LATEX sazba zdrojového kódu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LATEX sazba zdrojového kódu"

Transkript

1 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE LATEX sazba zdrojového kódu semestrální práce Anna Kratochvílová V Praze dne Kartografická polygrafie a reprografie

2 Úvod Sazba zdrojového kódu je věc potřebná a není úplně jednoduché vysázet jej tak, aby to odpovídalo konvencím daného programovacího jazyka a aby byl kód srozumitelný. Navíc často je potřeba jej prezentovat a zde hraje roli i estetické působení. Co vlastně znamená sazba zdrojového kódu? Především zachovává speciální znaky a odsazení. Typicky se pro zdrojový kód používá jiné písmo než pro zbytek textu, a to především písmo bezproporční (strojopis). V literatuře se lze setkat i s použitím kurzívy. Dalšími požadavky může být zvýraznění klíčových slov, číslování řádků či jejich zalomení. Záleží na konkrétních potřebách a vkusu, nicméně systém L A TEX umožňuje splnit i náročné požadavky na sazbu zdrojového kódu. 1 Sazba zdrojového kódu v dokumentu Následující text shrnuje nejpoužívanější způsoby sazby, nicméně je třeba zdůraznit, že v této oblasti neustále dochází k vývoji a nové možnosti stále přibývají. 1.1 Příkaz verb a prostředí verbatim Jednou z nejjednodušších možností, jak vysázet zdrojový kód bezrozměrným fontem včetně speciálních znaků, je použít příkaz \verb či prostředí verbatim. První možnost je vhodná pro kratší úryvky na řádku, druhá varianta slouží pro bloky zdrojového kódu. Po příkazu \verb následuje oddělovač, kterým může být jakýkoli speciální znak (kromě mezery a *). Příkaz platí pro následující text, dokud nenarazí na zvolený oddělovač. Například \verb mezer, kolik chcete vytiskne toto: mezer, kolik chcete. Prostředí verbatim funguje stejně jako jiná prostředí. Následuje příkaz a jeho výsledek: \ begin { verbatim } zde se \ textit { prikazy } neinterpretuji \ end { verbatim } zde se \textit{prikazy} neinterpretuji Alternativou k prostředí verbatim je prostředí alltt, pro jeho použití je nutný stejnojmenný balíček. Výhodou je to, že se uvnitř tohoto prostředí interpretují příkazy L A TEXu. Předchozí příklad by tak měl následující výstup: zde se prikazy neinterpretuji Je třeba dodat, že ve zmiňovaných příkazech a prostředích nejsou s češtinou žádné komplikace. Pokud v ukázkových textech chybí diakritika, má to svůj důvod, je zde totiž použit balíček Listings, u kterého je použití diakritiky problematické. Na druhou stranu, psát zdrojový kód v češtině se stejně nedoporučuje. 1

3 1.2 Balíček Listings Listings je jedním z nejpoužívanějších balíčků pro sázení zdrojového kódu. Mezi jeho největší výhody patří to, že vzhled výpisů kódu si lze jednoduše přizpůsobit vlastním potřebám. Podporuje přes 70 programovacích jazyků a u některých i více dialektů. To umožňuje uživateli nastavit odlišný vzhled pro klíčová slova, komentáře a řetězce. Dále si lze vybrat, jakou formou kód vkládat. Lze vložit útržky kódu přímo do textu či na samostatný řádek, načíst kód ze souboru a případně použít plovoucí prostředí s popiskem a číslováním. Vzhled výpisu kódu je možné zvýraznit rámečkem a odlišnou barvou pozadí. Samozřejmostí je číslování řádků s možností se na ně v textu odkázat. Možnosti nastavení jsou popsány dále v textu. Pro použití balíčku je třeba jej uvést v preambuli (tj. mezi \documentclass a \begin {document}): \ usepackage { listings } Vkládání kódu Vložit zdrojový kód do textu lze několika způsoby. Pro krátký útržek kódu je často vhodné jej umístit přímo do textu. K tomu slouží příkaz \lstinline, za kterým následuje kód v oddělovačích, které lze libovolně zvolit tak, aby se vybrané znaky nevyskytovaly v kódu. Takže funguje \lstinline int i; i++, ale třeba i \lstinline*int i; i++*, což obojí produkuje: int i; i++. Další možností je vkládat kód mimo text, což zajišt uje prostředí lstlisting: \ begin { lstlisting } int i = 100; i ++; std :: cout << i << std :: endl ; Pokud chcete vložit větší část kódu, lze jej načíst přímo ze souboru. To má mimo jiné výhodu, že při změně v programu stačí pouze přeložit soubor v L A TEXu a není tak třeba změnu přepisovat na více místech. Příkaz \ lstinputlisting [ firstline =24, lastline =33]{ semestr. sty } vypíše následující část kódu (kód v L A TEXu): \ def #1{ % \ vspace *{50\ {\ parindent \ \ raggedright \ normalfont \ ifnum \ secnumdepth >\ ne \ Large \ bfseries \ thechapter. \ space \fi \ interlinepenalty \ Large \ bfseries #1\ par \ nobreak \ vskip 40\ Za povšimnutí stojí parametry firstline a lastline, kterými lze omezit rozsah vypisovaného kódu. 2

