URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE"

Transkript

1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: Jihlava, červenec 2010

2 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace (ÚP, RP, ZÚP, ZRP) : Orgán, který dokumentaci vydal: Datum Číslo Nabytí vydání : jednací : účinnosti : Oprávněná úřední osoba pořizovatele : Funkce : Jméno : Příjmení : Pozn. Podpis a otisk úředního razítka ÚP - územní plán ZÚP - změna územního plánu RP - regulační plán ZRP - změna regulačního plánu 1

3 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vymezení zastavěného území. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 10. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 11. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu. 12. Stanovení pořadí změn v území (etapizace). 13. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace pouze autorizovaný architekt. 14. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení. 15. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 2

4 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 2. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu. 3. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Hlavní cíle řešení územního plánu 3.2. Vymezení řešeného území 3.3. Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 3.4. Demografický vývoj obce 3.5. Návrh urbanistické koncepce 3.6. Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití Plochy pro bydlení Plochy pro občanskou vybavenost Plochy výroby a skladování Rekreace a cestovní ruch 3.7. Návrh koncepce dopravy 3.8. Návrh koncepce technického vybavení Vodní hospodářství Energetika Spoje a zařízení spojů 3.9. Návrh koncepce nakládání s odpady Návrh územního systému ekologické stability Návrh požadavků civilní ochrany 4. Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 5. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Přírodní podmínky pro zemědělskou výrobu, BPEJ, třídy ochrany zemědělské půdy Další výchozí údaje Přehled, vyhodnocení a zdůvodnění navrhovaných lokalit pro výstavbu Odvody za odnímanou zemědělskou půdu Uživatelské a vlastnické vztahy, zemědělské organizace, soukromí zemědělci Pozemkové úpravy, ÚSES, protierozní opatření Celkové vyhodnocení a zdůvodnění záboru ZPF Pozemky určené k plnění funkce lesa Příloha č. 1 Posouzení životního prostředí z hlediska negativních účinků hluku z dopravy 3

5 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěná území jsou vymezena podle 58 zákona č. 183 /2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Hranice zastavěných území jsou vymezena k datu V územním plánu jsou v grafické části vymezena zastavěná území sídel: - Brtnice - Dolní Smrčné - Jestřebí u Brtnice - Komárovice u Jihlavy - Panská Lhota a Malé - Přímělkov - Příseka - Střížov - Uhřínovice u Jihlavy V řešeném území jsou dále vymezena zastavěná území samostatných zemědělských a výrobních areálů a objektů, zastavěná území samot, zastavěné území letiště Komárovice, zastavěná sportovních zařízení mimo sídla, zastavěná území rekreačních objektů a zastavěná území ploch technické infrastruktury. Hranice intravilánu (zastavěného území k ) města a místních částí jsou celé zahrnuty do vymezených zastavěných území. Hranice zastavěných území jsou zakresleny v grafické části územního plánu, zejména ve výkrese základního členění a v hlavním výkrese. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ Základní zásady koncepce V územním plánu je navržen rozvoj jednotlivých funkcí, vycházející z významu města a místních části při respektování dochovaných hodnot území. Rozvoj obytného území je navržen ve městě Brtnici, ale také ve všech místních částech. V Brtnici jsou dva zásadní rozvojové směry bytové výstavby, a to rozvoj směrem severozápadním (lokalita Niva) a směrem severním (lokalita U vodojemu). V místních částech jsou přednostně navrženy rozvojové plochy pro bydlení u stávajících komunikací na plochách, které doplňují zastavěné území místních částí a vytvářejí ucelený obvod sídel. V návaznosti na obytné území jsou v Brtnici navrženy plochy občanské vybavenosti, zejména plochy pro sport a tělovýchovu. Z občanské vybavenosti je dále navržena plocha pro zázemí hřbitova a zástavba proluky v centrální části. Komerční vybavenost je navržena u hlavních silničních komunikací. V místních místech je navrženo doplnění chybějící veřejné vybavenosti a sportovních a rekreačních hřišť. 4

6 V místní části Příseka je navržena rozsáhlá plocha pro sportovní a rekreační aktivity mezi místním zámkem a Katovou horou. Nové plochy pro rodinnou (individuální rekreaci) jsou navrženy v místních částech Dolní Smrčné a Přímělkov. Rozvoj výrobního území je navržen zejména v Brtnici. Nová průmyslová zóna je navržena u silnice II/405 v lokalitě Jihlavská a dále v lokalitě U mrazíren. Plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy v několika lokalitách v návaznosti na stávající plochy drobné výroby. V místních částech jsou navrženy dílčí plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu, další plochy pro drobnou výrobu jsou jako přestavbové navrženy v nevyužívaných zemědělských areálech. Plochy zemědělských areálů v Brtnici jsou stabilizované, ve městě nejsou navrženy nové plochy pro zemědělskou výrobu. V místních částech jsou navrženy rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu v Panské Lhotě, V Přísece a ve Střížově. V Dolním Smrčném a Přímělkově je navržena přestavba zemědělských areálů na místní drobnou výrobu. V územním plánu jsou navrženy dopravní plochy a koridory k dokončení rekonstrukce silnice II/405 včetně obchvatu Příseky. V územním plánu je vymezena územní rezerva pro východní obchvat silnice II/405 mimo zastavěné území města. Do nového územního plánu je z původního územního plánu převzata dílčí přeložka silnice II/403 jižně od náměstí. U ostatních silnic není počítáno se změnami. V řešeném území je navrženo doplnění technické vybavenosti ve městě i místních částech, zejména odkanalizování místních částí napojení místních částí na plyn. V územním plánu jsou stanoveny regulativy k respektování památkových hodnot města. V územní plánu jsou v celém řešeném území navržena opatření k ochraně a obnově kulturní krajiny a ke zvýšení ekologické stability území. Hlavní cíle rozvoje Základní požadavky na řešení územního plánu byly stanoveny v zadání územního plánu. Navržené změny v území koordinují rozvojové zájmy v území v duchu trvale udržitelného rozvoje. Koncepčně vychází hlavní cíle územního plánu ze strategie rozvoje mikroregionu Černé lesy. Hlavní cíle řešení územního plánu jsou: zachování hodnotné urbanistické struktury města a místních částí, vymezení veřejných prostranství vymezení ploch pro občanskou vybavenost, ploch pro sport a rekreaci vymezení ploch pro bytovou výstavbu ve městě i místních částech umístění ploch pro průmyslovou výrobu, drobnou a řemeslnou výrobu a ploch pro zemědělskou výrobu stanovení koncepce řešení dopravy stanovení koncepce řešení technické vybavenosti zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability stanovení zásad pro výstavbu ve městě a v místních částech. 5

