Vzdělávací program pro pracovní činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro pracovní činnost"

Transkript

1 Čj. 27/07/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program pro pracovní činnost kuchařské práce Organizátor : Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Praha 9 Prosek Čakovická 51 IČO: Zastoupený Mgr. Patrikem Matoušů ředitelem

2 Charakteristika rekvalifikačního kursu kuchařské práce 1. Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření programu rekvalifikačního kurzu, který umožní doplnění vzdělání a získání základní kvalifikace klientům VÚ a SVP Klíčov, s výchovnými, rodinnými a sociálními problémy, kteří již při snaze získat odborné vzdělání na středním stupni škol selhali. Jedná se o klienty u kterých jsou šance na získání středního vzdělání standardním způsobem velmi nízké z důvodů dysfunkčního rodinného prostředí, věku na hranici dospělosti, poruch osobnosti, především v oblasti volních vlastností, předchozí školní neúspěšnosti atd. Žáky jsou téměř bezvýhradně klienti VÚ a SVP Klíčov. Projekt rekvalifikačního kursu se snaží zlepšit předpoklady absolventů na trhu práce, kde je skupina mladých lidí na hranici dospělosti bez odborného vzdělání jednou z nejproblémovějších. 2. Základní údaje Organizátor : VÚ a SVP Klíčov, ZŠ, PŠ a Šj Délka přípravy : 40 vyučovacích týdnů / 780 hodin Počet míst 12 žáků Obor je určen : klienti VÚ a SVP Klíčov Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška, absolventům bude vydáno osvědčení o kvalifikaci Poskytnuté vzdělání : odborné zaučení pro výkon příslušného povolání - kuchařské práce 3. Stručný popis záučního oboru Vzdělávací program je koncipován jako denní studium v rozsahu 780 vyučovacích hodin, tj. 40 týdnů. Budoucí žáci se připravují na jednoduché práce spojené s výrobou teplých a studených jídel, příloh a nápojů a ošetření surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel, příloh a nápojů. Zvládnutí techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, seznámení se s provozem zařízení společného stravování, zvládnutí úklidových prací.

3 4. Organizace výuky Výuka probíhá v plně vybavené učebně a kuchyni VÚ a SVP Klíčov. Výuku odborných a teoretických předmětů a odborné praxe provádějí kvalifikovaní učitelé. Žákům budou poskytnuty studijní materiály vážící se k jednotlivým tématům. Didaktická technika je využívána dle potřeby. Kurz je zakončen zkouškou dle příslušných norem a poskytne odbornou přípravu pro výkon stanoveného okruhu činností. 5. Profil absolventa Na základě pokynů a znalostí výrobních technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principu efektivního hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává absolvent níže uvedené činnosti: - předběžnou přípravu všech druhů potravin - správné ošetření a uskladnění potravin - bezpečnou manipulaci se stroji a kuchyňským zařízením - technologickou přípravu jídel a nápojů podle platných předpisů - přípravu základních polévek, omáček, příloh a bezmasých pokrmů - základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb - příprava základních výrobků studené kuchyně, moučníků a dietních pokrmů - technickou a estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů - základy jednoduché obsluhy - úklidové práce na pracovišti a v provozu 6. Bezpečnost a ochrana zdraví a hygiena práce Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních předpisů, prováděných vládním nařízením, vyhlášek a norem. V prostorách určených k vyučování jsou vytvořeny takové podmínky, kdy je zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující vždy seznámí žáky se základními podmínkami BOZP a PO a zvláště pak při odborném výcviku, praktických cvičeních a praxi. Základními podmínkami BOZP a PO se rozumí : a) důkladné seznámení žáků s předpisy BOZP a PO při práci b) požívání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostnímu a protipožárnímu předpisu c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých předpisů

4 Vzdělávací program rekvalifikačního kursu kuchařské práce KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. Odborné předměty POČET HODIN ZA CELÝ KURS 270 Potraviny a výživa Technologie Hospodářské výpočty Stolničení Zařízení provozoven Odborný výcvik 510 Odborné vyučování celkem 780 Poznámky k učebnímu plánu 1. Výuka teoretických předmětů probíhá v učebně, odborný výcvik v kuchyni VÚ a SVP Klíčov. 2. Obsah učiva stanoveného vzdělávacím programem je možné přizpůsobit zařazením nových poznatků k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám žáků. 3. Výuka v kursu je rozložena na dobu 40 týdnů.

