řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov."

Transkript

1 Dle rozdělovníku Číslo jednací Vyřizuje/telefon Dne ÚÚP/234/2008 Ing. Kněžínková/ Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obcí ve svém správním obvodu zahajuje dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění řízení o změně č. 4 územního plánu obce Stonařov. Veřejné projednání posouzeného návrhu územního plánu se uskuteční v úterý 11. března 2008 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Úřadu městyse Stonařova Dokumentace bude vystavena od pátku 8. února 2008 do úterý 11. března 2008 ve vstupní hale Magistrátu města Jihlavy, vstup z Masarykova náměstí, na Úřadu městyse Stonařova nebo je možné se s ní seznámit na webových stránkách statutárního města Jihlavy ( odkaz Město a samospráva Územní plán). Podrobnější informace je možné získat v době vystavení návrhu na Magistrátu města Jihlavy, úřadu územního plánování, Masarykovo nám.č.1, Jihlava (telefonické spojení Ing. Kněžínková). Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti mohou ve stejném termínu uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Stanoviska, připomínky a námitky je možné v průběhu projednání návrhu změny č. 4 územního plánu obce Stonařov zasílat na adresu: Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, Masarykovo nám. č. 1, Jihlava. Ing. arch. Tomáš Lakomý vedoucí úřadu územního plánování Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

2 Změna č. 4 ÚP Stonařov - návrh Rozdělovník: nadřízený orgán 1. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, Žižkova 57, Jihlava dotčené orgány 2. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, Jihlava 3. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vod. hosp.a zemědělství-úsek ochrany lesů, Žižkova 57, Jihlava 4. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vod. hosp.a zemědělství-úsek ochrany vod, Žižkova 57, Jihlava 5. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí ochrana přírody, Žižkova 57, Jihlava 6. Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí ochrana ZPF, Žižkova 57, Jihlava 7. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí ochrana přírody, Tolstého 15, Jihlava 8. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí - vodní hospodářství vodoprávní úřad, Tolstého 15, Jihlava 9. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí ochrana PUPFL., Tolstého 15, Jihlava 10. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí odd.odpadového hosp., ochr. ovzduší, Tolstého 15, Jihlava 11. Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí ochrana ZPF, Tolstého 15, Jihlava 12. Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování, památková péče, Masarykovo nám.1, Jihlava 13. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy a silničního hospodářství, Tyršova 18, Jihlava 14. Ministerstvo dopravy, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP, nábř.l.svobody 12/22, Praha Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy VII, ochrana ZPF, pracoviště Brno, Mezírka 1, Brno 16. Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy VII, ochrana výhradních ložisek nerostů, pracoviště Brno, Mezírka 1, Brno 17. Ministerstvo zemědělství ČR, zemědělská agentura a pozemkový úřad v Jihlavě, Fritzova 4, Jihlava 18. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 1039/32, Praha 19. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Vrchlického 57, Jihlava 20. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Ke Skalce 32, Jihlava 21. Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, Brno 22. Obvodní báňský úřad Liberec, tř.1.máje 858/26, Liberec 23. Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, Úsek správy nemovité infrastruktury České Budějovice, Dvořákova 12, České Budějovice 24. Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení letového provozu a letišť, oddělení letišť, letiště Ruzyně, Praha Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina, inspektorát v Jihlavě, Rantířovská 22, Jihlava 26. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, České Budějovice 27. ČR - Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro kraj Vysočina, Tolstého 15, Jihlava servisní organizace pro dotčené orgány, významní správci a organizace 28. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Jihlava, Fritzova 4, Jihlava 29. Lesní správa Telč, Slavatovská 123, Telč 30. Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, Mlýnská 37, Jihlava 31. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, nám. Svobody 8, Brno 32. Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, Brno 33. Ředitelství silnic a dálnic ČR, provoz Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava 34. Centrum dopravního výzkumu Praha, Thámova 7, Praha 8 - Karlín 35. České dráhy, a.s., nábř. L.Svobody 12, Praha 36. Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Jihlava, Fritzova 4, Jihlava 37. Regionální úřad Olomouc, Centra vojenské dopravy, třída 1.máje 1, Olomouc - 2 -

