Trestní odpovědnost právnických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní odpovědnost právnických osob"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Trestní odpovědnost právnických osob Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Karla Motyčáková Právní administrativa v podnikatelské sféře Mgr. René Šifta Praha Duben, 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne Karla Motyčáková

3 Poděkování Za cenné rady, náměty a inspiraci bych chtěla touto cestou poděkovat vedoucímu práce Mgr. René Šiftovi.

4 Anotace Kořeny trestní odpovědnosti právnických osob můţeme nalézt v anglosaském právním systému 19. století. S rozmachem globálního pojetí hospodářství bylo nezbytné začlenit tento institut i do kontinentálního práva, ke kterému český právní systém po právu náleţí. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob je v našich podmínkách platná jiţ čtvrtým rokem. Srovnání české právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s okolními státy odkrývá rozdílné přístupy a nedostatky v této problematice v rámci Evropské unie v kontrastu s jednotným evropským trhem, potaţmo jednotným hospodářským prostředím. Další nedostatky vystupují na povrch při hlubším zkoumání, zejména v aplikační praxi, které jsou následně zákonodárcem odstraňovány dílčími novelami. Klíčová slova Fyzická osoba, pachatel, právnická osoba, trestný čin, trestní odpovědnost právnických osob. Annotation The roots of corporate criminal liability of legal persons can be found in the Anglo-Saxon legal system of the 19th century. With the expansion of the global economy, it became necessary to incorporate this concept of corporate criminal liability for legal persons into continental law, in which the Czech legal system belongs. Legislation providing for corporate criminal liability has been in effect in the Czech Republic for four years. A comparison of the Czech corporate criminal liability legislation with the corporate criminal liability legislation of neighboring countries reveals different approaches and certain deficiencies in this area within the European Union, in contrast to the concept of a unified European market and economic environment. Other deficiencies arise upon closer examination, especially in the application of the legal practice, which deficiencies are subsequently addressed by the legislature under piecemeal amendments. Key words Natural person, offender, legal person, criminal offence, criminal liability of the legal persons.

5 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Vývoj institutu právnická osoba Právnická osoba podle českého práva K pojmu trestní odpovědnost právnických osob Historický vývoj institutu a srovnání úpravy v zemích EU Rakousko Německo Slovensko Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob Argumentace pro zavedení TOPO Argumentace proti zavedení TOPO Mezinárodněprávní nástroje k TOPO Corpus Juris Trestní odpovědnost právnických osob v ČR Česká republika na cestě k trestní odpovědnosti právnických osob Zákon č. 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim základní instituty Hmotněprávní ustanovení TOPO Procesněprávní ustanovení ZTOPO Sporné otázky a aplikační praxe Aplikace ZTOPO v praxi Závěr Seznam pouţité literatury Přílohy

6 Úvod Trestní odpovědnost právnických osob je významnou trestněprávní i trestněprocesní otázkou právní teorie druhé poloviny dvacátého století počínaje rokem 1976, kdy byla přijata právní úprava v Nizozemí. Fenomén trestní odpovědnosti právnických osob tak byl inkorporován do ţivota evropského kontinentálního práva. Jisto je, ţe jde o výrazný průlom od dosavadního konceptu individuální odpovědnosti za zavinění. Česká republika se rozhodla přijmout zákon o trestné odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1. ledna 2012 a zařadila se tak mezi státy kontinentálního právního okruhu, které mají ve svých právních řádech zakotvenu trestní odpovědnost korporací. Problematika institutu TOPO je velmi obtíţná a náročná. Tělo tvoří v podstatě občanské a obchodní právo, na které si vezmete sako z trestního práva hmotného a kabát z trestního práva procesního, 1 jak řekl obrazně přední odborník na trestní právo profesor Jelínek. Toto téma jsem si vybrala s ohledem na jeho aktuálnost a kontroverznost v systému práva a poměrnou roztříštěnost názorů na samotnou existenci tohoto institutu. Zajímá mě, zda jde pouze o účelově přijatý institut, nebo zda jde o úpravu, která má nějakou ţivotaschopnost i v budoucnu. Cílem této práce není vyčerpávajícím způsobem analyzovat úpravu ZTOPO, ostatně od toho jsou zde publikace předních odborníků na trestné právo, a ani omezený rozsah této práce to neumoţňuje. Mou ambicí bylo přiblíţit uceleným způsobem tento institut, dosud vylučovaný základními principy českého právního řádu a zhodnocení dosavadního vývoje tohoto právního institutu. Základním stavebním kamenem koncepce trestní odpovědnosti právnických osob je vymezení subjektu trestní odpovědnosti. V první kapitole proto povaţuji za důleţité představení základních pojmů a jejich vymezení, a to jak z pohledu právní nauky, tak z pohledu platného práva. Zaměřím se na pojem právnická osoba a pojem trestní odpovědnost tvořící název naší problematiky. Nejdříve provedu historický exkurs do vývoje právnických osob od dob antického Říma aţ po současnost, protoţe shledávám nahlédnutí do historie přínosné pro pochopení současné úpravy. Podobně jako všechny trestněprávní instituty i institut trestní 1 MALECKÝ, Robert. Legislativa: Jiří Jelínek: Návrh na změny v trestní odpovědnosti právnických osob. In: Česká - justice [online] [cit ]. Dostupné z: 6

