Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mûsíãník Odborového svazu UNIOS"

Transkript

1 âíslo 8 ROâNÍK ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe jsme i Evropani), je samozfiejmû nejv znamnûj- ím kontinentem Evropa. A proto taky Evropská konference PSI (tj. Mezinárodní federace vefiejn ch sluïeb, jejímï ãlenem je i OS UNIOS), která se konala poslední t den v záfií, byla v leto ním roce nejdûleïitûj í akcí pro evropské svazy vefiejn ch sluïeb. Tato konference se konala pod heslem EURECON Bridging the Gap, coï bychom mohli vyloïit jako snahu o pfiemostûní propasti v Evropû, tedy o postavení mostu mezi Západem a V chodem. Hlavní smysl konference byl pfievést priority Akãního programu PSI, schváleného na posledním svûtovém kongresu v Kanadû, do kontextu specifick ch evropsk ch podmínek. Základní podmínky na í práce v Evropû Evropa je bezpochyby jedním z nejdûleïitûj- ích politick ch a ekonomick ch regionû ve svûtû. Specifiãnost a váhu jí dodává Evropská unie, její orgány a instituce, které pfiedstavují klíãovou roli nejenom v evropském regionu, ale stále víc a víc i v celosvûtovém mûfiítku. Následkem toho Evropská unie silnû ovlivàuje rozhodnutí, která se pfiijímají v rámci jednotliv ch evropsk ch zemí, ale i na mezinárodních fórech. Av ak souãasnû i rozhodnutí, která ãiní celosvûtové instituce a organizace, se pfiímo ãi nepfiímo t kají Evropy, jejích vlád a obãanû. Stejnû jako zbytek svûta, i Evropa se musí vyrovnávat jednak se zmûnami, které pfiiná í globalizace, a jednak s neoliberální politikou, která nám v souãasné dobû vládne. Na evropské obãany, jejich vlády, ale i na odborové organizace se valí celá fiada problémû spojen ch s takov mi zmûnami, jako je voln pohyb kapitálu, zboïí a pracovní síly a sluïeb (voln pohyb pracovníkû ov em v men ím rozsahu), rozpadání firem, pohlcování men ích spoleãností vût ími, deindustrializace cel ch regionû, ale zejména privatizace vefiejn ch sluïeb jak místními, tak i nadnárodními spoleãnostmi. Evropu ovlivàuje rozhodnutí celé fiady mezinárodních institucí, zejména takov ch, jako jsou Mezinárodní mûnov fond, Svûtová banka, Svûtová obchodní organizace a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Následky tûchto zmûn a rozhodnutí jsou ãasto devastující jak pro obãany jakoïto uïivatele vefiejn ch sluïeb, tak i pro pracovníky pûsobící v tûchto sluïbách. V ichni víme, jaké obrovské rozdíly pfietrvávají v Ïivotních a pracovních podmínkách v rámci západní a v chodní Evropy. Pfiesto v ak ãelí pracovníci ve vefiejn ch sluïbách v obou ãástech Evropy podobn m problémûm, které jsou následkem ekonomick ch a sociálních reforem zavádûn ch národními vládami pod tlakem globalizace a neoliberální politiky. V západní Evropû se neoliberální politika zejména snaïí vytlaãovat odbory na okraj spoleãnosti, znevaïovat jejich zásluhy o fungující ekonomiku, slu né Ïivotní podmínky a stabilní demokratické systémy. Následkem toho klesá prûmûrn Ïivotní standard pracovníkû a oslabuje se vliv odborû na utváfiení spoleãnosti. Situace v zemích stfiední a v chodní Evropy je v tomto kontextu samozfiejmû je tû mnohem hor í. Vedle uveden ch problémû, zmûn a obecn ch tendencí zaïívají tyto zemû následky extrémnû tûïkého pfiechodu od centrálnû plánované ekonomiky k ekonomice trïní. Navíc v ak celá fiada zemí je tû trpí kvûli vnitfiním válkám, hospodáfiské destrukci, politické nestabilitû, napûtí z nacionalistick ch ãi náboïensk ch dûvodû atd. Pokud jde o odbory, ve v ech evropsk ch zemích je váïn m problémem úbytek ãlenû. Demonstrace DÛsledkem zmûn v oblasti vefiejn ch sluïeb, ale i v ir í spoleãnosti evropsk ch zemí je nejistota, chudnutí a nezamûstnanost. Pfiitom v ak je evidentní, Ïe kvalita vefiejn ch sluïeb je jak rozhodujícím elementem, tak i pfiedpokladem pro dobrou vládu, pro demokratickou spoleãnost i silnou ekonomiku. Úloha PSI v Evropû V uveden ch souvislostech má PSI v Evropû velkou zodpovûdnost, aby se naplnil Akãní program PSI schválen na minulém svûtovém kongresu. Úloha PSI spoãívá v ovlivàování klíãov ch institucí, jejichï rozhodnutí má dopad na Ïivoty pracovníkû vefiejn ch sluïeb: jak národních vlád, tak i nadnárodních institucí, jako jsou Mezinárodní organizace práce, mezinárodní finanãní a obchodní instituce, ale i nadnárodních firem. Hlavním a spoleãn m zájmem odborov ch svazû vefiejn ch sluïeb v Evropû jsou pfiedev ím vytváfiení a obhajoba kvalitních vefiejn ch sluïeb, dále boj proti kodlivé privatizaci a neoliberální politice a také podpora zásad rovnosti a spravedlnosti ve spoleãnosti. Odborové organizace ve stfiední a v chodní Evropû, za mnohem komplikovanûj ích podmínek neï v západní Evropû, se musí snaïit o lep í schopnost obhajovat zájmy sv ch ãlenû a ovlivàovat politická rozhodnutí ve sv ch zemích. (Pokraãování na str. 3) V â Í S L E : Kolektivní vyjednávání (str. 3) Zákon o inspekci práce (str. 4) Pfiehled právních poraden SdruÏení nájemníkû âr (pfiíloha) Pfiijìte i vy 26. listopadu do Prahy, kde budeme demonstrovat na podporu pfiijetí nového zákoníku práce a proti omezování zamûstnaneck ch práv. PrÛvod demonstrantû se vypraví z Letenské plánû na Palachovo námûstí, kde mítink ve 12:00 zaãne. Více ãtûte v pfií tím ãísle na eho ãasopisu.

