Trestní odpovědnost právnických osob

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trestní odpovědnost právnických osob"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Trestní odpovědnost právnických osob Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Karla Motyčáková Právní administrativa v podnikatelské sféře Mgr. René Šifta Praha Duben, 2015

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Písku dne Karla Motyčáková

3 Poděkování Za cenné rady, náměty a inspiraci bych chtěla touto cestou poděkovat vedoucímu práce Mgr. René Šiftovi.

4 Anotace Kořeny trestní odpovědnosti právnických osob můţeme nalézt v anglosaském právním systému 19. století. S rozmachem globálního pojetí hospodářství bylo nezbytné začlenit tento institut i do kontinentálního práva, ke kterému český právní systém po právu náleţí. Právní úprava trestní odpovědnosti právnických osob je v našich podmínkách platná jiţ čtvrtým rokem. Srovnání české právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob s okolními státy odkrývá rozdílné přístupy a nedostatky v této problematice v rámci Evropské unie v kontrastu s jednotným evropským trhem, potaţmo jednotným hospodářským prostředím. Další nedostatky vystupují na povrch při hlubším zkoumání, zejména v aplikační praxi, které jsou následně zákonodárcem odstraňovány dílčími novelami. Klíčová slova Fyzická osoba, pachatel, právnická osoba, trestný čin, trestní odpovědnost právnických osob. Annotation The roots of corporate criminal liability of legal persons can be found in the Anglo-Saxon legal system of the 19th century. With the expansion of the global economy, it became necessary to incorporate this concept of corporate criminal liability for legal persons into continental law, in which the Czech legal system belongs. Legislation providing for corporate criminal liability has been in effect in the Czech Republic for four years. A comparison of the Czech corporate criminal liability legislation with the corporate criminal liability legislation of neighboring countries reveals different approaches and certain deficiencies in this area within the European Union, in contrast to the concept of a unified European market and economic environment. Other deficiencies arise upon closer examination, especially in the application of the legal practice, which deficiencies are subsequently addressed by the legislature under piecemeal amendments. Key words Natural person, offender, legal person, criminal offence, criminal liability of the legal persons.

5 Obsah Úvod Vymezení základních pojmů Vývoj institutu právnická osoba Právnická osoba podle českého práva K pojmu trestní odpovědnost právnických osob Historický vývoj institutu a srovnání úpravy v zemích EU Rakousko Německo Slovensko Potřebujeme trestní odpovědnost právnických osob Argumentace pro zavedení TOPO Argumentace proti zavedení TOPO Mezinárodněprávní nástroje k TOPO Corpus Juris Trestní odpovědnost právnických osob v ČR Česká republika na cestě k trestní odpovědnosti právnických osob Zákon č. 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim základní instituty Hmotněprávní ustanovení TOPO Procesněprávní ustanovení ZTOPO Sporné otázky a aplikační praxe Aplikace ZTOPO v praxi Závěr Seznam pouţité literatury Přílohy

6 Úvod Trestní odpovědnost právnických osob je významnou trestněprávní i trestněprocesní otázkou právní teorie druhé poloviny dvacátého století počínaje rokem 1976, kdy byla přijata právní úprava v Nizozemí. Fenomén trestní odpovědnosti právnických osob tak byl inkorporován do ţivota evropského kontinentálního práva. Jisto je, ţe jde o výrazný průlom od dosavadního konceptu individuální odpovědnosti za zavinění. Česká republika se rozhodla přijmout zákon o trestné odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim s účinností od 1. ledna 2012 a zařadila se tak mezi státy kontinentálního právního okruhu, které mají ve svých právních řádech zakotvenu trestní odpovědnost korporací. Problematika institutu TOPO je velmi obtíţná a náročná. Tělo tvoří v podstatě občanské a obchodní právo, na které si vezmete sako z trestního práva hmotného a kabát z trestního práva procesního, 1 jak řekl obrazně přední odborník na trestní právo profesor Jelínek. Toto téma jsem si vybrala s ohledem na jeho aktuálnost a kontroverznost v systému práva a poměrnou roztříštěnost názorů na samotnou existenci tohoto institutu. Zajímá mě, zda jde pouze o účelově přijatý institut, nebo zda jde o úpravu, která má nějakou ţivotaschopnost i v budoucnu. Cílem této práce není vyčerpávajícím způsobem analyzovat úpravu ZTOPO, ostatně od toho jsou zde publikace předních odborníků na trestné právo, a ani omezený rozsah této práce to neumoţňuje. Mou ambicí bylo přiblíţit uceleným způsobem tento institut, dosud vylučovaný základními principy českého právního řádu a zhodnocení dosavadního vývoje tohoto právního institutu. Základním stavebním kamenem koncepce trestní odpovědnosti právnických osob je vymezení subjektu trestní odpovědnosti. V první kapitole proto povaţuji za důleţité představení základních pojmů a jejich vymezení, a to jak z pohledu právní nauky, tak z pohledu platného práva. Zaměřím se na pojem právnická osoba a pojem trestní odpovědnost tvořící název naší problematiky. Nejdříve provedu historický exkurs do vývoje právnických osob od dob antického Říma aţ po současnost, protoţe shledávám nahlédnutí do historie přínosné pro pochopení současné úpravy. Podobně jako všechny trestněprávní instituty i institut trestní 1 MALECKÝ, Robert. Legislativa: Jiří Jelínek: Návrh na změny v trestní odpovědnosti právnických osob. In: Česká - justice [online] [cit ]. Dostupné z: 6

