Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sazba zdrojových kód. Jakub Kadl ík 20. 03. 2014"

Transkript

1 Sazba zdrojových kód Jakub Kadl ík

2 Obsah 1 Základní prost edí verbatim 3 2 Balí ek listings 3 3 Sazba kódu z externího souboru 5 4 Téma Solarized Solarized light Solarized dark

3 1 Základní prost edí verbatim Základní, LaTeXem nabízené, prost edí pro sazbu zdrojových kódu se nazývá verbatim. Nevyºaduje v bec ºádnou konguraci a lze ho okamºit pouºít. Kaºdá mince má ale dv strany a verbatim díky své jednoduchosti nepodporuje zvýraz ování syntaxe, ani p íli²né moºnosti kongurace. Hodí se spí²e pro ernobíle ti²t né texty. \ begin verbatim i n t main ( i n t argc, char ** argv ) p r i n t f (" Hello world " ) ; \end verbatim Listing 1: Ukázka zdrojového kódu: verbatim int main(int argc, char **argv) // Just print "Hello world" string to standard output printf("hello world"); Sázený zdrojový kód musí byt odsazován mezerami, nikoliv tabulátory. 2 Balí ek listings Balí ek listings naopak nabízí rozmanité moºnosti nastavení, zvýraz ování syntaxe mnoha r zných jazyk, výb r barev, vysázení kódu z externího souboru a dal²í zajímavé vlastnosti. Ve výchozím nastavení se p íli² neli²í od prost edí verbatim a jeho pouºití tedy není o moc sloºit j²í. Nejd íve je pot eba na íst balí ek listings, nastavit jej dle svých p edstav pomocí lstset a poté pouºít prost edí lstlistings podobn jako verbatim. Balí ek bohuºel ve výchozím nastavení nepodporuje kódování utf8, takºe pokud plánujeme sázet Non-ASCII znaky, musíme si je nejd íve denovat pomocí volby literate. Nastav íme s i barvi ky dle l i b o s t i \ usepackage c o l o r \ d e f i n e c o l o r mygreen rgb 0,0.6,0 \ d e f i n e c o l o r mygray rgb 0. 5, 0. 5, 0. 5 \ d e f i n e c o l o r mymauve rgb 0.58,0,0.82 Konfigurace prost ed í pro sazbu zdrojov ých kód \ usepackage l i s t i n g s \ l s t s e t Zá kladn í nastaven í 3

4 b a s i c s t y l e=\f o o t n o t e s i z e, Styl a typ p í sma captionpos=b, Pozice popisku showstringspaces=f a l s e, Kdyº true, odd l í slova podtr º í tky e. g. " Hello_world " t a b s i z e =4, Velikost tabul á toru ( po et mezer ) Barvi ky backgroundcolor=\c o l o r white, Pozad í commentstyle=\c o l o r mygreen, keywordstyle=\c o l o r blue, Komentá e Kl í ová slova jazyka s t r i n g s t y l e =\c o l o r mymauve, et zce Podpora esk ých znak l i t e r a t e= á \ ' a1 í \ ' i 1 é \ ' e 1 ý\ 'y1 ú\ 'u1 ó \ ' o1 \ve 1 ² \v s 1 \vc 1 \v r 1 º \vz 1 \vd1 \v t 1 \vn1 \ r u1 Á\ 'A1 Í \ ' I 1 É\ 'E1 Ý\ 'Y1 Ú\ 'U1 Ó\ 'O1 \ve1 \vs1 ƒ\vc1 \vr1 š\vz1 \vd1, \vt1 Œ\vN1 \ r U1 \ begin document \ begin l s t l i s t i n g [ language=c, gobble =8] i n t main ( i n t argc, char ** argv ) // Just print " Hello world " s t r i n g to standard output p r i n t f (" Hello world " ) ; \end l s t l i s t i n g \ end document Listing 2: Ukázka zdrojového kódu: lstlisting i n t main ( i n t argc, char ** argv ) // Just print " Hello world " s t r i n g to standard output p r i n t f ( " Hello world " ) ; Listing 3: Vysázení zdrojového kódu.2 Pokud máme zdrojový kód dokumentu odsazovaný pomocí tabulátor nebo mezer na za átku ádk, jakoºe asi máme, prost edí bude pon kud více posunuté sm rem doprava (práv o úrove odsazení v dokumentu). To lze vy e²it pomocí volby gobble. Ta ze za átku kaºdého ádku smaºe daný po et znak. 4

