VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE"

Transkript

1 Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU ZPĚT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO Z ESF ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Vyzvaný zájemce: V Praze dne 20. července 2010 Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky vás v souladu s ustanovením 6 Zákona vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu. Základní podmínky zadávacího řízení jsou uvedeny v této výzvě a jejich přílohách. Podrobnosti k zadávacímu řízení jsou uvedeny v přílohách této výzvy, kterou vyzvaní zájemce obdrželi a kterou si případný nevyzvaný zájemce vyzvedne u zastupujícího zadavatele v termínu a způsobem v této výzvě uvedeném. Ing. Jiří KUDĚLKA Ing. Luděk KAŇÁK za zástupce zadavatele ikis, s.r.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 1

2 ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 1. Údaje o zadavateli Zadavatel ve smyslu Zákona: Právní forma: Název zadavatele: ÚSC - 2 odstavec (2) písmeno c) Zákona 804 kraj Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Odbor sociální péče a zdravotnictví Sídlo zadavatele: Mariánské nám. 2, Praha 1 Pracoviště: Charvátova 145/9, Praha 1 IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat: Kontaktní osoba: telefon: fax: Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Ing. Ilona MATULOVÁ, ředitelka odboru JUDr.Leoš Kabát MBA, pověřený vedením oddělení příspěvkových organizací Zadavatel uzavřel mandátní smlouvu na zastoupení zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 Zákona s dále uvedenou právnickou osobou jako zástupcem zadavatele v zadávacím řízení podle ustanovení 151 odstavec (1) a (2) Zákona (pro účely této veřejné zakázky dále jen zastupující zadavatel ) Název: Sídlo: ikis s.r.o. IČ: DIČ: CZ Kontaktní adresa pracoviště Brno: Kontaktní osoby pracoviště Brno: Kaštanová 496/123a, Brno Kaštanová 496/123a, Brno Ing. Jiří Kudělka Milena Černá, Iva Momirovová telefon pracoviště Brno: ; fax pracoviště Brno: Kontaktní adresa pracoviště Praha: Kontaktní osoby pracoviště Brno: pracoviště Praha: pracoviště Praha: Slovinská 751/9, Praha - Vršovice Ing. Jiří Kudělka, Ing. Luděk Kaňák; Klára Kodrasová telefon, fax pracoviště Praha: , Údaje o uchazeči: Uchazeč je povinen uvést v nabídce v souladu s ustanovením 68 odstavec (2) Zákona v návaznosti na ustanovení 17 písmeno d) Zákona své identifikační údaje takto: Právnické osoby: Obchodní firma nebo název Sídlo Fyzické osoby: Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. doložení originálu nebo úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 2

3 Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Kontaktní spojení telefon, fax, Společná nabídka několika dodavatelů: Bude-li předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podají společnou nabídku, je v souladu s ustanovením 51 odstavec (5) Zákona; každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odstavec (1) písmeno a) Zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písmeno a) Zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odstavce 1 písmena b) až d) Zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou v souladu s ustanovením 51 odstavec (6) Zákona zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ve společné nabídce několika dodavatelů bude dále uvedeno pro všechny dodavatele, kteří podávají společnou nabídku: V případě právnické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Obchodní firma nebo název Sídlo Právní forma Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu Údaje o zápisu do obchodního rejstříku pokud je v něm uchazeč zapsán nebo o zápisu do jiné evidence pokud je uchazeč zapsán v ní Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (vč. originálu či úředně ověřené kopie dokladu o takovém oprávnění např. plná moc) Kontaktní spojení telefon, fax, V případě fyzické osoby Pozice dodavatele ve smlouvě o společné nabídce Jméno, příjmení, případně obchodní firma Rodné číslo nebo datum narození Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště Identifikační číslo a daňové identifikační číslo Údaje o živnostenském oprávnění, na jehož základě bude předmětná veřejná zakázka realizována včetně orgánu, který vydal příslušný živnostenský list Kontaktní spojení telefon, fax, V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele musí uchazeč splnit požadavky stanovené v 51 odstavec (4) Zákona. 2. Údaje o zadávací dokumentaci 2.1. Součásti zadávací dokumentace: Zadávací dokumentaci tvoří tyto části: Vlastní text Výzvy k podání nabídky (v tištěné podobě) Kvalifikační dokumentace (v tištěné podobě) Obchodní podmínky v podobě smlouvy (v tištěné podobě - zabezpečené) Tabulka Krycí list nabídky (v tištěné podobě) 2.2. Údaje o vyžádání zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek přístupna v elektronické podobě na a také na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 3