7 odpovědnosti právnických osob má svůj historický vývoj, kterému je věnována druhá kapitola. Dále je pro porovnání pokračováno sousedními státy ČR, konkrétně je charakterizován postoj Rakouska, Německa a Slovenska k otázce trestní odpovědnosti právnických osob. V literatuře se můţeme setkat, jak s přesvědčivými stoupenci trestní odpovědnosti právnických osob, stejně tak jako s vášnivými odpůrci. V kapitole třetí jsem dala prostor argumentům jak pro, tak proti zavedení institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Zmíněnou problematiku velmi výstiţně zpracovává pouţitá monografie prof. Jelínka. Kapitola čtvrtá pak přibliţuje vývoj a úpravu trestní odpovědnosti právnických osob v mezinárodním společenství, v mezinárodních smlouvách, úmluvách či předpisech Evropské unie. Zde je zmiňován i ambiciózní projekt Corpus Juris, který měl nezanedbatelný vliv v trestněprávní oblasti. Vznikl na ţádost Evropského parlamentu k zajištění ochrany finančních zájmů Evropské unie. V páté a nejrozsáhlejší kapitole se zabývám popisem procesu přijímání tohoto institutu do českého právního řádu, které provázely silné diskuze o vhodnosti této úpravy. Následně pak představuji základní a nejdůleţitější dílčí instituty TOPO, za které povaţuji vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a konečně také sankcionování právnické osoby za trestněprávní jednání. Závěrem této kapitoly jsem se zastavila nad některými spornými otázkami a zmínila několik poznatků z aplikační praxe, kdy bylo také čerpáno ze statistických dat Nejvyššího státního zastupitelství. Samotný závěr pak shrnuje nejdůleţitější poznatky ZTOPO a nastiňuje její budoucí formu s ohledem na návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která v těchto dnech doputovala na půdu Parlamentu České republiky. Ve své bakalářské práci budu vycházet hlavně z doporučených publikací předních odborníků na trestní právo, odborných článků a příspěvků od právníků a advokátů, textů právních předpisů a poznatků z důvodové zprávy k české právní úpravě. Jedná se především o prof. Jiřího Jelínka, prof. Pavla Šámala, JUDr. Lukáše Bohuslava a JUDr. Jana Vidrny, kteří se dlouhodobě zabývají trestním právem, jeho vývojem a aktuálními otázkami, vztahující se k trestní odpovědnosti právnických osob. Při následujícím výkladu budou uţívány standartní metody typu analýzy a komparace. 7

8 1. Vymezení základních pojmů Problematika právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob je v podmínkách kontinentálního právního systému z různých pohledů velmi kontroverzní téma. Snaha o její zavedení má téměř vţdy za následek polarizování veřejnosti, jak odborný, tak laický na dva tábory, zastánců i odpůrců. K lepšímu pochopení jednání a samostatné existence právnických osob je klíčové přiblíţit si na úvod některé termíny institutu trestní odpovědnosti právnických osob. Pojem právnická osoba má přirozený význam v celém institutu, ačkoliv definovat ho není jednoduché, budeme se věnovat jeho vyloţení a osvětlení termínu trestní odpovědnosti právnických osob. 1.1 Vývoj institutu právnická osoba Právnická osoba jako souborný a obecně charakterizovaný institut se v právní terminologii prosadil teprve zhruba před 200 lety. 2 Moţné konstatovat, ţe koncept uznání právnické osoby nevznikl programově, ale spontánně, pod vlivem bezprostředních potřeb ţivota společnosti, v které se určujícími hodnotami stávají v prvé řadě orientace na zisk, peníze, ekonomickou moc, akumulaci kapitálu, koncentraci výroby apod., tedy v prostředí, které regulují zákony trhu. V tomto prostoru toku peněz a kapitálu se rodí v oblasti práva v průběhu 19. a 20. století koncept právnické osoby. Napříč tomu, ţe jde o základní právní institut, jeho podstata a pojmová charakteristika není ani v současnosti jednotně definovaná a pojímaná. Dnes jiţ běţně a všeobecně přijímané označení osoba právnická není pro tento institut příznačný od počátku jeho vzniku. Základy institutu právnické osoby můţeme nalézt jiţ v klasickém římském právu, ačkoliv chápání jeho podstaty bylo zcela nepochybně odlišné od toho současného. Římští právníci nedospěli nikdy k takovému stupni abstrakce právního myšlení, která by umožňovala formovat pojem právnické osoby jako abstraktní model, relativně nezávislý na člověku, z jehož podstaty se zrodil. 3 Staří Římané uţívali pro potřeby práva 2 ELIÁŠ A KOL. Velký akademický komentář. 1. svazek. Praha: Linde, ISBN s HURDÍK, J. a J. KATOLICKÝ. K pojetí právnických osob. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s.16 8

