GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK

2 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova Pelhřimov tel , fax www: právní forma: studijní obory: příspěvková organizace K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium všeobecné zřizovatel: vedení školy: Kraj Vysočina Ţiţkova Jihlava Mgr. Aleš Petrák (ředitel) Mgr. Jana Daňhelová (zástupkyně ředitele) Č. j.: GYPE/395/2013 1

3 O B S A H Úvod 2 a) Základní údaje o škole.. 3 Školská rada, Sdruţení rodičů a přátel školy 4 studentský parlament, časopis ŘEF.. 5 b) Přehled oborů vzdělání.. 6 c) Přehled pracovníků školy.. 9 d) Údaje o přijímacím řízení.. 13 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků.. 15 výsledky Maturit 15 výsledky přijímaní na VŠ. 18 f) Údaje o prevenci rizikových projevů chování ţáků.. 20 g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 20 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti časový harmonogram školního roku. 21 zahraniční kontakty ve školním roce 2012/ přehled výsledků soutěţí ţáků Gymnázia Pelhřimov ve školním roce 2012/ lyţařské výchovně výcvikové zájezdy, sportovní kurzy. 32 další vzdělávací exkurze a akce.. 32 i) Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí.. 33 j) Základní údaje o hospodaření školy. 33 k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení 33 m) Údaje o školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 34 n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 34 Závěr 35 Příloha č.1 36 Příloha č.2 75 Příloha č.3 86 Příloha č Úvod Ředitelství Gymnázia v Pelhřimově vydává v souladu s 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) v platném znění a na základě vyhl. MŠMT ČR č. 15/2005 výroční zprávu o činnosti školy. Hlavním posláním této zprávy je poskytnout rodičům, přátelům školy, veřejnosti a kontrolním orgánům co nejúplnější obraz o škole a o oblasti nadstandardních mimoškolních aktivit. Zpráva nemůţe svým rozsahem pojmout dění na škole do všech podrobností v celé jeho dynamice a proměnlivosti. Zaměřuje se proto jen na nejdůleţitější události školního ţivota. 2

4 a) Charakteristika školy Gymnázium je charakterizováno jako součást středního vzdělávání. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání, jeţ jsou důleţité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje ţákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský ţivot, samostatné získávání informací a celoţivotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Učitelé na gymnáziu svým přístupem k ţákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací sloţky a usiluji o propojení školy s realitou kaţdodenního ţivota. Zvláštní důraz je kladen na vědecké poznávaní světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, dále téţ na formování intelektu a morálky, podněcováni tvořivosti, soutěţivosti a koneckonců i na volbu budoucí profese. Škola dále poskytuje výchovu estetickou, tělesnou, ekologickou, osobnostní, sociální, finanční, multikulturní, mediální a výchovu ke zdraví. Gymnázium poskytuje střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studijní cyklus gymnázia je čtyřletý a osmiletý. Určitou specializaci zaručuje ţákům 3. a 4. ročníků a odpovídajících ročníků víceletého studia systém volitelných předmětů. Kromě toho mohou ţáci navštěvovat ještě předměty nepovinné. Přehled volitelných předmětů, které mají charakter seminářů, cvičení a konverzací v jazycích, a přehled nepovinných předmětů je uveden v dalším textu. Od 1. září 2007 začala v primě výuka podle nového ŠVP a od 1. září začala výuka podle nového ŠVP i v prvních ročnících čtyřletého studia. Ve školním roce 2012/2013 probíhala tedy výuka podle nového ŠVP ve všech třídách. Gymnázium organizuje pro ţáky adaptační kurzy, jazykové poznávací kurzy, zimní lyţařské výchovné výcvikové kurzy, přírodovědné pobytu a letní sportovně turistické výcvikové kurzy v rozsahu stanoveném učebním plánem. Samozřejmostí jsou návštěvy divadelních představení, přednášek a besed. Škola se zapojuje do mezinárodních projektů určených pro různé věkové skupiny ţáků. Cílem těchto projektů není jen získávání a výměna informací, ale i výchova k souţití různých národů v dnešním silně provázaném evropském prostoru. K 1. září školního roku 2012/2013 studovalo na pelhřimovském gymnáziu v 16 třídách 409 ţáků (166 chlapců a 243 dívek). Osm tříd (prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva) je v osmiletém studiu a osm tříd (1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B) je ve čtyřletém studijním cyklu. (seznam všech studentů je uveden v příloze č. 4) Škola vyučuje celkem v šestnácti kmenových třídách. Dále jsou k dispozici 3 učebny pro výuku cizích jazyků, 2 odborné učebny pro výuku biologie a laboratorních cvičení z biologie, 2 odborné učebny pro výuku fyziky a laboratorních cvičení z fyziky a 2 odborné učebny pro výuku chemie a laboratorních cvičení z chemie. Škola má 2 moderně vybavené učebny pro výuku výpočetní techniky, ţáci mohou vyuţívat PC i o volných hodinách. V celkem dvanácti učebnách je k dispozici projekční technika (z toho ve 4 jsou interaktivní tabule). Ţáci mohou vyuţívat rovněţ kopírku a ve škole mají volný přístup k internetu díky pokrytí signálem wi-fi. Ţáci mají k dispozici učebnu hudební výchovy, aulu a nově vybudovanou knihovnu se studovnou. Ve školní budově se nachází školní jídelna, která zajištuje i pitný reţim pro ţáky. K rychlému občerstvení slouţí nápojové a jídelní automaty. Škola má vlastní tělocvičnu s posilovnou, jíţ mohou studenti vyuţívat i o volných hodinách. Na dvoře gymnázia je hojně vyuţíváno sportovní hřiště. Ve škole byla v průběhu prázdnin školního roku 2012/2013 dokončena výměna oken ve všech učebnách, čímţ došlo ke zlepšení podmínek pro výuky ţáků. Akci hradil zřizovatel ze svého rozpočtu. 3

5 Školská rada Ve školním roce 2012/2013 pracovala na škole Školská rada, která byla ustanovena dne 9. února Seznam členů Školské rady Gymnázia Pelhřimov Jméno Funkce v školské jmenován / zvolen za Povolání radě Mgr. Jana Daňhelová předseda školské pedagogické pracovníky středoškolská učitelka rady školy Mgr. Karel Kratochvíl místopředseda pedagogické pracovníky středoškolský učitel školské rady školy MUDr. Martina Tousková člen zletilé studenty a zákonné lékařka zástupce nezletilých studentů Matěj Med člen zletilé studenty a zákonné student zástupce nezletilých studentů JUDr. Josef Doubek člen zřizovatelem advokát Mgr. Magda Fenárová člen zřizovatelem středoškolská učitelka Školská rada Gymnázia Pelhřimov se ve školním roce 2012/2013 sešla k jednomu společnému jednání dne 15. října 2012, na kterém došlo ke schválení dokumentu Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012. Zápis z této schůze je zveřejněn na webových stránkách. K další vzájemné komunikaci vyuţívají členové školské rady moderní technologie a vše potřebné a aktuální řeší pomocí internetových workshopů. Sdruţení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov Rada občanského sdruţení SRPGyPe pracovala ve školním roce 2012/2013 v tomto sloţení: Mgr. Ecler Martin předseda Ing Martínek Josef hospodář Ing. Tampírová Jana zapisovatelka Zástupci tříd: I Ing. Zíka Aleš II Ing. Veselá Šárka III Ing. Paták Miloslav IV Ing. Hörner Jiří V MUDr. Šimánek Milan VI MUDr. Tousková Martina VII Brychtová Jitka VIII Bradová Hana 1.A Jindřich Štyx 1.B Benešová Blanka 2.A Hubková Marie 2.B Unterfrancová Andrea 3.A Mgr. Hovorková Eva 3.B Ing. Krupka Miloslav 4.A Ing. Březina Miroslav 4.B Ing. Tomec Josef Ve školním roce 2012/13 SRPGyPe hospodařilo s tímto rozpočtem: Příjmy byly ve výši Kč (největší část činily členské příspěvky, zbytek potom sponzorské dary). Na výdajové straně bylo vynaloţeno Kč na podporu a odměňování studentů (jejich školních i mimoškolních aktivit) a na podporu a propagaci gymnázia (největší akcí bylo financování nové školní knihovny a studovny za cca ,-Kč) 4

6 Studentský parlament V únoru školního roku 2012/13 se 32 studentů školy začalo podílet na práci nově vzniklého studentského parlamentu. Na návrh vedení školy si kaţdá třída zvolila své zástupce, kteří si mezi sebou na úvodním zasedání vybrali předsednictvo a rozdělili další úkoly. Jestliţe prvotní iniciativa vzešla ze strany vedení, veškerá další činnost jiţ zůstala a zůstává na studentech. Jejich úkolem tedy bylo vytvořit stanovy a jednací řád parlamentu, domluvit se na zastupování parlamentu při jednání se školou nebo mimo ni, a především se rozhodnout, jakou náplň bude parlament mít. Tou se přirozeně staly hlavně bezprostřední záleţitosti studentů, takţe parlament v prvních měsících řešil například pokrytí školy signálem Wi-Fi, vybavení tělocvičny, studentskou knihovnu nebo pořádek na toaletách. Studenti však zároveň pochopili otevřenou povahu parlamentu a kvůli moţné návštěvě amerického diplomata například zkontaktovali velvyslanectví USA v Praze. Pro studenty je členství v parlamentu kromě povinností především důleţitou zkušeností organizace vlastních záleţitostí, nutnost naslouchat názorům druhých a hledat shodu při řešení běţných záleţitostí, to vše tu mnozí z nich zaţívají vlastně poprvé. Vedení školy pak v parlamentu získalo kvalitního partnera při zlepšování fungování Gymnázia. Seznam členů školního parlamentu pro školní rok 2012/2013 PRIMA - Valerie Vítů, Šimon Rásocha SEKUNDA - Kryštof Kozler, Anna Smrčková TERCIE - Josef Martínek, Tamara Zíková KVARTA - Alţběta Hörnerová, Martina Petráková KVINTA - Daniela Šimánková, Jiří Zelenka SEXTA - Miroslav Bašta, Václav Miřátský SEPTIMA - Sarah Akhlasová, Alena Brychtová OKTÁVA - Jana Pavlíková, Jan Vaniš 1.A - Iveta Čakovská, Daniel Vilímovský 1.B - Tereza Homolková, Štěpán Beneš 2.A - Zdislava Poláčková, Jiří Pohan 2.B - Aleš Hora, Barbora Svatková 3.A - Jan Menhard, David Pekárek 3.B - Kristýna Skokanová, Josef Kott 4.A - Kateřina Matějů, Vladislav Kocián 4.B - Matěj Med, Marek Machač Školní časopis ŘEF V únoru 2013 byla opět obnovena činnost školního časopisu ŘEF. Vydána byla celkem čtyři čísla. První vyšlo v březnu a od té doby vychází časopis pravidelně kaţdý měsíc. V časopisu se objevují zprávy ze školy, tipy na kulturní akce, ankety, rozhovory se studenty, příběh na pokračování nebo třeba horoskop. Redakci tvoří Martina Petráková, Jitka Vitnerová, Marie Dvořáková, Radka Pařízková, Martina Blaţková a Johana Kešnerová z kvarty a Ivana Nováková z 1B. V příloze č. 3 je uvedeno vydání jednoho čísla (duben 2013). 5

7 b) Přehled učebních plánů Na škole byly v školním roce 2012/2013 vyučovány tyto obory: K/41 Gymnázium denní, (výuka dle ŠVP), třídy: 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B K/81 Gymnázium všeobecné studium denní, (výuka dle ŠVP), třídy: prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva Učební plány, podle nichţ se vyučuje: - RVP ZV, který schválilo MŠMT ČR pod č. j / , ve znění úpravy č. j / , č. j / a č. j / RVP G, který schválilo MŠMT ČR dne pod č. j /2007 2/VÚP v platném znění Gymnázium Pelhřimov - ŠVP čtyřleté a osmileté všeobecné studium pro vyšší stupeň vzdělávání 1. roč., kvinta 2. roč., sexta 3. roč., septima 4. roč.,oktáva I. pol. II. pol Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk cizí jazyk Matematika v 14 Fyzika 2,5 2 2,5 2 v 8 Chemie 2,5 2,5 2 2 v 8 Biologie 3 2,5 2,5 2 v 9 Zeměpis v 6 Základy společenských věd v 7 Dějepis v 8 Hudební / výtvarná výchova 2 2 x x x 4 Tělesná výchova Informatika a výp. tech. 2 1 x x x 3 Konverzace x x Volitelný předmět 1 x x Volitelný předmět 2 x x x Volitelný předmět 3 x x x Maturitní průprava x x x x 4 2 Celkem Poznámky: Ve čtvrtém ročníku mají některé předměty odlišnou hodinovou dotaci v prvním a ve druhém pololetí - v takových případech se celková hodinová dotace za tento ročník chápe jako aritmetický průměr hodinových dotací za kaţdé pololetí. x - předmět se v daném ročníku nevyučuje v - předmět v uvedeném období navštěvují pouze někteří studenti v rámci 4 hodin maturitní průpravy. Kaţdý student je povinen na druhé pololetí čtvrtého ročníku zvolit nejméně dva (povinné 4 hodiny) a nejvýše šest (celkovou hodinovou dotaci můţe student přesáhnout maximálně o 8 hodin, tedy o 4 dvouhodinové předměty) z takto označených předmětů, na které bude docházet. IVT - 1 hodina integrována do F, Ch, B 6

8 Gymnázium Pelhřimov - ŠVP osmileté všeobecné studium pro niţší stupeň vzdělávání Předmět Ročník prima sekunda tercie kvarta Celkem Český jazyk a literatura 1) Anglický jazyk 2) Občanská výchova 3) Dějepis Matematika 4) Zeměpis 5) Fyzika 6) Chemie 7) Biologie 8) Informatika a výpočetní technika 9) Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Volitelný předmět 10) celkem Poznámky: 1) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 2) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 3) Součástí vzdělávacího obsahu je ve třetím a čtvrtém ročníku tematický okruh Svět práce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun jedné hodiny z dotace této oblasti (půl hodiny pro třetí ročník a půl hodiny pro čtvrtý ročník). 4) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 5) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 6) Hodinová dotace posílena dvěma hodinami z disponibilní časové dotace. 7) Hodinová dotace posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 8) Součástí vzdělávacího obsahu je vzdělávací obor Výchova ke zdraví, přesun tří hodin z dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 9) Součástí vzdělávacího obsahu je v prvním a třetím ročníku tematický okruh Vyuţití digitálních technologií vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, přesun dvou hodin z dotace této oblasti, hodinová dotace předmětu je dále posílena jednou hodinou z disponibilní časové dotace. 10) Ve druhém ročníku volí studenti předmět Přírodovědná praktika, ve kterém je realizován tematický okruh Práce s laboratorní technikou vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, z jejíţ hodinové dotace je přesunuta jedna hodina. Hodinová dotace se dělí na třetiny mezi F, Ch, B. Ve třetím ročníku volí studenti na třetí a čtvrtý ročník mezi německým a francouzským jazykem, hodinová dotace je celkem 6 hodin z disponibilní časové dotace. 7

9 Počet hodin v jednotlivých předmětech /2013 Povinné předměty počet "studenthodin" počet "kantorhodin" Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova 5 5 Základy společenckách věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Přírodovědná praktika 2 2 Inform. a výp. tech Estetická výchova Tělesná výchova Celkem povinné předměty Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce 2 2 Konverzace ve německém jazyce 2 2 Literární seminář 2 2 Společenskovědní seminář 2 6 Seminář z dějepisu 2 2 Seminář ze zeměpisu 2 6 Seminář a cvičení z matematiky 2 8 Seminář a cvičení z biologie 2 4 Seminář a cvičení z chemie 2 2 Právní nauka 2 2 Inform. a výp. tech. 2 2 Celkem volitelné předměty Celkem povinné a volit. předměty Nepovinné předměty Německý jazyk 1 1 Ruský jazyk 1 1 Hudební výchova 2 2 Latina 2 2 Celkem nepovinné předměty 5 5 Celkový počet hodin Vysvětlivky: "studenthodina" - týdenní počet hodin v daném předmětu ve všech třídách. "kantorhodina" - týdenní počet hodin v daném předmětu za všechny vyučující. 8

10 C) Pracovníci školy Údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikaci a způsobilosti. Poř. číslo Příjmení jméno Aprobace Poţadovaná odb. a ped. způsobilost PRAXE. 1 Čech Rostislav B, M Ano 25 2 Daňhel Radek Aj, Čj Ano 23 3 Daňhelová Jana B, M Ano 19 4 Dvořáková Zdeňka Tv Ano 30 5 Havel Karel B, Tv Ano 41 6 Hronová Zdeňka IVT, M Ano 33 7 Jírů Josef F, M Ano 32 8 Kovandová Olga Čj, Nj Ano 39 9 Kovář Miloslav Ch, M Ano Kratochvíl Karel Čj, D Ano 7 11 Kratochvílová Jarmila Fj, D Ano 7 12 Kubíková Blanka Čj, Fj Ano Mácová Vladimíra Čj, D Ano Makovcová Dagmar Čj, Hv Ano Makovec Stanislav B, Ch Ano Mazanec Petr F, M Ano Mäsiarová Aneta Aj, Nj Ano 4 18 Němcová Hana Tv, Z Ano Pech Vladimír Aj, M, F Ano Petrák Aleš F, M Ano Plášil Pavel F, M Ano Popelková Kateřina B, Tv Ano 7 23 Provázek Josef IVT, M Ano Sankotová Jana Aj, M, Vv Ano Slavětínská Květa Čj, D Ano Strnadová Ilona Čj, ZSV Ano Šmrhová Miroslava Čj, D, Fj Ano Špička Vojtěch M, Z Ano Štěpánková Petra M, Tv Ano 1 30 Šrůtková Ludmila F, Ch Ano Šušmáková Jitka A, ZSV Ano Turečková Jana Čj, Nj Ano Trnka Jaroslav Bi, ZSV Ano 1 34 Vejborová Jitka Čj, Aj, Nj Ano Veithová Simona Čj, ZSV Ano 2 36 Zíková Stanislava Aj, Nj Ano Zvolánková Irena Aj Ano 14 9