7 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Urbanistické hodnoty V územním plánu jsou nové zastavitelné plochy navrženy v návaznosti na stávající sídelní strukturu, ve volné krajině nebudou navrženy nové plochy osídlení. Sídla budou rozvíjena jako samostatné urbanistické celky, zastavitelné plochy budou navazovat na zastavěná území. Rozvoj sídel musí respektovat přírodní podmínky území, zejména terénní reliéf, vodoteče a vodní plochy. Nová zástavba musí respektovat urbanistické hodnoty sídel a krajinářské hodnoty území. Budou chráněny stávající hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturní památky, památky místního významu a objekty drobné architektury. Je třeba respektovat historický půdorys sídel, v prostoru náměstí, historických ulic a v prostoru návsí místních částí je třeba respektovat historicky danou stavební čáru. Nové objekty v prostoru náměstí, historických ulic a návsí budou stavěny jako objekty architekturou srovnatelné s okolní zástavbou. V místních částech bude zástavba nových ploch pro bydlení v rodinných domech bude respektovat venkovský charakter zástavby. Historické a kulturní hodnoty Území historického jádra Brtnice bylo prohlášeno městskou památkovou zónou (MPZ). Území městské památkové zóny je chráněno v rozsahu a podle podmínek stanovených aktuálně platnou vyhláškou, týkající se městské památkové zóny. Veškeré stavební činnosti a další činnosti v městské památkové zóně podléhají vydání závazného stanoviska formou správního rozhodnutí orgánů státní památkové péče. Ochrana terénních horizontů města a dálkových pohledů na město. Při veškeré nové výstavbě a přestavbě je třeba zvláště sledovat působení stavebních souborů a výškových objektů na terénních horizontech města, které se pohledově uplatňují ve vztahu k historickému jádru. V území nelze umístit zástavbu, která by negativně ovlivnila horizonty města a pohledy z významných prostor MPZ (náměstí, zámek). V území nelze umístit zástavbu, která by negativně ovlivnila dálkové pohledy na město. Ochrana kulturních památek - objekty zapsané v seznamu nemovitých kulturních památek jsou obsaženy v textové a zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu. V územním plánu je navrženo chránit nemovité kulturní památky zapsané v ústředním seznamu nemovitých památek ČR a respektovat ochranu prostředí památek, tj. bezprostředního okolí památky. Kulturní památky graficky vyjádřitelné v měřítku územního plánu jsou zakresleny v grafické části územního plánu (koordinační výkres odůvodnění územního plánu). Ochrana památek místního významu - v řešeném území se nacházejí budovy, drobné stavby a objekty, které nejsou evidovány jako kulturní památky, ale mají svůj kulturní a urbanistický význam, tzv. památky místního významu (drobné sakrální stavby, kapličky, kříže, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Z pohledu památkové péče je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat, přemisťovat je nebo je jakkoliv upravovat či doplňovat. Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území je nutno považovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit 6

8 Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Přírodní hodnoty území Respektovat ochranu území přírodní rezervace Údolí Brtnice včetně jeho ochranného pásma. Respektovat významné krajinné prvky a evidované lokality ochrany přírody (současně evidované a jsou zakresleny v grafické části odůvodnění územního plánu), respektovat ostatní významné krajinné prvky ze zákona, respektovat krajinný ráz území. Vyhodnocení dopadu řešení územního plánu na ZPF je předmětem grafické a textové části odůvodnění územního plánu. Nezvyšovat podíl orné půdy na celkové rozloze ZPF. Realizovat územní systém ekologické stability (viz samostatná kapitola textové části a hlavní výkres grafické části). Ochrana lesa - pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) podle zákona č. 289/1995 Sb. mají stanoveno ochranné pásmo 50 m. Je nutné respektovat ochranné pásmo lesa. Ve vzdálenosti min. 25 m od lesních pozemků z důvodu bezpečnosti osob a ochrany majetku neumísťovat plochy pro trvalé bydlení. Ostatní stavby v ochranném pásmu lze umístit pouze se souhlasem státní správy lesů. Ochrana zdravých životních podmínek a životního prostředí u stávajících ploch a navrhovaných ploch pro průmyslovou výrobu a skladování a u stávajících i navrhovaných ploch pro drobnou výrobu a řemeslnou výrobu je v územním plánu stanoveno limitní ochranné pásmo totožné s hranicemi areálu (plochy), u přípustných činností ve smíšeném území obytném (plochy smíšené venkovské a centrální) je ochranné pásmo totožné s hranicemi vlastního stavebního pozemku. v řešeném území jsou vyhlášena ochranná pásma ploch pro zemědělskou výrobu přesahující hranice zemědělského areálu. Umístění ploch a objektů pro bydlení v ochranných pásmech je podmíněně přípustné, je podmíněno revizí nebo zrušením ochranného pásma. u stávajících a navrhovaných ploch pro zemědělskou výrobu a skladování, kde nejsou vyhlášena ochranná pásma přesahující hranice zemědělského areálu je stanoveno limitní ochranné pásmo totožné s hranicemi areálu (plochy). ochranné pásmo ploch pro ČOV Brtnice je navrženo 50 m, ČOV Dolní Smrčné 30 m, ČOV Jestřebí 30 m, ČOV Přímělkov 30 m a ČOV Příseka 30 m. v limitních ochranných pásmech ploch pro průmyslovou výrobu a skladování, drobnou výrobu a řemeslnou výrobu, v ochranných pásmech ploch pro zemědělskou výrobu a skladování a v ochranném pásmu čistírny odpadních vod nelze umístit plochy a objekty určené pro trvalé bydlení, pro sport, tělovýchovu, rekreaci, pro školství, zdravotnictví a sociální péči. lokality pro bydlení, chráněné venkovní prostory a chráněné venkovní prostory staveb nebudou zasaženy nadlimitními hladinami hluku z dopravy a z lokalit pro průmyslovou výrobu, drobnou výrobu a zemědělskou výrobu. plochy pro bydlení ohrožené nadlimitním hlukem z dopravy jsou v územním plánu označeny jako podmíněně přípustné. Využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. 7

