Bakalářská práce. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR. Hana Luzumová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bakalářská práce. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR. Hana Luzumová. Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví"

Transkript

1 Bakalářská práce Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR Hana Luzumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Eva Marádová, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor Thesis Nutritional benefits of Greek cuisine in the Czech Republic Hana Luzumová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Major: Hospitality The Bachelor Thesis Work Supervisor: PaedDr. Eva Marádová, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. jméno a příjmení autora V Praze dne

4 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí bakalářské práce PaedDr. Evě Marádové, CSc. za odbornou pomoc a užitečné rady při zpracování bakalářské práce. Zároveň bych ráda poděkovala všem respondentům dotazníkového šetření za ochotu při vyplňování dotazníků i majitelům a provozním řeckých restaurací za poskytnutí rozhovorů, které sloužily jako podklad pro praktickou část bakalářské práce.

5 ABSTRAKT LUZUMOVÁ, Hana. Nutriční benefity řecké kuchyně v podmínkách ČR [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha : s. Bakalářská práce zkoumá středomořský model stravování, konkrétně pak nutriční přínosy řecké kuchyně, jejích surovin a národních pokrmů společně se stylem přípravy těchto pokrmů a stylem stolování. Zároveň se zaobírá dostupností řeckých surovin na českém trhu a povědomím místních obyvatel o řecké kuchyni a jejích přínosech pro lidské zdraví. Klíčová slova: výživa, řecká kuchyně, středomořská strava, olivový olej, cholesterol, kardiovaskulární onemocnění, stravovací návky, konzumace ryb ABSTRACT LUZUMOVÁ, Hana. Nutritional benefits of Greek cuisine in the Czech Republic [Bachelor Thesis] The Institute of Hospitality Management. Prague : p. Bachelor s Dissertation analyzes mediterranean diet, particularly nutritional benefits of Greek cuisine, it s main ingredients and national dishes along with styles of food preparations and dining manners. It is also researching availability of Greek products on Czech market and awareness of local residents about Greek cuisine and it s benefits for human health. Key words: nutrition, Greek cuisine, Mediterranean diet, olive oil, cholesterol, cardiovascular disease, eating habits, fish consumption

6 OBSAH ÚVOD TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST Středomořská strava Vymezení pojmu středomořská strava Vznik pojmu středomořská strava Studie středomořské stravy Hladina cholesterolu a prevence Aspekty středomořské kuchyně Hlavní zásady stravování dle středomořské diety Potravinová pyramida středomořské stravy Řecká kuchyně národní pokrmy Předkrmy Polévky Omáčky Pokrmy z masa a ryb Saláty Vegetariánské pokrmy Sladkosti Základní suroviny řecké kuchyně Zelenina Ovoce Ořechy Mléčné výrobky Léčivé byliny Řecka Ostatní Pečivo Olivy a olivový olej klenoty řecké kuchyně Řecké nápoje... 45

7 2 ANALYTYCKÁ ČÁST Nabídka řeckých surovin na území hl. m. Prahy Dotazníkové šetření mezi českými strávníky Cíl šetření a stanovení hypotéz Stanovení metodiky práce Výsledky dotazníkového šetření Hodnocení jednotlivých hypotéz Rozhovory s majiteli řeckých restaurací na území hl. m. Prahy Metodika výzkumu Seznam otázek, které byly pokládány respondentům Záznamy rozhovorů Interpretace rozhovorů NÁVRHOVÁ ČÁST ZÁVĚR LITERATURA SEZNAM TABULEK, OBRÁZKŮ A GRAFŮ Tabulka č. 1: Přehled nejčastěji nakupovaných řeckých surovin Obrázek č. 1: Potravinová pyramida dle středomořské stravy Obrázek č. 2: Logo značky PDO udělováno EU Obrázek č. 3: Řecké černé olivy typu Kalamata Graf č. 1: Věk respondentů Graf 2: Důvody návštěvy řecké restaurace Graf 3: Názor na přínos řecké kuchyně na lidské zdraví Graf 4: Postoj respondentů ke zdravé stravě Graf 5: Frekvence konzumace ryb a mořských plodů... 59

8 ÚVOD Řecká kuchyně je oblíbená po celém světě a popularitu si získává i u nás v České republice. Roste množství obchodů nabízejících typické řecké suroviny, ale i v běžných supermarketech se setkáme většinou alespoň s omezenou nabídkou olivových olejů, oliv, sušených rajčat, jogurtů řeckého typu a exotické zeleniny (například lilek, cuketa), tedy surovinami, které byly v české kuchyni ještě donedávna netradiční a českému strávníkovi neznámé. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech hodně diskutuje na téma strava a její vliv na lidské zdraví (zejména pak ve spojitosti se stále rostoucím množstvím pacientů trpících kardiovaskulárními chorobami, obezitou, vysokou hladinou cholesterolu a vysokým tlakem), rozhodla jsem se pojmout bakalářskou práci nejen jako představení řecké kuchyně, ale dát toto téma do kontextu nutričních benefitů, které je řecká kuchyně schopna nabídnout. Stravovací model Řeků je modelem, který je vlastní všem středomořským národům a který je mezi lékaři a nutričními specialisty (ale i obecně mezi strávníky) považován za zdraví prospěšný a na který se lze poměrně snadno adaptovat. Osobní motivací pro výběr tohoto tématu byl jednak obecný zájem o zdravou výživu a jednak návštěva Řecka, kde jsem se seznámila s tamní kuchyní a která mě oslovila nejen proto, že ji shledávám velmi chutnou, nýbrž také zdraví prospěšnou a u většiny pokrmů i snadnou na přípravu. Vzhledem k tomu, že jsem měla zájem si některé řecké pokrmy připravit i po návratu z dovolené, začala jsem vyhledávat obchody nabízející suroviny typické pro přípravu řeckých pokrmů a zároveň jsem navštívila některé řecké restaurace v Praze. Hlavními cíli bakalářské práce bylo vymezit pojem středomořská strava, jmenovat hlavní aspekty tohoto stravovacího modelu a poukázat na zdravotní přínosy při dodržování těchto zásad. Dále bylo cílem čtenáři představit řeckou kuchyni jako takovou včetně hlavních ingrediencí, národních pokrmů, způsobů přípravy i stylu stolování, to vše v kontextu zdravotních benefitů s tím spojených. V praktické části se věnuji mapování nabídky řeckých surovin na území hl. m. Prahy a v rámci dotazníkového šetření také zjišťuji, jaké povědomí panuje o řecké kuchyni mezi českými strávníky a jakou mají s řeckou kuchyní zkušenost. Praktickou část práce uzavírám rozhovory s majiteli, provozovateli, případně manažery řeckých restaurací v ČR a porovnávám použití originálních řeckých ingrediencí a metod přípravy pokrmů pro české strávníky v podmínkách ČR. Návrhová část vyjadřuje subjektivní doporučení k sledované problematice. 8

