Možná vznikne nový přírodní park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možná vznikne nový přírodní park"

Transkript

1 LL 8 / 2006 STRANA 1 8. číslo 21. dubna 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Aktuálně jak se děti chystaly na Velikonoce str. 5 Možná vznikne nový přírodní park Rozhovor se Zdenou Lorencovou Str. 15 Odpady v roce 2006 str. 4 Nesnáze s podjezdy str. 9 Taneční maratón proběhl už popáté v Dolním Třešňovci str. 17 Aktuality z Lanškrouna i regionu a archiv starších výtisků LL na internetu: lanskroun.cz/ a Vyhlášením přírodního parku Sázavské údolí by se dosáhlo vyššího stupně ochrany tohoto území, podobně jako v okolí lanš krounských rybníků. Důvodů je pro to celá řada a mnozí botanici vědí, že nejen rozsáhlé koberce bledule jarní roz kvétající v tomto období by si to zasloužily. Více na straně 10. Dlouho očekávané jaro nám nepřipomíná jen rozkvetlé okolí Moravské Sázavy, ale i velikonoč ní výzdoba, která pochází z jedné z mnoha výstav dětských prací v našem regionu. Redakce HF sady od 3000 Kč

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 8 / 2006 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LANŠKROUN se bude konat ve středu 26. dubna 2006 od hod. v sále lanškrounského zámku. Program: 1. Zahájení 2. Zpráva rady města 3. Zpráva městského úřadu 4. Vstupy veřejnosti 5. Finanční záležitosti 6. Obecně závazné vyhlášky 7. Investiční záležitosti Rada města jednala dne RM schvaluje: odpisové plány příspěvkových orga nizací: ZŠ Dobrovského 630, ZŠ B. Smetany 460, ZŠ nám. A. Jiráska 139 a Městské muzeum Lanškroun pro rok 2006; poskytnutí dotace z rozpočtu města k podpoře aktivit mládeže do 18 let a k podpoře aktivit dospělých v oblasti kultury v roce 2006 tak, jak je uvedeno v zápise z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne ; program oslav ukončení 2. světové války předložený pracovní skupinou pro přípravu programu oslav; úhradu ve výši 70, Kč/osobu a noc za využití pokoje pro hosty v Penzionu Domově pro důchodce pro návštěvy obyvatel zařízení; výsledky hospodaření společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., za rok 2005 a rozpočet organiza ce pro rok 2006; kriteria pro přiznání odměny jednateli společnosti Technické služby Lanškroun, s.r.o., pro rok 2006 dle přílohy. Podpora mládeže: RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města k podpoře aktivit mlá deže do 18 let v oblasti výchovy a vzdě lávání v roce 2006 tak, jak je uvedeno v příloze. Současně RM doporučuje zastupitelstvu města poskytnout dotaci občanskému sdružení Junák, středisko Zubr Lanškroun na pravidelnou činnost s mládeží v roce 2006 podle schvále ných pravidel. RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města k podpoře aktivit mlá deže do 18 let v oblasti sportu v roce 2006 tak, jak je uvedeno v příloze, a dá le doporučuje ZM poskytnout dotace z rozpočtu města k podpoře aktivit mlá deže do 18 let v oblasti sportu v roce 2006 tak, jak je uvedeno v příloze. Městské lesy: RM bere na vědomí hodnocení na bídek na odkup dříví vytěženého v le sích města Lanškrouna v roce 2006 a schvaluje výběr odběratele Lesy ČR, s.p., Lesní správa Lanškroun. RM bere na vědomí zápisy: z kontrolního dne na akci Přístupová komunikace k revitalizovanému brown field v Lanškrouně ze dne a ; z kontrolního dne na akci Domov dů chodců Lanškroun a zprávu o stavu re alizace projektu ze dne ; z jednání komise pro majetek a roz voj města ze dne ; z jednání komise pro investice a stra tegii ze dne a ; 8. Nakládání s nemovitým majetkem 9. Strategické a koncepční záležitosti 10. Různé 11. Vstupy veřejnosti 12. Diskuze zastupitelů 13. Usnesení 14. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta z porady dne o povodňo vých událostech minulých dnů a uklá dá 1. místostarostovi zajistit aktualiza ci povodňového plánu města v termínu do ; z komise pro výchovu a vzdělávání ze dne ze dne a ; z jednání komise pro kulturu a ces tovní ruch ze dnů a ; z jednání sportovní komise ze dne Různé: RM bere na vědomí dopis ohledně technického zhodnocení objektu č.p. 206 na ulici Olbrachtově, La a v před mětné věci odkazuje na usnesení za stupitelstva města ze dne , kterým je výše uvedená věc považová na za uzavřenou. RM projednala žádost o prodlouže ní termínu na vyklizení zbytků palivo vého dříví z pozemku p.p.č. 624/1 v k.ú. La, který je v majetku města Lanškrou na, a stanovuje termín předání vykli zeného pozemku zástupci městského ú řadu odboru právního, přestupků a správy majetku města (OPPSMM) do Byty: RM bere na vědomí dohodu o vý měně bytu č. 3 v domě č.p. 82 v ulici Třeš ňovecká za byt č. 4 v domě č.p. 648 v ulici Palackého a souhlasí s výmě nou bytu dle dohody nájemců. RMn projednala žádost Jakuba Kro čáka, La a souhlasí s prodloužením lhů ty splatnosti kupní ceny za bytovou jed notku č. 457/7 do a současně nepromíjí smluvní pokutu za pozdní úhradu kupní ceny až do výše úplného zaplacení. Finanční záležitosti: RM doporučuje zastupitelstvu města: schválit rozpočtová opatření č. 1 v po ložkách až dle přílohy a tím zapojit předchozí rezervu rozpočtu města; přijmout následující usnesení: Zastu pitelstvo města Lanškroun doporuču je Ministerstvu kultury rozhodnout o použití prostředků z Programu regene race MPR a MPZ přidělených městu Lanškroun na rok 2006 na restaurová ní barokních varhan v kostele sv. Anny v Lanškrouně. Vyhlášky: RM doporučuje zastupitelstvu měs ta přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun 1) podle 26 odst. 2 zák. č. 50/76 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen staveb ní zákon) a podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění: a) bere na vědomí souhlasná stano viska orgánů státní správy a dotčených organizací s tím, že vyhodnocení sta novisek dotčených orgánů státní sprá vy a dotčených organizací bylo zpra cováno dne , a na základě tohoto vyhodnocení konstatuje, že změna č. 4 územního plánu byla do hodnuta ve smyslu 22 odst. 2 staveb ního zákona, b) bere na vědomí stanovisko nadří zeného orgánu územního plánování, které vydal Krajský úřad Pardubické ho kraje, odbor strategického rozvoje dne , a konstatuje, že schva lované dokumenty ve schvalovacím ří zení změny č. 4 územního plánu jsou ve shodě s předloženým stanoviskem, které je nedílnou součástí tohoto usne sení, c) schvaluje Změnu č. 4 územního plá nu SÚ Lanškroun; 2) vydává obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2006, kterou se stanoví zá vazné části změny č. 4 Územního plá nu sídelního útvaru Lanškroun; 3) vymezuje závaznou část změny č. 4 územního plánu města Lanškroun tak, jak je uvedena v obecně závazné vy hlášce č. 1/2006. RM doporučuje zastupitelstvu měs ta schválit obecně závaznou vyhlášku města Lanškroun číslo 2/2006, o sta novení času, ve kterém mohou být pro vozovány výherní hrací automaty. Věcná břemena, inženýrské sítě: RM projednala žádost o souhlas s umístěním inženýrských sítí na po zemku p.p.č. 3669/22 (místní komuni kace ul. Třešňovecká) a souhlasí s ulo žením přípojek inženýrských sítí na pozemku v majetku města tak, jak je navrženo v žádosti. Tento souhlas ne nahrazuje rozhodnutí příslušných or gánů státní správy. RM souhlasí se zřízením věcného břemene, jehož obsahem je právo měs ta Lanškroun jako vlastníka veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stav by Přístupová komunikace k revitali zovanému brownfield v Lanškrouně umístit na budovu bez č.p./č.e. prů myslový objekt na st.p.č a p.p.č. 493/4 dva kusy svítidel a rovněž právo přístupu k těmto svítidlům za účelem údržby a oprav. RM ukládá OPPSMM připravit příslušnou smlouvu o budou cí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Lanškroun jako budou cím oprávněným z věcného břemene a vlastníkem budovy bez č.p./č.e. prů myslový objekt na st.p.č a 493/4 jako povinným z věcného břemene. RM projednala žádost o vydání po volení k napojení na ulici Hradební a souhlasí se zřízením sjezdu od nově bu dovaného objektu v ulici Hradební přes pozemek p.p.č. 4238/2 v k.ú. La a s ulo žením přípojek inženýrských sítí z ul. Hradební a Strážní tak, jak je navrženo v žádosti. Tento souhlas nenahrazuje roz hodnutí příslušných orgánů státní správy. Uzavření mateřských škol: RM souhlasí s přerušením provozu a uzavřením lanškrounských mateřských škol: MŠ v ulici Žižkova a v ulici Na Výsluní v době od do náhradní provoz zajistí v době od do MŠ v ulici Wolkerova a Vančurova a MŠ v Dolním Třešňov ci. MŠ v ulici Wolkerova, v ulici Van čurova a v Dolním Třešňovci v době od do náhradní provoz zajistí v době od 7. 8 do MŠ v ulici Žižkova a v ulici Na Výsluní. V době od do budou všechny lanškrounské mateřské školy uzavřeny. Investiční záležitosti: RM rozhodla přidělit zakázku (před pokládaná cena nedosahuje limit uve dený v 6 odst. 1 zák. č. 40/2004 Sb., v platném znění) Oprava sociálního zařízení v MŠ Wolkerova ul. III. eta pa firmě DRUP Vítězslav Jirges, s.r.o., La, za cenu nabídnutou ve výbě rovém řízení v roce V rámci za kázky budou provedeny další práce, které nebyly součástí nabídky, v ceně max , Kč. Podpora neziskových subjektů: RM projednala žádost Stanislavy Jan sové, La o souhlas s použití znaku města a o příspěvek na pořádání závodů agi lity Lanškrounský pohár. RM souhlasí s umístěním znaku města na propagač ních materiálech závodu a rozhodla při spět z fondu RM na nákup pohárů pro vítěze tří hlavních kategorií. RM projednala žádost Sportovního klubu policie Duha Lanškroun o spo lupráci a pomoc pořadatelům 20. roč níku cyklistického závodu Regionem Orlicka Lanškroun 2006 ve dnech 28. až 30. července RM souhlasí s umístěním znaku města na propagač ních materiálech závodu a rozhodla udělit souhlas s využitím náměstí J. M. Marků k slavnostnímu zahájení závo du dne s tím, že tento sou hlas nenahrazuje rozhodnutí přísluš ných orgánů státní správy. RM projednala žádost SKP Duha Lan škroun o poskytnutí finančního pří spěvku na pořádání cyklistického zá vodu Regionem Orlicka Lanškroun 2006 a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout příspěvek z fondu RM. RM projednala žádost Střední ze mědělské školy a Středního odborné ho učiliště, Lanškroun o poskytnutí finančního příspěvku na 25. ročník jez deckých závodů v parkurovém skáká ní, na 7. ročník Dne zemědělské školy a rozhodla žádosti vyhovět a poskyt nout příspěvek z fondu RM. RM projednala žádost Klubu čes kých turistů TJ Lanškroun o poskyt nutí finančního příspěvku na účast v Cykloglacensis 2006 a rozhodla žá dosti vyhovět a poskytnout příspěvek z fondu RM. RM projednala žádost občanského sdružení Beach Klub Tajm Lanškroun o finanční příspěvek na dokončení oplo cení beachvolejbalových kurtů v areálu Knoflík a ukládá vedoucí finanční ho odboru zapracovat příspěvek do ná vrhu rozpočtových opatření č. 1. Předzahrádka u radnice: RM projednala žádost společnosti GURMAN Lanškroun, s.r.o., o proná jem části pozemku p.p.č. 3668/1 na náměstí J. M. Marků pro účely provo zování předzahrádky a rozhodla žádos ti nevyhovět s tím, že užívání předmět ného pozemku bude i nadále řešeno jako užívání veřejného prostranství a bude zpoplatněno místním poplatkem dle vy hlášky č. 8 /2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve

3 LL 8 / 2006 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Zajímavý projekt pro nezaměstnané se zdravotním postižením Snad každý člověk se snaží hledat smysl života a sní, že něco velkého dokáže. Někdo svého snu dosáhne plně, jiný ne. Všichni však nemají možnost svůj život ovlivnit vlastními silami, i kdyby chtěli sebevíc a to bývá i případ zdravotně po stižených. Vždy bude jejich život provázen různými omezeními, nemají pokaždé možnost zabývat se činností, která by je zcela uspokojovala a ve většině případů mají velké problémy najít zaměstnání, které by je alespoň částečně začlenilo do společnosti. A právě proto Vás chceme seznámit s projektem Rozvoje dovednosti nezaměst naných zdravotně postižených občanů pro uplatnění na trhu práce. Projekt je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany se zdravotním postižením ve čty řech krajích ČR (Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj). Hlavním cílem projektu je nalézt a ověřit postupy, které umožní zaměstnání ZP osob. Chce zlepšit jejich možnost uplatnění na trhu práce, chce je motivovat k vě domému rozhodnutí celoživotně se vzdělávat. Celková délka realizace projektu je 40 měsíců. Po skončení projektu (tj. v r. 2008) budou ověřené metodiky, postupy a technická řešení rozšiřovány a uváděny do praxe v ostatních regionech ČR. Z prvních výzkumů u firem, které zaměstnávají ZP, vyplývá, že by potřebovaly z jejich strany zlepšení znalostí běžné práce s výpočetní technikou, lepší znalost ci zích jazyků, znalost administrativy aj. V rámci projektu budou vytvořeny vzdělávací programy(počítačové kurzy aj.), vzniknou místní přístupové body k internetu, kte ré postiženým umožní přístup k informacím a ke vzdělání. Počítačové kurzy budou probíhat v městech Pardubice, Liberec a Smržovka (Jizerské hory) od počátku r Projekt je financován Evropskou unií a MPSV, nositelem projektu je firma S COMP. Veškeré vzdělávání budou mít ZP zdarma. Tímto článkem chceme informovat o projektu postižené i zaměstnavatele a zároveň chceme získat konkrétní představu, jak velký je o nabízené možnosti zájem. S prací s postiženými máme velké zkušenosti z našeho Výtvarného centra Sněženka (Jizerské hory), kam přijíždí děti na výtvarné pobyty. Další informace o projektu můžete získat na: snezenka, tel.: Jaroslava Bachtíková ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL LANŠKROUN A DOLNÍ TŘEŠŇOVEC 24. a , od 7 do hodin v budovách jednotlivých mateřských škol: na ulici Žižkova 365 (včetně logopedické třídy), na ulici Na Výsluní 312, na ulici Wolkerova 85, na ulici Vančurova 87, v Dolním Třešňovci 24 znění pozdějších změn. Údržba areálu u rybníka Dlouhý: RM projednala žádost společnosti RIESS KOVOVÝROBA, s.r.o., o změ nu Smlouvy o správě nemovitosti ze dne a ukládá OPPSMM zajistit ukončení smlouvy. Podnět ke změně jednacího řádu ZM: RM projednala podnět ke změně jed nacího řádu zastupitelstva města a do poručuje zastupitelstvu města jednací řád ve smyslu podnětu neměnit. Sjezd na ulici Zborovskou: RM projednala dopis občanů města bydlících na ulici Zborovská (označe ný jako petice, který však nemá náleži tosti petice dle zákona), ve kterém ne souhlasí s demolicí garáží a výstavbou nového sjezdu od areálu firmy SOMA, spol. s r.o., Lanškroun do ulice Zborov ská. S ohledem na předpokládané množ ství a velikost vozidel užívajících plá novaný vjezd RM konstatuje, že se závažným způsobem nezhorší životní podmínky v dotčené ulici tak, jak to ob čané předpokládali. RM projednala žádost společnosti SOMA o vydání povolení k dopravní mu napojení na ulici Zborovskou a sou hlasí se zřízením sjezdu od logistické ho centra firmy SOMA na ulici Zbo rovskou přes pozemky st.p.č a p.p.č. 2074/2 v k.ú. La tak, jak je na vrženo v žádosti za podmínky, že bude zakázáno vyjíždět od logistického cen tra vpravo na ulici Zborovskou. Tento souhlas nenahrazuje rozhodnutí přísluš ných orgánů státní správy. Bezplatné užívání pozemku: RM projednala žádost o povolení ú pravy části pozemku p.p.č. 3669/74 v k.ú. La za účelem parkování vozidla a uklá dá OPPSMM zveřejnit úmysl města po volit žadateli bezplatné užívání před mětné části uvedeného pozemku. Prodeje nemovitostí: RM projednala žádost o koupi části pozemku p.p.č. 526/1 v k.ú. La a uklá dá OPPSMM zveřejnit úmysl města uvedené pozemky prodat. RM projednala žádost o koupi domu s č.p. 23 na st.p.č. 717 a žádost o kou pi domu s č.p. 24 na st.p.č. 716 a uklá dá OPPSMM zveřejnit úmysl města pro dat nemovitosti: dům č.p. 24, Žichlínské Předměstí, Malé náměstí na st.p.č. 716 a staveb. pozemek st.p.č Pronájmy pozemků: RM projednala společnou žádost Ka mily Markové, Petra a Simony Pospí šilových, Karla a Petry Skalických, Mi chala a Jany Ondrákových, všichni La o pronájem části pozemků p.p.č. 3071/ 1 a p.p.č. 3071/2 v k. ú. La za účelem zřízení oploceného zátiší pro děti. Rada města ukládá OPPSMM zveřejnit ú mysl města povolit bezplatné užívání předmětných částí uvedených pozem ků žadatelům. Restaurace Koupaliště: RM projednala žádosti společnosti GURMAN Lanškroun, s. r. o., a Ľu bomíra Behana, Bratislava o pronájem restaurace Koupaliště. RM vybrala k dalšímu jednání nabídku společnosti GURMAN a ukládá starostovi města projednat podmínky nájmu. Výtah z usnesení rady města zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z kalendáře starosty 21. března Pracovní jednání s p. Luborem Hrubešem, vrchním přednostou Správy dopravní cesty, ČD, a.s., v Pardubicích ve věci možného převodu pozemků 22. března Pracovní schůzka se zástupci společností EVČ Pardubice a ACHP Lanškroun ve věci energetického využití biomasy Losování práva uzavřít nájemní smlouvu na volný byt v ul. Sokolské a dražba práva uzavřít kupní smlouvu na byt na nám. A. Jiráska 23. března Pracovní schůzka s p. Petrem Klaclem, zástupcem společnosti Forest Svitavy, a.s., ve věci provádění činností v městských lesích 24. března Pracovní školení zaměstnanců MÚ 25. března Návštěva Tvůrčí dílny rytíře z Hausenbergu v ÚSP Anen. Studánka Výroční schůze Mysliveckého družení Obora Lanškroun 26. března Slavnostní závěr Lanškrounské hokejové ligy v Hale B. Modrého 27. března Jednání se zástupci občanů ve věci nesouhlasu s výstavbou nového vjezdu do areálu společnosti SOMA Lanškroun Otevírání obálek s nabídkami výkupu dřevní hmoty z městských lesů Jednání rady města 28. března Jednání bezpečnostní rady města Pracovní seminář na téma vedení trasy rychlostní komunikace na území Pardubického kraje, konaný v Pardubicích 29. března Úvodní seminář k zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech, konaný v Olomouci 30. března Konference Financování Evropské investiční banky pro obce, města a kraje v ČR v Brně 31. března Pracovní jednání k problematice rajonizace cestovního ruchu oblasti Orlických hor a Podorlicka, konané v Potštejně 3. dubna Pracovní schůzka s p. Vlastislavem Vyhnálkem, starostou obce Dolní Čemná, a s p. Antonínem Fialou, manažerem svazku obcí Lanškrounsko, na téma zapojení svazku do programu Leader 4. dubna Jednání výboru zastupitelstva Pardubického kraje pro kulturu a pa mátky v Litomyšli 5. dubna Návštěva žáků ZŠ A. Jiráska na radnici Jednání se zástupci společnosti Forest Svitavy, a.s., o nabídce pro deje areálu bývalého dopravně manipulačního střediska v Lanškrouně 6. dubna Pracovní setkání s p. Jaroslavem Zedníkem, starostou města Česká Třebová, konané v České Třebové Jednání realizačního týmu akce Výstavba domova důchodců v Lanškrouně 10. dubna Schůzka s p. Ladislavem Sychrou, zástupcem SKP Duha Lanškroun, na téma podpoření přípravy cyklistického závodu Regionem Orlicka dubna Pracovní schůzka se zástupci Hasičského záchranného sboru Pardu bického kraje a Sboru dobrovolných hasičů Lanškroun Jednání s p. Davidem Černým, ředitelem společnosti Ekola České Libchavy, s.r.o., v Lanškrouně 13. dubna Zasedání Rady starostů Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko Slyšení na jednání kontrolního výboru zastupitelstva města 14. dubna Schůze dozorčí rady společnosti Ekola České Libchavy, s.r.o., v Českých Libchavách Změny v platbě zdravotního pojištění pro rok )Vyměřovací základ zaměstnance a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) Nařízením vlády ČR č. 513/2005 Sb. byla od a od zvýšena minimální mzda. Od z Kč na Kč měsíční minimální pojistné činí Kč. Od z Kč na Kč měsíční minimální pojistné činí Kč. 2) Vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) Minimální vyměřovací základ OSVČ činí dvanáctinásobek 50% měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok o dva roky předcházející roku, pro který je vyměřovací základ stanovován. Průměrná měsíční mzda od do byla ve výši Kč. Od do minimální vy měřovací základ byl roven částce 9 017,50 Kč. Z toho minimální měsíční záloha na pojistné byla po zaokrouhlení Kč. Od na základě zák. č. 117/2006 Sb. byla zvýšena prům. měs. mzda na , Kč. Z toho minimální vyměřovací základ od je roven částce 9 417, Kč. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Územní pracoviště Ústí n/o Oblastní charita Ústí n/o informuje o svých projektech Počátkem roku proběhla v celé ČR Tříkrálová sbírka Z této charitní sbírky je částečně financována většina charitních projektů (Občanská poradna, Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Regionální půjčovna kompenzačních po můcek, Osobní asistence, Dům pokojného stáří sv. Kryštofa, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Mateřské centrum). Děkujeme všem, kteří na charitní projekty přispěli jakoukoliv částkou. Zároveň chceme informovat o jednotlivých projektech. OBČANSKÁ PORADNA nabízí bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poskytování rad a informací z oblastí: sociální dávky bydlení pracovně právní vztahy rodina a mezilidské vztahy majetkoprávní vztahy ochrana spotřebitele informace o EU. Těšíme se na vaši návštěvu! Kontakt: e mail: 17. listopadu 69, Ústí nad Orlicí, tel.: Provozní doba: PO a , ČT Na Kopečku 356, Letohrad, tel.: , provoz. doba: ÚT

