Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY 5. UČEBNÍ OSNOVY - 1. stupeň Přehled vyučovacích předmětů Poř Název předmětu Vzdělávací oblast Ročníky Strana 1. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1., 2., 3., 4., Matematika Matematika a její aplikace 1., 2., 3., 4., Informatika Informační a komunikační technologie Člověk a svět Člověk a jeho svět 1., 2., 3., 4., Pracovní výchova Člověk a svět práce 1.-3., Tělesná výchova Člověk a zdraví 1.-3., Hudební výchova Umění a kultura 1.-3., Výtvarná výchova Umění a kultura 1.-3., Pozn.: Distribuce očekávaných výstupů a učiva do ročníků je pouze orientační vzhledem k výrazné diferenciaci a individualizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzhledem ke značným odlišnostem ve vstupní úrovni vzdělání žáků při příchodu na naši školu z různých kmenových škol a vzhledem k organizačním formám výuky ve výukových odděleních v rámci jedné žákovské skupiny (třídy)

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Stupeň školy : 1. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČESKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 1.ročník ročník ročník ročník ročník

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Ve vyučování se jednotlivé složky vzájemně prolínají. Hlavním cílem je naučit žáky srozumitelně, výstižně a kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, chápat četbu jako zdroj informací o světě a lidech, vyjadřovat svou zkušenost prostřednictvím vlastních tvůrčích výstupů, orientovat se v běžném společenském styku. Konkrétní postup, výběr metod a témat si vybírá každý učitel sám s ohledem na zájmy a individuální potřeby žáků. Předmět Český jazyk je zařazen ve všech ročnících 1.stupně. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 6-8 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů, Kreativita, Poznávání lidí ročník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá ročník Multikulturní výchova - Kulturní diference, Multikulturalita ročník Mediální výchova - všechny okruhy ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - učí žáky orientovat se v textu, pracovat s texty přiměřeného rozsahu, využívat jednoduché přehledy - podporuje žáky v učební aktivitě a zájmu o poznávání a vzdělávání - rozvíjí v co nejširší míře slovní zásobu žáků jako prostředek správného pochopení textů jako nezbytné podmínky pro další získávání informací a učení - podporuje žáky v samostatném získávání informací z různých zdrojů - motivuje žáky k zájmu o literaturu a četbu, zařazuje ukázky z tvorby českých i světových autorů podle věku žáků a s přihlédnutím k jejich zájmu - provádí se žáky rozbor jednotlivých chyb a dává jim možnost opravy Kompetence k řešení problému - podporuje žáky ve schopnosti kritického myšlení, vyžaduje formulování vlastního názoru k předloženému textu - rozvíjí slovní zásobu žáků a jejich schopnost výstižného vyjadřování - pomáhá žákům uvědomit si, pojmenovat a stručně popsat vlastní problém, zvažovat a nalézat možnosti řešení Kompetence komunikativní - dbá u žáků na přesnou artikulaci, správné frázování a celkovou srozumitelnost při mluveném projevu - seznamuje žáky s pravidly komunikace a dbá na jejich dodržování - zapojuje žáky aktivně do komunikačních situací, vhodné formě obhajoby svých názorů, rozvíjí jejich schopnost naslouchání ostatním - rozvíjí dovednosti žáků při používání vhodných neverbálních prostředků při komunikaci, zapojuje je do praktických cvičení při dramatizaci - dohlíží na dodržování čitelnosti, úhlednosti a celkové úpravy písma žáků pomocí opětovné vlastní kontroly přečtením Kompetence sociální a personální - podporuje u žáků kultivovanost v projevu a celkovém vystupování na veřejnosti - nabízí žákům úkoly vedoucí k nutnosti spolupracovat se spolužáky na jejich řešení - provádí se žáky hodnocení a zapojuje je do sebehodnocení při kontrolách vypracovaných úkolů, rozvíjí jejich odpovědnost za provedenou práci - rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k sebeprezentaci a předvedení vlastní tvorby - umožňuje žákům účastnit se literárních, recitačních soutěží nebo veřejných vystoupení - podporuje žáky v přirozeném, uvolněném projevu před kolektivem Kompetence občanské - umožňuje žákům vyjádřit své myšlenky a city, učí je vnímat emoce a neverbální projevy ostatních - pomáhá žákům poznávat a chápat kulturní tradice a projevy, seznamuje je s českou kulturou (pohádky, básničky,..), vnímat a respektovat odlišnosti mezi jednotlivci Kompetence pracovní - kontroluje dodržování základních hygienických návyků při psaní - vede žáky ke správnému a šetrnému zacházení s psacím náčiním