9 obratu personae vice fungitur působí jako osoby, existují na místě osob. 4 Římské právo rozlišovalo v rámci nadřazeného pojmu právnické osoby, které přiznávalo samostatnou, na určitých přirozených osobách nezávislou existenci, dva odlišné druhy, a to jednoty osob universitates personarum neboli korporace a jednoty věcí universitates rerum (bonorum) neboli nadace. 5 Jiţ mezi římskými korporacemi bylo rozlišováno na korporace soukromého práva (různé spolky tzv. collegia) a korporace veřejného práva (typický římský stát, města a obce venkovské). Římské právo dodrţovalo zásadu, ţe právnická osoba je fiktivním útvarem, ţe má právní subjektivitu, ale protoţe není nadána vlastní vůlí, nemůţe jí ani projevovat navenek, potaţmo nemůţe s právními účinky jednat. Z tohoto důvodu musela mít kaţdá korporace či nadace označeného statutem zástupce, který za ní ve věcech jednal, avšak takto určený zástupce jednal pouze v poměrech smluvních jako náhradník, tj. bez přímých účinků. V takových případech při protiprávním jednání bylo zastoupení vyloučeno a uplynula dosti dlouhá doba, neţ byla v těchto poměrech připuštěna výjimka a byly povoleny ţaloby přímo proti právnickým osobám, zejména po skončení jednatelského oprávnění. 6 K tomuto členění na korporace a nadace se v moderní době přidruţila třetí forma právnických osob označovaná jako ústav 7, ale jinak římské pojetí právnických osob se ukázalo být ţivotaschopným a přetrvalo v základních rysech v evropských právních řádech aţ do přijetí novodobých občanských zákoníků. Definovat pojem právnická osoba není jednoduché, neboť právnické osoby byly v římském právu upraveny pouze kazuisticky, nikoliv jako dnešní abstraktní pojem, a proto nemůţeme z teoretického hlediska hovořit o právnických osobách. Až v období vrcholného novověku spojeného s nástupem racionalismu, dochází ke vzniku právnické osoby, jakožto abstraktního subjektu všech práv a povinností. 8 9 Požadavek všeobecné právní způsobilosti člověka byl výsledkem oddělení práva a morálky, ustanovení morálního zákona jako zákona svobody a práva jako prostředků k uskutečnění této svobody. 9 Oddělení jak práva, tak morálky bylo jasným cílem přerodu k tvorbě práva. Pramenem práva ve středověku byl obyčej, který, podobně jako morální norma, vznikal uvnitř společnosti na přelomu 18. a 19. století přinesl velké kodifikace ve Francii či německy mluvící oblasti, 4 URFUS, Valentýn. JAROMÍR KINCL. Římské právo vyd. Praha: Panorama, ISBN s URFUS, Valentýn. JAROMÍR KINCL. Římské právo vyd. Praha: Panorama, ISBN , s URFUS, Valentýn. JAROMÍR KINCL. Římské právo vyd. Praha: Panorama, ISBN ŠVESTKA A KOL., J. Občanský zákoník. Praha: C.H.BECK, ISBN BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s.18 9 BERAN, K. Pojem osoby v právu: Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, ISBN s.29

