1/ číslo, 6. dubna 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/16. 19. číslo, 6. dubna 2012 http://zamoravu.eu/"

Transkript

1 1/16 Ú v o d n í s l o v o š é f r e d a k t o r a V á ž e n í ƒ t e n á» i ƒ a s o p i s u M o r a v s k á o b e c, m á m e z a s e b o u p r v n í ƒ t v r t i n u r o k u N a s t a l t e d y t e n s p r á v n ý ƒ a s p r o v y d á n í p r v n í h o l e t o š n í h o ƒ í s l a ƒ a s o p i s u M o r a v s k é n á r o d o b c e. V p» e d k l á d a n é m ƒ í s l e n a V á s 1 6 ƒ e sk tá r a n, d o u f á m ž, e p» í j e m n é h o ƒ t e n í. C h t ' l b y c h s e o m l u v i t v š e m ƒ t e n á» m, k t e» í s e t ' š i l i n a n o v ý g r a f i c k ý k a b á t. Z m ' n a g r a f i k y n e p r o b ' z ƒ a s o v ý c h d v o d. V š i c h n i t o j i s t ' m o c d o b» e z n á t e, ƒ a s u j e m á l o a p r á c e s t á l e d o s t. C o s e t ý ƒ e o b s a h o v é ƒ á s t i, d r ž í s e v 1 9 p. o» ƒaídsíl o z a b ' h n u t ý c h z v y k l o s t í. M e z i t y p a t» í h l a v n ' i n f o r m o v a t o a k t i v i t á c h v M o r a v s k é n á r o d n í o b c i. D á l e s e m ž e t e d o ƒ í o d o p r a v n í s i t u a c i v P a r d u b i c k é m k r a j i, j e ž n á z o r n ' d o k a z u j e n e s m y s l n o s t k r a j s k é h o z» í z k t e r é n e r e s p e k t u j e d» í v ' j š í z e m sakné i c e h. r R o v n ' ž b y c h r á d u p o z o r n i l n a ž i v o t o p i s J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, j e h o ž v ý r o ƒ í n a r o z e n í j s m e s i v u p l y n u l ý c h d n e c h p» i p o m í n a l i, a n a ƒ l á n e k o M o r a v a n e c h, v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u. J e d n á s e o v e l m i z a j í m a v é ƒ t e J a k o b o n u s j e n a k o n c i ƒ a s o p i sdu e n u vsee z n a m a k c ní a r o k P» e j i p» í j e m n é ƒ t e n í! B c. M i c h a l S z y m e c z e k Š é f r e d a k t o r O B S A H Z I N N O S T I M N O S t r a n a O b ƒ a n s k é s d r u ž e n í Z e m s k á h r a n i c a M g r. O n d»e j M l e j n e k 2 V ý s t u p n a M o h y l u m í r u J i»í M á ca P O S T E H Y, Ú V A H Y A Z A J Í M A V O S T I V ý c h o d o ƒ e s k á d o p r a v a n a M o r a v ' I n g. V o' jcth í ha... 4 M o r a v a n é, v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u s I n g. J a r o s l a v K r á b e k O d k a z R a i m u n d a Š i d l y m o r a v s k é m u d ' j e p i s e c t v í B c. L i b o r Š v á b.. 7 M O R A V S K Á H I S T O R I E J a n A m o s K o m e n s k ý J a r o s l a v S v o z i l N e z n á m á h i s t o r i e V l a d i m í r N o v o t n ý I N V E S T I C E A N O V Á V Ý S T A V B A V M O R A V S K Ý C H M S T E C H T» i z a j í m a v é s t a v b y r o d í c í s Be r n v ' I n g. J a r o s l a v K r á b e k. 1 3 S E Z N A M A K C Í V R O C E B c. M i c h a l S z y m e c z e k. 1 6

2 2/16 Z I N N O S T I M N O L e t á k

3 3/16 V ý s t u p n a M o h y l u m í r u M y, v l a s t e n c i, s d r u ž u j í c v í Ms íe s t n í m s d r u ž e n í M o r a v s k é n á r o d n í o b c e s n á z v e m P o d s t a r o h o r c i a n a š i s y m p a t i z a n t i, j s m e ƒ nu islk i u t ev n' eldi 4. p r o s i n c e V ý s t u p n a M o h y l u m í r u. V ý s t u p s a m o t n ý b y' l n o v á n p a m á t c e c i v i l n í c h ' toí b B i t v y» í t c í s» a ( ), t e d y n a š i m» e pd k m, k t e r ý c h n a n á s l e d k y b i t v o u z ' anv éi hn o h l a d o m o r u a e p i d e m i í, z e m» e l o v b o j e m dƒoe tn é k r a j i' n m n o h e m v í c e n e ž v o j á k p a d l ý c h v b o j i. T o h o d n e n a M o h y l e m í r u p r o' bh l v h o d i n t ƒr na í d i p i e t n í a k t». i Pt é t o» íp l e ž i t o s t i j s m e žpiolli o v k a p l i u v n» i tp a m á t n í k u k yt i c i v m o r a v s k ý c h b a r v á c' h n, o v va n o u v š e m o b' t e m b i t v y. D a l š í v ý z n a m n o u u d á l o s t í b y l o p r o n á s s e t k á n í s b ý v a l ý m s t a r o s t o u o b c e T v a r o ž n á, p a n e m F r a n t i š k e m K o p e c k ý m [1. ] Z a j e h o s t a r o s t o v á n í b y l a o b e c m e z i p r v n í m i, k t e r á s e p» i d a l a k 1. ƒ nríok u i n i c i a t i v y N O M Z a v y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y. P a n K o p e c k ý s e m i m o s v é o bƒ a n s k é z a m ' s t n á n í ' vn u j e i p s a n í. J e h o s p e c i a l i z a c í j e B i t v a u S l a v k o v a. J a k o a u t o r r e g i o n á l n í l i t e r a t u r y m u b y l a v r o c e ' 2l 0e 1n 0 a uc de n a M i r o s l a v a I v a n o v a ', l ouvda n á z a d í l a z o b l a s t i l i t e ry a t fu ar k t u.» i P n a š e m s e t k á n í j s m e z j i s t i l i, ž e p a n K o p» eáctkeý l s kj ý e p a s r d eƒ n ý ƒ l o v ' k a v e l i c e n á s ' šp io l t, k d y ž» i jp a l p o z v á n í n» a í š pt í s e t k á n í P o d s t a r o h, o r c k t e r é s e u s k uƒtn eí n a pƒoá t k u r o k u ' hb e m c e l é n a š í a k c e b y l o n á d h e r nƒ é a s í p o a n á l a d a p» á t e l s k á a v e s e l á '. t i D d o s t a l y p r o d o' pn lí n e n e r g i e s l a d k oou c hpu t i n u a d o s' pl í s v j d e c h "o s v ' ž i l" i p i t í m z m o r a v s k é h o o v o c e. N e z b ý v á n á m, n e' ž k opv oa dt v š e m zƒú a s t- n ' n ý m z a j e j i c h d o c h v i l n o s t a o c h o t u v y r a z i t d o ' tšeirt é ns u e a n a» tí pš t í ƒr no í k. J i» í M á c a P» e d s e d a M N O P o d s t a r o h o r c i K v ' t i n a s v ' n o v á n í m p o l o ž e n á v k a p l i n a M o h y l e m í r u M o r a v š t í v l a s t e n c i n a M o h y l e m í r u 1 h t t p : / / w w w. f r a n t i s e k k o p e c k y. e s t r a n k y. c z /

4 4/16 P O S T E H Y, Ú V A H Y A Z A J Í M A V O S T I V ý c h o d o ƒ e s k á d o p r a v a n a M o r a v ' L o n i v p r o s i n c i b y l n a c e l é m ú az re dm uí b ip c k é h o k r a j e s p u š t ' n i n t e g r o dv oa pn rý a v n í s y s t é m, k t e r ýp» i n e s l v ý r a z n é z m ' n y v e v e» e j n é d o p r a v '. N e m a l ý m z p b ys lo a b e zm a s a ž e n a t a k y m o r a v s k á ƒ á s t k r a j e, k d e d o š l o k z a s t a v e n í o s o b n í d o p r a n v ' y k ohln iekd a nrae g i o n- á l n í c h t r a t í c h. V s e v e r n í ƒ áasstti i osbe l p» e s t a l o j e z d i t z D o l n í HL ai np uk šy o vd io c a z e r v e n é V o d y d o Š t í t. D a l š í m r a z a n t n í m z á s a h e m p a k b y l o r o z e t n" umtaí l oth za v n. á c k ý c h l o k á l, e k " k t e r é s e s e t k á v a l y v C h o r n i c í c h ; d o n e d á v n a ž ek l» eizžnoi vƒantík a p» e d p á r m ' s í c i z c e l -a o s i» e l a a z tí r a tz s t a l y j e n k o n c o v é ú s e k y T e» se kb áo v á M o r a v s k á T» e b o v á, S k a l i c e n a d S v i t a v o u V e l k é O p a t o v i c e a P r o s t ' j o Dv z b e l, k a ž d ý n a ú z e m í j e d n o h o k r a j e. A m e z i S v i t a v a m i a B» e z o v o u n a d S v i t ap v» oe us t a l y j e z d i t o s o b n í v l a k y, z s t a l y p o u z e r y c h l í k y, s e m t a m d o p l n ' n é o s p ' š n ý v l a k. N o v ý z p s o b o r g a n i z a c e d o p r a v y p» i n e s l t a k y u r ƒ i t á p o z i t i v a, jzavkýo š e cn eí l k o v é p o ƒ t u s p o j, d o» a d y o b c í, k a m d» í v e n e j e z d i l o o v í k e n d u n i c, j e dk e a ž dn é y n í d v ' n a p». h o d i n y a u t o b u s P. o h á d k a o v š e m k o n ƒ í, c h c e -l m ei c e s t o v a t p» kersa j s k éh r a n i c e. Z d e d o c h á z í ƒ a s t o k s y s t é m o v ý m n e n á v a z n o s t e m, o r o z d í l n é m t a r i f u a v y št šu í d í žc e n ' n e ž v r á m c i j e d n o h o k r a j e a n i n e m l u v '. D o t ƒ e n é ž e l e z n i ƒ n í ú s e k y