9 Plochy pro průmyslovou výrobu, drobnou výrobu, služby a plochy pro zemědělství a skladování nebudou negativně ovlivňovat nadlimitními hladinami hluku chráněné venkovní prostory staveb a chráněné venkovní prostory. U navrhovaných ploch pro sport a tělovýchovu bude jejich provoz v souladu s hygienickými předpisy na úseku hluku a vibrací (bude prověřeno v podrobnější dokumentaci s ohledem na druh a četnost sportovních aktivit v ploše). Okolo veřejných pohřebišť je stanoveno ochranné pásmo v souladu se zákonem o pohřebnictví. V ochranném pásmu nelze umístit stavby, které by narušily pietu území. V dalších fázích přípravy realizace obchvatu II/405 bude dodrženo hlukové OP komunikace, v případě nemožnosti toto pásmo dodržet (u stávající zástavby) budou navržena taková protihluková opatření, aby u akusticky chráněných objektů byly dodrženy limitní hodnoty hluku. Požadavky z hlediska ochrany zdravých životních podmínek a životního prostředí jednotlivých zastavitelných ploch a ploch přestaveb jsou uvedeny v podmínkách využití těchto ploch. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ URBANISTICKÁ KONCEPCE Navrhovaná urbanistická koncepce vychází z hlavních cílů územního plánu a lze ji formulovat do následujících bodů. 1. Zachování urbanistické struktury města, vymezení veřejných prostranství. V Brtnici centrální zóna města zahrnuje níže položenou část historické zóny města (území městské památkové zóny). Centrální část zahrnuje prostor náměstí Svobody a navazující ulice vycházející z náměstí (Lipartova, Široká, 5. května, Hřbitovní, Nábřeží). Toto území je v územním plánu vymezeno jako smíšené území centrální. Prostor náměstí a uliční prostory jsou vymezeny jako nezastavitelná veřejná prostranství. Rozvojové možnosti centrální zóny a zástavby historických ulic jsou omezeny pouze na přestavbu a zástavbu proluk. Ve výhledu bude v tomto území realizována rehabilitační přestavba a zástavba proluk při respektování Programu regenerace městské památkové zóny Brtnice. Rozšíření centrální zóny je možné pouze na přestavbové území jižně od náměstí mezi ulicemi Široká a 5. května. Zde je navržena plocha pro občanskou vybavenost, využití plochy musí respektovat dopravní řešení řešení napojení silnice II/405 na prostor náměstí. Při stavební činnosti na stávajících plochách v městské památkové zóně bude chráněn historický půdorys města, nová výstavba v městské památkové zóně musí být prostorovou a hmotovou skladbou a architektonickým řešením přizpůsobena okolní zástavbě. Bude respektován režim městské památkové zóny. 2. Vymezení ploch občanské vybavenosti, ploch pro sport a rekreaci. Občanská vybavenost města bude umísťována na plochách veřejné a komerční občanské vybavenosti, na plochách smíšeného centrálního území a v rámci přípustného využití i na jiných funkčních plochách. Pro situovaní chybějící občanské vybavenosti jsou v územním plánu na území města navržena nová území pro občanskou vybavenosti na příjezdu do města. 8

10 Nová výstavba občanské vybavenosti bude realizována nízkopodlažní formou (dle regulativů jednotlivých ploch) s důrazem začlenění do stávající zástavby a do krajiny, respektování dálkových pohledů na město a respektování obrazu města a krajiny. Jako rozvojové plochy pro veřejnou občanskou vybavenost jsou navrženy zejména: - plocha pro rozšíření hřbitova a zázemí hřbitova na ulici Hřbitovní - plocha pro občanskou vybavenost na ulici 5. května Rozvoj ploch komerční občanské vybavenosti je navržen ulici Jihlavská u silnice II/405. Sportovní plochy jsou navrženy v návaznosti na stávající sportoviště u Uhřínoviského potoka, je navrženo rozšíření ploch pro lyžařský svah a vlek. Plochy rekreace jsou ve městě Brtnici stabilizované, rozvojové plochy pro rodinnou rekreaci jsou navrženy v místních částech. 3. Vymezení ploch pro bytovou výstavbu. V územním plánu je navržen hlavní směr rozvoje obytné zástavby směrem severním a severozápadním. Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy: - severozápadně do lokality Niva a U pivovaru - severně do lokalit u vodojemu a Jihlavská - dále zástavba několika proluk. Rozvojové plochy pro bydlení jsou navrženy jako plochy pro bydlení v rodinných domech, v regulativech jednotlivých ploch je pak uvedena přípustnost výstavby bytových domů v konkrétní ploše. Plochy pro výstavbu bytových domů budou vymezeny v podrobnější dokumentaci nebo v územní studii.. 4. Umístění ploch pro průmyslovou výrobu, drobnou a řemeslnou výrobu a ploch pro zemědělskou výrobu Výrobní území města bylo formulováno postupným vývojem a stabilizací často i v nevhodných lokalitách. Stávající výrobní území v Brtnici tvoří: - průmyslová zóna u Snahy - průmyslová zóna u Mrazíren - plochy pro zemědělskou výrobu ve dvou stávajících areálech. V územním plánu jsou plochy pro výrobní území města vymezeny jako plochy pro průmyslovou výrobu a skladování, plochy pro drobnou a řemeslnou výrobu a plochy pro zemědělskou výrobu. Rozvojové plochy pro průmyslovou výrobu a skladování jsou navrženy v návaznosti na průmyslovou zónu u Mrazíren. Nově je navržena průmyslová zóna Jihlavská u silnice II/405. Rozvojové plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy u Snahy, u silnice na Stonařov za prodejnou stavebnin a u lihovaru. Rozvojové plochy pro zemědělskou výrobu v městě Brtnici nejsou navrženy, budou využívány stávající areály, které jsou stabilizované. Nová výstavba bude realizována dle regulativů jednotlivých ploch s ohledem začlenění do stávající zástavby a do krajiny, respektování dálkových pohledů na město a respektování obrazu města a krajiny. 9

