Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů"

Transkript

1 Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Únor 2009 Obsah NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (ÚČINNÁ OD ) 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK ZMĚNY ZÁKONA O REZERVÁCH 5 ZMĚNY PŘI PŘEÚČTOVÁNÍ Z POHLEDU DPH 6 IFRS - UPDATE 7 EKONOMIKA EUROZÓNY JE V RECESI 11 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 12 KONTAKTY 14

2 Novela zákona o daních z příjmů (účinná od ) Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů prošla legislativním procesem a nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, dne Vybíráme nejdůležitější změny: 1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti od Novelou zákona o daních z příjmů účinnou dne se ruší původní snížení sazby daně z příjmů fyzických osob (12,5 %). I v roce 2009 bude činit sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %. Současně zůstávají v platnosti dosavadní slevy: - základní sleva na poplatníka ve výši ,- Kč, - sleva na manžela/manželku Kč. Tato sleva může být uplatněna v případě, že manžel/ka měl/a nižší příjem než ,- Kč za rok.. Do příjmů manžela/manželky se počítá i peněžitá podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, invalidní i starobní důchod a alimenty. Nezapočítávají se přídavky na dítě, sociální příplatky, příspěvek na bydlení a školní pomůcky, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné, pohřebné a příspěvek na péči o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na péči podle zákona o sociálních službách.) Základ daně superhrubá mzda Podstatnou změnou je způsob stanovení základu daně. U poplatníků daně z příjmů ze závislé činnosti, u kterých zaměstnavatel platit povinné pojistné nemá, se pro účely výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti příjmy o povinné pojistné navýší. Toto má dopad na výpočet mzdy zejména u zaměstnanců, kteří jsou účastni zahraničního systému sociálního a zdravotního pojištění; pro účely zdanění se základ daně navýší o 34%. Ing. Monika Chvalová Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 2

3 2) Pravidla nízké kapitalizace Dle novely zákona o daních z příjmů nebude nutné posuzovat splnění kritéria nízké kapitalizace u půjček a úvěrů od nespojených osob ani poměřovat výši úroků s tzv. jednotnou úrokovou mírou (úroková sazba trhu mezibankovních depozit zvýšená o 4 %). Daňově neúčinné zůstávají tyto náklady: 1. z úvěrů a půjček od spojených osob, pokud jejich úhrn převyšuje dvojnásobek vlastního kapitálu (u bank a pojišťoven trojnásobek), 2. z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka, 3. z úvěrů a půjček podřízených jinému závazku. Přestože novela vstoupila v účinnost , výše uvedené změny je možné aplikovat již na zdaňovací období započaté v roce Podle přechodných ustanovení mají poplatníci pro rok 2008 možnost volby, zda použijí pravidla podle znění zákona před novelou či po ní. 3) Finanční leasing Ruší se daňová neuznatelnost finančních nákladů u finančních leasingu ve výši 1 % z úhrnu nájemného; účinnost zpětně k ) Dary Od roku 2009 bude možné - za splnění určitých podmínek - odečíst ze základu daně i dary poskytnuté do jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu. Odpočet bude možný u fyzických i právnických osob. 5) Výdaje na vzdělávání zaměstnanců V otázce vzdělávání již není nutné rozlišovat, zda se jedná o prohlubování či zvyšování kvalifikace. Daňově účinným nákladem je od roku 2009 studium, vzdělávání a školení, sjednané mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jako výkon práce. To znamená: pokud bude muset zaměstnanec na studium či školení čerpat volno, budou náklady daňově neuznatelné. Pro úplnost uvádíme, že tyto změny platí pro nové úvěry a půjčky uzavírané od roku 2008 a pro dodatky již existujících smluv; od roku 2010 se budou vztahovat na všechny úvěry a půjčky. 3

4 Sazby cestovních náhrad pro rok 2009 Cestovní náhrady sazby pro rok 2009 Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo vyhlášku, kterou se pro účely cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví se průměrná cena pohonných hmot. Náhrada za jeden litr PHM (pokud není doložena skutečná cena paragonem) při použití soukromého vozidla zaměstnancem: Stravné při tuzemské služební cestě : Trvání služební cesty od 5 do 12 hod od 60 do 72 Kč od 58 do 69 Kč od 12 do 18 hod od 92 do 110 Kč od 88 do 106 Kč nad 18 hod od 144 do 172 Kč od 138 do 165 Kč PHM Benzin Speciál Oktanové číslo BA ,30 Kč 30,60 Kč Stravné při zahraniční služební cestě: Také vstoupila v platnost vyhláška č. 417/2008 Sb. Ministerstvo financí, o stanovení výše zahraničního stravného pro rok Ing. Andrea Jechortová Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E Benzin Natural BA ,80 Kč 30,90 Kč Zde vybíráme nejfrekventovanější měny: Benzin Super plus (Natural) Nafta motorová BA - 98, ,00 Kč 33,10 Kč 28,50 Kč 31,20 Kč Náhrada za opotřebení soukromého vozidla použitého pro služební cestu je 3,90 Kč (dříve 4,10 Kč). Země Měna Denní sazba Německo EUR 45,- Rakousko EUR 45,- Slovensko EUR 30,- Švýcarsko CHF 75,- USA USD 50,- Velká Británie GBP 40,- 4

