Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní vyučování 1. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Pracovní vyučování 1. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce Zvládá poskytnutí první pomoci při drobném poranění Pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiál Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Vlastnosti drobného materiálu a jeho využití Práce s papírem (vytrhávání, stříhání, skládání, přehýbání, slepování papírový plot, čepice, semafor, drak, prostorové vystřihovánky a tvary ) Práce s přírodním materiálem (lisování, sušení, třídění, lepení listů a rostlin náhrdelník z jeřabin, šípků, obrázek ze semen, mozaika ) Práce s modelovací hmotou (plastelína - hnětení, mačkání, válení, vytahování, uštipování, stlačování, sušení, vaření ) Práce s textilem (stříhání, nalepování, zdobení koláže, motýlek z bavlnky, panáček z provázků ) Plošné a konstrukční stavebnice (Cheva, Lego, mozaiky, puzzle ) Zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami, udržuje pořádek na pracovišti, dodržuje stanovený postup, vyrobí jednoduchý výrobek dle slovních pokynů Sestaví jednoduché modely z plastové stavebnice, vytvoří výrobky podle předlohy i představy PT-OSV/1a,1b,1c průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně Pěstitelské práce Příprava pokrmů Osobní hygiena Zásady sebeobsluhy Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování pokojových rostlin, sběr bylin Stolování (jednoduchá úprava stolu, pravidla správného chování), příprava jednoduché svačinky Mytí obličeje, rukou, čištění zubů, používání kapesníku, používání WC Obouvání se, šněrování bot, oblékání se, ukládání oděvu, odstraňování prachu a nečistot z oděvu Provádí pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích, s dopomocí zalévá, kypří, čistí a přesazuje pokojové rostliny, s dopomocí zalévá, okopává rostliny a vytrhává plevel na květinových záhonech u školy, používá vhodné pěstitelské nářadí a pomůcky; sbírá léčivé byliny (pampeliška) Upraví stůl pro jednoduché stolování, chová se vhodně při stolování, připraví samostatně jednoduchý pokrm podle slovních pokynů vyučujícího, dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla Umyje si obličej, ruce,vyčistí si zuby (minimálně 2x denně), používá kapesník, používá WC, dodržuje hygienu po použití WC Obuje se, zašněruje si boty, oblékne (převlékne) se, zapne si knoflíky (zip), uloží si oděv, odstraní prach a nečisty z oděvu

2 Pracovní vyučování 1. ročník Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Kdo jsem jméno a příjmení Kde bydlím adresa Naše rodina Neztratím se? Mimořádné události Zná své jméno a příjmení, srozumitelně se představí Zná svou adresu (adresu školy), dokáže ji říci Zná jména a příjmení svých rodičů, sourozenců, ví, kde jeho rodiče pracují, jmenuje další příbuzné a ví, kde bydlí Jednoduše popíše, jak se zachová v situaci, kdyby se ztratil, řekne, koho vyhledá, kdo mu může pomoci Zná pojem mimořádná událost, s dopomocí některé jmenuje, zná pojem evakuace, ví, že se v takových situacích musí řídit pokyny dospělých Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Učebnice OČMU pro 1.roč. Neztratím se? Neztratím! (Albra)

