ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8"

Transkript

1 ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 Sedlčany hostí vrcholnou akci v aerobiku! Přijďte povzbudit sedlčanské sportovce! Na snímku jsou finalistky republikových soutěží jarní části letošní sezóny děvčata Pavla Mašková, Šárka Hamáčková a Veronika Šeráková.

2

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 1. července 2009: Kontrola na překládací stanici - Radnici navštívila ing. Smolková ze Státního fondu životního prostředí a prováděla kontrolu postupu prací a fakturací na překládací stanici odpadů včetně prohlídky stavby. Nezjistila žádné zásadní problémy a můžeme tudíž pokračovat dál. Horší je fakt, že dosud nemáme se Státním fondem podepsanou smlouvu na tuto akci. 1. července 2009: Jednání s ředitelem 1. SČV - S generálním ředitelem panem Pšeničkou jsme jednali o dalším postupu přípravných prací na přivaděči pitné vody Benešov - Sedlčany ve vazbě na budoucí ceny vody. Informoval nás o tom, že na republikové úrovni se připravují sociálně dostupné ceny vody s výhledem do roku 2015 a je dost pravděpodobné, že se budou pohybovat v horní polovině sazeb, to znamená od 50 do 100 Kč za kubík. 2. července 2009: Výbor komise pro dopravu - Na krajském úřadu zasedal tento výbor a projednával navýšení finančních prostředků pro činnost SÚS a žádosti obcí o zařazení do grantu dopravy. Navrhovali jsme, aby z původních 15 milionů Kč došlo k navýšení na 25 milionů Kč. To se podařilo a bude tím uspokojeno větší množství žádostí. 2. července 2009: Výměna hořáků - Týž den jsem v Praze jednal se zástupci firmy ITA Dlouhý na téma výměny hořáků pro letní období na našich centrálních zdrojích CZP 1, 2, 3, kdy se vyrábí pouze teplá užitková voda. Shodli jsme se na postupu i typu zařízení, aby provoz kotelen byl i v létě efektivní a nezatěžoval spotřebu plynu ani náklady na provoz. 2. července 2009: Otázka kompostárny - Ještě ten den jsem jednal se společností Trigad, která pro nás zpracovává projektovou dokumentaci na kompostárnu v oblasti skládky TKO v Kosově Hoře s možností využití evropských prostředků přes Státní fond životního prostředí. 2. července 2009: Hrozba povodní - Ve večerních hodinách mne oslovila městská policie a po velké bouřce jsme museli vyhlásit 1. stupeň povodňové aktivity a provést kontrolu potoka Mastník i Sedleckého včetně retenční nádrže. Šlo hlavně o oblast kotliny a Chalup. Stav jsme sledovali po celou noc a potom se potok naštěstí vrátil do původního stavu. 3. července 2009: 100 let paní Hamerské - V domově důchodců jsem byl blahopřát paní Hamerské ke stému výročí narození, což bylo velice nádherné setkání. Tato paní má ve svém věku nesmírný smysl pro humor, velmi dobře komunikuje a stále jí to pálí. 7. července 2009: Komunitní plán - Radnici navštívil ing. Přikryl a za přítomnosti Mgr. Skálové proběhlo jednání na téma komunitní plán, který je nyní rozpracován. Je předpoklad, že tento dokument bude do konce listopadu skutečně dokončen. 7. července 2009: Klub ODS - V odpoledních hodinách proběhlo v Praze jednání klubu ODS k materiálům, které jsme obdrželi na připravované krajské zastupitelstvo. 8. července 2009: Příprava výstavby bytů - Se zástupcem firmy Hoos panem ing. Horáčkem jsem jednal o přípravě výstavby 30 bytů v Tyršově ulici. Tentokrát se jednalo o problém archeologického průzkumu, kde Česká společnost archeologická dala nabídku na průzkum v dané lokalitě ve výši 4 miliony Kč, což jsou podle mého názoru nehorázné finanční prostředky. 8. července 2009: Finanční analýza přivaděče vody - Týž den jsem vedl jednání s ing. Trundou z agentury Envi, kde byla z jejich strany provedena prezentace finanční analýzy na přivaděč pitné vody. Jedná se o nesmírně důležitý dokument, který je nutný pro podání žádosti ke Státnímu fondu životního prostředí a hlavně nám ukazuje výši potřebných finančních prostředků ve vazbě na vlastní zdroje. 10. července 2009: Kontrola komunikací - S vedením technických služeb a zástupci společnosti BES Benešov jsme provedli kontrolu stavu místních komunikací a případnou jejich přípravu pro provedení nových živičných povrchů. Týkalo se to Olbrachtovy ulice, Solopysk a Oříkova. Technické služby musí vše připravit tak, aby se následně mohly všechny tři akce uskutečnit. 10. července 2009: Valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska - V Kamýku nad Vltavou proběhla valná hromada Sdružení obcí Sedlčanska, kde byl přítomen zástupce Státního fondu životního prostředí a provedl prezentaci dotačního titulu Zelená úsporám. Jde o významný titul, ale naprosto nepřipravený a s náročnými podmínkami pro podání žádosti. Pro letošek je připraveno 10 miliard Kč, ale dosud nebyla podána ani jedna žádost. Zástupce SFŽP slíbil, že podmínky se změkčí tak, aby žádosti byly přijatelné. Na valné hromadě jsme hodnotili výsledky hospodaření za 1. pololetí 2009, které jsou pozitivní jak v příjmech, tak ve výdajích. Zatím v této chvíli hospodaříme s přebytkovým rozpočtem. Řešili jsme postup prací na projektu Sedlčanskem nejen na kole, který bude hrazen z regionálního operačního programu a 1. etapa je vlastně již ukončena. 13. července 2009: Dotační tituly - S panem dr. Mikuleckým z Jindřichova Hradce, který se zabývá dotačními tituly operačního programu životního prostředí v oblasti zateplování veřejných budov, jsme jednali o tomto problému. Vrátili jsme se k možnosti podat žádost ještě do konce srpna na zateplení 3. mateřské školy. 13. července 2009: Návštěva městských bytů - Po předchozích jednáních nyní začalo období mé návštěvy jednotlivých bytů, které by bylo možné získat do vlastnictví. Odpoledne jsem prošel byty a společné prostory v čp. 524, 525 a 526, kde je naprostá převaha nájemníků, kteří mají zájem o koupi bytů. 14. července 2009: Zastupitelstvo kraje - Projednávali jsme majetkové a finanční záležitosti, otázky ze zdravotnictví a školství a vlastně z celé oblasti činnosti kraje. Další průběh jednání komentovat nebudu července 2009: Oslavy na francouzském velvyslanectví - Zde jsem se večer zúčastnil oslav státního svátku Francie, kam dostáváme pozvánku pravidelně od doby, kdy byla uzavřena naše smlouva se spřáteleným městem Taverny. 15. července 2009: Návštěva Bavorska - S několika dalšími zástupci Středočeského kraje jsem se zúčastnil návštěvy v bavorské městě Mintraching. Prohlédli jsme si provozovnu, která zpracovává čistírenské kaly z celé oblasti menších obcí k energetickému využití. Je zajímavé, že se z kalů dá vyrobit něco podobného jako hnědé uhlí a olej a navíc při této technolgii vzniká plyn. Náš krajský úřad to zajímá z hlediska likvidace kalů. V Bavorsku je záležitost financována ve spoluúčasti EU. 16. července 2009: Návštěva zimního stadionu - Prohlédl jsem si průběh oprav a údržby před blížící se novou sezonou. Pracovníci ZS dokončili vlastními silami a zdroji sněžnou jámu, kam se bude dávat ledová tříšť a zpětně bude použita pro činnost rolby. Problém je v tom, že se musí opatřit potřebná technolgie pro ohřev vody za 330 tisíc Kč. Společně jsme našli řešení, jak vše i za pomoci města to celé v letním období zrealizovat. S přípravou ledu se počítá již ve druhé půlce srpna. 16. července 2009: Využití retenční nádrže - Ten samý den mě navštívil předseda svazu kanoistiky ČSTV pan Boháč, který vyjádřil velké poděkování za realizaci mistrovství ČR v kanoistice na naší přehradě. Dále jsme hovořili o případných úpravách na této nádrži do budouc- (pokračování na následující straně) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ... (pokračování) na, aby se dala využít daleko více právě pro kanoistiku, neboť přehrada je blízko Prahy a v krásném prostředí. Řekli jsme si nějaké kroky, které připravíme my a na druhé straně ČSTV. Na podzim se znovu sejdeme na posouzení všech úkolů. 16. července 2009: Prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem uskutečnil další prohlídku bytů, tentokrát v čp. 503, 504, července 2009: Zpracování rizikové analýzy - S jednatelem společnosti Ochrana podzemních vod panem dr. Čížkem jsem jednal na téma zpracování rizikové analýzy na ekologickou havárii prameniště v údolí Sedleckého potoka. Bylo dohodnuto, že se sejdeme koncem srpna i s pracovníky ministerstva životního prostředí a České inspekce životního prostředí, neboť i na tuto akci je možné čerpat evropské prostředky. 18. července 2009: Návštěva Doubravice - V podvečer jsem byl požádán k návštěvě osady Doubravice, která byla totálně vytopena, ale hlavně zanesena pískem z okolních kukuřičných polí. Hledali jsme technické řešení a díky činnosti místních hasičů a občanů jsme provedli některé úpravy, aby se alespoň trochu situace zlepšila. Pro příští rok nás čekají velké zásahy, jelikož je zde z dávné minulosti provedena špatně kanalizace a někde dokonce vůbec není. Přes náves vede kanalizace, která jde z velkých profilů do malých, tedy úplně opačně. Čeká nás proto v roce 2010 velká akce na zlepšení současného stavu. 20. července 2009: Nabídka úklidových prací - Zástupce firmy Invex nabídl městu možnost provádění úklidových prací nejen v městských budovách, ale především se spacializací na nemocnici. Jedná se v tomto případě o záležitost vedení společnosti Mediterra a o případné podání nabídky Invexu. 20. července 2009: Kontrola komunikací - S majetkovým odborem jsme provedli kontrolu provedených komunikací v osadách Solopysky, Oříkov a postižené Doubravice. Řešili jsme i další problémy, které se objevily v průběhu pololetí a byly jsme na ně upozorněni a týkaly se třeba také Třebnic, Podlipí, Štilečku. 20. července 2009: Další prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem provedl další prohlídku městských bytů, tentokrát se jednalo o byty v čp. 506, 507, července 2009: Finanční analýza přivaděče - V Praze mi předal ing. Bažant ze společnosti Roxima definitivní podobu finanční analýzy přivaděče pitné vody, kterou se budeme zabývat nadále v zastupitelstvu a při jednání se Státní fondem životního prostředí, neboť je předpoklad celkových nákladů ve výši 437 milionů Kč. Pokud by dotace z EU činila 90%, pak je to zhruba 340 milinů Kč a řádově nějakých 97 milionů Kč by zůstávalo na město, což je obrovský podíl. Budeme při dalších jednáních hledat řešení s provozovatelem, ministerstvem zemědělství, krajem a jinými. Cena může být při soutěžním výběrovém řízení nižší, ale podíl dotace a vlastních zdrojů se upraví a výsledný rozdíl nebude příliš odlišný. 21. července 2009: Komise z výboru dopravy - Na krajském úřadu se sešla pracovní komise jmenovaná z výboru dopravy, kde jsme posuzovali žádosti z grantu dopravy z hlediska požadavků na bezpečnost silničního provozu ve výši 5 milionů Kč. Proti původnímu návrhu jsme našli řešení, jak uspokojit všechny správně podané žádosti, což považuji za velmi dobré řešení. 21. července 2009: Revitalizace náměstí TGM - Týž den proběhlo jednání s ing. Přikrylem a arch. Pýchou na aktualizovaný projekt revitalizace náměstí TGM do regionálního operačního programu. Loni jsme neuspěli, že se jednalo o malý projekt, tak teď se podmínky naopak změnili a malé projekty budou upřednosťovány. 21. července 2009: Prohlídka bytů - V podvečer ve stejný den jsem provedl prohlídku bytů v panelovém domě v Tyršově ulici čp. 1057, 1058, kde je velký zájem o koupi bytů. 22. července 2009: Jednání s MAS - Na radnici se uskutečnilo jednání se zástupci obecně prospěšné společnosti MAS (místní akční skupina), která má sídlo v Krásné Hoře, ohledně její činnosti. Spoluzakladatelem společnosti je i Sdružení obcí Sedlčanska. Za poslední rok došlo k podstatnému zlepšení činnosti skupiny MAS i tím, že byla podána žádost k dotačnímu titulu Leader. 22. července 2009: Prodej bytů - V koncertním sále KDJS proběhlo v odpoledních hodinách jednání s nájemníky panelového domu čp. 675 a 676. Šlo o první setkání a předání základních informací o možnosti získání bytu do vlastnictví. U tohoto domu je zásadní problém výměna výtahu a dále samozřejmě projít střechu, fasádu, zateplení, stav oken. Podle zákona č. 72/1994 Sb. nebudeme moci domy dělit po sekcích, i když tuto možnost ještě projednáváme. 23. července 2009: Městský park - Na radnici jsem měl jednání s paní ing. Kaščákovou, která mě seznámila se stavem rozpracovanosti projektu pro stavební povolení na výstavbu městského parku v Tyršově ulici za plánovanou bytovou výstavbou. Pokud se podaří akci zrealizovat, pak toto místo bude velice nádherné a příjemné a zlepší život v sídlišti za nemocnicí. 27. července 2009: Přivaděč pitné vody - S majetkovým odborem jsme měli podrobné jednání o stavu smluv o smlouvách budoucích, čili souhlasů majitelů dotčených pozemků pro přivaděč pitné vody. K dnešnímu dni nám z 246 vlastníků zbývá ještě 32, s nimiž dosud není smlouva uzavřena, což nám může zkomplikovat život v otázce stavebního povolení. 27. července 2009: Kompostárna v Kosově Hoře - Týž den proběhlo jednání s naším investičním odborem a vedením technických služeb na téma vydání územního rozhodnutí pro plánovanou kompostárnu na skládce TKO v Kosově Hoře. Zjistili jsme velké problémy z hlediska vlastnických vztahů a musíme je nyní řešit, neboť zde je výzva ze státního fondu, která termín do konce září. 27. července 2009: Prodej bytů - Ve stejný den odpoledne se konalo na radnici jednání s nájemníky bytů v čp. 13, kteří projevili taktéž zájem o předání informací k možnému získání bytů do vlastnictví. Jediným zásadním problémem v tomto případě je skutečnost, že polovina zastavěného pozemku je neznámého vlastníka. 27. července 2009: Zastupitelstvo města - V podvečer proběhlo v kulturním domě veřejné zasedání zastupitelstva města, jehož usnesení najdete na jiném místě tohoto čísla Radnice. Zabývali jsme se výsledky hospodaření za 1. pololetí, rozpočtovými změnami a řadou majetkových záležitostí. 28. července 2009: Zateplení 3. MŠ - S ing. Vláškem z projekční kanceláře P - ateliér JH z Jindřichova Hradce se uskutečnilo jednání o vypracování projektu na zateplení naší 3. mateřské školy, který musí být součástí žádosti ke státnímu fondu. 28. července 2009: Změny v Mediteře - Před polednem ve stejný den jsem absolvoval zajímavé jednání se zástupci společnosti Mediterra, když mě navštívili jednatelé pan Sagadin, pan Herynk a paní Rognerová a informovali mě o připravovaných změnách z hlediska organizace správy, řízení a struktury společnosti jako takové ve vazbě na provozované nemocnice. Změna se má týkat finančních toků, správy a řízení nemocnic, jinými slovy jde o centralizaci celé činnosti do společnosti Vamet CZ. Provozované nemocnice Tanvald, Sedlčany, Neratovice a Malvazinky budou řízeny z jakéhosi centra, nikoliv z jednotlivých nemocnic. K problematice se vrátíme na podzim. 28. července 2009: Prodej bytů - V odpoledních hodinách jsem na radnici jednal s nájemníky bytového domu čp. 545, 546 z jižního sídliště, kteří projevili zájem o informace možného získání bytu do vlastnictví. Jedná se o 8 bytů a jak z názorů nájemníků vyplynulo, zájem o koupi trvá. (dokončení na následující straně)