5 5/16 N a v ý l e t n a K r a l i ƒ á k? U ž j e n o m z e S t a r á k u N a t r a t i z D o l nl íi p k y d o H a n u š o v i c j e z d i l o v p o s l e d n í c h l e t e c h u ž jmeán l o n ' k o l i k s p o j z a d e n ; ƒ a s y, k d y t u d y j e z d i l y r y c h l í k y z H r a d c e K r á l o v é d o J e sd eá nv ín ko u, u ž j s o u p r y ƒ. P» e s t o i t ' c h t o p á r m o t o r á ƒ k u t u h r á l o d l e ž i t o u ú l o h u, ž e l etzun riic se t itc u k y v e d e p» i t a žilv ý m p o d h» í m K r a l i c k é h o S n ' ž n í k u a H a n u š o v i c k é v r c h o v i n y a s i t l' z že k op» e-d s t a v i t, j a k s e d a v y t u r i s t t l a ƒ í s k o l e m n e b o l y ž e m i d o a u t o b up sá u r, z ak sv t ál vi k át m '. m T o r a d š i peo dj o u o d j i n u d. N e b o t a k y j i n a m Š i l p e r á c i t o s n a d p» e ž i j ó P a t r n ' n e j m é n' b o l e s t i v o u z t ' c h t o z m ' n j e z k r á c e n í p r o v o z u n a t r a t i L i c h k o v Š t í t y o 8 k m d o M o r a v s k é h o K a r l o v a. Z m ' s t e ƒ k a Š t í t y ( d» í v e Š i l p e r k ), zj na ák mo é h o t a k é m o r a v s k ý K o c o u r k o v, j e t o p» e c e j e n o m n a n á d r a ž í p ' k n ý k u s, n a v í c všeil lk pá e rv á' kt š i n a j e z d í p» e d še ív m n a d r u h o u s t r a n u, d o b l í z k é h o o k r e s n í h o m ' s t a Š u m p v e r rk a e k. r ea a ƒ n í m s t» e d i s k u p» í m o u n á d r a ž í n a j d e m e u ž j e n v z r o s t l é s t r o m y b ýn va a l éd n h ' o b a z é n u. P a r d u b i c k ý m k r a j e m p v o d n ' n a v r h o v a n é u k o n ƒ e n í v l a k v Ku rž á l í k á c h n a š t ' s t í n a r a z i l o n a o d p o r t» ís tí ic o v é h o m ' s t e ƒ k a e r v e n á V o d a, t a k md on te os r á ƒ k y k o n ƒ í v j e h o m í s t n í ƒ á s t i, M o r a v s k é m K a r l o v '. B y l o b y p ' k n é, k d y b y l y s e mp r o t a ž e n y a u t o b u s y, k t e r é d n e s j e z d í m e z i Š u m p e r k e m a Š t í t y, m á t o v š a k z áj se ad de n í h á ƒ e k. I z d e t o t i ž o n ' c h o s m k i l o m e t r p r oh cá z í p» e s k r a j s k o u h r a n i c i. T e n t o v l a k v M u z l o v ' n e s t a v í o v š e m a n i j i n d e m e z i S v i t a v a m i a B» e z o v o u, k d e b y l y p r a k t i c zk ay s tz ar vu uš je ín cy í o s o b n í v l a k y. T e n t o ú s e k v e d e p» e s o c h r a n n é p á s m o v o d n í h o z d r o j e n a d B» es zv oi vt áa v o u, k v l i j e h o o c h r a n ' bv y lma i n u l o s t i z r u š e n a d ' d i n a M u z l o v a d n e s poodcthuádz í v e l k á ƒ á s t v o d y v b r n ' n s k ý c h v o d o v o d e c h. N a t» e c h z a s t á v k á c h, j e d n é S nv a i t ak v r, a j ij e d n é n a k r a j i B» e z o v é a j e d n é v H r a d c i n a d S v i t a v o u, p r o t á h l é d ' d i n ' s e t án h' nkooulciík k i l o m e t r p o d é l t r a t ', pra n t' n i k d y n e n a s t u p o v a l y d a v y l i d í, p» seosu tƒo a sjneá s i t u a c e p o n ' k u d p a r a d o x n í. S p ' š n é v l a k y, k t e r é t u v m i n u l o s t i s t a v ' l y, u ž t u r á dn no e sv e s m ' r u d o B r n a n e s t a v í, a b y m o h l y o t o d é l e s t á t v L e t o v i c í c h n e b o n as d k a Sl vi ic ti a v o u. Z a j í m a v é o v š e m j e, a kž y e v l j e d o u c í r á n o s m ' r e m n a e s k o u T» e b o v o u o d ap o l e d n e z p ' t, s t a v í a s p o v H r a d c i n a d S v i t a v o u. D o j í -l ž di í v š a k o d s u d n ' k d o z a psrm a' críe m n a B r n o, m ž e s e b u z a j e t d o S v i t a v a n e b o s e v y d a t a u t o b u s e m p» e s p uksltié k, a t í c í s e M u z l o v s k é ú d o l í n a v l ae k z o dv o é. B» B a Š a b y z a p l a k a l V z n i k l a j a k o M o r a v s k á z á p a d n í d r á h a, B a Š a t u d y c h t ' l v é s t h l a v n í t rzalsíu n P r a h a Ž i l i n a a n a k o n e c d o p l a t i l a n a t o o, c ižte l a s en a r o z m e z í t» e c h kp r ao j v o. z n a j e d n o t l- i v ý c h v ' t v í c h ž e l e z n i c e b y l u ž v p» e d e š l ý c h g la en ti ez co h v á n o r j e d n o t l i v ý m i k rz av jl iá š Š, t j. v z n i k l y p o m ' r n ' d o b r é n á v a z n o s t i v e S k a l i c i n a d S v i t a v o u, e s kpé r o T s» t e' bj o v é '. ƒ i N i c m é n ' v c e n t r á l n í c h ú s e c í c h k v l i t o m u d o š l o k p r o d l u ž o v á n í p ov be yl t k ý c h ( v e O p a t o v i c í c h, C h o r n i c ía c h M o r a v s k é T» e b o v é zap vr i d l a m i n u t ), d l o u h ý mp» e s t u p n í m ƒ a s m v C h o r n i c í c h m e z i o b ' m a t r a t ' m i ( v n ' k t e r ý c h p» í p a d e hc oh d i n u p )» e a s p o s l é z e t a k é k v y n u c e n ý m p» e s t u p m v e V e l k ý c h O p a t o v i c í c h a M o r at v» se kb éo v é. T a t o o p a t» e n í p o- c h o p i t e l n ' v e d l a k e s n í ž e n é a t r a k t i» ve id t o ' v é sh o ú s e k u ú, b y t k u c e s t u j í c í c h, o m e z o v á n í p o ƒ t u s p o j a ž v r o c2 e0 1 1 k ú p l n é m u z a s t a v e n í o s odbonpí r a v y.