3 Pracovní vyučování 2. ročník Úvod Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce Příprava pokrmů Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky a materiál Práce s papírem (stříhání, ohýbání, překládání, vystřihování, slepování, lepení skládanky z papíru, drak, prostorové vystřihovánky, vánoční ozdoby, koláže, panáček, vláček z krabiček atd.) Práce s přírodním materiálem (sušení, třídění, provrtávání, navlékání, svazování obraz z listů, korálky z přírodnin, figurky z kaštanů, vánoční svícen ) Práce s modelovací hmotou (vlastnosti modelovací hmotyplastelína, základní tvary modelování kulového, válcového a kuželového tvaru, modelování ve sněhu, duté tvary hrnek, mísa, košík ) Práce s textilem (stříhání, nalepování koláže, provlékání v kartonu podle předlohy, navlékání jehly, uzlík, přední steh na kartonu, strašidýlka z vlny, velikonoční ozdoby ) Stavebnice plošné, prostorové (Cheva, dřívkové stavebnice, mozaiky ) Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování rostlin ze semen, pěstování pokojových rostlin, sběr léčivých bylin Základní vybavení kuchyně, potraviny výběr, nákup, stolování, příprava pokrmů úprava pokrmů za studena (jednoduchá snídaně, zeleninový salát), hygiena provozu Osobní hygiena Mytí vlasů, česání, použití základních hygienických prostředků mýdlo, krém na ruce Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, správně o ně pečuje Rozlišuje základní druhy jednotlivých materiálů, zvládá základní manuální dovednosti při práci s jednoduchými materiály a pomůckami, pracuje podle slovních pokynů vyučujícího, vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů, při práci realizuje vlastní nápady, udržuje pořádek na pracovišti Zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicí, vytvoří plošné i prostorové modely dle předlohy v daném měřítku, využívá vlastní představivost Zná význam půdy pro pěstování rostlin,s dopomocí volí vhodné pracovní postupy a pomůcky při pěstování vybraných rostlin, pečuje o nenáročné rostliny v místnosti i na záhonech (zalévá, kypří), rozmnožuje pokojové rostliny stonkovými řízky, sleduje změny na semenech při klíčení, sbírá léčivé rostliny dle místních podmínek a zná jejich další zpracování Používá základní kuchyňský inventář, zná zásady správného výběru potravin pro přípravu daného pokrmu, dodržuje základní principy slušného stolování, podílí se na přípravě pokrmů pod vedením vyučujícího, dodržuje základní zásady hygieny, podílí se na mytí nádobí Umyje si vlasy, učeše se, používá základní hygienické prostředky mýdlo, krém na ruce PT-OSV/1a,1b,1c průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně Zásady sebeobsluhy Ukládání oděvu a obuvi v šatně, čištění obuvi Ukládá si oděv a obuv v šatně, poskládá jednotlivé části oděvu, očistí si obuv (bláto, prach, sníh..)

4 Pracovní vyučování 2. ročník Hygiena provozu domácnosti a třídy Udržování pořádku, utírání prachu Udržuje pořádek na svém místě i v okolí, utře prach z nábytku, utře tabuli Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) V přírodě bezpečně S dopomocí jednoduše popíše zásady správného chování při pobytu v přírodě (koupání, bouřka, povodeň.) Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Na silnici bezpečně Zná a jednoduše popíše základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu pro chodce a cyklisty, s dopomocí určí správnou výbavu jízdního kola a cyklisty, zná základní dopravní značky pro chodce a cyklisty Učebnice OČMU pro 2.roč. Bezpečí a nebezpečí (Albra) Nebezpečí doma i venku Jednoduše popíše zásady bezpečné práce s domácími spotřebiči, postup při vzniku požáru, zásady bezpečné manipulace s nebezpečnými látkami (barvy, spreje, hořlaviny ) Ví o nebezpečí, které hrozí od elektrického vedení a zbraní., jednoduše popíše zásady bezpečného chování.