5 INFORMACE Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 13/2009 ze dne RM bere na vědomí zprávu místostarosty o kontrole plnění usnesení z posledního zasedání rady dne RM bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města za 1. pololetí 2009 s dosaženými příjmy tis. Kč (46,4 % schváleného rozpočtu) a výdaji tis. (44,6 % schváleného rozpočtu). - RM souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby Nástavba atelieru 2. ZŠ v Sedlčanech a s nabídkou S-B, s.r.o., Sedlčany v hodnotě Kč (včetně DPH). Současně RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto akci se společností S-B, s.r.o., Sedlčany Církvičská 1. - RM souhlasí s uskutečněním oslav 115 let železniční trati Olbramovice-Sedlčany v termínu září 2009 a souhlasí s finančním příspěvkem občanskému sdružení Posázavský Pacifik ve výši Kč. CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED (dokončení) 29. července 2009: Ochrana fauny v Hrachově - Na radnici jsem měl jednání s panem Křížkem z vedení neziskové společnosti Ochrana fauny ČR. Představil mi projekt centra ochrany fauny, který se buduje v Hrachově a je směrován k dotačnímu titulu č. 6 Státního fondu životního prostředí pro rok Hovořili jsme také o možné podpoře projektu ze strany měst z celé oblasti - Tábor, Benešov, Votice, Bytřice, Sedlčany, Dobříš, Příbram a další. 29. července 2009: Prohlídka bytů - V odpoledních hodinách jsem provedl prohlídku městských bytů v panelovém domě za Rozvojem čp. 876, 877, kde již proběhlo 1. kolo jednání a řada nájemníků projevila zájem o koupi bytu. Tady je také problém výtahů a zateplení fasády, protože z dotace Zelená úsporám byly panelové domy vyškrtnuty. Budeme hledat možná řešení, protože dům je v každém případě třeba stavebně dokončit. 30. července 2009: Revitalizace náměstí TGM - S ing. Přikrylem a arch. Pýchou jsem opět jednal nad kompletací projektu a žádosti na revitalizaci náměstí TGM a její uplatnění do operačního programu kraje. 31. července 2009: Přivaděč pitné vody - S generálním ředitelem 1. SČV panem Pšeničkou jsem znovu jednal na téma finance a provozovatelská smlouva na připravovaném přivaděči pitné vody. Jedná se o již zmíněnou vysokou finanční náročnost vyplývající z předané analýzy. - RM souhlasí s rozšířením a rekonstrukcí multioborové jednotky intenzivní péče v Městské nemocnici dle předloženého návrhu v předpokládané hodnotě tis. Kč a jejím financováním formou zápočtu proti nájemnému. - RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku v místní komunikaci (chodník v ulici Zahradní v Sedlčanech), a to parc. č. 1215/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 88 m 2 v k. ú. Sedlčany, a to od pana Jiřího Štibengera a paní Evy Štibengerové, trvale bytem Švermova 477, Sedlčany, za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV /1 se společností ČEZ Distribuce, a. s., týkající se vstupu na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 518/1 a 518/2 v k. ú. Sedlčany, a to za účelem výstavby nového kabelového vedení NN 0,4 kv, stavba: Sedlčany, TS pro parc. č. 2683/9 - u přehrady. - RM schvaluje změnu Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor uzavřenou mezi městem Sedlčany a Mateřským centrem Petrklíč dne 13. února 2004, a to změnu čl. III. citované smlouvy s tím, že doba trvání výpůjčky se mění z doby neurčité na dobu určitou, tj. do 31. prosince Za tím účelem bude uzavřen dodatek k citované smlouvě. - RM ruší své usnesení č. 12/09 ze dne 24. června t. r., kterým byla přidělena ubytovací jednotka č. 1 ve 3. patře na městské ubytovně č. p. 791 v ul. Strojírenské v Sedlčanech paní Květě Šofkové, trvale bytem Líchovy 41, Sedlčany, neboť jmenovaná ubyt. jednotku odmítla. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti II/659, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Libuší Čutovou a podnájemcem slečnou Romanou Vrbinskou, trvale bytem Olbrachtova 1051, Sedlčany, a to na dobu určitou do 31. prosince RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Havlíčkova 880, Sedlčany, mezi nájemcem Hanou Vávrovou a podnájemcem Janem Vrzalem, trvale bytem Lidická 660, Votice, a to na dobu určitou od do RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti III/ 675, Sedlčany, mezi nájemcem bytu paní Emilií Šturmovou a podnájemcem panem Josefem Potočem, trvale bytem Čechovská 63, Příbram VIII, a to na dobu určitou od do RM schvaluje prodloužení smlouvy o podnájmu bytu 1+1 na adrese Na Severním sídlišti III/676 mezi nájemcem GaSOŠE Sedlčany a podnájemkyní Ivou Novákovou, trvale bytem Horní Maršov 131, a to na dobu od do Naučná roadshow o recyklaci starých spotřebičů Ve středu se v Sedlčanech uskuteční akce Zatočte s elektroodpadem organizovaná kolektivním systémem Elektrowin, a. s., městem Sedlčany a Sedlčanskými technickými službami, s.r.o. Hlavním cílem projektu je informovat širokou veřejnost o zpětném odběru elektrospotřebičů a o důležitosti ochrany životního prostředí. V rámci interaktivní EKOSHOW mají občané možnost bezplatně odevzdat spotřebiče a zábavným způsobem se dozvědět, co je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru. Každá ze zastávek v 80 městech ČR je rozdělena na komunikaci se školami a komunikaci s veřejností. Tři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají odměnu. Během dopoledne se uskuteční program pro školy, kde se vystřídá asi 300 dětí a studentů. Následně bude od 13 hodin připraven program pro širokou veřejnost, který potrvá až do 16 hodin. V rámci programu Elektrowin a. s. nabídne ekopohádku pro malé i velké, interaktivní naučné kvízy, soutěže o ceny, bohatý doprovodný program a ukázky toho co se děje se spotřebiči, když je odložíte ve sběrných dvorech. Odpolednem bude provázet proškolený promoteam a zkušený moderátor. Přímo na náměstí T. G. Masaryka, kde se bude akce konat budou mít občané možnost bezplatně odevzdat vysloužilé spotřebiče do přistaveného kontejneru. Ten bude poté zvážen a odvezen na sběrný dvůr Sedlčany. Při roadshow bude možné například odevzdat: žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, malé ventilátory, mlýnky, kávovary, fény, holicí strojky, kulmy, elektrické zubní kartáčky, masážní strojky, pily, sekačky, hodinky, vrtačky, brusky, frézy, pájky, křovinořezy, elektrické nůžky na živý plot, odpuzovače hmyzu, osvěžovače vzduchu. Prosíme občany, aby zde neodevzdávali velké spotřebiče jako jsou pračky, ledničky, mrazáky a mikrovlnky. Ty lze zdarma odevzdat přímo ve sběrném dvoře v ulici K. H. Máchy. STS 3