11 5. Stanovení koncepce pro řešení dopravy V územním plánu jsou zapracovány připravené záměry na rekonstrukci silnice II/405 v úseku Brtnice - Příseka a obchvat Příseky. V územním plánu je dále v souladu se zásadami územního rozvoje navržena homogenizace stávající trasy silnice II/405. Jedná se o úsek silnice od benzínové čerpací stanice po začátek rekonstruovaného úseku II/405 směrem na Třebíč. V územním plánu jsou vymezeny a zpřesněny dopravní koridory, ve kterých mohou být provedeny úpravy této silnice. V územním plánu je navržena územní rezerva pro přeložky silnice II/405 východním obchvatem města podle řešení obsaženého v dopravní studii na novou trasu silnice. Území je zakresleno jako územní rezerva dopravního koridoru podle grafické části územního plánu. V územním plánu je navržena dílčí přeložka silnice II/403 mimo prostor náměstí v trase podle původního územního plánu. Je navržen dopravní koridor pro novou trasu této silnice podle grafické části územního plánu. Ostatní silnice v řešeném území jsou územně stabilizovány a není počítáno se změnami. Trasy silnic a místních komunikací jsou v územním plánu ponechány ve stávající poloze, nejsou navrženy změny. V územním plánu jsou navrženy nové místní komunikace pro přístup k rozvojovým plochám a ke zlepšení dopravního napojení ploch stabilizovaných. V územním plánu je navržena místní komunikace v lokalitě Niva pro dopravní napojení stávající i navrhovaných plocha pro bydlení a občanskou vybavenost v lokalitě Niva. Návrh koncepce dopravy je podrobněji popsán v samostatné kapitole. 6. Stanovení koncepce řešení technické vybavenosti V Brtnici jsou navrženy úpravy na vodovodní síti návrhem nového tlakového pásma a nového vodojemu. V koncepci ostatní technické infrastruktury nejsou navrženy změny V rozvojových plochách budou vybudovány všechny inženýrské sítě. Podrobněji je koncepce technické vybavenosti popsána v samostatných kapitolách textové části. 7. Zachování a ochrana přírodních hodnot území, návrh územního systému ekologické stability Kromě návrhu ÚSES je navrženo doplnění krajinné zeleně formou interakčních prvků, zejména podél komunikací, polních cest a vodních toků a také po obvodu zástavby. Dále je navržena izolační zeleň podél zemědělských a výrobních areálů. Řešení ÚSES je obsaženo v samostatné kapitole textové části a v hlavních výkresech grafické části. 8. Stanovení zásad pro výstavbu ve městě a místních částech V územním plánu jsou stanoveny regulativy ploch s rozdílným způsobem využití (funkčních ploch) a základní prostorové regulativy pro zástavbu ploch objekty a budovami. Ty jsou popsány v textové části územního plánu a označeny v hlavním výkresu územního plánu. MÍSTNÍ ČÁSTI Vzhledem k urbanistickým hodnotám sídel nesmí být v zastavěném území a zastavitelných plochách umístěny stavby, která by svým architektonickým ztvárněním, objemovými 10

12 parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily urbanistický, architektonický a přírodní charakter sídel. Dolní Smrčné V územním plánu je navržena rozvojová plocha pro bydlení v návaznosti na novou výstavbu v lokalitě Nivky v západní části sídla. Ve severozápadní části je navržena plocha pro rodinnou rekreaci. V návaznosti na stávající sportovní hřiště je navržena plocha pro občanskou vybavenost. V sídle je navržena plocha pro čistírnu odpadních vod. Nevyužívaný zemědělský areál je navržen k přestavbě na drobnou výrobu. Jestřebí V Jestřebí jsou navrženy 2 hlavní rozvojové plochy pro bydlení, v západní části, východní části sídla a dále zástavba proluk. V územním plánu je počítáno se zachováním zemědělského areálu ZD. Rozvojové plochy pro drobnou výrobu jsou navrženy v návaznosti na areál firmy Start a areál ZD. V sídle je navržena plocha pro ČOV. Rekreační lokalita Aleje je stabilizovaná lokalita bez navrhovaných změn. V Jestřebí je situováno koupaliště západně od sídla, je navržen regulativ k zajištění rekreační funkce zařízení: Způsob celoročního využití koupaliště nesmí snížit možnost využití zařízení pro letní rekreaci. Komárovice V územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy pro bydlení. Území zemědělského areálu (sklad) je stabilizované. Plocha letiště Komárovice je považována za stabilizovanou. Panská Lhota V územním plánu jsou vymezeny 2 rozvojové směry, a to jihozápadně na plochy navazující na novou výstavbu RD a okolí bývalé školy a východně do okolí prodejny a bytových domů. V místní části je navržena plocha pro sportovní hřiště. V návaznosti na stávající zemědělský areál je navržena rozvojová plocha pro zemědělskou výrobu a skladování. Malé V místní části jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech a rozvojová plocha pro zemědělskou výrobu v návaznosti na stávající zemědělský objekt soukromého zemědělce. Přímělkov V územní plánu je navrhována zástavba RD na jižních svazích mezi horní a dolní části sídla a za kulturním domem. Podél jižní strany silnice vedle kulturního domu je navržena plocha pro rodinnou rekreaci.část zemědělského areálu je navržena k přestavbě na drobnou výrobu. V dolní části sídla je navržena pouze plocha pro ČOV. Na jižním okraji sídla je navrženo parkoviště pro hrad Rokštejn. 11