3 38. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 1122/16, Jihlava 39. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Jihlava, Žižkova 93, Jihlava 40. E.ON Česká republika, a.s., regionální správa sítě, Havlíčkova 62, Jihlava 41. ČEPS a.s., provozní správa Morava - jih, Komárovská 12, Brno 42. České Radiokomunikace, a.s., U Nákladového nádraží 3144, Praha Česká geologická služba Geofond, Kostelní 26, Praha Správa železniční dopravní cesty, Prvního pluku 367/5, Praha 6 Karlín 45. Policie ČR, okresní ředitelství Jihlava, Vrchlického 46, Jihlava 46. Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 93, Jihlava 47. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2733/11, Brno 48. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, Vrchlického 61, Jihlava 49. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Krajské konzultační středisko Vysočina, Havlíčkova 44, Jihlava 50. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, Havlíčkův Brod 51. ČEPRO, a.s., Dělnická 12, č.p. 213, Praha JMP Net, s. r. o.., Plynárenská 499/1, Brno 53. NETPROSYS, s.r.o., Vyskočilova 1481/4, Praha RWE Transgas Net, s.r.o., V Olšinách 75/2300, P.O. Box 166, Praha Městský úřad Třešť, stavební odbor, Revoluční 20, Třešť sousední obce 56. Obec Suchá, Suchá 1, Stonařov 57. Obec Cerekvička - Rosice, Stonařov 58. Město Brtnice, Náměstí Svobody 379, Brtnice 59. Obec Brtnička, Předín 60. Obec Dlouhá Brtnice, Dlouhá Brtnice 57, Dlouhá Brtnice 61. Obec Otín, Otín 24, Stonařov 62. Město Třešť, Revoluční 20, Třešť zpracovatel dokumentace 63. Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r. o., Matky Boží 11, Jihlava obec, pro kterou je územně plánovací dokumentace pořizována 64. Městys Stonařov, Stonařov 232, Stonařov - 3 -

4 URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STONAŘOV - n á v r h

5 zakázkové číslo: Jihlava, únor

6 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vymezení zastavěného území. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídlení zeleně. 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování. 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách). 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit, 8. Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 10. Vymezení řešeného území. 11. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření. 12. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 13. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu. 14. Stanovení pořadí změn v území (etapizace), 15. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. 16. Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle 117 odst. 1 stavebního zákona

7 II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, 2. Údaje o splnění zadání, v případě zpracování konceptu též údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu, 3 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Hlavní cíle řešení územního plánu 3.2. Vymezení řešeného území 3.3. Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území 3.4. Návrh urbanistické koncepce 3.5. Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití 3.6. Návrh koncepce dopravy 3.7. Návrh koncepce technického vybavení Vodní hospodářství Energetika Spoje a zařízení spojů 3.8. Návrh územního systému ekologické stability 3.9 Návrh koncepce nakládání s odpady Návrh požadavků civilní ochrany Vyhodnocení důsledků řešení na životní prostředí 4 Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno. 5 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

8 I. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Současně zastavěné území je vymezeno v původním územním plánu v souladu s platnou legislativou. Současně zastavěné území je zakresleno v grafické části územního plánu obce. Plocha se změnou funkce na smíšené území a drobnou výrobu a služby (bývalá sýpka) leží uvnitř takto vymezeného (současně) zastavěného území. Ve změně územního plánu je vymezeno nové zastavitelné území pro zemědělskou výrobu. Navrhované zastavitelné území navazuje na zastavěné území vymezené v původním územním plánu. 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Ve změně územního plánu není navržen rozvoj obytného území obce. Ve změně územního plánu je navržena změna funkční plochy stávající zástavby z funkční plochy bydlení na smíšené území bydlení a drobné výroby a služeb. Dílčí změna výrobního území obce zahrnuje návrh plochy pro zemědělskou výrobu v návaznosti na smíšené území (rozšíření rodinné farmy). a) Ochrana hygieny prostředí - Ochranné pásmo plochy pro zemědělskou výrobu zakreslené v grafické části změny územního plánu je limitní. Pokud není zakresleno ochranné pásmo přesahující hranice plochy pro zemědělskou výrobu, je limitní ochranné pásmo totožné s hranicemi této plochy. V ploše pro zemědělskou výrobu nelze umístit takové činnosti jejichž negativní vlivy by přesahovaly limitní ochranné pásmo. - v ochranném pásmu plochy pro zemědělskou výrobu nelze umístit plochy a objekty určené pro trvalé bydlení a pro sport a tělovýchovu. - v ploše smíšeného území bydlení a drobné výroby a služeb (areál bývalé sýpky mlýna) budou umístěny pouze takové činnosti, které dodrží hygienické limity pro hluk v okolních chráněných venkovních prostorech a neohrozí emisemi zdraví lidí. - na kontaktu plochy zemědělské výroby a stávající obytné zástavby bude vysázena ochranné zeleň. Ochranná pásma obsažená ve změně územním plánu Ochranné pásmo zemědělské výroby rodinné farmy - polygon podle grafické části změny územního plánu. b) Ochrana přírody a krajiny - 3 -