5 Charakteristika vyučovacích předmětů Potraviny a výživa Technologie Stolničení Hospodářské výpočty Zařízení provozoven Odborný výcvik 1. Odborné předměty Osvojování hlavních zásad správné výživy a její význam pro zdraví člověka, pravidla dodržování hygieny při práci s potravinami. Žáci získávají znalosti o technologických postupech přípravy pokrmů, o uchování surovin a hotových pokrmů a estetické úpravě při expedici. Z technologických postupů se žáci učí odvozovat obdobné varianty dalších pokrmů. V předmětu se žáci teoreticky připravují pro činnost v odborném výcviku. Předmět poskytuje žákům základní vědomosti o jednoduché obsluze. Žáci se seznamují s běžným inventářem nutným pro obsluhu. Získávají znalosti o technice jednoduché obsluhy při různých příležitostech. Seznamují se s gastronomickými pravidly, jejich využitím při sestavování jídelních lístků podle zásad správné výživy a se zásadami hygieny ve stolničení. Předmět rozvíjí u žáků paměť, upevňuje početní dovednosti a schopnosti logického myšlení, samostatného usuzování, přesného vyjádření. Úkolem hospodářských výpočtů je seznámit žáky s praktickými odbornými výpočty. Učivo se procvičuje na typických příkladech z oboru. Předmět seznamuje žáky se zařízením provozoven, s jeho celkovým uspořádáním a rozvržením. Žáci poznávají druhy zařízení a strojů, seznamují se s manipulací s nimi, s běžnou údržbou, aby tyto znalosti uplatňovali na pracovišti. V odborném výcviku žáci získávají základ pro své budoucí povolání a naučí se zde uplatňovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti.

6 Způsob a forma ověření získaných znalostí a dovedností Získané znalosti a dovednosti žáků bude v rámci závěrečných zkoušek ověřovat odborná komise, která posoudí úroveň znalostí a dovedností jednotlivců. Závěrečná zkouška z vybraných odborných předmětů zkouška teoretická-ústní Vybrané předměty : Potraviny a výživa Technologie Stolničení Praktická zkouška ověření praktických dovedností žáků na základě výsledku zpracování zadaného menu. Zde se hodnotí úroveň samostatné práce, vypracování přípravy-normování, způsob a kvalita zpracování, kreativita, fantazie a finální prezentace výrobku. Zhotovené kompletní menu je prezentované při závěrečné praktické zkoušce. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. viz. příloha Vzor osvědčení o rekvalifikaci

7 P r a k t i c k á š k o l a, Čakovická 51, Praha 9 Prosek Zařízení akreditováno MŠMT dne pod čj.:. OSVĚDČENÍ O R E K V A L I F I K A C I po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Jméno a příjmení: Datum narození: Místo narození: Státní občanství: absolvoval vzdělávací program rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost K u ch a ř s k é p r á c e v rozsahu 780 vyučovacích hodin Z á v ě r e č n o u z k o u š k u v y k o n a l z ústní zkoušky z praktické zkoušky s prospěchem s prospěchem Celkové hodnocení : > prospěl < V Praze dne.... předseda zkušební komise L.S. statutární zástupce vzdělávacího zařízení

8 Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tématické celky): Potraviny a výživa Technologie Stolničení Zařízení provozoven Hospodářské výpočty Odborný výcvik 50 hodin 130 hodin 30 hodin 30 hodin 30 hodin 510 hodin Mgr. Patrik Matoušů.. statutární zástupce vzdělávacího zařízení L.S.

9 Prostorové a materiální zabezpečení výuky Prostorové vybavení : Výuka bude realizována v plně vybavené učebně pro teoretickou výuku a výuka praktických činností v rámci odborného výcviku bude probíhat v plně vybavené kuchyni, která je součástí zařízení. Prostory vyhovují všem předpisům PO a BOZP a hygieně práce dle platných norem a předpisů. Materiální vybavení : Žákům budou během studia poskytnuty všechny potřebné studijní a odborné texty vážící se k daným předmětům, odborné časopisy a jiná tematická literatura. Pracovní a ochranné pomůcky, obuv a oděv budou žákům poskytnuty jednorázově na počátku kurzu. Při výuce bude ve velké míře využita audiovizuální technika - tématické filmy, fotografie a jiné didaktické pomůcky. Kuchyně je standardně vybavena dle daných norem platných pro provozovny společného stravování. Žáci mají k dispozici veškeré potřebné vybavení, pomůcky a materiál. Seznam literatury : Mašek, L., Potraviny a nápoje v kostce. Třebestovice: Ratio Vodochodská, L., Štěpánek, K., Technologie v kostce. Třebestovice: Ratio Šebelová, M., Potraviny a výživa. Praha: Parta, Čermáková, L., Vybíralová, I. Kuchařské práce technologie. Praha: Parta, 2002 Salač, G., Stolničení. Praha: Fortuna, Cón, F., Zařízení provozoven v kostce. Třebestovice: Ratio. Keblová, A., Volková, J., Hospodářské výpočty. Praha: Septima, Kolaříková, J., Praktikum k výuce předmětu Potraviny a výživa. Praha: Fortuna, 1995 Doporučená literatura : Lokšová, I., Lokša, J., Pozornost, motivace, relaxace tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1998