5 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 1. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky - rozpoznávat stejné a odlišné symboly - rozlišovat obrázky a symboly stejné nebo vertikálně převrácené, horizontálně převrácené - rozlišovat stejné a odlišné hlásky a slabiky podle sluchu - poznávat tištěnou i psanou podobu souhlásek m,l,v,t,s,j - poznávat tištěnou i psanou podobu samohlásek a,e,i,o,u,y - rozlišovat délku samohlásek ve slabikách podle sluchu - tvořit slabiky z vyvozených samohlásek a souhlásek - tvořit dvojslabičná slova z otevřených slabik - seznámit se s rozlišením věty,slova, slabiky a hlásky pomocí obsahové a formální stránky - zraková a sluchová diferenciace - rozlišení hlásek - tvoření slabik - struktura hláskového jazyka K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - nacvičovat správné dýchání a artikulaci - docvičovat správné tvoření hlásek - základy techniky mluveného projevu ( tvoření hlasu, artikulační a dechová cvičení) - jednoduchá říkadla - rozvíjet rytmizaci a melodii řeči - zvykat si na správný slovní přízvuk - reagovat na pokyny učitele správnou činností - pokyny učitele - rozvíjet psychomotorické schopnosti a jemnou pohybovou - přípravné cviky,didaktické hry koordinaci - nacvičovat správné sezení, vhodné držení psacího náčiní, - hygienické návyky při psaní vzdálenost očí od sešitu, umístění sešitu a jeho sklon - zapojit se do cvičení pohybové koordinace - psychomotorická koordinace - správně provádět psychomotorické cviky - číst vybraná písmena a slabiky (tiskací a psací, velké a malé abecedy) m,l,v,t,s,j, a,e,i,o,u,y - pokoušet se o přečtení dvojslabičných slov z vybraných slabik - psát vybraná písmena, se kterými se seznamuje ve čtení (velká jen ta,která se od malých neodlišují tvarem) - dodržovat poměr výšky,velikost,sklon a správné tvary písmen - správně spojovat vybraná písmena při psaní ve slabikách - podle diktátu správně napsat písmena a slabiky - opsat a přepsat vybraná písmena a slabiky - správně opisovat jednoduchá slova z procvičovaných hlásek - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - nacvičit opis svého jména - čtení slabik - psaní písmen, slabik, slov - opis, přepis, diktát

6 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 1. ročník L ITERÁRNÍ VÝCH O V A pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - nacvičit podle přednesu učitele krátké rozpočitadlo a umět ho použít - recitovat jednoduchou říkanku nacvičenou podle poslechu - vnímat krátkou pohádku z poslechu četby učitele - sledovat a vnímat děj příběhu nebo pohádky z audio nebo video nahrávky - zapojit se do besedy o vyslechnuté ukázce - správně odpovídat na otázky učitele k textu - tvořit jednoduché věty k obrázkům - zapojit se do dramatizace jednoduchých dialogů - jednoduchá říkadla podle přednesu učitele - poslech pohádek a příběhů - reprodukce vedená otázkami - tvoření jednoduchých vět - dramatizace

