EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, 500 02 Hradec Králové"

Transkript

1 EZ Distribu ní služby, s.r.o. Riegrovo nám stí 1493/3, Pražské P edm stí, Hradec Králové Spole nost EZ Distribu ní služby, s.r.o. v rámci Skupiny EZ zajiš uje komplexní služby v oblasti provozování, odstra ování poruch, údržby a oprav distribu ní soustavy, m ení v distribu ních sítích, vyty ování podzemního za ízení, diagnostiku, montáže a provozování m ících a spínacích p ístroj, ode ty všech odb rných a p edacích míst, opravy a parametrizace stanovených m idel a prodej nových m ících a spínacích prvk. V souvislosti s touto inností nabízí i ostatním zákazník m níže uvedené služby: Pronájmy plošin Diagnostika kabel, stroj a p ístroj Zkoušky osobních ochranných a pracovních pom cek Laboratorní rozbory transformátorových olej Kalibrace m icích p ístroj Provozování a údržba cizího za ízení, pohotovostní služba Ov ení nových elektrom Opravy a ov ení již používaných elektrom Ostatní služby (p ezkoušení p ístroj na žádost zákazníka, parametrizace ijíma HDO) U služeb neuvedených v tomto budou ceny kalkulovány podle hodinových sazeb jednotlivých pracoviš. Ceny jsou uvedeny v K bez DPH, která je pro všechny druhy služeb 21%. Ceník nabývá ú innosti V Hradci Králové, str. 1 / 10

2 1. Poradenství a hodinová zú tovací sazba (HZS) rná HZS úseku Sít /hod , HZS úseku Elektrické stanice /hod. 884, HZS úseku Diagnostika /hod , HZS v oblasti BOZP, OŽP a PO /hod. 840, HZS technika technického odd lení (stavební program) /hod. 799, Poradenství v oblasti m ení - cena dohodou HZS v oblasti služeb pr hového m ení /hod 1 062, HZS v oblasti služeb nepr hového m ení /hod 844,00 HZS služby Autorizovaného metrologického st ediska (AMS) /hod 746, HZS v oblasti služeb logistiky m idel /hod 763,00 2. Pronájem plošin rná malá plošina (12 14 metr ) /hod. 160, cena za km p i ú tování /km 5, st ední plošina (15 19 metr ) /hod. 178, cena za km p i ú tování /km 8, velká plošina (20 a více metr ) /hod. 296, cena za km p i ú tování /km 12,20 Komentá : K cen pronájmu plošiny se p ipo ítá práce obsluhy podle HZS úseku Sít (každých zapo atých 30 minut ástkou 538,- K ). edpokládaný po et km je zákazníkovi sd len p i objednání služby (z místa stanovišt plošiny na objednané místo a zp t). Kontakt: region st ed - Tomáš Nejedlý, region východ Jan Vanžura, region západ - Ing. Pavel Hanzlík, region sever - Pavel Zavázal, region Morava - Bc. Šimon Vl ek, str. 2 / 10

3 3. Diagnostika rná icí vozy - kabely m ení a zpracování protokolu /hod , doprava /km 49,00 Diagnostika stroj a p ístroj vn, vvn, zvn m ení a zpracování protokolu /hod , doprava /km 49,00 Zkoušky osobních ochranných a pracovních pom cek dielektrické rukavice t. 00,0 /pár 166, dielektrické rukavice t. I-IV /pár 356, dielektrické galoše /pár 166, manipula ní ty, pojistkové klešt, záchranný hák /ks 356, fázovací souprava /ks 712, zkouše ka nap tí vn /ks 593, zkouše ka nap tí vvn /ks 712, odeslání zásilky poštou (balík do 5kg) /balík 330,00 Laboratorní rozbory transformátorových olej stanovení ísla kyselosti /ks 819, stanovení elektrické pevnosti /ks 615, stanovení obsahu vody /ks 410, ení tg,, transformátorového oleje /ks 2 458, p ítomnost, obsah inhibitoru /ks 512, stanovení hustoty a povrchového nap tí /ks 512, rozpustné kaly /ks 410, komplexní rozbor transformátorových olej ( ) /ks 5 736, stanovení obsahu plynu v oleji /ks 1 229, DGA chromatografický rozbor plyn /ks 2 458, stanovení obsahu furan /ks 2 991, stanovení p ítomnosti potenciáln korozivní síry /ks 1 086,00 Kalibrace m icích p ístroj kalibrace m stk C a tg D /ks 6 145, doprava, v p ípad pln ní u zákazníka /km 18,00 Metrologie metrologie / hod 1 229,00 Kontakt: icí vozy kabely: Ing. Petr Medek, Diagnostika stroj a p ístroj vn, vvn, zvn: Ing. Aleš Veverka, Zkoušky osobních ochranných a pracovních pom cek: Ing. Václav Kebrle, MBA, Laboratorní rozbory transformátorových olej : Ing. Aleš Veverka, Kalibrace m icích p ístroj : Ing. Petr Medek, Metrologie: Ing. Václav Kebrle, MBA, str. 3 / 10

