Zážitkové Menu. Restaurace Na Stodolci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zážitkové Menu. Restaurace Na Stodolci"

Transkript

1 Zážitkové Menu Restaurace Na Stodolci

2 VáÏení hosté, nabídka na í restaurace moïná není tak iroká jako jinde, za to vás mûïeme ujistit, Ïe ve kerá jídla pfiipravujeme jen z ãerstv ch surovin, které sháníme od lokálních dodavatelû z nejbliï ího okolí. âerstvé BIO maso hovûzí, jehnûãí a kufiecí nám dodává Biopark z Lipové u luknova, ostatní ãerstvé maso vãetnû vlastnoruãnû pfiipravovan ch klobás a pekáãkû je od mistra Vohnouta, fiezníka z Varnsdorfu. Domácí knedlíky pro nás vafií pan Tollar z âeské Kamenice, brambory a sezónní zeleninu nám vozí pan RÛÏiãka z Polep. Ostatní zeleninu pro vás nakupujeme v Nûmecku. âerstv kozí s r produkuje malá kozí farma z nedalekého Kyjova, pampeli kov med si vafiíme sami, luãní a lesní med nám dodává pan Bechynû, vãelafi z Dolní Chfiibské. Pro ãerstvé ryby jezdíme do varnsdorfské rybárny k panu P eniãkovi. Co mûïeme, pfiipravujeme sami; Ïádné polotovary ani mraïené suroviny ãi instantní ingredience u nás nehledejte. Neãekejte kulináfiské zázraky, ale jen ãeskou, poctivou, domácí kuchyni postavenou na ãerstv ch surovinách. DOMÁCÍ A âerstvé, TO JE NA E KRÉDO! - z BIO surovin - certifikovan produkt regionu - tradiãní ãesk pokrm - novinka na í nabídky

3 Polévky Polévka dle denní nabídky vïdy ãerstvá,kaïd den jiná... 0,25 l 39 Kã Kufiecí polévka s domácími nudlemi 45 Kã kufiecí v var s kousky kufiecího masa a zeleniny Pfiedkrmy Domácí pa tika z kufiecích jater s brusinkami 79 Kã na portském vínû pfiipravená, slaninou obalená, s ãerstv m peãivem Rozpeãen kozí s r 100 g kozí s r s bílou plísní, s brusinkami a ãerstv m peãivem 89 Kã Masové pokrmy Hovûzí Entrecôte s bylinkov m máslem a hranolkami 250 g 249 Kã vysok ro tûnec pfiipraven na grilu dle pfiání jako rare, medium nebo well done Vepfiová panenka na li kách s opeãen m bramborem 200 g 169 Kã medailonky z vepfiové panenky pfiipravené na grilu, s houbovou omáãkou Vepfiová panenka na rozmar nu 169 Kã se Èouchan m bramborem 200 g medailonky z vepfiové panenky pfiipravené na grilu, s rozmar nem Stodolecké brambory 200 g 149 Kã na plátky nakrájené, opeãené na pánvi s vepfiovou panenkou, slaninou a cibulkou a dozdobené volsk m okem Plnûné bramborové knedlíky uzen m masem s cibulkou a bíl m zelím 4 ks 99 Kã z rodinné domácí v robny v âeské Kamenici Jehnûãí kolínko se penátem a domácími bramborov mi palíãky 350 g 229 Kã pomalu peãené na rozmar nu s ãesnekem a kofienovou zeleninou VídeÀská ro tûná s hranolkami 200 g 189 Kã hovûzí ro tûná stfiednû propeãená s dozlatova orestovanou cibulkou Hovûzí líãka s domácí bramborovou ka í 200 g 169 Kã pfiipravená na ãerveném vínû s kofienovou zeleninou Tatarsk biftek s topinkami 100 g 149 Kã ãerstvû namlet z hovûzí kvûtové piãky Kufiecí prsíãko se vestkovou omáãkou a bramborem 149 Kã pfiipravené na grilu Peãené kufiecí stehno na vínû se Èouchan m bramborem 250 g 139 Kã pomalu peãené na zpûsob zvûfiiny Vepfiov fiízek s domácím bramborov m salátem 200 g 139 Kã dozlatova osmaïen na vepfiovém sádle, s plátkem citronu Rybí pokrmy Filet z candáta s petrïelovou omáãkou a domácí bramborovou ka í 200 g 229 Kã smaïen na másle s omáãkou z vína a zakysané smetany âerstv pstruh s bramborem s païitkou 250 g pfiipraven na grilu s domácím bylinkov m máslem Pfiílohy podáváme jen k jídlûm, bez doplatku ceny moïno libovolnû zamûnit 189 Kã Brambory máslem ma tûné, opeãené brambory, Èouchané brambory, domácí bramborová ka e, hranolky, rozpeãená bageta s bylinkov m máslem, houskov knedlík, domácí bramborové palíãky, r Ïe (doba pfiípravy cca 15 min.)