9 - vyhodnocení předpokládaného dopadu řešení změny územního plánu na zemědělský půdní fond ZPF je předmětem grafické a textové části odůvodnění územního plánu - podél plochy pro zemědělskou výrobu bude vysázena ochranná zeleň c) Záplavové území Významný vodní tok Jihlávka má stanoveno záplavové území. Záplavové území nezasahuje do řešeného území změny územního plánu.. 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Návrh urbanistické koncepce Změna č. 4 dílčím způsobem mění urbanistickou koncepci stanovenou původním územním plánem. Změna se týká vymezení obytného a výrobního území sídla (tedy i zemědělské výroby), kde je změnou územního plánu navržena nová plocha pro zemědělskou výrobu navazující na stávající plochu rodinné farmy. Plochy rodinné farmy jsou v územním plánu rozděleny do dvou funkčních ploch. Stávající objekt bývalé sýpky, začleněný do uliční převážně obytné zástavby podél silnice je zařazen do smíšené funkční plochy bydlení a drobné výroby a služeb ( což odpovídá současnému využití rodinná farma a bydlení). Navrhované plochy pro chov dobytka jsou zařazeny do funkční plochy zemědělské výroby. Dopravní napojení stávající i navrhované plochy lokality je stávajícím sjezdem na silnice I/38 a navrhovanou zemědělskou cestou na zemědělské pozemky s napojením na navazující zemědělské cesty. Změnou urbanistické koncepce je zrušena územní rezerva pro bytovou výstavbu, obsažená v původním územním plánu. V této části městyse nebude dále rozvíjeno obytné území sídla. Zásady ochrany kulturních hodnot Nově navržené lokality změny územního plánu se nedotknou nemovitých kulturních památek. K začlenění nově navržených lokalit do urbanistické struktury obce a krajinného rázu prostředí jsou navrženy základní prostorové regulativy rozvojových ploch. Ochrana archeologických lokalit - celé řešené území změny je nutno považovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu

10 Vymezení zastavitelných ploch Zastavitelná území jsou vymezena grafické části územního plánu. Regulativy ploch zastavitelného území: O Z N. SM PLOCH A BYDLENÍ A DROBNÁ VÝROBA A SLUŽBY REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ SM 1 Změna funkce stávající zástavby. Výstavba nových staveb a budov o max. 1 nadzemním podlaží a podkroví. Nová zařízení v ploše musí respektovat limity pro hluk a emise v okolních chráněných prostorech. Na severní hranici rodinné farmy bude vysázena ochranná zeleň. VZ ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA VZ 1 D DOPRAVA D 1 Výstavba staveb a budov pro zemědělskou výrobu a skladování o max. 1 nadzemmním podlaží a o max. výšce staveb a budov 10 m. Po obvodu plochy a na severní hranici rodinné farmy bude vysázena ochranná zeleň. Respektovat limitní ochranné pásmo areálu. Plocha pro zemědělskou cestu pro přístup na pastviny a zemědělské pozemky Koncepce systému veřejné zeleně Nové plochy nejsou navrženy, zůstává v platnosti původní koncepce. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 1. Dopravní infrastruktura Silniční síť- Změna č.4 nemění koncepci silniční dopravy obsaženou v původním územním plánu. Lokalita se změnou funkce pro smíšené území je v kontaktu se silnicí I/38 (po realizaci obchvatu se podle původního územního plánu stane silnicí III. třídy), stávající způsob dopravního napojení rodinné farmy nebude měněn. Místní komunikace a zemědělské cesty - 5 -

11 Nové místní komunikace nejsou navrhovány, nově je navržena zemědělská komunikace pro napojení rodinné farmy na síť zemědělských cest a zemědělské pozemky. Parkoviště - plochy pro parkování mohou být umístěny v rámci rozvojových ploch, konkrétní lokalita není navržena. 2. Technická infrastruktura Vodní hospodářství Zásobování pitnou vodou Obec Stonařov je zásobována pitnou vodou z vodojemu Otín gravitačně zásobovacím řadem. Změněná a nově navržená plocha budou využívat stávající napojení na veřejný vodovod. Odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Stonařov bude odkanalizována oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odvedeny splaškovou kanalizací na ČOV Stonařov. Změněná a nově navržená plocha bude napojena na veřejnou kanalizační síť v souladu s platnou legislativou. Energetika Zásobování elektrickou energií Navrhované lokality budou zásobovány elektrickou energií ze sekundární sítě NN. Vzhledem k rozsahu zástavby se nenavrhuje výstavba nové trafostanice. Zásobování zemním plynem Obec je zásobována zemním plynem ze stávající STL plynovodní sítě. Změněná a nově navržená plocha budou využívat stávající napojení na plynovod. Spoje Sdělovací kabely- řešeným územím procházejí sdělovací telekomunikační kabely. Telekomunikační kabely je nutno respektovat včetně ochranných pásem. Trasy jsou zakresleny v grafické části územního plánu. 3. Občanské vybavení Ve změně územního plánu nejsou navrženy nové plochy občanského vybavení. 4. Veřejná prostranství V územním plánu nejsou navržena nová veřejná prostranství