10 jakoţto výsledek tvorby práva shora. Můţeme tak konstatovat, ţe z teoretického hlediska pracujeme s pojmem právnické osoby od přelomu 18. a 19. století, kdy došlo k opuštění statusového chápání právní subjektivity. 10 Právní nauka rozlišuje v moderním slova smyslu několik právních teorií a jejich podskupin, které se snaţí o zachycení obsahového významu pojmu právnická osoba a snaţí se odpovědět na otázku, jaká je povaha těchto osob. Je třeba však mít na mysli, ţe jednotlivé teorie se vzájemně nerozporují, nýbrţ zpravidla pouze zdůrazňují některý z charakteristických rysů právnické osoby, jeţ daná teorie povaţuje za rozhodující či svým významem převaţující. Mezi dvě nejdůleţitější můţeme zařadit teorii fikce a teorii relativity. Teorie fikce vychází ze závěrů římského práva a vznikla v roce 1840, kdy ji vytvořil romanista Carl Friedrich von Savigny. 11 Lze ji povaţovat za nejstarší teorii právnických osob, která je bezprostředně spojena se samotným pojmem právnická osoba. Savigny vymezuje právnické osoby jako osoby, které jsou svou existencí plně závislé na právním řádu, jsou uměle vytvořené majetkoprávně způsobilé subjekty, které reálně neexistují. Za právnickou osobu se ve skutečnosti povaţuje zástupné jednání jejích orgánů a právě v tom spočívá ona fikce. 12 Za protipól teorie fikce, se většinou povaţuje teorie relativity, kterou propagoval Otto F. Von Gierke ( ). Vycházel z názoru, ţe právnické osoby nejsou pouze vymyšlené, ale ţe to jsou reálné, skutečně existující osoby, stejně jako osoby fyzické. Rozdíl spatřoval v tom, ţe fyzická osoba je jednotlivec, zatímco právnická osoba je sloţená osoba. Právnická osoba v realitě existuje bez ohledu na stát. Ten ji můţe právně uznat na základě její samotné existence nebo při splnění dalších podmínek. Důleţité je, ţe stát právnické osoby nevytváří, ale pouze je reguluje. Gierke říká, ţe právnická osoba není nějaká abstrakce, kterou musí zastupovat nějaká fyzická osoba, ale ţe je to organicky fungující bytost, která má vlastní vůli. 13 Výše uvedené teorie fikce a reality se řadí mezi tzv. klasické teorie. Kromě nich můţeme rozlišovat ještě moderní, neboli novodobé teorie právnických osob, rozvíjející základ, který poloţily teorie fikce a teorie reality. Z hlediska časového je mezníkem počátek 20. století. Novodobé teorie rozvíjejí teorie klasické, ať jiţ akcentací 10 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X s Trestněprávní revue: K.Beran: Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Praha: C.H.BECK, 2014, č. 5. ISSN s Teorie práva: Blog o teorii práva,. In: Teorie práva [online] [cit ]. Dostupné z: 10

11 dílčích charakteristických rysů právnické osoby, či promítnutím nových poznatků do právního myšlení. Novodobé teorie mají svůj nepopíratelný význam ve vývoji obecného konceptu právnické osoby i typologie právnických osob, neboť zachycují mimo jiné i spontánně vznikající tendence vývoje právnických osob cestou tlaku společenské praxe. Z velkého mnoţství moderních teorií právnických osob lze zmínit např. zájmovou teorii, pojetí právnických osob jako syntézy právních pravidel, teorii přičitatelnosti nebo mocenskou teorii vnitřní organizace Právnická osoba podle českého práva Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, ovšem samotnému pojmu právnická osoba se nijak nevěnuje. Jelínek výslovně uznává závislost trestního práva na právu soukromém, kdyţ říká, ţe zákon o trestní odpovědnosti právnických osob upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, ovšem výslovně nedefinuje právnickou osobu, která bude podle tohoto zákona trestně odpovědná, a ponechá její vymezení civilnímu právu. 15 Pro dokonalejší vysvětlení právní úpravy právnických osob v České republice je nezbytné vyuţít přístup soukromoprávní nauky. Od se zásadně změnila právní úprava právnických osob, která je nově obsaţena v zákoně č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník se pokouší podat obecnou definici právnické osoby v 20 odst. 1 NObčZ, kdyţ stanoví, ţe právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, ţe má právní osobnost, nebo jehoţ právní osobnost zákon uzná. 16 České právo nahlíţí na právnické osoby jako většina kontinentálních evropských řádů, a to tedy z pohledu zmíněné teorie fikce, tj. právnické osoby obecně upravuje, přiznává jim způsobilost k právům a povinnostem, avšak je výslovně nedefinuje, nýbrţ pouze charakterizuje, který subjekt práva se povaţuje za právnickou osobu, které vlastnosti takový subjekt musí vykazovat. Nový občanský zákoník rozlišuje právnické osoby na: a) Korporace, které podle 210 NObčZ tvoří společenství osob s tím, ţe na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. 14 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2009: C.H.BECK, Praha. ISBN s BERAN, K. Trestněprávní revue: Trestní odpovědnost právnických osob z hlediska teorie fikce. Praha: C.H.BECK, 2014, č. 5. ISSN ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob komentář. 1.vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN s