4 STRANA 4 EKOLOGIE A DĚTI LL 8 / 2006 Víte, jak na odpady? (7) Několik informací o tom, co nám přinese rok 2006 v odpadech Jaro se nám tento rok opozdilo, a proto i první otevření sběrných dvorů se po sunulo. Sběrné dvory jsou v provozu od pondělí 3. dubna. Ve všech materiálech uváděný text, že začátek a konec provozu v březnu a listopadu závisí na počasí, teď potvrdil svoji oprávněnost. Protože nemáme všichni den a místo otevření ještě pod kůží, opakuji: V pondělí je otevřen sběrný dvůr u křižovatky ulic NERUDOVY a SME TANOVY, v úterý v ul. T.G.Masaryka č. 35, ve středu na ul. POLNÍ vedle SBĚRNY, ve čtvrtek na ul. DVORSKÁ a v pátek na ul. TŘEŠŇOVECKÁ. Otevřeno je od 8.00 do s přestávkou od do hodin. Mimořádné otevřeni sběrných dvorů v sobotu 2006 (otevřeno 8 12 hod.): Na křiž. ul. NERUDOVY a SMETANOVY: 8. dubna, 13. května,17. června, 22. července, 26. srpna, 30. září, 11. listopadu; Ul. MASARYKOVA č.35: 15. dubna, 20. května, 24. června, 29. července, 2. září, 7. října,18. listopadu; Ul. POLNÍ vedle SBĚRNY: 22. dubna, 27. května, 1. července, 5. srpna, 9. září, 14. října, 25. listopadu; Ul. DVORSKÁ: 29. dubna, 3. června, 8. července, 12. srpna,16. září, 21. října; Ul. TŘEŠŇOVECKÁ: 6. května, 10. června, 15. července,19. srpna, 23. září, 4. listopadu. Pro další rozšíření možností k uložení separovaných odpadů vybraných dru hotných surovin jsme loni některá místa posílili o další nádoby, některá hnízda jsme vytvořili zcela nová. Nově lze ukládat plasty s nápojovými kartony, papír a sklo na ulici Smetanově, Sokolské, Hradební, Kežmarské a Janáčkově. V nejbližší době bude zřízeno ještě místo na ulici Mánesově. Některá hnízda ještě doplníme o modré kontejnery pro ukládání papíru. Jedna větší novinka nás letos čeká v podobě odděleného sběru bílého a barevného skla. Zelené kontejnery zůstanou pro sběr barevného skla, nové bílé budou sloužit pro sběr bezbarvého (bílého) skla. To se rozběhne po dodávce příslušných nádob. Pro představu, kolik se nám loni podařilo těchto komodit v Lanškrouně sebrat, uvádím: Sklo barevné t Nápojové kartony.. 1 t Plasty.. 70 t Papír 77 t V tisku a sdělovacích prostředcích avizovaný zpětný odběr elektrických a elektro nických zařízení se naplno rozběhl od okamžiku otevření sběrných dvorů. Pro jednoduchost: co pro svůj provoz potřebuje baterky nebo přípoj elektriky je to pravé pro sběr elektrošrotu. Je však třeba předávat zařízení pokud možno kom pletní. Neúplná zařízení (televizor, monitor, lednice) od nás neodebere zpracovatel jako elektroodpad ale jako nebezpečný odpad. Za odevzdaná zařízení v režimu elek troodpadu obdržíme 0,15 Kč/kg, za 1 kg v režimu nebezpečného odpadu naopak zaplatíme 8 až 15 Kč. Jistě uznáte podstatný rozdíl. Občané odkládají svoje elektrospotřebiče ve sběrných dvorech, my je převážíme do areálu Technických služeb, kde jsou tříděny, evidovány a skladovány do odvozu k zpracování. Zájemce o odevzdání elektroodpadu v rámci zpětného odběru z řad obchodníků, opravárenských provozů žádáme o přímý dovoz do areálu Technických služeb v pracovní době od 6oo do 14oo hodin od pondělí do pátku. Dobře fungující systém sběru elektroodpadu nám umožní snížit náklady na jeho zneškodnění. Je to v zájmu nás všech, protože výsledné výdaje poslouží při stanovování paušálních poplatků za likvidaci odpadů. Čím méně zařízení skončí v režimu nebezpečných odpadů, tím lépe pro naše kapsy. Pár informací týkajících se skládky komunálních odpadů v Dolním Třešňovci Přesunem odvozu odpadu některých obcí a přesnějším zaměřením na skládce byl stanoven termín pro ukončení odběru odpad na skládce na 30. červen tohoto roku. Potom máme smluvně zajištěn odběr odpadů na nám nejbližší skládce v Semaníně. Je potřeba ovšem počítat s nárustem nákladů letos o 470 Kč na tunu odpadu, pro příští rok o 570 Kč za každou tunu komunálního odpadu. Toto zvýšení sestává z poplatku za každou uloženou tunu odpadu na skládce v jiném než lanškrounském katastrálním území a zvýšených nákladů na přejezdy. Poplatek dle zákona se od roku 2007 zvyšuje na 400 Kč za tunu, od roku 2009 je již stanoven na 500 Kč/t. Na přípravě výstavby II. etapy se pokračuje, nelze však říct, kdy bude možné kopnout. Nejsou pořád dořešeny majetky s Úřadem pro zastupování majetkových věcí státu a Pozemkovým fondem. Řízení o udělení integrovaného povolení k roz šíření skládky v současné době probíhá. Z celkem chmurných předpovědí vyplývá, že nezbývá jiná možnost, než třídit, třídit a zase třídit. Jen tak bude nárust plateb za odpady v rozumné míře. Mareš TS Lanškroun, s.r.o. Upozornění na splatnost poplatku Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný nejpozději do Správcem poplatku je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2006 činí 396, Kč na osobu. Petra Brejšová,kancelář starosty a tajemníka Biologická olympiáda v Lanškrouně Dne uspořádal Dům dětí a mládeže v prostorách Gymnázia Lanškroun okresní kolo biologické olympiády kategorie C (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií). Odborná porota ve složení: Marie Pechancová, Marie Holásková, Hana Fialová, Dagmar Brýdlová, Alena Jirásková, Karel Kleiner a Ivan Havlík hodnotila znalosti 21 žáků z 8 škol okresu. První místo obsadila Veronika Holečková z Gymnázia Žamberk. Nejúspěšnější "lanškrouňáci" se umístili na 5. a 6. místě (Jan Klimoš, Zuzana Jedličková Gymnázium Lanškroun). Ke Dni Země připravuje DDM soutěž, která proběhne 24. dubna 2006 v Oboře na myslivecké chatě Lesanka a zúčastní se jí všechny 6. ročníky lanškrounských škol, ZŠPr a Dolní Čermná (celkem cca 220 dětí). Den v hradecké hvězdárně Žáci druhých tříd se vydali do hvězdného prostoru a byli zcela ohromeni. V rámci hodin prvouky věděli, že se střídá den a noc, a z pozorování znali Mě síc, Slunce a hvězdy, ale nevěděli, že mohou vidět ohnivý Mars, který se podle boha války nazýval také Ares. Víte, že na noční obloze můžete pozorovat další vesmírné těleso? Že ne? Je to nažloutlá planeta Saturn, kolem které krouží prstenec. Tato planeta je zvláštní tím, že její hmota má konzistenci podobnou cukrové vatě. Dětem byly předvedeny modely všech planet. Největší Jupiter, který připomínal obrovskou duhovou kouli, a nejmenší Pluto. Tato planeta vypadala v poměru se Zemí jako hrášek. Pokud by ste se tam snad chtěli vydat, cesta by vám trvala dvacet let. A co teprve Venuše s mnoha názvy ráno Jitřenka, večer Večernice nebo Krasopaní. Do vzdáleného vesmíru jsme se přenesli díky pohádkám, které byly dětem promítnuty. Naše putování se přesunulo do místnosti, která vytvořila představu noční oblohy. Děti se zatajeným dechem sledovaly tisíce hvězd jarní oblohy. Víte, jaké je nejjasnější jarní souhvězdí? Napovíme vám. Je to souhvězdí Lva. Žáci poznali souhvězdí Velké medvědice a v ní snad nejznámější seskupení hvězd Velkého vozu. Zajíma vostí nedávno skončené zimy je nejjasnější souhvězdí Orion, o němž vypráví stará báje jako o statném lovci, jehož otcem byl Poseidon a matkou lovkyně z družiny bohyně lovu Artemidy. Svým chvástáním urazil bohyni Héru a ta jej za trest ne chala bodnout štírem. Orion zemřel, ale na přímluvu Artemidy byl i se svým psem Síriem přenesen na oblohu. Orion a Štír se dodnes nenávidí Orion zapadne pod obzor v době, kdy vychází nad obzor Štír. Vrátili jsme se k dlouhé zimě. Za zmín ku stojí souhvězdí Velkého psa, který doprovází každého lovce, tedy Oriona. V souhvězdí Velkého psa je nejjasnější hvězda Sírius, která vysílá 40krát více světla než Slunce a je 1,8krát větší. Na závěr jsme všichni přešli k dalekohledům. I přesto, že jsme nemohli sledovat již zmíněný Mars a Saturn, protože se zatáhla obloha, den strávený v hradecké hvězdárně se nám moc líbil a my jsme odjížděli domů plni nových dojmů. Za žáky druhých tříd ZŠ Smetanova napsaly: p. uč. R. Šemberová a R. Prokopová Oznámení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné n.o., a.s. Oznamujeme vám zdvořile, že s platností od 1. dubna 2006 se zvyšuje cena vody pitné ze současných 18,80 Kč bez DPH za 1m 3 (19,74 Kč s DPH) na 20,30 Kč + 5% DPH, tj.celkem 21,32 Kč za 1m 3, a cena vody odkanalizované se zvyšuje ze současných 21,40 Kč bez DPH za 1m 3 (22,47 Kč s DPH) na 23,00 Kč + 5% DPH, tj.celkem 24,15 Kč za 1m 3. Důvodem úpravy ceny vody je zvýšení ceny elektrické energie, plynu, ceny chemikálií, nárůst odpisů dlouhodobého hmotného majetku a rozsáhlé investice na rekonstrukcích stávajících čistíren od padních vod. V letech budou realizovány vodohospodářské investice za bezmála 150 mil. Kč v Lanškrouně a Chocni. Jedná se o dostavby kanalizačních sběračů a intenzifikace čistíren odpadních vod.