6 USNESENÍ 4 Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne Zastupitelstvo města (dále ZM) bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva dne ZM bere jednohlasně (15) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s výsledky hospodaření města za 1. pololetí r. 2009: příjmy tis. Kč (46,40 % plnění) výdaje tis. Kč (44,57 % plnění) - ZM jednohlasně (15) schvaluje rozpočtové změny č. 1 pro r dle předloženého návrhu takto: příjmy i výdaje se navyšují o tis. Kč, vyrovnaný rozpočet činí tis. Kč. - ZM schvaluje (jednohlasně) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi oprávněným, tj. Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a povinným, tj. městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 721/6, 723/1, 723/2, 759/1, 760/1 a 2940/17 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k výše uvedeným pozemkům, za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen mezi oprávněným, tj. Telefonicou O 2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle a povinným, tj. městem Sedlčany s tím, že věcným břemenem jsou zatíženy pozemky parc. č. 659/1, 659/4 a 696/4 v k. ú. Sedlčany. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení k výše uvedeným pozemkům, za jednorázovou náhradu Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemku v majetku České republiky Pozemkový fond ČR na město Sedlčany. Jedná se o pozemek parc. č. 148/1 trvalý travní porost o výměře 227 m 2 v k. ú. Solopysky u Třebnic, který je ve skutečnosti součástí místní komunikace. - ZM schvaluje jednohlasnvě (15) v návaznosti na schválenou změnu č. 4 územního plánu města Sedlčany žádost o bezúplatný převod pozemků v majetku ČR Pozemkový fond ČR na město Sedlčany. Jedná se o pozemky parc. č. 1506/2 orná půda o výměře 2159 m 2, parc. č. 2487/1 orná půda o výměře 6337 m 2, parc. č. 2488/2 orná půda o výměře 119 m 2 a parc. č. 2488/3 orná půda o výměře 11 m 2 vše v k. ú. Sedlčany. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemku ve vlastnictví města Sedlčany parc.č. 779/2 ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 12 m 2, oddělený z pozemku parc. č. 779 v k. ú. Třebnice, a to panu Ing. Martinu Stoulilovi, trvale bytem Dědinova 2008/13, Praha 4 za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek ve výši 500 Kč. - ZM revokuje (jednohlasně) své usnesení č. 187 ze dne 23. února 2009, kterým byl schválen prodej pozemků v k. ú. Sedlčany (Vítěž) panu Karlu a Tomáši Lomozovým a panu Jiřímu Jakoubkovi a paní Jaroslavě Bachtinové, a to z důvodu vyhotovení nového geometrického plánu na oddělení pozemků. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemku parc. č v k. ú. Sedlčany, který je v majetku města Sedlčany s tím, že na základě geometrického plánu č /2009 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Geokart Ing. Lubomír Soukup byly odděleny pozemky, které se prodávají takto: a) parc. č. 2067/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 318 m 2 a parc. č. 2067/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 32 m 2 v k. ú. Sedlčany, prodává město Sedlčany panu Tomáši Lomozovi, trvale bytem Nedrahovice 66, Sedlčany, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem 350 m 2 za cenu Kč s tím, že kupující zároveň uhradí poměrnou část nákladů na geometrické zaměření ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč; b) parc. č. 2067/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 321 m 2 v k. ú. Sedlčany, prodává město Sedlčany panu Ing. Janu Žitkovi, trvale bytem B. Němcové 808, Litvínov, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč s tím, že kupující zároveň uhradí poměrnou část nákladů na geometrické zaměření ve výši Kč a správní poplatek 500 Kč. - ZM schvaluje jednohlasně (15) prodej pozemků (zahrádek) nájemníkům, resp. vlastníkům bytů č. p až 1038 a č. p až 1042 Pod Pilami v Sedlčanech, které byly odděleny na základě geometrického plánu č /2009 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Geokart Ing. Lubomír Soukup, a to z pozemků parc. č. 909/1, 909/16 a 921/1 které jsou ve vlastnictví města Sedlčany, o celkové výměře m 2 v celkové hodnotě Kč. - ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 1215/2 ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m 2 v k. ú. Sedlčany (ul. Zahradní), který je ve společném vlastnictví pana Jiřího Štibingera a paní Evy Štibingerové, trvale bytem Švermova 477, Sedlčany, a to za cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč. - ZM schvaluje prodej městských bytů v domě č. p v ulici Sokolovské v Sedlčanech, a to za cenu Kč/m 2 plochy bytu včetně sklepu. - ZM jednohlasně (15) souhlasí s působením spol. MAS Sedlčansko, o.p.s. a jeho připojením do programu Leader. - ZM jednohlasně (15) revokuje svoje usnesení č. 154 ze dne v bodu a), přičemž nový text tohoto bodu zní takto: a) uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81 /11, Praha 5 a něstem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany s tím, že Středočeský kraj daruje městu Sedlčany budovu č. p. 159, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st.106 /5 a stavební parcele parc.č. st. 106 /7, budovu č. p. 160, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st. 106 /1 a stavební parcele parc. č. st. 106 /6, stavební parcely parc. č. 106 /5 o výměře 848 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcely parc. č. st. 106 /1 o výměře 512m 2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV 2425 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, vše k. ú. a obec Sedlčany. Oproti tomu město Sedlčany zřídí bezúplatné věcné břemeno spočívající v užívání části převáděné budovy č. p. 159, postavené na parcele parc. č. 106 /5 a parcele parc. č. 106 /7 v dále uvedeném rozsahu dárce je oprávněn na základě zřizovaného věcného břemene výlučně využívat prostory a místnosti v prvním nadzemním podlaží darované (převáděné) budovy č. p. 159 : 1. chodba (2,5 m 2 ), 2. místnost RLP (13,2 m 2 ), 3. místnost RLP (14,7 m 2 ), 4. umývárna (3,3 m 2 ), 5. místnost RLP (15,2 m 2 ), 6. toaleta (WC + sprcha) (3,4 m 2 ), 7. denní místnost (21,5 m 2 ), 8. sklad (7,1 m 2 ), 9. sklad materiálu (9,1 m 2 ), 10. místnost RLP (13,5 m 2 ), 11. místnost RLP (15,6 m 2 ), 12. garáž (23 m 2 ), 13. dílna (23,8 m 2 ), 14. garáž (36,3 m 2 ), v rozsahu dle půdorysu. Dále věcné břemeno užívání části převáděné parcely parc. č. 106 /5 a užívání části parcely parc. č. 103 /78 v k.ú. Sedlčany, s právem průchodu a průjezdu v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene ze dne 31. ledna 2007, č /2007, zhotovitel Ing. Lubomír Laža a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram dne Věcná břemena výše vymezená se zřizují za účelem provozu výjezdového stanoviště Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, IČ , případně za účelem provozu výjezdového stanoviště záchranné služby provozované jinou osobou zřízenou Středočeským krajem. - ZM jednohlasně (15) schvaluje další rozšiřování kamerového systému města v následujícím roce a ukládá RM začlenit tento požadavek do návrhu rozpočtu města na rok ZM jednohlasně (15) schvaluje zvýšení počtu strážníků MP Sedlčany na 7 s účinností od a ukládá MST zajistit na 2. pol vypsání výběrového řízení.