2 RÛst platû Pfiedseda âmkos Milan tûch se vyjádfiil, Ïe odbory budou po zamûstnavatelích poïadovat v kolektivních smlouvách na pfií tí rok nejménû ãtyfiprocentní reáln rûst mezd. Zamûstnavatelé to povaïují za nemoïné. Tvrdí, Ïe nárûst by neodpovídal produktivitû práce. éf Ïelezniãních odborû Jaromír Du ek má nároky je tû vy í. Podle nûj je reálné, aby platy rostly pûtiprocentním tempem. V celé Evropské unii se v platy po odeãtení inflace zv í o dvû procenta, nad tímto prûmûrem v ak budou témûfi v echny ãlenské zemû stfiední a v chodní Evropy s v jimkou Polska. Lépe se budou mít zamûstnanci na Slovensku, kter m se mají mzdy v prûmûru zv it celkovû o 6,3 procenta a reálnû o 3,5 procenta. (4. 10.) Urychlení liberalizace Ïeleznice Evropsk parlament se vyslovil pro rychlej í liberalizaci osobní Ïelezniãní dopravy, neï navrhuje Evropská komise. Poslanci navrhli posunout otevfiení mezinárodní osobní pfiepravy konkurenci na rok 2008 a vnitrostátní pfiepravy na rok Komise chce liberalizovat mezinárodní pfiepravu od roku 2010; pro vnitrostátní linky nemá termín. Návrhem smûrnice se nyní budou zab vat ãlenské státy; pokud se neztotoïní s postojem EP, nastane obtíïné dohadování. âeská republika zatím nesouhlasí s liberalizací vnitrostátní Ïelezniãní pfiepravy lidí. Stejn názor mají i odbory, naopak poslanci ODS hlasovali pro. (28. 9.) Nov zákoník práce Vláda i pfies odpor KDU-âSL schválila návrh kontroverzního zákoníku práce. Mûl by nahradit souãasn kodex, kter je v platnosti od roku Pokud jej schválí parlament a podepí e prezident, pak by to spolu s doprovodn mi zákony znamenalo nejvût í zmûnu pracovnûprávních vztahû od roku Nová ustanovení zaãlenûná do návrhu zákoníku práce ru í 58 pfiedpisû a nahrazuje nûkolik zákonû. Mezi hlavní zmûny patfií pfiedev ím nov princip vztahû mezi zamûstnanci a zamûstnavateli: co zákon nezakazuje, je povoleno. Dosud byl kodex zaloïen na principu zakázáno je v e, co není povoleno. Jednou z mnoha zmûn je i to, Ïe firmy mohou bez odborû vydávat vnitfiní pfiedpisy. (22. 9.) âez propustí stovky lidí Energetick gigant âez zahajuje velkou zmûnu struktury, kvûli které z podniku odejde do roku 2008 asi 1500 lidí. Reorganizaci vyvolala nutnost vyhovût legislativû Evropské unie, která vyïaduje oddûlení prodejû od distribuce. Proto zaniknou v echny rozvodné firmy a vznikne deset zcela nov ch. Nûkteré z nich, jako jsou âez Zákaznické sluïby, âez Data nebo âez Mûfiení, jiï pracují, dal í teprve zaãnou fungovat. Náklady na restrukturalizaci dosáhnou asi dvou miliard korun, firma v ak nakonec u etfií asi 7,7 miliardy korun. Odboráfii âez jiï pfii li s poïadavkem, aby propu tûní zamûstnanci dostali vût í odstupné, neï jim náleïí. (20. 9.) Platy pedagogû Ministerstvo kolství má mít podle vlády v pfií tím roce o est miliard korun vy í rozpoãet neï ten, kter pûvodnû navrhovalo ministerstvo financí. Vy í rozpoãet umoïní zv it platy uãitelû o est procent a mít pro vysoké koly o 2,8 miliardy korun více, fiekla novináfiûm ministrynû kolství Petra Buzková. kolské odbory poïadují ale desetiprocentní nav ení a chtûjí o tom je tû jednat, oslovily místopfiedsedy vlády a chtûjí hovofiit i s poslanci, ktefií budou rozpoãet schvalovat. (8. 9.) 2 ODBOROVÉ AKTUALITY Koncem záfií zaãala roz ífiená zasedání profesních sekcí Ve dnech 29. aï 30. záfií probûhlo spoleãné zasedání sekce plynárenské a teplárenské. Jednání zahájil místopfiedseda OS UNIOS Petr Pech. Slovo pfiedal pfiedsedovi svazu Karlu Sladkovskému, kter ve zkratce pfiiblíïil dûní v OS UNIOS. Mimo jiné pfiipomnûl nov zpûsob vzdûlávání schválen pfiedsednictvem na následující léta. Od roku 2006 by mûlo probíhat kolení pfiedev ím v regionech a korespondenãní vzdûlávání, které stejnû jako ãasopis Servis bude v internetové podobû. Upozornil, Ïe obsah ãasopisu bude zachován. Ing. Anna Kodlová, ekonomka svazu, pomocí dataprojektoru seznámila ãleny sekce a ostatní v sále se zpracovan mi v sledky rozboru kolektivních smluv a v roãních zpráv (mzdové tarify 2005, prûmûrná mzda v letech 2001 aï 2004, prûmûrn rûst mzdy a produktivity práce v procentech v letech 2002 aï 2004 atd.). Posledním bodem jednání spoleãného zasedání byly informace zástupcû osmi regionálních plynárensk ch distribuãních spoleãností o aktuálním dûní, zejména o probíhajících personálních zmûnách a kolektivním vyjednávání na pfií tí rok. Právû uzavírání vy í kolektivní smlouvy zajímalo ãleny sekce a zástupce teplárenství, ktefií uzavírají pouze kolektivní smlouvy na podnikové úrovni. V podveãer se sekce rozdûlily. Sekce plynárenství dále fie ila kolektivní vyjednávání pro následující období, první kolo jednání s nov m vedením âpu bylo 6. fiíjna v Praze. Na dotazy ãlenû sekce teplárenství odpovídala JUDr. Jitka Kocianová a Ing. Anna Kodlová. Stejnû tak i druh den, protoïe Ing. Václav Hrach, jednatel MVV Energie, CZ, s. r. o., kter mûl úãastníky sekce informovat o aktivitách spoleãnosti, se omluvil. To ãlenové a zástupci sekce plynárenství mohli mluvit o tûstí. Jejich zástupci svazu zamûstnavatelû se druh den dostavili. Pfiijel nov prezident âpu Ing. Dan Ëok, pfiedseda pfiedstavenstva Jihomoravské plynárenské, a. s., a zástupce v konného pracovi tû âpu Ing. Jaroslav Tománek. PfiiblíÏili organizaãní strukturu âpu, sdûlili jména nov ch ãlenû prezidia, dozorãí komise a v konného pracovi tû. Odpovûdûli na dotazy, které se t kaly návrhu nové KSVS. Oba pohovofiili k projektu TROJA a HELENA a nastínili vznik nového projektu MOJA, kter by mûl fie it právní a ekonomické záleïitosti (rozdûlení distribuce a obchodu). Pfiípravná fáze má probûhnout do konce roku a realizace v pfií tím roce. Celkov dojem ze spoleãného zasedání byl nad oãekávání pfiízniv, v ichni úãastníci se rozjíïdûli uspokojeni prûbûhem jednání. íjnové zasedání sekce bytov ch druïstev âlenové sekce bytov ch druïstev se se li 5. fiíjna v Praze v ústfiedí OS UNIOS. Pfiedseda sekce Jan Kozel pfiednesl úvod a slovo pfiedal místopfiedsedovi svazu Petru Pechovi, kter pfiiblíïil aktuální informace ze svazu. ZdÛraznil akce v posledním ãtvrtletí roku, kde je plánována úãast zástupcû sekce bytov ch druïstev fiíjna se bude v Hotelu Ol anka v Praze konat konference k otázkám bydlení s mezinárodní úãastí a listopadu budou spoleãná zasedání sekcí a komisí svazu se zástupci sekcí a komisí SOZ-S (SR) v PruÏinû. Ing. Anna Kodlová sdûlila v sledky dotazníkové akce. Z 82 bytov ch druïstev organizovan ch v OS UNIOS odeslalo vyplnûn dotazník zpût na odborov svaz 37 bytov ch druïstev. Pfiedseda sekce Jan Kozel chce pokraãovat v dotazníkové akci i v pfií tím roce. Zpracované v sledky byly pfiedány ãlenûm sekce a na jejich Ïádost odeslány nûkter m základním organizacím. Ke konci zasedání probûhla diskuse, která se soustfiedila k tolika jiï diskutovanému novému zákoníku práce. Jana S korová Jednalo pfiedsednictvo svazu Koncem záfií t. r. zasedalo pfiedsednictvo na eho svazu. Hlavním bodem jednání byl pfiedbûïn návrh rozpoãtu svazu na pfií tí rok vãetnû plánu investic, kter byl schválen. Tento materiál bude i na jednání v konného v boru svazu v fiíjnu t. r. âlenové pfiedsednictva vyslechli zprávu o stavu uloïení finanãních prostfiedkû svazu a pohledávek. V bodu Nemovitosti se tentokrát jiï hovofiilo o v ech tfiech na ich svazov ch budovách vãetnû plánu do budoucnosti. KaÏd m rokem se ãlenové pfiedsednictva touto dobou pravidelnû seznamují se zprávami o sjednávání PKS a anal zou jejich obsahu, zprávou o ãinnosti SIBP za první pololetí 2005 a schvalují cíle kolektivního vyjednávání na dal í rok. Velká diskuse probûhla nad aktualitami z odborû a ze svazu. Zejména s blíïícím se sjezdem âmkos (7. a 8. dubna 2006) bylo nutné, aby se pfiedsednictvo zab valo materiálem âmkos Návrh koncepce Programu âmkos na období a Statutem âmkos na dal í období. Po dûkladném prostudování pak pfiijalo k tûmto materiálûm své stanovisko. BlíÏící se období kolektivního vyjednávání o uzavfiení KSVS s âpu na rok 2006 vedlo ãleny pfiedsednictva k tomu, Ïe povûfiili vyjednávací skupinu, která bude hájit zájmy zamûstnancû na eho svazu v tomto odvûtví. Závûrem se pfiedsednictvo seznámilo s ãinností a plnûním finanãních plánû spoleãností Sva- Nem, s. r. o., a ARZ VR OV, s. r. o., za první pololetí leto ního roku. Jitka Zettelová Zasedala roz ífiená sekce teplárenství Zasedání sekce teplárenství OS UNIOS se uskuteãnilo ve dnech 29. aï 30. záfií 2005 v Horním Bradle. Jednání bylo zahájeno jako spoleãné jednání sekcí plynárenství a teplárenství. Pfiedseda odborového svazu Karel Sladkovsk informoval o aktuální situaci v odborech a ve svazu, o stavu a postupu projednávání nového zákoníku práce, zejména poukázal na rizika, která by vyplynula pro práci odborov ch organizací pfiijetím návrhû urãit ch politick ch stran a podnikatelû. Dále probûhla informace o prûbûhu restrukturalizace odvûtví plynárenství, zejména o dopadech na územní ãlenûní, zamûstnanost a mzdov v voj. Následovalo samostatné jednání sekce teplárenství s dûrazem na pfiípravu a projednávání kolektivních smluv na dal í období. V ichni pfiítomní se shodli na rûzn ch obstrukcích ze strany zamûstnavatelû pfii kolektivním vyjednávání, napfiíklad na nereagování na v zvy k jednání apod. Místopfiedseda svazu Petr Pech informoval pfiítomné o postupu prací pfii uzavírání smlouvy o zfiízení Evropské rady pracujících pfii MVV Energie AG Mannheim, která v âeské republice vlastní osm teplárensk ch spoleãností, a o dal ích aktivitách svazu v oblasti teplárensk ch podnikû. Lubomír Pavlík pfiedseda sekce teplárenství

