodávky) Omezení hmotnosti: 850 g Návod k obsluze CZ Z následující

Více

Návod k použití. HD videokamera s vysokým rozlišením. Model č. HDC-SD60 HDC-TM60 HDC-HS60 VQT2M65. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod.

Návod k použití. HD videokamera s vysokým rozlišením. Model č. HDC-SD60 HDC-TM60 HDC-HS60 VQT2M65. Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Návod k použití HD videokamera s vysokým rozlišením Model č. HDC-SD60 HDC-TM60 HDC-HS60 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát. Model č. DMC-FP2 Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FP2 DMC-FP1 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. VQT2N14 Průvodce pro rychlé

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3PA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3FA2H1 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm

http://www.olympus.cz/consumer/29_digital-camera_xz-1_-_specifications_24023.htm Stránka č. 1 z 6 XZ-1 - Specifikace Zpět Detaily Specifikace Obsah balení Příslušenství Ocenění Aktualizace firmwaru Vytisknout XZ-1 Materiál těla Hliník / Plastický Ke stažení Kde nakoupit Online pomoc

Více

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena.

Copyright 2007-2011 EIZO NANAO CORPORATION Všechna práva vyhrazena. Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Příklad stojanu s nastavitelnou výškou O instalační příručce a uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Quick Reference

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com

CarDVR-300. Uživatelská příručka v Český. www.rollei.com CarDVR-300 Uživatelská příručka v Český www.rollei.com Obsah (GPS) O průvodci.... 4 WEEE upozornění... 4 Baterie... 5 Poznámky k instalaci... 5 Upozornění... 6 1 Úvod.... 7 1.1 Funkce.... 7 1.2 Obsah balení...

Více

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů

EOS-1D Mark III DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ. Typ Efektivní pixely Celkem pixelů. Přibližně 10,1 milionů Přibližně 10,7 milionů DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT OBRAZOVÝ SNÍMAČ OBRAZOVÝ PROCESOR OBJEKTIV ZAOSTŘOVÁNÍ Efektivní pixely Celkem pixelů EOS-1D Mark III Poměr stran obrazu 03:02 Nízkopásmový filtr Vestavěný/fixní se samočisticí jednotkou

Více

Základní Návod k použití Digitální fotoaparát

Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-FS7 DMC-FS6 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu PDF) zaznamenaném

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze Digitální fotoaparát / Výměnný objektiv / Dvojice výměnných objektivů se zoomem / Tělo Model DMC-GF6X/DMC-GF6K DMC-GF6W/DMC-GF6 Tento návod si před používáním výrobku pečlivě přečtěte

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Černá skříňka DVR07 Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Průvodce rychlým spuštěním

Průvodce rychlým spuštěním Průvodce rychlým spuštěním Instalace dodaného softwaru Používání přehrávače NWZ-S544 / S545 2009 Sony Corporation Dodávané položky Zkontrolujte prosím obsah balení. s Sluchátka (1) s USB kabel (1) s Držák

Více

Základní Návod k použití

Základní Návod k použití Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-TZ10 Před připojením, používáním nebo nastavováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití

Více

Digitální fotoaparát. Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod.

Digitální fotoaparát. Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Digitální fotoaparát Před připojováním, používáním nebo seřizováním tohoto produktu si přečtěte celý návod. Před použitím Vážený zákazníku, chtěli bychom využít této příležitosti a poděkovat vám za zakoupení

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka)

DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) DVR25 Videokamera k záznamu jízdy vozidla (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Ovládací prvky kamery... 2 Před spuštěním kamery... 3 Nabíjecí baterie...3 Paměťová karta...3 Poloha

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Bezpečnostní instrukce

Bezpečnostní instrukce Bezpečnostní instrukce P O Z O R! NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM NEOTEVÍREJTE! Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních

Více

VMD22 DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA NÁVOD K OBSLUZE ÈESKY OBSAH

VMD22 DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA NÁVOD K OBSLUZE ÈESKY OBSAH ÈESKY DIGITÁLNÍ VIDEOKAMERA VMD22 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH AUTOMATICKÁ DEMONSTRACE 5 PØÍPRAVA 6-15 ZÁZNAM 16-39 Základy záznamu pro video... 16 Základy záznamu pro digitální fotoaparát (D.S.C.)... 19 Základy

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta.