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Čtvrtek 3. září v 18 hodin Koncertní sál Úterý 15. září v hodin Předplatné divadla Pro příznivce výtvarného umění jsme na začátek nové sezony připravili zajímavou prodejní výstavu. V koncertním sále KDJS se budou svými díly prezentovat hned tři umělci z Moravy Milan Nestrojil - kresby Zdeněk Štajnc - kresby Antonín Kanta - umělecká fotografie Slavnostní vernisáž zahájí Vladimír Voráč, hudebním vystoupením ji obohatí talentovaný sedlčanský klavírista Karel Marek. Výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá až do 6. října O vystavujících umělcích si můžete více přečíst na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Sobota 5. září v 18 hodin Zámek Červený Hrádek První zářijová sobota je již několik let dnem konání jazzového koncertu v rámci projektu Hudební klenoty na zámku Červený Hrádek - In memoriam Jan baron Mladota. Letos zde vystoupí STORYVILLE JAZZBAND PRAHA Orchestr působí na jazzovém hudebním nebi již 30 let. Hraje nejen v ČR, ale i v zahraničí na různých jazzových festivalech. Na repertoáru má klasický jazz, hudbu let, dixiland, swing, blues. Storville Jazzband má domovskou scénu v hotel - restaurantu U Prince na Staroměstském náměstí v Praze, kde vystupuje neuvěřitelných 17 let, což je světová rarita. Orchestr tvoří naši přední jazzoví sólisté: Úvodní představení nového předplatitelského cyklu na divadlo přinese krásný zážitek všem jeho návštěvníkům. Pražské Divadlo pod Palmovkou uvede v našem kulturním domě světoznámou tragikomedii od Edmonda Rostanda CYRANO Z BERGERACU Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů - Cyranovi z Bergeracu - a jeho velké lásce k Roxaně se stala hned po prvém uvedení v Paříži obrovskou divadelní událostí. Příběh o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění nepřestal být vyhledáván diváky ani dnes. Pozoruhodná hra přináší zcela mimořádné herecké příležitosti všem protagonistům. Režii představení má PETR KRACIK a ve hře účinkují: Martin Stránský, Tereza Kostková, Jan Teplý, Radek Zima, René Přibil, Miloš Kopečný, Ivo Kubečka, Karel Vlček, Ondřej Kavan, Jindřich Hrdý, Jiří Havel, Ivan Jiřík, Luděk Nešleha/Otto Rošetský, Rudolf Jelínek, Jan Konečný, Zuzana Čapková/Tereza Šefrnová, Marcela Nohýnková, Zuzana Slavíková/Jitka Sedláčková, Kateřina Macháčková, Miroslava Pleštilová, Aleš Alinče, Eva Kodešová/Barbora Valentová. Zbývající vstupenky si můžete zakoupit v kanceláři předprodeje na radnici, telefon číslo JIŘÍ DOUBRAVA - trombon PETR PEDRO HASMAN - trubka, zpěv MICHAL ZPĚVÁK - klarinet JAN VELEK - kontrabas, zpěv LADISLAV JANIŠ - bicí JAROSLAV SLEPIČKA - klavír Návštěvníci koncertu se mohou těšit na největší jazzové hity a evergreeny, jako třeba Down By The River Side, St. Louis Blues, Stranger On The Shore, Dr. Jazz, Mood Indigo a mnoho dalších. Vstupenky na tento jedinečný koncert si zajistěte včas v našem předprodeji v přízemí radnice. 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Čtvrtek 17. září v 8.30 a 10 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Středa 23. září v hodin Mimo předplatné V nové sezoně bude samozřejmě pamatováno i na naše nejmenší návštěvníky. Dětem z 1. stupně základních škol a z mateřských škol přijede zahrát pražské divadélko ANIMA CANDIDA krásný pořad Pohádkové nepohádky Josefa Čapka (podle knihy Povídejme si děti) V představení, které režíruje Jiří Středa, hrají známí herci Miroslav Táborský a Kateřina Táborská Pokud chcete vidět a slyšet velice populární bubenickou kapelu MARIMBA CLUB pak navštivte její jediný koncert v tomto roce v KDJS Sedlčany. Velká bubenická show bude opravdu mimořádná, protože budete moci vidět soubor naposledy v dosavadním obsazení: VÁCLAV KABÁT, JAN KABÁT, DENIS MEDVEDEV, ONDRA HOUSKA, ONDRA PIROUTEK, JÁRA REPETNÝ a VÁCLAV KABÁT st., který je zároveň šéfem souboru. Fanoušci a příznivci souboru však nemusí truchlit. Kapela dostane jiný říz a začíná její nová éra na divadelní scéně. V pražském divadle MINOR budete moci od září zhlédnout bubenicko divadelní představení, které kočíruje silná trojka - režisér Jan Jirků, hudebník Jan Matásek a scénograf Hynek Dřízhal. Rytmus je základ života. Nejpodstatnějším rytmem je tep našeho srdce. Kdo mu rozumí, rozumí sám sobě. Vstupenky na jediný koncert kapely obdržíte v kanceláři předprodeje na náměstí TGM. Čapkovo povídání je podtrženo řadou vizuálních nápadů realizovaných různými druhy loutek, které jsou vytvořeny v duchu ilustrací Josefa Čapka. V představení se poznají děti, které se nerady myjí, jsou líné, bojí se zubaře, nechtějí snídat a podobně. Zároveň se dozvědí, jak by to s nimi mohlo dopadnout. Autor však nevychovává se vztyčeným ukazovákem, nýbrž s humorem a laskavým pohlazením. Místa v sále je nutné si závazně rezervovat v předprodeji na telefonním čísle Středa 23. září v 8.30 a 10 hodin Pro 2. stupeň ZŠ a SŠ Pro středoškoláky a žáky 2. stupně základních škol je určen výchovně zábavný koncert, který pro ně nachystala oblíbená sedlčanská bubenická kapela MARIMBA CLUB V pestře laděném pořadu uslyší posluchači spoustu známých skladeb v originálním bubenickém provedení a zároveň se dozví celou řadu zajímavostí. Na koncert je třeba si zamluvit místa v sále co nejdříve na telefonním čísle Čtvrtek 1. října v hodin Společenský sál Zveme vás na pohodový večer plný písniček a povídání, který pro naše publikum připravil oblíbený zpěvák a vedoucí skupiny Kamelot ROMAN HORKÝ - poprvé sólově v KDJS Návštěvníkům bude hrát známé písničky na přání a během koncertu bude možno ochutnat moravský burčák či jiné víno. Posluchači uslyší největší hity Romana Horkého - Zachraňte koně, Země antilop, Ahoj Pegi, Vyznavači ohňů, Čas rozchodů a další. Zajistěte si včas vstupenky na tento zábavný večer! 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - ZÁŘÍ 2009 Neděle 4. října v 15 hodin Pro rodiče a děti Letošní cyklus oblíbených nedělních představení pro rodiče s dětmi zahájí Divadelní soubor Tábor veselou pohádkou Kašpárek a loupežníci Humorný příběh s hezkými písničkami o moudrém Kašpárkovi, hodném králi, proradných rádcích, natvrdlých loupežnících a rozmazlené princezně. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem představení přímo v pokladně KDJS. ROMAN HORKÝ MILAN NESTROJIL Narozen: v Třebíči. Studia: Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava (RNDr.), účast na seminářích ve Škole výtvarného myšlení Igora Zhoře, Brno. Zaměření: grafika, kresba, malba. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, TT klub (Brno), Skupina 4 (Třebíč), Sdružení výtvarných umělců Vysočiny. Samostatné výstavy: 1979 Brno, 1981 Praha, 1982 Hradec Králové, 1988, 1990, 1991 Třebíč, 1992 Brno, 1999 Praha, 2001 Hradec Králové, 2003 Třebíč, Znojmo, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, kromě toho účast na mnoha výstavách Skupiny 4 a kolektivních výstavách. Cykly kreseb a monotypu Milana Nestrojila vycházejí ze studia přírodních věd, např. Fragmenty přírody, Cvičení z morfologie či nejznámější cyklus Omne vivum ex ovo. Podíl na jeho inspiraci má i hudba nebo literatura. Zde je zajímavý cyklus kreseb a obrazů na verše Jana Zahradníčka. V posledních letech používá jako podkladu morušového papíru, jehož vzhled a náhodné struktury dodávají výtvarným kreacím zvláštní vnitřní světlo, s nímž umí zacházet virtuózně. Celková atmosféra a působení Nestrojilových prací na diváka je umocněno jejich barevnou vyrovnaností. ZDENĚK ŠTAJNC Narozen: v Třebíči. Studia: Střední průmyslová škola strojní, Třebíč. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení výtvarných umělců Vysočiny, Skupina 4 (Třebíč). Samostatné výstavy: 1968 Brno, 1992, 2003 Třebíč, 2003 Praha, 2005 Brno, 2006 Nové Město na Moravě, 2007 Telč, Polička, dále řada výstav Skupiny 4 a účast na mnoha kolektivních výstavách. Ilustrace: Francois Mauriac - Tajemství Frontenaků (nakladatelství Arca JiMfa Třebíč 1993). Zdeněk Štajnc vystavuje od roku 1965 a patří mezi zakládající členy Skupiny 4. Jeho tvorbu charakterizuje zájem o estetické a komunikační kvality textu a psaní, jak to přinesl v 60. letech lettrismus. Jeho doménou se staly různé typy psaných a kreslených zásahů do nalezených a různě modifikovaných tištěných materiálů. Jako předlohy mu slouží chemicky narušené obrazové reprodukce, mapy, partitury klasické hudby a tištěný text. Písmové struktury vpisuje jako autonomní struktury do zvolených předloh. Často jsou to jeho vlastní automatické texty nebo fragmenty básní. ANTONÍN KANTA Narozen: ve Žďáru nad Sázavou. Studia: Institut výtvarné fotografie Praha. Členství: Unie výtvarných umělců ČR, Klub výtvarných umělců Horácka, Žďár a Sdružení Q, Brno. Samostatné výstavy: 2004 Třebíč, Třemošnice, Žďár, 2006 Třebíč, 2007 Žďár, Tišnov, 1991 Odense, Kodaň (Dánsko), 1992 Katovice (Polsko), 2003 a 2004 Lisabon, Porto (Portugalsko) a další. 3

