Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule"

Transkript

1

2 Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského Rájec-Jestebí Kontakt: Autoi: Ing. Stanislav Laštvka, Jií Koumar, Mgr. Jana Adamová, Mgr. Ivana ernošková, Mgr. Michal Hnilika, Ing. Pavel Kopecký, Ph.D., Mgr. Michaela Míková, Kateina Mrázková, Mgr. Monika Nováková, Mgr. Eliška Pantková, Mgr. Kateina Pernicová, Mgr. Zlatuše Prudká, Mgr. Josef Sychra, Mgr. Miroslav Tesa Gymnázium a SOŠ Rájec-Jestebí, o. p. s. dává svolení k využívání i kopírování ástí publikace, a to výhradn bezúplant ke vzdlávacím úelm. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním ropotemeské republiky.

3 íslo operaního programu: CZ.1.07 Název operaního programu: OP Vzdlávání pro konkurenceschopnost íslo prioritní osy: 7.1 Název prioritní osy: Poátení vzdlávání íslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdlávání Název výzvy: Jihomoravský kraj Výzva. 1 pro GP oblast podpory 1.1. Projekt: Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT íslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ Píjemce: Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Úvod Publikace obsahuje pehled produkt (lekcí témat pro interaktivní tabuli), které byly vytvoeny v rámci ešení výše uvedeného projektu. Interaktivní tabule vyžaduje software, který z pracovní plochy pro psaní udlá aktivní souást výukových hodin. ešitelé projektu pracovali s programem ActivStudio. Jednotlivé lekce se skládají z pedvádcích sešit a každý sešit je tvoen uritým potem list. Publikace by mla krom pedstavení již vytvoených lekcí, také motivovat uitele k vytváení dalších. Tvorba lekcí podncuje kreativitu uitele a vede studenty k neotelým postupm pi ešení úloh. V lekcích se snažíme, v souladu s promujícími se nároky na profil absolvent, klást draz na úkoly rozvíjející dovednosti a kompetence k ešení problém. Témata zpracovaná jednotlivými vyuujícími pak reflektují probírané uivo pesnji, neboerpají z rzných zdroj a studenti tak nejsou závislí pouze na uebních materiálech, které opomíjejí nkteré jevy. Uitel má také možnost pizpsobit lekce svým metodickým postupm, na které jsou studenti zvyklí. Lekce postavená na pesné pedstav o oekávaných výstupech probraného uiva, vede k vtšímu pocitu úspšnosti, a tím má i výrazný kladný motivaní dopad. Do publikace byly vloženy pehledy list jednotlivých sešit pro vybraná témata. Pehled všech lekcí a témat není možné, vzhledem k rozsahu, do této publikace vložit. Popisované lekce obsahují více než 1000 list obrazovek. Všechny popisované lekce pro interaktivní tabuli jsou uloženy na samostatném CD a ve formátu pdf je možné si je prohlédnout i na webových stránkách

4

5 Obsah: Název lekce pro interaktivní tabuli Elektina a magnetismus Optika Fyzika mikrosvta Organická chemie Biochemie Elementární funkce pro interaktivní tabuli Goniometrické funkce pro interaktivní tabuli Geografické informaní systémy (GIS)

