J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 11/ Č.3 / 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV ROČNÍK 11/ Č.3 / 2001"

Transkript

1 ROČNÍK 11/ Č.3 / 2001 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO -JUNDROV Z OBCE PRÁZDNINOVÉ STAVEBNÍ AKCE V tomto roce dochází během prázdnin v Jundrově k oživení stavební činnosti na majetku města Brna. Tato krátká doba je jedinou možnou stavební lhůtou k provedení celé řady oprav na nemovitostech využívaných pro školství či na zařízeních dodávajících teplo do bytů. Začátkem prázdnin byla zahájena největší investiční akce rekonstrukce bazénu na Základní škole Jasanová. Rekonstrukci umožnilo svým usnesením Zastupitelstvo města Brna na svém červnovém zasedání, kde, z přebytku hospodaření města Brna za rok 2000, schválilo příspěvek na rekonstrukce 4 školních bazénů ve výši 75% kalkulovaných nákladů. Pro jundrovský bazén činí příspěvek cca 4,4 mil. Kč z celkových nákladů ve výši bezmála 6 miliónů korun. Protože rozpočet městské části na rok 2001 nemá volné finanční prostředky, schválila rada městské části vytvoření alespoň částečné rezervy na tuto akci nezahájením plánované opravy schodiště v podchodu z Veslařské do Gellnerovy ve výši 841 tisíc Kč. Zbývající rozdíl ve výši cca 600 tisíc Kč zůstane nepokryt. Během prázdnin budou v prostoru bazénu provedeny přípravné práce pro zahájení rekonstrukce spočívající v odstranění již nevyhovující technologie úpravy vody, všech rozvodů elektro, vody i vzduchotechniky. Budou odstraněny některé stavební části včetně obkladů, dlažeb a betonového schodiště do bazénu. Vlastní rekonstrukce by se měla uskutečnit v termínu září listopad. Otevření bazénu se předpokládá v lednu. Protože bude možné využívat bazén i pro organizované plavání, bude do něj zbudován nový vstup nezávislý na základní škole. Během prázdnin bude provedena rekonstrukce střech na dvou odděleních školského objektu na Rozmarýnové se zateplením, který je pronajat Soukromé mateřské a základní škole. Rekonstrukce poslední části střechy nad hospodářskou částí objektu bude provedena v termínu září říjen. Úhrada nákladů je zajištěna z vedlejšího hospodaření městské části. V srpnovém termínu by alespoň z části měla být odstraněna havárie střechy nad 4. oddělením Mateřské školy Dubová. Rekonstrukci ale vyžaduje celá střecha školky v nákladech okolo 1,1 miliónu Kč, na kterou ale v místní pokladně není finanční krytí. Stavební akce se nevyhnou ani bytovým domům v majetku města. Na Jasanové 8 bude zateplena jižní stěna panelového domu povrchovou úpravou plastovými lamelami. Na bytových domech Sosnová 2, 4 a 15 bude provedeno zateplení severních stěn včetně výměny oken. Náklady budou hrazeny z hospodaření s byty. Během prázdnin bude provedena i drobná stavební akce na komunikaci. Do nové podoby bude upravena chodníková část ulice Nálepkovy od čísla 30 až k parčíku sv.josefa na Lelkově ulici. Úprava vychází z dokumentace z roku 1991, která zde alespoň částečně ozelení ulici z asfaltu a z betonu. Dokončena bude i část nezpevněné plochy naproti prodejny potravin. Akce je zahrnuta do rozpočtu MČ na rok 2001 a bude spolufinancována z prostředků ušetřených na uvedení této části do původního stavu po rekonstrukci ntl plynovodu. Do prázdninových aktivit lze zahrnout i úpravu komunikační plochy mezi bytovými domy Březová po rekonstrukci teplovodních rozvodů z kotelny do těchto domů. SOUTĚŽ HASIČSKÉ DOVEDNOSTI V sobotu dne 16.června se v Jundrově uskutečnil již druhý ročník Soutěže hasičské dovednosti o putovní pohár starosty. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 mužstev z toho 6 v soutěži s cisternami a 6 s Aviemi vybavenými přenosnými čerpadly. Soutěž jako minulý rok precisně připravilo místní sdružení dobrovolných hasičů v čele se starostou panem Břetislavem Komárkem a velitelem zásahové jednotky panem Zdeňkem Hanákem. Počasí akci přálo a o napínavost soutěže nebyla nouze. Na úvod tohoto hasičského klání se v uniformách předvedli nejmladší členové sdružení hasičů v Jundrově. Bylo místy až dojímavé, jak svou část soutěže berou vážně a naplno, i když byli jediným mužstvem v této věkové kategorii. Sladká odměna na závěr soutěže s diplomem za účast v předvedené akci byla oceněním jejich výkonu a podporou jejich dalšího získávání zkušeností. Soutěž družstev dospělých pak propukla naplno. Pozoroval jsem skoro celou soutěž z plochy garáží na Jasanové, kde byla poslední část soutěže hasičský útok. Obdivoval jsem sehranost některých družstev, vnímal drobné i velké chyby ostatních. Protože časy na dosažení cíle se pohybovaly mezi 4 5 minutami ztráta desítek sekund znamenala umístění v poli poražených. Dvě družstva soutěž nedokončila a byla diskvalifikována. Bohužel tento osud si vychutnalo i jundrovskými fanoušky podporované mužstvo Jundrov I. Vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo před jundrovskou radnicí ve 14 h. Putovní pohár změnil na rok svého majitele a z Bohunic se přemístil do Ořešína. Jsem přesvědčen, že i v naší městské části by se pro něj našlo důstojné místo. Nezbývá než doufat, že ve třetím ročníku se to našemu týmu podaří. Dovoluji si tímto ještě jednou poděkovat zúčastněným družstvům za účast v soutěži. Poděkování patří samozřejmě i všem organizátorům za přípravu a organizaci celé soutěže. Věřím, že zajímavá soutěž bude pokračovat 3. ročníkem i v příštím roce. Na jundrovské radnici bude mít opět plnou podporu. J. Komůrka, starosta 10 let ODS i v Jundrově Ani Jundrovu se nevyhnuly oslavy 10. výročí založení Občanské demokratické strany. Místní sdružení ODS má číslo 4 a vzniklo zde velmi záhy po ustavujícím kongresu ODS v dubnu Možnost vzniku nejnižšího článku této nové strany s jasnou orientací i strukturou zodpovědnosti uvítala většina jundrovských aktivistů Občanského fóra s pravicovou orientací. Zejména v Jundrově byla tato skutečnost vnímána jako příslib i cesta demokratického vývoje navazující na tradice evropské civilizace a zkušeností současných západních demokracií. Při založení místního sdružení asistovalo i 5 z jeho nynějších členů. Od komunálních voleb v roce 1994, kdy se ODS poprvé objevila na politické scéně Jundrova, jako samostatně kandidující strana, je v novodobé historii Jundrova zatím nejúspěšnější politickou stranou. Vyhrála i další volby v roce 1995 a 1998 a je trvalou součástí politického spektra v Jundrově. Z jejího středu pochází i nynější starosta, kterého si na internetových stránkách města Brna omylem přivlastnila Unie svobody. ODS převzala a na svých bedrech nese" hlavní zodpovědnost za dění v Jundrově. Své politické soupeře se snaží předčít tvůrčí schopností svých členů, s jasným a srozumitelným formováním cíle a prostředků na jeho dosažení. V současné době má místní sdružení 16 členů a jeho členská základna je stabilizována. V tomto roce došlo k jejímu omlazení příchodem mladých lidí. Místní sdružení ODS v Jundrově,

