Vzdělávací program pro pracovní činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program pro pracovní činnost"

Transkript

1 Čj. 27/07/var Vzdělávací program rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Vzdělávací program pro pracovní činnost kuchařské práce Organizátor : Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Praha 9 Prosek Čakovická 51 IČO: Zastoupený Mgr. Patrikem Matoušů ředitelem

2 Charakteristika rekvalifikačního kursu kuchařské práce 1. Cíl projektu Cílem projektu je vytvoření programu rekvalifikačního kurzu, který umožní doplnění vzdělání a získání základní kvalifikace klientům VÚ a SVP Klíčov, s výchovnými, rodinnými a sociálními problémy, kteří již při snaze získat odborné vzdělání na středním stupni škol selhali. Jedná se o klienty u kterých jsou šance na získání středního vzdělání standardním způsobem velmi nízké z důvodů dysfunkčního rodinného prostředí, věku na hranici dospělosti, poruch osobnosti, především v oblasti volních vlastností, předchozí školní neúspěšnosti atd. Žáky jsou téměř bezvýhradně klienti VÚ a SVP Klíčov. Projekt rekvalifikačního kursu se snaží zlepšit předpoklady absolventů na trhu práce, kde je skupina mladých lidí na hranici dospělosti bez odborného vzdělání jednou z nejproblémovějších. 2. Základní údaje Organizátor : VÚ a SVP Klíčov, ZŠ, PŠ a Šj Délka přípravy : 40 vyučovacích týdnů / 780 hodin Počet míst 12 žáků Obor je určen : klienti VÚ a SVP Klíčov Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška, absolventům bude vydáno osvědčení o kvalifikaci Poskytnuté vzdělání : odborné zaučení pro výkon příslušného povolání - kuchařské práce 3. Stručný popis záučního oboru Vzdělávací program je koncipován jako denní studium v rozsahu 780 vyučovacích hodin, tj. 40 týdnů. Budoucí žáci se připravují na jednoduché práce spojené s výrobou teplých a studených jídel, příloh a nápojů a ošetření surovin určených k výrobě a expedici teplých a studených jídel, příloh a nápojů. Zvládnutí techniky výdeje pokrmů, jednoduché obsluhy, seznámení se s provozem zařízení společného stravování, zvládnutí úklidových prací.

3 4. Organizace výuky Výuka probíhá v plně vybavené učebně a kuchyni VÚ a SVP Klíčov. Výuku odborných a teoretických předmětů a odborné praxe provádějí kvalifikovaní učitelé. Žákům budou poskytnuty studijní materiály vážící se k jednotlivým tématům. Didaktická technika je využívána dle potřeby. Kurz je zakončen zkouškou dle příslušných norem a poskytne odbornou přípravu pro výkon stanoveného okruhu činností. 5. Profil absolventa Na základě pokynů a znalostí výrobních technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principu efektivního hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává absolvent níže uvedené činnosti: - předběžnou přípravu všech druhů potravin - správné ošetření a uskladnění potravin - bezpečnou manipulaci se stroji a kuchyňským zařízením - technologickou přípravu jídel a nápojů podle platných předpisů - přípravu základních polévek, omáček, příloh a bezmasých pokrmů - základní tepelné úpravy jatečního masa, drůbeže a ryb - příprava základních výrobků studené kuchyně, moučníků a dietních pokrmů - technickou a estetickou stránku expedice pokrmů a nápojů - základy jednoduché obsluhy - úklidové práce na pracovišti a v provozu 6. Bezpečnost a ochrana zdraví a hygiena práce Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních předpisů, prováděných vládním nařízením, vyhlášek a norem. V prostorách určených k vyučování jsou vytvořeny takové podmínky, kdy je zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující vždy seznámí žáky se základními podmínkami BOZP a PO a zvláště pak při odborném výcviku, praktických cvičeních a praxi. Základními podmínkami BOZP a PO se rozumí : a) důkladné seznámení žáků s předpisy BOZP a PO při práci b) požívání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostnímu a protipožárnímu předpisu c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých předpisů

