Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost."

Transkript

1 Klienti! % # # " # $ Výroční zpráva knihovny patří mezi ty dokumenty, které mají mezi jinými materiály výlučnou a nezastupitelnou roli. Výroční zpráva je obrazem 365 dnů v životě instituce i jejího každého pracovníka. Především je však zrcadlem spokojenosti našich klientů i reflexí na jejich případné připomínky. Je podnětem a motivací pro další činnost, spojujícím mostem od aktivit uplynulých k vizím budoucnosti. Rok 2003 v sobě snoubí dva základní zdánlivě protichůdné atributy. Byl to rok stabilizovaný a standardní, současně v mnoha směrech originální a výjimečný. Skloubení těchto charakteristik ve výsledku vytváří vnímají knihovnu jako otevřenou, vstřícnou informační instituci sloužící ke vzdělávání i relaxaci s četnými a tematicky různorodými aktivitami. Následující kapitoly výroční zprávy přiblíží v potřebném a zajímavém detailu pestrost služeb i aktivit včetně těch činností, které běžně veřejnost nemá možnost vnímat, avšak pro spolehlivý chod knihovny jsou stejně významné jako ty služby, se kterými se denně setkává v přímém kontaktu. Statistické údaje, jakkoliv zdánlivě nezáživné, jsou nezbytným základem pro správnou a srozumitelnou interpretaci výsledků jednotlivých oblastí služeb. V roce 2003 se ve statistických údajích promítly technické a systémové vlivy. Na! sledované ukazatele měla nezanedbatelný vliv ta skutečnost, že řada provozů byla dočasně uzavřena z důvodu rekonstrukce, stěhování (Lány, Jírova, Horní Heršpice), výměny mobiliáře či estetizace (Kolejní) a jiných technických důvodů (Horácké náměstí). Při srovnávání s **+, " předchozími obdobími hraje roli i změna systému registrace čtenářů v síti automatizovaných provozů. V zájmu zvyšování komfortu pro uživatele současně dochází ke statistickému snižování údajů kategorii čtenářů. ($),, V z ústřední &!' V roce 2003 bylo ve všech provozech KJM zaregistrováno toho knihovně bylo evidováno čtenářů, na pobočkách a výpůjčních místech Dětí bylo v ústřední knihovně 2 569, na pobočkách a výpůjčních místech Na výpůjčních místech oproti roku 2002 se počet čtenářů zvýšil. Dětští čtenáři tvoří - "./!!0 23 % z celkového počtu registrovaných čtenářů, 74,5 % je jich zaevidováno na pobočkách a výpůjčních místech. Čtenáři uskutečnili návštěv (o více než loni), z toho v ústřední knihovně , na pobočkách a na výpůjčních místech Návštěvnost na pobočkách přesahující index 100 % byla Libušina tř., Vondrákova, Hlavní, Veslařská, nám. SNP, Pohankova, Tuřanské nám., Haškova a ze 14 výpůjčních míst celkem 9 toto plnění překročilo. V průměru každý čtenář (loni 19,7x) a při jedné návštěvě si vypůjčil 2,9 kj. (loni 3,0). 1

2 ! )$! % )$ bylo $ $bylo půjčeno bylo!+ '*, Soudobá knihovna je knihovnou multimediální. Ve vazbě na technický pokrok knihovny shromaždují a zpřístupňují dokumenty na nejrůznějších!'( nosičích. Vedle tradičních a stále převažujících knih, časopisů a dalších tištěných dokumentů jsou to elektronické knihy, zvukové a audiovizuální dokumenty, CD- ROM, DVD, ale také elektronické databáze aj. V roce 2003 bylo půjčeno (o méně), z toho knih, ostatních dokumentů a periodik. Z celkového počtu výpůjček tvoří knihy 61,7 %, ostatní dokumenty 17,9 % a periodika 20,3 %. Každý čtenář si vypůjčil během roku 65,8 kj. celkem půjčeno (o více) kj, z toho ++!& & knih (o více než loni), ostatních dokumentů (o méně) a periodik (o méně). Kromě výpůjček ostatních dokumentů a periodik vzrostly výpůjčky beletrie i naučné literatury pro dospělé a pro děti. kj. (o méně než loni)., vzrostly pouze výpůjčky krásné literatury pro dospělé a pro děti. Přesto, že došlo k celkovému poklesu počtu výpůjček, 13 poboček z 21 přesáhlo index plnění výpůjček 100,0. půjčeno (o více než loni), k nárůstu výpůjček došlo u knih i periodik a pouze na dvou výpůjčních místech nedošlo k překročení indexu plnění 100,0. Jsou podstatnou složkou nabízených a také hojně využívaných služeb. Jejich význam i možnosti neustále narůstají v souvislosti s masivním nástupem informačních a komunikačních technologií do každodenního života a reálnou poptávkou veřejnosti po rychle dostupných a kvalitních informacích. Kromě tradičních informačních zdrojů (příruční knihovny, tištěné materiály) byly využívány elektronické databáze (TAM TAM, ČTK, Eifl Direct, Pro Quest 5000, KNOVEL s celonárodní licencí), CD ROM a internet. Budovány jsou také vlastní databáze. Uživatelé "!** (+ KJM mají možnost využívat 19 internetových stanic (v ústřední knihovně 12, na pobočkách 7). Internet je přístupný nejen na on-line propojených a plně automatizovaných provozech, ale také nově na pobočce v Novém Lískovci, kde tuto službu zprostředkoval ÚMČ. On-line katalog byl přístupný na 48 prac. stanicích. % +(* 0 ),, Žadatelům bylo z toho na specializovaných pracovištích ústřední knihovny. Komplex služeb dotváří nabídka pestrých pořadů pro školy i nejširší veřejnost. V ústřední knihovně byly tradičně pořádány akce Malého divadla hudby, Mahenova památníku a diskusní podvečery REIS s tématikou EU. Zájem brněnských škol o širokou nabídku besed pro žáky i studenty byl tak velký, že z kapacitních důvodů nebylo možno vyhovět všem požadavkům. 2