7 odpovědnosti právnických osob má svůj historický vývoj, kterému je věnována druhá kapitola. Dále je pro porovnání pokračováno sousedními státy ČR, konkrétně je charakterizován postoj Rakouska, Německa a Slovenska k otázce trestní odpovědnosti právnických osob. V literatuře se můţeme setkat, jak s přesvědčivými stoupenci trestní odpovědnosti právnických osob, stejně tak jako s vášnivými odpůrci. V kapitole třetí jsem dala prostor argumentům jak pro, tak proti zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Zmíněnou problematiku velmi výstiţně zpracovává pouţitá monografie prof. Jelínka. Kapitola čtvrtá pak přibliţuje vývoj a úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v mezinárodním společenství, v mezinárodních smlouvách, úmluvách či předpisech Evropské unie. Zde je zmiňován i ambiciózní projekt Corpus Juris, který měl nezanedbatelný vliv v trestněprávní oblasti. Vznikl na ţádost Evropského parlamentu k zajištění ochrany finančních zájmů Evropské unie. V páté a nejrozsáhlejší kapitole se zabývám popisem procesu přijímání tohoto institutu do českého právního řádu, které provázely silné diskuze o vhodnosti této úpravy. Následně pak představuji základní a nejdůleţitější dílčí instituty TOPO, za které povaţuji vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a konečně také sankcionování právnické osoby za trestněprávní jednání. Závěrem této kapitoly jsem se zastavila nad některými spornými otázkami a zmínila několik poznatků z aplikační praxe, kdy bylo také čerpáno ze statistických dat Nejvyššího státního zastupitelství. Samotný závěr pak shrnuje nejdůleţitější poznatky ZTOPO a nastiňuje její budoucí formu s ohledem na návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která v těchto dnech doputovala na půdu Parlamentu České republiky. Ve své bakalářské práci budu vycházet hlavně z doporučených publikací předních odborníků na trestní právo, odborných článků a příspěvků od právníků a advokátů, textů právních předpisů a poznatků z důvodové zprávy k české právní úpravě. Jedná se především o prof. Jiřího Jelínka, prof. Pavla Šámala, JUDr. Lukáše Bohuslava a JUDr. Jana Vidrny, kteří se dlouhodobě zabývají trestním právem, jeho vývojem a aktuálními otázkami, vztahující se k trestní odpovědnosti právnických osob. Při následujícím výkladu budou uţívány standartní metody typu analýzy a komparace. 7

