VE FRANCII. Ivana Hejlová. 1 Vznik profesionální ochranné péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VE FRANCII. Ivana Hejlová. 1 Vznik profesionální ochranné péče"

Transkript

1 Ze z a h r a n i č í NÁHRADNÍ RODINNÁ VE FRANCII PÉČE Ivana Hejlová Problematika pěstounské péče a problematika rizikových skupin rodičů, kteří se z různých důvodů nestarají o své děti, je celosvětově diskutovanou otázkou. Pro možnost srovnání uvádím jako příklad jednu ze zemí Evropské unie, Francii. Systém tzv. ochranné péče ve Francii se v mnoha bodech liší od našeho systému náhradní rodinná péče (NRP). U ochranné péče je kladen hlavní důraz na reintegraci dítěte do vlasmi rodiny. Styky pečovatelské a biologické rodiny jsou mnohem intenzivnější a péče o dítě se aktivně zúčastňují i příslušné orgány státní správy. Systém ve Francii je značně odlišný od našeho systému. Tato koncepce přináší svoje klady a zápory. Ve Francii je poměrně velké množství dětí umísťováno ASE (ASE - Aide Sociále a 1'Enfance: Úřad péče o dítě) do pečovatelských rodin, protože jejich vlasmi rodiče se o ně neumí, nemohou nebo nechtějí starat. Po jednom roce pobytu v pečovatelských rodinách se zhruba 37 % dětí vrací zpět do své původní rodiny, pokud se mezitím situace stabilizovala nebo zde došlo k překlenutí problémů. 25 % dětí však nadále zůstává během podstatné části svého dětství v pečovatelských rodinách. V prvním případě plní pečovatelské rodiny roli podpůrnou, v druhém případě jde o funkci zástupnou. (1) Základní otázka, kterou si kladou původní rodiče, je: jak bychom mohli získat zpátky své vlasmi dítě? Základní otázka, kterou si klade dítě, je: co jsem udělal svým rodičům, že mě zavrhli? Pečovatelská rodina vychází z premisy, že musí poskytnout dítěti vzor ideální rodiny namísto rodiny nefunkční, nechápající, či přímo ohrožující. Pečovatelé se snaží napravit psychické strádání dítěte a zabezpečit mu skutečné dětství. Určitým problémem je, že ASE často nebere ohled na názor původních rodičů, protože je apriori zavrhne jako neschopné. 1 Vznik profesionální ochranné péče Rokem 1977 se stává výkon ochranné péče ve Francii zvláštním zaměstnáním. C'est en effet une profession sans horaire, sans vacances, sans week-end, sans garantie ďemploi..."'v žádném případě však 1 Je to zaměstnání bez pevné pracovní doby, bez prázdnin, bez víkendů, bez pracovních jistot..." (Renault 1999, s. 23).

2 nemůžeme ochrannou péči považovat za klasické zaměstnání, protože více než kterákoli jiná profese proniká do osobního života. Mnoho žen, které mělo děti ve své péči, později požádalo o jejich trvalé umístění do svých rodin. Koncem sedmdesátých a do poloviny osmdesátých let byla ochranná péče přes veškeré snahy však mnohem více spontánně mateřská než profesionální. V té době to dostačovalo, protože docházelo k uspokojování a naplňování všech základních potřeb dětí i matek. V roce 1992 vznikly nové zákony, v nichž se značně zdůrazňuje profesní stránka na úkor mateřské. Legislativa měla dobrou snahu zakotvit pro amat (amat - assistant/e maternel/le: mateřský/á asistent/ka) pracovněprávní pozici v zákonu, ale na neštěstí tato snaha nevystihla komplexnost osobnosti ženy, která má být zároveň jak milující matkou, tak i profesionální pečovatelkou. Profese amat se nemůže zjednodušovat a rozdělovat na pouze profesní, nebo pouze mateřskou stránku. F. Renault proto navrhovala používat tvar assistante/maternelle, protože v dnešní institucionalizované době se zdůrazňuje především asistent, ale je nutné opět se vrátit a vyzdvihnout náplň významu slova mateřský. Dilema zaměstnaných žen, zda být matkou, nebo být zaměstnanou ženou, se většinou amat v tak velké míře netýká, protože jejich prací je mateřství. Právě z tohoto důvodu jistá část žen navrhovala, aby amat nedostávaly plat. Finančně zabezpečeno mělo být jenom dítě. Ženy mohou vést různé důvody k přijetí dětí do pěstounské péče. Může to být například entusiasmus nebo osobní důvody. Zvláštním důvodem je touha a potřeba ochraňovat dítě". Ochrana dítěte je jedním ze základních stavebních kamenů, na kterých ochranná péče vyrůstá. Pojem garder (ochraňovat) má ve francouzštině různé významy: vzít si do své péče někoho, dohlížet nad jeho přežitím, zabránit někomu umřít, zastavit někoho před smrtí. Nezanedbatelné procento náhradních rodičů jsou bývalí svěřenci DSSS (DSSS - Direction des Services Sociaux et Sanitaires: Správa zdravotnických a sociálních služeb). I oni vyrůstali v rodinách, které se staraly o umístěné děti. Domnívám se, že Francouzky, stejně jako ženy v České republice, nevede k přijetí dětí do pěstounské péče touha po vlastním ekonomickém zajištění. Ve Francii existuje od roku 1996 interní pracovní nařízení ASE, které uvádí pokyny k výchově dítěte. Pro pochopení je vhodné citovat některé dispozice: Respektování identity: vlasmi příjmení, původní rodiče, minulost dítěte, kultura a náboženství. Musíme se snažit dítěti porozumět a nevynášet předčasné soudy. V rozhovoru s dítětem je třeba respektovat pozici původních rodičů. Je velice důležité, aby dítě ve spolupráci s ASE a se souhlasem původních rodičů mělo platnou identifikační kartu (občanský průkaz), která může významně ovlivnit vědomí sounáležitosti dítěte. Hygiena života: délka a kvalita prázdnin, vyváženost stravy, přizpůsobení 67

