Údaje o zpracovateli

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Údaje o zpracovateli"

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Riegrova 1, České Budějovice Riegrova 1, České Budějovice IČ: Bankovní spojení: Česká národní banka, České Budějovice /0710 Telefon, fax: i fax i fax Adresa internetové stránky: Úřední hodiny pro veřejnost: Způsob zřízení zpracovatele: přímo řízená organizace Název zřizovatele: MŠMT ČR PPraha Organizační struktura k vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel Mgr.Václav Kvítek ekonom Ivana Vobejdová účetní Jarmila Turečková Přehled hlavních činností organizace: Výchova a vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

2 Příloha č. 1 1.Clenění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let a více let celkem % x 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen střední odborné úplné střední vyšší odborné vysokoškolské celkem Celkový údaj o průměrných platech k 12/31/2007 celkem průměrný hrubý měsíční plat ,- 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 20.. počet nástupy 16 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k doba trvání počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem Jazykové znalosti zaměstnanců Základní personální údaje počty vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalosti celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky celkem

3 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3142 Správce rozpočtových prostředků: Školní stravování Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

4 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3143 Správce rozpočtových prostředků: Školní družina Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

5 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3145 Správce rozpočtových prostředků: Internát Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

6 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3146 Správce rozpočtových prostředků: SPC Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

7 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 4322 Správce rozpočtových prostředků: Výchovné ústavy Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

8 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: Správce rozpočtových prostředků: SUMÁŘ Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů

9 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3112 Správce rozpočtových prostředků: Spec.předšk.zařízení Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

10 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3114 Správce rozpočtových prostředků: Spec.ZŠ Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů

11 Příloha č. 2 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Paragraf: 3124 Správce rozpočtových prostředků: Speciální střední škola Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje limit počtu zaměstnanců Poznámka: Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04 Použití prostředků peněžních fondů Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů 0 0 0

12 Tabulka č. 2 Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Poř. číslo 1 Majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Číslo synt. účtu 012 Zůstatková hodnota majetku 1) Údaje o využití majetku 2) Účetní metoda odpisování majetku 3) Věcná břemena 4) i související s převody vlastnictví k nemovitostem 4) 2 Software ,51 administrativní účely+výuka 586/1992Sb.,80/ Sb. 3 Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , administrativní účely+výuka 586/1992 Sb., 80/ Sb. 6 Stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek , , administr.účely,výuka,výchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. administrativní účely+výuka 586/1992 Sb., 80/ Sb. administr,účely,výuka a výchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. 12 Pozemky ,78 administr.účely,výuka a avýchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. 13 Umělecká díla a předměty , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek administr,účely,výuka a výchova 586/1992 Sb., 80/ Sb. 17 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech Legenda k tabulce: Pokud účetní jednotka hospodaří s dlouhodobým finančním majetkem, účtovaným v účtové skupině 06, popř. na účtu 043, uvede tento majetek rozčleněný dle syntetických účtů pod řádek č. 18 tabulky spolu s komentářem k tomuto majetku. V komentáři pod tabulkou může zpracovatel sdělit další informace týkající se majetku, které nejsou obsahem tabulky. 1) Účetní jednotka uvede zůstatkovou hodnotu majetku, přičemž vychází z údajů řádné účetní závěrky k , popř. z údajů mimořádné účetní závěrky (ke dni zrušení, sloučení, apod.). Zůstatková hodnota majetku je rozdílem mezi cenou, v níž je majetek veden v účetnictví na majetkovém účtu (pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady) a hodnotou příslušného účtu oprávek. 2) Účetní jednotka uvede účel, k němuž majetek používá - zejména, zda je majetek využíván v rámci hlavní či hospodářské (jiné) činnosti, zda je využíván pro ubytování dětí, provoz školy, administrativní účely, atd. Pokud účetní jednotka účtuje na příslušném syntetickém účtu o více titulech majetku - např. na účtu 021 účtuje o více budovách, uvede ve sloupci "Údaje o využití majetku" komentář samostatně za každou budovu - např. 1. budova - administrativní účely + ubytování dětí, hlavní činnost; 2. budova - provoz školy, hlavní činnost. U souborů samostatných movitých věcí účetní jednotka uvede např. počítače - výuka dětí, hlavní činnost + počítačové kurzy pro veřejnost, hospodářská činnost, atd. 3) Sloupec vyplňují příspěvkové organizace za dlouhodobý odpisovaný majetek. Účetní jednotka uvede v tomto sloupci použitou účetní metodu odpisování, kterou si stanovila vnitřním předpisem v souladu s 34 odst. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Může se jednat např. o metody zohledňující časové hledisko - lineární, progresivní či degresivní, nebo o metody výkonového odpisování v závislosti na množství výkonů, k nimž konkrétní majetek slouží. 4) Týká se nemovitostí. Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

