Tomáš Anděl Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tomáš Anděl Fakultní nemocnice Olomouc. 20.9.2011 Olomouc"

Transkript

1 Tomáš Anděl Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc

2 Cíl bezpečné manipulace s léčivy: Zajistit maximální kvalitu poskytované péče a standardizovat veškeré pracovní činnosti týkající se zacházení s léčivy Zabránit neodborným svévolným postupům při nakládání s léčivy - které vznikají spontánně z hrubé neznalosti personálu, a které byly dlouhou dobu tradovány jako správné Zabránit závadným postupům vznikajícím - s úmyslem co nejvíce si zjednodušit práci případně ušetřit náklady na léčiva nevhodným způsobem

3 Veškeré kontroly prováděny dle poţadavků: 1) obecně závazné právní předpisy - národní obecně závazné právní předpisy (Sb.) - směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, nařízení Komise Evropských společenství 2) nařízení a pokyny SÚKL 3) poţadavky Českého lékopisu 2009 a Doplňku 4) směrnice nemocnice 5) standardní ošetřovatelské postupy

4 Klíčové body kontrol: A) Správné zabezpečení léčiv B) Správné uloţení léčiv C) Správné označování léčiv D) Správná úprava E) Správné podávání léčiv F) Správné vedení dokumentace při podávání léčiv G) Správná likvidace léčiv Kontrola v přítomnosti vrchní sestry a příslušných staničních sester (úsekových) Výstupem protokol o provedené kontrole

5 A) Správné zabezpečení léčiv Vyšetřovny a sesterny nesmí být bez dozoru (pacienti, návštěvy pacientů, nepovolané osoby z jiných klinik) Zabezpečení léčiv proti nepovolaným osobám (uzamykatelné skříně na sesternách i chodbách) Stolky s léčivy nesmí být na chodbách ani na pokojích pacientů (včetně LP určených k resuscitaci)

6 B) Správné uloţení léčiv termolabilní léky v lednicích, záznamy o teplotě nejméně 1 x za 24 hod. (2-8 C, 8-15 C) - zvlášť lednice pro biologický materiál (vaky po krevních transfuzích) - uloţení infuzních roztoků (svisle) - samostatné uloţení: hořlavin dezinfekcí ţíravin

7 Časté chyby uloţení léčiv: poblíţ zdrojů tepla (radiátory, vystavení slunečním paprskům) zdroje světla (ampule mimo vnější obal) léčiva uloţena s potravinami, léčiva uloţena v sanitárních místnostech, pod odpady rozstříhané blistry - nelze určit šarţi ani exspiraci znepřístupnění (uzamčení) léčiv pro neodkladnou péči (KPR) Namátková kontrola exspirací a původu léčiv

8 Uloţení léčiv přinesených pacientem z domova: není u nich znám původ nejsou známy podmínky, za jakých byla skladována neexistuje k nim doklad o nabytí (dodací listy, faktury) musí být uloţena odděleně a označena jménem pacienta pouţít lze jen výjimečně u vzácných nákladných LČ RIZIKO u tablet v lékovkách pacienti rádi přeplňují lékovky i tabletami z blistrů, např. sesypaná antihypertenziva

9 NÁVYKOVÉ LÁTKY příloha č.1 a 5 zákona č.167/1998 Sb. v kovových nepřenosných uzamykatelných schránkách, trezorech klíče nesmí být volně k dispozici bez dozoru a v zámku sjednocení evidence parenterálních NL na evidenci počtu tablet a ampulí (nikoliv ml a μg)

10 NÁVYKOVÉ LÁTKY kontrola provádění měsíčních inventur na odděleních garant provádí kusovou kontrolu NL na odděleních kontroluje likvidaci nespotřebovaných NL na odd. kontrola kompletnosti seznamu osob, které provádí evidenční záznamy do evid. knihy NL samostatná evidence generik v evidenční knize (Sufenta forte, Sufentanil Torrex 50mcg/ml)

11 NÁVYKOVÉ LÁTKY Moţné komplikace evidence u nových lékových forem nosní sprej obvykle fentanyl (fentanyl citras aj.) - 50 aţ 200 µg/dávku - 1 pacient 1 sprej - horší evidence zůstatku NL v balení - ne vţdy je sprej vybaven počítadlem

12 MEDICINÁLNÍ PLYNY registrovány jako HVLP (reg. číslo, č. šarţe, exp.) léčivý přípravek tvořen - plynem (léčivá látka) - obalem (tlaková láhev) - příbalovým letákem O 2, CO 2, N 2, He, medicinální vzduch na přípravu dohlíţí farmaceut! MEDICINÁLNÍ KYSLÍK PLYNNÝ MESSER inh gas 2l/300l reg. č. 87/ 615/08-C