11 Přehled pracovníků školy Ve školním roce 2012/2013 začalo na škole vyučovat na škole 36 pedagogických pracovníků, 2 externí ped. pracovníci a 1 asistent pedagoga. Z toho 7 pedagogických pracovníků mělo zkrácený úvazek. V říjnu 2012 odešla jedna pracovnice na mateřskou dovolenou a v listopadu 2012 odešel jeden pedagogický pracovník do důchodu. V listopadu se naopak další ped. pracovnice vrátila z mateřské dovolené. Školní rok byl tedy dokončen v počtu 35 ped. pracovníků. Věkové rozvrstvení pedagogického sboru je optimální - plynule přechází od začínajících pedagogů po velmi zkušené pedagogy v předdůchodovém věku. To umoţňuje kontinuitu výuky a předávání zkušeností mezi pedagogy. Současně je to i prostředí příznivé pro uplatňování nových nápadů. Všichni pedagogičtí pracovníci mají vysokoškolské vzdělání, splňují předepsané kvalifikační předpoklady a vyhovují ustanovením zákona č. 563/2004 Sb. o pedagog. pracovnících. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2012/2013 Mgr. Aleš Petrák matematika fyzika ředitel školy Mgr. Jana Daňhelová matematika biologie zástupce ředitele Mgr. Rostislav Čech matematika biologie výchovný preventista, TU 7.P Mgr. Radek Daňhel anglický jazyk Mgr. Zdeňka Dvořáková tělesná výchova Mgr. Karel Havel tělesná výchova biologie agenda BOZP a PO, TU 4.A Mgr. Zdeňka Hronová matematika IVT výchovný poradce, TU 4.P RNDr. Josef Jírů fyzika matematika třídní učitel (TU) 3.A Mgr. Olga Kovandová německý jazyk PaedDr. Miloslav Kovář chemie Mgr. Karel Kratochvíl český jazyk dějepis TU 4.B Mgr. Jarmila Kratochvílová francouzský jazyk dějepis TU 1.P Mgr. Blanka Kubíková francouzský jazyk Mgr. Vladimíra Mácová český jazyk dějepis TU 6.P Mgr. Dagmar Makovcová český jazyk hudební výchova Mgr. Stanislav Makovec biologie chemie Mgr. Petr Mazanec matematika fyzika TU 2.A Mgr. Aneta Mäsiarová anglický jazyk Mgr. Hana Němcová tělesná výchova zeměpis TU 2.P Mgr. Vladimír Pech anglický jazyk (odchod do důchodu) Mgr. Pavel Plášil matematika fyzika TU 2.B Mgr. Kateřina Popelková biologie tělesná výchova (odchod na MD) Mgr. Josef Provázek matematika informatika ICT koordinátor, TU 1.A Mgr. Jana Sankotová anglický jazyk výtvarná výchova Mgr. Květa Slavětínská dějepis základy spol. věd PaedDr. Ilona Strnadová český jazyk základy spol. věd Mgr. Miroslava Šmrhová český jazyk dějepis TU 3.B Mgr. Vojtěch Špička zeměpis matematika TU 3.P Mgr. Petra Štěpánková matematika telesná výchova RNDr. Ludmila Šrůtková chemie fyzika TU 8.P Mgr. Jitka Šušmáková anglický jazyk ruský jazyk Mgr. Jaroslav Trnka, Ph.D biologie - základy spol. věd TU 5.P Mgr. Jana Turečková německý jazyk Mgr. Simona Veithová český jazyk základy spol. věd TU 1.B Mgr. Jitka Vejborová anglický jazyk německý jazyk Mgr. Stanislava Zíková anglický jazyk německý jazyk Mgr. Irena Zvolánková anglický jazyk (příchod z MD) Externí učitelé: Lenka Martínková, Ph.D. JUDr. Josef Doubek latina právní nauka 10

12 Asistent pedagoga: Iva Duchanová Pedagogické pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Iva Babincová český jazyk-hudební výchova Mgr. Petra Coufalová anglický jazyk-německý jazyk Mgr. Pavlína Mácová-Smolíková ZSV-francouzský jazyk Provozní pracovníci školy: Alena Broţová Ing. Jana Peroutková Jaroslav Samek Pavlína Chyšková Marcela Novotná Jiřina Paulová Eliška Teplická Jaroslava Kumţáková Marie Tošerová Ludmila Okrouhlá Naděţda Pakostová Jana Paťhová Zdeňka Gabrhelová hospodářka účetní školník uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka kuchařka Provozní pracovnice na mateřské nebo rodičovské dovolené: Jana Smrčková kuchařka Struktura řízení školy: Předmětové komise pracovaly v šk. roce 2012/13 v tomto sloţení: Český jazyk a literatura Mgr. Karel Kratochvíl - předseda Mgr. Vladimíra Mácová, PaedDr. Ilona Strnadová, Mgr.Miroslava Šmrhová, Mgr. Simona Veithová 11

13 Anglický jazyk.. Mgr. Jana Sankotová - předseda Mgr. Radek Daňhel, Mgr. Aneta Mäsiarová, Mgr. Vladimír Pech, Mgr.Jitka Šušmáková, Mgr. Jitka Vejborová, Mgr. Stanislava Zíková, Mgr.Irena Zvolánková Německý jazyk. Mgr. Jitka Vejborová - předseda Mgr. Olga Kovandová, Mgr. Jana Turečková Francouzský jazyk Mgr. Blanka Kubíková - předseda Mgr. Jarmila Kratochvílová Dějepis.. Mgr.Vladimíra Mácová - předseda Mgr. Karel Kratochvíl, Mgr. Jarmila Kratochvílová, Mgr.Květa Slavětínská, Mgr. Miroslava Šmrhová Základy společenských věd.. PaedDr. Ilona Strnadová - předseda Mgr. Zdeňka Hronová, Mgr. Květa Slavětínská, Mgr.Jaroslav Trnka Ph.D, Mgr. Simona Veithová Zeměpis Mgr. Vojtěch Špička - předseda Mgr. Hana Němcová Matematika.. Mgr. Pavel Plášil - předseda Mgr. Rostislav Čech, Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Zdeňka Hronová, RNDr. Josef Jírů, Mgr. Petr Mazanec, Mgr. Aleš Petrák, Mgr. Josef Provázek, Mgr. Vojtěch Špička, Mgr. Petra Štěpánková Fyzika.. RNDr. Josef Jírů - předseda Mgr. Petr Mazanec, Mgr. Pavel Plášil, RNDr. Ludmila Šrůtková Chemie. RNDr. Ludmila Šrůtková - předseda PaedDr. Miloslav Kovář, Mgr. Stanislav Makovec Biologie Mgr. Rostislav Čech - předseda Mgr. Jana Daňhelová, Mgr. Karel Havel, Mgr. Stanislav Makovec, Mgr.Kateřina Popelková, Mgr. Jaroslav Trnka Ph.D Informatika a výp. technika.. Mgr. Zdeňka Hronová - předseda Mgr. Josef Provázek, Mgr. Petr Mazanec, Tělesná výchova Mgr. Karel Havel - předseda Mgr. Zdeňka Dvořáková, Mgr. Hana Němcová, Mgr. Kateřina Popelková, Mgr. Petra Štěpánková Estetická výchova Mgr. Dagmar Makovcová - předseda Mgr. Jana Sankotová, PaedDr. Miloslav Kovář 12

14 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Kritéria přijímacího řízení pro přijímání ke studiu na Gymnáziu Pelhřimov na šk.rok 13/14 pro obor K/41 Gymnázium VŠICHNI STUDENTI SKLÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU. Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 200 bodů): a) Za písemnou zkoušku z matematiky získají uchazeči 0-50 bodů. b) Za písemnou zkoušku českého jazyka získají uchazeči 0-50 bodů. c) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) mohou získat bodů. Body budou přiděleny takto: 100 bodů - získá ten uchazeč, který má samé jedničky na všech vysvědčeních ( třída) nebo průměr do 1,5 (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) a úspěch v soutěţích 1. typu. 80 bodů - získá ten uchazeč, který má samé jedničky na vysvědčeních za poslední tři pololetí (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) nebo průměr do 1,5 (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku) a úspěch v soutěţích 2. typu. 60 bodů - získá ten uchazeč, který má na vysvědčeních za poslední tři pololetí dohromady nejvýše jednu dvojku (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku). 50 bodů - získá ten uchazeč, který má na vysvědčeních za poslední tři pololetí dohromady nejvýše dvě dvojky (1. pololetí 9. ročníku, obě pololetí 8. ročníku). za KAŢDOU další dvojku na vysvědčeních za poslední tři pololetí bude odečten jeden bod a za KAŢDOU trojku dva body. Minimální počet bodů nutných k úspěšnému sloţení přijímací zkoušky je 75, ale je nutné současně získat alespoň 10 bodů z testu z ČJ a 10 bodů z testu z M. Vysvětlivky: úspěch v soutěţích 1. typu = umístění na místě v krajském kole úspěch v soutěţích 2. typu = umístění na místě v okresním kole Hodnotí se výsledky v kategoriích za 8. a 9. ročník studia na ZŠ. pro obor K/81 Gymnázium VŠICHNI STUDENTI SKLÁDAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 150 bodů): a) Za písemnou zkoušku z matematiky získají uchazeči 0-50 bodů. b) Za písemnou zkoušku českého jazyka získají uchazeči 0-50 bodů. c) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 5. ročníku, obě pololetí 4. ročníku) mohou získat 0 50 bodů. Maximální počet 50 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za KAŢDOU dvojku budou odečteny 2 body a za KAŢDOU trojku 4 body. Minimální počet bodů nutných k úspěšnému sloţení přijímací zkoušky je 50. Druhé a další kola přijímacího řízení závisí na počtu přijatých uchazečů v kole prvním (nemusí být tedy vyhlášeno) 13

15 Přijímací řízení 2013 Termín přijímacího řízení 1. kolo čtyřletého studia 22. a 23. dubna 2013 Termíny zkoušek: 1. kolo osmiletého studia 22. a 23. dubna 2013 Termín přijímacího řízení 2. kolo čtyřletého studia Počet přihlášených 1. kolo: čtyřleté studium osmileté studium dívky chlapci CELKEM Počet přihlášených 2. kolo: čtyřleté studium osmileté studium dívky chlapci CELKEM 1 nebylo vyhlášeno Čtyřleté studium: Přijímací zkoušky konalo 61 ţáků. Na základě výsledků přijímacího řízení do čtyřletého studia rozhodl ředitel školy přijmout 60 ţáků. Do studia nastoupilo 45 ţáků. Osmileté studium: Přijímací zkoušky konalo 34 ţáků. Po posouzení výsledků přijímací zkoušky rozhodl ředitel školy přijmout do primy osmiletého studia 30 ţáků. Do studia nastoupilo 30 ţáků. Počet studentů, kteří nastoupili ke studiu: čtyřleté studium osmileté studium dívky chlapci CELKEM Průběh a výsledky přijímacího řízení: přijímací řízení se uskutečnilo v souladu s právní normou a bylo ukončeno k 31. srpnu

16 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků maturitních zkoušek Prospěch podle jednotlivých a souhrnný prospěch za celou školu včetně výsledků u maturit je uveden v příloze č 1. Označení tříd Čtyřleté studium 1. A, 1. B I. ročník 2. A, 2. B II. ročník 3. A, 3. B III. ročník 4. A, 4. B IV. ročník Osmileté studium 1. P prima 2. P sekunda 3. P tercie 4. P kvarta 5. P kvinta 6. P sexta 7. P septima 8. P oktáva Výsledky maturitní zkoušky a uplatněni absolventů při přijímáni na vysoké školy jsou velmi důleţitá evaluační data, kterým gymnázium věnuje patřičnou pozornost. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/2013 maturovaly třídy 4. A, 4. B a oktáva potřetí podle modelu vycházejícího ze zákona č. 561/2004 Sb. (školsky zákon) a podle č. 177/2009. Tento model byl ale v roce 2012 pomocí novely vyhlášky opět upraven. Maturitní zkouška byla rozdělena na dvě části. 1) Profilová (školní) část maturitní zkoušky byla pouze ústní a proběhla před maturitní komisí tradičním způsobem v termínu od do Předsedy maturitních komisí jmenoval Krajský úřad Kraje Vysočina. 2) Společná (státní) část maturitní zkoušky měla ústní část, která proběhla společně s profilovou ústní zkouškou v termínu od do před stejnou maturitní komisí. A dále písemnou část, jeţ předcházela ústním zkouškám a proběhla v termínu od do podle jednotného zkušebního schématu určeného CERMATem. Na regulérnost maturitní zkoušky dohlíţel maturitní komisař Mgr. Vladimír Houser (Střední škola Kamenice nad Lipou), kterého jmenoval CERMAT. Přehled konání profilové části maturitní zkoušky Třída: 4.A (počet studentů: 26) Termín: Maturitní komise: Předseda: RNDr. Petr Česnek (Gymnázium Jihlava) Místopředseda: Mgr. Jana Daňhelová Třídní učitel: Mgr. Karel Havel Třída: oktáva (počet studentů: 27) Termín: Maturitní komise: Předseda: Mgr. Bohdana Kachlíková (SOŠ sociální Jihlava) 15

17 Místopředseda: Třídní učitel: Mgr. Aleš Petrák RNDr. Ludmila Šrůtková Třída: 4.B (počet studentů: 29) Termín: Maturitní komise Předseda: Mgr. Martina Marková (Gymnázium Ad Fontes Jihlava) Místopředseda: Mgr. Petr Mazanec Třídní učitel: Mgr. Karel Kratochvíl Seznam všech absolventů ve školním roce v členění podle tříd je uveden v příloze č. 4. Výsledky maturitní zkoušky Maturovalo 82 ţáků. Všichni ţáci sloţili maturity úspěšně (jeden ţák opakoval didaktický test z matematiky v podzimním termínu). Více jak polovina ţáků (49) měla vyznamenání, z toho 25 ţáků maturovalo se samými jedničkami. Přehled známek společné i profilové části v jednotlivých třídách je uveden v příloze č 1. Maturitní výsledky společné (státní) části, včetně porovnání s ostatními školami, jsou podrobněji zpracovány v následujících tabulkách a grafech. Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2013 Z výsledků je zřejmé, ţe gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němţ mohou stavět studenti pokračující na vysoké školy. Maturanti Gymnázium Pelhřimov opět dosáhli ve všech částech státní maturitní zkoušky (v českém a anglickém jazyce a v matematice) nadprůměrných výsledků i v porovnání se svými vrstevníky na ostatních gymnáziích v České republice. 16

18 Rozpracované výsledky podle tříd: I. Český jazyk a literatura II. Anglický jazyk III. Matematika didaktický test 17

19 Přehled úspěšnosti maturantů při přijímacím řízení na VŠ ve školním roce 2012/2013 Studenti našeho gymnázia jsou velmi úspěšní při přijímacím řízení a pravidelně dostávají na prestiţní a náročné vysoké školy, které jsou zárukou jejich úspěšného budoucího profesního rozvoje. V současné době je důleţité sledovat nikoliv to, ZDA se studenti dostanou na vysokou školu, ale na JAKOU vysokou školu se dostanou a zda ji dokončí. Při současném převisu počtu míst ke studiu na vysokých školách je víceméně kaţdý student někam přijat. Proto v níţe uvedených datech rozlišujeme prestiţní vysoké školy a ostatní vysoké školy, popřípadě vyšší odborné školy. Rozdělení na prestiţní a ostatní vychází ze zkušeností pedagogů naší školy. Bohuţel není v našich silách zjistit, zda naši absolventi vysokou školu, na kterou nastoupili, také úspěšně dokončí. V letošním školním roce nastoupila drtivá většina maturantů po úspěšném přijímacím řízení ke studiu na vysoké škole (77 studentů z celkového počtu 82 maturantů). Pouze někteří zvolili VOŠ, či jazykové školy (4 studenti). Jen minimum z nich nepokračuje ve studiu. Ti většinou na rok či dva odjedou do zahraničí nebo nastoupí do zaměstnání (letos odjela do zahraničí 1 studentka). Podrobnější informace o přijetí přinášejí následující grafy a) rozdělení studentů podle VŠ v procentech maturitní ročník 2012/2013 b) rozdělení studentů podle VŠ podle osob maturitní ročník 2012/

20 c) rozdělení studentů podle VŠ v procentech podle jednotlivých tříd maturitní ročník 2012/2013 d) rozdělení studentů podle OBORŮ na VŠ v % - přehled maturitních ročníků z let e) rozdělení studentů podle VŠ v procentech přehled maturitních ročníků z let Poznámka: Univerzity a VŠ jsou: Univerzita Karlova Praha, Mendelova univerzita Brno (MENDELU), Masarykova univerzita (MU) Brno, VŠE Praha, ČVUT, VŠCHT, VUT Brno, ČZU Praha, JU ČB 19

