Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY 5. UČEBNÍ OSNOVY - 1. stupeň Přehled vyučovacích předmětů Poř Název předmětu Vzdělávací oblast Ročníky Strana 1. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1., 2., 3., 4., Matematika Matematika a její aplikace 1., 2., 3., 4., Informatika Informační a komunikační technologie Člověk a svět Člověk a jeho svět 1., 2., 3., 4., Pracovní výchova Člověk a svět práce 1.-3., Tělesná výchova Člověk a zdraví 1.-3., Hudební výchova Umění a kultura 1.-3., Výtvarná výchova Umění a kultura 1.-3., Pozn.: Distribuce očekávaných výstupů a učiva do ročníků je pouze orientační vzhledem k výrazné diferenciaci a individualizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzhledem ke značným odlišnostem ve vstupní úrovni vzdělání žáků při příchodu na naši školu z různých kmenových škol a vzhledem k organizačním formám výuky ve výukových odděleních v rámci jedné žákovské skupiny (třídy)

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Stupeň školy : 1. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČESKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 1.ročník ročník ročník ročník ročník

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Ve vyučování se jednotlivé složky vzájemně prolínají. Hlavním cílem je naučit žáky srozumitelně, výstižně a kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, chápat četbu jako zdroj informací o světě a lidech, vyjadřovat svou zkušenost prostřednictvím vlastních tvůrčích výstupů, orientovat se v běžném společenském styku. Konkrétní postup, výběr metod a témat si vybírá každý učitel sám s ohledem na zájmy a individuální potřeby žáků. Předmět Český jazyk je zařazen ve všech ročnících 1.stupně. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 6-8 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů, Kreativita, Poznávání lidí ročník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá ročník Multikulturní výchova - Kulturní diference, Multikulturalita ročník Mediální výchova - všechny okruhy ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - učí žáky orientovat se v textu, pracovat s texty přiměřeného rozsahu, využívat jednoduché přehledy - podporuje žáky v učební aktivitě a zájmu o poznávání a vzdělávání - rozvíjí v co nejširší míře slovní zásobu žáků jako prostředek správného pochopení textů jako nezbytné podmínky pro další získávání informací a učení - podporuje žáky v samostatném získávání informací z různých zdrojů - motivuje žáky k zájmu o literaturu a četbu, zařazuje ukázky z tvorby českých i světových autorů podle věku žáků a s přihlédnutím k jejich zájmu - provádí se žáky rozbor jednotlivých chyb a dává jim možnost opravy Kompetence k řešení problému - podporuje žáky ve schopnosti kritického myšlení, vyžaduje formulování vlastního názoru k předloženému textu - rozvíjí slovní zásobu žáků a jejich schopnost výstižného vyjadřování - pomáhá žákům uvědomit si, pojmenovat a stručně popsat vlastní problém, zvažovat a nalézat možnosti řešení Kompetence komunikativní - dbá u žáků na přesnou artikulaci, správné frázování a celkovou srozumitelnost při mluveném projevu - seznamuje žáky s pravidly komunikace a dbá na jejich dodržování - zapojuje žáky aktivně do komunikačních situací, vhodné formě obhajoby svých názorů, rozvíjí jejich schopnost naslouchání ostatním - rozvíjí dovednosti žáků při používání vhodných neverbálních prostředků při komunikaci, zapojuje je do praktických cvičení při dramatizaci - dohlíží na dodržování čitelnosti, úhlednosti a celkové úpravy písma žáků pomocí opětovné vlastní kontroly přečtením Kompetence sociální a personální - podporuje u žáků kultivovanost v projevu a celkovém vystupování na veřejnosti - nabízí žákům úkoly vedoucí k nutnosti spolupracovat se spolužáky na jejich řešení - provádí se žáky hodnocení a zapojuje je do sebehodnocení při kontrolách vypracovaných úkolů, rozvíjí jejich odpovědnost za provedenou práci - rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k sebeprezentaci a předvedení vlastní tvorby - umožňuje žákům účastnit se literárních, recitačních soutěží nebo veřejných vystoupení - podporuje žáky v přirozeném, uvolněném projevu před kolektivem Kompetence občanské - umožňuje žákům vyjádřit své myšlenky a city, učí je vnímat emoce a neverbální projevy ostatních - pomáhá žákům poznávat a chápat kulturní tradice a projevy, seznamuje je s českou kulturou (pohádky, básničky,..), vnímat a respektovat odlišnosti mezi jednotlivci Kompetence pracovní - kontroluje dodržování základních hygienických návyků při psaní - vede žáky ke správnému a šetrnému zacházení s psacím náčiním

