Smlouva o dílo I. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo. 0.0. I. Smluvní strany"

Transkript

1 Číslo SOD objednatele: 4/2006 Číslo SOD zhotovitele: Příloha č. 1 Smlouva o dílo uzavřená na zakázku zpracování Management planu Lednicko-valtického areálu a jeho osnovy podle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem bude podporovat udržitelný rozvoj památky světového dědictví, pochopení její výjimečné hodnoty pro budoucí generace a zlepšení možnosti poznání a interpretace památky v mezinárodním i místním měřítku a vedení lidí k jejímu lepšímu porozumění a vztahu k ní I. Smluvní strany 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ , není plátcem DPH bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: /0100 kontaktní osoba: Ing. arch. Eva Hamrlová tel.: fax: (dále jen objednatel) 2. Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s. zapsaný v rejstříku obecně prospěšných společností: Krajský soud v Brně, oddíl O, vložka 246 zastoupený: Mgr. Liborem Opluštilem, předsedou správní rady RNDr. Liborem Kabátem, místopředsedou správní rady se sídlem: Národních hrdinů 23, Břeclav IČ: DIČ: CZ , plátci DPH bankovní spojení,: KB Břeclav, č. ú.: /0100 kontaktní osoba: Ing. Jan Vybíral, ředitel, Ing. Eva Horsáková, projektový manažer tel.: , fax: (dále jen zhotovitel) 0.0. II. Předmět smlouvy 1. Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli předmět plnění (dílo) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 1 / 7

2 2. Předmět díla Předmětem plnění zakázky je zpracování Management planu Lednicko-valtického areálu a jeho osnovy. 3. Obsah díla 3.1. Cíl zakázky Cílem management planu bude podporovat udržitelný rozvoj památky světového dědictví, pochopení její výjimečné hodnoty pro budoucí generace a zlepšení možnosti poznání a interpretace památky v mezinárodním i místním měřítku a vedení lidí k jejímu lepšímu porozumění a vztahu k ní Řešené území Řešené území je vymezeno katastrálními územími Lednice, Valtice, Hlohovec, Nejdek u Lednice, část k. ú. Břeclav, Bulhary, Ladná, Podivín, Rakvice, Sedlec, Poštorná, Charvatská Nová Ves, Přítluky, Úvaly Podrobný obsah díla Obsah díla a způsob řešení je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Obsah zakázky a náležitosti zpracování budou upřesněny při pracovních jednáních. 4. Výstupy díla 4.1. Textová část Koncept Management plánu pro LVA Grafická část Mapové podklady Management plánu pro LVA Fotodokumentace 4.2. Digitální data Dokumentace odevzdávaná v tištěné podobě bude převedena a odevzdána ve formátu PDF. Textová část a tabulkové přílohy budou zpracovány v produktech MS Office. Grafická data budou zpracována v prostředí GIS ve formátu ESRI SHP s následným exportem do rastru TIF a JPG Počet vyhotovení Dílo bude odevzdáno v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních na CD III. Podklady pro zpracování díla Pro zpracování díla budou použity následující podklady pro zpracování díla (dále podklady): 1. Studie strategického přístupu k řešení problematiky Lednicko valtického areálu, Archi-KA, studie zpracovaná pro Ministerstvo životního prostředí, Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, MZLU Brno, Zahradnická fakulta v Lednici, odp. projektant Doc. Ing. Petr Kučera, PhD., XII. 2000, zpracovávaná pro bývalý okresní úřad Břeclav, analytická část. 3. Urbanistická studie Lednicko-valtického areálu, AR projekt, s.r.o., 2005, 2.etapa 4. Databázový soubor správních a katastrálních hranic ČR, 1: / 7

3 Podmínky použití: Data Správní členění území 1: ani data z nich odvozená zhotovitel nevyveze mimo území ČR. Bude uvedena doložka: Mapový podklad Český úřad zeměměřický a katastrální. 5. ORTOFOTO Barevný rastrový ortofoto snímek v měřítku 1: v rozlišení 0,5 m Podmínky použití: Data Barevný rastrový ortofoto snímek v měřítku 1: ani data z nich odvozená zhotovitel nevyveze mimo území ČR. Bude uvedena doložka: GEODIS Brno. 0.. IV. Cena díla 1. Cena za zhotovení díla činí cena za dílo (základ pro určení výše daně) Kč (bez DPH) výše DPH při sazbě 19 %, vypočtená ze základu daně Kč cena díla celkem včetně DPH Kč Cena bude uhrazena na základě odevzdaných dílčích výsledků a vystavených faktur v následujícím členění: Etapa, výstupy 1. etapa - Charakteristika památky světového dědictví a jejích hodnot 2. etapa - Identifikace a zhodnocení klíčových problémů managementu, stanovení cílů managementu a strategie Termín odevzdání Kč (bez DPH) etapa Návrh implementace a monitoringu MP Celkem Výše ceny za dílo byla předložena zhotovitelem jako nabídková cena díla a v této výši byla akceptována objednatelem. Cena za dílo je stanovena dohodou. 3. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě změny zvýšení sazby DPH. 0.. V. Doba a místo plnění 1. Doba plnění díla byla dohodnuta takto: Termín zahájení prací: bezprostředně po podepsání smlouvy o dílo Termín konečného odevzdání díla: Místem plnění díla je: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. 3 / 7