5 LL 8 / 2006 AKTUÁLNĚ VELIKONOCE STRANA 5 Jak jsme přivítali jaro V pondělí 3. dubna jsme pro děti ze ZŠ v Rudolticích připravily projekt s ná zvem Jarní dílny. Žáci si mohli vybrat dílnu, ve které vyráběli to, co je nejvíce zaujalo. V jedné se pletly pomlázky, v další malovala vajíčka a zdobily per níčky, ve třetí se vyráběly velikonoční věnečky. Po práci si děti připravily spo lečný raut z cukroví, jednohubek a dal ších dobrot, které jim doma přichystaly maminky. Na závěr jsme společně vy nesli do potoka Moranu a symbolicky se tak rozloučili se zimou a přivítali při cházející jaro. Jarem inspirovanévýrobky si mohli prohlédnout rodiče i další zájemci na vý stavě jarních prací, která proběhla v pro storách MŠ od 6. do 11. dubna. DM Velikonočník v DDM Tak zněl název akce připravené pracovnicemi DDM o velikonočních prázdni nách. Ve čtvrtek nám počasí bohužel nepřálo, a tak jsme byli nuceni zůstat v pro storách DDM. Přes padesát dětí se tísnilo v naší herně, ale užili jsme si spoustu zábavy při plnění úkolů z velikonoční stezky, uvedla paní ředitelka Ilona Cinková. V pátečních Ko Ko dílnách jsme tradičně pletli pomlázky a zdobili vajíčka. Děti si také mohly vyrobit velikonoční svíčku se stojánkem, přáníčka a jiné ozdoby, dodává pracovnice DDM paní Věra Mačátová. Přestože nás aprílové počasí potrápilo, myslíme si, že se celá akce zdařila, děti se bavily a kromě výrobků si odnesly i nové znalosti z historie Velikonoc, hodnotí celý Velikonočník paní ředitelka. FT Otevírání jara na ZŠ A. Jiráska V pondělí 10.dubna jsme na naší škole otevírali jaro. Žáci si vybrali vždy dvě ze sedmnácti dílen jednotlivých u čitelů. Jako první jsme zavítali k paní učitelce Benešové, která žákům představila u brouskovou metodu na zdobení květi náčů. Pak jsme navštívili pohybovou dílnu paní učitelky Kapounové, kde se žáci učili tančit a zpívat. Kromě jiného zvládli tance ve stylu country, rockenroll i TOP 10. Hned vedle se žáci s paní uči telkou Michalcovou zdokonalovali ve tvoření matematických tangramů a řešili moderní rébusy SUDOKU. Chtěli byste se naučit tvořit veliko noční dekoraci z proutí a vajíček? Pak jste mohli zavítat k paní učitelce Palko vičové. Někteří dáli přednost veršo tepectví a zkusili složit jarní básničku v dílně paní učitelky Pallové. Tady je úryvek z jedné básně: A tak, jaro, vítej u nás, prohřej nás i přírodu, dej nám dlouhé dny i teplo a slib velkou úrodu. Sešli jsme o patro níž a zaslechli jsme zvuk píšťalky, které vyráběli žáci pod dohledem pana ředitele. Ani děti u paní učitelky Smejkalové si nevedly špatně ve výrobě velikonočních kuřátek z vlny. Pak jsme si ještě prohlédli zvířátka ze sena a kraslice žáků pod vedením paní učitelky Faltýnkové, Digrinové a No vákové. Náhle jsem ucítili lákavou vůni per níčků, a tak jsme nakoukli do kuchyňky k paní učitelce Řehákové a Chládkové na výrobu tradičního velikonočního cukroví. Na dvoře v dílnách se vyráběly s pa nem učitelem Špičákem ptačí budky. V učebnách informatiky u paní učitelky Markové a Kovářové jsme zhlédli vy pracované pohlednice, prezentace a ani mace na téma Velikonoce. V tělocvičně pan učitel Teichmann s panem učitelem Kozákem učili výrobu pomlázek. Na prvním stupni se také otevíralo jaro a stejně jako na druhém stupni žáci tvořili velikonoční dekorace. Nejvíce nás zaujala paní učitelka Beranová se svými žáky při barvení vajíček. Pěkné výtvory předvedli žáci i u paní učitelky Duškové a Minářové při ma lování na plátno a na sklo. Paní učitelka Hepnarová měla v té době se svou třídou už celé stádo beránků. Navštívili jsme i pana učitele Hejla při pletení pomlázek a paní učitelku Dostálovou, která s dětmi zdobila perníčky. Otevírání jara na naší škole se nám líbilo, mnohému jsme se přiučili. Redakční tým Otvírání jara : T. Danačík, M. Buřvalová, F. Švestka, I. Matějková 9.A

6 STRANA 6 ŠKOLSTVÍ LL 8 / 2006 Soutěživí studenti Obrovský zájem lidí o olympijské hry, soutěže miss atd. ukazuje, že lidé jsou soutěživí. Z tohoto předpokladu vy cházejí i učitelé na SOŠ a SOU Lanš kroun a zapojují své studenty do růz ných soutěžních aktivit. Jestli se jim to daří, posuďte sami. V Letohradě se konala soutěž odborných dovedností v oboru nástrojař. Reprezentanti naší školy tentokrát nebyli na stupních vítězů, neboť 9. místo Ondřeje Vaníka a 10. místo Jana Jelínka v soutěži jednotlivců, stačilo v soutěži družstev na 5. místo. Omluvou může být skutečnost, že na naší škole preferujeme strojní nástrojařské profese, zatímco v praktické části soutěže byl dán důraz na ruční práci. V oboru mechanik elek tronik v regionální soutěži odborných dovedností v Brně ve dnech března 2006 zvládli naši studenti teoretickou a praktickou část na výbornou a obsadili 2. (Radek Smola) a 4. místo (Martin Jindra) v soutěži jed notlivců, což znamenalo v soutěži družstev suverénní 1. místo před ISŠ Brno a SOUT Přelouč. Martin Jindra Ze školního kola matematické soutěže, kterého se v 7 kategoriích zúčastnilo 53 studentek a studentů, postupovali nejlepší dva do regionálního kola, které proběhlo na SOŠ a SOU automobilní v Ústí n/o. Tato škola pořádá již tradičně (počtrnácté) regionální kolo na vysoké organizační úrovni. Do Lanškrouna se stě hují 2 medaile za 2. místo Václava Bartoše v kategorii S4 (student maturitního ročníku) a za 1. místo Filipa Dufka v kategorii U3 (učeň 3.ročníku). Matematické Václav Bartoš a Filip Dufek Ondřej Vaník soutěže se zúčastnili stu denti a studentky z prů myslových škol, z ob chodních akademií, z od borných škol (zdravot ních, zahradnických, pe dagogických, obchodu a služeb ) a učilišť nejen z Pardubického kraje, ale byly zastoupeny i školy z krajů Hradec Králové a Vysočina. Podle počtu medailí se SOŠ a SOU Lanškroun umístilo na 3. místě za SPŠE Pardubice a SPŠ Třebíč. Z tohoto pohledu se jedná opět o značný úspěch našich studentů. ZŠ, nám. A. Jiráska 139, Lanškroun vypisuje pro žáky současných 5. tříd VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO 6. TŘÍDY S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU informatiky a výpočetní techniky pro školní rok Podrobné informace a přihlášky jsou k dispozici v ředitelně ZŠ a na příp. na tel Přihlášku je třeba podat nejpozději do Výběrové řízení se bude konat ve hod. v budově ZŠ, nám. A. Jiráska. V době, kdy svět ovládají informační Soutěžní výrobek technologie (internet, televize, mobily, počítače), by se mohlo zdát, že učební obor knihař je na vymření. Jenže každý z nás někdy tyto dovedné knihařské u mělce potřebuje chce svázat diplo movou nebo závěrečnou práci, kroniku nebo rodinné album, nebo se zhlédl v papírových obalech (šperkovnice, duté knihy na dárky, ). V Brně se ve dnech března konala mezinárodní soutěž mladých kni hařů, které se jí zúčastnili reprezentan ti českých a slovenských knihařských škol. Naší školu tvořilo družstvo ve složení Eva Bednářová, Lucie Blažejovská a Filip Dufek, které zvítězilo před ško lami z Brna, Levoče a Ostravy. Výtvarný talent našich studentů je předurčuje k sa mostatným podnikatelským aktivitám, nebo dokonce k restaurování historických knih a písemností. Co říci závěrem? Studentky a studenti SOŠ a SOU Lanškroun propagují na soutěžích dobré jméno města Lanškrouna. A vy si teď zkuste spočítat dva příklady z regionální matematické soutěže (správné odpovědi najdete na str. 7): 1) Pro 2. ročník učebních oborů : Ze čtverce o straně a je vystřižen kruh. Kolik procent činí odpad? 2) Pro 1. ročník studijních oborů : Za 1 hodinu si dělník vydělá o 6, Kč více než jeho pomocník. Za přesčasovou práci mají oba o jednu třetinu vyšší hodinovou mzdu než jejich běžná mzda. Dělník si za 40 hodin pracovní doby a 15 hodin přesčasů vydělá 3 480, Kč. Určete výši běžné mzdy dělníka a jeho pomocníka. Ing. Jan Hradil, SOŠ a SOU Lanškroun Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka v Lanškrouně vyhlašuje ZÁPIS ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 PRO OBOR VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A HUDEBNÍ Hudební obor nabízí výuku hry na klavír, housle, akordeon, cimbál, zpěv, dechové a bicí nástroje K talentové zkoušce budou uchazeči pozváni na základě podané přihlášky Uzávěrka přihlášek bude Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři školy: ZUŠ J.Pravečka Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 Bližší informace tel , e mail: Talentové zkoušky se uskuteční v květnu 2006, termín bude zájemcům včas oznámen Paragraf 11/55 Podobně jako na ZŠ Dobrovského a Smetanova i na ZŠ nám. Al. Jiráska proběhla v počítačové učebně vědomostní postupová soutěž Paragraf 11/55. Znalosti zákonů hodnotila porota složená ze zástupců Policie ČR, Městského úřadu v Lanškrouně, Okresního soudu v Ústí nad Orlicí a vedení školy.

7 LL 8 / 2006 ŠKOLSTVÍ STRANA 7 Březen měsíc ve znamení mezinárodní spolupráce Za krásami Dánska V první polovině března 2006 se studenti SZeŠ Lanškroun zúčastnili za hraniční studentské výměny s dánskou školou gymnáziem v městečku Ron de, které leží asi 15 km od druhého nej většího města Arhus. Do programu byli začleněni i žáci lanškrounského gymná zia a letohradské průmyslové školy. Studenti byli převážně ubytováni v dánských rodinách, kde měli možnost poznat a porovnat jiný životní styl cizího národa. Mladí Češi se mimo jiné zapojili také do netradiční výuky, utkali se se svými dánskými hostiteli ve florbalu, navštívili obří mořské akvárium a ob divovali středověké historické jádro města Arhus. Po jeho prohlídce studenti mohli změřit své síly při hře bowlingu. V druhé polovině téhož měsíce nám naši dánští přátelé návštěvu oplatili. I oni měli možnost poznat život v čes kých rodinách či výuku na naší škole. Strávili tu týden ve sportovním duchu lyžování a sáňkování v Čenkovicích na vzdory dešti a špatnému počasí, jízda na koni ve školní jízdárně či bruslení na lanškrounském zimním stadionu. Během celodenního výletu poznali i něco z historických krás naší země navštívili zámek v Novém Městě nad Metují, obdivovali dokonalost třebe chovického betléma a v malé provozov ně v Rokytnici v Orlických horách si na vlastní kůži zkusili, jak je nesnadné vy tvarovat foukáním vánoční ozdoby. Tato výměna přinesla našim i dán ským studentům nejen nové zkušenosti, ale i nové kamarády a donutila je za myslet se nad nezbytností ovládat ale spoň jeden světový jazyk a aktivně ho používat. Mgr. Radmila Janoušková Druhý den jsme se učili s dánskými studenty. Systém jejich školství se mně velmi líbil, ale překvapil mě způsob jejich stravování. Jídlo jsme měli zajištěné u rodin. Dánové celý den většinou nic nejedli, až večer měli slavnostní večeři. Takže většina našich studentů trpěla hlady. Další den jsme se vypravili na výlet do skanzenu a den jsme završili bowlingem v Arhusu, druhém největším městě Dánska. Je opravdu těžké popsat, co se mně nejvíce líbilo, ale asi největším zážitkem bylo podmořské akvárium, kde v obrovském tunelu nade mnou plavali opravdoví žraloci.také jsme měli možnost shlédnout jejich krmení. A jak vypadá dánská země? Velice mě okouzlilo Severní moře a dánská architektura. Ale povrch Dánska by se dal přirovnat ke Kolínu je tam samá rovina a mnoho větrných mlýnů. To je pro děvče z hor velice nezvyklé. A kdy jsem se nejvíc vylekala? Cestou do školy jsem usnula v autobuse a můj David se už chystal vystoupit se záměrem, že mě nechá spát. A nakonec co by lo pro naše studentky vítězství? No přece florbalový zápas mezi dánskými a českými žá kyněmi, kde vládla velká rivalita. Češi samozřejmě vyhráli. Jsme prostě the best. Za týden nezapomenutelných zážitků bych chtěla poděkovat paní učitelce Janouškové, která se podílela na organizaci této mezinárodní výměny. Aneta Poláková, studentka 3.C SZeŠ Lanškroun Úspěch naší studentky v anglické recitaci Dne 22. března 2006 proběhla krajská recitační soutěž pořádaná Britským centrem SPŠE Pardubice Bílý havran E. A. Poea. Porota hodnotila výkony studentů zá kladních a středních škol v několika kategoriích a disciplínách recitace, četba, sólový a sborový zpěv, vše v anglickém jazyce. Veronika Řehořová, studentka 3. ročníku SZeŠ Lanškroun, vystoupila v anglické recitační soutěži, která pro ni byla cizojazyčnou premiérou, s básní Jacka Kerouaca Poem a získala ve své kategorii krásné druhé místo.veronika již tři roky reprezentuje naši školu v recitačních soutěžích (Mládí, krajská kola Wolkerova Prostějova 2003 a 2005, Polské dny 2003). Milovníci studentského divadla ji znají z několika vy stoupení. Věříme, že její nadání jí přinese mnoho radosti a úspěchů také v budoucnosti. Za učitelský kolektiv SZeŠ Lanškroun gratuluje Mgr. Radmila Janoušková Anglicky od školky Já chci taky chodit na angličtinu, mami, prosím, žadoní holčička v šatně škol ky. Chodí tam jeden kluk a tomu je teprve tolik, a překotně ukazuje čtyři prsty na ruce. Prvňáci a děti ze školky v Dolním Třešňovci mají možnost navštěvovat ve své škole kroužek angličtiny. Hravou formou se seznamují s anglickými slovíčky, učí se pozdravit, počítat a zkouší první věty. Nejlépe jim to jde pomocí básniček, pís niček a pohybových říkanek. Není nutné, aby uměly číst a psát. Předškoláci si také vyzkouší, jaké to je ve školní lavici. Někteří si na důkaz váž nosti přinesou celou aktovku. No uznejte: penál, učebnice, sešit, anglická knížka, co přinesl Ježíšek, a plyšák, co je o něm ta nová básnička. To přece nejde tahat jen tak v rukách! Starší děti zas pomohou mladším, jsou už ve škole jako doma. Poradí s písmenkem, vybarvováním nebo uklízením. Učení jim sice nejde tak rychle jako čtvrťákům, kteří s angličtinou také teprve za čínají, ae i tak malé děti si dokáží zapamatovat slovní zásobu či základní mluvnické struktury. A jak je to baví! V příštím roce i naše škola zařadí výuku anglického jazyka od třetí třídy. Děti ze školky, prvňáci a druháci budou moci dál navštěvovat kroužek angličtiny. Jedenáct dětí není ani málo, ani moc. Každý má šanci dostat se ke slovu a v kru hu na koberci se učit mluvit a poslouchat angličtinu. Mgr. Marie Gregorová Náš pobyt v Dánsku Tak jsme se dočkali. Naše škola uskutečnila výměnný pobyt s dánskými studenty. Naše výprava začala v neděli odpoledne, kdy jsme se všichni sešli a vyrazili auto busem směr Praha. Čekalo nás několik nekonečných hodin cesty. Po příjezdu do dánské školy nás přivítali studenti a učitelé, kteří si nás rozdělili do rodin. Já už jsem předem věděla, u koho budu ubytována, protože jsem si již v Čechách dopisovala s dánským studentem. Po prohlídce hradní zříceniny jsme se každý rozjel do přidělených rodin. Bydlela jsem v černošské rodině. Byla to pro mě velká zkušenost přizpůsobit se lidem černé pleti a jejich mentalitě. Správné výsledky ze strany 6: 1) 21,5% 2) 58, Kč dělník a 52, Kč jeho pomocník

8 STRANA 8 DĚTI LL 8 / 2006 Druhá stránka canisterapie O canisterapii je známo, že pozitivně působí na klienta několika možnými způsoby. Výsledky tohoto působení jsou známy a často publikovány. Ale málo se mluví o tzv. zpětné vazbě, což je po zitivní působení i na canisterapeuta přesněji na psovoda. Je mi 29 let, jsem svobodná, bezdětná a děti mě nikdy moc nebraly, neroz plývala jsem se nad dětskými dupačkami a do kočárků nekoukám. Když jsem se seznámila s Bc. Jaro mírou Krskovou, učitelkou ze zvláštní školy (dnes základní škola praktická) a dozvěděla se, že chce do své třídy za vést canisterapii, měla jsem obavu z toho, jak to dopadne. Ne z toho, jaká bude reakce psa nebo dětí, ale spíš to, že sama neumím s dětmi komunikovat a že nevím, jak na to. Začátky ve společné 1. a 2. třídě byly velice zajímavé. Nejprve bylo nutné od naučit andílky řvát a tleskat a pak jsme začaly s praktickou CT (zkratka pro canisterapii). Každá z hodin pro nás byla a je cennou zkušeností, poučením a je svým způsobem jedinečná. Postupně jsme si na sebe všichni zvykali. Paní učitelka na to, co Denny zvládne, já na to, co děti dokáží (mým úkolem je někdy jen hlídat, aby mi psa v zápalu boje o vodítko neuškrtily). Dnes už i mně přijde normální, když mě některé z dětí obejme nebo si mi sedne na klín. I přesto musím být stále ve střehu. Role při CT jsou přesně dané. Na paní učitelce je určení a přizpůsobení terapie a mým úkolem je připravit psa a samozřejmě dávat pozor, aby nedošlo k nějaké nepříjemnosti a dítě i pes byli v pohodě. Na naši přítomnost si zvykl i pan asistent, který si nedávno vyzkoušel vedení takové hodiny, a protože dává ve škole pozor, šlo mu to na výbornou. Během uplynulého školního roku jsem získala cenné zkušenosti z oboru canis terapie a měla jsem možnost poznat pár dětských osudů. Získala jsem nové přátele a řekla bych, že můj život je o něco bohatší. Ale to hlavní je, že jsem schopná si pokecat i na pískovišti... Jana Vokálová (CT svaz CANTES) Veselé pečení V úterý 11. dubna se v Mateřském centru sešlo 12 maminek a o něco víc dětí. Mamči válely těsto a dítka se předháněla, kdo vykrojí formičkami hezčí auto, zajíčka či kytičku. Atmosféra byla veselá. Největší vždy potěšila pochvala: Mámo, je to dobrý, Základní škola praktická slaví šedesátiny Výtvarné práce žáků základní školy praktické můžete do 27. dubna shlédnout v muzeu. Snímek paní Jiřiny Strakové je z hudebního vystoupení na vernisáži. Nejen lidé slaví významná životní jubilea. I budovy mají svou historii, která může ve vzpomínkách ze zažloutlých fotografií a na stránkách letitých kronik znovu ožít. Pojďme se nyní na okamžik ponořit do počátků vzniku školy, tak jak o nich píše v první kronice řídící učitelka, paní Diblíková: Před otevřením školy byla svolána odborná komise, která vyšetřila a do po mocné školy zařadila 16 žáků, z toho 11 chlapců a 5 děvčat. Nikdo z rodičů dětí, které byly navrženy pro pomocnou školu, nepodal protestu, a proto bez nesnází bylo vyučování zahájeno 18. března Náboženství římsko katolické vyučovala slečna Alena Škrancová, ručním pracím paní V. Švecová Hošková. Žactvo bylo zařazeno do stupně středního a nižšího, vyšší stupeň zatím na škole chybí. Učebnice pro pomocnou školu nejsou, proto si žáci přinesli své knihy z různých tříd obecné školy. Téměř všichni žáci byli a jsou z rodin sociálně slabých, chudých, s mnoha dět mi. Práce na škole je velmi těžká, neboť nejsou ani nejnutnější pomůcky, začínáme s prázdnýma rukama. Ani peníze nejsou, neboť škola nemá svůj rozpočet a nejnut nější potřeby se hradí z rozpočtu obecné školy. A přece v naší malé třídě je veselo, ne boť žáci pracují s chutí a opozdilci se snaží dohonit co možno nejvíce. Mnozí z nich vyrostli v německém prostředí a nyní zapomínají němčinu a česky se teprve učí. Jak lze vyčíst, počátky působení naší školy pro děti se zdravotním postižením nebyly vůbec snadné. Během svého trvání škola také několikrát změnila název, kdy na počátku se jmenovala pomocná škola, od roku 1949 nesla název zvláštní škola, nyní od 1. ledna 2006 se nazývá základní škola praktická. Postupně se také rozrostla na současný stav 105 žáků. Ne náhodou tedy právě 18. března 2006 byla otevřena výstava výtvarných prací žáků školy s názvem Pohádková škola ve vstupní hale Městského muzea v Lanškrouně. Tuto výstavu je možné zhlédnout do 27. dubna. Zároveň bychom chtěli u příležitosti 60 let trvání školy touto cestou pozvat také lanškrounskou veřejnost a všechny příznivce a přátele školy k návštěvě prostřednictvím níže prezentované pozvánky. J. Nováková POZVÁNKA Základní škola praktická Lanškroun pořádá dne v době od 8 do 11 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Srdečně zve ředitelství, pedagogický sbor a žáci školy. MC zve nové maminky, tatínky i prarodiče do našich prostor v Penzionu domově pro důchodce na Dvorských Lánech (vedle kadeřnictví). Scházíme se takto: PO ČT: , ÚT ČT: hod. Každý čtvrtek se koná výtvarný večer pro maminky od 19 do 22 hod. (např. savování, keramika, pletení z pediku). Další větší akci nazvanou Otvírání studánek plánujeme na květen. Nebojte se a přijďte mezi nás!,,tak to, mámo, vypadá, že budeme letos muset místo zeleniny zasít rejži... Autor: Pavel Dvořáček

