VE FRANCII. Ivana Hejlová. 1 Vznik profesionální ochranné péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VE FRANCII. Ivana Hejlová. 1 Vznik profesionální ochranné péče"

Transkript

1 Ze z a h r a n i č í NÁHRADNÍ RODINNÁ VE FRANCII PÉČE Ivana Hejlová Problematika pěstounské péče a problematika rizikových skupin rodičů, kteří se z různých důvodů nestarají o své děti, je celosvětově diskutovanou otázkou. Pro možnost srovnání uvádím jako příklad jednu ze zemí Evropské unie, Francii. Systém tzv. ochranné péče ve Francii se v mnoha bodech liší od našeho systému náhradní rodinná péče (NRP). U ochranné péče je kladen hlavní důraz na reintegraci dítěte do vlasmi rodiny. Styky pečovatelské a biologické rodiny jsou mnohem intenzivnější a péče o dítě se aktivně zúčastňují i příslušné orgány státní správy. Systém ve Francii je značně odlišný od našeho systému. Tato koncepce přináší svoje klady a zápory. Ve Francii je poměrně velké množství dětí umísťováno ASE (ASE - Aide Sociále a 1'Enfance: Úřad péče o dítě) do pečovatelských rodin, protože jejich vlasmi rodiče se o ně neumí, nemohou nebo nechtějí starat. Po jednom roce pobytu v pečovatelských rodinách se zhruba 37 % dětí vrací zpět do své původní rodiny, pokud se mezitím situace stabilizovala nebo zde došlo k překlenutí problémů. 25 % dětí však nadále zůstává během podstatné části svého dětství v pečovatelských rodinách. V prvním případě plní pečovatelské rodiny roli podpůrnou, v druhém případě jde o funkci zástupnou. (1) Základní otázka, kterou si kladou původní rodiče, je: jak bychom mohli získat zpátky své vlasmi dítě? Základní otázka, kterou si klade dítě, je: co jsem udělal svým rodičům, že mě zavrhli? Pečovatelská rodina vychází z premisy, že musí poskytnout dítěti vzor ideální rodiny namísto rodiny nefunkční, nechápající, či přímo ohrožující. Pečovatelé se snaží napravit psychické strádání dítěte a zabezpečit mu skutečné dětství. Určitým problémem je, že ASE často nebere ohled na názor původních rodičů, protože je apriori zavrhne jako neschopné. 1 Vznik profesionální ochranné péče Rokem 1977 se stává výkon ochranné péče ve Francii zvláštním zaměstnáním. C'est en effet une profession sans horaire, sans vacances, sans week-end, sans garantie ďemploi..."'v žádném případě však 1 Je to zaměstnání bez pevné pracovní doby, bez prázdnin, bez víkendů, bez pracovních jistot..." (Renault 1999, s. 23).

2 nemůžeme ochrannou péči považovat za klasické zaměstnání, protože více než kterákoli jiná profese proniká do osobního života. Mnoho žen, které mělo děti ve své péči, později požádalo o jejich trvalé umístění do svých rodin. Koncem sedmdesátých a do poloviny osmdesátých let byla ochranná péče přes veškeré snahy však mnohem více spontánně mateřská než profesionální. V té době to dostačovalo, protože docházelo k uspokojování a naplňování všech základních potřeb dětí i matek. V roce 1992 vznikly nové zákony, v nichž se značně zdůrazňuje profesní stránka na úkor mateřské. Legislativa měla dobrou snahu zakotvit pro amat (amat - assistant/e maternel/le: mateřský/á asistent/ka) pracovněprávní pozici v zákonu, ale na neštěstí tato snaha nevystihla komplexnost osobnosti ženy, která má být zároveň jak milující matkou, tak i profesionální pečovatelkou. Profese amat se nemůže zjednodušovat a rozdělovat na pouze profesní, nebo pouze mateřskou stránku. F. Renault proto navrhovala používat tvar assistante/maternelle, protože v dnešní institucionalizované době se zdůrazňuje především asistent, ale je nutné opět se vrátit a vyzdvihnout náplň významu slova mateřský. Dilema zaměstnaných žen, zda být matkou, nebo být zaměstnanou ženou, se většinou amat v tak velké míře netýká, protože jejich prací je mateřství. Právě z tohoto důvodu jistá část žen navrhovala, aby amat nedostávaly plat. Finančně zabezpečeno mělo být jenom dítě. Ženy mohou vést různé důvody k přijetí dětí do pěstounské péče. Může to být například entusiasmus nebo osobní důvody. Zvláštním důvodem je touha a potřeba ochraňovat dítě". Ochrana dítěte je jedním ze základních stavebních kamenů, na kterých ochranná péče vyrůstá. Pojem garder (ochraňovat) má ve francouzštině různé významy: vzít si do své péče někoho, dohlížet nad jeho přežitím, zabránit někomu umřít, zastavit někoho před smrtí. Nezanedbatelné procento náhradních rodičů jsou bývalí svěřenci DSSS (DSSS - Direction des Services Sociaux et Sanitaires: Správa zdravotnických a sociálních služeb). I oni vyrůstali v rodinách, které se staraly o umístěné děti. Domnívám se, že Francouzky, stejně jako ženy v České republice, nevede k přijetí dětí do pěstounské péče touha po vlastním ekonomickém zajištění. Ve Francii existuje od roku 1996 interní pracovní nařízení ASE, které uvádí pokyny k výchově dítěte. Pro pochopení je vhodné citovat některé dispozice: Respektování identity: vlasmi příjmení, původní rodiče, minulost dítěte, kultura a náboženství. Musíme se snažit dítěti porozumět a nevynášet předčasné soudy. V rozhovoru s dítětem je třeba respektovat pozici původních rodičů. Je velice důležité, aby dítě ve spolupráci s ASE a se souhlasem původních rodičů mělo platnou identifikační kartu (občanský průkaz), která může významně ovlivnit vědomí sounáležitosti dítěte. Hygiena života: délka a kvalita prázdnin, vyváženost stravy, přizpůsobení 67