7 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 2.ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - rozeznávat (zrakem, sluchem), pojmenovat, přiřazovat, vybírat - písmena abecedy jednotlivá písmena abecedy (malá,velká, tiskací i psací) - přiřadit písmena ve vztahu k odpovídajícím hláskám - tvořit a vyslovovat slabiky s dvojhláskou ou - tvořit a vyslovovat otevřené i zavřené slabiky - rozlišovat krátké a dlouhé slabiky - správně uplatnit přízvuk a spojení ve výslovnosti předložkových vazeb - rozlišovat větu, slovo, slabiku, hlásku - vytvořit slovo z předložených slabik - vytvořit holou větu výběrem z nabídky slov - slabiky - délka slabik - předložkové vazby - práce s jednoduchým textem - psát velké písmeno v osobních jménech - velká písmena K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik převádět slova z mluvené podoby do psané polohy dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět - rozpoznat sluchem jednotlivé hlásky (samostatné, počáteční) - docvičovat správné tvoření hlásek a jejich výslovnost - nacvičovat správnou výslovnost, tempo řeči, správné dýchání při mluvení - vhodně reagovat na pokyny učitele nebo spolužáka - zeptat se učitele, požádat o pomoc - seznámit se se základními komunikačními pravidly - používat oslovení, prosbu, poděkování - rozlišit otázku a odpověď - číst dvojslabičná i víceslabičná slova složená z otevřených slabik - číst nahlas slova se správným vázáním a přízvukem - číst s porozuměním jednoduché věty - odpovídat na jednoduché otázky k přečtenému textu - upevňovat základní hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, sklon sešitu) - dodržovat při psaní tvary písmen a dbát na čitelnost - rozvíjení fonematického sluchu a artikulace - mluvení - pokyny - základní komunikační pravidla - otázka, odpověď - čtení - hygienické návyky při psaní

8 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 2.ročník - psaní - psací a tiskací písmo - psát písmena psací podle předlohy - psát velká psací písmena (A, C, Ch, J, M, N, O, U, V, Y, Z) - psát velká tiskací písmena a číslice - dodržovat poměr výšky, velikost,sklon a správné tvary písmen - správně spojovat písmena i slabiky - provádět opis a přepis písmen, slabik, slov a krátkých vět - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - dodržovat mezery mezi slovy - psát slabiky podle diktátu - pokoušet se převádět slova z mluvené podoby do psané - spojení písmen - opis a přepis - diktát L ITERÁRNÍ VÝCH O V A pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - zapamatovat si jednoduché říkanky a básničky - říkanky, básničky - nacvičovat melodii a rytmus přednesu - recitovat krátké říkanky - vnímat krátkou pohádku z poslechu četby učitele - poslech pohádek a příběhů - sledovat a vnímat děj příběhu nebo pohádky z audio nebo video nahrávky - zapojit se do besedy o vyslechnuté ukázce - správně odpovídat celou větou na otázky učitele k textu - reprodukce - popsat jednoduchými větami děj podle obrázků a ilustrací - zapojit se do dramatizace vybraných ukázek - dramatizace - vytvořit vhodnou ilustraci k vyslechnutému příběhu

9 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 3. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - znát všechna písmena malé i velké abecedy - písmena abecedy - rozlišit pomocí výslovnosti souhlásky a samohlásky - pomocí zvukového signálu znázorňovat délku slabik, samohlásek - rozumět grafickému znázornění délky samohlásek pomocí diakritiky - graficky dohodnutými symboly znázornit délku slabik - porovnávat a rozlišovat sluchem slabiky de-dě, te-tě, ne-ně - porovnávat a rozlišovat sluchem slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny - doplnit vhodné slabiky do slov - správně vyslovovat uvedené slabiky - třídit slova podle slabičné stavby - určit počet slov ve větě - volit a doplňovat vhodná slova do vět podle smyslu - rozdělit slovo na slabiky, určit počet slabik - určit počet hlásek ve slově - správně vázaně číst slova s předložkou - vybrat ke slovu vhodnou předložku - tvořit jednoduché věty ze zadaných slov - souhlásky a samohlásky - délka samohlásek - slabiky de-dě, te-tě, ne-ně - slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny - věta, slovo, slabika - slova s předložkami - jednoduché věty - psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - velká písmena K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A mluvení - rozumět pokynům přiměřené složitosti a vhodně na ně reagovat - reagovat na pokyn vhodnou odpovědí, činností, prožitkem - pojmenovat věci a obrázky slovem - vytvořit krátkou větu k obrázku nebo tématu - číst s porozuměním jednoduché texty - odpovídat na otázky k přečtenému textu - nacvičovat tiché čtení - orientovat se v krátkém textu dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik převádět slova z mluvené podoby do psané polohy dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči - hlasité čtení a mluvení - užívat správný přízvuk u předložkových vazeb - pečlivě artikulovat - správně odlišovat měkkou a tvrdou výslovnost při čtení i - výslovnost skupin:di-ti-ni, dyty-ny, dě-tě-ně, de-te-ne - naslouchání a vnímání pokynů - rozvoj slovní zásoby - čtení jednoduchých vět - otázky a odpovědi - tiché čtení