4 Zadávací dokumentaci lze kromě výše uvedených webových stránek získat u pověřeného zástupce zadavatele, a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek na základě písemné žádosti uchazeče doručené na adresu pověřeného zástupce zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Písemná žádost o zadávací dokumentaci bude mít podobu objednávky s uvedením identifikačních údajů zájemce, telefonického, faxového a ového spojení. Písemnou žádost je možné doručit em nebo faxem. Vyžádanou zadávací dokumentaci zástupce zadavatele zašle či předá. V případě osobního předání si zadávací dokumentaci vyzvedne zájemce po předchozí telefonické dohodě (telefon ) na pražské adrese zastupujícího zadavatele ikis,s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí - čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Za vydání zadávací dokumentace odpovídá Ing. Luděk Kaňák a jím pověřená osoba asistentka Klára Kodrasová Náklady na zadávací dokumentaci Zadavatel nepožaduje náklady souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Vyzvaný dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám se podává výhradně na brněnskou adresu zastupujícího zadavatele v českém jazyce a musí být zastupujícímu zadavateli doručena nejpozději 2 dny před ukončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doručí prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději 1 den před ukončením lhůty pro podání nabídek. Znění žádosti o dodatečné informace a vlastní dodatečné informace poskytne zadavatel prostřednictvím osoby zastupujícího zadavatele všem zájemcům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, em a poštou na kontaktní adresy, které uvedli v objednávce zadávací dokumentace. Pokud zájemce požaduje kontakty pro zasílání korespondence v průběhu zadávacího řízení změnit, musí změnu dohodnout telefonicky s asistentkou zastupujícího zadavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou uveřejněny v plném rozsahu na webových stránkách Operačního programu Praha - Adaptabilita (www.oppa.cz). Dodatečné informace k zadávacím podmínkám vyřizuje Ing. Jiří Kudělka, Ing. Luděk Kaňák a jimi pověřená osoba asistentka Milena Černá nebo Iva Momirovová. 3. Prohlídka místa plnění V souladu s ustanovením 49 odstavec (4) Zákona zadavatel vzhledem k charakteru předmětu této veřejné zakázky nepovažuje pro plnění veřejné zakázky či zpracování nabídek prohlídku místa plnění za nezbytnou. 4. Údaje o podání nabídky Podle ustanovení 68 odstavec (1) Zákona je předpokladem zadání veřejné zakázky dodavateli podání nabídky. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (včetně všech příloh předpokládaných obchodními podmínkami). Součástí nabídky jsou rovněž další dokumenty požadované Zákonem či zadavatelem v této textové části zadávací dokumentace. Součástí nabídky jsou rovněž doklady a informace prokazující splnění kvalifikace, nestanovil-li zadavatel v této textové části zadávací dokumentace jinak. V souladu s ustanovením 69 odstavec (5) Zákona se nabídky podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ustanovení 71 odstavec (6) Zákona. Obálka s nabídnou bude označena nápisem NEOTVÍRAT. Další požadavky pro podání nabídky se řídí ustanovením 69 Zákona Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen Výzva). Všechny nabídky budou zástupci zadavatele doručeny do 9. srpna 2010 do hod Místo pro podání nabídek V souladu s ustanovením 148 odstavec (2) Zákona lze nabídky doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky nebo jiným způsobem v pracovní dny od 9 00 hod. do hod., v poslední den lhůty pro podání nabídek do hod. Nabídky se podávají na pražské adrese zástupce zadavatele - ikis, s.r.o., Slovinská 751/9, Praha - Vršovice - v pracovní dny (pondělí čtvrtek) od 9 00 hod. do hod. Nabídky bude přebírat Ing. Jiří Kudělka nebo jím pověřená osoba - Ing. Luděk Kaňák nebo asistentka Klára Kodrasová. Podle Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 4

