Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění Pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiál Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití Práce s papírem (vytrhávání, stříhání, skládání, přehýbání, slepování papírový plot, čepice, semafor, drak, prostorové vystřihovánky a tvary ) Práce s přírodním materiálem (lisování, sušení, třídění, lepení listů a rostlin náhrdelník z jeřabin, šípků, obrázek ze semen, mozaika ) Práce s modelovací hmotou (plastelína - hnětení, mačkání, válení, vytahování, uštipování, stlačování, sušení, vaření ) Práce s textilem (stříhání, nalepování, zdobení koláže, motýlek z bavlnky, panáček z provázků ) Plošné a konstrukční stavebnice (Cheva, Lego, mozaiky, puzzle ) Zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami, udržuje pořádek na pracovišti, dodržuje stanovený postup, vyrobí jednoduchý výrobek dle slovních pokynů Sestaví jednoduché modely z plastové stavebnice, vytvoří výrobky podle předlohy i představy PT-OSV/1a,1b,1c průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně Pěstitelské práce Příprava pokrmů Osobní hygiena Zásady sebeobsluhy Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, sběr bylin Stolování (jednoduchá úprava stolu, pravidla správného chování), příprava jednoduché svačinky Mytí obličeje, rukou, čištění zubů, používání kapesníku, používání WC Obouvání se, šněrování bot, oblékání se, ukládání oděvu, odstraňování prachu a nečistot z oděvu Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, s dopomocí zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny, s dopomocí zalévá, okopává rostliny a vytrhává plevel na květinových záhonech u školy, používá vhodné pěstitelské nářadí a pomůcky; sbírá léčivé byliny (pampeliška) Upraví stůl pro jednoduché stolování, chová se vhodně při stolování, připraví samostatně jednoduchý pokrm podle slovních pokynů vyučujícího, dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla Umyje si obličej, ruce,vyčistí si zuby (minimálně 2x denně), používá kapesník, používá WC, dodržuje hygienu po použití WC Obuje se, zašněruje si boty, oblékne (převlékne) se, zapne si knoflíky (zip), uloží si oděv, odstraní prach a nečisty z oděvu

2 Pracovní vyučování 1. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Kdo jsem jméno a příjmení Kde bydlím adresa Naše rodina Neztratím se? Mimořádné události Zná své jméno a příjmení, srozumitelně se představí Zná svou adresu (adresu školy), dokáže ji říci Zná jména a příjmení svých rodičů, sourozenců, ví, kde jeho rodiče pracují, jmenuje další příbuzné a ví, kde bydlí Jednoduše popíše, jak se zachová v situaci, kdyby se ztratil, řekne, koho vyhledá, kdo mu může pomoci Zná pojem mimořádná událost, s dopomocí některé jmenuje, zná pojem evakuace, ví, že se v takových situacích musí řídit pokyny dospělých Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Učebnice OČMU pro 1.roč. Neztratím se? Neztratím! (Albra)

3 Pracovní vyučování 2. ročník Úvod Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce Příprava pokrmů Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky a materiál Práce s papírem (stříhání, ohýbání, překládání, vystřihování, slepování, lepení skládanky z papíru, drak, prostorové vystřihovánky, vánoční ozdoby, koláže, panáček, vláček z krabiček atd.) Práce s přírodním materiálem (sušení, třídění, provrtávání, navlékání, svazování obraz z listů, korálky z přírodnin, figurky z kaštanů, vánoční svícen ) Práce s modelovací hmotou (vlastnosti modelovací hmotyplastelína, základní tvary modelování kulového, válcového a kuželového tvaru, modelování ve sněhu, duté tvary hrnek, mísa, košík ) Práce s textilem (stříhání, nalepování koláže, provlékání v kartonu podle předlohy, navlékání jehly, uzlík, přední steh na kartonu, strašidýlka z vlny, velikonoční ozdoby ) Stavebnice plošné, prostorové (Cheva, dřívkové stavebnice, mozaiky ) Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových rostlin, sběr léčivých bylin Základní vybavení kuchyně, potraviny výběr, nákup, stolování, příprava pokrmů úprava pokrmů za studena (jednoduchá snídaně, zeleninový salát), hygiena provozu Osobní hygiena Mytí vlasů, česání, použití základních hygienických prostředků mýdlo, krém na ruce Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, správně o ně pečuje Rozlišuje základní druhy jednotlivých materiálů, zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami, pracuje podle slovních pokynů vyučujícího, vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů, při práci realizuje vlastní nápady, udržuje pořádek na pracovišti Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí, vytvoří plošné i prostorové modely dle předlohy v daném měřítku, využívá vlastní představivost Zná význam půdy pro pěstování rostlin,s dopomocí volí vhodné pracovní postupy a pomůcky při pěstování vybraných rostlin, pečuje o nenáročné rostliny v místnosti i na záhonech (zalévá, kypří), rozmnožuje pokojové rostliny stonkovými řízky, sleduje změny na semenech při klíčení, sbírá léčivé rostliny dle místních podmínek a zná jejich další zpracování Používá základní kuchyňský inventář, zná zásady správného výběru potravin pro přípravu daného pokrmu, dodržuje základní principy slušného stolování, podílí se na přípravě pokrmů pod vedením vyučujícího, dodržuje základní zásady hygieny, podílí se na mytí nádobí Umyje si vlasy, učeše se, používá základní hygienické prostředky mýdlo, krém na ruce PT-OSV/1a,1b,1c průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně Zásady sebeobsluhy Ukládání oděvu a obuvi v šatně, čištění obuvi Ukládá si oděv a obuv v šatně, poskládá jednotlivé části oděvu, očistí si obuv (bláto, prach, sníh..)