10 POTRAVINY A VÝŽIVA obor kuchařské práce Cílem vyučovacího předmětu je osvojení základních vědomostí z nauky o výživě. Žáci poznávají suroviny důležité pro jejich další zpracování, upevňují si znalosti a vědomosti pro odborné ošetřování potravin, pro jejich skladování. Žáci si osvojují hlavní zásady správné výživy a její význam pro zdraví člověka, pravidla dodržování hygieny při práci s potravinami. Rozpis učiva : Počet hodin 1. Úvod do předmětu Charakteristika a rozdělení potravin, poživatin 1.2 Základní předpisy o skladování potravin, jejich manipulaci a hygieně, skladová evidence 1.3 Příčiny kažení potravin, nákazy, otravy 2. Složení potravin Rozdělení potravin podle původu 2.2 Živiny 2.3 Biologická a energetická hodnota potravin 3. Brambory 3.1. Význam, složení, tržní druhy Skladování, použití v kuchyni 4. Zelenina, ovoce, houby 4.1 Význam, složení, rozdělení, konzervování Skladování použití v kuchyni 5. Luštěniny 5.1 Význam, složení, rozdělení, konzervování 5.2 Skladování, použití v kuchyni 6. Obiloviny, mlýnské výrobky a kypřící prostředky 6.1 Obiloviny. druhy, složení, význam Mouka, krupice druhy, skladování, význam, vady, použití 6.3 Těstoviny výroba, druhy, použití v kuchyni 6.4 Chléb, pečivo druhy, zásady výroby 6.5 Kypřící prostředky druhy 7. Vejce 7.1 Struktura, složení, význam Jakost, třídění, nákazy 7.3 Skladování 7.4. Použití v kuchyni

11 8. Mléko a mléčné výrobky 8.1 Význam, složení, druhy Mléčné výrobky druhy, výroba, použití 9. Tuky 9.1 Rozdělení, význam, získávání a uchovávání Použití v kuchyni 10. Cukr, med, umělá sladidla 10.1 Význam. Složení, rozdělení Skladování, použití 11. Povzbudivé pochutiny 11.1 Koření význam, druhy, skladování, použití, směsi koření Čaj, káva, kávové náhražky, kakao, čokoláda 12. Ostatní pochutiny 12.1 Dochucovací prostředky používané v kuchyni Jateční maso 13.1 Druhy jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny Charakteristika, složení, kažení, skladování masa 14. Hovězí maso 14.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 14.3 Hovězí droby 15. Telecí maso 15.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 16. Vepřové maso 16.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 16.3 Vepřové hody 16.4 Vepřové droby 17. Skopové maso 17.1 Charakteristika, použití v kuchyni Jehněčí, kůzlečí maso 18. Masné výrobky 18.1 Rozdělení a jejich využití Masové konzervy druhy, skladování 19. Ryby 19.1 Charakteristika a rozdělení Rybí konzervy a výrobky 20. Drůbež 20.1 Charakteristika a rozdělení Drůbeží konzervy a výrobky z drůbežího masa

12 21. Zvěřina 21.1 Charakteristika a rozdělení Konzervace masa 22.1 Význam a druhy konzervace masa Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 23.1 Pitná voda, minerální vody Ostatní nealkoholické nápoje 23.3 Alkoholické nápoje 23.4 Vliv alkoholu na člověka 24. Hlavní znaky správné výživy 24.1 Smíšená strava Zásady diferencované stravy 25. Léčebná výživa 25.1 Význam a rozdělení léčebných diet Základní pravidla hygieny výživy 26.1 Osobní hygiena člověka 1

13 TECHNOLOGIE obor kuchařské práce Cílem vyučovaného předmětu technologie je poskytnout žákům teoretické vědomosti potřebné k úpravě surovin a k výrobě pokrmů. Žáci získávají znalosti o technologických postupech přípravy pokrmů, znalosti o uchování surovin a hotových pokrmů, znalosti o estetické úpravě pokrmů při expedici. Z technologických postupů základních pokrmů se žáci učí odvozovat obdobné varianty dalších pokrmů. V předmětu technologie se žáci teoreticky připravují pro práci v odborném výcviku a proto vyučování předmětu probíhá v přímé vazbě na praktické vyučování. Rozpis učiva : Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce Význam technologie 1.3 Skladování potravin 2. Předběžná úprava potravin 2.1 Předběžné práce u potravin rostlinného původu 3 U potravin živočišného původu 2.2 Mletí, cezení, filtrování, šlehání, tření 2.3 Kořenění potravin 3. Základní technologické úpravy 3.1 Úprava potravin za studena a za syrova Základní tepelné úpravy vaření, dušení, pečení, smažení 3.3 Další tepelné úpravy spařování, zadělávání, zapékání 4. Seznámení s odbornou literaturou 4.1 Odborná kuchařské literatura kuchařské názvosloví Význam receptur norem 5. Polévky 5.1 Význam a rozdělení Druhy vývarů jejich úprava 5.3 Zavářky, vložky do polévek 5.4 Bílé polévky a jejich úprava