21 f) Prevence rizikových projevů chování ţáků V rámci našich učebních plánů a nově i ŠVP se škola snaţí vytvářet bezpečné prostředí pro své ţáky. Během celého školního roku poskytuje ţákům školní i mimoškolní aktivity, které mají podpořit jejich zdravý ţivotní styl (lyţařský výcvikový kurz třídy sekunda, kvinta a první ročníky čtyřletého studia, sportovně turistický kurz třídy septima a třetí ročníky čtyřletého studia, třídní exkurze, sportovní krouţky, sportovní den školy). První ročníky čtyřletého studia se účastní adaptačních kurzů v Březové u Třebíče, které se zaměřují na psychologicko-sociální dovednosti nových třídních kolektivů. Ţáci primy se účastní podobně zaměřeného kurzu doplněného navíc o ekologickou výchovu v Chaloupkách u Třebíče. Škola během roku nabízí ţákům i další akce (přednášky, besedy zaměřené na prevenci zneuţívání návykových látek, šikanu, první pomoc atd.) dle aktuálních nabídek a moţností. Metodik prevence se účastní školení pořádaných PPP v Pelhřimově, dále i jednání komise prevence sociálně patologických jevů a kriminality MÚ Pelhřimov. g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo v souladu s plánem personálního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Pelhřimov a v souladu s plánem DVPP na školní rok 2012/2013. Všechny uvedené vzdělávací akce jsou v souladu s plánem školy. Prostředky vynaloţené na DVPP jsou vyuţívány efektivně v souladu s potřebami jednotlivých PK. Hodnocení plánů práce jednotlivých PK za školní rok, jeţ je uvedeno ve výroční zprávě, zahrnuje vyuţití poznatků z DVPP ve výuce příslušných předmětů Z.Hronová Seminář Finanční gramotnost Fraus Jihlava Funkční studium ředitelů Vysočina říjen 12 březen 13 A. Petrák Education Jihlava září, říjen 12 R. Čech Seminář biologie badatelsky orientované vyučování České Budějovice A. Petrák Školení - novela zákona o pedag.prac. Jihlava Z.Hronová seminář výchovných poradců a metodiků prevence SŠ Jihlava říjen 12 K.Kratochvíl Jak učit o komunismu - Ústav pro studium totalitních režimů Praha Z.Hronová NIDV Domácí násilí Jihlava A. Petrák, NIDV konzultační seminář pro J.Daňhelová managment škol státní maturita 2013 Jihlava Studium pro zadavatele, hodnotitele a maturitní komisaře státní maturita - e-learningové CISKOM studium nominovaní průběžně pedagogové Z.Hronová Seminář o šikaně Jihlava Přednáška W. Shekaspeare (Vysočina J.Sankotová Education) Jihlava únor, červen 13 B. Kubíková, J. Kratochvílová semináře FJ s rodilou francouzskou lektorkou Jihlava K.Slavětínská Letní škola historie (UK) Praha J.Šušmáková studium učitelů AJ Anglie J.Daňhel studium učitelů AJ Malta J.Provázek studium AJ pro učitele IVT - Comenius Malta J.Sankotová Live in the Language Praha 20

22 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Časový harmonogram školního roku Zahájen přípravný týden na školní rok 2012/ Zahájení nového školního roku 2012/ Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu :30 prodej sešitů ţákům - aula p. Mikolášek 6.9. burza učebnic aula 13,30 PÁ ,40 (VP) pedagogická rada schválení plánu práce na rok 12/13 6.a 7.9. Exkurze 3.B - kemp Ostrov Zadní Třebaň Špička Adaptační kurz 1. A a 1. B Březová Provázek, Veithová 11.,12.9. charitativní sbírka Světluška (5 dvojic) Popelková přespolní běh a závod horských kol Scott kriterium (nám. PE) PK TV Corny pohár v atletice okresní kolo PE (střední školy) d+h PK TV - pořadatel Ekologicko- naučný pořad (sběrný dvůr) - I, II, III Popelková Fotbal (VI.A) hřiště Kalvárie Havel, Štěpánková Corny pohár v atletice kk JI (střední školy) - dívky Dvořáková PÁ Noc vědců + AKP Mazanec, Šrůtková státní svátek PEDAGOGICKÁ PRAXE Marie Bartošková ( M-Z) V.Špička Terezín exkurze, seminář z dějepisu Slavětínská, Kratochvíl Jazykový pobyt Anglie Daňhel, Sankotová, Šušmáková, Zíková Porada ředitelů škol KÚ Třešt Petrák ,30-kino přednáška Drop in (Douda) III, IV, V,VI 1AB,2AB Čech, Hronová Horáceké divadlo JI Naši furianti ( 15,45) Kratochvíl PEDAGOGICKÁ PRAXE - L.Smítková (D) V.Mácová 17.,18.,19.10 Ekologická olympiáda - M.Budějovice 2 druţstva stud. PK Bi Divadelní představení - soubor DDM - divadlo od 9,00 (III, IV, V) Daňhelová Basketbal VI.A kat H+D 8.,9.třída OK PK TV Školská rada 16, a podzimní prázdniny seminář výchovných poradců a metodiků prevence SŠ 14,00 Hronová Exkurze veletrh GAUDEAMUS - 4.A, 4.B K.Kratochvíl Sálová kopaná chlapci (III.kat) Z.Dvořáková Přednáška kino, 1.A,1.B. I, 10,00 PK Z Přednáška OCEÁNY 11,40 knihovna- 3.A,3.B,VIII PK Bi Soutěţ O češtině trochu jinak - aula PK ČJ :00 16:30 Mozaika SŠ v KD Máj vedení školy OK - kopaná hala st.ţáci PK TV Seminář MO katb,c P.Mazanec MATURITNÍ TRÉNINK (4.A,B,VIII) spol Scio J.Provázek, J.Daňhelová Olympiáda z D M.Šmrhová Ekologický kurz I Chaloupky J.Kratochvílová, P.Štěpánková Florbal IV dívky OK PK TV OK šachy DDM J.Provázek SCHŮZE výboru SRPGyPe 17,00 sborovna A.Petrák přednášky z FF JU K.Kratochvíl Florbal IV chlapci OK PK TV Florbal III chlapci OK PK TV :30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování za 1.čtvrt. všichni vyučující ,00 rodičovské schůzky ČTYŘLETÉ studium všichni vyučující ,00 rodičovské schůzky OSMILETÉ studium všichni vyučující literární přednáška Mě knihovna PE 2.B, VI V.Mácová francouzská lektorka Marine Saettel v hodinách Fj PK Fj 21

23 film a beseda Jeden svět na školách Ing.J.Litomiský K.Kratochvíl Košíková - SŠ dívky - KK PK TV :00 17:00 Den otevřených dveří na naší škole, NIDV Domácí násilí JI Z.Hronová OK volejbal dívky, hoši PK TV TERMÍN PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE J.Daňhelová Florbal V - SŠ chlapci OK PKM Tančírna Kdyţ gympl tančí - tělocvična Z.Dvořáková zájezd do Vídně (c.k.borisová Říha) PK NJ Exkurze hematologie (3.AB od13,00) K.Havel Florbal V SŠ dívky OK PK TV MO školní kolo kat. A (4.roč.) PK M Studentské prezidentské volby K.Kratochvíl Recitační soutěţ niţší gymnázium S.Veithová Porada ekonomů-ji J.Peroutková Soutěţ v NJ PK Nj Setkání s radní kraje Vysočina J.Fialová (na OA Pe) A.Petrák Exkurze hematologie (VII + část 3.A, od13,00) R.Čech Florbal III kat. KK Ţdár nad Sázavou chlapci Z. Dbořáková maturitní ples - oktáva L.Šrůtková Přírodovědné klání 1. A, B, V aula L.Šrůtková, P. Mazanec Géčka vystoupení Nemocnice Pe a Domov pro seniory Pe D.Makovcová Dějepisná soutěţ aula K.Kratochvíl Vánoční posezení zaměstnanců školy aula 15, Sportovní den školy PK TV+vyučující Projektový den školy (besídky, přednášky, filmy, ) Géčka koledování 1.hodina aula (III,IV,1AB,2AB) D.Makovcová vánoční prázdniny Ředitelské volno pro studenty (oprava topení) LVVK Pec pod Sněţkou (Slovanka) 1.A,B+V PK TV Divadelní přestavení v AJ - Aula 11,00 PK AJ Návštěva na naší škole MuDr. J.Běhounek (hejtman Kraje Vysočina) MO KK (Ji kat.a) J. Daňhelová PZ nanečisto - 13:30 - informační odpoledne pro ţáky 5. i 9. tříd ZŠ Maturitní ples 4.A K.Havel MO OK (aula, kat. Z5, Z9) J. Daňhelová MO školní kolo kat. B,C PK M FO KK (JI, kat.a) J.Jírů Vystoupení skupiny Géčka (KD Máj, Cena města Pelhřimova) D. Makovcová OK - olympiáda v NJ PK NJ :30 pedagogická rada hodnocení prospěchu a chování ţáků za 1. Pololetí Přebor škol v šachu KK, JI J. Provázek Závěr 1. pololetí, předání výpisů vysvědčení ţákům TU 1.2. Maturitní ples 4.B K.Kratochvíl 1.2. pololetní prázdniny 5.2. Exkurze Nemocnice PE (3.A,B,VII) PK Bi 6.2. Lyţařský areál Křemešník - Memoriál Pepy Šlaka PK TV 6.2. OK soutěţe O češtině trochu jinak I. kategorie V.Mácová 7.2. OK soutěţe O češtině trochu jinak II. kategorie K.Slavětínská ,00 Simulační hra FISHBANKS - aula J.Trnka jarní prázdniny seminář FJ Grand Est Francais s fr.lektorkou JI B.Kubíková ,00 před. P.Veselého "Zajímavosti ze ţivota ptáků ČR" (2ABVI) PK Bi (J.Trnka) ,00 porada ŘŠ na KÚ A.Petrák ZO školní kolo PK Z OK soutěţ v AJ J.Sankotová Chemie moderní pokusy (VŠCHT) L.Šrůtková Školní kolo biologické olympiády D+C PK Bi 22

24 Celostátní kolo FO - Brno J.Jírů Soutěţ v NJ KK (JI) J.Vejborová 1.3. okresní kolo CHO (D)- ZŠ Praţská M.Kovář Lyţařský kurz (sekunda) Paseky nad Jizerou H. Němcová, Z.Dvořáková P. Štěpánková 6.3. BiO kat A,B aula, laboratoř Bi a učebna Bi, PK Bi Městské kolo recitační soutěţe Muzeum Vysočiny PE S. Veithová Vystoupení Gečka vernisáţ výstavy Voda nad zlato, hotel Slávie, 15:30 hodin DOD nemocnice PE 12,30 (3.a4.roč.) PK Bi K.Havel S Vysočinou do Evropy soutěţ (KÚ Jihlava) J. Provázek OK zeměpisné olympiády H.Němcová OK basketbal hoši IV.kat PK TV OK. soutěţ v AJ PK Aj Výstava Příběhy bezpráví (Jeden svět) chodba u jídelny P.Mazanec Jeden svět filmový festival aula, kino Projekce filmu Na sever od Slunce 11:00 12:30 (3.A, 3.B, VII) KINO Projekce filmu Polibek Putina 11:00 12:30 (2.A, 2.B, VI ) KINO Okresní kolo recitační soutěţe Muzeum Vysočiny S.Veithová Přednáška z geometrie RNDr. Pavel Leischner, uč. FY J.Jírů Sluníčkový den sbírka Z.Dvořáková Krajské kolo konverzace FJ Jihlava B.Kubíková Vybíjená kat III PK TV KK soutěţe Poznej Vysočinu V.Špička matematický klokan R.Čech zájezd do Anglie 48 studentů ze tříd IV a V R. Daňhel, S. Zíková, J.Šušmáková, J.Daňhelová FO kat E,F okresní kolo - aula J.Jírů BIO okresní kolo kat. C,D PK Bi ,30 pedagogická rada (Den učitelů) 28. a velikonoční prázdniny 1.4. státní svátek 3.4. OK volejbal kat IV (dívky) PK TV 4.4. Kopaná Pohár J.Masopusta PK TV 4.4. CHO, kat.c - KK, Jihlava M.Kovář 5.4. BiO, kat. A - HB PK Bi 5.4. Hodina Moderní Chemie - představení L.Šrůtková 5.4. Eurorébus, krajské kolo v Jihlavě autobus studentů V.Špička, P.Štěpánková 9.4. Krajské kolo olymp. z ČJ - Ţďár nad Sázavou A.Petrák OK Bio kat.d Pk Bi Jazykový poznávací zájezd do Francie J.Kratochvílová, R.Daňhel H.Němcová 9.4. MO - krajské kolo kat. B,C P.Mazanec Návštěva skupiny holandských ţáků a učitelů Krajské kolo recitační soutěţe - Třebíč S.Veithová Zeměpisná olympiáda, KK Ţdár nad Sázavou PK Z BiO, kat. B - HB PK Bi Filmová noc aula K.Kratochvíl Přednáška (biologie Kostka) PK Bi Přednáška - předsedou senátu Milan Štěch (aula) 12,00 Seminář ZSV a PN společné jednání se zástupci města, Kraje Vysočina a zástupci základních škol. 15,00-16,00 zasedací místnosti MÚ PE ředitel školy Schůzka výboru SRPGyPe 17,00 - sborovna ředitel školy CHO, kat.d - KK, Jihlava M.Kovář Pelhřimovský zvonek soutěţ, Muzeum Vysočiny Géčka MO kat Z6,7,8 OK - aula PKM, DDM ,30 ped.rada hodnocení za 3.čtvrtletí :00 schůzky rodičů OSMILETÉ studium :00 schůzky rodičů ČTYŘLETÉ studium 23

25 22., Přijímací zkoušku do prvních ročníků a primy 1.kolo Červenobílé dny charitativní akce Z.Dvořáková Bio výuk program Redukce kino od 12,00 (1.-3.roč.) PK Bi Kontrola ČSSZ ekonom. úsek Exkurze Praha hrad 3.AB,VII K.Slavětínská, S.Viethová Klasifikační ped.rada pro 4.A a VIII Vydání vysvědčení za 4.ročník pro 4.A a VIII + poslední zvonění TU 29. a Studijní volno pro studenty 4.A, 4.B a VIII 1.5. státní svátek Maturitní zkouška společná část DT a PP 8.5. státní svátek Atletický Pohár rozhlasu PK TV Klasifikační ped.rada pro 4.B Vydání vysvědčení za 4.ročník pro 4.B + poslední zvonění TU Zdravotnická soutěţ PK Bi Ústní matur. zkoušky společné i profilové části 4.A zkušební komise Zelená stezka zlatý list (II,III,IV,) Blatiny B.Veverková 20. a Dálný východ (kino) - 2. a 3. ročník PK Z Praha (výstava Tutanchamon) - prima J.Kratochvílová Vytoupení Géčka Domov pro seniory PE D.Makovcová Ústní matur. zkoušky společné i profilové části VIII zkušební komise Ústní matur. zkoušky společné i profilové části 4.B zkušební komise ,00 Madagaskar (KD Máj) 120 studentů (I, VI,VII,2.A,2.B) PK Z 4.6. Divadlo (Tábor) (IV, 3.A) I.Strnadová, V.Mácová 4.6. AULA 13,30 školení členů poţár.hlídek M.Hubková ,45 test znalostí AJ pro budoucí prváky - aula PK AJ 5.6. Atletická olympiáda PK TV 5.6. Přednáška Muzeum Vysočiny (třída V) K.Kratochvíl 6.6. Předání maturit. vysvědčení divadlo 16,00 (4.A,B, VIII) 5. a 6.6. Přírodovědné konference - VII L.Šrůtková 7.6. KK BiO (HB) Pk Bi Lektorka M.Saettel v hodinách FJ B.Kubíková 11. a Přírodovědné konference - III V. Špička Taneční vystoupení ZUŠ - Městské divadlo PE 13. a Přírodovědné konference 3.A,B J.Jírů, V.Špička Soutěţ Eurorebus (3ţáci II a 3 ţáci III) H.Němcová Sportovní kurz (3.A, 3.B) K.Havel, J.Jírů, Z.Dvořáková, Husitské muzeum Tábor - VI V.Mácová Exkurze 2.B P.Plášil, J.Provázek Exkurze II H.Němcová, P.Štěpánková Exkurze III V.Špička, S.Veithová Exkurze IV Z.Hronová, Exkurze VI V.Mácová Exkurze 2.A P.Mazanec, A.Petrák :30 - klasifikační ped. rada za 2. pololetí Beseda s paraolympionikem Šk.parlament ,40 - hodnotící ped. rada Třídy V-VII a 1.AB 3.AB projektový den 4 stanoviště Odpoledne schůzky s rodiči a studenty prvních ročníků a primy vedení školy + TU Přehazovaná turnaj I IV PK TV Sportovní den školy ,30 slavnostní ped.rada k závěru šk.roku Všichni zaměstnanci Závěr školního roku 2012/ vysvědčení 24