4 Vzdělávací program rekvalifikačního kursu kuchařské práce KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 1. Odborné předměty POČET HODIN ZA CELÝ KURS 270 Potraviny a výživa Technologie Hospodářské výpočty Stolničení Zařízení provozoven Odborný výcvik 510 Odborné vyučování celkem 780 Poznámky k učebnímu plánu 1. Výuka teoretických předmětů probíhá v učebně, odborný výcvik v kuchyni VÚ a SVP Klíčov. 2. Obsah učiva stanoveného vzdělávacím programem je možné přizpůsobit zařazením nových poznatků k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám žáků. 3. Výuka v kursu je rozložena na dobu 40 týdnů.

5 Charakteristika vyučovacích předmětů Potraviny a výživa Technologie Stolničení Hospodářské výpočty Zařízení provozoven Odborný výcvik 1. Odborné předměty Osvojování hlavních zásad správné výživy a její význam pro zdraví člověka, pravidla dodržování hygieny při práci s potravinami. Žáci získávají znalosti o technologických postupech přípravy pokrmů, o uchování surovin a hotových pokrmů a estetické úpravě při expedici. Z technologických postupů se žáci učí odvozovat obdobné varianty dalších pokrmů. V předmětu se žáci teoreticky připravují pro činnost v odborném výcviku. Předmět poskytuje žákům základní vědomosti o jednoduché obsluze. Žáci se seznamují s běžným inventářem nutným pro obsluhu. Získávají znalosti o technice jednoduché obsluhy při různých příležitostech. Seznamují se s gastronomickými pravidly, jejich využitím při sestavování jídelních lístků podle zásad správné výživy a se zásadami hygieny ve stolničení. Předmět rozvíjí u žáků paměť, upevňuje početní dovednosti a schopnosti logického myšlení, samostatného usuzování, přesného vyjádření. Úkolem hospodářských výpočtů je seznámit žáky s praktickými odbornými výpočty. Učivo se procvičuje na typických příkladech z oboru. Předmět seznamuje žáky se zařízením provozoven, s jeho celkovým uspořádáním a rozvržením. Žáci poznávají druhy zařízení a strojů, seznamují se s manipulací s nimi, s běžnou údržbou, aby tyto znalosti uplatňovali na pracovišti. V odborném výcviku žáci získávají základ pro své budoucí povolání a naučí se zde uplatňovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti.

6 Způsob a forma ověření získaných znalostí a dovedností Získané znalosti a dovednosti žáků bude v rámci závěrečných zkoušek ověřovat odborná komise, která posoudí úroveň znalostí a dovedností jednotlivců. Závěrečná zkouška z vybraných odborných předmětů zkouška teoretická-ústní Vybrané předměty : Potraviny a výživa Technologie Stolničení Praktická zkouška ověření praktických dovedností žáků na základě výsledku zpracování zadaného menu. Zde se hodnotí úroveň samostatné práce, vypracování přípravy-normování, způsob a kvalita zpracování, kreativita, fantazie a finální prezentace výrobku. Zhotovené kompletní menu je prezentované při závěrečné praktické zkoušce. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení o ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. viz. příloha Vzor osvědčení o rekvalifikaci

7 P r a k t i c k á š k o l a, Čakovická 51, Praha 9 Prosek Zařízení akreditováno MŠMT dne pod čj.:. OSVĚDČENÍ O R E K V A L I F I K A C I po úspěšném ukončení vzdělávacího programu rekvalifikačního kurzu, podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Jméno a příjmení: Datum narození: Místo narození: Státní občanství: absolvoval vzdělávací program rekvalifikačního kurzu pro pracovní činnost K u ch a ř s k é p r á c e v rozsahu 780 vyučovacích hodin Z á v ě r e č n o u z k o u š k u v y k o n a l z ústní zkoušky z praktické zkoušky s prospěchem s prospěchem Celkové hodnocení : > prospěl < V Praze dne.... předseda zkušební komise L.S. statutární zástupce vzdělávacího zařízení

8 Vzdělávací program obsahoval tyto předměty (tématické celky): Potraviny a výživa Technologie Stolničení Zařízení provozoven Hospodářské výpočty Odborný výcvik 50 hodin 130 hodin 30 hodin 30 hodin 30 hodin 510 hodin Mgr. Patrik Matoušů.. statutární zástupce vzdělávacího zařízení L.S.