3 střídání volného času a práce osobnímu tempu dítěte. Vedení dítěte k úctě ke svému tělu: dodržování hygieny, péče o jeho vzhled ad. Potřeba důkladně znát prostředí, odkud dítě pochází: jaké byly zvyklosti v jeho původní rodině. (3) Je důležité vyvarovat se všech závažných rozdílů mezi pečovatelskou a původní rodinou. V opačném případě dochází k riziku, že nepřekonatelné rozdíly mezi zvyklostmi obou rodin mohou způsobit rozpolcenost dítěte. Problémy mohou vzniknout i napohled z banálních věcí, kdy se biologičtí rodiče nepřiměřeným rozmazlováním snaží získat větší díl náklonnosti než pečovatelská rodina. Proto soud určuje, kdy a jak často mohou původní rodiče vidět své děti v ochranné péči. Současný trend ve Francii je, že původní rodina se čím dál více zapojuje do spolupráce a pečovatelská rodina se profesionalizuje. Plné přijetí dítěte do rodiny je možné podle francouzských psychologů v daných podmínkách pouze v případě adopce. Identita dítěte je utvářena jménem, příjmením, pamětí, přijetím společností, genealogií, výchovným působením a všemi ostatními vlivy, které na něj působí v celém období dětství a dospívání. Jak však přistupovat k dítěti, jestliže vyžaduje svou část identity i v pečovatelské rodině? Pravdou zůstává, že dítě v náhradní péči nikdy nemůže mít jediný jasně vymezený rodičovský pár a jeho vývoj bude vždy determinován jeho východiskem - tím, že je dítětem mnoha rodičů.(4) 2 Právní zajištění Podle francouzského občanského zákoníku musí soudce zakročit, jestliže... la sanité, la sécurité, la moralitě ďun enfant sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation sont gravement compromises (article 375 du C.C.)." 2 V kompetenci soudce je rozhodnout, kdy je dítě v nebezpečí -jistém, možném, aktuálním -jestli existuje závažný rodinný konflikt, nebo jestli rodina dostatečně nespolupracuje s příslušnými orgány. I když soudce nezjistí aktuální nebezpečí, ASE je povinna dále na rodinu dohlížet. Soudce přijímá svoje rozhodnutí po důkladném vyšetřování, po upozornění a vyslechnutí rodičů. Musí přísně respektovat a upřednostňovat zájmy a potřeby dítěte. Je povinen nejdříve zkusit dočasné opatření a až po zjištění, že náprava je nemožná, může přistoupit k opatřením trvalým. Zároveň nesmí být poškozena autorita rodičů, kteří jsou přímo odpovědni za výchovu dítěte. Rodiče nesmí být postiženi za svoje zvláštní výchovné metody, jestliže vycházejí 2... zdraví, bezpečnost, morálka dítěte jsou v ohrožení nebo jestliže jeho podmínky výuky a výchovy jsou vážně nedostačující (článek 375 Občanského zákona)." BIGOT, J. Le sens ďune decision de placement ordonée par un juge des enfants. Le Coq-Héron no. 157/1999, Paris : Centre National du Livre, 1999, s. 14.