12 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 1. Koncepce uspořádání krajiny Ve změně územním plánu je navržena ochrana krajiny a krajinného rázu především těmito opatřeními: - návrh obvodové zeleně podél plochy pro zemědělskou výrobu - výsadba zeleně podél severní hranice rodinné farmy - respektování základních prostorových regulativů, zejména maximální podlažnosti a výšky staveb u navrhované plochy pro zemědělskou výrobu 2. Územní systém ekologické stability Z hlediska konceptu územního plánu kraje není v řešeném území změny navržen regionální ani nadregioníální ÚSES a není tedy nutné řešení ÚSES v územním plánu z tohoto pohledu doplňovat a měnit. Navrhovaná změna č. 4 územního plánu obce nemění koncepci řešení lokálního ÚSES podle původního územního plánu a jeho změn. 3. Protierozní opatření Nejsou navrženy změny oproti původnímu územnímu plánu. 4. Ochrana před povodněmi Vodní tok Jihlávka má stanoveno záplavové území, záplavové území nezasahuje do řešeného území změny územního plánu. 5. Dobývání nerostů V řešeném území změny územního plánu nejsou dotčeny zájmy ochrany nerostů. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ ( HLAVNÍ VYUŽITÍ), PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSNÉHO VYUŽITÍ, POPŘ. PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍMEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU. Regulativy funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití) jsou ve změně územního plánu nově stanoveny pouze pro lokality změny územního plánu (lokality jsou graficky odlišené, označeny písmennou zkratkou funkční plochy a číselným indexem např. BR1)

13 V ostatním území mimo lokality změny platí funkční plochy a jejich regulativy podle původního územního plánu sídelního útvaru. Označení funkčních ploch a přípustné, nepřípustné popř. podmíněně přípustné činnosti ve funkčních plochách odpovídají a navazují na předchozí změny územního plánu. Plochy zastavěné a zastavitelné se člení na: a) funkční plocha bydlení, drobná výroba a služby (SM) b) funkční plocha území zemědělské výroby a skladování (VZ) c) funkční plocha doprava (D) Plochy zastavěné a zastavitelné a) Funkční plocha bydlení + drobná výroba a služby - SM (světlečerveně s černou šrafou) Přípustné: Plochy smíšeného území určené pro umístění drobných řemeslných provozů, služeb a obchodů a zemědělských farem společně s bydlením majitelů. Vedle bydlení zahrnující činnosti neobtěžujících řemesel a služeb, maloobchodu, veřejného stravování a ubytování, administrativu, správu, kulturu a osvětu, zdravotnictví v kapacitách odpovídajících velikostí a objemu budov, stavby pro sociální péči, výchovu, tělovýchovu, stavby skladovací s nízkými nároky na skladovací plochy a nenáročné na přepravu zboží. Podmíněně přípustné: Drobná výrobní činnost, zemědělská malovýroba a chov hospodářského zvířectva, pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad přípustnou míru (bez negativních vlivů na pozemek souseda), agroturistika, rekreace ve stávajících objektech (rekreační chalupy), plochy veřejné i soukromé zeleně, zařízení dopravní a technické infrastruktury. Nepřípustné: Nepřípustné jsou obtěžující služby a řemesla včetně obtěžující drobné výroby, činnosti náročné na přepravu zboží, stavby s vysokými plošnými nároky na pozemky, stavby pro sport, objekty průmyslové výroby, stáje pro velkochovy hospodářských zvířat. b) Funkční plocha - území zemědělské výroby a skladování - VZ (hnědě) Přípustné: Plocha pro zařízení zemědělské výroby, jejího technického vybavení a skladování zemědělské produkce. Negativní vlivy na okolí nesmí překročit limitní OP, které může přesahovat hranice areálu. Přípustná je drobná výroba, výrobní řemesla, obchod, služby, zařízení dopravní a technické infrastruktury Podmíněně přípustné: Byty správců (pohotovostní byty), Nepřípustné jsou: Využití pro bydlení, občanskou vybavenost (školství, zdravotnictví, sociální služby a kulturu), zařízení sportu a tělovýchovy, zařízení pro rekreaci, výroba ze silným negativním dopadem na ŽP. c) Funkční plocha doprava D Přípustné: Plochy pozemních komunikací, plochy pro parkování a odstavování motorových vozidel, - 8 -