12 b) Fundace, kdy je podle 303 NObčZ právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu, přičemţ její účel se váţe na účel, k němuţ byla zřízena. c) Ústavy, jimiž podle 402 NObčZ jsou právnické osoby ustavené za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. 17 Nový občanský zákoník se snaţí ţivot právnické osoby zachytit od okamţiku ustavení aţ do okamţiku zániku, coţ je hlavní rozdíl od dosavadní kusé právní úpravy. Zároveň se zde projevuje myšlenka integrace, tudíţ kodex obecně upravuje základní formy právnických osob a nepřenechává tuto regulaci zvláštním zákonům (proto v něm nalézáme právní úpravu spolků, nadací, nadačních fondů i ústavů). 18 Vedle občanského zákoníku jsou právnické osoby dále definovány zákonem o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako obchodní korporace. Česká legislativa zná pět druhů korporací: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a druţstvo. Definičními znaky právnické osoby jsou právní subjektivita (od roku 2014 se ve smyslu 15 odst. 1 Občanského zákoníku její označení vrací k dřívějšímu termínu právní osobnost), deliktní způsobilost (schopnost být odpovědným subjektem z deliktů, jichţ se dopustí její orgány nebo zástupci), organizační struktura (vnitřní uspořádání, určení jejích orgánů a vymezení jejich působnosti), majetková autonomie (právnická osoba má jmění oddělené od jmění jiných osob) a identifikovatelnost takového útvaru (technické poţadavky na název, sídlo a účel). 19 Pokud budeme uvaţovat, zda určitý umělý organizační útvar je právnickou osobou podléhající působnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, bude rozhodující, zda tento útvar můţeme vymezit obecnými definičními znaky právnické osoby, které byly uvedeny výše. ZTOPO nerozlišuje způsob vzniku té které právnické osoby a nezajímá se ani o to, zda jde o právnickou osobu soukromého či veřejného práva. ZTOPO vychází ze skutečnosti, ţe právnické osoby jsou subjekty práva odlišné od fyzických osob, jsou uměle právem vytvořeny a nadány způsobilostí k právům a povinnostem, způsobilostí k právním a protiprávním úkonům a odpovědností v právních vztazích ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob komentář. 1.vydání. Praha: C.H.BECK, ISBN BEZOUŠKA, P. Nový občanský zákoník: nejdůleţitější změny. 1.vydání. Praha: ANAG, ISBN s JELÍNEK, J. a J. HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou. Praha: Leges, ISBN s JELÍNEK, J. a J. HERCZEG. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou. Praha: Leges, ISBN s.34 12

13 1.3 K pojmu trestní odpovědnost právnických osob Institut TOPO pochází z anglického práva, kde se o ni hovoří jako o Criminal Corporate Liability, Criminal Liability of Legal Persons či Criminal liability of Legal Entities. Ve francouzsky hovořících zemích se pak mluví o la responsabilité pénale des personnes morales. V Českém názvosloví se kromě trestní odpovědnosti právnických osob můţeme setkat ještě s pojmem trestní odpovědnost korporací či výrazem trestněprávní odpovědnost firem či trestní odpovědnost obchodních společností. 21 Dle právní teorie představuje trestní odpovědnost jednu z forem právní odpovědnosti vedle odpovědnosti ústavní, správní, soukromoprávní a mezinárodní. 22 Odpovědnost, která v trestním právu postihuje právnické osoby se v kontinentálním systému právní kultury vyskytuje ve větší míře teprve posledních několik desítek let, v české úpravě pak s účinností od Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Jedná se o téma mimořádně sporné a kontroverzní. Je tomu tak z důvodů, ţe trestní odpovědnost právnických osob narušuje dosavadní staletími uznávanou zásadu individuální odpovědnosti fyzických osob za trestný čin. 24 Ostatně, i z těchto důvodů provázelo schvalování ZTOPO bouřlivé diskuze o vhodnosti této úpravy. Jiná je situace ve státech náleţejících k anglo-americkému právnímu okruhu (anglické právo, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická republika), ve kterém má právní odpovědnost korporací dlouhou tradici. Avšak i v tomto anglo-americkém právním okruhu není téma trestní odpovědnosti právnických osob neboli korporační odpovědnosti zcela jednoduché a bezproblémové. Vychází z jiných právních tradic, pracuje s jinými pojmy, jinými instituty a k prosazení trestní odpovědnosti slouţí jiné procesní nástroje. 25 Pro účely této práce se nebudeme detailně zabývat analýzou odpovědnosti právnických osob v systému common law. 21 BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014.ISBN s vedle právní odpovědnosti existuje celá řada dalších odpovědností jako např. morální, politická, ústavní či jiná. Blíţe k tomu srov. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4.vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Aleš Čeněk, ISBN s JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN s.7 25 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN s.17 13