9 1 TEORETICKO-METODOLOGICKÁ ČÁST 1.1 STŘEDOMOŘSKÁ STRAVA VYMEZENÍ POJMU STŘEDOMOŘSKÁ STRAVA Řecká strava vychází ze středomořského typu stravování. Od 17. listopadu 2010 je pojem středomořská strava zařazen na list nehmotného kulturního dědictví UNESCO a je specifikován jako soubor dovedností, znalostí, rituálů, symbolů a tradic týkajících se plodin, sklizně, rybaření, chovu zvířat, zpracování, vaření a především společné konzumace. Mezi země, z kterých stravovací vzorec pochází se řadí dohromady tyto země: Řecko, Španělsko, Portugalsko, Kypr, Chorvatsko, Itálie a Maroko VZNIK POJMU STŘEDOMOŘSKÁ STRAVA Zakladatelem pojmu středomořská strava byl americký vědec doktor Ancel Benjamin Keys (26. ledna listopadu 2004), který studoval vliv stravy na lidské zdraví a během 2. světové války vyvinul pro jednotky americké armády speciální balíčky pro účely denního přídělu (známé pod pojmem K-rations). Coby doprovod amerických jednotek nasazených během války ve Středomoří, Řecku a Itálii zjistil, že místní obyvatelé jen velmi zřídka trpí nemocemi způsobenými vysokým množstvím tuku ve stravě. Začal tedy společně s dalšími lékaři pracovat na epidemiologické studii o postižení srdečních tepen, známé pod názvem Seven Countries Study. Keys a jeho žena Margaret, která vystudovala biochemii, zpopularizovali zdravou stravu s nízkým podílem živočišných tuků mezi americkou veřejností. Keys napsal několik knih věnujících se zdravé stravě zahrnující i recepty na středomořské pokrmy. Vzhledem k jeho přínosu v oboru se Keys objevil 13. ledna 1961 v časopisu Time. Keys byl celý život velmi aktivní, v pozdějším věku se přestěhoval i s manželkou do Itálie (kde strávili 28 let) a zemřel ve věku nedožitých 101 let. 2 1 UNESCO. Mediterranean diet [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 BRODY, J. Dr. Ancel Keys, 100, Promoter of Mediterranean Diet, Dies [online]. [cit ].Dostupné z: 9

10 1.1.3 STUDIE STŘEDOMOŘSKÉ STRAVY Studie Seven Countries Study (tedy Studie sedmi zemí) byla první studií, která systematicky zkoumala závislost mezi stravou, životním stylem, rizikovými faktory a mírou onemocnění ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice v populaci v závislosti na stravě a hlavně na tucích v ní obsažených. Ancel Keys, vědec, který k této studii dal počáteční impuls a později i formu a rozsah od roku 1957 začíná s průzkumy v terénu v USA, Itálii, Řecku, Jugoslávii, Holandsku, Finsku a Japonsku, kde speciálně vyškolené týmy vědců prováděly výzkum pomocí standardizovaných metod měření. Vzhledem k vzácnému výskytu kardiovaskulárních chorob u žen v padesátých letech minulého století, byla studie zaměřena pouze na muže ve věku let. Na základě šetření a důkazů potvrdila studie původní hypotézu, že zvýšená hladina LDL cholesterolu a příjem nasycených mastných kyselin hraje klíčovou roli v zátěži aterosklerotickými nemocemi v populaci. V populacích u kterých příjem NMK činil méně než 10 % denního příjmu trpěli lidé méně srdečními onemocněními a trombotickými mrtvicemi. Hlavní význam studie tedy spočívá v tom, že rozšíření a epidemie aterosklerotických onemocnění je ovlivněna kulturními kořeny, dá se jí předcházet a je silně ovlivněna skladbou tuků v denní stravě. Studie také naznačuje univerzální náchylnost jedince ke kardiovaskulárním chorobám, která může být ale snížena v příznivých životních podmínkách HLADINA CHOLESTEROLU A PREVENCE Z krevních lipidů (tuků) mají největší význam cholesterol a triglyceridy. V těle jsou transportovány ve formě drobných tukových částic (lipoproteinů) o různé velikosti, složení a hustotě. Cholesterol je látka tukové povahy, která je přirozenou součástí buněk lidského těla. Do těla se dostává především z živočišných zdrojů, ale je rovněž tvořen přímo v organismu. Cholesterol je v těle přenášen pomocí lipoproteinů. Ty jsou složeny z tuků a bílkovin. Vzájemný poměr těchto dvou základních složek určuje některé jejich charakteristické fyzikální vlastnosti, podle kterých je můžeme rozlišovat. Pokud lipoprotein obsahuje více tuků než bílkovin, pak má nižší hustotu než voda a označujeme jej jako LDL (low density lipoprotein = lipoprotein o nízké hustotě), pokud obsahuje více bílkovin a méně tuku, má vyšší hustotu než voda, hovoříme o HDL (high density lipoprotein = lipoprotein o vysoké hustotě). LDL cholesterol považujeme za škodlivý, 3 KROMHOUT, D.MENOTTI, A.BLACKBURN, H. Prevention of Coronary Heart Disease 2002, str

11 protože jeho vysoká koncentrace zvyšuje riziko vzniku srdečně cévních onemocnění. V této formě je cholesterol transportován cévním řečištěm do okrajových tkání a je tak umožňováno jeho případné negativní působení na cévní stěny (ukládání do cévních stěn). Naopak HDL cholesterol je považován za příznivý. Pokud je ho v organismu dostatek, vyrovnává škodlivý efekt ostatních tuků a výše zmíněné riziko tak snižuje. HDL cholesterol je transportován z krevního řečiště do jater a tím působí proti usazování plátů cholesterolu na stěnách cév. Jako doporučené hodnoty hladiny cholesterolu se uvádí - celkový cholesterol méně jak 5 mmol/l, LDL cholesterol méně jak 3 mmol/l a HDL cholesterol více jak 1 mmol/l. Jelikož genetické faktory zatím nedokážeme ovlivnit, spočívá primární i sekundární prevence ve zdravém životním stylu. Mezi hlavní zásady vedoucí ke snížení vysoké koncentrace LDL cholesterolu je omezená konzumace potravin živočišného původu (vaječný žloutek, vnitřnosti, tučné maso a sýry, smetana, máslo), volba vhodné formy přípravy pokrmů (preferovat dušení, grilování bez tuku a vaření před smažením a fritováním), zvýšení podílu nenasycených mastných kyselin ve stravě (olej slunečnicový, kukuřičný, sójový, olivový), zvýšení příjmu vlákniny (luštěniny, ovoce, zelenina, celozrnné výrobky) a zvýšení konzumace ryb (především mořských) ASPEKTY STŘEDOMOŘSKÉ KUCHYNĚ Starověké řecké slovo diaita, ze kterého později vzniklo slovo dieta představuje vyvážený životní styl. Nejedná se o pouhý soubor receptur a technologií přípravy pokrmů, ale také o společné stolování, oslavy a tradice s tím spojené. Společně s výživovými doporučeními se uvádí také doporučení pro přiměřenou fyzickou aktivitu a omezování spotřeby alkoholu a cigaret. Také proto je tento jednoduchý a dobře srozumitelný model životního stylu uznáván a často doporučován nutričními specialisty. Pozitivně působí na zdraví a slouží jako prevence proti kardiovaskulárním, nádorovým a neurodegenerativním onemocněním (jako např. Parkinsonova a Alzheimerova choroba). Hraje také významnou roli v prevenci metabolického syndromu, obezitě, vysoké hladině cholesterolu, vysokému krevnímu tlaku, poruše sacharidové tolerance. Stravovací model středomořské stravy a cenné zkušenosti byly předávány z generace na generaci v průběhu století a byly úzce spojené s životem obyvatel Středozemního moře. Přesto tato kuchyně 4 OBEZITA. Zvýšená koncentrace cholesterolu a tuků [online]. [cit ]. Dostupné z: 11