6 6/16 V ú s e k u M o r a v s k á T» e b o v á J e v í ƒ k o d n e s j e z d í a u t o b u s y j e d n a k p o d é l ž e l e z n i ƒ n í t r a t i p» e s C h o r n i c e, j e d n a k p» e s K» e n o v a V e l k é O p a t o v im co e r. a v sa kn é i T v» e b o v é, a n i v e V e l k ý c h O p a t o v i c í c h v š a k n e n a v a z u j í n a v l a k y, c o ž p o v e d e k d a l šcíemsu t u új bí yc tí kc uh v t ' c h t o z b y l ý c h k o n c o v ý c h ú s e c í c h. V s o u ƒ a s n o s t i t a k n e e x i sltiunjke a ž( ákdrnoám ' p á r s p o j s o u k r o m ý c h d o p r a v c j e d o u c í c h p o u z e v e š p i rƒ ak cá oc vh n íp c h d n í ), k t e r á b y p r o j í ž d ' l a c e l ý m ú z e m í m m a l é H a n é ( a n i d v ' l i nnkáy v asz n ý m p» e s t u p e m ). T o v e d e k t o m u, ž e c e s t y j a k o B o s k o v i c e M o r a v s k á T» e b o v á, B r n o M ' s t e ƒ k o T r n á v k a a p o d. j s o u t í m t o u m ' l e s m ' r o v á n y p o d e l š í t r a s e p» e s S v i t a v y, a p o vs et du e p n k é m u p o z v ý r a z n ' n í k r a j s k é h r a n i c e m e z i V e l k ý m i O p a t o v i c e m i a J e v í ƒ k e m, v m í s t ', k t e r é b y m ' l o j i n a k p o t e n c i á l - s t á t s e m i k r e g i o n á l n í m c e n t r e m g e o g r a f i c k y c e l i s t v é M a l é H a n é. N e j h» e o v š e m d o p a d l ú s e k D z b e l C h o r n i c e : v t r a s e b ý v a l é h o ž e l e z n i ƒonjíe h o s p d n e s n e j e z d í v b e c n i c a c e s t a s e t a k z p v o d n í ƒ t v r t h o d i n y p r o d l o u ž i l a n a v í c e n e ž h o a j e š t ' s d v ' m a p» e s t u p y. P» i t o m p o d l e v y j á d» e n í p a n í s t a r o s t k y D z b e l u t a m d o j í ž d ' l y d ' t š k o l, n ' k t e» í t a m m a j í r o d i n y. M í s t o n ' j b y l a z a v e d e n a aiuntkoa b uks o nv iá c e l J e v í ƒ k o, k t e r á s i c e s p o j u j e a s i t» í t i s í c o v á m ' s t e ƒ k a, a vl e ý š e p r o u v el di ed ni ý czh o b c í z n a m e n á j e j í v y u ž i t í n e ú m ' r n o u z a j í ž k u. Z d e b y o v š e m m o h l v l a k t v o» i t p á t e» d o p r a v y, s i c e z d e j š í t r a t ' n e o p l ý v a j í z á v r a t r y c h l o s t í, a l e v z h l e d e m s t ka ev u z d e j š í c h s i l n i c j e s t á l e r y c h l e j š í n e ž a u t o b u s, p o k u d b y o v š n e d o c h á z e l o k e z b y t e ƒ n ý m p r o s t o j m. N u t n o u p o d m í n k o u p r o t o t o b y o v š e m b y l o, a b y d o p r a v a b y l a o r g a n i z o v á n a v r á m c i u c e l e n ý c h o b l a s t í, k t e r é o d p o v í d a j í r e g i o n á l n í s í d s t r u k t u» e, n i i k o ul m ' l e v y t v o» e n ý m c e l k m, j a k ý m i j s o u s o u ƒ a s n é k r a j e. Z d r o j e w w w. c d. c z w w w. o r e d o. c z w w w. i d s j m k. c z M o r a v a n é, v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u s I n g. V o j t ' c h í h a M í s t o p» e d s e d a M N O J i ž m n o h o k r á t b y l a n a M o r a v s k o u n á r o d n í o b e c s m '» o v á n a o t á z k a, zm do a r a jv s-m e š t í n a c i o n a l i s t é. O d p o v í d á m e v ž d y s t e j n ', j s m e v l a s t e n c i a n a c i o n a l i s m u s o d m í t á m e j a n e h u m á n n í, p» e k o n a n ý r e l i k t m i n u l o s t i. P» e s t o s e o t á z k a s t á l e v r a c í. V y p l ý v á t o z n e j a s m e z i p o j m y v l a s t e n e c t v í a n a c i o n a l i s m u s u v ' t š i n y o b y v a t e l s t vr a o. l i V he rl ka oj ue v š e o b e c n á n e z n a l o s t r o z d í l u m e z i p o j e t í m d o p o s u d n e j r o z š í» e n ' j š í h o n o v o d o b é h -e o tjn ai zc yk ké oh v o ' n á r o d a 1 9. a 2 0. s t o l e t í a m o d e r n í m p o j e t í m k u l t u r n í h o n á r o d a s o u ƒ a s n o s t i. P o k u s m e s v e z k r a t c e p» i b l í ž i t t u t o p r o b l e m a t i k u a o b j a s n i t n í n a vš le a sc th eá np eá c t v í. V l a s t e n e c t v í j e b ' ž n o u v l a s t n o s t í l i d s k é h o r o d u j i ž o d p rn a' dm á v zn a k. ó dj oe v ávn p» i r o z e n ý v z t a h ƒ l o v ' k a k e s v é m u r o d i š t i, z e m i, k u l t u» e a t r a d i c í m i u r ƒ i t á p o t» e b a o c h r a n y. V l a s t e n e c t v í b y l o a s t á l e j e v n í m á n o j a k o pc oe zn i' tn iá v nví l aas t n o s t. N a c i o -n a l i s m u s j e j e h o n o v o d o b o u f o r m o u, k t e r á s e o d k o n c e 1 8. s t o l e t í p o s t u p n ' r o z š í» i l a p o c E v r o p '. E x i s t e n c e n a c i o n a l i s m u j e p l n ' o d v i s l á o d e x i s t e n c e a p r o s a z e n í s e n o v é h o p o n á r o d a, j e h o ž v n ' j š í m r o z l i š o v a c í m z n a k e m s e t sn ti ac li at a a n á r o d n í j a z y k. N a c i o n a l i s m u s s e s t a l f e n o m é n e m 1 9. s t o l e t í a u m o ž n i l v y t v o» e n í n o v o d o b ý c h e v r o p s k ý c h n á r-o d a n á r o d n í c h s t á t s t o l e t í d v a c á t é h o. J i ž f r a n c o u z s k á r e v o l u c e p r o k á z a l a o h r o m n o u m o b i l i z a ƒ n í s t é t o n á r o d n í m y š l e n k y a n a c i o n a l i sk mt u e, r é n á s l e d n ' z c e l a z m ' n i l y p o l i t i c k o u i k u l t u r n í m a p u E v r o p y.

7 7/16 S k r y t ý m p r o b l é m e m a h r o z b o u n a c i o n a l i s m u j e v š a k v n ' j š í d e f i n o v á n í z n a k n á r o d a, p» e d e v š í m n a z á k l a d ' e t n i c i t y a j a z y k a. T e d y n e g a t i v n í m v y m e z e n" t í m ' c h s e d roud h ý c. h " N a c i o n a l i s m u s t a k vs o b ', j a k o K a i n o v o z n a m e n í, u k r ý v á z á r o d k y x e n o f o b i e a r a s i s m u. J e z n á m o u, i k d y ž m á l o u v á d ' n o u s k u t e ƒ n o s t í, ž e v ' t š i n a ƒ e s k ý c h o b r o z e n c b y l i a n t i s e m i t c o ž v d o b ' b o u» l i v é h o n a c i o n a l i s m u b y l o z c e l a b ' ž n é. J s o u v š a k d a l e k o h o r š í p» í k l a d y. K a a ž v e d e yvh r a n ' n ý n a c i o n a l i s m u s, d o s t a t e ƒ n ' u k á z a l a z r d n á p r a x e n ' m" en cá kr éo hd o n í h o s o c i a l i s m. u " J e š t ' h o r š í m b y l o» á d ' n í l i t e v s k ý c h n a c i o n á l n í c h b o j v e k n a ú z e m-í L i t v y, o b s z e n é n ' m e c k ý m v o j s k e m. N e d á v n é b a l k á n s k é v á l k y z n o v u p r o k á z a l y, ƒ e h o j e v y h r a n ' n ý n a c i o na l i s m u s s c h o p e n. O d k o n c e d r u h é s v ' t o v é v á l k y v e d l a t a t o n e g a t i v a k p o s t u p n é m u o d m í t á -n í n a c i o n a l i s m u v y s p ' l o u E v r o p o u. S o u ƒ a s n ý m o d e r n í s t á t s t o j í n a p r i n c i p e c h o b ƒ a n s k é s p o l e ƒ n o s t N o s i t e l e m s t á t n o s t i j i ž n e n í e t n i c k ý j a z y k o v ý n á r o d, a l e kn ý á r so ld o žp eo nl ý i t iz c o b ƒ a n s t á t u, k t e r é s p o j u j e j e d n o t a h o d n o t a c í l. T y t o o b ƒ a n s k é s p o l e ƒ n o s t i a s t á t y j s o u i t v o» e n y n á r o d y s e s v ý m v l a s t e n e c t v í m. J e j i c h p» í s l u š n í c i s i v š a k s v o j i n á r o d n o s t d e f s a m i, p» i h l á š e n í m s e k h o d n o t á m, k u l t u» e a t r andéi hco í m n ádra o d a. M o d e r n í p o j e t í k u- l t u r n í h o n á r o d a s t o j í c í n a p o z i t i v n í m s e p» i hu lr რši et ný í m kh o d n o t á m, j e j i s t ' h u m á n n ' j š í n e ž n a c i o n á l n í v y m e z o v á n í s e v ƒ i d r u h ý m. P» e c h o d o d n o v o d o b ý c h, -e j at zn yi kc ok v ý ' c h n á r o d k m o d e r n í m k u l t u r n í m n á r o d m n e n í j e d n oorváýzm a k t e m, a l e d l o u h o d o b ý m p r o c e s e m. P» e s t o ž e v ' t š i n a e v r o p s k ý c h s t á t j e d l e ú s t a v o b ƒ a n s k ý m i s p o l e ƒ n o s t m i, n a c i o n a l i s m u j a z y k o v '-e t n i c k ý c h n á r o d n e n í z d a l e k a m i n u l o s t í. S o u ƒ a s n í m o d e r n í M o r a v a n é d e f i n u j í s v j n á r o d s d í l e n í m a o b h a j o b o u s p o l e ƒ n ý c h h o d n o t. M e z i n ' p a t» í l á s k a k M o r a v ', o c h r a n a j e j í h i s t o r i e, k u l t u r y a t r a d i c. M o r a v l a s t e n e c t v í s e n e v y m e z u j e v ƒ i d r u h ý m. N e u r ƒ u j e, k d o m ž e b ý t M o r a v a n e m a k d o j i ž n e, j e o t e v» e n é a p o z i t i v n í. N e n í a n i m o r a v s k o u v a r i a n t o u ƒ e s k é h o n á r o d o v et ce tr vi- í, c h a r a k z o v a n é h o p o k l e s l ý m h e s l e m ": K d o n e s k á ƒ e, n e n í. e ca h " j i ž v b e c n e n í o b d o b o u v ý k» i k e x t r é m i s t i c k ý c h s k u p i" n : e c h y, e c h. m " B ý t m o r a v s k ý m v l a s t e n c e m z n a m e n á, p r o s v o u z e m i n ' c o p o z i t i v n í h o v y k o n á v a t, v k u l t u» e, e k o n o m i c e n e b o p o l i t i c e. h on de un jí í ca í n i r o z j a k m n o h o, d l e ž i t é j e p o s t a v i t s e z a s v o u z e m i a v l a s t v ž d y, k d y ž j e t o t» e b a. D n p» i h l á š e n í m s e k m o r a v s k é n á r o d n o s t i, z í t r a v y v ' š e n í m m o r a v s k é v l a j k y v e s v á t e ƒ n í d n a p o z í t» í s p r á v n o u v o l b o u t o h o, k d o p r o M o r a v u z a j i s t í l e p š í. b u d o u c n o s t O d k a z R a i m u n d a Š i d l y m o r a v s k é m u d ' j e p i s e c t v í I n g. J a r o s l a v K r á b e k P» e d s e d a M N O H r a n i c k é n o v i n y P E H L E D p» i n e s l y 1. b» e z n a z p r á v u o ú m r t í R a i m u n d a Š i d l y, k t e r ý z e m» e l 2 7 ú. n o r a v e v ' k u 8 5 l e t. Ž e V á m t o j m é n o n i c n e» í k á? T a k p r o s í m p o z o r n ' ƒ t ' t e n á s l e d u j í c í» á d k y. J m e n o v a n ý s e n a r o sd ri pl n a v H r a n i c í c h n a M o r apv o' c. h á - z e l zr o d i n y o b c h o d n í k s e s u k n e m, k t e r é d o v á ž e l i a ž d o V í d n '. R a i m p u n sd o bš i l d l jo a k o a d v o k á t n í s o l i c i t á t o r v r z n ý c h a d v o k á t n í c h k a n c e l á» í c h v OKlr oomm o' u» cíi ž i a, ar o k u s e n a t r v a l o u s a d i l v H r a n i c í c h, k d e a k t i v n ' z p a s st ou bp i l t e lv s t vnu e b o p» i s p r á v ' h» b i t o v a. M e z i j e h o n e j o b l í b e n ' j š í ƒ i n n o s tv i ƒ eplaa t»» sitlvoí a s a d a» s t v í. J a k o v ' r n ý s y n s v é z e m ' t r p c e s n á š e l o k o l n o s t, ž e d ' j i n y M o r a v y n et ja sk o u d o s u d p r o z k o u m á n y j a k o m i n u l o s t e c h, p r o t o ž e M o r a v a n é m a j í j e n d ' j i n y s e Bp es da on u é d r. D u d í k e m, k t e r é j s o u ú p l n ' r o z e b r á n y, t u d í ž m o r a v s k é m u l i d u v c e l k u nse az hn aá jm í y, j ean d o v y m» e n í P» e m y s l o v c.