4 Pracovní vyučování 2. ročník Hygiena provozu domácnosti a třídy Udržování pořádku, utírání prachu Udržuje pořádek na svém místě i v okolí, utře prach z nábytku, utře tabuli Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) V přírodě bezpečně S dopomocí jednoduše popíše zásady správného chování při pobytu v přírodě (koupání, bouřka, povodeň.) Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Na silnici bezpečně Zná a jednoduše popíše základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu pro chodce a cyklisty, s dopomocí určí správnou výbavu jízdního kola a cyklisty, zná základní dopravní značky pro chodce a cyklisty Učebnice OČMU pro 2.roč. Bezpečí a nebezpečí (Albra) Nebezpečí doma i venku Jednoduše popíše zásady bezpečné práce s domácími spotřebiči, postup při vzniku požáru, zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými látkami (barvy, spreje, hořlaviny ) Ví o nebezpečí, které hrozí od elektrického vedení a zbraní., jednoduše popíše zásady bezpečného chování.

5 Pracovní vyučování 3. ročník Úvod Práce s drobným materiálem Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Práce s papírem (překládání, stříhání, lepení, skládání, vytrhávání, nalepování záložka, drak, had, sněhulák, sněhové vločky, papírová koláž ) Práce s přírodním materiálem (úprava, lisování, spojování, propichování, navlékání, svazování, třídění podle velikosti, barvy a tvaru navlékání přírodnin, koláže z listů, vázička z přírodnin, ZOO, velikonoční vajíčka ) Práce s modelovací hmotou (plastelína, keramická hlínahnětení, válení, koulení, sušení, vaření, glazování, základní tvary, předměty složené ovoce a zelenina, ozdobné předměty ) Práce s textilem (stříhání, nalepování, sešívání panáček a panenka z vlny, strašidýlko z ponožky, šití předním stehem na kartonu, přišívání knoflíků ) Práce s drátem (stříhání, ohýbání panáček) Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Rozliší a pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, správně o ně pečuje Zná vlastnosti jednotlivých druhů papíru (novinový, balící, průklepový, barevný, kreslící), rozlišuje jednotlivé přírodní a technické materiály, porovnává vlastnosti jednotlivých modelovacích hmot a rozdíly mezi nimi, volí správné postupy při pracovní činnosti, pracuje podle slovního návodu a podle předloh, udržuje pořádek na pracovišti, provádí drobnou údržbu pomůcek a nástrojů, realizuje vlastní nápady Práce montážní a demontážní Stavebnice prostorové, konstrukční Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy i vlastní představy, užívá správné názvy nástrojů a součástí stavebnice Pěstitelské práce Příprava pokrmů Osobní hygiena Základní podmínky pro pěstování rostlin půda a její zpracování, ošetřování květin na záhonech (zalévání, kypření, pletí), práce s klíčidly (hrách, obilniny), úprava půdy před setím do truhlíků, průběžná péče o rostliny během vegetace, sběr a pěstování léčivých bylin Základní vybavení kuchyně, stolování, výběr potravin, příprava pokrmů (čaj, mléko, kakao, pomazánka), mytí a úklid nádobí Péče o ruce, zuby, vlasy, nehty, otužování těla, vhodné oblékání podle počasí Zná základní podmínky pro pěstování vybraných rostlin, provádí pěstitelská pozorování, ošetřuje květiny na záhonech, provádí řez a úpravu květin do vázy, volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje nebo náčiní, sbírá a léčivé rostliny dle místních podmínek, pěstuje vhodné druhy bylinek ve třídě nebo na záhonech u školy Zná základní vybavení kuchyně, dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování, podle slovních pokynů se podílí na přípravě pokrmů, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, podílí se na mytí a úklidu nádobí Pečuje o ruce, zuby, vlasy, otužuje se, obléká se podle projevů počasí PT-OSV/1a,1b,1c průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně Základy první pomoci Ošetření drobných poranění Ošetří drobná poranění, ví, jak jim předcházet