3 PRO REGIONY A ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Kolektivní vyjednávání v roce 2005 Pro rok 2005 je odborov mi organizacemi na eho svazu uzavfieno cca 318 podnikov ch kolektivních smluv. Pro vyhodnocení jejich obsahu jsme mûli k dispozici 167 kolektivních smluv. Ze zhodnocení vypl vá, na které oblasti vyjednávání se mají odborové organizace pfii jednání o nové smlouvû více zamûfiit a kter ch chyb by se v kolektivním vyjednávání mûly vyvarovat. S nûkter mi v sledky vyhodnocení vás chceme touto cestou seznámit. Mezi zásadní problémy v kolektivním vyjednávání fiadíme otázku platnosti uzavfiené kolektivní smlouvy. Velmi závaïnou chybou, která se opûtovnû v kolektivních smlouvách vyskytuje, je nepfiesn název organizace. Názvosloví odborové organizace je nutno dodrïet tak, aby bylo v souladu s platn mi Zásadami o evidenci ãlenû a organizaãních jednotek Odborového svazu UNIOS. Dále je nutno správnû uvádût zastupující ãleny odborové organizace, ktefií také podepisují kolektivní smlouvu (dva ãlenové). V závûreãn ch ustanoveních je zapotfiebí správnû pouïívat pojmy platnost a úãinnost kolektivní smlouvy. Poskytování ekonomick ch informací obsahuje cca 81 % uzavfien ch kolektivních smluv (dále jen PKS), ale konkrétní postup a sjednání termínû pro poskytování ekonomick ch informací odborové organizaci obsahuje pouze ãást tûchto smluv. ProdlouÏení dovolené obsahuje 87 % smluv sjednan ch u podnikatelsk ch subjektû (v roce 2004 u 92 %, v roce 2003 u 90 %, v roce 2002 u 93 % PKS). U prodlouïení dovolené musíme dodrïet zásadu, Ïe pokud je dovolená sjednána nad rámec zákoníku práce, musí se jednat o t den dovolené. Nemohou to b t napfiíklad dva dny. Nûkdy se v kolektivních smlouvách v této souvislosti objevuje i nesprávn termín dodatková dovolená. Zde upozoràujeme, Ïe dodatková dovolená náleïí pouze zamûstnancûm uveden m v zákoníku práce. Zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny obsahuje 38 % smluv. V roce 2001 byla zkrácena pracovní doba ve 40 %, v roce 2002 v 41 %, v roce 2003 v 50 % a v roce 2004 ve 40 % sledovan ch PKS. Nedostatkem v ujednáních ve sjednan ch PKS je, Ïe se ve smlouvách objevuje jen strohá úprava pracovní doby, pfiitom zákoník práce zde dává odborûm velké pravomoci, napfiíklad práce pfiesãas, pracovní pohotovost atd. Dal í chybou, která se v oblasti úpravy pracovní doby objevuje, je to, Ïe v kolektivní smlouvû je úprava pruïné pracovní doby. Zákoník práce v ak uvádí, Ïe pruïná pracovní doba musí b t upravena pouze v pracovním fiádu. Poskytování pracovního volna s náhradou mzdy ve v i prûmûrného v dûlku nejménû po dobu tfií pracovních dnû v pfiípadû nemoci zamûstnance bylo sjednáno pouze ve 3,5 % PKS. Tento cíl pro kolektivní vyjednávání byl vyhlá en v roce 2004 a pravdûpodobnû nabude na v znamu po zmûnû zákonné úpravy poskytování nemocensk ch dávek. Nav ení odstupného nad zákonn rámec je sjednáno ve 44 % kolektivních smluv (48 % v roce 2004, 50 % v roce 2003 PKS). Pouze ve 12 % PKS je sjednáno odstupné ve v i ãtyfinásobku a v e. PrÛmûrn násobek v roce 2005 je 3,5, v roce 2004 byl prûmûrn násobek 3,6. Pro posuzování nároku na nav ené odstupné, které se pohybuje v rozmezí jednoho aï 16 násobkû prûmûrného v dûlku, je v pfieváïné vût inû rozhodující délka zamûstnání u zamûstnavatele a také doba ukonãení pracovního pomûru jiï v prûbûhu v povûdní doby. V pfiípadû skonãení pracovního pomûru z dûvodû uveden ch v 46 odst. 1 písm. d) zákoníku práce je sjednáváno odstupné vût inou pouze ve v i dvojnásobku prûmûrné mzdy. Pokud je v kolektivních smlouvách ujednání o odstupném nad zákonné odstupné, doporuãujeme dodrïet pfii formulaci terminologii zákoníku práce. Napfiíklad: Zamûstnanci, kterému skonãí pracovní pomûr v povûdí nebo dohodou z dûvodû organizaãních zmûn dle 46 odst. 1 písm. a) aï c) zákoníku práce, bude nad rámec zákonného nároku poskytnuto odstupné ve v i trojnásobku prûmûrného v dûlku. RÛst prûmûrn ch v dûlkû byl sjednán v 76 % kolektivních smluv (v roce 2001 byl rûst sjednán v 71 %, v roce 2002 v 74 %, v roce 2003 v 60 %, v roce 2004 v 71 % PKS). PrÛmûrn nárûst nominální mzdy byl ve v i 4,1 % (v roce 2004 ve v i 3,9 %, v roce 2003 ve v i 4,2 %, v roce 2002 ve v i 5,3 %). Mzdové tarify jsou sjednány pouze ve 20 % PKS a z toho jsou v 21 % smluv niï í neï minimální mzdové tarify stanovené nafiízením vlády ã. 333/1993 Sb. Pravidla pro odmûàování zamûstnancû, ov em ve vût inû kolektivních smluv se jedná pouze o dílãí ãást pravidel u zamûstnavatele, je sjednáno v 93 % PKS. Ze mzdov ch pfiíplatkû uvádíme: pfiíplatek za práci pfiesãas je sjednán ve 52 % PKS ve v i 25 % prûmûrného v dûlku (dále jen PV), v 9 % PKS ve v i 30 % PV a 1,5 % PKS ve v i 33 % PV, 1,5 % PKS ve v i 35 % PV, pfiíplatek za práci pfiesãas v sobotu a v nedûli je sjednán celkem ve 43 % PKS ve v i 50 % aï 75 % PV, pfiíplatek za noãní práci je sjednán v 52 % PKS s prûmûrnou v í 7,34 Kã/hod. V e pfiíplatku se pohybuje v rozpûtí od 5,40 do 15,00 Kã. pfiíplatek za odpolední práci je sjednán ve 30 PKS od 1,50 Kã do 8,50 Kã; prûmûrná v e pfiíplatku ãiní 4,54 Kã, pfiíplatek za práci o sobotách a nedûlích byl sjednán v 21 % PKS v prûmûru 34 % PV nebo 8 Kã za odpracovanou hodinu, pfiíplatek za ztíïené pracovní prostfiedí je sjednán v 38 % PKS, v e pfiíplatku se pohybuje v rozmezí od 1 Kã do 50 Kã/hod. PrÛmûrná v e pfiíplatku je cca 7 Kã. Ve 43 % PKS je sjednána v plata 13. mzdy v pfieváïné mífie ve v i mûsíãního tarifu nebo prûmûrného mûsíãního v dûlku. Není ale v jimkou ani ujednání o poskytnutí této mzdy fixní ãástkou na zamûstnance a je formulováno jako poskytnutí pfiíspûvku na dovolenou a na Vánoce. 14. mzda je sjednána ve 26 % PKS. Mezi nejzávaïnûj í nedostatky v ujednáních mzdové oblasti kolektivních smluv fiadíme pfiedev ím fakt, Ïe je velké mnoïství kolektivních smluv, které obsahují pouze nûkterou ãást z oblasti odmûàování, mnohdy spí e nepodstatnou, ale neobsahují kompletní pravidla pro zafiazování zamûstnancû, pouïívání mzdov ch forem a mzdové tarify. Dal ím problémem je, Ïe mzdové tarify mûsíãní nebo hodinové jsou sjednány v niï í v i, neï jsou stanovené minimální mzdové tarify. Poskytované pfiíplatky za práci v noci a za práci ve zdraví kodlivém pracovní prostfiedí jsou sjednané v niï í v i, neï je stanovena nafiízením vlády. V pfiípadû stanovení mzdy s pfiihlédnutím k práci pfiesãas není stanoven limit této práce pfiesãas. Zabezpeãení závodního stravování se podafiilo sjednat v 95 % PKS (v roce 2001 v 90 %, v roce 2002 v 97 %, v roce 2003 v 87 % a v roce 2004 v 94 % PKS). Pfiíspûvek na stravování z nákladû zamûstnavatele je sjednán vût inou ve v i 55 % ceny hlavního jídla, popfiípadû pevnou ãástkou, jejíï prûmûrná v e je 30,50 Kã. V e pfiíspûvku na stravování z FKSP nebo ze sociálního fondu se pohybuje od 2,1 Kã do 26 Kã a prûmûrná v e pfiíspûvku z fondû dosáhla v e 11,38 Kã. Pfiíspûvek na penzijní pfiipoji tûní se podafiilo sjednat ve 46 % PKS. V e pfiíspûvku poskytovaného z nákladû zamûstnavatele se pohybuje v rozpûtí od 100 Kã do 1200 Kã za mûsíc a jeho prûmûrná v e pfiíspûvku dosáhla 330 Kã. Podmínkou pro poskytnutí pfiíspûvku je ve vût inû pfiípadû stanovení minimálního poãtu odpracovan ch let u zamûstnavatele a také hrazení pojistného zamûstnancem. Ujednání o ochranû zdraví pfii práci zamûstnancû obsahuje celkem 91 % smluv. PouÏití pfiedchozího kalendáfiního roku jako rozhodného období pro zji Èování prûmûrného v dûlku v pfiípadû zji Èování náhrady kody pfii pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je sjednáno v 33,5 % PKS. Mezi nedostatky, které jsou v této oblasti, fiadíme pfiedev ím skuteãnost, Ïe ustanovení kolektivních smluv v pfieváïné mífie postihují oblast bezpeãnosti práce jenom zãásti a vût inou neobsahují ujednání o zabezpeãení kolení odborov ch orgánû v oblasti BOZP. Pfii celkovém hodnocení sjednan ch kolektivních smluv na rok 2005 mûïeme konstatovat, Ïe úroveà kolektivních smluv je vcelku dobrá. V nûkter ch pfiípadech je ale nutné odstranit nedostatky, které jsou závaïné, a to pfiedev ím názvy organizací, zastupování a podepisování. ProtoÏe se v podnikov ch kolektivních smlouvách vyskytují a opakují stejné nedostatky jako v minul ch letech, doporuãuji v prvé fiadû konzultovat návrh kolektivní smlouvy je tû pfied jejím uzavfiením se specialisty svazu. Ing. Anna Kodlová (Dokonãení ze str. 1) DÛleÏité je, Ïe i pro odborové organizace v západní Evropû, které pfiedev ím brání to, co bylo dosaïeno v uplynul ch dekádách, je Ïivotním zájmem, aby v sousedních zemích stfiední a v chodní Evropy byly silné odbory. Boj o slu né Ïivotní a pracovní podmínky ãlenû, které ovlivàuje neoliberální politika, to je ná spoleãn úkol. âinnost PSI v Evropû se proto zamûfiuje hlavnû na usnadnûní spolupráce mezi odborov mi svazy vefiejn ch sluïeb na celém kontinentû. Je zapotfiebí pfieklenout propasti mezi V chodem a Západem, abychom dosáhli spoleãn cíl: kvalitní vefiejné sluïby, plná pracovní a odborová práva, slu né Ïivotní a pracovní podmínky pro v echny. Tím slouïíme nejenom bezprostfiedním zájmûm sv ch ãlenû, ale pfiispíváme i ke stabilní, demokratické a prosperující spoleãnosti. Odbory a Evropa Pfii uskuteãàování tûchto úkolû je ze zásady zapotfiebí, aby PSI pûsobila v úzké spolupráci se svou sesterskou evropskou organizací vefiejn ch sluïeb - EPSU. Tato spolupráce je prospû ná pro v echny pracovníky vefiejn ch sluïeb v Evropû. Na základû v voje mezinárodního odborového hnutí, v souladu s poïadavky mnoha afilací a hlavnû kvûli vy í efektivnosti práce PSI i EPSU zaãaly hledat moïnosti, jak vytvofiit jednu spoleãnou strukturu evropsk ch odborov ch svazû vefiejn ch sluïeb. Proto bude konstruktivní spolupráce s EPSU a konzultace s afilacemi na Západû i na V chodû o realizaci tohoto zámûru patfiit ke klíãov m úkolûm PSI v Evropû v pfií tích letech. Jen tak se nám mûïe i v Evropû podafiit to, co jsme si schválili v Akãním programu PSI na léta PhDr. Josef Krejbych tajemník PSIpro region stfiední Evropy 3