5 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 1. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky - rozpoznávat stejné a odlišné symboly - rozlišovat obrázky a symboly stejné nebo vertikálně převrácené, horizontálně převrácené - rozlišovat stejné a odlišné hlásky a slabiky podle sluchu - poznávat tištěnou i psanou podobu souhlásek m,l,v,t,s,j - poznávat tištěnou i psanou podobu samohlásek a,e,i,o,u,y - rozlišovat délku samohlásek ve slabikách podle sluchu - tvořit slabiky z vyvozených samohlásek a souhlásek - tvořit dvojslabičná slova z otevřených slabik - seznámit se s rozlišením věty,slova, slabiky a hlásky pomocí obsahové a formální stránky - zraková a sluchová diferenciace - rozlišení hlásek - tvoření slabik - struktura hláskového jazyka K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - nacvičovat správné dýchání a artikulaci - docvičovat správné tvoření hlásek - základy techniky mluveného projevu ( tvoření hlasu, artikulační a dechová cvičení) - jednoduchá říkadla - rozvíjet rytmizaci a melodii řeči - zvykat si na správný slovní přízvuk - reagovat na pokyny učitele správnou činností - pokyny učitele - rozvíjet psychomotorické schopnosti a jemnou pohybovou - přípravné cviky,didaktické hry koordinaci - nacvičovat správné sezení, vhodné držení psacího náčiní, - hygienické návyky při psaní vzdálenost očí od sešitu, umístění sešitu a jeho sklon - zapojit se do cvičení pohybové koordinace - psychomotorická koordinace - správně provádět psychomotorické cviky - číst vybraná písmena a slabiky (tiskací a psací, velké a malé abecedy) m,l,v,t,s,j, a,e,i,o,u,y - pokoušet se o přečtení dvojslabičných slov z vybraných slabik - psát vybraná písmena, se kterými se seznamuje ve čtení (velká jen ta,která se od malých neodlišují tvarem) - dodržovat poměr výšky,velikost,sklon a správné tvary písmen - správně spojovat vybraná písmena při psaní ve slabikách - podle diktátu správně napsat písmena a slabiky - opsat a přepsat vybraná písmena a slabiky - správně opisovat jednoduchá slova z procvičovaných hlásek - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - nacvičit opis svého jména - čtení slabik - psaní písmen, slabik, slov - opis, přepis, diktát

6 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 1. ročník L ITERÁRNÍ VÝCH O V A pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - nacvičit podle přednesu učitele krátké rozpočitadlo a umět ho použít - recitovat jednoduchou říkanku nacvičenou podle poslechu - vnímat krátkou pohádku z poslechu četby učitele - sledovat a vnímat děj příběhu nebo pohádky z audio nebo video nahrávky - zapojit se do besedy o vyslechnuté ukázce - správně odpovídat na otázky učitele k textu - tvořit jednoduché věty k obrázkům - zapojit se do dramatizace jednoduchých dialogů - jednoduchá říkadla podle přednesu učitele - poslech pohádek a příběhů - reprodukce vedená otázkami - tvoření jednoduchých vět - dramatizace