6 Pracovní vyučování 3. ročník Hygiena provozu domácnosti a třídy Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Čistící prostředky, úklidové práce Pozor na neznámé lidi Důležitá telefonní čísla Orientuje se v základních čistících prostředcích, zvládá jednoduché úklidové práce, pečuje o estetický vzhled svého pracovního místa a třídy Zná a vysvětlí zásady chování při setkání s neznámými lidmi Zná důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci Učebnice OČMU pro 2.roč. Bezpečí a nebezpečí (Albra) Určování času Zná a pojmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, určí na hodinách celou hodinu, půlhodinu, čtvrthodinu, jednoduše vysvětlí, proč je důležité sledování času Učebnice OČMU pro 3.roč. Počítej se vším (Albra) Orientace v krajině Dokáže popsat krajinu, určit místo, kde se nachází a kudy se dostane do cíle Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí

7 Pracovní vyučování 4. ročník Úvod Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce Příprava pokrmů Osobní hygiena Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Práce s papírem (různé úpravy papíru a kartonu, překládání, skládání, vytrhávání, stříhání, nalepování, slepování, vystřihování, měření, probíjení, polepování škrobové papíry, sešívání listů, výroba desek, papírové šablony, papírové ozdoby, skládanky ) Práce s přírodním materiálem (stříhání, lisování, spojování, propichování, navlékání, svazování, slepování koláže z přírodnin, výrobky z kaštanů, aranžování ) Práce s modelovací hmotou (keramická hlína, modurit, sádra, plastelína práce s formami, vyškrabování, barvení, glazování výrobku) Práce s textilem (stříhání, sešívání, nalepování obšívání pohlednic, koláže, vyšívání na papír ) Práce se dřevem (řezání, opracování brusným papírem, zatloukání hřebíků nácvik jednotlivých úkonů) Práce s plasty (stříhání kelímků ozdoby) Stavebnice různé jednoduché předměty (starý budík, lampa, mechanická hračka, Merkur ) Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování rostlin v truhlících, na záhonech, pěstování pokojových rostlin, sběr a pěstování léčivých bylin Základní vybavení kuchyně, potraviny (výběr, nákup, skladování), stolování (úprava stolu, pravidla správného stolování), příprava pokrmů (ovocné poháry, pomazánky, zeleninové polévky) Hygiena vlastního těla, používání základních hygienických prostředků, manikúra Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Rozliší a pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, správně o ně pečuje Zná vlastnosti jednotlivých druhů papíru, kartonu a dalších materiálů, zná funkci a užití jednotlivých nástrojů, zná správné postupy při zpracování a opracování jednotlivých materiálů, vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky, při práci uplatňuje vlastní nápady, udržuje pořádek na pracovišti, porovná výsledek své práce s ostatními, pokouší se o hodnocení své práce a výrobků Zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek, provádí při práci se stavebnicí jednoduchou montáž a demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, úpravu půdy (okopává, hrabe..), provádí pozorování, ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny v truhlících i na záhoncích, volí podle druhu pěstitelské činnosti správné pomůcky, nástroje, náčiní, sbírá (pěstuje) léčivé byliny Orientuje se v základním vybavení kuchyně, podílí se na přípravě jednoduchého pokrmu, dodržuje pravidla správného stolování, bezpečně obsluhuje základní a jednoduché spotřebiče, podílí se na udržování pořádku a čistoty na pracovní ploše, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni Pečuje správně o své tělo, používá základní hygienické prostředky, zná použití manikúry (i prakticky) PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně PT-EV/3f Základy první pomoci Ošetření drobného poranění, bodnutí hmyzem, popáleniny Ošetří drobné poranění, bodnutí hmyzem a popáleninu, ví, jak přivolat odbornou pomoc