13 LÉČIVA S VYŠŠÍ MÍROU RIZIKA A) léčiva s rizikem snadné záměny s jinými léčivy B) léčiva s rizikem jejich zneuţití vůči pacientovi, které by vedlo k jeho poškození často: - inj. a inf. roztoky KCl (koncentrované) - léčiva s obsahem heparinu - léčiva obsahující inzulín

14 LÉČIVA S VYŠŠÍ MÍROU RIZIKA nad rámec zákona o léčivech upraveno vnitřním předpisem zdrav. zařízení - místo a způsob uloţení - viditelné výstraţné označení (5x15 cm ve FNOL) - proškolení o předávkování a antidotech - uloţení inzulínových per - heparin na resuscitačním stolku - označování inf. lahví s heparinem na proplachy

15 LÉČIVA S VYŠŠÍ MÍROU RIZIKA objednávání na samostatné ţádanky provozně nezbytně nutná mnoţství léčiv pravomoci, pověření k objednávání vedení statistiky, kontrola nadměrných výdejů na ZdP

16 C) Správné označování léčiv Nesmí být neoznačené roztoky, prášky, substance i kdyţ personál tvrdí, ţe ví co v nich je (vč. střiček) - čitelnost signatury po celou dobu pouţívání Pro zdravotnické účely lze pouţívat pouze obaly deklarované výrobci pro toto uţití Nikdy obaly od potravin, od kosmetiky nebo od jiných jiţ spotřebovaných léčiv

17 Časté chyby: PET láhve na jehly a infekční odpad sklenice na pití s desinfekcí namísto gelových chladících polštářků plastové láhve od šampónů nebo vaky s fyziologickým roztokem kelímky od jogurtů na inj. jehly, čistou gázu... kanystry od dezinfekcí s původními signaturami pro likvidaci zbytků tekutých léčiv pouţívání pouţitých obalů od léčiv na histologické preparáty, na saponáty, na jiná léčiva aj.

18 U přípravků připravovaných v lékárně není rozplňování přípustné. Vhodné ţádankou objednat menší balení Při přelévání roztoků z originálních větších balení do menších (pouze u dávkovačů dezinfekcí) nutné uvést údaje o exspiraci, šarţi, kdo roztok přeplnil obaly musí být prázdné, nelze kombinovat šarţe Pouţívat přesná lékopisná označení. strohý údaj např. ALKOHOL, B-ALKOHOL, FORMALÍN nestačí (isopropylalkohol, ethylalkohol, 60%, exspirace, šarţe)

19 AQUA PURIFICATA - při přípravě a skladování podléhá poţadavkům Českého lékopisu 2009 spotřebovat do 24h (72 h v chladu) 2 měsíční kontroly fyz.-chem.kvality, půlroční kontroly mikrob. nezávadnosti! destilační přístroje na klinikách, které nikdo nekontroluje. Deionizovaná voda na oplachy.! nevhodné a dlouhodobé skladování Aqua purificata v plastových kanystrech Výjimkou můţe být příprava destilované vody na klinice, např. pro vodní lázně vařičů nutné označit pro technické účely

20 Kontroly označování a spotřebování tekutých LP po prvním otevření: - oční kapky, o.vody, o.masti, o.gely obsahující antimikrobní přísadu musí být spotřebovány obvykle do 4 týdnů po prvním otevření (vţdy dle příbal. letáku) - oční kapky bez antimikrobních přísad (do 24 hodin) - infuzní roztoky (do 24 hodin, zapisovat datum i čas!) - voda na zvlhčov. vzduchu do inhalátorů (do 24 hod) do uzavřených okruhů Aqua pro injectione nebo sterilní originálně balená voda výrobce

21 - roztoky p.o. dle pokynů výrobce (1 aţ 6 měsíců) - inzulíny pro opakovaný odběr (4 nebo 6 týdnů) - spotřeba po naředění (ATB sirupy, 7 14 dní) - personál si často vytváří své tabulky ředění a spotřeby, které ale mají chyby, - nebo si rovnou vytváří vlastní lhůty, pokud je výrobce neuvede - mikrob. kontaminace, hydrolýza léčiva - okamţitá spotřeba léčiv pro jednorázovou aplikaci (sterilní lok. anestetika Marcaine bez konzervancií Perfalgan inf.)

