1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. pro základní vzdělávání"

Transkript

1 1. základní škola, Rakovník, Martinovského ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

2 Obsah 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru a žáků Dlouhodobé projekty Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výuka žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Funkční gramotnosti Učební plán Poznámky k učebnímu plánu Využití disponibilní časové dotace 1. stupeň Využití disponibilní časové dotace 2. stupeň Přehled vyučovacích předmětů 1. stupeň Přehled vyučovacích předmětů 2. stupeň Seznam volitelných předmětů Preferované školní akce Organizace výuky Český jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk Anglický jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Anglický jazyk Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Německý jazyk

3 8. Ruský jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Ruský jazyk Matematika Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Matematika Informatika Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informatika Prvouka Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Prvouka Přírodověda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodověda Vlastivěda Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Vlastivěda Dějepis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Dějepis Občanská a rodinná výchova Charakteristika předmětu

4 15.2. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výchova ke zdraví Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výchova k občanství Fyzika Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Dějepis Chemie Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Chemie Přírodopis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Přírodopis Zeměpis Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Zeměpis Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Hudební výchova Výtvarná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Výtvarná výchova Tělesná výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5 22.3. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova Pracovní výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výchovné a vzdělávací strategie předmětu Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Tělesná výchova Volitelné předměty Seznam volitelných předmětů Konverzace v cizím jazyce Regionální zeměpis Informatika pro mírně pokročilé a informatika pro pokročilé Základy administrativy Technické činnosti Domácnost Hudební činnosti Výtvarné činnosti Sportovní výchova Sportovní výchova Seminář z českého jazyka Ekologie Školní časopis Hodnocení výsledků vzdělávání žáků Úvod do problematiky hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení způsoby a kritéria hodnocení Zkratky použité v ŠVP

6 1. Identifikační údaje, údaje o škole a zřizovateli Název ŠVP Adresa školy Martinovského 153, Rakovník Ředitel školy Mgr. Karel Folber Kontaktní údaje do kanceláře: Telefon: ; mobilní telefon: IČ / DIČ / REDIZO / CZ / Koordinátor ŠVP Mgr. Marcela Skučková Telefon: ; mobilní telefon: Zřizovatel školy Adresa Město Rakovník Husovo nám. 27, Rakovník IČ Kontaktní údaje Telefon spojovatelka: ; Platnost od razítko školy podpis ředitele školy 6

7 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 1. základní škola v Rakovníku je městská škola umístěna v centru města a výuka zde probíhá od jejího otevření v roce Je plně organizovanou školou zřízenou Městem Rakovník. Od je školou s právní subjektivitou, s formou hospodaření příspěvkové organizace. Škola poskytuje základní vzdělání dětem místním i dojíždějícím z blízkého okolí v 1. až 9. ročníku. Výuka probíhá většinou ve dvou paralelních třídách v ročníku Charakteristika pedagogického sboru a žáků V současné době je na škole stabilní pedagogický sbor včetně vychovatelek, většina pedagogů pracuje na plný pracovní úvazek. V pedagogickém sboru jsou mladí i zkušení pedagogové. Všichni učitelé se v průběhu roku zúčastňují dalších vzdělávacích akcí. Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, specialistka pro ekologickou výchovu, výchovný poradce. Řada vyučujících 1.stupně vede ve škole kurzy náprav specifických poruch učení, při nichž se individuálně věnují každému žákovi se specifickými poruchami učení. Převážná většina dětí je místních, ostatní dětí dojíždí do školy z blízkého okolí. V posledních letech vzděláváme i děti cizích státních příslušníků. Ve škole máme dobré zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ale i mimořádně nadaných žáků 2.3. Dlouhodobé projekty Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech. Škola je zapojena do výzvy EU peníze školám. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a analýzy vlastních možností školy, schopností pedagogického sboru a požadavků rodičů. Svým vzdělávacím obsahem a respektováním individuality žáka je škola otevřena všem dětem. Způsob výchovy a vzdělávání žáků by měl vést k tomu, aby žákům poskytl kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořil podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků se 1. základní škola Rakovník ve svém školním vzdělávacím programu zaměřuje na sportovní výchovu a jazykovou komunikaci, které rozšiřuje ve volitelných nebo nepovinných předmětech a zájmových útvarech. Vzdělávací priority pro školní vzdělávací program: 1. Poskytovat kvalitní základní vzdělávání všem žákům 2. Rozvíjet komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce - v cizích jazycích 7

8 - v informační a komunikační technologii 3. Rozvíjet pohybové dovednosti žáků ve sportovních aktivitách 4. Výuku spojovat s praxí 5. Pečovat o volný čas žáků 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie KOMPETENCE K UČENÍ - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a připravujeme je na celoživotní učení. - Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení. - Podporujeme samostatnost a tvořivost. - Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti. - Ve výuce se zaměřujeme na aktivní dovednosti. - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. - Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. - Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, realizovat vlastní nápady, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry. - Uplatňujeme individuální přístup k žákovi a tím maximalizujeme jejich šanci prožít úspěch. - Učíme se vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení. - Vedeme žáka k sebehodnocení. - Učíme práci s chybou. - Učíme trpělivosti, povzbuzujeme. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - Učíme žáky nebát se problémů. - Vedeme výuku tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit. - Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit. - Podporujeme netradiční způsoby řešení problémů. - Podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a týmovou spolupráci při řešení problémů. - Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů. - Ve vhodných oblastech vzdělávání používáme netradiční úlohy. - Podle svých schopností a dovedností se žáci zapojují do soutěží. - V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet. - Vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, na plánování, přípravě, realizaci i hodnocení. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. - Vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu. - Zaměřujeme se na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiiích a v sociálních vztazích. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky. 8