4 Dnem 1. ãervence 2005 vstoupil v platnost zákon ã. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Tímto zákonem se ru í âesk úfiad bezpeãnosti práce a inspektoráty bezpeãnosti práce. Zákon o inspekci práce upravuje zfiízení a postavení orgánû inspekce práce jako kontrolních orgánû na úseku ochrany pracovních vztahû a pracovních podmínek, pûsobnost a pfiíslu nost orgánû inspekce práce, práva a povinnosti pfii kontrole a sankce za poru ení stanoven ch povinností. Novû tedy vznikl Státní úfiad inspekce práce se sídlem v Opavû a osm deta ovan ch oblastních inspektorátû. Jsou to: 1. Oblastní inspektorát práce pro hlavní mûsto Prahu se sídlem v Praze, vykonává pûsobnost v hlavním mûstû Praze 2. Oblastní inspektorát práce pro Stfiedoãesk kraj se sídlem v Praze, vykonává pûsobnost ve Stfiedoãeském kraji 3. Oblastní inspektorát práce pro Jihoãesk kraj a Vysoãinu se sídlem v âesk ch Budûjovicích, vykonává pûsobnost v Jihoãeském kraji a v kraji Vysoãina V souladu se zákonem ã. 83/1990 Sb., o sdru- Ïování obãanû, ve znûní pozdûj ích pfiedpisû, je Odborov svaz UNIOS evidován na MV a vznikl 1. bfiezna Souãástí návrhu na evidenci OS UNIOS jsou stanovy. Povinnou náleïitostí stanov je mj. ustanovení o organizaãních jednotkách (ZO, MO), pokud budou zfiízeny s právem jednat sv m jménem. Stanovy jsou uloïeny na Ministerstvu vnitra âr a jakákoli jejich zmûna se musí tomuto ministerstvu oznámit. Ve Stanovách OS UNIOS je v ãl. 37 uvedeno, Ïe jednotlivé MO/ZO mají právní subjektivitu. Mít právní subjektivitu znamená v právních vztazích vystupovat sv m jménem a za poru ení sv ch závazkû odpovídat cel m sv m majetkem. Svaz neruãí za závazky ZO/MO. Jako kaïd jin právní subjekt vstupuje do rozliãn ch právních vztahû a ãiní právní úkony. Právní úkon musí b t uãinûn svobodnû a váïnû, urãitû a srozumitelnû, jinak je neplatn. Odborová organizace jedná a sv m jednáním se zavazuje, ãili ãiní závazné právní úkony, nejãastûji pfii: 1. uzavírání kolektivní smlouvy a jejím vyjednávání 2. jednání na katastru nemovitostí 3. jednání s finanãním úfiadem 4. jednání se statistick m úfiadem 5. jednání s penûïním ústavem Nyní k jednotliv m bodûm. Kolektivní vyjednávání je tím nejv znamnûj ím a zároveà nejzávaïnûj ím v sledkem práce odborové organizace. Navíc uzavfiená smlouva se vztahuje nejen na odboráfie, ale na v echny zamûstnance zamûstnavatele, kter kolektivní smlouvu s odbory uzavfiel. Bylo by proto koda, pokud by tato mnohdy sisyfovská práce byla zmafiena jen proto, Ïe kolektivní smlouvu uzavfiela neexistující odborová organizace. Jedná se o závaïnou chybu, která se opakovanû v kolektivních smlouvách objevuje. VÏdyÈ 4 CO VÁS ZAJÍMÁ Zákon o inspekci práce 4. Oblastní inspektorát práce pro PlzeÀsk kraj a Karlovarsk kraj se sídlem v Plzni, vykonává pûsobnost v PlzeÀském kraji a v Karlovarském kraji 5. Oblastní inspektorát práce pro Ústeck kraj a Libereck kraj se sídlem v Ústí nad Labem, vykonává pûsobnost v Ústeckém kraji a v Libereckém kraji 6. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradeck kraj a Pardubick kraj se sídlem v Hradci Králové, vykonává pûsobnost v Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji 7. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravsk kraj a Zlínsk kraj se sídlem v Brnû, vykonává pûsobnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji 8. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezsk kraj a Olomouck kraj se sídlem v Ostravû, vykonává pûsobnost v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji Inspektoráty práce se zab vají nejen kontrolou dodrïování pfiedpisû o bezpeãnosti práce, ale novû kontrolují i dodrïování povinností vypl vajících z pracovního pomûru. To znamená, Ïe Státní úfiad a inspektoráty kontrolují zejména dodrïování povinností vypl vajících z: - právních pfiedpisû, z nichï vznikají zamûstnancûm, pfiíslu nému odborovému orgánu nebo radû zamûstnancû nebo zástupci pro oblast bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci práva nebo povinnosti v pracovnûprávních kaïdá fyzická i právnická osoba má své jméno, název, kter nelze v právních vztazích jen tak mûnit. Jedná se o citlivou oblast. Ani my pfiece nejsme rádi, kdyï nám nûkdo zkomolí jméno. Jak bychom mûli postupovat a kde nalezneme, jak má b t uveden název odborové organizace pfiesnû? V pfiípadû na eho odborového svazu jsou to platné Zásady o evidenci ãlenû a organizaãních jednotek Odborového svazu UNIOS. Podle tûchto zásad je nutno dodrïet následující názvosloví: Základní/místní organizace Odborového svazu UNIOS název organizace, adresa vã. PSâ Takov to název má odborová organizace uveden ve svém evidenãním listû, takto je vedena v evidenci na eho odborového svazu. Proto je tfieba takto uvádût název ZO OS UNIOS v záhlaví kolektivní smlouvy. S vystupováním v právních vztazích je pak spojen dal í problém, a to jednání jménem odborové organizace. Stanovy OS UNIOS v ãl. 44 odst. 1 uvádûjí, Ïe statutárním orgánem základní/místní organizace je závodní/místní v bor. âl. 44 odst. 3 Stanov OS UNIOS stanoví, Ïe jménem ZV/MV jedná jeho pfiedseda a v dobû jeho nepfiítomnosti jin povûfien ãlen ZV/MV. Právní úkony ZV/MV, pro které je pfiedepsána písemná forma, podepisují nejménû dva ãlenové ZV/MV. Proto v kolektivní smlouvû musí b t uvedeno: Základní/místní organizace Odborového svazu UNIOS... název,... adresa, zastoupená jejím závodním/místním v borem, zastoupen m paní/panem..., pfiedsedou a paní/panem..., místopfiedsedou (ãlenem závodního v boru). Se zastupováním souvisí i podepisování, jak jiï bylo uvedeno. Kolektivní smlouvu podepisují dva ãlenové závodního/místního v boru. vztazích vãetnû právních pfiedpisû o odmûàování zamûstnancû, náhradû mzdy nebo platu a náhradû v dajû zamûstnancûm, - právních pfiedpisû stanovujících pracovní dobu a dobu odpoãinku, - právních pfiedpisû k zaji tûní bezpeãnosti práce, - právních pfiedpisû o zamûstnávání zamûstnankyà, mladistv ch zamûstnancû, zamûstnancû peãujících o dûti. Státní úfiad inspekce práce a oblastní inspektoráty také kontrolují dodrïování: - kolektivních smluv v ãástech, ve kter ch jsou upraveny individuální pracovnûprávní nároky zamûstnancû vypl vající z právních pfiedpisû, jakoï i vnitfiních pfiedpisû zamûstnavatele, - vnitfiních pfiedpisû vydan ch podle zákona o mzdû, odmûnû za pracovní pohotovost a prûmûrném v dûlku, zákona o platu a odmûnû za pracovní pohotovost v rozpoãtov ch a v nûkter ch dal ích organizacích a orgánech nebo zákona o cestovních náhradách, jestliïe zakládají nároky zamûstnancû. Dále zákon pomûrnû podrobnû upravuje oprávnûní inspektorû pfii provádûní kontroly, vzor prûkazu inspektora atd. Novû definuje, co je pfiestupkem a co správním deliktem. Zákon stanovuje pokuty za nedodrïení povinností stanoven ch právními pfiedpisy aï do v e dvou milionû korun. Václav âikl svazov inspektor bezpeãnosti práce Pfiesn název odborové organizace, jednání jménem odborové organizace Obû tyto chyby mají nebo mohou mít nedozírné následky. Pokud není uveden fiádnû název, kolektivní smlouva není podepsána dvûma zástupci ZV/MV, je kolektivní smlouva neplatná. TakÏe napfiíklad v pfiípadû soudního sporu zamûstnanec neuspûje se sv mi nároky na plnûní, jelikoï se doïaduje plnûní dle neplatné kolektivní smlouvy. Obdobnû jako pfii kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivní smlouvy má svûj v znam pouïívání pfiesného názvu odborové organizace a jednání jménem odborové organizace v souladu se Stanovami OS UNIOS ve vztazích souvisejících s vlastnictvím nemovitostí. Pokud odborová organizace kupuje nebo prodává nemovitost, chce si vzít pûjãku na opravu nemovitosti, je dûleïité dodrïet stanovy a Zásady o evidenci ãlenû a organizaãních jednotek Odborového svazu UNIOS. Odborov svaz UNIOS totiï ve vztazích s katastrem nemovitostí, kde se v echny nemovitosti zapisují, musí katastrálnímu úfiadu osvûdãit, Ïe tato na e odborová organizace existuje, Ïe je vedena v evidenci na eho svazu. Název organizace v evidenci OS UNIOS (název v souladu se Zásadami o evidenci... viz shora) pak musí b t totoïn se zápisem, kter je uveden na listu vlastnictví k nemovitosti. Mnohokrát jsme jiï fie ili sloïité vztahy, které vznikají napfiíklad pfii v mûnû ZV/MV, kter si organizaci prostû pfiejmenuje. Rázem si zaloïí na dalekosáhlé problémy, kdy najednou je nemovitost zapsána na neexistující odborovou organizaci, protoïe v na í evidenci je vedena organizace s odli n m názvem, neï kter dala na e odborová organizace zapsat do katastru nemovitostí nebo s tímto jin m názvem dokonce uzavfiela kupní smlouvu apod. Obdobnû mohou nastat problémy pfii jednání na finanãním úfiadu, statistickém úfiadu nebo u penûïních ústavû. Byla bych proto ráda, kdybyste má doporuãení vzali váïnû. JUDr. Jitka Kocianová