4 4. Paušální cena služeb na akcích investi ního programu EZ Distribuce, a.s. na distribu ních trafostanicích vn/nn a na vedeních nn a vn rná Stavby s CRC do 150 tis. K bez použití metody PPN vn /stavba 5 000, Stavby s CRC nad 150 tis. K bez použití metody PPN vn K /stavba 5 000,00 K + 2,5 % z CRC stavby snížené o ,00 K CRC - celková realiza ní cena Komentá : Základ tvo í CRC akce dle projektové dokumentace (celková cena dle rekapitulace náklad, p ed zapo tením náklad na manipulace) V p ípad akcí bez projektové dokumentace je základem cena ze zadávacího návrhu, cenu ur uje technik realizace stavby. Cena služby je uvedena p i potvrzení objednávky a je nep ekro itelná Cena obsahuje veškeré úkony poskytovatele služby, které jsou spojené s realizací stavby externím zhotovitelem pro EZ Distribuci, a.s. v rámci investi ního programu (plánování a zajišt ní odstávek za ízení, zajišt ní a p edání pracoviš, oznámení p erušení dodávky elekt iny, konzultace manipulací, manipulace, diagnostiku, ú ast p i kontrolách staveb z hlediska dodržování kvality, nap. krytí kabel, funk ní zkoušky, uvád ní do provozu nových nebo rekonstruovaných za ízení distribu ní soustavy, zajiš ování dozoru, p ejímky díla apod.) Kontakt: Ing. Václav Žid, 5. Provozování a údržba za ízení dle ádu preventivní údržby ( PÚ), pohotovostní služba rná Distribu ní trafostanice (DTS) stožárová, kobková, kompaktní cena dohodou (podle typu a Provozování a údržba podle PÚ po dobu 4 let /4roky rozsahu provozovaného za ízení) Vedení - kabelové, venkovní, nn, vn, vvn Provozování a údržba podle PÚ po dobu 4 let /4roky cena dohodou (podle typu a rozsahu provozovaného za ízení) Komentá : Nabídka na provozování a údržbu za ízení dle PÚ je v uvedena pro úplnost. V p ípad zájmu o tuto službu je se zákazníkem uzavírána smlouva, ve které je dohodnut rozsah služeb, termíny i cena. str. 4 / 10

5 Kontakt: region st ed - Pavel Baranec, region východ - Josef Budinský, region západ - Miroslav Zeman, region sever - Radek Kotrba, region Morava - Zden k Vítek, 6. Opravy a ov ení induk ních elektrom jednotka 1 ks po et ks v dávce Elm r jednofázový, jednosazbový 1 663, Elm r jednofázový, jednosazbový 2 524, Elm r jednofázový, jednosazbový 3 478, Elm r jednofázový, jednosazbový 4 až 5 448, Elm r jednofázový, jednosazbový 6 až 7 386, Elm r jednofázový, jednosazbový 8 až 9 355, Elm r jednofázový, jednosazbový 10 až , Elm r jednofázový, jednosazbový 16 až , Elm r jednofázový, jednosazbový 20 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 1 702, Elm r jednofázový, dvousazbový 2 554, Elm r jednofázový, dvousazbový 3 504, Elm r jednofázový, dvousazbový 4 až 5 471, Elm r jednofázový, dvousazbový 6 až 7 405, Elm r jednofázový, dvousazbový 8 až 9 372, Elm r jednofázový, dvousazbový 10 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 16 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 20 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 1 877, Elm r t ífázový, jednosazbový 2 693, Elm r t ífázový, jednosazbový 3 632, Elm r t ífázový, jednosazbový 4 až 5 591, Elm r t ífázový, jednosazbový 6 až 7 509, Elm r t ífázový, jednosazbový 8 až 9 469, Elm r t ífázový, jednosazbový 10 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 16 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 20 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 1 956, Elm r t ífázový, dvousazbový 2 752, Elm r t ífázový, dvousazbový 3 684, Elm r t ífázový, dvousazbový 4 až 5 638, Elm r t ífázový, dvousazbový 6 až 7 548, Elm r t ífázový, dvousazbový 8 až 9 502,00 str. 5 / 10