26 Zahraniční kontakty ve školním roce 2012/ jazykový poznávací zájezd skupiny našich ţáků (VI, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B ) do Londýna a jiţní Anglie 48 ţáků + 4 učitelé zájezd skupiny našich ţáků do Vídně, 38 ţáků + 3 učitelé jazykový poznávací zájezd skupiny našich ţáků (IV a V) do Londýna a jiţní Anglie, 48 ţáků+4 učitelé zájezd skupiny našich ţáků do Francie (Normandie a Paříţ), 35 ţáků + 3 učitelé pobyt skupiny holandských ţáků a učitelů na naší škole, 40 ţáků+4 učitelé Přehled výsledků soutěţí ţáků Gymnázia Pelhřimovve školním roce 2012/13 Matematická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Zdeněk Krejčí x 6. úř - A Jan Hladík x 11. úú - A Tomáš Řezka x B Marek Zmeškal x 1. úř C Martin Vejbora x 4. úř Z9 Martina Petráková úř Z8 Adriana Šimánková úř Z8 Viktor Rosman dř úř Z7 Jáchym Lis úř Z7 Tereza Podušková úř Z7 Adéla Pamětnická úř Z7 Barbora Blaţková dř Z7 Jan Jaroš dř Z7 Jaroslav Kalina dř Z7 Kryštof Duchan dř Z6 Bedřich Marek 1. Z6 Kristýna Sochorková 3. Z6 Ivana Kapounová dř Z6 Tereza Havlíková dř Z6 Vítek Sýkora dř Z6 Valerie Vítů dř Z6 Jiří Špinar dř dř další řešitel, pořadí neurčováno Matematický klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Student Kateř. Doskočilová 69 Junior Martin Vejbora Kadet Jakub Křikava 68 Benjamin Jáchym Lis V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Benjamin účastníků. 25

27 Přírodovědný klokan body okresní poř. krajské poř. celost. poř. Junior Martin Tousek Junior Ondřej Kubů Junior Ondřej Stránský Kadet Kateřina Daňhelová V kategorii Junior bylo v ČR účastníků, v kategorii Kadet účastníků. Pythagoriáda okresní kolo Z8 Josef Martínek dř Z8 Tamara Zíková dř Z8 Gabriela Mikešová dř Z8 Nela Valentová dř Z7 Jáchym Lis 1. Z7 Jan Kalina 3. Z7 Anna Smrčková dř Z7 Barbora Blaţková dř Z7 Tereza Podušková dř Z7 Adéla Pamětická dř Z6 Marek Bedřich 2. úř Z6 Jiří Špinar úř Z6 Ivana Kapounová úř Z6 Jakub Hladík úř Z6 Markéta Kupcová úř Z6 Vítek Sýkora dř Z6 Antonín Zajíček dř Z6 Matěj Červenka dř Z6 Kristýna Sochorková dř Z6 Elena Zíková dř Z6 Tereza Havlíková dř Fyzikální olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Jan Hladík x 3. úř 16. úř C Václav Miřátský x 1. úř C Marek Zmeškal x 2. úř D Martin Vejbora x 3. úř D Daniela Šimánková x 6. úř D Jan Joneš x 12. úř D Tomáš Novotný x 27. úř D Kamil Bednář x 35. úř E Martina Petráková 1. úř 12. úř F Viktor Rosman 1. úř F Adriana Šimánková 4. úř F Zuzana Richterová úř F Nela Valentová 7. úř F Anna Tousková 8. úř 26

28 Václav Miřátský při bodovém porovnání všech krajských kol obsadil 1. místo v ČR a byl nominován na celostátní soustředění nejlepších středoškoláků. Fyzikální olympiáda - krajská kola kategorií A, B, C, D Pořadí škol kraje Vysočina podle bodů za umístění úspěšných řešitelů na místě ( ) Ve šk. r. 2003/04, 2006/07 a letos (2012/2013) jsme byli nejlepší v kraji. 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Součet 1. gy Jihlava 32, ,5 16,5 28, , ,5 2. gy Ţďár nad Sázavou 11, , , ,5 3. gy Pelhřimov ,5 12,5 21,5 2, ,0 4. gy Třebíč ,5 10 8, ,0 5. gy Velké Meziříčí ,0 6. gy Havlíčkův Brod , ,5 7. gy Moravské Budějovice ,0 8. gy Telč ,0 9. gy Bystřice nad Pernštejnem ,0 10. gy Nové Město na Moravě 3 3 6,0 11. SPŠ Jihlava 4 1,5 5, SPŠ Třebíč 3 1 4, gy Humpolec 1 3 4,0 14. gy Pacov 3 3,0 Biologická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo A Pavel Suk x A Jan Hladík x B Miroslav Bašta x 1. B Štěpán Suk x 4. B Michaela Komínová x 5. C Anna Tousková 6. - C Dorota Skřivanová C Johana Kešnerová D Anna Smrčková D Nella Kotrčová 6. - D Šimon Rásocha Chemická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo C Martin Tousek x 5. C Kamila Bartošková x 19. D Viktor Rosman D Zuzana Richterová

29 Astronomická olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Jan Hladík postup postup 5. Nominace do pětičlenného reprezentačního týmu ČR pro Mezinárodní astronomickou olympiádu v Řecku (pro překročení věku 20 let v soutěţní den olympiády nebyl zařazen) Zeměpisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo D Petr Štěpán D Vojtěch Šindelář C Gabriela Mikešová B Vojtěch Jelínek A Marek Bedřich Logická olympiáda nominační kolo krajské kolo celostátní kolo B Anna Smrčková C Zdeněk Krejčí 8. - C Jaroslav Sýkora C Martin Vejbora C Jan Tománek C Radek Štěpánek C Jan Joneš C Jan Červený nezveřejněno - Dějepisná olympiáda okresní kolo krajské kolo celostátní kolo Zuzana Richterová Jazyková konverzační soutěţ v angličtině IIIA IIIA IIB IIC IA Klára Kopecká Ondřej Stránský Jakub Křikava Toby Mazanec Tereza Podušková okresní kolo krajské kolo celostátní kolo 2. - bez umístění x

30 Jazyková konverzační soutěţ ve francouzštině B1 B1 Klára Kopecká Markéta Oumarová okresní kolo krajské kolo celostátní kolo x 4. - x bez umístění - Jazyková konverzační soutěţ v němčině IIB IIA IIIA IIIA Ondřej Mikeš Terezie Veselá Zuzana Broţová Sarah Akhlasová okresní kolo krajské kolo celostátní kolo bez umístění Olympiáda v českém jazyce (O češtině trochu jinak) okresní kolo krajské kolo celostátní kolo II Klára Kopecká II Hana Martínková I Martina Petráková I Gabriela Mikešová Ekologická olympiáda SŠ starší SŠ mladší krajské kolo celostátní kolo Pavlína Cabadajová, Pavel Suk, Jan Hladík 2. - Michaela Komínová, Miroslav Bašta, Štěpán Suk 7. - Zelená stezka Zlatý list Mladší Starší Alţběta Šrůtkova, Tereza Sochorková, Johana Kešnerová, Martina Petráková, Dorota Skřivanová, Anna Tousková, Ondra Mikeš Barbora Blaţková, Vojtěch Hunal, Kristýna Kodešová, Jáchym Lis, Vojtěch Pistulka, Nikola Svobodová krajské kolo celostátní kolo

31 Eurorébus ZŠ1 ZŠ2 Tereza Podušková, Jaroslav Kalina, Vojtěch Jelínek Daniel Bourek, Jakub Křikava, Ondřej Mikeš Krajského kola se zúčastnilo 13 tříd. krajské kolo celostátní kolo Neúčast (souběh třídní exkurze) Poznej Vysočinu krajské kolo Tamara Zíková Jan Holub bez umístění Tamara Zíková se dostala do 30členného výběru, který absolvoval dvoudenní zájezd do Prahy. Soutěţ studentských prezentací Petra Blaţková název prezentace Nádorová onemocnění krajská soutěţ Zvláštní ocenění za přehledně zpracovaný rozsáhlý studijní text z patologie, ucelený a přehledně řešený popis dané oblasti. Pěvecká soutěţ Pelhřimovský zvonek okresní soutěţ Sólo Natálie Fikarová a skupina Géčka 2. Šachy II Samuel Hána, Jan Novotný, Jan Jaroš, Adam Paták, Jiří Blaţek okresní kolo krajské kolo termínová 3. kolize II Druţstvo B 6. - III Druţstvo A 2. - III Druţstvo B 3. - V kat. II postoupily do krajského kola první dvě druţstva z různých škol (1. a 3. druţstvo), v kat. III postoupil do krajského kola pouze vítěz. 30

32 Sportovní soutěţe kategorie okresní kolo krajské kolo celostátní kolo dívky V Corny středoškolský atletický pohár chlapci V 4. - Pohár rozhlasu chlapci IV 3. Basketbal Florbal Fotbal dívky V 1. dívky VIA chlapci V chlapci V 3. - chlapci III dívky V 3. - chlapci VIA 2. - chlapci V 2. - kategorie sloţení druţstva okresní kolo krajské kolo celostátní kolo dívky III 3. Přespolní běh dívky IV Františka Brávková, Natálie Fikarová, Zuzana Richterová, Dorota Skřivanová 3. Atletická olympiáda kategorie jméno disciplína okresní kolo III Kryštof Duchan 1000 m 1. III Jan Fiala skok vysoký 3. III Kryštof Duchan 60 m 2. IV Dorota Skřivanová skok vysoký 1. IV Matěj Konečný vrh koulí 2. Memoriál Pepy Šlaka chlapci IV Petr Velíšek 1. Obecné označení kategorií v řadě soutěží kat. V SŠ, kat. IV 8. a 9. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy, kat. III - 6. a 7. tř. ZŠ a odpovídající roč. víceletého gy Cena Talent Vysočiny 2013 Nominaci na Talent Vysočiny 2013 obdrţeli dva studenti z naší školy - podařilo se jim tak dostat mezi 125 nadaných ţaků ze všech základních a středních škol celého kraje. Slavnostní vyhlášeni ceny Talent Vysočiny 2013 a Ceny hejtmana Vysočiny 2013 proběhlo v pátek Absolutním vítězem se nestal sice ţádný z našich studentů, ale velkým úspěchem je uţ samotná nominace na ocenění. Za naši školu byli nominováni: Jan Hladík student oktávy přírodovědný obor: Odůvodnění nominace: Jan Hladík je studentem oktávy pelhřimovského gymnázia a letošním maturantem. Po celou dobu studia - od primy do oktávy - dosahoval velmi dobrých výsledků nejen v rámci běţného studia (vţdy s vyznamenáním), ale i jako reprezentant školy v řadě soutěţí především přírodovědného 31

33 zaměření. Jan má nejenom vynikající vědomostní výsledky, ale je zároveň velmi praktický a manuálně zručný. Syntéza těchto vlastností přináší plody ve formě úspěšných účastí na různých typech soutěţí okresní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovně, a to zejména v oblasti přírodních věd. Jiţ od tercie úspěšně reprezentuje školu v oborech, jako je fyzika, chemie, matematika, biologie, ekologie a astronomie. Jan je velmi nadaný a pracovitý student se širokým záběrem zájmů, který výborně reprezentuje nejen svou školu, ale i rodné město Pelhřimov a kraj Vysočinu. Zároveň se také zodpovědně věnuje mládeţi jako vedoucí letních táborů. Miroslav Bašta student sexty přírodovědný obor Nominován byl za cílevědomý rozvoj svých znalosti v oboru biologie. Jeho nadání a talent se projevuje úspěchy v mnoho biologických a ekologických soutěţích. Lyţařské výchovně výcvikové zájezdy Organizaci lyţařských kurzů věnuje naše škola tradičně velkou pozornost. V tomto školním roce se kurzů zúčastnili ţáci 1.A, 1.B a kvinty týdenní pobyt na chatě Slovanka u Pece pod Sněţkou v Krkonoších a ţáci sekundy týdenní pobyt v penzionu Sokol v Pasekách nad Jizerou. Cílem bylo nejen seznámit ţáky se základy sjezdařské a běţecké lyţařské techniky, ale také rozvíjet vztahy v kolektivu, naučit se respektovat své spoluţáky a poznat se navzájem i z jiné stránky. Sportovní kurzy Sportovní kurzy ţáků jsou součástí učebních osnov pro gymnázia. Ţáci 3. B a septimy se zúčastnili turisticko, cyklisticko, vodáckého sportovního kurzu v lokalitě Na pískárně u Českého Krumlova, včetně sjíţdění řeky Vltavy. Další vzdělávací exkurze a akce Odborné exkurze v rámci jednotlivých předmětů a školní výlety tříd se jiţ staly nedílnou součástí výuky na gymnáziu. Při jednotlivých výjezdech si ţáci ověřují teoretické poznatky, jeţ získaly ve škole, přímo v praxi. Tyto praktické poznatky jsou rovněţ uţitečné při vypracovávání seminárních prací ve volitelných předmětech. Výlety pak mají převáţně poznávací charakter a jejich důleţitou součástí je i formování třídního kolektivu. Ve vyšších ročnících se studenti podílejí samostatně na přípravě a realizaci akcí. Různé články (většinou od studentů gymnázia), díky kterým se můţete blíţe seznámit s některými exkurzemi nebo dalšími akcemi školy jsou uvedeny v příloze č.2. 32

34 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 provedla Česká školní inspekce veřejnosprávní kontrolu vyuţívání finančních prostředků státního rozpočtu ve dnech 26. a 27. února Při které nebyla zjištěna ţádná porušení právních předpisů, finanční prostředky státního rozpočtu byly přijaty a pouţity oprávněně. Okresní správa sociálního zabezpečení Pelhřimov provedla dne kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. j) Základní informace o hospodaření školy V roce 2012 bylo hospodařeno s finančními prostředky v tomto členění: Příspěvek na provoz ,-- Provozní příspěvek odměna ředitele školy ,-- Příspěvek ze SR ,-- Dotace EU peníze SŠ ,60 Dotace ESF Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina ,-- Dotace Praţský studentský summit 4 500,-- Dotace Vyučování badatelsky orientované 1 465,-- Hospodářský výsledek k ve výši Kč 0,-- byl dosaţen za pouţití schváleného čerpání rezervního fondu ve výši Kč ,-- a schváleného čerpání investičního fondu na opravu nemovitého majetku ve výši Kč ,18. Veškeré předepsané ukazatele byly splněny. k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena do dlouhodobého projektu OP VK 1.5 EU peníze středním školám s názvem Zvýšení atraktivity a úrovně výuky. Ve školním roce 2012/2013 byl připravován a schválen projekt v rámci OP VK Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/ , v němţ je naše škola významným partnerem. l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Další vzdělávání ve smyslu 55 odst. 3 školského zákona škola nenabízí. 33

35 m) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola nerealizovala ve školním roce 2012/13 ţádný projekt financovaný z cizích zdrojů (s výjimkou projektu podpořených z OP VK). n) Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace na škole není ustavena. Velmi dobrá je spolupráce s občanským sdruţením Sdruţení rodičů a přátel Gymnázia Pelhřimov (SRPGyPe), které škole pomáhá při realizaci mimoškolních a nadstandardních vzdělávacích a zájmových aktivit. Dále škola spolupracuje s městem Pelhřimov a jeho příspěvkovými organizacemi. Školy má zastoupení ve školské komisi města. Na řadě akcí úspěšně spolupracujeme s Městským kulturním a informačním centrem. Rovněţ také rozvíjíme spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti vzdělávání, jako je například Hodina H, o. s. Pelhřimov. Nejdůleţitějším partnerem pro školu jsou samozřejmě rodiče. Ti jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí nejen na organizovaných rodičovských schůzkách, ale i v rámci konzultačních dnů. Informace mohou získat také kdykoli během školního roku při osobní návštěvě školy. Aktuální průběţné výsledky vzdělávání ţáků (prospěch a absence) jsou nově k dispozici v počítačovém systému Bakaláři přístupném pomocí webových stránek školy. 34

36 Závěr Ve školním roce 2012/13 došlo ke dvěma významným událostem. Byl to první rok pod nově jmenovaným vedením. Nejedná se pouze o změnu na pozici ředitele došlo rovněţ ke změně ve způsobu řízení školy. Do širšího vedení bylo zapojeno více pracovníků. Tato změna přinesla spoustu novinek. Škola se aktivněji zapojuje do projektů a modernizuje vybavení školy (hlavně IT technologií) a zavedla přístup ke klasifikaci a absenci na internetu. Ve školním roce 2012/13 probíhal rovněţ zkušební provoz elektronické třídní knihy, dokončila se nová ţákovská knihovna a studovna, došlo k obnovení funkce školního parlamentu, změnila a rozšířila se nabídka volitelných předmětů, ve 2. pololetí 4. ročníků se studentům ponechal prostor pro aktivnější přípravu k maturitní zkoušce a změnila se organizaci maturit. Dění ve škole ovlivnily i mnohé další drobné změny. Druhá událost souvisí se skutečností, ţe díky nepříznivému demografickému vývoji klesá počet ţáků nastupujících do středních škol. Gymnázium bylo s touto situací v posledních letech opakovaně konfrontováno. Ve školním roce 2012/2013 nové vedení našeho zřizovatele (Kraje Vysočina) předloţilo koncept řešení dopadů demografického vývoje zaloţený na páteřní síti středních škol. V průběhu celého roku probíhalo mnoho diskuzí a jednání se zřizovatelem i širokou odbornou i laickou veřejností. Naše škola byla vybrána do páteřní sítě středních škol. V průběhu roku byla projednávána koncepce, v níţ bylo navrţeno, ţe by naše škola pomohla řešit problémy spjaté s demografickým vývojem a s ním související nejistou budoucnost dvou středních škol, a to sousední Obchodní Akademie Pelhřimov a dále Gymnázia v Pacově. Po mnoha jednáních bylo nakonec na Zastupitelstvu Kraje Vysočina dne 25. června 2013 přijato rozhodnutí, ţe sousední Obchodní akademie Pelhřimov bude sloučena (přičleněna) ke Gymnáziu Pelhřimov k 1. červenci Gymnázium Pelhřimov bude nástupnickou organizací, tzn. bude pokračovat ve své činnosti a přijme pod svá křídla obchodní akademii. Na druhé straně se naše škola na řešení budoucnosti Gymnázia v Pacově se podílet nebude, to převezme jako zřizovatel město Pacov. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům a kolegyním i dalším zaměstnancům školy za práci v uplynulém školním roce a rovněţ všem úspěšným studentům za reprezentaci Gymnázia Pelhřimov. Myslím, ţe můţeme být hrdí na svou práci. Zároveň si však musíme uvědomit, ţe je třeba zvýšit naše úsilí o udrţení kvality školy, zejména s přihlédnutím k nelehkým ekonomickým a společenským podmínkám našeho současného školství. Dále bych rád poděkoval všem rodičům, kteří nás v naší práci podporují, všem novým ţákům a jejich rodičům za důvěru, kterou projevují tím, ţe si naši školu zvolili pro své vzdělávání. Budeme se snaţit jejich důvěru i nadále nezklamat. Aleš Petrák, ředitel školy Výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Gymnázia Pelhřimov dne 15. října Mgr. Jana Daňhelová předsedkyně Školské rady Mgr. Aleš Petrák ředitel školy 35