5 Pfiehled právních poraden SdruÏení nájemníkû âr PRAHA Celostátní informaãní centrum pro bydlení Tû nov 5 dle telefonického objednání Praha 1 tel.: Praha-Nové Mûsto nám. W. Churchilla 2 pouze na telefonické objednání Praha 3-ÎiÏkov tel.: , ST EDOâESK KRAJ Beroun Wágnerovo námûstí 1541 (6. patro) stfieda v mûsíci po telefonické dohodû tel.: :00-18:00 Kladno Va atova 1460 (Dûlnick dûm, I. patro) stfieda ob t den 13:00-16:00 GSM: Kolín Sluneãní 76, zasedací místnost kaïd druh ãtvrtek 10:00-12:00 Centra sluïeb pro zdravotnû postiïené tel.: , Slan Wilsonova ulice 547 (I. patro) kaïd ãtvrtek s lich m datem tel.: :00-17:30 KRÁLOVÉHRADECK KRAJ Hradec Králové Divi ova 829/2 kaïd lich ãtvrtek 17:00-20:00 sídlo âeské strojnické spoleãnosti LIBERECK KRAJ Jablonec nad Nisou R novická 4 první pondûlí v mûsíci 14:00-17:00 tel.: Liberec Stavební bytové druïstvo pondûlí, úter 8:30-12:00 pouze Pozemních staveb na objednání, 14:00-17:30 bez objednání Ml nská 611 úter - poradna pouze pro ãleny Liberec IV âmbd a SV (Spol. vlastníkû) tel.: stfieda 8:30-12:00, 14:00-17:30 cel den pouze na objednání, kaïdá 1. a 3. stfieda poradenství pro vytápûní a ohfiev TUV na objednání, ãtvrtek 8:30-12:00 pouze na objednání, 14:00-17:30 ÚSTECK KRAJ Lovosice Terezínská 205/2 lich ãtvrtek 16:00-20:00 GSM: Ústí nad Labem Velká Hradební 19, DÛm Kultury chemikû, sudá stfieda 14:00-17:00 pfiízemí, vchod z Dvofiákovy ulice lichá stfieda 10:00-15:00 tel.: GSM: , Îatec ObráncÛ míru ã. p. 3 dle telefonické dohody tel.: kaïdá lichá stfieda 15:00-17:00 PLZE SK KRAJ PlzeÀ Hou kova 35 sudé úter 16:00-18:00 tel.: JIHOâESK KRAJ âeské Budûjovice ul. âeská 52 kaïdé pondûlí od 17:00 tel./zázn.: , mobil: , Prachatice Neumanova ul. 128 kaïd ãtvrtek 10:00-15:00 tel.: , âesk Krumlov Kaplická ulice 586 (aut. nádraïí) kaïdé první úter v mûsíci 16:00-17:00 vchod od ãerpací stanice AGIP tel.: Tábor ÎiÏkovo námûstí 11 (3. patro) kaïdá 1. a 3. stfieda v mûsíci 14:00-17:00 tel.: Stálá kanceláfi kaïdé pondûlí 10:00-12:00 tel.: kaïdá stfieda 14:00-16:00 Strakonice Velké námûstí 212, ve spolupráci pfiedposlední stfieda v daném mûsíci s poslaneckou kanceláfií JUDr. J. Kupãové 15:00-18:00 tel.: JIHOMORAVSK KRAJ Brno ul. Kfienová 67 (4. patro) kaïdé 1. a 3. pondûlí v mûsíci 13:00-18:00 tel.: osobnû Brno, Kfienová 67, 4. poschodí, - 8:00-12:00 kontakt (Brno, Vevefií 7, dv. 206) na tel. ãís : 5. 9., , , , , , , objednávání: P. O. Box 211, Brno Vevefií 7 (ã. dvefií 407) ve v e uveden ch dnech právních poraden 8:00-12:00 tel.: Brno DÛm odborov ch svazû (pro ãleny OS) 2. a 4. ãtvrtek v mûsíci 8:00-15:00 - kontakt Malinovského nám. 4 pracovní dny na sekretariát OS KOVO (I. poschodí ã. dvefií 110) - tel. ãís tel.: :00-16:00 osobnû Brno, Malinovského nám. 4, 1 2