14 Ať uţ se zdá otázka vymezení pojmu trestní odpovědnosti právnických osob jakkoli jednoduchá, naráţí na nejednotné chápání a označování různých legislativních nástrojů z oblasti veřejného práva, které umoţňují zasáhnout proti protiprávním aktivitám právnických osob. Mluví se o pravé, nepravé, hybridní, pseudotrestní odpovědnosti etc., přičemţ jasná shoda ohledně jejich vymezení a označení v právní teorii není. 26 Rozličnost a nejednoznačnost pojmů nepřispívá ke snadnému porozumění této problematiky. V rámci kontinentální právní úpravy můţeme rozlišovat tři moţné koncepce trestání právnických osob za trestné činy: 1. Pravá trestní odpovědnost právnických osob Rozumíme tím právní úpravu TOPO, která je obsaţena buď přímo v trestním zákoně (např. úprava francouzská, nizozemská, dánská), anebo ve zvláštních zákonech o trestní odpovědnosti právnických osob (např. úprava polská, maďarská či slovinská) a právnickým osobám jsou ukládány trestní sankce v trestním řízení. 2. Nepravá trestní odpovědnost právnických osob Koncepce této právní úpravy umoţňuje právnickým osobám uloţit quasitrestní sankce, i kdyţ trestní odpovědnost právnických osob není v trestním zákoně výslovně zakotvena (např. právní úprava španělská.) 3. Koncepce administrativněsprávního trestání Tento model odpovědnosti není trestní, nýbrţ správní a splňuje kritéria pro ukládání účinných, přiměřených a odstrašujících sankcí ve smyslu mezinárodních závazků a doporučení (např. právní úprava Německa, která je popsána v podkapitole 2.1 této práce.) 27 Náš zákonodárce povaţoval model pravé trestní odpovědnosti právnických osob, tedy kdy tyto osoby mohou být přímo obviňovány a obţalovány, za nejefektivnější a za nejvíce odpovídající zamýšleným účelům ZTOPO. 26 JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob. 2007: Linde, Praha. ISBN s.22 14

15 2. Historický vývoj institutu a srovnání úpravy v zemích EU Podobně jako všechny trestněprávní instituty prošly svojí cestu vývojem, tak i trestní odpovědnost právnických osob má svojí vlastní historii. V přístupu k jednotlivým otázkám trestní odpovědnosti právnických osob můţeme hledat značné rozdíly mezi kontinentálním a anglosaským právním systémem. Nejstarší prameny tohoto institutu pochází z Anglie, kde jsou první zmínky o snaze sankcionovat obchodní společnosti uţ v 16. století. V celosvětovém měřítku lze tedy povaţovat za kolébku institutu trestní odpovědnosti právnických osob anglosaský systém práva. Počáteční teorie byly vesměs odmítnuté z jednoduchého důvodu, který odpovídal tehdejšímu postoji, a to, ţe trestní odpovědnost se vztahuje pouze na osoby fyzické, a tedy právnická osoba nemůţe být odpovědná za jednání jednotlivce. Dle názoru anglického autora W. Hazlitta z r jsou právnické osoby mnohem víc korumpované a zhýralé neţ jednotlivci, protoţe mají více síly k páchání nepravostí a tolik se jich nedotýká jejich špatná pověst nebo hrozba trestu. 28 Není zcela jednoznačné, zda toto byl důvod k úvahám o potřebě zavedení trestní odpovědnosti právnických osob, ale od roku 1840 se v Anglii trestní odpovědnost právnických osob skutečně praktikuje. Je moţné konstatovat, ţe právě Anglie 19. století a její anglosaský systém práva byl zrodem trestní odpovědnosti právnických osob a zároveň začátek rozvoje této problematiky, která se postupně přenesla na evropský kontinent. 29 V literatuře se běţně uvádí, ţe pro evropské kontinentální právo byla zásada individuální trestní odpovědnosti vţdy příznačná a její kořeny vycházejí z principu římské právní kultury sociatas delinquere non potest. 30 Tento princip nebyl zdaleka tak samozřejmý, a přestoţe starověké státy neznaly subjekty podobné dnešním právnickým osobám, bylo trestání kolektivů častým jevem. Běţně docházelo k trestnímu stíhání obcí, cechů, spolků, gild, územních celků, a to konkrétně za zločiny vzpoury, kacířství, zrady nebo uráţky majestátu. Určitou výjimkou z výše uvedeného pravidla uplatňování kolektivní odpovědnosti vyslovil papeţ Innocenc IV. na lyonském koncilu, kde vyzval k opuštění dosavadní praxe. Zásadní obrat v nahlíţení na trestání 28 WELLS, Celia. Corporations and Criminal Responsibility. Oxford: Oxford University Press, ISBN MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X. 30 tzn., ţe právnické osoby nemohou spáchat delikt a nemohou být trestně odpovědné 15