12 nezastarává, naopak se dynamicky vyvíjí a zařazuje i nové prvky, aniž by byl negativně narušen kulturní a zdravotní přínos této stravy HLAVNÍ ZÁSADY STRAVOVÁNÍ DLE STŘEDOMOŘSKÉ DIETY Užití olivového oleje jako hlavního zdroje tuku. Jedná se o nejrozšířenější a nejpoužívanější olej při přípravě středomořských pokrmů. Dodává pokrmům unikátní chuť a aroma. Olivový olej obsahuje vysoký podíl vitaminu E, betakarotenů a mono-nenasycených tuků, které pomáhají předcházet kardiovaskulárním nemocem. 2. Denní konzumace zeleniny, ovoce, luštěnin a ořechů. Ovoce a zelenina jsou hlavními zdroji vitaminů, minerálů a vlákniny. Obsahují navíc vysoký podíl vody a antioxidanty, které přispívají k prevenci kardiovaskulárních chorob a určitým druhům rakoviny. Ovoce a ovocné saláty jsou pak zdravou alternativou k sladkým dezertům, cukrovinkám a sladkému pečivu. 3. Denní konzumace celozrnných produktů těstoviny, rýže, celozrnné výrobky. Představují hlavní zdroj sacharidů. Dodávají tělu potřebnou energii, vlákninu, vitamíny a minerály. 4. Použití výhradně čerstvých, lokálních a minimálně zpracovaných surovin. Takové suroviny jsou nejen nejvýživnější, ale také mají nejlepší chuť a aroma. 5. Konzumace mléčných produktů především v podobě jogurtů a sýrů. Mléčné výrobky jsou výbornými zdroji proteinů, minerálů (kalcium, fosfor) a vitamínů. Fermentované mléčné výrobky (jogurty, kefíry atd.) obsahují živé mikroorganismy, které jsou schopné zlepšit rovnováhu ve střevní mikroflóře. 6. Umírněná konzumace červeného masa (hlavně vepřové a hovězí), ideálně v dušené formě nebo jako součást obilninových nebo zeleninových pokrmů. Červené maso (mezi které řadíme především hovězí a vepřové) je kvalitním zdrojem proteinů a železa, ale pro svůj vysoký podíl živočišných tuků se nedoporučuje konzumovat jej ve vyšší míře. Proto je ve středomořské kuchyni 5 DIETAMEDITERRANEA. What is the Mediterranean Diet [online]. [cit ]. Dostupné z: 6 ZACHARIAS, E. The Mediterranean Diet: A Clinician s Guide for Patient Care, str DIETAMEDITERRANEA. 10 Basic Mediterranean Diet Recommendations [online]. [cit ]. Dostupné z:http://dietamediterranea.com/en/mediterranean-diet/ten-principles/ 12

13 zastoupeno v menší míře, zpravidla pak v rámci dušených zeleninových nebo obilninových pokrmů. 7. Hojná konzumace ryb. Maso ryb obsahuje omega 3 mastné kyseliny, které výrazně snižují riziko kardiovaskulárních chorob a jsou nezbytné pro zdravý vývoj očí a mozku. Dále obsahují bohatý zdroj vitaminu A i D. Nejvíce tuku obsahují mořské tučné ryby žijící ve studených vodách jako například losos, makrela, sleď či tuňák. Už pouhá stogramová porce ryby dodá tělu téměř polovinu potřebné denní dávky bílkovin, dostatek vitaminu B12 (nezbytný pro nervový systém) a jód. Ryby též obsahují nezanedbatelné množství železa a také aminokyselinu tryptofan (která má pozitivní vliv na naši dobrou náladu). Pro výše zmíněná pozitiva se doporučuje zařadit ryby alespoň jednou týdně do stravy. Podmínkou zdravotního přínosu je samozřejmě konzumace co nejčerstvějších ryb a jejich příprava ve vhodných hygienických podmínkách. V poslední době se také často hovoří o riziku konzumace ryb vzhledem k možnému obsahu rtuti a dalších jedovatých látek. Na toto riziko by si tak měly dát zvláštně pozor těhotné ženy, které tak mohou ohrozit zdravý vývoj nenarozených dětí. Alternativou konzumace ryb v našich podmínkách může být konzumace umírněného množství vajec, které jsou také výborným zdrojem bílkovin, omega 3 mastných kyselin, vitaminů a minerálních látek. S vaječnými lipidy je spojována vyšší hladina cholesterolu, který je jedním z důvodů, proč bývají vejce odmítána konzumenty i lékaři. Cholesterol je však esenciálním nutrientem nezbytným pro vývoj a normální funkci lidského organismu a jeho hladina je silně závislá na individuálním metabolismu jedince. Pro zdravé jedince nepředstavuje umírněná konzumace vajec žádné riziko. Pro jedince, kteří se chtějí vyhnout konzumaci živočišných produktů úplně (např. vegani) jsou dalšími možnými zdroji omega 3 například lněná semínka, vlašské ořechy nebo mořské řasy. 8. Dostatek vody. Dostatečný pitný režim je základem pro správné fungování organismu, odplavení toxinů a zvlhčování sliznic. Dehydratace organismu může vést k vážným zdravotním problémům. 9. Konzumace vína v malé míře. Víno kromě alkoholu obsahuje fenolické látky a antioxidační látky, působí proti ucpávání cév, přispívá k zdraví srdce. Obsažený revastrol snižuje hladinu škodlivé složky LDL cholesterolu. Třísloviny obsažené ve víně povzbuzují trávení, napravují poškození sliznice trávicího traktu a mají 13