8 8/16 S á m P a l a c k ý u v á d í p r ý v p» e d m l u pv r' v nk í m u v y d á n í s v ý c h jd i' n z r o k u , ž e m u j i ž p» e d l e t y b y l a o d a t a m o ž n o s t p o z n a d t ', j ejpa iksé n é p r a m e n y M o r a v a v e s v é m l n ' c h o v á, a p r o t o s e s t a l o, ž e M o r a v a d p '» ji iš nl áa c h v z k r á t kta o. m u c h t ' l R a i m u n d Š i d l o a-l e s p o ƒ á s t e ƒ n ' p o m o c i z» í z e n í m j a k é"f h o sn i d u kv y š e t» e n íd ' j i n z e m ' M o r a v s k é a k l e v n é m u j i c h v y d á n í t i s k ", e ma b y k a ž d ý M o r a v a nz n a l d ' j i n y r o d n é z e m '. K t o m u ú ƒ e l u s e m ' l u s t a n o v i t "M o r a v s k ý h i s t o r i c k ý s " p osl e skí d l e m v B r n '"j, e h o ž ƒ l e n o v é m o h o u b ý t j e n r o z e n í M o r a v a n é, t u t o u ž š í v l a s t sm vo or u a, v u, u p» í m n ' m i l u j í". c ís p o l e k s i m ' l z v o l i t v ý k o n n ý v ý b o r, k t e r ý p o v e d e s p r á v u f o n d o v é h o j m ' n í a v z d á ú p l n ' r o z e b r a n é D u d í k o v y D ' j i n y M o r a v y, a t o v e z n ' n í p r v n í hƒoe s k é h o v y d á n í, a b y j e k a ž d ý M o r a v a n m o h l k o u p i t. D á l e s p o l e k u s t a n o v í u ƒ e n é h o a o d b o r n ' v z d ' l a n é h o i hs t o r i k a, u p» í m n é h o M o r a v a n"k a u v y š e t» e n í a s e p s á n í h i s t o r imeo r a v y a d o h o d n e s e s n í m o o d m ' n ' a v y k o n a n é m h i s t o r i c k é m b á d á n í b u a d e p r á c i, c o ž p l a t i t i p» i s e p i s o v á n í h i s t o r i c k ý c h p o v í d e k z " N d o ' v jé i n d ' Mj oi rn ay v y b. y m ' lb yý t p o k r a ƒ o v-á n í m D u d í k o v ý c h. F o n d m ' l k r o m ' t o h o s l o u ž i t j ep šo t d ' p o» k e "s e p i s o v á n í v k n i ž n í m v y d á n í p o v í d e k z d ' j i n z e m ' M o r a v y, t a k t é ž z a c e n lu i dm u í r vn šo eu o ba e c n ' p» í s t u" p n o u. B o h u ž e l, j a k t o t a k b ý v á v ž i v o t ', o d b o h u l i b ý c h m y š l e n e k k e s kd ul to e u ƒh ná o s t i j e a t r n i t á c e, s t ak o m p l i k o v á n a j e s t o t á z k o u p e n ' z. T o p l a t i l o a p l adt oí k oi n c de nseos u. d m u s e l r o z s o u d i t n á r o k y d ' d i c, k t e» í n a p a d l i p l a t n o s t p o s Dl oe bd rn á í v l e. o m o r a- v s k é m d ' j e p i s e c t v í t a k b o h u ž e l z t r o s k o t a l a n a l i d s k é h a m i ž n o s t i Z d r o j S b o r n í k S o k A. ep r» o v, B c. L i b o r Š v á b M N O P» e r o v s k o

9 9/16 M O R A V S K Á H I S T O R I E J a n A m o s K o m e n s k ý N e j s t a r š í z n á m ý p o r t r é t K o m e n, sm k' édh io r y t i n a z r o k u A u t o r : G e o r g e G i l o v e r a K d o v l a s t n ' b y l J a n A m o s K o m e n s k ý? S á m s e b e c h a r a k t e-r i z o v a l j a k o :"p v o d e m M o r a v a n, j a z y k e m e c h a p o v o l á n í m t e o l o g " [2. ] T a t o v ' t a s e j pe rv o í d e f i n i c i n ev yo kb l e ƒ i n o r o d é h o ƒ l o v ' k a, j e h o ž t eo zv el i v u j í p e d a g o g i k u, t e o l o g i i a f i l o s o f i i i p o ƒ t y» e csht a l e t í c h, j a k o s in le n d' o s t a ƒ u j í c í. P» e s t o m á v s o b ' j i s t o u v y p o v í d a j í c í h o d n o t u. N a v z d o r y p o h n u t ý m ž i v o t n í m o s u d m a d o b r o v o l n ' n e d o b r o v o l n pý um t o v á n í m d a l e k o o d s v é h o r o d i š t ', n o s i l K o m e nm so kr ýa v u h l u b o k o v e s v é m s r d c i. S v ' d ƒ í o t o m m ijm ion é i s l o v o M o r a v u s ( l a t i n s k y M o r a v a n ), k t ev r éz a h r a n i ƒ í p» i d á v a l k e s v é m u j m é n u. Z c e l a tvo m t o d u c h u p a k h o v o» í i j e h o d e d i k a c e n a s k l o n k u ž i v o t"m a : i l é m a t c e m é v l a set mi i, Mz o r a v s k é, j e d e n z v ' r n ý c h s y n j e j" [3 í ] c h. P o d í v e j m e s e t e t r o c h u b l í ž e n a ž i v o t j e d n o h o z n e j v ' t š í c h M o r a v a n Ý v š e c h d o b. J a n A m o s K o m e n s k ý s e n a r o d i l 2 b 8». e z n a r o ku O m í s t o j e h o r o d i š t "' s o u p e» í " h n e d n ' k o l i k l o k a l i t. V p o d s t a t ' n e n í h i s t o r i c k é h o p r a m e n e, k t e r ý b y n a t u t o o t á z k u j e d n o z n a ƒ n ' o d p o v ' d ' l. p» Sí v l a s t k e m n e j p r a v d '- p o d o b n ' j š í s e v ý b ' r z u ž u j e n a o b e c N i v n i c i a m ' s t o U h e r s k ý B r o d. [4 ] Z á k l a d n í v z d ' lí á n a b s o l v o v a ls l o v á c k ý r o d á k v e S t r á ž n i c i n a b r a t r s k é š k o l e. Z» e j m ' j i ž v d ' t s t v í t a k n a r a z n a s v é h o b u d o u c í h o m e c e n á š de a, l š í h o v e l k é h o M o r a v a n a K a r l a s t a r š í h o z e Ž e r o t í n a. T e n t e h d y s p r a v o v a l S t r á ž n i c i j a k o p o r u ƒ n í k nz ea z l e t i l é h o J a n a B e d» i c h a rz oe t íž ne a. L o g o u n i v e r z i t y v H e i d e l b e r g u K š i r š í m k o n t a k t m, k t e r é i K o m e n s k é m u v m n o h a o h l e d e c h žuir vƒoi tlny í c e s t u, d o š l o p o z d ' j i v P» e r o v ', k d e r o v n ' ž n a v š t ' v o v a l b r a t r s k o u š k o l u. T a m s v ý m n a d á n í m u p o u t a l p o z o r n o s t r e k t o r a J a n a A l b í n a a b y l d on p oprru o ƒ ed u c h o v n í d r á h u. O d r o k u j e t a k K o m e n s k ý ú ž e j i s s p j Ja et d n o t o u b r a t r s k o u, k t e r á s e m u "nsot va ol u a m a t k o u a o c h r- á n k y n í." J e d n o t a b r a t r s k á s t r a t e g i c k y p o d p o r o v a l a v z d ' l á n í j a k o j e d n u z n e j v ý z n a m n ' j š í c h z b r a n í p r o t i s í l í c í v l n ' r e k a t o l i z a c e. 2 T a k t o s e K o m e n s k ý u v e d l v do íp le e r a o m n i a d i d a c t ircoak u r ou k V p o z n á m k o v é m a r c h u o v š e n á p r a' v: C l a m o r e s E l i a( ev ý z v y E l i á š o v y ) s e p s a n é m m e z i l e t y O b v y k l e b ý v á u v á d ' n a t a k é o b e c K o m a, a l e t u z m í n i l p o u z e K o m e n s k é h o p» í t e l M i k u l á š D r a b í k, a t o j e n v j e d n o m p» í p a d '.