14 6. Přílohy a doplňky k hlavním pokrmům 6.1 Význam podávání příloh Přílohy z brambor, mouky, obilovin, těstovin, zeleniny a luštěnin 6.3 Jednoduché saláty 6.4 Kompoty 6.5 Doplňky k pokrmům 7. Bezmasé pokrmy 7.1 Význam a podávání Pokrmy z brambor, těstovin, rýže, krup, zeleniny a hub 7.3 Pokrmy ze sýrů 7.4 Pokrmy ze sóji 7.5 Pokrmy z vajec a jejich úpravy 8. Moučníky 8.1 Význam a rozdělení Kaše, pudinky, nákypy, lité, piškotové a kynuté těsto, moučníky z tvarohu, těstovin 8.3 Náplně do těst 8.4 Listové a linecké těsto, šlehané hmoty 8.5 Polevy 9. Omáčky 9.1 Význam a rozdělení Omáčky a jejich úpravy 10. Pokrmy z hovězího masa 10.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 10.3 Úprava vařením, dušením, pečením 10.4 Úprava hovězích drobů 11. Pokrmy z telecího masa 11.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 11.3 Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 11.4 Úprava telecích drobů 12. Pokrmy z vepřového masa 12.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 12.3 Úprava vařením, dušením, pečením, smažením Úprava vepřových drobů Vepřové hody

15 13. Pokrmy ze skopového masa 13.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 13.3 Základní technologické úpravy 14. Pokrmy z ryb 14.1 Rozdělení Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 15. Pokrmy z drůbeže 15.1Rozdělení Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 15.3 Úprava drůbků 16.Pokrmy ze zvěřiny 16.1Rozdělení Základní technologické úpravy 17.Pokrmy z mletého masa 17.1 Příprava, druhy Pokrmy z mletého masa, směsi 18.Pokrmy na objednávku 18.1Rozdělení částí jatečního mas na přípravu pokrmů na objednávku Pokrmy na objednávku z jatečního masa a drůbeže 18.3Dokončovací práce 19.Pokrmy studené kuchyně 19.1Význam a druhy výrobků studené kuchyně Úprava aspiku, rosolu, majonéz, salátů, plněných vajec, masitých pěn pochoutkových másel 19.3 Obložené mísy, kanapky, - chuťovky, obložené chlebíčky 20.Předkrmy 20.1Studené předkrmy a jejich úprava Teplé předkrmy a jejich úprava 21.Nápoje 21.1Teplé nápoje a jejich úprava Studené nápoje a jejich úprava 22.Zásady dietního stravování 22.1 Diety rozdělení Všeobecná pravidla dietního stravování 22.3 Receptury dietních pokrmů

16 23. Pokrmy cizích kuchyní Zmrzliny, ovocné saláty 24.1 Druhy zmrzlin, zmrzlinové poháry Druhy ovocných salátů 25. Polotovary 1

17 HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY obor kuchařské práce Cílem předmětu je rozvíjet paměť, upevňovat početní dovednosti a schopnosti logického myšlení, samostatné usuzování, přesné vyjádření, to vše v rámci možností a individuálních schopností žáků. Úkolem hospodářských výpočtů jako odborného předmětu je v návaznosti na odborný cvik a matematiku upevnit dovednosti žáků v numerickém počítání i v počítání z paměti a seznámit žáky s praktickými odbornými výpočty. Učivo se procvičuje na typických příkladech z oboru. Rozpis učiva Počet hodin 1. Početní jistota a hbitost v numerickém počítání 1.1 Čtení a psaní čísel Opakování a procvičování jednotlivých početních úkonů 2. Procentový výpočet 2.1 Výpočet praktických příkladů 5 3. Výtěžnost 3.1 Výpočet výtěžnosti surovin 2 4. Jednotky a jejich převody 4.1 Jednotky hmotnosti, délky, dutých měr Peněžní jednotky 5. Praktické výpočty spotřeby surovin 5.1 Výpočet hrubé a čisté hmotnosti na jednu a více porcí Výpočet pro výdej surovin ze skladu 6. Tvorba cen jídel a nápojů 6.1 Cenový systém, kalkulační cena, DPH Výpočet prodejní ceny jídel a nápojů 7. Výpočet základní mzdy, inventarizace, hmotná zodpovědnost 7.1 Druhy mezd, pojištění, daň ze mzdy Hmotná zodpovědnost

18 STOLN IČENÍ obor kuchařské práce Cílem předmětu stolničení je poskytnout žákům základní vědomosti o jednoduché obsluze. Žáci se seznamují s běžným inventářem nutným pro obsluhu. Získávají znalosti o technice jednoduché obsluhy při různých příležitostech. Seznamují se s gastronomickými pravidly, jejich využitím při sestavování jídelních lístků podle zásad správné výživy a se zásadami hygieny ve stolničení. Důležitým předpokladem pro činnost v oboru a pro praktické uplatnění vědomostí ze stolničení je znalost správného společenského chování, přístupu k lidem i správného vyjadřování. Vyučování je doplňováno ukázkami správné obsluhy, exkurzemi a zvláště pak praktickými ukázkami při výuce. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Pojem a význam stolničení Obecné zásady a pravidla společenského chování 1.3 Chování na pracovišti, ve společnosti, ve styku s hosty a při jídle 2. Úklidové a přípravné práce 2.1 Úklid a příprava pracoviště Pracovní oblečení a pomůcky obsluhujících 3. Inventář na úseku obsluhy 3.1 Malý a velký inventář stolní Čištění a údržba inventáře 4. Jídelní a nápojový lístek 4.1 Jídelní lístek druhy, náležitosti, gastronomická pravidla 6 pro sestavování jídelno lístku 4.2 Nápojový lístek náležitosti, sortiment nápojů 5. Základní pravidla obsluhy 5.1 Povinnosti obsluhujících Systém a technika obsluhy 5.3 Podávání jídel a nápojů