14 antibakteriální účinky. Mimo jiné působí blahodárně i na plíce, nervový systém, imunitu, cukrovku, zlepšuje pleť i zrak a působí proti stárnutí organismu. 10. Aktivní životní styl a dostatek fyzické aktivity. K udržení dobrého zdraví kromě vyvážené stravy patří i dostatečná a přiměřená fyzická aktivita POTRAVINOVÁ PYRAMIDA STŘEDOMOŘSKÉ STRAVY Představu, jak vypadá složení stravy a četnost konzumace jednotlivých druhů potravin u středomořského typu stravování si můžeme udělat z následující potravinové pyramidy: Obrázek č. 1: Potravinová pyramida dle středomořské stravy ŘECKÁ KUCHYNĚ NÁRODNÍ POKRMY Řecká kuchyně je typickým příkladem tradičního středomořského stravovacího modelu a to se odráží při přípravě národních pokrmů, které jsou zpravidla nutričně bohaté a zároveň chudé na obsah živočišných tuků. Patří sem pokrmy připravované z obilovin (bulgur, těstovinové pokrmy, rýžové pokrmy, pilafy) za použití výhradně extra panenského olivového oleje, oliv a široké škály zeleniny a luštěnin (cizrna, fazole, hrách, fazole) ze kterých se připravují saláty, dušené pokrmy, polévky i různé omáčky. Vzhledem k tomu, že je Řecko obklopeno mořem, není překvapením, že ryby a plody moře jsou pravidelně 8 KUDĚJ, J. Středomořská dieta-recept na dlouhý život? [online]. [cit ]. Dostupné z 14

15 zařazovány do tamní stravy. Buď se připravují přímo na grilu nebo se zapékají (například s jogurtem a bylinkami) či se přidávají do různých omáček a polévek. Maso nehraje přednostní roli v řecké kuchyni, obvykle se konzumuje během různých oslav a zvláštních příležitostí. Ze všech druhů mas Řekové konzumují hlavně skopové a kůzlečí. Ovce a kozy poskytují obyvatelům Řecka také vysoce ceněné mléko a protože se v horkém středomořském klimatu mléko rychle kazí, tak spíše než k přímé konzumace slouží k výrobě mnoha druhů sýrů a také jogurtů. Jako dezert Řekové konzumují čerstvé nebo sušené ovoce a syté dezerty jako pečivo nebo koláče (které sladí výhradně medem či ovocnými sirupy) jsou vyhrazeny spíše na zvláštní příležitosti a jedí se jen v omezeném množství. Víno se konzumuje pravidelně, ale také v omezeném množství. Ouzo a pivo jsou dalšími populárními alkoholickými nápoji. Z nealkoholických nápojů stojí za zmínku tradiční černá silná řecká káva (Elinikó) a frappé (ledová káva s bohatou pěnou) PŘEDKRMY Předkrmy hrají v řecké gastronomii velkou roli. Odráží místní kuchyni region od regionu, povzbuzují chuťové pohárky a plní také společenskou funkci. Řekové je konzumují výhradně ve společnosti rodiny, přátel nebo kolegů. V praxi to vypadá tak, že si každý objedná nějaký předkrm a číšník pak všechny objednané předkrmy umístí doprostřed stolu, odkud si každý stolovník vezme to, na co má chuť. K předkrmům se často podávají různé omáčky (dipy) a také pita chléb nebo jiné pečivo. Tyto malé svačinky se nemusejí podávat pouze před konzumací hlavního jídla, ale slouží i jako drobné občerstvení při dlouhém debatování a popíjení nápojů. Většina předkrmů je lehká na strávení a konzumuje se po malých porcích. Podává se například miska oliv, kousky sýrů, nakládané zeleniny či plody moře, ale také různé druhy luštěnin zalité v chutných a dobře okořeněných omáčkách, grilovaný sýr nebo zelenina a mnohé další. Existuje velký výběr jak ze studených, tak teplých předkrmů. Některé předkrmy se mohou servírovat jak horké, tak dobře vychlazené. Předkrmy slouží často jako malá ochutnávka toho, co můžete dostat k hlavnímu jídlu, pouze ve větším množství. 15

16 Výběr z řeckých předkrmů: Tzatzíki asi nejznámější řecký předkrm, jehož hlavní ingrediencí je hustý řecký jogurt, čerstvé okurky, drcený česnek a olivový olej, máta, sůl a vinný ocet Melitzanosaláta pyré z lilků ochucené česnekem, olivovým olejem, vinným octem a petrželkou ozdobené papričkou a rajčátkem Taramasalata salát z tresčích nebo kapřích jiker, míchá se buď se strouhankou nebo šťouchanými bramborami a citrónovou šťávou, octem a olivovým olejem. Často se používá jako dip k chlebu nebo k syrové zelenině. Barva může být krémově béžová až po růžovou dle typu jiker. Tento pokrm se podává v Řecku na Velikonoční pondělí. Saganaki smažený ovčí sýr Dolmades plněné vinné listy Řecký salát salát z čerstvých rajčat, okurek, černých oliv, paprik a sýrem feta zakapané olivovým olejem a oregánem Kefthethes řecké masové koule z hovězího masa Soupiá mayireftí kalamáry povařené v horké tomatové omáčce Koliós nasolené filety makrely v olivovém oleji Antzoúyes grilované sardinky se solí a octem Lakérda polítiki tenké plátky marinovaného tuňáka s olivovým olejem a citronem Gávros tiganitós grilované ančovičky Kopanistí směs hrášku, mrkve, brambor a nakládaných okurek s modrým sýrem Gávros foúrnou pečené ančovičky Revíthia cizrna vařená v tomatové omáčce s bylinkami Garídes saganáki zapečené krevety s rajčaty, olivovým olejem, česnekem a bylinkami Loukániko khoriátiko domácí párečky jsou specialitou po celém Řecku. Mají pikantní chuť a servírují se s bramborami nebo míchanými vejci a zeleninovou oblohou Souvláki khirinó grilované vepřové špízy (ochucené směsí soli, pepře, oregána) Khtapódi jemně nakrájená chapadla chobotniček dušená s olivovým olejem a rajčaty na mírném ohni, podává se s nudlemi Soupiá spanáki kousky dušené chobotnice s listovým špenátem Tsirossaláta - pyré ze sušených solených sleďů v olivovém oleji a čerstvými bylinkami Fáva luštěninové pyré s vinným octem posypané čerstvou sladkou cibulí Flórinis lehce grilované papriky, které se loupou a marinují v olivovém oleji, octu a směsi soli, pepře a česneku 16