4 z jejich náboženského přesvědčení nebo osobní filozofie a jestliže nepoškozují závažným způsobem potřeby dítěte. Od roku 1986 jsou zpřísněny podmínky zasahování do života rodiny. Rodina musí být sledována nejméně po dobu dvou let a soudce smí zasáhnout jedině ve prospěch dítěte. Nesmí chránit zájmy ani jednoho z rodičů proti druhému. Dětský soudce", jehož instituce byla ve Francii zřízena již v roce 1945, by měl působit jako smírčí soudce. Měl by pomáhat rodině překlenout těžké životní období a zajistit jí všestrannou podporu. Při navrácení dítěte do původní rodiny je jedinou otázkou, která soudce zajímá, jestli již neexistuje nebezpečí, které by dítě mohlo ohrozit. Pro soudní rozhodnutí je potřeba mít vyjádření sociálního pracovníka, psychologické, případně psychiatrické vyšetření rodičů a dítěte, respektive všech lidí, kteří žijí ve společné domácnosti. Dále je nutné vyžádat si stanovisko ASE, magistrátu a všech zainteresovaných orgánů a institucí. Soudce musí důkladně posoudit individuální situaci, protože jakékoli opatření je zátěží nejen pro dítě, ale i pro rodinu. Je potřeba vždy uznávat rodičovskou autoritu a je nutné ve všech možných případech povolit návštěvy rodičů. Náhradní péče je soudcem indikována především u malých dětí. 3 Význam rodiny v péči o dítě Francie považuje rodinu za základ společnosti a pro francouzské psychology je rodina klíčovým pojmem. Tout le monde croit savoir ce qu'est la famílie... Mais il est intéressant de constater qu'aussi vitale, essentielle et apparemment universelle que soit ľinstitution familiale, il n'en existe pas..." 3 Ve Francii probíhá dlouholetá diskuse, koho můžeme označit pojmem rodič. Každodenní životní zkušenosti přinášely jednoduchou odpověď. Matka byla ta, která dítě přivedla na svět. Otec byl ten, kdo dítě zplodil. Většinou byl manželem matky. Sourozenci byly děti jednoho manželského páru. Tyto vztahy byly považovány za přirozené, protože evidentní bylo normální a normální bylo běžné. Ve 20. století však společenský vývoj a prudký rozvoj přírodních věd pozměnily rodinné vztahy. Přenos gamet se stal téměř každodenní zkušeností, pronajmutí matek se stává ve světě běžným termínem. Mimo jiné vystoupily do popředí pojmy, jako jsou práva dítěte, soudní ochrana, práva rodičů, ale i psychologické, symbolické a charitativní důvody péče o dítě. Rodinou tedy nechápeme pouze dvě osoby rozdílného pohlaví, které jsou společensky lehce identifikovatelné, ale rodinu tvoří i sourozenci, to znamená děti svých matek a otců. Do rodiny patří i sourozenci rodičů, stejně jakojejich manželé 3 Každý si myslí, že ví, co rodina ve skutečnosti znamená.... Je ale nutné poznamenat, že instituce stejně vitální a ze své podstaty bezpochyby univerzální, jako je instituce rodiny, neexistuje..." (Cadoret 1999, s. 7).

5 a potomci. Tím se pojetí rodiny rozšiřuje a přerůstá do pojetí rodu. Tato situace však neodpovídá pozici dětí v pečovatelské rodině. Jejich každodenní život se liší od života v původních rodinách; mají dva otce, dvě matky a odborné pracovníky, kteří dohlíží najejich výchovu. Ať už chceme nebo ne, musí tento stav zákonitě působit na vývoj osobnosti takového dítěte. Nesmíme také zapomenout na filiaci 4, která v těchto případech hraje významnou roli. V průběhu mnoha století dějin manželství bylo dostatečnou podmínkou filiace to, že se dítě rodičům narodilo. V roce 1972 Francie rozlišila zákonem význam filiace právní a filiace biologické. Rozdíl mezi dítětem biologickým a adoptovaným zmizel. Adoptované dítě je zapsáno do matriky. V rodném listu má uvedenou jak mateřskou, tak otcovskou linii a má před právem stejné postavení jako dítě biologické. (5) Stejná situace je i v našem státě. Ještě nedávno byla ve Francii situace v umisťování dětí do náhradní péče následující: byly upřednostňovány rodiny žijící ve městech před rodinami žijícími na venkově. Venkovské rodiny nebyly ochotny věnovat se cizím dětem. Na druhou stranu byl počet dětí, které musely být odejmuty z rodin žijících na venkově, mnohem nižší. Není pravdou, že vesnické rodiny by měly méně výchovných problémů. Soudní opatření, které by vedlo k odejmutí dítěte z rodiny, bylo na vesnicích považováno za mimořádně závažné sociální stigma. Proto tyto problémy byly řešeny v rámci širší rodiny. Radikální změna socioekonomické situace a rozsáhlá osvěta podstatně změnily náhled na ochrannou péči, na umístění dítěte do této péče a na práci amat. 4 Ochranná péče Francouzští psychologové poukazují na problematické rozdělení péče a lásky mezi děti vlasmi a děti v ochranné péči, aby jedny nebyly zvýhodněny a druhé poškozeny. V této souvislosti je důležité uvědomit si, že mnoho dětí zůstává v ochranné péči u náhradních rodičů nanejvýš jeden rok. Často do náhradní rodiny přicházejí ve špatném fyzickém nebo duševním stavu. Potřebují intenzivní pomoc, než dojde k zlepšení situace v jejich původní rodině a než budou moci se do ní vrátit. Tato skutečnost se může stát pro vlasmi děti náhradních rodičů traumatizující. Mohou získat pocit, že jsou odstrčené a že se jim vlastní rodiče tolik nevěnují jako těm cizím", u nich dočasně žijícím dětem. Pro matku může vyvstat problém sladit roli mateřskou, ženskou a profesní tak, aby to nepoškozovalo ani její rodinu s vlastními dětmi, ani dítě, o které pečuje. 4 Filiace je institutem lidského rodu. Uvádí dítě do genealogického prostředí, dává mu minulost i budoucnost. Je to ta sama situace, která je možná i u adopce nebo u dítěte, které bylo zplozeno pomocí lékařského zákroku. Toto všechno včleňuje dítě do přirozeného běhu rodiny. Filiace jako sociální akt ukazuje společnosti, že toto dítě a tito dospělí patří k sobě.