7 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 2.ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - rozeznávat (zrakem, sluchem), pojmenovat, přiřazovat, vybírat - písmena abecedy jednotlivá písmena abecedy (malá,velká, tiskací i psací) - přiřadit písmena ve vztahu k odpovídajícím hláskám - tvořit a vyslovovat slabiky s dvojhláskou ou - tvořit a vyslovovat otevřené i zavřené slabiky - rozlišovat krátké a dlouhé slabiky - správně uplatnit přízvuk a spojení ve výslovnosti předložkových vazeb - rozlišovat větu, slovo, slabiku, hlásku - vytvořit slovo z předložených slabik - vytvořit holou větu výběrem z nabídky slov - slabiky - délka slabik - předložkové vazby - práce s jednoduchým textem - psát velké písmeno v osobních jménech - velká písmena K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik převádět slova z mluvené podoby do psané polohy dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět - rozpoznat sluchem jednotlivé hlásky (samostatné, počáteční) - docvičovat správné tvoření hlásek a jejich výslovnost - nacvičovat správnou výslovnost, tempo řeči, správné dýchání při mluvení - vhodně reagovat na pokyny učitele nebo spolužáka - zeptat se učitele, požádat o pomoc - seznámit se se základními komunikačními pravidly - používat oslovení, prosbu, poděkování - rozlišit otázku a odpověď - číst dvojslabičná i víceslabičná slova složená z otevřených slabik - číst nahlas slova se správným vázáním a přízvukem - číst s porozuměním jednoduché věty - odpovídat na jednoduché otázky k přečtenému textu - upevňovat základní hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, sklon sešitu) - dodržovat při psaní tvary písmen a dbát na čitelnost - rozvíjení fonematického sluchu a artikulace - mluvení - pokyny - základní komunikační pravidla - otázka, odpověď - čtení - hygienické návyky při psaní

8 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 2.ročník - psaní - psací a tiskací písmo - psát písmena psací podle předlohy - psát velká psací písmena (A, C, Ch, J, M, N, O, U, V, Y, Z) - psát velká tiskací písmena a číslice - dodržovat poměr výšky, velikost,sklon a správné tvary písmen - správně spojovat písmena i slabiky - provádět opis a přepis písmen, slabik, slov a krátkých vět - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - dodržovat mezery mezi slovy - psát slabiky podle diktátu - pokoušet se převádět slova z mluvené podoby do psané - spojení písmen - opis a přepis - diktát L ITERÁRNÍ VÝCH O V A pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - zapamatovat si jednoduché říkanky a básničky - říkanky, básničky - nacvičovat melodii a rytmus přednesu - recitovat krátké říkanky - vnímat krátkou pohádku z poslechu četby učitele - poslech pohádek a příběhů - sledovat a vnímat děj příběhu nebo pohádky z audio nebo video nahrávky - zapojit se do besedy o vyslechnuté ukázce - správně odpovídat celou větou na otázky učitele k textu - reprodukce - popsat jednoduchými větami děj podle obrázků a ilustrací - zapojit se do dramatizace vybraných ukázek - dramatizace - vytvořit vhodnou ilustraci k vyslechnutému příběhu