19 6. Slavnostní stolničení 6.1 Význam, účel a druhy hostin Příprava a prostírání tabulí 7. Různé způsoby prodej, obsluhy a služeb 7.1 Různé způsoby prodeje Obsluha v dopravních prostředcích

20 ZAŘÍZENÍ PROVOZU obor kuchařské práce Cílem vyučovacího předmětu je seznámit žáky se zařízením provozoven, s jeho celkovým uspořádáním a rozvržením. Žáci poznávají druhy zařízení a strojů, seznamují se s manipulací s nimi, s běžnou údržbou, aby tyto znalosti uvědoměle uplatňovali na pracovišti. Předmět navazuje na technologii a odborný výcvik. Otázka BOZP se soustavně probírá u každého stroje a zařízení zvlášť. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Formy společného stravování, střediska výroby, odbytu a ubytování Ostatní prostory, hygienická a sociální zařízení 1.3 BOZP a PO 2. Zařízení 2.1 Jednoduchá zařízení ve skladovacích, výrobních a ostatních prostorách Nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů 3. Zařízení pro hygienu nádobí a nářadí 3.1 Zásobníkové a průtokové ohřívače vody Umývací stroje a dřezy 3.3 Dodržování pravidel BOZP 4. Stroje pro mechanické zpracování potravin, ostatní kuchyňské stroje a jejich ošetřování 4.1 Universální stroje a přídavná zařízení Jedno a víceúčelové strojky 4.3 Stroje na zpracování těsta 4.4 Stroje na zpracování masa 4.5 Mytí a dezinfekce kuchyňských strojů 5. Zařízení pro teplé zpracování pokrmů 5.1 Druhy zařízení Obsluha zařízení

21 6. Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla 6.1 Vodní lázeň, ohřívací stoly, skříně režony, termosy Vliv suchého a vlhkého vzduchu na pokrmy 7. Chladící a mrazící zařízení 7.1 Druhy chladících zařízení Druhy mrazících zařízení 7.3 Hygiena provozu chladících a mrazících zařízení 8. Sklady 8.1 Vybavení skladů Druhy skladů 9. Odbytová střediska 9.1 Požadavky na zařízení odbytových středisek Vybavení ä zařízení jednotlivých středisek 9.3 Doplňkový prodej a služby pro hosty

22 ODBORNÝ VÝCVIK obor kuchařské práce Cílem odborného výcviku je vychovat žáky ve spolehlivé kvalifikované pracovníky v oboru, schopné aplikovat získané poznatky v praxi a dále se rozvíjet. V odborném výcviku žáci získávají základ pro své budoucí povolání a naučí se uplatňovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v každodenní práci. Důležitým úkolem mistra odborného výcviku je naučit žáky uplatňovat znalosti z odborných předmětů, tj. technologie, potravin a výživy, stolničení a zařízení provozu. Žáci musí ovládat předpisy BOZP a PO, musí dbát na hygienu práce a tím chránit zdraví svoje a strávníků. Vhodným doplňkem odborného výcviku je uskutečnění exkurzí na vybraná pracoviště. Mistr odborného výcviku odpovídá za svěřenou skupinu žáků v plném rozsahu po dobu konání praxe. Žáci mají možnost podílet se na utváření jídelního lístku VÚ a SVP, v rámci pobytu připravují menu pro různé slavnostní příležitost ( Vánoce, Velikonoce. ) pro ostatní klienty a pracovníky zařízení. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena práce Seznámení s pracovištěm 2. Předběžná úprava 2.1 Zelenina, ovoce, brambory Opakování 3. Základní technologické úpravy 3.1 Tepelné zpracování pokrmů 12 - vaření, dušení, pečení, smažení, zapékání, grilování, mikrovlnná trouba konvektomat, fritovací hrnec 4. Úprava polévek 4.1 Význam a rozdělení Hnědé polévky vývary, zavářky, vložky 4.3 Bílé polévky 4.4 Přesnídávkové polévky 4.5 Opakování 5. Přílohy 5.1 Z brambor Z těstovin 5.3 Z rýže 5.4 Knedlíky 5.5 Ze zeleniny