3 Celkem bylo připraveno 685 akcí v ústřední knihovně, z toho řada proběhla mimo knihovnu (akce pro Ústav tělesně postižených v Brně na Kociánce, akce REIS) na pobočkách a výpůjčních místech. Do celostátních akcí Březen-měsíc internetu, Týden knihoven se KJM aktivně zapojila!! programy - věnovanými nejmladší čtenářské veřejnosti. Celoměstské akce Brno-město uprostřed Evropy a Brno zdravé město tradičně nacházejí zázemí jak v ústřední knihovně, tak na pobočkách. Příjemné prostředí v provozech KJM doplňují drobné i větší výstavy (3 500) připomínající kulturní a literární události a osobnosti, z nichž některé byly významnou součástí celoměstských či celoknihovních akcí.!! V ústřední knihovně bylo uspořádáno 21 velkých výstav. Vyváženost a dostupnost služeb pro obyvatele Brna i regionu je zajišťována sítí pracovišť, která je tvořena ústřední knihovnou a 35 pobočkami. Ústřední knihovna sídlící v nádherném rekonstruovaném barokním paláci v centru města je nositelem a garantem komplexnosti odborných služeb KJM. Vedle základních služeb zajišťuje řadu specializovaných služeb. Mezi nimi významné místo zaujímá knihovna pro nevidomé a slabozraké čtenáře, programy pro handikapované klienty, programy dětské knihovny podporující čtenářství, specializované služby a programy hudební knihovny, Mahenův památník zaměřený na dílo J. Mahena a současné regionální autory nabízející kvalitní literární pořady. Významnou roli sehrává nejmladší pracoviště KJM - Regionální evropské informační středisko. Celkově laická i odborná veřejnost stále oceňuje kvalitu prostředí a moderní styl poskytování služeb. Ústřední knihovnou denně projde až návštěvníků, v sobotu pak v průměru 0 í 700. Tato čísla svědčí o tom, že se daří naplňovat základní myšlenku knihovny - - #. - být vytvářející přátelské klima pro S potěšením sledujeme, že tuto nabídku využívají rodiny zejména v sobotu. To vše však zároveň klade vysoké nároky na každého pracovníka, dobrou organizaci práce v jednotlivých odděleních i centrální hale, která je pomyslným srdcem všech služeb ústřední knihovny. Atrium ústřední knihovny se současně!! stává prostorem " # setkávání, a to jak individuálních mezi přáteli a známými, tak setkávání při nejrůznější programech pro veřejnost (kulturní vystoupení, výstavy, prezentace, soutěže, tiskové konference aj.). Maximální otevřenost ústřední knihovny však s sebou nenese jen kladné prvky. Daní za tuto potřebnou a žádoucí otevřenost je jev, se kterým se setkáváme v celé společnosti, a to krádeže, které postihují jak naše klienty, tak knihovnu samotnou. Jakkoli knihovna pro dospělé v sobě zahrnuje všechny prvky, které přinesla výpočetní technika a je zcela běžným obrázkem student i senior sedící u počítače, je to právě tato část služeb, která si v tom kladném smyslu slova nejvíce zachovává tradiční přívětivou atmosféru knihovny, kde mohou návštěvníci setrvávat hodiny a listovat v knihách a časopisech, kde jsou jim k dispozici odborní pracovníci připraveni í vždy poradit. Je to však zároveň pracoviště, kde se nejzřetelněji a nejpalčivěji projevuje dlouhodobá bolest knihovny a to nemožnost doplňovat novinky v potřebném množství. Akutní nedostatek nových knih je opakovaným důvodem k oprávněným stížnostem čtenářů. Nebudeme-li schopni nabízet nové knihy, 3

4 " # # nepochybně budeme ztrácet část současné klientely. O nedostatku literatury vypovídají také čísla rezervací na žádané tituly. Na deset nejžádanějších titulů čeká rezervací. (Nabokov: Lolita 24 rezervací v roce 2003). Knihovna pro dospělé se aktivně podílí na zajišťování celoknihovních akcí. Pro veřejnost, střední školy a učiliště pořádá exkurze a knihovnické lekce (29) v Březnu-měsíci internetu akce pro seniory věnované práci s on-line katalogy. Působí v KJM od roku 1976 a půjčuje převážně zvukové knihy na magnetofonových kazetách z fondu Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana v Praze. Fond zvukové knihovny byl v loňském roce značně posílen nákupem mluveného slova a braillových knih v hodnotě ,-Kč (z programu Knihovna 21. století na realizaci projektu Dobudování specializovaného knihovního fondu KJM pro zrakově postižené čtenáře získala KJM z MK ČR ,-Kč). Kromě půjčování knih nahraných na magnetofonových kazetách půjčuje knihy a časopisy v Braillově písmu. Zprostředkovává výpůjčky tištěných knih a hudebních nosičů z fondů KJM. Uživatelům je k dispozici televizní lupa ke čtení a psaní, scanner, PC s internetem s hlasovým výstupem, elektronickým katalogem KJM, a s možností používat Word aj. Od r.2001, kdy jsme se vrátili do rekonstruovaných prostor, vzrostl počet registrovaných uživatelů knihovny pro nevidomé na nynějších 373 zrakově postižených klientů. Někteří z nich se zúčastnili také kulturně vzdělávacích akcí. (dospělí např. besedy s Jiřím Černým o Jiřím Šlitrovi nebo čtení z knihy nevidomého autora Antona Meszárose Vzpomínky psané ve tmě, děti přivítaly akce nazvané Čteme si navzájem ). / ) specializovaný na regionální literaturu a mahenália který je zároveň!!! základnou činnosti Společnosti Jiřího Mahena a spolupracovníkem mnoha příbuzných sdružení, prošel o prázdninách rozsáhlou rekonstrukcí. Čtenáře zde však nepřivítal jen nový kabát, kvalitní literatura a pravidelně vyhledávané pořady pro základní a střední školy, ale také zajímavé pořady s regionálními umělci či Brunensia sub tegulis, které mají svůj již tradiční okruh příznivců. Mezi pravidelné spolupracovníky patří Obec moravskoslezských spisovatelů, Klub přátel Mahenovy činohry, Klub Vltava, studenti MU a další. Zájemci o Mahenovu expozici nejvíce využívají neděle (celkem expozici navštívilo 389 zájemců), které se zde staly velmi vyhledávanými také mnoha čtenáři. # $ Práce s dětmi patří k nejradostnějším, ale také nejzodpovědnějším oblastem práce knihovny. Denně se můžeme setkávat s projevy nečtenářství, # - # kdy řada dětí bravurně ovládá počítačové hry či detailně zná programy televize, stěží však přečte nějakou knihu a starší čtenáři neumějí poznatky získané četbou využít a interpretovat. Téma dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti je žhavé téma dne a KJM se této problematice intenzivně věnuje. Rok 2003 byl v KJM vyhlášen a dětská knihovna připravila pestrou nabídku pořadů pro školy. V programové nabídce je uvedeno 22 typů besed. Celkem se v roce 2003 uskutečnilo 265 pořadů. Vedle těchto tradičních aktivit zpracovala a ve spolupráci s vybranými pobočkami realizovala dětská knihovna projekt (záštitu převzal primátor statutárního města Brna P. Duchoň), kterým chtěla oslovit budoucí čtenáře prvňáčky a jejich rodiče. Projekt, jehož logem se stal Medvídek Ahoj výtvarníka Vladimíra Smrčky zahrnoval program pro děti (pasování na čtenáře knihovny), a pro rodiče: dvě besedy s Dr. Mertinem a jednu s pí. Doležalovou. Hlavním cílem projektu je přilákat právě rodící se čtenáře ke čtení tím, že jim umožníme snadný vstup do míst, kde se soustřeďují knížky a navíc ten vstup náležitě oslavíme, aby si každé dítě uvědomilo, že se 4