9 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 3. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - znát všechna písmena malé i velké abecedy - písmena abecedy - rozlišit pomocí výslovnosti souhlásky a samohlásky - pomocí zvukového signálu znázorňovat délku slabik, samohlásek - rozumět grafickému znázornění délky samohlásek pomocí diakritiky - graficky dohodnutými symboly znázornit délku slabik - porovnávat a rozlišovat sluchem slabiky de-dě, te-tě, ne-ně - porovnávat a rozlišovat sluchem slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny - doplnit vhodné slabiky do slov - správně vyslovovat uvedené slabiky - třídit slova podle slabičné stavby - určit počet slov ve větě - volit a doplňovat vhodná slova do vět podle smyslu - rozdělit slovo na slabiky, určit počet slabik - určit počet hlásek ve slově - správně vázaně číst slova s předložkou - vybrat ke slovu vhodnou předložku - tvořit jednoduché věty ze zadaných slov - souhlásky a samohlásky - délka samohlásek - slabiky de-dě, te-tě, ne-ně - slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny - věta, slovo, slabika - slova s předložkami - jednoduché věty - psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - velká písmena K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A mluvení - rozumět pokynům přiměřené složitosti a vhodně na ně reagovat - reagovat na pokyn vhodnou odpovědí, činností, prožitkem - pojmenovat věci a obrázky slovem - vytvořit krátkou větu k obrázku nebo tématu - číst s porozuměním jednoduché texty - odpovídat na otázky k přečtenému textu - nacvičovat tiché čtení - orientovat se v krátkém textu dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik převádět slova z mluvené podoby do psané polohy dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči - hlasité čtení a mluvení - užívat správný přízvuk u předložkových vazeb - pečlivě artikulovat - správně odlišovat měkkou a tvrdou výslovnost při čtení i - výslovnost skupin:di-ti-ni, dyty-ny, dě-tě-ně, de-te-ne - naslouchání a vnímání pokynů - rozvoj slovní zásoby - čtení jednoduchých vět - otázky a odpovědi - tiché čtení

10 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 3. ročník - psaní písmen - dokončit nácvik velkých písmen (H,J,K,L,C,G,Ch,P,R) - dodržovat hygienické návyky a čitelnost psaného projevu - napsat jednoduchý text podle diktátu, dodržovat správné pořadí písmen - provádět vlastní kontrolu napsaného textu - provádět bezchybně opis a přepis textu - diktát L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - pořadí písmen - opis a přepis pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - reprodukovat a recitovat jednoduché říkanky a básničky - rozlišit říkadlo a rozpočítadlo - třídit říkadla podle námětu - dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - rozlišit skutečnost od fantazie a nadpřirozených postav a jevů - reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - zapojit se do dramatizace textu - vyprávět příběh podle obrázkové osnovy - přednes říkanek, básní - říkadla, rozpočítadla - práce s textem a poslechem - pohádky a skutečné příběhy - otázky a odpovědi - dramatizace - vyprávění

11 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 4. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik řadit slova podle abecedy dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět - doplňovat krátké a dlouhé samohlásky v textu - rozlišovat výslovnost a čtení u-ú/ů - správně rozlišovat pravopis u/ú/ů - třídit hlásky na samohlásky a souhlásky - zapamatovat si a vyjmenovat souhláskové řady tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek - rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - ovládat pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - dodržovat pořádek slov ve větě - doplňovat vhodná slova do vět (výběrem, samostatně) - určit počet slov ve větě - sestavit větu z přeházených slov - nahradit obrázek ve větě slovem - najít grafická znaménka (.!?) v textu, přiřadit k nim věty - rozlišovat druhy vět sluchem podle melodie - vyhledat v textu zadaný druh věty - psát správná znaménka na konci jednotlivých druhů vět - poznat a určovat druhy vět - dlouhé a krátké samohlásky (ú,ů,u) - souhlásky a samohlásky - tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - pořádek slov ve větě - druhy vět (oznamovací, tázací a rozkazovací) K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popsat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma - tvořit otázky a odpovídat na ně celými větami - volit vhodné výrazy v otázkách i odpovědích - dodržovat základní komunikační pravidla - vyjádřit přání, prosbu, žádost - užívat vhodné neverbální prostředky - vyprávět vlastní zážitky - vyjadřovat se souvisle, výstižně, srozumitelně - vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace - zachovávat dějovou posloupnost příběhu - vytvořit dějovou posloupnost z obrázků - mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování - rozlišovat spisovné a nespisovné výrazy - porovnávat významy slov - třídit slovní výrazy do významových skupin - tvoření otázek a odpovědí - komunikační pravidla - komunikace v běžných situacích - vypravování - dějová posloupnost - rozvoj slovní zásoby