10 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 3. ročník - psaní písmen - dokončit nácvik velkých písmen (H,J,K,L,C,G,Ch,P,R) - dodržovat hygienické návyky a čitelnost psaného projevu - napsat jednoduchý text podle diktátu, dodržovat správné pořadí písmen - provádět vlastní kontrolu napsaného textu - provádět bezchybně opis a přepis textu - diktát L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - pořadí písmen - opis a přepis pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - reprodukovat a recitovat jednoduché říkanky a básničky - rozlišit říkadlo a rozpočítadlo - třídit říkadla podle námětu - dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - rozlišit skutečnost od fantazie a nadpřirozených postav a jevů - reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - zapojit se do dramatizace textu - vyprávět příběh podle obrázkové osnovy - přednes říkanek, básní - říkadla, rozpočítadla - práce s textem a poslechem - pohádky a skutečné příběhy - otázky a odpovědi - dramatizace - vyprávění

11 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 4. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik řadit slova podle abecedy dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět - doplňovat krátké a dlouhé samohlásky v textu - rozlišovat výslovnost a čtení u-ú/ů - správně rozlišovat pravopis u/ú/ů - třídit hlásky na samohlásky a souhlásky - zapamatovat si a vyjmenovat souhláskové řady tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek - rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - ovládat pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - dodržovat pořádek slov ve větě - doplňovat vhodná slova do vět (výběrem, samostatně) - určit počet slov ve větě - sestavit větu z přeházených slov - nahradit obrázek ve větě slovem - najít grafická znaménka (.!?) v textu, přiřadit k nim věty - rozlišovat druhy vět sluchem podle melodie - vyhledat v textu zadaný druh věty - psát správná znaménka na konci jednotlivých druhů vět - poznat a určovat druhy vět - dlouhé a krátké samohlásky (ú,ů,u) - souhlásky a samohlásky - tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - pořádek slov ve větě - druhy vět (oznamovací, tázací a rozkazovací) K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popsat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma - tvořit otázky a odpovídat na ně celými větami - volit vhodné výrazy v otázkách i odpovědích - dodržovat základní komunikační pravidla - vyjádřit přání, prosbu, žádost - užívat vhodné neverbální prostředky - vyprávět vlastní zážitky - vyjadřovat se souvisle, výstižně, srozumitelně - vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace - zachovávat dějovou posloupnost příběhu - vytvořit dějovou posloupnost z obrázků - mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování - rozlišovat spisovné a nespisovné výrazy - porovnávat významy slov - třídit slovní výrazy do významových skupin - tvoření otázek a odpovědí - komunikační pravidla - komunikace v běžných situacích - vypravování - dějová posloupnost - rozvoj slovní zásoby