9 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty a obhajovali ho. - Podporujeme kritiku a sebekritiku. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (místní tisk, web, prezentace apod.). - Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií. - Vedeme žáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí. - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod.. - Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace. - Učíme žáky asertivnímu chování. - Podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, svoji práci v týmu i práci ostatních členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu. - Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině. - Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky. - Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podílejí. - Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže), projevy rasismu, xenofobie, nacionalismu, agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy. - Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. - V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků. - Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, policie. - Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření s ohledem na jejich účinnost. - Kázeňské přestupky řešíme individuálně, věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti. - Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu). - V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami. - Vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí. - Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům. - Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku. KOMPETENCE - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. 9

10 PRACOVNÍ - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků. - Vedeme žáky k objektivnímu sebehodnocení. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia. - Cíleně motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání) Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností těchto žáků spolupracují pedagogové s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou. Na základě stanovené diagnózy učitelé zpracují individuální vzdělávací plán, který konzultují s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v běžné třídě na 1. i 2. stupni formou individuální integrace. Na 1. i 2. stupni vyučující při plánování a realizaci vzdělávacího procesu vychází z konkrétního zjištění, popisu speciálních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Pro úspěšné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociálním znevýhodněním učitel uplatňuje individualizaci vzdělávacího procesu, přizpůsobuje organizaci činností, stanovuje obsah, formy a metody výuky. Většina učitelek 1. stupně je proškolena a má zkušenosti s reedukací poruch žáků v českém jazyce a matematice a aplikují tyto postupy v individuálních hodinách určených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1. i 2. stupně. Dlouhodobým cílem naší školy je integrace žáků z odlišného a sociálně znevýhodňujícího prostředí. Pro úspěšné vzdělávání žáků z různých u nás žijících menšin nebo žáků přicházejících k nám v rámci migrace je nejdůležitější učitel, který zná své žáky a prostředí ve kterém žijí, a tak volí vhodné přístupy a vytváří ve třídě i ve škole příznivé společenské klima. Hlavním problémem těchto žáků bývá nedostatečná znalost českého jazyka, a proto je potřeba věnovat velkou pozornost osvojení tohoto jazyka a poskytnout určitou dobu na adaptaci žáka. Učitel tento nedostatek zohledňuje při hodnocení v daném předmětu a žákovi poskytuje individuální péči Výuka žáků mimořádně nadaných Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných žáků do základního vzdělávání je významné, protože tito žáci mají své specifické vzdělávací potřeby na které je nutno reagovat. Od učitelů to vyžaduje informovanost o problematice, odpovídající postoje a přístupy k nadaným žákům, náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech, tvořivost, řešení problémů a především velkou toleranci. Cílem vzdělávání je přizpůsobit obsah a metody vzdělávání tak, aby odpovídaly schopnostem žáků, jejich potřebám, rozvíjely jejich tvořivost a myšlení, aby snížily nudu ve třídě a zabránily rozvoji syndromu underachievementu (podvýkon). Za mimořádně nadaného lze považovat žáka, který vykazuje vysokou úroveň výkonů v úzké části nebo v celém spektru lidských činností. Žák může disponovat jedním nebo několika druhy nadání, na druhé straně mimořádně nadaný žák může být v některých činnostech průměrný nebo dokonce podprůměrný. Velmi často se stává, že tito žáci 10