8 1. Vymezení základních pojmů Problematika právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je v podmínkách kontinentálního právního systému z různých pohledů velmi kontroverzní téma. Snaha o její zavedení má téměř vţdy za následek polarizování veřejnosti, jak odborný, tak laický na dva tábory, zastánců i odpůrců. K lepšímu pochopení jednání a samostatné existence právnických osob je klíčové přiblíţit si na úvod některé termíny institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Pojem právnická osoba má přirozený význam v celém institutu, ačkoliv definovat ho není jednoduché, budeme se věnovat jeho vyloţení a osvětlení termínu trestní odpovědnosti právnických osob. 1.1 Vývoj institutu právnická osoba Právnická osoba jako souborný a obecně charakterizovaný institut se v právní terminologii prosadil teprve zhruba před 200 lety. 2 Moţné konstatovat, ţe koncept uznání právnické osoby nevznikl programově, ale spontánně, pod vlivem bezprostředních potřeb ţivota společnosti, v které se určujícími hodnotami stávají v prvé řadě orientace na zisk, peníze, ekonomickou moc, akumulaci kapitálu, koncentraci výroby apod., tedy v prostředí, které regulují zákony trhu. V tomto prostoru toku peněz a kapitálu se rodí v oblasti práva v průběhu 19. a 20. století koncept právnické osoby. Napříč tomu, ţe jde o základní právní institut, jeho podstata a pojmová charakteristika není ani v současnosti jednotně definovaná a pojímaná. Dnes jiţ běţně a všeobecně přijímané označení osoba právnická není pro tento institut příznačný od počátku jeho vzniku. Základy institutu právnické osoby můţeme nalézt jiţ v klasickém římském právu, ačkoliv chápání jeho podstaty bylo zcela nepochybně odlišné od toho současného. Římští právníci nedospěli nikdy k takovému stupni abstrakce právního myšlení, která by umožňovala formovat pojem právnické osoby jako abstraktní model, relativně nezávislý na člověku, z jehož podstaty se zrodil. 3 Staří Římané uţívali pro potřeby práva 2 ELIÁŠ A KOL. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha: Linde, ISBN s HURDÍK, J. a J. KATOLICKÝ. K pojetí právnických osob. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s.16 8

9 obratu personae vice fungitur působí jako osoby, existují na místě osob. 4 Římské právo rozlišovalo v rámci nadřazeného pojmu právnické osoby, které přiznávalo samostatnou, na určitých přirozených osobách nezávislou existenci, dva odlišné druhy, a to jednoty osob universitates personarum neboli korporace a jednoty věcí universitates rerum (bonorum) neboli nadace. 5 Jiţ mezi římskými korporacemi bylo rozlišováno na korporace soukromého práva (různé spolky tzv. collegia) a korporace veřejného práva (typický římský stát, města a obce venkovské). Římské právo dodrţovalo zásadu, ţe právnická osoba je fiktivním útvarem, ţe má právní subjektivitu, ale protoţe není nadána vlastní vůlí, nemůţe jí ani projevovat navenek, potaţmo nemůţe s právními účinky jednat. Z tohoto důvodu musela mít kaţdá korporace či nadace označeného statutem zástupce, který za ní ve věcech jednal, avšak takto určený zástupce jednal pouze v poměrech smluvních jako náhradník, tj. bez přímých účinků. V takových případech při protiprávním jednání bylo zastoupení vyloučeno a uplynula dosti dlouhá doba, neţ byla v těchto poměrech připuštěna výjimka a byly povoleny ţaloby přímo proti právnickým osobám, zejména po skončení jednatelského oprávnění. 6 K tomuto členění na korporace a nadace se v moderní době přidruţila třetí forma právnických osob označovaná jako ústav 7, ale jinak římské pojetí právnických osob se ukázalo být ţivotaschopným a přetrvalo v základních rysech v evropských právních řádech aţ do přijetí novodobých občanských zákoníků. Definovat pojem právnická osoba není jednoduché, neboť právnické osoby byly v římském právu upraveny pouze kazuisticky, nikoliv jako dnešní abstraktní pojem, a proto nemůţeme z teoretického hlediska hovořit o právnických osobách. Až v období vrcholného novověku spojeného s nástupem racionalismu, dochází ke vzniku právnické osoby, jakožto abstraktního subjektu všech práv a povinností. 8 9 Požadavek všeobecné právní způsobilosti člověka byl výsledkem oddělení práva a morálky, ustanovení morálního zákona jako zákona svobody a práva jako prostředků k uskutečnění této svobody. 9 Oddělení jak práva, tak morálky bylo jasným cílem přerodu k tvorbě práva. Pramenem práva ve středověku byl obyčej, který, podobně jako morální norma, vznikal uvnitř společnosti na přelomu 18. a 19. století přinesl velké kodifikace ve Francii či německy mluvící oblasti, 4 URFUS, Valentýn. JAROMÍR KINCL. Římské právo vyd. Praha: Panorama, ISBN s URFUS, Valentýn. JAROMÍR KINCL. Římské právo vyd. Praha: Panorama, ISBN , s URFUS, Valentýn. JAROMÍR KINCL. Římské právo vyd. Praha: Panorama, ISBN ŠVESTKA A KOL., J. Občanský zákoník. Praha: C.H.BECK, ISBN BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s.18 9 BERAN, K. Pojem osoby v právu: Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, ISBN s.29

