1/ číslo, 6. dubna 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/"

Transkript

1 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u N a s t a l t e d y t e n s p r á v n ý ƒ a s p r o v y d á n í p r v n í h o l e t o š n í h o ƒ í s l a ƒ a s o p i s u M o r a v s k é n á r o d o b c e. V p» e d k l á d a n é m ƒ í s l e n a V á s 1 6 ƒ e sk tá r a n, d o u f á m ž, e p» í j e m n é h o ƒ t e n í. C h t ' l b y c h s e o m l u v i t v š e m ƒ t e n á» m, k t e» í s e t ' š i l i n a n o v ý g r a f i c k ý k a b á t. Z m ' n a g r a f i k y n e p r o b ' z ƒ a s o v ý c h d v o d. V š i c h n i t o j i s t ' m o c d o b» e z n á t e, ƒ a s u j e m á l o a p r á c e s t á l e d o s t. C o s e t ý ƒ e o b s a h o v é ƒ á s t i, d r ž í s e v 1 9 p. o» ƒaídsíl o z a b ' h n u t ý c h z v y k l o s t í. M e z i t y p a t» í h l a v n ' i n f o r m o v a t o a k t i v i t á c h v M o r a v s k é n á r o d n í o b c i. D á l e s e m ž e t e d o ƒ í o d o p r a v n í s i t u a c i v P a r d u b i c k é m k r a j i, j e ž n á z o r n ' d o k a z u j e n e s m y s l n o s t k r a j s k é h o z» í z k t e r é n e r e s p e k t u j e d» í v ' j š í z e m sakné i c e h. r R o v n ' ž b y c h r á d u p o z o r n i l n a ž i v o t o p i s J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, j e h o ž v ý r o ƒ í n a r o z e n í j s m e s i v u p l y n u l ý c h d n e c h p» i p o m í n a l i, a n a ƒ l á n e k o M o r a v a n e c h, v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u. J e d n á s e o v e l m i z a j í m a v é ƒ t e J a k o b o n u s j e n a k o n c i ƒ a s o p i sdu e n u vsee z n a m a k c ní a r o k P» e j i p» í j e m n é ƒ t e n í! B c. M i c h a l S z y m e c z e k Š é f r e d a k t o r O B S A H Z I N N O S T I M N O S t r a n a O b ƒ a n s k é s d r u ž e n í Z e m s k á h r a n i c a M g r. O n d»e j M l e j n e k 2 V ý s t u p n a M o h y l u m í r u J i»í M á ca P O S T E H Y, Ú V A H Y A Z A J Í M A V O S T I V ý c h o d o ƒ e s k á d o p r a v a n a M o r a v ' I n g. V o' jcth í ha... 4 M o r a v a n é, v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u s I n g. J a r o s l a v K r á b e k O d k a z R a i m u n d a Š i d l y m o r a v s k é m u d ' j e p i s e c t v í B c. L i b o r Š v á b.. 7 M O R A V S K Á H I S T O R I E J a n A m o s K o m e n s k ý J a r o s l a v S v o z i l N e z n á m á h i s t o r i e V l a d i m í r N o v o t n ý I N V E S T I C E A N O V Á V Ý S T A V B A V M O R A V S K Ý C H M S T E C H T» i z a j í m a v é s t a v b y r o d í c í s Be r n v ' I n g. J a r o s l a v K r á b e k. 1 3 S E Z N A M A K C Í V R O C E B c. M i c h a l S z y m e c z e k. 1 6

2 2/16 Z I N N O S T I M N O L e t á k

3 3/16 V ý s t u p n a M o h y l u m í r u M y, v l a s t e n c i, s d r u ž u j í c v í Ms íe s t n í m s d r u ž e n í M o r a v s k é n á r o d n í o b c e s n á z v e m P o d s t a r o h o r c i a n a š i s y m p a t i z a n t i, j s m e ƒ nu islk i u t ev n' eldi 4. p r o s i n c e V ý s t u p n a M o h y l u m í r u. V ý s t u p s a m o t n ý b y' l n o v á n p a m á t c e c i v i l n í c h ' toí b B i t v y» í t c í s» a ( ), t e d y n a š i m» e pd k m, k t e r ý c h n a n á s l e d k y b i t v o u z ' anv éi hn o h l a d o m o r u a e p i d e m i í, z e m» e l o v b o j e m dƒoe tn é k r a j i' n m n o h e m v í c e n e ž v o j á k p a d l ý c h v b o j i. T o h o d n e n a M o h y l e m í r u p r o' bh l v h o d i n t ƒr na í d i p i e t n í a k t». i Pt é t o» íp l e ž i t o s t i j s m e žpiolli o v k a p l i u v n» i tp a m á t n í k u k yt i c i v m o r a v s k ý c h b a r v á c' h n, o v va n o u v š e m o b' t e m b i t v y. D a l š í v ý z n a m n o u u d á l o s t í b y l o p r o n á s s e t k á n í s b ý v a l ý m s t a r o s t o u o b c e T v a r o ž n á, p a n e m F r a n t i š k e m K o p e c k ý m [1. ] Z a j e h o s t a r o s t o v á n í b y l a o b e c m e z i p r v n í m i, k t e r á s e p» i d a l a k 1. ƒ nríok u i n i c i a t i v y N O M Z a v y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y. P a n K o p e c k ý s e m i m o s v é o bƒ a n s k é z a m ' s t n á n í ' vn u j e i p s a n í. J e h o s p e c i a l i z a c í j e B i t v a u S l a v k o v a. J a k o a u t o r r e g i o n á l n í l i t e r a t u r y m u b y l a v r o c e ' 2l 0e 1n 0 a uc de n a M i r o s l a v a I v a n o v a ', l ouvda n á z a d í l a z o b l a s t i l i t e ry a t fu ar k t u.» i P n a š e m s e t k á n í j s m e z j i s t i l i, ž e p a n K o p» eáctkeý l s kj ý e p a s r d eƒ n ý ƒ l o v ' k a v e l i c e n á s ' šp io l t, k d y ž» i jp a l p o z v á n í n» a í š pt í s e t k á n í P o d s t a r o h, o r c k t e r é s e u s k uƒtn eí n a pƒoá t k u r o k u ' hb e m c e l é n a š í a k c e b y l o n á d h e r nƒ é a s í p o a n á l a d a p» á t e l s k á a v e s e l á '. t i D d o s t a l y p r o d o' pn lí n e n e r g i e s l a d k oou c hpu t i n u a d o s' pl í s v j d e c h "o s v ' ž i l" i p i t í m z m o r a v s k é h o o v o c e. N e z b ý v á n á m, n e' ž k opv oa dt v š e m zƒú a s t- n ' n ý m z a j e j i c h d o c h v i l n o s t a o c h o t u v y r a z i t d o ' tšeirt é ns u e a n a» tí pš t í ƒr no í k. J i» í M á c a P» e d s e d a M N O P o d s t a r o h o r c i K v ' t i n a s v ' n o v á n í m p o l o ž e n á v k a p l i n a M o h y l e m í r u M o r a v š t í v l a s t e n c i n a M o h y l e m í r u 1 h t t p : / / w w w. f r a n t i s e k k o p e c k y. e s t r a n k y. c z /

4 4/16 P O S T E H Y, Ú V A H Y A Z A J Í M A V O S T I V ý c h o d o ƒ e s k á d o p r a v a n a M o r a v ' L o n i v p r o s i n c i b y l n a c e l é m ú az re dm uí b ip c k é h o k r a j e s p u š t ' n i n t e g r o dv oa pn rý a v n í s y s t é m, k t e r ýp» i n e s l v ý r a z n é z m ' n y v e v e» e j n é d o p r a v '. N e m a l ý m z p b ys lo a b e zm a s a ž e n a t a k y m o r a v s k á ƒ á s t k r a j e, k d e d o š l o k z a s t a v e n í o s o b n í d o p r a n v ' y k ohln iekd a nrae g i o n- á l n í c h t r a t í c h. V s e v e r n í ƒ áasstti i osbe l p» e s t a l o j e z d i t z D o l n í HL ai np uk šy o vd io c a z e r v e n é V o d y d o Š t í t. D a l š í m r a z a n t n í m z á s a h e m p a k b y l o r o z e t n" umtaí l oth za v n. á c k ý c h l o k á l, e k " k t e r é s e s e t k á v a l y v C h o r n i c í c h ; d o n e d á v n a ž ek l» eizžnoi vƒantík a p» e d p á r m ' s í c i z c e l -a o s i» e l a a z tí r a tz s t a l y j e n k o n c o v é ú s e k y T e» se kb áo v á M o r a v s k á T» e b o v á, S k a l i c e n a d S v i t a v o u V e l k é O p a t o v i c e a P r o s t ' j o Dv z b e l, k a ž d ý n a ú z e m í j e d n o h o k r a j e. A m e z i S v i t a v a m i a B» e z o v o u n a d S v i t ap v» oe us t a l y j e z d i t o s o b n í v l a k y, z s t a l y p o u z e r y c h l í k y, s e m t a m d o p l n ' n é o s p ' š n ý v l a k. N o v ý z p s o b o r g a n i z a c e d o p r a v y p» i n e s l t a k y u r ƒ i t á p o z i t i v a, jzavkýo š e cn eí l k o v é p o ƒ t u s p o j, d o» a d y o b c í, k a m d» í v e n e j e z d i l o o v í k e n d u n i c, j e dk e a ž dn é y n í d v ' n a p». h o d i n y a u t o b u s P. o h á d k a o v š e m k o n ƒ í, c h c e -l m ei c e s t o v a t p» kersa j s k éh r a n i c e. Z d e d o c h á z í ƒ a s t o k s y s t é m o v ý m n e n á v a z n o s t e m, o r o z d í l n é m t a r i f u a v y št šu í d í žc e n ' n e ž v r á m c i j e d n o h o k r a j e a n i n e m l u v '. D o t ƒ e n é ž e l e z n i ƒ n í ú s e k y