12 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 4. ročník - v mluveném projevu volit správnou intonaci, vhodné tempo - souvislá řeč - intonací přirozeně odlišit větu tázací, oznamovací a rozkazovací - vhodně používat pauzy v řeči a přízvuk - pojmenovat a stručně popsat daný předmět - popis (předmět, činnost) - srozumitelně stručně popsat vybrané činnosti (sportovní, pracovní) - opisovat a přepisovat jednoduché texty - opis, přepis, diktát - zapsat krátký a jednoduchý diktovaný text - vytvořit a napsat správně a přehledně krátké sdělení, přání, pozdrav - písemné formy společenského styku - dodržovat tvary písma, sklon, velikost, spojování písmen - úprava písemného projevu - dbát na přehlednost a čitelnost písemného projevu - dbát na celkovou úpravu písemného projevu, dodržovat okraje, umístění na řádcích, nadpis - ovládat psaní hůlkového písma - hůlkové písmo L ITERÁRNÍ VÝCH O V A číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - číst krátké texty s porozuměním - číst nahlas se správným přízvukem a přirozenou intonací - volně reprodukovat text s využitím jednoduché osnovy - orientovat se ve čteném textu, najít určenou větu - stručně podle ukázek popsat odlišnosti mezi knihou a časopisem - všímat si ilustrací k textu, přiřadit je k obsahu textu - vytvářet vlastní jednoduché ilustrace - hlasité a tiché čtení - reprodukce podle jednoduché osnovy - orientace v textu - kniha,časopis - ilustrace - rozlišovat prózu a verše - próza a verše - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - práce s textem a poslechem - vyvozovat rozdíly mezi pohádkou a příběhem ze života - tvořit otázky k textu, odpovídat na otázky k textu - zapojit se do hodnocení činů, postojů, citů a prožitků literárních postav - aktivně se zapojit do dramatizace příběhu - jednoduchá dramatizace

13 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 5. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě řadit slova podle abecedy správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět poznat podstatná jména a slovesa - správně vyslovovat slabiky s písmenem ě - tvořit slova se slabikami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - vhodně doplnit slabiky do slov - znát názvy písmen abecedy, vyjmenovat abecedu ve správné posloupnosti - řadit slova podle abecedy (s předlohou, bez předlohy) - seznámit se se znělými a neznělými souhláskami - poznat spodobu souhlásek ve výslovnosti - vytvářen jiný vhodný tvar slov k odůvodnění pravopisu - správně odlišit předložku a slovo - správně číst a psát slova s předložkami - poznat podstatná jména jako osoby, zvířata, věci - vyhledat v textu podstatná jména - třídit podstatná jména na skupiny osob, zvířat, věcí - rozeznat jednotné a množné číslo - určit rod podstatných jmen pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to - uvědoměle rozlišit vlastní a obecné jméno - vlastní jména psát s velkým počátečním písmenem - položit otázku Co dělá?, Co se děje? a správně vybrat odpovídající slovo ve větě - rozpoznat ve větě sloveso s využitím pomocných otázek - slova se slabikami dě-tě-ně-běpě-vě-mě - abeceda - znělé a neznělé souhlásky - spodoba - výrazy s předložkami - podstatná jména - číslo a rod - jména vlastní a obecná - slovesa K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popsat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma - vytvářet vhodné otázky k tématu a situaci - otázky a odpovědi - zapojit se do situačního rozhovoru z běžného života - vhodně reagovat na otázku a doplnit další vhodné otázky - vyprávět vlastní zážitky - vypravování - vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy - vytvořit krátký příběh k předloženému obrázku nebo ilustraci - volit správnou intonaci, tempo, pauzy, přízvuk - pokusit se o vhodnou změnu hlasu při dramatizaci pohádek - dramatizace - zapojit se do přehrání situací ze života