10 jakoţto výsledek tvorby práva shora. Můţeme tak konstatovat, ţe z teoretického hlediska pracujeme s pojmem právnické osoby od přelomu 18. a 19. století, kdy došlo k opuštění statusového chápání právní subjektivity. 10 Právní nauka rozlišuje v moderním slova smyslu několik právních teorií a jejich podskupin, které se snaţí o zachycení obsahového významu pojmu právnická osoba a snaţí se odpovědět na otázku, jaká je povaha těchto osob. Je třeba však mít na mysli, ţe jednotlivé teorie se vzájemně nerozporují, nýbrţ zpravidla pouze zdůrazňují některý z charakteristických rysů právnické osoby, jeţ daná teorie povaţuje za rozhodující či svým významem převaţující. Mezi dvě nejdůleţitější můţeme zařadit teorii fikce a teorii relativity. Teorie fikce vychází ze závěrů římského práva a vznikla v roce 1840, kdy ji vytvořil romanista Carl Friedrich von Savigny. 11 Lze ji povaţovat za nejstarší teorii právnických osob, která je bezprostředně spojena se samotným pojmem právnická osoba. Savigny vymezuje právnické osoby jako osoby, které jsou svou existencí plně závislé na právním řádu, jsou uměle vytvořené majetkoprávně způsobilé subjekty, které reálně neexistují. Za právnickou osobu se ve skutečnosti povaţuje zástupné jednání jejích orgánů a právě v tom spočívá ona fikce. 12 Za protipól teorie fikce, se většinou povaţuje teorie relativity, kterou propagoval Otto F. Von Gierke ( ). Vycházel z názoru, ţe právnické osoby nejsou pouze vymyšlené, ale ţe to jsou reálné, skutečně existující osoby, stejně jako osoby fyzické. Rozdíl spatřoval v tom, ţe fyzická osoba je jednotlivec, zatímco právnická osoba je sloţená osoba. Právnická osoba v realitě existuje bez ohledu na stát. Ten ji můţe právně uznat na základě její samotné existence nebo při splnění dalších podmínek. Důleţité je, ţe stát právnické osoby nevytváří, ale pouze je reguluje. Gierke říká, ţe právnická osoba není nějaká abstrakce, kterou musí zastupovat nějaká fyzická osoba, ale ţe je to organicky fungující bytost, která má vlastní vůli. 13 Výše uvedené teorie fikce a reality se řadí mezi tzv. klasické teorie. Kromě nich můţeme rozlišovat ještě moderní, neboli novodobé teorie právnických osob, rozvíjející základ, který poloţily teorie fikce a teorie reality. Z hlediska časového je mezníkem počátek 20. století. Novodobé teorie rozvíjejí teorie klasické, ať jiţ akcentací 10 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X s Trestněprávní revue: K.Beran: Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Praha: C.H.BECK, 2014, č. 5. ISSN s Teorie práva: Blog o teorii práva,. In: Teorie práva [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 dílčích charakteristických rysů právnické osoby, či promítnutím nových poznatků do právního myšlení. Novodobé teorie mají svůj nepopíratelný význam ve vývoji obecného konceptu právnické osoby i typologie právnických osob, neboť zachycují mimo jiné i spontánně vznikající tendence vývoje právnických osob cestou tlaku společenské praxe. Z velkého mnoţství moderních teorií právnických osob lze zmínit např. zájmovou teorii, pojetí právnických osob jako syntézy právních pravidel, teorii přičitatelnosti nebo mocenskou teorii vnitřní organizace Právnická osoba podle českého práva Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, ovšem samotnému pojmu právnická osoba se nijak nevěnuje. Jelínek výslovně uznává závislost trestního práva na právu soukromém, kdyţ říká, ţe zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, ovšem výslovně nedefinuje právnickou osobu, která bude podle tohoto zákona trestně odpovědná, a ponechá její vymezení civilnímu právu. 15 Pro dokonalejší vysvětlení právní úpravy právnických osob v České republice je nezbytné vyuţít přístup soukromoprávní nauky. Od se zásadně změnila právní úprava právnických osob, která je nově obsaţena v zákoně č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník se pokouší podat obecnou definici právnické osoby v 20 odst. 1 NObčZ, kdyţ stanoví, ţe právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, ţe má právní osobnost, nebo jehoţ právní osobnost zákon uzná. 16 České právo nahlíţí na právnické osoby jako většina kontinentálních evropských řádů, a to tedy z pohledu zmíněné teorie fikce, tj. právnické osoby obecně upravuje, přiznává jim způsobilost k právům a povinnostem, avšak je výslovně nedefinuje, nýbrţ pouze charakterizuje, který subjekt práva se povaţuje za právnickou osobu, které vlastnosti takový subjekt musí vykazovat. Nový občanský zákoník rozlišuje právnické osoby na: a) Korporace, které podle 210 NObčZ tvoří společenství osob s tím, ţe na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. 14 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2009: C.H.BECK, Praha. ISBN s BERAN, K. Trestněprávní revue: Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Praha: C.H.BECK, 2014, č. 5. ISSN ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob komentář. 1.vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN s