5 5/16 N a v ý l e t n a K r a l i ƒ á k? U ž j e n o m z e S t a r á k u N a t r a t i z D o l nl íi p k y d o H a n u š o v i c j e z d i l o v p o s l e d n í c h l e t e c h u ž jmeán l o n ' k o l i k s p o j z a d e n ; ƒ a s y, k d y t u d y j e z d i l y r y c h l í k y z H r a d c e K r á l o v é d o J e sd eá nv ín ko u, u ž j s o u p r y ƒ. P» e s t o i t ' c h t o p á r m o t o r á ƒ k u t u h r á l o d l e ž i t o u ú l o h u, ž e l etzun riic se t itc u k y v e d e p» i t a žilv ý m p o d h» í m K r a l i c k é h o S n ' ž n í k u a H a n u š o v i c k é v r c h o v i n y a s i t l' z že k op» e-d s t a v i t, j a k s e d a v y t u r i s t t l a ƒ í s k o l e m n e b o l y ž e m i d o a u t o b up sá u r, z ak sv t ál vi k át m '. m T o r a d š i peo dj o u o d j i n u d. N e b o t a k y j i n a m Š i l p e r á c i t o s n a d p» e ž i j ó P a t r n ' n e j m é n' b o l e s t i v o u z t ' c h t o z m ' n j e z k r á c e n í p r o v o z u n a t r a t i L i c h k o v Š t í t y o 8 k m d o M o r a v s k é h o K a r l o v a. Z m ' s t e ƒ k a Š t í t y ( d» í v e Š i l p e r k ), zj na ák mo é h o t a k é m o r a v s k ý K o c o u r k o v, j e t o p» e c e j e n o m n a n á d r a ž í p ' k n ý k u s, n a v í c všeil lk pá e rv á' kt š i n a j e z d í p» e d še ív m n a d r u h o u s t r a n u, d o b l í z k é h o o k r e s n í h o m ' s t a Š u m p v e r rk a e k. r ea a ƒ n í m s t» e d i s k u p» í m o u n á d r a ž í n a j d e m e u ž j e n v z r o s t l é s t r o m y b ýn va a l éd n h ' o b a z é n u. P a r d u b i c k ý m k r a j e m p v o d n ' n a v r h o v a n é u k o n ƒ e n í v l a k v Ku rž á l í k á c h n a š t ' s t í n a r a z i l o n a o d p o r t» ís tí ic o v é h o m ' s t e ƒ k a e r v e n á V o d a, t a k md on te os r á ƒ k y k o n ƒ í v j e h o m í s t n í ƒ á s t i, M o r a v s k é m K a r l o v '. B y l o b y p ' k n é, k d y b y l y s e mp r o t a ž e n y a u t o b u s y, k t e r é d n e s j e z d í m e z i Š u m p e r k e m a Š t í t y, m á t o v š a k z áj se ad de n í h á ƒ e k. I z d e t o t i ž o n ' c h o s m k i l o m e t r p r oh cá z í p» e s k r a j s k o u h r a n i c i. T e n t o v l a k v M u z l o v ' n e s t a v í o v š e m a n i j i n d e m e z i S v i t a v a m i a B» e z o v o u, k d e b y l y p r a k t i c zk ay s tz ar vu uš je ín cy í o s o b n í v l a k y. T e n t o ú s e k v e d e p» e s o c h r a n n é p á s m o v o d n í h o z d r o j e n a d B» es zv oi vt áa v o u, k v l i j e h o o c h r a n ' bv y lma i n u l o s t i z r u š e n a d ' d i n a M u z l o v a d n e s poodcthuádz í v e l k á ƒ á s t v o d y v b r n ' n s k ý c h v o d o v o d e c h. N a t» e c h z a s t á v k á c h, j e d n é S nv a i t ak v r, a j ij e d n é n a k r a j i B» e z o v é a j e d n é v H r a d c i n a d S v i t a v o u, p r o t á h l é d ' d i n ' s e t án h' nkooulciík k i l o m e t r p o d é l t r a t ', pra n t' n i k d y n e n a s t u p o v a l y d a v y l i d í, p» seosu tƒo a sjneá s i t u a c e p o n ' k u d p a r a d o x n í. S p ' š n é v l a k y, k t e r é t u v m i n u l o s t i s t a v ' l y, u ž t u r á dn no e sv e s m ' r u d o B r n a n e s t a v í, a b y m o h l y o t o d é l e s t á t v L e t o v i c í c h n e b o n as d k a Sl vi ic ti a v o u. Z a j í m a v é o v š e m j e, a kž y e v l j e d o u c í r á n o s m ' r e m n a e s k o u T» e b o v o u o d ap o l e d n e z p ' t, s t a v í a s p o v H r a d c i n a d S v i t a v o u. D o j í -l ž di í v š a k o d s u d n ' k d o z a psrm a' críe m n a B r n o, m ž e s e b u z a j e t d o S v i t a v a n e b o s e v y d a t a u t o b u s e m p» e s p uksltié k, a t í c í s e M u z l o v s k é ú d o l í n a v l ae k z o dv o é. B» B a Š a b y z a p l a k a l V z n i k l a j a k o M o r a v s k á z á p a d n í d r á h a, B a Š a t u d y c h t ' l v é s t h l a v n í t rzalsíu n P r a h a Ž i l i n a a n a k o n e c d o p l a t i l a n a t o o, c ižte l a s en a r o z m e z í t» e c h kp r ao j v o. z n a j e d n o t l- i v ý c h v ' t v í c h ž e l e z n i c e b y l u ž v p» e d e š l ý c h g la en ti ez co h v á n o r j e d n o t l i v ý m i k rz av jl iá š Š, t j. v z n i k l y p o m ' r n ' d o b r é n á v a z n o s t i v e S k a l i c i n a d S v i t a v o u, e s kpé r o T s» t e' bj o v é '. ƒ i N i c m é n ' v c e n t r á l n í c h ú s e c í c h k v l i t o m u d o š l o k p r o d l u ž o v á n í p ov be yl t k ý c h ( v e O p a t o v i c í c h, C h o r n i c ía c h M o r a v s k é T» e b o v é zap vr i d l a m i n u t ), d l o u h ý mp» e s t u p n í m ƒ a s m v C h o r n i c í c h m e z i o b ' m a t r a t ' m i ( v n ' k t e r ý c h p» í p a d e hc oh d i n u p )» e a s p o s l é z e t a k é k v y n u c e n ý m p» e s t u p m v e V e l k ý c h O p a t o v i c í c h a M o r at v» se kb éo v é. T a t o o p a t» e n í p o- c h o p i t e l n ' v e d l a k e s n í ž e n é a t r a k t i» ve id t o ' v é sh o ú s e k u ú, b y t k u c e s t u j í c í c h, o m e z o v á n í p o ƒ t u s p o j a ž v r o c2 e0 1 1 k ú p l n é m u z a s t a v e n í o s odbonpí r a v y.

6 6/16 V ú s e k u M o r a v s k á T» e b o v á J e v í ƒ k o d n e s j e z d í a u t o b u s y j e d n a k p o d é l ž e l e z n i ƒ n í t r a t i p» e s C h o r n i c e, j e d n a k p» e s K» e n o v a V e l k é O p a t o v im co e r. a v sa kn é i T v» e b o v é, a n i v e V e l k ý c h O p a t o v i c í c h v š a k n e n a v a z u j í n a v l a k y, c o ž p o v e d e k d a l šcíemsu t u új bí yc tí kc uh v t ' c h t o z b y l ý c h k o n c o v ý c h ú s e c í c h. V s o u ƒ a s n o s t i t a k n e e x i sltiunjke a ž( ákdrnoám ' p á r s p o j s o u k r o m ý c h d o p r a v c j e d o u c í c h p o u z e v e š p i rƒ ak cá oc vh n íp c h d n í ), k t e r á b y p r o j í ž d ' l a c e l ý m ú z e m í m m a l é H a n é ( a n i d v ' l i nnkáy v asz n ý m p» e s t u p e m ). T o v e d e k t o m u, ž e c e s t y j a k o B o s k o v i c e M o r a v s k á T» e b o v á, B r n o M ' s t e ƒ k o T r n á v k a a p o d. j s o u t í m t o u m ' l e s m ' r o v á n y p o d e l š í t r a s e p» e s S v i t a v y, a p o vs et du e p n k é m u p o z v ý r a z n ' n í k r a j s k é h r a n i c e m e z i V e l k ý m i O p a t o v i c e m i a J e v í ƒ k e m, v m í s t ', k t e r é b y m ' l o j i n a k p o t e n c i á l - s t á t s e m i k r e g i o n á l n í m c e n t r e m g e o g r a f i c k y c e l i s t v é M a l é H a n é. N e j h» e o v š e m d o p a d l ú s e k D z b e l C h o r n i c e : v t r a s e b ý v a l é h o ž e l e z n i ƒonjíe h o s p d n e s n e j e z d í v b e c n i c a c e s t a s e t a k z p v o d n í ƒ t v r t h o d i n y p r o d l o u ž i l a n a v í c e n e ž h o a j e š t ' s d v ' m a p» e s t u p y. P» i t o m p o d l e v y j á d» e n í p a n í s t a r o s t k y D z b e l u t a m d o j í ž d ' l y d ' t š k o l, n ' k t e» í t a m m a j í r o d i n y. M í s t o n ' j b y l a z a v e d e n a aiuntkoa b uks o nv iá c e l J e v í ƒ k o, k t e r á s i c e s p o j u j e a s i t» í t i s í c o v á m ' s t e ƒ k a, a vl e ý š e p r o u v el di ed ni ý czh o b c í z n a m e n á j e j í v y u ž i t í n e ú m ' r n o u z a j í ž k u. Z d e b y o v š e m m o h l v l a k t v o» i t p á t e» d o p r a v y, s i c e z d e j š í t r a t ' n e o p l ý v a j í z á v r a t r y c h l o s t í, a l e v z h l e d e m s t ka ev u z d e j š í c h s i l n i c j e s t á l e r y c h l e j š í n e ž a u t o b u s, p o k u d b y o v š n e d o c h á z e l o k e z b y t e ƒ n ý m p r o s t o j m. N u t n o u p o d m í n k o u p r o t o t o b y o v š e m b y l o, a b y d o p r a v a b y l a o r g a n i z o v á n a v r á m c i u c e l e n ý c h o b l a s t í, k t e r é o d p o v í d a j í r e g i o n á l n í s í d s t r u k t u» e, n i i k o ul m ' l e v y t v o» e n ý m c e l k m, j a k ý m i j s o u s o u ƒ a s n é k r a j e. Z d r o j e w w w. c d. c z w w w. o r e d o. c z w w w. i d s j m k. c z M o r a v a n é, v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u s I n g. V o j t ' c h í h a M í s t o p» e d s e d a M N O J i ž m n o h o k r á t b y l a n a M o r a v s k o u n á r o d n í o b e c s m '» o v á n a o t á z k a, zm do a r a jv s-m e š t í n a c i o n a l i s t é. O d p o v í d á m e v ž d y s t e j n ', j s m e v l a s t e n c i a n a c i o n a l i s m u s o d m í t á m e j a n e h u m á n n í, p» e k o n a n ý r e l i k t m i n u l o s t i. P» e s t o s e o t á z k a s t á l e v r a c í. V y p l ý v á t o z n e j a s m e z i p o j m y v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u s u v ' t š i n y o b y v a t e l s t vr a o. l i V he rl ka oj ue v š e o b e c n á n e z n a l o s t r o z d í l u m e z i p o j e t í m d o p o s u d n e j r o z š í» e n ' j š í h o n o v o d o b é h -e o tjn ai zc yk ké oh v o ' n á r o d a 1 9. a 2 0. s t o l e t í a m o d e r n í m p o j e t í m k u l t u r n í h o n á r o d a s o u ƒ a s n o s t i. P o k u s m e s v e z k r a t c e p» i b l í ž i t t u t o p r o b l e m a t i k u a o b j a s n i t n í n a vš le a sc th eá np eá c t v í. V l a s t e n e c t v í j e b ' ž n o u v l a s t n o s t í l i d s k é h o r o d u j i ž o d p rn a' dm á v zn a k. ó dj oe v ávn p» i r o z e n ý v z t a h ƒ l o v ' k a k e s v é m u r o d i š t i, z e m i, k u l t u» e a t r a d i c í m i u r ƒ i t á p o t» e b a o c h r a n y. V l a s t e n e c t v í b y l o a s t á l e j e v n í m á n o j a k o pc oe zn i' tn iá v nví l aas t n o s t. N a c i o -n a l i s m u s j e j e h o n o v o d o b o u f o r m o u, k t e r á s e o d k o n c e 1 8. s t o l e t í p o s t u p n ' r o z š í» i l a p o c E v r o p '. E x i s t e n c e n a c i o n a l i s m u j e p l n ' o d v i s l á o d e x i s t e n c e a p r o s a z e n í s e n o v é h o p o n á r o d a, j e h o ž v n ' j š í m r o z l i š o v a c í m z n a k e m s e t sn ti ac li at a a n á r o d n í j a z y k. N a c i o n a l i s m u s s e s t a l f e n o m é n e m 1 9. s t o l e t í a u m o ž n i l v y t v o» e n í n o v o d o b ý c h e v r o p s k ý c h n á r-o d a n á r o d n í c h s t á t s t o l e t í d v a c á t é h o. J i ž f r a n c o u z s k á r e v o l u c e p r o k á z a l a o h r o m n o u m o b i l i z a ƒ n í s t é t o n á r o d n í m y š l e n k y a n a c i o n a l i sk mt u e, r é n á s l e d n ' z c e l a z m ' n i l y p o l i t i c k o u i k u l t u r n í m a p u E v r o p y.