5 ustanovení 148 odstavec (1) Zákona nesmí být při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli narušena důvěrnost nabídek a žádostí o účast a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek a žádostí o účast před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání Zadávací lhůta Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením 43 Zákona na 3 měsíce po ukončení lhůty pro podání nabídek. Do uvedeného data je uchazeč svou nabídkou vázán. Běh zadávací lhůty se řídí ustanovením 43 Zákona Potvrzení o převzetí nabídky V souladu s ustanovením 69 odstavec (6) Zákona zástupce zadavatele bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek zástupce zadavatele bude přiřazovat podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě a nabídky podané elektronickými prostředky. Pořadová čísla všech podaných nabídek stanoví zástupce zadavatele tak, že číselná řada nabídek podaných elektronickými prostředky se předřadí číselné řadě nabídek podaných v listinné podobě. 5. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky 5.1. Druh veřejné zakázky Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Výběr koordinátora projektu Zpět do práce financovaného z ESF Místo plnění veřejné zakázky Česká republika, Praha, kód obce NUTS CZ010 a sídlo zadavatele Doba plnění veřejné zakázky Zahájení plnění veřejné zakázky je zadavatelem předpokládáno od Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na 28 měsíců s termín ukončení: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH ,- Kč 5.6. Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na poskytování koordinačních, organizačních, konzultačních a analytických činností spojených s výkonem funkce koordinátora projektu Zpět do práce financovaného z ESF, OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Základním cílem projektu Zpět do práce je obnova a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností, které umožní znevýhodněným osobám sociální a pracovní integraci, nalezení nového pracovního uplatnění a udržení se na volném trhu práce. Projekt navazuje na systémový projekt Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů, který byl realizován na území hl. m. Prahy v letech 2006 až 2008 Centrum sociálních služeb Praha. Vybraný uchazeč bude v rámci této činnosti vykonávat a zodpovídat: za přípravu a kvalitu podkladů pro výběrová řízení na dodavatele projektu z hlediska obsahu předmětu realizace projektu, za řádnou realizaci projektu v souladu se schváleným obsahem projektu a v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu vyspecifikovaných v projektové příručce OPPA, pravidly HMP a platnými obecně závaznými předpisy včetně koordinace procesů spojených s řádnou realizací projektu, koordinátor se bude podílet na realizaci aktivity 9 Spolupráce s organizacemi působícími v oblasti bezdomovectví, řádné plnění jednotlivých termínů časového harmonogramu realizace projektu, řádné plnění rozpočtu projektu a plnění monitorovacích ukazatelů projektu v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu vyspecifikovaných v projektové příručce OPPA, pravidly HMP a platnými obecně závaznými předpisy, Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 5