6 F. Renault se v této souvislosti snaží popsat roli mateřskou a roli asistentskou. 1. Role mateřská. La police m'a téléphoné, ľinspectrice m'a dit: venez chercher votre fils! J'ait dit: c'est pas mon fils! Elle voulait pas me croire. II avait dit: Téléphonez ŕ ma mčre. Je ľai élevé mais ce n'est pas mon fils; 9a m'a fait mal de dire pa parce que je ľaime mais comme un fils." 5 Případ ukazuje na jeden ze závažných problému amat. Vystihuje zdvojenost role, kdy amat vychovává dítě jako své vlasmi, přitom však právně není jeho matkou. Nejedná se o událost určitého časově omezeného období, jak bychom se mohli domnívat, ale je to problém, který bude amat i dítě provázet celý život. Na tomto místě vyvstávají i další otázky, na které neexistují jednoduché odpovědi. Se kterou rodinou se má dítě identifikovat? Ve které rodině se má cítit jako syn nebo dcera? Koho má poslouchat? Další spornou otázkou při tvoření osobnosti dítěte je, která část jeho individuality pramení z původní biologické rodiny, tudíž je částečně podmíněná geneticky, a kterou ovlivnila amat. Pro nově vznikající vztahy chybí i výrazy, které by je dokázaly správně popsat. Neexistuje vhodné oslovení ani pro amat - skoro matka? Může dojít k tomu, že některé děti se zcela identifikují se svou náhradní rodinou a v adolescenci se nechtějí stýkat s původní rodinou a znát se k ní. Na druhou stranu však existuje i neochota pečovatelských rodin spolupracovat s biologickými rodiči, protože je pokládají za špatný vzor pro děti. Existuje zde dvojznačnost vztahů, např. amat je jako matka, ale ve skutečnosti jí není. Navzdory snahám o vytvoření kladných vztahů mezi všemi zúčastněnými dochází často ke konfrontacím mezi pečovatelskou a původní rodinou. Ke střetům nejčastěji dochází mezi dvěma ženami, a to původní matkou dítěte a pečovatelkou. Názory obou žen se většinou ve všem diametrálně odlišují. Jedna z žen se považuje za matku na základě své biologické funkce a druhá na základě toho, že dítě vychovává a má k němu citový vztah. Kdo je vítězem rodičovské rivality? Tento problém je popsán už ve Starém zákoně - Šalamounův soud. Mýtus se neopírá o hlas krve ani o mateřský instinkt. Poselství má mnohem hlubší význam. Jenom žena, která je připravena ztratit své dítě, je připravena být matkou. Příběh navozuje i otázky v souvislosti s umístěním dítěte. Psychoanalytik M. Pesenti tvrdí, že... il faut qu'une mere accepte de perdre son enfant pour le rendre a la vie." 6 Je tedy potřeba, 5 Volali mi z policie. Inšpektorka mi řekla: Pojďte si pro vašeho syna! Odpověděla jsem: To není můj syn! Nechtěla mi věřit. [Chlapec] řekl: Zavolejte mé matce. Vychovala jsem ho, ale není to můj syn; je strašné to říct, protože ho mám ráda jako svého syna." (Renault 1999, s. 24) 6...je potřeba, aby jedna z matek přijala ztrátu svého dítěte a vrátila ho tak do života." PE- SENTI, M. Actes du Colloque sur le transfert. In Le Coq - Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s. 59.