4 0.0. VI. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli řádné plnění smlouvy. 2. Objednatel se zavazuje do 15 dnů po podepsání smlouvy o dílo poskytnout zhotoviteli k účelu zhotovení díla podklady pro zpracování díla (článek III smlouvy). 3. Zjistí-li zhotovitel, že podklady jsou nedostačující, uvědomí o tom objednatele, který mu může dát souhlas k doplnění či dopracování chybějících podkladů, pokud jsou pro dokončení díla nezbytné. 4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla svolávat pracovní jednání (výrobní a závěrečnou poradu) za účelem sledování postupu plnění díla, na žádost zhotovitele i z jiných důvodů. 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. 6. Obě smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. 7. Zhotovitel je povinen zpracovat dílo včas a v řádné kvalitě. 8. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené řádně a včas, dle předmětu smlouvy, bez vad a nedodělků. 9. Zhotovitel je povinen po dokončení díla vrátit zapůjčené podklady VII. Další práva a povinnosti smluvních stran 1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat informace o plnění díla, účastnit se pracovních jednání, při plnění předmětu smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 2. Zhotovitel je povinen si v průběhu provádění díla počínat tak, aby v rámci své podnikatelské činnosti nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil jméno objednatele. 3. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za škody na věcech převzatých od objednatele, škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy, za zneužití předaných podkladů, dat a zjištěných údajů. 4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách statutárních zástupců apod VIII. Poskytnutí podkladů 1. Za digitální data se pro účely této smlouvy považují veškeré textové, tabulkové, mapové (alfanumerické, grafické) a jiné podobné soubory informací v digitální podobě specifikované v článek III této smlouvy poskytované objednatelem zhotoviteli k účelu zhotovení díla. 2. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout zhotoviteli digitální data. 4 / 7

5 3. Digitální data včetně dat z nich odvozených budou použita výhradně k účelu zhotovení díla. O předání digitálních dat bude sepsán předávací protokol. 4. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne třetím osobám podklady pro zpracování díla (článek III) a je povinen zamezit užití poskytnutých podkladů třetím subjektem. Pokud je třeba pro zpracování díla poskytnout některé podklady subdodavateli, zodpovídá zhotovitel za splnění všech ustanovení této smlouvy vztahujících se k poskytnutým podkladům i subdodavatelem. V ostatních případech není zhotovitel oprávněn předat data třetímu subjektu. 5. Digitální data (včetně nosičů, na kterých jsou obsažena) budou ihned po ukončení využívání ze strany zhotovitele vrácena objednateli. 6. Každý tištěný výstup, ve kterém budou použita data objednatele, bude opatřen doložkou příslušnou pro předanou datovou sadu. IX. Splnění díla, majetková práva k dílu a nebezpečí škody na díle 1. Závazek zhotovitele provést dílo nebo jeho část (v případě členění díla na etapy) je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Dílo se pokládá za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, neztěžují použití díla pro jeho předem daný účel. 2. Dílo nebo jeho část bude objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí díla podepsaným za objednatele kontaktní osobou a za zhotovitele zastupující osobou. Součástí převzetí díla je zápis obsahující popis dokončeného díla nebo jeho části. 3. Dnem uhrazení díla přechází na objednatele oprávnění vykonávat majetková práva k dílu. Oprávnění vykonávat majetková práva k dílu platí celosvětově po celou dobu jejich trvání. 4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla jiné osobě než objednateli. X. Platební podmínky 1. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 15 dnů od data ukončení a řádného předání díla nebo jeho části, v případě členění díla na etapy. Podkladem pro vystavení faktury je podepsaný protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části, v případě členění díla na etapy. 2. Objednatel neposkytuje zálohy. 3. Datum splatnosti faktury činí 30 dnů od data vystavení faktury. 4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle 28 zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, zejména pak: označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, číslo vložky v obchodním rejstříku nebo jiné evidence ekonomických subjektů číslo faktury den vystavení a odeslání faktury den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který se má platit označení díla, předmět fakturace, stručný popis práce 5 / 7

