Vzdělávací program pro pracovní činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro pracovní činnost"

Transkript

1 Čj. 27/07/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program pro pracovní činnost kuchařské práce Organizátor : Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Praha 9 Prosek Čakovická 51 IČO: Zastoupený Mgr. Patrikem Matoušů ředitelem

2 Charakteristika rekvalifikačního kursu kuchařské práce 1. Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření programu rekvalifikačního kurzu, který umožní doplnění vzdělání a získání základní kvalifikace klientům VÚ a SVP Klíčov, s výchovnými, rodinnými a sociálními problémy, kteří již při snaze získat odborné vzdělání na středním stupni škol selhali. Jedná se o klienty u kterých jsou šance na získání středního vzdělání standardním způsobem velmi nízké z důvodů dysfunkčního rodinného prostředí, věku na hranici dospělosti, poruch osobnosti, především v oblasti volních vlastností, předchozí školní neúspěšnosti atd. Žáky jsou téměř bezvýhradně klienti VÚ a SVP Klíčov. Projekt rekvalifikačního kursu se snaží zlepšit předpoklady absolventů na trhu práce, kde je skupina mladých lidí na hranici dospělosti bez odborného vzdělání jednou z nejproblémovějších. 2. Základní údaje Organizátor : VÚ a SVP Klíčov, ZŠ, PŠ a Šj Délka přípravy : 40 vyučovacích týdnů / 780 hodin Počet míst 12 žáků Obor je určen : klienti VÚ a SVP Klíčov Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška, absolventům bude vydáno osvědčení o kvalifikaci Poskytnuté vzdělání : odborné zaučení pro výkon příslušného povolání - kuchařské práce 3. Stručný popis záučního oboru Vzdělávací program je koncipován jako denní studium v rozsahu 780 vyučovacích hodin, tj. 40 týdnů. Budoucí žáci se připravují na jednoduché práce spojené s výrobou teplých a studených jídel, příloh a nápojů a ošetření surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel, příloh a nápojů. Zvládnutí techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, seznámení se s provozem zařízení společného stravování, zvládnutí úklidových prací.

3 4. Organizace výuky Výuka probíhá v plně vybavené učebně a kuchyni VÚ a SVP Klíčov. Výuku odborných a teoretických předmětů a odborné praxe provádějí kvalifikovaní učitelé. Žákům budou poskytnuty studijní materiály vážící se k jednotlivým tématům. Didaktická technika je využívána dle potřeby. Kurz je zakončen zkouškou dle příslušných norem a poskytne odbornou přípravu pro výkon stanoveného okruhu činností. 5. Profil absolventa Na základě pokynů a znalostí výrobních technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principu efektivního hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává absolvent níže uvedené činnosti: - předběžnou přípravu všech druhů potravin - správné ošetření a uskladnění potravin - bezpečnou manipulaci se stroji a kuchyňským zařízením - technologickou přípravu jídel a nápojů podle platných předpisů - přípravu základních polévek, omáček, příloh a bezmasých pokrmů - základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb - příprava základních výrobků studené kuchyně, moučníků a dietních pokrmů - technickou a estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů - základy jednoduché obsluhy - úklidové práce na pracovišti a v provozu 6. Bezpečnost a ochrana zdraví a hygiena práce Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních předpisů, prováděných vládním nařízením, vyhlášek a norem. V prostorách určených k vyučování jsou vytvořeny takové podmínky, kdy je zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující vždy seznámí žáky se základními podmínkami BOZP a PO a zvláště pak při odborném výcviku, praktických cvičeních a praxi. Základními podmínkami BOZP a PO se rozumí : a) důkladné seznámení žáků s předpisy BOZP a PO při práci b) požívání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostnímu a protipožárnímu předpisu c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých předpisů

4 Vzdělávací program rekvalifikačního kursu kuchařské práce KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. Odborné předměty POČET HODIN ZA CELÝ KURS 270 Potraviny a výživa Technologie Hospodářské výpočty Stolničení Zařízení provozoven Odborný výcvik 510 Odborné vyučování celkem 780 Poznámky k učebnímu plánu 1. Výuka teoretických předmětů probíhá v učebně, odborný výcvik v kuchyni VÚ a SVP Klíčov. 2. Obsah učiva stanoveného vzdělávacím programem je možné přizpůsobit zařazením nových poznatků k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám žáků. 3. Výuka v kursu je rozložena na dobu 40 týdnů.