6 přímo zodpovídá ředitelce odboru SOC MHMP za soulad monitorovacích zpráv, veškerých dokumentů a výstupů (včetně PR výstupů a výstupů publicity) projektu s projektovou žádostí, s platnou projektovou příručkou a s příslušným operačním programem a v platném znění v souladu s pravidly pro čerpání finančních prostředků z fondu EU, pravidly HMP a platnými obecně závaznými předpisy, zpracování závěrečné monitorovací zprávy není součástí plnění operativní plnění úkolů dle pokynů určeného zaměstnance odboru SOC MHMP, průběžné informování určeného zaměstnance odboru SOC MHMP o výstupech z prováděné kontroly všech procesů po celou dobu realizace projektu a v případě zjištěných nedostatků či nesrovnalostech při realizaci projektu operativně navrhuje jednotlivá výchozí řešení problémů a provádí následná opatření, účastní se ve stanovených termínech odborem SOC MHMP veškerých porad v rámci realizace projektu, zajišťuje komunikaci s poskytovatelem dotace (odbor FEU MHMP), dodavatelem/dodavateli projektu a odborem SOC MHMP. Veškeré činnosti a služby budou poskytovány vybraným uchazečem (dále také Poskytovatel) samostatně. Vybraný uchazeč není oprávněn tuto smlouvu postoupit ani pověřit jejím plněním jiného subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Zadavatele. Provedené práce budou řádně dokladovány výkazem práce. Předpokládaný rozsah činnosti: Vybraný uchazeč se zavazuje k zajištění konkrétní osoby, která bude přítomna v pracovní dny 8 hodin denně ve standardní pracovní době úředníků MHMP v místě výkonu činnosti. Místo výkonu činnosti bude koordinátorem dočasně, do doby výběru dodavatele na zpracování projektu, zajištěno v kancelářských prostorách snadno dostupných MHD na území hl. m. Prahy (uchazeč doloží čestným prohlášením s uvedením jména osoby a kontaktní adresou kanceláře) Předmět veřejné zakázky dále tvoří: Závazek dodavatele, informovat a konzultovat se zadavatelem o průběhu projektu Závazek dodavatele, kterým se zaváže při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění smlouvy. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy Závazek dodavatele, kterým se zaváže chránit informace Objednatele (ať již mu byly svěřeny do užívání nebo je od Objednatele získal čí získá) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li Dodavatel při provádění prací škodu z úniku informací, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí Objednateli či třetím osobám, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky Dodavatele tím není dotčeno. 6. Požadavky na prokázání a splnění kvalifikace Požadavky na rozsah kvalifikace podle ustanovení 50 odstavec (1) Zákona a prokázání jejího splnění jsou součástí Kvalifikační dokumentace. 7. Údaje o hodnotících kritériích Zadavatel zvolil základní kriterium pro zadání veřejné zakázky podle ekonomické výhodnosti nabídky. Nabídky bude zadavatel posuzovat podle následujících dílčích kritérií pro která stanovil váhu takto: 1. dílčí kritérium: Celková výše nabídkové ceny vč. DPH váha kriteria 60 % 2. dílčí kritérium: Výše smluvní sankce za nedodržení smluvních povinností váha kriteria 40 % 1. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou výši nabídkové ceny včetně DPH. Jako nejvhodnější bude v tomto dílčím kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu. Celková výše nabídkové ceny bude stanovena jako násobek paušální měsíční ceny za období 28 měsíců (předpokládaná doba trvání projektu). 2. dílčí kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nedodržení smluvních povinností, přičemž výše sankce bude uchazečem stanovena v návrhu smlouvy jako smluvní pokuta za Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 6

7 každý takový případ. Jako nejvhodnější bude v tomto kritériu hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejvyšší smluvní pokutu za každý takový případ Údaje uchazečů k dílčím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: K 1. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný Krycí list nabídky, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha Ke 2. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněný text konceptu smlouvy, který tvoří nedílnou součást této Výzvy jako její příloha Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně, bude sestaveno pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, nejvhodnější nabídce bude přiřazeno 100 bodů a každé následující nabídce pak takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce Pokud bude hodnota jiného dílčího kritéria, než je cena, zjevně nepřiměřená, nabídce bude v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů. Za nepřiměřenou bude přitom považována hodnota, která se odchýlí o více než 30 % od aritmetického průměru hodnot ostatních nabídek v hodnoceném dílčím kritériu Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých včetně DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce nejnižší nabídková cena v Kč x 100 (bodů) hodnocená nabídková cena v Kč 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit výši sankce uvedenou uchazečem v nabídce pro případ nedodržení smluvních povinností za každý takový případ, podle její výše v Kč bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle vzorce 8. Požadavek na poskytnutí jistoty hodnocená výše smluvní sankce v Kč x 100 (bodů) nejvyšší výše smluvní sankce v Kč Zadavatel v tomto zadávacím řízení nepožaduje poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazečů z účasti v tomto zadávacím řízení. 9. Otevírání obálek s nabídkami: 9.1. Datum a místo pro otevírání obálek s nabídkami Obálky s nabídkami uchazečů budou otevírány komisí pro otevírání obálek dne 9. srpna 2010 ve 12:00 hodin v zasedací místnosti na adrese pracoviště zadavatele uvedené v této výzvě. Vzhledem k charakteru veřejné zakázky zadavatel rozhodl, že otevírání obálek bude neveřejné. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 7