10 10/ číslo, 6. dubna 2012 Součástí tohoto trendu byly i zahraniční studia a cesty. I proto po Přerově Komenský studoval od roku 1611 v Herbornu, po té absolvoval poznávací cesty po Německu i Nizozemí a tuto zahraniční stáž ukončil roku 1614 v Heidelbergu. Univerzita tohoto města byla tou dobou přední evangelickou školou na německé půdě. Peníze určené na návrat, utratil mladý Moravan za Koperníkův rukopis a tak se na cestu domů vypravil pěšky. Vzhledem k tomu, že se jednalo o více než 500 km, byl to dozajista úctyhodný fyzický výkon. Po návratu ze zahraničí působil Komenský jako rektor v Přerově a po té ve Fulneku, kde byl vysvěcen na kněze. Ve Fulneku zřejmě prožil nejklidnější a nejšťastnější léta svého života. Oženil se s Magdalenou Vizovskou a na roky strávené na pomezí Moravy a Slezska v budoucnu rád vzpomínal. Po vypuknutí stavovského povstání v Čechách, které se proti vůli Karla staršího ze Žerotína rozšířilo i na Moravu, vyjadřoval Komenský podporu radikální straně v čele s Ladislavem Velenem ze Žerotína. Stejně jako většina evangelíků věřil, že nastal čas změny od Habsburků a katolické nadvlády. A podobně jako většina evangelíků, ani Komenský nechápal prozřetelnost svého mecenáše, jehož odhady byly v tomto případě přesné. Karel starší ze Žerotína, Komenského mecenáš a ochránce Porážka povstání roku 1620 sice Moravě nepřinesla tak tvrdé represe jako Čechám, ale pro evangelíky odmítající konverzi měla stejné důsledky. Komenskému tak nastal čas úkrytů na Žerotínově panstvích, kde také sepsal díla jako Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později Labyrint světa a ráj srdce. Posledně jmenovaný spis věnoval svému ochránci a podporovateli Karlu staršímu ze Žerotína. Roku 1622 ovdověl, když jeho manželka podlehla morové epidemii. V Brandýse nad Orlicí, který tehdy patřil Žerotínům, se Jan Amos podruhé oženil s Marií Dorotou Cyrilovou. Z východních Čech vedla roku 1628 cesta Komenského do Polského Lešna, které se tou dobou stávalo centrem bratrského exilu. Tam byl také zvolen biskupem Jednoty. V Lešnu začal jeho zájem o pedagogiku, když se stal zástupcem rektora tamního gymnázia. Do této doby spadají jeho díla Velká didaktika, Informatorium školy mateřské a zejména Brána jazyků otevřená, která Komenskému zajistila věhlas. Brzy k němu mířily nabídky z velké části Evropy. Roku 1641 odchází na pozvání parlamentu do Anglie, kde i přednáší před Královskou akademií věd. Rok na to míří jeho kroky do Švédska, ve kterém shodně s většinou evangelického exilu vidí naději pro svoji víru na Moravě. Ve Švédsku měl Komenský pod patronací Louise de Geera,[5] reformovat školství. V severské zemi napsal Nejnovější metodu jazyků a část Obecné nápravy věcí lidských. Jeho úsilí zde však ve velké míře nebylo, navzdory nátlaku vlivného nizozemského mecenáše, přijato. Vlastní kresba Komenského k Labyrintu světa a ráji srdce 5 Ludvík de Geer ( ), valonský šlechtic a podnikatel; prostřednictvím válečných obchodů vlivná persona západní Evropy; Komenského podporoval i jeho syn Vavřinec de Geer ( ). Šéfredaktor: Bc. Michal Szymeczek Upozornění: Moravská národní obec nezodpovídá za obsah odkazovaných stránek neprodejné!

11 11/16 R o k u s e J a n v r á t i l d o L e š n a, k d e p o c h o v a l s v o j i n e m o c n o u m a n ž e l k u. V e s t f á l s k ý m í r t é h o ž r o k u p a k p o h» b i l i n a d ' j i n a n á v r a t d o v l a s t i. P o d t í h o u t é t o s k u t e s e p s a l K š a f t u m í rj aí c í m a t k y J e d n o t y b r a. to r sr ko ék p o z d ' j i s e p o t» e t í o ž e n i l s v í c e n e ž o t» i c e t l e t m l a d š í J a n o u G a j u s o v o u p v o d e Tm ý nza n a d V l t a v o u. M e z i l e t y a p s o b i l [6 ] K o m e n s k ý n a ž á d o s t u h e r s k é h o š l e c h t i c e Z i k m u n d a R á k o c z v i h m o ' s t ' S á r o s p a t a k ( B l a t n ý P o t o k s e v e r o v ý c h o d d n e š n í h o M a a r s k a ). O b d o b n ' j a k o v e Š v é d s k u i z d e m ' l r e f o r m o v a t š k o l s t v í, a l e p a r a l e l n ' s e s k a n d i n á v s k o u z e m í, a n i v U h e r s k u s v é z á m ' r y n e d o k o n ƒ i l. D o e t a p y s p a d a j í j e h o s p i s y S v ' t v o b r a z e c h a Š k o l a h r o u. L u d v í k d e G e e r, p o d p o r o v a t e l K o m e n s k é h o R o k u s e K o m e n s k ý rvá t i l d o L e š n a. Z d e s e v ' n o v a l P a n o s o f i i a v y d a l S l o v n í k ƒ e s k é» e ƒ i a S l o v n í k p a n s o f i c k ý c h d e f i n i c. Š v é d s-pk o l s k ý k o n f l i k t s e t o m u t o m ' s t u, a l e s p o z p o ƒ á t k u v y h ý b a l. N a k o n e c a l e ú t r a p y v á l k y p o s t i h l y r o k u i K o m e n s k é h o ú t o ƒ i š t ' a v e l k o u ƒ á s t m ' s to a b l é- p» i h á n í z a s á h l p o ž á r. K o m e n s k ý p» i š e l t a k» k a o v e š k e r ý m a j e t e k a p l a m e n y s t r á v i l y i v e l k o u ƒ á s t j e h o r u k o p i s. T é h o ž r o k u p r o t o o d j í ž d í J a n A m o s n a p o z v á n í L u d v í k a d e G e e r a d o A m s t e ro d a m u, k d e p r o ž i l p o s l e d n í r o k y s v é h o ž i v o t a a k d e b y l a v y d á n a v e lƒ ká á s t j e h o d í l a. Z e m» e l p o d e l š í n e m o c i 15. L i s t o p a d u a p o c h o v á n j e v k o s t e l í k u v N a a r d e n u. K o m e n s k é h o ž i v o t i d í l o j s o u n e s t á r n o u -c í i n s p i r a c í. S p a t» u j e m e n e u t i c h a j í c í s í l u d u c h a, k t e r á n a v z d o r y v š e m ú t r a p á m h n a l a u š l e c h t i l é h o M o r a v a n a v p» e d. V '» i l n e j e v n B o h a, a l e i v l e p š í l i d s t v o a n á p r a v u, k t e r á l e ž í v t o l e r a n c i, v z d a p o z n á n í. P o s e l s t v í J a n a A m o s e K o m e n s k é h o b y c h o m m ' l i m í t n a p a m ' t i. Z a j í m a v o s t i P r a k t i c k y o d c h v í l e k d y K o m e n s k ý o p u s t i vl l as sv t o, j i n e p» e s t á v a l v '» i t v b r z k ý n á v r a t a o b r a t p o m ' r. K d yv žo j e n s k á a p o l i t i c k á s i t u a c e n e n a b í z e l a t y t o p» e d p o k l a d y, u c h y l o v a l s k v í» e v p r o r o c t v í, k t e r é l j e o v an la y p. S e p i s o v a lp r o j e v y v i z i o n á», n a p» í k l a d K r i s t ý n y P o n i a t o w s k é, K r y š t o f a K o t t e r a ƒki u l ám ši e D r a b í k a a d o k o n c e j e p o u ž í v a l p» i a p e l a c i n a p o l i t i c k é p» e d s t a v i Jt ae n l e A. m o s K o m e n s k ý s e v e v š e m s n a ž i l p s o b i t k o m p l e x n '. Z á j e m o p a n s o f i i "v š e v ' d u", n e b y l a j e n p ó z a m y s l i tae l e, s k u t e ƒ n ý ž i v o t n í p o s t o j. K o m e n s k ý s e s n a ž i l p o c h o p i t v e š k e rt ev no s d ' n í a v ' c í. M á l o z n á m ý j e n a p» í k l a d f a kpt o, k o už e š e l s e s e s t r o j i t p e r p e t u m m o b i l e. J e h o s o u s t r o j í m ' l o b ý t p o h á n ' n o z á v a ž í m i, k t e r á g r a v i t a ƒ s i l o u v y t v á» í p o h Zy ab j. í m a v ý, b y Š n e ú s p ' š n ý p o k u s o p» e m ' n u p» í r o d n í c h s i l v m e c h a n i c k ý p o h y b. M a p a M o r a v y, k t e r o u v y d a l r o k u v N i z o z e m í, s e s v ý m p r e c i z n í m v y p r a c o v á n í m s t a l a n a p» í š t í c h n e j l ƒe at s t ' j š í m k a gr rt oa f i c k ý m z o b r a z e n í mk o m e n s k é h o r o d n é z e m '. Z á j e m o K o m e n s k é h o p r á c i p» e k r a ƒ o v a l j i ž z a j e h o ž i v o t a p» í r o d n í i i d e o l o g i c h r a n i c e. M n o z í k on li oz á t o» i S e v e r na ím e r i k y c h t ' l i v t ' l i t K o m e n s k é h o t e z "N e o vd éo h o s v ' t a". D o k o n c e i k a t o l i c k á F r a n c i e p r o s t» e d n i c t v í m kr ai rc dh ie nl ái le au n ' k o l i k r á t o s l o v i l a J a n a A m o s e, s e s n a h o u z í s k a t j e j p r o s v é p r o s t» e d í. 6 Z i k m u n d R á k o c z i ( ), b r a t r s e d m i h r a d s k é h o k n í ž e t e J i» í h o I I. ihro a. k o c z