5 Pracovní vyučování 3. ročník Úvod Práce s drobným materiálem Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Práce s papírem (překládání, stříhání, lepení, skládání, vytrhávání, nalepování záložka, drak, had, sněhulák, sněhové vločky, papírová koláž ) Práce s přírodním materiálem (úprava, lisování, spojování, propichování, navlékání, svazování, třídění podle velikosti, barvy a tvaru navlékání přírodnin, koláže z listů, vázička z přírodnin, ZOO, velikonoční vajíčka ) Práce s modelovací hmotou (plastelína, keramická hlínahnětení, válení, koulení, sušení, vaření, glazování, základní tvary, předměty složené ovoce a zelenina, ozdobné předměty ) Práce s textilem (stříhání, nalepování, sešívání panáček a panenka z vlny, strašidýlko z ponožky, šití předním stehem na kartonu, přišívání knoflíků ) Práce s drátem (stříhání, ohýbání panáček) Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Rozliší a pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, správně o ně pečuje Zná vlastnosti jednotlivých druhů papíru (novinový, balící, průklepový, barevný, kreslící), rozlišuje jednotlivé přírodní a technické materiály, porovnává vlastnosti jednotlivých modelovacích hmot a rozdíly mezi nimi, volí správné postupy při pracovní činnosti, pracuje podle slovního návodu a podle předloh, udržuje pořádek na pracovišti, provádí drobnou údržbu pomůcek a nástrojů, realizuje vlastní nápady Práce montážní a demontážní Stavebnice prostorové, konstrukční Provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy i vlastní představy, užívá správné názvy nástrojů a součástí stavebnice Pěstitelské práce Příprava pokrmů Osobní hygiena Základní podmínky pro pěstování rostlin půda a její zpracování, ošetřování květin na záhonech (zalévání, kypření, pletí), práce s klíčidly (hrách, obilniny), úprava půdy před setím do truhlíků, průběžná péče o rostliny během vegetace, sběr a pěstování léčivých bylin Základní vybavení kuchyně, stolování, výběr potravin, příprava pokrmů (čaj, mléko, kakao, pomazánka), mytí a úklid nádobí Péče o ruce, zuby, vlasy, nehty, otužování těla, vhodné oblékání podle počasí Zná základní podmínky pro pěstování vybraných rostlin, provádí pěstitelská pozorování, ošetřuje květiny na záhonech, provádí řez a úpravu květin do vázy, volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje nebo náčiní, sbírá a léčivé rostliny dle místních podmínek, pěstuje vhodné druhy bylinek ve třídě nebo na záhonech u školy Zná základní vybavení kuchyně, dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování při stolování, podle slovních pokynů se podílí na přípravě pokrmů, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, podílí se na mytí a úklidu nádobí Pečuje o ruce, zuby, vlasy, otužuje se, obléká se podle projevů počasí PT-OSV/1a,1b,1c průběžně PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně Základy první pomoci Ošetření drobných poranění Ošetří drobná poranění, ví, jak jim předcházet

6 Pracovní vyučování 3. ročník Hygiena provozu domácnosti a třídy Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Čistící prostředky, úklidové práce Pozor na neznámé lidi Důležitá telefonní čísla Orientuje se v základních čistících prostředcích, zvládá jednoduché úklidové práce, pečuje o estetický vzhled svého pracovního místa a třídy Zná a vysvětlí zásady chování při setkání s neznámými lidmi Zná důležitá telefonní čísla pro přivolání pomoci Učebnice OČMU pro 2.roč. Bezpečí a nebezpečí (Albra) Určování času Zná a pojmenuje dny v týdnu, měsíce v roce, určí na hodinách celou hodinu, půlhodinu, čtvrthodinu, jednoduše vysvětlí, proč je důležité sledování času Učebnice OČMU pro 3.roč. Počítej se vším (Albra) Orientace v krajině Dokáže popsat krajinu, určit místo, kde se nachází a kudy se dostane do cíle Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí

7 Pracovní vyučování 4. ročník Úvod Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce Příprava pokrmů Osobní hygiena Poučení o bezpečnosti Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Práce s papírem (různé úpravy papíru a kartonu, překládání, skládání, vytrhávání, stříhání, nalepování, slepování, vystřihování, měření, probíjení, polepování škrobové papíry, sešívání listů, výroba desek, papírové šablony, papírové ozdoby, skládanky ) Práce s přírodním materiálem (stříhání, lisování, spojování, propichování, navlékání, svazování, slepování koláže z přírodnin, výrobky z kaštanů, aranžování ) Práce s modelovací hmotou (keramická hlína, modurit, sádra, plastelína práce s formami, vyškrabování, barvení, glazování výrobku) Práce s textilem (stříhání, sešívání, nalepování obšívání pohlednic, koláže, vyšívání na papír ) Práce se dřevem (řezání, opracování brusným papírem, zatloukání hřebíků nácvik jednotlivých úkonů) Práce s plasty (stříhání kelímků ozdoby) Stavebnice různé jednoduché předměty (starý budík, lampa, mechanická hračka, Merkur ) Základní podmínky pro pěstování rostlin, pěstování rostlin v truhlících, na záhonech, pěstování pokojových rostlin, sběr a pěstování léčivých bylin Základní vybavení kuchyně, potraviny (výběr, nákup, skladování), stolování (úprava stolu, pravidla správného stolování), příprava pokrmů (ovocné poháry, pomazánky, zeleninové polévky) Hygiena vlastního těla, používání základních hygienických prostředků, manikúra Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla, poskytne první pomoc při drobných poraněních Rozliší a pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, správně o ně pečuje Zná vlastnosti jednotlivých druhů papíru, kartonu a dalších materiálů, zná funkci a užití jednotlivých nástrojů, zná správné postupy při zpracování a opracování jednotlivých materiálů, vytváří přiměřenými pracovními postupy různé výrobky, při práci uplatňuje vlastní nápady, udržuje pořádek na pracovišti, porovná výsledek své práce s ostatními, pokouší se o hodnocení své práce a výrobků Zná funkci a užití jednoduchých pracovních nástrojů a pomůcek, provádí při práci se stavebnicí jednoduchou montáž a demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy, náčrtu Provádí jednoduché pěstitelské činnosti, úpravu půdy (okopává, hrabe..), provádí pozorování, ošetřuje a pěstuje pokojové i jiné rostliny v truhlících i na záhoncích, volí podle druhu pěstitelské činnosti správné pomůcky, nástroje, náčiní, sbírá (pěstuje) léčivé byliny Orientuje se v základním vybavení kuchyně, podílí se na přípravě jednoduchého pokrmu, dodržuje pravidla správného stolování, bezpečně obsluhuje základní a jednoduché spotřebiče, podílí se na udržování pořádku a čistoty na pracovní ploše, poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni Pečuje správně o své tělo, používá základní hygienické prostředky, zná použití manikúry (i prakticky) PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně PT-EV/3f Základy první pomoci Ošetření drobného poranění, bodnutí hmyzem, popáleniny Ošetří drobné poranění, bodnutí hmyzem a popáleninu, ví, jak přivolat odbornou pomoc

8 Pracovní vyučování 4. ročník Hygiena provozu domácnosti a třídy Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Údržba podlahovin, utírání prachu, hygiena sociálního zařízení WC a koupelny Orientační plány budov Odhadování a měření vzdáleností Orientace v obci podle plánu Udržuje podlahu v čistotě, utírá prach, udržuje v čistotě WC a koupelnu, využívá vhodné čistící prostředky, podílí se na výzdobě třídy S dopomocí zhotoví jednoduchý plánek třídy, bytu, s dopomocí se orientuje podle plánu budovy (škola), orientuje se podle popisek, značek (únikový východ) Měří vzdálenosti na metry a centimetry, pokouší se odhadovat vzdálenosti S dopomocí se orientuje v plánu obce, pokouší se o zhotovení plánku školy a okolí Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Učebnice OČMU pro 3.roč. Počítej se vším (Albra) Učebnice OČMU pro 4..roč. S mapou nezabloudím (Albra) Orientace podle mapy S dopomocí se orientuje podle jednoduché turistické mapy místní oblasti (Rýmařovsko, Jeseníky)

