Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost."

Transkript

1 Klienti! % # # " # $ Výroční zpráva knihovny patří mezi ty dokumenty, které mají mezi jinými materiály výlučnou a nezastupitelnou roli. Výroční zpráva je obrazem 365 dnů v životě instituce i jejího každého pracovníka. Především je však zrcadlem spokojenosti našich klientů i reflexí na jejich případné připomínky. Je podnětem a motivací pro další činnost, spojujícím mostem od aktivit uplynulých k vizím budoucnosti. Rok 2003 v sobě snoubí dva základní zdánlivě protichůdné atributy. Byl to rok stabilizovaný a standardní, současně v mnoha směrech originální a výjimečný. Skloubení těchto charakteristik ve výsledku vytváří vnímají knihovnu jako otevřenou, vstřícnou informační instituci sloužící ke vzdělávání i relaxaci s četnými a tematicky různorodými aktivitami. Následující kapitoly výroční zprávy přiblíží v potřebném a zajímavém detailu pestrost služeb i aktivit včetně těch činností, které běžně veřejnost nemá možnost vnímat, avšak pro spolehlivý chod knihovny jsou stejně významné jako ty služby, se kterými se denně setkává v přímém kontaktu. Statistické údaje, jakkoliv zdánlivě nezáživné, jsou nezbytným základem pro správnou a srozumitelnou interpretaci výsledků jednotlivých oblastí služeb. V roce 2003 se ve statistických údajích promítly technické a systémové vlivy. Na! sledované ukazatele měla nezanedbatelný vliv ta skutečnost, že řada provozů byla dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce, stěhování (Lány, Jírova, Horní Heršpice), výměny mobiliáře či estetizace (Kolejní) a jiných technických důvodů (Horácké náměstí). Při srovnávání s **+, " předchozími obdobími hraje roli i změna systému registrace čtenářů v síti automatizovaných provozů. V zájmu zvyšování komfortu pro uživatele současně dochází ke statistickému snižování údajů kategorii čtenářů. ($),, V z ústřední &!' V roce 2003 bylo ve všech provozech KJM zaregistrováno toho knihovně bylo evidováno čtenářů, na pobočkách a výpůjčních místech Dětí bylo v ústřední knihovně 2 569, na pobočkách a výpůjčních místech Na výpůjčních místech oproti roku 2002 se počet čtenářů zvýšil. Dětští čtenáři tvoří - "./!!0 23 % z celkového počtu registrovaných čtenářů, 74,5 % je jich zaevidováno na pobočkách a výpůjčních místech. Čtenáři uskutečnili návštěv (o více než loni), z toho v ústřední knihovně , na pobočkách a na výpůjčních místech Návštěvnost na pobočkách přesahující index 100 % byla Libušina tř., Vondrákova, Hlavní, Veslařská, nám. SNP, Pohankova, Tuřanské nám., Haškova a ze 14 výpůjčních míst celkem 9 toto plnění překročilo. V průměru každý čtenář (loni 19,7x) a při jedné návštěvě si vypůjčil 2,9 kj. (loni 3,0). 1

2 ! )$! % )$ bylo $ $bylo půjčeno bylo!+ '*, Soudobá knihovna je knihovnou multimediální. Ve vazbě na technický pokrok knihovny shromaždují a zpřístupňují dokumenty na nejrůznějších!'( nosičích. Vedle tradičních a stále převažujících knih, časopisů a dalších tištěných dokumentů jsou to elektronické knihy, zvukové a audiovizuální dokumenty, CD- ROM, DVD, ale také elektronické databáze aj. V roce 2003 bylo půjčeno (o méně), z toho knih, ostatních dokumentů a periodik. Z celkového počtu výpůjček tvoří knihy 61,7 %, ostatní dokumenty 17,9 % a periodika 20,3 %. Každý čtenář si vypůjčil během roku 65,8 kj. celkem půjčeno (o více) kj, z toho ++!& & knih (o více než loni), ostatních dokumentů (o méně) a periodik (o méně). Kromě výpůjček ostatních dokumentů a periodik vzrostly výpůjčky beletrie i naučné literatury pro dospělé a pro děti. kj. (o méně než loni)., vzrostly pouze výpůjčky krásné literatury pro dospělé a pro děti. Přesto, že došlo k celkovému poklesu počtu výpůjček, 13 poboček z 21 přesáhlo index plnění výpůjček 100,0. půjčeno (o více než loni), k nárůstu výpůjček došlo u knih i periodik a pouze na dvou výpůjčních místech nedošlo k překročení indexu plnění 100,0. Jsou podstatnou složkou nabízených a také hojně využívaných služeb. Jejich význam i možnosti neustále narůstají v souvislosti s masivním nástupem informačních a komunikačních technologií do každodenního života a reálnou poptávkou veřejnosti po rychle dostupných a kvalitních informacích. Kromě tradičních informačních zdrojů (příruční knihovny, tištěné materiály) byly využívány elektronické databáze (TAM TAM, ČTK, Eifl Direct, Pro Quest 5000, KNOVEL s celonárodní licencí), CD ROM a internet. Budovány jsou také vlastní databáze. Uživatelé "!** (+ KJM mají možnost využívat 19 internetových stanic (v ústřední knihovně 12, na pobočkách 7). Internet je přístupný nejen na on-line propojených a plně automatizovaných provozech, ale také nově na pobočce v Novém Lískovci, kde tuto službu zprostředkoval ÚMČ. On-line katalog byl přístupný na 48 prac. stanicích. % +(* 0 ),, Žadatelům bylo z toho na specializovaných pracovištích ústřední knihovny. Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost. V ústřední knihovně byly tradičně pořádány akce Malého divadla hudby, Mahenova památníku a diskusní podvečery REIS s tématikou EU. Zájem brněnských škol o širokou nabídku besed pro žáky i studenty byl tak velký, že z kapacitních důvodů nebylo možno vyhovět všem požadavkům. 2