12 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 4. ročník - v mluveném projevu volit správnou intonaci, vhodné tempo - souvislá řeč - intonací přirozeně odlišit větu tázací, oznamovací a rozkazovací - vhodně používat pauzy v řeči a přízvuk - pojmenovat a stručně popsat daný předmět - popis (předmět, činnost) - srozumitelně stručně popsat vybrané činnosti (sportovní, pracovní) - opisovat a přepisovat jednoduché texty - opis, přepis, diktát - zapsat krátký a jednoduchý diktovaný text - vytvořit a napsat správně a přehledně krátké sdělení, přání, pozdrav - písemné formy společenského styku - dodržovat tvary písma, sklon, velikost, spojování písmen - úprava písemného projevu - dbát na přehlednost a čitelnost písemného projevu - dbát na celkovou úpravu písemného projevu, dodržovat okraje, umístění na řádcích, nadpis - ovládat psaní hůlkového písma - hůlkové písmo L ITERÁRNÍ VÝCH O V A číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - číst krátké texty s porozuměním - číst nahlas se správným přízvukem a přirozenou intonací - volně reprodukovat text s využitím jednoduché osnovy - orientovat se ve čteném textu, najít určenou větu - stručně podle ukázek popsat odlišnosti mezi knihou a časopisem - všímat si ilustrací k textu, přiřadit je k obsahu textu - vytvářet vlastní jednoduché ilustrace - hlasité a tiché čtení - reprodukce podle jednoduché osnovy - orientace v textu - kniha,časopis - ilustrace - rozlišovat prózu a verše - próza a verše - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - práce s textem a poslechem - vyvozovat rozdíly mezi pohádkou a příběhem ze života - tvořit otázky k textu, odpovídat na otázky k textu - zapojit se do hodnocení činů, postojů, citů a prožitků literárních postav - aktivně se zapojit do dramatizace příběhu - jednoduchá dramatizace

13 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 5. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě řadit slova podle abecedy správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět poznat podstatná jména a slovesa - správně vyslovovat slabiky s písmenem ě - tvořit slova se slabikami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - vhodně doplnit slabiky do slov - znát názvy písmen abecedy, vyjmenovat abecedu ve správné posloupnosti - řadit slova podle abecedy (s předlohou, bez předlohy) - seznámit se se znělými a neznělými souhláskami - poznat spodobu souhlásek ve výslovnosti - vytvářen jiný vhodný tvar slov k odůvodnění pravopisu - správně odlišit předložku a slovo - správně číst a psát slova s předložkami - poznat podstatná jména jako osoby, zvířata, věci - vyhledat v textu podstatná jména - třídit podstatná jména na skupiny osob, zvířat, věcí - rozeznat jednotné a množné číslo - určit rod podstatných jmen pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to - uvědoměle rozlišit vlastní a obecné jméno - vlastní jména psát s velkým počátečním písmenem - položit otázku Co dělá?, Co se děje? a správně vybrat odpovídající slovo ve větě - rozpoznat ve větě sloveso s využitím pomocných otázek - slova se slabikami dě-tě-ně-běpě-vě-mě - abeceda - znělé a neznělé souhlásky - spodoba - výrazy s předložkami - podstatná jména - číslo a rod - jména vlastní a obecná - slovesa K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popsat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma - vytvářet vhodné otázky k tématu a situaci - otázky a odpovědi - zapojit se do situačního rozhovoru z běžného života - vhodně reagovat na otázku a doplnit další vhodné otázky - vyprávět vlastní zážitky - vypravování - vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy - vytvořit krátký příběh k předloženému obrázku nebo ilustraci - volit správnou intonaci, tempo, pauzy, přízvuk - pokusit se o vhodnou změnu hlasu při dramatizaci pohádek - dramatizace - zapojit se do přehrání situací ze života