11 mají výkyvy v chování. Je nutné usměrňovat taktně, ale důsledně takovéto chování a vést nadané žáky v osobnostní výchově k toleranci k méně nadaným spolužákům a k ochotě pomáhat slabším. Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného žáka zajišťují poradenská zařízení, především pedagogicko-psychologické poradny ve spolupráci se školou a rodinou dítěte. Na základě stanovené diagnózy učitelé zpracují individuální vzdělávací plán, který umožňuje dítěti pracovat podle jeho schopností. Žák pracuje svým individuálním tempem (zrychlení tempa výuky), bez ohledu na učební osnovy. Smyslem individuálního vzdělávacího plánu je najít optimální úroveň, na níž může integrovaný žák pracovat. Individuální plán vymezuje způsob organizace výuky žáka a stanovuje úpravy vzdělávacích obsahů (doplnění, rozšíření, prohloubení, zadávání specifických úkolů, zapojení do rozsáhlejších prací) nebo účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky. U nadaných žáků je důležité, abychom jim poskytli možnost setkávat se s lidmi, kteří jsou stejní jako oni. Při vzdělávání nadaných žáků způsob výuky vychází z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Žáci pohybově nadaní si od 6. ročníku volí sportovní výchovu. Tento předmět rozšiřuje tělesnou výchovu o další 2 vyučovací hodiny, ve kterých se žáci především zaměřují na různé sportovní hry např. florbal, volejbal, basketbal, fotbal atd. Pohybově nadaným žákům umožňuje rychleji dosahovat lepších sportovních výsledků ve vybraných sportovních hrách. Žáci jazykově nadaní si od 6. ročníku volí druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk). Tento předmět prostřednictvím postupného osvojování, pomáhá žákům snižovat jazykové bariéry, zkvalitňuje žákův osobní život, napomáhá mu při dalším studiu a rozšiřuje možnosti jeho budoucího pracovního uplatnění Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a jsou integrována do jednotlivých předmětů. Metody výuky průřezových témat jsou v kompetenci vyučujících daných předmětů. Začlenění průřezových témat je podrobně uvedeno v následujících tabulkách. PT 1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Tematický okruh 1. tř. 2.tř. 3. tř. 4. tř. 5.tř 6. tř. 7.tř. 8. tř 9.tř. TO Osobnostní Rozvoj schopností a Čj,Prv Čj,Prv Čj,Prv Čj Vl Orv Vv rozvoj poznávání Sebepoznání a Čj,Prv Čj,Prv Čj,Prv Čj Čj,Př Orv,Vv Vv sebepojetí Seberegulace a Čj,Prv Čj,Prv Prv Čj Čj Orv sebeorganizace Psychohygiena Čj,Prv Čj,Prv Čj,Prv Čj Čj Orv Kreativita Hv,Vv Vv Vv Vv TO Sociální Poznávání lidí Čj,Prv Čj,Prv Čj,Vl Vl Tv Čj Vv rozvoj Mezilidské vztahy Čj,Prv Čj,Prv Čj,Prv Vl Čj Čj Orv Komunikace Čj,Prv, Aj Čj,Prv Čj,Prv Čj Čj Orv Kooperace a kompetice Čj,Prv Čj,Prv Čj Tv 11

12 TO Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Čj,Prv Čj,Prv Čj Tv Čj,Prv Čj,Prv Čj,Prv Čj Čj Čj PT 2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematický okruh 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. TO Občanská společnost a škola Vl Vl Orv TO Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Vl Vl Orv TO Formy participace občanů v politickém životě Vl Orv,D TO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl D Orv PT 2 VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Tematický okruh 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. TO Občanská společnost a škola Vl Vl Orv TO Občan, občanská společnost a stát Prv Prv Vl Vl Orv TO Formy participace občanů v politickém životě Vl Orv,D TO Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl D Orv PT 3 VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Tematický okruh 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. TO Evropa a svět nás zajímá Aj Čj, Vl Z TO Objevujeme Evropu a svět Vl Z, Hv TO Jsme Evropané Vl Orv PT 4 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Tematický okruh 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. TO Kulturní diference Čj,Prv,Hv Čj,Prv,Hv Čj,Hv Vl,Hv D Aj,Nj,D TO Lidské vztahy Prv,Tv,Aj Prv,Tv Prv,Tv Tv Vl Orv,Vv Z,Vv TO Etnický původ Prv Prv Čj,Prv Čj Čj Př,Z D 12

13 TO Multikulturalita Čj Hv TO Princip sociálního smíru a solidarity D,Orv PT 5 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Tematický okruh 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. TO Ekosystémy Prv Prv Přv Přv Př Př TO Základní podmínky života Prv Prv Prv Přv Př Ch Ch,Př TO Lidské aktivity a problémy životního prostředí Prv Prv Přv F Z Aj,Nj,F, Z TO Vztah člověka k přírodě Prv Prv Prv Vl Přv Hv Z,Př, Z PT 6 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Tematický okruh 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. TO Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Vv Vv Čj TO Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Čj TO Stavba mediálních sdělení Čj TO Vnímání autora mediálních sdělení Čj TO Fungování a vliv médií ve společnosti Inf Inf Čj,Hv TO Tvorba mediálních sdělení Inf TO Práce v realizačním týmu Inf 3.6. Funkční gramotnosti Funkční gramotnosti 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. Finanční gramotnost Přv M,Pv,Orv M, Orv Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí Prv Prv Prv Vl Vl Orv,Z F Ch,Z F,Ch,Př,Orv,Z Dopravní výchova Prv Vl Orv Orv Zdraví (sexuální výchova, rodina, ochrana před nemocemi aj.) Prv Prv Vl Přv F,Orv Orv Př,Orv F,Orv Korupce Vl Orv Orv Obrana vlasti Vl Orv 4. Učební plán 1. stupeň 13

14 Vzdělávací oblasti Vyučovací předměty Ročník stupeň Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika 1 1 Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celková časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace stupeň školní rok 2015/2016 Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty Ročník stupeň Český jazyk Anglický jazyk Další cizí jazyk* Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Dějepis

