Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 1. s t u p e ň

2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY 5. UČEBNÍ OSNOVY - 1. stupeň Přehled vyučovacích předmětů Poř Název předmětu Vzdělávací oblast Ročníky Strana 1. Český jazyk Jazyk a jazyková komunikace 1., 2., 3., 4., Matematika Matematika a její aplikace 1., 2., 3., 4., Informatika Informační a komunikační technologie Člověk a svět Člověk a jeho svět 1., 2., 3., 4., Pracovní výchova Člověk a svět práce 1.-3., Tělesná výchova Člověk a zdraví 1.-3., Hudební výchova Umění a kultura 1.-3., Výtvarná výchova Umění a kultura 1.-3., Pozn.: Distribuce očekávaných výstupů a učiva do ročníků je pouze orientační vzhledem k výrazné diferenciaci a individualizaci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzhledem ke značným odlišnostem ve vstupní úrovni vzdělání žáků při příchodu na naši školu z různých kmenových škol a vzhledem k organizačním formám výuky ve výukových odděleních v rámci jedné žákovské skupiny (třídy)

3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Stupeň školy : 1. stupeň Název vyučovacího předmětu : ČESKÝ JAZYK Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 1.ročník ročník ročník ročník ročník

4 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ ČESKÝ JAZYK Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Český jazyk realizuje výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Je rozdělen do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova, Literární výchova. Ve vyučování se jednotlivé složky vzájemně prolínají. Hlavním cílem je naučit žáky srozumitelně, výstižně a kultivovaně se vyjadřovat ústně i písemně, vnímat a chápat jazyková sdělení, číst s porozuměním, chápat četbu jako zdroj informací o světě a lidech, vyjadřovat svou zkušenost prostřednictvím vlastních tvůrčích výstupů, orientovat se v běžném společenském styku. Konkrétní postup, výběr metod a témat si vybírá každý učitel sám s ohledem na zájmy a individuální potřeby žáků. Předmět Český jazyk je zařazen ve všech ročnících 1.stupně. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 6-8 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Český jazyk jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Sebepoznání, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů, Kreativita, Poznávání lidí ročník Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - Evropa a svět nás zajímá ročník Multikulturní výchova - Kulturní diference, Multikulturalita ročník Mediální výchova - všechny okruhy ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - učí žáky orientovat se v textu, pracovat s texty přiměřeného rozsahu, využívat jednoduché přehledy - podporuje žáky v učební aktivitě a zájmu o poznávání a vzdělávání - rozvíjí v co nejširší míře slovní zásobu žáků jako prostředek správného pochopení textů jako nezbytné podmínky pro další získávání informací a učení - podporuje žáky v samostatném získávání informací z různých zdrojů - motivuje žáky k zájmu o literaturu a četbu, zařazuje ukázky z tvorby českých i světových autorů podle věku žáků a s přihlédnutím k jejich zájmu - provádí se žáky rozbor jednotlivých chyb a dává jim možnost opravy Kompetence k řešení problému - podporuje žáky ve schopnosti kritického myšlení, vyžaduje formulování vlastního názoru k předloženému textu - rozvíjí slovní zásobu žáků a jejich schopnost výstižného vyjadřování - pomáhá žákům uvědomit si, pojmenovat a stručně popsat vlastní problém, zvažovat a nalézat možnosti řešení Kompetence komunikativní - dbá u žáků na přesnou artikulaci, správné frázování a celkovou srozumitelnost při mluveném projevu - seznamuje žáky s pravidly komunikace a dbá na jejich dodržování - zapojuje žáky aktivně do komunikačních situací, vhodné formě obhajoby svých názorů, rozvíjí jejich schopnost naslouchání ostatním - rozvíjí dovednosti žáků při používání vhodných neverbálních prostředků při komunikaci, zapojuje je do praktických cvičení při dramatizaci - dohlíží na dodržování čitelnosti, úhlednosti a celkové úpravy písma žáků pomocí opětovné vlastní kontroly přečtením Kompetence sociální a personální - podporuje u žáků kultivovanost v projevu a celkovém vystupování na veřejnosti - nabízí žákům úkoly vedoucí k nutnosti spolupracovat se spolužáky na jejich řešení - provádí se žáky hodnocení a zapojuje je do sebehodnocení při kontrolách vypracovaných úkolů, rozvíjí jejich odpovědnost za provedenou práci - rozvíjí u žáků dovednosti potřebné k sebeprezentaci a předvedení vlastní tvorby - umožňuje žákům účastnit se literárních, recitačních soutěží nebo veřejných vystoupení - podporuje žáky v přirozeném, uvolněném projevu před kolektivem Kompetence občanské - umožňuje žákům vyjádřit své myšlenky a city, učí je vnímat emoce a neverbální projevy ostatních - pomáhá žákům poznávat a chápat kulturní tradice a projevy, seznamuje je s českou kulturou (pohádky, básničky,..), vnímat a respektovat odlišnosti mezi jednotlivci Kompetence pracovní - kontroluje dodržování základních hygienických návyků při psaní - vede žáky ke správnému a šetrnému zacházení s psacím náčiním