5 Charakteristika vyučovacích předmětů Potraviny a výživa Technologie Stolničení Hospodářské výpočty Zařízení provozoven Odborný výcvik 1. Odborné předměty Osvojování hlavních zásad správné výživy a její význam pro zdraví člověka, pravidla dodržování hygieny při práci s potravinami. Žáci získávají znalosti o technologických postupech přípravy pokrmů, o uchování surovin a hotových pokrmů a estetické úpravě při expedici. Z technologických postupů se žáci učí odvozovat obdobné varianty dalších pokrmů. V předmětu se žáci teoreticky připravují pro činnost v odborném výcviku. Předmět poskytuje žákům základní vědomosti o jednoduché obsluze. Žáci se seznamují s běžným inventářem nutným pro obsluhu. Získávají znalosti o technice jednoduché obsluhy při různých příležitostech. Seznamují se s gastronomickými pravidly, jejich využitím při sestavování jídelních lístků podle zásad správné výživy a se zásadami hygieny ve stolničení. Předmět rozvíjí u žáků paměť, upevňuje početní dovednosti a schopnosti logického myšlení, samostatného usuzování, přesného vyjádření. Úkolem hospodářských výpočtů je seznámit žáky s praktickými odbornými výpočty. Učivo se procvičuje na typických příkladech z oboru. Předmět seznamuje žáky se zařízením provozoven, s jeho celkovým uspořádáním a rozvržením. Žáci poznávají druhy zařízení a strojů, seznamují se s manipulací s nimi, s běžnou údržbou, aby tyto znalosti uplatňovali na pracovišti. V odborném výcviku žáci získávají základ pro své budoucí povolání a naučí se zde uplatňovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti.

6 Způsob a forma ověření získaných znalostí a dovedností Získané znalosti a dovednosti žáků bude v rámci závěrečných zkoušek ověřovat odborná komise, která posoudí úroveň znalostí a dovedností jednotlivců. Závěrečná zkouška z vybraných odborných předmětů zkouška teoretická-ústní Vybrané předměty : Potraviny a výživa Technologie Stolničení Praktická zkouška ověření praktických dovedností žáků na základě výsledku zpracování zadaného menu. Zde se hodnotí úroveň samostatné práce, vypracování přípravy-normování, způsob a kvalita zpracování, kreativita, fantazie a finální prezentace výrobku. Zhotovené kompletní menu je prezentované při závěrečné praktické zkoušce. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. viz. příloha Vzor osvědčení o rekvalifikaci

7 P r a k t i c k á š k o l a, Čakovická 51, Praha 9 Prosek Zařízení akreditováno MŠMT dne pod čj.:. OSVĚDČENÍ O R E K V A L I F I K A C I po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Jméno a příjmení: Datum narození: Místo narození: Státní občanství: absolvoval vzdělávací program rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost K u ch a ř s k é p r á c e v rozsahu 780 vyučovacích hodin Z á v ě r e č n o u z k o u š k u v y k o n a l z ústní zkoušky z praktické zkoušky s prospěchem s prospěchem Celkové hodnocení : > prospěl < V Praze dne.... předseda zkušební komise L.S. statutární zástupce vzdělávacího zařízení

8 Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tématické celky): Potraviny a výživa Technologie Stolničení Zařízení provozoven Hospodářské výpočty Odborný výcvik 50 hodin 130 hodin 30 hodin 30 hodin 30 hodin 510 hodin Mgr. Patrik Matoušů.. statutární zástupce vzdělávacího zařízení L.S.