4 Pro výpisy kódu může být výhodné je umístit do číslovaného plovoucího prostředí se značkou (label) a popiskem, což se zařídí přidáním následujících nepovinných parametrů k předcházejícím příkazům. Na ukázku kódu se pak můžete odvolávat standardně přes \ref{klic} a \pageref{klic}, tedy např. jako na uvedenou ukázku č. 1. \ begin { lstlisting }[ float =h, caption = Float prostredi, label = klic ] void nicnedelam (); void nicnedelam (); Ukázka kódu 1: Float prostředí Na doplnění informací je vhodné uvést, že příkazy caption a label lze uvést i bez plovoucího prostředí. Pro dokumenty v češtině se hodí předefinovat anglické označení Listing pomocí \renewcommand{\lstlistingname}{ukázka kódu} Možnosti nastavení a jejich význam K nastavení parametrů slouží příkaz \lstset{parametr=hodnota parametru}. Do příkazu lze napsat libovolný počet parametrů oddělenými čárkou. Pokud takto cokoliv nastavíme, má pak toto nastavení platnost pro celý dokument. Nastavíme-li je však přímo při vkládání kódu (jako nepovinné parametry v hranatých závorkách), platí nastavení pouze pro tu konkrétní ukázku kódu. Jestliže potřebujeme v dokumentu střídat různá nastavení, je výhodné nastavit styly pomocí \lstdefinestyle, které pak použijeme při vkládání kódu. Následující výčet v tabulce č. 1 na straně 4 nepokrývá zdaleka všechny možnosti nastavení, vybírá jen ty základní Vzhled a zvýraznění ukázek kódu Když chceme zvýraznit kód, pomůže nám nastavení frame a backgroundcolor. Při použití barev nezapomeňte vložit balíček color pomocí \usepackage{color} s možností nepovinných parametrů usenames, dvipsnames v hranatých závorkách. Výsledky různých nastavení zmíněných parametrů jsou na obrázku č. 1 na straně 4: 3

5 Parametr Příklad hodnoty Popis language C++, Python,... nastavuje podporu pro určitý programovací jazyk basicstyle \small\ttfamily základní vzhled písma commentstyle \itshape vzhled komentářů keywordstyle \color{red} vzhled klíčových slov morekeywords {some, key, words} přidání klíčových slov style mystyle použití uživatelem předdefinovaného stylu showspaces true, false vkládá viditelné mezery numbers none, left, right číslování řádků numberstyle \tiny vzhled čísel řádků stepnumber {1, 2,...} číslovaný je každý n-tý řádek numbersep 10pt, 2mm vzdálenost číslování od kódu caption popisek popisek ukázky kódu captionpos t, b umístění popisku title \lstname nečíslovaný popisek, například název vkládaného souboru breaklines true, false zalomení řádků breakatwhitespace true, false zalomení řádku v bílých znacích breakindent 20em, 40mm odsazení řádku po zalomení breakautoindent true, false automatické odsazení zalomeného řádku gobble 1, 2, 3,... ignoruje daný počet znaků od začátku řádku escapeinside {\%*}{*} text mezi zvolenými znaky není ve výpisu, možné vložit \label pro odkazování se na konkrétní řádku Tab. 1: Možnosti nastavení \ begin { lstlisting }[ frame = shadowbox, rulesepcolor =\ color { Gray }]... \ definecolor { lightgrey }{ RGB }{250,250,250} \ begin { lstlisting }[ frame =LBtr, backgroundcolor =\ color { lightgrey }, frameround = tttt ]... \ begin { lstlisting }[ frame = lines, framerule =2pt, rulecolor =\ color { BurntOrange }, backgroundcolor =\ color { Goldenrod }]... Obr. 1: Ukázka rámečků 4