4 Dûtské pokrmy Kufiecí fiízek s domácí bramborovou ka í 80 g ve strouhance obalen, osmaïen na pánvi Pfiírodní kufiecí plátek s domácí bramborovou ka í 80 g pfiipraven na grilu 89 Kã 79 Kã Krupicová ka e s kakaem a cukrem 49 Kã hlubok talífi pln ka e posypané cukrem a grankem Talífi pln kfiupav ch hranolek hlubok talífi pln kfiupav ch hranolek s keãupem 49 Kã Zvûfiinové pokrmy dle sezónní nabídky okolních luhû a hájû - k doptání u obsluhy Bezmasé pokrmy SmaÏen s r s bramborem, tatarskou omáãkou a brusinkami obalen a osmaïen eidam z Varnsdorfské mlékárny 109 Kã Jídla na objednávku den pfiedem Peãená kachna na jablkách cca 2,5 kg 799 Kã podávaná s ãerven m a bíl m zelím a domácím pekov m knedlíkem Kvûtákové placiãky s bramborem 89 Kã osmaïené na pánvi, s domácí remuládou Knedlíky s vajíãkem houskov knedlík z domácí v robny v âeské Kamenici opeãen s vejci, s kyselou okurkou 79 Kã Saláty Velk salát s kufiecím masem 80g 119 Kã listov salát, s kousky teplého orestovaného kufiecího masa, anglická slanina, krutony, vejce, domácí zálivka Velk salát s kozím s rem a medem 119 Kã listov salát, ãerstvá ãeská jablka, vla ské ofiechy, domácí med a rozpeãen kozí s r s bílou plísní Okurkov salát 49 Kã najemno nastrouhaná okurka se sladko-kyselou zálivkou s pepfiem

5 Sladké pokrmy a dezerty Ovocné kynuté knedlíky s tvarohem a máslem 3 ks 99 Kã z domácí v robny v âeské Kamenici, pfielité rozpu tûn m máslem Bramborové i ky s máslovou strouhankou 69 Kã domácí bramborové i ky se struhankou orestovanou na másle Domácí lívaneãky tfií chutí 59 Kã 3 domácí lívaneãky, kaïd jinak ochucen velká dobrota! Domácí lívaneãky s borûvkami 59 Kã 3 domácí lívaneãky, se smetanov m pfielivem s borûvkami Palaãinka s domácí marmeládou 2 palaãinky s domácí marmeládou a domácí lehaãkou Jableãn trúdl se lehaãkou 59 Kã 39 Kã z ãesk ch jablek, upeãen s hrozinkami a skofiicí, posypan cukrem Snack Mandle praïené, solené - KÛrovky Ara ídy slané Bohemia chipsy Tyãinky Lentilky, Tatranka, Îv kaãky 35 Kã 30 Kã 30 Kã 30 Kã 20 Kã K pivu a vínu Kufiecí kfiidélka pikantní 250 g naloïená v pikantní marinádû, s rozpeãenou bagetou a bylinkov m máslem 89 Kã Variace ãerstv ch s rû od okolních dodavatelû 200 g 89 Kã kozí s r, pafiené copánky, pfiírodní s r, uzen s r Kamenická klobása 1 ks vlastní v roba fieznick ch mistrû od pana Vohnouta, s chlebem,kfienem a hofiãicí Varnsdorfské klobásky 5 ks vlastní v roba fieznick ch mistrû od pana Vohnouta, s chlebem, kfienem a hofiãicí Domácí naloïen hermelín 1 ks podomácku naloïen, dle éfkuchafiov ch receptur, s chlebem Domácí utopenec 1 ks 69 Kã 69 Kã 49 Kã 39 Kã podomácku utopen, ze pekáãkû od fieznick ch mistrû od pana Vohnouta, s chlebem Nealkoholické nápoje Domácí ledov ãaj z ãerstvé máty 0,3 l 30,- Domácí citronáda 0,3 l 30,- Kofola 0,4l 25,- Coca Cola 0,33 l 30,- Coca Cola light, Zero 0,33 l 30,- Fanta, Sprite, 0,33 l 30,- Bitter lemon 0,25 l 25,- Zázvorová limonáda 0,25 l 25,- Tonik 0,25 l 25,- Juice v bûr z rûzn ch druhû 0,2 l 30,- Mattoni 0,33 l jemnû perlivá, perlivá 25,- Aquila 0,33 l neperlivá 25,- Voda kohoutková 0,5 l karafa 20,- Red Bull 0,25 l 50,-