9 LL 8 / 2006 REGION STRANA 9 Nesnáze s podjezdy Mnohé řidiče, kteří mířili na konci března přes Žichlínek a Rychnov do Mo ravské Třebové, nemile překvapila uza vírka žichlínského železničního pod jezdu, jenž se ocitl pod vodou. Pro místní občany není tato událost nijak výjimečná. Každoroční tání nebo déletrvající déšť způsobí, že se zde na hromadí větší množství vody. Hladina pod tratí v těchto místech často dosahuje centimetrů, někdy i výše, což znamená, že se tudy nedá autobusy ani osobními automobily projet. A je nutné použít objížděk. Podle starosty obce je příčinou fakt, že se zde na jednom místě nahromadilo několik faktorů, jejíchž spojením vzniká ona nepříjemná situace. Jednak samotné umístění podjezdu. Dále odvodní strouha, která by měla svá dět vodu, není vlastníkem, což jsou Čes ké dráhy, natolik udržována, aby mohla plnit svou funkci. A nakonec nešťastně vyřešená rekonstrukce samotného pod jezdu, který byl opravován v souvislosti s výstavbou železničního koridoru. Právě do úprav koridoru vkládali místní občané největší naděje, bohužel se ukázalo, že úprava vedla spíše ke zhoršení situace. Při projektování vý stavby železničního koridoru nebyla tato problematika brána v potaz a nedošlo ke společnému postupu jak ze strany ČD, tak i ze strany Správy a údržby sil nic. Starosta připomněl, že se situaci po koušel již několikrát řešit. Vyvolal ně kolik jednání, upozornil na příčinu pro blémů, ale narazil na absolutní nepo chopení a nechuť tuto situaci řešit. Jak říká: S takovým nemohoucím kolosem, jimiž jsou České dráhy, které si navíc spokojeně žijí vlastním životem, se prostě nedá hnout. Nedokáží to ani nejvyšší státní orgány, natož pak nějaká správa a údržba silnic, obec nebo třeba činitelé kraje. Podle našich informací není tento Žichlínek podjezd jediný, u kterého se zátopy objevují. Obdobný problém se ukázal například v obci Luková. Zatopen byl důležitý podjezd směrem na Lanškroun, který slouží nejen jako klasický pro sil niční dopravu, ale i coby podchod k ná stupišti železniční zastávky. Voda tam v době kulminace vystou pala téměř k 70 cm. Vzniklo tam menší jezero, které zcela znemožnilo užívání podjezdu jak pěšími, tak i vozidly. Bě hem týdne se postupně snižovala hla dina, avšak ani po výrazném úbytku množství vody nebylo pro pěší možné dostat se suchou nohou na druhou stra nu. Situace byla jednorázově řešena pro vizorním můstkem z pražců, betono vých panelů a dočasnou uzávěrou pod jezdu pro silniční vozidla. Starosta Lukové Josef Paulus na o tázku, jak chce tento případ řešit, řekl: Příčinou zatopení podjezdu je za sypání již stávající plně funkční ka nalizace štěrkem při výstavbě želez ničního koridoru. Stalo se tak během Luková prací prováděných roku 2004 při recyklaci starého štěrku pocházejícího z původní tratě. Navzdory ujišťování ze strany firem, které se na stavbě podílely, že situaci napraví již krátce po dokončení staveb ních prací, se tak do této doby nestalo. Tuto závadu jsme několikrát urgovali a snažili se dovést jednání k úspěšnému konci. Nakonec muselo dojít k výše uvedené záplavě, aby bylo vyvoláno jednání, které vedlo ke konečnému roz hodnutí, kdo závadu odstraní. Dohodli jsme nápravu, ke které by mělo dojít, doufejme, ještě tohoto roku. Dále se zmínil, že existuje ještě několik nedostatků, které souvisejí s chybami při stavbě koridoru. Například jde o opravu a novou instalaci informační tabule u cesty k nástupišti (Příchod k vlakům směr Česká Třebová). JS, foto: autor a Stanislav Vimr Heřmanické ohlédnutí za zimou Starosta obce Horní Heřmanice pan Josef Krátký říká o loňské a vlastně i le tošní zimě: Ani starší pamětníci nepamatují takové množství sněhu. Sněhová pokrývka dosahovala centimetrů, místy i daleko více. Takový nápor sně hu se projevil především na star ších budovách. Největší škody byly způsobeny místnímu země dělskému podniku Hermas, a.s.. Propadly se střechy na 3 objek tech. Velká škoda majetková, ale především kulturní vznikla na usedlosti č.p. 85 v Horních Heř manicích. Tato usedlost je zařazena jako kulturní památka a je rozsáhle poškozena. Celkem bylo vážně poškozeno 14 objektů. Větším škodám se podařilo zabránit na máhavým a také riskantním uklízením sněhu ze střech, takže nezbýval čas a ani chuť vyrazit na lyže. Doufáme, že se nenaplní některé nepříjemné předpovědi, které takovéto průběhy zim předpovídají na dalších 10 let. Zimní údržba místních komu nikací stála obecní rozpočet dvojnásobnou částku oproti předcházejícím zimám. Po takto prožité zimě nám doufám zlepší náladu TRADIČNÍ HEŘMANSKÁ POUŤ v neděli Je připraven bohatý program: TANEČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA, která se uskuteční v sobotu od hodin v místním sále kul turního domu, kde účinkuje kapela CONFESSION. V sobotu i v neděli budou v provozu pouťové atrakce před kulturním domem v centru obce. V neděli navečer pořádá myslivecké sdružení na své chatě na Lánech tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC s občerstvením a mysliveckou kuchyní. Zbývá už jen si přát příznivé počasí a dobrou náladu. Všichni jsou srdečně zváni. JH Dne 21. dubna 2006 proběhne v sále Kulturního domu ve Výprachticích veřejná diskuze k plánované výstavbě větrné elektrárny SZ od Vý prachtic. Účastníci mohou klást své dotazy představitelům společnosti ELDACO, která daný projekt zajišťuje, a představitelům obce. Srdečně zveme širokou veřenost a těšíme se na zajímavou konfrontaci názorů. Ministr popřál rudoltickému starostovi k šedesátinám Zastupitelstvo obce Rudoltice u spořádalo v pátek 7. dubna oslavu 60. narozenin svého starosty RNDr. Oldři cha Kolomého, na kterou krátce zavítal i ministr pro místní rozvoj Mgr. Radko Martínek (foto nahoře). V blahopřání jubilantovi pan ministr připomněl, že termín stěhování prvních nájemníků do obytné zóny Zámeček se již blíží. Rozhovor se zastupiteli a dalšími hosty ministra zjevně zaujal. Z místních jubilantovi první pobla hopřál místostarosta Miloslav Šrámek (foto vlevo). Foto: Mgr. Marcela Macháčková

10 STRANA 10 REGION LL 8 / 2006 Údolí Moravské Sázavy budoucí přírodní park? Sázavské údolí u Lanškrouna je sice nevelké, avšak téměř jistě může konkurovat nejednomu z příslovečně krásných míst České republiky. Zhruba 6 kilometrů dlouhé údolí leží severovýchodně od města, které dalo své jméno celému mikroregionu. Do tohoto místa se lze dostat díky naučné stezce, která kopíruje tok řeky. Svojí rozlohou zasahuje do čtyř katastrálních území, která náležejí obcím Horní Čermná, Výprachtice a Albrechtice. Jelikož se nachází v těsném sousedství města a již výše zmíněných vesnic, bývá častým cílem místních i zahraničních návštěvníků. Sám tok v těchto místech sbírá sílu z četných přítoků a mokřin. Hlavní vstupní brány do údolí tvoří obce Albrechtice a Výprachtice. Existují však i vedlejší vstu py. Do údolí se lze dostat například z osady Koburk ležící nedaleko Výprachtic, pak z Nepomuk u Horní Čermné a také Dolních Heřmanic. Z několika studií, které o této lokalitě byly sepsány, lze vyčíst mnoho informací. Pravda, mnohé termíny v nich obsažené jsou pro laika značně tuhý oříšek. Náš článek proto vzniká s cílem přiblížit toto území zejména obyčejným návštěvníkům. Poslední studie vznikala v letech s cílem připravit výchozí materiál pro vyhlášení přírodního parku. Samotný záměr vzniku takového chráněného území vychází nejen z potřeby chránit botanicky cenné lokality, tento park by měl zachovat vysoce ceněný krajinný ráz. Druhotným efektem je i možnost pozvednout turistický ruch v regionu. Údolí je podle vědců unikátní hned z několika důvodů. Jednak se v něm nachází mnoho vzácných, či dokonce ohrožených druhů rostlin. Silným argumentem je ta ké snaha zvýraznit neobvyklou pestrost lokalit celého mikroregionu Lanškrounsko. Sotva bychom jinde v republice nalezli tak blízko sebe natolik odlišná chráněná území. Mám na mysli druhý, již existující přírodní park Lanškrounské rybníky. Ty již podle názvu představují biotop vodních ploch a mokřin. Sázavské údolí je představitelem lesního typu území, které je díky unikátnímu mikroklimatu doplněno rostlinami náležejícími mezi květenu chladnomilnou a horskou. Většinu údolí pokrývá les. V něm se zachovaly zbytky původního zalesnění, které existovalo v době před kolonizací a díky činnosti lidí téměř vymizelo. Původní porosty tvořily olšiny, lesy plné dubů, buků. Nechyběly habry a kleny společně s jedlemi, které člověk krátkozrace nahradil smrkovými monokulturami, které sice rychle rostou, avšak jsou mnohem zranitelnější přírodními živly, což ukázaly nedávné kalamity způsobené nevyzpytatelným počasím. Les však není jediným místem, kde se vyskytují vzácné rostliny. V údolí je i ně kolik posledních nivních luk a také malé zbytky rašelinišť. Tam je možné narazit na druhy nejen vzácné, ale i na kriticky a silně ohrožené. Jen namátkou bychom mohli jmenovat starček potoční nebo šater zední. Pokud by někdo chtěl počítat, pak vězte, že údolí skrývá přes třicet druhů rostlin, které jsou natolik vzácné, že jen jejich přítomnost může být důvodem pro vyhlášení chráněného území. Dále zde bylo napo čítáno 110 druhů ptáků, z nichž je 13 o hroženo a 21 silně ohroženo. Pokud se týká zvířeny, pak je zde hlášen výskyt například plchů nebo norníků a spora dicky se sem zatoulá i rys ostrovid. Velkým problémem, který trápí eko logy na většině chráněných území, je zvýšený výskyt takzvaných invazních druhů rostlin, které vytlačují původní květenu. Většina těchto rostlin byla do krajiny zavlečena díky činnosti člověka. Bohužel ani Sázavské údolí není jejich vlivu ušetřeno. Vyhlášení chráněného území zna mená silné omezení zásahů do chodu eko systému. Zejména jde o stavební zásahy posuzované jako nepřijatelné stavby. Za takové jsou například pokládány velké větrné elektrárny nebo určité typy přehrad. Předpokládaná rozloha budoucího chráněného území se odhaduje na 50 km 2. První, pro někoho možná nesmělé kro ky již byly uskutečněny. Od roku 2004 prochází údolím naučná stezka, která na celkem pěti zastaveních seznamuje turisty se zajímavými místy a upozorňuje na skutečnosti, které by neměly zůstat opomenuty. Každá z pěti zastávek se věnuje problematice, která je danému místu nejbližší. Letošní tuhá zima stejně jako každoroční záplavy se na stavu údolí dramaticky podepsaly. Hlavně sníh natropil v údolí neuvěřitelné škody. Návštěvníka, který se do údolí v současnosti odváží, překvapí zejména pohled na polámané a poškozené stromy. Těžký sníh poničil převážně mladé listnaté porosty, ale jeho náporu neo dolaly i některé vzrostlejší smrky. Je to tristní pohled. A nedoporučuji slabším po vahám do těchto míst byť jen vkročit. Nejhůře je zasažena část počínaje místem zvaným Pod Drtičem směrem na Výprachtice. Postupné zhoršování stavu je vidět téměř s každými sty metry. Lesníci však nezahálejí a rozběhli práce na odklízení této pohromy, ačkoli v údolí leží místy až 40 cm souvislé sněhové pokrývky, která ztěžuje, neřkuli znemožňuje přístup k některým místům. Ani tato nesnáz však nemůže zastavit administrativní práce týkající se údolí. Pří pravné operace pokračují. Velkým mezníkem v tomto snažení je zařazení údolí do sítě území známých jako místní a regionální systém ekologické stability. Jde o lo kality s určitým stupněm ochrany, které spadají pod pravomoc pověřeného úřadu i kraje, v jehož obvodě se lokalita nachází. Sázavské údolí je bezesporu natolik cenným územím, že je oprávněně uvažováno o jeho ochraně. A proto bychom si měli takového vzácného koutu přírody vážit a cenit si jej jako dědictví. JS, foto: M. Krejčí a FT Autor článku děkuje za spolupráci panu Ing. Romanu Burešovi, pracovníku odboru životního prostředí Městského úřadu v Lanškrouně. V článku jsou také použity údaje obsažené v botanické studii, kterou napsala paní RNDr. Helena Faltysová, a informace z Inforočenky Lanškrounska Dovětek z Výprachtic Jak by řekl Josef Vinklář, Sázavské údolí, to je skvost. Sázavské údolí je skutečně překrásným koutem Lanškrounska. Do Sázavského údolí přichází načerpat sílu řada obyvatel z okolí. Sázavským údolí vede cyklostezka z Lanškrouna do Výprachtic, Jablonného, Čenkovic a dalších obcí. Obec Výprachtice se stará o dět ské hřiště, které hojně využívají zejména ti nejmenší návštěvníci, kteří sem přicházejí a přijíždějí v doprovodu svých rodičů. Dětské hřiště pochází z autorské dílny mikro regionu Lanškrounska, zejména pan RNDr. Antonín Fiala byl otcem této myšlenky. Letošní zima, především pak těžký sníh, se podepsala na škodách na porostech různého stáří, nejvíce zasažené jsou stromy ve stáří do 50 let. Odstranit tyto škody bude vyžadovat velké úsilí všech, kterých se to týká. V návaznosti na uvedené při pravuje 22. dubna 2006 v 9.00 hod. obec Výprachtice v rámci akce Den Země úklid horní části Sázavského údolí spojený s výsadbou nových lesních porostů. Účast přislíbili hasiči z Výprachtic a Koburku, děti ze Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice a další občané z Výprachtic. Akci podpořil i ministr pro místní rozvoj pan Mgr. Radko Martínek, který na této akci přislíbil účast. Přivítáme každého, kdo by nám chtěl pomoci. Chtěli bychom rovněž poprosit návštěvníky, zejména v této jarní době, aby jez dili přes Sázavské údolí se zvýšenou opatrností. Řada stromů, které sníh poničil, nepadla úplně k zemi a může se tedy stát, že v důsledku větru apod. může dojít k pádu těchto stromů do vozovky. Rozhodně vítáme záměr zařazení Sázavského údolí do lokalit se zvýšeným stup něm ochrany přírody. Návrh Sázavského údolí za přírodní park je lidským počinem, který patří mezi ty dobré, které zčásti vrací naší přírodě to, co jí delší dobu dlužíme. Přejeme vám všem, aby se vám v Sázavském údolí zalíbilo a abyste se do Sázavského údolí rádi vraceli. Autoři článku: Miroslav Stejskal, starosta Výprachtic Jana Skalická, místostarostka Výprachtic