13 Tabulka č. 3 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti v Kč Ř. Členění %2007/ Dobytné celkem 24, ,704 62, v tom: do 1 roku 24,428 90,148 42, starší 1 roku 0 24,556 62, Nedobytné celkem 90,689 34,887 45, Celkem 115, , , z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně 7878 Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 365 dnů V ř. 3 - starší 1 roku V ř. 7 se uvede souhrn částek vymožených soudně v hodnoceném roce Zpracoval: Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

14 Tabulka č. 4 Náklady a výnosy Náklady celkem Náklady hlavní činnosti Výnosy celkem Výnosy hlavní činnosti v tom: příspěvek na provoz* učelově poskytnuté prostředky** ostatní Poznámka: * příspěvek na provoz poskytnutý podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. ** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

15 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3112 Spec.předškolní zařízení Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 210 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 10 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 21 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2.16 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

16 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3114 Spec. Základní škola Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 61 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. 0 Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. 0 Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. 0 Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok Vobejdová 6,3,2008

17 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3124 Spec. Střední školy Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 3998 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 7 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. 0 Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. 0 Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. 0 Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. 0 Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 4 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 4 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

18 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3142 Školní stravování Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 0 Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 0 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 2.5 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 0 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

19 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3143 Školní družina Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b 0 Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 10 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 0 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 1 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 1 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 0 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 0 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

20 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3145 Internáty Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 20 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

21 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3146 Zař. Výchov. Poradenství Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 4708 Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců 5 4 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 2.5 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1.5 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

22 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 4322 Výchovné ústavy Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b 0 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 18 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 7.49 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 1 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

23 Tabulka č. 5 e nákladovosti Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: SUMÁŘ Řádek Skutečné náklady číslo k v Kč Jednotka Příspěvek celkem Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON) Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a Kč na nepedagogické pracovníky 2b Kč ONIV Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a Kč na DVPP 3b Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Počet jednotek výkonu 4 jednotka výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 Kč/jednotka výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 Kč/jednotka výkonu ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 Kč/jednotka výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonuř.3a/ř.4 Kč/jednotka výkonu Skutečné náklady na zaměstnance Dotace z MŠMT celkem ř.1/ř. Kč Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby ř.1/ř. Kč Mzdové náklady celkem vč. OOP ř.1/ř. Kč Ostatní provozní náklady ř.1/ř. Kč Přepočtený počet zaměstnanců osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a osoba nepedagogičtí pracovníci 5b osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

24 Tabulka č. 6 Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci Vyčerpáno Vyčerpáno Přid ěleno 2007 Vyčerpáno Rozdíl % Účelové prostředky rozpočet po změnách rozp / * 6=5-4 7=5/2 Prostředky kapitoly MŠMT z toho: Prostředky na SIPVZ vzděl. PP konvektivita infrastruktura Prostředky na výzkum a vývoj jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní sportovní hry jednotlivé akce Ostatní zdroje celkem z toho: Prostředky na výzkum a vývoj název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce Ostatní kompenzační pomůcka jednotlivé akce - jednotlivé akce název zdroje: - jednotlivé akce - jednotlivé akce CELKEM sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému * ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údaji ve sloupci 4 Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

25 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem vývoj. ukaz. zdroj jiných za rok 2005 za rok 2006 za rok 2007 % a doplňkových prostředků neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem neinvest. investičních celkem (20../20..) =9/6 v Kč prostředky z jiné činnosti* fond odměn rezervní fond , , , z toho: smlouvy o sdružení** příspěvky a dary od fyzických a právnických osob** prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření fond reprodukce majetku ,045, jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem ,045, , *prostředky z jiné činnosti by měly být vykázány pouze při použití na krytí ztráty **vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