37 Příloha 1 Přehled prospěchu třídy 4.A maturitní zkouška 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 26 z toho dívek: 15 chlapců: 11 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika Matematika profilová část Anglický jazyk ústní zkouška Francouzský jazyk ústní zkouška Německý jazyk ústní zkouška Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Chemie Biologie ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška Informatika a výp. technika Chemie ústní zkouška ústní zkouška povinná povinná povinná nepovinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná nepovinná Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne S P

38 Příloha 1 Přehled prospěchu třídy 4.B maturitní zkouška 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 18 chlapců: 11 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika profilová část Anglický jazyk ústní zkouška Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška Informatika a výp. technika ústní zkouška povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne S P

39 Příloha 1 Přehled prospěchu třídy 8.P maturitní zkouška 2012/13 řádný termín Třídní učitel: RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 17 chlapců: 10 Předmět Počty známek Průměr společná část - státní maturita Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika profilová část Anglický jazyk ústní zkouška Francouzský jazyk ústní zkouška Německý jazyk ústní zkouška Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška ústní zkouška Informatika a výp. technika ústní zkouška povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná povinná Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne S P

40 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2012/13 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.P 2.A 2.B 2.P 3.A 3.B 3.P 4.A 4.B 4.P 5.P 6.P 7.P 8.P Předmět Počty známek U Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk OV Občanská výchova ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce KFJ Konverzace ve francouzském jazyce KNJ Konverzace v německém jazyce SVS Společenskovědní seminář SD Seminář z dějepisu SZ Seminář ze zeměpisu SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie SCh Seminář a cvičení z chemie IVTv Informatika a výpočetní tech PN Právní nauka PP Přírodovědná praktika NjN Německý jazyk RJN Ruský jazyk LaN Latina HvN Hudební výchova Dg Deskriptivní geometrie LS Literární seminář Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne celkem z toho neomluvených

41 Přehled prospěchu třídy 1.A 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Provázek Josef Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 16 chlapců: 13 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Provázek Josef (podpis) Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Šušmáková Jitka FJ NJ Francouzský jazyk Německý jazyk Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Němcová Hana Mgr. Provázek Josef Mgr. Plášil Pavel RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Makovec Stanislav Mgr. Provázek Josef Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Sankotová Jana Mgr. Havel Karel Mgr. Štěpánková Petra Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

42 Přehled prospěchu třídy 1.B 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Veithová Simona Počet žáků celkem: 28 z toho dívek: 20 chlapců: 8 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) Mgr. Veithová Simona Mgr. Veithová Simona Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Zvolánková Irena FJ NJ Francouzský jazyk Německý jazyk Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Němcová Hana Mgr. Mazanec Petr RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Makovec Stanislav Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Sankotová Jana Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Heřmánková Jana TV Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Schmidtová Eliška F Svárovská Kamila F Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

43 Přehled prospěchu třídy 1.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Kratochvílová Jarmila Počet žáků celkem: 22 z toho dívek: 9 chlapců: 13 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk OV Občanská výchova D Z M F B Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova (podpis) Mgr. Kratochvílová Jarmila PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Daňhel Radek Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Němcová Hana Mgr. Štěpánková Petra RNDr. Jírů Josef Mgr. Čech Rostislav Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Makovcová Dagmar PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Štěpánková Petra Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

44 Přehled prospěchu třídy 2.A 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Mazanec Petr Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 21 chlapců: 8 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Mazanec Petr (podpis) Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Zíková Stanislava FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova TV Tělesná výchova Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Veithová Simona Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Mazanec Petr Mgr. Mazanec Petr RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Provázek Josef Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel RJN Ruský jazyk LaN Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Pohan Jiří TV Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

45 Přehled prospěchu třídy 2.B 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Plášil Pavel Počet žáků celkem: 25 z toho dívek: 13 chlapců: 12 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Plášil Pavel (podpis) Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Zvolánková Irena Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova TV Tělesná výchova Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Veithová Simona Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Němcová Hana Mgr. Plášil Pavel RNDr. Šrůtková Ludmila PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Mazanec Petr Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Havel Karel Mgr. Štěpánková Petra RJN Ruský jazyk LaN Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Unterfranc Daniel TV Vopálenská Markéta TV Mgr. Šušmáková Jitka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

46 Přehled prospěchu třídy 2.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 13 chlapců: 14 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Němcová Hana (podpis) Mgr. Veithová Simona Mgr. Sankotová Jana Mgr. Vejborová Jitka OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova PP Přírodovědná praktika NjN Německý jazyk Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Němcová Hana RNDr. Jírů Josef Mgr. Mazanec Petr PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Čech Rostislav Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Němcová Hana PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Mazanec Petr Mgr. Čech Rostislav Mgr. Kovandová Olga Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

47 Přehled prospěchu třídy 3.A 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: RNDr. Jírů Josef Počet žáků celkem: 20 z toho dívek: 13 chlapců: 7 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk RNDr. Jírů Josef (podpis) PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Zvolánková Irena Mgr. Zíková Stanislava FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce SVS Společenskovědní seminář SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie NjN Německý jazyk Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Brožová Zuzana TV Nováčková Anna TV Truplová Daniela TV Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Němcová Hana Mgr. Plášil Pavel RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Havel Karel Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel Mgr. Zíková Stanislava Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Plášil Pavel Mgr. Havel Karel Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

48 Přehled prospěchu třídy 3.B 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Šmrhová Miroslava Počet žáků celkem: 19 z toho dívek: 10 chlapců: 9 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Zvolánková Irena Mgr. Zíková Stanislava FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce SVS Společenskovědní seminář SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie NjN Německý jazyk RJN Ruský jazyk LaN Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Duchan Tadeáš TV Krupka Marek TV Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Špička Vojtěch RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel Mgr. Zvolánková Irena Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Plášil Pavel Mgr. Havel Karel Mgr. Šušmáková Jitka Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Šušmák Adam ČJL, KAJ Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

49 Přehled prospěchu třídy 3.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 30 z toho dívek: 15 chlapců: 15 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Špička Vojtěch (podpis) Mgr. Veithová Simona Mgr. Zíková Stanislava Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova HvN Hudební výchova Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Dvořáková Zdeňka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

50 Přehled prospěchu třídy 4.A 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 26 z toho dívek: 15 chlapců: 11 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Havel Karel (podpis) PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ NJ Francouzský jazyk Německý jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce KFJ Konverzace ve francouzském jazyce SVS Společenskovědní seminář SD Seminář z dějepisu SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie SZ Seminář ze zeměpisu SCh Seminář a cvičení z chemie IVTv Informatika a výpočetní tech. PN Právní nauka Dg Deskriptivní geometrie LS Literární seminář KNJ Konverzace v německém jazyce LaN Latina PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Daňhelová Jana RNDr. Jírů Josef RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Havel Karel Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Havel Karel Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Sankotová Jana Mgr. Kubíková Blanka PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Petrák Aleš Mgr. Plášil Pavel Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Provázek Josef JUDr. Doubek Josef Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Martínková Lenka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

51 Přehled prospěchu třídy 4.B 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 18 chlapců: 11 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ NJ Francouzský jazyk Německý jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Kovandová Olga Mgr. Turečková Jana Mgr. Vejborová Jitka ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce SVS Společenskovědní seminář SD Seminář z dějepisu SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie SZ Seminář ze zeměpisu SCh Seminář a cvičení z chemie IVTv Informatika a výpočetní tech. PN Právní nauka Dg Deskriptivní geometrie LS Literární seminář KNJ Konverzace v německém jazyce PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Němcová Hana Mgr. Plášil Pavel Mgr. Mazanec Petr Mgr. Makovec Stanislav Mgr. Havel Karel Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Sankotová Jana PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Petrák Aleš Mgr. Plášil Pavel Mgr. Havel Karel Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Provázek Josef JUDr. Doubek Josef Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Kovandová Olga Mgr. Vejborová Jitka Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Slabá Iva TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

52 Přehled prospěchu třídy 4.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Hronová Zdeňka Počet žáků celkem: 30 z toho dívek: 21 chlapců: 9 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Daňhel Radek Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk OV Občanská výchova D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Turečková Jana Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Plášil Pavel PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Čech Rostislav Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Štěpánková Petra Mgr. Havel Karel Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Hašková Petra TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

53 Přehled prospěchu třídy 5.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 17 chlapců: 10 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Daňhel Radek Mgr. Zíková Stanislava FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova TV Tělesná výchova Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Turečková Jana Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Němcová Hana Mgr. Čech Rostislav RNDr. Jírů Josef PaedDr. Kovář Miloslav Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Provázek Josef Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Havel Karel Mgr. Dvořáková Zdeňka Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Míková Diana F Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

54 Přehled prospěchu třídy 6.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Mácová Vladimíra Počet žáků celkem: 22 z toho dívek: 9 chlapců: 13 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Daňhel Radek Mgr. Šušmáková Jitka FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova TV Tělesná výchova Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Kovandová Olga Mgr. Veithová Simona Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Němcová Hana Mgr. Mazanec Petr RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Makovec Stanislav Mgr. Čech Rostislav Mgr. Provázek Josef Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Štěpánková Petra HvN Hudební výchova RJN Ruský jazyk LaN Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Doskočil Daniel TV Komínová Michaela TV Tampír David TV Tománek Jan TV Mgr. Makovcová Dagmar Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Martínková Lenka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

55 Přehled prospěchu třídy 7.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: Mgr. Čech Rostislav Počet žáků celkem: 18 z toho dívek: 16 chlapců: 2 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk Mgr. Čech Rostislav (podpis) Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Zíková Stanislava Mgr. Daňhel Radek FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce SVS Společenskovědní seminář SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie NjN Německý jazyk RJN Ruský jazyk LaN Latina Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Veithová Simona Mgr. Slavětínská Květa Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Čech Rostislav RNDr. Šrůtková Ludmila RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Čech Rostislav Mgr. Štěpánková Petra Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Daňhel Radek Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Plášil Pavel Mgr. Havel Karel Mgr. Šušmáková Jitka Mgr. Martínková Lenka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

56 Přehled prospěchu třídy 8.P 1. pololetí školního roku 2012/13 ke dni klasifikační porady Třídní učitel: RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 17 chlapců: 10 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk (podpis) RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Sankotová Jana Mgr. Mäsiarová Aneta FJ Francouzský jazyk Mgr. Kubíková Blanka Mgr. Kratochvílová Jarmila NJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce KFJ Konverzace ve francouzském jazyce SVS Společenskovědní seminář SD Seminář z dějepisu SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie SCh Seminář a cvičení z chemie IVTv Informatika a výpočetní tech. SZ Seminář ze zeměpisu Mgr. Vejborová Jitka Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Petrák Aleš RNDr. Šrůtková Ludmila RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Havel Karel Mgr. Havel Karel Mgr. Dvořáková Zdeňka Mgr. Mäsiarová Aneta Mgr. Sankotová Jana Mgr. Kubíková Blanka PaedDr. Strnadová Ilona Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Petrák Aleš Mgr. Plášil Pavel Mgr. Havel Karel RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Provázek Josef Mgr. Němcová Hana Mgr. Špička Vojtěch LS Literární seminář KNJ Konverzace v německém jazyce PN Dg Právní nauka Deskriptivní geometrie NjN Německý jazyk LaN Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Nguyen Tien Tam ČJL Mgr. Kratochvíl Karel JUDr. Doubek Josef Mgr. Daňhelová Jana Mgr. Martínková Lenka Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených

57 Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2012/13 třída 1.P 4.A 3.P 4.P 7.P 6.P 2.P 8.P 2.A 1.A 3.A 5.P 1.B 3.B 4.B 2.B žáků z toho hodnocení P P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Havel Karel Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Hronová Zdeňka Mgr. Čech Rostislav Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Němcová Hana RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Mazanec Petr Mgr. Provázek Josef RNDr. Jírů Josef Mgr. Trnka Jaroslav, PhD Mgr. Veithová Simona Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Plášil Pavel Legenda V - s vyznamenáním P - P ne 56

58 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2012/13 Třídy zahrnuté do přehledu: 1.A 1.B 1.P 2.A 2.B 2.P 3.A 3.B 3.P 4.A 4.B 4.P 5.P 6.P 7.P 8.P Předmět Počty známek U Počet klasif. žáků Průměr Chv Chování ČJL Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý jazyk OV Občanská výchova ZSV Základy společenských věd D Dějepis Z Zeměpis M Matematika F Fyzika Ch Chemie B Biologie IVT Informatika a výp. technika HV Hudební výchova VV Výtvarná výchova TV Tělesná výchova KAJ Konverzace v anglickém jazyce KFJ Konverzace ve francouzském jazyce KNJ Konverzace v německém jazyce SVS Společenskovědní seminář SD Seminář z dějepisu SZ Seminář ze zeměpisu SCv Seminář a cvičení z matematiky SCvB Seminář a cvičení z biologie SCh Seminář a cvičení z chemie IVTv Informatika a výpočetní tech PN Právní nauka PP Přírodovědná praktika NjN Německý jazyk RJN Ruský jazyk LaN Latina HvN Hudební výchova Dg Deskriptivní geometrie LS Literární seminář Celkový průměrný prospěch Zameškané hodiny Celkem Na žáka Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne celkem z toho neomluvených

59 Přehled prospěchu třídy 1.A 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Provázek Josef Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 16 chlapců: 13 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Běloch David TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

60 Přehled prospěchu třídy 1.B 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Veithová Simona Počet žáků celkem: 28 z toho dívek: 20 chlapců: 8 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Heřmánková Jana TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

61 Přehled prospěchu třídy 1.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Kratochvílová Jarmila Počet žáků celkem: 22 z toho dívek: 9 chlapců: 13 Předmět Počty známek Průměr Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

62 Přehled prospěchu třídy 2.A 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Mazanec Petr Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 21 chlapců: 8 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Tělesná výchova Ruský jazyk Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Pohan Jiří TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

63 Přehled prospěchu třídy 2.B 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Plášil Pavel Počet žáků celkem: 26 z toho dívek: 14 chlapců: 12 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Tělesná výchova Ruský jazyk Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Hunalová Nikola TV Unterfranc Daniel TV Vopálenská Markéta TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

64 Přehled prospěchu třídy 2.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Němcová Hana Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 13 chlapců: 14 Předmět Počty známek Průměr Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Přírodovědná praktika Německý jazyk Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

65 Přehled prospěchu třídy 3.A 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: RNDr. Jírů Josef Počet žáků celkem: 20 z toho dívek: 13 chlapců: 7 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Nováčková Anna TV Truplová Daniela TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

66 Přehled prospěchu třídy 3.B 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Šmrhová Miroslava Počet žáků celkem: 19 z toho dívek: 10 chlapců: 9 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Německý jazyk Ruský jazyk Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Duchan Tadeáš TV Krupka Marek TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

67 Přehled prospěchu třídy 3.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Špička Vojtěch Počet žáků celkem: 30 z toho dívek: 15 chlapců: 15 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Šťastná Pavlína TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

68 Přehled prospěchu třídy 4.A 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Havel Karel Počet žáků celkem: 26 z toho dívek: 15 chlapců: 11 Předmět Počty známek Průměr Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z chemie Informatika a výpočetní tech. Právní nauka Deskriptivní geometrie Literární seminář Konverzace v německém jazyce Latina Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

69 Přehled prospěchu třídy 4.B 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Kratochvíl Karel Počet žáků celkem: 29 z toho dívek: 18 chlapců: 11 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář ze zeměpisu Seminář a cvičení z chemie Informatika a výpočetní tech. Právní nauka Deskriptivní geometrie Literární seminář Konverzace v německém jazyce Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Slabá Iva TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

70 Přehled prospěchu třídy 4.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Hronová Zdeňka Počet žáků celkem: 30 z toho dívek: 21 chlapců: 9 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Občanská výchova Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Hašková Petra TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

71 Přehled prospěchu třídy 5.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Trnka Jaroslav, PhD. Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 17 chlapců: 10 Předmět Počty známek Průměr Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Tělesná výchova Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

72 Přehled prospěchu třídy 6.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Mácová Vladimíra Počet žáků celkem: 22 z toho dívek: 9 chlapců: 13 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výp. technika Hudební výchova Tělesná výchova Hudební výchova Ruský jazyk Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Doskočil Daniel TV Miřátský Václav TV Tampír David TV Tománek Jan TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

73 Přehled prospěchu třídy 7.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: Mgr. Čech Rostislav Počet žáků celkem: 18 z toho dívek: 16 chlapců: 2 Předmět Počty známek Průměr U Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Společenskovědní seminář Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Ruský jazyk Latina Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Harudová Anežka TV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