9 Prostorové a materiální zabezpečení výuky Prostorové vybavení : Výuka bude realizována v plně vybavené učebně pro teoretickou výuku a výuka praktických činností v rámci odborného výcviku bude probíhat v plně vybavené kuchyni, která je součástí zařízení. Prostory vyhovují všem předpisům PO a BOZP a hygieně práce dle platných norem a předpisů. Materiální vybavení : Žákům budou během studia poskytnuty všechny potřebné studijní a odborné texty vážící se k daným předmětům, odborné časopisy a jiná tematická literatura. Pracovní a ochranné pomůcky, obuv a oděv budou žákům poskytnuty jednorázově na počátku kurzu. Při výuce bude ve velké míře využita audiovizuální technika - tématické filmy, fotografie a jiné didaktické pomůcky. Kuchyně je standardně vybavena dle daných norem platných pro provozovny společného stravování. Žáci mají k dispozici veškeré potřebné vybavení, pomůcky a materiál. Seznam literatury : Mašek, L., Potraviny a nápoje v kostce. Třebestovice: Ratio Vodochodská, L., Štěpánek, K., Technologie v kostce. Třebestovice: Ratio Šebelová, M., Potraviny a výživa. Praha: Parta, Čermáková, L., Vybíralová, I. Kuchařské práce technologie. Praha: Parta, 2002 Salač, G., Stolničení. Praha: Fortuna, Cón, F., Zařízení provozoven v kostce. Třebestovice: Ratio. Keblová, A., Volková, J., Hospodářské výpočty. Praha: Septima, Kolaříková, J., Praktikum k výuce předmětu Potraviny a výživa. Praha: Fortuna, 1995 Doporučená literatura : Lokšová, I., Lokša, J., Pozornost, motivace, relaxace tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1998

10 POTRAVINY A VÝŽIVA obor kuchařské práce Cílem vyučovacího předmětu je osvojení základních vědomostí z nauky o výživě. Žáci poznávají suroviny důležité pro jejich další zpracování, upevňují si znalosti a vědomosti pro odborné ošetřování potravin, pro jejich skladování. Žáci si osvojují hlavní zásady správné výživy a její význam pro zdraví člověka, pravidla dodržování hygieny při práci s potravinami. Rozpis učiva : Počet hodin 1. Úvod do předmětu Charakteristika a rozdělení potravin, poživatin 1.2 Základní předpisy o skladování potravin, jejich manipulaci a hygieně, skladová evidence 1.3 Příčiny kažení potravin, nákazy, otravy 2. Složení potravin Rozdělení potravin podle původu 2.2 Živiny 2.3 Biologická a energetická hodnota potravin 3. Brambory 3.1. Význam, složení, tržní druhy Skladování, použití v kuchyni 4. Zelenina, ovoce, houby 4.1 Význam, složení, rozdělení, konzervování Skladování použití v kuchyni 5. Luštěniny 5.1 Význam, složení, rozdělení, konzervování 5.2 Skladování, použití v kuchyni 6. Obiloviny, mlýnské výrobky a kypřící prostředky 6.1 Obiloviny. druhy, složení, význam Mouka, krupice druhy, skladování, význam, vady, použití 6.3 Těstoviny výroba, druhy, použití v kuchyni 6.4 Chléb, pečivo druhy, zásady výroby 6.5 Kypřící prostředky druhy 7. Vejce 7.1 Struktura, složení, význam Jakost, třídění, nákazy 7.3 Skladování 7.4. Použití v kuchyni

11 8. Mléko a mléčné výrobky 8.1 Význam, složení, druhy Mléčné výrobky druhy, výroba, použití 9. Tuky 9.1 Rozdělení, význam, získávání a uchovávání Použití v kuchyni 10. Cukr, med, umělá sladidla 10.1 Význam. Složení, rozdělení Skladování, použití 11. Povzbudivé pochutiny 11.1 Koření význam, druhy, skladování, použití, směsi koření Čaj, káva, kávové náhražky, kakao, čokoláda 12. Ostatní pochutiny 12.1 Dochucovací prostředky používané v kuchyni Jateční maso 13.1 Druhy jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny Charakteristika, složení, kažení, skladování masa 14. Hovězí maso 14.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 14.3 Hovězí droby 15. Telecí maso 15.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 16. Vepřové maso 16.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 16.3 Vepřové hody 16.4 Vepřové droby 17. Skopové maso 17.1 Charakteristika, použití v kuchyni Jehněčí, kůzlečí maso 18. Masné výrobky 18.1 Rozdělení a jejich využití Masové konzervy druhy, skladování 19. Ryby 19.1 Charakteristika a rozdělení Rybí konzervy a výrobky 20. Drůbež 20.1 Charakteristika a rozdělení Drůbeží konzervy a výrobky z drůbežího masa