22 - sterilní roztoky deklarované jako zdravotnické potřeby (oční zvlhčující kapky, roztoky na oplachy) Časté chyby jednorázové sterilní přípravky bez konzervačních látek pro aplikaci do rány - krytky a šroubovací uzávěry svádí k opakovanému pouţívání balení po dobu i několik týdnů - hrozí přenos infekce - často nevhodné CZ překlady návodů

23 Dodatek k označování - některé dezinfekční roztoky s vysokým obsahem alkoholu jsou označeny pouze symbolem Xi, i kdyţ v textu je zmínka o hořlavosti (60 75% směs etanolu a propanolu) Xi: DRÁŢDIVÝ

24 Dodatek k označování Bezpečnostní listy - léčivé látky (suroviny) - nově označovány i podle zákona o chemických látkách - z léčivé látky lze vyrábět neléčiva, zkoumadla, přípravky pro technické a laboratorní pouţití - lékárna připravuje na ţádanku primárně léčiva (označení)

25 D) Správná úprava léčiv Úpravu léčiv můţe provádět zdravotní sestra na odd., a to postupy schválenými v SPC (příprava léčiv pouze v lékárně) 1) ředění HVLP (mimo radiofarmaka, cytostatika, léčivé přípravky určené pro parenterální výţivu) 2) rozpouštění, ředění sirupů a suchých injekcí 3) přidávání injekčních roztoků do infuzí, pokud jsou prováděny v obalech určených k tomuto účelu nebo v případě sterilních léčivých přípravků pomocí zdravotnických prostředků zaručujících sterilitu

26 Na oddělení kliniky nelze: - připravovat oční kapky (z ampulí léčiv) - ředit, resp. připravovat cytostatika!!! - připravovat parenterální výţivu - rozplňovat IPLP Vysoce rizikové jsou úpravy neuvedené v SPC, pro které nejsou vytvořeny SOP

27 Upravené léčivo nutno označit dle vyhlášky č. 84/2008 Sb.! Další příklad: Nedovolené přidávání dezinfekcí do originálních láhví s fyziologickým roztokem na proplachy a laváţe (Persteril, Betadine aj.)

28 Příprava léčiv s obsahem cytotoxických látek se provádí v lékárně v podtlakových bezpečnostních boxech s vertikálním laminárním prouděním třídy čistoty vzduchu A a odtahem mimo prostor, které jsou umístěny v prostoru třídy čistoty vzduchu C a jsou vyhrazeny pro tento účel vyhl. č. 84/2008 Sb. Český lékopis 2009

29 Příprava medicinálního vzduchu (Aer medicinalis) - léčivá látka dle zákona o léčivech - požadavky Českého lékopisu může ho připravovat lékárna Požadavky přípravy: vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi LEK-15 - Medicinální vzduch pro použití s rozvody medicinálních plynů ( ) Technické požadavky: ČSN EN ISO , Potrubní rozvody medicinálních plynů ISO :2001, Stlačený vzduch pro všeobecné použití ISO 14971, Zdravotnické prostředky Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky

30 Příprava medicinálního vzduchu (Aer medicinalis) - za přípravu má odpovídat osoba se vzděláním farmaceuta - důkladné znalosti o technologii přípravy a metodikách zkoušení kvality medicinálního vzduchu - povinnost provozovatele zdravotnického zařízení zajistit úvodní a průběžné školení - dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací - organizační schéma pro přípravu medicinálního vzduchu - stanoveny písemně odpovědnosti za dodržování požadavků správné lékárenské praxe pro pracovníky

31 Příprava medicinálního vzduchu (Aer medicinalis) Prostory a zařízení zabránit kontaminaci (např. zdroj vakua), filtrace - vyřešen systém oprav a údržby - jištění primární, sekundární a záložní zdroj (kompresorové jednotky, tlakové láhve) Kontrolní a řídící systém - kontinuální měření vlhkosti, tlaku, alarmy, přepínání - zkoušky na čistotu 1x měsíčně - důkladná zkouška dle lékopisu 1x ročně - odběr za zdrojem a na nejvzdálenějším odběrném místě Kvalita připravovaného medicinálního vzduchu - zk. kvality, limity nečistot (CO, CO 2, SO 2, NO x, olej, pára)

32 Správné nakládání s léčivy v klinických hodnoceních platí zde požadavky - zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech - vyhlášky č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi - vyhlášky č. 226/2008 Sb., o správné klinické praxi - pokyn SÚKL LEK -12, podmínky pro klinická hodnocení léčivých přípravků v lékárnách ( ) Léčiva musí být správně označená Pouze pro účely klinického hodnocení + další náležitosti dle legislativy

33 Správné nakládání s léčivy v klinických hodnoceních Veškerá tato léčiva musí léčiva projít lékárnou příjem léčiv do lékárny, zaskladnění, kontrola, uchovávání výdej léčiv na zdrav. pracoviště (na žádanku) úprava a příprava léčiv (cytostatika, sterilních léčiva) důraz na podrobnou dokumentaci přímo do zdravotnického zařízení je možno dodávat - hodnocené plyny - infuzní roztoky - radiofarmaka - očkovací látky