3 střídání volného času a práce osobnímu tempu dítěte. Vedení dítěte k úctě ke svému tělu: dodržování hygieny, péče o jeho vzhled ad. Potřeba důkladně znát prostředí, odkud dítě pochází: jaké byly zvyklosti v jeho původní rodině. (3) Je důležité vyvarovat se všech závažných rozdílů mezi pečovatelskou a původní rodinou. V opačném případě dochází k riziku, že nepřekonatelné rozdíly mezi zvyklostmi obou rodin mohou způsobit rozpolcenost dítěte. Problémy mohou vzniknout i napohled z banálních věcí, kdy se biologičtí rodiče nepřiměřeným rozmazlováním snaží získat větší díl náklonnosti než pečovatelská rodina. Proto soud určuje, kdy a jak často mohou původní rodiče vidět své děti v ochranné péči. Současný trend ve Francii je, že původní rodina se čím dál více zapojuje do spolupráce a pečovatelská rodina se profesionalizuje. Plné přijetí dítěte do rodiny je možné podle francouzských psychologů v daných podmínkách pouze v případě adopce. Identita dítěte je utvářena jménem, příjmením, pamětí, přijetím společností, genealogií, výchovným působením a všemi ostatními vlivy, které na něj působí v celém období dětství a dospívání. Jak však přistupovat k dítěti, jestliže vyžaduje svou část identity i v pečovatelské rodině? Pravdou zůstává, že dítě v náhradní péči nikdy nemůže mít jediný jasně vymezený rodičovský pár a jeho vývoj bude vždy determinován jeho východiskem - tím, že je dítětem mnoha rodičů.(4) 2 Právní zajištění Podle francouzského občanského zákoníku musí soudce zakročit, jestliže... la sanité, la sécurité, la moralitě ďun enfant sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises (article 375 du C.C.)." 2 V kompetenci soudce je rozhodnout, kdy je dítě v nebezpečí -jistém, možném, aktuálním -jestli existuje závažný rodinný konflikt, nebo jestli rodina dostatečně nespolupracuje s příslušnými orgány. I když soudce nezjistí aktuální nebezpečí, ASE je povinna dále na rodinu dohlížet. Soudce přijímá svoje rozhodnutí po důkladném vyšetřování, po upozornění a vyslechnutí rodičů. Musí přísně respektovat a upřednostňovat zájmy a potřeby dítěte. Je povinen nejdříve zkusit dočasné opatření a až po zjištění, že náprava je nemožná, může přistoupit k opatřením trvalým. Zároveň nesmí být poškozena autorita rodičů, kteří jsou přímo odpovědni za výchovu dítěte. Rodiče nesmí být postiženi za svoje zvláštní výchovné metody, jestliže vycházejí 2... zdraví, bezpečnost, morálka dítěte jsou v ohrožení nebo jestliže jeho podmínky výuky a výchovy jsou vážně nedostačující (článek 375 Občanského zákona)." BIGOT, J. Le sens ďune decision de placement ordonée par un juge des enfants. Le Coq-Héron no. 157/1999, Paris : Centre National du Livre, 1999, s. 14.