6

7 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Elektina a magnetismus Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 2. roník, kvarta, 3. roník, kvinta Jedná se výukové lekce vytvoené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v prbhu výuky. Jsou ureny studentm 2. a 3. roníku tyletého studia a studentm odpovídajícího roníku šestiletého studia. Dále je možné je využít pro pípravu studentm, kteí budou maturovat z pedmtu fyzika. Interaktivní lekce rozsahem pokrývají oblasti uiva probíraného ve 2. a 3. roníku tyletého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzdlávacím programem pro gymnaziální vzdlávání a vytvoeným školním vzdlávacím programem. Lekce se obsahem adí do vzdlávací oblasti lovk a píroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním pírody. Pehled interaktivních lekcí k tématu Elektina a magnetismus: Bezpenost práce s elektrickým proudem kritéria ochrany, limity proud a naptí, bezpenostní prvky elektrických spotebi, zásuvka, jistie a pojistky, výstražné a informaní znaení. Pedvádcí sešit obsahuje 27 stránek. Elektrostatika - elektrování tles, elektrický náboj a jeho mení, siloáry elektrického pole, Coulombv zákon, permitivita prostedí, práce elektrických sil, potenciál, naptí, kapacita, kondenzátor. Pedvádcí sešit obsahuje 35 stránek. Elektrický proud v kovech - vodie a izolanty, elektrický proud, elektrický odpor, Ohmv zákon, voltampérová charakteristika, zatžovací charakteristika zdroje, základní prvky elektrického obvodu, azení rezistor, potenciometr a reostat, micí pístroje, Ohmv zákon pro uzavený obvod, Kirchhoffovy zákony. Pedvádcí sešit obsahuje 23 stránek. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

8 Elektrický proud v polovodiích polovodiové materiály, vlastnosti, vlastní a nevlastní polovodie, PN pechod, polovodiová dioda, tranzistor. Pedvádcí sešit obsahuje 12 stránek. Elektrický proud v kapalinách elektrolyt, elektrolýza, galvanický lánek, Faradayovy zákony, voltampérová charakteristika, rozkladné naptí, polarizace elektrod, galvanické pokovování. Pedvádcí sešit obsahuje 17 stránek. Elektrický proud v plynech ionizace plynu, plazma, voltampérová charakteristika výboje, samostatné a nesamostatné výboje v plynech a jejich využití. Pedvádcí sešit obsahuje 15 stránek. Stacionární magnetické pole zdroje magnetického pole, magnetická indukce, magnetické indukní áry, magnetické pole vodie s proudem a cívky, Ampérovo pravidlo, Flemingovo pravidlo, vodi v magnetickém poli, nabitá ástice v magnetickém poli, vzájemné silové psobení magnetických polí. Pedvádcí sešit obsahuje 29 stránek. Nestacionární magnetické pole zdroje, zmny magnetického indukního toku, vlastní indukce cívky, induknost, Faradayv zákon elektromagnetické indukce, Lenzv zákon, víivé proudy, generátor stídavého naptí. Pedvádcí sešit obsahuje 14 stránek. Stídavý proud generování stídavého proudu, obvody stídavého proudu, rezistance, kapacitance, induktance, impedance, úiník, výkon stídavého proudu, efektivní hodnoty stídavých veliin. Pedvádcí sešit obsahuje 17 stránek. Výroba elektrické energie alternátor, jednofázový a tífázový stídavý proud, fázové vodie a nulovací vodi, transformátor, zapojení spotebi, penos elektrické energie, tífázová soustava, další napájecí soustavy. Pedvádcí sešit obsahuje 18 stránek. Elektrárny penosová soustava, statistiky výroby a spoteby, obnovitelné s neobnovitelné zdroje energie, popis funkce a vlastností elektráren: tepelná, jaderná, vodní (turbíny), peerpávací, pílivová, vtrná, solární, geotermální, plynová, využití biomasy, podíly výroby, možnosti využití, cena elektrické energie. Pedvádcí sešit obsahuje 68 stránek. Elektromotory tífázový asynchronní elektromotor, zapojení, stavba, funkce, skluz, výkon, úiník, využití elektromotor, stejnosmrné elektromotory. Pedvádcí sešit obsahuje 14 stránek. Stejnosmrný elektromotor vysvtlení stavby a funkce stejnosmrného elektromotoru. Pedvádcí sešit obsahuje 23 stránek. Usmrova princip usmrování stídavého proudu, využití diody a kondenzátoru, jednocestný a vícecestný usmrova, Grätzv mstek, použití usmrova. Pedvádcí sešit obsahuje 8 stránek. Elektromagnetické kmitání a vlnní elektromagnetický oscilátor, Thompsonv vztah, rezonance obvodu, vznik elektromagnetického vlnní, postupná elektromagnetická vlna, anténa, polarizace vln, radar, radiová a televizní pásma, kódování a penos signálu. Pedvádcí sešit obsahuje 49 stránek. Elektromagnetické záení obecné vlastnosti elektromagnetických vln, druhy záení vetn zdroje, vlastností, úink a využití: gama, rentgenové, ultrafialové, svtelné, infraervené, mikrovlnné, radiové. Pedvádcí sešit obsahuje 42 stránek. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