7 aby jeden rodičovský pár opustil pozici všemohoucnosti a nesobecky pomáhal svým takřečeným rivalům v zájmu dítěte. Toto je však nesplnitelný ideál. Bohužel v našem reálném světě podobné případy nekončí vždy dobře. Nechtěné dítě se stává pokladem". Všichni zúčastnění bojují o jeho lásku. Přechody mezi pozicí zavrhovaného a zbožňovaného dítěte působí mimořádně negativně na vývoj a psychickou stabilitu dítěte. Je možné, že takto hýčkané dítě bude v pozdějším životě mít závažné osobnostní problémy, pokud nebude pociťovat takový stupeň péče a zájmu, který by pro něj byl optimální. (6) Rodiče, hlavně matka, jsou pod tlakem. Ve hře je rodičovská čest, schopnosti postarat se o dítě a hrozba společenské stigmatizace j ako zlých rodičů". Umístěné dítě se pro rodiče náhradní i původní stává cenou za vítězství. Fakt, že rodiče nejsou schopni dlouhodobě se postarat o svoje dítě, neznamená automaticky jejich nezájem nebo negativní postoj. Mnoho rodičů uvádí, že dítě bylo pro ně vším a že je jim moc líto, že se o ně nemohou, nebo nesmí starat. Náhradní rodiče jsou pečlivě vybíráni a měli by představovat více méně ideální rodinu. Mnoho náhradních rodičů dokázalo svoje kvality u výchovy vlastních dětí a u výchovy svých svěřenců. Tento fakt překvapivě stěžuje jejich úlohu, protože jsou podvědomě nuceni zachovávat pozitivní obraz schopných profesionálů a dobrých rodičů a svěřené dítě plní úlohu výkladní skříně. Na základě klinických studií francouzští psychologové konstatovali, že dítě nazývá matkou tu ženu, která se o ně stará. Dítě v takto pojaté ochranné péči musí automaticky procházet cestou oddělování a odcizování se od své biologické matky. Je přirozené, že dítě se identifikuje s tím dospělým, který o ně pečuje a který mu věnuje pozornost. Tento poznatek ve svých publikacích uvádí i Z. Matějček. Dítě se postupem času mění, přechází z pozice ochraňovaného objektu do pozice dítěte, přičemž se vytváří plnohodnotný vztah rodič - dítě. Teoreticky by dítě mělo v průběhu umístění do ochranné péče a během života v náhradní rodině rozlišovat mezi matkou a ženou, která se o něj stará. Zde si francouzští odborníci kladou otázku, zda-li dítě může a zda vůbec má rozlišovat mezi matkou a amat. Rizika jsou na všech stranách. Dítě neví, zda je svěřencem, nebo dítětem. Matka v mnoha případech žárlí na amat, na přízeň a lásku, kterou jí dává její dítě. Amat zaujímá většinou negativní postoj k biologické rodině dítěte, který vyplývá z její funkce ochranitelky. Další problémy v těchto vztazích vystihují následující otázky: Kdo má dítě vychovávat? Kdo má mít autoritu a případně dítě trestat? Jaká je pozice manžela amat? Kdo je pro dítě otcem? Z uvedených otázek vyplývá, že dítěti chybí ústřední autorita, protože se neustále pohybuje mezi rodinou vlasmi a rodinou pečovatelskou. (7) Rozdělení na dobrou a špatnou rodinu, na dobrou a špatnou matku je nutné minimalizovat jak ze strany společnosti, tak ze strany dítěte, a tím minimalizovat rizika ochranné péče. Navzdory vší profesiona-

8 litě se amat nikdy nevyhne vkládání významné citové investice do dítěte. Proto zákonem určený čas, který musí uplynout od odevzdání dítěte do přijetí dalšího, je velice užitečný a musí být dodržen. Pocit ztráty, který amat prožívá při odchodů dětí zpět do jejich původních rodin, je pro ni často tak velký, že například po odchodu dítěte odmítne přijmout další do své péče. Největší problém, se kterým se musí amat vyrovnat, je vědomí, že dítě určitě ztratí, protože pouze 25 % dětí zůstane u amat po delší dobu než jeden rok. Ostatní děti se vracejí do svých původních rodin. 2. Role asistentská. Amat jsou dle definice des personnes qui accueillent des enfants dans le carde ďune mission déléguée par un service public...agents non titulaires des collectivités territoriales". 7 Ve Francii se vede diskuse, zda užívat termín asistent, který sice vyvolává dojem profesionality, ale na druhé straně se oprávněně ptají, jestli slovní spojení assistente matemelle" (mateřská asistentka) má vůbec smysl. Zaměstnavatelem amat jsou orgány státní správy. Ve Francii existuje právně závazný předpis, který se jmenuje protocole ďaccueil et ďaccompagnement - protokol o péči a starostlivosti, kterým se z právního hlediska upravuje smluvní vztah amat k zaměstnavateli. Ve Francii je ze zákona dáno, že o děti v ochranné péči se nestará pouze amat, ale také skupina kvalifikovaných profesionálů - sociální pracovník, psycholog, učitel, lékař atd. Všichni zmiňovaní odborníci musí amat podporovat a zvyšovat úroveň ochranné péče. Je třeba zaručit dítěti pocit kontinuity, když přechází z rodiny do rodiny. ASE má ze zákona povinnost kontrolovat a dohlížet na všechny činnosti, které amat vykonává pro zajištění péče o dítě. Jsou vypracovány přesné směrnice, pravidla a doporučení, podle kterých by měla ochranná péče fungovat, ale ukazuje se, že praxe je mnohem širší a variabilnější, než co popisuje teorie. Proto je nutná dobrá spolupráce všech zúčastněných stran. (8) Amat musí být žena (muž) starší 21 let, finančně soběstačná a ochotna zúčastnit se všech výuk a kurzů. Peněžitá odměna má mít pouze charakter kompenzace za ztrátu zaměstnání nebo omezení její pracovní výkonnosti. Pokud dítě ve svěřené péči dosáhne 21 let, přestane se kompenzace vyplácet. V současné době je snaha začlenit děti po dosažení 21 let do běžného života. I v tomto okamžiku při získání bytu, zaměstnání apod. pomáhají dítěti jak amat, tak i odborníci, aby kvůli pocitu opuštěnosti nezačalo dělat závažné chyby. 4.1 Umístění dítěte do ochranné péče (9) Dítě je umisťováno do ochranné péče vždy z nějakého závažného důvodu: 7 osoby, které pečují o děti v rámci zvláštního pověření ve veřejných službách... [jsou to) netitulámí pověřenci územních správních celků" (Renault 1999, s. 28).