74 Přehled prospěchu třídy 8.P 2. pololetí školního roku 2012/13 řádný termín Třídní učitel: RNDr. Šrůtková Ludmila Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 17 chlapců: 10 Předmět Počty známek Průměr Chování Český jazyk a literatura Anglický jazyk Francouzský jazyk Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Tělesná výchova Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Informatika a výpočetní tech. Seminář ze zeměpisu Literární seminář Konverzace v německém jazyce Právní nauka Deskriptivní geometrie Německý jazyk Latina Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu s vyznamenáním ne

75 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2012/13 třída 4.A 4.P 8.P 1.P 3.P 7.P 2.P 2.A 6.P 4.B 1.A 3.A 5.P 3.B 1.B 2.B žáků z toho hodnocení P P 5 snížená známka Ch průměrný prospěch absence na žáka celkem neomluv. třídní učitel Mgr. Havel Karel Mgr. Hronová Zdeňka RNDr. Šrůtková Ludmila Mgr. Kratochvílová Jarmila Mgr. Špička Vojtěch Mgr. Čech Rostislav Mgr. Němcová Hana Mgr. Mazanec Petr Mgr. Mácová Vladimíra Mgr. Kratochvíl Karel Mgr. Provázek Josef RNDr. Jírů Josef (1+0) Mgr. Trnka Jaroslav, PhD Mgr. Šmrhová Miroslava Mgr. Veithová Simona Mgr. Plášil Pavel Legenda V - s vyznamenáním P - P ne 74

76 Gymnázium za kanálem La Manche V pondělí jsme od Gymnázia Pelhřimov vyrazili na jazykový pobyt do Anglie. Projeli jsme Německem, Belgií a Francií a ranním trajektem jsme zdolali kanál La Manche. Hned po příjezdu do země jsme zamířili do Londýna, kde jsme si prošli historické části Westminster a the City of London. Prohlédli jsme si známá místa, jako například the Houses of Parliament, Tower Bridge, St. Paul s Cathedral, London Eye a odpoledne the Tower sídlo anglických králů, kde můţeme nyní spatřit muzeum rytířské výzbroje a nádherné korunovační klenoty. Po náročném dni nás čekalo seznámení s našimi hostitelskými rodinami, u kterých jsme byli po celou dobu ubytováni a zároveň se u nich stravovali podle místních zvyklostí. A tak jsme se snaţili vyrovnat s kaţdodenními sendviči, brambůrky s příchutí cibule či octa. Mimořádně jsme si ale oblíbili ranní teplé křupavé tousty s marmeládou vyráběnou z citrusových plodů. Ve středu jsme si uţili mystickou atmosféru Stonehenge a poté jsme navštívili malebné město Salisbury s gotickou katedrálou, kde se uchovává originál listiny Magna Charta, která jiţ v roce 1215 omezila pravomoce krále. Z posledních sil jsme ještě vyšplhali na bývalou pevnost Old Sarum s krásným výhledem do kraje. Následující den jsme se v dopoledních hodinách vydali na prohlídku rozsáhlého paláce Hampton Court Palace, kde svého času pobýval král Jindřich VIII. s některými ze svých manţelek. Nejen vědecky zaměřené studenty potěšila odpolední návštěva Technického a Přírodovědného muzea. Cestou k autobusu jsme poznali, co je to pravá anglická heavy shower intenzivní dešťová přeháňka. Během několika málo minut jsme byli promočeni aţ na kost. Páteční dopoledne jsme strávili v přístavním městě Dover nazývaném brána do Evropy. Odtud vyplouvají a zde také přistávají trajekty z Calais. Po prohlídce opravdu majestátního hradu, jehoţ základy byly poloţeny jiţ ve 12. století, jsme vystoupali na jeho rozhlednu. Díky krásnému počasí se nám otevřel vskutku panoramatický výhled na přístav, širé moře a z druhé strany na zvlněnou zelenou krajinu, tak typickou pro Anglii. Ani se nám nechtělo dolů. Na zpáteční cestě jsme zavítali do Canterbury poutního místa hlavně středověké Anglie. A přišla sobota, poslední den našeho pobytu. Hned dopoledne nás čekal vytouţený rozchod na Trafalgar Square, kde jsme mohli navštívit the National Gallery a hlavně utratit poslední libry, coţ jsme bezezbytku učinili. Odpoledne jsme si ještě prohlédli rozsáhlé sbírky Britského muzea. Jiţ trošku unaveni jsme vystoupili od řeky Temţe do parku Greenwich oděném do podzimních barev. Vyfotili jsme se na nultém poledníku a plni dojmů a záţitků jsme se v paprscích zapadajícího slunce vydali na cestu domů. Jana Kyselová a Ivana Daňhelová 2.A 75

77 Exkurze Terezín V úterý 8. října jsme navštívili Terezín, jedno z nejznámějších a nejvýznamnějších míst spojených s druhou světovou válkou. Na programu jsme měli přednášku, prohlídku velké pevnosti a na závěr jsme prošli i malou pevnost. V první části jsme si zopakovali fakta o 2. světové válce i holocaustu doplněné o historii samotného Terezína. Antisemitskou atmosféru Protektorátu Čech a Moravy nám přiblíţily ukázky z dobového tisku, propagandistické letáky, příklady zákazů namířených proti Ţidům i výpovědi pamětníků. Bylo opravdu silné poslouchat vzpomínky lidí, kteří si tím vším opravdu prošli. Nedokáţu si představit, ţe by mi někdo zakázal jezdit tramvají, nebo chodit do parku, řekla jedna ze studentek. Následovala prohlídka samotného města velké pevnosti, svého času ţidovského ghetta. Prošli jsme přes náměstí a jednu z mála modliteben k torzu kolejí, po kterých přijíţděly nové transporty. Dále naše kroky vedly ke křesťanské a ţidovské smuteční obřadní síni, kolumbáriu, pitevně a spalovně. Nebylo to nic příjemného pohybovat se v místech, kde spalovali tisíce mrtvých. Vykachlíčkovaná, strohá pitevna a veliké pece mě děsily. Bylo mi úzko, popsal své pocity jeden student. Nakonec jsme navštívili Magdeburské kasárny, ve kteréch je dnes muzeum. Paní průvodkyně nás zavedla do místnosti, která byla kopií ţenské ubikace. Zaznamenala jsem, ţe pro mnoho spoluţáků to bylo to nejsilnější z celého dne. Představa, ţe sdílejí tak malý prostor s tolika dalšími lidmi, ţe nemají ţádné soukromí a ţe se pod tekoucí vodu dostanou jednou za tři měsíce na pět minut, pro ně byla nepředstavitelná. Po prohlídce jsem se ptala paní průvodkyně, která v Terezíně občas přespává, jak na ni město působí. Odpověděla, ţe především zpočátku tu na ni padaly deprese a pocity viny, se kterými se musela vypořádat. Poslední hodinu před odjezdem jsme strávili v malé pevnosti, která slouţila jako vězení (za Rakouska-Uherska i za druhé světové války). Nahlédli jsme do cely Gavrila Principa, do hromadných cel, kde se tísnily desítky vězňů, na místa, kde byly odpůrci nacistického reţimu brutálně mučeni, i na popraviště. V řadách spoluţáků jsem opět cítila zděšení, úţas, ale u některých i lhostejnost. Byli tací, kteří se zdáli být po celou dobu nad věcí, mám ale pocit, ţe pro většinu z nás se jednalo o neopakovatelný, silný a znepokojující záţitek. Viktorie Vítů, oktáva 76

78 Vánoční Vídeň Ve velmi časných ranních hodinách jsme dne 6. prosince 2012 vyrazili na jednodenní zájezd do hlavního města Rakouska. Moţnost prohlédnout si předvánoční Vídeň dostali všichni studenti gymnázia, kteří se učí německý jazyk. Prvním bodem programu byl zámek Schönbrunn. Toto renesanční sídlo mnohé zaujalo jednak bohatě vybavenými prostory, jednak podrobným českým výkladem. Poté nás autobus vysadil na náměstí Marie Terezie, po jehoţ stranách se nachází dvě rozsáhlá vídeňská muzea a ve středu stojí socha samotné císařovny. Po hodinovém rozchodu na oběd a rychlé nákupy jsme navštívili galerii Albertina, v níţ jsou vystaveny kresby a další díla světově známých umělců. Prohlédli jsme si historické centrum Vídně, samozřejmě jsme si nenechali ujít významnou gotickou stavbu, katedrálu svatého Štěpána. Ohromilo nás její barevné osvětlení. Pak nás pan průvodce vedl nádherně ozdobeným městem k radnici, před níţ kaţdoročně probíhají nejkrásnější a nejznámější vánoční trhy. Kaţdého pohltila jak velkolepá výzdoba, tak atmosféra Vánoc, která kolem panovala. Většina rovnou zamířila ke stánku s punčem, který nejen výborně chutnal, ale i zahřál. Jako kaţdý rok je podáván v originálním vánočním hrnečku, který se tak stává vítaným suvenýrem. Ve večerních hodinách jsme celí promrzlí, unavení, ale plní záţitků nastoupili do autobusu, který se vydal na cestu domů. Za pouhý den jsme viděli mnoho významných památek. Některé jsme navštívili, jiné alespoň zahlédli z oken autobusu. Všem se zájezd určitě líbil jak bohatým programem, tak příjemnou atmosférou. Doufáme, ţe tento výlet nebyl poslední a v budoucnu se dalších podobných znovu zúčastníme. Studenti 2.A 77

79 Ohlédnutí za velmi úspěšným 47. ročníkem biologické olympiády V letošním šk. roce 12/13 dosáhli studenti našeho gymnázia vynikajících úspěchů, a to ve všech čtyřech kategoriích. Patří jim naše velké poděkování. V kategorii D obsadila Anička Smrčková v okresním kole 3. Místo a postoupila do krajského kola (konalo se 7. Června v Havlíčkově Brodě), kde skončila 15. Z 19 účastníků. Kategorie A a B přinesla kvalitní výsledky jiţ ve velmi silně obsazeném školním kole, proto se nelze divit, ţe do krajského zápolení byli pozváni z naší školy dokonce tři účastníci. Z dubnového krajského kola kategorie A si výborné umístění dovezl Pavel Suk z oktávy. V konkurenci 25 soutěţících obsadil výborné 2. Místo a postoupil do celorepublikového kola. Ani ostatní soutěţící se mezi středoškoláky neztratili Aneta Fridrichovská (4. A) skončila 4. A Místo vybojoval Jan Hladík (oktáva). Všichni se samozřejmě stali úspěšnými řešiteli (získali tedy více neţ 60 % moţných bodů). Naši studenti zopakovali výborné výkony i o týden později v krajském kole kategorie B. Z 29 středoškoláků z prvních a druhých ročníků se pelhřimovští sextáni ocitli na špici studenti se s praktickými úkoly i s testy poprali skvěle a tomu odpovídalo i umístění: Mirek Bašta zvítězil, Štěpán Suk skončil na 4. Místě a Míša Komínová obsadila následující pátou příčku. Díky těmto výkonům byla v letošním roce naše škola jednoznačně nejúspěšnější střední školou v biologické olympiádě v Kraji Vysočina. Úspěchy studentů jsou podloţeny dlouhodobou intenzivní přípravou jak ve škole při hodinách i přípravných seminářích, tak i mimo ni. Mozaiku přírodovědných soutěţí dotváří i ekologická olympiáda a soutěţ Zelená stezka zlatý list. Letos obsadila dvě naše druţstva v krajském kole skvělé 2. A 4. Místo. V předchozích sedmi letech naši studenti soutěţ vţdy vyhráli. Biologie je pro mnoho studentů pelhřimovského gymnázia nezbytným předmětem nejeden z nich dále pokračuje ve studiu na lékařských fakultách či na přírodovědě. Proto jim naše škola kromě soutěţí nabízí i mnoho přednášek a projektů. Častými hosty jsou v naší aule biologové z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, slibně se rozvíjí i spolupráce s AVČR (studentka septimy Petra Blaţková byla pozvána na týdenní soustředění na pracoviště AVČR v Českých Budějovicích). Důraz pelhřimovského gymnázia na rozvoj vzdělávání v přírodních vědách se promítl i do připravovaného velkého projektu Přírodní obory výzva pro budoucnost, který bude spuštěn v příštím školním roce. Jeho přínos spočívá ve vytvoření badatelského centra, které bude soustavně připravovat studenty pro široké uplatnění na poli technických a přírodních věd. Součástí projektového vzdělávání budou přednášky odborníků, exkurze a praktická cvičení v nových laboratořích. PK Bi Fish Banks Tři lodě, $, jeden oceán, devět týmů a spousta ryb. Kromě toho také dravý kapitalismus, draţby lodí, strmý růst jmění, bankrot a vyčerpání zdrojů. Na Gymnáziu Pelhřimov se v pátek 8. února dopoledne odehrála slavná ekologicko-ekonomická simulační hra Fish Banks. Gymnázium vyuţilo webovou podporu prestiţního amerického Massachusetts Institute of Technology a uspořádalo hru, kterou vymyslel Dennis L. Meadows, autor světového bestselleru Meze růstu. Studenti z vyšších ročníků gymnázia dostali moţnost vyzkoušet si řízení velké rybářské společnosti. Strategicky rozhodovali o ideálním vyuţití lovišť, o nákupu a prodeji lodí, o výši úvěru, to vše s ohledem na předpokládané úlovky, vývoj ceny lodí a chování ostatních společností, přičemţ jejich úkolem bylo maximálně zhodnotit vstupní kapitál a nahromadit během deseti sezón co nejvíce jmění. Jednotlivé fáze hry byly prokládány veřejnými draţbami a zobrazováním průběţných výsledků, takţe všechny týmy mohly sledovat strmý růst svého jmění v prvních letech simulace. To také bylo cílem první ekonomické stránky hry. Přibliţně od poloviny ji začala doplňovat také ta druhá, ekologická. Exponenciální růst počtu lodí vedl k rychlému vyčerpání sice obnovitelného, nicméně přesto křehkého zdroje, totiţ populace lovených ryb. Bez úlovků přecházely jednotlivé společnosti do ztráty způsobené vysokými provozními náklady a celý trh si 78

80 ve druhé části prošel zkušeností krize. Studenti tak měli moţnost vyzkoušet si na vlastní kůţi problém známý v literatuře jako tragédie obecní pastviny, neboli vyčerpání jakéhokoliv obnovitelného zdroje bezohledným a neregulovaným jednáním soukromých investorů. A zároveň zaţili, co to znamená krize, čekání na obrat k lepšímu a hledání cest k úniku z ní. Intuitivně tak objevili mimo jiné i trţní spekulace nebo tunelování vlastní společnosti. V závěrečné části byl vyhrazen prostor pro reflexi celkového průběhu hry a uvaţování o příčinách krachu celého trhu, resp. příčinách vyčerpávání obnovitelných zdrojů vůbec. Studenti měli moţnost porovnat průběh jejich vlastní hry se skutečným vývojem světového mořského rybolovu a jeho současné regulaci, zjistili, proč je vyčerpání obnovitelných zdrojů obtíţně regulovatelné a dozvěděli se o klíčové roli časového prodlení při zjišťování a řešení environmentálních problémů. Exkurze Praha 25. dubna jeli studenti všech třetích ročníků do Prahy. Co bylo cílem exkurze? Prozkoumat Praţský hrad, a to pokud moţno i zevnitř (natolik, kolik je běţnému návštěvníkovi umoţněno), a posléze navštívit i bájný Vyšehrad. Co tedy vnímaví studenti na Hradě viděli? Prošli Královskou zahradou, kde obdivovali Královský letohrádek-první cele renesanční stavbu v Praze, jiţ nechal pro svou manţelku Annu stavět Ferdinand I. Habsburský. Dále si zde mohli zblízka prohlédnout i architektem Janákem upravený zahradníkův domek pro potřeby bydlení pěti poválečných československých prezidentů. Na třetím hradním nádvoří sledovali stavební úpravy, které geniálně realizoval slovinský architekt Joţe Plečnik, kdy ve funkci hradního architekta modernizoval Hrad pro potřeby mladé první republiky a prezidenta T.G. Masaryka. Poté nahlédli do Vladislavského sálu a přilehlých prostor Starého královského paláce, vesměs vzniklých za vlády Jagellonců. Dále prakticky porovnávali exteriér a interiér dvou slavných hradních chrámů totiţ románské baziliky sv. Jiří a gotické katedrály sv. Víta. Všichni se posléze prodrali turisty přeplněnou Zlatou uličkou do pověstné Daliborky, která ve své době neslouţila jen jako vězení pro Dalibora z Kozojed, jehoţ zde nouze naučila housti, ale byla i součástí severního opevnění Hradu, vybudovaného na hraně Jeleního příkopu. Po návratu na třetí hradní nádvoří prošli jiţ značně znavení studenti proslulým Býčím schodištěm do jiţních hradních zahrad zde na chvíli spočinuli a mohli si vychutnat nejkrásnější pohled na světě, totiţ praţské panorama, které se před nimi rozvíralo aţ k obzoru, poněkud zhyzděnému pankráckými výškovými budovami. Ještě stačili, alespoň někteří, zaregistrovat onu šestnáctimetrovou výšku, kterou absolvovali pánové Slavata z Chlumu a Bořita z Martinic, kdyţ je rozvášnění nekatoličtí stavové vystrčili z okna Královské kanceláře. A pak konečně kýţený rozchod na Starém Městě-nevím, proč však všichni studenti spěchali na Václavské náměstí. Nasyceni, po hodině nejrůznějšího občerstvování, pokračovali všichni metrem na Vyšehrad. Procházka po bastionech barokního opevnění poskytla studentům poněkud jiný, avšak neméně krásný pohled na město. Před vstupem na slavný vyšehradský hřbitov se všichni přítomní uloţili do trávy před pověstmi opředenými Čertovými kameny, vyslechli si několik variant vyprávění o prohrané čertově sázce a pak uţ jen klidná chůze mezi hroby slavných ţen a muţů českého národa. Kdo tedy, bráno namátkou, zde nalezl poslední odpočinek? Boţena Němcová a Jan Neruda, Karel Hynek Mácha a Karel Čapek, Emma Destinová a Alfons Mucha, Václav Vydra starší i jiný Václav-totiţ Hanka, dále náš jediný nositel Nobelovy ceny za fyziku Jaroslav Heyrovský a nedaleko od něj i slavný fotbalista Josef Bican. Ještě venkovní pohled na kapitulní kostel sv. Petra a Pavla a pak od vyhlídky, kde (teoreticky) jedině mohl Horymír se Šemíkem překonat vyšehradské valy a skočit do Vltavy, k autobusu a hurá domů. Myslím, ţe záţitků bylo právě tak dost. 79