6 Teplé nápoje âaj 0,33 l 25,- Nabídka z rûzn ch druhû âaj,konviãka 0,7 l 39,- Celolístková ãajová smûs v nylonovém sáãku âaj z ãerstvé máty 0,33 l 39,- Espresso 8 g 29,- Cappuccino 35,- Cappuccino bez coffeinu 35,- Latté Macchiato 8 g 39,- Latté Macchiato bez coffeinu 39,- Káva turecká 8 g 25,- Grog 0,04 l rumu 49,- Horká griotka 0,04 l griotky 49,- Svafiené víno 0,25 l vína 49,- Horká voda s citronem 20,- Pivo toãené 0,3 l/0,5 l Pilsner Urquell 12 o 24,-/33,- Svijany 11 o Máz 16,-/25,- Velkopopovick kozel - ãern 16,-/25,- Pivo fiezané Svijany 11 o / Velkopopovick kozel 16,-/25,- Rádler Svijany 11 o / Sprite 26,-/ 36,- Pivo lahvové 0,5 l Radegast Birell nealkoholické pivo 25,- 0,5 l PlzeÀ 12 o 36,- 0,5 l Porter tfie eà 36,- Likéry a lihoviny 0,04 l/0,02 l Dûãínská Jefiabinka 46% 59,-/30,- Slivovice 50% speãetí Fleret 49,-/29,- Hru kovice 50% Fleret 49,-/29,- MeruÀkovice 50% Fleret 49,-/29,- Tfie Àovice 50% Fleret 49,-/29,- Rum tuzemák 39,-/29,- Fernet Stock 39,-/29,- Fernet Stock citrus 39,-/29,- Becherovka 39,-/29,- Griotka 39,-/29,- Zelená 39,-/29,- Vajeãn likér 39,-/29,- Vodka Finlandia 49,-/29,- Gin Beefeater 49,-/29,- Jagermeister 49,-/29,- Cognac, brandy 0,04 l Remy Martin V.S. 99,- Metaxa, 5 hvûzd 50,- Rum Karibsk 0,04 l Captain Morgan Spiced Gold 50,- Havana club 55,- Matusalem Clásico 10 let 80,- Aperitivy 0,1 l Martini Bianco 40,- 0,1 l Martini Extra Dry 40,- 0,05 l Campari 40,- 0,05 l Sandeman Port Ruby 50,- 0,05 l Sandeman Port White 50,- Whisky 0,04 l Johnnie Walker red label 55,- Johnnie Walker black label 80,- Jameson 60,- Jack Daniel's 75,- Tullamore Dew 3-letá 60,- Tullamore Dew 12-letá 90,-

7 Nav tivte na i novou kavárnu Café Tyjátr, najdete ji 100 m od restaurace. Vstup v horní ãásti velké stodoly. Byli jste u nás spokojeni a chutnalo vám? OhodnoÈte na i restauraci na stránkách Pfiijímáme platbu kartami Jídlo Vám rádi zabalíme s sebou za poplatek 10 Kã. Pfiílohy prodáváme pouze k jídlûm. Poloviãní porce nepfiipravujeme. Poslední objednávky pro kuchyà pfiijímáme 90 minut pfied koncem otevírací doby. Provozovatel: Na Stodolci, spol. sr. o., Provozovna: Dolní Chfiibská ã.p. 40, , Odpovûdn vedoucí: Matûj Kudla, éfkuchafi: Jifií KoÏan Rezervace: tel.: ,