15 Člověk a příroda Umění a kultura Občanská a rodinná výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova ** Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova ** Disponibilní časová dotace Volitelný předmět *** Týdenní hodinová dotace a disponibilní hodiny Celková časová dotace v ročníku Celková povinná časová dotace 122 * Německý jazyk/ruský jazyk ** Jednohodinové týdenní dotace např. Vv a Pv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky jedenkrát za 14 dnů *** Volitelný předmět žáci vybírají z nabídky na daný školní rok dle možností školy 4.1. Poznámky k učebnímu plánu Úprava učebního plánu pro školní rok 2013/2014 Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk* Disponibilní časová dotace VP další cizí jazyk ** sportovní výchova - domácnost Volitelný předmět *** * Německý jazyk/ruský jazyk ** Základy německého jazyka/ Základy ruského jazyka *** Volitelný předmět žáci vybírají z nabídky na daný školní rok dle možností školy 15

16 Úprava učebního plánu pro školní rok 2014/2015 Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět Ročník Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk* Disponibilní časová dotace Volitelný předmět ** * Německý jazyk/ruský jazyk ** Volitelný předmět žáci vybírají z nabídky na daný školní rok dle možností školy 4.2. Využití disponibilní časové dotace 1. stupeň Šest disponibilních hodin je zařazeno povinně pro všechny žáky do vyučovacího předmětu český jazyk. Čtyři disponibilní hodiny jsou zařazeny povinně pro všechny žáky do vyučovacího předmětu anglický jazyk. Čtyři disponibilní hodiny jsou zařazeny povinně pro všechny žáky do vyučovacího předmětu matematika. Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Celkem disponibilních hodin Český jazyk 35 6 Anglický jazyk Matematika Využití disponibilní časové dotace 2. stupeň Využití disponibilní časové dotace na 2. stupni je podrobně popsáno v následující tabulce. Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Minimální časová dotace Disponibilní časová dotace Celkem disponibilních hodin Jazyk a jazyková Český jazyk komunikace Další cizí jazyk 6 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Výchova ke zdraví Matematika 15 1 Informatika 1 1 Občanská a rodinná výchova

17 Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis 21 7 Člověk a svět práce Pracovní výchova 3 1 Disponibilní časová Volitelný předmět 4 dotace 4.4. Přehled vyučovacích předmětů 1. stupeň Název vyučovacího předmětu Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Zkratka Čj Aj M Inf Poznámky k vyučovacímu předmětu Povinný předmět v ročníku, jeho hodinová dotace byla navýšena pro všechny žáky o 6 hodin týdně (celkem 41 hodin). Povinný cizí jazyk v ročníku, jeho hodinová dotace byla navýšena pro všechny žáky o 4 hodiny týdně. Jeho výuku absolvuje v každém ročníku až do 9. třídy (1. stupeň celkem 13 hodin). Výuka podle možností probíhá v blocích = skupiny z různých tříd v každém vyučovaném ročníku. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Povinný předmět v ročníku, jeho hodinová dotace byla navýšena pro všechny žáky o 4 hodiny týdně (celkem 24 hodin). Povinný předmět v 5. ročníku s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech i v praktickém životě. Prvouka Prv Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 6 hodin). Vlastivěda Přírodověda Vl Přv Povinný předmět. Ve 4. ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací a v 5. ročníku s 2 hodiny týdně (celkem 3 hodiny). Povinný předmět. Ve 4. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací, v 5 ročníku 1 hodina týdně (celkem 3 hodiny). Hudební výchova Hv Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin). Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Vv Povinný předmět v ročníku s jednohodinovou týdenní dotací v ročníku a dvouhodinovou Umění a kultura 17

18 Tělesná výchova Pracovní výchova Tv Pv dotací ve 4. a 5. ročníku (celkem 7 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Vv a např. Pv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. Povinný předmět v ročníku se základní 2 hodinovou dotací týdně pro všechny žáky )celkem 8 hodin). Ve 2. a 3. ročníku je hodinová dotace navýšena v jednom pololetí o 1 hodinu týdně z důvodu povinného plaveckého výcviku. Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou týdenní dotací (celkem 5 hodin). Jednohodinové týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce 4.5. Přehled vyučovacích předmětů 2. stupeň Název vyučovacího předmětu Zkratka Poznámky k vyučovacímu předmětu Český jazyk Čj Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících, s 4 hodinovou týdenní dotací (celkem 16 hodin). Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Aj Nj Rj M Inf Povinný cizí jazyk ve všech ročnících. s hodinovou dotaci 3 hodiny týdně (2. stupeň celkem 12 hodin). Výuka podle možností probíhá v blocích = skupiny z různých tříd v každém vyučovaném ročníku. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Další cizí jazyk v ročníku. Žák si jej zvolí v 7. ročníku z nabídky školy (Nj/ Rj) v 2 hodinové dotaci týdně. Výuka podle možností probíhá v blocích = skupiny z různých tříd v každém vyučovaném ročníku. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Další cizí jazyk v ročníku. Žák si jej zvolí v 7. ročníku z nabídky školy (Nj/ Rj) v 2 hodinové dotaci týdně. Výuka podle možností probíhá v blocích = skupiny z různých tříd v každém vyučovaném ročníku. Možnost zařazovat žáky do skupin podle jejich schopností. Povinný předmět pro všechny žáky ve všech ročnících, s 4 hodinovou týdenní dotace (celkem 16 hodin). Povinný předmět s hodinovou dotací 1 hodina týdně v ročníku. Jeho cílem je naplnit vzdělávací obsah stanovený ve výstupech vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie. Připravuje žáky na využívání ICT v jiných vyučovacích předmětech i v praktickém životě. Dějepis D Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Občanská a rodinná výchova Orv Integrovaný povinný předmět v ročníku. Týdenní dotace 2 hodiny (celkem 8 hodin). Integrace vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Výchova ke zdraví. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Člověk a společnost / Dějepis Člověk a zdraví 18