10 PROGRAM NA ZÁŘÍ 2009 středa 2. září ve 20 hodin film F - biografický (2009) COCO CHANEL - Zamilovaná žena, která ví, že nebude ničí ženou. Rebelka, které konvence tehdejší doby brání volně dýchat a která se obléká do košil svých milenců. Toto je příběh moderní ženy, která navždy změnila svět módy, svět žen. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 18. a 19. září ve 20 hodin film USA/N/UK - ační sci-fi (2009) TERMINATOR SALVATION - Soudný den přišel a zničil moderní civilizaci. Krajinu brázdí armády terminátorů, kteří zabíjejí či loví lidi ukrývající se v troskách měst. Hnutí odporu se začíná mobilizovat k protiútoku. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 4. a 5. září ve 20 hodin film USA - komedie (2009) NOC V MUZEU 2 - V muzeu Smithsonian nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla, dětští návštěvníci jsou doma v postelích, ale přesto je v muzeu podivný šramot. Bývalý noční hlídač Larry je opět zatažen do těžko představitelného dobrodružství. Hraje Ben Stiller a jiní. Mládeži přístupné středa 9. září ve 20 hodin film USA - komedie (2009) HOLKA Z MĚSTA - Lucy je ambiciózní a podnikavá manažerka. Když dostane nabídku, aby neznámo kde restrukturovala výrobní továrnu, skočí po této možnosti s vědomím toho, že má jasné povýšení na dosah ruky... V hlavních rolích R. ZellWeger, H. Connick, J. K. Simmons a jiní. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 11. a 12. září v 18 hodin film USA - rodinný (2009) HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE - Voldemort upevňuje svou moc. Bradavice postupně přestávají být spolehlivým přístavem bezpečí. Brumbál připravuje Harryho na poslední bitvu, která se blíží. Společně hledají způsob, jakým zasáhnout Voldemorta na nejbolavějším místě a zprovodit ho ze světa. Mládeži přístupné středa 23. září ve 20 hodin film UK - komedie, drama (2009) HAPPY-GO-LUCKY - Je těžké být štastný? V rozverné komedii září Poppy, nezkrotná a bezstarostná učitelka, která vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká. V hlavních rolích S. Hawkinsová, A. Zegerman, S. Roukin a další. Mládeži do 12 let nevhodné pátek a sobota 25. a 26. září ve 20 hodin film USA - rodinná hudební komedie (2009) HANNAH MONTANA - Miley se snaží stíhat školu, přátele i svou tajnou identitu, popovou hvězdu. Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její život, je ochotna to podstoupit. Její otec ji odveze do Crowley, aby poznala skutečný život. Mládeži přístupné středa 30. září ve 20 hodin film USA - akční (2009) ZASTAV A NEPŘEŽIJEŠ 2 - VYSOKÉ NAPĚTÍ - V prvním díle byl nájemnému vrahovi Cheliosovi do těla vpraven jed, který ho zabije, pokud není ve stresu. V pokračování čínská mafie ukradne Cheliosovo nezničitelné srdce a vymění ho za bateriově poháněnou náhradu. Hrají J. Satham, A. Smart a další. Mládeži do 15 let nevhodné středa 16. září ve 20 hodin film F - dokument (2009) - český dabing HOME - Home nám skýtá konkrétní pohled na problémy, kterým musí naše planeta čelit: globální oteplování, kácení deštných pralesů, ztráta biodiverzity a ubývání přírodních zdrojů, ale na druhou stranu i pozitivní vývoj a další. Mládeži přístupné úterý 15. září v 16 hodin - český dabing film USA - animovaná komedie (2009) DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ - Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství v ohromném podzemním světě dinosaurů. 4