4 z jejich náboženského přesvědčení nebo osobní filozofie a jestliže nepoškozují závažným způsobem potřeby dítěte. Od roku 1986 jsou zpřísněny podmínky zasahování do života rodiny. Rodina musí být sledována nejméně po dobu dvou let a soudce smí zasáhnout jedině ve prospěch dítěte. Nesmí chránit zájmy ani jednoho z rodičů proti druhému. Dětský soudce", jehož instituce byla ve Francii zřízena již v roce 1945, by měl působit jako smírčí soudce. Měl by pomáhat rodině překlenout těžké životní období a zajistit jí všestrannou podporu. Při navrácení dítěte do původní rodiny je jedinou otázkou, která soudce zajímá, jestli již neexistuje nebezpečí, které by dítě mohlo ohrozit. Pro soudní rozhodnutí je potřeba mít vyjádření sociálního pracovníka, psychologické, případně psychiatrické vyšetření rodičů a dítěte, respektive všech lidí, kteří žijí ve společné domácnosti. Dále je nutné vyžádat si stanovisko ASE, magistrátu a všech zainteresovaných orgánů a institucí. Soudce musí důkladně posoudit individuální situaci, protože jakékoli opatření je zátěží nejen pro dítě, ale i pro rodinu. Je potřeba vždy uznávat rodičovskou autoritu a je nutné ve všech možných případech povolit návštěvy rodičů. Náhradní péče je soudcem indikována především u malých dětí. 3 Význam rodiny v péči o dítě Francie považuje rodinu za základ společnosti a pro francouzské psychology je rodina klíčovým pojmem. Tout le monde croit savoir ce qu'est la famílie... Mais il est intéressant de constater qu'aussi vitale, essentielle et apparemment universelle que soit ľinstitution familiale, il n'en existe pas..." 3 Ve Francii probíhá dlouholetá diskuse, koho můžeme označit pojmem rodič. Každodenní životní zkušenosti přinášely jednoduchou odpověď. Matka byla ta, která dítě přivedla na svět. Otec byl ten, kdo dítě zplodil. Většinou byl manželem matky. Sourozenci byly děti jednoho manželského páru. Tyto vztahy byly považovány za přirozené, protože evidentní bylo normální a normální bylo běžné. Ve 20. století však společenský vývoj a prudký rozvoj přírodních věd pozměnily rodinné vztahy. Přenos gamet se stal téměř každodenní zkušeností, pronajmutí matek se stává ve světě běžným termínem. Mimo jiné vystoupily do popředí pojmy, jako jsou práva dítěte, soudní ochrana, práva rodičů, ale i psychologické, symbolické a charitativní důvody péče o dítě. Rodinou tedy nechápeme pouze dvě osoby rozdílného pohlaví, které jsou společensky lehce identifikovatelné, ale rodinu tvoří i sourozenci, to znamená děti svých matek a otců. Do rodiny patří i sourozenci rodičů, stejně jakojejich manželé 3 Každý si myslí, že ví, co rodina ve skutečnosti znamená.... Je ale nutné poznamenat, že instituce stejně vitální a ze své podstaty bezpochyby univerzální, jako je instituce rodiny, neexistuje..." (Cadoret 1999, s. 7).

5 a potomci. Tím se pojetí rodiny rozšiřuje a přerůstá do pojetí rodu. Tato situace však neodpovídá pozici dětí v pečovatelské rodině. Jejich každodenní život se liší od života v původních rodinách; mají dva otce, dvě matky a odborné pracovníky, kteří dohlíží najejich výchovu. Ať už chceme nebo ne, musí tento stav zákonitě působit na vývoj osobnosti takového dítěte. Nesmíme také zapomenout na filiaci 4, která v těchto případech hraje významnou roli. V průběhu mnoha století dějin manželství bylo dostatečnou podmínkou filiace to, že se dítě rodičům narodilo. V roce 1972 Francie rozlišila zákonem význam filiace právní a filiace biologické. Rozdíl mezi dítětem biologickým a adoptovaným zmizel. Adoptované dítě je zapsáno do matriky. V rodném listu má uvedenou jak mateřskou, tak otcovskou linii a má před právem stejné postavení jako dítě biologické. (5) Stejná situace je i v našem státě. Ještě nedávno byla ve Francii situace v umisťování dětí do náhradní péče následující: byly upřednostňovány rodiny žijící ve městech před rodinami žijícími na venkově. Venkovské rodiny nebyly ochotny věnovat se cizím dětem. Na druhou stranu byl počet dětí, které musely být odejmuty z rodin žijících na venkově, mnohem nižší. Není pravdou, že vesnické rodiny by měly méně výchovných problémů. Soudní opatření, které by vedlo k odejmutí dítěte z rodiny, bylo na vesnicích považováno za mimořádně závažné sociální stigma. Proto tyto problémy byly řešeny v rámci širší rodiny. Radikální změna socioekonomické situace a rozsáhlá osvěta podstatně změnily náhled na ochrannou péči, na umístění dítěte do této péče a na práci amat. 4 Ochranná péče Francouzští psychologové poukazují na problematické rozdělení péče a lásky mezi děti vlasmi a děti v ochranné péči, aby jedny nebyly zvýhodněny a druhé poškozeny. V této souvislosti je důležité uvědomit si, že mnoho dětí zůstává v ochranné péči u náhradních rodičů nanejvýš jeden rok. Často do náhradní rodiny přicházejí ve špatném fyzickém nebo duševním stavu. Potřebují intenzivní pomoc, než dojde k zlepšení situace v jejich původní rodině a než budou moci se do ní vrátit. Tato skutečnost se může stát pro vlasmi děti náhradních rodičů traumatizující. Mohou získat pocit, že jsou odstrčené a že se jim vlastní rodiče tolik nevěnují jako těm cizím", u nich dočasně žijícím dětem. Pro matku může vyvstat problém sladit roli mateřskou, ženskou a profesní tak, aby to nepoškozovalo ani její rodinu s vlastními dětmi, ani dítě, o které pečuje. 4 Filiace je institutem lidského rodu. Uvádí dítě do genealogického prostředí, dává mu minulost i budoucnost. Je to ta sama situace, která je možná i u adopce nebo u dítěte, které bylo zplozeno pomocí lékařského zákroku. Toto všechno včleňuje dítě do přirozeného běhu rodiny. Filiace jako sociální akt ukazuje společnosti, že toto dítě a tito dospělí patří k sobě.