14 plochy dopravních zařízení a plochy železnice včetně nádraží, ploch pro vysokorychlostní trať, plochy pro dopravu hromadnou, zemědělskou, dopravu v klidu, dopravu pěší a cyklistickou. Podmíněně přípustné: Činnosti či zařízení bezprostředně související s určující funkcí v odpovídajících kapacitách a intenzitách, zařízení technické infrastruktury. Nepřípustné: Je umístění staveb a činností jiných funkcí. Vymezení pojmů použitých v regulativech ploch Pro účely tohoto ÚP jsou použity tyto pojmy: hospodářské zvířectvo - skot, prasata, ovce, kozy, koně drobné hospodářské zvířectvo - králíci, drůbež, apod. zemědělská malovýroba - podnikatelské pěstování na úrovni rodinných farem zaměřené jak na živočišnou, tak rostlinnou výrobu (i jednotlivě) zemědělská výroba hromadná rostlinná nebo živočišná zemědělské výroba realizovaná ve specializovaných zemědělských areálech, jejíž negativní účinky na okolní prostředí mohou překročit hranice areálu drobná výroba - činnosti nemající charakter hromadné tovární výroby, spíše blížící se výrobě řemeslnické v malých areálech, případně jednotlivých objektech průmyslová výroba hromadná tovární výroba v plošně rozsáhlých areálech s rozvinutou vnitropodnikovou dopravou, aktivity průmyslové výroby zpravidla vyžadují posouzení vlivu na ŽP podle zvláštních předpisů neobtěžující služby a řemesla činnosti, jejichž účinky nenarušují obytnou pohodu sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.) obtěžující řemesla a služby, drobná obtěžující výroba - činnosti jejichž účinky narušují obytnou pohodu sousedů (hluk, zápach, prach, výpary, světelné efekty, aj.) činnosti náročné na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby vyžadující denní obsluhu nákladními automobily - skupiny vozidel N 1 a N 2 činnosti s vyššími nároky na přepravu zboží - sklady, výrobní či jiná zařízení event. služby vyžadující občasnou obsluhu nákladními vozidly skupiny N 1 a N 2 a vozidel skupiny T a S malé prostory obchodu a služeb (maloobchodní zařízení) - stavby pro obchod a obdobné činnosti s celkovou prodejní plochou do 250 m 2 přípustná míra - míra přípustnosti je daná individuálním posouzením konkrétní situace dle zvláštních předpisů a vyhlášek (např. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. apod.) nadzemní podlaží, podzemní podlaží, podkroví pojmy jsou definovány v normových ustanoveních (ČSN) pro obytné budovy - 9 -

15 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT. Ve změně územního plánu nejsou vymezeny nové plochy veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací. 8. VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO. V změně územním plánu nejsou tyto veřejně prospěšné stavby a opatření vymezeny. 9. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Změna č. 4 územního plánu obce Stonařov obsahuje: Seznam příloh: I. Územní plán změna č.4 A. Textová část územního plánu str B. Grafická část územního plánu: 1 Hlavní výkres 1 : II. Odůvodnění územního plánu změna č.4 A. Textová část odůvodnění územního plánu str B. Grafická část odůvodnění zemního plánu: 2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Obec Stonařov tvoří dvě katastrální území: katastrální území Stonařov katastrální území Sokolíčko Řešené území změny č. 4 se týká pouze lokality umístěné na k. ú. Stonařov

16 Změna č. 4 pak zobrazí výřezy grafické části se zákresem nově navrhované lokality a navazujícího území. 11. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Ve změně územním plánu nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI. Ve změně územního plánu nejsou vymezeny tyto plochy, kde je nutné pořídit územní studii. 13. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V JEJICH VYUŽITÍ A ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU Tyto plochy a koridory nejsou v územním plánu obsaženy 14. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE) Pořadí změn (etapizace) je zakreslena v grafické části územního plánu ve výkresu předpokládaných záborů půdního fondu. 15. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHTEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POUZE AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Tyto stavby nejsou ve změně územního plánu vymezeny. 16. VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Tyto stavby nejsou územním plánem vymezeny

17 II. ODŮVODNĚNÍ ŮZEMNÍHO PLÁNU 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ VYDANOU KRAJEM Vztah vůči schválenému a rozpracovanému ÚP VÚC ( Zásadám územního rozvoje) V současné době je schváleno zadání ÚPN VÚC kraje Vysočina a je zpracován a projednán koncept ÚPN VÚC. Koncept územního plánu VÚC je považován za územně plánovací podklad. Změna č. 4 územního plánu není v rozporu se zadáním ani konceptem ÚP VÚC kraje Vysočina. Vztah vůči dosud platné územně-plánovací dokumentaci pro celé území obce Územní plán obce Stonařov byl schválen zastupitelstvem obce v roce Územní plán má schválenou změnu č.1 z roku 2004 a změnu č. 2 a 3 z prosince Důvodem změny č. 4 územního plánu je především umožnění rozšíření rodinné farmy na plochách, které nebyly obsaženy ve schváleném územním plánu a jeho změnách. Farma využívá stávající objekt bývalé sýpky, využití navazujících ploch je pro pastevní chov dobytka a nezbytné zázemí. Vztah k navazující ÚPD okolních obcí Lokality změny a jejich poloha nemají vliv ani nejsou ovlivněny územně plánovací dokumentaci sousedních obcí. 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ, V PŘÍPADĚ ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU TÉŽ ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Komentář k vybraným bodům zadání územního plánu: a) Na základě požadavku KÚ kraje vysočina, odboru ŽP ochrana ZPF, byla navrhovaná plocha pro zemědělskou výrobu zredukována na cca 50 %. b) Do územního plánu bylo převzato ochranné pásmo plochy pro živočišnou výrobu podle výpočtu dodaného investorem c) Na základě požadavku investora, vyvolaném požadovaným z,menšením plochy pro zemědělskou výrobu byla do územního plánu zakreslena navrhovaná zemědělská cesta, umožňující dopravní napojení farmy na zemědělské pozemky a síť zemědělských cest