5 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 1. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky - rozpoznávat stejné a odlišné symboly - rozlišovat obrázky a symboly stejné nebo vertikálně převrácené, horizontálně převrácené - rozlišovat stejné a odlišné hlásky a slabiky podle sluchu - poznávat tištěnou i psanou podobu souhlásek m,l,v,t,s,j - poznávat tištěnou i psanou podobu samohlásek a,e,i,o,u,y - rozlišovat délku samohlásek ve slabikách podle sluchu - tvořit slabiky z vyvozených samohlásek a souhlásek - tvořit dvojslabičná slova z otevřených slabik - seznámit se s rozlišením věty,slova, slabiky a hlásky pomocí obsahové a formální stránky - zraková a sluchová diferenciace - rozlišení hlásek - tvoření slabik - struktura hláskového jazyka K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - nacvičovat správné dýchání a artikulaci - docvičovat správné tvoření hlásek - základy techniky mluveného projevu ( tvoření hlasu, artikulační a dechová cvičení) - jednoduchá říkadla - rozvíjet rytmizaci a melodii řeči - zvykat si na správný slovní přízvuk - reagovat na pokyny učitele správnou činností - pokyny učitele - rozvíjet psychomotorické schopnosti a jemnou pohybovou - přípravné cviky,didaktické hry koordinaci - nacvičovat správné sezení, vhodné držení psacího náčiní, - hygienické návyky při psaní vzdálenost očí od sešitu, umístění sešitu a jeho sklon - zapojit se do cvičení pohybové koordinace - psychomotorická koordinace - správně provádět psychomotorické cviky - číst vybraná písmena a slabiky (tiskací a psací, velké a malé abecedy) m,l,v,t,s,j, a,e,i,o,u,y - pokoušet se o přečtení dvojslabičných slov z vybraných slabik - psát vybraná písmena, se kterými se seznamuje ve čtení (velká jen ta,která se od malých neodlišují tvarem) - dodržovat poměr výšky,velikost,sklon a správné tvary písmen - správně spojovat vybraná písmena při psaní ve slabikách - podle diktátu správně napsat písmena a slabiky - opsat a přepsat vybraná písmena a slabiky - správně opisovat jednoduchá slova z procvičovaných hlásek - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - nacvičit opis svého jména - čtení slabik - psaní písmen, slabik, slov - opis, přepis, diktát

6 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 1. ročník L ITERÁRNÍ VÝCH O V A pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - nacvičit podle přednesu učitele krátké rozpočitadlo a umět ho použít - recitovat jednoduchou říkanku nacvičenou podle poslechu - vnímat krátkou pohádku z poslechu četby učitele - sledovat a vnímat děj příběhu nebo pohádky z audio nebo video nahrávky - zapojit se do besedy o vyslechnuté ukázce - správně odpovídat na otázky učitele k textu - tvořit jednoduché věty k obrázkům - zapojit se do dramatizace jednoduchých dialogů - jednoduchá říkadla podle přednesu učitele - poslech pohádek a příběhů - reprodukce vedená otázkami - tvoření jednoduchých vět - dramatizace

7 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 2.ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - rozeznávat (zrakem, sluchem), pojmenovat, přiřazovat, vybírat - písmena abecedy jednotlivá písmena abecedy (malá,velká, tiskací i psací) - přiřadit písmena ve vztahu k odpovídajícím hláskám - tvořit a vyslovovat slabiky s dvojhláskou ou - tvořit a vyslovovat otevřené i zavřené slabiky - rozlišovat krátké a dlouhé slabiky - správně uplatnit přízvuk a spojení ve výslovnosti předložkových vazeb - rozlišovat větu, slovo, slabiku, hlásku - vytvořit slovo z předložených slabik - vytvořit holou větu výběrem z nabídky slov - slabiky - délka slabik - předložkové vazby - práce s jednoduchým textem - psát velké písmeno v osobních jménech - velká písmena K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik převádět slova z mluvené podoby do psané polohy dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět - rozpoznat sluchem jednotlivé hlásky (samostatné, počáteční) - docvičovat správné tvoření hlásek a jejich výslovnost - nacvičovat správnou výslovnost, tempo řeči, správné dýchání při mluvení - vhodně reagovat na pokyny učitele nebo spolužáka - zeptat se učitele, požádat o pomoc - seznámit se se základními komunikačními pravidly - používat oslovení, prosbu, poděkování - rozlišit otázku a odpověď - číst dvojslabičná i víceslabičná slova složená z otevřených slabik - číst nahlas slova se správným vázáním a přízvukem - číst s porozuměním jednoduché věty - odpovídat na jednoduché otázky k přečtenému textu - upevňovat základní hygienické návyky při psaní (správné sezení, držení psacího náčiní, sklon sešitu) - dodržovat při psaní tvary písmen a dbát na čitelnost - rozvíjení fonematického sluchu a artikulace - mluvení - pokyny - základní komunikační pravidla - otázka, odpověď - čtení - hygienické návyky při psaní