9 Prostorové a materiální zabezpečení výuky Prostorové vybavení : Výuka bude realizována v plně vybavené učebně pro teoretickou výuku a výuka praktických činností v rámci odborného výcviku bude probíhat v plně vybavené kuchyni, která je součástí zařízení. Prostory vyhovují všem předpisům PO a BOZP a hygieně práce dle platných norem a předpisů. Materiální vybavení : Žákům budou během studia poskytnuty všechny potřebné studijní a odborné texty vážící se k daným předmětům, odborné časopisy a jiná tematická literatura. Pracovní a ochranné pomůcky, obuv a oděv budou žákům poskytnuty jednorázově na počátku kurzu. Při výuce bude ve velké míře využita audiovizuální technika - tématické filmy, fotografie a jiné didaktické pomůcky. Kuchyně je standardně vybavena dle daných norem platných pro provozovny společného stravování. Žáci mají k dispozici veškeré potřebné vybavení, pomůcky a materiál. Seznam literatury : Mašek, L., Potraviny a nápoje v kostce. Třebestovice: Ratio Vodochodská, L., Štěpánek, K., Technologie v kostce. Třebestovice: Ratio Šebelová, M., Potraviny a výživa. Praha: Parta, Čermáková, L., Vybíralová, I. Kuchařské práce technologie. Praha: Parta, 2002 Salač, G., Stolničení. Praha: Fortuna, Cón, F., Zařízení provozoven v kostce. Třebestovice: Ratio. Keblová, A., Volková, J., Hospodářské výpočty. Praha: Septima, Kolaříková, J., Praktikum k výuce předmětu Potraviny a výživa. Praha: Fortuna, 1995 Doporučená literatura : Lokšová, I., Lokša, J., Pozornost, motivace, relaxace tvořivost dětí ve škole. Praha: Portál, 1998

10 POTRAVINY A VÝŽIVA obor kuchařské práce Cílem vyučovacího předmětu je osvojení základních vědomostí z nauky o výživě. Žáci poznávají suroviny důležité pro jejich další zpracování, upevňují si znalosti a vědomosti pro odborné ošetřování potravin, pro jejich skladování. Žáci si osvojují hlavní zásady správné výživy a její význam pro zdraví člověka, pravidla dodržování hygieny při práci s potravinami. Rozpis učiva : Počet hodin 1. Úvod do předmětu Charakteristika a rozdělení potravin, poživatin 1.2 Základní předpisy o skladování potravin, jejich manipulaci a hygieně, skladová evidence 1.3 Příčiny kažení potravin, nákazy, otravy 2. Složení potravin Rozdělení potravin podle původu 2.2 Živiny 2.3 Biologická a energetická hodnota potravin 3. Brambory 3.1. Význam, složení, tržní druhy Skladování, použití v kuchyni 4. Zelenina, ovoce, houby 4.1 Význam, složení, rozdělení, konzervování Skladování použití v kuchyni 5. Luštěniny 5.1 Význam, složení, rozdělení, konzervování 5.2 Skladování, použití v kuchyni 6. Obiloviny, mlýnské výrobky a kypřící prostředky 6.1 Obiloviny. druhy, složení, význam Mouka, krupice druhy, skladování, význam, vady, použití 6.3 Těstoviny výroba, druhy, použití v kuchyni 6.4 Chléb, pečivo druhy, zásady výroby 6.5 Kypřící prostředky druhy 7. Vejce 7.1 Struktura, složení, význam Jakost, třídění, nákazy 7.3 Skladování 7.4. Použití v kuchyni