16 korporací nastává v 17. a 18 století. S upevněním moci centralistického absolutistického státu klesá význam korporativních a územních společenství, k jejichţ ovládnutí pouţívá panovník nové a efektivnější nástroje, neţ je trestněprávní represe. K útlumu trestního stíhání spolků přispívá také osvícenství se svým silným důrazem na individuální svobodu občanů, s nímţ se idea kolektivního trestání neslučovala. Koncem 18. století tak zcela tyto procesy ustávají. 31 Započatý vývoj odmítavého postoje kolektivního trestání tak dovršil německý profesor Mahlblanc, který na základě argumentů Inocence IV. vědecky zdůvodnil nemoţnost přičítat právnickým osobám vinu a z jejich nezpůsobilosti přijmout účinky trestu. Teoretickou oporu pro tuto novou koncepci přinesl romanista von Savigny, který ve své teorii fiktivní subjektivity právnických osob popřel reálnost těchto osob, a tím i jejich způsobilost vystupovat jako pachatel trestného činu. Malblancova koncepce, opírající se o kriminálněpolitické opodstatnění reality, se tak stala základem všech velkých evropských kodifikací 19. století. 32 Všechny významné kontinentální trestní zákony 19. století jako je Code penal Napoleon z roku 1803, pruský trestní zákoník z roku 1851, rakouský trestní zákoník z roku 1878, říšskoněmecký trestní zákon z roku 1871 vycházeli výlučně z principu individuální trestní odpovědnosti fyzických osob a sankční postih právnických osob tak zůstal v oblasti správního a občanského práva. 33 Novodobá etapa kolektivní odpovědnosti počala přelomem 19. a 20. století. Došlo k tomu pod vlivem novodobých hospodářských a sociálních jevů, zejména narůstajícího vlivu průmyslových a obchodních společností, v nichţ se soustředila ekonomická a postupně i politická síla. Zmíněná Savigniho teorie fikce byla vystavena polemice novější teorii reálnosti profesora von Gierkeho připouštějící existenci způsobilosti právnických osob projevovat svou vůli, jednat a nést trestní odpovědnost. Taktéţ úvahy francouzského právníka A. Mestre z roku 1899 obhajovali ideu trestní odpovědnosti právnických osob, bohuţel myšlenky ani jednoho z nich nenašly oporu a upadly tak v zapomnění. 34 Myšlenka se znovu objevila téměř o 30 let později, kdy se problematice trestní odpovědnosti právnických osob dočkalo větší pozornosti na mezinárodním kongresu trestního práva v Bukurešti v roce 1929, kde vystoupil se svým pozitivním stanoviskem kolektivní odpovědnosti generální zpravodaj Roux a otevřel 31 MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X.s ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob komentář. 1.vydání. Praha: C.H.BECk, ISBN JELÍNEK A KOLEKTIV, J. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: Bilance a perspektivy. Praha: Leges, ISBN s MUSIL, J. a M. VANDUCHOVÁ. Trestní odpovědnost právnických osob: Pocta Otovi Novotnému k 70. narozeninám. Praha: Codex Bohemia, ISBN X.s.86 16

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_1 Civilní právo 1 PRÁVNICKÁ OSOBA Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Základní konstrukce vymezení právnické osoby (PO) - 20 o.z.:

Více

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. TEORIE PRÁVA (ZÁKLADY) JUDr. Martin Šimák, Ph.D. ZÁKLADNÍ POJMY právo: pozitivní (ius positivum) x přirozené (ius naturale) objektivní x subjektivní právní řád v rámci státu právní systémy ( sdružují podobné

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 1 Úvod... 1 2 Kontroverzní téma... 2 3 Zákon mění základní zásady českého trestního práva... 2 4 Systematika zákona... 3 5 Definiční znaky právnické osoby...

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA

PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU. katedra teorie práva TEORIE PRÁVA PRÁVNICKÁ FAKULTA ZČU katedra teorie práva TEORIE PRÁVA (pro bakalářský obor - VEŘEJNÁ SPRÁVA) Rozsah výuky: 1. semestr 2/2, 2. semestr 2/2, 3.semestr 2/2 I. semestr FENOMEN PRÁVA 1. Různé přístupy k právu.