34 Správné nakládání s léčivy v klinických hodnoceních - nároky na personální zajištění v lékárně - dostatečné skladovací prostory vč. lednic - požadavek na zabezpečení, diskrétnost, obchod. tajemství oddělení klinické farmacie a studií

35 Správné nakládání s léčivy připravovanými na jiných neţ lékárenských pracovištích - pracoviště nukleární medicíny (radiofarmaka) - mikrobiologickém pracovišti (autogenní vakcíny aj.) - imunologickém pracovišti I na těchto pracovištích je nutné dodržovat zásady správné lékárenské praxe ( 23-30)

36 E) Podávání léčiv pacientům - nejčastější chyby Není zajištěno správné podávání LP před nebo po jídle Pokud je pacient v době podávání léčiv na vyšetření mimo oddělení nutné zajistit jak bude postupováno V případě, ţe pacient nemůţe nebo nechce lék (tabletu) polknout, je nutné zvolit jinou lékovou formu kapky, sirup, parenterální podání, event. čípky V krajní situaci lze lék drtit. To musí být lékařem uvedeno v ordinačním listě

37 Nelze však drtit: - léky s acidorezistentním obalem - léky retardované - léky s řízeným uvolňováním - nutno dbát na důkladné vymytí třecí misky od zbytků léčiv (kontaminace reziduí) - opatrnost při drcení různých tablet najednou v třecí misce

38 SPC přípravku ve většině případů drcení tablet nedovoluje ( tablety se polykají celé. apod.) - Ferronat retard - i ten byl drcen - stejné poţadavky na čistotu i pro půličky tablet

39 Nepřípustné chystání léčiv dopředu pro více pacientů najednou na sesternách, na chodbách na vozících s léky Podávat léky vždy u lůžka pacienta, a to po jeho předchozí identifikaci (ident. náramky) Pacient dostane lék patřící jinému pacientovi stále se vyskytující chyba Častá chyba - pacient si sám dávkuje vlastní léky, aniž by o tom v dokumentaci byla zmínka

40 Nedostatečný dohled nad studenty VOŠ, LF (př. záměna Hydrocortison tbl. za Hydrochlorothiazid) Chyby při generických záměnách, sestry si vytváří chybné seznamy ekvivalentních přípravků (Degan = Prepulsid = Helicid ) (Actrapid = Novorapid ) Používání zkratek léčiv je nepřípustné HCT (hydrokortison, hydrochlorothiazid) DXM, DXT (dexamethason) HMR, INSUL. (jakýkoliv rychle působící inzulín) RR (Ringerův roztok, Respiratory Rate)

41 U parenterálních přípravků nelze připravovat injekce do zásoby (pro nevyhovující nesterilní prostředí) 1) bezprostředně po přípravě je nutné injekci aplikovat pacientovi 2) až poté je možné připravit další injekci pro dalšího pacienta 3) nelze skladovat ani v lednici (už vůbec ne návykové látky) 4) léčivo podává sestra, která injekci nachystala 5) stříkačky (do pumpy) po přípravě hned založit do pumpy, neskladovat na stole. Optimálně opatřit štítkem s datem přípravy a parafou zaměstnance 6) OPSL, Odd. přípravy cytostatik

42 Pro odběry roztoků vhodné pouţívat napichovací trny s antimikrobním filtrem - jejich pouţitelnost 24 hodin, nelze přepíchávat - obchodní zástupci občas zástupci klamou tvrzením, ţe trn můţe být v láhvi 3-5 dní, neuvedou, ţe ve sterilním prostředí (prostředí třídy čistoty A)

43 Nenechávat v gumových zátkách zapíchnuté jehly - výjimečně krytky jehel nebo pouţít vţdy jehlu novou Stříkačky s nachystaným léčivem musí být vţdy opatřeny jehlami nebo krytkou častá chyba

44 Inzulínové stříkačky - deklarované výrobcem pro jednorázové pouţití - pokud by se pouţívala opakovaně, nelze ampulku s inzulínem pouţít pro jiného pacienta, kaţdý pacient by musel mít svoji ampuli i stříkačku - v opačném případě hrozí riziko infekcí i prodraţení inzulínů - skladování inzulínů po prvním pouţití

45 injekční roztoky ze skleněných odlamovacích ampulí jsou určené k okamţité spotřebě neobsahují konzervační látky - otevřenou ampuli nelze skladovat

46 v případě NL se do evidenční knihy návykových látek zaznamenává (odepisuje) vţdy celá ampulka - pokud ale se její obsah podá více pacientům, pak se jmenovitě uvádí do jednotlivých řádků evid. knihy skutečná spotřeba těchto pacientů