3 Celkem bylo připraveno 685 akcí v ústřední knihovně, z toho řada proběhla mimo knihovnu (akce pro Ústav tělesně postižených v Brně na Kociánce, akce REIS) na pobočkách a výpůjčních místech. Do celostátních akcí Březen-měsíc internetu, Týden knihoven se KJM aktivně zapojila!! programy - věnovanými nejmladší čtenářské veřejnosti. Celoměstské akce Brno-město uprostřed Evropy a Brno zdravé město tradičně nacházejí zázemí jak v ústřední knihovně, tak na pobočkách. Příjemné prostředí v provozech KJM doplňují drobné i větší výstavy (3 500) připomínající kulturní a literární události a osobnosti, z nichž některé byly významnou součástí celoměstských či celoknihovních akcí.!! V ústřední knihovně bylo uspořádáno 21 velkých výstav. Vyváženost a dostupnost služeb pro obyvatele Brna i regionu je zajišťována sítí pracovišť, která je tvořena ústřední knihovnou a 35 pobočkami. Ústřední knihovna sídlící v nádherném rekonstruovaném barokním paláci v centru města je nositelem a garantem komplexnosti odborných služeb KJM. Vedle základních služeb zajišťuje řadu specializovaných služeb. Mezi nimi významné místo zaujímá knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře, programy pro handikapované klienty, programy dětské knihovny podporující čtenářství, specializované služby a programy hudební knihovny, Mahenův památník zaměřený na dílo J. Mahena a současné regionální autory nabízející kvalitní literární pořady. Významnou roli sehrává nejmladší pracoviště KJM - Regionální evropské informační středisko. Celkově laická i odborná veřejnost stále oceňuje kvalitu prostředí a moderní styl poskytování služeb. Ústřední knihovnou denně projde až návštěvníků, v sobotu pak v průměru 0 í 700. Tato čísla svědčí o tom, že se daří naplňovat základní myšlenku knihovny - - #. - být vytvářející přátelské klima pro S potěšením sledujeme, že tuto nabídku využívají rodiny zejména v sobotu. To vše však zároveň klade vysoké nároky na každého pracovníka, dobrou organizaci práce v jednotlivých odděleních i centrální hale, která je pomyslným srdcem všech služeb ústřední knihovny. Atrium ústřední knihovny se současně!! stává prostorem " # setkávání, a to jak individuálních mezi přáteli a známými, tak setkávání při nejrůznější programech pro veřejnost (kulturní vystoupení, výstavy, prezentace, soutěže, tiskové konference aj.). Maximální otevřenost ústřední knihovny však s sebou nenese jen kladné prvky. Daní za tuto potřebnou a žádoucí otevřenost je jev, se kterým se setkáváme v celé společnosti, a to krádeže, které postihují jak naše klienty, tak knihovnu samotnou. Jakkoli knihovna pro dospělé v sobě zahrnuje všechny prvky, které přinesla výpočetní technika a je zcela běžným obrázkem student i senior sedící u počítače, je to právě tato část služeb, která si v tom kladném smyslu slova nejvíce zachovává tradiční přívětivou atmosféru knihovny, kde mohou návštěvníci setrvávat hodiny a listovat v knihách a časopisech, kde jsou jim k dispozici odborní pracovníci připraveni í vždy poradit. Je to však zároveň pracoviště, kde se nejzřetelněji a nejpalčivěji projevuje dlouhodobá bolest knihovny a to nemožnost doplňovat novinky v potřebném množství. Akutní nedostatek nových knih je opakovaným důvodem k oprávněným stížnostem čtenářů. Nebudeme-li schopni nabízet nové knihy, 3

4 " # # nepochybně budeme ztrácet část současné klientely. O nedostatku literatury vypovídají také čísla rezervací na žádané tituly. Na deset nejžádanějších titulů čeká rezervací. (Nabokov: Lolita 24 rezervací v roce 2003). Knihovna pro dospělé se aktivně podílí na zajišťování celoknihovních akcí. Pro veřejnost, střední školy a učiliště pořádá exkurze a knihovnické lekce (29) v Březnu-měsíci internetu akce pro seniory věnované práci s on-line katalogy. Působí v KJM od roku 1976 a půjčuje převážně zvukové knihy na magnetofonových kazetách z fondu Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana v Praze. Fond zvukové knihovny byl v loňském roce značně posílen nákupem mluveného slova a braillových knih v hodnotě ,-Kč (z programu Knihovna 21. století na realizaci projektu Dobudování specializovaného knihovního fondu KJM pro zrakově postižené čtenáře získala KJM z MK ČR ,-Kč). Kromě půjčování knih nahraných na magnetofonových kazetách půjčuje knihy a časopisy v Braillově písmu. Zprostředkovává výpůjčky tištěných knih a hudebních nosičů z fondů KJM. Uživatelům je k dispozici televizní lupa ke čtení a psaní, scanner, PC s internetem s hlasovým výstupem, elektronickým katalogem KJM, a s možností používat Word aj. Od r.2001, kdy jsme se vrátili do rekonstruovaných prostor, vzrostl počet registrovaných uživatelů knihovny pro nevidomé na nynějších 373 zrakově postižených klientů. Někteří z nich se zúčastnili také kulturně vzdělávacích akcí. (dospělí např. besedy s Jiřím Černým o Jiřím Šlitrovi nebo čtení z knihy nevidomého autora Antona Meszárose Vzpomínky psané ve tmě, děti přivítaly akce nazvané Čteme si navzájem ). / ) specializovaný na regionální literaturu a mahenália který je zároveň!!! základnou činnosti Společnosti Jiřího Mahena a spolupracovníkem mnoha příbuzných sdružení, prošel o prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí. Čtenáře zde však nepřivítal jen nový kabát, kvalitní literatura a pravidelně vyhledávané pořady pro základní a střední školy, ale také zajímavé pořady s regionálními umělci či Brunensia sub tegulis, které mají svůj již tradiční okruh příznivců. Mezi pravidelné spolupracovníky patří Obec moravskoslezských spisovatelů, Klub přátel Mahenovy činohry, Klub Vltava, studenti MU a další. Zájemci o Mahenovu expozici nejvíce využívají neděle (celkem expozici navštívilo 389 zájemců), které se zde staly velmi vyhledávanými také mnoha čtenáři. # $ Práce s dětmi patří k nejradostnějším, ale také nejzodpovědnějším oblastem práce knihovny. Denně se můžeme setkávat s projevy nečtenářství, # - # kdy řada dětí bravurně ovládá počítačové hry či detailně zná programy televize, stěží však přečte nějakou knihu a starší čtenáři neumějí poznatky získané četbou využít a interpretovat. Téma dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti je žhavé téma dne a KJM se této problematice intenzivně věnuje. Rok 2003 byl v KJM vyhlášen a dětská knihovna připravila pestrou nabídku pořadů pro školy. V programové nabídce je uvedeno 22 typů besed. Celkem se v roce 2003 uskutečnilo 265 pořadů. Vedle těchto tradičních aktivit zpracovala a ve spolupráci s vybranými pobočkami realizovala dětská knihovna projekt (záštitu převzal primátor statutárního města Brna P. Duchoň), kterým chtěla oslovit budoucí čtenáře prvňáčky a jejich rodiče. Projekt, jehož logem se stal Medvídek Ahoj výtvarníka Vladimíra Smrčky zahrnoval program pro děti (pasování na čtenáře knihovny), a pro rodiče: dvě besedy s Dr. Mertinem a jednu s pí. Doležalovou. Hlavním cílem projektu je přilákat právě rodící se čtenáře ke čtení tím, že jim umožníme snadný vstup do míst, kde se soustřeďují knížky a navíc ten vstup náležitě oslavíme, aby si každé dítě uvědomilo, že se 4