23 5.6 Luštěniny 5.7 Opakování 6. Bezmasé pokrmy 6.1 Jídla z brambor Jídla zeleninová 6.3 Jídla z rýže 6.4 Jídla z těstovin 6.5 Žemlovky 6.6 Jídla z vajec 6.7 Jídla ze sýrů a tvarohu 6.8 Opakování 7. Základy 7.1 Druhy základů Způsoby zahušťování 7.3 Opakování 8. Omáčky 8.1 Rozdělení Hrubé omáčky hnědé, bílé 8.3 Jemné omáčky studené, teplé 8.4 Opakování 9. Hovězí maso 9.1 Rozdělení, použití Předběžná úprava 9.3 Vaření 9.4 Dušení 9.5 Pečení 9.6 Úprava drobů 9.7 Minutky 9.8 Opakování 10. Vepřové maso 10.1 Rozdělení, požití Předběžná úprava 10.3 Vykošťování, sekání kotlet 10.4 Vaření 10.5 Dušení 10.6 Pečení 10.7 Minutky 10.8 Úprava drobů 10.9 Opakování 11. Uzené maso 11.1 Vaření Použití uzenin a uzeného masa 11.3 Opakování

24 12. Mleté maso 12.1Vhodné druhy masa na mletí, vázací prostředky Příprava pokrmů z mletého masa 12.3 Opakování 13.Drůbež 13.1 Rozdělení drůbeže Předběžná úprava drůbeže 13.3 Příprava pokrmů z drůbeže 13.4 Příprava pokrmů z drůbků 13.5 Opakování 14.Ryby 14.1 Předběžná úprava ryb Úprava pokrmů z ryb 15. Studená kuchyně 15.1 Význam výrobků studené kuchyně Úprava majonéz, jednoduchých a složitých salátů, rosolu, aspiku 15.3 Úprava obložených chlebíčků, chuťovek, kanapek 15.4 Plněná a zdobená vejce a zelenina 15.5 Masité pěny 15.6 Obložené mísy 15.7 Opakování 16. Moučníky 16.1 Moučníky z kynutého těsta Moučníky z litých těst 16.3 Moučníky linecké 16.4 Moučníky z piškotového a třeného těsta 16.5 Moučníky z listového těsta 16.6 Kaše, pudinky 16.7 Opakování 17. Alternativní téma 17.1 Dietní pokrmy Teplé předkrmy 17.3 Skopové maso 17.4 Telecí maso 17.5 Opakování

25 Příloha č.2 Přehled odborného vedení a pedagogického zajištění rekvalifikačního kursu - kuchařské práce Odborný garant Jméno a příjmení : Marcela SCHEIBALOVÁ Datum a místo narození : v Praze Rodné jméno : Průšová Odborné vzdělání Vyučení v oboru Kuchař a servírka při Odborném učilišti Svazu výrobních družstev 2. července 1970 Maturita v oboru Kuchař servírka při Střední škole pro pracující 29. června 1973 Pedagogické minimum při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 26. dubna 1978 Sppg 3. semestrový kurz při PedF UK Praha Odborná praxe Odborný garant pracuje již 31 let v oboru, a to po většinu času na pozici mistr odborného vyučování a vyučující odborných předmětů při SOU, OU a PŠ. Další speciálně pedagogické zajištění Jméno příjmení: Mgr. Olga Malá speciální pedagog

26 Seznam vyučujících Potraviny a výživa : Technologie : Stolničení : Hospodářské výpočty : Zařízení provozu: Odborný výcvik Marcela Scheibalová Marcela Scheibalová Marcela Scheibalová Mgr. Olga Malá Marcela Scheibalová Markéta Forejtová mistrová odborného výcviku David Mimra vedoucí kuchař Marcela Scheibalová Pracovník pověřený vedením : Gabriela Varodi Všichni jmenovaní mají odborné vzdělání odpovídající požadavkům rekvalifikačního kursu.

27 Příloha č. 3 Statutární zástupce Doklady o zřízení organizátora Organizace: Výchovný ústav a středisko pro mládež Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Čakovická 783/ Praha 9 Prosek Tel: Fax : Ředitel : Mgr. Patrik Matoušů viz. jmenovací listina

ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI CZ /0.0/0.0/15_004/ PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI CZ /0.0/0.0/15_004/ PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE ZÁRUKY PRO MLADÉ VE ZLÍNSKÉM KRAJI CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000011 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: Datum narození: Kontaktní adresa: Telefon: Zdravotní

Více

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů

Příloha č. 1. Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Kuchař číšník H/01 Kuchař číšník Odborný výcvik příprava pokrmů PŘÍLOHY Příloha č. Učební osnova předmětu odborný výcvik příprava pokrmů Název školy Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479 Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Školní rok:

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Jídelní lístek. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Jídelní lístek. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Jídelní lístek Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm.

Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová. Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. Příloha č. 1 Struktura odborné výuky oboru vzdělání kuchař Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., odst. 3., písm. a Obchodní firma: PhDr. Zdeňka Endlicherová Příjmení: Endlicherová Jméno: Zdeňka Místo podnikání:

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

Otázky k závěrečné ústní zkoušce

Otázky k závěrečné ústní zkoušce Otázky k závěrečné ústní zkoušce Obor: KUCHAŘ ČÍŠNÍK 2006/2007. 1. a) Ochranné látky - vitaminy, minerální látky, rozdělení a jejich význam ve výživě b) Polévky - význam,. rozdělení, druhy vývarů a jejich

Více

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás!