8 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 2.ročník - psaní - psací a tiskací písmo - psát písmena psací podle předlohy - psát velká psací písmena (A, C, Ch, J, M, N, O, U, V, Y, Z) - psát velká tiskací písmena a číslice - dodržovat poměr výšky, velikost,sklon a správné tvary písmen - správně spojovat písmena i slabiky - provádět opis a přepis písmen, slabik, slov a krátkých vět - dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov - dodržovat mezery mezi slovy - psát slabiky podle diktátu - pokoušet se převádět slova z mluvené podoby do psané - spojení písmen - opis a přepis - diktát L ITERÁRNÍ VÝCH O V A pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - zapamatovat si jednoduché říkanky a básničky - říkanky, básničky - nacvičovat melodii a rytmus přednesu - recitovat krátké říkanky - vnímat krátkou pohádku z poslechu četby učitele - poslech pohádek a příběhů - sledovat a vnímat děj příběhu nebo pohádky z audio nebo video nahrávky - zapojit se do besedy o vyslechnuté ukázce - správně odpovídat celou větou na otázky učitele k textu - reprodukce - popsat jednoduchými větami děj podle obrázků a ilustrací - zapojit se do dramatizace vybraných ukázek - dramatizace - vytvořit vhodnou ilustraci k vyslechnutému příběhu

9 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 3. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A znát všechna písmena malé a velké abecedy rozpoznat samohlásky (odlišovat jejich délku) a souhlásky tvořit slabiky rozlišit věty, slova, slabiky, hlásky psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - znát všechna písmena malé i velké abecedy - písmena abecedy - rozlišit pomocí výslovnosti souhlásky a samohlásky - pomocí zvukového signálu znázorňovat délku slabik, samohlásek - rozumět grafickému znázornění délky samohlásek pomocí diakritiky - graficky dohodnutými symboly znázornit délku slabik - porovnávat a rozlišovat sluchem slabiky de-dě, te-tě, ne-ně - porovnávat a rozlišovat sluchem slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny - doplnit vhodné slabiky do slov - správně vyslovovat uvedené slabiky - třídit slova podle slabičné stavby - určit počet slov ve větě - volit a doplňovat vhodná slova do vět podle smyslu - rozdělit slovo na slabiky, určit počet slabik - určit počet hlásek ve slově - správně vázaně číst slova s předložkou - vybrat ke slovu vhodnou předložku - tvořit jednoduché věty ze zadaných slov - souhlásky a samohlásky - délka samohlásek - slabiky de-dě, te-tě, ne-ně - slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny - věta, slovo, slabika - slova s předložkami - jednoduché věty - psát velká písmena na začátku věty a ve vlastních jménech - velká písmena K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A mluvení - rozumět pokynům přiměřené složitosti a vhodně na ně reagovat - reagovat na pokyn vhodnou odpovědí, činností, prožitkem - pojmenovat věci a obrázky slovem - vytvořit krátkou větu k obrázku nebo tématu - číst s porozuměním jednoduché texty - odpovídat na otázky k přečtenému textu - nacvičovat tiché čtení - orientovat se v krátkém textu dbát na správnou výslovnost, tempo řeči a pravidelné dýchání rozumět pokynům přiměřené složitosti číst s porozuměním jednoduché texty zvládat základní hygienické návyky spojené se psaním a dodržovat čitelnost psaného projevu psát písmena a číslice dodržovat poměr výšky, velikost, sklon a správné tvary písmen spojování písmen i slabik převádět slova z mluvené podoby do psané polohy dodržovat správné pořadí písmen a úplnost slov zvládat opis a přepis krátkých vět - dbát na správnou výslovnost, tempo řeči - hlasité čtení a mluvení - užívat správný přízvuk u předložkových vazeb - pečlivě artikulovat - správně odlišovat měkkou a tvrdou výslovnost při čtení i - výslovnost skupin:di-ti-ni, dyty-ny, dě-tě-ně, de-te-ne - naslouchání a vnímání pokynů - rozvoj slovní zásoby - čtení jednoduchých vět - otázky a odpovědi - tiché čtení