12 b) Fundace, kdy je podle 303 NObčZ právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu, přičemţ její účel se váţe na účel, k němuţ byla zřízena. c) Ústavy, jimiž podle 402 NObčZ jsou právnické osoby ustavené za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. 17 Nový občanský zákoník se snaţí ţivot právnické osoby zachytit od okamţiku ustavení aţ do okamţiku zániku, coţ je hlavní rozdíl od dosavadní kusé právní úpravy. Zároveň se zde projevuje myšlenka integrace, tudíţ kodex obecně upravuje základní formy právnických osob a nepřenechává tuto regulaci zvláštním zákonům (proto v něm nalézáme právní úpravu spolků, nadací, nadačních fondů i ústavů). 18 Vedle občanského zákoníku jsou právnické osoby dále definovány zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako obchodní korporace. Česká legislativa zná pět druhů korporací: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a druţstvo. Definičními znaky právnické osoby jsou právní subjektivita (od roku 2014 se ve smyslu 15 odst. 1 Občanského zákoníku její označení vrací k dřívějšímu termínu právní osobnost), deliktní způsobilost (schopnost být odpovědným subjektem z deliktů, jichţ se dopustí její orgány nebo zástupci), organizační struktura (vnitřní uspořádání, určení jejích orgánů a vymezení jejich působnosti), majetková autonomie (právnická osoba má jmění oddělené od jmění jiných osob) a identifikovatelnost takového útvaru (technické poţadavky na název, sídlo a účel). 19 Pokud budeme uvaţovat, zda určitý umělý organizační útvar je právnickou osobou podléhající působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, bude rozhodující, zda tento útvar můţeme vymezit obecnými definičními znaky právnické osoby, které byly uvedeny výše. ZTOPO nerozlišuje způsob vzniku té které právnické osoby a nezajímá se ani o to, zda jde o právnickou osobu soukromého či veřejného práva. ZTOPO vychází ze skutečnosti, ţe právnické osoby jsou subjekty práva odlišné od fyzických osob, jsou uměle právem vytvořeny a nadány způsobilostí k právům a povinnostem, způsobilostí k právním a protiprávním úkonům a odpovědností v právních vztazích ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob komentář. 1.vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN BEZOUŠKA, P. Nový občanský zákoník: nejdůleţitější změny. 1.vydání. Praha: ANAG, ISBN s JELÍNEK, J. a J. HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou. Praha: Leges, ISBN s JELÍNEK, J. a J. HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou. Praha: Leges, ISBN s.34 12