9 finanční problémy, které brání řádnému zaopatření dítěte; závažný nedostatek rodičovské péče; závažné nedostatky ve výchově a vzdělání. Z psychoanalytického hlediska jakékoli oddělení od původní rodiny je pro dítě traumatem. Odtržení je častokrát dítětem interpretováno jako jeho chyba, jako symbolické zavrhnutí. Dítě si nepřipouští rodičovskou chybu a touží žít ve své rodině, která je mu jazykově, sociálně a kulturně blízká a determinuje jeho pocit identity. Pocit zavrhnutí může vyvolat těžké neurotické příznaky, i když původní rodiče nejsou zdaleka ideální, ale pro dítě jsou prakticky nezastupitelní. Náhradní rodiče, ať se snaží sebevíc, jsou často ve své činnosti dítětem hodnoceni záporně. Pro překonání počátečních problémů je třeba mnoho trpělivosti a profesionální zdatnosti. Pomoc psychologa a rodinná terapie se jeví jako takřka nezbytná. Výrazné jsou i rozdíly mezi umístěným dítětem a jeho vrstevníky. Pozice umístěného dítěte je obtížnější. Dítě je svým okolím stigmatizováno. Kvůli soudnímu opatření, návštěvám sociálních pracovníků a kvůli stykům s původní rodinou je jeho pozice zavrhnutého dítěte veřejná a podle něj neoddiskutovatelná. Tato fakta dítě společensky znevýhodňují. Situaci přitěžuje i okolnost, že dítě je v celé složité situaci jediným předmětem společné péče. Není tedy účastno klasického oidipovského trojúhelníku, ale zaměřuje se na něj širší pozornost: DSSS - ASE rodiče Schéma popisuje, v jakém vztahu je každá zúčastněná strana ke všem ostatním a k dítěti. Dítěje tedy stále středem nevyžádané pozornosti, která mu může být na jednu stranu příjemná, na straně druhé však zvýrazňuje pocit cizoty. Dítě se v pečovatelské rodině nikdy necítí,jako doma". Dítě se musí v zájmu zachování duševního zdraví rozhodnout pro jednu z rodin. Je nemožné, aby stavělo obě rodiny do stejné pozice. V klasickém oidipovském trojúhelníku zní otázka: koho máš raději, maminku, nebo tatínka? U náhradní péče je situace mnohem těžší. Je samozřejmé, že v různých situacích hraje jedna z rodin vždy roli toho špatného, přičemž ti druzí jsou idealizovaným rodičovským párem. Výsledkem této těžké situace je rivalita rodičů - původních a náhradních - protože ani jedni nechtějí ukázat míň lásky a péče než ti druzí. Náhradní rodiče se většinou snaží, aby dítě dobře prospívalo ve škole a správně se začlenilo do společnosti. Je přirozené, že náhradní rodiče se snaží omezit a minimalizovat vlivy původní rodiny, a zabezpečit tak dítěti optimální prostředí. Tato situace ztěžuje pozici dítěte, které se 74

10 rozhoduje mezi nezávaznou volností, kterou mu nabízí původní rodina, a láskyplnou starostlivostí rodiny náhradní. V neposlední řadě chybí dítěti terminologie. Jak má nazývat svoje původní rodiče? Jak má oslovovat svoje náhradní rodiče? Názor jednoho adolescenta je vynikající ilustrací: Quand je les appelle mes grands-parents" - disait un garfon de ces apars ágés - c'est un peu comme si je disais de mes vrais parents et grands-parents que je ne veux pas d'eux. Des fois je me dis que je fais partie de leur famille... Si je devais choisir entre les deux familles, je ne saurais pas répondre." 8 Ochranná péče může mít i negativní dopad na dítě a rodiny. Jedním z faktorů je skutečnost, že umístěné dítě nemá možnost definitivně se oddělit od jedné nebo druhé rodiny. To může vést k rozpolcení osobnosti dítěte. Praxe francouzských psychiatrů ukazuje, že každé předčasné oddělení dítěte od rodičů vede k jej ich idealizaci. Rivalita mezi oběma rodinami je jednou z nej větších překážek společné péče o dítě. Dítě má buď idealizovanou, nebo démonizovanou představu o svých původních rodičích. Původní rodiče dítěte vidí častokrát v náhradní rodině ty, kteří je okrádají o láskujejich dítěte a brání šťastnému rodinnému soužití". Zásahy původních rodičů a přirozené obrané reakce náhradní rodiny brání dítěti, aby se sžilo se svým novým prostředím a zapojilo se do každodenního chodu pečovatelské rodiny. Dítě je často nuceno zaujímat extrémní stanoviska a vyjadřovat se k jedněm, nebo druhým rodičům. Jeho pochopitelná nejistota mu pak přináší nepříjemnou kritiku; například že je pokrytecké, že nemá vlastní názor. Nutnost neustálého rozhodování vede často k psychickému diskomfortu dítěte. Projevuje se v mnoha symptomech: chronické lhaní, návaly zjevně bezdůvodné agresivity, hostilita přecházející do mlčení, prudké změny nálad, nepřiměřené obranné reakce. Zvládání těchto těžkostí zůstává na pečovatelské rodině. Navzdory pečlivému sledování a psychologické pomoci může u dítěte vypuknout neuróza, případně se mohou projevit symptomatické poruchy (strach ze samoty, noční můry, pomočování...). Nejhorší možností je, když náhradní rodiče tyto symptomy záměrně přehlížejí nebo zlehčují. 4.2 Sebehodnocení dítěte v ochranné péči Otázka sebehodnocení dítěte - co znamená pro své rodiče, pro své okolí, pro své kamarády - se objevuje v každém věku. Otázku si kladou i úplně malé děti 8 Když je nazývám mými starými rodiči - říká jeden chlapec o svých starších náhradních rodičích -je to, jako kdybych říkal svým skutečným starým rodičům, že je nechci. Několikrát jsem si říkal, že jsem částí jejich rodiny... Kdybych si měl vybrat mezi dvěma rodinami, neuměl bych odpovědět." (Rafřy 1999, s. 56) (apar-assistants parenteaux: rodičovští asistenti)