18 Stanoviska dotčených orgánů státní správy Byla souhlasná Okolní obce Okolní obce se k návrhu zadání nevyjádřili. Občané: Občané a vlastníci pozemků neuplatnili k návrhu zadání žádné podněty. 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ Hlavní cíle řešení změny územního plánu : O pořízení změny č. 4 bylo rozhodnuto na základě usnesení zastupitelstva obce Stonařov dne Předmětem změny č. 4 územního plánu obce je změna funkčního využití území stávající plochy a její rozšíření pro soukromou zemědělskou farmu při severním okraji obce západně od silnice I/38. Změnu lze rozdělit na 2 části: 1.část ležící v současně zastavěném území obce, současné využití bydlení a soukromé hospodaření ve stávajícím objektu územní plán v původním územním plánu je zakresleno funkční využití nízkopodlažní bydlení v rodinných domech stav návrh změny navrhuje se využití pro smíšené území bydlení a drobnou výrobu 2.část nově navrhovaná plocha mimo současně zastavěné území obce, současné využití zemědělský půdní fond, pastevní areál územní plán v původním územním plánu je zakresleno funkční využití zemědělský půdní fond a rezerva pro nízkopodlažní bydlení návrh změny navrhuje se využití pro funkční plochu zemědělská výroba rezerva pro bydlení bude zrušena Důvod pořízení změny územního plánu: Umístění zázemí rodinné farmy, ve stávajících objektech farmy je sýpka, obytná část pro majitele, menší stáj, seník a přístřešek. V návaznost na stávající objekty navržena rozvojová plocha pro zemědělskou výrobu kde bude zimoviště pro chov skotu, menší stáj pro koně, tréninková dráha a výběh pro koně, dále budou navazovat pastviny pro skot. Rodinná farma má výměru 62 ha zemědělských pozemků Vymezení řešeného území Městys Stonařov tvoří dvě katastrální území: katastrální území Stonařov katastrální území Sokolíčko

19 Řešené území změny č. 4 se týká pouze lokality umístěné na k. ú. Stonařov. Změna č. 4 pak zobrazí výřezy grafické části se zákresem nově navrhované lokality a navazujícího území Zdůvodnění z hlediska ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území Ochrana přírodních hodnot území Navrhovaná rozvojová pro zemědělskou výrobu se nedotkne lokálního ÚSES, vymezeného v původním územním plánu. V návrhu změny č. 4 jsou stanoveny základní prostorové regulativy pro umístění objektů a budov v navrhovaných plochách Součástí návrhu změny č. 4 územního plánu obce je zemědělská příloha, která vyhodnocuje dotčení zemědělského půdního fondu. Ochrana PUPFL - ve změně č. 4 nedojde k dotčení PUPFL ani jeho ochranného pásma. Ochrana civilizačních hodnot Zůstávají v platnosti údaje z původního územního plánu. Stávající zástavba je změnou územního plánu respektována. Nově navržené rozvojové plochy navazují na zastavěné území vymezené původním územního plánem. Ochrana kulturních hodnot Nově navržené lokality se nedotknou nemovitých kulturních památek. K začlenění budoucí zástavby na navrhovaných lokalitách do urbanistické struktury obce a krajinného rázu prostředí jsou navrženy základní prostorové regulativy rozvojových ploch. Ochrana archeologických lokalit Celé řešené území změny je nutno považovat za území archeologického zájmu podle 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém území může dojít k narušení archeologických nálezů a situací. Při veškerých zásazích do terénu je tedy nutno tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu Návrh urbanistické koncepce Změna č. 4 dílčím způsobem mění urbanistickou koncepci stanovenou původním územním plánem. Změna se týká vymezení obytného a výrobního území obce (tedy i zemědělské výroby), kde je změnou územního plánu navržena nová plocha pro zemědělskou výrobu navazující na stávající plochu rodinné farmy. Plochy rodinné farmy jsou v územním plánu rozděleny do dvou funkčních ploch. Stávající objekt bývalé sýpky, začleněný do uliční převážně obytné zástavby podél silnice je zařazen do smíšené funkční plochy bydlení a drobné výroby a služeb ( což odpovídá současnému využití rodinná farma a bydlení). Navrhované plochy pro chov dobytka jsou zařazeny do funkční