7 7/16 S k r y t ý m p r o b l é m e m a h r o z b o u n a c i o n a l i s m u j e v š a k v n ' j š í d e f i n o v á n í z n a k n á r o d a, p» e d e v š í m n a z á k l a d ' e t n i c i t y a j a z y k a. T e d y n e g a t i v n í m v y m e z e n" t í m ' c h s e d roud h ý c. h " N a c i o n a l i s m u s t a k vs o b ', j a k o K a i n o v o z n a m e n í, u k r ý v á z á r o d k y x e n o f o b i e a r a s i s m u. J e z n á m o u, i k d y ž m á l o u v á d ' n o u s k u t e ƒ n o s t í, ž e v ' t š i n a ƒ e s k ý c h o b r o z e n c b y l i a n t i s e m i t c o ž v d o b ' b o u» l i v é h o n a c i o n a l i s m u b y l o z c e l a b ' ž n é. J s o u v š a k d a l e k o h o r š í p» í k l a d y. K a a ž v e d e yvh r a n ' n ý n a c i o n a l i s m u s, d o s t a t e ƒ n ' u k á z a l a z r d n á p r a x e n ' m" en cá kr éo hd o n í h o s o c i a l i s m. u " J e š t ' h o r š í m b y l o» á d ' n í l i t e v s k ý c h n a c i o n á l n í c h b o j v e k n a ú z e m-í L i t v y, o b s z e n é n ' m e c k ý m v o j s k e m. N e d á v n é b a l k á n s k é v á l k y z n o v u p r o k á z a l y, ƒ e h o j e v y h r a n ' n ý n a c i o na l i s m u s s c h o p e n. O d k o n c e d r u h é s v ' t o v é v á l k y v e d l a t a t o n e g a t i v a k p o s t u p n é m u o d m í t á -n í n a c i o n a l i s m u v y s p ' l o u E v r o p o u. S o u ƒ a s n ý m o d e r n í s t á t s t o j í n a p r i n c i p e c h o b ƒ a n s k é s p o l e ƒ n o s t N o s i t e l e m s t á t n o s t i j i ž n e n í e t n i c k ý j a z y k o v ý n á r o d, a l e kn ý á r so ld o žp eo nl ý i t iz c o b ƒ a n s t á t u, k t e r é s p o j u j e j e d n o t a h o d n o t a c í l. T y t o o b ƒ a n s k é s p o l e ƒ n o s t i a s t á t y j s o u i t v o» e n y n á r o d y s e s v ý m v l a s t e n e c t v í m. J e j i c h p» í s l u š n í c i s i v š a k s v o j i n á r o d n o s t d e f s a m i, p» i h l á š e n í m s e k h o d n o t á m, k u l t u» e a t r andéi hco í m n ádra o d a. M o d e r n í p o j e t í k u- l t u r n í h o n á r o d a s t o j í c í n a p o z i t i v n í m s e p» i hu lr რši et ný í m kh o d n o t á m, j e j i s t ' h u m á n n ' j š í n e ž n a c i o n á l n í v y m e z o v á n í s e v ƒ i d r u h ý m. P» e c h o d o d n o v o d o b ý c h, -e j at zn yi kc ok v ý ' c h n á r o d k m o d e r n í m k u l t u r n í m n á r o d m n e n í j e d n oorváýzm a k t e m, a l e d l o u h o d o b ý m p r o c e s e m. P» e s t o ž e v ' t š i n a e v r o p s k ý c h s t á t j e d l e ú s t a v o b ƒ a n s k ý m i s p o l e ƒ n o s t m i, n a c i o n a l i s m u j a z y k o v '-e t n i c k ý c h n á r o d n e n í z d a l e k a m i n u l o s t í. S o u ƒ a s n í m o d e r n í M o r a v a n é d e f i n u j í s v j n á r o d s d í l e n í m a o b h a j o b o u s p o l e ƒ n ý c h h o d n o t. M e z i n ' p a t» í l á s k a k M o r a v ', o c h r a n a j e j í h i s t o r i e, k u l t u r y a t r a d i c. M o r a v l a s t e n e c t v í s e n e v y m e z u j e v ƒ i d r u h ý m. N e u r ƒ u j e, k d o m ž e b ý t M o r a v a n e m a k d o j i ž n e, j e o t e v» e n é a p o z i t i v n í. N e n í a n i m o r a v s k o u v a r i a n t o u ƒ e s k é h o n á r o d o v et ce tr vi- í, c h a r a k z o v a n é h o p o k l e s l ý m h e s l e m ": K d o n e s k á ƒ e, n e n í. e ca h " j i ž v b e c n e n í o b d o b o u v ý k» i k e x t r é m i s t i c k ý c h s k u p i" n : e c h y, e c h. m " B ý t m o r a v s k ý m v l a s t e n c e m z n a m e n á, p r o s v o u z e m i n ' c o p o z i t i v n í h o v y k o n á v a t, v k u l t u» e, e k o n o m i c e n e b o p o l i t i c e. h on de un jí í ca í n i r o z j a k m n o h o, d l e ž i t é j e p o s t a v i t s e z a s v o u z e m i a v l a s t v ž d y, k d y ž j e t o t» e b a. D n p» i h l á š e n í m s e k m o r a v s k é n á r o d n o s t i, z í t r a v y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y v e s v á t e ƒ n í d n a p o z í t» í s p r á v n o u v o l b o u t o h o, k d o p r o M o r a v u z a j i s t í l e p š í. b u d o u c n o s t O d k a z R a i m u n d a Š i d l y m o r a v s k é m u d ' j e p i s e c t v í I n g. J a r o s l a v K r á b e k P» e d s e d a M N O H r a n i c k é n o v i n y P E H L E D p» i n e s l y 1. b» e z n a z p r á v u o ú m r t í R a i m u n d a Š i d l y, k t e r ý z e m» e l 2 7 ú. n o r a v e v ' k u 8 5 l e t. Ž e V á m t o j m é n o n i c n e» í k á? T a k p r o s í m p o z o r n ' ƒ t ' t e n á s l e d u j í c í» á d k y. J m e n o v a n ý s e n a r o sd ri pl n a v H r a n i c í c h n a M o r apv o' c. h á - z e l zr o d i n y o b c h o d n í k s e s u k n e m, k t e r é d o v á ž e l i a ž d o V í d n '. R a i m p u n sd o bš i l d l jo a k o a d v o k á t n í s o l i c i t á t o r v r z n ý c h a d v o k á t n í c h k a n c e l á» í c h v OKlr oomm o' u» cíi ž i a, ar o k u s e n a t r v a l o u s a d i l v H r a n i c í c h, k d e a k t i v n ' z p a s st ou bp i l t e lv s t vnu e b o p» i s p r á v ' h» b i t o v a. M e z i j e h o n e j o b l í b e n ' j š í ƒ i n n o s tv i ƒ eplaa t»» sitlvoí a s a d a» s t v í. J a k o v ' r n ý s y n s v é z e m ' t r p c e s n á š e l o k o l n o s t, ž e d ' j i n y M o r a v y n et ja sk o u d o s u d p r o z k o u m á n y j a k o m i n u l o s t e c h, p r o t o ž e M o r a v a n é m a j í j e n d ' j i n y s e Bp es da on u é d r. D u d í k e m, k t e r é j s o u ú p l n ' r o z e b r á n y, t u d í ž m o r a v s k é m u l i d u v c e l k u nse az hn aá jm í y, j ean d o v y m» e n í P» e m y s l o v c.

8 8/16 S á m P a l a c k ý u v á d í p r ý v p» e d m l u pv r' v nk í m u v y d á n í s v ý c h jd i' n z r o k u , ž e m u j i ž p» e d l e t y b y l a o d a t a m o ž n o s t p o z n a d t ', j ejpa iksé n é p r a m e n y M o r a v a v e s v é m l n ' c h o v á, a p r o t o s e s t a l o, ž e M o r a v a d p '» ji iš nl áa c h v z k r á t kta o. m u c h t ' l R a i m u n d Š i d l o a-l e s p o ƒ á s t e ƒ n ' p o m o c i z» í z e n í m j a k é"f h o sn i d u kv y š e t» e n íd ' j i n z e m ' M o r a v s k é a k l e v n é m u j i c h v y d á n í t i s k ", e ma b y k a ž d ý M o r a v a nz n a l d ' j i n y r o d n é z e m '. K t o m u ú ƒ e l u s e m ' l u s t a n o v i t "M o r a v s k ý h i s t o r i c k ý s " p osl e skí d l e m v B r n '"j, e h o ž ƒ l e n o v é m o h o u b ý t j e n r o z e n í M o r a v a n é, t u t o u ž š í v l a s t sm vo or u a, v u, u p» í m n ' m i l u j í". c ís p o l e k s i m ' l z v o l i t v ý k o n n ý v ý b o r, k t e r ý p o v e d e s p r á v u f o n d o v é h o j m ' n í a v z d á ú p l n ' r o z e b r a n é D u d í k o v y D ' j i n y M o r a v y, a t o v e z n ' n í p r v n í hƒoe s k é h o v y d á n í, a b y j e k a ž d ý M o r a v a n m o h l k o u p i t. D á l e s p o l e k u s t a n o v í u ƒ e n é h o a o d b o r n ' v z d ' l a n é h o i hs t o r i k a, u p» í m n é h o M o r a v a n"k a u v y š e t» e n í a s e p s á n í h i s t o r imeo r a v y a d o h o d n e s e s n í m o o d m ' n ' a v y k o n a n é m h i s t o r i c k é m b á d á n í b u a d e p r á c i, c o ž p l a t i t i p» i s e p i s o v á n í h i s t o r i c k ý c h p o v í d e k z " N d o ' v jé i n d ' Mj oi rn ay v y b. y m ' lb yý t p o k r a ƒ o v-á n í m D u d í k o v ý c h. F o n d m ' l k r o m ' t o h o s l o u ž i t j ep šo t d ' p o» k e "s e p i s o v á n í v k n i ž n í m v y d á n í p o v í d e k z d ' j i n z e m ' M o r a v y, t a k t é ž z a c e n lu i dm u í r vn šo eu o ba e c n ' p» í s t u" p n o u. B o h u ž e l, j a k t o t a k b ý v á v ž i v o t ', o d b o h u l i b ý c h m y š l e n e k k e s kd ul to e u ƒh ná o s t i j e a t r n i t á c e, s t ak o m p l i k o v á n a j e s t o t á z k o u p e n ' z. T o p l a t i l o a p l adt oí k oi n c de nseos u. d m u s e l r o z s o u d i t n á r o k y d ' d i c, k t e» í n a p a d l i p l a t n o s t p o s Dl oe bd rn á í v l e. o m o r a- v s k é m d ' j e p i s e c t v í t a k b o h u ž e l z t r o s k o t a l a n a l i d s k é h a m i ž n o s t i Z d r o j S b o r n í k S o k A. ep r» o v, B c. L i b o r Š v á b M N O P» e r o v s k o

9 9/16 M O R A V S K Á H I S T O R I E J a n A m o s K o m e n s k ý N e j s t a r š í z n á m ý p o r t r é t K o m e n, sm k' édh io r y t i n a z r o k u A u t o r : G e o r g e G i l o v e r a K d o v l a s t n ' b y l J a n A m o s K o m e n s k ý? S á m s e b e c h a r a k t e-r i z o v a l j a k o :"p v o d e m M o r a v a n, j a z y k e m e c h a p o v o l á n í m t e o l o g " [2. ] T a t o v ' t a s e j pe rv o í d e f i n i c i n ev yo kb l e ƒ i n o r o d é h o ƒ l o v ' k a, j e h o ž t eo zv el i v u j í p e d a g o g i k u, t e o l o g i i a f i l o s o f i i i p o ƒ t y» e csht a l e t í c h, j a k o s in le n d' o s t a ƒ u j í c í. P» e s t o m á v s o b ' j i s t o u v y p o v í d a j í c í h o d n o t u. N a v z d o r y p o h n u t ý m ž i v o t n í m o s u d m a d o b r o v o l n ' n e d o b r o v o l n pý um t o v á n í m d a l e k o o d s v é h o r o d i š t ', n o s i l K o m e nm so kr ýa v u h l u b o k o v e s v é m s r d c i. S v ' d ƒ í o t o m m ijm ion é i s l o v o M o r a v u s ( l a t i n s k y M o r a v a n ), k t ev r éz a h r a n i ƒ í p» i d á v a l k e s v é m u j m é n u. Z c e l a tvo m t o d u c h u p a k h o v o» í i j e h o d e d i k a c e n a s k l o n k u ž i v o t"m a : i l é m a t c e m é v l a set mi i, Mz o r a v s k é, j e d e n z v ' r n ý c h s y n j e j" [3 í ] c h. P o d í v e j m e s e t e t r o c h u b l í ž e n a ž i v o t j e d n o h o z n e j v ' t š í c h M o r a v a n Ý v š e c h d o b. J a n A m o s K o m e n s k ý s e n a r o d i l 2 b 8». e z n a r o ku O m í s t o j e h o r o d i š t "' s o u p e» í " h n e d n ' k o l i k l o k a l i t. V p o d s t a t ' n e n í h i s t o r i c k é h o p r a m e n e, k t e r ý b y n a t u t o o t á z k u j e d n o z n a ƒ n ' o d p o v ' d ' l. p» Sí v l a s t k e m n e j p r a v d '- p o d o b n ' j š í s e v ý b ' r z u ž u j e n a o b e c N i v n i c i a m ' s t o U h e r s k ý B r o d. [4 ] Z á k l a d n í v z d ' lí á n a b s o l v o v a ls l o v á c k ý r o d á k v e S t r á ž n i c i n a b r a t r s k é š k o l e. Z» e j m ' j i ž v d ' t s t v í t a k n a r a z n a s v é h o b u d o u c í h o m e c e n á š de a, l š í h o v e l k é h o M o r a v a n a K a r l a s t a r š í h o z e Ž e r o t í n a. T e n t e h d y s p r a v o v a l S t r á ž n i c i j a k o p o r u ƒ n í k nz ea z l e t i l é h o J a n a B e d» i c h a rz oe t íž ne a. L o g o u n i v e r z i t y v H e i d e l b e r g u K š i r š í m k o n t a k t m, k t e r é i K o m e n s k é m u v m n o h a o h l e d e c h žuir vƒoi tlny í c e s t u, d o š l o p o z d ' j i v P» e r o v ', k d e r o v n ' ž n a v š t ' v o v a l b r a t r s k o u š k o l u. T a m s v ý m n a d á n í m u p o u t a l p o z o r n o s t r e k t o r a J a n a A l b í n a a b y l d on p oprru o ƒ ed u c h o v n í d r á h u. O d r o k u j e t a k K o m e n s k ý ú ž e j i s s p j Ja et d n o t o u b r a t r s k o u, k t e r á s e m u "nsot va ol u a m a t k o u a o c h r- á n k y n í." J e d n o t a b r a t r s k á s t r a t e g i c k y p o d p o r o v a l a v z d ' l á n í j a k o j e d n u z n e j v ý z n a m n ' j š í c h z b r a n í p r o t i s í l í c í v l n ' r e k a t o l i z a c e. 2 T a k t o s e K o m e n s k ý u v e d l v do íp le e r a o m n i a d i d a c t ircoak u r ou k V p o z n á m k o v é m a r c h u o v š e n á p r a' v: C l a m o r e s E l i a( ev ý z v y E l i á š o v y ) s e p s a n é m m e z i l e t y O b v y k l e b ý v á u v á d ' n a t a k é o b e c K o m a, a l e t u z m í n i l p o u z e K o m e n s k é h o p» í t e l M i k u l á š D r a b í k, a t o j e n v j e d n o m p» í p a d '.