19 Fyzika F Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Chemie Ch Povinný předmět v 8. a 9. ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Přírodopis Př Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Zeměpis Z Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Hudební výchova Hv Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Výtvarná výchova Vv Povinný předmět v ročníku. Týdně 2 hodiny v 6. a 7. ročníku, 1 hodina týdně v 8. a 9. ročníku (celkem 6 hodin). Tělesná výchova Tv Povinný předmět v ročníku s 2 hodinovou dotací týdně (celkem 8 hodin). Pracovní výchova Volitelný předmět Pv Vp Povinný předmět v ročníku s 1 hodinovou dotací týdně (celkem 4 hodiny). Jednohodinové týdenní dotace Pv a např. Vv lze ve vhodných případech organizovat střídavě jako dvouhodinovky 1/14 dnů. Volitelný předmět v 6. ročníku v 2 hodinové týdenní dotaci a v ročníku v 1 hodinové týdenní dotaci (celkem 4 hodiny). Žák si vybírá volitelný předmět z nabídky školy podle konkrétních podmínek a zájmů žáků pro daný školní rok. Předmět je vyučován v minimálním časovém rozsahu jednoho pololetí školního roku. Výchova ke zdraví Člověk a příroda Fyzika Člověk a příroda Chemie Člověk a příroda Přírodopis Člověk a příroda Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obor Poznámka: Vzdělávací obor RVP Výchova ke zdraví není v ŠVP realizován jako samostatný vyučovací předmět. Vzdělávací obsah tohoto oboru a 2 hodiny z minimální časové dotace byly přiřazeny ke vzdělávacímu oboru Výchova k občanství, čímž byl vytvořen integrovaný předmět Občanská a rodinná výchova Seznam volitelných předmětů Název volitelného předmětu Konverzace v cizím jazyce Regionální zeměpis Informatika pro mírně pokročilé Informatika pro pokročilé Základy administrativy Technické činnosti Domácnost Zkratka Kcj Rz Imp Ipp Za Tč Dom 19

20 Hudební činnosti Výtvarné činnosti Sportovní výchova Seminář z českého jazyka Seminář z matematiky Ekologie Školní časopis Hč Vč Sv Sčj Sma Eko Šč 4.7. Preferované školní akce Jako součást výchovně vzdělávací činnosti školy jsou do ŠVP zařazeny tyto školní akce: 2. a 3. ročník - Povinný plavecký výcvik - 20 hodin ročník - Školní výlet dnů ročník - Lyžařský a zotavovací pobyt na horách dní ročník - Školní výlet dnů 6. 9 ročník - Terénní praktika; Poznáváme region; Zahraniční poznávací zájezd; Kurz míčových her 1 7 dní; Lyžařský výcvikový zájezd; Kurz snowboardingu; Cyklistický kurz; Adaptační kurz nespecifikováno - Program protidrogové prevence a prevence dalších soc. pat. jevů Součástí vzdělávacího programu jsou i všechny ostatní (výchovně vzdělávací, kulturní, sportovní aj.) akce, které jsou aktuálně zařazeny. Patří sem i účast ve státních a mezinárodních projektech, účast ve sportovních a předmětových soutěžích a také veškeré volnočasové aktivity organizované školou (školní družinou) Organizace výuky Základní vyučovací jednotkou je vyučovací hodina (45 min). Rozvrh hodin v týdnu není v ŠVP chápán jako dogma. Učitelé (zejména na I. stupni ZŠ) si mohou po dohodě s vedením školy rozvrhnout denní (týdenní) program výuky při zachování časových proporcí jednotlivých předmětů v týdnu. Kromě vyučovací hodiny lze realizovat výuku i jiným typem vyučovací jednotky s odlišným časovým úsekem při dodržení zásad hygieny školní práce (přestávky, relaxace apod.). Při realizaci dílčích školních programů a projektů je nutné respektovat závaznost minimálních hodinových dotací pro jednotlivé vyučovací předměty (obory vzdělávacích oblastí) pro daný ročník. U vyučovacích předmětů s 1 hodinovou týdenní časovou dotací je možné ve vhodných případech (rozhodne vedení školy) realizovat jejich výuku 1x za 14 dní jako dvouhodinovku (v kombinaci s jinými jednohodinovými vyučovacími předměty). 5. Český jazyk 5.1. Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. 20