5 děje něco mimořádného. Rozzářené oči dětí pasovaných králem (této role se s radostí zhostil také primátor města Brna P. Duchoň) na rytíře knih a čtenáře knihovny byly dostatečně výmluvné a stály za vynaloženou námahu. Tento celoknihovní projekt proběhl také na vybraných pobočkách. Jen do ústřední knihovny jsme získali 110 a na pobočkách 384 nových čtenářů (prvňáčků)..!! Nemalá pozornost byla věnována Úspěšně pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce, kde bylo uskutečněno 29 besed. Dětem z Kociánky a dětem ze Speciální školy pro zrakově postižené děti bylo určeno adventní setkání Bezprostředně přijímají zdravé i nevidomé děti akce Čteme si navzájem. Zájem o nabídku dětské knihovny v ústřední knihovně dokumentují výmluvně čísla. V roce navštěvovalo dětskou knihovnu čtenářů. - # Stále může nést přívlastek mladé, dynamické a kreativní pracoviště. Její služby patří mezi nejvyhledávanější. V uplynulém roce však byl její provoz značně ovlivněn nejasnou a médii mnohdy zkreslovanou situací ohledně další perspektivy půjčování zvukových nosičů. To se zejména v prvém čtvrtletí projevilo extrémním náporem na absenční výpůjční služby. - - Celý Mnohem podstatnější je však fond hudební knihovny a zvukových nosičů je budován maximálně odborně a váha je kladena na vyváženou žánrovou skladbu a kvalitu interpretů. Správnost koncepce budování fondů je potvrzována reálnými výsledky. Ve srovnání s předchozím obdobím vzrůstá podíl výpůjček vážné hudby (25,4%) a vyvíjí se i skladba uživatelů směrem od krátkodobého povrchního zájmu části mladých klientů výlučně o hity směrem ke stálým klientům střední generace žádajících kvalitní produkci. Trvalý a výrazný zájem je také o presenční poslech v knihovně, kdy kapacita poslechových míst je téměř plně vytížena (ve špičkách pak zcela). Hudební knihovna patří mezi ta pracoviště KJM, která jsou nositeli bohaté a pestré nabídky pořadů pro školy i veřejnost. Programová nabídka pořadů je vždy přizpůsobena věkové kategorii posluchačů. Celkem se uskutečnilo 131 akcí. Největší zájem byl o programy pro nejmenší věkové kategorie (příklad tématické nabídky: L.van Beethoven, Hudba 20.stol., Písnička v pohádce, Divadla malých forem, Velikáni hudby, Filmová a muzikálová hudba.) Chloubou KJM jsou pořady Malého divadla hudby, jejichž dramaturgii navrhují pracovníci KJM ve spolupráci s hudebními odborníky (pravidelnými spolupracovníky jsou prof. Štědroň, prof. Pečman, p. Blatný, J. Beránek, Mgr. P. Jirásek a další). V Kleinově paláci probíhají pravidelně další komorní pořady ve spolupráci se studenty JAMU a dalšími, dnes již profesionálními umělci (Z. Král, M. Chmelařová, aj). Mezi dalšími partnery je možné uvést také ZUŠ Veveří či ZUŠ J. Kvapila. Kleinův palác je tak místem prezentace komorních pořadů mladých začínajících umělců i uznávaných profesionálů. pro ) Hudební knihovna také úspěšně pokračovala v pořádání pracovníky hudebních knihoven ČR (podpořeno grantem MK ČR Knihovna 21. století). V roce 2003 byly realizovány dva dvoudenní cykly s těmito stěžejními tématy: Leoš Janáček a hudba 20.stol. a Scénická hudba z pohledu skladatele a režiséra. S živou odezvou přítomných kolegů se setkal vysoce fundovaný a zároveň zcela srozumitelný výklad prof. PhDr. MgA. Miloše Štědroně, CSc., který jako výjimečná renesanční osobnost vládne kromě hudebních, také obdivuhodnými znalostmi souběžného společenského klimatu a historického vývoje. Jako autor řady analytických prací o Janáčkovi a autor scénické hudby pro divadlo Husa na provázku živě předkládal k diskusi známá fakta a také dosud nezveřejněné objevy i záznamy divadelních představení s hudební preferencí a neotřelou choreografií. Kromě skvěle přednesené primární hudební tématiky přijaly pozvání další výrazné umělecké osobnosti 5

6 města Brna, mezi které patří pěvecká a skladatelská dvojice Hana a Petr Ulrychovi, vysoce hodnocená recenzenty i posluchači. K tématu scénická hudba se v dramatické poloze pohybovali herec a režisér Divadla u stolu František Derfler a šéfredaktor ČR Brno Mgr. Jaromír Ostrý. Oba přiblížili zákulisí divadelní a rozhlasové režie. Přídavné společenské!! večerní & programy, divadelní představení Divadla u stolu a neformální společenský večer s koncertem Zdeňka Krále a Mariany Chmelařové, skvěle zapadly do pestře sestaveného programu obou seminářů. HK tak s hrdostí přispěla k rozšíření povědomí o výrazných talentech a originalitě umělců města Brna. Činorodé # snahy HK posílily $ opět její výjimečnou pozici v rámci ČR a v oblasti vzdělávacích, organizačních i katalogizačních zkušeností je respektována jako metodicky prvořadé pracoviště. # # - - $ Studijní knihovna je pracovištěm, které je nositelem vysoce specializovaných informačních služeb. Mezi ně patří zajišťující provoz a poskytující široké spektrum informací z oblasti veřejné správy a samosprávy, ekonomiky a práva, informace o Brně a regionu aj. Studijní knihovna také poskytuje zájemcům a dalších ucelených (jazykovědy, filosofie, psychologie, sociologie, náboženství, politiky, ekonomie, práva, dějin, pedagogiky, informatiky, ekologie aj.). K tomu buduje vlastní tématické databáze (excerpuje se cca 120 titulů časopisů, novin, sborníků a Zpravodajů městských částí Brna). Informace se vyhledávají v Internetu, České národní bibliografii, v databázi Anopress, ČTK i dalších elektronických a klasických zdrojích. K dispozici je příruční knihovna, kartotéky, a fond studovny k prezenčnímu využití. Nabízeny jsou dále elektronické databáze získávané prostřednictvím celostátních licencí, čtenáři mohou ve studovně # $ využívat k vlastní práci výpočetní techniku $, (Word, Excel). Do péče tohoto pracoviště spadá také provoz oblíbené a vysoce vytížené která nabízí k prezenčnímu využití více jak 200 titulů deníků a časopisů. Ani toto množství a kapacita míst v čítárně však nestačí pokrýt skutečný zájem veřejnosti. K pohodě také nepřispívá nedořešená otázka klimatizace. Pestrost aktivit a zájem o služby studijní knihovny dokumentují následující vybrané ukazatele: návštěvníků, individuálních informací, 97 akcí pro veřejnost s více jak návštěvníky. Aktivity byl v prvém pololetí podporovány MZV ČR, KJM spolupracovala s městem Brnem, Jihomoravským krajem, Obchodní a hospodářskou komoru Brno, Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy a dalšími partnery. V diskusních pořadech, které probíhaly i mimo Brno vystoupila řada politiků a odborníků - Ing. Stanislav Juránek (hejtman JM kraje), Lukáš Víšek (delegace Evropské komise v ČR), PhDr. Markéta Pitrová, PhD. (Fakulta sociálních studií MU), Ing. Eva Klvačová, Csc. (vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky VŠE Praha), Ing. Petr Bayer (Obchodní a hospodářská komora) a řada $ dalších osobností. Za úspěšné lze označí další speciální akce Den REIS (spojeného s výstavou a besedou k projektům realizovaným na jižní Moravě z programu Phare, představilo se 11 brněnských iniciativ věnujících se tematice EU, dále Den Evropy 9.5. s účastí 150 soutěžících dětí a další). navštívilo téměř 48 tis. návštěvníků tj. proti předchozímu roku nárůst o cca 4,5 tis návštěvníků, kteří nejenom čtou (189 tis. výpůjček), ale také žádají množství informací (cca 5,5 tis.) a zhotovení kopií z dokumentů.( 11 tis.). statistické ukazatele hovoří jasně: návštěvníků, výpůjček a poskytnutých informací. To je oproti roku 2002 nárůst o cca 15 tisíc 6