8

JÍDELNÍ LÍSTEK LETNÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK LETNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK LETNÍ PŘEDKRMY 1 ks Grilovaný hermelín s brusinkami a bagetkou 85, Kč 100g Lososový tatarák s bagetkou 120, Kč 100g Grilovaný lilek s rajčetem, mozzarellou a bylinkami 79, Kč MINUTKOVÉ POLÉVKY

Více

100g Smažené žampióny 45,- (obsahuje al.: 1,3,7,15) 180g Pikantní topinka s kuřecím masem 72,- 80g Teplý chřest s máslem a praženou strouhankou 52,-

100g Smažené žampióny 45,- (obsahuje al.: 1,3,7,15) 180g Pikantní topinka s kuřecím masem 72,- 80g Teplý chřest s máslem a praženou strouhankou 52,- Předkrmy 100g Smažené žampióny 45,- (obsahuje al.: 1,3,7,15) 180g Pikantní topinka s kuřecím masem 72,- ( obsahuje al.: 1, 6 ) 80g Teplý chřest s máslem a praženou strouhankou 52,- ( obsahuje al.: 1, 7

Více

LOKSE,BRAMBORÁKY,HALUSKY 1 ks

LOKSE,BRAMBORÁKY,HALUSKY 1 ks STUDENÉ A TEPLÉ PREDKRMY Kachní játra na cibulce 79,- 120 g Grilovaný hermelín Tatarský biftek 139,- Bramborák 49,- chléb, jemně krvavá či durch propečená hermelín, pikantní koření, chléb hovězí svíčková,

Více

Saláty Polévky Předkrmy

Saláty Polévky Předkrmy Saláty Polévky Předkrmy Studené předkrmy Šunkové kornoutky s křenovou šlehačkou Nakládaný hermelín v pikantní česnekové marinádě Salátová pyramida s uzeným lososem a hořčico-medovým dresinkem Carpacio

Více

MENU JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK

MENU JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK MENU JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK O NÁS Restaurace U Gregorů, v širším povědomí známá také jako Géčko, se nalézá v historickém centru bývalého královského města Nymburka. Výrazná stavební úprava domu

Více

jídelní a nápojový lístek

jídelní a nápojový lístek jídelní a nápojový lístek J Í D E L N Í L Í S T E K Předkrmy a něco dobrého k pivu 100g Tataráček z norského lososa podávaný na listovém salátku s opečeným máslovým toastem 89 Kč 100g Nakládaný hermelín

Více

MENU JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK

MENU JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK MENU JÍDELNÍ LÍSTEK NÁPOJOVÝ LÍSTEK O NÁS Restaurace U Gregorů, v širším povědomí známá také jako Géčko, se nalézá v historickém centru bývalého královského města Nymburka. Výrazná stavební úprava domu

Více

Jídelní a nápojový lístek

Jídelní a nápojový lístek Jídelní a nápojový lístek Předkrmy 100 gr. Caprese z rajských jablíček, mozzarely a bazalkového pesta 85,- 70 gr. Carpaccio z hovězí svíčkové s hoblinkami parmazánu a 115,- panenským olivovým olejem 50

Více

Restaurace + Kavárna + Šenk

Restaurace + Kavárna + Šenk Pivo točené Restaurace + Kavárna + Šenk 0,5 l Starobrno 10 24,- 0,3 l Starobrno 10 16,- 0,5 l Starobrno 11 24,- 0,3 l Starobrno 11 16,- 0,5 l Krušovice 12 26,- 0,3 l Krušovice 12 18,- 0,5 l Starobrno 12

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Polévky 0,33 l Dle denní nabídky 30,-

JÍDELNÍ LÍSTEK. Polévky 0,33 l Dle denní nabídky 30,- JÍDELNÍ LÍSTEK Studené předkrmy 70 g Tataráček z lososa zdobený koprem a kapary (4, 10) 83,- 115 g Tresčí játra s cibulí zdobená citrónem (4) 74,- Teplé předkrmy 100 g Chřest zapečený se šunkou a mozzarellou

Více

Pro zajímavost: kravín stál do roku 1980 na místě dnešní restaurace. Původní obvodové zdi z pískovcových bloků jí dodnes dodávají osobitý styl.