26 Tabulka č. 8 Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů 1. Upravený hospodářský výsledek v Kč Hospodářský výsledek Kč - z hlavní činnosti 312, z jiné činnosti 0.00 Celkem k před zdaněním 312, Předpokládané zdanění celkem 0.00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 312, Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0.00 v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem 0.00 v tom - ztráta vzniklá do ztráta vzniklá po další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) 312, Krytí zhoršeného hospodářského výsledku v Kč Ztráta z hospodaření celkem 0 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem Kč 3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč Příděl ze Stav Stav zlepšeného Stav k k hospodář. po přídělu výsledku (sl. 2 + sl. 3) roku Rezervní fond 1,353, , , ,041, Fond reprodukce majetku 320, , , ,143, Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb 104, , , Celkem 1,778, ,940, , ,252, Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

27 Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

28 Tabulka č. 9 Peněžní fondy 1. Tvorba a použití peněžních fondů v Kč Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k Stav k Tvorba Čerpání Stav k 31.12,2007 Změna stavu za rok (=5-2) Fond odměn FKSP , , , , , , Fond rezervní , ,353, , , , , FRM , , , , , CELKEM 1,721, ,721, ,521, ,359, ,940, Tvorba peněžních fondů v Kč Tvorba podle zdrojů Peněžní Příděl Tvorba fondy číslo účtu ze zlepšeného Jiné zdroje Doúčtování celkem organizace hosp. výsledku celkem přídělu za (=1+2+3) Fond odměn x 0.00 FKSP 912 x 348, , Fond rezervní 914 x FRM , x 623, CELKEM 3. Krytí účtů peněžních fondů Název bankovního účtu číslo účtu Běžný účet rok 2006 rok 2007 Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Běžný účet Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn FKSP 912 x x 104, x x 67, Fond rezervní 914 1,353, , FRM , , CELKEM 1,674, , ,872, , V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. v Kč Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

29 Tabulka č Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN Kompenzační pomůcka po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do Stavby celkem (ř ) 5 Stroje a zařízení celkem 99, , z toho: dopravní prostředky 6 Nákup nemovitostí (pozemků a objektů) 7 Pořízení nehmotného inv. majetku 8 Investiční náklady celkem (ř ) 99, , Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby. 2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku po změnách Individuální investiční dotace (účet 908) 2 Systémové investiční dotace (účet 916) 99, , Použití FRM na fin. investic 4 Zdroje celkem (ř.1+2+3) 99, , Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4) tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3) Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace. Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová /6/2008 Mgr.V.Kvítek

30 Tabulka č Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN po změnách číslo řádku celkem z toho FRM celkem z toho FRM Stavby připravované k Stavby rozestavěné k Stavby dokončené od 1.1. do Stavby celkem (ř ) 5 Opravy strojů a zařízení 6 Prvotní neinvestiční vybavení 7 Neinvestiční náklady celkem (ř ) Poznámka: 1) Řádek 1. - Stavby připravované k stavby, u nichž byly v r profinancovány pouze neinvestiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.). 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k stavby, u nichž byly v r již částečně profinancovány neinvestiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před a dokončení je předpokládáno po ) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do stavby, u nichž bylo v r dokončeno financování stavby. 2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN číslo řádku po změnách Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2 FRM 3 Zdroje celkem (ř. 1+2) Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.2 (4) tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7,sl.1 (3) Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT. Vobejdová ,3,2008 Mgr.V.Kvítek

31 Tabulka č. 12 Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty Datum konání Účast na mezinárodních konferencích Název konference Výše prostředků C e l k e m Datum konání Pořádání mezinárodních konferencí Název konference 0 Výše prostředků C e l k e m Zahraniční služební cesty celkem x 0 Výše prostředků 0

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Zpracovatel: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Riegrova 1, České Budějovice, 370 01 Adresa poštovní: Riegrova 1,České Budějovice,

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Riegrova 1, 370 01 České Budějovice Riegrova

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Dětský diagnostický ústav, Základní škola a školní jídelna Adresa sídla zpracovatele: U Michelského lesa 222, Praha 4 Adresa poštovní: U Michelského lesa