6 F. Renault se v této souvislosti snaží popsat roli mateřskou a roli asistentskou. 1. Role mateřská. La police m'a téléphoné, ľinspectrice m'a dit: venez chercher votre fils! J'ait dit: c'est pas mon fils! Elle voulait pas me croire. II avait dit: Téléphonez ŕ ma mčre. Je ľai élevé mais ce n'est pas mon fils; 9a m'a fait mal de dire pa parce que je ľaime mais comme un fils." 5 Případ ukazuje na jeden ze závažných problému amat. Vystihuje zdvojenost role, kdy amat vychovává dítě jako své vlasmi, přitom však právně není jeho matkou. Nejedná se o událost určitého časově omezeného období, jak bychom se mohli domnívat, ale je to problém, který bude amat i dítě provázet celý život. Na tomto místě vyvstávají i další otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi. Se kterou rodinou se má dítě identifikovat? Ve které rodině se má cítit jako syn nebo dcera? Koho má poslouchat? Další spornou otázkou při tvoření osobnosti dítěte je, která část jeho individuality pramení z původní biologické rodiny, tudíž je částečně podmíněná geneticky, a kterou ovlivnila amat. Pro nově vznikající vztahy chybí i výrazy, které by je dokázaly správně popsat. Neexistuje vhodné oslovení ani pro amat - skoro matka? Může dojít k tomu, že některé děti se zcela identifikují se svou náhradní rodinou a v adolescenci se nechtějí stýkat s původní rodinou a znát se k ní. Na druhou stranu však existuje i neochota pečovatelských rodin spolupracovat s biologickými rodiči, protože je pokládají za špatný vzor pro děti. Existuje zde dvojznačnost vztahů, např. amat je jako matka, ale ve skutečnosti jí není. Navzdory snahám o vytvoření kladných vztahů mezi všemi zúčastněnými dochází často ke konfrontacím mezi pečovatelskou a původní rodinou. Ke střetům nejčastěji dochází mezi dvěma ženami, a to původní matkou dítěte a pečovatelkou. Názory obou žen se většinou ve všem diametrálně odlišují. Jedna z žen se považuje za matku na základě své biologické funkce a druhá na základě toho, že dítě vychovává a má k němu citový vztah. Kdo je vítězem rodičovské rivality? Tento problém je popsán už ve Starém zákoně - Šalamounův soud. Mýtus se neopírá o hlas krve ani o mateřský instinkt. Poselství má mnohem hlubší význam. Jenom žena, která je připravena ztratit své dítě, je připravena být matkou. Příběh navozuje i otázky v souvislosti s umístěním dítěte. Psychoanalytik M. Pesenti tvrdí, že... il faut qu'une mere accepte de perdre son enfant pour le rendre a la vie." 6 Je tedy potřeba, 5 Volali mi z policie. Inšpektorka mi řekla: Pojďte si pro vašeho syna! Odpověděla jsem: To není můj syn! Nechtěla mi věřit. [Chlapec] řekl: Zavolejte mé matce. Vychovala jsem ho, ale není to můj syn; je strašné to říct, protože ho mám ráda jako svého syna." (Renault 1999, s. 24) 6...je potřeba, aby jedna z matek přijala ztrátu svého dítěte a vrátila ho tak do života." PE- SENTI, M. Actes du Colloque sur le transfert. In Le Coq - Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s. 59.