12 21. Zvěřina 21.1 Charakteristika a rozdělení Konzervace masa 22.1 Význam a druhy konzervace masa Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 23.1 Pitná voda, minerální vody Ostatní nealkoholické nápoje 23.3 Alkoholické nápoje 23.4 Vliv alkoholu na člověka 24. Hlavní znaky správné výživy 24.1 Smíšená strava Zásady diferencované stravy 25. Léčebná výživa 25.1 Význam a rozdělení léčebných diet Základní pravidla hygieny výživy 26.1 Osobní hygiena člověka 1

13 TECHNOLOGIE obor kuchařské práce Cílem vyučovaného předmětu technologie je poskytnout žákům teoretické vědomosti potřebné k úpravě surovin a k výrobě pokrmů. Žáci získávají znalosti o technologických postupech přípravy pokrmů, znalosti o uchování surovin a hotových pokrmů, znalosti o estetické úpravě pokrmů při expedici. Z technologických postupů základních pokrmů se žáci učí odvozovat obdobné varianty dalších pokrmů. V předmětu technologie se žáci teoreticky připravují pro práci v odborném výcviku a proto vyučování předmětu probíhá v přímé vazbě na praktické vyučování. Rozpis učiva : Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce Význam technologie 1.3 Skladování potravin 2. Předběžná úprava potravin 2.1 Předběžné práce u potravin rostlinného původu 3 U potravin živočišného původu 2.2 Mletí, cezení, filtrování, šlehání, tření 2.3 Kořenění potravin 3. Základní technologické úpravy 3.1 Úprava potravin za studena a za syrova Základní tepelné úpravy vaření, dušení, pečení, smažení 3.3 Další tepelné úpravy spařování, zadělávání, zapékání 4. Seznámení s odbornou literaturou 4.1 Odborná kuchařské literatura kuchařské názvosloví Význam receptur norem 5. Polévky 5.1 Význam a rozdělení Druhy vývarů jejich úprava 5.3 Zavářky, vložky do polévek 5.4 Bílé polévky a jejich úprava

14 6. Přílohy a doplňky k hlavním pokrmům 6.1 Význam podávání příloh Přílohy z brambor, mouky, obilovin, těstovin, zeleniny a luštěnin 6.3 Jednoduché saláty 6.4 Kompoty 6.5 Doplňky k pokrmům 7. Bezmasé pokrmy 7.1 Význam a podávání Pokrmy z brambor, těstovin, rýže, krup, zeleniny a hub 7.3 Pokrmy ze sýrů 7.4 Pokrmy ze sóji 7.5 Pokrmy z vajec a jejich úpravy 8. Moučníky 8.1 Význam a rozdělení Kaše, pudinky, nákypy, lité, piškotové a kynuté těsto, moučníky z tvarohu, těstovin 8.3 Náplně do těst 8.4 Listové a linecké těsto, šlehané hmoty 8.5 Polevy 9. Omáčky 9.1 Význam a rozdělení Omáčky a jejich úpravy 10. Pokrmy z hovězího masa 10.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 10.3 Úprava vařením, dušením, pečením 10.4 Úprava hovězích drobů 11. Pokrmy z telecího masa 11.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 11.3 Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 11.4 Úprava telecích drobů 12. Pokrmy z vepřového masa 12.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 12.3 Úprava vařením, dušením, pečením, smažením Úprava vepřových drobů Vepřové hody