Videokamera do auta X-Mini. Obj. č.: 45 54 57. Rozsah dodávky. Popis výrobku. Pokyny k instalaci. Vlastnosti. Videokamera do auta. Rozsah dodávky Videokamera do auta Držák videokamery Videokamera do auta X-Mini CD-ROM Návod k obsluze Napájecí kabel do auta Obj. č.: 45 54 57 Popis výrobku Pohled shora a zespodu Pohled zepředu Vážený

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR

FOTOPAST OBSAH. Obsah fotoaparátu. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Model: SL1008 - IR FOTOPAST OBSAH Obsah fotoaparátu..2 Přehled fotoaparátu...3 Obecné informace...6 Popis fotoaparátu.7 Rychlý start..12 Instalace baterií a SD karty...14 Nastavení fotoaparátu a programu......15 Nastavení

Více

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor

E P1 14-42 mm Sada. Olympus Pen: návrat legendy. Specifikace. Typ. Filtr. Obrazový senzor. Živý náhled. Procesor E P1 14-42 mm Sada Umělecké Filtry, Vícenásobná expozice, Více formátů s různými poměry stran pro větší kreativitu Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor obrazu Monitorování efektů v reálném čase Funkce

Více

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor

1. Tlačítko Režimu. Tlačítka klíčové funkce. 3. Přípojka stativu 4. TFT LCD monitor INFORMACE O VÝROBKU Přední strana Zadní strana Vrchní strana. Led dioda samospouště 2. Blesk 3. Objektiv 4. Poutko pro popruh Boční strana. Tlačítko Režimu 2. Tlačítko Klíčové funkce 3. Přípojka stativu

Více

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1-

Česky PROHLÁŠENÍ FCC. Informace o produktu. Poznámka: -1- PROHLÁŠENÍ FCC Česky Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími dvěma podmínkami: (1). Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a (2). Toto

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl

Návod na použití. Panenka Barbie Video Girl Panenka Barbie Video Girl Návod na použití INFORMACE O BEZPEČNOSTI BATERIÍ Za výjimečných podmínek mohou z baterií unikat tekutiny, které mohou způsobit popáleninu chemikálií nebo zničit Váš produkt. Abyste

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HCV160EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5779199

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HCV160EP http://cs.yourpdfguides.com/dref/5779199 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

DIGITAL MEDIA PORT adaptér

DIGITAL MEDIA PORT adaptér 3-294-581-12(1) DIGITAL MEDIA PORT adaptér Návod k obsluze TDM-MP10 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako např. do knihovny, vestavěné skříně a na podobná místa.

Více

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky

Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM. Obj. č.: 40 51 74. Vlastnosti a funkce. Popis a ovládací prvky Akční kamera EAGLE EYE CUBICAM Obj. č.: 40 51 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup akční kamery Eagle Eye Cubicam. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Reflecta DigiEndoscope

Reflecta DigiEndoscope Reflecta DigiEndoscope Digitální endoskop se záznamem Návod k použití!!! Upozornění!!! Zařízení není určeno k lékařským, ani veterinárním účelům. Obsah balení Před prvním použitím výrobku se ujistěte,

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití

Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Braun DigiFrame 1160 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81

DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81 Model č. Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81 DMC-TZ100/DMC-TZ101 DMC-TZ80/DMC-TZ81 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte

Více

DigiScan DS-01/DS-02

DigiScan DS-01/DS-02 DigiScan DS-01/DS-02 Přenosný digitální skener Uživatelský Manuál Prohlášení o shodě pro tento přístroj naleznete na: www.technaxx.de/ (na spodní liště Konformitätserkärung ). Přesná specifikace je závislá

Více

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Návod k obsluze. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Návod k obsluze CZ 2 Úvod Děkujeme vám za zakoupení MT4026 U-DRIVE DVR. Jedná se o speciální kameru k natáčení filmů z pohledu řidiče auta. Širokoúhlá čočka, HD video

Více

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice

4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro. Sada pro sport. Návod k obsluze SPK-WB. 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-131-599-11(1) Vodotěsné pouzdro Sada pro sport Návod k obsluze SPK-WB 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice Záznam majitele Číslo modelu a výrobní číslo najdete uvnitř této sady. Zaznamenejte

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3CA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3CA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SW3CA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Základní Návod k použití

Základní Návod k použití Základní Návod k použití Digitální fotoaparát Model č. DMC-FX550 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. V situacích tohoto druhu vycházejte z Návodu k použití (ve formátu PDF) zaznamenaném na

Více

DC 2300 Uživatelská příručka

DC 2300 Uživatelská příručka DC 2300 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 Benq Corporation. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přeposílána, přepisována, ukládána nebo překládána