7 aby jeden rodičovský pár opustil pozici všemohoucnosti a nesobecky pomáhal svým takřečeným rivalům v zájmu dítěte. Toto je však nesplnitelný ideál. Bohužel v našem reálném světě podobné případy nekončí vždy dobře. Nechtěné dítě se stává pokladem". Všichni zúčastnění bojují o jeho lásku. Přechody mezi pozicí zavrhovaného a zbožňovaného dítěte působí mimořádně negativně na vývoj a psychickou stabilitu dítěte. Je možné, že takto hýčkané dítě bude v pozdějším životě mít závažné osobnostní problémy, pokud nebude pociťovat takový stupeň péče a zájmu, který by pro něj byl optimální. (6) Rodiče, hlavně matka, jsou pod tlakem. Ve hře je rodičovská čest, schopnosti postarat se o dítě a hrozba společenské stigmatizace j ako zlých rodičů". Umístěné dítě se pro rodiče náhradní i původní stává cenou za vítězství. Fakt, že rodiče nejsou schopni dlouhodobě se postarat o svoje dítě, neznamená automaticky jejich nezájem nebo negativní postoj. Mnoho rodičů uvádí, že dítě bylo pro ně vším a že je jim moc líto, že se o ně nemohou, nebo nesmí starat. Náhradní rodiče jsou pečlivě vybíráni a měli by představovat více méně ideální rodinu. Mnoho náhradních rodičů dokázalo svoje kvality u výchovy vlastních dětí a u výchovy svých svěřenců. Tento fakt překvapivě stěžuje jejich úlohu, protože jsou podvědomě nuceni zachovávat pozitivní obraz schopných profesionálů a dobrých rodičů a svěřené dítě plní úlohu výkladní skříně. Na základě klinických studií francouzští psychologové konstatovali, že dítě nazývá matkou tu ženu, která se o ně stará. Dítě v takto pojaté ochranné péči musí automaticky procházet cestou oddělování a odcizování se od své biologické matky. Je přirozené, že dítě se identifikuje s tím dospělým, který o ně pečuje a který mu věnuje pozornost. Tento poznatek ve svých publikacích uvádí i Z. Matějček. Dítě se postupem času mění, přechází z pozice ochraňovaného objektu do pozice dítěte, přičemž se vytváří plnohodnotný vztah rodič - dítě. Teoreticky by dítě mělo v průběhu umístění do ochranné péče a během života v náhradní rodině rozlišovat mezi matkou a ženou, která se o něj stará. Zde si francouzští odborníci kladou otázku, zda-li dítě může a zda vůbec má rozlišovat mezi matkou a amat. Rizika jsou na všech stranách. Dítě neví, zda je svěřencem, nebo dítětem. Matka v mnoha případech žárlí na amat, na přízeň a lásku, kterou jí dává její dítě. Amat zaujímá většinou negativní postoj k biologické rodině dítěte, který vyplývá z její funkce ochranitelky. Další problémy v těchto vztazích vystihují následující otázky: Kdo má dítě vychovávat? Kdo má mít autoritu a případně dítě trestat? Jaká je pozice manžela amat? Kdo je pro dítě otcem? Z uvedených otázek vyplývá, že dítěti chybí ústřední autorita, protože se neustále pohybuje mezi rodinou vlasmi a rodinou pečovatelskou. (7) Rozdělení na dobrou a špatnou rodinu, na dobrou a špatnou matku je nutné minimalizovat jak ze strany společnosti, tak ze strany dítěte, a tím minimalizovat rizika ochranné péče. Navzdory vší profesiona-

8 litě se amat nikdy nevyhne vkládání významné citové investice do dítěte. Proto zákonem určený čas, který musí uplynout od odevzdání dítěte do přijetí dalšího, je velice užitečný a musí být dodržen. Pocit ztráty, který amat prožívá při odchodů dětí zpět do jejich původních rodin, je pro ni často tak velký, že například po odchodu dítěte odmítne přijmout další do své péče. Největší problém, se kterým se musí amat vyrovnat, je vědomí, že dítě určitě ztratí, protože pouze 25 % dětí zůstane u amat po delší dobu než jeden rok. Ostatní děti se vracejí do svých původních rodin. 2. Role asistentská. Amat jsou dle definice des personnes qui accueillent des enfants dans le carde ďune mission déléguée par un service public...agents non titulaires des collectivités territoriales". 7 Ve Francii se vede diskuse, zda užívat termín asistent, který sice vyvolává dojem profesionality, ale na druhé straně se oprávněně ptají, jestli slovní spojení assistente matemelle" (mateřská asistentka) má vůbec smysl. Zaměstnavatelem amat jsou orgány státní správy. Ve Francii existuje právně závazný předpis, který se jmenuje protocole ďaccueil et ďaccompagnement - protokol o péči a starostlivosti, kterým se z právního hlediska upravuje smluvní vztah amat k zaměstnavateli. Ve Francii je ze zákona dáno, že o děti v ochranné péči se nestará pouze amat, ale také skupina kvalifikovaných profesionálů - sociální pracovník, psycholog, učitel, lékař atd. Všichni zmiňovaní odborníci musí amat podporovat a zvyšovat úroveň ochranné péče. Je třeba zaručit dítěti pocit kontinuity, když přechází z rodiny do rodiny. ASE má ze zákona povinnost kontrolovat a dohlížet na všechny činnosti, které amat vykonává pro zajištění péče o dítě. Jsou vypracovány přesné směrnice, pravidla a doporučení, podle kterých by měla ochranná péče fungovat, ale ukazuje se, že praxe je mnohem širší a variabilnější, než co popisuje teorie. Proto je nutná dobrá spolupráce všech zúčastněných stran. (8) Amat musí být žena (muž) starší 21 let, finančně soběstačná a ochotna zúčastnit se všech výuk a kurzů. Peněžitá odměna má mít pouze charakter kompenzace za ztrátu zaměstnání nebo omezení její pracovní výkonnosti. Pokud dítě ve svěřené péči dosáhne 21 let, přestane se kompenzace vyplácet. V současné době je snaha začlenit děti po dosažení 21 let do běžného života. I v tomto okamžiku při získání bytu, zaměstnání apod. pomáhají dítěti jak amat, tak i odborníci, aby kvůli pocitu opuštěnosti nezačalo dělat závažné chyby. 4.1 Umístění dítěte do ochranné péče (9) Dítě je umisťováno do ochranné péče vždy z nějakého závažného důvodu: 7 osoby, které pečují o děti v rámci zvláštního pověření ve veřejných službách... [jsou to) netitulámí pověřenci územních správních celků" (Renault 1999, s. 28).