11 8. Mléko a mléčné výrobky 8.1 Význam, složení, druhy Mléčné výrobky druhy, výroba, použití 9. Tuky 9.1 Rozdělení, význam, získávání a uchovávání Použití v kuchyni 10. Cukr, med, umělá sladidla 10.1 Význam. Složení, rozdělení Skladování, použití 11. Povzbudivé pochutiny 11.1 Koření význam, druhy, skladování, použití, směsi koření Čaj, káva, kávové náhražky, kakao, čokoláda 12. Ostatní pochutiny 12.1 Dochucovací prostředky používané v kuchyni Jateční maso 13.1 Druhy jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny Charakteristika, složení, kažení, skladování masa 14. Hovězí maso 14.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 14.3 Hovězí droby 15. Telecí maso 15.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 16. Vepřové maso 16.1 Charakteristika a dělení masa Použití v kuchyni 16.3 Vepřové hody 16.4 Vepřové droby 17. Skopové maso 17.1 Charakteristika, použití v kuchyni Jehněčí, kůzlečí maso 18. Masné výrobky 18.1 Rozdělení a jejich využití Masové konzervy druhy, skladování 19. Ryby 19.1 Charakteristika a rozdělení Rybí konzervy a výrobky 20. Drůbež 20.1 Charakteristika a rozdělení Drůbeží konzervy a výrobky z drůbežího masa

12 21. Zvěřina 21.1 Charakteristika a rozdělení Konzervace masa 22.1 Význam a druhy konzervace masa Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 23.1 Pitná voda, minerální vody Ostatní nealkoholické nápoje 23.3 Alkoholické nápoje 23.4 Vliv alkoholu na člověka 24. Hlavní znaky správné výživy 24.1 Smíšená strava Zásady diferencované stravy 25. Léčebná výživa 25.1 Význam a rozdělení léčebných diet Základní pravidla hygieny výživy 26.1 Osobní hygiena člověka 1

13 TECHNOLOGIE obor kuchařské práce Cílem vyučovaného předmětu technologie je poskytnout žákům teoretické vědomosti potřebné k úpravě surovin a k výrobě pokrmů. Žáci získávají znalosti o technologických postupech přípravy pokrmů, znalosti o uchování surovin a hotových pokrmů, znalosti o estetické úpravě pokrmů při expedici. Z technologických postupů základních pokrmů se žáci učí odvozovat obdobné varianty dalších pokrmů. V předmětu technologie se žáci teoreticky připravují pro práci v odborném výcviku a proto vyučování předmětu probíhá v přímé vazbě na praktické vyučování. Rozpis učiva : Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce Význam technologie 1.3 Skladování potravin 2. Předběžná úprava potravin 2.1 Předběžné práce u potravin rostlinného původu 3 U potravin živočišného původu 2.2 Mletí, cezení, filtrování, šlehání, tření 2.3 Kořenění potravin 3. Základní technologické úpravy 3.1 Úprava potravin za studena a za syrova Základní tepelné úpravy vaření, dušení, pečení, smažení 3.3 Další tepelné úpravy spařování, zadělávání, zapékání 4. Seznámení s odbornou literaturou 4.1 Odborná kuchařské literatura kuchařské názvosloví Význam receptur norem 5. Polévky 5.1 Význam a rozdělení Druhy vývarů jejich úprava 5.3 Zavářky, vložky do polévek 5.4 Bílé polévky a jejich úprava

14 6. Přílohy a doplňky k hlavním pokrmům 6.1 Význam podávání příloh Přílohy z brambor, mouky, obilovin, těstovin, zeleniny a luštěnin 6.3 Jednoduché saláty 6.4 Kompoty 6.5 Doplňky k pokrmům 7. Bezmasé pokrmy 7.1 Význam a podávání Pokrmy z brambor, těstovin, rýže, krup, zeleniny a hub 7.3 Pokrmy ze sýrů 7.4 Pokrmy ze sóji 7.5 Pokrmy z vajec a jejich úpravy 8. Moučníky 8.1 Význam a rozdělení Kaše, pudinky, nákypy, lité, piškotové a kynuté těsto, moučníky z tvarohu, těstovin 8.3 Náplně do těst 8.4 Listové a linecké těsto, šlehané hmoty 8.5 Polevy 9. Omáčky 9.1 Význam a rozdělení Omáčky a jejich úpravy 10. Pokrmy z hovězího masa 10.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 10.3 Úprava vařením, dušením, pečením 10.4 Úprava hovězích drobů 11. Pokrmy z telecího masa 11.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 11.3 Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 11.4 Úprava telecích drobů 12. Pokrmy z vepřového masa 12.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 12.3 Úprava vařením, dušením, pečením, smažením Úprava vepřových drobů Vepřové hody