2 kromě plnění svého volebního programu, připravuje tématické okruhy jundrovských problémů, kterými chce oslovovat všechny občany Jundrova. Za místní sdružení ODS v Jundrově Ing. Jiří Komůrka, předseda sdružení (Pozn.: Tento článek je součástí placené inzerce zpravodaje Jundrov".) PRÁZDNINOVÁ ZMùNA NA HŘIŠTI ZŠ Na hřišti u Základní školy Jasanová je po dobu prázdnin upravena hrací doba takto : Po Ne: hodin Na hřišti i nadále platí zákaz vstupu se psy a jízda na kolech. Rada MČ žádá všechny jeho návštěvníky o udržování čistoty a ohleduplné chování nejen k majetku obce ale i k ostatním spoluobčanům. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE PRO JUNDROV Výkon alternativního trestu formou veřejně prospěšných prací je významný z hlediska humanizace výkonu trestů. Sama jeho instituce je na samém počátku a jak probační služba (dohled) tak i vlastní výkon alternativního trestu (obecně prospěšné práce) teprve praktické zkušenosti získávají. Základní dilema, které pro obec využití veřejně prospěšných prací přináší, je ryze ekonomického rázu. Řečeno lidsky, režijní náklady (specifikace prací, pracovní pomůcky, dozor a evidence) nesmí být vyšší, než případný přínos pracovní činnosti. Je zřejmé, že uvedený poměr se případ od případu mění a do značné míry závisí i na tom, jak odsouzení k trestu přistupují. Mezi šťastný výběr adeptů výkonu alternativního trestu je možné zahrnout i akceptaci nabídky probační služby čtyř aktivistů, kteří byli odsouzeni za znečištění zdi ruského konzulátu při jejich protestu proti válce v Čečensku. Zahájení výkonu alternativního trestu bylo věnováno Jundrovu objektu sociálních služeb na Nálepkově 47, v tisku i TV mnoho pozornosti. Diváci i čtenáři mohli vychutnat hepeningovou atmosféru této akce, které se počítáno i s reportéry a od Foxe operatéry" zúčastnilo na 50 duší. Přesto, že do výkonu trestů se nezapočítává cizí pomoc (ani z lásky a ani za peníze) a s tímto vědomím na staveniště aktivisté Nesehnutých" (ale i starosta obce s tajemníkem) vstupovali, je skutečností, že převážná část dlouhodobého plánu úprav dvora domu sociálních služeb je skončena. Přes kuriozitu příčin i následků je možné pouze citovat slova starosty Jundrova o úctě k právu a že vyměřený trest bude bezezbytku odpracován. b.h. Z RADY 49. zasedání ze dne Vzala na vědomí výhrady výkonného výboru SK Jundrov k návrhu MČ Jundrov na legalizaci užívání areálu na Veslařské 124. RMČ odmítá požadavek SK aby MČ jako podmínku pro další jednání o nájemní smlouvě dále prokazovala majetkový vztah ke sportovnímu areálu na Veslařské 124. Veškeré písemnosti k pozemkům svěřených MČ jsou přístupné na úřadě MČ. V případě pochybností má SK možnost provést nestranné přezkoumání listu vlastníků jako právnická osoba. Rada jako výkonný orgán obce hodlá i nadále usilovat o nakládání s veřejným majetkem a to ve smyslu zákona o obcích. Protože nehodlá dále stupňovat jednostranně vyhrocenou situaci, žádá výkonný výbor SK Jundrov k účasti na dalším zasedání rady. 50. zasedání ze dne Projednala nesouhlas sdružení vlastníků bytového domu Šeříková 34 s plánovanou výstavbou parkoviště mezi bytovými domy Šeříková 32 a 34. Přípravné práce na vytvoření nových odstavných stání v této lokalitě jsou ve fázi hledání nejvhodnějšího uspořádání, které by alespoň částečně řešilo absenci parkovacích ploch pro tyto domy, bylo šetrné k veřejné zeleni a zlepšilo by průjezdnost vozidel po Šeříkové od křižovatky s Olšovou po Sosnovou. Rozhodla, že studie vhodné k realizaci budou předloženy sdružení vlastníků k připomínkování. Vzala na vědomí havarijní stav střešní hydroizolace po zimním období u pavilónů Id a Ie školského objektu Rozmarýnová, který způsobuje zatékání do místností bývalé školky na několika místech. Z důvodu zamezení dalším škodám schvaluje opravu střechy, v souladu s ustanoveními zákona o veřejných zakázkách formou z volné ruky". Jako zhotovitele schvaluje společnost Čerdo s.r.o., která na základě veřejné soutěže rekonstruovala stejně poškozenou část objektu u pavilonů Ia a Ib v roce 2000 ve shodném provedení se zárukou 10 let. Vzala na vědomí informaci starosty o přípravě opravy fasády objektu Veslařská 54 Středního odborného učiliště, který přiléhá k objektu ÚMČ, v termínu červenec - září Schvaluje zpracování architektonického návrhu na rekonstrukci vnějšího pláště objektu Úřadu a KC Svratka do Veslařské i do Gellnerovy ulice. Návrh by měl řešit nový vzhled objektu s ohledem na okolní zástavbu se zaměřením na snížení tepelných ztrát objektu např. zmenšením prosklených ploch či zateplením jeho pláště. Schválila objednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení na rekonstrukci stávajícího sociálního zařízení ÚMČ dle platných norem a vybudování místnosti archivu. Vzala na vědomí souhlas Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně s užíváním čestného názvu Fakultní škola Pedagogické fakulty MU pro Základní školu Jasanová 2, který ke dni slavnostně udělil škole děkan fakulty doc. Paed Dr. V.Mužík CSc. Používání čestného názvu bere RMČ jako ocenění dobré pedagogické práce školy v oblasti základního školství a řediteli školy Mgr. Jandovi vyslovila poděkování za 2 letou snahu s plněním podmínek pro udělení čestného názvu, který v praxi umožní propojení teoretické pedagogické činnosti fakulty s pedagogickou praxí na ZŠ Jasanová. Souhlasila s převzetím záštity MČ nad soutěži v hasičské dovednosti pořádané SDH Jundrov dne včetně organizační i přiměřené finanční pomoci. Pověřuje starostu jednáním v této věci s pořadateli závodu. Vzala na vědomí informaci o poškození výsadby zeleně na ploše před ÚMČ vlivem odcizení 119 ks sazenic. Schvaluje doplnění výsadby dle původního projektu zhotovitelskou firmou TIPA a.s. dle cenové nabídky firmy ve výši 8945,- Kč bez DPH. Vzala na vědomí sdělení bytového odboru MMB ze dne o rozhodnutí Rady města Brna ze dne nesnížit koeficient růstu nájemného z bytu pro období a ponechala jej ve výši průměrného růstu cen stavebních prací navrženého MF ČR ve výši zasedání ze dne Vzala na vědomí přípravu změny trasy autobusové linky č. 92 k , vyvolanou stížností občanů MČ Komín, kterou tato linka projíždí v nočních hodinách společně s další linkou č. 99. Trasa linky č. 92 by ve směru ze středu města do Žebětína byla odkloněna z ulice Hlavní k vozovně Komín, s odbočením kolem prodejny BS Auto na Kníničskou směrem do Bystrce a Žebětína. RMČ z důvodu zmenšení docházkové vzdálenosti do Jundrova žádá DPmB a.s., při zrušení závleku do Jundrova, o zřízení 2 protilehlých zastávek u prodejny BS Auto. Na základě podnětu občanů z bytových domů na Dubové, uložila ÚMČ zajištění návrhu řešení zábrany vjezdu motorových vozidel do prostoru krčků. Řešení by mělo zabránit nezodpovědnému chování řidičů, kteří do těchto prostor zajíždějí a kde rovněž neoprávněně parkují. Vzala na vědomí záměr Českého Telecomu a.s. odstranit telefonní automaty z ulic Jasanová a Veslařská jako málo využívané. RMČ žádá, vzhledem k odlehlosti území, o zachování těchto automatů i přes jejich nehospodárnost. Vzala na vědomí výsledek ankety mezi obyvateli bytových domů Březová na plánovanou úpravu plochy mezi těmito bytovými domy s převažujícími kladnými odpověďmi. Doporučila využit plánované finanční prostředky na uvedení plochy do původního stavu na realizaci části plánované rekonstrukce.