7 návštěvníků, cca 500 výpůjček a cca 1 tisíc informací. Zvyšuje se náročnost dotazů i právní povědomí našich uživatelů (požadavky na Sbírky zákonů 1x až 3x denně, ASPI 1x až 3x týdně). Internet v hodnoceném období využilo jen v IC KJM návštěvníků, což je oproti roku 2002 o návštěvníků více. Za hodnocené období bylo poskytnuto informací a registrováno výpůjček Četné informace podává knihovna i po telefonu a přibývá informací zodpovězených e- mailem (cca 3-5 denně). Pracovnice informační služby se podílejí také na kulturních a vzdělávacích pořadech (15!! $, $ - # akcí pro 414 návštěvníků). Největší zájem je o téma Beat generation. Z akcí pro veřejnost je třeba připomenout besedu s prof. Sedlákem o památkách UNESCO v ČR, autorské čtení Arnošta Goldflama či besedu o adventních a vánočních zvycích. Síť na území celého # města představuje veřejných knihovnických a informačních služeb pro všechny věkové a sociální skupiny klientů. Zajišťuje potřebnou vybavenost daného území kulturními a informačními službami se širšími společenskými vazbami, které jsou nezbytné pro kvalitní a plnohodnotný # život obyvatel. $je, Filosofie založena na existenci jejichž služby se vzájemně doplňují. Základ sítě tvoří velké, postupně pobočky, s nejširším spektrem služeb. Tato páteř je doplňována středně velkými pobočkami, které budou v dalších etapách rovněž automatizovány. Zejména pro okrajové části města má velký význam nejmenší typ pracovišť tzv. výpůjční. místa se základními službami. Součástí strategie KJM je Takto V )$ $ -. ) -. # %!** se jistě stalo v $# )způsobené nedostatkem propojené automatizované provozy skýtají vysoký komfort služeb. V roce 2003 přibyla další automatizovaná pobočka Lány v Bohunicích, celkem jsou tedy nyní v síti s ústřední knihovnou propojeny 4 pobočky. Bohužel dosavadní tempo je ve srovnání s plánovanými cíli příliš pomalé, neboť schválený finanční plán doposud nikdy nezohlednil tuto aktuální potřebu. V souladu s celospolečenskou potřebou i vládní koncepcí internetizace obcí, škol a knihoven je na pobočkách postupně také mnoha případech se tak děje díky zájmu úřadů příslušných městských částí a za jejich účinné podpory (Oblá, v jednání Žebětín, Jehnice). Pobočky jsou nejen místy naplňování výpůjční a informačních služeb, ale jsou také centry Postupně se také daří zlepšovat celkovou kvalitativní úroveň poboček počínaje jejich umístěním ve vhodné lokalitě, dobrou dostupností, přes dostatečnou velikost, kvalitní vybavení a estetický vzhled, až po širokou nabídku služeb v adekvátní otvírací době. v dubnu, nové lokalitě v Horních Heršpicích (otevřeno 2.8.) a v říjnu na Po rozsáhlé rekonstrukci objektu, zajišťované ÚMČ Bohunice, se v říjnu znovu otevřela pobočka již jako plně automatizovaná. Podobně jako v ústřední knihovně je i na pobočkách finanční prostředků. Jsou to právě pobočky, které zdaleka nedostávají všechnu nakupovanou produkci nebo ji doplňují v nedostatečném počtu multiplikátů. # )$, Tuto smutnou situaci se daří poslední dva roky zlepšovat v, pro které je v rámci zajišťování výkonu regionálních funkcí budován tzv. který rotuje mezi 14 provozy. Výměnný fond, jeho nákup, zpracování, distribuce a cirkulace je 7

8 zajišťován z finančních prostředků poskytovaných na výkon regionálních funkcí státem (KJM vykonává tyto činnosti na základě smlouvy s krajskou knihovnou - MZK). Zájem o služby sítě poboček a jejich pestrost dokumentují následující vybrané údaje: na pobočkách zaregistrovalo celkem čtenářů, z toho je dětí do 15 let, což je 29,9 % z celkového počtu čtenářů, pobočky navštívilo celkem návštěvníků, $$ čtenáři realizovali celkem výpůjček, z celkového počtu výpůjček bylo literatury pro dospělé čtenáře půjčeno 75,5 % (26,4 % naučné literatury a 49,1 krásné literatury). Čtenářům do 15 let bylo půjčeno 22,6 % výpůjček (7,9 % naučné literatury a 14,7 % krásné literatury). Výpůjčky krásné literatury pro dospělé i pro děti zaznamenaly nárůst. Výpůjčky periodik klesly na 93,2 % a výpůjčky AV dokumentů mají nárůst na 109,7 %. Na pobočkách bylo celkem poskytnuto (loni 8 391) informací především studentům a žákům všech typů škol pro studijní účely. Nejvíce dotazů bylo zodpovězeno na automatizovaných pobočkách Jírova (1 798) a Vondrákova (1 556), z neautomatizovaných poboček na Kurské (755) a Staré osadě (743). Pro zkvalitnění informační činnosti využívá 13 poboček (Lány, Křížová, Kurská, Libušina tř., Vondrákova, Botanická, Mozolky, Jírova, Palackého, Horácké nám., Stará osada, Haškova a Velkopavlovická) kopírku. Celkem bylo pořízeno kopií pro veřejnost. Nejvíce kopií bylo pořízeno na pobočkách Libušina tř. (1 475), Jírova (1 323) a Stará osada (1 268). Na pobočkách bylo připraveno 173 (loni 126) knihovnicko-informačních lekcí, především pro I. stupeň základních škol. Na pobočkách Vondrákova, Jírova, Lány a Oblá bylo využito veřejností minut k přístupu na Internet. Na pobočkách bylo v r uspořádáno celkem (loni 1 161) akcí pro účastníků. Nejvíce kulturně-výchovných akcí se uskutečnilo na pobočkách Velkopavlovická (122 pro účastníků), Jírova (101 akcí pro účastníků) a Libušina tř. (85 pro účastníků). Největší zájem je o jednotlivé autory dětských knih, téma pověstí a legend a o dobrodružnou literaturu a také o exkurze do knihovny. Pobočky se aktivně zúčastnily projektu Poprvé do školy poprvé do knihovny. Celkem bylo na pobočkách zaregistrováno zdarma 348 prvňáčků. Na 4 pobočkách (Vondrákova, Libušina tř., Jírova a Haškova) proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře celkem 50 dětí. 5 poboček (Libušina tř., Vondrákova, Jírova, Velkopavlovická a Haškova) uspořádalo za podpory představitelů ÚMČ dětské odpoledne formou malování na chodníku nebo pohádkových pásem. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 226 dětí. V rámci Týdne knihoven se pobočky Jírova, Vondrákova a Velkopavlovická zúčastnily projektu Velké říjnové společné čtení, nad kterým převzali záštitu starostové jednotlivých ÚMČ a někteří z nich se do něj aktivně zapojili. Pozn.: Výkony poboček byly v roce 2003 ovlivněny mimořádným množstvím vnějších vlivů, kdy muselo být celkem 6 provozů v určitých údobích z důvodů rekonstrukce, stěhování a dalších technických důvodů uzavřeno došlo oproti roku 2002 k nárůstu všech sledovaných )$v roce číselných ukazatelů. U čtenářů index plnění činil 103,0, u návštěvníků 102,6 a výpůjček 105,5. V tomto období se zaregistrovalo čtenářů, z toho dětí do 15 let, procento dětských čtenářů je stabilně vysoké, činí 43,7. Bylo uspořádáno celkem 132 kulturních akcí (v 8