9 Lekce napomáhají pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím doplují jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Jsou vytvoeny komplexn tak, aby mli pímou návaznost na problematiku zpracovanou v píslušných e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní. Charakteristika lekcí: Napomáhají pímé výuce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí dležitých pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytují pehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úspšnému zvládnutí uiva. Napomáhají hlubšímu porozumní zákonitostí pírodních proces a ukazují užitenost pírodovdných poznatk s následnou aplikací v praktickém život. Podncují studenty k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pomáhají studentm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a dovednostmi. Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzdlání v oblasti informaní a komunikaní technologie. Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informaními technologiemi. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

10

11

12

13 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Optika Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 3. roník, kvinta Jedná se výukové lekce vytvoené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v prbhu výuky. Jsou ureny studentm 3. roníku tyletého studia a studentm odpovídajícího roníku šestiletého studia. Dále je možné je využít pro pípravu studentm, kteí budou maturovat z pedmtu fyzika. Interaktivní lekce rozsahem pokrývají oblasti uiva probíraného ve 3. roníku tyletého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzdlávacím programem pro gymnaziální vzdlávání a vytvoeným školním vzdlávacím programem. Lekce se obsahem adí do vzdlávací oblasti lovk a píroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním pírody. Pehled interaktivních lekcí k tématu Optika: Základní vlastnosti - šíení svtla, rychlost šíení, dje na rozhraní dvou prostedí, odraz, lom, index lomu, Snellv zákon, totální odraz, disperze svtla, dvojlom. Pedvádcí sešit obsahuje 31 stránek. Zobrazovací metody možnosti vzniku obrazu, vlastnosti obrazu, zobrazování tenkou okou spojky a rozptylky, zobrazování rovinným zrcadlem, zobrazování kulovým zrcadlem duté a vypuklé, zobrazovací rovnice pro oky a zrcadla, zvtšení. Pedvádcí sešit obsahuje 59 stránek. Zákon lomu 1 úloha ešící lom svtelného paprsku. Pedvádcí sešit obsahuje 2 stránek. Zákon lomu 2 - úloha ešící lom svtelného paprsku. Pedvádcí sešit obsahuje 2 stránek. Totální odraz 1 - úloha ešící totální odraz svtelného paprsku. Pedvádcí sešit obsahuje 2 stránek. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