11 Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Poštovna Poštovní úřad byl v Sedlčanech koncem roku 1943 zrušen, zůstala zde pouze poštovna filiálka poštovního úřadu Kosova Hora. Poštovna byla umístěna v domě čp. budova bývalé pošty čp. 338 zůstala pro poštovnu vojenskou. V Sedlčanech zůstaly dvě úřednice (Bašová a Vondrová) a tři listonoši (Slaba, Štěpánek a Počinek). Soukromé telefonní stanice byly abonentům odebrány, pro celé Sedlčany zůstala jedna veřejná hovorna. Ostatní telefonní stanice sloužily vojsku. Škola v Sedlčanech Škola v Sedlčanech, obecná o čtyřech třídách, hlavní také čtyřtřídní, byla umístěna v budově bývalého děkanství. Protože byly jen čtyři učebny, učilo se střídavě, polodenně. Dopoledne obecná, odpoledne měšťanská druhý den opačně. Správa obou škol byla společná, ředitelem byl Antonín Kratochvíl, bydlil v Olbramovicích a do Sedlčan dojížděl. Obecná škola Na obecné škole vyučoval Václav Faktor, František Kocourek (oba bydlili v Sedlčanech), Vilma Němečková (bydlila ve Lhotě Dohnalově) a Alžběta Hudcová (bytem v Kosově Hoře). Měšťanská škola Na měšťanské škole učila Marie Buzková (bydlila na Lhotce-Skalčici), Jan Pavelka (byd- Učitelský sbor měšťanské školy v Sedlčanech na počátku 2. sv. války. Uprostřed mezi sedícími ředitel Antonín Kratochvíl. KRONIKA - HVĚZDÁRNA lil v Sedlčanech), Václav Votlučka (dojížděl z Kosova Hory a později z Krásné Hory) a Zdeněk Zelinka z Kosovy Hory. Učitelky ženských ručních prací se tu velmi často střídaly: Růžena Macková, Marie Dejmková-Fischerová, Libuše Jankovská. Sedlčany se staly pro učitele trestaneckou stanicí. Inspektorátem byly odtrženy od Votic a připojeny k Benešovu, jako všechny školy v území cvičiště. Na obou školách bylo přes dvě stě dětí dohromady. Do obecné školy chodily děti ze Sedlčan, Lhotky, Vítěže, Kňovic, Příčov. Do měšťanské školy kromě jmenovaných obcí i z Radíče, Žďáru, Úsuší. Byla zde jediná měšťanská škola na území cvičiště. Docházka byla dosti nedbalá, protože děti procházely na cestě do školy pásmem ostré střelby. Později v roce 1945 bylo vyučování rušeno každodenními leteckými poplachy. V Sedlčanech byl totiž poplach vyhlašován sirénou jako ve velkých městech. Ve školním roce 1944/45 byli učitelé Jan Pavelka a František Kocourek, později i Zdeněk Zelinka pracovně nasazeni. -jip- Lidová hvězdárna Na zářijové večerní obloze vyniknou všechna letní souhvězdí, i když vstupem Slunce do znamení Vah nastane podzimní rovnodennost, což je počátek astronomického podzimu. Je to tím, že letní souhvězdí vrcholí v letních měsících kolem půlnoci a teprve na sklonku léta a začátkem podzimu se posouvají k západnímu obzoru. Na nerušené obloze svitem Měsíce, spatříme větším dalekohledem často navštěvovanou prstencovou mlhovinu M57 v Lyře. V centru mlhoviny se nachází bílý trpaslík s vysokou povrchovou teplotou K. Jeho ultrafialové záření se mění v plynu mlhoviny na viditelné světlo. Na barevných snímcích jsou okraje mlhoviny červené, vnitřek pak nazelenalý a modrý. Světlo k nám letí 4100 roků a kotouček mlhoviny v prostoru zabírá necelý jeden světelný rok. Poněkud jiný vzhled má mlhovina Činka v Labuti v jejíž centru se rovněž nachází bílý trpaslík. Mlhovina je v menší vzdálenosti pouhých 1200 světelných roků. Skutečný průměr téměř 2,5 sv. roku. Mlhovina leží poblíž barevné dvojhvězdy Albireo jejíž chladnější složka má teplotu 5000 K, avšak září s výkonem 760 Sluncí. Méně jasná modrozelená složka s povrchovou teplotou K září jako 120 Sluncí. Od nás jsou vzdáleny 380 sv. roků. Vzájemná vzdálenost je 4400x větší než vzdálenost Země-Slunce. Obíhají kolem sebe jednou za 7300 let. V souhvězdí Pegasa při velmi dobrých pozorovacích podmínkách (obloha bez světelného znečištění a svitu Měsíce) můžeme spatřit kulovou hvězdokupu M15 jako mlhavou skvrnu. V dalekohledu bude nápadné velmi jasné jádro, což nasvědčuje velmi vysoké hustotě hvězd. Skutečný průměr se odhaduje na 130 sv. roků a leží ve vzdálenosti sv. roků. Směrem jižním od této kulové hvězdokupy narazíme na podobný objekt M2, ale již v souhvězdí Vodnáře. Tato kulová hvězdokupa je ve vzdálenosti sv. r. V prostoru vyplňuje kouli o průměru 150 sv. r. Pozorovací program pro veřejnost na září: Hvězdárna otevřena každý pátek od 20 hod. do 23 hod. Měsíc - Na páteční večerní obloze 4., 11. a 25. září. Úplněk 4. IX., Nov 18. IX. a první čtvrt 26. IX. Planety - Merkur na konci měsíce nad východním obzorem. Venuše na ranní obloze. Mars pozdě v noci. Jupiter v první polovině noci. Saturn nepozorovatelný. Uran a Neptun na večerní obloze. Ostatní objekty - Kromě výše zmíněných objektů další hvězdokupy a vícenásobné soustavy hvězd. Galaxie a další objekty. Pozorovací program pro pokročilé: Sledování proměnných hvězd a přechodů exoplanet. Sledování zákrytů hvězd Měsícem a planetkami. Barevné snímky vybraných objektů noční oblohy. Testování zapůjčeného objektivu Newton 300/1200 mm. František Lomoz 5

