OBSAH Ú v o d J e d lé h o u b y u n á s a v e sv ětě 5 Ž a m p io n d v o u v ý tr u s ý 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH Ú v o d J e d lé h o u b y u n á s a v e sv ětě 5 Ž a m p io n d v o u v ý tr u s ý 18"

Transkript

1 OBSAH v m Ú vod З Jedlé h o u b y u nás a ve světě 5 Výživná h o d n o ta h u b 6 Léčivé vlastnosti h u b 9 Pěstování h u b d o m a a n a zahrádce 10 Z ařízení am atérské pěstírny 10 Pěstování h u b n a ferm entovaném žam pionovém substrátu (žam piony, hnojn ík ) 10 Pěstování h u b na špalcích a pařezech 12 Pěstování h u b na slám ě 15 Jsou exotické h o u b y znám é a dostupné? 16 Z p ů so b y úprav h u b v dom ácn o sti 17 Z pracování sušených h u b 17 H o u b y ve sladkokyselém nálevu 17 Z m razování h u b 17 A rom atický h oubový olej 17 Ž am p ion d vouvýtrusý 18 H o u b o v á polévka s k ro u p am i 19 Z am p io n o v á polévka s k rabím i tyčkam i 19 P om azánka z nivy 19 P ik an tn í žam pionový salát 20 S alát ze syrových ž am p io n ů 20 S alát z p olníčku s opékaným i b ram boram i a h o u b am i 20 M arinované žam piony 21 B yninský žam pionový salát 21 Ž am pionový salát B angkok 21 M exický žam pionový salát 21 P ln ěn é žam p io n y 22 S m ažené h o u b y se stu d e n o u koprovou om áčk o u 22 R estované žam piony se zeleninou

2 Ž am p io n y s pórk em 23 Ž am p io n o v á pán ev s vejci a slan in o u 23 Jarn í žam pionová pán ev 23 H oubový b ram b o rák 23 K rupky s h o u b am i 24 H n ěd é žam p io n y na francouzský způsob 24 Šum avská žam pionová om áčka 24 M adárský žam pionový guláš 25 H o u b o v é ragú s bylinkam i 25 T ortilly pln ěn é žam piony, sýrem a olivam i 25 Italská crostata se žam piony 26 T ěstoviny s h o u b am i po m ilán sk u 26 Skelné rýžové n u d le se žam p io n y 2 6 Ž am p io n o v é klopsy s rokfórem a ořechy 27 G ratinované k u ře se žam piony 27 Plněné vepřové k o tlety 28 Pstruh p o vinařsku 28 Krevetová o m eleta s h o u b am i 28 Ž am p io n o v ý d ezert M ylord 2 9 Ž am p ion m andlový 30 V ýluh (čaj) ze suchých p lo d n ic 31 H o u b o v á polévka se žam pionem m andlovým 31 Z eleninová polévka se žam p io n em m andlovým 32 Polévka z dýhových sem ínek a v ý luhu ze žam pionu m andlového 32 Salátová -zálivka se žam p io n em m andlovým 32 Z eleninový salát se žam p io n em m andlovým 3 2 C an n ello n i s rico tto u a žam p io n em m andlovým 33 Rýže se žam p io n em m andlovým 3 3 Bylinkové palačinky pln ěn é šp en átem a žam pionem m andlovým 34 M ořský o k o u n s om áčkou ze ž a m p io n u m andlového 34 G rilované tuňákové filety se žam p io n em m andlovým a sýrem Pecorino 34 H n o jn ík o b ecn ý 35 H oubové toasty 36 H n o jn ík jedlý p o bulharsku 36 H lív a ústřičn á a citrón ová 37 Polévka s hlivou ústřičnou 38 Fazolková polévka s hlivou 39 Polévka z hlivy s jem n ý m i bylinkam i 39 H livový salát se zeleninou 3 9 Salát z hlívy a zelených fazolek 40 Salát s rajčaty a hlivou citronovou