20 plochy zemědělské výroby. Dopravní napojení lokality je stávající m sjezdem na silnice I/38 a navrhovanou zemědělskou cestou na zemědělské pozemky a na navazující zemědělské cesty. Změnou urbanistické koncepce je zrušena územní rezerva pro bytovou výstavbu, obsažená v původním územním plánu Členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití (funkční plochy) Regulativy funkčních ploch (ploch s rozdílným způsobem využití) jsou ve změně územního plánu nově stanoveny pouze pro lokality změny územního plánu (lokality jsou graficky odlišené, označeny písmennou zkratkou funkční plochy a číselným indexem např. BR1). V ostatním území mimo lokality změny platí funkční plochy a jejich regulativy podle původního územního plánu sídelního útvaru. Označení funkčních ploch, přípustné, nepřípustné popř. podmíněně přípustné činnosti ve funkčních plochách odpovídají a navazují na předchozí změny územního plánu. Urbanizované území změny územního plánu tvoří funkční plochy (FP): a) funkční plocha bydlení a drobná výroba a služby (SM) b) funkční plocha území zemědělské výroby a skladování (VZ) c) funkční plocha doprava (D) Neurbanizované území Není změnou územního plánu měněno Využití ploch hlavní, přípustné popř. podmíněně přípustné je obsaženo v textové části územního plánu NÁVRH KONCEPCE DOPRAVY Silniční síť Změna č.4 nemění koncepci silniční dopravy obsaženou v původním územním plánu. Lokalita se změnou funkce pro smíšené území je v kontaktu se silnicí I/38, stávající způsob dopravního napojení nebude měněn.. Místní komunikace a zemědělské cesty Nové místní komunikace nejsou navrhovány, nově je navržena zemědělská komunikace pro napojení rodinné farmy na síť zemědělských cest a zemědělské pozemky. Parkoviště Plochy pro parkování mohou být umístěny v rámci rozvojových ploch, konkrétní lokalita není navržena. Posouzení z hlediska negativních účinků hluku z dopravy protože nejsou navrhovány nové plochy chráněné zástavby nebyl proveden výpočet hlukových pásem od komunikací

21 3. 7. Návrh koncepce technického vybavení Vodní hospodářství Vodní toky Zájmovým územím (cca 100 m východně) protéká významný vodní tok Jihlávka, která je ve správě Povodí Moravy a. s., provoz Jihlava. Ochranné manipulační pásmo toku činí 8 m od břehové čáry toku. Záplavové území Vodní tok Jihlávka má stanoveno záplavové území, záplavové území nezasahuje do řešeného území změny územního plánu. Zásobování vodou Obec Stonařov je zásobována pitnou vodou z vodojemu Otín 2 x 250 m 3 gravitačně zásobovacím řadem. Změněná a nově navržená plocha budou využívat stávající napojení na veřejný vodovod. Požadavky Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina V dalších fázích územní a stavební dokumentace staveb je třeba respektovat Vyhlášku č. 246/2001 Sb. v platném znění. Dokumentace musí zahrnovat řešení pro protipožární zásah ve smyslu ČSN (přístupové komunikace, zásahové cesty) a řešení způsobu zastavění ve vztahu k požární bezpečnosti (odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečný prostor). Odkanalizování a čištění odpadních vod Obec Stonařov bude odkanalizována oddílnou kanalizací. Splaškové vody budou odvedeny splaškovou kanalizací na ČOV Stonařov. Změněná a nově navržená plocha bude napojena na veřejnou kanalizační síť v souladu s platnou legislativou Energetika Zásobování zemním plynem Obec je zásobována zemním plynem ze stávající STL plynovodní sítě. Změněná a nově navržená plocha budou využívat stávající napojení na plynovod. Zásobování elektrickou energií Navrhované lokality budou zásobovány elektrickou energií ze sekundární sítě NN. Vzhledem k rozsahu zástavby se nenavrhuje výstavba nové trafostanice Spoje a zařízení spojů Zůstává v platnosti původní územní plán obce. Změna ÚP respektuje stávající

22 telekomunikační zařízení a jejich ochranná pásma Návrh územního systému ekologické stability Podkladem pro řešení územního systému ekologické stability v původním územním plánu obce Stonařov byl Generel lokálního systému ekologické stability, který zpracovala firma ing. Draga Kolářová Ekologické projektování v roce Z hlediska konceptu územního plánu kraje není v řešeném území změny navržen regionální ani nadregioníální ÚSES a není tedy nutné řešení ÚSES v územním plánu z tohoto pohledu doplňovat a měnit. Navrhovaná změna č. 4 územního plánu obce nemění koncepci řešení lokálního ÚSES podle původního územního plánu a jeho změn Návrh koncepce nakládání s odpady Koncepce se změnou územního plánu nemění Návrh požadavků civilní ochrany Změna č. 4 územního plánu obecně nemění podmínky a požadavky civilní ochrany původního územního plánu obce Vyhodnocení důsledků řešení na životní prostředí Vliv zemědělské výroby Ve změně územního plánu je zakresleno vypočtené ochranné pásmo podle výpočtu doloženého vlastníkem rodinné farmy. Výpočet zpracoval ing. P. Pantoflíček, poradenství, posuzování vlivů na životní prostředí ze dne Výpočet byl proveden podle Postupu pro posuzování ochranného pásma chovu zvířat z hlediska ochrany zdravých životních podmínek. V materiálu je uvažováno se 3 objekty živočišné výroby, zimovištěm skotu ( max. stav 15 ks krav), stáj pro koně 5 ks a výkrmna skotu 10 ks býků. Vypočtené ochranné pásmo tvoří nepravidelný polygon. Ochranné pásmo je zakresleno v grafické části změny územního plánu. Vliv pozemní dopravy Nejsou navrhované nové plochy chráněné zástavby. Ve změně územního plánu nebylo tedy z těchto důvodů provedeno stanovení hlukových ochranných pásem výpočtem. Ochrana vodních zdrojů a čistota povrchových vod V řešeném území se nenacházejí vodní zdroje