14 Totální odraz 2 - úloha ešící totální odraz svtelného paprsku. Pedvádcí sešit obsahuje 2 stránek. oka 1 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení tenkou okou. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. oka 2 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení tenkou okou. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. oka 3 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení tenkou okou. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. oka 4 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení tenkou okou. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. Zrcadla 1 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení kulovým zrcadlem. Pedvádcí sešit obsahuje 5 stránek. Zrcadla 2 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení kulovým zrcadlem. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. Zrcadla 3 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení kulovým zrcadlem. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. Zrcadla 4 úloha na poetní a geometrické urení obrazu pi zobrazení kulovým zrcadlem. Pedvádcí sešit obsahuje 4 stránek. Oko stavba oka, optické funkce jeho ástí, akomodace, barevné vidní, prostorový vjem, vady oka, korekce vad oka, barvoslepost, oní klamy, testy správného vidní. Pedvádcí sešit obsahuje 90 stránek. Vlnová optika vlnové vlastnosti svtla, interference svtla, koherence, Youngv pokus, interference na tenké vrstv a její využití, hologram, difrakce svtla, difrakce na hran, na teríku, na štrbin, na mížce, polarizace svtla, Brewsterv úhel, polarizace dvojlomem, polarimetrie, fotoelasticimetrie. Pedvádcí sešit obsahuje 53 stránek. Optické pístroje objektivní a subjektivní pístroje, popis a funkce mikroskopu, lupy, dalekohledu, druhy dalekohled, fotoaparát, digitální poizování záznamu. Pedvádcí sešit obsahuje 29 stránek. Teorie elektromagnetického záení záení tles, absolutn erné tleso, Wienv posunovací zákon, Stefanv-Boltzmannv zákon, Planckv zákon, spektra látek árové, pásmové a spojité emisní spektrum, árové absorpní spektrum, spektrální analýza. Pedvádcí sešit obsahuje 17 stránek. Fotometrické veliiny svítivost, svtelný tok, osvtlení popis, vztahy a využití fotometrických veliin, prostorový úhel. Pedvádcí sešit obsahuje 14 stránek. Elektromagnetické záení obecné vlastnosti elektromagnetických vln, druhy záení vetn zdroje, vlastností, úink a využití: gama, rentgenové, ultrafialové, svtelné, infraervené, mikrovlnné, radiové. Pedvádcí sešit obsahuje 43 stránek. Lekce napomáhají pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím doplují jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Jsou vytvoeny komplexn tak, aby mli pímou návaznost na problematiku zpracovanou v píslušných e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

15 Charakteristika lekcí: Napomáhají pímé výuce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí dležitých pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytují pehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úspšnému zvládnutí uiva. Napomáhají hlubšímu porozumní zákonitostí pírodních proces a ukazují užitenost pírodovdných poznatk s následnou aplikací v praktickém život. Podncují studenty k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pomáhají studentm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a dovednostmi. Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzdlání v oblasti informaní a komunikaní technologie. Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informaními technologiemi. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

16

17 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Fyzika mikrosvta Jméno ešitele Mgr. Miroslav Tesa Vyuovací pedmt Fyzika Tída (roník) / období 3. roník, kvinta Jedná se výukové lekce vytvoené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v prbhu výuky. Jsou ureny studentm 3. roníku tyletého studia a studentm odpovídajícího roníku šestiletého studia. Dále je možné je využít pro pípravu studentm, kteí budou maturovat z pedmtu fyzika. Interaktivní lekce rozsahem pokrývají oblasti uiva probíraného ve 3. roníku tyletého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzdlávacím programem pro gymnaziální vzdlávání a vytvoeným školním vzdlávacím programem. Lekce se obsahem adí do vzdlávací oblasti lovk a píroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním pírody. Pehled interaktivních lekcí k tématu Fyzika mikrosvta: Fyzika elektronového obalu historický vývoj, objev elektronu, modely atomu, chování mikroástic, Bohrv model, elektronová konfigurace, Pauliho vyluovací princip, systém periodické soustavy prvk, vazby a vazebná energie, záení vznikající v elektronovém obalu, princip nerozlišitelnosti ástic, laser, LED, luminiscence. Pedvádcí sešit obsahuje 31 stránek. Jaderná fyzika objev protonu a neutronu, složení jader, vazebná energie a hmotnostní schodek, radioaktivita, druhy radioaktivního záení a jejich vlastnosti, umlá radioaktivita, aktivita záie, rozpadový zákon, pemnové ady, využití radionuklidy, magnetická rezonance, jaderná syntéza a jaderné štpení, ízená etzová reakce, jaderná elektrárna. Pedvádcí sešit obsahuje 41 stránek. Fyzika ástic detekce ástic, výzkum ástic, urychlovae, anihilace, systém ástic, druhy interakcí, neutrina, kosmické záení. Pedvádcí sešit obsahuje 12 stránek. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