3 Švédský salát s hlivou 4 0 H livový salát s vejci 41 Salát z hlivy ú střičné s křen em 41 B ram borový salát s hlivou 41 H liva s m ozzarellou 41 H livový salát s krabím i tyčkam i 41 H liva s pam peliškam i a rajčaty 42 H livová paštika (pom azánka) 4 2 M arinovaná hliva se zeleným pep řem 42 Salát ze syrové hlivy a rajčat 42 Salát z hlivy a chřestu 4 3 T eplý salát z hlivy s cu k eto u 43 G rilovaná hliva 44 Sm ažená hliva 44 H liva v p ivním těstíčku 44 Sm ažená hliva H o n zh u 4 4 Sm ažená hliva ve vin n ém těstíčku s rokfórovou om áčk o u 45 Sm aženky z hlivy ústřičné 45 H livové frikadely s čerstvým i bylinkam i 4 6 R estovaná hliva s bazalkovou zálivkou 4 6 H liva s parm azánem 4 6 H liva s kyselou sm etan o u 46 H u b n ík 47 D u šen á rýže s hlivou 47 Pyré z hlivy a zeleniny 47 Salsa z hlivy ústřičn é 4 8 Z ap ék an á hliva 48 T ortelloni podie italské babičky 4 8 B ram borová tortilla s hlivou 49 H am an d eggs s hlivou 4 9 B ram borové noky s hlivou, m letým m asem a sýrovou om áčkou 49 H o u b o v é knedličky s hlivou 50 H liv a n a špízu 50 R agú z hlivy ústřičné s hovězím steakem 50 P lněný fenykl 51 Losos s estragonovou om áčk o u 51 H liv a královská (m áčková) 52 Sm etanová polévka 53 H liv a královská p o m yslivečku 53 H liva královská p o francouzsku 53 H livové ragú 54 A sijská sm ěs s hlivou královskou 54 H liva královská s nivou

4 H liva královská n a grilu 54 R izoto s hlivou královskou 55 Pohanková kaše s hlivou královskou 55 H o u b o v ý závin 55 H o u b o v á pánev s jo g u rte m a řím ským k m ín em 56 Pizza s hlivou královskou 56 L ím covka vrásčitop rstenná (obří) 57 Švédská h o u bová o m áčka s lím covkou 58 M yslivecká om áčka 58 Ř ízky z lím covky 59 B ram borové krokety s lím covkou 59 Šiitake (h ou ževn atec jedlý) 60 P ik a n tn í polévka 62 O strá čínská polévka 62 Salát z v ý h o n k ů m u n g o a šiitake 62 Salát ze šiitake 63 Salát z řapíkatého celeru se šiitake 63 H erm elínová pom azánka 64 Z elenina se šiitake a to fu 64 Šiitake s cu k eto u 6 4 Šiitake v jem n é čínské om áčce 64 H o u b o v á pánev s to fu 65 R an n í občerstvení z pánve 65 Suflé ze šiitake 65 H o u b y s deseti d ru h y zeleniny 66 H o u b y v husté om áčce 66 Z elen in a po šanghajskú 66 Suši ze šiitake 6 7 Palačinkový nákyp se šiitake 67 R ůzné n áp ln ě se šiitake d o palačinek 6 7 Sm ažená rýže p o k u antu n g sk u 68 D u šen é to fu s hráškem a šiitake 68 Č ínské zelí s tofu a šiitake 68 D u šen á šiitake s bam busovým i výhonky 69 Lilek se šiitake a bam busovým i výhonky 69 T ěstoviny se zeleninou, šiitake, m asem a krabím i tyčkam i 69 P ln ěn á šiitake p o čínsku (předkrm ) 7 0 K uřecí prsíčka se zázvorem a šiitake 70 K ru tí prsíčka se šiitake a ban án em 71 Sm ažené šiitake s krevetam i 71 Šiitake p o čínsku s krevetam i, to fu a m letým m asem 72 G rilovaný steak z tu ň ák a se zeleninou a šiitake