Více

Návod k použití SD videokamera

Návod k použití SD videokamera Návod k použití SD videokamera Model No. SDR-SW20 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Web Site : http://www.panasonic-europe.com EP VQT1M37 Informace pro vaši bezpečnost VAROVÁNÍ: RIZIKO VZNIKU

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-TZ35EF http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729809

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DMC-TZ35EF http://cs.yourpdfguides.com/dref/4729809 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DMC- TZ35EF. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DMC-TZ35EF

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation

4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač. Návod k obsluze RMT-DSLR2. 2012 Sony Corporation 4-425-118-01 (1) Dálkový ovladač Návod k obsluze RMT-DSLR2 2012 Sony Corporation Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití. VAROVÁNÍ Abyste

Více

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz

ČESKY. Dodává: www.infosafe.cz Úvod Čidlo pohybu je ideální pro skryté bezpečnostní účely a pozorování. Součástí PIR je čtečka SD karty (není součástí balení) pro záznam spouštěný unikátní technologií čidla pohybu. Záznamové zařízení

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o ochranných známkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Informace o bezpečnosti

Informace o bezpečnosti Tato příručka popisuje následující oblasti: Informace o bezpečnosti na str. 17. Řešení problémů při instalaci na str. 18. Vyhledání dalších informací na str. 22. Informace o bezpečnosti Používejte výhradni

Více

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům

Uvědomte si, že pácháte trestný čin, pokud pomocí kamery sledujete cizí osoby bez jejich vědomí a souhlasu. Vysvětlivky k symbolům Účel použití Tato bezpečnostní kamera umožňuje nahrávání obrazu a zvuku. Slouží ke kontrole a zabezpečení míst, na která není dobře vidět, resp. kritických míst (např. kamerový systém v obchodech nebo

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích

Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Symbol pro třídění odpadu v evropských zemích Tento symbol označuje, že tento výrobek je třeba zlikvidovat jako tříděný odpad. Pro uživatele v evropských zemích platí následující zásady: Tento výrobek

Více

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele

Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Návod k použití funkcí pro pokročilé uživatele Digitální fotoaparát Model č. DMC-FT2 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. VQT2R02 Obsah Před použitím Stručný návod...5 (Důležitá informace) Vodotěsnost

Více

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA

Návod k použití. Obsah WISE 127 X PRAÈKA Návod k použití PRAÈKA Èeský WISE 127 X Obsah Instalace, 26-27 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy, 26 Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody, 26-27 První prací cyklus, 27 Technické údaje,

Více

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4

Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Obsah Doporučení pro Kameru... 2 Technická Specifikace... 3 Popis Kamery... 3 Popis Montáže Kamery... 4 Instalace Baterie... 5 Zapnutí ON a Vypnutí OFF napájení Kamery... 6 Pořízení Video Záznamu... 6

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k obsluze Cz Informace o obchodních značkách Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Model DMC-FX01

Návod k použití. Digitální fotoaparát. Model DMC-FX01 23582_DMC_FX01_CZ.qxd 30.3.2006 14:46 Str. 1 Návod k použití Digitální fotoaparát Model DMC-FX01 PP Před připojením, užíváním a ovládáním tohoto přístroje si nejdříve přečtěte celý tento návod k obsluze.

Více

DVC-252CP DVP-25HCP DVP-251VWCP. uživatelský manuál přenosných MiniDVR

DVC-252CP DVP-25HCP DVP-251VWCP. uživatelský manuál přenosných MiniDVR DVC-252CP DVP-25HCP DVP-251VWCP uživatelský manuál přenosných MiniDVR Obsah I. Obecné informace:... 3 II. Ovládací prvky a indikátory... 4 III. Kamera a její části... 5 IV. Schéma zapojení... 5 V. Příklad

Více

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice

Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice Stručný průvodce digitální fotorámeček Intenso / meteostanice K získání informací o různých funkcích digitálního fotorámečku Intenso následujte prosím tento návod. CZ - 1 1) Rozložení tlačítek na zadní

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace OpenScape Voice (HiPath 8000) OpenStage 15 SIP OpenStage 20 SIP, OpenStage 20G SIP, OpenStage 20E SIP OpenStage 40 SIP, OpenStage 40G SIP OpenStage 60 SIP, OpenStage 60G SIP OpenStage 80 SIP,

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

HC-V180. Návod k použití. HD videokamera s vysokým rozlišením SQW0500. Model č.

HC-V180. Návod k použití. HD videokamera s vysokým rozlišením SQW0500. Model č. Návod k použití HD videokamera s vysokým rozlišením Model č. HC-V180 Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdější použití. SQW0500 Především si přečtěte

Více