12 12/16 P o u ž i t á l i t e r a t u r a K u m p e r a, J : J a n A m o s K o m e ns k ý P o u t n í k n a r o z h r a n í v ' k, O s t r a v a P o l i š e n s k ý, J : K o m e n s k ý M u ž l a b y r i n t a n a d ' j e, P r a h a K o ž í k, F : S v ' t l o v t e m n o t á cb h o l e s t n ý a h r d i n s k ý ž i v o t J a n a A m o s e K o m e n s k é h o, P r a h a V á l k a, J : D ' j i n y M o r a v y IM I o. r a v a r e f o r m a c e, r e n e s a n c e b a ar o k a, B r n o O t t o v a e n c y k l o p e d i e o b e c n ý c h v ' d o m o s t í, P r a h a N e z n á m á h i s t o r i e J a r o s l a v S v o z i l M N O S e v e r L e t k o v i c e, m a l á o b e c, d n e s s o u ƒ á s t I v a n ƒ i c. K o h o b y n a p a d l o, ž e s Ie v al n- e t k o v i c e a ƒ i c k o j i s t ý m d í l e m z a p í š í d o n o v ' j š í a n e z n á me é M ho ir sa tv oy r. i P r o ƒ? P r o o d p o v s' e v y- d á m e d o 6 0. l e t 2 0. s t o l e t í, d o o b d o b í t z v. s t u d e n é v á l k y. V t ' c h t o l e t e c h p r á v ' p r o b í h a l a v á l k a v e V i e t n a m u, m n o ž i l y s e r pz nr é o v oz -á p a d n í k a c e v ƒ i K u b ' a z e Z á p a d n í h o N ' m e c k a ( N S R ) m í» i l o n a j a d e r n ý cz h n a ƒk r y a k e t P e r s h i n g ( a ž 3 0 x s i l n ' j š í n e ž h i r o š i m s k á p u m a ), n a ú z e m í s o c i ae ls ik so ts il co kv ée hn os k a ( S S R ). A p r á v ' v t é t o n a p j a t é d o b ' k, a p ki dt y a l i sc tk iý Z á p a d a k o m u n i s t i c k ý V ý c h o d " s t» í l e lpi r" o t i s o b ' m o ln o g ( n e j e n ) s i l n ý c h s l o v, t zsv e. ž ze a l e z n o u o p o n o u mv o r a v s k ý c h L e t k o v i c í c h s t a l a z a j í m a v á u d á l o s t. T é t o u d á l o s t i p» e d c h á z e l a r o k u v N S R j e d n á n í m e z i p» e d s e d o u d e sm o c -i á l n ' k r at i c k é s t r a n y N ' m e c k a ( S P D ) W i l l y B r a n d t e m a ƒ l e n e m v e d e n í S P D H eslcmhumtiedmt e m n a s t r a n ' j e d n é a I n g. V á c l a v e m N o v o t n ýk m o r e s p o n d e n t e m s. R o z h l a s u ( r o d á k e m z L e t k o v i c ), n a s t rd ar n u ' h é. J e d n á n í m ' l a z a n á s l e d e k, ž e v p r b ' h u l e t d o š l o p o s t u p n ' k n e o f i c i á l n í m n á v š t ' v á m n ' m e c k ý c h p o s l a n c z a S P D, E pr áh n a r d a E p p l e r a ( b u d o u c í h o m i n i s t r a r o z v o j o v é p o m o c i ), Wn og la f gs ac h u l z e ( t a j e m n íw k. a B r a n d t a, p o z d ' j i H. S c h m i d t a ) a O t t o H e r p e r t z e ( b u d o u c í h o v e l v y s l a n c e S SN R S ) R. v T i t o p o l i t i c i z a d o p r o v o d u V á c l a v a N o v o t n é h o p o s t u p n ' n a v š t í v i l i Jp Zr D o s p e r u j í c í L e t k o v i c e, n ' k t e r é m í s t n í o b y v a t e l e a p r o s t» e d í I v a n ƒsie c k sa e, z nkadme o v a l i ž is v o t e m z d e j š í c h l i d í. O b ƒ a s s i t i t o z v l á š t n í h o s t é z a š l i n a o b ' d d o B e sievdann íƒhio c í dc oh m. u v V r o c e a p» i j e l n a p o z v á n í V. N o v o t n é h o i s a m o t n ý H e l m u t S c h m i d1 t 9 7 ( m i n i s t r o b r a n y, m i n i s t r f i n a n c í, s p o l k o v ýk a n c l é» ) a s p o l e ƒ n ' n a v š t í v i l i c h a l u p u V á c l a v a N o v o t n é h o v e v ý c h o d n í c h e ct hé át co h. d o Vb ' s e v o k o l í d o m u " z c e l a n á h o d u p" o t u l o v a l o t o l i k h o u b a» a m i l e n e c k ý c h v pt áa r k o v é m p o ƒ t u, k o l i k j i c h t u n e b y l o v i' dt b ' h e m c e l é h o r o k u d o h r o m a dvy š. e c h n y t y t on á v š t ' v y p o s l o u ž i l y k p o c h o p e n í, ž e v S S R d o z r á v á n o v á e k o n o m i c k á s i t u a c e a m o ž e n é j ea n u t n é n a v á z a t n o r m á l n í d -i p l o m a t i c k é v z t a h y a u z a v» í t k a p i t o l u M n i c h o v a t. o Bn yá lv yš t ' v y d e f a c t o p r v n í p o I I. s v ' t o v é v á l c e a u m o ž n i l y p» í p r a v u d o h oe d z i m S S R N S R ( W i l l y B r a n d t e m ) a n o r m a l i z a c í v z t a h a r o z v o j i š i r š í e k o n o m i c k é s p o l u p r á c i. Z á v ' r e m s i t r o u f á m n a p s a t, ž e L e t k o v i c e a I v a n ƒ i c k o, a Š s e t o m ž e z d á t n ' k o m u z v l á š t n í, p» i s p ' l i s v ý m d í l e m k z l e p š e n í v z t a h m e z i e s k o s l o v e n s kneam d a t o Nv Sš R e. S p l y n e z n a š í m o r a v s k é h i s t o r i e a p oi vn ag h. y. V á c l a v N o v o t n ý, v 6 0. l e t e c h ú» e d n í k s. m i n i s t e r s t v a z a h r a n i ƒ n í c h v ' Pcr í a z ve a O S N vn e w Y o r k u, p o z d ' j i z p r a v o d a j s. r o z h l a s u v N S R. V l e t e c h p o l i t i c k ý v ' z e Bnoa r e c h. O d r o k u n0 u c e n á e m i g r a c e v N S R, k d e p r a c o v a l n a vd a c i F r i e d r i-ec bh e r t-s t i f t u n g. V l a d i m í r N o v o t n ý M í s t o p» e d s e d a M N O