17 1.4.2 POLÉVKY Polévky jsou v Řecku v různých obměnách velmi populární pokrm, a to především v zimě. Některé recepty se váží výhradně k určitým událostem, příkladem je mayirítsa klasická velikonoční polévka připravovaná z jehněčích vnitřností, která se jí na znamení konce období půstu (v období půstu se zase servíruje patsás polévka z telecích nožiček specialita, kterou dostanete v řeckých restauracích po celý rok). Kakaviá je zase polévka, kterou se stravují lidé bydlící u pobřeží moře a je připravovaná z čerstvě nalovených ryb a musí být zkonzumována co nejdříve po uvaření. Naopak polévky, které se připravují z cizrny, čočky, s masovými koulemi nebo z kuřete a mnoho dalších získávají na intenzitě a chuti právě druhý nebo třetí den. Luštěniny jsou poměrně běžnou součástí stravy na řeckých ostrovech, protože se jedná o přizpůsobivé rostliny, kterým se daří i v obtížnějších klimatických podmínkách (silné větry, sucha, skalnaté podloží a silné letní slunce). Výběr z řeckých polévek: Fasoláda fazolová polévka, základem jsou fazole (fazole na přípravu se namáčejí den předem ve vodě), cibule, mrkev, celer, rajčata, olivový olej, sůl a černý pepř Khortósoupa zeleninová polévka obvykle se nechává vychladnout než je servírována a podává se s bílým chlebem a česnekovým máslem Youvarlákia polévka s masovými hovězími koulemi, podává se horká s bílým chlebem Kreatósoupa polévka s hovězím masem Revithósoupa cizrnová polévka (cizrna se den předem namáčí) s citrónovou šťávou Domatósoupa rajčatová polévka z hovězího vývaru, servíruje se horká s bílým chlebem Fakés čočková polévka (čočka se den předem namáčí), servíruje se horká a vkládá se do ní kousek másla Kremmidósoupa me Tirí cibulová polévka se sýrem, servíruje se horká, s krutonky a sypaná sýrem, podává se k ní bílý chléb Avgolémono základem je vývar (z kuřete, z jehněte, rybí nebo i zeleninový), přidává se do něj rýže, orzo, pastina nebo tapioka (vaří se dopředu zvlášť). Poté se přidají vejce a citrónová šťáva. Má hustou konzistenci. 17

18 1.4.3 OMÁČKY Základem většiny řeckých omáček jsou vajíčka a citron. Žádná jiná evropská kuchyně nepoužívá tuto kombinaci v takové míře. Další oblíbenou kombinací je pochopitelně česnek a olivový olej. Ocet se na druhou stranu užívá spíše sporadicky, většinou pouze do několika řeckých polévek (hlavně těch zeleninových a luštěninových). Citrónová šťáva je ale nenahraditelná v létě dodává salátům svěží chuť a dodatečný vitamin C a také neutralizuje tuk v pokrmech, které se pak lépe tráví. Citrónovou omáčku používají Řekové také při přípravě grilovaných ryb a mas nebo k zahuštění pokrmů. Řecké omáčky: Avgolémono (z vajec a citronové šťávy), Landolémono (z oleje a citrónové šťávy), tomatová s mletým masem, tomatová, papriková, jogurtová s česnekem, kmínová POKRMY Z MASA A RYB RYBY A MOŘSKÉ PLODY Řecké pobřeží má dohromady přes km (druhé nejdelší v Evropě) a rybolov je důležitým zdrojem obživy pro místní obyvatele. V Egejském moři se loví pražmy (bílé, červené), mořští okouni, sardinky, sardelky, mečouni, makrely, štiky, úhoři, langusty, krevety, chobotničky, mušle a mořští ježci. Ve starověku ryby a mořské plody představovaly hlavní příjem bílkovin z potravy, v dnešní době jsou považovány spíše za luxusní stravu, rybáři většinu ryb prodají turistickým restauracím, které jim za ně dobře zaplatí. Řečtí kuchaři mají bohaté zkušenosti s úpravou ryb a mořských plodů, upravují je na grilu, smaží, zapékají, marinují a podávají je také s různými omáčkami (především tomatové) a upravují je na extra panenském olivovém oleji nebo na víně. Hlavní roli hraje především čerstvost. Výběr z pokrmů z ryb/mořských plodů: Kakaviá - typická řecká rybí polévka Ančovičky v tomatové omáčce Sardinky pečené v tomatové omáčce, v citrónové omáčce Langusty v tomatové omáčce, se zeleninou, na grilu Sépie s rýží, špenátem, bylinkami 9 MILONA, M. Culinaria Greece: Greek Specialties. 2008, str

19 Chobotničky smažené, s rýží a paprikami, fazolkami, nudlemi, švestkami, do salátů Úhoři vyuzení, v ostružinové nebo tomatové omáčce Krevety glazované medem, marinované i zapečené, omeleta s krevetami Mořští ježci plněné Pražmy, mořský vlk, tresky většinou na grilu, ochucené jen solí, čerstvými bylinami, citrónovou šťávou VEPŘOVÉ Velkochovy prasat v Řecku jsou spíše výjimkou. Většina středně velkých podniků neporazí většinou více než 90 zvířat týdně a maso je okamžitě zpracováno na farmě nebo se dodává řezníkům z nejbližšího okolí. Zvířata jsou krmena kukuřicí, pšenicí, sójou, těstovinami, vitamíny a sušeným mlékem a tak jejich maso dosahuje vysoké kvality a chutě.z vepřového masa Řekové vyrábí klobásy (např. s pórkem, krvavé, kořeněné, venkovské atd.) nebo k přípravě některých národních pokrmů: 10 Keftédes masové koule Soutzoukákia mleté masové rolády v tomatové omáčce Khirinó Krasáto vepřové na víně Gourounópoulo psitó selátko na rožni Khrinés Brizóles Skharás grilované vepřové kousky Souvlákia vepřové špízy Kótsi Yemistó vepřové kolínko na česneku Gyros rychlý pokrm z řecké kuchyně, připravuje se z různých druhů masa grilovaných na rotačním grilu, často podáván v chlebu pita se zeleninou a různými druhy omáček (tzatziki) KUŘECÍ I přesto, že i v Řecku vznikají velkochovy kuřat, většina tamních kuřat ještě vede relativně svobodný a neomezený život na farmách. Drůbež je krmená pšenicí, kukuřicí nebo šrotem. Jsou zdrojem kvalitního masa a vajec. Výborným lehce stravitelným pokrmem je pečené kuře s extra panenským olivovým olejem nebo třeba kuřecí polévka s vejci a citrónovou omáčkou (Kotósoupa Avgolémono), marinované kuřecí maso s oregánem a další recepty MILONA, M. Culinaria Greece: Greek Specialties. 2008, str MILONA, M. Culinaria Greece: Greek Specialties. 2008, str

20 KRÁLIČÍ A ZAJEČÍ Pokrmy ze zaječího či králičího masa mají stále silné místo i v současné řecké kuchyni. Zaječí maso se vyznačuje výrazným aroma a připravují se z něj marinády k zvěřinovým pokrmům, zatímco jemnější maso králíků (divokých nebo domácích) se hodí spíše na dušení. Maso z chovaných králíků je lehčí a jemnější, podobné kuřeti, a vyžaduje umění přípravy. Z králičího a zaječího masa se připravují následující pokrmy: Kounéli Tiravgouló (králík na sýrovo-vajíčkové omáčce), Lagós Stifádo (zaječí ragú s olivami), Lagós me Karídia (zajíc v ořechové omáčce). JEHNĚČÍ Kuřecí nebo králičí maso se vyskytuje v řecké stravě poměrně běžně, kdežto pokrmy z jehněčího masa se považují v Řecku za specialitu. Konzumace jehněčího masa je spojena především s obdobím Velikonoc, kdy se po čtyřicetidenním půstu připravují jehněčí speciality, většinou se rožní i celé jehně. Řecké jehněčí je chuťově nezaměnitelné z jehněčím masem z jiných oblastí. Je libové a poddajné a výborně se doplňuje s tradičním řeckým vínem Ouzo a lze považovat za velmi kvalitní zdroj bílkovin. Pokrmy z jehněčího masa: Moussaka - mleté jehněčí maso, lilky, bešamelová omáčka, koření Souvlaki z jehněčího masa jehněčí špízy na grilu Paidaki kousky grilovaného jehněčího masa s citrónem, oregánem, solí, pepřem Kleftiko pomalu pečené jehněčí maso, marinované v česneku a citrónové omáčce, s oregánem a bobkovým listem Arní Ston Tavá jehněčí maso vařené v hliněném hrnci na víně ochucené skořicí Jehněčí se připravuje na mnoho způsobů grilované, pečené, dušené, rožněné. HOVĚZÍ A TELECÍ MASO Řečtí farmáři upřednostňují chov dobytka ve volné přírodě, a tak lze vidět odloučená stáda krav spíše ve vysokohorských pastvinách řeckých hor (např. Iónské ostrovy). Dobytek je krmen přirozenou stravou, jejíž základní složky jsou zcela zdravotně bezpečné jedná se o mletou kukuřici, mletou cukrovou řepu, sójovou mouku, ječmen, pšenici a tzv. pitíri, což jsou zbytky po mletí obilí. Dobytek se nikdy nedokrmuje hormony. Výsledkem 20