5 děje něco mimořádného. Rozzářené oči dětí pasovaných králem (této role se s radostí zhostil také primátor města Brna P. Duchoň) na rytíře knih a čtenáře knihovny byly dostatečně výmluvné a stály za vynaloženou námahu. Tento celoknihovní projekt proběhl také na vybraných pobočkách. Jen do ústřední knihovny jsme získali 110 a na pobočkách 384 nových čtenářů (prvňáčků)..!! Nemalá pozornost byla věnována Úspěšně pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce, kde bylo uskutečněno 29 besed. Dětem z Kociánky a dětem ze Speciální školy pro zrakově postižené děti bylo určeno adventní setkání Bezprostředně přijímají zdravé i nevidomé děti akce Čteme si navzájem. Zájem o nabídku dětské knihovny v ústřední knihovně dokumentují výmluvně čísla. V roce navštěvovalo dětskou knihovnu čtenářů. - # Stále může nést přívlastek mladé, dynamické a kreativní pracoviště. Její služby patří mezi nejvyhledávanější. V uplynulém roce však byl její provoz značně ovlivněn nejasnou a médii mnohdy zkreslovanou situací ohledně další perspektivy půjčování zvukových nosičů. To se zejména v prvém čtvrtletí projevilo extrémním náporem na absenční výpůjční služby. - - Celý Mnohem podstatnější je však fond hudební knihovny a zvukových nosičů je budován maximálně odborně a váha je kladena na vyváženou žánrovou skladbu a kvalitu interpretů. Správnost koncepce budování fondů je potvrzována reálnými výsledky. Ve srovnání s předchozím obdobím vzrůstá podíl výpůjček vážné hudby (25,4%) a vyvíjí se i skladba uživatelů směrem od krátkodobého povrchního zájmu části mladých klientů výlučně o hity směrem ke stálým klientům střední generace žádajících kvalitní produkci. Trvalý a výrazný zájem je také o presenční poslech v knihovně, kdy kapacita poslechových míst je téměř plně vytížena (ve špičkách pak zcela). Hudební knihovna patří mezi ta pracoviště KJM, která jsou nositeli bohaté a pestré nabídky pořadů pro školy i veřejnost. Programová nabídka pořadů je vždy přizpůsobena věkové kategorii posluchačů. Celkem se uskutečnilo 131 akcí. Největší zájem byl o programy pro nejmenší věkové kategorie (příklad tématické nabídky: L.van Beethoven, Hudba 20.stol., Písnička v pohádce, Divadla malých forem, Velikáni hudby, Filmová a muzikálová hudba.) Chloubou KJM jsou pořady Malého divadla hudby, jejichž dramaturgii navrhují pracovníci KJM ve spolupráci s hudebními odborníky (pravidelnými spolupracovníky jsou prof. Štědroň, prof. Pečman, p. Blatný, J. Beránek, Mgr. P. Jirásek a další). V Kleinově paláci probíhají pravidelně další komorní pořady ve spolupráci se studenty JAMU a dalšími, dnes již profesionálními umělci (Z. Král, M. Chmelařová, aj). Mezi dalšími partnery je možné uvést také ZUŠ Veveří či ZUŠ J. Kvapila. Kleinův palác je tak místem prezentace komorních pořadů mladých začínajících umělců i uznávaných profesionálů. pro ) Hudební knihovna také úspěšně pokračovala v pořádání pracovníky hudebních knihoven ČR (podpořeno grantem MK ČR Knihovna 21. století). V roce 2003 byly realizovány dva dvoudenní cykly s těmito stěžejními tématy: Leoš Janáček a hudba 20.stol. a Scénická hudba z pohledu skladatele a režiséra. S živou odezvou přítomných kolegů se setkal vysoce fundovaný a zároveň zcela srozumitelný výklad prof. PhDr. MgA. Miloše Štědroně, CSc., který jako výjimečná renesanční osobnost vládne kromě hudebních, také obdivuhodnými znalostmi souběžného společenského klimatu a historického vývoje. Jako autor řady analytických prací o Janáčkovi a autor scénické hudby pro divadlo Husa na provázku živě předkládal k diskusi známá fakta a také dosud nezveřejněné objevy i záznamy divadelních představení s hudební preferencí a neotřelou choreografií. Kromě skvěle přednesené primární hudební tématiky přijaly pozvání další výrazné umělecké osobnosti 5