13 13/16 I N V E S T I C E A N O V Á V Ý S T A V B A V M O R A V S K Ý C H M S T E C H T» i z a j í m a v é s t a v b y r o d í c í s e v B r n ' A Z T o w e r, n e j v y š š í s t a v b a rve p u b l i c e T e n t o k r á t j s e m p r o r u b r i k u A r c h i t e k t u r a n a M o r a v ' v y b r a l t» i a r c h i t e k t o n i c kzya j í m a v é s t a v b y v z n i k a j í c í v B r n '. J e t o p r v n í o p r a v d o v ý m r a k o d r a p n a M o r a v ' ( td e d m y v y š š í n e ž m ) s e z a j í m a v ý m t v a r e m i t e c h n i c k ý m» e š e n í m A Z T o w e r. D r u h o u j eo d v á ž n á, v e l m i m o d e r n í s t a v b a S o n o c e n t r a. T» e t í j e E d i s o n c e n t r u m, a vp i» te ed lo s tr g a n i c- k é a r c h i t e k t u r y. V š e c h n y t» i s t a v b y j s o u j i ž v r z n ý c h f á z í c h p» í p r a v y a r e a l i zh ar cu e b. á s t a v b a A Z T o w e r u k e k o n c i b» e z n a j i ž s m ' l e š p l h á k m r a k m a j e v r e a l i z a c i n e j d áu l e S. o n o c e n t r a j s o u h o t o v y z á k l a d y, b u d u j í s e p o d z e m n í g a r áa žse t a v b a z a n e d l o u h o z a ƒ n e r s t n a d p o v r c h. E d i s o n m á d ok k o n ƒ e n í n e j d á l V e. s o u ƒ a s n o s t i j e p» i p r a v e n o s t a v e n i š t ' a z a ž á d á n o o s t a v e b n í p o v o l e n í. S a m o t n á s t a v b a b y m ' l a z a ƒ í t z e m n í m i p r a c e m i k o n c e m r o k u. P o b l í ž u l i c e H e r š p i c k á v ƒ á s t i t z v. J i ž n í h o c e n t r a, k d e s e v p o s l e d n í c h l e kt oe nc ch e n t r u j e v ý s t a v b a v ý š k o v ý c h b u d o v, p o k r a ƒ u j í i n t e n z i v n í p r á c e n a n o v é m m r a k o d r a p u s n á z v e m A Z T o w e r. T e n s v o u p l á n o vaý nš ok u o u m n e j e n ž e p» e k o n á s o u ƒ a s n o u n e j v y š š í s t a v b u M o r a v y, 8 5 m v y s o k ý S p i l b e r k T o w e r s tb o j í c í o p o d á l, a l e a s p i r u j e n a n e j v y š š í s t a v b u v r e p u b l i c e. A Z T o w e r b u d e m í t z a j í m a v ý t v a r. A r c h i t e k t i s e s n a ž i l i, a b y s t a v b a p s o b i l a a š p t» í ih tl oe m o r i g i n á l n '. S e s t á v á z e d v o u k v á nd ir c h, ž z j e d e n j e v y š š í a d r u h ý j e r z n ' d e f o r m o v a n ý, m e z i n ' j e v l o ž e n t u b u s s e s c h o d i š t ' m a v ý t a h o v ý m i š a c h t a m i C. e l á s t a v b a p s o b í, j a ko k d y ž k a s k á d o v i t s ' t o u p á v z h r u. tko m u p» i s p í v á fkatseárd á a, b u d e p o k r y t a g l a z o v a nr ý mz i n o b a r e v n ý m i k e r a m i c k ý m i d e s k a m i. I n v e s t o r e m s t a v b y z a v í c e n e ž m i l i o n k o r u n j e s p o l e ƒ n o s t A Z P r o p e r i t y. A r c h i t e k t o n i c k ý n á v r h j e o d k a n c e l á» e B u r i a n a K» i v i n k a a g e n e r á l n í m d o d a v a t e l e m d í l a j e a k c i o v á s p o l e ƒ n o s t P S J. N a h o» e : S t a v b a A Z T o w e r k e k o n c i b» e z n a

14 14/16 B u d o v a j e n a v r ž e n a t a k b, y s p o t» e b o v a l a c o n e j m é n ' e n e r g i e. T» i c e t i em ne et r go e- v é t i c k é p i l o t y b u d o u d í k y t e p e l n ý m ƒ e r p a d l m v z i m ' j í m a t l ét t e' po lc o h l a z vo v a t. U n i k á t n í j e t a k é k o m b i n a c e p» i r o z e n é h o a n u c e n é h o v ' t r á n í. C eflao su á dju i žvn ýí t a h o v é š a c h t y n a v í c p o k r y j í f o t olv to a i c k é p a n e l y, k t e r é b y m o h l y s l o u žz id t r o j a ke ol e k t r i c k é e n e r g i e p r o - s p o l e ƒ n é p r o s t o r y b u d o v y. P r o j e k t n a b í d n e n o v ý m m a j i t e l m p» e s 1 7 t i s í c m e t r ƒ t vmearle oƒonbícchho d n í c h, k a n c e l á» s k ý c h a a p a r t m á n o v ý c h p l o c h. N a v r c h o l u s e p» e dvpe o» kelján d' á p í» s t u p n á t e r a s a. V e d v o u p o d z e m n í c h p a t r e c h z a p a r k u j e a u t m. r av k' ožd r a p u o b k l o p u j e z a j í m a v '» e š e n é v s t u p n í t r o j p o d l a ž n í a t r i u m, k t e r é o sbv u' dtel e n é p r o s k l e n ý m s v ' t l í k e m. V a t r i u b u d o u u m í s t ' n y, v e d l e a u t o s a l o n u, dj ae ld šn ío t k y p r o m a l o o b c h o d a s l u ž Ab uy t. a v a u t o s a l o n u b u d o u v y s t a v e n a v e t» e úc rh o v n í c h a n a j e h o k o n c i b u d e p r o s k l e n á o s m i p o d l a ž n í v ' ž, s l o u ž í c í j a k o p o u t a ƒ. S o n o c e n t r u m, v s t u p n í b r á n a d o Ž a b o v» e s k N a r o z h r a n í c e n t r a B r n a a m ' s t s k é ƒ á s t i Ž a b o v» e s k y r o s t ve e ls mt i a mv bo a d e rs n í v z h l e de m a p r a c o v n í m n á z v e m S o n o c e n t r u m. S t a v b a l e ž í n a z j e vd ýn zé n a m n ý c h b r n ' n- s k ý c h t» í d, u l i c i V e v e» í a m ' l a b y s e s t á t r e p r e z e n t a b ƒr na í n, o u v sd to u pvný íš e z m i o v a n é m ' s t s k é ƒ t v r t i. B u d e t v o» i t p» e c h o d o d m o d e r n í t v á» e v e ds lt e a v esbt o j í c í h o P l a t i n i a a k an c e l á» s k é h o k o m p l e x u Š u m a v s k á s v ý š k o v ý m i b u d o v a m i s tnr a n ' c e n t r a k e k l a s i c k é z á s t a v b ' n i ž š í c h n á j e m n ý c h d o m Ž a b o v» e s k. I n v e s t o r e m s t a v b y z a n ' k o l i k s t o v e k m i l i o n k o r u n j e z n á m á h u d e b n í s p o l e ƒ n o s t S O N O R e c o r d s. A u t o r e m a r c h i t e k t o n i c k é h o n á v r h u j' e n sbkrý n a r c h i t e k t F r a n t iššmeékd e k, k t e r ý j i ž v y jp er ko t o v a l n ' k o l i k c e n ' n ý c h s. t a v e b Z ƒ e l n í h o p o h l e d u v l e v o b u d e m í t S o n o c e n t r u m d e v ' t n a d z e m n í c h p o d l a ž í a b u d e s t e j n ' v y s o k é j a k o v e d l e s t o j í c í P l a t i n i u m, p» i ƒ e m ž t o t a j e h o ƒ á s t j e u r ƒ e n a z e j m é n a bk y d l e n í. V b í l é k o u l i u p r o s t» e d s t a v b y b u d e v í c e ú ƒ e l o v ý s á l p r o t» i s t a l i d í. S í b u d e r o z ƒ l e n ' n a n a j e v i š t ', t a n e ƒ n í p a r k e t a h l e d i š t ', k t e r é d o pt» l i n í g a l e r i e. N a n ' b u d e n a v a z o v a t z á z e m í s á l u a s t r a v o v á n í. H o t e l v p r a v é ƒ á s t i, p o d l e z á m ' r u i n v e s t o r a, b y m m' ílt k a p a c i t u 8 0 l ž e k a r e s t a u r a c e o b s l o u ž i t a ž t» i s t a h o s t. t y» i p o d z e m n í p a t r a S o n o c e n t r a z a b e r o u g a r á ž e s e p a r k o v a c í m i m í s t y. e l n í p o h l e d n a n o Sc oe n t r u m z u l i c e V e v e» í