8 Pracovní vyučování 4. ročník Hygiena provozu domácnosti a třídy Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Údržba podlahovin, utírání prachu, hygiena sociálního zařízení WC a koupelny Orientační plány budov Odhadování a měření vzdáleností Orientace v obci podle plánu Udržuje podlahu v čistotě, utírá prach, udržuje v čistotě WC a koupelnu, využívá vhodné čistící prostředky, podílí se na výzdobě třídy S dopomocí zhotoví jednoduchý plánek třídy, bytu, s dopomocí se orientuje podle plánu budovy (škola), orientuje se podle popisek, značek (únikový východ) Měří vzdálenosti na metry a centimetry, pokouší se odhadovat vzdálenosti S dopomocí se orientuje v plánu obce, pokouší se o zhotovení plánku školy a okolí Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Učebnice OČMU pro 3.roč. Počítej se vším (Albra) Učebnice OČMU pro 4..roč. S mapou nezabloudím (Albra) Orientace podle mapy S dopomocí se orientuje podle jednoduché turistické mapy místní oblasti (Rýmařovsko, Jeseníky)

9 Pracovní vyučování 5. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti, hygieně při práci Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla Rozliší a pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, vybere si vhodný pracovní nástroj vzhledem k prováděné činnosti, správně o ně pečuje Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce Příprava pokrmů Práce s papírem a kartonem (vytrhávání, přesné stříhání, rozměřování, skládání, přehýbání, vystřihování, polepování, slepování, obkreslování šablon, ohýbání, řezání záložky, výroba sešitu, desky s tkaničkami, koláže, papírová maska, výzdoba oken, model domečku, velikonoční přání ) Práce s přírodním materiálem (stříhání, lisování, spojování, svazování, navlékání aranžování, zdobení větviček, herbář listů a rostlin, koláže ) Práce s modelovací hmotou (použití forem, modelace dutých předmětů, barvení a lakování výrobků figurky, hrníčky, mísy, bramborová tiskátka, keramika, sněhové stavby ) Práce s textilem (druhy stehů, stříhání podle šablony, špendlení, stehování, vycpávání, přišívání knoflíků, vyšívání, látání, zašívání jehelníček, vyšívaný ubrousek ) Práce s kombinovaným materiálem (kůže, vlna, papír, přírodniny - peněženka, koláže, drát bytové doplňky) Práce se dřevem (orýsování, řezání, opracování pilníkem, brusným papírem, spojování hřebíky jmenovka, oprava školních map, výrobky z kolíčků na prádlo ) Práce s kovy (tvarování kovových fólií, vyhlazování, stříhání, ohýbání, rytí ozdobné a dekorační předměty) Stavebnice, práce s návodem předlohou, montáž a demontáž jednoduchých předmětů Základní podmínky pro pěstování rostlin ( zpracování půdy na podzim a na jaře, zálivka, přihnojování, osivo), pěstitelské činnosti (ošetřování pokojových rostlin, přesazování, jednoduché činnosti na záhoncích, výsev, péče o okrasné rostliny, bylinky), sklizeň a skladování ovoce a zeleniny, zásady bezpečné práce s rostlinami, sběr bylin Základní vybavení kuchyně, potraviny (výběr, nákup, skladování), příprava pokrmů (zeleninové saláty, bramborové pokrmy, bezmasá večere), stolování, bezpečná obsluha spotřebičů Pracuje s jednotlivými typy nářadí (nůžky, jehly, měřidla, dírkovače, sešívačky, špachtle, kladiva, rydla, lepidla, modelovací hmoty, brusný papír ), orientuje se v základních materiálech, zná jejich vlastnosti a užití v praxi, vytváří sám přiměřeně náročné výrobky podle slovního postupu nebo podle jednoduchých nákresů a obrazové předlohy, uplatňuje vlastní nápady, udržuje pořádek na pracovišti a podílí se na úklidu Sestavuje jednotlivé díly stavebnice, vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představy, zná funkci a užití nástrojů, nářadí, pomůcek, udržuje pořádek na svém pracovišti, poskytne první pomoc při drobném poranění Zná základní podmínky a postupy pro pěstování rostlin, pěstuje, ošetřuje a provádí pozorování, volí podle pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje, náčiní, má základní znalosti o léčivých bylinách a jejich využití, osvojí si pravidla sklizně, správného zpracování a skladování pěstitelských produktů, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví, poskytne první pomoc při úrazu Používá základní kuchyňský inventář, podílí se na přípravě pokrmů podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy, dodržuje základní pravidla stolování a chování, bezpečně se v kuchyni pohybuje, provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí, používá základní spotřebiče a dbá na bezpečnost při práci s nimi PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně PT-EV/3f