6 I. poschodí ã. dvefií 110: 8. 9., , , , , , , KRAJ VYSOâINA Jihlava Havlíãkova ulice 44 kaïdé 2. a 4. úter v mûsíci 15:00-17:00 budova druïstva ROZKVùT OLOMOUCK KRAJ Olomouc Jeremenkova 23 kaïdá 2. a 4. stfieda v mûsíci 15:30-17:30 místnost OSÎ - Hlavní nádraïí tel.: GSM: Prostûjov Kostelecká 17 (4. patro) pondûlí 10:00-14:00, stfieda 10:00-12:00 tel.: kaïdou 1., 2. a 4. stfiedu v mûsíci 16:30-19:00 GSM: dle telefonického objednání web. adresa: http//:sweb.cz/son.prostûjov Netu ilova 6 kaïdá 3. stfieda v mûsíci 14:00-16:00 tel.: dle telefonického objednání Uniãov Nerudova 794 kaïd sud pátek 17:00-18:30 GSM: Pfierov kodova 11 po telefonické dohodû tel.: , kaïdá 3. stfieda 11:00-13:00 MORAVSKOSLEZSK KRAJ Bruntál R mafiovská 8 kaïd 2. a 4. ãtvrtek v mûsíci 14:00-16:00 GSM: Vrbno pod Pradûdem Mûstsk úfiad Vrbno pod Pradûdem - ve dvofie 1. stfieda v mûsíci 15:00-16:30 Krnov Sídlo Armády spásy kaïd 3. ãtvrtek v mûsíci 14:30-17:00 Opavská ulice 26 po telefonické dohodû tel.: GSM: Havífiov-mûsto ulice Uzavfiená a poslední pracovní ãtvrtek v mûsíci GSM: :30-18:00 Ostrava-mûsto âeskobratrská 18 kaïdé úter 15:00-18:00, DÛm odborov ch sluïeb jiné dny po dohodû: Moravská Ostrava tel.: Ostrava 3-jih-HrabÛvka Ostrava-Vy kovice, kulturní dûm ODRA kaïd 2. ãtvrtek v mûsíci 16:00-18:00 Vy kovická 169 tel.: SERVIS RADÍ POMÁHÁ INFORMUJE Vymáhání práv a nárokû vypl vajících z pracovnûprávních vztahû JUDr. Jaromír Zrutsk (Dokonãení z minulého ãísla) ❻ Zamûstnavatel posoudil nepfiítomnost zamûstnance v práci jako neomluvené zame - kání práce JestliÏe u zamûstnavatele pûsobí odborová organizace, mûïe o tom zamûstnavatel rozhodnout pouze po dohodû s pfiíslu n m odborov m orgánem - napfiíklad závodním v borem. Pokud by odborov orgán souhlas nedal, nemohlo by se jednat o neomluvené zame kání práce. V tomto smyslu rozhodují soudy. JestliÏe zamûstnavatel bude na svém stanovisku trvat, je zde moïnost podat Ïalobu k soudu, kde zamûstnanec bude navrhovat, aby soud vydal tento rozsudek: Urãuje se, Ïe nepfiítomnost Ïalobce v práci ve dnech a není neomluven m zame káním práce. Îalovan je povinen nahradit Ïalobci náklady soudního fiízení do tfií dnû do právní moci tohoto rozsudku. LhÛta k podání Ïaloby zde není stanovena, doporuãuji v ak Ïalobu podat co nejdfiíve. Na soud má zamûstnanec moïnost se obrátit i v tom pfiípadû, kdy odbory dají souhlas nebo u zamûstnavatele odbory nepûsobí a zamûstnanec s absencí nesouhlasí. ❼ Zamûstnavatel nafiídí ãerpání dovolené napfiíklad jeden den pfied jejím nástupem Zamûstnavatel je oprávnûn nafiídit dovolenou, ov em musí to zamûstnanci oznámit alespoà 14 dnû pfiedem. Tato lhûta mûïe b t zkrácena pouze se souhlasem odborového orgánu. Pokud zamûstnavatel nafiídí dovolenou a nedodrïí v e uvedenou 14denní lhûtu, má zamûstnanec právo tento pfiíkaz odmítnout a trvat na pfiidûlování práce. JestliÏe by mu práci nepfiidûloval, jednalo by se o pfiekáïku v práci na stranû zamûstnavatele a zamûstnanci by podle 130 odst. 1 zák. práce náleïela náhrada mzdy ve v i prûmûrného v dûlku. LhÛta k uplatnûní této náhrady mzdy ãiní opût tfii roky. ❽ Zamûstnavatel odmítá poskytnout náhradu kody na odloïené vûci Zamûstnavatel podle 204 zák. práce zamûstnanci odpovídá za kodu na vûcech, které si u nûho odloïil. Pfiíklad: Zamûstnanci z uzamãené skfiíàky byl odcizen kabát. Policie, která krádeï etfiila, zjistila, Ïe skfiíàka byla vypáãena. Zamûstnavatel v ak odmítl kodu uhradit. I zde se bude postupovat jako ve v e uveden ch pfiípadech. Nejprve se zamûstnanec pokusí o mimosoudní vyfie ení sporu. Zde je v ak nutné uvést, Ïe zamûstnanec v tomto pfiípadû musí neprodlenû, nejpozdûji do 15 dnû ode dne, kdy se o kodû dovûdûl, o tom uvûdomit (radûji písemnû) zamûstnavatele, jinak by nárok na tuto kodu zanikl. Pokud nelze spor vyfie it mimosoudnû, je nutné nejpozdûji do dvou let ode dne, kdy se zamûstnanec dovûdûl o kodû, k soudu podat Ïalobu. ❾ Zamûstnavatel odmítá od kodnit pracovní úraz I zde se bude postupovat jako ve v e uveden ch pfiípadech. Nejprve se zamûstnanec pokusí o mimosoudní vyfie ení sporu. JestliÏe mimosoudní fie ení nebude úãinné a zamûstnavatel náhradu kody odmítne poskytnout, písemnû mu sdûlí, Ïe poïaduje náhradu kody poskytnout nejpozdûji do urãitého termínu, jinak bude nucen se sv ch nárokû domáhat soudnû. Vzhledem k tomu, Ïe zamûstnavatelé jsou pro úãely od kodàování pracovních úrazû ze zákona poji tûni, bude vhodné zamûstnavatele poïádat o sdûlení, u které poji Èovny je pro tyto úãely poji tûn, a pokusit se jednat i s ní. Známé jsou pfiípady, kdy tato pomoc byla úãinná a pfiede lo se zbyteãnému soudnímu sporu. Pokud nelze spor vyfie it mimosoudnû, je nutné k soudu podat Ïalobu, a to nejpozdûji do dvou let ode dne, kdy se zamûstnanec dovûdûl o kodû a o tom, kdo za ni odpovídá. U náhrady za ztrátu na v dûlku je nutné v této lhûtû uplatàovat jednotlivé nároky, tj. náhrady za kaïd mûsíc.