9 ! " roce ), jichž se zúčastnilo návštěvníků. Nejvíce kulturních akcí vykazují knihovny v Chrlicích (47) Maloměřicích (24) a Žebětíně (19). Knihovna je místem, které lidé vyhledávají nejen proto, aby si v rychlosti vypůjčili tu svou knihu a rychle utíkali za dalšími povinnostmi. Jistě, jsou i takové situace, jsou však chvíle, kdy se lidé rádi zdrží i několik hodin. Začtou se do časopisů, zaposlouchají do hudby, popovídají si s přáteli a i se svou knihovnicí či se společně těší z krásného hodnotného prožitku. Spektrum kulturních aktivit je široké a jejich počet nepřehlédnutelný. Z nejzajímavějších aktivit vybíráme: " výstava fotografií k Roku Dětského čtenáře v KJM dokumentující práci s dětským čtenářem v historii KJM výstava ZUŠ J. Kvapila Knihi inspirovaná knihami výstava Co je to PHARE? výstava Poznej světové dědictví UNESCO putovní výstava představující 11 pokladů Čech a Moravy výstava OTEVŘENO nevidomé sochařky Boženy Přikrylové a Zlaty Zumrové Ikaros by se divil ve spolupráci s Aviatik servisem, Zlaté dětské ručičky výstava dětí z Centra tvořivé činnosti při ÚSP Kociánka, Facing international - audiovizuální projekt mladých lidí z Brna a Vídně pod záštitou EU, Fenomén kniha ve spolupráci s PdF MU Brno výstava Vladimír Smrčka Dětem IGNIS doprovodná prezentace k Týdnu národnostních menšin BRUNENSIS přehlídka fotografické soutěže z akce Brno-město uprostřed Evropy výstava S rychlými šípy do stínadel / ) Seminář Soudobá hudba Malé divadlo hudby Komorní koncerty Brunensia sub tegulis (Čtení na půdě) Velké čtení z dosud nepublikovaných děl (ve spolupráci s Obcí moravskoslezských spisovatelů) Laureáti Nobelovy ceny 9

10 Čteme si navzájem - pro hendikepované děti z ÚSP Kociánka a ZŠ Hlinky Dětský den v knihovně (v rámci akce Brno město uprostřed Evropy) Projekt Poprvé do školy poprvé do knihovny Advent - doba setkávání pro hendikepované děti z ÚSP Kociánka a ZŠ Hlinky Cyklus besed pro veřejnost S občany města a kraje o EU, Co si přejete vědět o EU? $ Den REIS Den Evropy Beseda s Arnoštem Goldflamem Den Itálie Týden národnostních menšin Advent doba setkávání výstava betlémů ze sbírek slováckého sběratele F. Čagánka na pobočce Lány ve spolupráci s ÚMČ Bohunice a s představiteli obce Kostelany na Moravě, besedy se známými spisovateli s M. Holcovou a J. Burianem na pobočce Kurská, besedy s cestopisnou tematikou nebo tematikou historie Brna na pobočce Oblá, na pobočce na Tuřanském nám. výstava masopustních masek, krojů a vyšívání, nebo besedy na téma Císařské manévry v 18. a 19. století nebo Lidové zvyky a tradice Tuřan, na pobočce Velkopavlovická pokračoval cyklus Koho mám rád, ve kterém se představili další mladí básníci, pobočky se v 1. pololetí ve spolupráci s REIS aktivně podílely na pořádání diskusních pořadů v souvislosti s referendem ke vstupu do EU. Na pobočce Lány vystoupila % # JUDr. Dagmar Lastovecká v pořadu Zeptejte se paní senátorky a další besedy byly uspořádány na pobočkách Oblá, Tuřanské nám., Haškova a ve spolupráci s pobočkou Velkopavlovická v Klubu seniorů na Vinohradech, pobočky se také účastní celoměstských nebo celostátních akcí, do kterých se KJM zapojuje jako celek např. Brněnské dny pro zdraví, Den Země, Březen-měsíce internetu nebo Týden knihoven. $$ Březen-měsíc internetu Den Země Brno město uprostřed Evropy Brno zdravé město Týden knihoven Velké říjnové společné čtení Výběr z významných výroční roku 2004, Výročí roku 2004, soubor poutačů. 10

11 ! & ) Knihovna Jiřího Mahena je významnou veřejnou knihovnou a rozsahem svých služeb i vybranými specializovanými činnostmi oslovuje obyvatele Brna i regionu. V roce 2003 knihovna konkrétně naplňovala svou regionální roli především: budováním výměnného fondu, zpracováním statistik a poradenstvím pro výpůjční místa v okrese Brno-město, rozvíjením fondu regionální literatury a mahenálií, budováním bibliografických databází, působením Regionálního evropského informačního střediska, pořádáním Kolegií knihovníků regionu (ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků - SKIP), která jsou platformou odborného vzdělávání a výměny zkušeností, uspořádáním odborných seminářů pro pracovníky hudebních knihoven z celé republiky, účastí v orgánech SKIP a Ústřední knihovnické radě, kde se účastní řešení aktuálních otázek oboru, formování strategie knihoven v ČR, formulování standardů veřejných knihovnických a informačních služeb tvorbě či připomínkování legislativních dokumentů, zajišťováním exkurzí zejména do ústřední knihovny pro odbornou veřejnost z celé republiky i zahraničí (prezentace moderních forem poskytování služeb, architektonické a technologické řešení knihovny). / Pro trvalý úspěch organizace jako celku a jejich jednotlivých služeb je nezbytné neustále monitorovat reálný stav služeb, konfrontovat jej se skutečným zájmem veřejnosti, přizpůsobovat vnějším i vnitřním vlivům. KJM proto věnuje této oblasti soustavnou pozornost. Má formulovánu jasnou koncepci rozvoje služeb a postupně ji naplňuje, rozšiřuje na další časový horizont a průběžně aktualizuje. Faktem však zůstává, že i když jsou zcela jasné odborné trendy i požadavky veřejnosti, tempo reálné aplikace vybraných opatření však není dostatečné. Je to způsobeno zejména limity danými finančním plánem, což má dopad jak do materiální oblasti (nedostatek fondů, pomalá automatizace), tak do oblasti lidských zdrojů. To vše pak ovlivňuje rozsah, strukturu a organizaci služeb (naléhavá potřeba masivního doplňování fondů a jejich aktualizace, potřeba rozšiřování otevírací doby pro veřejnost, možnost plného uspokojení zájmu o vybrané besedy, rozvoj prezenčních služeb multimediální studovny, poslechová místa aj.). Vedení KJM samozřejmě využívá řadu nástrojů ke zmírňování vnějších negativních vlivů, potřebná by však byla v mnoha směrech systémová řešení a ne jen dílčí operativní opatření. KJM věnuje velkou péči také kvalitní komunikaci s veřejností, zejména v rovině včasné a jasné a jednotné informovanosti o službách. K tomu využívá různorodé formy vlastní propagace a spolupráce s médii. Pro propagaci služeb KJM byl vydány záložky pro děti a dospělé čtenáře s užitečnou informací o provozní době, kalendáře a novoročenka na rok Další zdroj informací představují webovské stránky knihovny, které jsou pravidelně aktualizovány. Celoročně KJM propagovala svoji činnost v kulturních měsíčnících KJM a KULT, NOS. Byla navázána mediální spolupráce s Českým rozhlasem Brno a reklamní agenturou SNIP. Úzké kontakty vznikly při realizaci akce Týden národnostních menšin, které jsou nadále oboustranně podporovány. Významným bodem je také dobrá komunikace s přestaviteli města, kraje městských částí, školami a dalšími partnery (např. se v ústřední budově KJM uskutečnila jednání Kulturní komise RMB, sněm starostů, účast představitelů a jejich záštita na našich akcích, 11