9 finanční problémy, které brání řádnému zaopatření dítěte; závažný nedostatek rodičovské péče; závažné nedostatky ve výchově a vzdělání. Z psychoanalytického hlediska jakékoli oddělení od původní rodiny je pro dítě traumatem. Odtržení je častokrát dítětem interpretováno jako jeho chyba, jako symbolické zavrhnutí. Dítě si nepřipouští rodičovskou chybu a touží žít ve své rodině, která je mu jazykově, sociálně a kulturně blízká a determinuje jeho pocit identity. Pocit zavrhnutí může vyvolat těžké neurotické příznaky, i když původní rodiče nejsou zdaleka ideální, ale pro dítě jsou prakticky nezastupitelní. Náhradní rodiče, ať se snaží sebevíc, jsou často ve své činnosti dítětem hodnoceni záporně. Pro překonání počátečních problémů je třeba mnoho trpělivosti a profesionální zdatnosti. Pomoc psychologa a rodinná terapie se jeví jako takřka nezbytná. Výrazné jsou i rozdíly mezi umístěným dítětem a jeho vrstevníky. Pozice umístěného dítěte je obtížnější. Dítě je svým okolím stigmatizováno. Kvůli soudnímu opatření, návštěvám sociálních pracovníků a kvůli stykům s původní rodinou je jeho pozice zavrhnutého dítěte veřejná a podle něj neoddiskutovatelná. Tato fakta dítě společensky znevýhodňují. Situaci přitěžuje i okolnost, že dítě je v celé složité situaci jediným předmětem společné péče. Není tedy účastno klasického oidipovského trojúhelníku, ale zaměřuje se na něj širší pozornost: DSSS - ASE rodiče Schéma popisuje, v jakém vztahu je každá zúčastněná strana ke všem ostatním a k dítěti. Dítěje tedy stále středem nevyžádané pozornosti, která mu může být na jednu stranu příjemná, na straně druhé však zvýrazňuje pocit cizoty. Dítě se v pečovatelské rodině nikdy necítí,jako doma". Dítě se musí v zájmu zachování duševního zdraví rozhodnout pro jednu z rodin. Je nemožné, aby stavělo obě rodiny do stejné pozice. V klasickém oidipovském trojúhelníku zní otázka: koho máš raději, maminku, nebo tatínka? U náhradní péče je situace mnohem těžší. Je samozřejmé, že v různých situacích hraje jedna z rodin vždy roli toho špatného, přičemž ti druzí jsou idealizovaným rodičovským párem. Výsledkem této těžké situace je rivalita rodičů - původních a náhradních - protože ani jedni nechtějí ukázat míň lásky a péče než ti druzí. Náhradní rodiče se většinou snaží, aby dítě dobře prospívalo ve škole a správně se začlenilo do společnosti. Je přirozené, že náhradní rodiče se snaží omezit a minimalizovat vlivy původní rodiny, a zabezpečit tak dítěti optimální prostředí. Tato situace ztěžuje pozici dítěte, které se 74

10 rozhoduje mezi nezávaznou volností, kterou mu nabízí původní rodina, a láskyplnou starostlivostí rodiny náhradní. V neposlední řadě chybí dítěti terminologie. Jak má nazývat svoje původní rodiče? Jak má oslovovat svoje náhradní rodiče? Názor jednoho adolescenta je vynikající ilustrací: Quand je les appelle mes grands-parents" - disait un garfon de ces apars ágés - c'est un peu comme si je disais de mes vrais parents et grands-parents que je ne veux pas d'eux. Des fois je me dis que je fais partie de leur famille... Si je devais choisir entre les deux familles, je ne saurais pas répondre." 8 Ochranná péče může mít i negativní dopad na dítě a rodiny. Jedním z faktorů je skutečnost, že umístěné dítě nemá možnost definitivně se oddělit od jedné nebo druhé rodiny. To může vést k rozpolcení osobnosti dítěte. Praxe francouzských psychiatrů ukazuje, že každé předčasné oddělení dítěte od rodičů vede k jej ich idealizaci. Rivalita mezi oběma rodinami je jednou z nej větších překážek společné péče o dítě. Dítě má buď idealizovanou, nebo démonizovanou představu o svých původních rodičích. Původní rodiče dítěte vidí častokrát v náhradní rodině ty, kteří je okrádají o láskujejich dítěte a brání šťastnému rodinnému soužití". Zásahy původních rodičů a přirozené obrané reakce náhradní rodiny brání dítěti, aby se sžilo se svým novým prostředím a zapojilo se do každodenního chodu pečovatelské rodiny. Dítě je často nuceno zaujímat extrémní stanoviska a vyjadřovat se k jedněm, nebo druhým rodičům. Jeho pochopitelná nejistota mu pak přináší nepříjemnou kritiku; například že je pokrytecké, že nemá vlastní názor. Nutnost neustálého rozhodování vede často k psychickému diskomfortu dítěte. Projevuje se v mnoha symptomech: chronické lhaní, návaly zjevně bezdůvodné agresivity, hostilita přecházející do mlčení, prudké změny nálad, nepřiměřené obranné reakce. Zvládání těchto těžkostí zůstává na pečovatelské rodině. Navzdory pečlivému sledování a psychologické pomoci může u dítěte vypuknout neuróza, případně se mohou projevit symptomatické poruchy (strach ze samoty, noční můry, pomočování...). Nejhorší možností je, když náhradní rodiče tyto symptomy záměrně přehlížejí nebo zlehčují. 4.2 Sebehodnocení dítěte v ochranné péči Otázka sebehodnocení dítěte - co znamená pro své rodiče, pro své okolí, pro své kamarády - se objevuje v každém věku. Otázku si kladou i úplně malé děti 8 Když je nazývám mými starými rodiči - říká jeden chlapec o svých starších náhradních rodičích -je to, jako kdybych říkal svým skutečným starým rodičům, že je nechci. Několikrát jsem si říkal, že jsem částí jejich rodiny... Kdybych si měl vybrat mezi dvěma rodinami, neuměl bych odpovědět." (Rafřy 1999, s. 56) (apar-assistants parenteaux: rodičovští asistenti)