10 10/ číslo, 6. dubna 2012 Součástí tohoto trendu byly i zahraniční studia a cesty. I proto po Přerově Komenský studoval od roku 1611 v Herbornu, po té absolvoval poznávací cesty po Německu i Nizozemí a tuto zahraniční stáž ukončil roku 1614 v Heidelbergu. Univerzita tohoto města byla tou dobou přední evangelickou školou na německé půdě. Peníze určené na návrat, utratil mladý Moravan za Koperníkův rukopis a tak se na cestu domů vypravil pěšky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o více než 500 km, byl to dozajista úctyhodný fyzický výkon. Po návratu ze zahraničí působil Komenský jako rektor v Přerově a po té ve Fulneku, kde byl vysvěcen na kněze. Ve Fulneku zřejmě prožil nejklidnější a nejšťastnější léta svého života. Oženil se s Magdalenou Vizovskou a na roky strávené na pomezí Moravy a Slezska v budoucnu rád vzpomínal. Po vypuknutí stavovského povstání v Čechách, které se proti vůli Karla staršího ze Žerotína rozšířilo i na Moravu, vyjadřoval Komenský podporu radikální straně v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína. Stejně jako většina evangelíků věřil, že nastal čas změny od Habsburků a katolické nadvlády. A podobně jako většina evangelíků, ani Komenský nechápal prozřetelnost svého mecenáše, jehož odhady byly v tomto případě přesné. Karel starší ze Žerotína, Komenského mecenáš a ochránce Porážka povstání roku 1620 sice Moravě nepřinesla tak tvrdé represe jako Čechám, ale pro evangelíky odmítající konverzi měla stejné důsledky. Komenskému tak nastal čas úkrytů na Žerotínově panstvích, kde také sepsal díla jako Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později Labyrint světa a ráj srdce. Posledně jmenovaný spis věnoval svému ochránci a podporovateli Karlu staršímu ze Žerotína. Roku 1622 ovdověl, když jeho manželka podlehla morové epidemii. V Brandýse nad Orlicí, který tehdy patřil Žerotínům, se Jan Amos podruhé oženil s Marií Dorotou Cyrilovou. Z východních Čech vedla roku 1628 cesta Komenského do Polského Lešna, které se tou dobou stávalo centrem bratrského exilu. Tam byl také zvolen biskupem Jednoty. V Lešnu začal jeho zájem o pedagogiku, když se stal zástupcem rektora tamního gymnázia. Do této doby spadají jeho díla Velká didaktika, Informatorium školy mateřské a zejména Brána jazyků otevřená, která Komenskému zajistila věhlas. Brzy k němu mířily nabídky z velké části Evropy. Roku 1641 odchází na pozvání parlamentu do Anglie, kde i přednáší před Královskou akademií věd. Rok na to míří jeho kroky do Švédska, ve kterém shodně s většinou evangelického exilu vidí naději pro svoji víru na Moravě. Ve Švédsku měl Komenský pod patronací Louise de Geera,[5] reformovat školství. V severské zemi napsal Nejnovější metodu jazyků a část Obecné nápravy věcí lidských. Jeho úsilí zde však ve velké míře nebylo, navzdory nátlaku vlivného nizozemského mecenáše, přijato. Vlastní kresba Komenského k Labyrintu světa a ráji srdce 5 Ludvík de Geer ( ), valonský šlechtic a podnikatel; prostřednictvím válečných obchodů vlivná persona západní Evropy; Komenského podporoval i jeho syn Vavřinec de Geer ( ). Šéfredaktor: Bc. Michal Szymeczek Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek neprodejné!

11 11/16 R o k u s e J a n v r á t i l d o L e š n a, k d e p o c h o v a l s v o j i n e m o c n o u m a n ž e l k u. V e s t f á l s k ý m í r t é h o ž r o k u p a k p o h» b i l i n a d ' j i n a n á v r a t d o v l a s t i. P o d t í h o u t é t o s k u t e s e p s a l K š a f t u m í rj aí c í m a t k y J e d n o t y b r a. to r sr ko ék p o z d ' j i s e p o t» e t í o ž e n i l s v í c e n e ž o t» i c e t l e t m l a d š í J a n o u G a j u s o v o u p v o d e Tm ý nza n a d V l t a v o u. M e z i l e t y a p s o b i l [6 ] K o m e n s k ý n a ž á d o s t u h e r s k é h o š l e c h t i c e Z i k m u n d a R á k o c z v i h m o ' s t ' S á r o s p a t a k ( B l a t n ý P o t o k s e v e r o v ý c h o d d n e š n í h o M a a r s k a ). O b d o b n ' j a k o v e Š v é d s k u i z d e m ' l r e f o r m o v a t š k o l s t v í, a l e p a r a l e l n ' s e s k a n d i n á v s k o u z e m í, a n i v U h e r s k u s v é z á m ' r y n e d o k o n ƒ i l. D o e t a p y s p a d a j í j e h o s p i s y S v ' t v o b r a z e c h a Š k o l a h r o u. L u d v í k d e G e e r, p o d p o r o v a t e l K o m e n s k é h o R o k u s e K o m e n s k ý rvá t i l d o L e š n a. Z d e s e v ' n o v a l P a n o s o f i i a v y d a l S l o v n í k ƒ e s k é» e ƒ i a S l o v n í k p a n s o f i c k ý c h d e f i n i c. Š v é d s-pk o l s k ý k o n f l i k t s e t o m u t o m ' s t u, a l e s p o z p o ƒ á t k u v y h ý b a l. N a k o n e c a l e ú t r a p y v á l k y p o s t i h l y r o k u i K o m e n s k é h o ú t o ƒ i š t ' a v e l k o u ƒ á s t m ' s to a b l é- p» i h á n í z a s á h l p o ž á r. K o m e n s k ý p» i š e l t a k» k a o v e š k e r ý m a j e t e k a p l a m e n y s t r á v i l y i v e l k o u ƒ á s t j e h o r u k o p i s. T é h o ž r o k u p r o t o o d j í ž d í J a n A m o s n a p o z v á n í L u d v í k a d e G e e r a d o A m s t e ro d a m u, k d e p r o ž i l p o s l e d n í r o k y s v é h o ž i v o t a a k d e b y l a v y d á n a v e lƒ ká á s t j e h o d í l a. Z e m» e l p o d e l š í n e m o c i 15. L i s t o p a d u a p o c h o v á n j e v k o s t e l í k u v N a a r d e n u. K o m e n s k é h o ž i v o t i d í l o j s o u n e s t á r n o u -c í i n s p i r a c í. S p a t» u j e m e n e u t i c h a j í c í s í l u d u c h a, k t e r á n a v z d o r y v š e m ú t r a p á m h n a l a u š l e c h t i l é h o M o r a v a n a v p» e d. V '» i l n e j e v n B o h a, a l e i v l e p š í l i d s t v o a n á p r a v u, k t e r á l e ž í v t o l e r a n c i, v z d a p o z n á n í. P o s e l s t v í J a n a A m o s e K o m e n s k é h o b y c h o m m ' l i m í t n a p a m ' t i. Z a j í m a v o s t i P r a k t i c k y o d c h v í l e k d y K o m e n s k ý o p u s t i vl l as sv t o, j i n e p» e s t á v a l v '» i t v b r z k ý n á v r a t a o b r a t p o m ' r. K d yv žo j e n s k á a p o l i t i c k á s i t u a c e n e n a b í z e l a t y t o p» e d p o k l a d y, u c h y l o v a l s k v í» e v p r o r o c t v í, k t e r é l j e o v an la y p. S e p i s o v a lp r o j e v y v i z i o n á», n a p» í k l a d K r i s t ý n y P o n i a t o w s k é, K r y š t o f a K o t t e r a ƒki u l ám ši e D r a b í k a a d o k o n c e j e p o u ž í v a l p» i a p e l a c i n a p o l i t i c k é p» e d s t a v i Jt ae n l e A. m o s K o m e n s k ý s e v e v š e m s n a ž i l p s o b i t k o m p l e x n '. Z á j e m o p a n s o f i i "v š e v ' d u", n e b y l a j e n p ó z a m y s l i tae l e, s k u t e ƒ n ý ž i v o t n í p o s t o j. K o m e n s k ý s e s n a ž i l p o c h o p i t v e š k e rt ev no s d ' n í a v ' c í. M á l o z n á m ý j e n a p» í k l a d f a kpt o, k o už e š e l s e s e s t r o j i t p e r p e t u m m o b i l e. J e h o s o u s t r o j í m ' l o b ý t p o h á n ' n o z á v a ž í m i, k t e r á g r a v i t a ƒ s i l o u v y t v á» í p o h Zy ab j. í m a v ý, b y Š n e ú s p ' š n ý p o k u s o p» e m ' n u p» í r o d n í c h s i l v m e c h a n i c k ý p o h y b. M a p a M o r a v y, k t e r o u v y d a l r o k u v N i z o z e m í, s e s v ý m p r e c i z n í m v y p r a c o v á n í m s t a l a n a p» í š t í c h n e j l ƒe at s t ' j š í m k a gr rt oa f i c k ý m z o b r a z e n í mk o m e n s k é h o r o d n é z e m '. Z á j e m o K o m e n s k é h o p r á c i p» e k r a ƒ o v a l j i ž z a j e h o ž i v o t a p» í r o d n í i i d e o l o g i c h r a n i c e. M n o z í k on li oz á t o» i S e v e r na ím e r i k y c h t ' l i v t ' l i t K o m e n s k é h o t e z "N e o vd éo h o s v ' t a". D o k o n c e i k a t o l i c k á F r a n c i e p r o s t» e d n i c t v í m kr ai rc dh ie nl ái le au n ' k o l i k r á t o s l o v i l a J a n a A m o s e, s e s n a h o u z í s k a t j e j p r o s v é p r o s t» e d í. 6 Z i k m u n d R á k o c z i ( ), b r a t r s e d m i h r a d s k é h o k n í ž e t e J i» í h o I I. ihro a. k o c z