14 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 5. ročník - využívat výrazů spisovné češtiny - rozvoj slovní zásoby - vyjadřovat slovy různé pocity - doplňovat neúplný text vhodnými slovy - nahradit určené slovo podobným výrazem - vytvářet rýmy - rozšiřovat schopnosti pojmenování a popisu předmětů - popis předmětů, činností, dějů - všímat si vlastností předmětů a hovořit o nich - popsat známou činnost, vybírat vhodná slovesa - krátce popsat vybraný děj, dodržovat časovou posloupnost - popsat jednoduché předměty, činnosti a děje - napsat adresu - napsat srozumitelné sdělení, obměnit text - formy společenského stykuuvítání, rozloučení, blahopřání - vybrat tematicky vhodnou pohlednici a napsat přání nebo pozdrav - vyjádřit se stručně a jasně - dbát na úpravný a čitelný písemný projev - automatizace psacího pohybu - dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy - psát text podle diktátu, provádět sebekontrolu, opravit chyby - napsat hůlkovým písmem předložený text - psaní hůlkovým písmem L ITERÁRNÍ VÝCH O V A číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - číst krátké texty s porozuměním - čtení s porozuměním obsahu - využívat čtenářské dovednosti při četbě - vyjádřit svůj postoj k obsahu textu - reprodukovat text podle jednoduché napsané osnovy - reprodukce - určit místo děje a čas - ovládat tiché čtení s porozuměním - vyhledávat klíčová slova - vyhledat správnou stránku, odstavec, řádek - rozlišovat prózu a verše - vyhledávat rýmy ve verších - tvořit rýmy - rozeznávat odstavce - stručně vysvětlit pojmy pohádka, báseň, přirovnání - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - vystihnout podstatu, hlavní myšlenku příběhu - rozlišit dobro a zlo - srovnávat postavy, jejich vlastnosti a chování - rozlišovat pohádkové prostředí od reálného - seznámit se s rozdílem klasické a moderní pohádky - pokusit se o dokončení příběhu - dramatizovat jednoduchý příběh pomocí loutek, maňásků - předvést jednoduchou roli s využitím modulace hlasu, vhodných gest - vnímat rozdíly film/divadlo/poslechový pořad - vyprávět zhlédnutý nebo divadelní příběh podle daných otázek - tiché čtení - orientace v textu - základní literární pojmy - práce s textem a poslechem - rozbor textu - prostředí děje - dramatizace příběhu - ukázky audio, video - divadelní představení

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ MATEMATIKA Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace Stupeň školy : 1. stupeň Název vyučovacího předmětu : MATEMATIKA Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 1.ročník ročník ročník ročník ročník

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ MATEMATIKA Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu Předmět zahrnuje výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze stejnojmenné vzdělávací oblasti. Předmět je zaměřen na rozvoj matematických dovedností žáků a vytváření jejich matematické představivosti s důrazem na schopnost aplikace v praktických úlohách. Důraz je kladen na porozumění, úsudek, analytické a logické myšlení žáků, rozvíjení matematických a prostorových představ, abstraktního myšlení. Zaměřujeme se především na propojení abstrakce s realitou, samostatnost v myšlení žáků, na řešení problémů a úloh z reality, na schopnost sebekontroly a opravy, schopnost odhadu, didaktické hry, matematické soutěže, modelování geometrických představ a praktickou manipulaci při matematických činnostech. Předmět Matematika je zařazen v 1.ročníku, 2.ročníku, 3.ročníku, 4.ročníku a 5.ročníku. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 4-5 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Matematika jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod. - vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe - zapojuje žáky do vyhledávání potřebných údajů a vzorců v matematických přehledech - učí žáky vytvářet vlastní výstupy z vyřešených úloh ve formě tabulek a jednoduchých diagramů - motivuje žáky k vytváření vlastních grafických schémat pro názornou analýzu úlohy nebo problému Kompetence k řešení problému - nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů - podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh - podporuje schopnost aplikovat zvládnuté postupy řešení, nabízí nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení - provádí se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhad výsledků, volbu správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání - poskytuje žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro jejich ověření Kompetence komunikativní - užívá matematický jazyk včetně matematické symboliky - pracuje se žáky s grafy, tabulkami, diagramy apod. - umožňuje žákům klást otázky k problematice probíraného učiva, formulovat nejasnosti - rozvíjí u žáků schopnost vyjádřit stručně a výstižně svůj postup řešení Kompetence sociální a personální - učí žáky řešit složitější úlohy ve vzájemné spolupráci, podporuje výměnu názorů na řešení a konstruktivní komunikaci - zařazuje pro žáky praktické úlohy s tematikou zájmové činnosti, vedení domácnosti apod. - rozvíjí u žáků dovednosti v rozpoznání nedostatků, schopností a celkového sebehodnocení v matematice Kompetence občanské - zařazuje úlohy s ekologickou problematikou - rozvíjí u žáků respekt k individuálním odlišnostem mezi žáky v matematických schopnostech Kompetence pracovní - provádí s žáky různé praktické činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých propojují přesnost, matematické dovednosti a manuální zručnost - vyžaduje od žáků trpělivost a přesnost při práci s rýsovacím náčiním - vyžaduje od žáka zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce - podporuje u žáka vlastní kontrolu své práce a dává žákovi možnost zlepšení a opravení