12 100 LET KČT 6 Výročí 100 let Klubu českých turistů v Sedlčanech Letos je tomu právě 100 let, co byl v Sedlčanech založen samostatný oddíl Klubu českých turistů. A protože od roku 1909 uběhlo hodně vody a celá tato doba byla naplněna bohatou činností této organizace, je na místě, abychom při příležitosti té stovky alespoň částečně nahlédli pod pokličku a seznámili se s tím, čemu se KČT věnuje a věnoval. A právě proto jsme my, studenti GaSOŠE Sedlčany, vyzpovídali současnou předsedkyni KČT Tatran Sedlčany paní Alenu Kalvasovou, která nám ochotně zodpověděla naše dotazy. Jaké aktivity Klub českých turistů (KČT) Tatran Sedlčany obecně organizuje? Jaké pochody? Pochodů je mnoho, za všechny můžu jmenovat například Vánoční pochod nebo Pochod pro velikonoční vajíčko. Účast však není vázaná členstvím v klubu, zapojit se mohou i nečlenové, čili široká veřejnost. Tyto akce, které pořádáme, plánujeme vždy na půlrok dopředu a potom už se jenom snažíme tento plán dodržovat. Má člen při pochodech nějaké výhody? Turista vlastní členskou kartu Eurobeds, se kterou může čerpat slevy na ubytování, nákup map, sportovních potřeba, vstupy na hrady a zámky, muzea... Při námi pořádaných pochodech žádné výhody pro členy nejsou, protože se většinou nevybírá žádné startovné. Pouze při autobusových poznávacích zájezdech mají členové slevu. Jinak u nás je spíš členství v KČT určitou tradicí, protože dříve míval opravdu velký zvuk a věhlas. Kolik členů tedy KČT v Sedlčanech celkem má? V současnosti máme 37 členů. Jak je to s členskými příspěvky? Členský příspěvek činní 170 Kč, pro důchodce potom 110 Kč/rok. V lednu vždy pořádáme schůzi, kde se příspěvky i vybírají, takže pokud by někdo chtěl z Klubu vystoupit, nezaplatí do příspěvek a členství je automaticky ukončeno. Nyní opusťme téma členství a pojďme se podívat na váš samotný program. Jako první věc bych chtěla říct, že KČT obecně nepořádá pouze pochody, ale věnuje se ve velké míře také udržování a obnovování turistického značení, na něž jsme tady na Sedlčansku pyšní. Dále na jaře každoročně uklízíme a hrabeme listí z naučné stezky v rezervaci Drbákov-Albertovy skály, v roce 2003 jsme u potoku Mastník nasbírali 6 pytlů odpadu převážně PET lahví, které přinesla povodeň v roce Při pochodech obdivujeme přírodu, ale snažíme se i vzdělávat navštěvujeme kulturní památky, kapličky, zříceniny, zámky - Tetín, Sv. Jan pod Skalou, Stradonice, Křepenice - Krčínova tvrz, kostel v Obděnicích... Důležitou věcí je také projít vždy předem každou trasu a zajistit, aby byla v pořádku. A co se týče pochodů konkrétně můžete nás seznámit alespoň s hrstkou těch nejznámějších pochodů, které pořádáte? Dala by se odhadnout účast na nich? Máme pár tradičních pochodů, které se chodí každoročně. Například Pochod Sukovou stezkou, který se samozřejmě váže k rodišti tohoto hudebního skladatele, má letos za sebou už 39. ročník a bývá uveden v Celostátním kalendáři KČT. Trasa je dlouhá 12 km, a pro ty, kdo chtějí pokračovat, se protáhne na 24 km až 30 km. Tohoto pochodu se účastní kolem 100 lidí, maximem bylo 130. Dalšími pochody jsou již zmíněné Pro velikonoční vajíčko a Vánoční pochod - na obou se účast pohybuje okolo 100 turistů. A proslulý pochod Praha-Prčice? To je takový specifický pochod, který KČT pořádá. KČT Tatran Sedlčany připravuje tzv. Robinovu trasu ze sedlčanského kulturního domu. Trasa vede přes Poušť sv. Marka, Vysoký Chlumec, Počepice, Skuhrov a Zvěřinec do Prčice. Je dlouhá 28 km a máme rekord 2100 účastníků. Musím ale říci, že tuto akci spolupořádá pan Kolář, který organizuje rozvoz lidí na kontroly apod., je s tím opravdu hodně zařizování a ta největší práce je vlastně na něm. Já pomáhám na startu a zajišťuji 1. kontrolu. Zmínila jste Robinovu trasu, která je pojmenována po Robinovi (Františku Veselém) osobě úzce spjatém s KČT Tatran Sedlčany. Mohla byste nám o tomto významném představiteli KČT něco povědět? Pan František Veselý Robin byla jeho skautská přezdívka, kterou měl moc rád byl předsedou KČT Sedlčany přede mnou, já na toto místo nastoupila v roce 2001 půl roku po jeho úmrtí. Byl o generaci starší, takže jeho vrstevníci by o něm pověděli více než já. Pan Veselý byl velice významnou a známou osobností Sedlčanska s širokým polem působení, z nichž jedno se týkalo právě KČT. V roce 1998 vydal publikaci Průvodce Sedlčany, Sedlčanskem a naučnou stezkou Drbákov-Albertovy skály a já nemůžu nezmínit jeho zásluhy právě v této přírodní rezervaci dlouhá léta se o ni totiž staral a udržoval ji. Statut Národní přírodní rezervace, který tato oblast získala, je v okrese unikátní, takže na to, že je to tam takto průchozí a přístupné můžeme být právem hrdí a vděčíme za to hlavně Robinovi. Dále se pan Veselý do povědomí obyvatel Sedlčan zapsal jako slavná postava Mikuláše, která provázela těmito předvánočními svátky alespoň tři generace místních dětiček. Býval i Mikulášem na Věnečku v tanečních. Byl to také vášnivý cestovatel pořádal pro širokou veřejnost přednášky ze svých cest například z Tibetu. Nesmím však také zapomenout na dalšího představitele KČT pana inženýra Hájka, který byl velice aktivním členem zapojoval se dříve do tzv. dálkových pochodů (tzn. 100 km a více) a byl především pečlivým značkařem prochodil stovky turistických tras a staral se o jejich obnovu a údržbu, dělal to pro nás všechny. Zemřel loni ve věku 86 let a byl činný skoro až do poslední chvíle. Zabrousili jsme do minulosti KČT a další otázkou, která nás v této souvislosti napadá, je existence tzv. Třídenního putování Sedlčanskem. O co se vlastně jednalo? Šlo o velice populární etapový pochod, který se konal na začátku 70. let. Je škoda, že po pár ročnících musel skončit. Účast na něm byla veliká a pochod to byl velice atraktivní, troufám si tvrdit, že zůstal zapsán v myslích všech svých pamětníků. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, takže naše poslední otázka bude adresovaná přímo vám. Která z místních tras je podle vašeho názoru ta nejkrásnější kterou máte nejraději? Nerada bych říkala, že některá z tras v okolí je mou opravdu nejoblíbenější, protože to tu mám všude opravdu ráda. Musím ale znovu zmínit rezervaci Drbákov-Albertovy skály to je nádhera, nedá se tomu vlastně říci pochod, jde především o to podívání. Zdejší krajina se mi líbí moc, ale nechodíme jenom po okolí navštěvujeme například Berounsko, to je pak právě důležité to vymýšlení trasy, kam se dopravíme a kudy půjdeme. My z klubu jsme spíše takoví pohodoví nejsme žádní lapači kilometrů. Pochody se snažíme přizpůsobit tomu, aby se jich lidé účastnili, takže neplánujeme dlouhé vyčerpávající pochody, ale většinou trasy tak okolo 15 km. Hlavním cílem těchto pochodů koneckonců není ujít co nejvíc, ale především si cestou vychutnat krásu krajiny Sedlčanska. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní Kalvasové za trpělivost a za čas, který nám poskytla, a zároveň popřát KČT Sedlčany k jeho výročí co nejvíce dalších spokojených let a nachozených kilometrů!