8 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 10.1 Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče na kvalitní provedení celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním prováděním služeb včetně veškerých rizik a vlivů během trvání smlouvy, provozní náklady, pojištění, daně a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění Nabídková cena bude uvedena za období 28 měsíců Nabídková cena bude uvedena ve skladbě cena bez DPH, sazba a výše DPH, cena vč. DPH. Uchazeč zapíše nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky a do smlouvy. V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsanou v Krycím listu nabídky a mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu smlouvy DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídky Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze v případě pokud v průběhu provádění plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případné zvýšení či snížení sazby DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění není důvodem pro zvýšení či snížení ceny provedené části plnění podle smlouvy 11. Platební podmínky Platební podmínky jsou součástí obchodních podmínek v podobě konceptu smlouvy obligatorního charakteru, které tvoří součást Výzvy jako její příloha. 12. Varianty nabídky Zadavatel varianty nabídky vylučuje. 13. Zrušení zadávacího řízení Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení způsobem stanoveným v ustanovení 84 Zákona. 14. Další požadavky zadavatele pro plnění veřejné zakázky Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži Požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je podání nabídky v českém jazyce. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží uchazeč v originálu nabídky originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh (s možnou výjimkou prospektových materiálů) bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl Nabídka bude, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh (s možnou výjimkou prospektových materiálů) zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nebo části nabídky. Zabezpečení bude provedeno tak, že všechny listy nabídky (s možnou výjimkou prospektových materiálů) budou provlečeny provázkem, provázek bude zavázán na uzlík a ten bude přelepen na titulní straně nabídky bílou samolepící páskou, která bude opatřena otiskem razítka a podpisem oprávněné osoby uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku (obdobným způsobem jako jsou zabezpečovány notářské zápisy) Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je číslování jednotlivých listů nabídky nepřetržitou vzestupnou číselnou řadou. Vkládané díly oddělující jednotlivé přílohy nabídky číslovány být nemusí. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky, podepsané oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku Určující součástí nabídky je návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh kupní smlouvy ve formě doplnění příslušných k tomu určených částí konceptu smlouvy obligatorního charakteru, která tvoří přílohu Výzvy. Text konceptu smlouvy je zabezpečen proti vyjmutí listů. Uchazeči text konceptu smlouvy doplní a vrátí ho jako součást nabídky, aniž poruší přelepku. (neplatí pro elektronickou verzi smlouvy, kterou si uchazeč stáhnul z internetových stránek; tyto smlouvy nejsou opatřeny přelepkou). Případné návrhy na změny, úpravy či doplnění textu konceptu smlouvy zpracuje uchazeč formou návrhu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 8

9 dodatku ke smlouvě. Zadavatel však není povinen uchazečem v dodatku ke smlouvě navržené změny akceptovat Podpis návrhu smlouvy (včetně všech částí k tomu určených) v nabídce musí být proveden oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského Zákoníku nebo jinou osobou, která je oprávněnou osobou zmocněná k podpisu nabídky za předpokladu, že v nabídce bude doložena písemná úředně ověřená plná moc k takovému zmocnění Dalším požadavkem zadavatele pro plnění veřejné zakázky je písemný souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím. Další zadávací podmínkou zadavatele je předložení takovéhoto souhlasu v nabídce a jeho podpis oprávněnou osobou uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle obchodního či občanského zákoníku Zadavatel požaduje následující formální členění nabídky: krycí list nabídky; obsah nabídky; smlouva o podání společné nabídky více dodavatelů (pokud předkládá nabídku více dodavatelů společně); doklady o prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů; doklady o prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů; podepsaný návrh smlouvy; další doklady, informace a materiály, které považují uchazeči ve vztahu k předmětu veřejné zakázky za vhodné; souhlas s právem zadavatele zveřejnit náležitosti obsažené ve smlouvě s vybraným uchazečem (pokud netvoří předmět obchodního tajemství) ve smyslu Zákona číslo 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím; poslední číslovaný list nabídky s prohlášením uchazeče o celkovém počtu listů nabídky. 15. Další informace k průběhu a dokončení zadávacího řízení Obsah tohoto článku nesouvisí se zpracováním nabídky a neobsahuje žádné podmínky pro vypracování nabídky. Zadavatel poskytuje v následujícím textu informace pro další postup zadávacího řízení pro vybraného uchazeče (uchazeče, kterému byla přidělena veřejná zakázka) a pro uchazeče předloživší nabídky, které se umístily ve druhém a třetím pořadí Předložení čistopisu smlouvy Vybraný uchazeč, který obdržel oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení stejnopisů smlouvy, které budou již ze strany uchazeče podepsány. V souladu s ustanovením 82 odstavec (2) Zákona musí být stejnopisy smlouvy identické s textem smlouvy, která byla součástí nabídky. Vybraný uchazeč si může em na adrese vyžádat elektronickou podobu textu smlouvy. Tento postup je nutný i přes to, že součástí nabídky uchazeče byl uchazečem podepsaný návrh smlouvy. Nabídku je nutné archivovat po dobu 5 let v souladu se Zákonem, a to v podobě, v jaké byla v zadávacím řízení předložena. Po dobu realizace veřejné zakázky je tedy technicky nevhodné, aby smlouva podepsaná oběma smluvními stranami byla součástí nabídky. Za zastupujícího zadavatele: Samostatné přílohy Výzvy: Příloha číslo 1 Kvalifikační dokumentace Příloha číslo 2 Obchodní podmínky v podobě konceptu smlouvy Příloha číslo 3 Tabulka Krycí list nabídky Ing. Jiří Kudělka Ing. Luděk Kaňák ikis s.r.o. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu strana 9