10 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 3. ročník - psaní písmen - dokončit nácvik velkých písmen (H,J,K,L,C,G,Ch,P,R) - dodržovat hygienické návyky a čitelnost psaného projevu - napsat jednoduchý text podle diktátu, dodržovat správné pořadí písmen - provádět vlastní kontrolu napsaného textu - provádět bezchybně opis a přepis textu - diktát L ITERÁRNÍ VÝCH O V A - pořadí písmen - opis a přepis pamatovat si a reprodukovat jednoduché říkanky a básničky dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - reprodukovat a recitovat jednoduché říkanky a básničky - rozlišit říkadlo a rozpočítadlo - třídit říkadla podle námětu - dokázat se koncentrovat na poslech pohádek a krátkých příběhů - rozlišit skutečnost od fantazie a nadpřirozených postav a jevů - reprodukovat krátký text podle otázek a ilustrací - zapojit se do dramatizace textu - vyprávět příběh podle obrázkové osnovy - přednes říkanek, básní - říkadla, rozpočítadla - práce s textem a poslechem - pohádky a skutečné příběhy - otázky a odpovědi - dramatizace - vyprávění

11 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 4. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik řadit slova podle abecedy dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět - doplňovat krátké a dlouhé samohlásky v textu - rozlišovat výslovnost a čtení u-ú/ů - správně rozlišovat pravopis u/ú/ů - třídit hlásky na samohlásky a souhlásky - zapamatovat si a vyjmenovat souhláskové řady tvrdých, měkkých a obojetných souhlásek - rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - ovládat pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - dodržovat pořádek slov ve větě - doplňovat vhodná slova do vět (výběrem, samostatně) - určit počet slov ve větě - sestavit větu z přeházených slov - nahradit obrázek ve větě slovem - najít grafická znaménka (.!?) v textu, přiřadit k nim věty - rozlišovat druhy vět sluchem podle melodie - vyhledat v textu zadaný druh věty - psát správná znaménka na konci jednotlivých druhů vět - poznat a určovat druhy vět - dlouhé a krátké samohlásky (ú,ů,u) - souhlásky a samohlásky - tvrdé, měkké a obojetné souhlásky - i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - pořádek slov ve větě - druhy vět (oznamovací, tázací a rozkazovací) K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popsat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma - tvořit otázky a odpovídat na ně celými větami - volit vhodné výrazy v otázkách i odpovědích - dodržovat základní komunikační pravidla - vyjádřit přání, prosbu, žádost - užívat vhodné neverbální prostředky - vyprávět vlastní zážitky - vyjadřovat se souvisle, výstižně, srozumitelně - vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrace - zachovávat dějovou posloupnost příběhu - vytvořit dějovou posloupnost z obrázků - mít vytvořenou odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování - rozlišovat spisovné a nespisovné výrazy - porovnávat významy slov - třídit slovní výrazy do významových skupin - tvoření otázek a odpovědí - komunikační pravidla - komunikace v běžných situacích - vypravování - dějová posloupnost - rozvoj slovní zásoby

12 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 4. ročník - v mluveném projevu volit správnou intonaci, vhodné tempo - souvislá řeč - intonací přirozeně odlišit větu tázací, oznamovací a rozkazovací - vhodně používat pauzy v řeči a přízvuk - pojmenovat a stručně popsat daný předmět - popis (předmět, činnost) - srozumitelně stručně popsat vybrané činnosti (sportovní, pracovní) - opisovat a přepisovat jednoduché texty - opis, přepis, diktát - zapsat krátký a jednoduchý diktovaný text - vytvořit a napsat správně a přehledně krátké sdělení, přání, pozdrav - písemné formy společenského styku - dodržovat tvary písma, sklon, velikost, spojování písmen - úprava písemného projevu - dbát na přehlednost a čitelnost písemného projevu - dbát na celkovou úpravu písemného projevu, dodržovat okraje, umístění na řádcích, nadpis - ovládat psaní hůlkového písma - hůlkové písmo L ITERÁRNÍ VÝCH O V A číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - číst krátké texty s porozuměním - číst nahlas se správným přízvukem a přirozenou intonací - volně reprodukovat text s využitím jednoduché osnovy - orientovat se ve čteném textu, najít určenou větu - stručně podle ukázek popsat odlišnosti mezi knihou a časopisem - všímat si ilustrací k textu, přiřadit je k obsahu textu - vytvářet vlastní jednoduché ilustrace - hlasité a tiché čtení - reprodukce podle jednoduché osnovy - orientace v textu - kniha,časopis - ilustrace - rozlišovat prózu a verše - próza a verše - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - práce s textem a poslechem - vyvozovat rozdíly mezi pohádkou a příběhem ze života - tvořit otázky k textu, odpovídat na otázky k textu - zapojit se do hodnocení činů, postojů, citů a prožitků literárních postav - aktivně se zapojit do dramatizace příběhu - jednoduchá dramatizace