15 13. Pokrmy ze skopového masa 13.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 13.3 Základní technologické úpravy 14. Pokrmy z ryb 14.1 Rozdělení Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 15. Pokrmy z drůbeže 15.1Rozdělení Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 15.3 Úprava drůbků 16.Pokrmy ze zvěřiny 16.1Rozdělení Základní technologické úpravy 17.Pokrmy z mletého masa 17.1 Příprava, druhy Pokrmy z mletého masa, směsi 18.Pokrmy na objednávku 18.1Rozdělení částí jatečního mas na přípravu pokrmů na objednávku Pokrmy na objednávku z jatečního masa a drůbeže 18.3Dokončovací práce 19.Pokrmy studené kuchyně 19.1Význam a druhy výrobků studené kuchyně Úprava aspiku, rosolu, majonéz, salátů, plněných vajec, masitých pěn pochoutkových másel 19.3 Obložené mísy, kanapky, - chuťovky, obložené chlebíčky 20.Předkrmy 20.1Studené předkrmy a jejich úprava Teplé předkrmy a jejich úprava 21.Nápoje 21.1Teplé nápoje a jejich úprava Studené nápoje a jejich úprava 22.Zásady dietního stravování 22.1 Diety rozdělení Všeobecná pravidla dietního stravování 22.3 Receptury dietních pokrmů

16 23. Pokrmy cizích kuchyní Zmrzliny, ovocné saláty 24.1 Druhy zmrzlin, zmrzlinové poháry Druhy ovocných salátů 25. Polotovary 1

17 HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY obor kuchařské práce Cílem předmětu je rozvíjet paměť, upevňovat početní dovednosti a schopnosti logického myšlení, samostatné usuzování, přesné vyjádření, to vše v rámci možností a individuálních schopností žáků. Úkolem hospodářských výpočtů jako odborného předmětu je v návaznosti na odborný cvik a matematiku upevnit dovednosti žáků v numerickém počítání i v počítání z paměti a seznámit žáky s praktickými odbornými výpočty. Učivo se procvičuje na typických příkladech z oboru. Rozpis učiva Počet hodin 1. Početní jistota a hbitost v numerickém počítání 1.1 Čtení a psaní čísel Opakování a procvičování jednotlivých početních úkonů 2. Procentový výpočet 2.1 Výpočet praktických příkladů 5 3. Výtěžnost 3.1 Výpočet výtěžnosti surovin 2 4. Jednotky a jejich převody 4.1 Jednotky hmotnosti, délky, dutých měr Peněžní jednotky 5. Praktické výpočty spotřeby surovin 5.1 Výpočet hrubé a čisté hmotnosti na jednu a více porcí Výpočet pro výdej surovin ze skladu 6. Tvorba cen jídel a nápojů 6.1 Cenový systém, kalkulační cena, DPH Výpočet prodejní ceny jídel a nápojů 7. Výpočet základní mzdy, inventarizace, hmotná zodpovědnost 7.1 Druhy mezd, pojištění, daň ze mzdy Hmotná zodpovědnost

18 STOLN IČENÍ obor kuchařské práce Cílem předmětu stolničení je poskytnout žákům základní vědomosti o jednoduché obsluze. Žáci se seznamují s běžným inventářem nutným pro obsluhu. Získávají znalosti o technice jednoduché obsluhy při různých příležitostech. Seznamují se s gastronomickými pravidly, jejich využitím při sestavování jídelních lístků podle zásad správné výživy a se zásadami hygieny ve stolničení. Důležitým předpokladem pro činnost v oboru a pro praktické uplatnění vědomostí ze stolničení je znalost správného společenského chování, přístupu k lidem i správného vyjadřování. Vyučování je doplňováno ukázkami správné obsluhy, exkurzemi a zvláště pak praktickými ukázkami při výuce. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Pojem a význam stolničení Obecné zásady a pravidla společenského chování 1.3 Chování na pracovišti, ve společnosti, ve styku s hosty a při jídle 2. Úklidové a přípravné práce 2.1 Úklid a příprava pracoviště Pracovní oblečení a pomůcky obsluhujících 3. Inventář na úseku obsluhy 3.1 Malý a velký inventář stolní Čištění a údržba inventáře 4. Jídelní a nápojový lístek 4.1 Jídelní lístek druhy, náležitosti, gastronomická pravidla 6 pro sestavování jídelno lístku 4.2 Nápojový lístek náležitosti, sortiment nápojů 5. Základní pravidla obsluhy 5.1 Povinnosti obsluhujících Systém a technika obsluhy 5.3 Podávání jídel a nápojů