12 12/16 P o u ž i t á l i t e r a t u r a K u m p e r a, J : J a n A m o s K o m e ns k ý P o u t n í k n a r o z h r a n í v ' k, O s t r a v a P o l i š e n s k ý, J : K o m e n s k ý M u ž l a b y r i n t a n a d ' j e, P r a h a K o ž í k, F : S v ' t l o v t e m n o t á cb h o l e s t n ý a h r d i n s k ý ž i v o t J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, P r a h a V á l k a, J : D ' j i n y M o r a v y IM I o. r a v a r e f o r m a c e, r e n e s a n c e b a ar o k a, B r n o O t t o v a e n c y k l o p e d i e o b e c n ý c h v ' d o m o s t í, P r a h a N e z n á m á h i s t o r i e J a r o s l a v S v o z i l M N O S e v e r L e t k o v i c e, m a l á o b e c, d n e s s o u ƒ á s t I v a n ƒ i c. K o h o b y n a p a d l o, ž e s Ie v al n- e t k o v i c e a ƒ i c k o j i s t ý m d í l e m z a p í š í d o n o v ' j š í a n e z n á me é M ho ir sa tv oy r. i P r o ƒ? P r o o d p o v s' e v y- d á m e d o 6 0. l e t 2 0. s t o l e t í, d o o b d o b í t z v. s t u d e n é v á l k y. V t ' c h t o l e t e c h p r á v ' p r o b í h a l a v á l k a v e V i e t n a m u, m n o ž i l y s e r pz nr é o v oz -á p a d n í k a c e v ƒ i K u b ' a z e Z á p a d n í h o N ' m e c k a ( N S R ) m í» i l o n a j a d e r n ý cz h n a ƒk r y a k e t P e r s h i n g ( a ž 3 0 x s i l n ' j š í n e ž h i r o š i m s k á p u m a ), n a ú z e m í s o c i ae ls ik so ts il co kv ée hn os k a ( S S R ). A p r á v ' v t é t o n a p j a t é d o b ' k, a p ki dt y a l i sc tk iý Z á p a d a k o m u n i s t i c k ý V ý c h o d " s t» í l e lpi r" o t i s o b ' m o ln o g ( n e j e n ) s i l n ý c h s l o v, t zsv e. ž ze a l e z n o u o p o n o u mv o r a v s k ý c h L e t k o v i c í c h s t a l a z a j í m a v á u d á l o s t. T é t o u d á l o s t i p» e d c h á z e l a r o k u v N S R j e d n á n í m e z i p» e d s e d o u d e sm o c -i á l n ' k r at i c k é s t r a n y N ' m e c k a ( S P D ) W i l l y B r a n d t e m a ƒ l e n e m v e d e n í S P D H eslcmhumtiedmt e m n a s t r a n ' j e d n é a I n g. V á c l a v e m N o v o t n ýk m o r e s p o n d e n t e m s. R o z h l a s u ( r o d á k e m z L e t k o v i c ), n a s t rd ar n u ' h é. J e d n á n í m ' l a z a n á s l e d e k, ž e v p r b ' h u l e t d o š l o p o s t u p n ' k n e o f i c i á l n í m n á v š t ' v á m n ' m e c k ý c h p o s l a n c z a S P D, E pr áh n a r d a E p p l e r a ( b u d o u c í h o m i n i s t r a r o z v o j o v é p o m o c i ), Wn og la f gs ac h u l z e ( t a j e m n íw k. a B r a n d t a, p o z d ' j i H. S c h m i d t a ) a O t t o H e r p e r t z e ( b u d o u c í h o v e l v y s l a n c e S SN R S ) R. v T i t o p o l i t i c i z a d o p r o v o d u V á c l a v a N o v o t n é h o p o s t u p n ' n a v š t í v i l i Jp Zr D o s p e r u j í c í L e t k o v i c e, n ' k t e r é m í s t n í o b y v a t e l e a p r o s t» e d í I v a n ƒsie c k sa e, z nkadme o v a l i ž is v o t e m z d e j š í c h l i d í. O b ƒ a s s i t i t o z v l á š t n í h o s t é z a š l i n a o b ' d d o B e sievdann íƒhio c í dc oh m. u v V r o c e a p» i j e l n a p o z v á n í V. N o v o t n é h o i s a m o t n ý H e l m u t S c h m i d1 t 9 7 ( m i n i s t r o b r a n y, m i n i s t r f i n a n c í, s p o l k o v ýk a n c l é» ) a s p o l e ƒ n ' n a v š t í v i l i c h a l u p u V á c l a v a N o v o t n é h o v e v ý c h o d n í c h e ct hé át co h. d o Vb ' s e v o k o l í d o m u " z c e l a n á h o d u p" o t u l o v a l o t o l i k h o u b a» a m i l e n e c k ý c h v pt áa r k o v é m p o ƒ t u, k o l i k j i c h t u n e b y l o v i' dt b ' h e m c e l é h o r o k u d o h r o m a dvy š. e c h n y t y t on á v š t ' v y p o s l o u ž i l y k p o c h o p e n í, ž e v S S R d o z r á v á n o v á e k o n o m i c k á s i t u a c e a m o ž e n é j ea n u t n é n a v á z a t n o r m á l n í d -i p l o m a t i c k é v z t a h y a u z a v» í t k a p i t o l u M n i c h o v a t. o Bn yá lv yš t ' v y d e f a c t o p r v n í p o I I. s v ' t o v é v á l c e a u m o ž n i l y p» í p r a v u d o h oe d z i m S S R N S R ( W i l l y B r a n d t e m ) a n o r m a l i z a c í v z t a h a r o z v o j i š i r š í e k o n o m i c k é s p o l u p r á c i. Z á v ' r e m s i t r o u f á m n a p s a t, ž e L e t k o v i c e a I v a n ƒ i c k o, a Š s e t o m ž e z d á t n ' k o m u z v l á š t n í, p» i s p ' l i s v ý m d í l e m k z l e p š e n í v z t a h m e z i e s k o s l o v e n s kneam d a t o Nv Sš R e. S p l y n e z n a š í m o r a v s k é h i s t o r i e a p oi vn ag h. y. V á c l a v N o v o t n ý, v 6 0. l e t e c h ú» e d n í k s. m i n i s t e r s t v a z a h r a n i ƒ n í c h v ' Pcr í a z ve a O S N vn e w Y o r k u, p o z d ' j i z p r a v o d a j s. r o z h l a s u v N S R. V l e t e c h p o l i t i c k ý v ' z e Bnoa r e c h. O d r o k u n0 u c e n á e m i g r a c e v N S R, k d e p r a c o v a l n a vd a c i F r i e d r i-ec bh e r t-s t i f t u n g. V l a d i m í r N o v o t n ý M í s t o p» e d s e d a M N O

13 13/16 I N V E S T I C E A N O V Á V Ý S T A V B A V M O R A V S K Ý C H M S T E C H T» i z a j í m a v é s t a v b y r o d í c í s e v B r n ' A Z T o w e r, n e j v y š š í s t a v b a rve p u b l i c e T e n t o k r á t j s e m p r o r u b r i k u A r c h i t e k t u r a n a M o r a v ' v y b r a l t» i a r c h i t e k t o n i c kzya j í m a v é s t a v b y v z n i k a j í c í v B r n '. J e t o p r v n í o p r a v d o v ý m r a k o d r a p n a M o r a v ' ( td e d m y v y š š í n e ž m ) s e z a j í m a v ý m t v a r e m i t e c h n i c k ý m» e š e n í m A Z T o w e r. D r u h o u j eo d v á ž n á, v e l m i m o d e r n í s t a v b a S o n o c e n t r a. T» e t í j e E d i s o n c e n t r u m, a vp i» te ed lo s tr g a n i c- k é a r c h i t e k t u r y. V š e c h n y t» i s t a v b y j s o u j i ž v r z n ý c h f á z í c h p» í p r a v y a r e a l i zh ar cu e b. á s t a v b a A Z T o w e r u k e k o n c i b» e z n a j i ž s m ' l e š p l h á k m r a k m a j e v r e a l i z a c i n e j d áu l e S. o n o c e n t r a j s o u h o t o v y z á k l a d y, b u d u j í s e p o d z e m n í g a r áa žse t a v b a z a n e d l o u h o z a ƒ n e r s t n a d p o v r c h. E d i s o n m á d ok k o n ƒ e n í n e j d á l V e. s o u ƒ a s n o s t i j e p» i p r a v e n o s t a v e n i š t ' a z a ž á d á n o o s t a v e b n í p o v o l e n í. S a m o t n á s t a v b a b y m ' l a z a ƒ í t z e m n í m i p r a c e m i k o n c e m r o k u. P o b l í ž u l i c e H e r š p i c k á v ƒ á s t i t z v. J i ž n í h o c e n t r a, k d e s e v p o s l e d n í c h l e kt oe nc ch e n t r u j e v ý s t a v b a v ý š k o v ý c h b u d o v, p o k r a ƒ u j í i n t e n z i v n í p r á c e n a n o v é m m r a k o d r a p u s n á z v e m A Z T o w e r. T e n s v o u p l á n o vaý nš ok u o u m n e j e n ž e p» e k o n á s o u ƒ a s n o u n e j v y š š í s t a v b u M o r a v y, 8 5 m v y s o k ý S p i l b e r k T o w e r s tb o j í c í o p o d á l, a l e a s p i r u j e n a n e j v y š š í s t a v b u v r e p u b l i c e. A Z T o w e r b u d e m í t z a j í m a v ý t v a r. A r c h i t e k t i s e s n a ž i l i, a b y s t a v b a p s o b i l a a š p t» í ih tl oe m o r i g i n á l n '. S e s t á v á z e d v o u k v á nd ir c h, ž z j e d e n j e v y š š í a d r u h ý j e r z n ' d e f o r m o v a n ý, m e z i n ' j e v l o ž e n t u b u s s e s c h o d i š t ' m a v ý t a h o v ý m i š a c h t a m i C. e l á s t a v b a p s o b í, j a ko k d y ž k a s k á d o v i t s ' t o u p á v z h r u. tko m u p» i s p í v á fkatseárd á a, b u d e p o k r y t a g l a z o v a nr ý mz i n o b a r e v n ý m i k e r a m i c k ý m i d e s k a m i. I n v e s t o r e m s t a v b y z a v í c e n e ž m i l i o n k o r u n j e s p o l e ƒ n o s t A Z P r o p e r i t y. A r c h i t e k t o n i c k ý n á v r h j e o d k a n c e l á» e B u r i a n a K» i v i n k a a g e n e r á l n í m d o d a v a t e l e m d í l a j e a k c i o v á s p o l e ƒ n o s t P S J. N a h o» e : S t a v b a A Z T o w e r k e k o n c i b» e z n a

14 14/16 B u d o v a j e n a v r ž e n a t a k b, y s p o t» e b o v a l a c o n e j m é n ' e n e r g i e. T» i c e t i em ne et r go e- v é t i c k é p i l o t y b u d o u d í k y t e p e l n ý m ƒ e r p a d l m v z i m ' j í m a t l ét t e' po lc o h l a z vo v a t. U n i k á t n í j e t a k é k o m b i n a c e p» i r o z e n é h o a n u c e n é h o v ' t r á n í. C eflao su á dju i žvn ýí t a h o v é š a c h t y n a v í c p o k r y j í f o t olv to a i c k é p a n e l y, k t e r é b y m o h l y s l o u žz id t r o j a ke ol e k t r i c k é e n e r g i e p r o - s p o l e ƒ n é p r o s t o r y b u d o v y. P r o j e k t n a b í d n e n o v ý m m a j i t e l m p» e s 1 7 t i s í c m e t r ƒ t vmearle oƒonbícchho d n í c h, k a n c e l á» s k ý c h a a p a r t m á n o v ý c h p l o c h. N a v r c h o l u s e p» e dvpe o» kelján d' á p í» s t u p n á t e r a s a. V e d v o u p o d z e m n í c h p a t r e c h z a p a r k u j e a u t m. r av k' ožd r a p u o b k l o p u j e z a j í m a v '» e š e n é v s t u p n í t r o j p o d l a ž n í a t r i u m, k t e r é o sbv u' dtel e n é p r o s k l e n ý m s v ' t l í k e m. V a t r i u b u d o u u m í s t ' n y, v e d l e a u t o s a l o n u, dj ae ld šn ío t k y p r o m a l o o b c h o d a s l u ž Ab uy t. a v a u t o s a l o n u b u d o u v y s t a v e n a v e t» e úc rh o v n í c h a n a j e h o k o n c i b u d e p r o s k l e n á o s m i p o d l a ž n í v ' ž, s l o u ž í c í j a k o p o u t a ƒ. S o n o c e n t r u m, v s t u p n í b r á n a d o Ž a b o v» e s k N a r o z h r a n í c e n t r a B r n a a m ' s t s k é ƒ á s t i Ž a b o v» e s k y r o s t ve e ls mt i a mv bo a d e rs n í v z h l e de m a p r a c o v n í m n á z v e m S o n o c e n t r u m. S t a v b a l e ž í n a z j e vd ýn zé n a m n ý c h b r n ' n- s k ý c h t» í d, u l i c i V e v e» í a m ' l a b y s e s t á t r e p r e z e n t a b ƒr na í n, o u v sd to u pvný íš e z m i o v a n é m ' s t s k é ƒ t v r t i. B u d e t v o» i t p» e c h o d o d m o d e r n í t v á» e v e ds lt e a v esbt o j í c í h o P l a t i n i a a k an c e l á» s k é h o k o m p l e x u Š u m a v s k á s v ý š k o v ý m i b u d o v a m i s tnr a n ' c e n t r a k e k l a s i c k é z á s t a v b ' n i ž š í c h n á j e m n ý c h d o m Ž a b o v» e s k. I n v e s t o r e m s t a v b y z a n ' k o l i k s t o v e k m i l i o n k o r u n j e z n á m á h u d e b n í s p o l e ƒ n o s t S O N O R e c o r d s. A u t o r e m a r c h i t e k t o n i c k é h o n á v r h u j' e n sbkrý n a r c h i t e k t F r a n t iššmeékd e k, k t e r ý j i ž v y jp er ko t o v a l n ' k o l i k c e n ' n ý c h s. t a v e b Z ƒ e l n í h o p o h l e d u v l e v o b u d e m í t S o n o c e n t r u m d e v ' t n a d z e m n í c h p o d l a ž í a b u d e s t e j n ' v y s o k é j a k o v e d l e s t o j í c í P l a t i n i u m, p» i ƒ e m ž t o t a j e h o ƒ á s t j e u r ƒ e n a z e j m é n a bk y d l e n í. V b í l é k o u l i u p r o s t» e d s t a v b y b u d e v í c e ú ƒ e l o v ý s á l p r o t» i s t a l i d í. S í b u d e r o z ƒ l e n ' n a n a j e v i š t ', t a n e ƒ n í p a r k e t a h l e d i š t ', k t e r é d o pt» l i n í g a l e r i e. N a n ' b u d e n a v a z o v a t z á z e m í s á l u a s t r a v o v á n í. H o t e l v p r a v é ƒ á s t i, p o d l e z á m ' r u i n v e s t o r a, b y m m' ílt k a p a c i t u 8 0 l ž e k a r e s t a u r a c e o b s l o u ž i t a ž t» i s t a h o s t. t y» i p o d z e m n í p a t r a S o n o c e n t r a z a b e r o u g a r á ž e s e p a r k o v a c í m i m í s t y. e l n í p o h l e d n a n o Sc oe n t r u m z u l i c e V e v e» í