13 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 5. ročník J A Z Y K O V Á VÝCH O V A určovat samohlásky a souhlásky rozlišovat tvrdé, měkké a obojetné souhlásky a ovládat pravopis měkkých a tvrdých slabik správně vyslovovat a psát slova se skupinami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě řadit slova podle abecedy správně vyslovovat a psát znělé a neznělé souhlásky dodržovat pořádek slov ve větě, poznat a určovat druhy vět poznat podstatná jména a slovesa - správně vyslovovat slabiky s písmenem ě - tvořit slova se slabikami dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě - vhodně doplnit slabiky do slov - znát názvy písmen abecedy, vyjmenovat abecedu ve správné posloupnosti - řadit slova podle abecedy (s předlohou, bez předlohy) - seznámit se se znělými a neznělými souhláskami - poznat spodobu souhlásek ve výslovnosti - vytvářen jiný vhodný tvar slov k odůvodnění pravopisu - správně odlišit předložku a slovo - správně číst a psát slova s předložkami - poznat podstatná jména jako osoby, zvířata, věci - vyhledat v textu podstatná jména - třídit podstatná jména na skupiny osob, zvířat, věcí - rozeznat jednotné a množné číslo - určit rod podstatných jmen pomocí ukazovacích zájmen ten, ta, to - uvědoměle rozlišit vlastní a obecné jméno - vlastní jména psát s velkým počátečním písmenem - položit otázku Co dělá?, Co se děje? a správně vybrat odpovídající slovo ve větě - rozpoznat ve větě sloveso s využitím pomocných otázek - slova se slabikami dě-tě-ně-běpě-vě-mě - abeceda - znělé a neznělé souhlásky - spodoba - výrazy s předložkami - podstatná jména - číslo a rod - jména vlastní a obecná - slovesa K O M U NI K A Č NÍ A S L O H O V Á V Ý CH O V A tvořit otázky a odpovídat na ně vyprávět vlastní zážitky, jednoduchý příběh podle přečtené předlohy nebo ilustrací a domluvit se v běžných situacích v mluveném projevu volit správnou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo řeči mít vytvořenu odpovídající slovní zásobu k souvislému vyjadřování popsat jednoduché předměty, činnosti a děje opisovat a přepisovat jednoduché texty napsat správně a přehledně jednoduchá sdělení dbát na úpravný a čitelný písemný projev, dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy ovládat psaní hůlkového písma - vytvářet vhodné otázky k tématu a situaci - otázky a odpovědi - zapojit se do situačního rozhovoru z běžného života - vhodně reagovat na otázku a doplnit další vhodné otázky - vyprávět vlastní zážitky - vypravování - vyprávět jednoduchý příběh podle přečtené předlohy - vytvořit krátký příběh k předloženému obrázku nebo ilustraci - volit správnou intonaci, tempo, pauzy, přízvuk - pokusit se o vhodnou změnu hlasu při dramatizaci pohádek - dramatizace - zapojit se do přehrání situací ze života

14 ČESKÝ JAZYK ZV - LMP 5. ročník - využívat výrazů spisovné češtiny - rozvoj slovní zásoby - vyjadřovat slovy různé pocity - doplňovat neúplný text vhodnými slovy - nahradit určené slovo podobným výrazem - vytvářet rýmy - rozšiřovat schopnosti pojmenování a popisu předmětů - popis předmětů, činností, dějů - všímat si vlastností předmětů a hovořit o nich - popsat známou činnost, vybírat vhodná slovesa - krátce popsat vybraný děj, dodržovat časovou posloupnost - popsat jednoduché předměty, činnosti a děje - napsat adresu - napsat srozumitelné sdělení, obměnit text - formy společenského stykuuvítání, rozloučení, blahopřání - vybrat tematicky vhodnou pohlednici a napsat přání nebo pozdrav - vyjádřit se stručně a jasně - dbát na úpravný a čitelný písemný projev - automatizace psacího pohybu - dodržovat vzdálenost mezer mezi slovy - psát text podle diktátu, provádět sebekontrolu, opravit chyby - napsat hůlkovým písmem předložený text - psaní hůlkovým písmem L ITERÁRNÍ VÝCH O V A číst krátké texty s porozuměním a dokázat je reprodukovat podle jednoduché osnovy ovládat tiché čtení a orientovat se ve čteném textu rozlišovat prózu a verše určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti rozlišit pohádkové prostředí od reálného dramatizovat jednoduchý příběh vyprávět zhlédnutý filmový nebo divadelní příběh podle daných otázek - číst krátké texty s porozuměním - čtení s porozuměním obsahu - využívat čtenářské dovednosti při četbě - vyjádřit svůj postoj k obsahu textu - reprodukovat text podle jednoduché napsané osnovy - reprodukce - určit místo děje a čas - ovládat tiché čtení s porozuměním - vyhledávat klíčová slova - vyhledat správnou stránku, odstavec, řádek - rozlišovat prózu a verše - vyhledávat rýmy ve verších - tvořit rýmy - rozeznávat odstavce - stručně vysvětlit pojmy pohádka, báseň, přirovnání - určit v přečteném textu hlavní postavy a jejich vlastnosti - vystihnout podstatu, hlavní myšlenku příběhu - rozlišit dobro a zlo - srovnávat postavy, jejich vlastnosti a chování - rozlišovat pohádkové prostředí od reálného - seznámit se s rozdílem klasické a moderní pohádky - pokusit se o dokončení příběhu - dramatizovat jednoduchý příběh pomocí loutek, maňásků - předvést jednoduchou roli s využitím modulace hlasu, vhodných gest - vnímat rozdíly film/divadlo/poslechový pořad - vyprávět zhlédnutý nebo divadelní příběh podle daných otázek - tiché čtení - orientace v textu - základní literární pojmy - práce s textem a poslechem - rozbor textu - prostředí děje - dramatizace příběhu - ukázky audio, video - divadelní představení