5 K ap r s kořeněnou om áčkou 73 R ybí filé s to fu a šiitake 7 3 Rýže se šiitake 73 Č ín sk é koláčky W an T an 74 P enízovka sam eton oh á 75 V aječná om eleta s penízovkou 7 6 T ortellety pln ěn é penízovkou 76 Palačinky s houbovou n á p ln í 76 K uře na h o u b ách 77 K uřecí prsíčka s penízovkou n a hroznech 77 Pečený losos se špenátem a penízovkou 7 7 Slávky v kořeněné om áčce 78 U ch o Jidášovo 79 H o u b o v á polévka s uch em Jidášovým 80 C elerový salát s uchem Jidášovým 80 Paprikový salát s celerem a uchem Jidášovým 80 K uřecí salát s uchem Jidášovým 81 Rýže se zeleninou a h o u b am i 81 Sm ažené rýžové n u d le 81 U cho a šiitake s bam busovým i výhonky 82 H o u b y dvojí barvy s pórk em 82 D u šen é to fu se srdíčky čínského zelí 82 P oln ičk a top o lo v á 83 H o u b o v é rizoto z p olničky topolové 83 H oubový kuskus s p o ln ičkou topolovou 84 O m áčk a s poln ičk o u topolovou 84 P olnička topolová n a zelenině 84 Italské rizolety s poln ičk o u topolovou 85 Polenta s poln ičk o u topolovou 85 Š u p in ovk a n am ek o 86 T oasty se šupinovitou n am eko 87 O m áčka ze šupinovky n am eko 87 Č ínské houbové závitky 87 H oubové šátečky 88 T ěstoviny se šupinovkou n eb o opeňkam i 88 O p eň k a m ěn livá 89 Polévka z openěk 89 Salát z cukety s m ozarelou a o p eň k o u 90 Jelení guláš s opeňkam i

6 K orálovec ježatý 91 Z apékaný korálovec 92 Korálovec jak o steak 92 Korálovec n a m ásle 92 T rsnatec lu p en itý 93 V ývar z p lo d n ic trsnatce 94 Salát z trsnatce a špenátu 94 Sm ažená rýže s h o u b am i 95 T rsnatec chřestem a cam em b ertem 95 T rsnatec s kuřecím m asem 95 H ovězí d ušené n a červeném v íně s h o ubam i 9 6 Rýžovo-čočkový p ilaf s trsnatcem 96 H o u b o v é ragú s párky a p o len to u 97 L esklokorka lesklá 98 L ihový výluh z lesklokorky 99 Č aj z lesklokorky 100 Polévka s lesklokorkou a vepřovým m asem 100 Vývar z lesklokorky používaný při další přípravě 100 V egetariánská velikonoční sekanina (nádivka) 100 N u d le d lo u h éh o věku 100 Kaše s lesklokorkou 100 L íhovec m o u čn ý 102 Z ávitky s líhovcem 103 Steak z lososa s estragonem a h o u b am i 103 R osolovk a 104 H u stá polévka z lesklokorky a rosolovky 105 S tříbrné h o u b y s vejci 105 Z eleninový salát s h o u b am i 105

Obědy a večeře formou bufetu

Obědy a večeře formou bufetu Staročeská kuchyně škvarkové placky nádivka česnekový bok klobásy vepřové sádlo se škvarky fazolová polévka cibulačka pstruh se strouhankou, tvrdým sýrem a petrželkou pečená kachna zabijačkový guláš dušený

Více

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35,

0,3 l Hovězí s knedlíčky 29, 0,3 l Česneková s uzeninou a sýrem 32, 0,3 l Studená jahodová, zdobená smetanou 35, JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 100 g Mozzarella s rajčaty, balzamo-olivovým zástřikem a pestem 75, 75 g Parmská šunka s ovocným přelivem 74, 50 g Selský salátek s uzenou krkovičkou 64, (brambory, cibule,

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

KONFERENČNÍ A BANKETOVÉ MENU HILTON PRAGUE

KONFERENČNÍ A BANKETOVÉ MENU HILTON PRAGUE KONFERENČNÍ A BANKETOVÉ MENU HILTON PRAGUE Vážení hosté, s potěšením oznamujeme, že v průběhu uplynulých let byl náš tým oceněn několika mezinárodními cenami v oblasti kulinářského umění, cukrářství a

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

COFFEE BREAK. 1. -,,ZÁKLADNÍ Kč 110,- za osobu Káva s mlékem Nealkoholický nápoj 2 ks různé druhy

COFFEE BREAK. 1. -,,ZÁKLADNÍ Kč 110,- za osobu Káva s mlékem Nealkoholický nápoj 2 ks různé druhy COFFEE BREAK 1. -,,ZÁKLADNÍ Kč 110,- za osobu Káva s mlékem Nealkoholický nápoj 2 ks různé druhy 2. -,,SLANÝ Kč 185,- za osobu Káva s mlékem, nealkoholický nápoj 2 ks různé druhy Open sandwich 3 různé

Více

Těstovinový salát (teplý), zdobený ochucenou zakysanou smetanou. Guláš s fazolemi, s nakrájeným párkem. Jako doplněk se podává chléb nebo pečivo