13 1.3 K pojmu trestní odpovědnost právnických osob Institut TOPO pochází z anglického práva, kde se o ni hovoří jako o Criminal Corporate Liability, Criminal Liability of Legal Persons či Criminal liability of Legal Entities. Ve francouzsky hovořících zemích se pak mluví o la responsabilité pénale des personnes morales. V Českém názvosloví se kromě trestní odpovědnosti právnických osob můţeme setkat ještě s pojmem trestní odpovědnost korporací či výrazem trestněprávní odpovědnost firem či trestní odpovědnost obchodních společností. 21 Dle právní teorie představuje trestní odpovědnost jednu z forem právní odpovědnosti vedle odpovědnosti ústavní, správní, soukromoprávní a mezinárodní. 22 Odpovědnost, která v trestním právu postihuje právnické osoby se v kontinentálním systému právní kultury vyskytuje ve větší míře teprve posledních několik desítek let, v české úpravě pak s účinností od Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Jedná se o téma mimořádně sporné a kontroverzní. Je tomu tak z důvodů, ţe trestní odpovědnost právnických osob narušuje dosavadní staletími uznávanou zásadu individuální odpovědnosti fyzických osob za trestný čin. 24 Ostatně, i z těchto důvodů provázelo schvalování ZTOPO bouřlivé diskuze o vhodnosti této úpravy. Jiná je situace ve státech náleţejících k anglo-americkému právnímu okruhu (anglické právo, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika), ve kterém má právní odpovědnost korporací dlouhou tradici. Avšak i v tomto anglo-americkém právním okruhu není téma trestní odpovědnosti právnických osob neboli korporační odpovědnosti zcela jednoduché a bezproblémové. Vychází z jiných právních tradic, pracuje s jinými pojmy, jinými instituty a k prosazení trestní odpovědnosti slouţí jiné procesní nástroje. 25 Pro účely této práce se nebudeme detailně zabývat analýzou odpovědnosti právnických osob v systému common law. 21 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.ISBN s vedle právní odpovědnosti existuje celá řada dalších odpovědností jako např. morální, politická, ústavní či jiná. Blíţe k tomu srov. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN s.7 25 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN s.17 13

14 Ať uţ se zdá otázka vymezení pojmu trestní odpovědnosti právnických osob jakkoli jednoduchá, naráţí na nejednotné chápání a označování různých legislativních nástrojů z oblasti veřejného práva, které umoţňují zasáhnout proti protiprávním aktivitám právnických osob. Mluví se o pravé, nepravé, hybridní, pseudotrestní odpovědnosti etc., přičemţ jasná shoda ohledně jejich vymezení a označení v právní teorii není. 26 Rozličnost a nejednoznačnost pojmů nepřispívá ke snadnému porozumění této problematiky. V rámci kontinentální právní úpravy můţeme rozlišovat tři moţné koncepce trestání právnických osob za trestné činy: 1. Pravá trestní odpovědnost právnických osob Rozumíme tím právní úpravu TOPO, která je obsaţena buď přímo v trestním zákoně (např. úprava francouzská, nizozemská, dánská), anebo ve zvláštních zákonech o trestní odpovědnosti právnických osob (např. úprava polská, maďarská či slovinská) a právnickým osobám jsou ukládány trestní sankce v trestním řízení. 2. Nepravá trestní odpovědnost právnických osob Koncepce této právní úpravy umoţňuje právnickým osobám uloţit quasitrestní sankce, i kdyţ trestní odpovědnost právnických osob není v trestním zákoně výslovně zakotvena (např. právní úprava španělská.) 3. Koncepce administrativněsprávního trestání Tento model odpovědnosti není trestní, nýbrţ správní a splňuje kritéria pro ukládání účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí ve smyslu mezinárodních závazků a doporučení (např. právní úprava Německa, která je popsána v podkapitole 2.1 této práce.) 27 Náš zákonodárce povaţoval model pravé trestní odpovědnosti právnických osob, tedy kdy tyto osoby mohou být přímo obviňovány a obţalovány, za nejefektivnější a za nejvíce odpovídající zamýšleným účelům ZTOPO. 26 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN s.22 14