15 15/16 E d i s o n c e n t r u m n a r o h u K o l i š t ' a C e j l u B r n o s e o d d o b p r v n í r e p u b l i k y p y š n í j e d n o d u c h ý m i p» fíum nkkacm iio n a l i s t i c k ý c h s t a v e b m e z i n á r o d n í h o v ' h l a s u a v ' t š i n a b r n ' n s k ý c h a r cpho irte evkot l u ƒ n í d o b y n a t e n t o o d k a z n a v á z a l a. N o v á a vs bt a E d i s o n c e n t r a n a r o h u K o l i šc t e' j l u a b u d e m í t o b l ý p l á š Š z e s k l e n ' n ý c h t r o j ú h e l n í k a m á s e s t á t p» í k l a d eo m r g annoivcé k é a r c h i t e k t u r y. O s m i a ž d e v í t i p o d l a ž n í d m p o ƒ í t á s e ƒ t y» m i s t y p a r km oí vs at cy í m pi o d z e m í, o b c h o d n í m i p a s á ž e m i, a d m i n i s t r a t imvi n íp l o c h a m i i b y d l e n í m. I n v e s t o r e m s t a v b y z a v í c e n e ž m i l i a r d u k o r u n j e h o l a n d s k á f i r m a C e r e I n v e s t. A u t o r e m n á v r h u I n g. a r c h. D a v i d T i t z z e s p o l e ƒ n o s t i A r c h " ihc o un s es n. kr a., o. j a k b y ld m n o v i n á» i p o j m e n o v á n, ýsm v t v a r e m v y p l n í n ' k o lpiakr c e ls o u s e d í c í c h s r u š n ý m m ' s t s k ý m o k r u h e m. J e j í n e j d e l š í ƒ á s t s e p o v i n e noa d Kk o» li žš ot vi a t k y s C e j l e m s m ' r e m k h l a v n í m u n á d r a ž í. Z a d n í ƒ á s t b u d o v y s e s t o ƒ í d o z hp r ua bv aé h o ú h l u a v y t v o» í n o v ý j e d n ho ý d u d c m, k t e r ý a r c h i t e k t i n a v r h l i v p r ou l ui c e i nv al h k á. e l o s t a v b y p» i p o m í n á z p o h l e d u o d D o m u u m ' n í ž á r o v k u P o d o b n ' s e h o u s e n k a o p» e i o d m n a K o l i š t i, z e k t e r é h o p o v e d e l á p v» k ea s p ur lo i c i p ' š í a ž n a ú r o v e B e n e š o v y t» í d y. P» i p o h l e d u oud m ' Dnoí m um ' s t a B r n ap» i p o m í n á n á r o ž í E d i s o n c e n t r a ž á r o v k u. T o m á a s o c i o v a t v a z b u n a E d i s o n a e, l e kj te rh áo rž n a p r o z á s o b e n í M a h e n o v a d i v a d l a, p r v n í h o z c e l a e l e k t r i f i k o v a n é h o v d i Ev va rd ol p a ', s t á v a l a n e d a l e k o. P» e v a ž u j í c í u l i ƒ n í ƒ á s t f a s á d y o b j e k t u e nj a e jn a kv or zž a v ' š e n ý p r o s k l e n ý d v o u p l á š Š n a p a r a m e t r i c k é s í t i o c e l o v ý c h p r v k t vto r» oíjcúíhc eh l n í k o v ý r a s t r. V a r i a b i l i t a s k l e n ' n ý c h t a b u l í u m o ž u j e v y t v o» i t o b l é o r g atnviac rky é s t a v b y a s o u ƒ a s n ' r e f l e k t o v a t n a p r o v o z n í p o ž a d a v k y z a f a s á d o u, v ƒ e t n ' v y t í v ná o» ƒe n í c h s v ' t e l n ý c h e f e k t. Z d r o j A r c hiv a u t o r a w w w. s k y s c r a p e r c i t y. c o m I n g. J a r o s l a v K r á b e k P» e d s e d a M N O

16 16/16 S E Z N A M A K C Í V R O C E D a t u m k o n á n í N á z e v a k c e T y p P o» a d a t e l 2 8. b» e z e n J a n A m o s K o m e n s k ý V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r a j e 2 1. d u b e n V ý s t u p n a S v a t ý K o ƒp e k M N O O l o m o u c k o 5. k v' t e n V ý l e t d o K oƒpa n ( S K ), d o M i kƒui lc a n a P o h a n o s k M N O P o d s t a r o h o r c i 1 9. k v ' t e n V ý s t u p n a S v a t ý H o s t ý n M N O P» e r o v s k o?. k' vt en J a r n í v y c h á z k a n a B r a d l o M N O U n i ƒ o v s k o 2 6. k v ' t e n S l á v n o sš p r e d k o v vn i t r e ( S) K S l o v e n s k é h n u t i e o b r o d y 2. ƒ e r v e n P u t o v á n í M o r a v o u M N O B l a n s k o M N O M l a d á s a j t n a ƒ e r v e n S l a v n o s t i ' ms t a Š u m p e r ka M N O S e v e r ( p o d p o r a ) ƒ e r v e n C y k l i s t i c k ý v ý " l Pe o t k r á s á c h M o r a v y " M N O O l o m o u c k o 1 6. ƒ e r v e n S e t k á n í M o r a v an v e Z l í' n M N O S l o v á c k o-v a l a š s k o 2 3. ƒ e r v e n N á v š t ' v a R a j h r a d u, r o z h l e d n y» ía r op d n í h o p a ru k M N O P o d s t a r o h o r c i ƒ e r v e n L o š t i c k é s l a v n o s t i h u d b y a žt k v a r M N O U n i ƒ o v s k o ( p o d p o r a ) 5. ƒ e r v e n e c S v. C y r i l a M e t o' dj V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r a j e 5. ƒ e r v e n e c N á r o d n í p o uš n a V e l e h rd a M N O S l o v á c k o-v a l a š s k o ( p o d p o r a ) 5. ƒ e r v e n e c C y r i l o m e t o d' j s k á p o uš n a N á k lo M N O B r n ' n s k o ( p o d p o r a )?. ƒ e r v e n ec S e t k á n í M o r a v a n a S l o v á k n a V e l k é J a» vion ' M N O B r n ' n s k o ( p o d p o r a ) 1 5. s r p e n M a l á n a p o l e o n s k á b i t v a v T e l n i c i, r e z e r v a c e Š p i c e M N O P o d s t a r o h o r c i ( p o d p o r a ) 2 5. s r p e n S e t k á n í m o r a v s k ý c h p a t r i o nt a B r a de l M N O U n i ƒ o v s k o ( p o d p o r a ) 1. z á» í P o c h o d k p r a m e n i M o r a v y M N O S e v e r ( p o d p o r a ) 9. z á» í N á v š t ' v a h r o b k y Ž e r o t í n v B l u d o' v M N O S e v e r 1 5. z á» í K a r e l s t a r š í zže e r o t í n a V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r ae j?. z»í á P u t o v á n í H o r á c k e m M N O H o r á c k o?. z»í á D e n z a M o r a v u M o r a v s k á n á r o d n í o b e c 1.» í j e n J o š t L u c e m b u r s k ý V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r ae j?.»íj en V ý s a d b a M o r a v s k o-h o r á c k é a l e j e M N O H o r á c k o ( p o d p o r a )?.»í j en P o c h o d s l o v á c k ý m i v i n o h r a d y M N O B r n ' n s ko 2 8.» í j e n S v. R o s t i s l a v V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r a j e?. l i s t o p a d S v a t o m a r t i n s k é o s l a v y v B l a n s k u M N O B l a n s k o ( p o d p o r a ) 2. p r o s i n e c V ý s t u p n a M o h y l u m í r u, p i e t a k ƒ í v ýb ri ot v y M N O P o d s t a r o h o r c i 3 1. p r o s i n e c M o r a v s k ý S i l v e s t r n a V e l k é J» ia n v' o M N O B r n ' n s ko A k t u á l n í s e z n a m h t t p : / / z a m o r a v u. e u / a k-a c e-u d a l o s t i / S e z n a m j e a k t u á l n í 6. k M ' s t s k á s l a v n t o s Z a h r a n i ƒ n í úƒ a s t M N O M a n i f e s t a c e m o r a v a n s t v í K u l t u r n ' -s p o l eƒ e n s k á a k ce T u r i s t i c k-v o l a s t i' vd n á a k ce V y p r a c o v a l B c. M i c h a l S z y m e c z e k Š é f r e d a k t o r

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

C o r e 4, s p o l. s r. o.

C o r e 4, s p o l. s r. o. e L e a r n i n g o v ý s y s t é m s p o l o é n o s t i S L A P o u ž í v a te s k ý m a n u á l Š T U D E N T C o r e 4, s p o l. r. so. S t r a n a 2 O b s a h 1 Ú V O D 3 2 P O P I S 4 2. 1 R e g

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

š ř Č šť ň ř ž Č Č ř ž š š ď Č Č ť ř ř ž ř ř ž š ř ř ř ř š ř ď š ř š ř ž š š ř š š š š š ď š ď š š ř š ř Ž Á š ř ž ř ů š ř ů ř Ú ř Ú ů ů ň ř ů š ř š Ú ř š ď š š š š ůž ř ň ř ň š š š Č Ú š ž ř ž ř ř š š

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Á Ú š ě ý ň šť ž ě Ž ý ě ě ť ý š ě š Í Í ý Í ě ž ý ž š ý Í ý ý š ď š š ž š š š ě ý š ě š š Í š ň ď š ě ě Í š ě Í ď š ě ý ž š ě ý ý ý ě ů ů ů ý ě ů ž ý ě ě ý ů ý ů ý ý Í š š ě ů š ě ě š ě Ú š ě ýš ě ě ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ó ÝšÉč ó Áč š ó š č ň ž š ó ř č č ř č š č ř č ř ř Ť ó š Ž Ú č č š ž ř ó ř ž Ž Ó žň Ť Ž č č Ý š ž ž ř č š š Ž ř Ž Ú ú ž ř ž č ž č š ř ž ú ó ř š ů ž č ó ú ž ž Á ň š ř ů ú Ž č ř ů Ž č ž ř ů ó Ú É ž š č ř

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě

řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ř ý čí ý řá š á š č ř ř š á ř ě í í á ř ě é á á á ě í ě á á č ě Ú š í ú ý ě í á á ř áš ý á ř ě ě ú é íž Íé é ě ší š é í é é ý ř ř Ú é ř š žíš š ů í š ě é í š ě ě ě ř á š Žíš á á í ž č é á é í ž ň š ř ě