15 15/16 E d i s o n c e n t r u m n a r o h u K o l i š t ' a C e j l u B r n o s e o d d o b p r v n í r e p u b l i k y p y š n í j e d n o d u c h ý m i p» fíum nkkacm iio n a l i s t i c k ý c h s t a v e b m e z i n á r o d n í h o v ' h l a s u a v ' t š i n a b r n ' n s k ý c h a r cpho irte evkot l u ƒ n í d o b y n a t e n t o o d k a z n a v á z a l a. N o v á a vs bt a E d i s o n c e n t r a n a r o h u K o l i šc t e' j l u a b u d e m í t o b l ý p l á š Š z e s k l e n ' n ý c h t r o j ú h e l n í k a m á s e s t á t p» í k l a d eo m r g annoivcé k é a r c h i t e k t u r y. O s m i a ž d e v í t i p o d l a ž n í d m p o ƒ í t á s e ƒ t y» m i s t y p a r km oí vs at cy í m pi o d z e m í, o b c h o d n í m i p a s á ž e m i, a d m i n i s t r a t imvi n íp l o c h a m i i b y d l e n í m. I n v e s t o r e m s t a v b y z a v í c e n e ž m i l i a r d u k o r u n j e h o l a n d s k á f i r m a C e r e I n v e s t. A u t o r e m n á v r h u I n g. a r c h. D a v i d T i t z z e s p o l e ƒ n o s t i A r c h " ihc o un s es n. kr a., o. j a k b y ld m n o v i n á» i p o j m e n o v á n, ýsm v t v a r e m v y p l n í n ' k o lpiakr c e ls o u s e d í c í c h s r u š n ý m m ' s t s k ý m o k r u h e m. J e j í n e j d e l š í ƒ á s t s e p o v i n e noa d Kk o» li žš ot vi a t k y s C e j l e m s m ' r e m k h l a v n í m u n á d r a ž í. Z a d n í ƒ á s t b u d o v y s e s t o ƒ í d o z hp r ua bv aé h o ú h l u a v y t v o» í n o v ý j e d n ho ý d u d c m, k t e r ý a r c h i t e k t i n a v r h l i v p r ou l ui c e i nv al h k á. e l o s t a v b y p» i p o m í n á z p o h l e d u o d D o m u u m ' n í ž á r o v k u P o d o b n ' s e h o u s e n k a o p» e i o d m n a K o l i š t i, z e k t e r é h o p o v e d e l á p v» k ea s p ur lo i c i p ' š í a ž n a ú r o v e B e n e š o v y t» í d y. P» i p o h l e d u oud m ' Dnoí m um ' s t a B r n ap» i p o m í n á n á r o ž í E d i s o n c e n t r a ž á r o v k u. T o m á a s o c i o v a t v a z b u n a E d i s o n a e, l e kj te rh áo rž n a p r o z á s o b e n í M a h e n o v a d i v a d l a, p r v n í h o z c e l a e l e k t r i f i k o v a n é h o v d i Ev va rd ol p a ', s t á v a l a n e d a l e k o. P» e v a ž u j í c í u l i ƒ n í ƒ á s t f a s á d y o b j e k t u e nj a e jn a kv or zž a v ' š e n ý p r o s k l e n ý d v o u p l á š Š n a p a r a m e t r i c k é s í t i o c e l o v ý c h p r v k t vto r» oíjcúíhc eh l n í k o v ý r a s t r. V a r i a b i l i t a s k l e n ' n ý c h t a b u l í u m o ž u j e v y t v o» i t o b l é o r g atnviac rky é s t a v b y a s o u ƒ a s n ' r e f l e k t o v a t n a p r o v o z n í p o ž a d a v k y z a f a s á d o u, v ƒ e t n ' v y t í v ná o» ƒe n í c h s v ' t e l n ý c h e f e k t. Z d r o j A r c hiv a u t o r a w w w. s k y s c r a p e r c i t y. c o m I n g. J a r o s l a v K r á b e k P» e d s e d a M N O

16 16/16 S E Z N A M A K C Í V R O C E D a t u m k o n á n í N á z e v a k c e T y p P o» a d a t e l 2 8. b» e z e n J a n A m o s K o m e n s k ý V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r a j e 2 1. d u b e n V ý s t u p n a S v a t ý K o ƒp e k M N O O l o m o u c k o 5. k v' t e n V ý l e t d o K oƒpa n ( S K ), d o M i kƒui lc a n a P o h a n o s k M N O P o d s t a r o h o r c i 1 9. k v ' t e n V ý s t u p n a S v a t ý H o s t ý n M N O P» e r o v s k o?. k' vt en J a r n í v y c h á z k a n a B r a d l o M N O U n i ƒ o v s k o 2 6. k v ' t e n S l á v n o sš p r e d k o v vn i t r e ( S) K S l o v e n s k é h n u t i e o b r o d y 2. ƒ e r v e n P u t o v á n í M o r a v o u M N O B l a n s k o M N O M l a d á s a j t n a ƒ e r v e n S l a v n o s t i ' ms t a Š u m p e r ka M N O S e v e r ( p o d p o r a ) ƒ e r v e n C y k l i s t i c k ý v ý " l Pe o t k r á s á c h M o r a v y " M N O O l o m o u c k o 1 6. ƒ e r v e n S e t k á n í M o r a v an v e Z l í' n M N O S l o v á c k o-v a l a š s k o 2 3. ƒ e r v e n N á v š t ' v a R a j h r a d u, r o z h l e d n y» ía r op d n í h o p a ru k M N O P o d s t a r o h o r c i ƒ e r v e n L o š t i c k é s l a v n o s t i h u d b y a žt k v a r M N O U n i ƒ o v s k o ( p o d p o r a ) 5. ƒ e r v e n e c S v. C y r i l a M e t o' dj V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r a j e 5. ƒ e r v e n e c N á r o d n í p o uš n a V e l e h rd a M N O S l o v á c k o-v a l a š s k o ( p o d p o r a ) 5. ƒ e r v e n e c C y r i l o m e t o d' j s k á p o uš n a N á k lo M N O B r n ' n s k o ( p o d p o r a )?. ƒ e r v e n ec S e t k á n í M o r a v a n a S l o v á k n a V e l k é J a» vion ' M N O B r n ' n s k o ( p o d p o r a ) 1 5. s r p e n M a l á n a p o l e o n s k á b i t v a v T e l n i c i, r e z e r v a c e Š p i c e M N O P o d s t a r o h o r c i ( p o d p o r a ) 2 5. s r p e n S e t k á n í m o r a v s k ý c h p a t r i o nt a B r a de l M N O U n i ƒ o v s k o ( p o d p o r a ) 1. z á» í P o c h o d k p r a m e n i M o r a v y M N O S e v e r ( p o d p o r a ) 9. z á» í N á v š t ' v a h r o b k y Ž e r o t í n v B l u d o' v M N O S e v e r 1 5. z á» í K a r e l s t a r š í zže e r o t í n a V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r ae j?. z»í á P u t o v á n í H o r á c k e m M N O H o r á c k o?. z»í á D e n z a M o r a v u M o r a v s k á n á r o d n í o b e c 1.» í j e n J o š t L u c e m b u r s k ý V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r ae j?.»íj en V ý s a d b a M o r a v s k o-h o r á c k é a l e j e M N O H o r á c k o ( p o d p o r a )?.»í j en P o c h o d s l o v á c k ý m i v i n o h r a d y M N O B r n ' n s ko 2 8.» í j e n S v. R o s t i s l a v V y v ' š o v á n í m o r a v s k é v l a j k y O b c e, m ' s t a a k r a j e?. l i s t o p a d S v a t o m a r t i n s k é o s l a v y v B l a n s k u M N O B l a n s k o ( p o d p o r a ) 2. p r o s i n e c V ý s t u p n a M o h y l u m í r u, p i e t a k ƒ í v ýb ri ot v y M N O P o d s t a r o h o r c i 3 1. p r o s i n e c M o r a v s k ý S i l v e s t r n a V e l k é J» ia n v' o M N O B r n ' n s ko A k t u á l n í s e z n a m h t t p : / / z a m o r a v u. e u / a k-a c e-u d a l o s t i / S e z n a m j e a k t u á l n í 6. k M ' s t s k á s l a v n t o s Z a h r a n i ƒ n í úƒ a s t M N O M a n i f e s t a c e m o r a v a n s t v í K u l t u r n ' -s p o l eƒ e n s k á a k ce T u r i s t i c k-v o l a s t i' vd n á a k ce V y p r a c o v a l B c. M i c h a l S z y m e c z e k Š é f r e d a k t o r

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8

Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 A B C 1 I J K 4 R S T 7 Vlčácká šifra D E F 2 L M N 5 U V W 8 G H CH 3 O P Q 6 X Y Z 9 72 73 71 11 72 41 21 51 11 S t r a s i d l a Číslo ve sloupci 2 3 4 1 5 M C H I W L D B M R B I Y K G P G L O E O

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe.

WANTED again. Kdo na tom maka. hledame redaktory do tymu Early Bapha popis: schopny, samostatny, perspektivni ODMENA: 80 000$ -crage. -LuKe. MMORPG NOVÉ POJETÍÍ HER NEBO DROGA? HEADGEARS KAMIIÓN NOVÝCH MÓDNÍÍCH DOPLŇKŮ PRÁVĚ DORAZIIL DO MIIDGARDU 2 ND SUMMER FEST REKAPIITULACE ZLOMENÁ PODKOVA ÚVOD KOMIIKSOVÉHO PŘÍÍBĚHU MEMENTO OF SUMMER VÝBĚR

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

Časopis přerovského děkanátu Březen 2000 Číslo 3 R oč n ík 6 k a m p n a š e č t e n á ř e D ě t t ě ž, p d k a, p n í a l n k a M b c t j e?! p č n í R h P. Jan Twardowski rozhovor s od ze ro ské oké

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

kvízy Š K O L N Í vánoční literatura LUPENY Vá noc e v c izině tip y n a d á r k y an k e ty št ě dr ove če r ní ve če ř e n a š i m a z l í č c i vý l e t d o A n g l i e r e c e p t y H y b á s n i čk

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007

Velikonoce jsou první svátky jara. Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vydává Obecní úřad Pasohlávky ročník XVI číslo 4 duben 2007 Vážení občané, skon či la letoš ní mír ná zima a mi - nul už také měsíc bře zen. Na stu pu jí cí du ben nám postupn ě před sta ví svých tři cet

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích

4/2014 říjen - prosinec Vydává Úřad městyse v Olbramovicích 4/2014 říjen - posinec Vydává Úřad městyse v Olbamovicích Z OB SAHU In fo ma ce staosty Vá no ce - svátky klidu a míu Zpá vy z fanosti Z čin nos ti školy Spo le čen ská konika, pohyb obyvatel a statistika

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0.

FIO API BANKOVNICTVÍ. Verze 1.4.0. FIO API BANKOVNICTVÍ Verze 1.4.0. OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 3 TYPY KOMUNIKACE... 2 GET... 2 POST... 3 4 VYSVĚTLIVKY K DATOVÝM TYPŮM... 3 5 EXPORT (DOWNLOAD) POHYBŮ A VÝPISŮ Z BANKY...

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

Management v tanečním umění

Management v tanečním umění JANÁČKOVA A KADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ H u d e b n í f a k u l t a K a t e d r a h u d e b n í h o m a n a ž e r s t v í H u d e b n í m a n a ž e r s t v í Management v tanečním umění Diplomová práce

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více