7 ... ale nikoli ãervené jablíãko, jako ve známé písniãce, ale ãervené koule po modré dráze do bíl ch kuïelek. Ano, svazové sportovní hry pokraãovaly tfietím dílem - turnajem v kuïelkách, tentokrát byl doplnûn je tû o turnaj v bowlingu. ProtoÏe sportovní komise oãekávala velk zájem sportovcû, kter se k na í radosti potvrdil, nestaãila by kapacita hotelu v Blansku, a tak musela najít jinou lokalitu. S vydatnou pomocí pracovníka kontaktního místa OS UNIOS v Olomouci Václava âikla se nám podafiilo zajistit ubytování na kolejích Univerzity Palackého v Olomouci. Sportovi tû jsou sice trochu vzdálenûj í, neï tomu bylo v Blansku, ale na turnaje pfiece jezdí sportovci a tûm to pfiece nemûïe vadit. Sportovní komise v tomto pfiípadû umoïnila start druïstvûm v obou turnajích, protoïe nehrozila kolize a ãekání, jako je tomu u nohejbalu nebo stolního tenisu. Od sobotního rána do pozdního odpoledne se na zdej í kuïelkáfiské osmidráze a bowlingové estidráze vystfiídalo témûfi 70 druïstev muïû a Ïen, celkem se turnajû zúãastnilo 180 hráãû a hráãek. ProtoÏe byl dostatek drah pro oba turnaje, mohli jsme zahájit turnaj aï v devût hodin. Hráãi byli disciplinovaní, na sportovi tû pfiicházeli vãas, takïe turnaj hladce ubíhal. Jen ty stroje na bowlingu zlobily, sice se chvílemi snaïily nedát na sobû znát dfiívûj í datum v roby, ale obãas si postavily hlavu a my jsme tak nabírali zpoïdûní. Nakonec to jedna dráha vzdala úplnû a bowling se musel dohrát na pûti zb vajících drahách. KaÏd se snaïil, seã mu síly staãily. Nûkomu staãily na 283, nûkomu tfieba na 100 kuïelek, ale potlesku a uznání fanou kû se dostalo v em stejnû. Den probíhal ve velmi pfiíjemné atmosféfie. Vítûzi byli v ichni, ocenit pfii veãerním vyhla- PRO KAÎDÉHO NùCO A opût se koulelo... ování jsme v ak mohli jen ty, kter m se podafiilo shazovat nejvíce, ale i tak veãerní vyhla ovací ceremoniál trochu pfiipomínal Neverending story, vïdyè jsme vyhla ovali nejlep í v jednotlivcích a druïstev v kategoriích muïû a Ïen, a to v echno jak pro kuïelky, tak pro bowling. Letos se v kuïelkách nedafiilo obhájcûm, a tak je na prvních místech vystfiídali jiní. V kony na prvních tfiech místech byly ale velmi vyrovnané, o ãemï svûdãí minimální rozdíly. V kategorii Ïen se letos dûvãatûm z Uherského Hradi tû podafiil útok na první pfiíãku Ïen ze Svitavské nemocnice, které ale nakonec uhájily alespoà druhé místo, takïe pofiadí na prvních tfiech místech vypadalo takto: 1. místo ZO ÚSPM Kunovice, A kuïelek, 2. místo ZO Nemocnice Svitavy, C kuïelek, 3. místo ZO ÚSPM Kunovice, B kuïelek. V jednotlivkyních byla situace stejná, jen si Kunovice vymûnily místa - 1. místo Bohumila Jurásková, ZO ÚSPM Kunovice B kuïelek, 2. místo Petra Báãová, ZO Nemocnice Svitavy C kuïelek, 3. místo Jana Pfierovská, ZO ÚSPM Kunovice A kuïelek. V kategoriích muïû byla situace stejná - nedafiilo se loàsk m vítûzûm (letos skonãili aï ãtvrtí), ale i zde byly rozdíly minimální. V kategorii druïstev je pofiadí následující: 1. místo ZO Nemocnice Svitavy, B kuïelek, 2. místo ZO MO Slavonice, A kuïelek, 3. místo ZO Tepelné hospodáfiství, s. r. o., Rychnov nad KnûÏnou kuïelek. A nakonec kategorie jednotlivcû. Zde o prvním místû musel rozhodnout vy í poãet Setkání mlad ch podruhé V ãervnovém ãísle ãasopisu Servis jsme vás informovali o semináfii pro mladé odboráfie ze svazû sdruïen ch v âmkos, jehoï hlavní téma bylo Pracovní moïnosti mlad ch lidí v EU. V záfií se konalo jeho druhé pokraãování, tentokrát kousek od âeské Lípy, v penzionu Ráj. Za OS UNIOS se semináfie opût zúãastnili zástupci z Rady mlad ch âmkos Michal Votava a Katefiina Jezberová, ze SBD Hradec Králové. Kromû dvou úãastníkû OS UNIOS se úãastnilo také nûkolik ãlenû Odborového svazu pracovníkû obchodu, nûkolik zástupcû âeskomoravského odborového svazu pracovníkû kolství a v neposlední fiadû i nejpoãetnûj í skupina mlad ch odboráfiû z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péãe (OS ZSP). Na rozdíl od prvního semináfie, kter plnû organizoval OS ZSP, nyní se programu ujala Nadace Friedricha Eberta (NFE). Semináfi zaãal v pátek po veãefii diskusí s pfiedsedou OS ZSP RNDr. Jifiím Schlangrem. V sobotu ráno si zástupci NFE pfiipravili nûkolik dotazníkû o tom, co si myslí o moïnostech mlad ch ãlenû v odborech a co jim brání v tom, aby vstupovali do odborû a byli v odborovém dûní více vidût. Po obûdû se úãastníci seznámili s ãinností Rady mlad ch slovenské Konfederace odborov ch svazû. Poté nám zástupci mlad ch z nûmecké odborové konfederace DGB ukázali, jaké mají programy pro seznamování uãàû ve kolách s ãinností a úkoly odborû v Nûmecku. V nedûli pfied obûdem se do diskuse zapojil i místopfiedseda âmkos Zdenûk Málek. Ale to jiï byl samotn závûr semináfie a v echny úãastníky ãekala jen cesta zpût do Prahy. Tento cyklus semináfiû by mûl letos vyvrcholit tfietím dílem, kter by se mûl konat koncem fiíjna v Blansku. Michal Votava ãlen Rady mlad ch âmkos ãlen Rady mlad ch Evropské odborové konfederace Sportovní hry na Slovensku Slovensk odborov svaz pracovníkû sluïeb nás pozval na III. roãník celoslovensk ch sportovních her ãlenû SOZ-S, které se uskuteãnily od 26. do 28. srpna 2005 v Nov ch Zámcích. Za ná svaz se sportovních her zúãastnilo 19 sportovcû z nûkolika ZO/MO pod vedením mezinárodního pracovníka OS UNIOS Michala Votavy a pfiedsedkynû sportovní komise Aleny Leinweberové. Reprezentovali nás v malé kopané, nohejbalu trojic, volejbalu Ïen a ve stolním tenise jednotlivcû v kategorii muïû i Ïen. I pfies velmi krátk ãas na pfiípravu a Ïádn spoleãn trénink se na i umístili velmi kuïelek sraïen ch v doráïkách: 1. místo Franti- ek Koláfi, ZO Nemocnice Svitavy B kuïelek, 2. místo Miroslav Ulman, ZO MO Praha 4 A kuïelek, 3. místo Pavel S kora, ZO Nemocnice Svitavy B kuïelek. První roãník turnaje v bowlingu probíhal bez problémû, jen dokud si stroje nepostavily hlavu a obsluha si s tím nedokázala moc poradit. Pfiesto se i tento turnaj povedl a i zde byly v sledky velmi vyrovnané. V druïstvech muïû se o prvním místû rozhodovalo aï na základû lep ího umístûní nejlep ího z hráãû, a tak 1. místo obsadili muïi z MO Praha 4 A se 1807 kuïelkami a 2. místo ZO Nemocnice Svitavy B také se 1807 kuïelkami, tfietí skonãili muïi ze ZO Lira, a. s., âesk Krumlov se 1773 kuïelkami. V kategorii Ïen se nejlépe dafiilo opût MO Praha 4 C, a tak s 1420 kuïelkami vyhráli. Druhé skonãily Ïeny ze ZO Stfiedoãeská plynárenská, a. s., Kolín (1346 kuïelek) a tfietí ZO Nemocnice Svitavy C (1339 kuïelek). V jednotlivcích se více ménû kopírovalo pofiadí druïstev, a tak zvítûzil Miroslav Ulman z MO Praha 4 A (523 kuïelek), druh skonãil Pavel S kora ze ZO Nemocnice Svitavy B (522 kuïelek) a tfietí Mgr. Branislav Oravec ze Slovenského odborového svazu sluïeb (514 kuïelek). V kategorii jednotlivkyà bylo pofiadí následující: 1. místo Diana Filipová, MO Praha 4 C kuïelek, 2. místo Irena Kvardová, ZO Mûstská policie Brno C kuïelek, 3. místo Hana Severová, ZO Stfiedoãeská plynárenská, a. s., Kolín kuïelek. VítûzÛm se kromû pohárû a medailí dostalo nad en ch ovací. Ovacemi se ne etfiilo ani pfii vyhla ování ãulibrkû, ktefií dostali jako útûchu dort. A Ïe v ichni nepouïili v echny síly jen na sport, to se ukázalo pfii veãerním tanci. Mûli jich víc neï muzikanti. Ráno se úãastníci, doufáme, Ïe spokojení, pomalu rozjíïdûli do sv ch domovû. Snad se s vût inou z nich a se spoustou dal ích, ktefií odvahu a ãas zúãastnit se nûkterého turnaje doposud hledají, uvidíme i pfií tí rok v Olomouci na kuïelkách a bowlingu, i kdyï ten jiï bude na jin ch a snad spolehlivûj ích drahách. Nebo snad uï v listopadu na ipkách na Vr ovû? Tû íme se! Sportovní komise dobfie. Ve stolním tenise se nám podafiilo zopakovat úspûchy z loàsk ch slovensk ch sportovních her, v kategorii Ïen obhájila pfiedsedkynû sportovní komise Alena Leinweberová ze ZO Nemocnice ve Svitavách první místo. V kategorii muïû skonãil Karel Kukleta z Mûstské policie Brno na krásném druhém místû. V ostatních kolektivních hrách jsme trochu doplatili na systém hry a pfii rovnostech bodû jsme obsadili tfietí nepostupová místa ve skupinách. V em úãastníkûm blahopfiejeme k dobré reprezentaci svazu v zahraniãí. (mv) 7