6 1.2.4 Ukázka použití Pro lepší představu je zde ukázáno jedno z vhodných nastavení balíčku (ukázka č. 2) a odpovídající výsledek (ukázka č. 3 na straně 6). Ukázka kódu 2: Ukázka nastavení pro kód v C++ \ lstinputlisting [ float =ht, caption = Ukazka kodu v C++, language =C++, basicstyle =\ ttfamily \ small \ color { black }, commentstyle =\ itshape, keywordstyle =\ color { Blue }, showstringspaces = false, frame = lines, backgroundcolor =\ color { lightgrey }, numbers = left, numberstyle =\ small, stepnumber =5, framexleftmargin =10 mm, xleftmargin =10 mm, breakindent =20 em, breakatwhitespace = true, breaklines = true ] { polygon.h} 2 Zdrojové kódy v prezentaci L A TEX Beamer V prezentacích třídy Beamer lze pro sazbu zdrojových kódu víceméně používat stejné prostředky jako v normálním dokumentu L A TEXu. Navíc však lze prezentování kódu ozvláštnit různým skrýváním a zvýrazňováním určité části kódu. 2.1 Vložení zdrojového kódu Kód lze v prezentaci zobrazit několika způsoby, některé z nich již byly popsány v předchozích částech. V každém případě je nutné přidat podmínku [fragile] ve tvaru \begin {frame}[fragile], bez které se žádný z následujících způsobů neobejde. Kód lze vložit: přímo do řádku: \verb zdrojovy kod samostatně na více řádků: \ begin { verbatim }... \ end { verbatim } samostatně na více řádků, znaky \, {, } jsou vyhodnoceny, což umožňuje používat příkazy pro skrývání a zvýraznění přímo ve zdrojovém kódu: \ begin { semiverbatim } \ alert { zvyrazneny kod } \ end { semiverbatim } použitím balíčku Listings. 2.2 Skrývání a zvýraznění kódu Pokud chceme mít prezentaci zdrojového kódu zajímavější, lze toho dosáhnout postupným odkrýváním a zakrýváním určitých částí kódu s jejich případným barevným zvýrazněním. Pro účely odkrývání a zakrývání lze použít příkaz \uncover se specifikací, kdy se má daný řádek kódu zviditelnit. Specifikace <1-3,5-> například znamená, že kód 5

7 Ukázka kódu 3: Ukázka výsledku nastavení class Polygon { protected : std :: vector < Point > points ; 5 public : Polygon () {} void add ( const Point &p) { points. push_back (p); } const Point & getpoint ( unsigned int index ) const { return points [ index ]; } const Point & operator []( int index ) const { return points [ index ]; } 10 unsigned int size () const { return points. size (); } /** Returns number of points in polygon with the last point * which is the same as the first point. */ unsigned int getsize () const { return size (); } 15 void clear () { points. clear (); } bool isvalid () { unsigned int size = points. size (); if ( size > 0) 20 { for ( unsigned int i = 0; i < size ; i ++) { if (! points.at(i). isvalid ()) return false ; } if ( points [0] == points [size -1]) 25 return true ; } else return false ; } bude viditelný na prvním až třetím slidu, pak zmizí a objeví se až na pátém a už tak zůstane. Podobně se chová příkaz \alert, který kód zvýrazní červenou barvou (lze nastavit i jinou). Postup je uveden v následujícím příkladě č. 4 na straně 4, nicméně účinek nastavení je patrný až v prezentaci. 6

8 Ukázka kódu 4: Postupné zobrazení kódu v prezentaci \ begin { frame }[ fragile ] \ frametitle { Postupne zobrazeni kodu \ ldots } \ begin { semiverbatim } \ uncover <3 - >{\ alert <3 >{ SELECT gid, ST_ BuildArea (ST_ Collect ( way )) AS way }} \ uncover <3 - >{ \ alert <3 >{ FROM }} \ uncover <3 - >{ \ alert <3 >{(}}\ uncover <2 - >{\ alert <2 >{ SELECT }} \ uncover <2 - >{ \ alert <2 >{ gid,}} \ uncover <2 - >{ \ alert <2 >{ ST_ BuildArea (ST_ Union ( ring.way, ST_ StartPoint ( ring. way )))}} \ uncover <2 - >{ \ alert <2 >{ AS way }} \ uncover <2 - >{ \ alert <2 >{ FROM }} \ uncover <2 - >{ \ alert <2 >{(}}\ uncover <1 - >{\ alert <1 >{ SELECT DISTINCT }} \ uncover <1 - >{ \ alert <1 >{ gid,}} \ uncover <1 - >{ \ alert <1 >{ ST_ ExteriorRing (( ST_ DumpRings ( way )). geom ) AS way }} \ uncover <1 - >{ \ alert <1 >{ FROM f 10. lesni _ porosty }} \ uncover <1 - >{ \ alert <1 >{ WHERE NOT ST_ IsValid ( way ) }}\ uncover <2 - >{\ alert <2 >{) }} \ uncover <2 - >{ \ alert <2 >{ AS ring }}\ uncover <3 - >{)} \ uncover <3 - >{ \ alert <3 >{ AS after _ union }} \ uncover <3 - >{\ alert <3 >{ GROUP BY gid ;}} \ end { semiverbatim } \ end { frame } 7