5 3 Sazba kódu z externího souboru Balí ek listings také podporuje vysázení zdrojového kódu z externího souboru. Z ejm si dovedete p edstavit, ºe to zejména v p ípad del²ích kód výrazn zlep²uje p ehlednost zdrojového souboru dokumentu. \ l s t i n p u t l i s t i n g [ language=c] sources / l s t i n p u t l i s t i n g. c Listing 4: Ukázka zdrojového kódu: lstinputlisting 4 Téma Solarized Solarized je oblíbené barevné téma pouºívané zejména v linuxových konzolích a textových editorech. Téma se skládá z dvou perfektn vylad ných palet pro sv tlý i tmavý podklad. Nyní si vytvo íme ob témata jako styly pro listings. Mezi takovýmito styly je moºné se libovoln p epínat a pouºívat je nap í mnoha dokumenty. D e f i n i c e S o l a r i z e d barev \ d e f i n e c o l o r 03HTML002B36 \ d e f i n e c o l o r 02HTML \ d e f i n e c o l o r 01HTML586 e 75 \ d e f i n e c o l o r 00HTML657b83 \ d e f i n e c o l o r 0HTML \ d e f i n e c o l o r 1HTML93a1a1 \ d e f i n e c o l o r 2HTMLEEE8D5 \ d e f i n e c o l o r 3HTMLFDF6E3 \ d e f i n e c o l o r HTMLB58900 \ d e f i n e c o l o r HTMLCB4B16 \ d e f i n e c o l o r HTMLDC322F \ d e f i n e c o l o r HTMLD33682 \ d e f i n e c o l o r s o l a r i z e v i o l e t HTML6C71C4 \ d e f i n e c o l o r HTML268BD2 \ d e f i n e c o l o r HTML2AA198 \ d e f i n e c o l o r HTML Listing 5: Denice Solarized barev 5

6 4.1 Solarized light D e f i n i c e s t y l u \ l s t d e f i n e s t y l e s o l a r i z e d l i g h t b a s i c s t y l e=\f o o t n o t e s i z e \ t t f a m i l y \ c o l o r 00, backgroundcolor=\c o l o r 3, r u l e s e p c o l o r=\c o l o r 3, numberstyle=\tiny \ c o l o r 1, keywordstyle=\c o l o r s t r i n g s t y l e =\c o l o r \ ttfamily, i d e n t i f i e r s t y l e =\c o l o r commentstyle=\c o l o r 1, emphstyle=\c o l o r Vysázen í kódu s pouº i t ím s t y l u s o l a r i z e d l i g h t \ l s t i n p u t l i s t i n g [ language=c, s t y l e=s o l a r i z e d l i g h t ] sources /main. c Listing 6: Téma Solarized light zdrojový kód int main ( int argc, char ** argv ) // Just print " Hello world " string to standard output printf (" Hello world " ); Listing 7: Téma Solarized light vysázené 6

7 4.2 Solarized dark D e f i n i c e s t y l u \ l s t d e f i n e s t y l e s o l a r i z e d dark b a s i c s t y l e=\f o o t n o t e s i z e \ t t f a m i l y \ c o l o r 0, backgroundcolor=\c o l o r 03, r u l e s e p c o l o r=\c o l o r 03, numberstyle=\tiny \ c o l o r 01, keywordstyle=\c o l o r s t r i n g s t y l e =\c o l o r \ ttfamily, i d e n t i f i e r s t y l e =\c o l o r commentstyle=\c o l o r 01, emphstyle=\c o l o r Vysázen í kódu s pouº i t ím s t y l u s o l a r i z e d dark \ l s t i n p u t l i s t i n g [ language=c, s t y l e=s o l a r i z e d dark ] sources /main. c Listing 8: Téma Solarized dark zdrojový kód int main ( int argc, char ** argv ) // Just print " Hello world " string to standard output printf (" Hello world " ); Listing 9: Téma Solarized dark vysázené 7

8 Reference [1] C. Heinz, B. Moses, J. Homann: The Listings Package ftp://ftp.tex. ac.uk/tex-archive/macros/latex/contrib/listings/listings.pdf [2] [3] how-to-insert-code-with-accents-with-listings/85947#85947 [4] 8

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek

Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku. Ji í Ma²ek ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta ové graky a interakce Bakalá ská práce Extrakce webu pomocí Mozilla Application Frameworku Ji í Ma²ek Vedoucí práce: Ing. Tomá²

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce k, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci bude originál tohoto zadání (originál z stává po

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o.