13 Příseka V územním plánu je počítáno se západním obchvatem Příseky. Plochy pro bydlení jsou navrženy v několika lokalitách. Část lokalit je podmíněně přípustných, jsou vázány na posouzení hluku z dopravy nebo revizi ohraného pásma živočišné výroby. Lokality pro bydlení u bývalé školy a u silnice směrem na Jihlavu jsou v pohledově exponované poloze a jsou zde stanoveny prostorové regulativy. V návaznosti na stávající hřiště ve východní části obce je navržena rozvojová plocha pro sport a tělovýchovu. Jižně od sídla, mezi příseckým zámkem a Katovou horou je navržena rozsáhlá plocha pro sportovní a rekreační aktivity. Plocha s vysokým podílem krajinné zeleně bude prověřena v územní studii. Centrum Příseky tvoří hodnotnou urbanistickou kompozici, v územním plánu je navržen regulativ k ochraně urbanistické struktury sídla. Vzhledem k urbanistickým hodnotám sídla nesmí být v zastavěném území a zastavitelných plochách umístěny stavby, která by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily urbanistický, architektonický a přírodní charakter sídla. Střížov V územním plánu jsou navrženy plochy pro bydlení v několika lokalitách, zásadní rozvojové plochy jsou navrženy v jižní části jako pokračování nové výstavby v této části. Plochy v západní části doplňují zástavbu na dostupných plochách a zástavba nebude v této části dále rozšiřována. V severní části se nachází travnaté hřiště na kopanou, je uvažováno s rozšířením o menší hřiště a zázemí hřišť. Výrobní území je zastoupeno zemědělským areálem AGRO Puklice východně od obce a objekty soukromého rolníka. V územním plánu jsou navrženy rozvojové plochy obou areálů. Uhřínovice V územním plánu jsou navrženy plochy pro bydlení v rodinných domech na volných plochách a dále na ploše severně od sídla. Výstavba v obci je limitována vyhlášeným ochranným pásmem areálu velkokapacitního kravína. Je navržena rozvojová plocha zemědělského areálu ZD Brtnice. Západně od sídla se nachází chatová lokalita Hraničák, lokalita je považována za stabilizovanou bez navrhovaných změn. Jihovýchodně od sídla se pak nachází areál Bažantnice (dnes drobná výroba), jedná se o stabilizované zařízení. Uhřínovice mají hodnotnou urbanistickou strukturu tvořenou zejména okrouhlou návsí (okrouhlice) s kapličkou a rybníčkem uprostřed. V územním plánu je navržen regulativ k ochraně urbanistické struktury sídla. Vzhledem k urbanistickým hodnotám sídla nesmí být v zastavěném území a zastavitelných plochách umístěny stavby, která by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily urbanistický, architektonický a přírodní charakter sídla. 12

14 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVEB Výčet jednotlivých ploch a stanovení podmínek (regulativů) pro jejich využití Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 1 Niva I BR 2 Niva II BR 3 U pivovaru BR 4 Jihlavská I BR 5 Jihlavská II BR 6 Pod vodojemem I BR 7 Pod vodojemem II BR 8 Pod vodojemem III BR 9 Rokštýnská Brtnice ne 0 Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. Brtnice ne 0 V lokalitě je přípustná výstavby bytových domů. Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Výstavba bytových domů o max. 3 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. Pro každé 2 ha plochy bude vymezena plocha veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Brtnice ne 0 Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. Brtnice ne 1 Podmíněně přípustná lokalita. Využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z navrhované sběrné místní komunikace. Brtnice ano 2 Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z navrhované sběrné místní komunikace. Brtnice ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. Využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. Brtnice ne 0 Výstavba RD o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z místní komunikace. Brtnice ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z místní komunikace Brtnice ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÁ VYBAVENOST- OV OV 1 5. května Brtnice ne 0 Přestavbová plocha. Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví 13