6 města Brna, mezi které patří pěvecká a skladatelská dvojice Hana a Petr Ulrychovi, vysoce hodnocená recenzenty i posluchači. K tématu scénická hudba se v dramatické poloze pohybovali herec a režisér Divadla u stolu František Derfler a šéfredaktor ČR Brno Mgr. Jaromír Ostrý. Oba přiblížili zákulisí divadelní a rozhlasové režie. Přídavné společenské!! večerní & programy, divadelní představení Divadla u stolu a neformální společenský večer s koncertem Zdeňka Krále a Mariany Chmelařové, skvěle zapadly do pestře sestaveného programu obou seminářů. HK tak s hrdostí přispěla k rozšíření povědomí o výrazných talentech a originalitě umělců města Brna. Činorodé # snahy HK posílily $ opět její výjimečnou pozici v rámci ČR a v oblasti vzdělávacích, organizačních i katalogizačních zkušeností je respektována jako metodicky prvořadé pracoviště. # # - - $ Studijní knihovna je pracovištěm, které je nositelem vysoce specializovaných informačních služeb. Mezi ně patří zajišťující provoz a poskytující široké spektrum informací z oblasti veřejné správy a samosprávy, ekonomiky a práva, informace o Brně a regionu aj. Studijní knihovna také poskytuje zájemcům a dalších ucelených (jazykovědy, filosofie, psychologie, sociologie, náboženství, politiky, ekonomie, práva, dějin, pedagogiky, informatiky, ekologie aj.). K tomu buduje vlastní tématické databáze (excerpuje se cca 120 titulů časopisů, novin, sborníků a Zpravodajů městských částí Brna). Informace se vyhledávají v Internetu, České národní bibliografii, v databázi Anopress, ČTK i dalších elektronických a klasických zdrojích. K dispozici je příruční knihovna, kartotéky, a fond studovny k prezenčnímu využití. Nabízeny jsou dále elektronické databáze získávané prostřednictvím celostátních licencí, čtenáři mohou ve studovně # $ využívat k vlastní práci výpočetní techniku $, (Word, Excel). Do péče tohoto pracoviště spadá také provoz oblíbené a vysoce vytížené která nabízí k prezenčnímu využití více jak 200 titulů deníků a časopisů. Ani toto množství a kapacita míst v čítárně však nestačí pokrýt skutečný zájem veřejnosti. K pohodě také nepřispívá nedořešená otázka klimatizace. Pestrost aktivit a zájem o služby studijní knihovny dokumentují následující vybrané ukazatele: návštěvníků, individuálních informací, 97 akcí pro veřejnost s více jak návštěvníky. Aktivity byl v prvém pololetí podporovány MZV ČR, KJM spolupracovala s městem Brnem, Jihomoravským krajem, Obchodní a hospodářskou komoru Brno, Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a dalšími partnery. V diskusních pořadech, které probíhaly i mimo Brno vystoupila řada politiků a odborníků - Ing. Stanislav Juránek (hejtman JM kraje), Lukáš Víšek (delegace Evropské komise v ČR), PhDr. Markéta Pitrová, PhD. (Fakulta sociálních studií MU), Ing. Eva Klvačová, Csc. (vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky VŠE Praha), Ing. Petr Bayer (Obchodní a hospodářská komora) a řada $ dalších osobností. Za úspěšné lze označí další speciální akce Den REIS (spojeného s výstavou a besedou k projektům realizovaným na jižní Moravě z programu Phare, představilo se 11 brněnských iniciativ věnujících se tematice EU, dále Den Evropy 9.5. s účastí 150 soutěžících dětí a další). navštívilo téměř 48 tis. návštěvníků tj. proti předchozímu roku nárůst o cca 4,5 tis návštěvníků, kteří nejenom čtou (189 tis. výpůjček), ale také žádají množství informací (cca 5,5 tis.) a zhotovení kopií z dokumentů.( 11 tis.). statistické ukazatele hovoří jasně: návštěvníků, výpůjček a poskytnutých informací. To je oproti roku 2002 nárůst o cca 15 tisíc 6

7 návštěvníků, cca 500 výpůjček a cca 1 tisíc informací. Zvyšuje se náročnost dotazů i právní povědomí našich uživatelů (požadavky na Sbírky zákonů 1x až 3x denně, ASPI 1x až 3x týdně). Internet v hodnoceném období využilo jen v IC KJM návštěvníků, což je oproti roku 2002 o návštěvníků více. Za hodnocené období bylo poskytnuto informací a registrováno výpůjček Četné informace podává knihovna i po telefonu a přibývá informací zodpovězených e- mailem (cca 3-5 denně). Pracovnice informační služby se podílejí také na kulturních a vzdělávacích pořadech (15!! $, $ - # akcí pro 414 návštěvníků). Největší zájem je o téma Beat generation. Z akcí pro veřejnost je třeba připomenout besedu s prof. Sedlákem o památkách UNESCO v ČR, autorské čtení Arnošta Goldflama či besedu o adventních a vánočních zvycích. Síť na území celého # města představuje veřejných knihovnických a informačních služeb pro všechny věkové a sociální skupiny klientů. Zajišťuje potřebnou vybavenost daného území kulturními a informačními službami se širšími společenskými vazbami, které jsou nezbytné pro kvalitní a plnohodnotný # život obyvatel. $je, Filosofie založena na existenci jejichž služby se vzájemně doplňují. Základ sítě tvoří velké, postupně pobočky, s nejširším spektrem služeb. Tato páteř je doplňována středně velkými pobočkami, které budou v dalších etapách rovněž automatizovány. Zejména pro okrajové části města má velký význam nejmenší typ pracovišť tzv. výpůjční. místa se základními službami. Součástí strategie KJM je Takto V )$ $ -. ) -. # %!** se jistě stalo v $# )způsobené nedostatkem propojené automatizované provozy skýtají vysoký komfort služeb. V roce 2003 přibyla další automatizovaná pobočka Lány v Bohunicích, celkem jsou tedy nyní v síti s ústřední knihovnou propojeny 4 pobočky. Bohužel dosavadní tempo je ve srovnání s plánovanými cíli příliš pomalé, neboť schválený finanční plán doposud nikdy nezohlednil tuto aktuální potřebu. V souladu s celospolečenskou potřebou i vládní koncepcí internetizace obcí, škol a knihoven je na pobočkách postupně také mnoha případech se tak děje díky zájmu úřadů příslušných městských částí a za jejich účinné podpory (Oblá, v jednání Žebětín, Jehnice). Pobočky jsou nejen místy naplňování výpůjční a informačních služeb, ale jsou také centry Postupně se také daří zlepšovat celkovou kvalitativní úroveň poboček počínaje jejich umístěním ve vhodné lokalitě, dobrou dostupností, přes dostatečnou velikost, kvalitní vybavení a estetický vzhled, až po širokou nabídku služeb v adekvátní otvírací době. v dubnu, nové lokalitě v Horních Heršpicích (otevřeno 2.8.) a v říjnu na Po rozsáhlé rekonstrukci objektu, zajišťované ÚMČ Bohunice, se v říjnu znovu otevřela pobočka již jako plně automatizovaná. Podobně jako v ústřední knihovně je i na pobočkách finanční prostředků. Jsou to právě pobočky, které zdaleka nedostávají všechnu nakupovanou produkci nebo ji doplňují v nedostatečném počtu multiplikátů. # )$, Tuto smutnou situaci se daří poslední dva roky zlepšovat v, pro které je v rámci zajišťování výkonu regionálních funkcí budován tzv. který rotuje mezi 14 provozy. Výměnný fond, jeho nákup, zpracování, distribuce a cirkulace je 7