8 PRO VOLNOU CHVILKU Památky UNESCO v âr Kutná Hora - historické jádro mûsta Kutná Hora byla kdysi druh m nejv znamnûj ím a nejbohat ím ãesk m mûstem po Praze. Její v znam byl zaloïen na tûïbû stfiíbra a raïbû praïsk ch gro Û. Díky tomuto bohatství mohl kutnohorsk patriciát financovat stavby konkurující i Praze. Nejvût í rozkvût nastal ve 13. století za vlády Václava II., kdy byly objeveny nové stfiíbrné Ïíly a vstoupila v platnost mincovní reforma. Kutnohorskou zvlá tností jsou gotické mû - Èanské domy, v nichï se dochovala vysoká podloubí s lomen mi oblouky. V jimeãnou památkou je také gotická Kamenná ka na. Správné odpovûdi: 1. Uveìte název. Kutná Hora 2. Jak se jmenují nejznámûj í dominanty mûsta? (uveìte minimálnû tfii) kostel sv. Jakuba, kostel sv. Barbory, gotické mû - Èanské domy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vla sk dvûr, barokní jezuitská kolej 3. Uveìte alespoà dva ze tfií stavitelû chrámu. Jan Parléfi, Matyá Rejsek, Benedikt Rejt Nejlépe odpovûdûli: Franti ek BUMBA, ZO FAURECIA Tábor Ludmila HALDOVSKÁ, SBD Chomutov Hana HO KOVÁ, âesk Brod Josef HORK, JITEX PÍSEK Kvûta KREJâÍKOVÁ, ZO AMBA Malín Eva TÁBORSKÁ, MP Brno Kupon 8/ Jméno a pfiíjmení: Adresa: ZO/MO: Slosovány budou odpovûdi do lé do 8. listopadu Jména v hercû a správná odpovûì budou uvefiejnûny vpfií tím ãísle. Kupon zasílejte na adresu: Redakce ãasopisu Servis, Odborov svaz UNIOS, nám. W. Churchilla 2, PRAHA 3, nebo na (do pfiedmûtu zprávy uvádûjte: SoutûÏ Servis). Dominantami mûsta jsou dva gotické kostely - sv. Jakuba a sv. Barbory. VûÏ kostela sv. Jakuba je vysoká 82 m. Soupefiení s Prahou vedlo roku 1308 k zahájení stavby proslulého chrámu sv. Barbory, zfiejmû za úãasti Jana Parléfie, syna proslulého Petra Parléfie. Je to velkolepá stavba trojlodí (pozdûji upraveného na pûtilodí) katedrálního typu s vûncem kaplí kolem chóru. Stavba byla pro nedostatek financí pfieru ena a pokraãovala aï v 15. století pod vedením mistra Hanu e. Po nûm stavbu pfievzal Matyá Rejsek, kter vytvofiil konstrukci vysokého chóru s irok mi okny. Dal ím stavitelem byl Benedikt Rejt, kter obohatil pûtilodí o rozlehlé boãní tribuny a pfiedev ím zaklenul hlavní loì jednou z nejkrásnûj ích pozdnû gotick ch kleneb. Chrám byl dostavûn aï v 19. století. Ze 14. století pochází gotick ãtyfikfiídl Vla sk dvûr. Nûkdej í mincovna pro la za vlády Václava IV. radikální pfiestavbou a zmûnila se ve dvoupatrov palác s reprezentaãními sály. V roce 1409 zde byl vydán Dekret kutnohorsk, kter upravoval hlasovací právo âechû na praïské univerzitû. Mezi chrámem sv. Barbory a kostelem sv. Jakuba je dal í pozoruhodná rezidence, renesanãní opevnûn Hrádek, pûvodnû také gotick. Uvnitfi jsou vzácné renesanãní malované stropy. V 17. století tu bylo umístûno jezuitské gymnázium, dnes je tu hornické muzeum. Zásob stfiíbra v 16. století pomalu ub valo, aï do lo k postupnému zatopení dolû a mûsto ztratilo své v jimeãné postavení. Hospodáfisk úpadek Kutné Hory po ukonãení tûïby stfiíbra byl zfiejmû pfiíãinou zachování mnoha budov i cel ch domovních front v gotické a renesanãní podobû. Díky tomu je dnes mûsto památkov m komplexem mimofiádné hodnoty.? Na i první památku moderní architektury zafiazenou do seznamu UNESCO najdeme v Brnû. Patfií k nejv znamnûj ím svûtov m stavbám 20. století. Strohá stavba zcela bez jak chkoliv dekorativních prvkû pfiipomíná spí e v stavní pavilon. Stavba zaãala v roce Je zde pouïito vzácn ch dfiev s efektní kresbou (makasar, palisandr). Pou- Ïití nov ch technologií je pro stavbu charakteristické. Pozdûji byla provedena fiada nevhodn ch úprav, které se na tûstí nedotkly architektonické podstaty stavby. Dnes je pfiístupná vefiejnosti jako muzeum. Otázky: 1. Uveìte název památky. 2. Uveìte jak styl architektury tato památka pfiedstavuje. 3. Uveìte jméno architekta. Vydává Odborov svaz UNIOS. Vychází 10x roãnû. Odpovûdná redaktorka: Lenka imonová. Adresa redakce: nám. W. Churchilla 2, Praha 3, telefon , Typografické zpracování: VAPO-Futura, a. s., Politick ch vûzàû 9, Praha 1, telefon: Roz ifiuje Ferda, âeská reklamní poãta, Dvorská 648, Hradec Králové, telefon Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem stfiední âechy v Praze, ã. j. 2502/96-P ze dne ISSN MK âr E 5057 Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavû odpoãinek. Hérakleitos z Efesu Tip do kina Doblba! Pfiíbûh ãerné vánoãní komedie Doblba! se odehrává v rozvûtvené rodinû Mukov ch. Hlavním hrdinou je Karel Muk, jednoduch chlapík s jednoduch mi sny, Ïijící ponûkud stereotypním manïelsk m Ïivotem s Terezou, nevlastní matkou Karlovy dcery Lenky. eãeno slovy scénáfie - Karel pracoval dlouhá léta jako správce hfibitova a s oblibou fiíkal: Jistá je jen smrt, ale nikdy si nepfiipustil, Ïe by se ho mohla nûjak dotknout. Nebylo toho moc, za co by se ho dalo pochválit. Bratr Robert Muk je naopak sebevûdom a praktick podnikatel a nejmlad í Pavel jako by se stále nemohl rozhodnout, zda najít smysl Ïivota v ochranû umavsk ch hvozdû, nebo v erotick ch hrátkách se sekretáfikami. Jednoho dne, krátce pfied Vánocemi, spadne rodinû Mukov ch do klína neãekané dûdictví. Náhlá moïnost zbohatnutí je jak msi spou tûcím momentem pro fiadu osudov ch událostí, které jednotlivé ãleny rodiny trochu svedou z nastoupen ch cest, nûkteré nasmûrují na cesty úplnû jiné a cesty tûch dal ích se dostanou témûfi ke svému konci. Nic uï nebude jako dfiív. A náhody neexistují. V ichni musí pfiehodnotit své Ïebfiíãky Ïivotních priorit. A pfiitom platí pravidlo: jakékoliv va e ãiny se vám jednou v dobrém ãi ve zlém zúroãí. A pochopitelnû niãí osud není spfiádán oddûlenû, tudíï se v raznû mûní také Ïivoty lidí s na ím hrdinou spojen ch. âr, 2005, ãerná barevná komedie ReÏie: Petr Vachler Recept pro vás Mexická káva Ingredience: 7 g kávy, kousek ãokolády, 2-3 lïiãky smetany, petka skofiice, mu kátov kvût, 1 lïiãka cukru Postup pfiípravy: Silnou, velmi horkou kávu pfiecedíme a naléváme do álkû, do nichï jsme pfied tím pfiidali kousek nastrouhané ãokolády, smetanu, skofiici, mu kátov kvût a cukr. V echny pfiísady lehce smícháme s kávou, aï se ãokoláda rozpustí. Doplníme ãepicí lehaãky. Káva Borgia Ingredience: 7 g kávy, 1 lïiãka kakaa, 1 álek vody, 1 kostka cukru, lehaãka, strouhaná ãokoláda Postup pfiípravy: Kávu a kakao nasypeme do nahfiáté nádoby, spafiíme vafiící vodou, necháme pfiejít varem a po krátkém ustálení pfiecedíme do nahfiáté vysoké sklenice. Pfiidáme cukr, ozdobíme lehaãkou a povrch posypeme strouhanou ãokoládou. (vol)

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun.

Praha. Středočeský. Královéhradecký. Liberecký. Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město. Beroun. Praha Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ Praha - Nové Město nám. W. Churchilla 2 Praha 3 - Žižkov tel: 234 463 343 dle telefonického objednáni Středočeský Beroun Wágnerovo náměstí 1541 (6.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou

Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou âíslo 10 ROâNÍK 19 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS 8. PROSINCE 2008 Podûkování Tímto ãíslem se louãíme s ti tûnou podobou ãasopisu Servis, od ledna 2009 bude ãasopis pouze na internetu. Mûl by také zmûnit

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu.

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS. Z dûvodu zmûn telefonních ãísel v celé âr uvádíme nová telefonní ãísla a e-mailové adresy v ech pracovi È svazu. âíslo 7 ROâNÍK 13 Povodnû 2002 OS UNIOS v tomto roce, kdy na i republiku postihly opût povodnû, které znepfiíjemnily léto mnoha na im ãlenûm a nûkteré pfiipravily o stfiechu nad hlavou, bude poskytovat

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 249 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2003 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 19. záfií 2003 O B S A H 96/VPS/130/2003 97/VPS/129/2003

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 6 Rozesláno dne 15. srpna 2005 O B S A H 22/VPS/OP2/2005 23/VPS/OP1/2005 24/VPS/24/2005 25/VPS/18/2005 26/VPS/22/2005 27/VPS/20/2005 28/VPS/21/2005

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

O ãíslech a lep ím pfií tím

O ãíslech a lep ím pfií tím âíslo 10 ROâNÍK 14 V â Í S L E : Konference k získávání ãlenû (str. 3) K nerovnomûrnû rozvrïené pracovní dobû (str. 4) Práva a povinnosti odborov ch orgánû v oblasti BOZP (pfiíloha) Rekreace (str. 7) Mûsíãník

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více