VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE"

Transkript

1 Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO Z ESF ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Vyzvaný zájemce: V Praze dne 20. července 2010 Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky vás v souladu s ustanovením 6 Zákona vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Základní podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Podrobnosti k zadávacímu řízení jsou uvedeny v přílohách této výzvy, kterou vyzvaní zájemce obdrželi a kterou si případný nevyzvaný zájemce vyzvedne u zastupujícího zadavatele v termínu a způsobem v této výzvě uvedeném. Ing. Jiří KUDĚLKA Ing. Luděk KAŇÁK za zástupce zadavatele ikis, s.r.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 1

2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Údaje o zadavateli Zadavatel ve smyslu Zákona: Právní forma: Název zadavatele: ÚSC - 2 odstavec (2) písmeno c) Zákona 804 kraj Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Odbor sociální péče a zdravotnictví Sídlo zadavatele: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Charvátova 145/9, Praha 1 IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: telefon: fax: Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Ing. Ilona MATULOVÁ, ředitelka odboru JUDr.Leoš Kabát MBA, pověřený vedením oddělení příspěvkových organizací Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen zastupující zadavatel ) Název: Sídlo: ikis s.r.o. IČ: DIČ: CZ Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kontaktní osoby pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, Brno Kaštanová 496/123a, Brno Ing. Jiří Kudělka Milena Černá, Iva Momirovová telefon pracoviště Brno: ; fax pracoviště Brno: Kontaktní adresa pracoviště Praha: Kontaktní osoby pracoviště Brno: pracoviště Praha: pracoviště Praha: Slovinská 751/9, Praha - Vršovice Ing. Jiří Kudělka, Ing. Luděk Kaňák; Klára Kodrasová telefon, fax pracoviště Praha: , Údaje o uchazeči: Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením 68 odstavec (2) Zákona v návaznosti na ustanovení 17 písmeno d) Zákona své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo Fyzické osoby: Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 2

3 Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Kontaktní spojení telefon, fax, Společná nabídka několika dodavatelů: Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je v souladu s ustanovením 51 odstavec (5) Zákona; každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavce 1 písmena b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou v souladu s ustanovením 51 odstavec (6) Zákona zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ve společné nabídce několika dodavatelů bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku: V případě právnické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Údaje o zápisu do obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán nebo o zápisu do jiné evidence pokud je uchazeč zapsán v ní Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, V případě fyzické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Údaje o živnostenském oprávnění, na jehož základě bude předmětná veřejná zakázka realizována včetně orgánu, který vydal příslušný živnostenský list Kontaktní spojení telefon, fax, V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele musí uchazeč splnit požadavky stanovené v 51 odstavec (4) Zákona. 2. Údaje o zadávací dokumentaci 2.1. Součásti zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: Vlastní text Výzvy k podání nabídky (v tištěné podobě) Kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě) Obchodní podmínky v podobě smlouvy (v tištěné podobě - zabezpečené) Tabulka Krycí list nabídky (v tištěné podobě) 2.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek přístupna v elektronické podobě na a také na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 3