21 Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka, které patří k podstatným znakům všeobecné vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Cílem výuky je zejména rozvíjet komunikační kompetence a vybavit žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Dále vytvořit předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří specifických složek: komunikační a slohová výchova, jazyková výchova a literární výchova. Ve výuce se však vzdělávací obsah jednotlivých specifických složek vzájemně prolíná. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život. Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje v 1. až 9. ročníku s hodinovými dotacemi pro jednotlivé ročníky odpovídajícími učebnímu plánu. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání podporuje i operativní zohledňování specifických vzdělávacích potřeb žáků. Výuka je organizována zpravidla v budově školy. Filmová, divadelní představení, besedy apod. se realizují mimo budovu u pořádajících organizací Výchovné a vzdělávací strategie předmětu UČITEL Volí cestu ke konkretizovaným výstupům vyučovacího předmětu bez ostrých hranic mezi jazykovou, literární, komunikační a slohovou výchovou. Podporuje zvyšování čtenářské gramotnosti žáků. Využívá dostupných nebo vlastních materiálů blízkých každodennímu životu žáků, tiskoviny volí přednostně z regionu školy. Volí metody a formy (prezentace, výpočetní technika, poster, vlastní výpisky apod.) práce podporující zájem žáků o mateřský (český) jazyk, vytváří dostatek stimulů pro aktivní práci žáků. Vede žáky k používání jazykových příruček. Při zadávání slohových prací a výběru témat literární výchovy přihlíží k zájmům žáků a k aktuálním ŽÁK Podílí se na výstavbě vyučovací hodiny, dle možností vyhledává informační zdroje mimo školu, prezentuje svou snahu. Pracuje s vlastními chybami. Prezentuje své myšlenky a názory v písemné (počítačové) podobě, webových stránkách školy apod. Využívá automatické opravy textu prostřednictvím ICT a zná jejich omezení. Své výroky promýšlí, plynule se vyjadřuje v mezích slušného chování. 21

22 otázkám regionu. Nepřeceňuje význam pravopisu, volí jevy základní. Vede žáky ke zdokonalování jejich vyjadřovacích schopností a dovedností. Rozhoduje o výběru a zařazení doplňujícího učiva. Zařazuje průřezová témata dle organizace jednotlivých projektů. KOMPETENCE K UČENÍ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE OBČANSKÉ KOMPETENCE PRACOVNÍ - Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání a za jejich budoucnost - připravujeme je na celoživotní učení. - Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující). - Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu. - Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů. - Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů. - Při řešení problémů učíme žáky používat metodu SWOT analýza a metodu brainstorming. - Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají. - Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa. - Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace. - Vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. - Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.). - Vedeme žáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti. - Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích. - Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce. - Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role. - Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu. - Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují. - Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů. - Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů. - Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí. - Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod. - Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme. - Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky. - Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Český jazyk 22

23 1.stupeň 1. KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy 1. období (OVO) žák 1.1 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 1.2 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 1.3 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 1.4 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 1.5 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči 1.6 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích 1.7 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 1.8 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 1.9 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev 1.10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení 1.11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh Očekávané výstupy - 2. období (OVO) žák 1.12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 1.13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává 1.14 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení 1.15 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta 1.16 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku 1.17 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě 1.18 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru 1.19 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace 1.20 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry 1.21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti Učivo (U) 1.1 čtení - praktické čtení (technika čtení, čtení pozorné, plynulé, znalost orientačních prvků v textu); věcné čtení (čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací, klíčová slova) 1.2 naslouchání - praktické naslouchání (zdvořilé, vyjádření kontaktu s partnerem); věcné naslouchání (pozorné, soustředěné, aktivní - zaznamenat slyšené, reagovat otázkami) 1.3 mluvený projev - základy techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), vyjadřování závislé na komunikační situaci; komunikační žánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravování, dialog na základě obrazového materiálu; základní komunikační pravidla (oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí mluvčího a posluchače, zdvořilé vystupování), mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta) 23

24 1.4 písemný projev - základní hygienické návyky (správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem); technika psaní (úhledný, čitelný a přehledný písemný projev, formální úprava textu); žánry písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin, omluvenka; zpráva, oznámení, pozvánka, vzkaz, inzerát, dopis, popis; jednoduché tiskopisy (přihláška, dotazník), vypravování JAZYKOVÁ VÝCHOVA Očekávané výstupy - 1. období (OVO) žák 2.1 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky 2.2 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná 2.3 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost 2.4 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru 2.5 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves 2.6 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy 2.7 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky 2.8 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování Očekávané výstupy - 2. období (OVO) žák 2.9 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova víceznačná 2.10 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku 2.11 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu 2.12 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary 2.13 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty 2.14 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí 2.15 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje 2.16 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách 2.17 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu Učivo (U) 2.1 zvuková stránka jazyka - sluchové rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin, modulace souvislé řeči (tempo, intonace, přízvuk) 2.2 slovní zásoba a tvoření slov - slova a pojmy, význam slov, slova jednoznačná a mnohoznačná, antonyma, synonyma, homonyma; stavba slova (kořen, část předponová a příponová, koncovka) 2.3 tvarosloví - slovní druhy, tvary slov 2.4 skladba - věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice 24

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Další cizí jazyk - německý - navazuje na vzdělávání v jazyce mateřském a v cizím jazyce první volby. Poskytuje širší jazykový