11 ve věku 3 až 4 let. Pro sebehodnocení dítěte a správný vývoj jeho osobnosti je nezbytné pozitivní hodnocení ze strany autority. Tento fakt je v případě ochranné péče vysoce aktuální. Z hlediska dítěte je situace symbolického odvrhnutí velice vážná. Dítě si o sobě myslí, že je špatné, a proto ho nikdo nemá rád a nikdo ho nechce. Vyjadřuje to slovy:...je to kvůli mně, že si mě nemohli nechat...",...je to moje vina, že jsou ve vězení..." Francouzští psychologové ale varují před nepřiměřeným soucitem pečovatelské rodiny, protože umístěné dítě je mnohdy schopno využívat pozici nechtěného a odmítaného ve svůj prospěch. Tuto situaci je třeba řešit ve spolupráci s psychologem. Je nutné snažit se zlepšit psychický stav dítěte, aby mohlo být začleněno do normálního rodinného a společenského života. (10) Pozice dítěte v pečovatelské rodině není pro něj vždy jednoduchá. Zidealizované představy rodičů, že každé dítě je milé, dobré a pravdomluvné, jsou v mnoha případech těžce nabourány. Klasický pojem dobře vychovaného" dítěte vyvolává představu někoho s dobrými způsoby, s vlastním názorem a uznáváním svých rodičů. Téměř žádné z umístěných dětí těmto představám nevyhovuje. 4.3 Odměny a tresty Přijaté dítě se často dostává do pozice obdarovaného. 1 když dárce nevyžaduje nic na oplátku, obdarované dítě se někdy zajímá, co by mohlo z vděčnosti udělat. Pokud obdarovaný nemá možnost něco vykonat nebo předvést, mohou se u něj vytvořit neurotické příznaky. Důležité je, aby skutečný dar nechal vždy otevřené dveře" pro obdarovaného a nevyvolával v něm pocit závislosti na dárci. Některé dary mohou vyvolat rozporuplné pocity u obdarovaného dítěte. Například dítě může získat pocit, že se nikdy nebude moci dostatečně odvděčit za přijetí do náhradní rodiny, za lásku a vše, co mu noví rodiče poskytli. V některých případech dítě očekává, že náhradní rodiče mu dají - v materiální podobě - vše, co požaduje, aby kompenzovali jeho domnělé ústrky. Pokud se tak nestane, dítě reaguje agresivně. Původní rodiče se někdy snaží naklonit si dítě mnohdy i nepřiměřenými dary. Vytváří se tak podvědomé spojení mezi návštěvou biologických rodičů a darem. Po návratu do původní rodiny opadne přehnaný zájem rodičů o dítě, přeruší se spojení rodič - dar a to může vyvolat negativní dopad na psychiku dítěte. Úkolem ochranné péče není pouze poskytnout dočasný azyl dítěti, než se vrátí do své původní rodiny, ale je třeba řádně se o něj postarat. Do pečovatelské rodiny přicházejí často děti zanedbané, týrané, agresivní, které nemůže jejich nová rodina jen rozmazlovat, ale musí se pokusit v jejich výchově odstranit všechny mezery. Znamená to, že pečovatelská rodina musí v některých případech dítě i přiměřeně trestat. Je však nepřípustné, aby verbální trest obsahoval výrazy:...jsi stejná jako tvoje matka, dopadneš stejně jako tvůj otec..." atd. Velice často se původní rodiče snaží narušit výchovný vliv tím, že