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

Smažené falafele 60,- (zeleninové kuličky s mrkví, řepou a cizrnou obalené v sezamu, podávané se sweet - chilli jamem a tahini jogurtem)

Smažené falafele 60,- (zeleninové kuličky s mrkví, řepou a cizrnou obalené v sezamu, podávané se sweet - chilli jamem a tahini jogurtem) PŘEDKRMY - MEZZE Smažené falafele 60,- (zeleninové kuličky s mrkví, řepou a cizrnou obalené v sezamu, podávané se sweet - chilli jamem a tahini jogurtem) Papriky Bjurek 110,- (grilované kapie plněné směsí

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem)

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) PŘEDKRMY Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) Papriky Bjurek 110,- (grilované kapie plněné směsí bulharského bílého sýra,

Více

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem)

Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) PŘEDKRMY Banica se sýrem 60,- (bulharská domácí zapečená specialita z křupavého listového těsta, plněná ovčím sýrem a vejcem) Papriky Bjurek 110,- (grilované kapie plněné směsí bulharského bílého sýra,

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 koláč máslový s tvarohovou a ovocnou náplní, čaj ovocný, ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,03 polévka masová krémová, zeleninové

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09

žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj obsahuje alergeny: 01,07,09 Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 žitný chléb, pomazánka celerová s tvarohem, paprika - zelenina příloha, čaj,09 polévka rybí,04,07,09 kuře pečené, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina

Více

Jídelní lístek na 7 dnů

Jídelní lístek na 7 dnů Jídelní lístek na 7 dnů Zde je pro inspiraci příklad jídelního lístku na celý týden. Celkové množství sacharidů v něm nedosahuje ani doporučené maximální množství 200 g za den, přitom skladba stravy je

Více

K nákupu nad 500,-Kč. v hodnotě 147,-Kč. Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky

K nákupu nad 500,-Kč. v hodnotě 147,-Kč. Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky K nákupu nad 500,-Kč Zdarma poštovné a balíček cestovní kosmetiky v hodnotě 147,-Kč - Oliva med šampón 35ml - Oliva med kondicionér 35ml - Oliva pomeranč sprchový gel 35ml - Oliva pomeranč tělové mléko

Více

Pesto ze sušených rajčat, slunečnicových semínek a bazalky, pečivo* - 80 Kč. Guacamole z avokáda, rajčat a červené cibulky, nachos - 85 Kč

Pesto ze sušených rajčat, slunečnicových semínek a bazalky, pečivo* - 80 Kč. Guacamole z avokáda, rajčat a červené cibulky, nachos - 85 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK - Jídla označená tímto symbolem jsou vhodná pro vegany. - Jídla označená tímto symbolem je možno žádat ve veganské úpravě. - Jídla označená tímto symbolem se podávají i v době odpoledního

Více

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI

KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ HUMMUS BI LAHMI Dětské menu DĚTSKÉ MENU KUŘECÍ ŘÍZEČKY S HRANOLKY MINI PASTA BOLOGNESE PÁREČKY S BRAMBOROVOU KAŠÍ Předkrmy Předkrmy HUMMUS HUMMUS BI TAHINI 168Kč Hummus sezamovou tahinou, zlatohnědé cibulky, podávané

Více

Domácí bageta zapečená s rajčaty, olivami, mozzarellou a česnekem. pečenou feferonkou, olivou a sušenými rajčaty

Domácí bageta zapečená s rajčaty, olivami, mozzarellou a česnekem. pečenou feferonkou, olivou a sušenými rajčaty předkrmy 2 ks Bruschetta s rajčaty a olivami 65 Kč Domácí bageta zapečená s rajčaty, olivami, mozzarellou a česnekem 150 g Trhaná mozzarella s bazalkovým olejem, 99 Kč pečenou feferonkou, olivou a sušenými

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.6.2017 Pátek 2.6.2017 zeleninová Hovězí nudličky s barevnou mrkvičkou, brambory, nápoj ovocný, ovocná miska obsahuje alergeny: 01,01a,01e,07 Špagety po milánsku, nápoj ovocný, ovocná miska rybí

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 3.10.2016 Úterý 4.10.2016 Středa 5.10.2016 Čtvrtek 6.10.2016 Pátek 7.10.2016 pomazánka z míchaných vajec, chléb kmínový, zel. obloha, dětské cappucino (A: 01a,01b,03,06,07) kmínová s kapáním (A:

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.9.25 chléb kmínový, pomazánka tvarohová s česnekem a kečupem, zeleninová obloha, mléko (obsahuje al. :,, ) polévka fazolová moravská, krůtí tokáň, těstoviny, čaj ovocný, mléko, voda (obsahuje al.

Více

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou

80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou. 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou Předkrmy 80g Zvěřinová paštika v uzené slanině s borůvkovou omáčkou 100g Kachní jatýrka s višňovou omáčkou 80g Zapečený kozí sýr s medovým pórkem a cherry rajčatkem 59 Kč 79 Kč 69Kč Polévky 0,33l Silný

Více

Leden týden 3.1. až 8.1.

Leden týden 3.1. až 8.1. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2017 Přesnídávka: chléb, mrkvová pomazánka, okurek, bílá káva 1, 7 polévka bramborová 9 čočka nakyselo, kysané zelí, pečené vdolky, sirup 1, 3, 7 Svačina: chléb, máslo, šunka,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Chléb s rybí pomazánkou, mléko, paprika,04,07 Bramboračka, kuřecí nudličky na pórku, dušená rýže, zeleninová obloha, mírně slazený čaj, voda,09 Rohlík s máslem a plátkovým

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

Červen týden 2.6. až 8.6. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, ovoce

Červen týden 2.6. až 8.6. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, ovoce týden 2.6. až 8.6. pondělí 2.6.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, ovoce polévka hrstková koprová omáčka, vejce, brambory, čaj chléb, medové máslo, kakao úterý 3.6.2014 Přesnídávka: chléb, vaječná

Více

Říjen týden až 9.10.