3 52. zasedání ze dne Vzala na vědomí poskytnutí příspěvku města Brna z přebytku hospodaření za rok 2000 na rekonstrukci bazénu na ZŠ Jasanové ve výši 75% předpokládaných nákladů. S ohledem nulové rezervy schváleného rozpočtu MČ na rok 2001 a nemožnosti využití odpisů z hospodaření bytů, doporučuje RMČ vytvoření rezervy z plánovaných akcí na rok Doporučuje odložení plánované rekonstrukce schody a rampa Gellnerova" s jejím přesunutím do návrhu rozpočtu na rok Schválila dopracování dokumentace na rekonstrukci bazénu s vytvořením nového vstupu do něj i do tělocvičny s vyloučením stávajícího vstupu přes ZŠ Jasanová. Vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na zateplení štítové zdi bytového domu Jasanová 8 od firmy EMPRO PLUS s.r.o., technologií plastových lamel, kterou provedla na štítových zdích Jasanová 4 a Dubová 1 a 5 v roce 1998 a schválila provedení stejnou technologií. Vzala na vědomí výsledek nabídkového řízení na zateplení severních stěn bytových domů Sosnová 2,4 a 15 včetně výměny oken za plastová. Z 5 oslovených firem vybrala za zhotovitele výše uvedeného díla společnost Moravská stavební unie s.r.o. s ohledem na nejvýhodnější záruku a dobré zkušenosti z firmou při rekonstrukci tělocvičny ZŠ. Z ÚŘADU Rada mûstské ãásti Brno Jundrov vypisuje v bûrové fiízení na funkci vedoucí (vedoucího) odboru finanãního a sociálního ÚMâ. PoÏadované vzdûlání V /S. ekonomického smûru s praxí. Nabídky musí obsahovat profesní Ïivotopis a kopie dokladû o ukonãeném vzdûlání. Pfiihlá ky v nejbliï ím termínu pfiijímá podatelna ÚMâ. ZŘÍZENÍ JEDNOHO MATRIČNÍHO ÚŘADU V MĚSTĚ BRNĚ Dnem nabyl účinnosti zákon 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení. Na návrh Rady města Brna z r byl k tomuto datu zřízen ve městě Brně pouze 1 matriční úřad. Touto působností byl pověřen Úřad MČ Brno-střed. Protože do této doby existovalo ve městě Brně celkem 11 matričních úřadů (včetně Jundrova), bylo nutno tyto nahradit pouze detašovanými pracovištěmi jednoho matričního úřadu. Další existencí matriky v Jundrově a vytvořením detašovaného pracoviště na úřadě této městské části se zabývala její rada. Protože četnost výkonů v této správní agendě byla v Jundrově v minulosti nejmenší z původních 11 brněnských matrik, rozhodla rada o ukončení této působnosti na Úřadě MČ k Tato agenda je od zajišťována detašovaným pracovištěm ÚMČ Brno-Žabovřesky. Zde je zajišťováno vyřizování záležitostí týkajících se narození, sňatků, úmrtí, žádostí o změnu jména a příjmení výpisů z rejstříku trestů. Prohlášení o uzavření manželství mohou učinit snoubenci i nadále i před starostou nebo místostarostou MČ Brno-Jundrov v případě, že jeden ze snoubenců je v Jundrově přihlášen k trvalému pobytu. Sňatek by se musel uskutečnit na k tomu vhodném místě v této městské části. Ověřování písemností na Úřadě MČ Brno- Jundrov zůstane i nadále zachováno beze změny. Iva Poláčková, vedoucí OVV ÚMČ MOBILNÍ STŘEDISKO ODPADU parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova areál SK Jundrov hřiště Veslařská parkoviště Jasanová parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova parkoviště Jasanová parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova parkoviště Jasanová parkoviště Dubová parkoviště Nálepkova parkoviště Jasanová NEBEZPEČNÉ SLOŽKY komunálního odpadu V době prázdnin zajistí firma Ecotechniek CZ sběr komunálního odpadu obsahujícího nebezpečné složky dne: 21. srpna 2001 Jedná se např. o: Barvy, laky, tmely, mořidla, vývojky, ustalovače, oleje, maziva, baterie, ředidla, léky, zdravotnický materiál, postřikové látky, chladící kapaliny, tužidla, teploměry, kosmetické přípravky. Stanoviště: Dubová parkoviště Březová Nálepkova Olšová Šeříková parkoviště Jasanová blok SK Jundrov Veslařská Výšina Veslařská KOMUNÁLNÍ ODPADY Z MOBILNÍCH SBĚRNÝCH STŘEDISEK MČ BRNO JUNDROV MČ Brno Jundrov [t/rok] Druh odpadu/období Směsný komunální odpad 39,59 119,54 železo 2,00 26,56 Nekompostovatelný odpad 15,29 15,66 Dřevo 8,13 13,27 Cihla -3,68 TV + rádiopříjímače 2,13 3,05 Ledničky 1,16 1,25 Pneumatiky 1,20 1,20 Autobaterie -0,57 Ostatní odpady 58,60 - Papír -1,90 Směs kovů 18,54 - CELKOVÝ SOUČET 106,95 184,78 INFORMACE OBČANŮM Při ohlašování poruchy veřejného osvětlení je třeba nahlásit číslo nefunkčního sloupu, které je na něm uvedeno ve výšce cca 2 m. Poruchu můžete nahlásit na ÚMČ Brno Jundrov nebo přímo na ohlašovnu poruch veřejného osvětlení - tel. č.: ÚMČ Jak ušetřit za vytápění? Náklady na vytápění se stávají jednou z nejvyšších položek na vedení domácnosti. Je jednoduché stěžovat si na vysoké ceny. Málokdo však tuší, že je obdobně jednoduché teplem šetřit. Zateplením venkovního zdiva tak ušetříte až 30% nákladů, utěsněním oken a dveří také 30%, vhodným výběrem kotle až 40%, optimální regulací 20% a snížením vytápěcí teploty 6% s každým sníženým stupněm Celsia. U většiny domů a bytů je nejméně nákladné utěsnit okna a dveře. Pokud okna a dveře nejsou ve velmi špatném stavu (kdy je nutné je vyměnit celá), je nejlepším řešením instalace silikonového těsnění. Toto těsnění dokonale kopíruje povrch těsněných ploch, je odolné vůči chemikáliím i extrémním teplotám a jeho životnost přesahuje 20 let. Těsnění navíc snižuje hluk z ulice a prašnost v bytě. Je vhodné i pro instalaci v místech, kde se často větrá a bouchají dveře, neboť tlumí rány. Ne nadarmo je označováno za supertěsnění. Lze ho instalovat buď lepením (vydrží jen do dalšího natírání rámů), nebo vkládáním do vyfrézované drážky. Instalují ho buď specializované firmy, vzhledem k nenáročnosti ho však můžete instalovat i svépomocí. Díky podpoře Nadace Partnerství si můžete zcela zdarma půjčit přístroj na frézování drážek v Ekologické poradně na Panské 9, tel či na Veslařské 194 po předchozí domluvě na mobilním telefonu 0737/ Utěsnění oken a dveří Vás pak přijde na Kč na metr těsnění. Vynaložené náklady se Vám vrátí již během jedné topné sezóny. Pokud budete mít zájem, poradíme Vám i další možnosti, díky kterým Vaše účty za energie začnou klesat. Mgr. Dana Kalčíková, Orchis Brno