12 & / " $ vystoupení na kult. komisích městských částí, práce v kult. komisích městských částí, aj. Výrazem našeho poděkování za podporu KJM je čestná šerpa Příznivec KJM, která bývá předávána při slavnostních příležitostech KJM). Jsou tou nejzákladnější podmínkou pro úspěch či neúspěch poskytovaných služeb. Jak bylo již na mnoha místech uvedeno, je tato záležitost letitým problémem. Přes krátkodobá období, kdy je finanční rozpočet mimořádně posílen (tak tomu bylo např. v roce 2002), se silně projevuje dlouhodobý nedostatečný nákup fondů. Že jde o velmi znepokojující skutečnost svědčí i narůstající množství stížností na nedostatek novinek a dlouhé čekací lhůty. Celkově je také nedostatečný počet odebíraných periodik, kritizována je absence cizojazyčných deníků. Z důvodu nedostatku financí je bržděn i nákup ostatních dokumentů (zvukové dokumenty, hudebniny, kartografické dokumenty, CD-ROM, DVD). Za této situace jsou významnou pomocí prostředky na výměnný fond poskytované v rámci výkonu regionálních funkcí ( Kč), grantů (pro nevidomé Kč) a darů (celkem Kč), věcné dary (1 500 sv). V rámci celostátních licencí a prostřednictvím internetu jsou v KJM k dispozici elektronické databáze TAM TAM, databáze ČTK, EIFL Direct, ProQuest 5000, KNOVEL, kupované z vlastních zdrojů ASPI a Česká národní bibliografie. K bylo evidováno ve fondu KJM kj, z toho knih a ostatních dokumentů. Přírůstek $ $ činil kj, z toho knih a ostatních dokumentů. Tento počet představuje nových titulů. V roce 2003 docházelo 268 titulů periodik v exemplářích. (Viz příloha: Tabulka č. 4.) Na jednoho čtenáře přibylo do fondu 0,68 kj. Odepsáno bylo kj. V ústřední knihovně byla dokončena superrevize a revize proběhla na pobočkách Kolejní, Lány a Jírova. &!. Soudobé informační služby je nemyslitelné poskytovat bez využívání ICT. Ty se proto stávají nezbytnou součástí služeb a jsou stále více využívány veřejností. V síti automatizovaných a on-line propojených provozů (ústřední knihovna, Mahenův památník a čtyři pobočky) bylo v roce 2003 veřejnosti k dispozici 18 internetových stanic, 48 on-line katalogů, 4 PC pro práci s CD-ROM, textovými a tabulkovými editory. V tomto smyslu tempo automatizace poboček by bylo potřebné mnohem vyšší.v roce 2003 byly do automatizované sítě připojeny pobočky Kolejní, Jírova a Lány. Dosažení výraznějšího pokroku a zejména prosazení a obhájení potřeby finančního posílení v rozpočtu pro tuto oblast proto bude nadále patřit mezi priority KJM. Pokrok v tomto směru byl v minulých letech umožněn mj. získáváním grantových prostředků a KJM bude nadále usilovat o získávání těchto doplňkových zdrojů. ICT jsou neodmyslitelné také pro pracovní procesy umožňují významné zapojování KJM do celostátní kooperace (tvorba národních autorit, přejímání záznamů, informační zdroje). 12

13 & # $ - $ V průběhu roku se stala v nových lokalitách nebo po automatizaci a rekonstrukci. Byly to pobočka v Líšni Jírova (duben), Horní Heršpice (srpen) a Lány v Bohunicích (říjen). Další pobočky prošly technickými / úpravami (Horácké nám., Jihomoravské nám., Kolejní, Křížová). Další opravy probíhaly na Mahenově památníku (podrobněji viz Rozbor hospodaření). V ústřední knihovně byly opakovaně řešeny reklamační záležitosti, doplněna byla ochrana proti nasedání holubů ( podrobněji viz Rozbor hospodaření). Na vybraných pracovištích byl doplňován potřebný mobiliář. Průběžně jsou zajišťovány potřebné revize, opravy a údržba majetku.,. Každoroční aktivity knihovny vycházejí z dlouhodobé koncepce, která je průběžně vylaďována ve vazbě na aktuální vlivy, a to jak externí, tak vnitřní. Z externích parametrů jsou samozřejmě nejvýznamnější reálné potřeby klientů knihovny, na které se snaží KJM pružně reagovat. Tempo aplikace změn však limitováno reálnými finančními a personálními )$ $). možnostmi. V uplynulém roce naši klienti velmi výrazně reagovali na očekávaný zákaz Po řadě zdlouhavých celoročních jednání NK ČR se zástupci ochranných svazů (zejm. Intergram) vykrystalizovala podoba nové smlouvy do podmínek, které budou od roku 2004 znamenat výrazné omezení půjčování a také povinnost finančního odvodu ochranným organizacím v těch případech, kdy knihovna požaduje po veřejnosti úhradu nákladů spojených s půjčováním zvukových nosičů. Tento odvod bude představovat 40% z vybraných nákladů (jinými slovy výpůjčních poplatků). Tato situace KJM a její klienty citelně nepříznivě ovlivní. Proto jsme v průběhu roku průběžně informovali zřizovatele o vývoji jednání a navrhli variantu budoucího řešení, která by znamenala upustit od výběru poplatků od klientů a náklady plně pokrýt z rozpočtu zřizovatele. Přínosem tohoto řešení by bylo, že nebudou dále finančně zatěžování klienti a také veškeré vynaložené prostředky by zůstaly přímo ve službách a neodtékaly by prostřednictvím povinného odvodu mimo sféru kultury města Brna.Tento záměr, který je také plně v souladu s odbornými doporučeními i mezinárodními trendy tj. zabezpečovat svobodný a rovný přístup k informacím a poskytovat veřejné informační služby bezplatně, prozatím nebyl podpořen a bude předmětem dalších jednání. V průběhu roku byla odbornou, knihovnickou veřejností věnována velká pozornost také očekávané změně financování které mělo přejít od r 2004 ze státu na kraje. Byla proto vedena četná jednání, vypracovány dokumenty a metodické materiály pro kraje, které mají podpořit stabilitu financování těchto činností a tím a kontinuitu poskytování regionálních funkcí. Jejich spektrum je široké, v KJM spočívá především v budování výměnných fondů pro síť výpůjčních míst na území okresu Brno-město. pracovala v průběhu roku v souladu s povinnostmi ukládanými zákonem 320/2001 Sb. a navazujícími dokumenty a v souladu s ročním plánem auditu organizace. Kromě Jednou z trvale složitých oblastí je běžných personálních úkonů a rozhodování spojených s nástupy a odchody pracovníků (celkem 50 případů) vedení KJM musí vyhledávat možnosti a náhradní způsoby řešení personálního zabezpečení řady činností, které nelze v současné době pod vlivem mzdových limitů plně pokrýt. Zásadní řešenou problematikou byla také příprava aplikace nového katalogu prací a 16. platových tříd. Vedení KJM zpracovalo optimální variantu struktury funkčních pozic a zařazení pracovníků do platových tarifů v souladu s posláním KJM a činnostmi reálně v KJM 13