18 Kvantová fyzika Planckova hypotéza, foton, korpuskulárn-vlnový dualismus, fotoelektrický jev, výstupní práce, Comptonv rozptyl, vývoj pedstav o svtle, de Broglieho hypotéza, vlnové vlastnosti ástic, elektronový mikroskop, základy kvantové fyziky, vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, kvantová ísla, kvantování energie ástice, Heisenbergova relace neuritosti. Pedvádcí sešit obsahuje 33 stránek. Speciální teorie relativity Albert Einstein, základní axiomy, relativnost souasnosti, dilatace asu, kontrakce délek, relativistické skládání rychlostí, relativistická hmotnost, energie. Pedvádcí sešit obsahuje 20 stránek. Lekce napomáhají pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím doplují jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Jsou vytvoeny komplexn tak, aby mli pímou návaznost na problematiku zpracovanou v píslušných e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní. Charakteristika lekcí: Napomáhají pímé výuce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí dležitých pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti fyziky, rozvíjí kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytují pehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úspšnému zvládnutí uiva. Napomáhají hlubšímu porozumní zákonitostí pírodních proces a ukazují užitenost pírodovdných poznatk s následnou aplikací v praktickém život. Podncují studenty k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pomáhají studentm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a dovednostmi. Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhají k rozvoji vzdlání v oblasti informaní a komunikaní technologie. Vedou ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informaními technologiemi. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

19

20

21 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Organická chemie Jméno ešitele Ing. Pavel Kopecký, Ph. D. Vyuovací pedmt Chemie Tída (roník) / období 2. roník, kvarta, 3. roník, kvinta Jedná se o lekce vytvoené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v prbhu výuky. Jsou ureny studentm 2. a 3. roníku tyletého studia a studentm odpovídajícího roníku šestiletého studia gymnázia. Dále je možné je využít pro pípravu studentm, kteí budou maturovat z pedmtu chemie. Interaktivní lekce rozsahem pokrývají dílí oblasti uiva probíraného ve 2. roníku tyletého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia a uiva probíraného ve 3. roníku tyletého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzdlávacím programem pro gymnaziální vzdlávání a vytvoeným školním vzdlávacím programem. Lekce se obsahem adí do vzdlávací oblasti lovk a píroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním pírody. Interaktivní lekce ORGANICKÁ CHEMIE obsahuje následující kapitoly: Úvod do organické chemie vdní obor, základní pravidla a pouky, klasifikace organických reakcí a reagent, surovinové zdroje organické chemie, metody izolace organických látek, apod. Pedvádcí sešit obsahuje 54 stránek. Alkany, Alkeny, Alkyny obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 31 stránek. Areny obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 17 stránek. Halogenderiváty obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 13 stránek. Dusíkaté deriváty obecná charakterizace, nitrosloueniny, aminy, diazoniové soli, azosloueniny obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 12 stránek. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

22 Kyslíkaté deriváty alkoholy, fenoly, ethery, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich deriváty obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 62 stránek. Sirné deriváty a deriváty kyseliny uhliité obecná charakterizace, názvosloví, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 9 stránek. Heterocyklické sloueniny a alkaloidy obecná charakterizace, názvosloví, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 26 stránek. Makromolekulární látky syntetické rozdlení, názvosloví, struktura, výroba a syntézní mechanismy, pehled zástupc, fyzikální a chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 38 stránek. Lekce napomáhají pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím doplují jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Jsou vytvoeny komplexn tak, aby mli pímou návaznost na problematiku zpracovanou v píslušných e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní. Charakteristika lekcí: Napomáhají pímé výuce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí dležitých pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti chemie, rozvíjí kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytují pehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úspšnému zvládnutí uiva. Napomáhají hlubšímu porozumní zákonitostí pírodních proces a ukazují užitenost pírodovdných poznatk s následnou aplikací v praktickém život. Podncuje studenty k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pomáhá studentm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a dovednostmi. Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhá k rozvoji vzdlání v oblasti informaní a komunikaní technologie. Vede ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informaními technologiemi. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