4 Zadávací dokumentaci lze kromě výše uvedených webových stránek získat u pověřeného zástupce zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na základě písemné žádosti uchazeče doručené na adresu pověřeného zástupce zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Písemná žádost o zadávací dokumentaci bude mít podobu objednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefonického, faxového a ového spojení. Písemnou žádost je možné doručit em nebo faxem. Vyžádanou zadávací dokumentaci zástupce zadavatele zašle či předá. V případě osobního předání si zadávací dokumentaci vyzvedne zájemce po předchozí telefonické dohodě (telefon ) na pražské adrese zastupujícího zadavatele ikis,s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí - čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Luděk Kaňák a jím pověřená osoba asistentka Klára Kodrasová Náklady na zadávací dokumentaci Zadavatel nepožaduje náklady souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Vyzvaný dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce a musí být zastupujícímu zadavateli doručena nejpozději 2 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději 1 den před ukončením lhůty pro podání nabídek. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, em a poštou na kontaktní adresy, které uvedli v objednávce zadávací dokumentace. Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s asistentkou zastupujícího zadavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny v plném rozsahu na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita (www.oppa.cz). Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Jiří Kudělka, Ing. Luděk Kaňák a jimi pověřená osoba asistentka Milena Černá nebo Iva Momirovová. 3. Prohlídka místa plnění V souladu s ustanovením 49 odstavec (4) Zákona zadavatel vzhledem k charakteru předmětu této veřejné zakázky nepovažuje pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídek prohlídku místa plnění za nezbytnou. 4. Údaje o podání nabídky Podle ustanovení 68 odstavec (1) Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (včetně všech příloh předpokládaných obchodními podmínkami). Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v této textové části zadávací dokumentace. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této textové části zadávací dokumentace jinak. V souladu s ustanovením 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec (6) Zákona. Obálka s nabídnou bude označena nápisem NEOTVÍRAT. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením 69 Zákona Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen Výzva). Všechny nabídky budou zástupci zadavatele doručeny do 9. srpna 2010 do hod Místo pro podání nabídek V souladu s ustanovením 148 odstavec (2) Zákona lze nabídky doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem v pracovní dny od 9 00 hod. do hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do hod. Nabídky se podávají na pražské adrese zástupce zadavatele - ikis, s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Nabídky bude přebírat Ing. Jiří Kudělka nebo jím pověřená osoba - Ing. Luděk Kaňák nebo asistentka Klára Kodrasová. Podle Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 4

5 ustanovení 148 odstavec (1) Zákona nesmí být při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání Zadávací lhůta Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením 43 Zákona na 3 měsíce po ukončení lhůty pro podání nabídek. Do uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením 43 Zákona Potvrzení o převzetí nabídky V souladu s ustanovením 69 odstavec (6) Zákona zástupce zadavatele bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek zástupce zadavatele bude přiřazovat podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zástupce zadavatele tak, že číselná řada nabídek podaných elektronickými prostředky se předřadí číselné řadě nabídek podaných v listinné podobě. 5. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 5.1. Druh veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Výběr koordinátora projektu Zpět do práce financovaného z ESF Místo plnění veřejné zakázky Česká republika, Praha, kód obce NUTS CZ010 a sídlo zadavatele Doba plnění veřejné zakázky Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno od Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na 28 měsíců s termín ukončení: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH ,- Kč 5.6. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování koordinačních, organizačních, konzultačních a analytických činností spojených s výkonem funkce koordinátora projektu Zpět do práce financovaného z ESF, OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Základním cílem projektu Zpět do práce je obnova a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností, které umožní znevýhodněným osobám sociální a pracovní integraci, nalezení nového pracovního uplatnění a udržení se na volném trhu práce. Projekt navazuje na systémový projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů, který byl realizován na území hl. m. Prahy v letech 2006 až 2008 Centrum sociálních služeb Praha. Vybraný uchazeč bude v rámci této činnosti vykonávat a zodpovídat: za přípravu a kvalitu podkladů pro výběrová řízení na dodavatele projektu z hlediska obsahu předmětu realizace projektu, za řádnou realizaci projektu v souladu se schváleným obsahem projektu a v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu vyspecifikovaných v projektové příručce OPPA, pravidly HMP a platnými obecně závaznými předpisy včetně koordinace procesů spojených s řádnou realizací projektu, koordinátor se bude podílet na realizaci aktivity 9 Spolupráce s organizacemi působícími v oblasti bezdomovectví, řádné plnění jednotlivých termínů časového harmonogramu realizace projektu, řádné plnění rozpočtu projektu a plnění monitorovacích ukazatelů projektu v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu vyspecifikovaných v projektové příručce OPPA, pravidly HMP a platnými obecně závaznými předpisy, Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 5