15 OV 2 Hřbitovní Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Exponovaná plocha v návaznosti na MPZ města. Vzhledem k exponované poloze nesmí být na ploše umístěny stavby, která by svým architektonickým ztvárněním, objemovými parametry, vzhledem, účinky provozu a použitými materiály znehodnotily urbanistické a architektonické hodnoty historického jádra města. Část plochy leží v záplavovém území, využití plochy podle podmínek vodoprávního úřadu. Brtnice ano 0 Plocha pro občanskou vybavenost. Případná výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví V ploše bude umístěno parkoviště pro hřbitov a sídelní zeleň. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace Respektovat koridor pro přeložku silnice II/403. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ KOMERČNÍ VYBAVENOST- KV KV 1 U vodojemu KV 2 Jihlavská Brtnice ne 0 Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví Dopravní napojení společnou křižovatkou na silnici II/405. Brtnice ano 2 Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví Dopravní napojení z navrhované sběrné místní komunikace. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT A TĚLOVÝCHOVA OS 1 U hřiště I OS 2 Uhřínovický potok I OS 3 Uhřínovický potok II OS 4 Lyžařský areál I OS 5 Lyžařský areál II Brtnice ne 0 Plochy pro rozšíření sportovního areálu. Dopravní napojení území ze stávající místní komunikace. Výstavba objektů o max. 2 nadzemním podlaží + podkroví. Brtnice ano 0 Sportovní a rekreační plochy u Uhřínovického potoka. Dopravní napojení území z navrhované sběrné místní komunikace. Brtnice ano 0 Sportovní a rekreační plochy u Uhřínovického potoka. Dopravní napojení území z navrhované sběrné místní komunikace. Brtnice ne 0 Plocha pro zázemí lyžařského areálu. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Brtnice ne 0 Plocha pro rozšíření lyžařského areálu. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY PD 1 Brtnice ne 0 Plocha pro sběrnou místní komunikaci v lokalitě Nivy k dopravnímu napojení stávajícího a navrhovaného obytného území a sportovních a rekreačních ploch. PLOCHY ZELENĚ SÍDELNÍ ZELEŇ ZS 1 Uhřínovický potok ZS 2 Pod školou Brtnice ano 0 Plocha sídelní zeleně v obytném souboru Niva. Brtnice ne 0 Plocha ochranné a izolační zeleně na svahu a v nivě toku Brtnice. 14

16 PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY DS 1 Brtnice ne 0 Plocha pro přeložku silnice II/405 v úseku Brtnice - Příseka. DS 2 Brtnice ne 0 Plocha pro obchvat Příseky silnice II/405 DS 3 Brtnice ne 0 Plocha pro úpravu křižovatky silnice II/405 PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ TI1 Brtnice ne 0 Plocha pro navrhovaný vodojem. DROBNÁ VÝROBA A ŘEMESLNÁ VÝROBA VD 1 U Snahy VD 2 U lihovaru VD 3 Stonařovská Brtnice ne 0 Plocha pro drobnou výrobu v návaznosti na stávající plochy u Snahy. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Maximální výška staveb bude 10 m. Část plochy leží v záplavovém území, využití plochy podle podmínek vodoprávního úřadu. V případě umístění zdrojů hluku na ploše VD 1 v blízkosti akusticky chráněných objektů nutno vyhodnotit hlučnost vůči akusticky chráněným objektům na základě hlukové studie. V případě nedodržení limitních hodnot je nutno navrhnout protihluková opatření tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku u chráněných venkovních prostor staveb, popř. výstavbu zařízení s nadlimitní hlučností nerealizovat. Brtnice ne 0 Plocha pro drobnou výrobu v návaznosti objekt lihovaru. Dopravní napojení sjezdem ze silnice. Maximální výška staveb bude 10 m. Část plochy leží v záplavovém území, využití plochy podle podmínek vodoprávního úřadu. Respektovat koridor pro přeložku silnice II/403. Respektovat koridor úpravu silnice II/405. V případě umístění zdrojů hluku na ploše VD 2 v blízkosti akusticky chráněných objektů nutno vyhodnotit hlučnost vůči akusticky chráněným objektům na základě hlukové studie. V případě nedodržení limitních hodnot je nutno navrhnout protihluková opatření tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku u chráněných venkovních prostor staveb, popř. výstavbu zařízení s nadlimitní hlučností nerealizovat. Brtnice ne 0 Plocha pro drobnou výrobu v návaznosti areál stavebnin. Dopravní napojení sjezdem ze silnice. Maximální výška staveb bude 10 m. Respektovat ochranné a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. PRŮMYSLOVÁ VÝROBA A SKLADOVÁNÍ VP 1 Jihlavská Brtnice ano 0 Plocha pro průmyslovou výrobu v ulici Jihlavská u silnice II/405. Dopravní napojení společnou křižovatkou ze silnice II/404. Maximální výška staveb bude 12 m. V ploše budou umístěna parkoviště. Respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo. Respektovat územní rezervu koridoru pro přeložku silnice 15

17 II/405. Respektovat kulturní památku včetně prostředí památky (sochu sv. Leopolda na křižovatce silnic). Podél obou silnic a po obvodu plochy bude vysázen pás vysoké zeleně. Minimální podíl zeleně v ploše bude 25%. VP 2 U mrazíren Brtnice ano 0 Plocha pro průmyslovou výrobu u silnice III/4025. Maximální výška staveb bude 10 m. Dopravní napojení společnou křižovatkou ze silnice III/4025. Respektovat vedení VN a jejich ochranná pásma. Podél silnice a po obvodu plochy bude vysázen pás vysoké zeleně. Minimální podíl zeleně v ploše bude 25%. DOLNÍ SMRČNÉ Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 15 Dolní Smrčné ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávajících místních komunikací. Erozní rokli s porostem dřevin zachovat nezastavěnou jako plochu krajinné zeleně a předmětný porost zde zachovat jako stabilizující prvek strmého svahu. Stavbu (stavby) ve východní polovině pozemku situovat s ohledem na zachování terasovitého členění svahu jako výrazného krajinotvorného prvku. BR 16 Dolní Smrčné PLOCHY REKREACE RODINNÁ REKREACE- RR ano 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z místní komunikace a sjezdem ze silnice jižně. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. V územní studii bude pro každé 2 ha plochy vymezena plocha veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. RR 10 Dolní Smrčné ne 0 Výstavba rekreačních objektů o max. 1 nadzemních podlažích + podkroví. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÁ VYBAVENOST- OV OV 10 Dolní Smrčné PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ ne 0 Plocha pro občanskou vybavenost v návaznosti na stávající sportovní plochu. Výstavba objektů o max. 1 nadzemních podlažích + podkroví. TI 10 Dolní Smrčné ne 0 Plocha pro čistírnu odpadních vod pro místní části Panskou Lhotu a Dolní Smrčné. Plocha leží v záplavovém území, využití plochy podle podmínek vodoprávního úřadu. 16