15 2. Historický vývoj institutu a srovnání úpravy v zemích EU Podobně jako všechny trestněprávní instituty prošly svojí cestu vývojem, tak i trestní odpovědnost právnických osob má svojí vlastní historii. V přístupu k jednotlivým otázkám trestní odpovědnosti právnických osob můţeme hledat značné rozdíly mezi kontinentálním a anglosaským právním systémem. Nejstarší prameny tohoto institutu pochází z Anglie, kde jsou první zmínky o snaze sankcionovat obchodní společnosti uţ v 16. století. V celosvětovém měřítku lze tedy povaţovat za kolébku institutu trestní odpovědnosti právnických osob anglosaský systém práva. Počáteční teorie byly vesměs odmítnuté z jednoduchého důvodu, který odpovídal tehdejšímu postoji, a to, ţe trestní odpovědnost se vztahuje pouze na osoby fyzické, a tedy právnická osoba nemůţe být odpovědná za jednání jednotlivce. Dle názoru anglického autora W. Hazlitta z r jsou právnické osoby mnohem víc korumpované a zhýralé neţ jednotlivci, protoţe mají více síly k páchání nepravostí a tolik se jich nedotýká jejich špatná pověst nebo hrozba trestu. 28 Není zcela jednoznačné, zda toto byl důvod k úvahám o potřebě zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, ale od roku 1840 se v Anglii trestní odpovědnost právnických osob skutečně praktikuje. Je moţné konstatovat, ţe právě Anglie 19. století a její anglosaský systém práva byl zrodem trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň začátek rozvoje této problematiky, která se postupně přenesla na evropský kontinent. 29 V literatuře se běţně uvádí, ţe pro evropské kontinentální právo byla zásada individuální trestní odpovědnosti vţdy příznačná a její kořeny vycházejí z principu římské právní kultury sociatas delinquere non potest. 30 Tento princip nebyl zdaleka tak samozřejmý, a přestoţe starověké státy neznaly subjekty podobné dnešním právnickým osobám, bylo trestání kolektivů častým jevem. Běţně docházelo k trestnímu stíhání obcí, cechů, spolků, gild, územních celků, a to konkrétně za zločiny vzpoury, kacířství, zrady nebo uráţky majestátu. Určitou výjimkou z výše uvedeného pravidla uplatňování kolektivní odpovědnosti vyslovil papeţ Innocenc IV. na lyonském koncilu, kde vyzval k opuštění dosavadní praxe. Zásadní obrat v nahlíţení na trestání 28 WELLS, Celia. Corporations and Criminal Responsibility. Oxford: Oxford University Press, ISBN MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X. 30 tzn., ţe právnické osoby nemohou spáchat delikt a nemohou být trestně odpovědné 15

16 korporací nastává v 17. a 18 století. S upevněním moci centralistického absolutistického státu klesá význam korporativních a územních společenství, k jejichţ ovládnutí pouţívá panovník nové a efektivnější nástroje, neţ je trestněprávní represe. K útlumu trestního stíhání spolků přispívá také osvícenství se svým silným důrazem na individuální svobodu občanů, s nímţ se idea kolektivního trestání neslučovala. Koncem 18. století tak zcela tyto procesy ustávají. 31 Započatý vývoj odmítavého postoje kolektivního trestání tak dovršil německý profesor Mahlblanc, který na základě argumentů Inocence IV. vědecky zdůvodnil nemoţnost přičítat právnickým osobám vinu a z jejich nezpůsobilosti přijmout účinky trestu. Teoretickou oporu pro tuto novou koncepci přinesl romanista von Savigny, který ve své teorii fiktivní subjektivity právnických osob popřel reálnost těchto osob, a tím i jejich způsobilost vystupovat jako pachatel trestného činu. Malblancova koncepce, opírající se o kriminálněpolitické opodstatnění reality, se tak stala základem všech velkých evropských kodifikací 19. století. 32 Všechny významné kontinentální trestní zákony 19. století jako je Code penal Napoleon z roku 1803, pruský trestní zákoník z roku 1851, rakouský trestní zákoník z roku 1878, říšskoněmecký trestní zákon z roku 1871 vycházeli výlučně z principu individuální trestní odpovědnosti fyzických osob a sankční postih právnických osob tak zůstal v oblasti správního a občanského práva. 33 Novodobá etapa kolektivní odpovědnosti počala přelomem 19. a 20. století. Došlo k tomu pod vlivem novodobých hospodářských a sociálních jevů, zejména narůstajícího vlivu průmyslových a obchodních společností, v nichţ se soustředila ekonomická a postupně i politická síla. Zmíněná Savigniho teorie fikce byla vystavena polemice novější teorii reálnosti profesora von Gierkeho připouštějící existenci způsobilosti právnických osob projevovat svou vůli, jednat a nést trestní odpovědnost. Taktéţ úvahy francouzského právníka A. Mestre z roku 1899 obhajovali ideu trestní odpovědnosti právnických osob, bohuţel myšlenky ani jednoho z nich nenašly oporu a upadly tak v zapomnění. 34 Myšlenka se znovu objevila téměř o 30 let později, kdy se problematice trestní odpovědnosti právnických osob dočkalo větší pozornosti na mezinárodním kongresu trestního práva v Bukurešti v roce 1929, kde vystoupil se svým pozitivním stanoviskem kolektivní odpovědnosti generální zpravodaj Roux a otevřel 31 MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X.s ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob komentář. 1.vydání. Praha: C.H.BECk, ISBN JELÍNEK A KOLEKTIV, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. Praha: Leges, ISBN s MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X.s.86 16