47 Chyby v ordinačních listech u předepsaných léčiv chybí síla nebo léková forma. Síla se uvádí tam, kde je součástí registrovaného obchodního názvu chybné uvádění dávkování 3xd namísto ordinace dle potřeby uvést podmínky podání - nelze např. Quamatel 1amp. dlp. - lze pouţít Novalgin, při bolesti především u NL nelze vůbec uvádět dle potřeby 2xd

48 u ordinací parenterálních léčiv podávaných formou infúze chybí informace: - o nosném roztoku a jeho mnoţství (augmentin 1,2g i.v.- nestačí) - údaj, kdy má být infuze podána - údaj o rychlosti podávání infuzí - nebo údaj o časovém úseku, během kterého má infuze vykapat - sestra pak do zdrav. dokumentace vyznačí skutečnou dobu začátku a konce podávání a vlastní podané mnoţství

49 Před podáním léčiva musí být kaţdá ordinace schválena lékařem

50 pokud pacientovi do ordinačního listu vpisuje dodatečně další léky jiný lékař musí být podle jmenovky poznat, kdo tyto léky dodatečně připsal nelze vyplnit ordinační list pacienta na několik dní dopředu a stvrdit ho jmenovkami stav pacienta se můţe den ode dne měnit, a tedy i druhy a dávky léčiv sestra po podání léčiv pacientovi okamţitě v ordinačním listě vyznačí, ţe kaţdé léčivo bylo nebo nebylo podáno a záznam stvrdí jmenovkou a podpisem (ideální stav)

51 G) Správná likvidace léčiv likvidace nespotřebovaných léčiv - likvidace nespotřebovaných polovin tablet - likvidace zbytků infuzních roztoků - likvidace zbytků návykových látek - likvidace zbytků cytotoxických léčiv - pouţívání kanystrů od dezinfekcí s původními signaturami pro likvidaci zbytků tekutých léčiv proexspirovaná léčiva uloţena odděleně

52 Správné nakládání s reklamními vzorky léčiv - zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy - správné označení neprodejných vzorků Neprodejné vzorky, Reklamní vzorky - smí být poskytovány pouze osobám oprávněným tato léčiva předepisovat - lékárna nesmí tyto vzorky přijímat, uchovávat a vydávat (zákon o reklamě) - lékař přijímající vzorky od obchodního zástupce vyplní formulář, který zašle do lékárny - lékárně eviduje příjmy vzorků do nemocnice

53 Klinický farmaceut a legislativa - zákon 95/2004 Sb. - vyhláška 185/2009 Sb. magisterský studijní program Farmacie, obor Farmacie 4 leté specializační vzdělávání v základním oboru klinická farmacie možné nádstavbové obory (onkologický farmaceut, nutriční farmaceut, farmaceutické péče o geriatrické pacienty)

54 Ideální stav a budoucnost - v anglosaských zemích je klinický farmaceut často součástí nemocnic a nemocničních lékáren - kaţdé nem. oddělení má svého klinického farmaceuta - chystá ordinace ke schválení lékařem aj. - jednodávkový systém, lékové profily - v USA nárůst absolventů doktorandského programu MOTIVACE: zvýšení bezpečnosti sníţení nákladů

55 Reálný stav - ve FN Olomouc zatím 2 kliničtí farmaceuti - garant léčiv, v nutričním týmu, etické komisi - v atestační přípravě 2 farmaceuti - lékárna plánuje otevření Oddělení klinické farmacie - pro veřejnost otevřena diskrétní konzultační místnost - zatím chybí hodnocení výkonu - další uplatnění: klinický farmaceut na oddělení klinické farmakologie nebo OKB interpretace sérových hladin léčiv

56 Vlastní působení klinického farmaceuta v rámci auditů a na lůţkových odděleních obvykle trvá 3 hodiny v dopoledních hodinách studium zdravotnické dokumentace pacienta - anamnéza odebraná při příjmu - podstoupená vyšetření - výsledky laboratorních šetření - doporučení konziliářů pozornost na nově hospitalizované pacienty sledování předepsaných léčiv v ordinačních listech, sledování denních hodnot TK, základní biochemický obraz

57 návštěva pacienta u lůţka a pohovor s ním dotazy na jeho: - potíţe - uţívaná léčiva - zkušenosti a spokojenost s léky - pozorované NÚ doplňující dotazy na zdravotní sestry, které mají pacienta na starosti: - jak a kdy byla léčiva podána - reakce pacienta - stíţnosti pacienta na jeho zdravotní stav

58 vlastní analýza stavu pacienta - zjištění nových nebo dosud opomenutých skutečností - nalezení chyb a nedostatků - porovnání s odbornou literaturou a studiemi na internetu vytvoření závěru vyhledání a následná konzultace s ošetřujícím lékařem, oznámení mu zjištěných nových skutečností