23 4. INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ SPOLU S INFORMACÍ ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, POPŘÍPADĚ ZDŮVODNĚNÍ, PROČ TOTO STANOVISKO NEBO JEHO ČÁST NEBYLO RESPEKTOVÁNO. Změna č. 4 územního plánu obce Stonařov je změnou malého rozsahu a nebylo požadováno posouzení vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj území a vlivů změny na životní prostředí. 5. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA. Změna č. 4 se týká vymezení nové plochy pro zemědělskou výrobu navazující na stávající plochu rodinné farmy, která je změnou č. 4 navržena jako plocha pro smíšené území bydlení + drobná výroba a služby (původně plochy pro bydlení). Jde o změnu funkčního využití území bez záboru ZPF. Nově je navržen zábor pro lokalitu č. 106 Plocha pro zemědělskou výrobu a zemědělskou cestu. Lokalita je napojena stávajícím sjezdem na silnici I/38 a rovněž je nutno napojit lokalitu navrhovanou zemědělskou cestou na zemědělské pozemky a navazující zemědělské cesty. Změnou č. 4 územního plánu je rušena rezervní plocha pro bydlení obsažená v původním územním plánu. Celkový zábor činí 0,454 ha orné půdy, BPEJ (I. třída ochrany). Plocha navazuje na stávající rodinnou farmu. Ve stávajících objektech farmy je sýpka, obytná část pro majitele, menší stáj, seník a přístřešek. V návaznosti na stávající objekty je navržena rozvojová plocha, kde bude zimoviště pro chov skotu, menší stáj pro koně a výběh pro koně, dále budou navazovat pastviny pro skot. V současné době je plocha využívána pro pastevní areál

24 Katastrální území: STONAŘOV Klimatický region: 8 PŘEHLED NAVRŽENÝCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF str. 1 VÝMĚRA ČÍSLO NÁVRH ČÍSLO KULTURA BPEJ NAVRŽENÁ K ODNĚTÍ TŘÍDA VLASTNÍK POZNÁMKA LOK. FUNKČNÍHO VYUŽITÍ PARCELY DLE KN PLOCHA Z TOHO ZEMĚDĚLSKÉ DLE KN V ha ha PŮDY ZEM. PŮDY PLOCHA PRO ZEMĚDĚLSKOU 1213/128 orná půda 0,225 0,225 VÝROBU VČETNĚ ZEMĚDĚLSKÉ 1213/138 orná půda 0,229 0,229 KOMUNIKACE ,454 0,454 I

25

26

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ROHOZNÁ Datum: srpen 2015

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka

Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 5-02/2015 Pro lokalitu Stará čtvrť Ostrava - Lhotka Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava.

Změnu č. 1 Územního plánu obce Želetava. MĚSTYS ŽELETAVA, 675 26 Želetava V Želetavě.. Záznam o účinnosti: Toto OOP vydalo: Zastupitelstvo Městyse Želetava Toto OOP nabylo účinnosti:. 2014 Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jaroslav Kunst,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN PIKÁREC zakázkové číslo: 08-36 Jihlava, prosinec

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF...

11. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...15 11.1 Zábor ZPF... Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 3 ÚZEMNÍ PLÁN... 3 1. Vymezení zastavěného území obce... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Chvalovice TEXTOVÁ ÁST Listopad 2014 Paré íslo:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín

DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ BOJANOVICE okr. Hodonín I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Obec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň,

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Název dokumentace: - územní plán Merklín, dokumentace pro projednání Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 Urbanistické řešení,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH

ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH ÚZEMNÍ STUDIE RUDOLTICE LOKALITA P 6/BV - POD ZEMĚDĚLSKÝM AREÁLEM ZÁMECKÝ VRCH O b j e d n a t e l : Obec Rudoltice se sídlem : Rudoltice č. p. 95 561 25 Rudoltice P o ř i z o v a t e l : Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení )

Příloha č.1 REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace. PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ -funkční regulace PLOCHY STAVEBNÍ - URBANIZOVANÉ: PLOCHY BYDLENÍ (jsou určeny především k bydlení ) BP - PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ Plochy převážně

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání

Územní plán Horní Radouň. návrh zadání Územní plán Horní Radouň (okres Jindřichův Hradec) návrh zadání březen 2010 Vypracoval: pořizovatel - Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem 3. 11. 2009. a)

Více

Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H. Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice

Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H. Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice HLUBOKÉ DVORY Ú Z E M N Í P L Á N - N Á V R H Objednavatel: Obec Hluboké Dvory, Hluboké Dvory 40, 679 23 Lomnice Pořizovatel: Městský úřad Tišnov, odbor ÚPSŘ, oddělení úřadu územního plánování Zpracovatel:

Více