6 fakturovanou částku včetně DPH platné v době fakturace v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH razítko a podpis oprávněné osoby přílohy protokol o předání a převzetí díla 5. Objednatel je oprávněn před uplynutím data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo nebo jeho části, pokud neobsahuje požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti XI. Odpovědnost za vady 1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené dílo má vlastnosti stanovené touto smlouvou (viz článek II. této smlouvy). V případě, že dílo nebo jeho část nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou, je vadné. 2. Vada musí být objektivně zjištěna, existenci vady je povinen prokázat objednatel. Uplatnění nároku na odstranění vady musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 30 dnů poté, co byla zjištěna objednatelem. 3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: Právo na bezplatné odstranění případných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění objednatelem. Zhotovitel je povinen v každém jednotlivém případě uplatnění vady vyslat k objednateli nejpozději do 10 dnů pověřenou osobu, která uplatněnou vadu projedná a sjedná s objednatelem písemně způsob a termín nápravy. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Zhotovitel je povinen v návaznosti na objednatelem uplatněnou vadu zahájit práce na odstranění zjištěné vady, a to i v případě, že svoji odpovědnost za takto uplatněnou vadu neuzná. V takovém případě požádá objednatel o posouzení věci znalce v oboru. Zhotovitel je povinen podřídit se odbornému nálezu. Podle výsledku zjištění bude rozhodnuto i o způsobu úhrady nákladů spojených s takovým uplatněním vady. Právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění. Právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu uplatněných vad či nedodělků. Právo na odstoupení od smlouvy, pokud vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla nebo jeho části, v případě členění díla na etapy XII. Sankce, odstoupení od smlouvy 1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo nebo jeho část, v případě členění díla na etapy, ve sjednaném rozsahu a čase plnění, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nebo jeho části za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté při převzetí díla nebo jeho části, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla nebo jeho části za každý započatý den prodlení až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 6 / 7

7 3. Poruší-li zhotovitel podstatným způsobem povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat na zhotoviteli náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují: nedodržení dohodnutého předmětu plnění, včetně postupů, způsobů a jiných podmínek zavazujících zhotovitele při plnění díla nedodržení termínu plnění nedodržení výše ceny za dílo 4. Dojde-li k prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení XIII. Závěrečná ujednání 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, dvě vyhotovení jsou určena pro zhotovitele. 3. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody formou písemných číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. 4. Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. 5. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu. Doložka podle 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů: Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své.. schůzi, konané dne, usnesením č. nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady kraje. V Brně dne V Břeclavi dne 14. července 2006 Ing. Stanislav Juránek hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Libor Opluštil, RNDr. Libor Kabát Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. za objednatele za zhotovitele Přílohy: Příloha č. 1 Přístup k řešení díla a jeho obsah (bod č. 4 nabídky) 7 / 7

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby: Programovací práce v rámci projektu cestovního ruchu Komunikační kampaň Jižní Moravy opakované řízení zadávané ve zjednodušeném podlimitním

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Článek I. Smluvní strany. Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP009BMNL Smlouva na zhotovení projektové dokumentace Zpevněné plochy městských parků (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I.

Více

SMLOUVA O DÍLO. (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

SMLOUVA O DÍLO. (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 103705/201 2-MZE 000127932185 PČ: P775/2012-PUZN Zaevid.: 18.06.2012 11:02 PoCel listú: 11 Prílohy 1/1 SMLOUVA O DÍLO (dle 536 a nasi, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 025 500 15 č. smlouvy zhotovitele: 24589/233/15 evid. číslo registru VZ: 6404072 SAP: 10000110736 Oprava osvětlení zastávek Chrudim zastávka, Svitavy zastávka

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011

SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 IČ: 601 62 694 DIČ: CZ60162694 SMLOUVA O DÍLO č. 11/0401/2012 Oprava střechy bud.č. 11 CE 04-10-01/011 jejímž jménem jedná Ing.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové RÁMCOVÁ SMLOUVA na provedení díla s názvem Cyklické opravy výměnných dílů v obvodu SSZT OŘ Hradec Králové uzavřená podle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025

SMLOUVA O DÍLO. č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: S 640 061 300 15 č. smlouvy zhotovitele:150378z025 evid. číslo registru VZ: 6404049 Projektová dokumentace Oprava skalního zářezu v km 10,325-10,450 trati Martinice

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo č. zhotovitele: č. objednatele: /VŠ/2015 uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany a jejich zastoupení

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti AFRAS Energo s.r.o. platné od 1. 1. 2014 pro zhotovení díla, resp. dodávky služeb (nákup) 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město Odbor investiční výstavby VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OIV/61984/Krj/2012 POČET LISTŮ DOPISU: 4 POČET PŘÍLOH DOPISU: 5

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 6. října 2011 Č. j.: 232/91 568/2011/BA Věc: Výzva

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více