8 zajišťován z finančních prostředků poskytovaných na výkon regionálních funkcí státem (KJM vykonává tyto činnosti na základě smlouvy s krajskou knihovnou - MZK). Zájem o služby sítě poboček a jejich pestrost dokumentují následující vybrané údaje: na pobočkách zaregistrovalo celkem čtenářů, z toho je dětí do 15 let, což je 29,9 % z celkového počtu čtenářů, pobočky navštívilo celkem návštěvníků, $$ čtenáři realizovali celkem výpůjček, z celkového počtu výpůjček bylo literatury pro dospělé čtenáře půjčeno 75,5 % (26,4 % naučné literatury a 49,1 krásné literatury). Čtenářům do 15 let bylo půjčeno 22,6 % výpůjček (7,9 % naučné literatury a 14,7 % krásné literatury). Výpůjčky krásné literatury pro dospělé i pro děti zaznamenaly nárůst. Výpůjčky periodik klesly na 93,2 % a výpůjčky AV dokumentů mají nárůst na 109,7 %. Na pobočkách bylo celkem poskytnuto (loni 8 391) informací především studentům a žákům všech typů škol pro studijní účely. Nejvíce dotazů bylo zodpovězeno na automatizovaných pobočkách Jírova (1 798) a Vondrákova (1 556), z neautomatizovaných poboček na Kurské (755) a Staré osadě (743). Pro zkvalitnění informační činnosti využívá 13 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, Jírova, Palackého, Horácké nám., Stará osada, Haškova a Velkopavlovická) kopírku. Celkem bylo pořízeno kopií pro veřejnost. Nejvíce kopií bylo pořízeno na pobočkách Libušina tř. (1 475), Jírova (1 323) a Stará osada (1 268). Na pobočkách bylo připraveno 173 (loni 126) knihovnicko-informačních lekcí, především pro I. stupeň základních škol. Na pobočkách Vondrákova, Jírova, Lány a Oblá bylo využito veřejností minut k přístupu na Internet. Na pobočkách bylo v r uspořádáno celkem (loni 1 161) akcí pro účastníků. Nejvíce kulturně-výchovných akcí se uskutečnilo na pobočkách Velkopavlovická (122 pro účastníků), Jírova (101 akcí pro účastníků) a Libušina tř. (85 pro účastníků). Největší zájem je o jednotlivé autory dětských knih, téma pověstí a legend a o dobrodružnou literaturu a také o exkurze do knihovny. Pobočky se aktivně zúčastnily projektu Poprvé do školy poprvé do knihovny. Celkem bylo na pobočkách zaregistrováno zdarma 348 prvňáčků. Na 4 pobočkách (Vondrákova, Libušina tř., Jírova a Haškova) proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře celkem 50 dětí. 5 poboček (Libušina tř., Vondrákova, Jírova, Velkopavlovická a Haškova) uspořádalo za podpory představitelů ÚMČ dětské odpoledne formou malování na chodníku nebo pohádkových pásem. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 226 dětí. V rámci Týdne knihoven se pobočky Jírova, Vondrákova a Velkopavlovická zúčastnily projektu Velké říjnové společné čtení, nad kterým převzali záštitu starostové jednotlivých ÚMČ a někteří z nich se do něj aktivně zapojili. Pozn.: Výkony poboček byly v roce 2003 ovlivněny mimořádným množstvím vnějších vlivů, kdy muselo být celkem 6 provozů v určitých údobích z důvodů rekonstrukce, stěhování a dalších technických důvodů uzavřeno došlo oproti roku 2002 k nárůstu všech sledovaných )$v roce číselných ukazatelů. U čtenářů index plnění činil 103,0, u návštěvníků 102,6 a výpůjček 105,5. V tomto období se zaregistrovalo čtenářů, z toho dětí do 15 let, procento dětských čtenářů je stabilně vysoké, činí 43,7. Bylo uspořádáno celkem 132 kulturních akcí (v 8

9 ! " roce ), jichž se zúčastnilo návštěvníků. Nejvíce kulturních akcí vykazují knihovny v Chrlicích (47) Maloměřicích (24) a Žebětíně (19). Knihovna je místem, které lidé vyhledávají nejen proto, aby si v rychlosti vypůjčili tu svou knihu a rychle utíkali za dalšími povinnostmi. Jistě, jsou i takové situace, jsou však chvíle, kdy se lidé rádi zdrží i několik hodin. Začtou se do časopisů, zaposlouchají do hudby, popovídají si s přáteli a i se svou knihovnicí či se společně těší z krásného hodnotného prožitku. Spektrum kulturních aktivit je široké a jejich počet nepřehlédnutelný. Z nejzajímavějších aktivit vybíráme: " výstava fotografií k Roku Dětského čtenáře v KJM dokumentující práci s dětským čtenářem v historii KJM výstava ZUŠ J. Kvapila Knihi inspirovaná knihami výstava Co je to PHARE? výstava Poznej světové dědictví UNESCO putovní výstava představující 11 pokladů Čech a Moravy výstava OTEVŘENO nevidomé sochařky Boženy Přikrylové a Zlaty Zumrové Ikaros by se divil ve spolupráci s Aviatik servisem, Zlaté dětské ručičky výstava dětí z Centra tvořivé činnosti při ÚSP Kociánka, Facing international - audiovizuální projekt mladých lidí z Brna a Vídně pod záštitou EU, Fenomén kniha ve spolupráci s PdF MU Brno výstava Vladimír Smrčka Dětem IGNIS doprovodná prezentace k Týdnu národnostních menšin BRUNENSIS přehlídka fotografické soutěže z akce Brno-město uprostřed Evropy výstava S rychlými šípy do stínadel / ) Seminář Soudobá hudba Malé divadlo hudby Komorní koncerty Brunensia sub tegulis (Čtení na půdě) Velké čtení z dosud nepublikovaných děl (ve spolupráci s Obcí moravskoslezských spisovatelů) Laureáti Nobelovy ceny 9