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ. Vážení hosté, vítáme Vás! NABÍDKA STRAVOVÁNÍ Vážení hosté, vítáme Vás! Jsme rádi, že jste si pro svůj pobyt zvolili naše zařízení a chtěli bychom Vám nabídnout výběr z pestré nabídky jídel v našem stravovacím provozu. Nabízíme:

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_02

Více

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ

UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY POKRMŮ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY PŘEDMĚTU TECHNOLOGIE

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 TECHNOLOGIE NÁZEV PŘEDMĚTU Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST25 Číslo materiálu 25

Více

Jídelní lístek MŠ období:

Jídelní lístek MŠ období: Jídelní lístek MŠ období: 1.9. - 2.9. 2016 Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík,9 1.9.2016 čtvrtek Zelenina ( meloun ), nápoj Toast, pomazánka drožďová, zelenina, čaj Jemné pečivo,

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10)

Zelňák (1, 3, 7), Vepřová pečeně (1, 1a), Mrkev zadělávaná. Uzené moravské, vejce, hořčice 50g (1, 3, 6, 7, 10) JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26.. 26 DO 2.. 26 Po 26.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krupicová s vejcem (,, 7, ), 7), Houska ks (, 7), Paštika Zelňák (,, 7), Vepřová pečeně (, a), Mrkev zadělávaná

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na OA, SZŠ a SOŠS Jihlava...3-5 Kosmetička... 6 Holičské a kadeřnické práce... 7 Holičské a kadeřnické práce.....8 Zkrácené kadeřnické

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava teplých pokrmů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

I. Vnitřní řád školní jídelny

I. Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Květná Květná 92, 572 01 telefon: 731449286 Odloučené pracoviště: Školní jídelna, Květná 108 I. Vnitřní řád školní jídelny Školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

Fotoreportáž z autorizace

Fotoreportáž z autorizace Ministerstvo pro místní rozvoj Fotoreportáž z autorizace Příprava teplých pokrmů (65-001-H) 10.-11.11. 2008 ZKOUŠKY Z DÍLČÍCH KVALIFIKACÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII A HOTELOVÉ ŠKOLE HAVLÍČKŮV BROD Zákon o ověřování

Více

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví školní rok 2016/2017 1. Společenská pravidla chování, etiketa, osobnost

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 3.3.2017 Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Zabíjačkový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 1. 3. 2017 Čaj, citronová voda středa Oběd č. 2: Musaka s mletým

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba lahůdek (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba lahůdek (kód: 29-030-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Lahůdkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda

Obsahuje tyto alergeny: Polévka: Hrstková 1,7,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor 1,7, pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Jídelní lístek MŠ DĚTEM JE KAŽDÝ DEN PODÁVÁN OVOCNÝ TALÍŘ období: 2.10. - 6.10.2017 Polévka: Hrstková,9 Oběd: Vepřové maso v mrkvi, vařený brambor,9 2.10.2017 pondělí Doplněk: Ledový salát, čaj, voda Přesnídávka:

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.20 Menu Autor: Eva Němcová Období tvorby: září listopad

Více

Učební osnova. Škola: Střední odborné učiliště Jana Tiraye, velká Bíteš, Tyršova 239

Učební osnova. Škola: Střední odborné učiliště Jana Tiraye, velká Bíteš, Tyršova 239 Učební osnova Škola: Střední odborné učiliště Jana Tiraye, velká Bíteš, Tyršova 239 Obor vzdělání: 29-54-H/002 Zaměření: Cukrář - výroba Školní rok: 2010/11 Forma: denní Třída: 3.B Informace k předmětu:

Více

1. Definice a charakteristika rautu

1. Definice a charakteristika rautu KURZ ČÍŠNÍK - BARMAN -PŘÍPRAVA RAUTŮ 1. Definice a charakteristika rautu RAUT je druh slavnostní hostiny Rauty mohou býr klasické (pouhé pohoštění), obchodní nebo reklamní (atraktivní prostředí, nezvyklý

Více

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek MŠ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1.10.2015 čtvrtek Ovocný čaj Chléb, vajíčková pomazánka z tvarohu, zelenina, mléko 1,3,7,10

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35

Datum: 15.3.2013 Anotace: Alternativní test k ověřování ročníkových znalostí. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65 51 H/001 Kuchař- číšník Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Technologie Ročník: 3. ročník Téma: Ověřování

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E)

Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: E) Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení (kód: 65-003-E) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 25. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Brokolicový krém Obložený toustový Pažitkový krém, Smažené rybí filé, brambory,, rajčatový

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍČEK 21. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, kakao, Zeleninová polévka Chléb,, Vepřové po italsku, Salám, máslo, Hukvaldský závitek, rýže,

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké pečivo, Ovoce Zeleninová polévka