Říjen týden až 9.10. týden 3.10. až 9.10. pondělí 3.10.2016 polévka s cizrnou 9 Hlavní jídlo: koprová omáčka, vejce, brambory, čaj 3, 7 Svačina: chléb, máslo, džem, ovoce, sirup 1 úterý 4.10.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Leden týden 6.1. až 12.1.

Leden týden 6.1. až 12.1. týden 6.1. až 12.1. pondělí 6.1.2014 polévka zeleninová s bramborami čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 7.1.2014 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 chléb kmínový, pomazánka vajíčková, zel.obloha, kakao, ovoce polévka kapustová, pečené králičí kousky na česneku, pečená

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Od 01.09.2015 do 04.09.2015 Sýrová pomazánka, chléb, čaj(1,7) 01.09 Polévka z červené čočky(1) 1.Drůbeží rizoto sypané sýrem, sirup, voda(1,7) Okurkový salát Vaječná pomazánka, sezamová hvězdička, bílá

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Jídelníček. od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 jogurt ovocný, loupáček - makovka, mléko (A: 01a,03,06,07) čočková s kroupami a zeleninou (A: 01,01c,07,09) rybí filé pečené na másle

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 101 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 102 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném

Více

BUFETOVÁ MENU ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 620CZK/PAX

BUFETOVÁ MENU ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 620CZK/PAX BUFETOVÁ MENU ŠÉFKUCHAŘŮV BUFET 620CZK/PAX PŘEDKRMY Tři druhy míchaných zeleninových salátů Dva druhy studených předkrmů Polévka dle denní nabídky Čtyři hlavní chody Jeden hlavní chod na vegetariánský

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Leden týden 4.1. až 10.1.

Leden týden 4.1. až 10.1. týden 4.1. až 10.1. pondělí 4.1.2016 Přesnídávka: rohlík, máslo, okurek, kakao 1, 7 polévka zeleninová s bramborem 9 Hlavní jídlo: tuňák zapečený s těstovinami, červaná řepa, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 3.1. až 9.1. pondělí 3.1.2011 polévka kroupová květákové placičky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 4.1.2011 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, bílá káva

Více

Teplé předkrmy. Speciality

Teplé předkrmy. Speciality Předkrmy 70g Hovězí Carpaccio - marinované tence krájené plátky hovězí svíčkové podávané za studena s parmezánem, polníčkem, olivovým olejem, limetkou a bylinkovou bagetkou 139 Kč 80g Zvěřinová paštika

Více

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015

od 12.10.2015 do 04.12.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 Středa 14.10.2015 Čtvrtek 15.10.2015 Pátek 16.10.2015 Pondělí 12.10.2015 Úterý 13.10.2015 chléb, tavený sýr s pažitkou,granko, švestky (A: 01,07) polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09) italské labužnické filé, brambory,ananas kompot, džus (A: 01,04,07) houska,

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 02.11.2015 do 30.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Asijská polévka s kuřecím masem (obsahuje al.: 01, 07, 09) Zeleninový guláš, celozrnné pečivo (obsahuje al.: 01, 03,

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Jídelníček na 8. týden

Jídelníček na 8. týden Jídelníček na 8. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.6.2016 Čtvrtek 2.6.2016 Pátek 3.6.2016 rohlík, kukuřičná pomazánka se sýrem, zel. obloha, ovoce (mandarinky ), bílá káva Caro obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,07 kmínová s vejcem obsahuje alergeny:

Více

Září týden 1.9. až 4.9.

Září týden 1.9. až 4.9. týden 1.9. až 4.9. čtvrtek 1.9.2016 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, bílá káva1, 7 polévka čočková 1 Hlavní jídlo: vepřová pečeně, bramborová kaše, salát, čaj 7 Svačina: puding s piškoty,

Více

Speciality na Tandooru

Speciality na Tandooru Speciality na Tandooru ( připravené na tvrdém dřevě v tradiční kavkazské peci ) alergen váha cena 1 1 LOVECKÁ VEČEŘE (4 OSOBY) Kuřecí steak 400g, vepřový šašlik 400g, lovecká klobáska500g, podávané s brambory,

Více

Jídelní lístek POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY SÝRY. dle denní nabídky. 200g TZATZIKI / 60 Kč řecký jogurt s okurkou a česnekem

Jídelní lístek POLÉVKY STUDENÉ PŘEDKRMY TEPLÉ PŘEDKRMY SÝRY. dle denní nabídky. 200g TZATZIKI / 60 Kč řecký jogurt s okurkou a česnekem Jídelní lístek POLÉVKY dle denní nabídky / 30 Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 200g TZATZIKI / 60 Kč řecký jogurt s okurkou a česnekem 100g OLIVY / 45 Kč 200g PEČENÁ KAPIE S ČESNEKEM / 60 Kč 100g ŘECKÝ JOGURT / 35

Více

do Pátek

do Pátek Pátek 1.4.2016 rohlík grahamový, pomazánka cizrnová se zeleninou, zel.obloha, dětské cappucino obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,03,06,07,09,10 polévka zabíjačková jemná, kynuté borůvkové knedlíky se strouhaným

Více

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva

Jídelní lístek Chléb s pomazánkou z nivy, mléko. Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj. Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá káva 1. 5. 9. 2014 Chléb s pomazánkou z nivy, mléko Polévka bramborová Rizoto z kuřecího masa s kuskusem, červená řepa, jahodový nápoj Rohlík s broskvovou přesnídávkou, čaj Houska s mrkvovou pomazánkou, bílá

Více

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek

Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek Restaurace Lovecká Bašta Jídelní lístek PŘEDKRMY 100g Zvěřinová paštika se šalotkovo-brusinkovým čatní (alergen 3, 7, 12) 73 Kč 100g Filírované vlažné kachní prsíčko pečené do růžova na trhaném salátu

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU

STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU STUDENÉ PŘEDKRMY CHUŤOVKY K PIVU A VÍNU Domácí paštika s šípkovo - brusinkovou omáčkou a opečeným bílým chlebem 100g 95,- Domácí tlačenka s octem a cibulí 200g 79,- Carpaccio z hovězí svíčkové s domácím

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Červen týden 1.6. až 5.6.