9 Pracovní vyučování 5. ročník Úvod Poučení o bezpečnosti, hygieně při práci Pracovní pomůcky, nástroje a materiál Dodržuje základní bezpečnostní a hygienická pravidla Rozliší a pojmenuje základní pracovní pomůcky, nástroje a materiály, vybere si vhodný pracovní nástroj vzhledem k prováděné činnosti, správně o ně pečuje Práce s drobným materiálem Práce montážní a demontážní Pěstitelské práce Příprava pokrmů Práce s papírem a kartonem (vytrhávání, přesné stříhání, rozměřování, skládání, přehýbání, vystřihování, polepování, slepování, obkreslování šablon, ohýbání, řezání záložky, výroba sešitu, desky s tkaničkami, koláže, papírová maska, výzdoba oken, model domečku, velikonoční přání ) Práce s přírodním materiálem (stříhání, lisování, spojování, svazování, navlékání aranžování, zdobení větviček, herbář listů a rostlin, koláže ) Práce s modelovací hmotou (použití forem, modelace dutých předmětů, barvení a lakování výrobků figurky, hrníčky, mísy, bramborová tiskátka, keramika, sněhové stavby ) Práce s textilem (druhy stehů, stříhání podle šablony, špendlení, stehování, vycpávání, přišívání knoflíků, vyšívání, látání, zašívání jehelníček, vyšívaný ubrousek ) Práce s kombinovaným materiálem (kůže, vlna, papír, přírodniny - peněženka, koláže, drát bytové doplňky) Práce se dřevem (orýsování, řezání, opracování pilníkem, brusným papírem, spojování hřebíky jmenovka, oprava školních map, výrobky z kolíčků na prádlo ) Práce s kovy (tvarování kovových fólií, vyhlazování, stříhání, ohýbání, rytí ozdobné a dekorační předměty) Stavebnice, práce s návodem předlohou, montáž a demontáž jednoduchých předmětů Základní podmínky pro pěstování rostlin ( zpracování půdy na podzim a na jaře, zálivka, přihnojování, osivo), pěstitelské činnosti (ošetřování pokojových rostlin, přesazování, jednoduché činnosti na záhoncích, výsev, péče o okrasné rostliny, bylinky), sklizeň a skladování ovoce a zeleniny, zásady bezpečné práce s rostlinami, sběr bylin Základní vybavení kuchyně, potraviny (výběr, nákup, skladování), příprava pokrmů (zeleninové saláty, bramborové pokrmy, bezmasá večere), stolování, bezpečná obsluha spotřebičů Pracuje s jednotlivými typy nářadí (nůžky, jehly, měřidla, dírkovače, sešívačky, špachtle, kladiva, rydla, lepidla, modelovací hmoty, brusný papír ), orientuje se v základních materiálech, zná jejich vlastnosti a užití v praxi, vytváří sám přiměřeně náročné výrobky podle slovního postupu nebo podle jednoduchých nákresů a obrazové předlohy, uplatňuje vlastní nápady, udržuje pořádek na pracovišti a podílí se na úklidu Sestavuje jednotlivé díly stavebnice, vytváří výrobky ze stavebnice podle předlohy i představy, zná funkci a užití nástrojů, nářadí, pomůcek, udržuje pořádek na svém pracovišti, poskytne první pomoc při drobném poranění Zná základní podmínky a postupy pro pěstování rostlin, pěstuje, ošetřuje a provádí pozorování, volí podle pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje, náčiní, má základní znalosti o léčivých bylinách a jejich využití, osvojí si pravidla sklizně, správného zpracování a skladování pěstitelských produktů, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce a ochrany zdraví, poskytne první pomoc při úrazu Používá základní kuchyňský inventář, podílí se na přípravě pokrmů podle daných postupů v souladu se zásadami zdravé výživy, dodržuje základní pravidla stolování a chování, bezpečně se v kuchyni pohybuje, provádí základní úklid pracovních ploch a nádobí, používá základní spotřebiče a dbá na bezpečnost při práci s nimi PT-OSV/5a průběžně PT-OSV/9a,9b průběžně PT-EV/3f