10 Čteme si navzájem - pro hendikepované děti z ÚSP Kociánka a ZŠ Hlinky Dětský den v knihovně (v rámci akce Brno město uprostřed Evropy) Projekt Poprvé do školy poprvé do knihovny Advent - doba setkávání pro hendikepované děti z ÚSP Kociánka a ZŠ Hlinky Cyklus besed pro veřejnost S občany města a kraje o EU, Co si přejete vědět o EU? $ Den REIS Den Evropy Beseda s Arnoštem Goldflamem Den Itálie Týden národnostních menšin Advent doba setkávání výstava betlémů ze sbírek slováckého sběratele F. Čagánka na pobočce Lány ve spolupráci s ÚMČ Bohunice a s představiteli obce Kostelany na Moravě, besedy se známými spisovateli s M. Holcovou a J. Burianem na pobočce Kurská, besedy s cestopisnou tematikou nebo tematikou historie Brna na pobočce Oblá, na pobočce na Tuřanském nám. výstava masopustních masek, krojů a vyšívání, nebo besedy na téma Císařské manévry v 18. a 19. století nebo Lidové zvyky a tradice Tuřan, na pobočce Velkopavlovická pokračoval cyklus Koho mám rád, ve kterém se představili další mladí básníci, pobočky se v 1. pololetí ve spolupráci s REIS aktivně podílely na pořádání diskusních pořadů v souvislosti s referendem ke vstupu do EU. Na pobočce Lány vystoupila % # JUDr. Dagmar Lastovecká v pořadu Zeptejte se paní senátorky a další besedy byly uspořádány na pobočkách Oblá, Tuřanské nám., Haškova a ve spolupráci s pobočkou Velkopavlovická v Klubu seniorů na Vinohradech, pobočky se také účastní celoměstských nebo celostátních akcí, do kterých se KJM zapojuje jako celek např. Brněnské dny pro zdraví, Den Země, Březen-měsíce internetu nebo Týden knihoven. $$ Březen-měsíc internetu Den Země Brno město uprostřed Evropy Brno zdravé město Týden knihoven Velké říjnové společné čtení Výběr z významných výroční roku 2004, Výročí roku 2004, soubor poutačů. 10

11 ! & ) Knihovna Jiřího Mahena je významnou veřejnou knihovnou a rozsahem svých služeb i vybranými specializovanými činnostmi oslovuje obyvatele Brna i regionu. V roce 2003 knihovna konkrétně naplňovala svou regionální roli především: budováním výměnného fondu, zpracováním statistik a poradenstvím pro výpůjční místa v okrese Brno-město, rozvíjením fondu regionální literatury a mahenálií, budováním bibliografických databází, působením Regionálního evropského informačního střediska, pořádáním Kolegií knihovníků regionu (ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků - SKIP), která jsou platformou odborného vzdělávání a výměny zkušeností, uspořádáním odborných seminářů pro pracovníky hudebních knihoven z celé republiky, účastí v orgánech SKIP a Ústřední knihovnické radě, kde se účastní řešení aktuálních otázek oboru, formování strategie knihoven v ČR, formulování standardů veřejných knihovnických a informačních služeb tvorbě či připomínkování legislativních dokumentů, zajišťováním exkurzí zejména do ústřední knihovny pro odbornou veřejnost z celé republiky i zahraničí (prezentace moderních forem poskytování služeb, architektonické a technologické řešení knihovny). / Pro trvalý úspěch organizace jako celku a jejich jednotlivých služeb je nezbytné neustále monitorovat reálný stav služeb, konfrontovat jej se skutečným zájmem veřejnosti, přizpůsobovat vnějším i vnitřním vlivům. KJM proto věnuje této oblasti soustavnou pozornost. Má formulovánu jasnou koncepci rozvoje služeb a postupně ji naplňuje, rozšiřuje na další časový horizont a průběžně aktualizuje. Faktem však zůstává, že i když jsou zcela jasné odborné trendy i požadavky veřejnosti, tempo reálné aplikace vybraných opatření však není dostatečné. Je to způsobeno zejména limity danými finančním plánem, což má dopad jak do materiální oblasti (nedostatek fondů, pomalá automatizace), tak do oblasti lidských zdrojů. To vše pak ovlivňuje rozsah, strukturu a organizaci služeb (naléhavá potřeba masivního doplňování fondů a jejich aktualizace, potřeba rozšiřování otevírací doby pro veřejnost, možnost plného uspokojení zájmu o vybrané besedy, rozvoj prezenčních služeb multimediální studovny, poslechová místa aj.). Vedení KJM samozřejmě využívá řadu nástrojů ke zmírňování vnějších negativních vlivů, potřebná by však byla v mnoha směrech systémová řešení a ne jen dílčí operativní opatření. KJM věnuje velkou péči také kvalitní komunikaci s veřejností, zejména v rovině včasné a jasné a jednotné informovanosti o službách. K tomu využívá různorodé formy vlastní propagace a spolupráce s médii. Pro propagaci služeb KJM byl vydány záložky pro děti a dospělé čtenáře s užitečnou informací o provozní době, kalendáře a novoročenka na rok Další zdroj informací představují webovské stránky knihovny, které jsou pravidelně aktualizovány. Celoročně KJM propagovala svoji činnost v kulturních měsíčnících KJM a KULT, NOS. Byla navázána mediální spolupráce s Českým rozhlasem Brno a reklamní agenturou SNIP. Úzké kontakty vznikly při realizaci akce Týden národnostních menšin, které jsou nadále oboustranně podporovány. Významným bodem je také dobrá komunikace s přestaviteli města, kraje městských částí, školami a dalšími partnery (např. se v ústřední budově KJM uskutečnila jednání Kulturní komise RMB, sněm starostů, účast představitelů a jejich záštita na našich akcích, 11