4 Půjčky z fondu rozvoje bydlení Půjčky z FRBMB jsou poskytovány na opravy a rekonstrukce obytných domů. O půjčku může žádat pouze vlastník opravovaného obytného domu, případně bytu v osobním vlastnictví (fyzická nebo právnická osoba). Na zajištění půjček město Brno nepožaduje ručitele. Půjčky jsou jištěny zřízením zástavy na opravovaný obytný dům s pozemkem ve prospěch města Brna po dobu splácení. Půjčku nelze přidělit, pokud je na nemovitosti již zřízena jiná zástava, například ve prospěch peněžního ústavu. OPRAVY A REKONSTRUKCE OBYTNÝCH DOMŮ úroková sazba a doba splatnosti: Půjčky se poskytují na jednotlivé účely. Jsou úročeny úrokovou sazbou 3 7 % p.a., doba splatnosti je 3 8 let. Výše půjček je limitována dle účelu, jak je zřejmé z tabulky: Pofi.ãíslo Název/úãel LhÛta splatnosti Úrok v % Horní hranice pûjãkyproplácí se m.j. 1 Obnova stfiechy (krytina i konstrukce) 3 roky 4% do 110 tis.kã/dûm stfie ní okna, klempífiské prvky, oprava títu, komín 2 Zfiízení plynového, elektrického nebo jiného ekol.topení ve stávajícím bytû 4 roky 3% do 50 tis.kã/byt rozvody, kotel (ústfiední topení, ohfiev vody), neproplácí se sporák 3 Odstranûní zemní vlhkosti (dodateãné izolace a podobnû) u domu star ího 10 let 3 roky 4% do 110 tis.kã/dûm podlaha (plovoucí podlaha, parkety, lino), vnûj í obloïení (sokl do v ky 50 cm), neproplácí se koberce 4 Obnova fasády domu star ího 10 let, pfiíp. zateplení fasády domu star ího 5 let, vãetnû klempífisk ch prvkû, pfiíp. v mûny oken 4 roky 3% do 30 tis.kã/byt zateplení fasády, okna, venkovní dvefie, klempífiské prvky 5 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytû, kde dosud není 3 roky 3% do 30 tis.kã/byt vana, umyvadlo, baterie, bidet, WC, obklady 6 Rekonstrukce ZTI, elektro 3 roky 3% do 30 tis.kã/byt zdravotnû-technické instalace (vodovod, kanalizace, komíny, ventilace), rozvod elektro, ohfiívaã teplé vody 7 Stfie ní nástavby a vestavby bytû 8 rokû 7% do 200 tis.kã/byt KAM SE OBRÁTIT SE ŽÁDOSTÍ O PŮJČKU: Formulář žádosti o půjčku vydá Úřad městské části, na jejímž území se nachází opravovaný dům. Na stejném úřadě je třeba žádost s přílohou odevzdat, a sice do nebo do každého roku. Přílohy žádosti: Důležité přílohy žádosti jsou: aktuální výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení s nabytím právní moci nebo doklad o probíhajícím stavebním řízení (u některých stavebních prací stačí ohlášení stavebních úprav a souhlasné stanovisko stavebního úřadu k tomuto ohlášení). Protože možnosti Fondu rozvoje bydlení nejsou neomezené, procházejí všechny žádosti výběrovým řízením v Komisi bydlení Rady města Brna. O výsledku výběrového řízení jsou žadatelé písemně vyrozuměni prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna. Realizaci půjček a kontrolu splácení zajišťuje Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna. Pro každého klienta je sepsána smlouva o půjčce, jejíž součástí je splátkový kalendář. Před vypracováním smlouvy klient dodá ocenění opravované nemovitosti. Hodnota zástavy představuje minimálně 120% objemu půjčky a zástava tvoří samostatně prodejný celek. Odbor rozpočtu a financování dále vypracuje návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. Klient připraví pro katastrální úřad ověřené nabývací tituly (jsou vyjmenovány ve výpisu z katastru nemovitostí pod bodem E) JAKÝM ZPŮSOBEM SE PŮJČKA ČERPÁ? JAK PROBÍHÁ SPLÁCENÍ PŮJČKY? Finanční prostředky půjčky klient čerpá dle konkrétních účelů na základě faktur nebo paragonů, a sice po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby zahajuje dlužník splácení formou měsíčních splátek. Většina dlužníků splácí bezhotovostně např. trvalým příkazem ze sporožirového účtu. Kontrolu dodržování účelovosti půjček v terénu provádí Městská policie, oddělení Stavební policie. Při porušení účelovosti je klient povinen vrátit celou půjčku. Po úplném splacení půjčky zajišťuje Odbor rozpočtu a financování ve spolupráci s klientem výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. KDE ZÍSKAT PODROBNĚJŠÍ INFORMACE? Bližší informace o půjčkách z FRBMB mohou občané získat na Bytovém odboru Magistrátu města Brna (podání žádosti, výběrové řízení) nebo na Odboru rozpočtu a financování (smlouva o půjčce, zřízení zástavy, čerpání půjčky, splácení). Oba odbory sídlí na Malinovského nám.3, III.poschodí.