11 LL 8 / 2006 REGION STRANA 11 Rozhovor se starostou obce Sázava Zprávy ze Sázavy se v Listech objevují velmi často a hovoří většinou o rušném kulturním životě. Zajímalo mne tedy, co se v Sázavě chystá nového. Pro odpovědi jsem zašel za starostou obce, panem Františkem Ladislavem Kholem. Pane starosto, zima je podle všeho už nadobro pryč. Má první otázka je jednoduchá. Museli jste překonávat podobné nesnáze jako v jiných obcích? Že bychom museli řešit nějaké kritické situace, to nemohu tvrdit. Pro nás zima nebyla nijak náročná. Nemuseli jsme řešit jiné případy, než jsou běžné zimní lapálie, tedy věci, na které upozornili sami občané. Šlo většinou o nedostatky v posypu nebo chybičky v odklízení sněhu. Odklízení sněhu nám zajišťovalo ZOD Žichlínek. Snad jen bych zmínil, že kvůli většímu množství sněhu jsme museli povolat silnější mecha nizaci, což nám zvedlo celkové náklady na dvojnásobek běžně vynaložené částky. Letošek je také ve znamení voleb. Rovnou se zeptám: Budete opět kandidovat a jak hodnotíte uplynulé volební období? Voleb se samozřejmě zúčastním. Otázkou bude jejich výsledek. Pokud se týká uplynulého volebního období, pak myslím, že se udělal obrovský kus práce. Podařilo se nám dát do pořádku většinu místních komunikací, podpořili jsme i výstavbu v obci, a to pomocí výstavby inženýrských sítí. Na parcelách, které jsme takto při pravili, již stojí domy. Zmíním i to, že se náš obecní úřad přestěhoval do nově upra vených prostor v bývalé škole. Za úspěch považuji vybudování nového bezdráto vého rozhlasu, který byl vybudován díky dotaci Pardubického kraje. Pochválit mu sím i místní sbor pro občanské záležitosti a spolek přátel sportu, kteří se velkou měrou podílí na kulturním i sportovním životě v obci. Jen namátkou zmíním obno venou tradici masopustu, který se zde konal poprvé po padesáti letech, o tom jste již v Listech reportáž přinesli. Co se v obci chystá nového? Budova starého obecního úřadu se bude kompletně přestavovat. Vzniknou zde tři nové nájemní byty a také prostor pro kadeřnictví. Větší investiční akcí bude oprava místní kaple. Pokud nevíte, kaple měla před časem nevítanou návštěvu, která část jejího vybavení odcizila. Kaple dostane nový kabát, okna i dveře. Novinkou pak je plánovaná instalace ochranné mříže. A konečně dojde i na okapy. Ty na střeše doposud citelně chyběly. Dále uvažujeme o napojení obce na Jednotný sys tém varování a výstrahy obyvatel. To však je podmíněno dotací a předpokládám, že k němu dojde příští rok. Čeká nás též úprava školní zahrady, aby její nové vybavení vyhovělo bezpečnostním požadavkům. Je něco, co považujete za neúspěch? Neúspěch je možná příliš silné slovo. Mrzí mne přístup rozvodných závodů VČE. Záležitost se týká posílení venkovní rozvodné sítě, a to zejména v dolní části obce. Podíleli jme se nemalou finanční částkou na výstavbě nového transformátoru. Ovšem výsledek zůstal daleko za očekáváním. Kapacita nového zařízení je v sou časné době zhruba o polovinu menší, než jsme si představovali. Nezbývá mi nic jiného, než se pokusit vyvolat nové jednání s cílem dosáhnout nápravy situace. Trochu se vrátím k oněm plánovaným akcím. Je něco, na co byste chtěl spoluobčany upozornit? Ano, v dohledné době dojde ke změně v harmonogramu svozu komunálního odpadu. Koncem června skončí spolupráce s Technickými službami Lanškroun, která doposud svoz zajišťovala. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s firmou Ekola České Libchavy, která bude od 1. července svážet jak komunální odpad, tak i plast a sklo. Existuje nějaký ožehavý pro blém, který vám dělá starosti? Popravdě ano. Již při pohledu na územní plán obce zjistíte, že se nám nedostává volných pozemků pro podporu nové výstavby. Právě nový územní plán je důvodem ne záviděníhodné situace a právě jeho podoba bude hodně náročný úkol, který je nezbytné rychle řešit. Jiné vážnější problémy v součas nosti nevidím a jsem tomu rád. Naši spoluobčané jsou spolehliví, poplatky platí včas a i v otázce soužití jsou problémy minimální, což nám umožňuje věnovat se detailně i těm nejmenším záležitostem. Moravská Sázava, jež obcí protéká, několikrát v minulosti způsobila značné potíže. Provedli jste nějaké úpravy? A jak proběhlo letošním tání sněhu? Řečiště jsme v minulosti nechali na několika místech upravit, ovšem nijak zásadní zásahy to nebyly. Pouze jsme se soustředili na nekritičtější místa. Každoročně zasíláme podněty na správce toku, Povodí Moravy. Většina úprav je spíše ohledně zeleně na březích, jde zejména o odstranění přestárlých a nemocných stromů. Mož nosti úprav samotného řečiště jsou silně omezené. Mnohé domy a hlavně velké části vozovky se nachází velmi blízko toku, který se přirozeně klikatí a vytváří mean dry. Správce toku se snaží břehy vyztužovat kamenivem, ovšem obavy zůstávají. Při letošním tání na konci března byla v pátek v hod. svolána po vodňová komise a vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Komise konstatovala nutnost průběžně sledovat určená kritická místa v obci a informovat se vzájemně o stavu hladiny v řece. Večer hladina mírně poklesla, avšak v několika sklepích rodinných domků musela být voda čerpána. Způsobené škody na majetku občanů budou řešeny přes pojišťovny. Děkuji za rozhovor. J. Skalický

12 STRANA 12 Z KRAJE I REGIONU LL 8 / jednání Rady Pardubického kraje Dotace na památky a vnitřní mobiliář církevních objektů pro rok 2006 Pardubický kraj obdržel několik žádostí o poskytnutí dotace v oblasti památkové péče na opravy objektů, které však nejsou vedeny v ústředním seznamu kulturních památek, a jejich vlastníci tak nemohou žádat o grant v oblasti památkové péče. Vzhledem k jejich historické hodnotě se však Rada Pardubického kraje rozhodla poskytnout těmto vlastníkům dotace. Evangelický kostel v Dvakačově tak např. dostane dotaci ve výši , Kč na statický posudek, evangelický kostel v Horní Černé dotaci ve výši , Kč na výmalbu kostela, dotaci ve výši , Kč dostane kostel Sv. J. Nepomuckého v Cotkytli na odvlhčení a rekonstrukci střechy a fasády, dotaci ve výši , Kč schválila rada Římskokatolické farnosti Horní Hynčina na restaurování kříže na místním hřbitově a za dotaci , Kč bude zařízena mlýnice v Pravcově mlýně v Nových Hradech. Obdrželi jsme také několik žádostí o dotace na restaurování varhan v kostelech. Rada už schválila dotaci ve výši , Kč na restaurování varhan v kostele sv. Mikuláše v Nekoři. Další 4 dotace, každou ve výši cca , Kč, bude kvůli jejich výši schvalovat zastupitelstvo. Pak by mohli rekonstruovat varhany i v Kláš terci n/o, v Trpíně, v Trhové Kamenici a v evangelickém kostele v Pardubicích, dodal Miroslav Brýdl, radní zodpovědný za kulturu a památky. Územní plán velkého územního celku Pardubického kraje aktuální informace a doporučení Jedná se o další významnou zprávu v průběhu komplikovaného procesu pořízení územního plánu pro celé správní území kraje. Zpráva reaguje na skutečnost, že pořizovatel dokumentu obdržel v rámci projednávání návrhu územního plánu nega tivní stanoviska od Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Tím je ohrožena možnost dokončit proces pořízení územního plánu se severním koridorem rychlostní silnice R35 dle posledního usnesení Zastupitelstva PK z Zpráva reaguje i na zcela konkrétní aktivity vlády, započaté usnesením č ze dne o ustavení Řídícího a koordinačního výboru pro výstavbu rychlostní silnice R35. Součástí zprávy je text Memoranda o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci rychlostní silnice R35 v celé délce trasy po území Pardu bického kraje a souvisejících investic na silniční síti. Konkrétním schváleným výstupem pak je úkol předložit zprávu k projednání do Zastupitelstva Pk dne a schválení návrhu textu usnesení pro toto jednání. Stejně jako v červnu 2005 i nyní je připraveno usnesení ve dvou variantách. Při variantě severní lze pouze vzít na vědomí všechny aktuální skutečnosti a rizika, provázející závěrečnou etapu pořízení územního plánu s tím, že pořizovatel bude nadále usilovat o souhlasné dohody s oběma ministerstvy, případně požádá nadří zený orgán Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o řešení rozporu. Druhou variantou, a tu já osobně podporuji, je usnesení o doporučení pořizovateli, aby upravil územní plán a zahájil jeho projednávání ve prospěch jižního koridoru R35. Toto usnesení zároveň ukládá hejtmanovi Pardubického kraje podepsat připravené Memorandum, vysvětlil Roman Línek. Z obsahu zprávy dále vyplývá, že nepodaří li se schválit krajský územní plán do konce letošního roku, bude muset být nově projednáván a dopracován již dle no vého stavebního zákona, který začne platit od Takový postup bude ovšem znamenat další vážné prodloužení lhůty dosažení konečného cíle mít plat ný územní plán kraje, který je často neoprávněně redukován pouze na část trasy R35 Policie ČR informuje V pondělí 3. dubna před polednem přehlédl v Lanškrouně cyklistu 38letý řidič škodovky. Cyklista byl při nehodě těžce zraněn. V pondělí 17. dubna o půlnoci dostal v Lanškrouně smyk 23letý řidič fordu a narazil do zábradlí mostu. Spolujezdkyně utrpěla lehké zranění. Odpoledne narazil ve stejném městě při odbočování 86letý cyklista do osobního automobilu značky WV. Cyklista byl také lehce zraněn. Foto: JK Rozpis služeb stomatologie (neděle, sobota, svátek 8 h 11 h ) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Hedvika Applová, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Renata Beranová, Jablonné n/o, Slezská 41, MUDr. Aleš Bílý, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: MUDr. Stanislava Dunglová, Letohrad, ul. Tyršova, Granty v oblasti sociálních věcí na rok 2006 Rada Pardubického kraje schválila granty v oblasti sociálních věcí na rok Finanční prostředky byly rozdělovány celkem ve čtyřech programech. V letošním roce jsme poprvé uplatnili institut námitkového řízení. Všechny neziskové organizace se v něm mohly vyjádřit k výši grantu, který obdržely v prv ním kole. S většinou z nich jsme absolvovali osobní rozhovory, abychom ve společné shodě nalezli optimální výši grantu ve vztahu k možnostem kraje, řekl Miloslav Macela, radní zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor. V programu určeném pro služby o seniory a zdravotně postižené osoby bylo v námitkovém řízení rozděleno přes 9 mil. Kč (celkem včetně dotací z I. kola 43 mil. Kč), v dalších třech programech na sociální služby pro občany v sociální nou zi a nepřizpůsobivé; na práce s rizikovou a delikventní mládeží a sociálně právní ochranu dětí a na integraci národnostních menšin a cizinců celkem 7 mil. Kč. Kraj navíc vyčlenil přímou dotaci ve výši 1,6 mil. Kč na osobní asistence u handica povaných dětí. Touto dotací chceme pomoci co nejčasnějšímu začleňování těchto dětí do školských zařízení, řekl Macela. Mezi projekty podpořené v grantovém řízení patří různá nízkoprahová denní centra pro tělesně postižené či bezdomovce, noclehárny, centra náhradní rodinné péče, osobní asistenti, terénní pracovníci či romští asistenti. Většinu grantů však ještě musí potvrdit zastupitelstvo. Grantové řízení bylo ve stávající podobě prováděno naposledy. Od roku 2007 vstoupí v platnost nový zákon o sociálních službách, který převede většinu financí přímo do rukou klientů. Asi třicet procent prostředků bude dále rozdělováno for mou dotací, zákon však počítá s centralizací dotačního řízení na ministerstvo práce a sociálních věcí. Jsem však přesvědčen o tom, že zákon bude v této části brzy novelizován a dotační programy se vrátí zpět na úroveň krajů, doplnil Macela. Zpráva o stavu silnic II. a III. třídy pro zimě a jeho dopadu na letní údržbu Pracovníci Správy a údržby silnic Pardubického kraje provedli po zimě obhlídku technického stavu silnic II. a III. třídy, které jsou ve vlastnictví kraje, a zjistili, že 40% silnic II. třídy a dokonce 70% silnic III. třídy je v nevyhovujícím až havarijním stavu. Tento stav vychází ze dvou příčin. Jednak to je dlouhodobý nedostatek financí a pak také průběh letošní dlouhé zimy. Už nyní víme, že další škody v řádech desí tek milionů korun napáchaly jarní povodně, řekl Ivo Toman, náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu. Během zimy 2005/2006 silničáři spotřebovali téměř 12 tisíc tun soli a 34,5 tisíc tun inertního materiálu. Sněhové frézy na silnicích pracovaly 987 hodin. Ve finan čních nákladech to znamená vynaložení více než 153 mil. Kč jen na zimní údržbu. Za minulou zimu (2004/2005) to byla částka 141,5 mil. Kč, o rok dříve 127,2 mil. Kč. Toto neustále navyšování finančních prostředků na zimní údržbu má samozřejmě vliv na údržbu letní. Budeme teď muset najít v rozpočtu kraje i v dalších zdrojích další finanční prostředky. Budeme věnovat pozornost veškerým finančním projektům, který by způsobily nárůst investic do silnic II. a III. třídy včetně možností EU a jejího plánovacího období V tento okamžik budeme rekonstruovat silnice připravené k financování z úvěru Evropské investiční banky a v rámci možností se budeme snažit urychlit modernizace plánované na pozdější dobu, dodal Toman. K tomu, aby se silniční majetek přiblížil tzv. reprodukčnímu stavu, by byly nut né výdaje více než 1 mld. Kč ročně po dobu 25 let. V současné době může kraj vy naložit na opravu silnic částku 80 mil. Kč za rok. Od roku 2002, kdy kraj převzal sil nice od státu, až do roku 2008 bylo a bude do silnic investováno celkem 3,1 mld. Kč. Oddělení komunikace s veřejností a vnějších vztahů KÚ Pk Volby se blíží oznámení pro volební strany Tak jako obvykle umožní Listy Lanškrounska předvolební prezentaci pro letošní parlamentní volby. Počítáme s plochou 1/4 tiskové strany zdarma v čísle vychá zejícím 19. května pro každou volební stranu, která zašle své materiály (logo, pozvánka na volební setkání v regionu, fota z kampaně, teze volebního programu apod.) do uzávěrky, která je stanovena na 9. května. Případné plošné inzeráty většího rozměru budou zpoplatněny jako běžná inzerce. Redakce LL Tip k volbám (z internetu) Blíží se další volby do Poslanecké sněmovny. Z novinových zpráv se lze dovědět, že mnozí současní poslanci se zaplétají do aktivit, které životní zkušenost běžného občana musí hodnotit jako krajně podezřelé, stýkají se s lidmi z podsvětí ale jejich kolegové ze stejné strany na tom nic špatného nevidí, přitom poslanci jako celek trvají na své celoživotní imunitě v případě trestného činu, jedí, pijí a rekreují se ve zvláštních poslaneckých zařízeních za zanedbatelné ceny, zaměstnávají své příbuzné jako asistenty a nechávají si proplácet nájem za poslanecké kanceláře ve svých objektech, poté, co si omylem zvýšili platy v r. 2004, ani po roce nedokázali omyl napravit, jednají podle zmatečního jednacího řádu, který umožňuje každému z nich zlik vidovat smysl jakékoliv návrhu zákona dodatečnými doplňovacími návrhy poda nými na poslední chvíli, kdy plénum poslanců není s to dopady návrhu posoudit. Takto se nechovají lidé, kteří dovedou upřednostňovat veřejný zájem před zájmem osobním či stranickým. Takové jednání je známkou nízkosti. Většina současných poslanců si však v nadcházejících volbách nepochybně udrží pozice, které si vybojovali v úzké skupince svých spolustraníků, a vyskytne se tak na předních místech kandidátek svých stran. Jak lze účelně použít volební lístek za této nepěkné situace? Zakroužkuje všechny kandidáty na předních místech na kandidátce své strany kromě těch, kteří jsou dnes poslanci. Při dostatečném počtu zakroužkovaných hlasů budou současní poslanci přeskočeni jinými kandidáty a do sněmovny se nedostanou. Noví poslanci by pak začali svou práci s vědomím, že nedostatek morálky může být při volbách vyúčtován.