18 DROBNÁ VÝROBA A ŘEMESLNÁ VÝROBA VD 10 Dolní Smrčné ne 0 Přestavbová plocha zemědělského areálu na drobnou výrobu Maximální výška staveb bude 8 m. JESTŘEBÍ U BRTNICE Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 17 BR 18 BR 19 BR 20 BR 21 Jestřebí u Brtnice Jestřebí u Brtnice Jestřebí u Brtnice Jestřebí u Brtnice Jestřebí u Brtnice ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení sjezdem ze silnice. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení sjezdem ze silnice. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice. ano 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace a společným sjezdem ze silnice. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT A TĚLOVÝCHOVA OS 10 Jestřebí u Brtnice ne 0 Plocha pro sportovní a rekreační hřiště. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. DROBNÁ VÝROBA A ŘEMESLNÁ VÝROBA VD 11 VD 12 Jestřebí u Brtnice Jestřebí u Brtnice ne 0 Plocha pro drobnou výrobu v návaznosti na stávající zařízení. Maximální výška staveb bude 8 m. V případě umístění zdrojů hluku na ploše VD 11 nutno vyhodnotit hlučnost vůči akusticky chráněným objektům na základě hlukoví studie. V nedodržená limitních hodnot je nutno navrhnout protihluková opatření tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku u chráněných venkovních prostor staveb, popř. výstavbu zařízení s nadlimitní hlučností nerealizovat. ne 0 Plocha pro drobnou výrobu v návaznosti na zemědělský areál. Maximální výška staveb bude 8 m. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ TI 11 Jestřebí u Brtnice ne 0 Plocha pro čistírnu odpadních vod pro místní část Jestřebí. 17

19 KOMÁROVICE U JIHLAVY Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 22 BR 23 BR 24 BR 25 BR 26 BR 64 Komárovice u Jihlavy Komárovice u Jihlavy Komárovice u Jihlavy Komárovice u Jihlavy Komárovice u Jihlavy Komárovice u Jihlavy ne 1 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace a sjezdem ze silnice II/404. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. ne 1 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma. ne 2 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. ne 1 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. PANSKÁ LHOTA Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 27 BR 28 BR 29 BR 30 BR 31 BR 32 Malé Panská Lhota Panská Lhota Panská Lhota Panská Lhota Panská Lhota Panská Lhota ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice III/4034. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. Výstavba RD bude realizována mimo OP ZD. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace a společným sjezdem ze silnice III/4034 jižně. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma. ne 0 Podmíněně přípustná plocha Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. V následných stupních projektové dokumentace bude vyhodnoceno zasažení bytové zástavby hlukem z provozu 18

20 BR 33 Malé Panská Lhota na ploše VD. Na základě výsledků posouzení bude stanovena hranice obytné zástavby a případně navržena protihluková opatření. V případě nesplnění limitních hodnot nebude výstavby realizována. ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení společným sjezdem ze silnice. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT A TĚLOVÝCHOVA OS 11 Panská Lhota ne 0 Plocha pro sportovní a rekreační hřiště v místní části. Výstavba objektů o max. 2 nadzemních podlažích + podkroví. PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY VZ 10 VZ 11 Malé Panská Lhota Panská Lhota ne 0 Plocha pro zemědělskou výrobu v návaznosti na stávající areál. Maximální výška staveb bude 12 m. ne 0 Plocha pro zemědělskou výrobu v návaznosti na stávající stáj. Maximální výška staveb bude 8 m. PŘÍMĚLKOV Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 34 Přímělkov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Zástavba proluky. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. BR 35 Přímělkov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Zástavba proluky. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. BR 36 Přímělkov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Zástavba proluky. Dopravní napojení ze stávající místní komunikace. BR 37 Přímělkov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z místní komunikace. Respektovat vedení VN včetně ochranného pásma. Zástavbu v ploše BR 37 (zejména nájezdy na pozemky a oplocení parcel) řešit s ohledem na max. zachování dělícího tarasu. BR 38 Přímělkov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení z místní komunikace. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa PLOCHY REKREACE RODINNÁ REKREACE- RR RR 11 Přímělkov ne 0 Výstavba rekreačních objektů o max. 1 nadzemních podlažích + podkroví. 19

21 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÁ VYBAVENOST- OV OV 11 Přímělkov ne 0 Plocha pro občanskou vybavenost v návaznosti na stávající kulturní dům. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. DROBNÁ VÝROBA A ŘEMESLNÁ VÝROBA- VD VD 13 Přímělkov ne 0 Přestavbová plocha. Využití části zemědělského areálu pro drobnou výrobu. Maximální výška staveb bude 8 m. V případě umístění zdrojů hluku na ploše VD 13 nutno vyhodnotit hlučnost vůči akusticky chráněným objektům na základě hlukoví studie. V nedodržená limitních hodnot je nutno navrhnout protihluková opatření tak, aby byly splněny limitní hodnoty hluku u chráněných venkovních prostor staveb, popř. výstavbu zařízení s nadlimitní hlučností nerealizovat. PLOCHY DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ - DP DP 10 Přímělkov ne 0 Plocha pro parkoviště k hradu Rokštejn. Záměr na ploše DP10 řešit s ohledem na max. zachování dělícího tarasu. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - TI TI 12 Přímělkov ne 0 Plocha pro čistírnu odpadních vod pro místní části Panskou Lhotu a Dolní Smrčné. Plocha leží v záplavovém území, využití plochy podle podmínek vodoprávního úřadu. PŘÍSEKA Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 39 Příseka ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z rozšířené místní komunikace, využití plochy je podmíněno rozšířením místní komunikace. BR 40 Příseka ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. Využití plochy pro bydlení je podmíněno zrušením nebo revizí vyhlášeného ochranného pásma zemědělského areálu. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z rozšířené místní komunikace, využití plochy je podmíněno rozšířením místní komunikace. BR 41 Příseka ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy sjezdem ze silnice III/4053. BR 43 Příseka ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z navrhované místní komunikace. Část plochy leží v ochranném pásmu lesa. 20