6 přímo zodpovídá ředitelce odboru SOC MHMP za soulad monitorovacích zpráv, veškerých dokumentů a výstupů (včetně PR výstupů a výstupů publicity) projektu s projektovou žádostí, s platnou projektovou příručkou a s příslušným operačním programem a v platném znění v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků z fondu EU, pravidly HMP a platnými obecně závaznými předpisy, zpracování závěrečné monitorovací zprávy není součástí plnění operativní plnění úkolů dle pokynů určeného zaměstnance odboru SOC MHMP, průběžné informování určeného zaměstnance odboru SOC MHMP o výstupech z prováděné kontroly všech procesů po celou dobu realizace projektu a v případě zjištěných nedostatků či nesrovnalostech při realizaci projektu operativně navrhuje jednotlivá výchozí řešení problémů a provádí následná opatření, účastní se ve stanovených termínech odborem SOC MHMP veškerých porad v rámci realizace projektu, zajišťuje komunikaci s poskytovatelem dotace (odbor FEU MHMP), dodavatelem/dodavateli projektu a odborem SOC MHMP. Veškeré činnosti a služby budou poskytovány vybraným uchazečem (dále také Poskytovatel) samostatně. Vybraný uchazeč není oprávněn tuto smlouvu postoupit ani pověřit jejím plněním jiného subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. Provedené práce budou řádně dokladovány výkazem práce. Předpokládaný rozsah činnosti: Vybraný uchazeč se zavazuje k zajištění konkrétní osoby, která bude přítomna v pracovní dny 8 hodin denně ve standardní pracovní době úředníků MHMP v místě výkonu činnosti. Místo výkonu činnosti bude koordinátorem dočasně, do doby výběru dodavatele na zpracování projektu, zajištěno v kancelářských prostorách snadno dostupných MHD na území hl. m. Prahy (uchazeč doloží čestným prohlášením s uvedením jména osoby a kontaktní adresou kanceláře) Předmět veřejné zakázky dále tvoří: Závazek dodavatele, informovat a konzultovat se zadavatelem o průběhu projektu Závazek dodavatele, kterým se zaváže při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy Závazek dodavatele, kterým se zaváže chránit informace Objednatele (ať již mu byly svěřeny do užívání nebo je od Objednatele získal čí získá) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li Dodavatel při provádění prací škodu z úniku informací, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí Objednateli či třetím osobám, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky Dodavatele tím není dotčeno. 6. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace Požadavky na rozsah kvalifikace podle ustanovení 50 odstavec (1) Zákona a prokázání jejího splnění jsou součástí Kvalifikační dokumentace. 7. Údaje o hodnotících kritériích Zadavatel zvolil základní kriterium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií pro která stanovil váhu takto: 1. dílčí kritérium: Celková výše nabídkové ceny vč. DPH váha kriteria 60 % 2. dílčí kritérium: Výše smluvní sankce za nedodržení smluvních povinností váha kriteria 40 % 1. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny včetně DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. Celková výše nabídkové ceny bude stanovena jako násobek paušální měsíční ceny za období 28 měsíců (předpokládaná doba trvání projektu). 2. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nedodržení smluvních povinností, přičemž výše sankce bude uchazečem stanovena v návrhu smlouvy jako smluvní pokuta za Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 6

7 každý takový případ. Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší smluvní pokutu za každý takový případ Údaje uchazečů k dílčím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: K 1. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha Ke 2. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce pak takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce Pokud bude hodnota jiného dílčího kritéria, než je cena, zjevně nepřiměřená, nabídce bude v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů. Za nepřiměřenou bude přitom považována hodnota, která se odchýlí o více než 30 % od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek v hodnoceném dílčím kritériu Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých včetně DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce nejnižší nabídková cena v Kč x 100 (bodů) hodnocená nabídková cena v Kč 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nedodržení smluvních povinností za každý takový případ, podle její výše v Kč bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce 8. Požadavek na poskytnutí jistoty hodnocená výše smluvní sankce v Kč x 100 (bodů) nejvyšší výše smluvní sankce v Kč Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazečů z účasti v tomto zadávacím řízení. 9. Otevírání obálek s nabídkami: 9.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány komisí pro otevírání obálek dne 9. srpna 2010 ve 12:00 hodin v zasedací místnosti na adrese pracoviště zadavatele uvedené v této výzvě. Vzhledem k charakteru veřejné zakázky zadavatel rozhodl, že otevírání obálek bude neveřejné. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 7