10 Pracovní vyučování 5. ročník Osobní hygiena Hygiena vlastního těla, mytí a úprava vlasů Pečuje o své tělo, vlasy si umyje a upraví Základy první pomoci Hygiena provozu domácnosti a třídy Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Hygiena muže, ženy, základy sexuální výchovy, vliv nebezpečných a jedovatých látek na lidský organismus Úklid v kuchyni, mytí nádobí, kultura bydlení a oblékání Nemoci a nemocní Náhlé příhody a nehody Dodržuje pravidelnou hygienu svého těla, má základy sexuální výchovy (nestydí se zeptat na to, co ho zajímá), zná negativní vliv nebezpečných a jedovatých látek na lidský organismus Uklidí kuchyň, umyje nádobí, orientuje se v oblasti bydlení a odívání (vybavení jednotlivých částí bytu, vhodné oblečení k různým činnostem a příležitostem, móda a módní doplňky) Jednoduše popíše, jakými způsoby předcházet nemocem, zná pojmy očkování, infekční onemocnění, popíše základní zásady při domácí péči o pacienta Jednoduše popíše, jak poskytnout první pomoc při náhlé ztrátě vědomí, zástavě dechu, předvede uvolnění dýchacích cest, s dopomocí uloží spolužáka do stabilizované polohy, jednoduše popíše první pomoc při popáleninách, zná čísla a postup pro přivolání pomoci Nenič své chytré tělo Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Učebnice OČMU pro 5..roč. Pomáhám zraněným (Albra) Zranění a ranění Předvede postup při improvizovaném znehybnění zlomeniny, transportu zraněného, jednoduše popíše základní zásady péče o zraněného, zná pojem šok a základní zásady péče o člověka v šoku Poruchy dýchání Jmenuje způsoby, jak rozeznat zástavu dechu, s dopomocí na modelu předvede způsob dýchání z plic do plic Krvácení Ošetří různé druhy krvácení

11

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Člověk a svět práce - 1. ročník

Člověk a svět práce - 1. ročník Člověk a svět práce - 1. ročník pracuje podle slovního návodu nebo vytváří jednoduchými postupy různé předměty z technických i přírodních zvládá jednoduché montážní a demontážní činnosti při práci se stavebnicemi

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a svět práce Pracovní činnosti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti. Koncepce

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 1. období 1. 3.ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: 1. vytváří 2. pracuje podle 3. zvládá elementární PĚSTITELSKÉ

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pracovního prostředí a pomůcek Žák: připraví si pracovní místo a pomůcky udržuje pracovní místo v čistotě a pořádku - organizace a plánování práce - čistota

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ

PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ 414 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Základní škola Paskov. Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1. stupeň Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Základní škola Paskov. Kirilovova 330 Školní vzdělávací program 1. stupeň Člověk a svět práce Pracovní činnosti Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika Časová dotace: 1. 5. ročník 1 h. týdně Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum praktických činností a technologií, vede žáky k získání

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem

Základní a mateřská škola Tichá, příspěvková organizace Tichá 282, 742 74 Tichá Učíme se navzájem Tematický plán 1. ročník ZŠ Tichá Předmět: PRAKTICKÉ ČINNOSTI 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP Průřezová témata, mezipředmětové vztahy ZÁŘÍ BEZPEČNOST A ORGANIZACE PRÁCE Seznámení žáků s bezpečností

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI Mgr. Irena Bednářová Vzdělávací oblast Člověk a svět práce zahrnuje široké spektrum nejen manuálních

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

pojmenuje předměty ve třídě, popíše, k čemu slouží, rozpoznává materiály, ze kterých se předměty vyrábějí

pojmenuje předměty ve třídě, popíše, k čemu slouží, rozpoznává materiály, ze kterých se předměty vyrábějí Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Pracovní vyučování pro 1. stupeň základní školy Ukázka zpracována

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní činnosti Ročník : 1. 2. 3. 4. 5. Počet hodin týdně: 1 1 1 1 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu směřuje k:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

5.1.7.1. Pracovní činnosti

5.1.7.1. Pracovní činnosti 5.1.7. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5.1.7.1. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce realizujeme prostřednictvím vzdělávacího oboru

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem

Člověk a svět práce. práce s drobným materiálem 1 Člověk a svět práce Člověk a svět práce Učivo práce s drobným materiálem vytváření návyku organizace a plánování práce bezpečnost a hygiena práce práce s modelovací hmotou práce s papírem, kartonem,

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2016 Škola pro život oblasti Základní škola a základní umělecká škola, Bezdrevská 3, České Budějovice PLACE HERE Školní vzdělávací

Více

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Příloha 11 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Pracovní činnosti je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce PRACOVNÍ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Postup práce Žák: volí vhodný postup práce Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Pracovní pomůcky rozpozná a využije jednoduché pracovní pomůcky

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Navlékne, aranžuje a třídí při sběru přírodní materiál podle slovního návodu nebo předlohy.