13 LL 8 / 2006 NÁZORY STRANA 13 Volební zákon obejít Nikoliv BESEDOVAT k volebním programům, jak navrhuje pan J.Kohout ve svém článku uveřejněném v LL č.6 z , ale je třeba na komunální úrovni OBEJÍT volební zákon. Pan J.Kohout předkládá tezi pořádat besedy na živá témata, z nichž by se vykrystalizovaly silné a všeobecně přijatelné osobnosti komunální politiky s jediným reálným programem. S tímto názorem nemohu souhlasit. O výsledku komunálních voleb nerozhodují volební programy, ale volební systém. A ten je založen na volbě stran a nikoliv osobností. Převážná většina lidí nejde k volbám, protože nemá koho volit z předložených stran či kandidátů. A menšina občanů, která se voleb zúčastní, buď vědomě volí svoji stranu, nebo intuitivně zaškrtne několik známých osob z různých stran. Účast ve volbách nezachrání doporučované BESEDY, ale razantní změna v přístupu k volbám a demokratizaci volebního zákona. Změna může mít tento scénář : 1) Vyhlásíme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v budově radnice do kanceláře starosty a místostarostů pro občany města. Zájemci si tak mohou prohlédnout svá budoucí pracoviště. 2) Jestliže se jim bude nějaké křeslo zamlouvat, při odchodu se zastaví v podatelně, kde po složení kauce se nechají zapsat na kandidátní listinu komunálních voleb. 3) Z přihlášených kandidátů se vytvoří jediná kandidátka LANŠKROUN, abe cedně seřazená. 4) Občané při volbách si zaškrtnout své koně (až 21 osob). Odpadne škrtání stran, a tím zkreslování výsledků voleb. 5) Který z kandidátů získá nejvíce hlasů, bude starostou, druhý v pořadí mís tostarostou, prvních sedm vytvoří radu a z prvních 21 budou zastupitelé! Mnoha městům nehrozí povodně, teroristické útoky, hurikány, výstavba větrných nebo atomových elektráren, skládka nebo spalovna odpadů, ptačí chřipka. A tak největším nebezpečím pro ně jsou někteří jeho občané. A proto je nutná změna. Stávající systém, kdy jedinou starostí politiků je být zvolen a po zvolení odstraňovat napáchané chyby a škody svých narušených předchůdců, musí být nahrazen koncepční prací zvolených osobností, které budou korigovat své vize komunikací s občany (i za cenu vypsání referenda) a při rozvoji města navazovat na práci svých předchůdců. Problém je v tom, že moudří lidé vymírají a noví nejsou. A já jsem naivní utopista. Jan Hradil Od Platona ke Stalinovi Touha lidí po šťastném životě jak věrný stín doprovází lidstvo na jeho vývojové cestě. Řecký Platon ji vyjádřil obrazem státu, v němž vládne moudrost, právo a spra vedlnost. V době, kdy Ježíš hlásal e vangelium křesťanské lásky, Ovidius své nesmrtelné Proměny začínal verši o zla tém věku lidského pokolení. Představu spravedlivé společnosti rozebral ang lický státník a myslitel More uprostřed 16. století, ve dvacátém ji v krvi zejména dělnické třídy spasitelky utopili ko munisté. Ovládli velký kus světa od Ču kotky po Šumavu. Opomeneme li dnešní Čínu a několik pohrobků, komunistický režim trval osmdesát let a o život připravil 100 mi lionů lidí: dvacet v Sovětském svazu, 60 v Číně. Na krveprolévání si zvykl za ob čanské války, po ústupu bílých na Krymu a jihu Ukrajiny bylo povraždě no 50 tisíc lidí. Nejstrašnějším obdobím komunis mu byl třicet let trvající stalinismus. Ode hrával se v Sovětském svazu, ozvěnami zasáhl i přifařené komunistické země. Stalinův systém vládnutí byl založen na trvalém masovém zločinu, bez něho by se u moci neudržel. Nástrojem jeho krutovlády byli čekisté, příslušníci Or gánu na ochranu revoluce. Mohli vše: vraždili bez čekání na soud, plnili kvóty dodávané shora. Tak tomu bylo v období kolektivizace venkova na počátku třicátých let. Sta tisíce kulaků a nepoddajných rolníků byly povražděny, deportované kosila smrt na i měsíce trvající cestě do lágrů a v nich, za okolností, které svou hrůz ností překračují meze lidského chápání. Za hladomorů lidé zůstávali bez pomoci, protože jejich vymírání urychlovalo konec zaostalého rolnického hospo dářství a tím i socialismus na venkově. Druhá vražedná štvanice na ne přátele socialismu se odehrála v letech 1937/38 pod názvem Velká čistka. Výsledek? Statisíce popravených civi listů, desetitisíce důstojníků se dvěma maršály v čele rok před začátkem svě tové války. Stalinismus skončil, represe však zů staly. A také nebezpečí jaderné války. Jak dokazují odtajněné dokumenty pol ské armády, vojska Varšavské smlouvy na ni byla připravena ještě v polovině osmdesátých let. Devastace charakterů pokračovala, lidé překonávali zábrany, které je chránily před amorálním jed náním. Ukřižuj! Ukřižuj! nevolala u nás jen proletářská ústa, to psaly také ruce třeba herců. Politické strany jsou podobné stro mům. Blížící se volby jimi otřásly. Padají z nich sliby a recepty. Takových jablíček bych nasbíral košíky. Nad některými bych chvíli váhal. Spadly ze stromu strany, která od svého počátku úzce spolupracovala se sovět skou komunistickou stranou a schvalo vala stalinismus. Dnes její předáci ho odsoudili, název spjatý s ním však po nechali. Proč? Jsou snad jen navenek bílí, ale uvnitř zůstávají červení? Dr. Jaroslav Špaček Přečetli jsme za vás V MFD vyšlo v poslední době několik článků, které se zabývají jednáním kraj ského zastupitelstva. Problématika je velmi podobná té, která se diskutuje na in ternetových stránkách také ve vztahu k lanškrounskému zastupitelstvu. A jaké že jsou názory v Pardubicích? Jednání kraje? Spíš divadlo Ze 45 krajských zastupitelů jich téměř polovina na schůzích skoro nikdy nepromluví. Hájí se, že veškerá rozhodnutí už padla v klubech stran, a jednání bývá spíš show pro diváky na balkonech. Mluvit, či nemluvit na schůzích krajského zastupitelstva, toť otázka, na kterou má každý zastupitel jinou odpověď. Pro některé je rozprava příležitostí se předvést veřejnosti, pro další je to ztráta času, protože se k problému mohli vyjádřit na jednání klubu své politické strany. Další ji považují za zbytečnou, protože všechno bylo dohodnuto předem a na schůzi se už jen formálně hlasuje. To je zřejmé i z to ho, jak se jednotliví zastupitelé hlásí do diskuse. Někteří zastupitelé nechtějí mluvit proto, aby schůzi zbytečně nezdržovali. Mám už takovou povahu. Když jsou věci jasné, tak o nich nemluvím. Nemám zájem protahovat jednání o problémech, které jsme už prodiskutovali v klubu ODS. To považuji za zbytečné zdržování, vysvětlil svou nemluvnost na schůzích zastu pitelstva Jaroslav Martinů z Poličky, zvolený za ODS. Podle něj to ale neznamená, že na schůzi poslušně odkýve, co mu strana nařídí. Když jsme například hlasovali o trase silnice R 35, oznámil jsem klubu, ža jako Poličák zvednu ruku pro jižní variantu. To jsem pak jako jeden ze tří zastupitelů za ODS bez toho, že bych se na zastupitelstvu předváděl, také udělal, řekl Martinů. Podobně k jednání zastupitelstva Pardubického kraje přistupuje i jeho stejně nemluvná kolegyně Květoslava Jelínková, členka Koalice pro Pardubický kraj. Nepotřebuji mluvit za každou cenu jako někteří kolegové, kteří dokola opakují, co už řekli. Ostatně jako starostka si své mlčení v krajském zastupitelstvu vynahradím na jednáních toho bohdanečského, řekla Jeníčková. Předseda klubu krajských zastupitelů zvolených za komunistickou stranu naopak považuje rozpravu za velmi užitečnou. Rozprava sice zpravidla nic zásadního nezmění, ale často umožňuje prosadit alespoň některá dílčí usnesení, řekl Snopek. Tomu praxe předběžných jednání v politických klubech a výborech vadí. Myslím si, že politici by měli vyjadřovat svá stanoviska. Měli by veřejně vysvětlit, proč hlasují, jak hlasují. Vadí mi, když na zastupitelstvu vystupují předsedové výborů a říkají, že výbor to či ono doporučuje nebo nedoporučuje, a už neřeknou proč, dodal Snopek. Podle sociálního demokrata Ladislava Effenberka je většina bodů prodiskutována předem v klubech politických stran a schůze zastupitelů je už jen procesní formalita. Rozhodující bývají jednání v klubech a jednání jejich předsedů s hejtmanem. Rozprava už prakticky nemůže nic změnit, řekl Effenberk. K tomu, že by se před váděl při rozpravách před tribunami, se žádný ze zastupitelů nepřiznal, ale řada z nich naznačila, že je to obvyklé u jejich kolegů. Už se mi párkrát stalo, že se mě některý zastupitel zeptal během rozpravy na nějaký problém, který jsem mu vysvětlila buď telefonicky, nebo při osobním jednání před schůzí, řekla krajská radní pro školství Marie Málková. (Regionální mutace MFD Pardubický kraj, V. Dittrich, 1. 4.) Línek: Dveře k nám jsou otevřené V článcích MF DNES ze dne 4. dubna 2006 jsou krajští politici kritizováni kvůli údajnému zakazování veřejnosti účastnit se jednání Zastupitelstva Pardubického kraje. Redaktoři tohoto deníku se však mýlí. Příčinou těchto článků je odborný seminář o územním plánování. Seminář, který byl odborný a určený nejen členům zastupitelstva, ale také příslušným starostům měst, členům tří výborů zastupitelstva a úředníkům. Byl neveřejný. Proč? Protože byl odborný, informativní a pracovní, a hlavně nebyl jednáním Zastupitelstva Pardubického kraje a nebylo na něm přijato žádné usnesení. Jak sám David Půlpán v jednom z článků uznává: V zákoně o krajích je to napsáno docela jednoduše: Zasedání zastupitelstva je veřejné. Má pravdu. Na jednání zastupitelstva má veřejnost přístup, může na něm vystoupit se svým příspěvkem a projevit svůj názor. Jenže seminář o územním plánování (nikoli jen o R35) byl pracovním seminářem, a nikoli jednáním zastupitelstva. A že slovo seminář není uvedeno v zákonu o kra jích? Asi proto, že je něčím jiným než jednáním zastupitelstva, a je naší svobodnou vůlí svolat pracovní schůzku či uspořádat odborný seminář. Možná některá média úplně nesledují dění v kraji a vyhledávají jen senzace. Jinak by totiž zaregistrovala, že o R35 či jakékoli jiné problematice s veřejností debatujeme! Scházíme se s občanskými iniciativami, jezdíme na diskusní setkání, přijímáme odpůrce či příznivce toho či onoho a seznamujeme se s jejich peticemi. A pokud je špatné, že pro zastupitele, starosty, členy výborů, úředníky a další pořádáme odborné semináře na různá témata, abychom zvýšili jejich informovanost a odbornost, pak žijeme v prazvláštní společnosti. Roman Línek, vicehejtman Pardubického kraje ODPOVĚĎ: Ve svém článku jsme o seminářích pro obecní i krajské zastupitele nepsali jako o něčem, co by odporovalo zákonu. Pouze na ně upozorňujeme jako na možnost, jak zastupitelé mohou diskutovat o některých ožehavých tématech (silnice R 35, odpadové hospodářství, územní plán či rozpočet) bez toho, že by veřejnost věděla, kdo a co na takovém jednání říkal. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, V. Dittrich, M. Zlinský, 6. 4.)

14 STRANA 14 KULTURA, POZVÁNKY LL 8 / 2006 Vzpomínka na vzácného člověka V pátek 7. dubna, necelý měsíc po dovršení 80 let, zemřel v Žamberku akademický malíř Eduard Landa, člen Masarykovy akademie umění Praha a nositel titulu Rytíř řádu Konstantina Velikého. Je ironií osudu, že uznávaný malíř zemřel v okamžiku, kdy byl in stalován v prostorách Městského muzea Žamberk poslední obraz výstavy z jeho celoživotní tvorby. Pro svou bohatou výtvarnou činnost nacházel inspiraci v podhůří Orlických hor. Ať již to byly oleje a akvarely typických krajin a ven kovských staveb, anebo portréty starých lidí a dětí malované uhlem. Ve své tvorbě zachytil krásu prostředí, ve kterém ži jeme a kterou bychom jinak míjeli bez povšimnutí. K jeho posledním dílům patří série třinácti akvarelů našeho města, které o chotně namaloval v roce 2004 na zá kladě mé prosby. Lanškrounská veřej nost si tato výtvarná díla mohla prohléd nout při výstavě v našem muzeu právě před rokem. Reprodukce pak byly po užity pro nástěnný kalendář města pro rok Mistr malíř tak bude mnohé z nás provázet ještě celý tento rok. Vzpomínku na něj si dovolím zakon čit citací starosty města Žamberka, které pronesl v úvodu vernisáže zmíněné vý stavy: Náš smutek zmírňuje radost z to ho, co nám po sobě Eduard Landa zanechal; jsou to krása, cit a láska, které jsou obsaženy v jeho obrazech. M. Košťál Poslední příležitost Kdo by neznal komediální divadelní hru Williama Shakespeara Sen noci svato jánské! Příběh lásky, zklamání, nepřízně osudu, ale také šťastných shledání a u smíření. Tuto světoznámou hru jsme měli příležitost shlédnout v začátcích loňského jara v podání divadelního souboru,,škeble, který se skládá ze studentů lanškroun ského gymnázia. Režisérkou hry je paní Růžena Šteflová a za hlavními postavami se skrývají například Lubomír Jelínek, Miroslav Palla, Lucie Veselá nebo Hanka Krátká. Dva mladé šlechtice, Lysandera a Demétria, spojuje jediný cit, a to láska ke krás né Hermii. Ta však opětuje pouze Lysanderovy city a chystá se s ním utéct. Celý děj se však zamotává ve chvíli, kdy se malý skřítek Puk pokouší pomocí zázračné květiny pomoci bezradné Heleně, která miluje Demétria. Záměr se mu však nezdaří a nyní oba šlechtici milují Helenu. To se zdá podezřelé jak Heleně, tak i Hermii Pokud vás zajímá, do jakých rozměrů se dále děj rozvine a jak se popleta Puk pokusí svůj omyl napravit, máte poslední příležitost. Derniéra se koná 21. dubna 2006 v hodin v sále lanškrounského zámku. L. Moravcová Městská knihovna nám. A. Jiráska 142, tel.: , e mail: Jak jste v březnu surfovali na netu V rámci Března měsíce internetu měli registrovaní čtenáři městské knihovny přístup na půl hodiny na internet zdarma. Této služby využilo více jak 150 čtenářů, a to jak v oddělení pro dospělé a děti, tak v čítárně. Někoho nabídka motivovala k zaregistrování, protože si jednoduše spočítal, že se mu vyplatí stát se čtenářem a využít tak všechny naše služby. Dále jsme občanům nabídli zdarma individuální hodinové školení nazvané První kroky s internetem, kde se úplní začátečníci naučili vyhledávat na internetu nebo napsat první e mail, o nabídku projevilo zájem 12 občanů. Pokud jste tuto informaci někdo minul, a přesto máte o seznámení s internetem zájem, neváhejte, přijďte do knihovny a domluvíme se na termínu. Těšíme se na příští, jubilejní, desátý ročník Března měsíce internetu! (Ceník internetu v městské knihovně: prvních 15 min. 10 Kč, každá další minuta 0,50 Kč) Linda Matlasová, ředitelka Měk Zveme vás na přednášku známého astrologa Milana Gelnara ASTROLOGIE V DENNÍM ŽIVOTĚ Dozvíte se mimo jiné: proč a jak funguje astrologie, její principy a historie svůj karmický úkol pro tento život své předpoklady pro partnerské vztahy své silné a slabé stránky své životní směřování jak si pomocí astrologie usnadnit život KDE: Městská knihovna Lanškroun KDY: 11. května 2006 v hod Možnost výkladu individuálního horoskopu, bude ovšem záležet na počtu zájemců (20 Kč). Vstupné 40 Kč Pobavili nás Voskovec s Werichem Učitelé z lanškrounského gymnázia ví, jak své žáky nenásilně, ale účelně vzdělat. Ve středu 29. března jim totiž umožnili pobavit se s Divadélkem Karla Čapka, kte ré zavítalo z Hradce Králové na místní zámek. Představení nazvané Osvobozené divadlo nás mělo, jak už z názvu pořadu vy plývá, seznámit s tvorbou divadelních mistrů Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Některé z jejich her byly pouze zmíněny (Rub a líc, Balada z hadrů či Golem), další byly doplněny o rok vzniku nebo o stručný děj. My jsme mohli zhlédnout úryvky z her Vest Pocket Revue či Osel a stín. Poslední zmiňovaná hra mohla nejsnadněji přinutit obecenstvo k zamýšlení, neboť jejím hlavním sporem jsou rozdílné názory na to, zda za stín, který vrhá osel, může slunce nebo onen osel. Také smutný osud Osvobozeného divadla nám nezůstal utajen. Dozvěděli jsme o poměrech a tíživé situaci, ve které divadlo vznikalo, i o dni, kdy bylo uzavřeno. Forbíny, tedy předscény, kdy herci na jevišti improvizují, byly v Osvobozeném divadle velmi oblíbené. I my jsme měli příležitost vidět, jak taková předscéna vypadá. Hrdinou celého divadelního představení byl mladý herec, který nejenže zpíval písně z dílny Jaroslava Ježka, divadelního spolupracovního Voskovce a Wericha, ale také nás bavil svými neobyčejnými výstupy. Nejvíce diváky rozesmál, když si ve volné chvíli začal číst Top dívku a snažil se porozumět typickým holčičím problémům nebo když se mu zalíbila jedna ze studentek v hledišti a po celou zbývající dobu představení se jí snažil dát najevo, že se do ní skutečně zamiloval. Výkony ostatních dvou herců, kteří své role nejen zahráli, ale přímo se s nimi sžili, také nelze opomenout. Právě ti tvořili poslední dva chybějící články řetězu představujícího zábavu, smích i nenásilné získání znalostí. Nejcennější odměnou byl hercům bouřlivý potlesk a rozesmáté tváře diváků. V. Hegrová Hrad Sovinec: NA POMLÁZKOVÉ VESELICI VÍTÁNÍ JARA 22. a 23. dubna, po oba dny hrad otevřen hod. Velikonoční jarmark lidových řemesel Říkadla, tradice a folklórní zvyky Zdobení perníků a předvádění jarních řemesel Žonglová ní, loutkové a hrané divadlo Právo útrpné a středověká věštírna Šermířské soubo je,doprovodný program pro děti Ve dnech 29., 30. dubna a 1. května: STŘEVÍC PANÍ HORTENZIE Netradiční prohlídky hradních zákoutí a sklepů s šermem a divadlem. Prohlídky se budou konat každých minut. Vstupné: 70, dospělí, 50, důchodci a studenti, 40, děti 6 15 let. Bližší informace na tel. č , , e mail : Nadační fond poutního místa Kalvárie a firma Statek Biskupice vás zve na NADAČNÍ KONCERT pro Kalvárii neděle 7. května 2006 v Biskupicích Program: Jevíčský Big Band, Etien Band ZUŠ Jevíčko, Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Jevíčko a V. Opatovice, cimbálová kapela JEČMÍNEK, country kapela KÁZEŇ (včetně programu pro děti) Bára Basiková, Dr. SOVA, BLACK ROSE, KROUNEX, B SPECIÁL, VERUNA, MARASD, METALLICA revival Výtěžek koncertu bude věnován na opravu poutního místa na Kalvárii