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Dětský domov se školou,svp,základní škola a školní jídelna, Hrochův Týnec, Riegrova 1 Adresa sídla zpracovatele: Riegrova 1, Hrochův Týnec Adresa poštovní:

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Adresa sídla zpracovatele: Mateřská škola, základní í škola a střední škola pro sluchově postižené Riegrova 1, 370 01 České Budějovice Adresa

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Adresa sídla zpracovatele: Riegrova 1, 370 01 České Budějovice Adresa poštovní:

Více

Základní personální údaje 3299, Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k

Základní personální údaje 3299, Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k Příloha č. 1 Základní personální údaje 3299, 3291 1.Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2007 věk muži ženy celkem % do 20 let 1 1 0,0 21-30 let 2 14 16 23,5 31-40 let 7 15 22 32,4 41-50

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1 Adresa poštovní: Jeruzalémská 957/12,

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2006 Cena: 48 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2006 Cena: 48 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LXII SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2006 Cena: 48 Kč OBSAH Část normativní Vzorová směrnice o účtování majetku (č.j. 32 197/2005-44

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 dtto IČ: Bankovní spojení:

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

Zemský archiv v Opavě Roční zpráva 2005 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ. Roční zpráva 2005

Zemský archiv v Opavě Roční zpráva 2005 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ. Roční zpráva 2005 ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Roční zpráva 2005 I. Název zpracovatele organizační složky státu : Česká republika Zemský archiv v Opavě Sněmovní 1, 746 22 Opava Statutární zástupce : ředitel Zemského archivu v

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 k příloze č. 15 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (64),,,, 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (61,62)

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20 175/2009-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Z důvodu aktualizace

Více

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

1.ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Údaje o zpracovateli

Údaje o zpracovateli Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Jankovcova 933/63 170

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2006 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace (hlavní činnost) účet dle vyhl. Skutečnost roku 2015

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx Příloha č. 15 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 20xx A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Textová část. k rozboru hospodaření. za rok 2005

Textová část. k rozboru hospodaření. za rok 2005 Národní ústav odborného vzdělávání Weilova 1271/6, Praha 10 Čj. 30 895/2005-44 Textová část k rozboru hospodaření za rok 2005 Vypracoval: Ing. Jiří Janeček Telefon: 274 862 250 Datum: 8.3.2006 Anna Rysková

Více

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/63 170 00 Praha 7 Adresa poštovní

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/63, 170 00 Praha 7 Adresa poštovní

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2018

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2018 Příloha č. 1 Liberecký kraj resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2018 Středisko ekologické výchovy Libereckého

Více

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení

Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulková část k rozborům hospodaření školských zařízení Tabulka č. 1 : Přehled výnosů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 2 : Přehled nákladů z hlavní a doplňkové i Tabulka č. 3 : Výsledek hospodaření z

Více

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/63 170 00 Praha 7 Adresa poštovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 účet dle vyhl. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015 Skutečnost

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P04_Rozpocet_Slunecni_dvur Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1505 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí Rozpočet 2019 a rozpočtový

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P15_Rozpocet_Raspenava Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1519 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: Fučíkova 432, 463 61 Raspenava Rozpočet 2019 a rozpočtový

Více

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019 Příloha č. 1 Liberecký kraj resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019 Středisko ekologické výchovy Libereckého

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 účet dle vyhl. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015 Skutečnost roku

Více

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Adresa poštovní: Jankovcova 933/63, 170

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 odvětví: školství účet dle vyhl. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková oragnizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015 Skutečnost roku

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P03_Rozpocet_Ostara Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1504 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: Pivovarská 693, 471 54 Cvikov Rozpočet 2019 a rozpočtový

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016 Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016 Organizace: Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, p.o. Zřizovatel: Obec Komorní Lhotka Zařízení, která spadají do správy této

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Liberecký kraj odvětví: školství účet dle vyhl. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace (hlavní činnost)

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Příloha č. 1 1438 p.č. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Střední průmyslová škola technická, Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace (hlavní činnost)

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P13_Rozpocet_Jindrichovice Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1516 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: 463 65 Jindřichovice pod Smrkem 238 Rozpočet 2019

Více

Sídlo: Liberec I, Staré město, Lužická 920/7, PSČ Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled (UR1)