9 Závěr Kromě výše zmiňovaných možností sazby zdrojového kódu existují i další, se kterými ale nemám osobní zkušenost, nicméně na internetu lze v této oblasti dohledat mnoho návodů a rad. Pokud autor programu potřebuje předvést výsledky své práce v dokumentu nebo v prezentaci, měl by se rozhodně seznámit s uvedenými možnostmi a zvolit si tu vhodnou. Čas tomu věnovaný se mu určitě vyplatí. Literatura [1] LaTeX. Wikibooks, open books for an open world [online]. 19 January 2005, last modified on 6 April 2011 [cit ]. URL: [2] Heinz, Carsten; Moses, Brooks. The Listings Package [online], [cit ], URL: [3] Tantau, Till; Wright, Joseph; Miletić, Vedran. The beamer class: User Guide for version 3.10., [online], [cit ], URL: latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf 8

Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete

Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete Drsný úvod do L A TEXu aneb Moc se s tím nemazlete Obsah 1 Úvod k TEXu 2 1.1 TEX, L A TEX, tetex,........................................ 2 1.2 Uspořádání souborů.......................................

Více

Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER. Josef Stern

Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER. Josef Stern Tvorba prezentací pomocí L A TEXu ve třídě BEAMER Creation of presentations by L A TEX in class BEAMER Bakalářská práce Josef Stern Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jiří Pech, Ph.D. Jihočeská univerzita

Více

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy

Tvorba obsahu. Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy Články, práce s editorem, galerie a krátké zprávy abstract: Manuál slouží všem uživatelům systému Actavia, kteří v systému tvoří libovolné stránky nebo jejich fragmenty. Pro tvorbu stránek se používá editor

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 4 z 12.12.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko

Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ. Michal Heczko Výukový a zkušební program pro předmět PPAŘ Michal Heczko Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením výukového a zkušebního programu pro předmět Programová podpora automatického

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3

Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Jak na styly v OpenOffice.org 3.3 respektive Libre Office 3.3 Revize č. 3 z 30.8.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Ne příliš stručný úvod

Ne příliš stručný úvod Ne příliš stručný úvod do systému LATEX 2ε Neboli L A TEX2e v 73 minutách Tobias Oetiker Hubert Partl, Irene Hyna a Elisabeth Schlegl Michal Kočer, Pavel Sýkora Verze 2.2-Beta, 25 leden 1996 Verze překladu

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

Jak vytvořit jednoduché webové stránky.

Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Jak vytvořit jednoduché webové stránky. Od vynálezu protokolu HTTP pro přenos dokumentů a jazyka HTML pro jejich popis již uběhlo více než 17 let. Za tu dobu se vyvíjel jak protokol, tak i jazyk. Od původního

Více

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák

TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák TEX pro pragmatiky TEX plaintex CSplain OPmac Petr Olšák c Petr Olšák, 2013, 2014 Verze textu: 23. 4. 2015 URL: http://petr.olsak.net/tpp.html Předmluva TEX (vyslovujeme tech) je volně dostupný systém

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Úvod do tvorby webových stránek

Úvod do tvorby webových stránek Úvod do tvorby webových stránek Ing. Aleš Kastner, CSc. Recenzovali: Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické Brno prom. mat. Vladimír Vrabec Tato učebnice

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Pavol Hudran 2007 OPAVA SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav informatiky Pavol

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER-

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Název projektu: Registrační číslo projektu: Zlepšení podmínek pro využívání ICT ve výuce CZ.1.07/1.1.02/01.0135 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE -ADOBE DREAMWEAVER- Zpracoval: Ing. David Adamovský

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus)

Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Učebnice jazyka Python (aneb Létající cirkus) Release 2.2 Jan Švec 25. prosince 2002 PyCZ Email: honza@py.cz Copyright c 2002 Jan Švec honza@py.cz. Všechna práva vyhrazena Viz konec dokumentu, kde najdete

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více