14 "./ vykonávanými. Vzhledem k tomu, že do konce roku nebylo známo zda a jakým způsobem bude posílen rozpočet na platy, muselo být zpracováno několik dalších úsporných variant řešení, které však nevyhovují řadě kritérií. Pracovníci KJM se průběžně během roku účastní odborných školení, seminářů a studia. V roce 2003 úspěšně ukončily celkem tři pracovnice (vysokoškolské studium, čtyřsemestrální kurz celoživotního vzdělávání na UK Praha a MU Brno). na Vedoucí a odborní pracovníci také různých odborných akcích v republice i zahraničí (např. jednání IAML - Mezinárodní asociace hudebních knihoven, koordinační porady knihoven jihomoravského kraje, Konference o architektuře a výstavbě knihoven v Olomouci, mezinárodní seminář o výzvách a příležitostech pro knihovny v Helsinkách), v odborném i denním tisku a na vlastních pořádaných akcích. KJM rovněž spolupracuje s množstvím partnerů. Aktivní prezentace KJM a spolupráce s partnery přináší mimo cenných vazeb i doplňkové finanční zdroje v podobě darů a dalších forem podpory. V tomto směru je významná podpora zejména ze strany jednotlivých městských částí (viz příloha). Nezanedbatelný finanční i odborný přínos znamenají také projekty podpořené MK ČR, MZV ČR a Jihomoravským krajem: MK ČR - Zkvalitnění stávajícího způsobu připojení pobočky KJM Jírova 2, Brno-Líšeň k síti internet s rozšířením počtu pracovních stanic pro uživatele, rozšíření knihovní sítě on-line propojených automatizovaných provozů KJM z programu VISK 3. MK ČR Dobudování specializovaného knihovního fondu KJM pro zrakově postižené čtenáře z programu Knihovna 21. století. MK ČR Poprvé do školy, poprvé do knihovny z programu Knihovna 21. století. MK ČR Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven. MK ČR - Semináře Soudobá hudba z programu Knihovna 21. století, ve spolupráci se SKIP. MZV ČR Projekt na základě dodatků ke smlouvě o zajištění informačních aktivit pro účely komunikační strategie před vstupem ČR do EU. JM kraj Poprvé do školy, poprvé do školy. KJM jako instituce i její jednotliví pracovníci všemi svými aktivitami a dodržováním firemní kultury aktivně prosazují obraz knihovny jako spolehlivé, vstřícné, vysoce odborné kulturní instituce statutárního města Brna. Zájem o služby KJM ze strany veřejnosti a jejich význam byl jasně prokazován každým dnem uplynulého roku a shrnuje je tato výroční zpráva. Tyto skutečnosti dávají účinný impuls a povzbuzení k dalšímu rozvoji služeb jak knihovně samotné, tak jejímu zřizovateli - statutárnímu městu Brnu. V Brně Ing. Libuše Nivnická ředitelka KJM 14

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah :

Výroční zpráva Místní knihovna v Železnici. Obsah : Místní knihovna v Železnici Výroční zpráva 2015 Obsah : I. Základní údaje II. Provoz knihovny a její poslání III. Základní ukazatele knihovny IV. Činnost knihovny V. Zpráva hospodaření VI. Závěr Zpracovala

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚVOD V dubnu r. byla zpracována Koncepce rozvoje Městské knihovny Písek / 2006 2010 /, která se stala součástí plánu strategického rozvoje kultury města Písku. V obsahu koncepce je stanoven

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín +420 573 032 400 info@kfbz.cz

Více

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy

Přeměna školní knihovny na informační centrum školy Přeměna školní knihovny na informační centrum školy ŠKOLA 21. STOLETÍ ŠKOLA INFORMACÍ Cíl projektu: Zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání na 1. a 2. stupni ZŠ (nové metody, učební pomůcky, výukové materiály)

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MĚSTSKÁ KNIHOVNA PÍSEK OBSAH Úvod Služby Statistické ukazatele 2008 Statistika vybraných ukazatelů 2006, 2007, 2008 Přepočtený přehled ukazatelů 2008 Besedy a výstavy Kulturní akce

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBECNÍ KNIHOVNA ZAHRÁDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovaly: Marcela Daňhelová a Jana Heřmánková, knihovnice OBSAH 1. PRÁVNÍ SITUACE KNIHOVNY, JEJÍ ŘÍZENÍ A POJETÍ 2. VZNIK A HISTORIE KNIHOVNY 3. PROVOZ

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb

Obsah výroční zprávy. 1. strategické cíle. 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost. 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb Obsah výroční zprávy 1. strategické cíle 1.1. rozšíření prostor pro veřejnost 1.2. zkvalitnění poskytovaných služeb 1.3. dohledání rozdílů ve vykazovaném stavu knihovního fondu 1.4. práce s mládeží a handicapovanými

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy)

Základní školy Literární besedy Věková kategorie Svět obrů a čarodějů Roalda Dahla (literární beseda s prvky informační výchovy) Tisková zpráva č. 12/2011 Nabídka vzdělávacích akcí pro školy Oddělení pro děti a mládež a hudební oddělení v Ústřední knihovně a obvodní knihovny Krajské knihovny Františka Bartoše připravily na školní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta Ostrava Národní knihovna ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Ostrava 14.3.2013 Národní ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace knihovních

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka. Řád školní knihovny Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8,700 30 Ostrava-Hrabůvka Řád školní knihovny V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento řád

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2003 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice fondu doplňován převážně koupí z prostředků přidělených

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN?

OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? OVLIVŇUJÍ REGIONÁLNÍ FUNKCE SLUŽBY KNIHOVEN? Stanislava Bílková Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna v Brně Při zajišťování regionálních funkcí musely být v JMK zohledněny tyto skutečnosti: okresy

Více

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015

Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice rozbor činnosti za rok 2015 Městská knihovna Loštice zajišťuje pro obyvatele města pravidelné služby v oblasti půjčování knih a časopisů, informační služby ze všech oblastí dostupných

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012

Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Plníme Standard VKIS? Srovnání let 2005 a 2012 Mgr. Vladana Pillerová, PhDr. Vít Richter Národní knihovna ČR Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 22.10.2013 Pardubice od roku 2005 Cíl standardu

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl.

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008. počet obyvatel Ústí nad Orl. Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2008 K 31.12.2008 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2008 za rok 2008 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 1.939 čtenářů

Více

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace. školní. knihovny. PhDr. Marie Šedá. MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace školní knihovny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učebnice nestačí Každý člověk má právo na informace od dětského věku, ale jak může toto právo plně využívat, když ho to nikdo nenaučí?

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v KJM Brno

Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů v KJM Brno Využití institutu veřejná zakázka při nákupu dokumentů 14. června 2012 22. akviziční seminář Ostrava Ing. Libuše Nivnická, Mgr. Eva Janišová www.kjm.cz Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Uherský Ostroh. Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh. Identifikátor: 600 003 680 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola Uherský Ostroh Kostelní 155, 687 24 Uherský Ostroh Identifikátor: 600 003 680 Termín konání inspekce: 24. 25. září 2007

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Referenční služby NTK

Referenční služby NTK Referenční služby NTK Mgr. Alena Pavelová, alena.pavelova@techlib.cz vedoucí oddělení speciálních služeb NTK Moderní referenční služby 1 Referenční středisko STK Moderní referenční služby 2 Referenční

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001

Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 Zhodnocení činnosti Městské knihovny v Ústí nad Orlicí za rok 2001 K 31.12.2001 bylo registrováno v MěK knihovnu navštívilo v roce 2001 za rok 2001 bylo realizováno počet obyvatel Ústí nad Orl. 2.410 čtenářů

Více

Příprava projektů pro program VISK 3

Příprava projektů pro program VISK 3 Příprava projektů pro program VISK 3 Olomouc Workshop pro pracovníky metodických oddělení 9.5.2017 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz VISK veřejné informačních služby knihoven Dotační program

Více

Audit rodina a zaměstnání

Audit rodina a zaměstnání Audit rodina a zaměstnání Ing. Libuše Nivnická Praha 4.10.2011 www.kjm.cz Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. Obsah Představení knihovny Od

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011

Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Zpráva o činnosti Městské knihovny za rok 2011 Městská knihovna Blovice je veřejnou knihovnou pro obyvatele města i přilehlých obcí. Od roku 2002 je knihovnou pověřenou regionálními funkcemi pro okolní

Více

Knihovnická statistika

Knihovnická statistika Knihovnická statistika Statistika nuda je, má však cenné údaje Zdeněk Svěrák z pohádky Princové jsou na draka Čísla, čísla, čísla Statistika NIPOS Statistika regionálních funkcí Benchmarking Standard pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN INTERNET POSTUPUJE DO VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Miluše Faitová Zuzana Hájková, SVK České Budějovice Západočeský regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků začal v roce 1997 pořádat školení k

Více

Partnerství pro veřejnost

Partnerství pro veřejnost Partnerství pro veřejnost Libuše Nivnická Knihovna Jiřího Mahena v Brně nivnicka@kjm.cz INFORUM 2004: 10. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 25. 27. 5. 2004 Abstrakt. Příspěvek shrnuje

Více

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová

Základní školy Víceletá gymnázia. Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová Základní školy Víceletá gymnázia Bronislava Vaculová Marcela Kališová Ing. Eva Tallová KNIHOVNICKÉ LEKCE Cílem lekcí informačního vzdělávání je zvýšit informační a čtenářskou gramotnost dětí. Nenásilnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Koncepce rozvoje Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do roku 2010

Koncepce rozvoje Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do roku 2010 Koncepce rozvoje Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do roku 2010 Úvod Koncepce činnosti knihovny vychází z provedené analýzy činnosti knihovny, jejíž údaje jsou shromážděny za poslední tři

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil

Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy. Filip Hrazdil Pravidelné vzdělávání seniorů v Knihovně města Ostravy Filip Hrazdil Vzdělávání veřejnosti v KMO Vzdělávací akce pro děti a mládež, studenty (skupinové) lekce informačního vzdělávání a tematické besedy

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Vítejte v Klubu školních knihoven

Vítejte v Klubu školních knihoven Vítejte v Klubu školních knihoven Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail? Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti

Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce Souhrnné vyhodnocení činnosti Zpráva o činnosti Městské knihovny v Bakově nad Jizerou v roce 2012 1. Souhrnné vyhodnocení činnosti Městská knihovna v Bakově nad Jizerou je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fondy. Jejím úkolem

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014

Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny Frýdek-Místek, p. o. za rok 2014 Pokud jde o činnost městské knihovny ve sledovaném období, je možno konstatovat, že došlo nejen ke splnění všech klíčových úkolů, pro

Více

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz

PRIORITY PROGRAMU VISK 3. Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz PRIORITY PROGRAMU VISK 3 Roman Giebisch Národní knihovna ČR roman.giebisch@nkp.cz VISK 3 v letech 2001-2009 Podprogram VISK 3 Informační centra veřejných knihoven je primárně orientován na podporu vybudování

Více

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav

Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení Knihovní řád Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 1 Podle 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento Knihovní řád (dále KŘ) Gymnázia

Více

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně)

5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) 5 P v KK ( 5 P v komunitní knihovně ve Vsetíně) Vranov na Topľou, listopad 2008 Helena Gajdušková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel

Více

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč

200, Kč (lze i 100, Kč na 6 měsíců) 20, Kč PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace e-mail: knihovna@svkul.cz

Více

Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách není nutné zlo. Veronika Peslerová Konference Knihovny současnosti 2011

Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách není nutné zlo. Veronika Peslerová Konference Knihovny současnosti 2011 Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách není nutné zlo Veronika Peslerová Konference Knihovny současnosti 2011 Trocha historie Proměny Jak je to s informacemi? 100% toho, co dnes známe,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava

SLUŽBY KNIHOVEN. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava SLUŽBY KNIHOVEN PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Učitel = člověk s velkým vlivem Škola by měla doplňovat domácí čtení. Dětem, kterým doma nikdo nečte, může navíc poskytnout příležitost ke každodennímu

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR

Standard pro dobrou knihovnu Vít Richter Národní knihovna ČR Standard pro dobrou knihovnu 14.9.2016 Vít Richter Národní knihovna ČR http://knihovnam.nkp.cz/docs/bench/standard_pro_dobrou.pdf od roku 2005 Cíl standardu VKIS Stanovit podmínky činnosti knihovny, které

Více

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul.

Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail: knihovna@svkul.cz web: www.svkul.cz katalog: katalog.svkul. PRŮVODCE knihovnou Horova Churchillova Bělehradská Stroupežnického Bratislavská Na Vyhlídce E. Krásnohorské Dům kultury Severočeská vědecká knihovna poštovní přihrádka 134 401 34 ÚSTÍ NAD LABEM e-mail:

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více