Pro zajímavost: kravín stál do roku 1980 na místě dnešní restaurace. Původní obvodové zdi z pískovcových bloků jí dodnes dodávají osobitý styl. Více jak stoletá historie budovy U Kerama sahá až do roku 1887. Součástí hospodářství domu byly i 3 stodoly, kravín a ustájení pro koně. Láska k tomuto místu a péče o něj je znát na první pohled. Pro zajímavost:

Více

Předkrmy...4 Studené předkrmy...4 Teplé předkrmy...4

Předkrmy...4 Studené předkrmy...4 Teplé předkrmy...4 Předkrmy...4 Studené předkrmy...4 Teplé předkrmy...4 Polévky...4 Speciality z masa...4 Hovězí maso...4 Vepřové maso...5 Drůbež...5 Zvěřina...5 Ryby...6 Grilovaná masa a omáčky k masům...6 Těstoviny a omáčky

Více

Restaurace Kamenný mlýn

Restaurace Kamenný mlýn Mlýnská 4, 772 00 Olomouc Tel.: 585 208 419 Provozovatel: J. Vybíralová IČ: 70628521, DIČ: CZ7857065678 Provozní doba: Pondělí - Čtvrtek 9.00-23.00 Pátek 9.00-24.00 Sobota 10.00-24.00 Neděle 10.00-22.00

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY

STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY STUDENÉ PŘEDKRMY 201 Rajčátka s mozzarellou 202 80 g Hovězí carpaccio 69,131,- filátka z pravé svíčkové zdobená rajčátky a sypaná parmezánem 200 100 g Nakládaný hermelín, toust 51,- POLÉVKY 204 Česnečka

Více

Salát řecký... 59 Kč / 89 Kč (rajče, okurka, červená cibule, olivový olej, listový mix, olivy, sýr fetaki)

Salát řecký... 59 Kč / 89 Kč (rajče, okurka, červená cibule, olivový olej, listový mix, olivy, sýr fetaki) Špenátová polévka s opečenou šunkou...................... 42 Kč Česneková polévka se sýrem a opečeným chlebem......... 36 Kč Ruský boršč....................................................... 42 Kč Salát

Více

Restaurace U Věže. Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze.

Restaurace U Věže. Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze. Restaurace U Věže Bakaláře 45, Písek, odpovědný vedoucí: Jiří Langer Tel. 382 22 11 15, web: www.uveze.info, email: langer@uveze.info POLÉVKY Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 25,- Česnečka s uzeninou,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 100g Grilované plátky rajčátek se sýrem mozarella a čerstvou bazalkou 62,- 50g Šunková rolka se šlehačkou a křenem 55,- 100g Debrecínské klobásy s křenem a hořčicí, chléb /rohlík 44,- 80g Zapečená

Více

Předkrmy a něco k pivu

Předkrmy a něco k pivu Předkrmy a něco k pivu 150 g Marinovaní slanečci 56,- Kč s chilli papričkami a jarní cibulkou, teplý vošouch 150 g Staročeská libová tlačenka 58,- Kč s octem a cibulí, čerstvý chléb 100 g Kořeněný bůček

Více

Hovězí vývar s masem a nudlemi 31,- Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 31,- Česneková polévka, šunka, sýr, osmažený chléb 39,- Gulášová polévka 39,-

Hovězí vývar s masem a nudlemi 31,- Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 31,- Česneková polévka, šunka, sýr, osmažený chléb 39,- Gulášová polévka 39,- Polévky Hovězí vývar s masem a nudlemi 31,- Hovězí vývar s fritátovými nudlemi 31,- Česneková polévka, šunka, sýr, osmažený chléb 39,- Gulášová polévka 39,- Gulášová polévka v chlebu 49,- Denní polévka

Více

Jídelní a nápojový list

Jídelní a nápojový list Jídelní a nápojový list Srdečně Vás vítáme v naší zážitkové restauraci, jejíž citlivé zasazení do místní flóry přímo koresponduje s naší gastronomickou filosofií. Ctíme základní hodnoty pohostinství, jako