15 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ MATEMATIKA Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vzdělávací obor : Matematika a její aplikace Stupeň školy : 1. stupeň Název vyučovacího předmětu : MATEMATIKA Obsah : Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah : 1.ročník ročník ročník ročník ročník

16 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Základní škola při DPN, Louny UČEBNÍ OSNOVY - 1. STUPEŇ MATEMATIKA Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu Předmět zahrnuje výstupy vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze stejnojmenné vzdělávací oblasti. Předmět je zaměřen na rozvoj matematických dovedností žáků a vytváření jejich matematické představivosti s důrazem na schopnost aplikace v praktických úlohách. Důraz je kladen na porozumění, úsudek, analytické a logické myšlení žáků, rozvíjení matematických a prostorových představ, abstraktního myšlení. Zaměřujeme se především na propojení abstrakce s realitou, samostatnost v myšlení žáků, na řešení problémů a úloh z reality, na schopnost sebekontroly a opravy, schopnost odhadu, didaktické hry, matematické soutěže, modelování geometrických představ a praktickou manipulaci při matematických činnostech. Předmět Matematika je zařazen v 1.ročníku, 2.ročníku, 3.ročníku, 4.ročníku a 5.ročníku. Vyučuje se v běžných vyučovacích hodinách v rozsahu 4-5 hodin týdně. Průřezová témata V rámci předmětu Matematika jsou zařazena následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Kreativita ročník Výchovné a vzdělávací strategie Učitel: Kompetence k učení - podporuje u žáka rozvoj schopnosti abstraktního a logického myšlení, zejména zařazováním vhodných problémových úkolů, logických úloh, matematických hádanek, kvízů, rébusů apod. - vytváří u žáků zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh), které žák efektivně využívá při řešení úkolů vycházejících z reálného života a praxe - zapojuje žáky do vyhledávání potřebných údajů a vzorců v matematických přehledech - učí žáky vytvářet vlastní výstupy z vyřešených úloh ve formě tabulek a jednoduchých diagramů - motivuje žáky k vytváření vlastních grafických schémat pro názornou analýzu úlohy nebo problému Kompetence k řešení problému - nabízí žákům dostatek úloh a příkladů, vycházejících z reálného života a vedoucích k samostatnému uvažování a řešení problémů - podporuje u žáků nalézání různých variant řešení zadaných úloh - podporuje schopnost aplikovat zvládnuté postupy řešení, nabízí nové úkoly a problémy, u kterých žáci mohou aplikovat známé a osvědčené postupy řešení - provádí se žáky rozbor úkolu (problému) - tvoří plán jeho řešení, odhad výsledků, volbu správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocení správnosti výsledku vzhledem k zadání - poskytuje žákům prostor pro vyslovování hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a pro jejich ověření Kompetence komunikativní - užívá matematický jazyk včetně matematické symboliky - pracuje se žáky s grafy, tabulkami, diagramy apod. - umožňuje žákům klást otázky k problematice probíraného učiva, formulovat nejasnosti - rozvíjí u žáků schopnost vyjádřit stručně a výstižně svůj postup řešení Kompetence sociální a personální - učí žáky řešit složitější úlohy ve vzájemné spolupráci, podporuje výměnu názorů na řešení a konstruktivní komunikaci - zařazuje pro žáky praktické úlohy s tematikou zájmové činnosti, vedení domácnosti apod. - rozvíjí u žáků dovednosti v rozpoznání nedostatků, schopností a celkového sebehodnocení v matematice Kompetence občanské - zařazuje úlohy s ekologickou problematikou - rozvíjí u žáků respekt k individuálním odlišnostem mezi žáky v matematických schopnostech Kompetence pracovní - provádí s žáky různé praktické činnosti (modelování a výroba různých těles), ve kterých propojují přesnost, matematické dovednosti a manuální zručnost - vyžaduje od žáků trpělivost a přesnost při práci s rýsovacím náčiním - vyžaduje od žáka zodpovědný přístup k zadaným úkolům, úplné dokončení práce - podporuje u žáka vlastní kontrolu své práce a dává žákovi možnost zlepšení a opravení