12 tresty kritizují, považují je za nepřiměřené, i když tíha výchovy neleží na nich, ale na rodině náhradní. Otázka trestu je vždy rozporuplná a problematická. (11) Vidíme, že specifický způsob péče o ohrožené dítě, který se ve Francii praktikuje již řadu let, stojí na jiných základech než systém NRP v ČR. Z tohoto důvodu je přímé srovnání obou koncepcí takřka nemožné. Systém intenzivní spolupráce s biologickou rodinou přináší vedle mnoha kladů i nezanedbatelná rizika jak pro amat, tak pro psychický vývoj dítěte. Problémy identity, filiace, genealogické sounáležitosti a otázka autority, která má být respektována, jsou ve francouzské psychologii, pediatrii a psychiatrii řešeny již řadu let. Otázka identity dítěte, které musí respektovat dva rodičovské páry, přistupující ve většině případů zcela odlišně ke způsobu výchovy a životnímu styluje aktuálním problémem. Můžeme říci, že z hlediska psychologie je systém NRP v ČR mnohem více podobný francouzskému institutu adopce než koncepci ochranné péče. Pojetí NRP v ČR je problematizováno spíše ze stránky legislativní než psychologické. Otázkou zůstává, zdali a jak se změní systém NRP v naší republice po vstupu ČR do Evropské unie. Literatura: 1. CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Pans : Centre National du Livre, 1999, s RENAULT, F. Assistante matemelle, une unité impossible? Le Coq- Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999; s CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Pans : Centre National du Livre, 1999, s CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RENAULT, F. Assistante maternelle, une unité impossible? Le Coq- -Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s dle RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999, Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999, Paris : Centre National du Livre, 1999, s. 63.

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu

Pěstounská péče na. Jak na pěstounskou péči na. přechodnou dobu Pěstounská péče na přechodnou dobu Jak na pěstounskou péči na Co je pěstounská péče na Ve stávajícím systému náhradní rodinné péče se od 1. 6. 2006 objevuje nový institut, kterým je pěstounská péče na.

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí M V S P ultikulturní zdělávání ociálních racovníků JUDr. Věra Novotná Sociálně právní ochrana dětí Obsah strana Úvod.. 4 Kapitola I. Základní principy sociálně-právní ochrany dětí a významné ústavní a

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 RODINNÉPRÁVO Upravuje vznik a zánik manželství, vztahy mezi manžely, rodiči, dětmi

Více

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče!

Milá pečovatelko, milý pečovateli! Milí rodiče! Milí rodiče! Předpokládáme, že jste důkladně zvážili, zda je vaše dítě natolik zralé, aby o něj pečovala jiná osoba. Nyní stojíte před rozhodováním, komu dítě svěříte. Pečující osoba se svým způsobem stane

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA

DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA DOTAZNÍK ASISTENTA PEDAGOGA Dobrý den, chtěla bych Vás tímto požádat o spolupráci při vypracovávání mé diplomové práce zabývající se skupinovou integrací žáků se specifickými vývojovými poruchami chování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského.

historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. Rodinné právo historicky řadí do soukromého práva, jako součást práva občanského. je to právo specifické, neboť je u něj omezena smluvní volnost ve prospěch zásahů státu Takováto úprava vznikla s ohledem

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Vzdělávání pěstounů jaro 2016

Vzdělávání pěstounů jaro 2016 Vzdělávání pěstounů jaro 2016 4hodinové dopolední v pracovní dny Místo konání: Školení se budou konat v prostorách Charitního sdružení Děčín, Zbrojnická 7, Děčín IV, budova bývalé Komerční banky, výtahem

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR

Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech. JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR Vzdělávání právnických profesí Testováno na studentech JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. Senát ČR 17. 2. 2017 Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Právnická fakulta byla v Olomoucí obnovena v

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK

PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK ÚČEL PĚSTOUNSKÁ PÉČE POJEM, ÚČEL, OBSAH, VZNIK, ZÁNIK Zdeňka Králíčková, 2012 výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí

Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ve věci oprávnění subjektů provádějících zprostředkování náhradní rodinné péče a osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí zveřejňovat osobní

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství

Zpráva o zájemci o pěstounství Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole

Vnitřní řád. Předškolní výchova. Podmínky přijetí dětí do mateřské školy. Platby v mateřské škole Vnitřní řád Předškolní výchova - podporuje zdravý, tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. ociální pedagog. Osobnost pedagoga volného času Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická ociální pedagog Osobnost pedagoga volného času O čem to bude Kuchařka jak na to je v nás Každý jsme jiný, proto každý bude upřednostňovat jiné

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Pardubice, 25. října 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá

Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu. Amalthea o.s. Ria Černá Zkušenosti s PPPD z pohledu doprovázející služby pro pěstounskou rodinu na přechodnou dobu Amalthea o.s. Ria Černá Co je doprovázení - terénní sociální pracovník v rodině dle potřeb členů rodiny - úkoly

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Pokud mi není 15 let, nejsem trestně odpovědný To ale neznamená, že nemůžu být potrestán, pokud se dopustím

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo

SSOS_ON_1.08 Rodinné právo Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.08

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU..

Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování sociálních služeb na území Jihomoravského kraje ČÍSLO DOTAZNÍKU.. Individuální projekt Jihomoravského kraje reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00027 s názvem Podpora plánování rozvoje sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji Zjišťování potřeb uživatelů v oblasti poskytování

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy

. do školy mají zákaz vstupu osoby pod vlivem alkoholu, omamných látek a drog, pokud ohrožují provoz školy ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko byl zpracován v souladu s 30 odst.3 Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon), ve kterém

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Richard A. Warshak Jak (ne)otrávit děti rozvodem /výběr/ Richard A. Warshak TRITON editor: PhDr. Eduard Bakalář, CSc. Richard A. Warshak,

Více

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

S T A N D A R D 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí S T A N D A R D 3 Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3 a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více