15 13. Pokrmy ze skopového masa 13.1 Rozdělení Použití jednotlivých částí 13.3 Základní technologické úpravy 14. Pokrmy z ryb 14.1 Rozdělení Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 15. Pokrmy z drůbeže 15.1Rozdělení Úprava vařením, dušením, pečením, smažením 15.3 Úprava drůbků 16.Pokrmy ze zvěřiny 16.1Rozdělení Základní technologické úpravy 17.Pokrmy z mletého masa 17.1 Příprava, druhy Pokrmy z mletého masa, směsi 18.Pokrmy na objednávku 18.1Rozdělení částí jatečního mas na přípravu pokrmů na objednávku Pokrmy na objednávku z jatečního masa a drůbeže 18.3Dokončovací práce 19.Pokrmy studené kuchyně 19.1Význam a druhy výrobků studené kuchyně Úprava aspiku, rosolu, majonéz, salátů, plněných vajec, masitých pěn pochoutkových másel 19.3 Obložené mísy, kanapky, - chuťovky, obložené chlebíčky 20.Předkrmy 20.1Studené předkrmy a jejich úprava Teplé předkrmy a jejich úprava 21.Nápoje 21.1Teplé nápoje a jejich úprava Studené nápoje a jejich úprava 22.Zásady dietního stravování 22.1 Diety rozdělení Všeobecná pravidla dietního stravování 22.3 Receptury dietních pokrmů

16 23. Pokrmy cizích kuchyní Zmrzliny, ovocné saláty 24.1 Druhy zmrzlin, zmrzlinové poháry Druhy ovocných salátů 25. Polotovary 1

17 HOSPODÁŘSKÉ VÝPOČTY obor kuchařské práce Cílem předmětu je rozvíjet paměť, upevňovat početní dovednosti a schopnosti logického myšlení, samostatné usuzování, přesné vyjádření, to vše v rámci možností a individuálních schopností žáků. Úkolem hospodářských výpočtů jako odborného předmětu je v návaznosti na odborný cvik a matematiku upevnit dovednosti žáků v numerickém počítání i v počítání z paměti a seznámit žáky s praktickými odbornými výpočty. Učivo se procvičuje na typických příkladech z oboru. Rozpis učiva Počet hodin 1. Početní jistota a hbitost v numerickém počítání 1.1 Čtení a psaní čísel Opakování a procvičování jednotlivých početních úkonů 2. Procentový výpočet 2.1 Výpočet praktických příkladů 5 3. Výtěžnost 3.1 Výpočet výtěžnosti surovin 2 4. Jednotky a jejich převody 4.1 Jednotky hmotnosti, délky, dutých měr Peněžní jednotky 5. Praktické výpočty spotřeby surovin 5.1 Výpočet hrubé a čisté hmotnosti na jednu a více porcí Výpočet pro výdej surovin ze skladu 6. Tvorba cen jídel a nápojů 6.1 Cenový systém, kalkulační cena, DPH Výpočet prodejní ceny jídel a nápojů 7. Výpočet základní mzdy, inventarizace, hmotná zodpovědnost 7.1 Druhy mezd, pojištění, daň ze mzdy Hmotná zodpovědnost