17 MATEMATIKA ZV - LMP 1. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 5 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do5 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 5 Znát matematické pojmy +,-,=, <, > a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 5 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 5 - Číst a psát číslice do 5 - Používání číslic - Používat číslice do 5 - Označovat daný počet - Přiřazovat k číslici daný počet - Doplňovat do číselné řady - Porovnávat množství více, méně - Porovnávání množství - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Využívat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Seznámit se se znaménky <,>,= - Porovnávat čísla - Pomocí obrázků rozložit a dokreslit do příslušného - Rozklad čísel počtu - Sčítat i odčítat pomocí manipulace s předměty - Sčítání a odčítání - Sčítat a odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Seznámit a užívat symboly +,- - Sčítat a odčítat do 5 případně s využitím grafického záznamu - Seznámit se a s pomocí učitele řešit slovní úlohy - Slovní úlohy s využitím obrázků Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře,dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 - Orientaci vpředu, vzadu, nahoře, dole, pod, na, vedle - Orientace v prostoru - Podle pokynů učitele se orientovat v prostoru - doplňovat čísla do číselné osy - Číselná osa G E O METRIE V RO VINĚ A V PROSTORU. Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary Rozeznat přímku - Rozlišit bod, čáru - Bod, čára - Načrtnout rovnou čáru a křivou čáru - Rozlišit kruh, čtverec - Čtverec, kruh - Umět načrtnout a pojmenovat kruh a čtverec

18 MATEMATIKA ZV - LMP 2. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 10 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 10 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 10 Znát matematické pojmy +,-, <,>,= a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 10 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10 - Číst a psát číslice do 10 - Přirozená čísla v oboru do 10 - Číslice používat do 10 - Označit počet a k danému číslu počet přiřadit - Přiřadit pořadí čísel - Porovnávat množství - Porovnávání množství - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Využívat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Používat znaménka <,>,= - Správně je umět přečíst - Znaménka zapsat - Porovnávat daná čísla - Porovnávání čísel - Rozkládat čísla do 10 - Rozklad čísel - Do rozkladu doplnit příslušné číslo - Dočítat pomocí počítadla (názorných pomůcek) - Sčítat a odčítat pomocí manipulace s předměty - Sčítání a odčítání - Sčítat a odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Správně pracovat se symboly +,- - Sčítat a odčítat do 10, případně využít grafického záznamu - Seznámit a s pomocí učitele řešit slovní úlohy - Slovní úlohy s využitím obrázků Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat výrazy vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel v oboru do 20 Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi - Orientaci nad, pod, před, za a doplnit počtem - Orientace v prostoru - Manipulovat s předměty s využitím prostoru - Umisťovat předměty v prostoru - Seznámit s netradičním zadáním příkladů (tabulky, - Tabulky a schémata domečky, omalovánky s čísly přiřadit barvu a číslo) - Manipulovat s drobnými mincemi s uplatněním - Manipulace s penězi matematických představ - Odpočítat částku s využitím mincí

19 MATEMATIKA ZV - LMP 2. ročník G E O METRIE V RO VINĚ A V PROSTORU. Poznat a pojmenovat základní geometrické tvary a umět je graficky znázornit Umět používat pravítko Rozeznat přímku a úsečku, narýsovat je a vědět, jak se označují - Načrtnout přímku a křivou čáru - Přímka - Podle pravítka narýsovat přímku - Od ruky načrtnout křivou čáru a rozlišit je - Rozlišit kruh, čtverec, trojúhelník - Útvary v rovině - Umět načrtnout a pojmenovat kruh, čtverec a obdélník - postavit stavbu z krychlí podle daného vzoru - Útvary v prostoru