23

24

25 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Biochemie Jméno ešitele Ing. Pavel Kopecký, Ph. D. Vyuovací pedmt Chemie Tída (roník) / období 3. roník, kvinta Jedná se o lekce vytvoené v programu ActivStudio, které jsou interaktivn prezentovány v prbhu výuky. Jsou ureny studentm 2. a 3. roníku tyletého studia a studentm odpovídajícího roníku šestiletého studia gymnázia. Dále je možné je využít pro pípravu studentm, kteí budou maturovat z pedmtu chemie. Interaktivní lekce rozsahem pokrývají dílí oblasti uiva probíraného ve 3. roníku tyletého gymnázia a odpovídajícího vyššího stupn šestiletého studia v souladu s Rámcovým vzdlávacím programem pro gymnaziální vzdlávání a vytvoeným školním vzdlávacím programem. Lekce se obsahem adí do vzdlávací oblasti lovk a píroda, zahrnuje okruh problém spojených se zkoumáním pírody. Interaktivní lekce BIOCHEMIE obsahuje následující kapitoly: Lipidy obecná charakterizace, rozdlení, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 16 stránek. Terpeny (ISOPRENOIDY) obecná charakterizace, rozdlení, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Souástí lekce je i nauka o steroidech (steroly, žluové kyseliny, steroidní hormony). Pedvádcí sešit obsahuje 15 stránek. Sacharidy obecná charakterizace, rozdlení, názvosloví, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 20 stránek. Aminokyseliny obecná charakterizace, rozdlení, názvosloví, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 10 stránek. Bílkoviny obecná charakterizace, rozdlení, názvosloví, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 18 stránek. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

26 Nukleové kyseliny obecná charakterizace, rozdlení, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti, zápis a pepis genetické informace (replikace), proteosyntéza. Pedvádcí sešit obsahuje 16 stránek. Enzymy obecná charakterizace, rozdlení, názvosloví, struktura, pehled zástupc, chemické vlastnosti. Pedvádcí sešit obsahuje 13 stránek. Lekce napomáhají pímé výuce za využití multimediálních prostedk a tím doplují jakoukoliv uebnici užívanou ve výuce zpracovávající požadovanou problematiku. Jsou vytvoeny komplexn tak, aby mli pímou návaznost na problematiku zpracovanou v píslušných e-learningových kurzech. Používané formy v lekcích jsou textové, grafické, obrazové a interaktivní. Charakteristika lekci: Napomáhají pímé výuce vedou k utváení a rozvíjení klíových kompetencí dležitých pro osvojení základ všeobecného vzdlání v oblasti chemie, rozvíjí kompetence k ešení problém, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní. Poskytují pehledné, ucelené a názorn zpracované informace vedoucí k úspšnému zvládnutí uiva. Napomáhají hlubšímu porozumní zákonitostí pírodních proces a ukazují užitenost pírodovdných poznatk s následnou aplikací v praktickém život. Podncuje studenty k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém. Pomáhá studentm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a dovednostmi. Lekce využívají ICT technologií, tím napomáhá k rozvoji vzdlání v oblasti informaní a komunikaní technologie. Vede ke zlepšení schopnosti pracovat s moderními informaními technologiemi. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