18 STOLN IČENÍ obor kuchařské práce Cílem předmětu stolničení je poskytnout žákům základní vědomosti o jednoduché obsluze. Žáci se seznamují s běžným inventářem nutným pro obsluhu. Získávají znalosti o technice jednoduché obsluhy při různých příležitostech. Seznamují se s gastronomickými pravidly, jejich využitím při sestavování jídelních lístků podle zásad správné výživy a se zásadami hygieny ve stolničení. Důležitým předpokladem pro činnost v oboru a pro praktické uplatnění vědomostí ze stolničení je znalost správného společenského chování, přístupu k lidem i správného vyjadřování. Vyučování je doplňováno ukázkami správné obsluhy, exkurzemi a zvláště pak praktickými ukázkami při výuce. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Pojem a význam stolničení Obecné zásady a pravidla společenského chování 1.3 Chování na pracovišti, ve společnosti, ve styku s hosty a při jídle 2. Úklidové a přípravné práce 2.1 Úklid a příprava pracoviště Pracovní oblečení a pomůcky obsluhujících 3. Inventář na úseku obsluhy 3.1 Malý a velký inventář stolní Čištění a údržba inventáře 4. Jídelní a nápojový lístek 4.1 Jídelní lístek druhy, náležitosti, gastronomická pravidla 6 pro sestavování jídelno lístku 4.2 Nápojový lístek náležitosti, sortiment nápojů 5. Základní pravidla obsluhy 5.1 Povinnosti obsluhujících Systém a technika obsluhy 5.3 Podávání jídel a nápojů

19 6. Slavnostní stolničení 6.1 Význam, účel a druhy hostin Příprava a prostírání tabulí 7. Různé způsoby prodej, obsluhy a služeb 7.1 Různé způsoby prodeje Obsluha v dopravních prostředcích

20 ZAŘÍZENÍ PROVOZU obor kuchařské práce Cílem vyučovacího předmětu je seznámit žáky se zařízením provozoven, s jeho celkovým uspořádáním a rozvržením. Žáci poznávají druhy zařízení a strojů, seznamují se s manipulací s nimi, s běžnou údržbou, aby tyto znalosti uvědoměle uplatňovali na pracovišti. Předmět navazuje na technologii a odborný výcvik. Otázka BOZP se soustavně probírá u každého stroje a zařízení zvlášť. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod do předmětu 1.1 Formy společného stravování, střediska výroby, odbytu a ubytování Ostatní prostory, hygienická a sociální zařízení 1.3 BOZP a PO 2. Zařízení 2.1 Jednoduchá zařízení ve skladovacích, výrobních a ostatních prostorách Nádobí a náčiní pro výrobu pokrmů 3. Zařízení pro hygienu nádobí a nářadí 3.1 Zásobníkové a průtokové ohřívače vody Umývací stroje a dřezy 3.3 Dodržování pravidel BOZP 4. Stroje pro mechanické zpracování potravin, ostatní kuchyňské stroje a jejich ošetřování 4.1 Universální stroje a přídavná zařízení Jedno a víceúčelové strojky 4.3 Stroje na zpracování těsta 4.4 Stroje na zpracování masa 4.5 Mytí a dezinfekce kuchyňských strojů 5. Zařízení pro teplé zpracování pokrmů 5.1 Druhy zařízení Obsluha zařízení

21 6. Zařízení pro uchování pokrmů a nápojů za tepla 6.1 Vodní lázeň, ohřívací stoly, skříně režony, termosy Vliv suchého a vlhkého vzduchu na pokrmy 7. Chladící a mrazící zařízení 7.1 Druhy chladících zařízení Druhy mrazících zařízení 7.3 Hygiena provozu chladících a mrazících zařízení 8. Sklady 8.1 Vybavení skladů Druhy skladů 9. Odbytová střediska 9.1 Požadavky na zařízení odbytových středisek Vybavení ä zařízení jednotlivých středisek 9.3 Doplňkový prodej a služby pro hosty