17 MATEMATIKA ZV - LMP 1. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 5 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do5 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5 Znát matematické pojmy +,-,=, <, > a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 5 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5 - Číst a psát číslice do 5 - Používání číslic - Používat číslice do 5 - Označovat daný počet - Přiřazovat k číslici daný počet - Doplňovat do číselné řady - Porovnávat množství více, méně - Porovnávání množství - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Využívat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Seznámit se se znaménky <,>,= - Porovnávat čísla - Pomocí obrázků rozložit a dokreslit do příslušného - Rozklad čísel počtu - Sčítat i odčítat pomocí manipulace s předměty - Sčítání a odčítání - Sčítat a odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Seznámit a užívat symboly +,- - Sčítat a odčítat do 5 případně s využitím grafického záznamu - Seznámit se a s pomocí učitele řešit slovní úlohy - Slovní úlohy s využitím obrázků Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře,dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 - Orientaci vpředu, vzadu, nahoře, dole, pod, na, vedle - Orientace v prostoru - Podle pokynů učitele se orientovat v prostoru - doplňovat čísla do číselné osy - Číselná osa G E O METRIE V RO VINĚ A V PROSTORU. Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary Rozeznat přímku - Rozlišit bod, čáru - Bod, čára - Načrtnout rovnou čáru a křivou čáru - Rozlišit kruh, čtverec - Čtverec, kruh - Umět načrtnout a pojmenovat kruh a čtverec

18 MATEMATIKA ZV - LMP 2. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 10 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 10 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10 Znát matematické pojmy +,-, <,>,= a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 10 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10 - Číst a psát číslice do 10 - Přirozená čísla v oboru do 10 - Číslice používat do 10 - Označit počet a k danému číslu počet přiřadit - Přiřadit pořadí čísel - Porovnávat množství - Porovnávání množství - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Využívat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Používat znaménka <,>,= - Správně je umět přečíst - Znaménka zapsat - Porovnávat daná čísla - Porovnávání čísel - Rozkládat čísla do 10 - Rozklad čísel - Do rozkladu doplnit příslušné číslo - Dočítat pomocí počítadla (názorných pomůcek) - Sčítat a odčítat pomocí manipulace s předměty - Sčítání a odčítání - Sčítat a odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Správně pracovat se symboly +,- - Sčítat a odčítat do 10, případně využít grafického záznamu - Seznámit a s pomocí učitele řešit slovní úlohy - Slovní úlohy s využitím obrázků Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi - Orientaci nad, pod, před, za a doplnit počtem - Orientace v prostoru - Manipulovat s předměty s využitím prostoru - Umisťovat předměty v prostoru - Seznámit s netradičním zadáním příkladů (tabulky, - Tabulky a schémata domečky, omalovánky s čísly přiřadit barvu a číslo) - Manipulovat s drobnými mincemi s uplatněním - Manipulace s penězi matematických představ - Odpočítat částku s využitím mincí