14 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 5. ročník - využívat výrazů spisovné češtiny - rozvoj slovní zásoby - vyjadřovat slovy různé pocity - doplňovat neúplný text vhodnými slovy - nahradit určené slovo podobným výrazem - vytvářet rýmy - rozšiřovat schopnosti pojmenování a popisu předmětů - popis předmětů, činností, dějů - všímat si vlastností předmětů a hovořit o nich - popsat známou činnost, vybírat vhodná slovesa - krátce popsat vybraný děj, dodržovat časovou posloupnost - popsat jednoduché předměty, činnosti a děje - napsat adresu - napsat srozumitelné sdělení, obměnit text - formy společenského stykuuvítání, rozloučení, blahopřání - vybrat tematicky vhodnou pohlednici a napsat přání nebo pozdrav - vyjádřit se stručně a jasně - dbát na úpravný a čitelný písemný projev - automatizace psacího pohybu - dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy - psát text podle diktátu, provádět sebekontrolu, opravit chyby - napsat hůlkovým písmem předložený text - psaní hůlkovým písmem L ITERÁRNÍ VÝCH O V A číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - číst krátké texty s porozuměním - čtení s porozuměním obsahu - využívat čtenářské dovednosti při četbě - vyjádřit svůj postoj k obsahu textu - reprodukovat text podle jednoduché napsané osnovy - reprodukce - určit místo děje a čas - ovládat tiché čtení s porozuměním - vyhledávat klíčová slova - vyhledat správnou stránku, odstavec, řádek - rozlišovat prózu a verše - vyhledávat rýmy ve verších - tvořit rýmy - rozeznávat odstavce - stručně vysvětlit pojmy pohádka, báseň, přirovnání - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - vystihnout podstatu, hlavní myšlenku příběhu - rozlišit dobro a zlo - srovnávat postavy, jejich vlastnosti a chování - rozlišovat pohádkové prostředí od reálného - seznámit se s rozdílem klasické a moderní pohádky - pokusit se o dokončení příběhu - dramatizovat jednoduchý příběh pomocí loutek, maňásků - předvést jednoduchou roli s využitím modulace hlasu, vhodných gest - vnímat rozdíly film/divadlo/poslechový pořad - vyprávět zhlédnutý nebo divadelní příběh podle daných otázek - tiché čtení - orientace v textu - základní literární pojmy - práce s textem a poslechem - rozbor textu - prostředí děje - dramatizace příběhu - ukázky audio, video - divadelní představení

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ MATEMATIKA Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace Stupeň školy : 1. stupeň Název vyučovacího předmětu : MATEMATIKA Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 1.ročník ročník ročník ročník ročník

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ MATEMATIKA Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu Předmět zahrnuje výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze stejnojmenné vzdělávací oblasti. Předmět je zaměřen na rozvoj matematických dovedností žáků a vytváření jejich matematické představivosti s důrazem na schopnost aplikace v praktických úlohách. Důraz je kladen na porozumění, úsudek, analytické a logické myšlení žáků, rozvíjení matematických a prostorových představ, abstraktního myšlení. Zaměřujeme se především na propojení abstrakce s realitou, samostatnost v myšlení žáků, na řešení problémů a úloh z reality, na schopnost sebekontroly a opravy, schopnost odhadu, didaktické hry, matematické soutěže, modelování geometrických představ a praktickou manipulaci při matematických činnostech. Předmět Matematika je zařazen v 1.ročníku, 2.ročníku, 3.ročníku, 4.ročníku a 5.ročníku. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 4-5 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Matematika jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod. - vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe - zapojuje žáky do vyhledávání potřebných údajů a vzorců v matematických přehledech - učí žáky vytvářet vlastní výstupy z vyřešených úloh ve formě tabulek a jednoduchých diagramů - motivuje žáky k vytváření vlastních grafických schémat pro názornou analýzu úlohy nebo problému Kompetence k řešení problému - nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů - podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh - podporuje schopnost aplikovat zvládnuté postupy řešení, nabízí nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení - provádí se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhad výsledků, volbu správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání - poskytuje žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro jejich ověření Kompetence komunikativní - užívá matematický jazyk včetně matematické symboliky - pracuje se žáky s grafy, tabulkami, diagramy apod. - umožňuje žákům klást otázky k problematice probíraného učiva, formulovat nejasnosti - rozvíjí u žáků schopnost vyjádřit stručně a výstižně svůj postup řešení Kompetence sociální a personální - učí žáky řešit složitější úlohy ve vzájemné spolupráci, podporuje výměnu názorů na řešení a konstruktivní komunikaci - zařazuje pro žáky praktické úlohy s tematikou zájmové činnosti, vedení domácnosti apod. - rozvíjí u žáků dovednosti v rozpoznání nedostatků, schopností a celkového sebehodnocení v matematice Kompetence občanské - zařazuje úlohy s ekologickou problematikou - rozvíjí u žáků respekt k individuálním odlišnostem mezi žáky v matematických schopnostech Kompetence pracovní - provádí s žáky různé praktické činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých propojují přesnost, matematické dovednosti a manuální zručnost - vyžaduje od žáků trpělivost a přesnost při práci s rýsovacím náčiním - vyžaduje od žáka zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce - podporuje u žáka vlastní kontrolu své práce a dává žákovi možnost zlepšení a opravení