59 DĚKUJI ZA POZORNOST kontakt : PharmDr. Tomáš Anděl, Ph.D. lékárna FN Olomouc

Bezpečné zacházení s léčivy

Bezpečné zacházení s léčivy Bezpečné zacházení s léčivy Anna Králová Martina Kubečková Lékárna Ústřední vojenské nemocnice Praha 20.4.2011 Zacházení s léčivy legislativa Právní rámec: zákon o léčivu 378/2008 Sb., vyhláška 84/2008

Více

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ O B S A H LÉKÁRENSKÉ PÉČE 1. Úkoly a povinnosti LZ 2. Provoz lékárny

Více

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Platnost od: 15.1.2009 Kyslíkem obohacený vzduch (dále jen KOV) dodávaný do rozvodných systémů plynů pro medicinální účely ve zdravotnických

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních

LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních LEK-17 Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních Platnost od 15. 4. 2016. Pokyn je vypracován na základě požadavků Přílohy č. 1 k pokynu PE 010-4 PIC/S Pravidla správné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Citace: 102/2012 Sb. Částka: 39/2012 Sb. Na straně (od-do): 1737-1745

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů

LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů LEK-14 verze 2 Kyslíkové koncentrátory pro použití s rozvody medicinálních plynů Tento pokyn nahrazuje pokyn LEK-14 verze 1 s platností od 25.3.2013. Kyslík 93% dodávaný do rozvodných systémů plynů pro

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:...

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech

Více

25. 8. 2014 PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D. mazankovad@vfu.cz

25. 8. 2014 PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D. mazankovad@vfu.cz Specifikace podmínek pro absolvování předmětu Lékárenská praxe Úkoly ke zpracování během Lékárenské praxe 2014-2015 (Deník praxe) pro akademický rok 2014-2015 25. 8. 2014 PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D.

Více

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014)

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) Operační a vyšetřovací endoskopy jsou běžně rozšířenými zdravotnickými prostředky. Jejich použití nese s sebou významnou zátěž z hlediska rizika možného přenosu

Více

Nakládání s odpady ve FTNsP

Nakládání s odpady ve FTNsP Strana 1 z 9 Nakládání s odpady ve FTNsP Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Pojmy a zkratky... 2 3. Odpovědnosti a pravomoci... 2 4. Postup (popis činností)... 3 4.1 Charakteristika odpadů,

Více

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH DOLNÍCH KONČETIN AORTOBIFEMORÁLNÍ BYPASS AORTOFEMORÁLNÍ BYPASS ILIKOFEMORÁLNÍ BYPASS EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA TEPNÁCH

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová

Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče. Mgr. Dita Svobodová Hodnocení kvality poskytované ošetřovatelské péče Mgr. Dita Svobodová Cíl a předmět hodnocení Hodnocení úrovně kvality poskytované ošetřovatelské péče Dodržování legislativních norem Dodržování akreditačních

Více

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012

Příprava zařízení pro aplikaci přípravků. Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Příprava zařízení pro aplikaci přípravků Ing. Petr Harašta, Ph.D. 2012 Legislativa a požadavky Dnešní platné předpisy se podřizují evropské legislativě Zákon 22/1997 Sb., v platném znění + NV 171/2011

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy

I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ I. ORGANIZACE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Společné předpisy II. III. IV. VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK Společné právní předpisy Hygiena obecná a komunální

Více

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI

MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI MONITORING ČISTOTY PROSTŘEDÍ V NEMOCNICI Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXII. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygieny, Brno 22.-23.9.září 2015 LEGISLATIVA 1/2 zákon

Více

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015

Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015 Salon vín - Národní soutěž vín ČR 2015 1. Poslání a cíl Soutěže Statut soutěže Posláním Soutěže je zvýšit odbornou úroveň a systémově řešit vinařské soutěže moravských a českých vín na území České republiky.

Více

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES PROVOZNÍ A MANIPULAČNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA OBCE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES (dle přílohy č. 1 vyhlášky 383/2001 Sb. a v souladu s OZV obce Ostrožská Nová Ves č. 3/2015 ve znění následujících změn) Provozovatel:

Více

Historie Transfuzního oddělení

Historie Transfuzního oddělení Historie Transfuzního oddělení FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Koukalová A., Válková J., Galuszková D. Historie vzniku Transfuzního oddělení Olomouc Transfuzní stanice v Olomouci zahájila svou činnost v dubnu

Více

Z P R Á V A. sledovatelnosti podle nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení vlády č. 317/2012 Sb.;

Z P R Á V A. sledovatelnosti podle nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení vlády č. 317/2012 Sb.; Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na sledování bezpečnosti lihovin podávaných v provozovnách stravovacích služeb V roce 2013 byl hlavním hygienikem České republiky

Více

Jak vytvořit a uskutečň. čňovat program minimalizace odpadů v nemocnici. Návod pro nemocnice krok za krokem