Více

jemně krájené plátky hovězí svíčkové, domácí bazalkové pesto, panenský olivový olej, hoblinky parmazánu, citron, příloha: křupavá bageta

jemně krájené plátky hovězí svíčkové, domácí bazalkové pesto, panenský olivový olej, hoblinky parmazánu, citron, příloha: křupavá bageta Obsah 1 2 3 4 4 5 6 8 10 11 12 15 15 16 17 18 19 24 Předkrmy Předkrm dle aktuální nabídky (informace u obsluhy restaurace) 100 g Carpaccio jemně krájené plátky hovězí svíčkové, domácí bazalkové pesto,

Více

Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek

Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek Pivnice BRUSKA, Dejvická 20 160 00 Praha 6 tel 222 361 171 mail: bruska@restaurace-bruskacz wwwrestaurace-bruskacz Pøedkrmy a nìco lehkého pod pivko 5ks Smažené

Více

0,33-Loupežnická Lochovská s kuřecím masem,žampiony,paprikou,kukuřicí,feferonkou,těstovinou.30,-

0,33-Loupežnická Lochovská s kuřecím masem,žampiony,paprikou,kukuřicí,feferonkou,těstovinou.30,- Polévky 0,33-Česnečka se sýrem,uzeninou a krutony.. 29,- 0,33-Loupežnická Lochovská s kuřecím masem,žampiony,paprikou,kukuřicí,feferonkou,těstovinou.30,- 0,33-Domácí bramboračka.30,- Předkrmy 1ks-Nakládaný

Více

jídelní a nápojový lístek

jídelní a nápojový lístek Aerostyl s.r.o. restaurace Escobara Karla IV. 612 500 02 Hradec Králové 2 e-mail: info@escobara.cz telefon: 608 140 741, 495 211 777 www.escobara.cz zahøívací kolo 1. Parmská šunka se žlutým melounem a

Více

Degustační, zážitkové menu

Degustační, zážitkové menu Degustační, zážitkové menu výběr z předkrmů 100g Zvěřinová paštika servírovaná s brusinkami a chlebem 100g Jihočeský kapr na smetaně s krajícem dačického chleba 100g Zvěřinová sekaná po domácky upečená,

Více

Polévky. 1. Kuřecí... 26,- Kč. 2. Česneková... 26,- Kč. 3. Hovězí s játrovými knedlíčky... 26,- Kč. Těstoviny

Polévky. 1. Kuřecí... 26,- Kč. 2. Česneková... 26,- Kč. 3. Hovězí s játrovými knedlíčky... 26,- Kč. Těstoviny Polévky 1. Kuřecí... 26,- Kč Kuřecí vývar, vařené těstoviny 2. Česneková... 26,- Kč Kuřecí vývar, česnek, šunka, chléb, sýr eidam 3. Hovězí s játrovými knedlíčky... 26,- Kč Hovězí vývar, játrové knedlíčky,

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy.

Informace o alergenech na vyžádání u obsluhy. Předkrmy a něco k pivu 100 g Malický utopenec nakládaný s cibulí, feferonkami a kyselou okurkou 44,- Kč v našem nálevu s plzeňským pivem 70 g Pažitková pomazánka s rozpékanou bylinkovou bagetou 57,- Kč

Více

KLASIK MENU ČESNEČKA 39,- ŠUMAVSKÁ TOPINKA 59,- VEPŘOVÝ ŘÍZEK, ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, KYS. OKURKA 139,- SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA 119,-

KLASIK MENU ČESNEČKA 39,- ŠUMAVSKÁ TOPINKA 59,- VEPŘOVÝ ŘÍZEK, ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, KYS. OKURKA 139,- SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA 119,- jídelní lístek KLASIK MENU ČESNEČKA 39,- ŠUMAVSKÁ TOPINKA 59,- VEPŘOVÝ ŘÍZEK, ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY, KYS. OKURKA 139,- SMAŽENÝ SÝR, HRANOLKY, TATARSKÁ OMÁČKA 119,- MIX TŘÍ SÝRŮ, FARMÁŘSKÉ BRAMBORY, TATARSKÁ

Více

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát...

Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... Když už tady sedím, tak bych si měla asi něco dát... KÁVY ORGANICA EKO DARK ROAST (BIO FAIR TRADE) 7,5 G Ristretto (extra malá káva 20 ml)...30 Kč Espresso (malá káva 35 ml)...30 Kč Espresso lungo (espresso

Více