22 ODBORNÝ VÝCVIK obor kuchařské práce Cílem odborného výcviku je vychovat žáky ve spolehlivé kvalifikované pracovníky v oboru, schopné aplikovat získané poznatky v praxi a dále se rozvíjet. V odborném výcviku žáci získávají základ pro své budoucí povolání a naučí se uplatňovat teoretické vědomosti a praktické dovednosti v každodenní práci. Důležitým úkolem mistra odborného výcviku je naučit žáky uplatňovat znalosti z odborných předmětů, tj. technologie, potravin a výživy, stolničení a zařízení provozu. Žáci musí ovládat předpisy BOZP a PO, musí dbát na hygienu práce a tím chránit zdraví svoje a strávníků. Vhodným doplňkem odborného výcviku je uskutečnění exkurzí na vybraná pracoviště. Mistr odborného výcviku odpovídá za svěřenou skupinu žáků v plném rozsahu po dobu konání praxe. Žáci mají možnost podílet se na utváření jídelního lístku VÚ a SVP, v rámci pobytu připravují menu pro různé slavnostní příležitost ( Vánoce, Velikonoce. ) pro ostatní klienty a pracovníky zařízení. Rozpis učiva Počet hodin 1. Úvod 1.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a hygiena práce Seznámení s pracovištěm 2. Předběžná úprava 2.1 Zelenina, ovoce, brambory Opakování 3. Základní technologické úpravy 3.1 Tepelné zpracování pokrmů 12 - vaření, dušení, pečení, smažení, zapékání, grilování, mikrovlnná trouba konvektomat, fritovací hrnec 4. Úprava polévek 4.1 Význam a rozdělení Hnědé polévky vývary, zavářky, vložky 4.3 Bílé polévky 4.4 Přesnídávkové polévky 4.5 Opakování 5. Přílohy 5.1 Z brambor Z těstovin 5.3 Z rýže 5.4 Knedlíky 5.5 Ze zeleniny

23 5.6 Luštěniny 5.7 Opakování 6. Bezmasé pokrmy 6.1 Jídla z brambor Jídla zeleninová 6.3 Jídla z rýže 6.4 Jídla z těstovin 6.5 Žemlovky 6.6 Jídla z vajec 6.7 Jídla ze sýrů a tvarohu 6.8 Opakování 7. Základy 7.1 Druhy základů Způsoby zahušťování 7.3 Opakování 8. Omáčky 8.1 Rozdělení Hrubé omáčky hnědé, bílé 8.3 Jemné omáčky studené, teplé 8.4 Opakování 9. Hovězí maso 9.1 Rozdělení, použití Předběžná úprava 9.3 Vaření 9.4 Dušení 9.5 Pečení 9.6 Úprava drobů 9.7 Minutky 9.8 Opakování 10. Vepřové maso 10.1 Rozdělení, požití Předběžná úprava 10.3 Vykošťování, sekání kotlet 10.4 Vaření 10.5 Dušení 10.6 Pečení 10.7 Minutky 10.8 Úprava drobů 10.9 Opakování 11. Uzené maso 11.1 Vaření Použití uzenin a uzeného masa 11.3 Opakování

24 12. Mleté maso 12.1Vhodné druhy masa na mletí, vázací prostředky Příprava pokrmů z mletého masa 12.3 Opakování 13.Drůbež 13.1 Rozdělení drůbeže Předběžná úprava drůbeže 13.3 Příprava pokrmů z drůbeže 13.4 Příprava pokrmů z drůbků 13.5 Opakování 14.Ryby 14.1 Předběžná úprava ryb Úprava pokrmů z ryb 15. Studená kuchyně 15.1 Význam výrobků studené kuchyně Úprava majonéz, jednoduchých a složitých salátů, rosolu, aspiku 15.3 Úprava obložených chlebíčků, chuťovek, kanapek 15.4 Plněná a zdobená vejce a zelenina 15.5 Masité pěny 15.6 Obložené mísy 15.7 Opakování 16. Moučníky 16.1 Moučníky z kynutého těsta Moučníky z litých těst 16.3 Moučníky linecké 16.4 Moučníky z piškotového a třeného těsta 16.5 Moučníky z listového těsta 16.6 Kaše, pudinky 16.7 Opakování 17. Alternativní téma 17.1 Dietní pokrmy Teplé předkrmy 17.3 Skopové maso 17.4 Telecí maso 17.5 Opakování