12 & / " $ vystoupení na kult. komisích městských částí, práce v kult. komisích městských částí, aj. Výrazem našeho poděkování za podporu KJM je čestná šerpa Příznivec KJM, která bývá předávána při slavnostních příležitostech KJM). Jsou tou nejzákladnější podmínkou pro úspěch či neúspěch poskytovaných služeb. Jak bylo již na mnoha místech uvedeno, je tato záležitost letitým problémem. Přes krátkodobá období, kdy je finanční rozpočet mimořádně posílen (tak tomu bylo např. v roce 2002), se silně projevuje dlouhodobý nedostatečný nákup fondů. Že jde o velmi znepokojující skutečnost svědčí i narůstající množství stížností na nedostatek novinek a dlouhé čekací lhůty. Celkově je také nedostatečný počet odebíraných periodik, kritizována je absence cizojazyčných deníků. Z důvodu nedostatku financí je bržděn i nákup ostatních dokumentů (zvukové dokumenty, hudebniny, kartografické dokumenty, CD-ROM, DVD). Za této situace jsou významnou pomocí prostředky na výměnný fond poskytované v rámci výkonu regionálních funkcí ( Kč), grantů (pro nevidomé Kč) a darů (celkem Kč), věcné dary (1 500 sv). V rámci celostátních licencí a prostřednictvím internetu jsou v KJM k dispozici elektronické databáze TAM TAM, databáze ČTK, EIFL Direct, ProQuest 5000, KNOVEL, kupované z vlastních zdrojů ASPI a Česká národní bibliografie. K bylo evidováno ve fondu KJM kj, z toho knih a ostatních dokumentů. Přírůstek $ $ činil kj, z toho knih a ostatních dokumentů. Tento počet představuje nových titulů. V roce 2003 docházelo 268 titulů periodik v exemplářích. (Viz příloha: Tabulka č. 4.) Na jednoho čtenáře přibylo do fondu 0,68 kj. Odepsáno bylo kj. V ústřední knihovně byla dokončena superrevize a revize proběhla na pobočkách Kolejní, Lány a Jírova. &!. Soudobé informační služby je nemyslitelné poskytovat bez využívání ICT. Ty se proto stávají nezbytnou součástí služeb a jsou stále více využívány veřejností. V síti automatizovaných a on-line propojených provozů (ústřední knihovna, Mahenův památník a čtyři pobočky) bylo v roce 2003 veřejnosti k dispozici 18 internetových stanic, 48 on-line katalogů, 4 PC pro práci s CD-ROM, textovými a tabulkovými editory. V tomto smyslu tempo automatizace poboček by bylo potřebné mnohem vyšší.v roce 2003 byly do automatizované sítě připojeny pobočky Kolejní, Jírova a Lány. Dosažení výraznějšího pokroku a zejména prosazení a obhájení potřeby finančního posílení v rozpočtu pro tuto oblast proto bude nadále patřit mezi priority KJM. Pokrok v tomto směru byl v minulých letech umožněn mj. získáváním grantových prostředků a KJM bude nadále usilovat o získávání těchto doplňkových zdrojů. ICT jsou neodmyslitelné také pro pracovní procesy umožňují významné zapojování KJM do celostátní kooperace (tvorba národních autorit, přejímání záznamů, informační zdroje). 12

13 & # $ - $ V průběhu roku se stala v nových lokalitách nebo po automatizaci a rekonstrukci. Byly to pobočka v Líšni Jírova (duben), Horní Heršpice (srpen) a Lány v Bohunicích (říjen). Další pobočky prošly technickými / úpravami (Horácké nám., Jihomoravské nám., Kolejní, Křížová). Další opravy probíhaly na Mahenově památníku (podrobněji viz Rozbor hospodaření). V ústřední knihovně byly opakovaně řešeny reklamační záležitosti, doplněna byla ochrana proti nasedání holubů ( podrobněji viz Rozbor hospodaření). Na vybraných pracovištích byl doplňován potřebný mobiliář. Průběžně jsou zajišťovány potřebné revize, opravy a údržba majetku.,. Každoroční aktivity knihovny vycházejí z dlouhodobé koncepce, která je průběžně vylaďována ve vazbě na aktuální vlivy, a to jak externí, tak vnitřní. Z externích parametrů jsou samozřejmě nejvýznamnější reálné potřeby klientů knihovny, na které se snaží KJM pružně reagovat. Tempo aplikace změn však limitováno reálnými finančními a personálními )$ $). možnostmi. V uplynulém roce naši klienti velmi výrazně reagovali na očekávaný zákaz Po řadě zdlouhavých celoročních jednání NK ČR se zástupci ochranných svazů (zejm. Intergram) vykrystalizovala podoba nové smlouvy do podmínek, které budou od roku 2004 znamenat výrazné omezení půjčování a také povinnost finančního odvodu ochranným organizacím v těch případech, kdy knihovna požaduje po veřejnosti úhradu nákladů spojených s půjčováním zvukových nosičů. Tento odvod bude představovat 40% z vybraných nákladů (jinými slovy výpůjčních poplatků). Tato situace KJM a její klienty citelně nepříznivě ovlivní. Proto jsme v průběhu roku průběžně informovali zřizovatele o vývoji jednání a navrhli variantu budoucího řešení, která by znamenala upustit od výběru poplatků od klientů a náklady plně pokrýt z rozpočtu zřizovatele. Přínosem tohoto řešení by bylo, že nebudou dále finančně zatěžování klienti a také veškeré vynaložené prostředky by zůstaly přímo ve službách a neodtékaly by prostřednictvím povinného odvodu mimo sféru kultury města Brna.Tento záměr, který je také plně v souladu s odbornými doporučeními i mezinárodními trendy tj. zabezpečovat svobodný a rovný přístup k informacím a poskytovat veřejné informační služby bezplatně, prozatím nebyl podpořen a bude předmětem dalších jednání. V průběhu roku byla odbornou, knihovnickou veřejností věnována velká pozornost také očekávané změně financování které mělo přejít od r 2004 ze státu na kraje. Byla proto vedena četná jednání, vypracovány dokumenty a metodické materiály pro kraje, které mají podpořit stabilitu financování těchto činností a tím a kontinuitu poskytování regionálních funkcí. Jejich spektrum je široké, v KJM spočívá především v budování výměnných fondů pro síť výpůjčních míst na území okresu Brno-město. pracovala v průběhu roku v souladu s povinnostmi ukládanými zákonem 320/2001 Sb. a navazujícími dokumenty a v souladu s ročním plánem auditu organizace. Kromě Jednou z trvale složitých oblastí je běžných personálních úkonů a rozhodování spojených s nástupy a odchody pracovníků (celkem 50 případů) vedení KJM musí vyhledávat možnosti a náhradní způsoby řešení personálního zabezpečení řady činností, které nelze v současné době pod vlivem mzdových limitů plně pokrýt. Zásadní řešenou problematikou byla také příprava aplikace nového katalogu prací a 16. platových tříd. Vedení KJM zpracovalo optimální variantu struktury funkčních pozic a zařazení pracovníků do platových tarifů v souladu s posláním KJM a činnostmi reálně v KJM 13