Jak vytvořit a uskutečň. čňovat program minimalizace odpadů v nemocnici. Návod pro nemocnice krok za krokem Konference Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek l a nakládání s odpady - 30. březen b 2012 - Stříte tež u Jihlavy - Jak vytvořit a uskutečň čňovat program minimalizace

Více

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI

I. OKRUH: ROLE SESTRY V PERIOPERAČNÍ PÉČI Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Perioperační péče se zaměřením na Předsterilizační přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby

Více

Péče o klienta s diabetem mellitem

Péče o klienta s diabetem mellitem Bronzový Standard SANATORY č. 3 Péče o klienta s diabetem mellitem Diabetes mellitus (cukrovka) Inzulin Glykemie Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE. Zaměření: III. Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PERIOPERAČNÍ PÉČE Zaměření: Předsterilizační příprava a sterilizace zdravotnických prostředků základními a specifickými způsoby a metodami Okruhy otázek: I. Základy perioperační

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku:

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 Název výrobku: Datum vydání: 21.9.2004 Datum revize: 14.4.2009 Strana: 1 z 6 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Název: Další názvy látky: přípravek 1.2

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Terminální jednotky pro stlačené medicinální plyny a podtlak RYCHLOSPOJKY a NÁSTAVCE R05 a R06 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod...

Více

Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování

Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování Analýza, řízení a hodnocení rizik v praxi veřejného stravování Autor: Mgr. Zdeněk Kyselý/FN Motol Úvod Provozování stravovacích služeb, výroba potravin a jejich uvádění do oběhu patří mezi činnosti epidemiologicky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZÁKLADNÍ DOKUMENT

ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZÁKLADNÍ DOKUMENT ZÁKLADNÍ DOKUMENT 1. Organizace Distribuci a transport transplantátů zajišťuje Koordinační centrum ČNRDD. Organizační vazba Koordinačního centra na ostatní složky registru viz. diagram. 2. Osoby 2.1. Organizační

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.020 2006 Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování Prosinec ČSN ISO 8086 57 0005 Dairy plant - Hygiene conditions

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

Thomayerova nemocnice. Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč http://www.ftn.cz Odborná směrnice. Provozní řád

Thomayerova nemocnice. Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč http://www.ftn.cz Odborná směrnice. Provozní řád Strana 1 z 6 Provozní řád Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Pojmy a zkratky... 2 3. Odpovědnosti a pravomoci... 2 4. Organizační část... 4.1 Základní charakteristika pracoviště 4.2 Vztahy

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Ceresit STOP Vlhkosti AERO Strana 1 z 7 Č. BL. : 508048 Datum revize: 11.06.2014 Datum výtisku: 27.06.2014 1.1 Identifikátor výrobku CERESIT STOP VLHKOSTI

Více

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.

OR - 1 OR - 3 NÁVOD K POUŽITÍ. Stropních stativů. Příloha 22 TP č.0202 -1- spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax. spol. s r.o., Hegerova 987, 572 01 Polička, tel/fax.+420 461 724 219 Příloha 22 TP č.0202 NÁVOD K POUŽITÍ Stropních stativů OR - 1 OR - 3-1- OBSAH OBSAH...2 1 Všeobecná ustanovení...3 1.1 Úvod...3 1.2

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

www.blockisotech.cz Izolátorová technologie

www.blockisotech.cz Izolátorová technologie Izolátorová technologie Izolátorová technologie IZOLÁTORY POUŽITÍ IZOLÁTORŮ PLATNÁ LEGISLATIVA ZÁKLADNÍ POPIS PŘÍKLADY VYUŽITÍ IZOLÁTORŮ STANDARDNÍ ELEMENTY SOUVISEJÍCÍ ZAŘÍZENÍ SLUŽBY Izolátory Hlavním

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, MOSKEVSKÁ 15, P. O. Box 78 čj.: KHSUL 42767/2015 khsuese5a03d PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB *s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB Výroční zpráva odboru hygiena výživy za rok 2010 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 Výsledky státního

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů =================================================

ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 33/04 dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů ================================================= Společnost: EST + a.s., Podolí 1237, 584 01 Ledeč nad

Více

Doplňky stravy. Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1

Doplňky stravy. Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1 Doplňky stravy Jana Nováková Státní zemědělská a potravinářská inspekce Lékařská fakulta, 20. 12. 2011 1 Právní úprava Směrnice 2002/46/ES týkající se doplňků stravy Vyhláška č. 225/2008 Sb. - stanoví

Více

R320 Real profi - čistič s bělícím účinkem

R320 Real profi - čistič s bělícím účinkem Strana 1 1. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: Číslo výrobku: Číslo CAS: směs neuvádí se Číslo ES (EINECS): směs neuvádí se 1.2 Příslušná určená použití