15 LL 8 / 2006 HUDBA STRANA 15 Sáhla na ni smrt, hrozilo jí ochrnutí a přece, v pátek 24. března moderovala koncert lanškrounského Big Bandu a s ním si i zazpívala a doprovodila se pro ni neodmyslitelnou kytarou. Zdena Lo rencová, zemědělská inženýrka, zahradní architektka, ale především zpěvačka, tex tařka, skladatelka hudby, spisovatelka, moderátorka, novinářka, režisérka, charis matická žena obdarovaná mnoha dovednostmi, jaké jsou člověku dány shůry a kte ré nelze získat pílí. Před pěti letyzmizela z koncertních pódií kariéru přerušila zákeřná choroba, které předcházelo setkání s klíštětem v krčských lesích. S nemocí se dva roky prala a zvítězila, nyní se dere o místo na slunci a vůbec to nemá jednoduché: změny v chování přátel, rozchod sb partnerem Koncert skončil, lidé se rozešli s pocitem příjemného zážitku z výborné muziky Big Bandu, ze zpívajících hvězd lanškrounského pěveckého nebe a z emotivního vy stoupení Zdeny Lorencové. ta vedle svého běžného repertoáru bravurně zvládla přednést jazzové skladby G. Gershwina, živě a působivě. A my, tedy Zdena a já, mohli se v pohodě posadit Pod radnicí a dát si jedno plzeňské a jako staří známí si popovídat. Vždyť je to hezkých pár let, co jsme spolu v Praze na vysoké škole hltali vědomosti z agrotechniky. Na počátku rozhovoru vzpomenula na to děsivé, a protože to, co si prožila, může zažít každý z nás, tak vám to v obecnější rovině přetlumočím: sám život nám opakovaně připravuje mezní situace, v nichž nás postihují osudové rány, ztráty všeho druhu: závažná onemocnění, odloučení od přátel, od práce, kterou milujeme to všechno ji potkalo, s tím vším se musela poprat. Takové životní krize jsou nevyhnutelné, před vrtkavostí osudu není nikdo úplně v bezpečí. Jsou však zároveň příležitostí k novému začátku. Staré necháváme za sebou a nové se před námi otevírá. Zdeně se návrat do života daří. Na kterou dobu svého života nejraději vzpomínáš? Určitě na rok studií ve Francii, v Paříži. Psal se rok 1969 a já se nadchla pro zahrady ve francouzském stylu park Versailles se stal námětem pro mou diplomku. Ve Francii jsem natočila svou první desku: české lidové písničky a přivezla si dip lom z francouzštiny. A co úspěch tady u nás doma? Ze všech mých nahraných a vydaných písniček na gramodeskách a cédéčkách byla nejúspěšnější píseň Proč žiješ rád. Poslední nahrávku pořídil Český rozhlas, recitoval Jan Přeučil a doprovodila mě skupina Karla Vágnera. Tahle písnička je i ja ko bonus na mé poslední desce z roku Doposud jsem složila hudbu a otex tovala přibližně 400 písniček jsou mezi nimi i takové hity jako Cinky linky, Žlutá, Zpívej dál, nově pak i bluesové skladby a šansony. Rád se zaposlouchám do poetických až baladických textů tvých písní, ale co ostatní tvé dovednosti? Není to tak dlouho, co jsi křtila, myslím v pražském Luxoru, svou knížku pro děti. Knížka se jmenuje Měly myši školu. Hravá, vesele laděná knížka pro všechny děti, které rády čtou krátké veršovánky. Prodává se, a tak mám radost. Pro děti snad dělám nejraději dětské vnímání, obrazotvornost, doopravdicky prožívaná radost. Proto knížky, proto sborová tvorba pro dětské vysílání rozhlasu, pro Bambini di Praga a jiné dětské sbory: Severáček z Liberce či Notičky z Plzně, proto realizuji pohádkový zájezdový program pro mateřské školy, divadla, domy dětí. A co pro nás, dospěláky? Jo, vidíš, na to bych zapomněla. Dopsala jsem knížku povídek pro dospělé děti: O rozcuchaném koukolu. Pamatuješ na písničku Koukol (vyhrála s ní Brati slavskou Lyru vlastně tři: za interpretaci, hudbu i text, pozn.autora), tak ta mě inspirovala k napsání této knihy. Jsou v ní povídky plné humoru a fantazie. A nakonec vrátíš se k nám do Lanškrouna? Určitě, a pokud to dopadne, tak s celovečerním osobním recitálem. Díky za rozhovor a přeji hodně štěstí. ift, foto: FT Kouříš Kouříš a nevíš, že kouření tě nepotěší, dokud se neusměju. A nevíš, že se neusměju, pokud kouříš. Zdena Lorencová Šansony s Lenkou v KPH Pořad Šansony s Lenkou, jehož au torkou je Lenka Filipová Kudelová, uzavřel XXII. koncertní sezonu 4. dubna Uváděla jej a šansony zpívala sa ma autorka za doprovodu dvou muzi kantů: klavíristy Maxe Wittmanna a ky taristy Milana Kašuby. Lenka Filipová Kudelová, absol ventka brněnské konzervatoře, je he rečkou, zpěvačkou a dabérkou. Vystu puje v televizních inscenacích, hostuje v Národním divadle Brno a věnuje se samostatné umělecké činnosti. Maxmilián Wittmann, absolvent JA MU v Brně, byl od roku 1969 hudebním redaktorem Československého rozhlasu Brno a od roku 1990 je šéfem hudební redakce Českého rozhlasu Brno. Zastává rovněž funkci dirigenta a korepetitora Mahenovy činohry ND v Brně. Je úspěš ným skladatelem v oblasti jazzové a populární hudby. Milan Kašuba začal hrát na kytaru jako zlatnický učeň v Praze. Hra jej na tolik zaujala, že jako dvaadvacetiletý na stoupil dráhu profesionálního jazzového kytaristy v Divadle Večerní Brno, dále působil v různých kapelách a od roku 1981 je sólovým kytaristou. Hrával v praž ské Redutě. Nahrál desítky skladeb pro Český rozhlas Brno. V současnosti vy učuje hře na jazzovou kytaru na jedné z brněnských uměleckých škol. Jeden z encyklopedických slovníků vysvětluje šanson jako píseň s jedno duchou melodií a rytmem, často s hu morným, satirickým a frivolním textem. Vznikl v 19. století ve francouzských kabaretech a u nás se objevil ve třicátých letech minulého století. Od té doby má své stálé příznivce mezi posluchači, ale také mezi skladateli a textaři. Tvrzení, že šanson patří k odlehčenějšímu hu debnímu žánru, je i není pravdivé. Záleží na textaři i skladateli, na osobnosti a po dání šansoniéra či šansoniérky a přede vším na posluchači, co v šansonu hledá a nalezne. Námětem šansonů je nejčastěji láska, šťastná i tragická, něžná i vášnivá, sladká i prokletá, věrná i toulavá. Jsou však i vážnější témata z osobního i spo lečenského života. Takový pestrý kaleidoskop šansonů byl našim posluchačům nabídnut. L. Fi lipová se představila v několika rolích a všechny zvládala s lehkostí a s patřič ným ženským půvabem.byla vynikající šansoniérkou, výbornou herečkou, se hranou partnerkou obou interpretů, kteří skvěle obstarávali doprovod jejího zpě vu. Snadno navazovala kontakt s pub likem. Její kultivované průvodní slovo nenarušovalo plynulý tok krásných šan sonů, ale naopak umocňovalo a pomá halo pochopit jejich hluboký smysl. Mnohé šansony byly velmi známé, např. Můj ideál od Ch. Aznavoura a J. Fikejzové, s níž je L. Filipová v úzkém kontaktu, nebo Lampa od B. Ondráčka a P. Vrby a další.šansoniérka zařadila do programu pět šansonů z pera R. Po gody a P. Dostála, bývalého ministra kul tury, s nímž spolupracovala v satirickém divadle Večerní Brno. Těžištěm jeho šan sonů jsou poeticky hodnotné texty, které promlouvají k posluchačům a nutí je přemýšlet. V posledním šansonu Srdce člověčí se hledá pravé lidské srdce, hledá se podél cest, na věžích, hledá se všude... a tak snad každý posluchač v sá le v sobě ono srdce člověčí nalezl a snad je i nadlouhu uchová. Šansony s Lenkou (a dvěma výbor nými muzikanty) byly nejen příjemným zpestřením všedních dnů, ale vedly i k hlubšímu zamyšlení. V. Hejlová Foto: J. Hajzlerová

16 STRANA 16 INZERCE, SDĚLENÍ LL 8 / 2006 AKCE JARO : PNEU OSOBNÍ VOZY: 165/70 R13 Brillantis 910 Kč 175/70 R13 Brillantis 985 Kč 165/80 R13 OR Kč 185/60 R14H Bravuris1220 Kč 195/65 R15H Bravuris1550 Kč KAMA 11R20 68 A 5400 Kč PNEU TRAKTOROVÉ: 16,9 R30 T ZR2 Barum 9788 Kč 16,9 R28 T ZR2 Barum 8605 Kč 11,2 R24 T ZR2 Barum 5146 Kč 18,4 R34 T ZR2 Barum12003 Kč PNEU PRO VLEKY: 12,5 18 IMO3 Mitas 14pr 4782Kč * Vyměním státní byt (v prvním patře) na sídlišti v Mor. Třebové za státní byt nebo v Lanškrouně, Litomyšli. Mobil: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun přijme UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU NÁSTROJAŘ zaměření na CNC stroje Požadované vzdělání: středoškolské, vyučení v oboru (se zaměřením na CNC stroje) Ostatní požadavky: bezúhonnost, praxe vítána Nástup možný od Přihlášky zasílejte písemně společně s kopiemi dokladů o vzdělání, bezúhon nosti, praxi a strukturovaným životopisem na adresu: SOŠ a SOU Lanškroun, Kollárova 445, Lanškroun. Další informace podá p. D. Jandová tel. č Inzerce v Listech Lanškrounska LL nabízejí zájemcům o podnikatelskou inzerci tyto podmínky: cena 10 Kč/ 1cm 2 Cena při opakované inzerci: Velikost 1x 2 5x 6x a více celá strana /2 strany /4 strany Příplatky: Foto, logo, grafické zpracování Kč Umístění na poslední straně + 20% * Koupím byt 3+1 nebo 4+1. Tel.: Dubové podlahy, schody, stupně, podstupně, parapety a střešní okna. Tel.: * Provedu jarní řez i kácení vašich ovocných stromů. Tel.: , večer Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH, za publikaci inzerce v jednom čísle LL. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 30 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.) za 1/2 ceny podnikatelské.

17 LL 8 / 2006 SPORT STRANA 17 Skauti stř. Zubr hráli florbal v Zábřeze Hrál Mirek Dušín florbal??? Kdo vůbec ví, jestli slovo florbal (floorball) existo valo v temných uličkách Mirka Dušína? Jistá věc ale je, že Mirek florbal nehrál, kdežto my skauti ho hrajeme. Svět je jinde a nikdo nesmí zůstat pozadu, a tak, na rozdíl od názoru spousty lidí, i skauti jdou s dobou a určitě nezůstali někde v do bě ocelového oře a Hochů od Bobří řeky. Jsou to prostě normální lidi. A zrovna teď tihle skauti pořádali v Zábřeze florbalový turnaj. Sjeli se dokonce až ze Zlína, ale i z Lanškrouna nebo Skaličky (účast domácích je snad samo zřejmostí). Hrálo se ve dvou věkových kategoriích do čtrnácti let včetně (6 týmů) a nad čtrnáct let (4 týmy). My z LA jsme postavili celkem tři družstva, dvě mladší a jedno starší. Všichni bojovali až na hranice svých sil a hráčských dovedností, a tím se nám podařily zcela nebývalé výsledky. Mladší borci dosáhli na druhé a čtvrté místo a náš old star team pod vedením kapitánky Tomíka vybojoval ve vypjatém finále nakonec dokonce zlato. No, takže teď už se zbývá jen zeptat a kdo s námi pojede příště? Novinky z kulturistiky a bodyfitness Do své třetí sezóny vstoupil sportovní oddíl Kulturistika a bodyfitness Lanškroun, jehož členové trénují v prostorách posilovny Fitnesscentra na ul. B. Němcové. Prvním, kdo letos vystoupil na osvětlené pódium, byl dorostenec Marek Tribula, který 1. dubna na mistrovství Čech v Hořicích byl ve své váhové kategorii do 72 kg druhý. O týden později pak při mistrovství ČR v České Třebové obsadil v nej těžší kategorii nad 72 kg výborné páté místo. Marek Tribula s trenérem Krtek I junior David Polanský dolaďuje formu před svojí soutěží. V závěrečné přípravě jsou také tři juniorky, které budou v květnu startovat na mistrovství Čech v bodyfitness v Kladně. Jsou to mladší juniorky Jana Černovská a Klára Sontáková a starší juniorka Klára Šmídová. Oddíl průběžně nabírá nové mladé členy, které připravují trenér chlapců Roman Šišán a trenérky děvčat Šárka Danačíková a Ing. Hana Uhrová. Ladislav Thun, předseda oddílu Taneční maratón 2006 V sobotu 8. dubna proběhl v Music Clubu esko v Dolním Třešňovci už pátý roč ník tanečního maratónu jednotlivců, který pořádal DJ Standa. Letos bylo sice méně účastníků, ale myslím, že prostředí a atmosféra byla lepší než loni. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: dvanáctihodinový (9 soutěžících) a čtyřhodinový maratón (7). Výbornou atmosféru vytvářelo početné obecenstvo, příjemná porota a stále veselý DJ. Při plusových bodech sklidili soutěžící aplaus od svých fanoušků. Přestávky vyplňovaly doprovodné taneční programy různých směrů: orientální, country, break, disko a latinské tance. J. Felcmanová Výsledky: Čtyřhodinový maratón: 1. Šárka Votavová, 2. Natálie Prokopová, 3. Michaela Baculáková Dvanáctihodinový maratón: 1. Monika Průchová, 2. Aneta Poláková, 3. Lucie Hauková a Jana Felcmanová Hala B. Modrého na jaře Je tu jaro a skončil nám zimní provoz. Celou sedmiměsíční sezónu lze hodnotit jako zdařilou, bráno z pohledu využití a ohlasů návštěvníků. Bruslilo se 200 dní, 150x se uskutečnilo volné bruslení, odehrálo se 29 zápasů okresního přeboru mužů, 254 zápasů LHL (Lanškrounské hokejové ligy). Pronájmy ledu končily v nočních hodinách. Vytížení v průběhu dne se zvýšilo, a to vlivem začlenění bruslení do školního rozvrhu a zájmem škol z okolních obcí. Co nového je teď v Hale B. Modrého? To říkají zvědavé oči nahlížejících do o tevřených dveří haly. Loňské názory o letním bruslení se již neobjevují, a tak kolečkové bruslení nahradilo to na ledě. Pro začátek jsou termíny volného bruslení veřejnosti: po, st, so od 18 hod. Dále jsou vypsané časy pro tréninková utkání in line hokeje tzv.příchozí. Tyto termíny jsou uvedeny na nástěnce v hale nebo na Po krátkém zkušeb ním provoze bude přizpůsoben účastníkům a zveřejněn pravidelný program. Další možností, jak využít hrací plochu, je její vlastní pronájem nebo účast na turnajích. Nejbližší se koná hned na úvod a bude spojen s kulturně společenskou akcí. Půjde o pokračování klasických čarodějnic na bývalém kluzišti ve spojení s tradiční kulturou z náměstí. Z nehokejových aktivit si vedle již zdomácnělých závodů radiem řízených mo delů aut hledá cestu do haly další aktivita závody a výstavy psů. Ve dnech se konají psí závody agility a reprezentační soustředění chovatelů psů. Plán přípravy na další zimu už některá družstva tvoří a ledovou plochu pro dlou hodobé rezervace je již možno zamluvit. Značná část možné kapacity ledu od září je již obsazena. Zájemci o pronájem ledové plochy zatím pouze opakované tý denní mají ještě možnost výběru vhodných časů. Další a podrobnější informace jsou na nebo přímo v Hale B. Modrého. J. Černý