27

28

29 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Elementární funkce pro interaktivní tabuli Jméno ešitele Jií Koumar Vyuovací pedmt Matematika Tída (roník) / období 1. a 2. roník, tercie a kvarta Lekce jsou ureny studentm 1. a 2. roníku gymnázia a odpovídajících tíd víceletého gymnázia pro výuku témat funkce. Dopluje uebnice Matematika pro gymnázia - Funkce (autor Oldich Odvárko), vydané nakladatelstvím Prometheus, spol. s r. o. Interaktivní lekce obsahují následující pedvádcí sešity: 1. Kvadratické funkce. Pedvádcí sešit obsahuje 29 stránek. 2. Lineární lomené funkce. Pedvádcí sešit obsahuje 19 stránek. 3. Mocninné funkce. Pedvádcí sešit obsahuje 32 stránek. 4. Exponenciální funkce. Pedvádcí sešit obsahuje 14 stránek. 5. Logaritmické funkce. Pedvádcí sešit obsahuje 15stránek. 6. Lineární funkce s absolutní hodnotou. Pedvádcí sešit obsahuje 9 stránek. 7. Funkce s absolutní hodnotou. Pedvádcí sešit obsahuje 17 stránek. V pedvádcích sešitech je popis základních vlastností funkcí a uveden graf. Dále jsou zde grafy funkcí, které se dají umisovat do piložené mížky se souadnými osami. S grafy nebo mížkami se dá na interaktivní tabuli pohybovat, tím se mohou mnit vlastnosti funkcí. Na stejných stranách pedvádcího sešitu jsou také všechny vlastnosti funkcí uvedeny. Pi práci se tedy mohou vlastnosti vybírat, pípadn doplovat intervaly nebo body, pro které daná vlastnost platí. Vyuujícím tak odpadá sestrojování pípadn nártky graf funkcí na tabuli a mohou se více soustedit na vlastní vysvtlování a kontakt se žáky, navíc je výuka samozejm mnohem názornjší. Následuje ást pedvádcích sešit, kde jsou ešené píklady vetn graf. Na závr pak jsou úlohy k procviování, k nim je vždy uveden výsledný graf funkce. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

30

31

32

33 Registraní íslo projektu CZ.1.07/1.1.02/ Název projektu Klíové kompetence student pírodovdných pedmt na Gymnáziu v Rájci-Jestebí a jejich rozvíjení pomocí ICT Název píjemce Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. ANOTACE INTERAKTIVNÍCH LEKCÍ Název lekce Goniometrické funkce pro interaktivní tabuli Jméno ešitele Jií Koumar Vyuovací pedmt Matematika Tída (roník) / období 2. roník, kvarta Interaktivní lekce jsou ureny studentm 2. roníku gymnázia a odpovídajících tíd víceletého gymnázia pro výuku témat goniometrické funkce. Dopluje uebnice Matematika pro gymnázia Goniometrie (autor Oldich Odvárko), vydané nakladatelstvím Prometheus, spol. s r. o. Lekce obsahují následující pedvádcí sešity: 1. Funkce y = sin x. Pedvádcí sešit obsahuje 18 stránek. 2. Funkce y = cos x. Pedvádcí sešit obsahuje 16 stránek. 3. Funkce y = tg x. Pedvádcí sešit obsahuje 12 stránek. 4. Funkce y = cotg x. Pedvádcí sešit obsahuje 13 stránek. V pedvádcích sešitech je popis základních vlastností funkcí a uveden graf. Dále jsou zde grafy funkcí, které se dají umisovat do piložené mížky se souadnými osami. S grafy nebo mížkami se dá na interaktivní tabuli pohybovat, tím se mohou mnit vlastnosti funkcí. Na stejných stranách pedvádcího sešitu jsou také všechny vlastnosti funkcí uvedeny. Pi práci se tedy mohou vlastnosti vybírat, pípadn doplovat intervaly nebo body, pro které daná vlastnost platí. Vyuujícím tak odpadá sestrojování pípadn nártky graf funkcí na tabuli a mohou se více soustedit na vlastní vysvtlování a kontakt se žáky, navíc je výuka samozejm mnohem názornjší. Následuje ást pedvádcích sešit, kde jsou ešené píklady vetn graf. Na závr pak jsou úlohy k procviování, k nim je vždy uveden výsledný graf funkce. Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013

Střední škola EDUCHEM, a.s. 1. ročník Podmínky klasifikace 2012/2013 Strojnictví I. Ing. Dana Bártíková jedno ústní zkoušení během pololetí vypracování praktických cvičných úloh (technické materiály; mechanika - síly, silové soustavy, grafické a početní řešení; části strojů

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi

Školní projekty v environmentální výchově a jejich využití ve školní praxi Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Milada ŠVECOVÁ Školní projekty

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více