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Zdravotní pojišťovny jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb. Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv 2 zákona č. 106/1999 Sb. (1) Povinnými subjekty, které mají podle

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Úprava občanského sdružení je vedena v ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. ROZBOR: Postavení občanského sdružení a postavení obecně prospěšné společnosti (v současné právní úpravě i ve světle nového občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014) I. Občanské sdružení: Úprava občanského

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Správní právo procesní

Správní právo procesní Správní právo procesní Postupy ve veřejné správě, správní právo procesní JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. Osnova: 1. Úvod 2. Postupy ve veřejné správě 3. Správní právo procesní 4. Nástin historického

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 1. 2017 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě

LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě LETTER 5/2016 NEWSLETTER 5/2016 Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí a další změny v legislativě I. Novela zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí změna v osobě poplatníka

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

VYBRANÉ TRESTNĚPROCESNÍ ASPEKTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB

VYBRANÉ TRESTNĚPROCESNÍ ASPEKTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB VYBRANÉ TRESTNĚPROCESNÍ ASPEKTY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB ALEXANDER NETT Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek je zaměřen na zodpovězení

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.02 Integrovaná střední škola

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Návrh. poslance Michala Doktora. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra obchodního práva Bakalářská práce Obec jako podnikatel Markéta Jehličková 2010/2011 1 Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma: Obec

Více

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky

Obsah. PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1. Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky Přehled použitých zkratek O autorce Předmluva Úvodní slovo autorky XI XIV XV XVII PRVNÍ ČÁST Širší souvislosti 1 Kapitola 1: Úvodem 2 1.1 Několik poznámek k rekodifikaci soukromého práva 2 1.2 Nadace jako

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. Prameny práva (přednáška k předmětu Základy práva) JUDr. Marek Starý, Ph.D. 1. 1. Definice pramene práva Tři základní možná pojetí termínu prameny práva (vícevrstevnatý pojem) 1.Formální Státem uznaná

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost zastupitelů. Mgr. Martin Pelikán

Trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost zastupitelů. Mgr. Martin Pelikán Trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost zastupitelů Mgr. Martin Pelikán Povinnosti zastupitelů a jejich možné porušování zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (OZ) zákon č. 129/2000 Sb.,

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Dokument z Montreux (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Tento dokument je výsledkem iniciativy zahájené ve spolupráci vlády Švýcarska a Mezinárodního výboru Červeného kříţe,

Více

2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE ZÁKLADY PRÁVA

2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE ZÁKLADY PRÁVA xposs04 01 Právo 02 Prameny práva obecně 03 Prameny práva ES/EU 04 Prameny práva ČR 05 Struktura a druhy právních norem 06 Platnost a působnost právních norem

Více

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4.

SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. SROVNÁNÍ NÁVRHŮ NOVELY ÚSTAVY K NKÚ Příloha ke stanovisku Rekonstrukce státu k projednávání novely Ústavy Josef Karlický, Petr Bouda, 25. 4. 2014 Návrhy, které budou projednány ve druhém čtení dne 29.

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

APPOINTED EMPLOYMENT TERMINATION DOMINIK ŽENATÝ

APPOINTED EMPLOYMENT TERMINATION DOMINIK ŽENATÝ APPOINTED EMPLOYMENT TERMINATION DOMINIK ŽENATÝ Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Příspěvek pojednává o atypičnosti pracovního poměru založeného jmenováním;

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB Zpracovala: Denisa Slavíková PLZEŇ 2015 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Zaměstnávání cizinců na území ČR, vývoj právní úpravy od 1. 1. 2007 Soňa Vildová Plzeň 2012 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

Více

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková

FINANČNÍ KONTROLA ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková ZÁKON 320/2001 SB. PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA 416/2004 SB. zpracovala: Mgr. Marija Kmošková Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole). Tento

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

T.06 Bilanční tabulka pro odhad investičních nákladů

T.06 Bilanční tabulka pro odhad investičních nákladů T.06 Bilanční tabulka pro odhad investičních nákladů část stavby měrná jednotka (MJ) m 2 m 3 ks cena za MJ cena celkem bez DPH doplňující komentář zemní práce založení spodní stavba nosná konstrukce ostatní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR Metodický list č. l Název tématického celku: Ústřední státní správa Cíl: Objasnit strukturu ústřední státní správy v ČR,

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého?

Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva soukromého: vznikne kodex mezinárodního práva soukromého? GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI Stávající mezery a perspektivy do budoucna v oblasti evropského mezinárodního práva

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Senátní návrh ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální

Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl Úst. + speciální Územní samospráva Obce Samospráva Delegace Trvalé svěření Decentralizace Vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost Právní základ územní samosprávy čl.99-100 Úst. + speciální zákony Obec Základní územní

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli Bakalářská práce Ludmila Homoláčová Duben 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odpovědnost

Více

KORUPCE A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB LUKÁŠ BOHUSLAV

KORUPCE A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB LUKÁŠ BOHUSLAV KORUPCE A TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB LUKÁŠ BOHUSLAV Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká Republika Abstract in original language Trestné činy postihující korupci jsou samozřejmou

Více