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce SYSTÉM PRÁVNICKÝCH OSOB Eduard Zboran 2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Systém právnických osob zpracoval

Více

Výkon trestu odnětí svobody v ČR

Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bakalářská práce Autor: Ivana Šlížková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miroslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Správní trestání na úseku živnostenského podnikání. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Právnická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Správní trestání na úseku živnostenského podnikání Lucie Kubaňová Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Správní trestání

Více

Korupce z pohledu trestního práva

Korupce z pohledu trestního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová

Více

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1

Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1 Hmotněprávní aspekty poplatkové povinnosti studentů veřejných vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D. 1 1 Autorka působí jako odborná asistentka na Katedře správní vědy a správního práva Právnické

Více

Analýza systému podpory rodin s dětmi

Analýza systému podpory rodin s dětmi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza systému podpory rodin s dětmi Diplomová práce Autor: Eva Švecová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc. Praha Duben,

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie

Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Kodex řádné správní praxe úředníků Evropské unie Bakalářská práce Autor: Irena Kreisslová Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce:

Více

Zápis do obchodního rejstříku

Zápis do obchodního rejstříku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Zápis do obchodního rejstříku (Zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku) Bakalářská práce Autor: Irena Ukušová Právní administrativa

Více

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová

Problematika reformy nepojistných sociálních dávek. Bc. Jarmila Vybíralová Problematika reformy nepojistných sociálních dávek Bc. Jarmila Vybíralová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá sociální politikou, sociálním zabezpečením jako

Více

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku

Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Náhradní rodinná péče a její ústavněprávní souvislosti u nás a na Slovensku Bakalářská práce Autor: Stanislava Bečvářová Právní administrativa

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

Zadávání veřejných zakázek v praxi

Zadávání veřejných zakázek v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha katedra Práva Zadávání veřejných zakázek v praxi Bakalářská práce Autor: Josef Skokan Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr., Šárka Palermová

Více

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.

Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních. Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Vybrané otázky profesní odpovědnosti auditorů, daňových poradců a účetních Ing. Jan Molín PhD. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 9/ 2010 OBSAH I. Úvod... 4 II. Pojem

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ Jan Zahradníček 2006 Tímto prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA Diplomová práce Trestněprávní institut nutné obrany Zpracoval: Radek Miclík Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. František Novotný,

Více

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích

Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Společenská odpovědnost firem v malých a středně velkých podnicích Magisterská diplomová práce Mgr. Martina Pětová

Více

Lhůty dle daňového řádu

Lhůty dle daňového řádu Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Ondřej Popelka Lhůty dle daňového řádu Bakalářská práce Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Lhůty dle daňového řádu vypracoval samostatně

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor:

Societas Europaea. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Michal Boudný. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Societas Europaea Bakalářská práce Autor: Michal Boudný Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Natália Štefanková, Ph.D. Praha

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Správní právo a právo životního prostředí Katedra správní vědy a správního práva Dizertační práce Správní rozhodování vysokých škol JUDr. Veronika Kudrová 2012 /

Více

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace

Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Ekonomické podmínky fungování neziskové organizace Diplomová práce Autor: Adam Tomáš Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Obor: Veřejná správa. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Financing of Regional Education PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Obor: Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Financování regionálního školství Financing of Regional Education Bc. Alena

Více

Problematika zneužívání sociálních dávek

Problematika zneužívání sociálních dávek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Problematika zneužívání sociálních dávek Bakalářská práce Autor: Aneta Tomková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

Zkrácená řízení ve správním právu trestním

Zkrácená řízení ve správním právu trestním Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy a správního práva Bakalářská práce Zkrácená řízení ve správním právu trestním Ivan Byrtus Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Bc. Lucie Maňáková D Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více