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY SVÉBOHOV, OKRES ŠUMPERK, SVÉBOHOV 141 Obsah 1 Identifikační údaje... 6 2 Charakteristika školy... 7 2.1 Základní údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část Základní škola T.G.Masaryka Kutná Hora, příspěvková organizace se sídlem v Kutné Hoře, Jiráskovy sady 387 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G.MASARYKA KUTNÁ HORA 1.část

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e

SMART škola. Z á k l a d n í š k o l a. s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e Z á k l a d n í š k o l a s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů Buzulucká 392, 415 03 T e p l i c e SMART škola ZŠ s RVMPP Buzulucká 392, Teplice 415 03 SMART škola Čj.: 9/2014 Účinnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 271/2013 Základní škola Dvorce 1. Identifikační údaje Název ŠVP: pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola a mateřská

Více

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky

4. Učební plán. 4.1. Systém výuky 4. Učební plán 4.1. Systém výuky Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2.

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Kompletní ŠVP. Střední škola gastronomie a obchodu Zlín školní vzdělávací program Tesařské práce 36-64-E/01 Tesařské práce Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika školy 3 3 Profil

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: městský úřad e-mail: reditel@zsstrmilov.cz telefon a fax: 384 392 354

Více

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264

Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 Školní vzdělávací program Veselá škola Základní školy Prosetín, Prosetín 70, 59264 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSETÍN A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROSETÍN OKRES ŽĎÁR NAD SÁZAVOU PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PROSETÍN ZÁŘÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - v12 Škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Základní škola a Mateřská škola Vyškov,

Více

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice

Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25, 53003 Pardubice Struktura ŠVP 02 2013, 1. verze, platný od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ZŠ Pardubičky 1. Identifikační údaje

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Pojetí základního vzdělávání ŠVP Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Je jedinou etapou vzdělávání, kterou povinně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.2. Údaje o škole: Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 822/2007 ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková

Více

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT

MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MOZAIKA SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, UKRAJINSKÁ 2447, KLADNO, 272 01 Obsah 1-3 1. Identifikační údaje 4-5

Více

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace

13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola cesta k poznání Charakteristika ŠVP 13. ZŠ v Plzni Škola cesta k poznání" Školní

Více

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním,

1) strategie vedoucí k formování kompetence k učení absolventů školy. - klademe důraz na čtení s porozuměním, Ukázka z pracovní verze ŠVP Speciální základní školy a Praktické školy, Hradecká 1231, Hradec Králové. VVS jsou zpracovány jako strategie školy, kterými všichni učitelé budou směřovat k utváření KK žáků

Více

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program

Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Školní vzdělávací program. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: BRÁNA DO ŽIVOTA... 5 1.2 PŘEDKLADATEL... 5 1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY... 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 HISTORIE ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. GYMNÁZIUM A SOŠ ÚPICE Havlíčkova 812, 542 32 Úpice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ /nižší stupeň osmiletého gymnázia/ UČÍME SE PRO ŽIVOT I. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2.

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

5. UČEBNÍ OSNOVY. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk. Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Informační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, náměstí Míru 7, Fryšták 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Předkladatel:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY I. Identifikační údaje název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny předkladatel: název školy: I. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Škola v přírodě. zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Škola v přírodě zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP ZV- LMP I. Základní škola a Mateřská škola Tisá, příspěvková organizace Úprava č.2 Adresa : Tisá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p. o. Školní vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání vypracován podle RVP ZV a RVP G šestiletý program Hlučín 2014 Vize školy V našem plánu vycházíme

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

5. 10 Občanská výchova

5. 10 Občanská výchova Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 10 Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je integrovaným vyučovacím předmětem.

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 - Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Ve školách vše sloužiti má i pomáhati budoucímu životu. J. A. Komenský Základní škola Ústí nad orlicí, Komenského 11 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání, č.j.: 142/2013, ze dne 25. 6. 2013 Č.j.: ZŠKom/121/2015 IV. Učební plán IV. 1. Tabulace učebního plánu Učební plán pro 1. stupeň

Více

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST

ŠKOLA PRO BUDOUCNOST Ruská 355, 353 69 Dodatek č. 1 k ŠVP NG 1. verze Zpracovány podle: RVP ZV 2013 ŠKOLA PRO BUDOUCNOST změna učebního plánu učební osnovy AJK, NJK Razítko školy: Podpis ředitele: V Mariánských Lázních dne

Více

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP SOŠPg LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ zpracováno podle RVP pro obor vzdělání PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA (75-31-M/01) Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

Více

Brána jazyků otevřená

Brána jazyků otevřená 21.základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace / Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání vypracovaný podle RVP ZV č.j. 21/1031/07 Brána jazyků otevřená

Více

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV )

1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA ( OSV ) Začlenění průřezových témat Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a svým formativním charakterem vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Průřezová témata budou realizována třemi základními

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Obecné směřování školy vize Výchovně vzdělávací péči celého školského zařízení zaměřujeme především na děti s těžkým zdravotním postižením, a to zejména

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I ve mně je lídr č. j.: mand/960/2015. 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

Začlenění. Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 školní vzdělávací program I ve mně je lídr č.j.: mand/650/2014. Každý může být úspěšný. Začlenění Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 PLACE HERE I ve mně je lídr č.j.:

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Minimální časová dotace dle RUP 1. 2. 3. 4. 5. Z toho DČD Český jazyk a literatura 35 Český jazyk 9 10 9 7 8 43 8 Anglický jazyk 9 Anglický jazyk -

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2010) (verze z roku 2012 určená pro veřejnou diskusi) Praha 20072012 Tento dokument neprošel jako celek v tomtopředloženém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jungmannovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, okres Tábor OBSAH Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program č. j. MŠZŠ 300/2013 Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 1. 9. 2013 Projednáno a schváleno na pedagogické radě

Více

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. "Stavíme mosty"

1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV. Stavíme mosty 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní školy Na Líše vycházející z RVP ZV "Stavíme mosty" Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 1.9.2013 Školní vzdělávací program Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Obsah Identifikační údaje.. 6 Charakteristika

Více

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA

Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ŠKOLNÍ VZD?LÁVACÍ PROGRAM pro základní vzd?lávání Č.j.: ŠR / 79 / 2014 NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO DLOUHÁ 279, RÁJEC - JESTŘEBÍ Vypracovala: Mgr. Jana Smejkalová 1. Identifikační

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Naše škola; č.j. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KŘETÍN, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Naše škola; č.j. 32/2007-02-03 Verze 1.1. z 04.09.2010 Platnost OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program. Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/148 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy

Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část A Identifikační údaje ZŠ Jana Wericha Charakteristika školy, Charakteristika ŠVP Učební plán, Učební osnovy Hodnocení žáků, Autoevaluace školy Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Základní škola a mateřská škola Postřekov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělání CESTY Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se." Dalajlama Náš vzdělávací program má

Více

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ

HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Školní vzdělávací program Aktualizace 1. 9. 2013 HROU A UČENÍM DOJÍT K VĚDĚNÍ Základní škola Ostrava Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková organizace OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem

ŠVP-verze VI. Základní škola Roudnice nad Labem školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola vzájemného porozumění a spolupráce ŠVP-verze VI HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010

Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 11920/2010 22 V Praze dne 1. června 2010 Učební plány vzdělávacích programů základního vzdělávání od 1. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1.9.2013) úplné znění s vyznačenými změnami Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy 2012 2013 Až budou knihy

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Přehled prospěchu 1. ročníku

Přehled prospěchu 1. ročníku Přehled. ročníku. pololetí školního roku 25/6 zpracováno dne: 28..26. Chv Chování 25 - - - - 25. Čj Český jazyk a literatura 23 2 - - - 25.8 Pu Prvouka 25 - - - - 25. M Matematika 23 2 - - - 25.8 Hv Hudební

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 206/2015 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vítězslava Hálka ODOLENA VODA, Školní 200

Více

Strojírenská a elektrotechnická zařízení

Strojírenská a elektrotechnická zařízení Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk, Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk REDIZO 600171388 Školní vzdělávací program Strojírenská a elektrotechnická zařízení Varianta 1.3 Dle RVP 23-41-M/01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Tvořivá rodinná škola_dupl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Tvořivá rodinná škola_dupl 1 Identifikační údaje...4 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Údaje o škole...4 1.3 Zřizovatel...4 1.4 Platnost dokumentu...4 2 Charakteristika školy...6 2.1 Úplnost

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

INFORMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět informatika by měl žáky připravit pro účelné a smysluplné využívání výpočetní techniky. Žáci poznají software pro úpravu a tvorbu textu, tabulek,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro základní školu speciální zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 1. Identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA NÁS BAVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, BUTTULOVA 74, OKRES HAVLÍČKŮV BROD 1. Identifikační údaje školy Název školy: Základní škola Chotěboř, Buttulova

Více

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) zorganizuje si

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ denní forma vzdělávání Gymnázium Havlíčkův Brod Dignitatis memores ad optima intenti 1. Obsah: 1. Obsah:...2 SPOLEČNÁ ČÁST...4 2. Identifikační údaje...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA Vinohradská 54, Praha 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 7 1.1 Název vzdělávacího programu... 7 1.2 Předkladatel...

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Volitelné předměty školní rok 2015/2016

Volitelné předměty školní rok 2015/2016 Volitelné předměty školní rok 2015/2016 1. stupeň Tvořivá dílna Volitelné předměty jsou dle učebního plánu školy vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny ve všech ročnících prvního stupně. Jedná se o

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola pro život. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola pro život Identifikační údaje školy Název: Základní škola Oslavice, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace IZO: 600 130 584 IČO:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna

Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna a Gymnázium Thomase Manna Školní vzdělávací program Komunikace dorozumění porozumění, Schule mit Spaß, pro základní vzdělávání na Základní škole německočeského porozumění Identifikační údaje školy: Předkladatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP ZV: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.:1807/2013-1 Škola: Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace Ředitelka školy: Mgr. Kristina Kolovrátková Koordinátor

Více

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze)

Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP. motivační název. (upravená verze) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Tento vzdělávací program je vypracovaný podle přílohy RVP ZV- LMP motivační název ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA (upravená verze) PŘEDKLADATEL: Základní škola Cheb,

Více