14 "./ vykonávanými. Vzhledem k tomu, že do konce roku nebylo známo zda a jakým způsobem bude posílen rozpočet na platy, muselo být zpracováno několik dalších úsporných variant řešení, které však nevyhovují řadě kritérií. Pracovníci KJM se průběžně během roku účastní odborných školení, seminářů a studia. V roce 2003 úspěšně ukončily celkem tři pracovnice (vysokoškolské studium, čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání na UK Praha a MU Brno). na Vedoucí a odborní pracovníci také různých odborných akcích v republice i zahraničí (např. jednání IAML - Mezinárodní asociace hudebních knihoven, koordinační porady knihoven jihomoravského kraje, Konference o architektuře a výstavbě knihoven v Olomouci, mezinárodní seminář o výzvách a příležitostech pro knihovny v Helsinkách), v odborném i denním tisku a na vlastních pořádaných akcích. KJM rovněž spolupracuje s množstvím partnerů. Aktivní prezentace KJM a spolupráce s partnery přináší mimo cenných vazeb i doplňkové finanční zdroje v podobě darů a dalších forem podpory. V tomto směru je významná podpora zejména ze strany jednotlivých městských částí (viz příloha). Nezanedbatelný finanční i odborný přínos znamenají také projekty podpořené MK ČR, MZV ČR a Jihomoravským krajem: MK ČR - Zkvalitnění stávajícího způsobu připojení pobočky KJM Jírova 2, Brno-Líšeň k síti internet s rozšířením počtu pracovních stanic pro uživatele, rozšíření knihovní sítě on-line propojených automatizovaných provozů KJM z programu VISK 3. MK ČR Dobudování specializovaného knihovního fondu KJM pro zrakově postižené čtenáře z programu Knihovna 21. století. MK ČR Poprvé do školy, poprvé do knihovny z programu Knihovna 21. století. MK ČR Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. MK ČR - Semináře Soudobá hudba z programu Knihovna 21. století, ve spolupráci se SKIP. MZV ČR Projekt na základě dodatků ke smlouvě o zajištění informačních aktivit pro účely komunikační strategie před vstupem ČR do EU. JM kraj Poprvé do školy, poprvé do školy. KJM jako instituce i její jednotliví pracovníci všemi svými aktivitami a dodržováním firemní kultury aktivně prosazují obraz knihovny jako spolehlivé, vstřícné, vysoce odborné kulturní instituce statutárního města Brna. Zájem o služby KJM ze strany veřejnosti a jejich význam byl jasně prokazován každým dnem uplynulého roku a shrnuje je tato výroční zpráva. Tyto skutečnosti dávají účinný impuls a povzbuzení k dalšímu rozvoji služeb jak knihovně samotné, tak jejímu zřizovateli - statutárnímu městu Brnu. V Brně Ing. Libuše Nivnická ředitelka KJM 14

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Partnerství pro veřejnost

Partnerství pro veřejnost Partnerství pro veřejnost Libuše Nivnická Knihovna Jiřího Mahena v Brně nivnicka@kjm.cz INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 25. 27. 5. 2004 Abstrakt. Příspěvek shrnuje

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000. 3.240 registrovaných informací Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2000 K 31.12.2000 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 1999 za rok 2000 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. zodpovězeno

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2013 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Další rok na dlouhé šňůře událostí Knihovny Jiřího Mahena v Brně je navlečen a uzavřen. Uplynulo dalších 345 dnů, kdy knihovna byla otevřena nejširší veřejnosti. Celoroční rytmus dní, zdánlivě velmi podobných,

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2007 K 31.12.2007 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2007 za rok 207 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.105 čtenářů

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2014 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2013 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009

Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Výkon regionálních funkcí v JMK v roce 2009 Pro ilustraci, jakým způsobem se mění služby knihoven a vnímání knihoven ze strany veřejnosti - část komentáře jedné pověřené knihovny: Uživatelé si uvědomují,

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2007 Trutnov, leden 2008 1) Služby V roce 2007 bylo zaregistrováno 6.203 čtenáři, z toho 4.267 dospělých čtenářů

Více

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998.

ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998. 1 ANALÝZA VĚKOVÉ, VZDĚLANOSTNÍ A MZDOVÉ STRUKTURY PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN V ČR V ROCE 2003 a 2004 A SROVNÁNÍ SE STAVEM ROKU 1998 Obsah Příloha Strana Graf č. 1 Knihovny zúčastněné v průzkumu 2004 3 Graf č.

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012

Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem. 28. listopadu 2012 Setkání knihovníků okresu Ústí nad Labem 28. listopadu 2012 Od posledního setkání Knihovna v Malečově začala využívat Clavius REKS Po skončení stavebních úprav v OMO jsme nastěhovali zpět naučnou literaturu

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Sídlo: Lubina 338, 742 21 Kopřivnice Bankovní účet: 1771452309

Více

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006

Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Z p r á v a o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2006 Zpracovala: M.Vacková, ředitelka MěK ve Svitavách Městská knihovna ve Svitavách je příspěvkovou organizací Města Svitavy od 1.ledna 2003.

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram

Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram Knihovní řád knihovny a studovny Gymnázia Příbram I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 1. 10. 2001 pod č. j. OŠMS/5930/2001 vydávám tento Knihovní

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond

Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond Žádost o příspěvek Nadace Český hudební fond 118 00 Praha 1, Besední 3, T: 257320008, 257323860, 257326975, Fax: 257312834, E-mail: nadace@nchf.cz, internetová adresa: http://www.nchf.cz Grantové řízení

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Knihovní řád Knihovny Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Obsah I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Čl. 2 Poslání a činnost knihovny Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby II. Čl. 4 Čl.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více