19 6. Slavnostní stolničení 6.1 Význam, účel a druhy hostin Příprava a prostírání tabulí 7. Různé způsoby prodej, obsluhy a služeb 7.1 Různé způsoby prodeje Obsluha v dopravních prostředcích

20 ZAŘÍZENÍ PROVOZU obor kuchařské práce Cílem vyučovacího předmětu je seznámit žáky se zařízením provozoven, s jeho celkovým uspořádáním a rozvržením. Žáci poznávají druhy zařízení a strojů, seznamují se s manipulací s nimi, s běžnou údržbou, aby tyto znalosti uvědoměle uplatňovali na pracovišti. Předmět navazuje na technologii a odborný výcvik. Otázka BOZP se soustavně probírá u každého stroje a zařízení zvlášť. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Formy společného stravování, střediska výroby, odbytu a ubytování Ostatní prostory, hygienická a sociální zařízení 1.3 BOZP a PO 2. Zařízení 2.1 Jednoduchá zařízení ve skladovacích, výrobních a ostatních prostorách Nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů 3. Zařízení pro hygienu nádobí a nářadí 3.1 Zásobníkové a průtokové ohřívače vody Umývací stroje a dřezy 3.3 Dodržování pravidel BOZP 4. Stroje pro mechanické zpracování potravin, ostatní kuchyňské stroje a jejich ošetřování 4.1 Universální stroje a přídavná zařízení Jedno a víceúčelové strojky 4.3 Stroje na zpracování těsta 4.4 Stroje na zpracování masa 4.5 Mytí a dezinfekce kuchyňských strojů 5. Zařízení pro teplé zpracování pokrmů 5.1 Druhy zařízení Obsluha zařízení

21 6. Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla 6.1 Vodní lázeň, ohřívací stoly, skříně režony, termosy Vliv suchého a vlhkého vzduchu na pokrmy 7. Chladící a mrazící zařízení 7.1 Druhy chladících zařízení Druhy mrazících zařízení 7.3 Hygiena provozu chladících a mrazících zařízení 8. Sklady 8.1 Vybavení skladů Druhy skladů 9. Odbytová střediska 9.1 Požadavky na zařízení odbytových středisek Vybavení ä zařízení jednotlivých středisek 9.3 Doplňkový prodej a služby pro hosty

22 ODBORNÝ VÝCVIK obor kuchařské práce Cílem odborného výcviku je vychovat žáky ve spolehlivé kvalifikované pracovníky v oboru, schopné aplikovat získané poznatky v praxi a dále se rozvíjet. V odborném výcviku žáci získávají základ pro své budoucí povolání a naučí se uplatňovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v každodenní práci. Důležitým úkolem mistra odborného výcviku je naučit žáky uplatňovat znalosti z odborných předmětů, tj. technologie, potravin a výživy, stolničení a zařízení provozu. Žáci musí ovládat předpisy BOZP a PO, musí dbát na hygienu práce a tím chránit zdraví svoje a strávníků. Vhodným doplňkem odborného výcviku je uskutečnění exkurzí na vybraná pracoviště. Mistr odborného výcviku odpovídá za svěřenou skupinu žáků v plném rozsahu po dobu konání praxe. Žáci mají možnost podílet se na utváření jídelního lístku VÚ a SVP, v rámci pobytu připravují menu pro různé slavnostní příležitost ( Vánoce, Velikonoce. ) pro ostatní klienty a pracovníky zařízení. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena práce Seznámení s pracovištěm 2. Předběžná úprava 2.1 Zelenina, ovoce, brambory Opakování 3. Základní technologické úpravy 3.1 Tepelné zpracování pokrmů 12 - vaření, dušení, pečení, smažení, zapékání, grilování, mikrovlnná trouba konvektomat, fritovací hrnec 4. Úprava polévek 4.1 Význam a rozdělení Hnědé polévky vývary, zavářky, vložky 4.3 Bílé polévky 4.4 Přesnídávkové polévky 4.5 Opakování 5. Přílohy 5.1 Z brambor Z těstovin 5.3 Z rýže 5.4 Knedlíky 5.5 Ze zeleniny