25 Příloha č.2 Přehled odborného vedení a pedagogického zajištění rekvalifikačního kursu - kuchařské práce Odborný garant Jméno a příjmení : Marcela SCHEIBALOVÁ Datum a místo narození : v Praze Rodné jméno : Průšová Odborné vzdělání Vyučení v oboru Kuchař a servírka při Odborném učilišti Svazu výrobních družstev 2. července 1970 Maturita v oboru Kuchař servírka při Střední škole pro pracující 29. června 1973 Pedagogické minimum při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 26. dubna 1978 Sppg 3. semestrový kurz při PedF UK Praha Odborná praxe Odborný garant pracuje již 31 let v oboru, a to po většinu času na pozici mistr odborného vyučování a vyučující odborných předmětů při SOU, OU a PŠ. Další speciálně pedagogické zajištění Jméno příjmení: Mgr. Olga Malá speciální pedagog

26 Seznam vyučujících Potraviny a výživa : Technologie : Stolničení : Hospodářské výpočty : Zařízení provozu: Odborný výcvik Marcela Scheibalová Marcela Scheibalová Marcela Scheibalová Mgr. Olga Malá Marcela Scheibalová Markéta Forejtová mistrová odborného výcviku David Mimra vedoucí kuchař Marcela Scheibalová Pracovník pověřený vedením : Gabriela Varodi Všichni jmenovaní mají odborné vzdělání odpovídající požadavkům rekvalifikačního kursu.

27 Příloha č. 3 Statutární zástupce Doklady o zřízení organizátora Organizace: Výchovný ústav a středisko pro mládež Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Čakovická 783/ Praha 9 Prosek Tel: Fax : Ředitel : Mgr. Patrik Matoušů viz. jmenovací listina

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

Kuchař číšník pro pohostinství

Kuchař číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař číšník pro pohostinství Obor vzdělání 65-5-H/0 Kuchař číšník Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Název

Více

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz

tel: 595 391 022, fax:595 391 037, e-mail: lajczykova.dagmar@dakol-karvina.cz web: http://www.dakol-karvina.cz ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště DAKOL, s. r. o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ

Školní vzdělávací program. Kuchař číšník SSOU ATHOZ Školní vzdělávací program Kuchař číšník SSOU ATHOZ OBSAH Identifikační údaje 3 Profil absolventa 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 6 Organizační, personální a materiální podmínky 11 Učební

Více

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE

Integrovaná střední škola Slaný. Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE Integrovaná střední škola Slaný Školní vzdělávací program KUCHAŘSKÉ PRÁCE OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013/2014 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov. Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborné učiliště obchodní Nám. Edmunda Husserla 1 Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 2 Obsah 1. Základní údaje o škole 5 1.1 Základní charakteristika školy 5 1.2 Kontaktní

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední

Více

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Školní vzdělávací program STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH Identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Pracovní uplatnění absolventa... 2 Výsledky vzdělávání... 2 Způsob ukončení vzdělávání a certifikace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ-ČÍŠNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVII Sešit 11 Listopad 2001 O B S A H Část normativní - Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Více

Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice

Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice Střední odborné učiliště potravinářské Praha Libušská 320, 140 02 Praha 4 Písnice Školní vzdělávací program : Prodavač potravinářské zboží Platnost ŠVP: od 1. září 2009-1- Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdělávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdělání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník

Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš. Školní vzdělávací program Kadeřník Střední odborná škola Jana Tiraye Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš Školní vzdělávací program Kadeřník 1.1 Identifikační údaje Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye Adresa: 595 01 Velká Bíteš, Tyršova

Více

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice

Školní vzdělávací program. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha - Čakovice Prodavač - lahůdkář 66-51-H/01Prodavač Verze první z 31. 08. 2009 Platnost od 1. 9. 2009, počínaje prvním ročníkem

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář od 1.9.2012 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář Datum 10.4.2012 Platnost od 1.9.2012 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma vzdělávání Miloslav

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více