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í

Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í á á á ě ě ý ů ě ě Žť í Ž é Ě ý ň é Ť í Á Ž ř Í ě í ě í ě ď š ě í í í í š ť ž áů ě á í í ě í ý ž ě ě š š ě á á í ž ú ší ůí á áť é í é č ří ě ž ě ě č í íž ší ě á á Í ř Í ě ř č ě á š Íá Í á ú Í š á ř é í

Více

Č š ý č ČŠ Č í í š Í íš ř š č ří ě Ž č Ž č Ž č ó Ú ř Ú ř ě č íč í í ě ý ů ě í é ř š í Á č ř š í í í ř í šší é é ě í š ý ě í ě ší ř ů š í í ě ý ů ě ří š ý š í ě š í í í ě íš í ě ů ř ý ě í Š é í í ě í ě

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identický s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. á Í Ý Í Í ů ýš ž ž ž ý á Č á č ě úč ář č Tento dokument je

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě

ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý ě ř á ž ď á é á ě ě ř á á ýě ý ří ě š é ě Í ěá ť ž ř šř Á ý ř ú ý é ě ě č é ě ř á ú á á ť Í á ě ú á áč ří ěř á é ý Í ř á ž é ž é á ž ň ěá ť á é á é ě ř Í ě é á ý ý ý ř ě é ř é ř ě á Í ž ě é č é é ý š ř ú Í á é ě ě ý ů ř á č á ž á č ěá č é č á ž ř ž ě ěá é é á ě ě ú Í ř Ť á é á ě ž š ž ě č ě ř é ý

Více

č é č ř č

č é č ř č Á č ř č Á Á Ň Á č é č ř č Á Ů Ě Í Ý Ř Í Ě É Á Č Ň Í Í Š Á Í Á Ů Ž ČÁ Č ÉÚ Á Í Á Ů É Á Í Ž É Ř ý š ž ř é š ř é ř č é ř é Č é ě ý é ý ú ě š é ý ř é Á ý č ů ú č ř ě ó Á ú č ě ě ů ý ú ů š č é Á ř č ě ř ý č

Více

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě

č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę Ę ě ě é ý ý ý ľ ů é ý ý é č ě ě ý ý ú č ř š ľ ů ě ý ů ů ě ř šľ Ť ý ý ť ř č é ý ů ř ý đ ů ě ąę ą é ě Ě ľ ÁŠ ČÍ Í Ř ľ ć ř Éľľ č ř ľü ř Ť ú ř ž ý ř é ô ś Ť č Ż ř ź č é Ę č ŕ ú ľ č ź č ž ě ř ě ů Í é ěř é ě ý ý ý č Ż é Ť ěř ů ě ž Úř ě ř č ę ý úč ý ě č ř š ř Ę ů ě ę ě š ý ý ý ě é é ěľ é ř Ť ý ľ Ę

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

úý é Ú ú ř Č š ď ýúř é ú ř ř Š ý č ř ě Í ě š ř ů ř č ú ř é ě č éř Í ě ě š ř ů ě Í ř ř ě ý č ě é Úř úř č ý úř ě úí č ě ř Ř ř ú ě š ř Ž ř ě š č Ž š é ý é ř ě ří Í ě ý Í ř č é ě ě ú č ě ř ě ě ý ř ú ě š ř

Více

Š Í ÚŘÁ Á Ě Ú Č ř Í á ě á úř ěš úř Úřá á č č ď á ě Ý úř Š ýí éý Í ť Í ď Ř Á ÁŠ Ú Í ý ýá čá á ě úř úř ř š ý Š Í č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř Ž á žá á Í ýě ř á ě á Č á č á ě é š č é á á á ě á Í č řá ú

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

ď ň Á Ř Č É ř ě ř Ú Č č ě Ž ě ř ě ň ň ř ů ň Ž ě ň š Ň ě ř ř ř č Ž Ž č ř ř ň Ž ň ň ž Í ě š ř ř Č ř š Í ř Ž ó ř ě ů ž ň ř Č ě ř ř Í č ň ů č ř Í ů ů ě ň ů ů ě ň Á Á ů ů ě ň č Ž č ň ů č Ž ň ú Ž ň Ň ň Ž č š

Více

Í ř Á ě ř é ř š ř ř ž ď ě Š ž ř ř ý ř ř é ř ě ě Ú ř žž ř ší ě š š šš š Ť š š ř Ú ě ý ě É Í Í š ř ý ř ý ž š ěš é é šš š ě ř ů ý š š ě é ř ě é ě ě ž ý é é ý ě ěř ý ěř ž ě ž ž ý ě ř ě é é é š ř ž šš ě š ř

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

É ú ž ž č ž ů ý ů ř ů ý ň ú ň č ůč Ž ř č ý ů Í ý č Ž ř č ř č ší ý ů ř š š ů ř Ž š ů č č ň Í ý ř š š č Ž š š ý č Ž č š ú Ž ř Š Ž Í ů ř č š č č ůč Ž ř Í č č ý Í ř ý č š Ž Š š Ž ř č Í ý úč ý ý ř š ý š ř Ž

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

Ř Á č Ř Á Í Á Č ó ř ý é ýš ý é é šó ý ž ň Á ý Ž Ě Ě Ř Ř ó Í ř é Ž ó ř Ř Č Ý Č ó ú Ř Č Ř Č Á Č Ů Ě Í Á Č ř ó ř č Ů Í Á Č Í Ě Í Í Í Ě Í Ň Í Í Ř Č Ě Í Ě Á Í šť Č Ě Í Ů Á Ř ň Í Ů Ě Í ó ř Ř Š Ů Í Á Ů Ě É Č

Více

é á í ů ů ů ů ž š áž š í ě ě ěž Ž ěž é ě č ě Ří í ří ý á ď ě Í Ý ó í řá á í é í é é ň č č á ň í é ý á ř ě č á ě š ř á é ďá ř ř á ý š á í ý ří ý Ž ď ř ě ý ů ží ě ú ě ú ů ř í Íá í í ú é í š ř ě ř ě á ř úř

Více

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á

č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á ďť č á ž á ž ý ý Ú ď ě é ř ářž ž ý ř ůž ř š á ů ž é á é ř ť á ě á ž É ř á é ř ť éž ě é é ě ů ě č é ě á é éř ý ě ě š ý š ř é ě š š á ě šá á é á ň é á ž á é ž š ý ř ášý ě ý ů é é á é ěž ř ý á š ů ž ě š š

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Š Ž č ů ť š ž ý ů ě ě ý š ě Ň ě ý Ó ě č š ý č ě é é š é é š š ě ě ž ž é ě ěš ě é ě ž š ě é ě éš ě ž ý š š č ú ž ě š ý š š ě ě ž š ě š š é š ě ů š č é ž ž ýž é č é ž š ě é ý ě ž Ž ě ě č č č ň é é č ý ě

Více

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě

íž í ě é á ří ž í é á í í éž š ě ž ě ú í í íší ří í á ý ě áší ě í ě čá í ě š é é í áš í á č é čá ří ď ďí ř á š ř á ř ě ě ž ý ě íší ě ě žáďá ž á í ž ě š áš ř é ř ě ý ě ě é ý ářů š í ů ý Ú á á ří č á í ě á ě ř ě í ř ý ě í žá á é ř ří á ěř í žá č š ě é ě ě ř ář é á Šú é č á ý í ž ř ě ý ě ší á ý í ží á ě ý ě í ď íč é ě ř á í ě á í ě ří č ý é ý é ě é í á

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á

í ň š ř ú í í ář á í ář ě ě í é é ě é í í ě ě é á é ř í á í ášé ů ž é á á í ě í á ě á ž ě ř é á ý ž í čá á ý í á í é é á ý ě č č ý á á í áš ě é é ě á ÚČ É ŘÍ Ě Č Í Č Í Í čá í ř á ý í í á ě ě š é á í á ž é é ě í ří ě ě á í č ž é í á ř íč ů ě á í ě ě ší ý č í í ý í ů í á ý ý í č í ů čá í á ý í í ě í í í ě ř č í ř í á í é ě ě ě ěž ř í š ě á ě í í é ář

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Ž č éří š é š ří í č ó Ž ří š é š ó Ě Ě É Ě Ě ě š čů čů ó ý ů í č ó š ý ó ě ó í Ž ě ó í ř čí Ú á č é ó č éš é č ě ž ó í íš ó ó ý ó ý č ó ě Ť ý ě íř í ě č č ó ý é ů ó é ó á í ě Ť ó ó í ě ý ý ó í íč ó ó

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

š ň Ú é ě ť Ě ě ř Ě ť ě š ř š ě Ě č Í ú š ě ěť ř ý é ř ů č ž ť ý ý Í é ě é ř Ě Í ť ě ě č ť ý ů ž ě ž ř ž ě ů ž Í č ě ý ý ě é č é ť ě ú ř Ě ř ě ů č ř ě ž ě ě š Ě ž ě ě ž ý ěř ž ů ú ě ó Á č ť é ě ť ó é

Více

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í

ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é ř Á ĚŽ Í ý á á é ěž ď á ď ý ář ď ěž ÁŘ ď é ď é áď ď č č ď Ř ý á č ý Í č Í Výkonný výbor Ceské boxerské asociace schválil dne 13. července 20.10 Techniclc{ a soutěžn pravidla účinnó aď 3a. kdng' 2010 ď ů ů ů ř ů ěž ř á ĚŽÍ áů ď ó ů š é áž ď á á ď á é á é ů ď ěží ď á ěž ď ó é

Více

Í š Č é ý ý č Š č ůš é ž ř ř ř ů ř ý ř č é š ď ž Ž ř úř é š ř š ý ú ů ů č é Ž š š š é é č š Š é é š ř éř š š ý š é š ř š š é é č ů ď ž Í ž ů šů ů š é

Í š Č é ý ý č Š č ůš é ž ř ř ř ů ř ý ř č é š ď ž Ž ř úř é š ř š ý ú ů ů č é Ž š š š é é č š Š é é š ř éř š š ý š é š ř š š é é č ů ď ž Í ž ů šů ů š é Š é š ř ůč é ř ý č ř ý ř ů ž š č é é ý č ý ř š ů ýž ý š ř é é ý ý ů ý ž ř ů ý ř ů é ř ď ú é é Í ň é ó ů ř ý ž č é č é Á Í É Š Ž é ř ř š é ř ř é ř ž ý řů č Í š ý ý ý ř é é ž é é č é č ú ů ů é é é ý ůč é

Více

ť Ý ů ž ž Č ž š ě ů ě ť ž ě ě ě ž ě ě ž ž ž ě ě ě ž ž ě ě ž ě ě ž ě ě ň ž ž ž ň ě š ě ě ěš ž š ž š ě ň ž ě š ž ě ň ě ě ž Ň š ó ž ě ěš ě ě ě ž Č š Á Č ě ž ě ě ě š Ú ť ě Ý ť ť Ž ě ě ě š ě Č ž Č š ě ž ž

Více

ý Ť Ú ř ť š ě é ě é ě ě ř ž ý ř ý ý š ý á ý ě Í š ť Ú ř ě Ó Ž ý ý ě ě ř ř Ó Ó ů ř ě ů ř ě č č Ó é ř č Í ě Í ř ř ě Ó č ě Ó Ó Ž é č ř ý ě é Ó Ó š ů Í Ž ř Ž é ý Ž é ě Ž é ř š ě ý Ó ě Ó é Ž é řó Ž Ý ě ě ěž

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů

é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č ó Č ř á ý ž ý áš Č á ř ť é ý á á úř Š á ď á é ř ř á ýč é ř ý ů ýč é ú á ř á ý ř ý č č ý á č ř ý á ů š ř ů Ý ÚŘ Í ž š á Í Č ž á č š á č é á á ď á č Í á á á á á á žá á é á á á é Í á é žá ž á á á áš á á á á á áš č á á á Í Í č Í é č á Í é š é ž é š é š Í é š é á á é é ž ý á ž é é ž ř ý é ž Í ř ř ů ď ř é ď áš č

Více

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž

š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ě áňí š í í š ó ý ř Č é ó ěí í č é Č ý í áš ěě ý ý ú í ý ů ý ý ě á ý ď í ž ž á č í á ž ř é í í í ě í í ý á í ý ě á é ř š á ý š í é ů č ú ě ý í ř í í ř í Í ž ý ý ý ě ší í í ý ě í ěč ý ů ží í í ří í ů ř

Více

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é

í š ž í í í š č ě é áž ž ě ě ý š ý á ž ž í í á á ů ě ě Š á á č á áž é á č á á č á í ř ý é é š ě š ě á á á ó é ě í ě í ž č ž čí í í á í ř č ý ý á í č é ÁŇ Š Á ů čí á Š á á ě ů ž í č é á í čá í í í é í ě í é í á í ž ě ě ř ě č é á í ý ř áš í á í é ě ší ý ř Š á ě ě é é ší č í ří Ž Ž é ř á í ý ý á í ě ř ě č í Š á úč č í í é č í á Š á í í á í í é ě é ř é é