Těstovinový salát (teplý), zdobený ochucenou zakysanou smetanou. Guláš s fazolemi, s nakrájeným párkem. Jako doplněk se podává chléb nebo pečivo název jídla: Charakteristika: Složení: Kyjevský plátek Míchaný salát s tuňákem Cizrna po valašsku Srbská musaka Luhačovický špaček Tondovo kuře Fazolový guláš s párkem Kuře a la bažant Krokety ze šmakouna

Více

Seminář pro 20 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 20 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 20 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2014

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2014 Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2014 Kategorie Tříhvězdičkový hotel vhodný jak pro obchodní, tak i individuální klientelu z celého světa. Nabízí variabilní konferenční prostory

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

bylinkách s hoblinkami parmazánu rajčátka s mozzarelou, olivovým olejem a bazalkou tvarůžek, šunka, žloutek, česnek, krutony

bylinkách s hoblinkami parmazánu rajčátka s mozzarelou, olivovým olejem a bazalkou tvarůžek, šunka, žloutek, česnek, krutony Předkrmy 100g Jemný krevetový koktejl s opečeným toustem 109,- 80g Corpacio z hovězí svíčkové marinované v čerstvých 98,- bylinkách s hoblinkami parmazánu 100g Pněná broskev (sýr, česnek) 69,- 100g Smažené

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 100g Grilované plátky rajčátek se sýrem mozarella a čerstvou bazalkou 62,- 50g Šunková rolka se šlehačkou a křenem 55,- 100g Debrecínské klobásy s křenem a hořčicí, chléb /rohlík 44,- 80g Zapečená

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015 Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015 Kategorie Tříhvězdičkový hotel vhodný jak pro obchodní, tak i individuální klientelu z celého světa. Nabízí variabilní konferenční prostory

Více

Menu Něco k pivu a vínu

Menu Něco k pivu a vínu Něco k pivu a vínu 2 ks Čerstvý chléb s kachním sádlem a masem, sypaný pórkem, okurka 39,-Kč 1 ks Domácí utopenec s okurkou a feferonkou 39,-Kč 150g Bavorské grilované klobásky s hořčicí a křenem 150g

Více

PŘEDKRMY POLÉVKY VEGETARIÁNSKÁ TĚSTOVINY A TORTILLY

PŘEDKRMY POLÉVKY VEGETARIÁNSKÁ TĚSTOVINY A TORTILLY PŘEDKRMY Kozí sýr na lehkém listovém salátu s jogurtovým dresingem 59, - 50 g (Al: 3,7) Hemenex 59, - 100 g Plátky pečené šunky s vejci (3ks), malá zeleninová obloha, pečivo (Al: 1,3,6,10,11) Caprese salát

Více

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,-

-150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- Bezmasá a vaječná jídla -150g Smažené žampiony 85,- -250g Omeleta s lososem, rajčaty a nivou 99,- (rajčata, eidam, uzený sýr, niva) -250g Houbové rizoto s parmazánem 99,- (houby, cibulka, žampiony, parmazán)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

Nabízíme Kreativní šéfkuchaře a vysokou gastronomii Zkušený a profesionální personál Vhodné lokality Top reference

Nabízíme Kreativní šéfkuchaře a vysokou gastronomii Zkušený a profesionální personál Vhodné lokality Top reference CA TERING ه ى م ف ك م ك ى م 2 0 1 2 Organizujeme Full-service catering Gala-večeře, gala-obědy Recepce a cocktail party Soukromé oslavy Svatební oslavy Obchodní obědy a večeře Firemní akce Degustační večeře

Více

Vážení hosté, Lubomír Jurek

Vážení hosté, Lubomír Jurek Vážení hosté, vítám Vás v Jelínkově vile, v budově, ze které již století na nás dýchají její prožitky a zkušenosti. V budově, která na tomto místě ukončila bohatou mlynářskou historii, aby reprezentovala

Více

Restaurace U Věže. Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze.

Restaurace U Věže. Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze. Restaurace U Věže Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze.info POLÉVKY Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 25,- Česnečka s uzeninou,

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

001. Caprese. 105,- tomaty prokládané mozzarellou, dochucené olivovým olejem a bazalkou

001. Caprese. 105,- tomaty prokládané mozzarellou, dochucené olivovým olejem a bazalkou PŘEDKRMY 001. Caprese. 105,- tomaty prokládané mozzarellou, dochucené olivovým olejem a bazalkou 002. Bruscheta al pomodoro..75,- opečený domácí chléb s nasekanými dochucenými rajčaty 004. Carpaccio con

Více