8 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 10.1 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní provedení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním prováděním služeb včetně veškerých rizik a vlivů během trvání smlouvy, provozní náklady, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění Nabídková cena bude uvedena za období 28 měsíců Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena vč. DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky a do smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsanou v Krycím listu nabídky a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě pokud v průběhu provádění plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle smlouvy 11. Platební podmínky Platební podmínky jsou součástí obchodních podmínek v podobě konceptu smlouvy obligatorního charakteru, které tvoří součást Výzvy jako její příloha. 12. Varianty nabídky Zadavatel varianty nabídky vylučuje. 13. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení 84 Zákona. 14. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži Požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je podání nabídky v českém jazyce. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v originálu nabídky originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh (s možnou výjimkou prospektových materiálů) bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl Nabídka bude, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh (s možnou výjimkou prospektových materiálů) zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Zabezpečení bude provedeno tak, že všechny listy nabídky (s možnou výjimkou prospektových materiálů) budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní straně nabídky bílou samolepící páskou, která bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku (obdobným způsobem jako jsou zabezpečovány notářské zápisy) Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je číslování jednotlivých listů nabídky nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou. Vkládané díly oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány být nemusí. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Určující součástí nabídky je návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh kupní smlouvy ve formě doplnění příslušných k tomu určených částí konceptu smlouvy obligatorního charakteru, která tvoří přílohu Výzvy. Text konceptu smlouvy je zabezpečen proti vyjmutí listů. Uchazeči text konceptu smlouvy doplní a vrátí ho jako součást nabídky, aniž poruší přelepku. (neplatí pro elektronickou verzi smlouvy, kterou si uchazeč stáhnul z internetových stránek; tyto smlouvy nejsou opatřeny přelepkou). Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu konceptu smlouvy zpracuje uchazeč formou návrhu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 8

9 dodatku ke smlouvě. Zadavatel však není povinen uchazečem v dodatku ke smlouvě navržené změny akceptovat Podpis návrhu smlouvy (včetně všech částí k tomu určených) v nabídce musí být proveden oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku nebo jinou osobou, která je oprávněnou osobou zmocněná k podpisu nabídky za předpokladu, že v nabídce bude doložena písemná úředně ověřená plná moc k takovému zmocnění Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je písemný souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím. Další zadávací podmínkou zadavatele je předložení takovéhoto souhlasu v nabídce a jeho podpis oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: krycí list nabídky; obsah nabídky; smlouva o podání společné nabídky více dodavatelů (pokud předkládá nabídku více dodavatelů společně); doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů; podepsaný návrh smlouvy; další doklady, informace a materiály, které považují uchazeči ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za vhodné; souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu Zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím; poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky. 15. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení Obsah tohoto článku nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka) a pro uchazeče předloživší nabídky, které se umístily ve druhém a třetím pořadí Předložení čistopisu smlouvy Vybraný uchazeč, který obdržel oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení stejnopisů smlouvy, které budou již ze strany uchazeče podepsány. V souladu s ustanovením 82 odstavec (2) Zákona musí být stejnopisy smlouvy identické s textem smlouvy, která byla součástí nabídky. Vybraný uchazeč si může em na adrese vyžádat elektronickou podobu textu smlouvy. Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se Zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky. Za zastupujícího zadavatele: Samostatné přílohy Výzvy: Příloha číslo 1 Kvalifikační dokumentace Příloha číslo 2 Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy Příloha číslo 3 Tabulka Krycí list nabídky Ing. Jiří Kudělka Ing. Luděk Kaňák ikis s.r.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 9

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo nábřeží 8 nástavba administrativní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Pavilon aviární medicíny zhotovitel stavby ve vztahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ); jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel./fax: 267 994 537/272 936 597 E-mail: michaela.machalkova@sfzp.cz Datum: 11. 1. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word)

PŘÍLOHA 1 KRYCÍ LIST A DALŠÍ FORMULÁŘE (viz. MS Word) PŘÍLOHA 2 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY (viz. MS Word) Signer: key: Public 2013.08.27 14:27:17 CN=Mgr. Miloslav Holek, O=ABRI, s. r. o. [IČ 61679763] OU=1 serialnumber=14 ab eb ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky

Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU POD OZNAČENÍM Zajištění tvorby krátkých filmů k projektu Pracovní návyky (zadávací dokumentace) V souladu s ust. 12 odst. 3 a 18 odst. 5

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV

Audit software a licencí jako součást Optimalizace IT na MPSV dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona v souladu s ustanovením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VZMR 15/2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu: Analýza vnímání externí komunikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zadavatel : Česká republika, Státní ústav

Více