Navlékne, aranžuje a třídí při sběru přírodní materiál podle slovního návodu nebo předlohy. Vyučovací předmět: Ročník Předmět ůřezová témata (kreativita) OSV (soustředění) Mezipředmět. vazby Tvořivé činnosti () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Mačká, trhá, slepí, vystřihne, přeloží a složí

Více

TEMATICKÝ PLÁN. - návštěva výstavy s vánoční tematikou - práce s papírem a kartonem-obkreslování, stříhání (např. sněhulák, svetr, čepice, rukavice) -

TEMATICKÝ PLÁN. - návštěva výstavy s vánoční tematikou - práce s papírem a kartonem-obkreslování, stříhání (např. sněhulák, svetr, čepice, rukavice) - Vyučující: Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Mgr. Věra Antalová Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO - překládání, skládání, obkreslování, stříhání (např. varhánky, vějíř, brambory) - práce

Více

Předmět:: Pracovní činnosti

Předmět:: Pracovní činnosti Člověk a svět Pozorování rozdílů mezi základními druhy papíru ZÁŘÍ hygieny a bezpečnosti ; poskytne Pořádek na pracovním místě Základy 1. pomoci při úrazu ŘÍJEN hygieny a bezpečnosti ; poskytne Konstrukční

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Učební osnovy 1. stupně 5.1.11. Pracovní činnosti A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět pracovní činnosti

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2. 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 2. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo Práce s drobným materiálem

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností, vede žáky k získávání souboru vědomostí,

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 1 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Příprava pomůcek Žák: vybere si vhodné pomůcky - výběr a příprava pomůcek Seberegulace a sebeorganizace 1 ZV Základní vzdělávání Práce s materiálem jednoduchými

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Člověk a svět práce Pracovní výchova

Člověk a svět práce Pracovní výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Pracovní výchova Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracovní pomůcky a nástroje

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 49 hod z toho 1.stupeň 21 hod 2.stupeň 28 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané vzdělávací

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Pracovní činnosti Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 1.1 Člověk a svět práce 2 4 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 1.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 1. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo Práce s drobným materiálem ČSP3101 ČSP3102 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Pracovní místo Žák: připraví si pracovní místo udržuje čistotu pracovního místa - příprava pracovního místa - čistota a pořádek pracovního místa - zásady bezpečné

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem

Bezpečnost práce. Seznámení s řádem školní dílny. První pomoc při úrazu nářadím, materiálem a elektrickým proudem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP-5-1-01 ČSP-5-1-02 ČSP-5-1-03

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti na I. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Cílem předmětu Pracovní činnosti na I. stupni je rozvoj

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Pracovní činnosti 2. období 4.-5. ročník Učební texty: Kociánová, L. a kol.: Praktické činnosti (Fortuna 1997) Očekávané výstupy oboru vzdělávací oblasti Na konci 2. období

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Člověk a svět 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace samostatně pozoruje

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA SLUNEČNICE POSLÁNÍ Sociálně terapeutická dílna Slunečnice při Farní charitě Dvůr Králové nad Labem je určena lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním postižením, kteří jsou

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Člověk a svět práce Pracovní činnosti Pracovní činnosti Časová dotace: 8., 9. ročník 1 vyučovací hodina; 6.ročník 2 vyučovací hodiny Předmět Praktické činnosti svými formami výuky a vymezeným obsahem učiva, využíváním znalostí získaných v

Více

5.10. Člověk a svět práce 5.10.1. Charakteristika vzdělávací oblasti

5.10. Člověk a svět práce 5.10.1. Charakteristika vzdělávací oblasti 5.10. Člověk a svět práce 5.10.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských

Více

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce

5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5. 9. 1 Charakteristika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce - Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je zařazena na obou stupních ZŠ. Vědomosti

Více

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Seznamuje se s pravidly bezpečnosti práce. S dopomocí učitele pojmenovává základní pracovní pomůcky, nástroje

Více

Pracovní činnosti. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní činnosti. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více