13

14 RŮZNÉ Pozvánka na fotbal Fotbalisté Tatranu Sedlčany postoupili do oblastního přeboru Středočeského kraje a v měsíci září na ně čekají následující soupeři: NE v 17 hod.: AFK Sokol Semice - Tatran Sedlčany (Odjezd autobusu ve hod.) NE v 17 hod.: Tatran Sedlčany - Sokol Zápy SO v hod.: Ligmet Milín - Tatran Sedlčany (Odjezd autobusu ve hod.) NE v hod.: Tatran Sedlčany - TJ Polepy Fotbalový oddíl Tatranu zve srdečně všechny fanoušky k návštěvě uvedených zápasů. Mistrovství ČR v aerobiku Na další vyjímečnou sportovní událost se mohou těšit sedlčanští sportovní příznivci. V našem městě se bude konat semifinále mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness aerobiku. Velká akce se bude konat pod záštitou starosty města J. Buriana a spolu s Českým svazem aerobiku se na pořádání podílí místní klub Aerobik studio Dvojka. Na 700 účastníků od 8 do 16 let z celé ČR bude v hale gymnázia bojovat o postup do finále (6 nejlepších) o týden později v Praze. V kategoriích 8-10, 11-13, let ve sportovním aerobiku i fitness bude startovat také 34 závodníků z Aerobik studia Dvojka. Po dvanácti letech úspěšné reprezentace města se závodníci tohoto klubu poprvé představí divákům v našem městě. Budou chtít potvrdit své dobré postavení v ČR a cílem závodníků i trenérů je získat co nejvíce finálových startů, které mohou ve finále v Praze někteří proměnit ve vysněné medaile. Reálnou šanci mají na základě výsledků z první poloviny sezóny především páry (Bartůňková-Váňa, Plavkovi, Heřman-Spilková) dále všechny tři fitness týmy a také solisté-chlapci. Zástupci sedlčanského klubu se těší na hlasitou podporu diváků a početnou diváckou kulisu po celý víkend. V sobotu jsou na programu kategorie let a fitness týmy let, v neděli dopoledne kategorie 8-10 let a odpoledne sportovní aerobik let. Kromě poslední jmenované kategorie mají sedlčanští zastoupení ve všech kategoriích. Zveme všechny příznivce sportu - přijďte se podívat na špičkové výkony dětí, zažít pravou atmosféru tohoto atraktivního sportu a povzbudit sedlčanské závodníky. Aerobik studio Dvojka Investiční akce dokončené ve 2. pololetí Obyvatelé Solopysk, Oříkova a Olbrachtovy ulice v Sedlčanech se dočkali nových živičných povrchů na komunikacích, které provedla firma BES s.r.o. Benešov. Jedná se o práce v celkové hodnotě Kč. Začátkem července 2009 byly zahájeny práce na akc: Oprava pláště 1. ZŠ pavilon školní jídelny. Prováděné práce zahrnovaly výměnu stávajících dřevěných oken za okna plastová a zateplení obvodového pláště budovy. Dodavatelem byla firma S-B s.r.o. stavba Barták, se sídlem v ul. Církvičská č. p. 1 Sedlčany. Cena díla podle uzavřené smlouvy činila Kč, fakturovaná částka za provedené práce je Kč. Dokončené dílo bylo předané V srpnu byla dokončena celková rekonstrukce kotelny v objektu MěÚ č. p. 34. Náklady na opravu činily Kč oproti předpokládaným Kč. Už nyní si můžete zapsat do diáře, kdy a na jaké filmy můžete vyrazit do sedlčanského kina v rámci Filmového klubu. Jednotlivým filmům předchází krátký lektorský úvod a začátek je vždy ve 20 hod. 17. září 2009: Distrikt! Maďarsko, 2004, 90 min, režie: Áron Gauder Divoký celovečerní animovaný film, který rozhodně není pro děti, přináší politicky nekorektní, drsnou vizi současné východní Evropy předvedenou na mikrokosmu zchátralého budapešťského 8. distriktu se špatnou pověstí. Maďaři, Romové, Číňané, Arabové, Američané a Němci žijí v této budapešťské čtvrti společně s několika policisty, prostitutkami a zvířaty. V okrsku je možné všechno, a také se to stane. Diváci mají možnost nakouknout do dobrodružného života pouličního gangu a rodin jeho členů, který je plný humoru, každodenního zločinu, cti, lásky a sexu, kamarádství a potyček. Za zmínku stojí výstavba Překládací stanice komunálního odpadu v Kosově Hoře v areálu skládky, kterou provádí S-B s.r.o. V červenci byla dokončena montáž haly a nyní probíhají práce na venkovní kanalizaci. Zbývá provedení elektroinstalace a komunikací. Celá stavba by měla být dokončena v září letošního roku. Dílo v hodnotě Kč bude hrazené z operačního programu EU, státního fondu ŽP a z rozpočtových prostředků města Sedlčany. 1. října 2009: Utopie - Nejvíc lidí žije v Číně Norsko, 2002, 82 min, režie: Martin Asphaug, Arild Fröhlich, Sara Johnsen, Magnus Martens, Hans Petter Moland, Morten Tyldum 22. října 2009: Valčík s Bašírem Izrael / Německo / Francie, 2008, 90 min, režie: Ari Folman 12. listopadu 2009: Grbavica Bosna a Hercegovina / Rakousko / Německo / Chorvatsko, 2006, 90 min, režie: Jasmila Zbanic 26. listopadu 2009: Upír Nosferatu Německo, 1922, 94 min, režie: Friedrich W. Murnau 10. prosince 2009: Farářův konec Československo, 1968, 95 min, režie: Evald Schorm 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma Van druck Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15

16 RZ RZ divácké SOS číslo Líchovy - Červený divácké SOS číslo Skrýšov - Sedlčany Sedlčany DM 8/1 DM 7/1 DM 8/2 So 19. září 2009 RZ divácké SOS číslo Pořešice - Krásná Hora So 19. září 2009 Bezpečnostní pokyny po diváky Diváci mohou být pouze Ve vyznačených diváckých místech ( vymezena páskou nebo nápisem ) Na stanovištích dostatečně vyvýšených nad tratí Za pevnou hradbou ( zeď, taras, stromy apod. ) Ve značné vzdálenosti od trati Ostatní místa jsou pro diváky zakázaná! DM 9/1 Místa, kde nemohou být diváci V zakázaných místech a před páskou nebo zábranou V únikových zónách a v jejich těsné blízkosti (ve vykřížování páskou) V blízkosti trati (před příkopem, před vyvýšením, před srázem apod.) Pod úrovní vozovky (až do dostatečné vzdálenosti od trati) Před pevnou překážkou (plot, stěna, strom, svodidlo, vozidlo apod.) V místech proti přijíždějícím vozidlům Na vnějším i vnitřním obvodu zatáček V místech intenzivního brždění a akcelerace (po obou stranách trati) U skoků a horizontů (po obou stranách trati a zejména za nimi) Sedící u hradící pásky, na nízkých zídkách a na svodidlech So 19. září 2009

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto:

Více

ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 6. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb Vzhůru do pedálů Na úplný začátek patří mé poděkování všem účastníkům letošního otvírání cyklistické sezóny

Více

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: 3. 10. - 8. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany Dne 17. dubna se v KDJS uskutečnila Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany, tentokrát za účasti

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 Střípky z muzejního roku 2013 Vážení čtenáři Radnice, jako každoročně, tak i tentokrát Vám v lednovém čísle časopisu Radnice připomínám některé aktivity, které se

Více

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek:

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci lednu uzavřeli sňatek: Vít Halata, Letovice Vladěna Hrdličková, Letovice Srdečně

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro

Leknín. Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka. 7 Pardubické. hudební jaro Leknín Zpravodaj pro občany Heřmanoměstecka ZDARMA měsíčník duben 2015 3 4 Na kávu se starostou 7 Pardubické hudební jaro 8 Vítání ptačího zpěvu Milí občané, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím zpravodaje

Více

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 460 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 10. října 4,- Kč Čtvrtek 26. září Ministr Podivínský navštívil Krásnou Lípu Na celodenní návštěvu Českého Švýcarska zavítal ministr životního

Více

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII.

ZPRAVODAJ LISTOPAD 2007 - číslo 11/2007 - ročník XVII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 22. 9. oslavy 15. výročí Sdružení Orlicko 24. 9. pracovní porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; školení ECDL; jednání v Bažantnici 25. 9. školení ECDL;

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský zpravodaj. Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes. Fotoaktuality ČERVENEC 2015. www.jevicko.cz. Měsíčník města Jevíčka se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVENEC 2015 Výroba čepelek v Jevíčku včera a dnes Co vlastně dnes víme o bývalém n. p. DIU Jevíčko, informace se dají vyhledat různými

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 10. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Od roku 1960 do roku 1993 byla jedinou sociální službou v našem regionu pečovatelská služba (dále jen PS). Byla provozována prostřednictvím Okresního ústavu sociálních služeb

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese

Ostře sledovaný konvoj projel Tanvaldem. Takto vypadal příjezd kolony do Tanvaldu. Foto: Milan Kozák. Sokolové opět zazářili na plese 5 květen 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz V pondělí 11. května 2015 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Tradiční zájezd pro tanvaldské seniory do

Více