20 MATEMATIKA ZV - LMP 3. ročník Č ÍSLO A PO ČE T N Í O PERACE Číst, psát a používat číslice v oboru do 20, numerace do 100 Sčítat a odčítat s užitím názoru v oboru do 20 Porovnávat množství a vytvářet soubory prvků podle daných kritérií v oboru do 20 Znát matematické pojmy +,-,<,>,= a umět je zapsat Umět rozklad čísel v oboru do 20 Řešit jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 20 - Číst a psát do 20 - Přirozená čísla v oboru do 20 - Používat čísla do 20 - Označovat počet a přiřazovat ho k daným číslům - Přiřazovat pořadí - Doplňovat do číselné řady - Seznámit se s číselným oborem do Porovnávat množství, více, méně - Porovnávat na souborech předmětů (obrázky, korálky) - Používat vizuálního odhadu - Vytvářet soubory podle počtu, barvy, podobnosti - Používat znaménka <,>,=, správně je přečíst a zapsat - Porovnávat čísla - Rozkládat čísla na desítky a jednotky (pomocí počítadla) - Navrhnout více možností rozkladu určitého čísla - Sčítat, odčítat pomocí počítadla - Sčítat, odčítat pomocí obrázků - Převést grafické zobrazení do číselného zápisu - Zobrazit číselný zápis do grafické podoby - Sčítat a odčítat do 20 bez přechodu 10 - Sčítat a odčítat pomocí rozkladu - Sčítat a odčítat s přechodem přes 10 - Zkusit interpretovat slovní úlohy a navrhnout početní operaci - Numerace do Porovnávání množství -Porovnávání čísel - Rozklad čísel - Sčítání a odčítání pomocí grafického zobrazení - Sčítání a odčítání - Slovní úlohy Z Á V ISLOSTI, VZT AH Y A PRÁCE S DAT Y Zvládat orientaci v prostoru a používat vpravo, vlevo, pod, nad, před, za, nahoře, dole, vpředu, vzadu Modelovat jednoduché situace podle pokynů a s využitím pomůcek Doplňovat jednoduché tabulky, schémata a posloupnosti čísel Uplatňovat matematické znalosti při manipulaci s mincemi - Zvládat orientaci nad pod, před, za, vlevo, vpravo - Orientace v prostoru - Na těle určit ruka, noha - Umí řešit příklady zadané ve formě tabulky - Tabulky a schémata - Zapsat do tabulky příklady - Seznámit s jedním číselným grafickým znázornění - Porozumět grafickým schématům početních operací - Manipulovat s drobnými mincemi 1,2,5, 10Kč - Manipulace s penězi - Číst a vyznačit hodiny s přesností na celou hodinu - Hodiny - Rozlišit malou a velkou ručičku

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zpracovaný podle RVP ZV Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1. stupeň : 1. 5. Ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je založena na praktických činnostech, sleduje využití matematických dovedností v praktickém

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.3 MATEMATIKA 5.3.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Matematika je dán obsahem vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Jazyk český Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. U žáků rozvíjí

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 S úpravami podle RVP - LMP

škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 S úpravami podle RVP - LMP 10. Příloha číslo 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání škola pro život S úpravami podle RVP - LMP Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 10.1 Učební plán Tabulace učebního plánu

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace

Příloha k ŠVP Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4, příspěvková organizace Učební plán Poznámky k učebnímu plánu 1. stupně: Disponibilní hodiny byly na 1. stupni využity na posílení výuky předmětu Matematika a její aplikace (2) a také předmětu Člověk a jeho svět (2). Anglický

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je zaloţena na praktických činnostech, sleduje vyuţití matematických dovedností v praktickém

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

1. CHARAKTERISTIKA ŠVP

1. CHARAKTERISTIKA ŠVP 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Zaměření školy: Program základní školy praktické dle Školského zákona je vytvořen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, což jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého

ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce Českého jazyka je na II. stupni věnována vzhledem k lehkému mentálnímu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník)

MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) MATEMATIKA I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v prvním období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - seznámíme žáky s prvním pojetím daného problému

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

4.2 Matematika a její aplikace

4.2 Matematika a její aplikace 4.2 Matematika a její aplikace Charakteristika matematiky Na 1. stupni je vyučováno 24 hodin matematiky (od 2. do 5. třídy po 5 hodinách, v 1. třídě 4 hodiny výuka probíhá v jednotlivých hodinách nebo

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní školy praktické, Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, okres Chomutov Základní škola praktická Klášterec nad Ohří, Havlíčkova 269, 431 51 Klášterec nad Ohří Tel., fax: 474 375 438, e-mail: jirina.malastova@seznam.cz Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Základní

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: MATEMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Matematika je v základním vzdělávání založen především na aktivních činnostech,

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Český jazyk 2.ročník 2015/2016

Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk 2.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ 36 mateřský jazyk Rozeznávání skupiny didy, ti-ty, ni-ny ;hláska, písmeno Rozeznávání skupiny dě, tě, ně, bě,

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod

Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Týdenní počet hodin 64 hod z toho 1.stupeň 38 hod 2.stupeň 26 hod Vyučovací předměty Český jazyk Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více