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE FINANCOVANÉHO Z ESF

VÝBĚR KOORDINÁTORA PROJEKTU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PRAZE FINANCOVANÉHO Z ESF Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) VÝBĚR KOORDINÁTORA

Více

Výzva k podání cenových nabídek

Výzva k podání cenových nabídek Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Výzva k podání cenových nabídek Veřejná zakázka malého rozsahu dodávku zadávaná podle ustanovení 6, 12

Více

Jezeřany Maršovice - kanalizace

Jezeřany Maršovice - kanalizace Veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná podle ustanovení 6, 16 a 18 odstavec (3) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Dodávka osobního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle metodického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 a zákona č. 76/2008 Sb. jako zakázka malého rozsahu Výběr zpracovatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 21 odstavec (1) písmeno f) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. (dále

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup zboží Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás v souladu se zákonem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Veřejná zakázka na služby zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Generel veřejné dopravy města Brna ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

Nákup tonerů do tiskáren

Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 00 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA generální ředitel Zakázka: Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel v souladu

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: MMH/ 67275/2016 NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Hana Walachová

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Zadavatel. LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Košická 6, 460 12 Liberec 6. Ing. Pavel Žák, předseda správní rady. Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce zadané dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpl a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš telefon:

4. Kontaktní osoba: Kontaktní osoba: Jan Ondryáš   telefon: VÝZVA k podání nabídky zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací : Víceúčelové sportovní hřiště Horní Lipová 1. Název veřejné zakázky: Výběrové

Více

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

REKONSTRUKCE ATLETICKÉ DRÁHY Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Č.j.: SŠ-ŘŠ/000/2009 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 15. dubna 2009 Věc : Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259 V Nedomicích, 27. 6. 2013 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách Vážení,

Více

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace VÝZVA VČETNĚ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážená paní / Vážený pane, dovoluji si Vás vyzvat jako zájemce o zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Výměna

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 20.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3/2016/OKS k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: MMH/81568 /2016 NAŠE Sp. zn.: OSRM/13043/Krj/2016 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE:

Více

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek

REVITALIZACE INTERIÉRŮ KOLEJE JAROV II - Nábytek \SE REKTORÁT Vysoká škola ekonomická v Praze nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 V Praze dne 8. června 2015 Zn.: 2043-1/2015/9202 Vysoká škola ekonomická v Praze, se sídlem nám. Winstona Churchilla

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

Naše značka: V Hradci Králové dne

Naše značka: V Hradci Králové dne T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 648 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115076 V Hradci Králové

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) s názvem: Revize

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3

coufal@iqpark.cz Název veřejné zakázky: Zadavatel Obchodní firma: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. Sídlo: Košická 6, 460 12 Liberec 3 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI (dále jen PPVD) a analogicky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka Zajištění