23 5.6 Luštěniny 5.7 Opakování 6. Bezmasé pokrmy 6.1 Jídla z brambor Jídla zeleninová 6.3 Jídla z rýže 6.4 Jídla z těstovin 6.5 Žemlovky 6.6 Jídla z vajec 6.7 Jídla ze sýrů a tvarohu 6.8 Opakování 7. Základy 7.1 Druhy základů Způsoby zahušťování 7.3 Opakování 8. Omáčky 8.1 Rozdělení Hrubé omáčky hnědé, bílé 8.3 Jemné omáčky studené, teplé 8.4 Opakování 9. Hovězí maso 9.1 Rozdělení, použití Předběžná úprava 9.3 Vaření 9.4 Dušení 9.5 Pečení 9.6 Úprava drobů 9.7 Minutky 9.8 Opakování 10. Vepřové maso 10.1 Rozdělení, požití Předběžná úprava 10.3 Vykošťování, sekání kotlet 10.4 Vaření 10.5 Dušení 10.6 Pečení 10.7 Minutky 10.8 Úprava drobů 10.9 Opakování 11. Uzené maso 11.1 Vaření Použití uzenin a uzeného masa 11.3 Opakování

24 12. Mleté maso 12.1Vhodné druhy masa na mletí, vázací prostředky Příprava pokrmů z mletého masa 12.3 Opakování 13.Drůbež 13.1 Rozdělení drůbeže Předběžná úprava drůbeže 13.3 Příprava pokrmů z drůbeže 13.4 Příprava pokrmů z drůbků 13.5 Opakování 14.Ryby 14.1 Předběžná úprava ryb Úprava pokrmů z ryb 15. Studená kuchyně 15.1 Význam výrobků studené kuchyně Úprava majonéz, jednoduchých a složitých salátů, rosolu, aspiku 15.3 Úprava obložených chlebíčků, chuťovek, kanapek 15.4 Plněná a zdobená vejce a zelenina 15.5 Masité pěny 15.6 Obložené mísy 15.7 Opakování 16. Moučníky 16.1 Moučníky z kynutého těsta Moučníky z litých těst 16.3 Moučníky linecké 16.4 Moučníky z piškotového a třeného těsta 16.5 Moučníky z listového těsta 16.6 Kaše, pudinky 16.7 Opakování 17. Alternativní téma 17.1 Dietní pokrmy Teplé předkrmy 17.3 Skopové maso 17.4 Telecí maso 17.5 Opakování

25 Příloha č.2 Přehled odborného vedení a pedagogického zajištění rekvalifikačního kursu - kuchařské práce Odborný garant Jméno a příjmení : Marcela SCHEIBALOVÁ Datum a místo narození : v Praze Rodné jméno : Průšová Odborné vzdělání Vyučení v oboru Kuchař a servírka při Odborném učilišti Svazu výrobních družstev 2. července 1970 Maturita v oboru Kuchař servírka při Střední škole pro pracující 29. června 1973 Pedagogické minimum při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 26. dubna 1978 Sppg 3. semestrový kurz při PedF UK Praha Odborná praxe Odborný garant pracuje již 31 let v oboru, a to po většinu času na pozici mistr odborného vyučování a vyučující odborných předmětů při SOU, OU a PŠ. Další speciálně pedagogické zajištění Jméno příjmení: Mgr. Olga Malá speciální pedagog

26 Seznam vyučujících Potraviny a výživa : Technologie : Stolničení : Hospodářské výpočty : Zařízení provozu: Odborný výcvik Marcela Scheibalová Marcela Scheibalová Marcela Scheibalová Mgr. Olga Malá Marcela Scheibalová Markéta Forejtová mistrová odborného výcviku David Mimra vedoucí kuchař Marcela Scheibalová Pracovník pověřený vedením : Gabriela Varodi Všichni jmenovaní mají odborné vzdělání odpovídající požadavkům rekvalifikačního kursu.