11 ve věku 3 až 4 let. Pro sebehodnocení dítěte a správný vývoj jeho osobnosti je nezbytné pozitivní hodnocení ze strany autority. Tento fakt je v případě ochranné péče vysoce aktuální. Z hlediska dítěte je situace symbolického odvrhnutí velice vážná. Dítě si o sobě myslí, že je špatné, a proto ho nikdo nemá rád a nikdo ho nechce. Vyjadřuje to slovy:...je to kvůli mně, že si mě nemohli nechat...",...je to moje vina, že jsou ve vězení..." Francouzští psychologové ale varují před nepřiměřeným soucitem pečovatelské rodiny, protože umístěné dítě je mnohdy schopno využívat pozici nechtěného a odmítaného ve svůj prospěch. Tuto situaci je třeba řešit ve spolupráci s psychologem. Je nutné snažit se zlepšit psychický stav dítěte, aby mohlo být začleněno do normálního rodinného a společenského života. (10) Pozice dítěte v pečovatelské rodině není pro něj vždy jednoduchá. Zidealizované představy rodičů, že každé dítě je milé, dobré a pravdomluvné, jsou v mnoha případech těžce nabourány. Klasický pojem dobře vychovaného" dítěte vyvolává představu někoho s dobrými způsoby, s vlastním názorem a uznáváním svých rodičů. Téměř žádné z umístěných dětí těmto představám nevyhovuje. 4.3 Odměny a tresty Přijaté dítě se často dostává do pozice obdarovaného. 1 když dárce nevyžaduje nic na oplátku, obdarované dítě se někdy zajímá, co by mohlo z vděčnosti udělat. Pokud obdarovaný nemá možnost něco vykonat nebo předvést, mohou se u něj vytvořit neurotické příznaky. Důležité je, aby skutečný dar nechal vždy otevřené dveře" pro obdarovaného a nevyvolával v něm pocit závislosti na dárci. Některé dary mohou vyvolat rozporuplné pocity u obdarovaného dítěte. Například dítě může získat pocit, že se nikdy nebude moci dostatečně odvděčit za přijetí do náhradní rodiny, za lásku a vše, co mu noví rodiče poskytli. V některých případech dítě očekává, že náhradní rodiče mu dají - v materiální podobě - vše, co požaduje, aby kompenzovali jeho domnělé ústrky. Pokud se tak nestane, dítě reaguje agresivně. Původní rodiče se někdy snaží naklonit si dítě mnohdy i nepřiměřenými dary. Vytváří se tak podvědomé spojení mezi návštěvou biologických rodičů a darem. Po návratu do původní rodiny opadne přehnaný zájem rodičů o dítě, přeruší se spojení rodič - dar a to může vyvolat negativní dopad na psychiku dítěte. Úkolem ochranné péče není pouze poskytnout dočasný azyl dítěti, než se vrátí do své původní rodiny, ale je třeba řádně se o něj postarat. Do pečovatelské rodiny přicházejí často děti zanedbané, týrané, agresivní, které nemůže jejich nová rodina jen rozmazlovat, ale musí se pokusit v jejich výchově odstranit všechny mezery. Znamená to, že pečovatelská rodina musí v některých případech dítě i přiměřeně trestat. Je však nepřípustné, aby verbální trest obsahoval výrazy:...jsi stejná jako tvoje matka, dopadneš stejně jako tvůj otec..." atd. Velice často se původní rodiče snaží narušit výchovný vliv tím, že