17 MATEMATIKA ZV - LMP 1. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 5 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do5 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5 Znát matematické pojmy +,-,=, <, > a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 5 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5 - Číst a psát číslice do 5 - Používání číslic - Používat číslice do 5 - Označovat daný počet - Přiřazovat k číslici daný počet - Doplňovat do číselné řady - Porovnávat množství více, méně - Porovnávání množství - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Využívat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Seznámit se se znaménky <,>,= - Porovnávat čísla - Pomocí obrázků rozložit a dokreslit do příslušného - Rozklad čísel počtu - Sčítat i odčítat pomocí manipulace s předměty - Sčítání a odčítání - Sčítat a odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Seznámit a užívat symboly +,- - Sčítat a odčítat do 5 případně s využitím grafického záznamu - Seznámit se a s pomocí učitele řešit slovní úlohy - Slovní úlohy s využitím obrázků Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře,dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 - Orientaci vpředu, vzadu, nahoře, dole, pod, na, vedle - Orientace v prostoru - Podle pokynů učitele se orientovat v prostoru - doplňovat čísla do číselné osy - Číselná osa G E O METRIE V RO VINĚ A V PROSTORU. Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary Rozeznat přímku - Rozlišit bod, čáru - Bod, čára - Načrtnout rovnou čáru a křivou čáru - Rozlišit kruh, čtverec - Čtverec, kruh - Umět načrtnout a pojmenovat kruh a čtverec

18 MATEMATIKA ZV - LMP 2. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 10 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 10 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10 Znát matematické pojmy +,-, <,>,= a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 10 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10 - Číst a psát číslice do 10 - Přirozená čísla v oboru do 10 - Číslice používat do 10 - Označit počet a k danému číslu počet přiřadit - Přiřadit pořadí čísel - Porovnávat množství - Porovnávání množství - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Využívat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Používat znaménka <,>,= - Správně je umět přečíst - Znaménka zapsat - Porovnávat daná čísla - Porovnávání čísel - Rozkládat čísla do 10 - Rozklad čísel - Do rozkladu doplnit příslušné číslo - Dočítat pomocí počítadla (názorných pomůcek) - Sčítat a odčítat pomocí manipulace s předměty - Sčítání a odčítání - Sčítat a odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Správně pracovat se symboly +,- - Sčítat a odčítat do 10, případně využít grafického záznamu - Seznámit a s pomocí učitele řešit slovní úlohy - Slovní úlohy s využitím obrázků Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi - Orientaci nad, pod, před, za a doplnit počtem - Orientace v prostoru - Manipulovat s předměty s využitím prostoru - Umisťovat předměty v prostoru - Seznámit s netradičním zadáním příkladů (tabulky, - Tabulky a schémata domečky, omalovánky s čísly přiřadit barvu a číslo) - Manipulovat s drobnými mincemi s uplatněním - Manipulace s penězi matematických představ - Odpočítat částku s využitím mincí

19 MATEMATIKA ZV - LMP 2. ročník G E O METRIE V RO VINĚ A V PROSTORU. Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky znázornit Umět používat pravítko Rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je a vědět, jak se označují - Načrtnout přímku a křivou čáru - Přímka - Podle pravítka narýsovat přímku - Od ruky načrtnout křivou čáru a rozlišit je - Rozlišit kruh, čtverec, trojúhelník - Útvary v rovině - Umět načrtnout a pojmenovat kruh, čtverec a obdélník - postavit stavbu z krychlí podle daného vzoru - Útvary v prostoru