81 Gymnázium v Pelhřimově zažilo už šestou Noc vědců článek redaktorky Domiky Dufkové Listy Pelhřimovska Šestý ročník Noci vědců ( ) opět přilákal zvědavce z řad široké veřejnosti. Poslechnout si poutavé povídání a sledovat zajímavé experimenty přišli lidé všeho věku.a neodcházeli zklamaní. Ještě jsem na Noci vědců nikdy nebyla, i kdyţ na gymnáziu studuju. Příjemně mě večer překvapil," svěřuje se Dominika Špetlová.Ze Ţeliva přijela spolu s kamarádkou. Z dosavadního programu asi vedly pokusy s kapalným dusíkem," prozrazuje Tereza Veselá, co se jí nejvíc líbilo. Na své si přišel kaţdý, ať uţ dává přednost chemii, fyzice, biologii nebo astronomii. Během večera tak v jedné z učeben gymnázia poletovala PET láhev s raketovým pohonem, smutně skončil gumový medvídek, rozpoutala se bouřka ve zkumavce, vybuchla sopka o tsunami se naštěstí jenom mluvilo. Chtěl jsem si pro vás připravit sérii pokusů, jak doma rozeznat etanol od metanolu, ale ono takových pokusů moc není, leda bychom to zkoušeli na sobě," vtipkoval při předvádění chemických experimentů Jakub Hraníček z Astronomického klubu Pelhřimov, jenţ se na organizaci akce spolu s gymnáziem podílí. Divákům se v případě nebezpečnějších pokusů dostalo potřebných bezpečnostních upozornění. Tuhle část programu jsem chtěl původně nazvat Experimenty, které určitě doma nezkoušejte, ale někdo by si je pak mohl zapamatovat, takţe se to jmenuje Nezajímavé fyzikální pokusy," chtěl předejít budoucím zraněním fyzikář Petr Mazanec. Některé z pokusů vyţadovali účast dobrovolníků, ale průpovídky typu buďte rád, ţe ještě máte ruce" málokoho povzbudily. Všichni však absolvovali večer ve zdraví a ţádnou část těla ve škole nenechali, pár šťastlivců si naopak odneslo domů něco navíc. To byl také případ Martiny Ukropcové z Tábora, která předvedla excelentní výkon v testu s astronomickou tematikou a vyhrála malý hvězdářský 80

82 dalekohled. Nebyla jsem si všemi odpověďmi stoprocentně jistá," přiznala skromná výherkyně s tím, ţe zatím neví, jak s nečekanou odměnou za své znalosti naloţí. Ekologická olympiáda 2012 Asi jen málo čtenářů si dokáţe představit, co taková ekologická olympiáda obnáší. Vězte, ţe to není jen třídenní ulejvárna ze školy, ale také spousta práce na místě a domácí přípravy. Krajské kolo pro Vysočinu se odehrávalo ve dnech října v obci Litohoř na Třebíčsku (pozor, neplést s Litohoští u nás na Pelhřimovsku). Naše gymnázium vyslalo hned dvě tříčlenná druţstva jedno ze sexty, druhé z oktávy. Na místo určení, místní Sportcentrum, jsme dorazili jako první a tiše si říkali, ţe naše výsledné umístění by tak mohlo zůstat. Po vyzvednutí jmenovek a věcných darů škole od ekologického centra Chaloupky, které celou akci pořádá jiţ řadu let, jsme měli spoustu času dostudovat to, co jsme doma nestihli. Letošní téma PŮDA nám dalo opravdu zabrat. Zahrnovalo totiţ i domácí přípravu - vyhloubit si v nějaké zajímavé lokalitě díru 1x1x1 metr a odebrat vzorek půdního profilu (příčného řezu půdou) do předem připraveného truhlíku. Autobusem jsme tedy kromě svých batohů vezli ještě deset kilo zeminy a k tomu ještě pytlík půdy k určení její barvy. Hned po vydatném obědě Martin Kříţ slavnostně olympiádu zahájil. Sjelo se dvanáct druţstev a kaţdé muselo obstát v celé řadě úkolů. První z nich byl test znalostí o půdě. Ţádné zaškrtávání moţností a, b, c, d jako při státní maturitě ale hezky se o tom kterém problému rozepsat. Následovala poznávačka půdních breberek = různých larev brouků a dospělých bezobratlých ţivočichů (mnohonoţky, plochule, chvostoskoci). Bylo nutné poznat i půdní typy podle jejich řezu a krátkého popisu. A nakonec správně k časové ose přiřadit, co se s půdou v kterém období dělo (kříţová orba, ţďáření, DDT, větrolamy, vznik luk, JZD, ustájení dobytka ). Průběţné výsledky středečního odpoledne pro nás vypadaly příznivě pátí a druzí. Vše však rozhodl aţ čtvrteční praktický úkol a jeho zpracování. Kaţdé druţstvo mělo přidělený kus pole (asi 25 hektarů) a snaţilo se o něm zjistit co nejvíc. Přesnou plochu, postup eroze, sklon, expozici, půdní druh i typ Pracovali jsme jak na místě se vzorky, tak s notebookem (stránky katastru nemovitostí, geoportál). Vše jsme pečlivě dokumentovali zrcadlovkami. Nevypadá to moţná sloţitě, ale my jsme se tím zabývali aţ do pěti hodin odpoledne. 81

83 Před čtyřčlennou komisí jsme hned ten večer své práce obhajovali. Součástí otázek poroty byla i tzv. půdní maturita zodpovězení jedné z obsahově náročnějších otázek (vlastnosti půdy a ekologické zemědělství vyšlo na naše dvě druţstva, naštěstí nás minuly referenční typy půd i legislativa). Potili jsme se celých dvacet minut, ale naše snaha přinesla ovoce. Práce oktávy před komisí byla jako jediná oceněna plným počtem bodů. Přesto naše druţstvo skončilo na druhém místě, o pouhý 1,25 bodu za Chotěboří. Sexta obsadila krásné sedmé místo. Radovat z výsledků jsme se mohli v místní nekuřácké hospodě Harley s pub, nebo se odebrat do vytopených chatiček a večer strávit příjemným povídáním s kamarády. V pátek nás ještě čekala exkurze jak jinak neţ na poli za humny. Odborně jsme tvořili výkopy, vývrty, určovali obsah dusíku v půdě Pod odborným dohledem pedologa z agentury ZERA jsme se opravdu dozvěděli spoustu zajímavostí. Do Pelhřimova jsme se vraceli obohaceni o nové záţitky i zkušenosti. My maturanti uţ za rok jet nemůţeme, ale letošní sexta se příště jistě zúčastní a bude s vervou hájit barvy našeho gymnázia. Půdě zdar. Zdravé ekologii zvlášť! Jeden svět 2013 Celorepublikový festival dokumentárních filmů Jeden svět, který je věnován lidským právům a ekologii, se letos poprvé uskutečnil i v Pelhřimově. Ve dnech Probíhaly projekce pro školy a následně o víkendu bylo moţné navštívit projekce pro veřejnost. Gymnázium Pelhřimov se na celé akci podílelo jednak poskytnutím prostor pro školní projekce a jednak realizací výstavy Příběhy bezpráví, z místa, kde ţijeme v prostorách gymnázia. Sami studenti gymnázia se zúčastnili projekcí dvou filmů: Ekologicky laděného snímku Na sever od slunce a dokumentu Putinův polibek. Zhlédnutí tohoto filmu bylo podnětné pro výuku společenských věd, dějepisu, zeměpisu i dalších předmětů. Odkaz vyplývající z dokumentu ještě umocnila velmi přínosná debata s bývalou studentkou gymnázia Alţbětou Chmelařovou. Studenti druhých ročníků a sexty víceletého gymnázia měli moţnost se alespoň částečně zorientovat ve spletitém, na pozornost náročném a mnohdy neuchopitelném světě soudobé politiky, v tomto případě Ruska. Snímek jim připomněl opakovanou nepoučitelnost naší společnosti. Soudobé Rusko je přímo učebnicovým příkladem budování kultu osobnosti. Cílovou skupinou se stávají mladí lidé, dospívající, kteří jsou ve své naivitě, touze po lepší budoucnosti, po seberealizaci ochotni nechat s sebou manipulovat v nejrůznějších organizacích mládeţe. Vládnoucí vrstva oligarchického zřízení pokřivuje veřejné mínění a manipuluje jím. Bere lidem 82

84 zdravý, racionální úsudek, vydírá je a zneuţívá jejich plné důvěry. V Rusku se mladí lidé sdruţují v organizaci mládeţe nesoucí název Naši. Z jejích členů se stává garda oddaných příznivců Putina, která se naprosto legálně a beztrestně můţe dopouštět násilí na příslušnících politické opozice. Studenti získali příleţitost uvědomit si, ţe demokracie stále zůstává abstraktním pojmem, s nímţ se na světě manipuluje a především plýtvá. Demokracie je dosud nenaplněným ideálem a dodrţování základních lidských práv není samozřejmostí. Doufejme, ţe poznání, kolik nevinných krůčků a líbivých hesel můţe vést k totalitě, povzbudilo naše studenty k tomu, aby byli aktivními občany, ne bezhlavým stádem, jeţ tupě vnímá jen hlas svého vůdce. Aby byli lidmi, kteří jsou schopni vnímat svoji realitu a politické dění, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas vyhledávání informací a jejich kritické analýze a kteří si uvědomují, jak moc je důleţitá pluralita názorů pro pokus o budování demokracie. Výstava na gymnáziu: Poznávací pobyt ve Francii Skupina studentů našeho gymnázia strávila druhý dubnový týden v doprovodu paní profesorky Kratochvílové, Němcové, pana profesora Daňhela a milé paní průvodkyně poznáváním krás Francie. Po noci strávené v autobuse jsme se v úterý probudili na hranici regionů Bretagne a Normandie přímo u opatství Mont-Saint-Michel. Na tomto poloostrově, který je aţ patnáctimetrovým přílivem pravidelně oddělován od pevniny, nechal biskup na popud archanděla 83

85 Michaela postavit kapli. Později slouţila hora coby nedobytná pevnost vojákům stoleté války. Dnes patří opatství na seznam světového dědictví UNESCO. Počasí bylo jaksepatří aprílové. Prosluněné okamţiky se střídaly s deštěm a v podobném duchu se neslo po celý týden. Odpoledne jsme přejeli do opevněného přístavního města Saint-Malo, kde jsme se prošli po místních písečných pláţích i starobylých uličkách. Mezi slavné rodáky Saint Mala patří například spisovatel F. R. de Chateaubriand, korzár Robert Surcouf nebo objevitel Kanady Jacques Cartier, jejichţ sochy téţ neunikly naší pozornosti. Zůstali jsme zde přes noc a ráno uţ jsme se vypravili na pobřeţí Normandie proslavené především legendárním vyloděním spojeneckých vojsk v červnu Tehdejší události jsme si připomněli na útesu Point d Hoc a na pláţi Omaha Beach. Přes devět tisíc bílých kříţů na hřbitově amerických vojáků Colleville nám přiblíţilo jinak nepředstavitelné mnoţství padlých. Tématiku druhé světové války jsme opustili aţ po návštěvě zbytku umělého přístavu Mulberry, kde nám byl v kruhové místnosti na devíti obrazovkách promítnut autentický film o nejtěţších bojích. Plni dojmů jsme se následně přesunuli k dalším bojům, ale tentokrát z jedenáctého století. V městečku Bayeux jsme si prohlédli slavnou tapisérii, u které nám elektronický průvodce v češtině popsal jednotlivé scény Vilémova dobytí Anglie. Dále jsme mohli obdivovat působivý dřevěný kostel sv. Kateřiny v malém přístavním městečku Honfleur. Přes Pont de Normandie jsme přejeli do Le Havru, kde jsme přenocovali. K Normandii zajisté patří sýr Camembert či nápoje Cidre a Calvados, a tak jsme ani my nezaváhali a něco málo si na ochutnávku nakoupili. Ve čtvrtek byla naší první zastávkou město Étretat. Viděli jsme probouzející se místní trhy a pokochali se pohledem na bílé skalnaté útesy. Potom uţ nás čekal Rouen, jedno z nejkrásnějších měst Normandie, kterému se ne nadarmo říká gotické Athény. Zde jsme nevynechali prohlídku nejstarších částí města s hrázděnými domy, náměstí Vieux-Marché, kde byla roku 1431 upálena Johanka z Arku, ani katedrálu Notre Dame, která stála modelem i slavnému malíři Claudu Monetovi. V nedaleké vesničce Giverny jsme si prohlédli mistrův dům i slavné zahrady. Paříţ. Ubytovali jsme se v ní jiţ ve čtvrtek večer, ale odkrývat její taje jsme začali aţ pátečního rána v Lucemburských zahradách. Prošli jsme kolem sídla Senátu a komplexu budov univerzity Sorbonne aţ k dvoupatrové kapli Sainte Chapelle, umístěné na nádvoří Justičního paláce. Zde jsme obdivovali vitráţe, díky nimţ se mohli negramotní v patnáctém století seznámit s biblickými příběhy. K nejproslulejším místům na Île de la Cité patří katedrála Notre-Dame. Z jejího druhého patra se nám naskytl pohled na Paříţ očima tamních chrličů a chimér. Poté naše kroky směřovaly Latinskou čtvrtí. Původními úzkými uličkami jsme došli aţ k Pompidouovu kulturnímu centru. Pro některé z nás byla vrcholem celého zájezdu návštěva Eiffelovy věţe a s ní druhý paříţský výhled našeho zájezdu. I přes poměrně silný vítr se nejodváţnější z nás nechali vyvézt aţ do třetího patra. Odtud jsme si prohlédli všechny budovy, které nám jiţ nebyly neznámé. Věţ Montparnasse, Invalidovna, most Alexandra III. i moderní čtvrť La Défense, kam jsme se vzápětí vydali. Večer jsme si opět zopakovali nejpodstatnější budovy podél břehů řeky Seiny, tentokrát z lodě společnosti Bateaux-Mouches! Pěší túru neméně náročného posledního dne jsme zahájili u divadla Comédie Française, na jehoţ jevišti mimo jiné skonal během vlastní hry dramatik Molière. Následoval tříhodinový rozchod v Louvru, kde si kaţdý měl moţnost prohlédnout exponáty, které ho zajímaly nejvíce. Věřím, ţe nikdo z nás nevynechal Monu Lisu či Sedícího písaře. Odtud jsme se vydali zahradami Tuileries na Place de la Concorde, dále k Elysejskému paláci sídlu prezidenta, prošli jsme se i kolem chrámu La Madeleine. Zájemci měli moţnost nahlédnout i do provoněného muzea parfémů. Cílem naší cesty byla čtvrť malířů Montmartre. Zde jsme se zastavili u kabaretu Moulin Rouge, u kavárny Des deux moulins, kde obsluhovala Amélie, u domu, kde ţil Vincet van Gogh, a u Muţe procházejícího zdí. Nakonec jsme došli k chrámu Sacré-Coeur, kde se nám otevřel poslední výhled na Paříţ. V uličkách plných suvenýrů jsme zájezd ukončili a vydali se na dlouho cestu domů. Přesto jsme měli ještě poslední pamětihodnost před sebou. Ve večerních hodinách nám autobus zastavil v Reims (Remeši) u místní katedrály Notre-Dame. Po staletí zde byli korunováni francouzští králové. Další zajímavostí katedrály jsou dvě sochy usmívajících se andělů, které 84

86 zdobí hlavní portál katedrály a jeţ se staly jakýmsi symbolem města. A to uţ bylo opravdu všechno. Cesta přes noc poměrně rychle utekla a my se v dopoledních hodinách vrátili zpět do Pelhřimova. Klára Kopecká, 3.A. 85

87 ŘEF DUBEN

88 Duben je měsíc švandy. Proto jsem chvíli uvaţovala, ţe by se celé tohle číslo mohlo pojmout trochu více aprílově, a tak by vás čekaly jen samé bílé stránky. Návrh byl ale nečekaně odmítnut, takţe mi nezbývá, neţ vymyslet něco na úvod, coţ je ale zatraceně těţká věc. Mám tu hned několik důvodů, proč je psaní úvodního článku naprostá zbytečnost. Tak za prvé - nejsem vtipná, tenhle článek tedy pravděpodobně také nebude vtipný, z toho vyplývá, ţe vy se nebudete smát a kdyţ, tak se budete smát tomu, jak moc se snaţím být vtipná. Za druhé - je to plýtvání papírem. Pokud je ten článek tak hrozně moc špatný, pak by ho nikdo neměl číst. Pokud by to nikdo neměl číst, nevidím důvod, proč kaţdý měsíc zabíjet jeden strom naprosto zbytečně. Za třetí - pokud to někdo skutečně čte, pak ho to pravděpodobně odradí od čtení celého dalšího ŘEFu (A nezapírejte, ţe jste ho číst nechtěli. Jinak byste ho neotvírali.), a měsíčně tak zabijeme nejméně dvacet stromů, nemluvě o dětech, které nám papír obstarávají. Za čtvrté - přečetla jsem si, co vše by měl úvod obsahovat, a zjistila, ţe to dělám úplně špatně. Jelikoţ jsem líná osoba a učit se, jak to dělat správně, nebudu, proč to dělat špatně? nepřeje.) Za páté - Salchicha gran deus non quere iso. (Velký salámový bůh si to Martina 87