6 Elm r t ífázový, dvousazbový 10 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 16 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 20 až ,00 7. Opravy a ov ení statických elektrom jednotka 1 ks po et ks v dávce Elm r jednofázový, jednosazbový 1 412, Elm r jednofázový, jednosazbový 2 330, Elm r jednofázový, jednosazbový 3 303, Elm r jednofázový, jednosazbový 4 až 5 284, Elm r jednofázový, jednosazbový 6 až 7 248, Elm r jednofázový, jednosazbový 8 až 9 230, Elm r jednofázový, jednosazbový 10 až , Elm r jednofázový, jednosazbový 16 až , Elm r jednofázový, jednosazbový 20 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 1 451, Elm r jednofázový, dvousazbový 2 359, Elm r jednofázový, dvousazbový 3 328, Elm r jednofázový, dvousazbový 4 až 5 308, Elm r jednofázový, dvousazbový 6 až 7 267, Elm r jednofázový, dvousazbový 8 až 9 247, Elm r jednofázový, dvousazbový 10 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 16 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 20 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 1 517, Elm r t ífázový, jednosazbový 2 412, Elm r t ífázový, jednosazbový 3 376, Elm r t ífázový, jednosazbový 4 až 5 353, Elm r t ífázový, jednosazbový 6 až 7 306, Elm r t ífázový, jednosazbový 8 až 9 283, Elm r t ífázový, jednosazbový 10 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 16 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 20 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 1 556, Elm r t ífázový, dvousazbový 2 441, Elm r t ífázový, dvousazbový 3 402, Elm r t ífázový, dvousazbový 4 až 5 376, Elm r t ífázový, dvousazbový 6 až 7 325, Elm r t ífázový, dvousazbový 8 až 9 299, Elm r t ífázový, dvousazbový 10 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 16 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 20 až ,00 str. 6 / 10

7 T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 1 786, T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 2 611, T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 3 553, T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 4 až 5 514, T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 6 až 7 435, T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 8 až 9 398, T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 10 až , T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 16 až , T ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 20 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 4 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 6 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 8 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 10 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 16 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 20 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 4 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 6 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 8 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 10 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 16 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 20 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0, , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0, , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0, , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 4 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 6 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 8 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 10 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 16 až , T ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 20 až ,00 8. Ov ení statických p ístroj jednotka 1 ks po et ks v dávce Elm r jednofázový, jednosazbový 1 329, Elm r jednofázový, jednosazbový 2 247,00 str. 7 / 10

8 Elm r jednofázový, jednosazbový 3 220, Elm r jednofázový, jednosazbový 4 až 5 202, Elm r jednofázový, jednosazbový 6 až 7 165, Elm r jednofázový, jednosazbový 8 až 9 147, Elm r jednofázový, jednosazbový 10 až , Elm r jednofázový, jednosazbový 16 až , Elm r jednofázový, jednosazbový 20 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 1 368, Elm r jednofázový, dvousazbový 2 276, Elm r jednofázový, dvousazbový 3 246, Elm r jednofázový, dvousazbový 4 až 5 225, Elm r jednofázový, dvousazbový 6 až 7 184, Elm r jednofázový, dvousazbový 8 až 9 164, Elm r jednofázový, dvousazbový 10 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 16 až , Elm r jednofázový, dvousazbový 20 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 1 421, Elm r t ífázový, jednosazbový 2 315, Elm r t ífázový, jednosazbový 3 280, Elm r t ífázový, jednosazbový 4 až 5 257, Elm r t ífázový, jednosazbový 6 až 7 210, Elm r t ífázový, jednosazbový 8 až 9 186, Elm r t ífázový, jednosazbový 10 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 16 až , Elm r t ífázový, jednosazbový 20 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 1 460, Elm r t ífázový, dvousazbový 2 344, Elm r t ífázový, dvousazbový 3 306, Elm r t ífázový, dvousazbový 4 až 5 280, Elm r t ífázový, dvousazbový 6 až 7 229, Elm r t ífázový, dvousazbový 8 až 9 203, Elm r t ífázový, dvousazbový 10 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 16 až , Elm r t ífázový, dvousazbový 20 až , ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 1 690, ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 2 515, ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 3 457, ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 4 až 5 418, ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 6 až 7 339, ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 8 až 9 302, ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 10 až , ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 16 až , ífázový pro nep ímé m ení nebo p ímé m ení speciální 20 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 4 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 6 až ,00 str. 8 / 10