20 MATEMATIKA ZV - LMP 3. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 20, numerace do 100 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 20 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 Znát matematické pojmy +,-,<,>,= a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 20 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 - Číst a psát do 20 - Přirozená čísla v oboru do 20 - Používat čísla do 20 - Označovat počet a přiřazovat ho k daným číslům - Přiřazovat pořadí - Doplňovat do číselné řady - Seznámit se s číselným oborem do Porovnávat množství, více, méně - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Používat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Používat znaménka <,>,=, správně je přečíst a zapsat - Porovnávat čísla - Rozkládat čísla na desítky a jednotky (pomocí počítadla) - Navrhnout více možností rozkladu určitého čísla - Sčítat, odčítat pomocí počítadla - Sčítat, odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Sčítat a odčítat do 20 bez přechodu 10 - Sčítat a odčítat pomocí rozkladu - Sčítat a odčítat s přechodem přes 10 - Zkusit interpretovat slovní úlohy a navrhnout početní operaci - Numerace do Porovnávání množství -Porovnávání čísel - Rozklad čísel - Sčítání a odčítání pomocí grafického zobrazení - Sčítání a odčítání - Slovní úlohy Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s mincemi - Zvládat orientaci nad pod, před, za, vlevo, vpravo - Orientace v prostoru - Na těle určit ruka, noha - Umí řešit příklady zadané ve formě tabulky - Tabulky a schémata - Zapsat do tabulky příklady - Seznámit s jedním číselným grafickým znázornění - Porozumět grafickým schématům početních operací - Manipulovat s drobnými mincemi 1,2,5, 10Kč - Manipulace s penězi - Číst a vyznačit hodiny s přesností na celou hodinu - Hodiny - Rozlišit malou a velkou ručičku

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod

Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 24 z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 12 hod Vyučovací předmět Počty Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací oblasti

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název předmětu: Český jazyk Časová dotace: 40 vyučovacích hodin (35 povinných a 5 disponibilních) Ročník: 1. Časová dotace: 9 hodin týdně Komunikační a slohová

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti správné čtení slabik, slov a krátkých vět hlasité čtení, ZÁŘÍ / 3 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě

Aktivizace poznatků z 1. ročníku. Psací písmo opis, přepis. Věta, slovo, slabika. Pravopis věty. Jazyková výchova Věta. Věta, pořádek slov ve větě A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA září - červen Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9

Čj - 1. stupeň.doc 1 / 9 a komunikace 1.ročník Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyslovovat hlásky používat správnou techniku nádechu a výdechu střídat tempo řeči rychle, pomalu podpořené rytmizací výslovnost

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK - 2. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ŠKOLA DÍLNOU LIDSKOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět Český jazyk Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Komunikační a slohová výchova Čtení čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk ŠVP LMP Výuce Českého jazyka je věnována na celém I. stupni vzhledem k mentálnímu

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vyslovuje jasně a srozumitelně - mluví přiměřeně hlasitě KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA ++RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Ročník: I. Vzdělávací předmět: Český jazyk Očekávané výstupy z RVP ZV

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Týdenní počet hodin 44 hod z toho 1.stupeň 23 hod 2.stupeň 21 hod Vyučovací předměty Matematika Rýsování

Týdenní počet hodin 44 hod z toho 1.stupeň 23 hod 2.stupeň 21 hod Vyučovací předměty Matematika Rýsování Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Týdenní počet hodin 44 hod z toho 1.stupeň 23 hod 2.stupeň 21 hod Vyučovací předměty Matematika Rýsování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této

Více

Čj - 2. stupeň 1 / 7

Čj - 2. stupeň 1 / 7 dodržovat při rozhovoru zásady společenského styku používat zásady společenského styku v osobní komunikaci pozdrav, žádost, poděkování sestavit větu se správným slovosledem formulovat výstižně ústně otázku

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník

MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.1 Vzdělávací obsahy, ze kterých je vyučovací předmět utvořen MATEMATIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU pro 1. až 5. ročník Vzdělávání klade důraz na důkladné

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo

Jazyková výchova Párové souhlásky. Opakování párových souhlásek na konci slov. Párové souhlásky uvnitř slov. Abeceda ČaJs. Slovo A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vyučovací předmět: Český jazyk 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

Více