89 Zprávy ze studentského parlamentu: Za březen jsme se sešli celkem třikrát. Jedním z bodů, který jsme řešili, byl nedostatek toaletního papíru na naší škole. Předsednictvo slíbilo, ţe vedení s tímto problémem seznámí, zároveň ale upozornilo na to, ţe se studenti musí chovat ukázněně a toaletním papírem by neměli záměrně plýtvat. Dalším bodem našich jednání byla návštěva delegáta z americké ambasády. Předběţné datum této návštěvy bylo určeno na a předsednictvo se bude snaţit, aby se návštěva uskutečnila. Dalším bodem byla filmová noc, datum jejího konání bylo ustanoveno na 12. dubna. Program bude upřesněn v průběhu dubna. Dále byla zástupci třídy Sexty vznesena moţnost návštěvy paralympionika. Tato moţnost bude zváţena podle zájmu jednotlivých tříd. Jednoho z našich jednání se zúčastnil pan prof. Kratochvíl, který seznámil parlament s jeho vizí o fungování nové školní knihovny. Bylo rozhodnuto, ţe sluţby v knihovně budou moci vykonávat dobrovolníci z řad studentů gymnázia. Ti nechť se hlásí v kabinetu u pana profesora Kratochvíla. Pokud nebude dostatečný počet dobrovolníků (cca 20), sluţby budou rozprostřeny mezi jednotlivé třídy. Také byla zprovozněna rubrika studentského parlamentu na internetových stránkách školy. Filmová noc: Filmová noc se bude konat 12. dubna v aule naší školy. Maximální počet účastníků je 60. Kaţdý účastník se musí nahlásit na stránce pana Kratochvíla - kaţdý účastník, který je mladší 18ti let musí přinést souhlas od rodičů. Jelikoţ se jedná o akci školy, platí po celou dobu jejího konání školní řád. Začátek bude ve 20:00 a konec v 8:00 druhého dne. Na facebookových stránkách školy naleznete anketu - ze 17 filmů se vybere 6, které budou mít největší počet hlasů. Kaţdý tedy můţe dát hlas 6ti různým filmům. Hlasovat by měl pouze ten, kdo na filmovou noc půjde. Martina 88

90 Kam za kulturou? Nebaví vás sedět pořád doma? Chcete se bavit? Chcete si rozšířit obzory? Stačí si jen vybrat. Městská knihovna: ŠPERKY A OBRÁZKY Z VOSKU- výstava výtvarnice Aleny Matoušové KORKOVÉ PROSTÍRÁNÍ ANEB PRAKTICKÉ VYUŢITÍ DECOUPAGE - tvůrčí dílna s Ing. M. Langhammerovou, platba za materiál 50Kč, 16:00 hodin PŘÍČINY NEMOCÍ PODLE PRINCIPU ČÍNSKÉ MEDICÍNY - 17:00 hodin KRÁLOVNA KOLOBĚŢKA - div. představení souboru BEZMASKY, 15:00 hodin JAMAJKA ZE SEDEL SKLÁDACÍCH KOL - cestopisná přednáška Moniky a Jiřího Vackových, 17:00 hodin ČESKÁ GOTIKA- přednáška Mgr. Jaroslava Staňka, 17:00 hodin TATARSTÁN REPUBLIKA RUSKÉ FEDERACE - přednáška E. Nigmatuliny z Tatarstánu (v angličtině s českým překladem), 17:00 hodin Hudební klub Stará tiskárna: CIVILNÍ OBRANA + ŢÁDNEJ STRES ZÁVIŠ BLAZE BAYLEY & TOMAS ZWIJSEN + HOST SEVEN WELCOME TO THE CIRCUS TOUR Městské divadlo: TEN KDO UTŘE NOS - představení divadelních ochotníků Rieger, 19:30 hodin HASTRMAN TATRMAN - Hastrman by chtěl být vodnickým králem, 15:00 hodin KAREL PLÍHAL VZDUCHOPRÁZDNINY - 19:30 hodin Ostatní: MICHAL PUDIL OBRAZY A KOVOVÉ PLASTIKY - prodejní výstava olejomaleb a uměleckého zpracování kovů, Galerie M 6.4. O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE - dvě známé pohádky v podání loutkoherecké skupiny Rolnička Kulturní dům Máj malá scéna 15:00 hodin DEN ZEMĚ - oslavte s námi den zaměřený na ochranu ţivotního prostředí, ekologická stanoviště, soutěţe pro děti, bohatý doprovodný program, Děkanská zahrada 9:00 16:00 hodin GÉNIUS EVROPSKÉ HUDBY III. - třetí pokračování klavírního recitálu Romana Soukupa, které nabídne průřez tvorbou známých evropských skladatelů Kostel sv. Víta 19:00 hodin 89

91 KINO VESMÍR (Začátky všech představení, u kterých není uvedeno jinak, jsou ve 20:00 hodin!!!) G. I. JOE: ODVETA (3. 4. ve 2D / ve 3D) - modrá planeta se ocitá na pokraji zkázy. Na pomoc přichází speciální vojenská jednotka, BABOVŘESKY - opakování české komedie ze ţivota jihočeské vesnice HOSTITEL - sci-fi thriller na motivy knihy autorky Twilight ságy S. Mayer SPRING BREAKERS - příběh potřeštěných vysokoškolaček, které se vydávají na divokou jízdu JACK A OBŘI (2D: :00; :00, 20:00 / 3D: :00, 20:00 hodin; a :00) - Náhoda tomu chce a je otevřena brána dělící náš svět od světa hrůzostrašných obrů FCLUB RENOIR - do ţivota malíře Renoira a jeho syna nečekaně vstoupí mladá a krásná ţena W. A. MOZART DON GOIVANNI (19:00 hodin) - záznam představení z Metropolitní opery v New Yorku MARTIN A VENUŠE - opakování nové české komedie Jiřího Chlumského DÁVÁM TOMU ROK - svatba jako z pohádky, ale rodina ani přátelé nejsou přesvědčeni o tom, ţe jim to vydrţí VEDLEJŠÍ ÚČINKY - Tip ŘEFu - film o tom jak jedna pilulka antidepresiv můţe změnit váš ţivot JAKO ZA STAREJCH ČASŮ - krimikomedie o stárnoucích gangsterech, kteří proţijí úţasnou noční jízdu Představení pro děti: MOCNÝ VLÁDCE OZ ( ve 2D a ve 3D) - dobrodruţný fantasy film o tajemné Zemi Oz a jejím mocném čarodějovi Z TELEVIZNÍCH VEČERNÍČKŮ - pásmo pohádek pro nejmenší ZAMBEZIA ( ve 2D a ve 3D) - bájné ptačí město Zambezia je v ohroţení na jeho záchranu bude třeba odvaha. 90

92 Duben a jídlo aneb Co by měla elita národa jíst Duben, jakoţto druhý jarní měsíc, je plný překvapení. Prvního dubna je apríl a v tomto duchu se táhne celý měsíc, zejména počasí se mění kaţdou chvíli. Proto je důleţité, být připraven na všechny druhy počasí. Je důleţité jíst spoustu vitamínů, abychom zamezili příchodu nemocí z náhlých změn počasí. Vím, ţe kdyţ teď čtete tenhle článek, tak uţ je pravděpodobně po velikonocích, ale přesto můţete vyzkoušet tenhle recept. Nejen Velikonoční hlavička s uzeným masem Suroviny: 450 g uzeného masa 4 housky nebo rohlíky 4 vajíčka 100 ml vývaru z uzeného masa 1/4 lţičky muškátového květu + sůl hrst kopřiv, spařených a nasekaných hrst nasekané petrţelky 1/2 kostky droţdí 100 ml mléka máslo a strouhanka na formu Doba vaření: minut Počet porcí: 4 Postup: 1) Předehřejte si troubu na 180 C. Chlebíčkovou formu o objemu 1,2 l vymaţte máslem a vysypte strouhankou. Maso omyjte, uvařte doměkka a nakrájejte na kostičky. 2) Ţemle nakrájejte na kostky a smíchejte v míse s uzeným vývarem. utřete droţdí se špetkou cukru a vlaţným mlékem a nechte vyběhnout kvásek. jiné misce 3) K masu a ţemlím přidejte vejce a kvásek. Promíchejte a těsto přesuňte do připravené formy. Nechte kynout minut. Vloţte do středu trouby a pečte minut. Poté nechte zchladnout na mříţce. Něco navíc: Pokud chcete, aby hlavička ještě více vyběhla, vmíchejte do směsi jen ţloutky a nakonec zle rozšlehaným vejcem, aby měla nádivka zlatou kůrku 91

93 Významné události v dubnu spojené s jídlem: Byla zaloţena pekárna Adélka v Pelhřimově, známá mnohými rekordy - největší vánočka, největší dort a další (Friesdorf - Německo) Narozen Hans Riegel, zakladatel firmy Haribo. Jméno firmy je zkratka z HAns RIegel, BOnn (sladkosti, např. gumový medvídci ) Zemřel André Michelin, vydavatel průvodce, který uděluje hvězdy, hotelům a restauracím (Praha) Byla zapsána firma František Odkolek a.s, parní mlýn a továrna na chléb (Velké Meziříčí) Zemřel Arnošt Dadák, podnikatel s kávou Narozen Roman Paulus, šéfkuchař roku Světový den zdraví (Kraslice) Narozen Julius Meinl, výrobce a prodejce kávy, potravin a dalších produktů Narozen Zdeněk Pohlreich, český šéfkuchař, gastronom a moderátor Světový den monitoringu diabetu (Hamilton - Skotsko) Narozen William Cullen ve Skotsku v roce 1756 předvedl jako první, proces umělého zmrazování (Paříţ) Zemřel Isaac (Selenik) Carasso, zaloţil firmu Danone Konala se ustavující valná hromada Mlékařského Druţstva Táborského. MDT - později MADETA (Buštěhrad) Narozen František Maršner, zakladatel Orionu (Londýn - Anglie) Zemřel John Montagu, IV. hrabě ze Sandwiche, muţ jemuţ je připisováno autorství sandwiche (sendviče). Bláža 92

94 No a já Autor: Delphine de Vigan Přeloţil: Alexandra Pfimpflová Obálka: Jaroslav Fišer, Pavel Hrach Vydáno: Odeon, 2011 Kniha francouzské spisovatelky Delphine de Vigan, No a já vypráví příběh třináctileté Lou, která má IQ 160, přeskočila dvě třídy a její ţivot připomíná puzzle, ke kterému chybí několik dílků, a tak věci nedávají příliš velký smysl. Ačkoliv by název knihy mohl v českém překladu asociovat Louino povzdechnutí nad svým ţivotem, ve skutečnosti je No zkrácenina jména Nolwenn. Nolwenn je mladá bezdomovkyně, s níţ se Lou seznámí kvůli svému referátu do školy. Mezi oběma dívkami vzniká silné pouto a Lou, která nikdy neměla ţádnou kamarádku, cítí, ţe No potřebuje. Jenţe ačkoliv je věkově dělí jen pár let, Lou i No ţijí kaţdá v jiném světě. A ty světy jsou tak rozdílné, ţe je jen otázkou času, kdy se ta odlišnost ukáţe. Autorka v knize přednáší hned několik témat. Tím prvním je mladičká dívka, která dospěla příliš rychle, a tak je ve své podstatě stále ještě dítětem. Lou a její pohled na svět je často tak odlišný od toho, co se nám zdá normální, ţe je nasnadě poloţit si otázku, co je vlastně normální. Normální a nejsnazší pohled si totiţ, zdá se, nejsou příliš podobné. Jestli se Lou v něčem opravdu liší, tak to není v tom, ţe dokáţe v hlavě vynásobit dvě čtyřmístná čísla, ale v tom, ţe se nechce smířit s věcmi, kterých jsme si mi ostatní rozhodli nevšímat. Ţe chce změnit svět tam, kde to ostatní jiţ dávno vzdali. Je dospělá, protoţe vidí problémy, ale je zároveň dítětem, protoţe se nechce smířit s tím, ţe některé z nich nejdou vyřešit. Dalším důleţitým tématem, které kniha otevírá, je obraz mladé ţeny na ulici. A to, jak ji tahle skutečnost můţe poznamenat. Ukazuje, ţe jakmile je člověk jednou dole, uţ není cesty zpět. Najednou je to jiný svět a jiná pravidla. A nikdy uţ se to nedá vrátit. Celá kniha je psána z pohledu Lou a to doslova. Nečekejte dokonalé věty jako ze ţurnálu, vytříbenou slovní zásobu a spoustu výrazů, kterým se dá porozumět jen se slovníkem v ruce. Tahle kniha je totiţ doslova psána Lou. Je to sled jejich pocitů, všechno, co jí proběhne hlavou, se otiskne na papír. Autorka tak ukazuje zajímavou a řekla bych, ţe i realistickou, sondu do dívčiny duše. Kniha totiţ nepopisuje, jak se Lou cítí. Kniha nepopisuje příběh, ona ho ţije. A čtenáři s ní. Je to jako drţet Louinu mysl otevřenou v dlani. Příběh je na počátku zmatený a nejistý, stejně jako Lou. Ale postupně, jak Lou poznává No a sbliţuje se s ní, vidíme, jak dospívá. Lou opouští svůj svět a začíná ţít v jiném, v tom více skutečném. No byla dveřmi, byla klíčem, který otevíral bránu. A odešla ve chvíli, kdy uţ jí nebylo potřeba. No a já je zvláštní kniha. Není totiţ tak úplně jasné, co vám vlastně říká. Nedá vám vše vysvětlující konec. Neříká, co je správné a co ne. Prostě jen vypráví příběh a nechává na čtenáři, ať si v něm najde to, co chce sám. Protoţe jen to je nakonec to důleţité. Podle knihy byl v roce 2010 natočen film. V hlavních rolích se objevily Nina Rodriguez (Lou) a Julie-Marie Parmentier (No). Martina 93

95 Český lev 2012 Slavnostní vyhlášení proběhlo 2. března 2013 ve Velkém sále praţské Lucerny a celým večerem provedl diváky Jan Budař. Tento ročník Českého lva byl zvláštní dvacetiletým výročím - za celých 20 let bylo uděleno 316 lvů a natočeno bylo 543 filmů. Nejvíce nominací (11) měl film Ve stínu, nakonec dostal 9 sošek Českého lva. Za mimořádný přínos českému filmu dostal Českého lva architekt a výtvarník Karel Černý, drţitel Oskara za film Miloše Formana Amadeus. Nejlepší film: Ve stínu Nejlepší reţie: Ve stínu Nejlepší hlavní ţenský herecký výkon: Gabriela Míčová (Odpad město smrt) Nejlepší vedlejší ţenský herecký výkon: Klára Melíšková (Čtyři slunce) Nejlepší hlavní muţský herecký výkon: Ivan Trojan (Ve stínu) Nejlepší vedlejší muţský herecký výkon: Ondřej Vetchý (Okresní přebor Poslední zápas Pepíka Hnátka) Nejlepší dokument: Láska v hrobě Nejlepší zahraniční film: Nedotknutelní Alias 94

96 Schmitzer: Dyslexie, dysgrafie, diskţokej Jiřího Schmitzera jistě všichni znáte. Moţná někteří víte, ţe nedávno hrál v pelhřimovském klubu Sklep. A moţná jste na něm někteří i byli. Při té příleţitosti jsme mu poloţili tři otázky, které (i se Schmitzerovými odpověďmi) vidíte níţe na této naprosto exkluzivní stránce. Jak se Vám, jako člověku, který si moc nenechá do ničeho mluvit a nenechá se formovat, studoval na DAMU? Měl jste střety s profesory? Jistě, bylo to pro ně těţké. A pro mě taky. Pro mě byla škola vţdycky nepřítel, uţ od základky. Nebo tento pocit jsem měl aţ na malé výjimky, kdy ten profesor dokázal být na takové úrovni, ţe něco naučil a zároveň ho to bavilo. Měl jste štěstí na profesory na DAMU? Byli schopní vám herectví předat? To nevím. Určitě ne všichni. Moţná jsem to nějak podvědomě odmítal, já nejsem moc otevřený. Měl jsem také problémy s kázní. Jste proslaven svými chybami. Hrajete to na publikum, nebo máte opravu problém s pamětí? Já to nehraju. Mám nějakou vadu. Dnes by na to byl asi i odborný název - něco jako je dyslexie, dysgrafie, diskţokej. Mně mozek funguje trošku špatně a projevuje se to i na divadle, kde pletu a zapomínám texty. I ve psaném projevu je to patrné často nedokončím větu nebo chybí mi poslední písmeno. Měl jsem s tím ve škole problémy, třeba jsem zapomínal čárky. Viky 95

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o.

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s. r. o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 zřizovatel školy, jednatel : ředitelka školy : Mgr. Libor Bednář Mgr. Hana Dvořáková zástupce

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více