18 STRANA 18 SPORT LL 8 / 2006 Kanadské bodování hokejistů TJ Lanškroun v okresním přeboru 2005/2006 MUŽI: Michal Kilčický získal titul nejlepšího na hrávače soutěže a v celkovém kanad ském bodování obsadil druhé místo o je diný bod za Jiřím Novákem z Tisové. Čtveřice mimolanškrounských posil Kil čický, Langr, Doha a Kotoulek se posta rala o 137 bodů z celkových 196. Z hrá čů žijících v Lanškrouně se dokázala bodově prosadil pouze dvojice veterá nů Fišer a Fořt. Řízný obránce Milan Hajtmar se stal s přehledem nejtresta nějším hráčem okresního přeboru. TR. JMÉNO G A KB MIN. Kilčický Michal Langr David Doha Vladimír Kotoulek Vítězslav Fišer Zbyněk Fořt Radovan Pachl Miroslav Gremlica Filip Motl Jakub Tichý David Hrůza Petr Jirků Pavel Bednář Jiří Novák Radek Mík Petr Knoflíček Jiří Bednář David Hajtmar Milan Juřina Jan Janků Michal Nebodovali: Mík Václav, Urban Domi nik, Černý Jiří, Pospíšil Viktor, Smejkal Petr, Stránský Vít, Paulus Roman. Brankáři: Šprync Vojtěch průměr 3.27, Malý Marek 4.43 a Stolarik Jiří JUNIOŘI: Nově vzniklý tým juniorů tvořili jak sa mouci z rybníků, tak hráči se zkušenost mi z jiných týmů, doplnění o nejlepší starší žáky. V tomto výkonnostně nesourodém kolektivu dokázalo bodovat pouze pět hráčů, přičemž Radek Novák, Petr Hrů za a brankář Jiří Stolarik se dokázali úspěšně ukázat i mezi muži. JMÉNO G A KB TR.M. Novák Radek Spurný Lukáš Hrůza Petr Obst Jan Stránský Vít Nebodovali: Brandejs Michal, Vítek Václav, Dvořák Lukáš, Pospíšil Tomáš, Havelka Roman, Kráčmar Lukáš, Mar tinec Michal, Martinec Jakub, Resler Jan, Marek Lukáš, Urban Dominik, Bo ruch Jan, Vičar Matěj, Václavský Lu káš, Borkovec Michal, Mík Petr, Běl ka Tomáš, Krejčí Marcel, Šofronič Pavel, Vacek Petr, Neoral Martin. Brankáři: Stolarik Jiří průměr 3.00 a Strouhal Tomáš Mladší žáci STARŠÍ ŽÁCI: Tento tým dokázal využít herních zku šeností k umístění uprostřed tabulky soutěže. Oporami byli brankář Šmolka a pětka Šofronič, Vičar, Václavský, Mík a Bělka. JMÉNO G A KB TR.M. Šofronič Pavel Vičar Matěj Václavský Lukáš Mík Petr Bělka Tomáš Brejša Vít Farkaš Ondřej Knoflíček Jan Boruch Jan Špičák David Krejčí Marcel Král Petr Dejdar Ondřej Zedníček Václav Kollert David Chládek Stanislav Nebodovali: Krystl Filip, Brokeš To máš, Brýdl Matěj, Vlček David, Cacek Tomáš, Petružálek František. Brankáři: Šmolka Jan průměr 1.00 a Janoušek Vlastimil MLADŠÍ ŽÁCI: U nově vzniklého týmu mladších žáků potěšila především početnost adeptů této krásné hry. Odměnou za celoroční tréninkovou píli byly bronzové medai le za třetí místo v okresním přeboru. JMÉNO G A KB TR.M. Cacek Tomáš Křepelka Aleš Janík Michal Marek Dominik Vlček David Markl Tomáš Koutský Jan Brokeš Tomáš Nebodovali: Kačerovský Dominik, Ja nisch Jakub, Mareš Jiří, Masopust Petr, Schlegel Michal, Kristek Josef, Musil Roman, Kobza Lukáš, Kouba Tomáš, Marek Jakub, Hrabal Ladislav, Zachař Adam, Krejčí Aleš, Čada Marek, Mouč ka Michal, Stejskal Tomáš, Betlach Martin, Faltus Jan, Křepelka Aleš, Pá vek Miloš, Zajíček Miloslav. Brankáři: Pánek Jan průměr 4.60 a Ja noušek Vlastimil 6.50 FOTBAL mistrovské soutěže jaro 2006 FK OEZ Letohrad TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor staršího dorostu 4 : 1 (1 : 0) Sestava: Kašpar P., Šilar J., Kopecký R., Šenkýř J., Dostál L., Fait L., Šilar D., Pupík M., Šťastný R., Mizerák R., Smejkal T. FK OEZ Letohrad TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 1 : 0 (1 : 0) TJ Lanškroun SK Třemošnice, neděle Krajský přebor starších žáků 0 : 0 (0 : 0) TJ Lanškroun SK Třemošnice, neděle Krajský přebor mladších žáků 1 : 2 (1 : 1) Branka: Skalický D. TJ Lanškroun SKP Slovan Moravská Třebová, neděle Krajský přebor dospělých 1 : 0 (0 : 0) Branka: Krejsar L. TJ Lanškroun FK Česká Třebová, sobota Krajský přebor staršího dorostu 4 : 2 (2 : 0) Branky: Fait L.(PK), Šilar D.,Mizerák R. (2x) TJ Lanškroun FK Česká Třebová, sobota Krajský přebor mladšího dorostu 0 : 0 (0 : 0) AS Pardubice TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor starších žáků 2 : 0 (1 : 0) AS Pardubice TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor mladších žáků 1 : 0 (0 : 0) SK Holcim Prachovice TJ Lanškroun, sobota Krajský přebor dospělých 2 : 0 (1 : 0) Turnaj Sokol Rosice nad Labem, neděle Krajský přebor starších přípravek TJ Lanškroun MFK Pardubice 0 : 7 TJ Lanškroun SK Polička 0 : 6 TJ Lanškroun Sokol Rosice n/l 0 : 2 Krajský přebor mladších přípravek TJ Lanškroun MFK Pardubice 2 : 3 (branky: Sadovský, Masopust) TJ Lanškroun SK Polička 3 : 1 (branky: Sadovský, Zadražil, Hajzler) TJ Lanškroun Sokol Rosice n/l 0 : 4 TJ Lanškroun B Jablonné nad Orlicí, neděle Okresní přebor II. třídy 1 : 2 (1 : 1) Branka: Stasiowski P. MM Cyklistický prolog Necelé tři desítky statečných cyklistů a cyklistek našly odvahu vyjet 2. dubna na trať tradiční jarní časovky. Bouřlivé jarní tání rozpustilo zbytky letošní bohaté sně hové nadílky doslova jen pár hodin před startem. Samotný závod proběhl za krás ného jarního počasí. Celkové prvenství obhájil Jan Dostál z Dukly Brno. Tomáš Krč z Lanškrouna získal hned dvě ceny jednak pro nejmladšího účastníka (je ročník 2000), jednak i hlavní cenu účastnické tomboly cyklocomputer. Pořadatelé Jiří Dvořák a Jan Ruščák (Lanškroun) děkují firmám Cyklosport Dvořákovi Lanškroun, Autolakovna Jan Švestka Horní Třeňovec, TG Tisk Lanš kroun za ceny pro nejlepší. JR Vítězové kategorií: MUŽI do 14 let: Turek Daniel (1993, SKP Duha Fort Lanškroun) 11:07 min. do 18 let: Dostál Jan (1988, Dukla Brno) 8:03 min. do 30 let: Jíra Pavel (1979, Ústí nad Orlicí) 9:27 min. do 40 let: Kadidlo Jiří (1972, Morav ská Třebová) 8:25 min. nad 50 let: Krsek Jaroslav (1951, Fort Ústí nad Orlicí) 9:27 min. HORSKÁ KOLA: Měcháček Michal (1974, Moravská Třebová) 9:49 min. ŽENY: Johanidesová Lea (1989, Cyklo Stratílek Litomyšl) 11:01min. SPECIÁLY: Legát Pavel (1969, R+ Penco Praha) 11:29 min.

19 LL 8 / 2006 PROGRAM AKCÍ V REGIONU STRANA 19 PROGRAM fotbal sobota TURNAJ LANŠKROUN Krajský přebor mladší a starší příprav ky, začátek 9.00 hod neděle TJ LANŠKROUN SK VYSOKÉ MÝTO Krajský přebor starších a mladších žáků, zač a hod. TJ LANŠKROUN JISKRA LITOMYŠL Krajský přebor dospělých, zač. 17 hod čtvrtek SK HOLICE TJ LANŠKROUN Krajský přebor staršího a mladšího do rostu, začátek a hod sobota TJ LANŠKROUN FK AGRIA CHOCEŇ Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hod. TJ LANŠKROUN B FK GUFERO MISTROVICE Okresní přebor II. třídy dospělých, začátek hod. Fotbal mimo Lanškroun AFK CHRUDIM TJ LANŠKROUN Krajský přebor staršího a mladšího dorostu, začátek a hod. SOKOL TĚCHONÍN TJ LANŠKROUN B Okr. přebor II. třídy dospělých, zač. 16 hod SK SLOVAN MOR. TŘEBOVÁ TJ LANŠKROUN Krajský přebor starších a mladších žáků, zač a hod. TURNAJ LITOMYŠL Kraj. přebor mladší a starší přípravky, začátek 9.00 hod SK HOLICE TJ LANŠKROUN Kraj. přebor dospělých, zač hod. Turisté vás zvou 23. dubna Pochod kolem Hnátnice (34. ročník) Pořadatel: TJ Sokol Hnátnice Start: Hnátnice, u OÚ, 9 10 hod. Trasa: pěší 7 a 15 km 29. dubna Na Drozdovskou pilu (18. ročník) Pořadatel: OKČT Ústí n/o Start: Ústí n/o Mírové nám., do 8 hod. Trasa: cyklo 70 a 100 km 29. dubna Po stopách Eskymo Welzla Pořadatel: OKČT Zábřeh na Moravě Start: aula III. ZŠ, ul. Školská 9, Zábřeh, hod. Trasy: pěší 5, 10, 20, 25, 35, 50 km, cyklo 25 a 50 km 1. května (28. ročník) Cykloturistická jízda do Javoříčka Pořadatel: OKČT Slovan M. Třebová Cíl: hod. nám. A. Jiráska 1, tel., fax: v hodin, zámek Studentský divadelní soubor Škeble vás zve na derniéru divadelní hry Williama Shakespeara Sen noci svatojánské Režie: Růžena Šteflová v 18 hodin, Společenský dům 6. ročník festivalu JAZZ a LITTLE OTHERWISE LAURA A JEJÍ TYGŘI Praha (rhythm & blues, funky, salsy, soul), LA CEDILLE Francie (jazz, hip hop), ONE BRAIN Lanškroun (jazzpop), LEŽÉRNĚ A VLEŽE Valašské Klo bouky (jazz, swing), DUENDE Praha (jazzrock) Vstupné: 90, Kč od 8.15 a 10 hodin, zámek Miriam Pešková: JAK SE ZACHRAŇUJE ZEMĚ Ekologicky zaměřené představení objas ňuje základní environmentální pojmy, vede děti k úctě vůči přírodě a inspiruje je k omezení nešťastných kroků, kterých se dopouštíme vědomou či nevědomou devastací životního prostředí. V listopadu 2001 získal tento autorský projekt cenu Henryho Forda. Určeno pro MŠ a ZŠ. Vstupné: 30, Kč 1. května od 14 hod., náměstí J. M. Marků STUDENTSKÉ MAJÁLES 2006 Téma: REBELOVÉ aneb REVOLTA 60. LET Fashion show Bubble show soutě že pro malé i velké dobové účesy a líčení výstava fotografií a výtvarných prací žáků gymnázia tombola lam pionový průvod Beatles Revival Santana Revival AC/DC Revival Big Band Lanškroun Pořádají studenti lanškrounského gym názia ve spolupráci s KC Lanškroun. Akci podpořilo město Lanškroun v hodin, zámek SVÁTEČNÍ KONCERT Václav Hudeček a QUINTETTO CONCERTANTO V programu zazní skladby J. S. Bacha, W.A.Mozarta, A.Vivaldiho Vstupné dobrovolné v hodin, zámek Jan Drda: HRÁTKY S ČERTEM Divadelní přestavení v nastudování DOLNOČERMENSKÝCH OCHOT NÍKŮ, režie Lenka Doupalová Vstupné: 30, Kč KALEIDOSKOP KULTURY PARTNERSKÝCH MĚST koncert pěveckých sborů ZUŠ J. Pra večka Lanškroun a Dzierzoniow CZALDY WALDY (jedinečný kon cert etno šansonů ze Slovenska a Ukrajiny muzikál Pinocchio v nastudování žáků ZUŠ I.Godina Vráble STREET DANCE, nesoutěžní přehlíd ka tanečních souborů partnerských měst výstava grafiky Danuty Bukowské ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun vás zve: , hod., sál zámku KONCERT ŽÁKŮ Představí se komorní soubory, přípravná hudební výchova a jako host soubor Motýlek , hod., sál ZUŠ 1. ABSOLVENTSKÝ KONCERT Vystoupí: Eva Gildainová klavír Lenka Knollová klavír Martina Svatoňová klavír Karel Svoboda klarinet David Skalický pozoun pátek, hod. Sázava sál hospody DIVADLO VE STŘEDU Marco Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE Režie: R. Šteflová Domov penzion pro důchodce, B. Martinů č. p. 980 si vás dovoluje pozvat 27. dubna: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PENZIONU (k příležitosti 10. výročí otevření a zahájení provozu) Pro širokou veřejnost: výstavka ručních prací, 14 hodin hudební vystoupení obyvatel ÚSP Anenská Studánka, hodin prohlídka zařízení, od 16 hodin k tanci a poslechu bude hrát p. R. Grus BOTANICKÉ TOULKY ZA KAVKAZEM Cestovatelská přednáška Pavla Křivky zaměřená nejen na botaniku Zajímavé povídání a spousta diapozitivů z cest po Kavkaze 27. dubna 2006 v hod Městská knihovna Lanškroun Vstupné 20 Kč Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne Poštovní historie města Lanškrouna ze soukromých sbírek Karla Uhlíře st. a Ing. Josefa Ficnera a Pohádková škola výtvarné práce žáků ZŠP Výstavy trvají do T. G. Masaryka 3, tel.: dubna 13 hodin STRAŠPYTLÍK (USA) 77 min. I malé kuřátko se může stát hrdinou. Vstupné: 35, Kč Mládeži přístupno 21. a 23. dubna a 20 hodin 22. dubna 20 hodin RAFŤÁCI (ČR) 104 min. Hledám roštěnku. Zn.: Na pokusy. Vstupné: 74, Kč Mládeži přístupno 24. dubna 20 hodin * WALK THE LINE (USA) 135 min. Láska spaluje. Životopisný hudební příběh. Vstupné: 54, Kč Do 12 let nevhodné 25. dubna 20 hodin 26. dubna a 20 hodin * RŮŽOVÝ PANTER (USA) 92 min. Ztratil se diamant Růžový panter. A nejzmatenější detektiv na světě se ho snaží najít. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno 27. dubna 20 hodin 28. dubna a 20 hodin * ERASMUS 2 (USA) 125 min. Na ženy se dívej s nadhledem, příteli, ale nikdy ne s předsudky jinak Tě pro hlédnou a spálí Vstupné: 59, Kč Do 12 let nevhodné 29. dubna 20 hodin 30. dubna a 20 hodin * PÝCHA A PŘEDSUDEK (Velká Británie) 123 min. Nejhorší je, když někdo k smrti nená vidíte a zároveň bez něj nemůžete být. Vstupné: 54, Kč Mládeži přístupno května 20 hodin * UNDERWORLD: EVOLUTION (USA) 107 min. Upírka Selena a skorovlkodlak Micha el zjišťují, že zlo zničené v prvním díle nebylo zničeno a je nutno ho zničit jin de a jinak. Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno 4. a 6.května 20 hodin 5. května a 20 hodin * CO JE ŠEPTEM (USA) 97 min. Romantická komedie pro jednoho, v níž Jennifer Anistonová hledá samu sebe. Vstupné: 64, Kč Do 12 let nevhodné 7. a 8. května 20 hodin * ZKROCENÁ HORA (USA)134 min. Největší silou přírody je láska. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno Programy označené * jsou titulkovány. Videopůjčovna: Po So hod.

20 STRANA 20 INZERCE A POZVÁNKY LL 8 / 2006 VÝPRODEJ letních kalhot! Slevy až 70 % Největší výběr bund, sport. bot a kopaček Vybíráme z programu kina: Walk the line (24. dubna) V roce 1955 vkráčel drsný, vyzáblý kytarista, který si říkal J. R. Cash, do tehdy ještě neznámých Sun Studios v Memphisu. Tento okamžik měl později nesmazatelný vliv na vývoj americké kultury. Za pomoci úderných akordů a hlasu, který byl hluboký a temný jako noc, přiváděl Cash s obrovskou intenzitou na svět písně o zármutku a bo lesti, které byly odvážné, plné skutečného života a lišily se od všeho, co mělo publikum do té doby možnost slyšet. Kromě toho, že Johnny Cash přišel s průkopnickým a ori ginálním zvukem, který se později měl stát inspirací pro rockové, countryové, punkové, folkové i rapové hvězdy, vydal se také na cestu dramatické osobní proměny. Během nejdramatičtější etapy svého života v průběhu níž stál tváří v tvář svým démonům, bojoval o lásku, která mu pomohla odrazit se ode dna, a naučil se balancovat na tenké hranici mezi zkázou a spásou se změnil z popové hvězdy v kultovního Muže v černém. Film byl nominován celkem na 3 Zlaté Glóby v kategoriích NEJLEPŠÍ FILM HUDEBNÍ nebo KOMEDIE, NEJLEPŠÍ HEREC, NEJLEPŠÍ HEREČKA. Pýcha a předsudek (29. a 30. dubna) Britská komedie patří mezi nej lepší adaptace knih Jane Auste nové, ve které se podařilo zacho vat autorčin břitký humor. Pře stože se děj odehrává na konci 18. století, nemusíte se bát suché kostýmové klasiky, u níž byste zívali nudou. Vděčíme za to jak autorčinu jemnému humoru, tak celovečerně debutujícímu reži séru Joe Wrightovi, který ho do vedně přenesl na plátno. Žebříčky filmových hitů březen 2006 KINO: 1. Strašpytlík 2. Anděl páně 3. Harry Potter a Ohnivý pohár 4. Experti 5. Valiant VIDEOPŮJČOVNA KINO: GAMA PLUS CZ, s.r.o.: 1. Kletba bratří Grimmů 1. Mr. a Mrs. Smithovi 2. Sin City 2. Ostrov 3. Pád do ticha 3. Legenda o Zorrovi 4. Doom 4. Pterodaktyl 5. Poslední výsadek 5. Kerberos LISTY LANŠKROUNSKA vydává za podpory MÚ v Lanškrouně TG TISK s.r.o. Adresa: 5. května 1010, Lanškroun, tel.: , , fax: E mail: listy.mesto lanskroun.cz, a Šéfredaktor Mgr. F. Teichmann, redakce RNDr. L. Sitová. Uzávěrka příštího čísla: , vychází v pátek Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvatelů; vyhrazuje si právo lehce pozměnit texty. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Foto: soukromé archivy autorů. Kresby P. Dvořáček. Registrováno u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 3.12.2012

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014

Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Zápis č. 29 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 25.11.2014 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Jan Křikava Hosté: Ing. Jiří Fencl, Tomáš Macálka technický dozor

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015

V Ý T A H Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 08.06.2015 278/2015 Rada města Lanškroun schválila návrh Smlouvy (čj. MULA 18581/2015) se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více