5 OZNÁMENÍ VRÁCENÍ NEOPRÁVNĚNĚ ÚČTOVANÉ ČÁSTI PŘIPOJOVACÍHO POPLATKU V období od do vybírala Jihomoravská plynárenská, a.s., v rámci připojovacích poplatků od nových zákazníků také podíl nákladů spojených s pořízením a osazením plynoměru. Některé položky vybíraného poplatku však shledal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i přes legislativní rozpory jako neoprávněně účtované. Ty bude v následujících měsících tohoto roku Jihomoravská plynárenská, a.s., svým zákazníkům vracet spolu s omluvným dopisem, vysvětlujícím pochybení. Vrácení části připojovacího poplatku se týká zákazníků kategorie domácnost a maloodběr, 354 zákazníků z kategorie střední odběr a velkoodběr. Z celkové vybrané částky budou vráceny pouze neoprávněně účtované části poplatku. Celkem tedy bude vrácena suma ,- Kč. Zbývající část poplatku byla shledána jako korektně účtovaná, a to především za montážní připojovací práce a administrativní činnosti. V případě domácností byla vybírána jednotná částka 1 000,- Kč, z které bude vráceno 380,- Kč. U zbývajících kategorií bude prováděn individuální výpočet. Vrácení neoprávněně účtovaných částek bude probíhat etapovitě, dle příslušných regionů, přičemž poslední etapa bude ukončena v červenci tohoto roku. Své dotazy týkající se této problematiky mohou zákazníci, ale i široká veřejnost, směřovat na informační servisní linky na telefonních číslech 05/ nebo 05/ Uživatelé Internetu mohou své dotazy položit přímo on-line na adrese I přes vzniklé pochybení je hlavním cílem společnosti maximální péče o zákazníka a neustálé zlepšování jak poskytovaných služeb, tak obchodních vztahů. Mediální zástupce: Ing. Jiří Procházka MAP Česká republika, s. r. o. tel./fax: POLICIE ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI ZA MĚSÍC DUBEN 2001 Během měsíce dubna 2001 bylo pracovníky OOPČR Brno Žabovřesky přijato oznámení o spáchání 18 trestných činů na území městské části Brno Jundrov, se škodou tis.kč. Z toho bylo 7 trestných činů objasněno, což činí 38,89%. U oznámených trestných činů se jednalo o: 1x vloupání do bytu 1x vloupání do chaty 1x vloupání do vozidla 1x poškození vozidla 3x odcizené vozidlo 2x násilná trestná činnost 9x ostatní trestná činnost Pachatelé Milan P. (1978) a Michal V. (1984) dne po vypáčení vstupních dveří provedli vloupání do kočárkárny v bytovém domě na ulici Dubová. Zde odcizili dětské jízdní kolo, 2x horské kolo a způsobili škodu ve výši 19800,-Kč. Pachatel Antonín B.(1974) dne ohrožoval na ulici Nálepkové poškozeného R.O. kuchyňským nožem tak, že ho chtěl bodnout. Poškozený se snažil zachránit útěkem, ale byl dostižen a opětovně napaden. I když ke zranění poškozeného nedošlo, byl pachatel zadržen a obviněn z trestného činu násilí proti jednotlivci. Za období leden až duben 2001 bylo pracovníky OOP Brno Žabovřesky zaevidováno 903 trestných činů, objasněno z nich bylo 415, což činí 45,96%. ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI ZA MĚSÍC KVĚTEN 2001 Během měsíce května 2001 bylo na OOPČR Brno Žabovřesky zaevidováno celkem 19 trestných činů, které byly spáchány na území MČ Brno Jundrov. Byla způsobena škoda ve výši ,-Kč. Jednalo se o: 4x vloupání do motorového vozidla 2x odcizení motorového vozidla 1x vloupání do chaty 1x vloupání do skladu 1x násilný trestný čin 10x ostatní trestná činnost Objasněno bylo 10 trestných činů, což činí 52,63%. Dne odcizila v bytě na ulici Nálepkové Alexandra F. (1972) hi-fi soupravu zn.aiwa v hodnotě 2300,- Kč. Pachatelé Michal V.(1984) a Milan P. (1978 dne poškodili vstupní dveře chaty v zahradní kolonii u řeky Svratky. Způsobili škodu ve výši 5400,- Kč. Případ byl objasněn Za období leden až květen 2001 bylo na OOPČR Brno Žabovřesky zaevidováno celkem 1099 trestných činů, 490 trestných činů bylo objasněno, což činí 44,59%. npor.mgr. Libor Gric vedoucí oddělení ŠKOLA DEN DĚTÍ VE ŠKOLE Oslavy Dne dětí žáci I. stupně prožili v duchu sportovních soutěží. Nejdříve soutěžili prvňáčci a druháci ve zdolávání překážkové dráhy. Potom se ve florbalových zápasech střetli žáci 3.,4. a 5.třídy. Vítězstvím se chlubí třeťáci. Další soutěže probíhaly na školním hřišti, kde na deseti stanovištích si děti mohly vyzkoušet svoji obratnost, přesnost a rychlost. Za každý pokus dostaly sladkou odměnu. Dopoledne uběhlo dětem velmi rychle a spokojenost byla jistě velká. D. Přindová MŠ DUBOVÁ 2 Děkuje touto cestou za sponzorské dary ve formě občerstvení pro děti k jejich svátku, těmto firmám a jednotlivým rodičům: Arktida, Hviezdoslavova 47, Brno, paní Kračmarová, manželé Chládkovi, Smítalovi, Kolaříkovi a paní Machálková. MŠ Dubová oznamuje, že provoz v MŠ končí a znovu zahajuje provoz po prázdninách, tj Po tuto dobu bude přístup na školní zahradu uzavřen. Přejeme všem dětem krásné prázdniny a hodně úspěchů v novém školním roce. Zájemci o umístění dítěte do MŠ se mohou přihlásit u ředitelky MŠ do nebo poslední týden v srpnu před zahájením nového školního roku. Těšíme se na Vás. Mgr. Anna Balšínková ředitelka MŠ Dubová 2 ATLETIKA SE VRACÍ NA VÝSLUNÍ V úterý 29. května se družstvo mladších žáků zúčastnilo finále města Brna v nejsledovanější atletické soutěži Poháru rozhlasu. Do finále se probojovali z obvodního kola, kde obsadili 2. místo z 12 zúčastněných škol 2.obvodu. V městském finále vybojovali skvělé 2. místo v Brně a v jednotlivcích máme 2 nejlepší žáky v Brně. Nejrychlejší v běhu na 60 m je Jiří Konopáč časem 7,9 vt. a nejdále ze všech soutěžících hodil míčkem Martin Hálek, 62,58 m. Štafeta ve složení Kopecký, Kováč, Konopáč a Robin Plšek doběhla na výborném 2. místě. Školu reprezentovali Konopáč, Kopecký, R. Plšek, D. Plšek, Hálek, Mrkvica, Telecký, Rumler a Kováč. Jejich výborné umístění je o to cennější, že svými výkony předčili školy, které mají trojnásobně větší počty žáků a tím mnohem snadnější výběr. Všem jmenovaným žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. D. Přindová Opût úspûch!!! 2.MÍSTO V BRNĚ sehráli reprezentanti ZŠ Jasanová finálové zápasy v košíkové. Do finále postoupily 4 školy ze 16 škol prvního kola. Naši školu reprezentovali Hálek, Znojemský, Mrkvica, D. Plšek, Segeťa, Havlín, Kazda a Hanuš. V 1. utkání se střetli se ZŠ Novoměstskou a zvítězili výrazným skóre 41:22 a ve finále se utkali se ZŠ Kneslova, kde ve vyrovnaném utkání těsně prohráli skórem 18:17. V městě Brně obsadili výborné 2. místo. BLAHOPŘEJEME všem reprezentantům za bojové sportovní nasazení. D. Přindová učitelka TV