Červen týden 1.6. až 5.6. týden 1.6. až 5.6. středa 1.6.2016 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko 1, 7 Polévka: polévka rybí 4, 9 Hlavní jídlo: vepřové na zelenině, brambory, ovoce, sirup7 Svačina: toustový chléb, tvarohová pomazánka,

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice Jídelníček od 10. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Stránka č. 1 Úterý 10. 1. 2017 Oběd Polévka: Hrachová s majoránkou (obsahuje alergeny:01,03,07) Menu 1: Žemlovka se slunečnicovým semínkem, tvarohem, jablky a rozinkami

Více

Speciality na Tandooru

Speciality na Tandooru Speciality na Tandooru ( připravené na tvrdém dřevě v tradiční kavkazské peci ) 1 1 LOVECKÁ VEČEŘE (4 OSOBY) Kuřecí steak 400g, vepřový šašlik 400g, lovecká klobáska500g, podávané s brambory, lilkem, žampiony,

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

Jídelníček na 9. týden

Jídelníček na 9. týden Jídelníček na 9. týden ŽENA S NADVÁHOU (energetický příjem 1600 až 1700 kcal) Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry: střední věk 170 cm

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky

SNÍDANĚ. Vaječné pokrmy nebo omelety ze tří vajec. Pečivo a doplňky. Polévky SNÍDANĚ Česká snídaně 118,- Dvě vejce na jakýkoliv způsob, slanina, klobásky, máslo, chléb, káva nebo čaj Anglická snídaně 118,- Toasty, míchaná vejce, slanina, klobásky, máslo, džem, pečivo, káva nebo

Více

RESTAURACE U VAŘEČKY

RESTAURACE U VAŘEČKY RESTAURACE U VAŘEČKY 18.7. 1. Žampionová (BZL) (žampiony, mléko, cibule, česnek, bylinky, koření) 2. Králičí vývar (BZL) (králičí maso, mrkev, celer, petržel, bylinky, koření) Alergen: 9 Hlíva ústřičná

Více

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s mrkví a vejcem, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá káva obsahuje alergeny: 01,03,07 Úterý 1.11.2016 slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čaj / bílá káva špenátová polévka s vajíčkem obsahuje alergeny: 03,07 hovězí ragú, houskové knedlíky (kynuté),09 cereálie, mléko, jablka -

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7)

Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) P o l é v k y Česneková polévka s opečenou slaninou, sýrem a chlebovými krutony (1,3,7) Hovězí vývar (1,3,7) s masem a domácími nudlemi Jihočeská kulajda (1,3,7) s h o u b a m i P ř e d k r m y 20 Kč 25

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Pondělí Kuřecí vývar se zeleninou a smaženým hráškem

Pondělí Kuřecí vývar se zeleninou a smaženým hráškem Pondělí 2.1.2017 Kuřecí vývar se zeleninou a smaženým hráškem - Kuřecí skelety, mrkev, celer, petržel, sůl, pepř mletý, kmín meletý, petželová nať, smažený hrášek Podkrkonošské kyselo - Směs smíšených

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, LIŠOV JÍDELNÍČEK. Od do Od 01.06.2016 do 03.06.2016 Bílý chléb, máslo, dušená šunka, ovocný čaj(1,7) 01.06. Polévka hrášková(1,7) 1. Svíčková na smetaně, hovězí maso vařené, houskové knedllíy(1,3,7) 2. Restovaná vepřová játra

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice

Jídelníček od do Stránka č. 1 SŠ hotelnictví a gastronomie SČMSD, Slavětínská 81, Klánovice Jídelníček od 6. 1. 2017 do 31. 1. 2017 Stránka č. 1 Pátek 6. 1. 2017 Snídaně Menu 1: Sandwich, Míchaná vajíčka, Párek, : vyber (obsahuje alergeny:01,03,07) Oběd Polévka: Boršč (obsahuje alergeny:01,03,07,09)

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka

80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka Jídelní lístek Studené předkrmy 80 g Plátky uzeného lososa s malým rukolovým salátem, citronem 125,- a parmazánem, bagetka 80 g Pečené papriky, marinované ve vinném octu, olivovém oleji 85,- a česneku,

Více

Červen týden 1.6. až 7.6.

Červen týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: smažené rybí filé, brambory, kompot, čaj 1, 3, 4, 7 Svačina:

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

Jídelní lístek. od do

Jídelní lístek. od do Út 14.4. přesnídáv. pomazánka budapešťská, chléb, bílá káva, ovoce, zelenina (obsahuje al.: 07,01) Polévka polévka luštěninová (obsahuje al.: 01,09) oběd 1 hovězí maso vařené, míchaná zelenina dušená,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA)

JÍDELNÍ LÍSTEK. STUDENÉ PŘEDKRMY VARIACE SÝRŮ, OLIVY (NIVA, BALKÁN, EIDAM, MOZZARELLA) JÍDELNÍ LÍSTEK. 1 2 100 g 3 5 6 7 8 9 80 11 10 12 13 100 g 120 g 14 70 g 15 70 g 16 125 g STUDENÉ PŘEDKRMY NAKLÁDANÝ HERMELÍN S FEFERONKOU, PEČIVO DUŠENÁ ŠUNKA, ČESNEKOVÉ MÁSLO, PEČIVO VARIACE SÝRŮ, OLIVY

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová

Výživa dospělých. Ing. Miroslava Teichmanová Výživa dospělých Ing. Miroslava Teichmanová Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Výživa

Více

NABÍDKOVÝ LIST. SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH

NABÍDKOVÝ LIST. SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH NABÍDKOVÝ LIST Svacinari.cz s.r.o. S.K.Neumanna 1135/22 Praha 8 182 00 IČ: 02785064 DIČ: CZ02785064 SENDVIČE - Světlý chléb zadělávaný mlékem KÓD PRODUKT GRAMÁŽ / OBSAH CENA VČ DPH ITALSKÝ (bazalkové pesto,

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,--

Předkrmy 69,-- 79,-- 69,-- 75,-- 49,-- 69,-- Předkrmy 100g Pomazánka z vepřových výpečků s cibulkou, čerstvý chléb 90g Uzené pstruží filátko, bylinkové máslo, toast 120g Špízky z baby mozzarellky a cherry rajčátek na čerstvém salátu 150g Kuřecí ragů

Více

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015

JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 JÍDELNÍČEK - ZÁŘÍ 2015 ÚTERÝ 1. 9. 1. Bramboračka s houbami /1,3,7,9 Sekaná pečeně se zeleninou, mleté vepřové a hovězí maso, promíchané se baby karotkou, Bramborová kaše/1,3,7 5. / GF, V/ -Bramboračka

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou

MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY. Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými saláty, brusinkovým vinegretem a černým chlebem se soleným máslem s pažitkou MALÁ JÍDLA, PŘEDKRMY Tenké plátky uzené šunky s nakládanými okurčičkami, křenovou pěnou, pikantní hořčicí a opečeným chlebem s hermelínovou pomazánkou Paštika z kuřecích jatýrek s pistáciemi, listovými

Více

Občerstvení formou rautu:

Občerstvení formou rautu: Krakonošův raut: sortiment Občerstvení formou rautu: Okurkový řez se sýrovou pěnou s ořechy Plněné rajské jablíčko pěnou z modrého sýra Rostbífová rolka s pěnou ze žervé Kanapky s různými pěnami Sušená

Více

Restaurace Radost. Polévky

Restaurace Radost. Polévky Polévky 0,25l Silný masový vývar dle denní nabídky s celestýnskými nudlemi a zeleninou 35,- 0,25l Česneková polévka se šunkou, sýrem, žloutkem a chlebovými krutony 40,- 0,25l Česneková polévka se šunkou,

Více