27 Příloha č. 3 Statutární zástupce Doklady o zřízení organizátora Organizace: Výchovný ústav a středisko pro mládež Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Čakovická 783/ Praha 9 Prosek Tel: Fax : Ředitel : Mgr. Patrik Matoušů viz. jmenovací listina

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN

UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN Č.j. 47/06/var UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělávání 78-62-C/002 P R A K T I C K Á Š K O L A D V O U L E T Á Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika vzdělávacích

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Zkrácené studium OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Projekt: 65-51-E/02 Práce ve stravování Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Technologické

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více

PENZION V OBOŘE. Projekt ESF, 02 Provoz vzdělávacího centra - organizaci provozování kuchyně a restaurace střídání a vedení žáků oboru kuchař - číšník

PENZION V OBOŘE. Projekt ESF, 02 Provoz vzdělávacího centra - organizaci provozování kuchyně a restaurace střídání a vedení žáků oboru kuchař - číšník PENZION V OBOŘE Projekt ESF, 02 Provoz vzdělávacího centra - organizaci provozování kuchyně a restaurace střídání a vedení žáků oboru kuchař - číšník Výchovně vzdělávací centrum PENZION V OBOŘE Horšov

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu

Studené předkrmy. Chuťovky, předkrmy a něco dobrého k pivu Studené předkrmy 50g Šunkový kornoutek plněný křenem a šlehačkou 55,- 1ks Avokádo plněné lehkým kuřecím salátem 75,- 80g Jemný tartar z lososa s limetkou a toastem 95,- 80g Carpaccio z pravé svíčkové s

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů

Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Příloha Témata k maturitní zkoušce z ekonomických předmětů Obor : 65-41-L/005 číšník-servírka 65-41-L/006 kuchař-kuchařka Školní rok: 2011/2012 Zkouška z ekonomických předmětů obsahuje učivo těchto předmětů:

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Příloha č. 1 Učební plán

Příloha č. 1 Učební plán Příloha č. 1 Učební plán Učební plán Hotelnictví 65-42-M/01 Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem Český jazyk 2 2 2 2 8 první cizí jazyk 3 3 3 3 12 druhý cizí jazyk

Více

DYNAMIC SPACE-plánovač zón. Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru. www.dynamicspace.com

DYNAMIC SPACE-plánovač zón. Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru. www.dynamicspace.com DYNAMIC SPACE-plánovač zón Zjistěte Vaši osobní potřebu úložného prostoru www.dynamicspace.com Váš osobní zónový plánovač DYNAMIC SPACE speciálně pro předměty, uložené ve Vaší kuchyni Kolik úložného prostoru

Více

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení.

1. Účel Účelem vnitřního předpisu je stanovení pravidel pro zajištění stravy, přihlašování a odhlašování stravy a hlášení pobytu mimo zařízení. Zpracoval/a: Barbora Plandorová, zásobovačka, Markéta Musilová, DiS., nutriční terapeutka, Mgr. Miriam Kotrlová, sociální pracovnice Podpis: A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY UŽIVATELŮ SLUŽBY Schválil/a: Ing. Petr

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Stravovací služby II Téma Ročník Autor Stravovací služby

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK. Předkrmy. Polévky. Metody vaření. 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč. 100 g Tatarský biftek 129 Kč JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 80 g Restovaná husí játra na portském víně 93 Kč s jablky a tymiánem 100 g Tatarský biftek 129 Kč s křepelčím vajíčkem, topinkami a česnekem 120 g Carpaccio z červené řepy 89 Kč

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše

Mateřská škola I. Pár slov úvodem. Úvod do problematiky spotřebního koše Pár slov úvodem Tato zpráva je odborně zaměřena na zhodnocení výživy ve školkách. Výživa ve školkách však není pouze otázkou pracovníků ve školní jídelně. Má návaznost na celé okolí dítěte rodinu, pedagogické

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS

rámci stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS Zásady přípravy p pravy dietních pokrmův rámci školního stravování Bc. T. Starnovská Sekce výživy a nutriční péče ČAS Program Kontakty Úvod o Jakédiety a proč o Účel nutričního terapeuta o Jak na to snadno,

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více