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předběžná a tepelná úprava potravin

Více

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu

Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01. Testování sterility produktu Testování sterility produktu číslo: CNRDD/P06/verze01 Standardní operační postup (SOP) CNRDD/P06/verze01 Testování sterility produktu 1. Cíl Cílem je ověřit sterilitu odebraného transplantátu hemopoetických

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

WYNN S SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH

WYNN S SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH Datum vydání: 01. 04. 2000 strana 1 z 7 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku: WYNN S SUPER CONCENTRATED SCREEN WASH Jiné názvy látky: 1.2 Použití

Více

ZMĚNY V HYGIENICKÉ LEGISLATIVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

ZMĚNY V HYGIENICKÉ LEGISLATIVĚ V ČESKÉ REPUBLICE. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. ZMĚNY V HYGIENICKÉ LEGISLATIVĚ V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Přehled platné hygienické legislativy pro obor neonatologie Vyhláška MZ ČR č. 306 / 2012 Sb. PŘEHLED

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škol a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Č.j.: R09 /2015 Vypracoval: Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU EA9000. Unikátní přístroj na přípravu cappuccina jedním dotykem s automatickým čištěním parní trysky

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU EA9000. Unikátní přístroj na přípravu cappuccina jedním dotykem s automatickým čištěním parní trysky PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU EA9000 Unikátní přístroj na přípravu cappuccina jedním dotykem s automatickým čištěním parní trysky Přání: Chci, aby můj přístroj v sobě skrýval možnosti opravdové kavárny, nejen přípravu

Více

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4

spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Ventilová skříň VS1, VS2, VS3, VS4 OBSAH OBSAH... 2 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Výrobce... 3 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby...

Více

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu

MERAK NEROL. ošetření nerezu a lesklých povrchů v potravinářském průmyslu Strana: 1/8 1. Identifikace látky/přípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Identifikace látky nebo přípravku : Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky/přípravku: Použití přípravku: 1.2 Identifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec

pekař Začínáte? cukrář řezník pekař řezník zelinář masér holič účetní kuchař instalatér prodejce zedník lektorka kosmetička sevírka řidič knihkupec Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz sevírka pekař holič knihkupec účetní lektorka zedník zelinář masér řezník barman pekař instalatér prodejce řidič

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol

Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95. PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol Změny ve specializačním programu novela zákona č. 95 PharmDr. Marcela Heislerová, Ph.D. IPVZ FN Motol 2017 Obsah Způsobilost k výkonu povolání Samostatný výkon Základní kmen Obory specializace, vzdělávací

Více

JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery mix

JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery mix Stránka: 1 / 6 ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku: Identifikátor výrobku: Registrační číslo látky: JELEN baby, JELEN magic, JELEN mystery

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Porcilis Pesti injekční emulze pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá dávka 2 ml obsahuje: Léčivá látka:

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2005 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2005 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Page 1 of 5 Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Citace: 366/2005 Sb. Částka: 127/2005 Sb. Na

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Podniková ekonomika a management v distanční

Více

ODLEHČOVACÍ ÚSTROJÍ PU 310 A RK 12 0638

ODLEHČOVACÍ ÚSTROJÍ PU 310 A RK 12 0638 Technické podmínky 1 RK 12 0638 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ODLEHČOVACÍ ÚSTROJÍ PU 310 A RK 12 0638 POČET STRAN 8 Revize č. 11 PLATÍ OD: 04/2010 Technické podmínky 2 RK 12 0638 Tyto technické podmínky

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY

ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 06 Odvolání, stížnosti a spory výtisk č. 1 Stránka 1 z 5 ODVOLÁNÍ, STÍŽNOSTI A SPORY platnost od: 1.4.2014 Zpracoval Přezkoumal Schválil funkce

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013

Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 Seminář Úřední kontrola krmiv Mze ČR 28.11. 2013 v současné době registrováno 31 právních subjektů, provozujících mobilní míchárnu mobilních zařízení je registrováno 64 /mobilní výrobna je považována za

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití Citace pův. předpisu:

Více

Propofol Abbott. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze

Propofol Abbott. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze Propofol Abbott Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze Držitel rozhodnutí o registraci Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika

Více

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů

Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Metody přípravy a hodnocení inovativní lékové formy - mukoadhezivních orálních filmů Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. vetchyd@vfu.cz Mgr. Markéta Gajdošová Ústav technologie léků Farmaceutická fakulta

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Pobočné spolky Účetnictví a daně

Pobočné spolky Účetnictví a daně Pobočné spolky Účetnictví a daně Autoklub České republiky Ing. Jaromír Adamec ADAMEC AUDIT s.r.o. 17. května 2014 Legislativní východiska účetnictví Zák. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ) Vyhláška 504/2002

Více