6 PODĚKOVÁNÍ 10. května jundrovská veřejnost opět zaplnila sál v kině Svratka. Maminky, babičky, ale i ostatní přišli se podívat na vystoupení dětí u příležitosti Dne matek. Program zahájil taneční soubor Slováček. Předvedl své folklorní vystoupení. Děti z MŠ Dubová se svojí kytičkou pro vzpomínky se vůbec nenechaly zahanbit. Žáci prvních tříd ukázali, jak už jsou šikovní školáci, co vše umí. Děti z 2.třídy roztleskaly sál se scénkou Mraveneček". Dále následovaly básničky, písničky, rytmický tanec, scénky v jazyce anglickém, německém. Na závěr zazpíval sbor ZŠ. Chci poděkovat všem, kteří se na programu podíleli a připravili nám pěkný kulturní zážitek.jan Mrkvica SPOLEČENSKÁ KRONIKA OXFORD NEBO CAMBRIDGE? Věhlasná univerzitní města nastoupila svoji slávu v 12. století založením univerzit. Lze očekávat, že podobného rozkvětu se za 700 let dočká i Jundrov. Vzniklá soukromá vysoká škola má podobné šance jako středověké univerzity. Již v dnešní době počet uchazečů i přijatých studentů ovlivní vývoj infrastruktury městské části. Stále otevřenou zůstává otázka ubytování přespolních studentů. Dle staré univerzitní tradice se vždy našlo v okolí školy dostatečné množství studentských podnájmů. Je záhodné, aby se i v Jundrově objevila nabídka těchto služeb. Pro poptávku i nabídku ubytování v Jundrově je možné využít ovou adresu: telefon: 05/ , a nebo osobně navštívit rektorát soukromé vysoké školy na ulici Stromovka 1. b.h. Knihovna Jiřího Mahena pobočka Brno Jundrov Půjčovní doba v červenci a srpnu 2001: Úterý hodin Ve dnech srpna 2001 bude knihovna uzavřena z důvodu dovolené. kulturní centrum SVRATKA PRÁZDNINY od do KINO SVRATKA čt hod. Po čem ženy touží, USA, od 12-ti let komedie pá hod. Po čem ženy touží, USA, od 12-ti let komedie so hod. Pásmo pohádek pro nejmenší (Královna koloběžka I, Jak krtek ke kalhotkám přišel, Dorotka a drak, Dorotka a abeceda, Krtek a koberec, Krakonoš a ovčák) so hod. Purpurové řeky, Franc., od 15-ti let Thriller podle bestselleru J. Ch. Grangea V měsíci září připravujeme filmy: Hannibal, Tmavomodrý svět, Tygr a drak, Rebelové a další. DECH ZA LÉHO âasu Zájmem pana J. Otradovce o místní dûní se nám dochoval jeho rukopisn pfiepis statû Fr. Slavíka: Jundrov, Vlastivûda moravská II. místopis, kterou vydal Musejní spolek v Brnû r Ke kouzlu textu pfiedminulého století není co dodat. Vesnice severozápadnû u Brna 3 km (jméno od osobního Jundra, Jindra). DomÛ mûl r , do konce XVI. století 24, po 30. válce v echny osedlé s 195 a _ mûfiice pust ch vinic, r domû, 290 obyvatel, r domû, 346 obyvatel, domû, 478 obyvatel, domû, 710 obyvatel, katolíkû, 684 âechû, 23 NûmcÛ. Domy mají zahrádky a Ïundry, jsou z kamene (jeden dosud dfievûn ), bílé s modrou podrovnávkou". Dva domy mají nad okny malby. Uvnitfi, vkroãíme-li ze sínû do svûtnice byla zelená kachlová kamna s pecí. V úhlopfiíãném koutû proti kamnûm stál u oken dubov stûl s trnoïem a kol malovaná lavice. Nad stolem na stûnû obrazy. Dvû malované postele. Malovaná li tva" s bíl mi kamenn mi, modfie malovan mi dïbány na víno. Dubová Ïidle, legatka s vyfiezávan m lenochem z jedné desky. Nynûj í kroj muïû je stfiihu mûstského, u Ïen zachoval se ãásteãnû brnûnsk kroj. Asi v r.1880 Ïili starci, ktefií oblékali je tû kroj národní: plátûné nebo koïené kalhoty po kolena, modré punãochy a stfievíce (v zimû boty s holínkami), pak dlouhou kordulu z rûznû barevného sukna s mnoh mi leskl mi knoflíky mûdûn mi a takov téï kabát (v zimû krátk Ïlut koïí ek). Na hlavû se nosil irok plstûn klobouk, v zimû beranice, pak bílá halena, ve svátek modr soukenn plá È. Jundrov patfiil markrabûti hradu brnûnského a pfiipomíná se u práva brnûnského ve XIII. Století. Král Václav II. daroval r patronát své kaple Sv.Jana na pilberku, ku kterému náleïely eãkovice a Jundrov s ml nem nûmeck m kfiíïovníkûm v Chlumû v Prusích, coï biskup Theodorik téhoï roku potvrdil. Markrabû Jo t dal jej panenskému klá teru dominikánskému v Brnû, vinice u nûho král Václav. R dostal se jezuitûm brnûnsk m a pfiipojen k panství eãkovic. Platili pomûrnû k jin m dûdinám nejvíce (poddaní dávali úroky a robotovali: 37 zl. 08 kr. úroku roãnû, slepice 56, vejce kopy 8, husy 8, robotovali t dnû s potahem 3x /sedláci/, pû ky 3x). Od nejstar í doby aï do r patfiil k farní osadû Matky BoÏí na Starém Brnû, od toho r. k nové fafie v Komínû zaloïené i k tamní kole. Mají tu kapli Sv. Josefa, r od jezuitû roz ífienou. kolu vlastní zfiídila obec r. 1874, má ve 2 tfiídách 100 ÏákÛ. Obecní jmûní bylo v XVII. vûku: Vinice v Novosadech 6 osmin, pastviny u Kamenného ml na a louky v Zápletách po 4 _ vozu sena a otavy. Trati jiné se tehdy jmenují: Na Kfiibech, u Kopaninek, na Kreverdách, pod Horkami, pod Novosady, Pfiední hory, nyní pole: Nivy, Kopaniny, Stránice, Uhlehly, Pra nice, v Lozích, Kfiiby, na Moãálech, Zaplety, Kreverdy, louky Záplety, vinice: Novosady, Kfiiby, lesy: Holétna (jinak Holedná), Stoják, âertova zmola, Pekárna, Hlinek, Hobrlenka. PeãeÈ obecní mûla nápis Der Gemnim Insigl in Judtendorff" a znakem vinafisk kosífi a 2 hrozny, teì nápis Obec Jundrof" a t Ï znak. Vinafiství pûstovali zde mnoho do 17. století majíce vinic stejnû jako rolí. Do XVI. Století dávali ze ãtyfi po 3 gr. Jezuité kdyï nastoupili na panství, Ïádal jejich rektor Petr Torentinus vût í plat, ponûvadï perknosové z tûch vinohradû nemalé uïitky berou. Tito se r.1590 uvolili platiti z kaïdé ãtvrti vinohradu po 6 gr. bíl ch roãnû a to pfii ãasu vinobraní. Tehdy dal t Ï rektor jezuitû Jundrovsk m odúmrè tak, aby stateãky své buìto na gruntech (zdej ích) anebo ãoï by jim spravedlivého dûdiãnû po pfiátelích jejich kdekolivûk na gruntech jiného panství pfiipadlo a náleïelo, mohli buì na smrtelné posteli nebo za zdravého Ïivota pfiátelûm sv m krevním buìto domácím nebo pfiespolním mocnû odporouãeti a tím ãiniti, jakoïto sv m vlastním. Vymínil pak, jestliïe by krevního pfiítele nezûstalo, aby takové pozûstalé odúmrtí ke kostelu koleje Matky BoÏí pfiipadlo. TéÏ tu jim ãiní, aby mohli v lesích a horách pansk ch pást.úroku od nûjak ch rolí a zahrad jménem Reyben a zelen ch rolí v Horních na Kfiibích leïících uvolili se Jundrov tí dobrovolnû kaïdého roku koleji dávati 28 zl. 23 kr. bíl ch, k tomu také 1 kopu slepic pfii vánocích a 1/2 6 kopy vajec pfii velikonocích a pfii Sv.Martinû 10 husí krmûn ch, za takové jim propu tûno od úmrtí. Ze 24 star ch rodin udrïely rodn dûm aï 100 let do r Nazvané: Pl ek, VondráãkÛ, Sklenáfi, Moru Û jinak potom Maru ka. Za na í doby drïí rodn dûm pfies 100 let: Putna, Pl ek, míd, DoleÏal, Ondráãek a Hanu. V Jundrovû zfiízen byl odbor Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Hned za Jundrovem západnû vystupují pûkné lesnaté vrchy, vpravo Holedná 390 m, vlevo Hobrlenky 408 m, v chodnû za fiekou rozkládají se louky a za nimi men í vrchy brnûnské, hlavnû Kraví hora 329 m, z níï je krásná vyhlídka na údolí fieky Svratky, nejbliï í dûdiny u ní, na Brno a daleko na sever, v chod a jih. Z rukopisného pfiepisu pro tisk pfiipravila B. Havelková