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce malého rozsahu. Malování budovy A MŠ Korálek, Bobkova 766 MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLEK, Praha 9 Černý Most, Bobkova 766 Bobkova 766, Praha 9 Černý Most, 198 00, Tel.: +420 281 918 535, reditelna@mskoralekpraha.cz, http://www.mskoralekpraha.cz/ IČ: 70884501 VÝZVA PRO

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD

Oprava kanalizačního systému u koleje BCD Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás

v souladu s 3 odst. 1 písm. b), 12 odst. 3 a dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás Město Semily Husova čp. 82 513 13 Semily IČ 00276111 www.semily.cz 2011-03-21 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Provedení kontroly spalinových cest dle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j: ZE DNE: NAŠE Č. j.: NAŠE Sp. zn.: POČET LISTŮ DOPISU: VYŘIZUJE: Zdeněk Konečný TEL: 596 803 322 FAX:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3388 Název projektu: Základní škola Kobylí - škola bez stresu Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A CHODBY VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU Zadavatel: Obec Staré Město se sídlem: Staré Město

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328

Právní služby pro MČ P18 (dále jen zakázka ) Z-328 Městská část Praha 18 (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k předložení nabídek a prokázání splnění kvalifikace zakázky malého rozsahu na služby, která není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15 IČ: 47009109. vás v y z ý v á ve zjednodušeném podlimitním řízení

Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15 IČ: 47009109. vás v y z ý v á ve zjednodušeném podlimitním řízení Ministerstvo obchodu a průmyslu České republiky Na Františku 32, Praha 1, PSČ 110 15 IČ: 47009109 vás v y z ý v á ve zjednodušeném podlimitním řízení k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Preambule: Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu 27, zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále Zákon). Je zadávána postupem

Více

M Ě S T O N E R A T O V I C E

M Ě S T O N E R A T O V I C E M Ě S T O N E R A T O V I C E ul. Kojetická 1028 277 11 NERATOVICE Vyřizuje: Ing. Veronika Sisáková Dne: 07.11.2016 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 9/2016/KTÚ k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace přístavby MŠ Strančice zadávané ve výběrovém řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon Městská část Praha 13 Zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace Datum: 13.5.2016 Evidenční číslo: VZ 173/2016 Číslo jednací: specmo/4545/2016/sp Vyřizuje/linka: Mgr. Hana Slapničková E-mail:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: STAVEBNÍ ÚPRAVY OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Horní Újezd IČ : 00376981

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky v souladu s 38 a 12 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel: Obec České Meziříčí zastoupený panem Josefem Panenkou Boženy Němcové 61 517

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Bezbariérové chodníky Mysločovice úsek č.1, úsek č.2 a úsek č.5, etapa č.5 zadávanou jako zakázka

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec-Dolní Líštná SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka pracích

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení realizovaného mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplnění na VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VYHLEDÁNÍ ZPRACOVATELE

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou na základě podmínek PROGRAMU ROZVOJE

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace Jde o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou na základě podmínek PROGRAMU ROZVOJE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK dle pravidel Programu rozvoje venkova Název veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikací v Rácovicích Identifikační údaje zadavatele Název / obchodní firma : Obec Rácovice IČ : 00378518

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Lanovka - dodávka a montáž herního prvku, evidenční číslo: 20150014. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace ve smyslu 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce Rekonstrukce veřejného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy

Mgr. Leoš Šebela, ředitel školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace NÁRODNÍ ARCHIV ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na služby Č. j. NA 1245 6/11-2013 Výběrové řízení na tisk publikací zařazených do edičního plánu Národního archivu pro rok

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. s názvem Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) s názvem Dodávka kancelářských

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Městys Opatov Opatov 149, 675 28 Opatov IČ: 00290068 vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu 1/7 Výzva k podání nabídky

Více

Dodávka vybavení kuchyně ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

Dodávka vybavení kuchyně ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle metodického

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Stavební úpravy mateřské školy Velké Těšany č.p.65 VZ/20011/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT

Novém Jičíně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Část A - Dodávka IT Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel 45214859 VŠEM DODAVATELŮM

Více