9 ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 8 až 9 962, ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 10 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 16 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..1/j.1 20 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 4 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 6 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 8 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 10 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 16 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,5/j.1 20 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0, , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0, , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0, , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 4 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 6 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 8 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 10 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 16 až , ífázový pro nep ímé m ení ; 4Q, t. p..0,2/j.0,5 20 až , Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 1 578, Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 2 436, Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 3 384, Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 4 až 5 354, Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 6 až 7 287, Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 8 až 9 257, Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 10 až , Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 16 až , Elm r jednofázový, dvousazbový AMM s komunikací 20 až , Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 1 704, Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 2 525, Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 3 466, Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 4 až 5 428, Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 6 až 7 346, Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 8 až 9 309, Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 10 až , Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 16 až , Elm r t ífázový, dvousazbový AMM s komunikací 20 až ,00 str. 9 / 10

10 9. Opravy spínací techniky OPR 4-p íjíma e HDO oprava + parametrizace 1 ks 290, OPR 4-p íjíma e HDO parametrizace samostatn 1 ks 82, P ezkoušení p ístroj dle 11, odst. 4 zák.. 505/1990 Sb PREZ-1 fázové, I sazbové 1 ks 799, PREZ-1 fázové, II sazbové 1 ks 1 029, PREZ-3 fázové, I sazbové 1 ks 1 062, PREZ-3 fázové, II sazbové 1 ks 1 292, PREZ-3 fázové NM 4Q statické 1 ks 1 916, PREZ- 1 fázové elektrom ry s komunikací - AMM 1 ks 1 247, PREZ- 3 fázové elektrom ry s komunikací - AMM 1 ks 1 474, Potvrzení o ov ení stanoveného m idla na žádost zákazníka Potvrzení o ov ení stanoveného m idla 1 ks 52,00 Kontakt pro služby v oddíle : Jind ich Zeman, str. 10 / 10

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Diagnostika systému stla eného vzduchu

Diagnostika systému stla eného vzduchu Diagnostika systému stla eného vzduchu pro dosažení výrazných energetických úspor www.mostechnik.cz Jist, stla ený vzduch pat í v dnešní dob mezi nejdražší média! Jeho výroba je energeticky náro ná a proto

Více

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti

ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti ELEKTROSTAV STRAKONICE, s.r.o. Prezentace společnosti Strakonice, duben 2011 Společnost ELEKTROSTAV Strakonice byla založena 9.10.1992 v právní formě : Společnost s ručením omezeným Základem společnosti

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-237 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným:

oprávn ného: eská spo itelna, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 14000, Praha, I 45244782 proti povinným: .j. 024 EX 5023/13-124 U s n e s e n í o na ízení dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitn ní výuky prost ednictvím ICT Sada:

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

13 kole ka s brzdou 2

13 kole ka s brzdou 2 Popis CL 55 s p ítla nou pákou : 8 4 5 7 6 9 10 1 11 1 motorová jednotka 2 zelené tla ítko start 2 3 3 ervené tla ítko stop 4 rameno s tla nou pákou 12 5 kruhový vstupní otvor 6 magnetické jišt ní páky

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY

ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO KONTROLU A ÚDRŽBU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Miloslav Maršan V Praze květen 2011 SCHVÁLIL: Názvy a definice Preventivní údržby - souhrn činností zaměřených na udržení

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel.

Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu. MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel. Zařízení pro plnění stlačeného zemního plynu MOTOR JIKOV Strojírenská a.s., www.jikovcng.cz, www.motorjikov.cz mjs@mjs.cz, tel. 381 504 101 OSNOVA PREZENTACE Základní informace o CNG Motor Jikov a CNG

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV HLAVNÍ ČÁST A PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ZMĚNA 01/2010 Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH

Více

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows

HONORÁŘ - Výkonový a honorářový řád a Unika pro Windows Honorář: Úvod Program Honorář Program Honorář Vám umožní provést pro libovolný počet objektů sdružených do tzv. akce výpočty nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností. Pro každý objekt

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV

VE EJNÉ OSV TLENÍ STÁVAJÍCÍ STAV Ve ejná zakázka dle zák.. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen zákon) na služby Provoz a údržba ve ejného osv tlení v a osadách v jeho územním obvodu ÍLOHA. 5 VE

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více