10 Pracovní vyučování 5. ročník Osobní hygiena Hygiena vlastního těla, mytí a úprava vlasů Pečuje o své tělo, vlasy si umyje a upraví Základy první pomoci Hygiena provozu domácnosti a třídy Ochrana člověka za mimořádných událostí (OČMU) Hygiena muže, ženy, základy sexuální výchovy, vliv nebezpečných a jedovatých látek na lidský organismus Úklid v kuchyni, mytí nádobí, kultura bydlení a oblékání Nemoci a nemocní Náhlé příhody a nehody Dodržuje pravidelnou hygienu svého těla, má základy sexuální výchovy (nestydí se zeptat na to, co ho zajímá), zná negativní vliv nebezpečných a jedovatých látek na lidský organismus Uklidí kuchyň, umyje nádobí, orientuje se v oblasti bydlení a odívání (vybavení jednotlivých částí bytu, vhodné oblečení k různým činnostem a příležitostem, móda a módní doplňky) Jednoduše popíše, jakými způsoby předcházet nemocem, zná pojmy očkování, infekční onemocnění, popíše základní zásady při domácí péči o pacienta Jednoduše popíše, jak poskytnout první pomoc při náhlé ztrátě vědomí, zástavě dechu, předvede uvolnění dýchacích cest, s dopomocí uloží spolužáka do stabilizované polohy, jednoduše popíše první pomoc při popáleninách, zná čísla a postup pro přivolání pomoci Nenič své chytré tělo Nejméně 3 vyučovací hodiny v každém pololetí Učebnice OČMU pro 5..roč. Pomáhám zraněným (Albra) Zranění a ranění Předvede postup při improvizovaném znehybnění zlomeniny, transportu zraněného, jednoduše popíše základní zásady péče o zraněného, zná pojem šok a základní zásady péče o člověka v šoku Poruchy dýchání Jmenuje způsoby, jak rozeznat zástavu dechu, s dopomocí na modelu předvede způsob dýchání z plic do plic Krvácení Ošetří různé druhy krvácení

11

Pracovní činnosti 1.ročník

Pracovní činnosti 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Žák vytváří jednoduchými postupy předměty z různých materiálů s pomocí učitele. Zvládá základní činnosti - skládání, stříhání, vytrhávání, slepování,

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9 Člověk a svět práce

5.9 Člověk a svět práce 5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získání základních uţivatelských dovedností

Více

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň

6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň 6.16 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce 1. stupeň Vyučovací předmět Člověk a svět práce se na 1. stupni vyučuje jako samostatný předmět ve dvou časových obdobích, v 1.-2.ročníku (1.období)

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti

4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.9. Člověk a svět práce Vzdělávací oblast je realizována: - v 1. - 5. ročníku prostřednictvím vyučovacího předmětu Praktické činnosti - v 6. 9. ročníku

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC KARLOVY VARY při Základní škole, mateřské škole a praktické škole Karlovy Vary Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace)

porozumí přečtenému textu a dokáže ho porozumění a reprodukce (interpretace) JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty pozná písmena (mimo X,W,Q); poznávání písmenek; M - čtení s porozuměním slovních úloh přiměřeného

Více

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů

Člověk a svět práce. ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Člověk a svět práce HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Člověk a svět práce 2

Více

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce

5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.10.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět pracovní

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA

Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA Vzdělávací program kurzů aktivačního centra AC JIHLAVA při škole speciální a Praktické škole Jihlava, Březinova 31, příspěvkové organizaci Aktivační centra - Vzdělávání pro těžce zdravotně postižené CZ.1.07/4.1.00/33.0014

Více

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP)

5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1 Člověk a svět práce (ČaSP) 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a svět práce A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Člověk a svět práce STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Člověk a svět práce Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti

Člověk a svět práce. Předmět: Pracovní činnosti Člověk a svět práce Předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede ţáky k získávání

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Hudebně dramatická výchova Předmět Hudebně dramatická výchova má v podmínkách

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět

ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební texty : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Náš svět 1. období - 2. ročník Mgr. V. Štiková: Já a můj svět 2 (Nová škola) Mgr. V. Štiková:

Více

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22. Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555. Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Vzdělávací program Pomocné školy č.j. 24035/97-22 Příloha k ŠVP ZŠ Nová Paka, Komenského 555 Ámos ve škole OBSAH ÚVOD CÍLE A PROSTŘEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE

Více

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha vzdělávání, Praha 2001 Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace Společně do samostatného života DĚTSKÝ DOMOV Vzdělávání se nevztahuje jen k vědění

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více