Procesorový modul SAM9260. Linuxový manuál. verze 00.15. Copyright (C) Elvoris s.r.o. Procesorový modul SAM9260 Linuxový manuál verze 00.15 Copyright (C) Elvoris s.r.o. Obsah 1 Úvod 4 2 Za ínáme 5 2.1 Vybavení modulu.................................... 5 2.1.1 Pam t......................................

Více

XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti

XML technologie. Edice Management v informa ní spole nosti Edce Management v nforma ní spole nost Ed ní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká ²kola ekonomcká v Praze p edseda Ing. Kate na Drongová Grada Publshng, a.s. místop edseda Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta.

Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení. Pavel Kolá. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta. ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra po íta Bakalá ská práce Galerie pro fotograe ve vysokém rozli²ení Pavel Kolá Vedoucí práce: Ing. Václav Slová ek Studijní program:

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý

Lokální sít. Jan Jane ek, Martin Bílý Lokální sít Jan Jane ek, Martin Bílý Prosinec 2003 1 P edmluva Tento text je u ební pom ckou pro studenty denního studia Elektrotechnické fakulty ƒvut, kte í si zapsali p edm t Lokální sít. Jeho studium

Více

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout

Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce. 16. listopadu 2010, Organizace a informace. Karel Kohout Inovace (praxe) 1 Úvod, p edstavení rmy, omezení práce V rámci seminární práce jsou rozebrány t i inovace, realizované záºitkovou agenturou FAN MOTION 1. Dv z nich jsou spí²e technického rázu (sb r údaj

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009

Prezentace. Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 Prezentace Ing. Petr V elák 6. b ezna 2009 1 OBSAH OBSAH Obsah 1 Úvodní slovo 3 2 P íprava prezentace 4 2.1 Jak prezentace ned lat........................ 4 2.1.1 Kontrast písma a pozadí...................

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid

DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid MASARYKOVA UNIVERZITA P írodov decká fakulta Ústav teoretické fyziky a astrofyziky DIPLOMOVÁ PRÁCE Výpo et dráhových element planetek a výpo et efemerid Bc. Michaela Honková Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008

Co je L Y X? Vlastnosti a nástroje Instalace Zdroje. Adam Farnik. V B - TU Ostrava. Elektronické publikování, 2008 LYX Adam Farnik V B - TU Ostrava Elektronické publikování, 2008 Osnova 1 Co je LYX? 2 Vlastnosti a nástroje Formatování textu Matematický reºim Dal²í moºnosti 3 Instalace 4 Zdroje WYSIWYM WYSIWYG prost

Více

Przewodnik recenzenta

Przewodnik recenzenta Przewodnik recenzenta Obsah 1 P edstavení sady CorelDRAW Graphics Suite X7...2 2 Profily uživatel...6 3 Co je sou ástí...8 4 Hlavní nové a vylepšené funkce...12 Snadné zahájení práce... 12 Rychlejší a

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Projektová výuka mediální výchovy

Projektová výuka mediální výchovy Pavel KAPOUN, Aleš OUJEZDSKÝ University of Ostrava, Czech Republic Projektová výuka mediální výchovy Úvod Cílem mediální výchovy je vybavit žáky a studenty znalostmi o roli, fungování, vlivu a ú incích

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová

PRACOVNÍ SEŠIT. Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika. Autorka: Mgr. Monika Kocianová PRACOVNÍ SEŠIT Využití mobilních technologií na I. stupni Matematika Autorka: Mgr. Monika Kocianová Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem VYUŽITÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA I. STUPNI

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více