Sídlo: Liberec I, Staré město, Lužická 920/7, PSČ Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled (UR1) P01_Rozpocet_Jedlickuv_ustav_PP Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1501 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: Liberec I, Staré město, Lužická 920/7, PSČ

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 (hlavní činnost) účet dle vyhl. Skutečnost roku 2015 Skutečnost roku 2016 Příloha č. 1 číslo org. 1424 Rozpočet roku 2017 p.č. ukazatel č. 410/2009

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/00 Sb. ve znění pozdějších R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tisících Kč, na dvě desetinná místa)

Více

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok úprava 1

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok úprava 1 Příloha č. 1 resort: životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova 1801 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2017 - úprava 1 Středisko ekologické výchovy Libereckého

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P12_Rozpocet_Cesky_Dub Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1515 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: Zámecká 39/IV, 46343 Český Dub Rozpočet 2019 a rozpočtový

Více

MINULÉ AKTIVA CELKEM ,90 0, , ,72 A. Stálá aktiva. 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

MINULÉ AKTIVA CELKEM ,90 0, , ,72 A. Stálá aktiva. 0,00 0,00 0,00 0,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a mateřská škola Kožlí, Kožlí 2, 582 93, 331-příspěvková organizace, Předškolní a školní vzdělání, družina, školní stravování, IČO 70993017 sestavená k 31.12.2016

Více

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace Liberecký kraj odvětví: školství Příloha č. 1 číslo organizace 1411 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 účet dle vyhl. Skutečnost roku 2016 Skutečnost roku 2017

Více

vedoucí odboru sociálních věcí

vedoucí odboru sociálních věcí P18_Rozpocet_DCDS_Jablonec Liberecký kraj příspěvkové organizace rezortu sociálních věcí Číslo p.o.: 1522 Název organizace: příspěvková organizace Sídlo: U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou, 466 01 Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015 Liberecký kraj odvětví: školství účet dle vyhl. Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015 Skutečnost

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace za rok 2015 Adresa organizace: Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy IČ: 49207261 Telefon 376 347 112,376

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - DOZP Mařenice - na rok 2017

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - DOZP Mařenice - na rok 2017 Liberecký kraj resort: sociálních věcí Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - DOZP Mařenice - na rok 2017 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel Skut. 2015 Skut. 2016 NR 2017 1 NÁKLADY CELKEM -

Více

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele

Poskytnuto k 31.12.2012. Čerpáno k 31.12.2012. Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Příloha č. 1 Organizace: (název, ulice, město) Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajům nebo hlavnímu městu Praze Část A. Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolské nám. 14, příspěvková organizace, IČ

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolské nám. 14, příspěvková organizace, IČ odvětví: školství Příloha č. 1 číslo organizace 1420 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 účet dle vyhl. Skutečnost roku 2016 Skutečnost roku 2017 Rozpočet roku

Více

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 (hlavní činnost) účet dle vyhl. Skutečnost roku 2015 Skutečnost roku 2016 Příloha č. 1 Rozpočet roku 2017 p.č. ukazatel č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY

Více

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace Příloha č. 1 číslo organizace 1494 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019 účet dle vyhl. Skutečnost roku 2017 Skutečnost roku 2018 Rozpočet roku 2019 p.č. ukazatel

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Karlovice Sídlo: Karlovice 143, 793 23 Karlovice Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy Obec Karlovice Ředitel

Více

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace odvětví: školství Příloha č. 1 číslo organizace 1462 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2018 p.č. účet dle vyhl. ukazatel Skutečnost roku 2016 Skutečnost roku 2017

Více

Liberecký kraj Příloha č. 1 resort: sociálních věcí

Liberecký kraj Příloha č. 1 resort: sociálních věcí Liberecký kraj Příloha č. 1 resort: sociálních věcí Přehled nákladů a výnosů-domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace-na rok 2017 (hlavní činnost) p.č. účet ukazatel 2015 2016 2017 1 NÁKLADY

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5

Více

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/30, příspěvková organizace

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/30, příspěvková organizace Příloha č. 1 číslo organizace 1405 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace v hlavní činnosti na rok 2019 účet dle vyhl. Skutečnost roku 2017 Skutečnost roku 2018 Rozpočet roku 2019 p.č. ukazatel

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více