JÍDELNÍČEK D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ. Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké pečivo, Ovoce Zeleninová polévka JÍDELNÍČEK 22. 2016 D 3, 9 PŘEJEME VŠEM DOBROU CHUŤ Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře II. Večeře Sladké, Zeleninová polévka Chléb,, Kuře ala bažant, rýže Šunková pěna, kakao, Boloňské špagety, minerálka

Více

UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN

UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN Č.j. 47/06/var UČEBNÍ DOKUMENTY A ŠKOLOU DOPRACOVANÝ UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělávání 78-62-C/002 P R A K T I C K Á Š K O L A D V O U L E T Á Obsah : I. Základní údaje o škole II. Charakteristika vzdělávacích

Více

Přílohy. ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi,

Přílohy.  ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi, Přílohy Emailová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, 27. 11. 2011. Dobrý den, pane inženýre Kobesi, obracím se na Vás s prosbou a dotazem ohledně statistiky spotřeby potravin v

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 36. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 36. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST36 Číslo materiálu 36

Více

Zpracování potravin rostlinného a živočišného původu podle technologických postupů pro výrobu hotových pokrmů 3

Zpracování potravin rostlinného a živočišného původu podle technologických postupů pro výrobu hotových pokrmů 3 Pracovník výroby hotových pokrmů (kód: 29-070-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby hotových

Více

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Výroba knedlíků v potravinářství (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Výroba knedlíků v potravinářství (kód: 29-072-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Pracovník výroby knedlíků

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY. Dodatek č.j / ze dne 23. května 2005 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY UČEBNÍ DOKUMENTY Obor vzdělání: 78-62-C/002 Praktická škola dvouletá Dodatek č.j. 20 597/2005-24 ze dne 23. května 2005 učebním dokumentům č.j. 32 090/2004-24,

Více

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014 březen od 3. března do 7. března 2014 vánočka s marmeládou polévka staročeská banketka šunkový krém,, krůtí prsa špikovaná, rýže, kompot multivitamín.nápoj rohlík, pomazánkové máslo polévka krupičková

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Vepřové maso, dušená mrkev, brambor, čaj OD 4.3. DO 8.3.2012 Svačina: Rohlík, máslo, šunka, čaj Polévka: Zelná s párkem Hlavní jídlo: Krupicová kaše, ovoce, čaj Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Svačina: Rohlík, celerová pomazánka,

Více

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky

Studené předkrmy. Teplé předkrmy. Polévky Studené předkrmy 1. 70g Šunkové rolky se smetanovým křenem 60,- 2. Moravské uzené rolky 60,- Teplé předkrmy 3. Zapékaný toust se zeleninou a sýrem 40,- 4. Smažená palačinka 70,- Polévky 5. Moravská svatební

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář)

Obsah. U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice. Školní rok: 2014/2015 Obor: 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 29-54-H/01 Cukrář (ŠVP Cukrář) Obsah Provoz v potravinářství... 2 Nauka o surovinách... 3 Cukrářská výroba... 4 Odborné kreslení... 5 Odborný

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství Zkrácené studium OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Informace k výdeji obědů STRAVOVACÍ ŘÁD OD Cena stravy pro žáky školy: 6-10 let..22,- Kč let 23,- Kč cizí strávníci...

Informace k výdeji obědů STRAVOVACÍ ŘÁD OD Cena stravy pro žáky školy: 6-10 let..22,- Kč let 23,- Kč cizí strávníci... Informace k výdeji obědů Informace vychází ze systému kritických bodů HACCP 1. Výdej obědů pro nemocné dítě 1. den nemoci od 11 30 do 12 hodin. Výdej pokrmů do jídlonosičů je pouze na vlastní riziko. 2.

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 15. 8. 2016 DO 4. 9. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka bramborová (1, 3, 6, 7, 9, 13), 7), Zeleninové rizoto s kuřecím masem sypané sýrem

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do Sociálná služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová IČ: 00194263, DIČ: J Í D E L N Í Č E K strava.: RACIONÁLNÍ na období od 01.11.2016 do 30.11.2016 Datum Pořadí jídla Druh jídla

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Út 1 1 2 3 Káva bílá Čaj ledový 1-l. krupicová s vejcem Limo Guláš bramborový Chléb chlupatý Jablko 1-Jitrnicový prejt Rohlík s máslem Rohlík Houska 1-Brambory - příloha Čaj se sirupem Salám turistický,drůbeží,šunk.

Více

J í d e l n í l í s t e k

J í d e l n í l í s t e k Týden: 45. od: 2.11. do: 6.11. Po Polévka: Kuřecí vývar s pohankovými vločkami Rohlík Hlavní jídlo: Kuřecí perkelt Špecle (bramborové těstoviny) Út Smetanový krém Bobík Polévka: Z míchaných luštěnin Hlavní

Více

Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování (kód: M)

Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování (kód: M) Kuchař pro přípravu pokrmů dietního stravování (kód: 65-036-M) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 14. 12. 2015 DO 3. 1. 2016 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka drůbeží s kuskusem (1, 3, 6, 7, 9, 13), Bramborový guláš (1), Krůtí směs se zeleninou

Více