22 BR 44 Příseka ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z místní komunikace. Zástavba v exponované poloze. Nutno dodržet venkovský charakter zástavby. Využití plochy a způsob zástavby nesmí narušit dominantní postavení zámku. Zástavba plochy bude v max. míře respektovat pás dřevin na svahu meze nad silnicí k zámku jako krycího prvku, omezující viditelnost plánovaných staveb v exponovaných pohledech na obec ze severních směrů. BR 45 Příseka ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. Využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy z místní komunikace. Zástavba plochy bude v max. míře respektovat pás dřevin na svahu meze nad komunikací k zámku jako krycího prvku, omezující viditelnost plánovaných staveb v exponovaných pohledech na obec ze severních směrů. BR 46 Příseka ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. Využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých staveb. Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Zástavba v exponované poloze. Nutno dodržet venkovský charakter zástavby. Dopravní napojení plochy společným sjezdem ze silnice. BR 47 Příseka ano 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace. Respektovat vodovodní řad v ploše. Zástavba v exponované poloze. Nutno dodržet venkovský charakter zástavby. V územní studii bude pro každé 2 ha plochy vymezena plocha veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. BR 48 Příseka ne 0 Podmíněně přípustná lokalita. Využití plochy pro bydlení je podmíněno souladem s právními předpisy na úseku ochrany před hlukem a vibracemi. Bude posouzeno v územním řízení jednotlivých Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy společným sjezdem ze silnice. Respektovat vodovodní řad v ploše. PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ SPORT A TĚLOVÝCHOVA OS 12 Příseka ne 0 Plocha pro dětské hřiště. OS 13 Příseka ne 0 Plocha pro rozšíření sportovního hřiště východně. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. OS 14 Příseka ano 0 Plocha pro sportovní a rekreační činnosti v krajině. Zastavitelná část plochy bude vymezena v územní studii. 21

23 Využití plochy nesmí narušit dominantní polohu zámku v Přísece, je nutné zachovat zámek jako dominantu sídla. Respektovat lokální koridor ÚSES. Respektovat krajinné horizonty a krajinnou dominantu Katova hora. Respektovat místní komunikaci do Komárovic. V územní studii bude pro každé 2 ha plochy vymezena plocha veřejného prostranství 1000 m2, do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. V rámci územní studie posoudit definitivní řešení areálu z hlediska vlivů na krajinný ráz s důrazem na: - zachování dominantní role příseckého zámku v krajinných obrazech - dodržení revitalizační koncepce záměru - zamezení vnášení cizorodých prvků do krajiny. OS 16 Příseka ne 0 Plocha pro sportovní hřiště. Výstavba objektů o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - KOMUNIKAČNÍ PLOCHY PD 10 Příseka ne 0 Plocha pro úpravu a rozšíření místní komunikace. PD 11 Příseka ne 0 Plocha pro místní komunikaci k ploše pro bydlení a ČOV. PD 12 Příseka ne 0 Plocha pro místní komunikaci k ploše pro bydlení. PLOCHY SILNIČNÍ DOPRAVY DS 1 Příseka ne 0 Plocha pro rekonstrukci sinice II/405 Brtnice - Příseka. DS 2 Příseka ne 0 Plocha pro přeložku silnice II/405 - obchvat Příseky. PLOCHY TECHNICKÉHO VYBAVENÍ TI 13 Příseka ne 0 Plocha pro čistírnu odpadních vod Příseka. ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA VZ 12 Příseka ne 0 Plocha pro rozšíření zemědělského areálu. Maximální výška staveb bude 10 m. STŘÍŽOV Plocha k.ú. ÚS Etap Podmínky využití ploch PLOCHY BYDLENÍ BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH - BR BR 49 Střížov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace Výstavba bude realizována mimo OP zemědělského areálu. BR 50 Střížov ne 0 Výstavba RD o max. 1 nadzemním podlaží + podkroví. Zástavba proluky. Dopravní napojení plochy ze stávající místní komunikace Výstavba bude realizována mimo OP zemědělského 22

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ NÁVRH zakázkové číslo: 24-38

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov.

řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov. Dle rozdělovníku Číslo jednací Vyřizuje/telefon Dne ÚÚP/234/2008 Ing. Kněžínková/ 567 167 489 18.1.2008 Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH Datum: leden 2016 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

VELKÝ TÝNEC Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H

VELKÝ TÝNEC Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H VELKÝ TÝNEC Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: palacka@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným území Územního plánu obce Mistrovice je následující katastrální území: Název katastrálního území Číslo Mistrovice 696064 Řešené území má celkovou rozlohu 461 ha. Hranice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4,. Bud jovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE Datum: ervenec 2015 Paré íslo: 1 Pro opakované ve ejné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALENICE Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÁ BÍTÝŠKA

ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÁ BÍTÝŠKA URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSOVÁ BÍTÝŠKA Vyhotovení právního

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 8 NÁVRH zaří 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE NÁVRH zpracovaný v souladu s 7 zákona 183006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Projekt "Územní plán Dobruška", č. projektu CZ.1.06/5.3.00/08.07392, je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím IOP. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č...

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Územní plán Ţinkovy červen 2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. Územní plán ŢINKOVY. Červen 2011

Územní plán Ţinkovy červen 2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. Územní plán ŢINKOVY. Červen 2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. Územní plán ŢINKOVY Červen 2011 Vydáno Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne... pod č.j... Nabytí účinnosti dne...... MÚ Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí, Ing. Jiří

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE číslo jednací:... v Sobotovicích dne:... (Územní plán Sobotovice) Obec Sobotovice Zastupitelstvo obce Sobotovice příslušné podle 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více