7 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM Městský výbor Brno, Helfertova 7c, Brno, tel./fax: 05/ Víte, že je v Brně již 30 let Sdružení pro pomoc mentálně postiženým (SPMP)? Toto občanské družení dává příležitost osobám s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám ke sdružování, vzájemné informovanosti a sdílení zkušeností. Spolupracuje s odborníky a institucemi, které o takto postižené pečují. V programech SPMP je pořádání různých akcí, např. výchovných (kluby, taneční), vzdělávacích (celoživotní vzdělávání MP), kulturně společenských (společné návštěvy kulturních pořadů, zájezdy za poznáním, besídky), zdravotně rehabilitačních (7-14 denní pobyty v přírodě, pravidelné cvičení a účast sportovců na speciálních olympiádách). SPMP se soustavně zabývá i programy směřujícími ke zlepšování a zkvalitňování života osob s mentálním postižením a jejich rodin. Součástí naší práce je i poradenství v sociálních i osobních záležitostech. Od roku 1996 pracuje při SPMP Brno Speciální poradenství, které může nabídnout odborné konzultace a poradenství a pomoc v řešení zdravotních problémů. Kontaktní adresa: SPMP Brno, pan František Halm, Helfertova 7c, Brno Tel.: 05/ (denně 7 10 hodin) Odjezdy ze zastávky Jundrov smûr Zvonafika Pracovní dnysobota + nedûle Platnost: prázdninov Jízdní fiád 67 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOPOTRAVINY - pro zdraví krajiny i našich dětí Způsob hospodaření zemědělců zásadně ovlivňuje stav naší krajiny i naše zdraví. Na většině zemědělské půdy se však v České republice hospodaří způsobem, který ničemu z toho neprospívá, ba právě naopak. Díky velkému procentu zorané půdy, monokulturnímu způsobu pěstování plodin, díky použití velkého množství syntetických hnojiv a pesticidů a velkokapacitnímu chovu zvířat (kde o lidskosti a etice nemůže být řeči), díky tomu všemu dochází ke splachování půdy, vymírání živočichů a rostlin, nadměrné spotřebě energie, znečištění ovzduší, půdy i spodní vody, k soustřeďování jedovatých látek v našich potravinách....biopotraviny... Biopotraviny jsou produkty ekologických zemědělců. Ti si uvědomují svoji odpovědnost ke krajině, k našemu zdraví i k příštím generacím. Hospodaří v souladu s přírodou místo aby ji zotročovali. Na rozdíl od většiny dnešních zemědělců používají praktiky šetrné ke krajině, ke zvířatům i k lidskému zdraví. Nakupováním biopotravin proto můžeme ochraňovat přírodu i zdraví vlastních dětí. Biopotravinu poznáme podle speciální značky -tzv. zelené zebry": Každý zemědělec i zpracovatel, který chce zelenou zebrou" svoje produkty označovat, je evidován organizací KEZ, o.p.s., kterou stát pověřil kontrolou ekologických zemědělců a zpracovatelů. Ti musí hospodařit podle určitých pravidel (stanovených zákonem č. 242/2000 Sb.) a na základě každoročních kontrol potom získávají certifikát od Ministerstva zemědělství. (Seznam schválených ekozemědělců a biopotravin vám poskytne KEZ, o.p.s., Chrudim. Najdete jej také na )Biopotraviny seženete v prodejnách zdravé výživy a také v některých obchodech s běžnými potravinami, které si vytvořily biokoutky". Informace o možnostech nakupování biopotravin v Brně získáte v kanceláři Hnutí DUHA, Bratislavská 31, Brno; tel.: , nebo v ekologické poradně Veronica, Panská 9, Brno; tel.: Odjezdy ze zastávky Zvonafika smûr Jundrov Pracovní dnysobota + nedûle Najděte si svého biosedláka... Biopotraviny si můžete kupovat také přímo od sedláků. Ekologičtí zemědělci vás rádi uvítají na své farmě a poskytnou vám zeleninu, ovoce, mléko, vejce či maso, vzniklé s ohledem k lidskému zdraví, ke krajině i k ostatním živým tvorům v ní. Můžete si nechat ukázat, kde a jak vznikají vaše potraviny, můžete se stát svědky jejich vzniku, můžete se na jejich vzniku podílet. Vezmete-li s sebou své děti, budou se i ony moci přesvědčit, že potravu nám nedávají supermarkety, ale naše Země. Kontakty na jihomoravské ekozemědělce získáte na výše uvedených adresách (Hnutí DUHA, ekologická poradna Veronica). Pokud nemáte možnost navštěvovat biosedláky na farmách, můžete se domluvit se skupinou přátel a vytvořit "bioklub", popřípadě se stát součástí jednoho z bioklubů fungujících. Příslušníci bioklubu si společně objednávají produkty ekologických zemědělců, kteří jim je buď posílají vlakem nebo přímo vozí na jedno smluvené místo. Pokud byste rádi navštívili některého ekozemědělce a nechcete jet sami, můžete se zúčastnit některého výletu na ekofarmu" pořádaného Hnutím DUHA Brno. Během letošní sezóny navštívíme společně se zájemci celkem 10 různých ekofarem na jižní Moravě. Seznámíme se vždy s hospodářem i s jeho farmou, dozvíme se mnoho zajímavostí o zemědělství a o životě biosedláků, často okusíme i trochu práce na poli a ochutnáme čerstvé bioprodukty. Termíny výletů na ekofarmy chystané na léto a podzim 2001 (zvláště u podzimních termínů je vhodné potvrdit si konání akce v kanceláři Hnutí DUHA): ČERVENEC: Ekofarma Baucis u Bystřice nad Pernštejnem (sraz v 8:40 v podchodu hlavního nádraží u Kudrny) SRPEN: Biofarma Kojetín u Havlíčkova Brodu (sraz 8:30 v podchodu hlavního nádraží u Kudrny) ZÁŘÍ: Ekofarma rodiny Štěrbovy v Deblíně u Tišnova (sraz 8:40 v podchodu hlavního nádraží u Kudrny) Kozí farma paní Sedlákové v Šošůvce v Moravském krasu (sraz 8:35 v podchodu hlavního nádraží u Kudrny) ŘÍJEN: Biohospodářství paní Abrlové v Pavlově pod Pálavskými kopci (sraz 10:50 na ÚAN Zvonařka - stanoviště č. 38) Ekologická víska Hostětín (sraz 7:30 v podchodu hlavního nádraží u Kudrny) Kromě výletů" pořádáme také pracovní víkendovky na ekofarmách. Termíny určujeme podle potřeb zemědělců. Máte-li zájem se jedné nebo několika takových akcí zúčastnit, zanechte nám, prosím, kontakt na adrese Hnutí DUHA, Bratislavská 31, Brno, Tel.: , V případě zanechání kontaktu Vás upozorníme na všechny chystané akce týden až čtrnáct dní dopředu.

8 INZERCE Koupím zahradu, pozemek v Jundrovû. Hotovû. Tel.: 0608/ Vymûním DB 2+1 na Dubové, II.poschodí za DB nebo OV 3+1 v Jundrovû. Doplatek hotovû. Tel.: 0608/ Koupím pozemek, zahradu ãi nemovitost v k.ú. Jundrov + Komín. Kontakt: 0602/ , Vymûním DB 1+1 na Jasanové ul. v Jundrovû za 2+1. Doplatek respektuji. Nebo 2+1 v Jundrovû koupím. Tel.: Úãetnictví: jednoduché a podvojné, daàové pfiiznání, DPH, mzdy a jiné. Tel.: Pronajmu zahrádku v Jundrovû na dobu 3 let. Tel.: Naléhavû hledám podnájem v bytû nebo RD o velikosti 1+1 aï 2+1 v Jundrovû. Tel: Vevefií BRNO Poradenská ãinnost pro problematiku závislostí. A Kluby âr o.p.s. Tel. 05 / , 0603 / IâO: Bankovní spojení: KB Blansko, ã.ú /0100 Zapsáno v rejstfiíku obecnû prospû n ch spoleãností, vedeného Krajsk m obchodním soudem v Brnû oddíl 0, vloïka 167 Na e poradna je zásadnû ANONYMNÍ a BEZPLATNÁ. Pracovní doba: Po - Pá: (po domluvû lze domluvit schûzku i v jiném ãase) Adresa: Vevefií 17, Brno, Telefon: 05 / , poradenství je urãeno pro fie ení závislostí na návykov ch látkách a pomoc pfii následné resocializaci poradenství a pomoc rodinám ohroïen ch alkoholismem nûkterého z ãlenû rodiny; anonymní linka dûvûry (Po - Pá: ) organizace svépomocn ch a doléãovacích skupin pro - obãany odléãené nebo abstinující od návykov ch látek - manïelky (manïele) alkoholikû - osamûlé Ïeny a matky pomoc a poradna pro star í a osamûlé spoluobãany v eobecné sociální poradenství PRÁVNÍ OBâANSKÁ PORADNA DIALOG PRO KOHO: KDE: obãané v sociálnû tíïivé situaci Nerudova 7, Brno, 6. patro (ul. Nerudova je soubûïná s ulicí Zahradníkovou) Telefon: 05 / Tramvaj ã. 12, 13, smûr Královo Pole SPOJENÍ: KDY: pondûlí a stfieda: hodin Úter a ãtvrtek: hodin (Je vhodné telefonické nebo osobní objednání) CO: Právní obãanská poradna Vám pomûïe fie it Va e problémy, pokud si nebudete vûdût rady zejména v otázkách: sociálního zabezpeãení pracovnû právní bydlení rodinn ch vztahû obãanskoprávních vztahû ochrany základních lidsk ch práv i dal ích Radu a pomoc Vám poskytneme nestrannû, diskrétnû a BEZPLATNù. Z elen telefon mûsta Brna 05 / Informace o ochranû mûstské zelenû, péãi o ranûná a handicapovaná zvífiata, biopotravinách, ekologickém zemûdûlství, úsporách energie a vody, nakládání s odpady a obaly, pouïívání ãistících a pracích prostfiedkû, ekologické znaãení v robkû. VERONICA, Panská 9, Brno DùTSKÉ TÁBORY Léto pro 2 18 let Nabídku za leme zdarma tel.: 05 / P IJME: obchodní zástupce úvûrové poradce 3 pracovníky na pozici vedoucí obchodní skupiny NABÍZÍME: POÎADAVKY: PÍSEMNÉ NABÍDKY zázemí silné akciové umûní komunikovat zasílejte do 14 dnû spoleãnosti s lidmi od uvefiejnûní tohoto inzerátu moïnost seberealizace v hodou nikoli podmínkou na adresu: pro kolení a zapracování je Ïivnostensk list Oblastní kanceláfi VSS KB a.s., zdarma Kozí 4, Brno velmi dobré motivující podmínky Ke spolupráci hledáme téï obchodní agentury, realitní kanceláfie a firmy z oblasti stavebnictví CHLADNIâKY, MRAZNIâKY PRAâKY, SPORÁKY, DOMÁCÍ POT EBY AEG, Ardo, Bosch, Calex, Candy, Electrolux, Gorenje, Liebherr, Polar, Siemens, Vestfrost, Zanussi Vystaveno 200 modelû Zdarma rozvoz Brno a okolí Zdarma odvoz starého spotfiebiãe + 3 roky záruky navíc na chlad. A mraz. Vlastní servis, montáï, náhr.díly Jundrov Veslafiská 54 (Nákupní stfiedisko Svratka) CHLADSERVIS Tel.: 05/ , Sobotní prodej a rozvoz Administrace a inzerce: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, BRNO, tel.: Redakční kolektiv: Rada MČ. Pověřený redaktor B. Holčák, technická spolupráce Blanka Havelková, Registrace: MKČR E Redakční uzávěrka