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Ě ř ň

Ě ř ň ď Ě ř ň Á Ě Ě É Á Ř Ě Š č Á Ú č Č Ú Č Č Á Á Ý č Ť Ó Ú Ď ú Ť č Ž Á š Ěč Ó Ť ň ú Ť ž š č Á š č Ť ů č Ý ď Ý Ž č š š Ž ž Ť Ž É É č š Áž š š ž Ó Ž Ý Ž Ž Ó č É Ý Ý Ý č Ť Ó Ď Ý Ý Ď Ě Ď Ž Ý č Ý ů ň č ž Ó ž Ť č

Více

í Ť Ř š í í ů á í ú ť á ý á á áš í ý í ý ů í í á í á ů á ů áž í č é í é é ó č Ž š á Š á á š Ž č é í ť ý í Ží á ší á Ž í š ý á í á í ú í ý é á í í ů č ý á í ůá á á í Ž á ý é í č ý ů í ší ý á ů ý ů í č á

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

ů ý é š ž ý ě ř ý ý ý Š Ž ú Č ě Í Ž ř Ž ů Ž é č ř ě ř é ř č č š é ů š é é ě ř Ž ý š ě ř é ě ě é é ě Ž ý ř ř č éí Ž ý ů š ý é č ř ě ř é ř ý ů ě ě č ý Ž ř ý ň ý Í ý ř Ž é ě é Ž é ý ý ě ý š ě Ž ů Ž ř š ů

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á

ř í ú í ě ě é á í č ěž š ě ř á í ě ú í ž ř í ž č ě č ú í č ě č ě í č č á í í ří í á í ě á é é ě í á í á č é í ě á č ě éř š í ě é á í ě ř ů ů é žň í á Ó ě é ě ý á íč á í ě é á í ř ě é ó ž é é á č é ó ě ší íř ář ší í é á é ě ř á č ý ý é á ř ě ř á í í á ě í á í ě š í ř ů ř š ě č í Ž č á ě í á á í ý ý á ý á ý Ž é ší é é ó í í ý ě á í č í ě š é š é é č ě

Více

á ž í žší é í ň í á ě í ý á ů ů ř í á ř é í ť í á é á ů á ě ý úř š ň í ů Ž č é á ů é í á ý č ý Ží á í ý š ý á á ě ý Šť ří í á ý á á á á Ž í žší é í ň í ě í Ž ř í á ří é á Í é ť í á í í ž í ť Ž á ě ž ý

Více

Č Á ý á é í í é ú á ě ž é ř á Ž ě é ř š é ž ý ří ý ž ě ň ě í ř ř í ž ý á ů á é í é í ů ě ě í ž é ů í ěž éú í ú ě ž ů á ě Ž řú ň ň áž ž ě é ě ř éů é í í ž ů ř í í é é í ř é í í í ů í í ř í ž á é Ž Ť é ú

Více

Ť ě ý úř ý š úř é á ý š ě Ú ý Č Ú ý ý š ě Í á ě á úř á á Í Í ě ý úř ý š úř úř ř š ý á č ú á á řá á ě ě š ř ů á á ě žá á č é ú é č ě ř é ý Í ř ý ě é é č á ů á ů á ů ú š á á áš č ě š ú ě ú á ú ř řá ě ě š

Více

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň

Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Ť É Í Ě Č ě Š Í Č Ě ě č ň Í č č č Á Ť č Ť Í ť č Ť č č ě ě ž ě Ť Í ě Ž č ě ě ě ž Ž Í š ť Ď ž č ě ě š Ť ě ě Ě ě š ě ě č Í ž ě ě š Ž šš ž Í Ť Ž ž ě ž Ť Ť ž ď č š ž ž Í Ť š ě Ť ě ž č ď č č ž Í č š Ž Ž Í č

Více

Ý ř ť Ť č ť Ú úč ě éž é ý Ž č ů ý ř ý č ů š ě ý ý é é é ý č ě ě řď é č ů ú é ý ů ý ý ř š ý ř č Í ý ě ž č ů č ý ř ě č é ě ůž ž é é ý ě č ě ě š ř ů éž éž éž Ť ý ý é ž ě ě ě ř é ž é č ě ř š ů ý é ň úč č ý

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

ý ú š š Š ý Í ý ý Ú Í ó Í Í Ž ý ý ť ý Ú ý ž š ů ú ž ž ý ú š ž š ý ý ť ň ý ý ý ŽÍ ý ý š š š ý ů ó Í ž ž ý ý ý ý š ý š ó ý ž š Í ý ý ý ý Ú ý ý ž Í Ž Á Ú ýí ž ý ť ž óš Í ů ň Í Á ú ď ó Í ž ú ď ž Í ž ď ý ž

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

ý é é ý ř é ř Ž ř ó ě é ýš ýš Ž ů é ů é ž ó ř ž ýš ýš ýš Č Č Ž ý ř é ť ř ř ó ý ť ž ó é ř ý é ů ž é ž ýš ř é ů ž ř é ě ž š ř ř ž ž Í ř ú é é ý ú é ů ů é ů ě é ř Íé ž ěř ě ý é ů Ž ěř ř ý ó ů ž é ě Ů é ů

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Č Š é ď Ť č é é ý Č Šý Í Í š č ů čť č ó ť Č Í ýó ú ď ů Č Ť Ť ď ó ť ýó ý é ú ý Í é Ý Í ý ý š ý Ž ý ů Íé š š Í ý ů č ň Ú ý ý Í é ý č ú Š úč č č Í ý ů ď ů Č ó ť ó ó š Ň ý é š é Íé Č š š ó é Š č Š ť š š ýš

Více

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í

é ž ř á á ů á ů é í č č á ř á š á ě ší ý říší ý ý á í ář í ý á í á í š ý ý á č í í í é í ě á áří í á í ší č ý é é ů ý ý í í á í í é í š á í ý ř ě í í Č Á É Í Á Í Ý ý í č é í á á é ý é é é í ý á é ří í í ř ě ž á í á á ř ě ř á č á ší á č á ř ší ě č é š é ě Ž á Ž ě ď š é í ř í á č í í č ž ů é áž á í í á á í ž ů é í á í Č é í š ý á á í é á í ě ž č á ášť

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

Í Č Ý ě ě ř é š Š š ó Í ř ř š š Í ř ř ý ř é ř ě ě Ú ř ž ž ř š Í ě š Šť ý ž Ť ěž š ř ř š ř ú ě ú ý ě Í Á Á Í Ý Ě ŠÁ Ř Ě ŘÍ Á ÚĚ Č Ě Ů Á Á Č Ě Š Ě É Á Á Ř Ě ÁŽ ÚČ Ě ÁŘŮ Ě Š Ř Ř úš ř ř š Í Í Í ř é ř š é ý

Více

ýúř ř č é á č Č ň Í áš á ě ý úř ř č é ř á á Íá Í á á á ě ě ř š ý ď á č é ý Í é ě á á č á řá é ě ď ú řá ě á Íé ě á ě á ý á á ě ý č Ú ď é č á úř ž Í Č á ó É Í á č á ě ě ř ž ý ý ďá Í č á ú č ž é ě ě ě é úř

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě

í ě ž č é čí ý ř ý ě ě í ý ů ř ě í ý ž ě Í é ě ří é ě ý ů ě ě ž ě ý ú é é č Í í í ě é ů ě ý ří ž ý ě ý ě ř ě é ž ž í ž č ě í ž ř č ž ž í ž ě ý ý ě ě ě í ž ěď ž čč ě ž é č ě ř ě ý ž č Í ž ě ě é ž ž ě ě ý č ž č ý ď č íč ř í ž ý ť ě é é ň é í ě ě ží ě ý é ď ď ě é ě ř ž ý ží é ří ž ě ě ý ý ď í ě ě říž í ě ž é é ě é é ě č ř ý ě ě ý č í ě ř č ě é í í ž ě ý

Více

š É š š É ě ě ž ť ť ť ť ť ť é Ě Ž ťé Í ť ě ě ř ěě ě ě ě ě ě

š É š š É ě ě ž ť ť ť ť ť ť é Ě Ž ťé Í ť ě ě ř ěě ě ě ě ě ě Í č š ě Í é ěž é é č é ě č ř é é ý č ý ž ě č ř ý é ú é č ě ý ě ř ř ý é ý é č é é Ž š ý ý ě ř é ě ě ý ě š é ř ě é é ě š ž ů ší š ěř é ě ř ě ž š š É š š É ě ě ž ť ť ť ť ť ť é Ě Ž ťé Í ť ě ě ř ěě ě ě ě ě

Více

ý ů ř š é í ř ň é ř ý ť Í á í ý ý š Í í č ýč ý Í ďí á ý í ý ý é í á ř í č č ýž Ř ŠŤ é í íří ě é é ř é é ří čá é í ř šť ž é í é ří ě ů čí ů í é ří ž ř šé í ř á é é é ř ží ř šť í é š ě á í ě ší ý ří č é

Více

ě ů í ší ú é š ů í í é š ě ě í í Í Í é é ř ž ů é Ž ř í í Ž ř č í í č í š í í í í Ú í ě í ě ů é ň ž ž é Ž é ú ř í í ě š ě ý ý ě í ř ěž ž ř é í é é ř í

ě ů í ší ú é š ů í í é š ě ě í í Í Í é é ř ž ů é Ž ř í í Ž ř č í í č í š í í í í Ú í ě í ě ů é ň ž ž é Ž é ú ř í í ě š ě ý ý ě í ř ěž ž ř é í é é ř í Ý ň Ě řň ř ň ň ř Í Ť Ť Í Í ř ž ť Á Ť ÁŤ Í Í Ř Í Á ž é ý ů Í í šší č čí í é ř í í ů š í ě í ě ří í í ó ó ž ě č é í ó í ú ó é ž č ó í ž ř í é íř ž í í í í í š Í í í í ž í éž š éč č ů Ž í Ý ď ě š ý ů ž Í

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. ěř á ů ě ý ů Á Í Í Č Č ÚČ Í č é ř ěř á ů ě ý ů Í Á Ú ÍČÁ Ě Á É Ú Š Č ý Ř ŘÍ Á ŽÍ Íš Č ý Ř Ř Ř Ž Í Í Ř ŘÍ Š č ý Ř Ů Á ĚŘÍ Č é ř ěř á ů č Ý ů Ú Í ČÁ š ě ř ů ě ý ř é Í áž ě ř č á á á ě é ů ř žš ř ě ů ě é

Více

é ě ě ž é šř é ě ž ý é Ó šř á é ó é č ť ý ý ě ý ů š ř ě ž ů á šř é řó ó č ž úž é ě č ě ř ó ť ě ů é ě ě ě ř ó ů ě ů ě Ř é ř ý ý á ě ů ů é ě ó č š ů é ě

é ě ě ž é šř é ě ž ý é Ó šř á é ó é č ť ý ý ě ý ů š ř ě ž ů á šř é řó ó č ž úž é ě č ě ř ó ť ě ů é ě ě ě ř ó ů ě ů ě Ř é ř ý ý á ě ů ů é ě ó č š ů é ě Ě ÝÚŘ Í ž š č ř Č Ř Á ÁŠ ě ýúř ú ž á úř ě ř ř ě ř ý úč ý ř š ý á č ě ě š ř ů á á á č ú á á řá á á á ěžá á á ě ň á ň Č Í ř á é ě ý úř ň ý ě ř á éžá ř ý ů Íť ž á á á áš č á ě ě á á ě řá á áš ě á á ý ě ň

Více

ú ľž ě ý ú ľž č é š Ř ń Ž č ý ú ž č é š ú Ž ľ č ý ú ž č é š ř č é ě č ľ ě ě Š š řč Č Č ą Č č úč Č Č Č Ę ř é ě é Ž č Úč éž č ý ř ř ě č ř ý é č ú Ž č ý č é ú ż č é š ě é ř š č č é č č é ě č č é é Ž Ž ö č

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

É Á ŠŤ Ý č Ť é Ť č Í š Í é é č Í č č Í č š č ž Í ťč č Ť Ť é Ť Ť é Ť š ž Ť é Ž Ťš ž Í š š č é č č š š Ť č š Í ú šé Ť č č č č š č č č š ř ř š ž ž é Ť Ť Ť Ť Ť š é Ť é Ť Ť Ť ďš š ď é Č ť é ž Č Ť ž č ď š š

Více