12 tresty kritizují, považují je za nepřiměřené, i když tíha výchovy neleží na nich, ale na rodině náhradní. Otázka trestu je vždy rozporuplná a problematická. (11) Vidíme, že specifický způsob péče o ohrožené dítě, který se ve Francii praktikuje již řadu let, stojí na jiných základech než systém NRP v ČR. Z tohoto důvodu je přímé srovnání obou koncepcí takřka nemožné. Systém intenzivní spolupráce s biologickou rodinou přináší vedle mnoha kladů i nezanedbatelná rizika jak pro amat, tak pro psychický vývoj dítěte. Problémy identity, filiace, genealogické sounáležitosti a otázka autority, která má být respektována, jsou ve francouzské psychologii, pediatrii a psychiatrii řešeny již řadu let. Otázka identity dítěte, které musí respektovat dva rodičovské páry, přistupující ve většině případů zcela odlišně ke způsobu výchovy a životnímu styluje aktuálním problémem. Můžeme říci, že z hlediska psychologie je systém NRP v ČR mnohem více podobný francouzskému institutu adopce než koncepci ochranné péče. Pojetí NRP v ČR je problematizováno spíše ze stránky legislativní než psychologické. Otázkou zůstává, zdali a jak se změní systém NRP v naší republice po vstupu ČR do Evropské unie. Literatura: 1. CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Pans : Centre National du Livre, 1999, s RENAULT, F. Assistante matemelle, une unité impossible? Le Coq- Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999; s CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Pans : Centre National du Livre, 1999, s CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s CADORET, A. Les liens de parenté. Le Coq-Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RENAULT, F. Assistante maternelle, une unité impossible? Le Coq- -Héron no. 157/1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s dle RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999. Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999, Paris : Centre National du Livre, 1999, s RAFFY, A. Ľenfant en famille ďaccueil. Le Coq-Héron no. 157/ /1999, Paris : Centre National du Livre, 1999, s. 63.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Život v náhradní rodinné péči z pohledu přijatých dětí a náhradních rodin www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz www.nadacesirius.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea

Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Nabídka vzdělávacích seminářů Amalthea Vzdělávací semináře na nabízená témata je možné si objednat přímo pro vaší organizaci. Poptávku lze zasílat na emailovou adresu: vzdelavani@amalthea.cz kontakt: Amalthea

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A ZDRAVÍ VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 6. PRŮCHOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky respektuje přijatá pravidla soužití mezi spolužáky a vrstevníky

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ

Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Školní řád MŠ a organizace provozu MŠ Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1.9.2012 Závaznost: pro všechny žáky, pedagogy, zaměstnance Zpracovala:

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE PŘÍLOHA 6 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTI MATEŘSKÉHO ASISTENTA / MATEŘSKÉ ASISTENTKY FRANCIE VÚPSV, v.v.i. 2014 Dokument vznikl v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038

Více

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015

PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 PRÁVA DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI TISKOVÁ KONFERENCE 24. ÚNORA 2015 Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat Projekt je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) v programové

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz

Ing. Jiří Fiala. >>> www.k213.cz Ing. Jiří Fiala Sdružení K213 dlouhodobě usiluje o ozdravení justice. Upozorňuje na porušování práv dětí. Pomáhá rodičům v opatrovnických sporech a v jejich úsilí o spravedlivou střídavou péči. Pan Fiala

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Výchova k občanství Ročník: 8. - uvede příklady nejčastějších porušování základních lidských práv a svobod, zamyslí se nad jejich příčinami a

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý III/2 VY_32_INOVACE_196 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu Číslo a název

Více

Volitelný francouzský jazyk

Volitelný francouzský jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Volitelný francouzský jazyk PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Školní řád mateřské školy Chvalkovice březen 2010 Organizace provozu mateřské školy Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola je součástí

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.

Možnosti využití případové konference v následné péči. Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Možnosti využití případové konference v následné péči Doc.PhDr. Oldřich Matoušek PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D. Důvody proč plánovat následnou péči Osobní kontakt zainteresovaných Rychlá koordinace Vyšší

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková

Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Kateřina Šimáčková Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu Kateřina Šimáčková Úvod Škodí střídavá péče dětem? Motivy pro střídavou péči (její zneužívání) Argument zdravého rozumu a předsudky Mainstreaming střídavé péče

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11

SHARE 50+ v Evropě Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Logo agentury Číslo dotazníku: ID respondenta - - Křestní jméno Datum rozhovoru: Číslo tazatele: SHARE "50+ v Evropě" Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém věku v Evropě 2010/11 Písemný dotazník email:

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy IČO: 49 74 62 27 Č. j.: mš33/2014 Účinnost: od 1. září 2014 Počet stránek: 5 Školní řád mateřské školy Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

288 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu POSTOJE K PSYCHOLOGŮM A LÉKAŘŮM Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 28.11-09.12. 2011 Délka průzkumu: 288 hod. Počet respondentů: 454/ validních 400 Vypovídací hodnota: nízká Počet

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 6 PSYCHIKA Každý vnímáte své tělo s vlastního estetického pohledu a máte své kritéria pro tělesnou

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Metodické doporučení MPSV č. 8/2009 k postupu a cílům psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči

Metodické doporučení MPSV č. 8/2009 k postupu a cílům psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči Metodické doporučení MPSV č. 8/2009 k postupu a cílům psychologického vyšetření žadatelů o osvojení nebo pěstounskou péči Odborný postup při posuzování žadatelů směřuje k odpovědi na dvě základní otázky:

Více

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti

péče o děti není jen záležitostí rodičů, ale i významným prvkem rozvoje společnosti Otázka: Rodinná politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Abyss (rodina a její funkce, charakteristika rodiny, typologie rodiny, základní problémy rodiny a rodinné politiky, krize rodiny,

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více