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd

Obec Kamenný Újezd. Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Obec Kamenný Újezd Obecně závazná vyhláška obce č. 20 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kamenný Újezd Zastupitelstvo obce Kamenný Újezd schválilo dne 12. května 1999

Více

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice

Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Statut fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice Obec: R A T Í Š K O V I C E Adresa: 696 02 Ratíškovice, U Radnice 1300 Projednáno a schváleno ZO dne: 30.6.2014 Statut nabývá účinnosti: 30.6.2014 Čl. I Základní

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna

V Y H L Á Š K A č. 8/1999. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna V Y H L Á Š K A č. 8/1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z3/007 zasedání konaném ve dnech 22. 6. 1999 a 23. 6. 1999

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic

V Y H L Á Š K A E 33/97. města Čelákovic V Y H L Á Š K A E 33/97 města Čelákovic o poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu a o vytvoření Fondu rozvoje bydlení města Čelákovice a jeho použití Městské zastupitelstvo v

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

Vnitřní předpis č. 1/2010

Vnitřní předpis č. 1/2010 Vnitřní předpis č. 1/2010 Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Čechy na zasedání dne 16.12.2010 schválilo tuto směrnici Pravidla tvorby a čerpání fondu rozvoje bydlení Čl.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení MĚSTO LETOHRAD Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 19. prosince 2012 usnesením č. 224/2012

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu

VYHLÁŠKA č. 3/1998. Článek 1. Základní ustanovení. Článek 2. Příjmy fondu Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 3 Rok vydání: 1998 Datum účinnosti: 20. července 1998 Typ: platná

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV

MĚSTO ČÁSLAV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV MĚSTO ČÁSLAV OZV 2/2010 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAV O VYTVOŘENÍ A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKU FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ČÁSLAV Městské zastupitelstvo schválilo na základě 84, odst.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení Příloha č. 2 k směrnici č. 1/2008 MĚSTYS HUSTOPEČE NAD BEČVOU Náměstí Míru 21 753 66 Hustopeče nad Bečvou 1. Žadatel a) občan ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŮJČKY z fondu rozvoje bydlení Jméno, příjmení:. Rodné

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla. pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Směrnice č.1/2008. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov

Směrnice č.1/2008. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov Směrnice č.1/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Golčův Jeníkov Městské zastupitelstvo schválilo usnesením ze svého zasedání č. 003/2008 ze dne 31. ledna

Více

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí:

Zastupitelstvo města Bystřice pod Hostýnem Vydání směrnice doporučí: MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka

Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Zásady pro používání fondu rozvoje bydlení města Rakovníka Článek I. Základní ustanovení 1. Město Rakovník (dále jen město ) v zájmu zlepšení bydlení a vzhledu města vytvořilo Fond rozvoje bydlení města

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu

Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu 1 Obecně závazná vyhláška města Unhoště č. 12/2006 ze dne 18. prosince 2006 o zřízení účelového peněžního fondu Zastupitelstvo města Unhošť se dne 18. prosince 2006 usneslo vydat na základě ust. 5 odst.1)

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne

Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne MĚSTO UHERSKÝ BROD Masarykovo náměstí 100 PSČ 688 17 P. O. BOX 33 Zastupitelstvo města Obecně závazná vyhláška č. 1/1996 Města Uherský Brod ze dne 26. 6. 1996 O vytvoření a použití účelových prostředků

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Vyhláška č.2/2000 obce Lukavice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Lukavice Obecní zastupitelstvo obce Lukavice schválilo na svém zasedání dne 13.6.2000 v souladu

Více

Směrnice. Města Velké Opatovice

Směrnice. Města Velké Opatovice Směrnice Města Velké Opatovice č. 2/2015 O Fondu rozvoje bydlení Města Velké Opatovice Zastupitelstvo města Velké Opatovice vydává dne 9.12.2015v souladu s ustanovením 84 odst.2 písm. c) zákona č.128/2000

Více

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD PRAVIDLA FONDU NA ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA ŽELEZNÝ BROD Zastupitelstvo města Železný Brod usnesením č.81/16z/2016 ze dne 5.12.2016 na základě ustanovení 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových zápůjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/10. zasedání konaném dne 06.10.2015 schválilo Pravidla poskytování návratných

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Rada městské části U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010

USNESENÍ z 40. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 13. 9. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za měsíce květen až červenec 2) Hospodaření MČ a

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice

Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice Obec Vigantice Obecně závazná vyhláška č. 1/99 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Vigantice Obecní zastupitelstvo Vigantice schválilo dne 10.6.1999 podle ustanovení 16

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 16.6. 2011 (usnesení č. 35/5 49/5) 35/5 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice

Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice Obec Sopotnice Sopotnice 273 561 15 Sopotnice Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce Sopotnice I. Úvodní ustanovení 1. Tyto zásady upravují jednotný procesní postup a podmínky poskytování

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín

ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA. do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín ŽÁDOST PŘIHLÁŠKA do výběrového řízení na poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení města Slavičín a) 1. Základní údaje o žadateli (soukromá osoba) Žadatel

Více

SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ SMĚRNICE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Platnost od 1.7.2016 0 -1- Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Předklášteří Zastupitelstvo obce Předklášteří vydává dne

Více

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava

Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území městyse Svatava Městys Svatava, ČSA 277, 357 03 Svatava, IČ: 00573141 1 Směrnice na použití finančních prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000

Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obecně závazná vyhláška č. 2/2000 Obce Nedakonice V Nedakonicích dne 9.6.2000 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Nedakonice, č.j.: xxx/2000 ze dne xxxx 2000, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu

Více