19 MATEMATIKA ZV - LMP 2. ročník G E O METRIE V RO VINĚ A V PROSTORU. Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky znázornit Umět používat pravítko Rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je a vědět, jak se označují - Načrtnout přímku a křivou čáru - Přímka - Podle pravítka narýsovat přímku - Od ruky načrtnout křivou čáru a rozlišit je - Rozlišit kruh, čtverec, trojúhelník - Útvary v rovině - Umět načrtnout a pojmenovat kruh, čtverec a obdélník - postavit stavbu z krychlí podle daného vzoru - Útvary v prostoru

20 MATEMATIKA ZV - LMP 3. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 20, numerace do 100 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 20 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 Znát matematické pojmy +,-,<,>,= a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 20 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 - Číst a psát do 20 - Přirozená čísla v oboru do 20 - Používat čísla do 20 - Označovat počet a přiřazovat ho k daným číslům - Přiřazovat pořadí - Doplňovat do číselné řady - Seznámit se s číselným oborem do Porovnávat množství, více, méně - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Používat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Používat znaménka <,>,=, správně je přečíst a zapsat - Porovnávat čísla - Rozkládat čísla na desítky a jednotky (pomocí počítadla) - Navrhnout více možností rozkladu určitého čísla - Sčítat, odčítat pomocí počítadla - Sčítat, odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Sčítat a odčítat do 20 bez přechodu 10 - Sčítat a odčítat pomocí rozkladu - Sčítat a odčítat s přechodem přes 10 - Zkusit interpretovat slovní úlohy a navrhnout početní operaci - Numerace do Porovnávání množství -Porovnávání čísel - Rozklad čísel - Sčítání a odčítání pomocí grafického zobrazení - Sčítání a odčítání - Slovní úlohy Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s mincemi - Zvládat orientaci nad pod, před, za, vlevo, vpravo - Orientace v prostoru - Na těle určit ruka, noha - Umí řešit příklady zadané ve formě tabulky - Tabulky a schémata - Zapsat do tabulky příklady - Seznámit s jedním číselným grafickým znázornění - Porozumět grafickým schématům početních operací - Manipulovat s drobnými mincemi 1,2,5, 10Kč - Manipulace s penězi - Číst a vyznačit hodiny s přesností na celou hodinu - Hodiny - Rozlišit malou a velkou ručičku

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1

SPOLU ZA POZNÁNÍM Č.j. Verze1/1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLU ZA POZNÁNÍM září 2010 verze 1.1 1. Identifikační údaje: PŘÍLOHA I Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola hrou - ŠVP pro ZV: příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 3. září 2012 Mgr. Miroslava Šmídová statutární zástupce ředitelky školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1.1 Zaměření Je

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov

Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Příloha 2 Školního vzdělávacího programu Základní školy Rousínov Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program Základní

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ BOBROVÁ SVĚT SE OTEVÍRÁ PŘIPRAVENÝM PŘÍLOHA č.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM PO- STIŽENÍM OBSAH 1. Úvod... 2 2. Učební plán ŠVP pro žáky s lehkým

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ)

I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) I. 1 ČJ Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk (ČJ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Vzdělávací obsah českého jazyka má komplexní charakter,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP Č.j. 316/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle přílohy RVP ZV-LMP s názvem : Člověk přírodě

Více

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5

životu a na praktické jednání... 2 I.Stupeň... 3 I.Stupeň... 4 I.Stupeň... 5 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY příloha pro děti s LMP... 1 jméno koordinátora: Mgr. Alena Machová... 1 Předkladatel:... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE K A P K A /1 Příloha: Učební

Více

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem

Školní vzdělávací program speciální třídy pro. děti s kombinovanými vadami a autismem Příloha školního vzdělávacího programu č. 2 Základní škola praktická a Mateřská škola Hrádek nad Nisou, Loučná - Hartavská 220, Školní vzdělávací program speciální třídy pro děti s kombinovanými vadami

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více