5 Změny zákona o rezervách Změny zákona o rezervách Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu byl novelizován v rámci tzv. daňové reformy začleněné do zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů s účinností od , dále v souvislosti s přijetím insolvenčního zákona s účinností od a aktuálně i v souvislosti s přijetím zákona č. 2/2009 Sb., který nabyl účinnosti dne Tvorba opravných položek S účinností od byla zavedena kategorie významných pohledávek nad Kč, u kterých je nově jakákoli tvorba opravných položek podmíněna soudním řešením pohledávky ( 8a). Možnost 20% tvorby opravné položky bez soudního vymáhání tak je pouze u pohledávek do Kč (včetně). U pohledávek do Kč zůstává zachována možnost jednorázové 100% tvorby opravné položky ( 8c), přičemž opravné položky lze tvořit již v průběhu zdaňovacího období. Do řešil 8 zákona opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnacím řízení, od jsou to opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud nebudou pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení přihlášeny včas, nelze tvořit 100% opravnou položku, nelze však tvořit ani časové opravné položky dle 8a, odst. 3. Není totiž splněna podmínka, že poplatník daně se řádně účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění svého práva. Tvorba rezerv Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku dle 7 ve zdaňovacím období je nově podmíněna deponováním odpovídajících finančních prostředků na samostatném účtu v bance vedeném v českých korunách nebo eurech a určeném výhradně pro ukládání prostředků rezerv, a to nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání. Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny ve lhůtě na samostatný účet, rezerva se zruší v následujícím zdaňovacím období. Peněžní prostředky samostatného účtu budou moci být čerpány pouze na účely, na které byla rezerva vytvořena. Pro tvorbu rezervy, která započala před dnem nabytí účinnosti zák.č.2/2009 Sb., tj. před dnem , je přechodným ustanovením umožněno použití 7 zákona v původním znění. Nové znění 7 zákona se poprvé použije na tvorbu rezervy, která započala ve zdaňovacím období, které započalo v roce nabytí účinnosti zák. č. 2/2009 Sb., tj. v r Mgr. Zuzana Bačková Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 5

6 Změny při přeúčtování z pohledu DPH Změny při přeúčtování z pohledu DPH od Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách sdělení k 36 odst. 11, který je součástí novely zákona o DPH účinné od a který upravuje přeúčtování nákladů. Novelou zákona byly zrušena ustanovení, která dříve tuto oblast (zejména přeúčtování tepla, chladu, elektřiny a dalších služeb) upravovala. Nově jsou upraveny podmínky, za kterých při přeúčtování služeb nemusí plátce odvádět daň na výstupu, tj. nemusí cenu určitých nakoupených služeb zahrnovat do základu daně při následném prodeji těchto služeb. Podmínky jsou následující: - služby plátce nakoupil jménem a na účet jiné osoby, - přijatá a uhrazená částka není pro plátce příjmem ani výdajem za jeho uskutečněné zdanitelné plnění (účtuje o nich na zúčtovacích vztazích), - přijatá částka nepřevýší uhrazenou částku za plnění pro jinou osobu, - plátce si u plnění pro jinou osobu neuplatnil nárok na odpočet daně. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nejsou částky přijaté od jiné osoby zahrnuté do základu daně a nezahrnují se ani do obratu. Při přeúčtování služeb a zboží (teplo, chlad, plyn, elektřina, voda) souvisejících s nájmem může pronajímatel postupovat podle 36 odst. 11, jestliže je povinen zajistit tyto služby pro nájemce a přitom se nejedná o jeho uskutečněná plnění a pokud je z nájemní smlouvy zřejmé, jaká částka je nájem, který je výnosem pro pronajímatele, a jaké částky jsou úhrady za služby (a zboží) související s nájmem. Pokud ale jsou přijatá plnění výnosem nebo příjmem pro pronajímatele, jedná se o přeprodej nakoupené služby nebo zboží a pronajímatel při tomto prodeji musí uplatnit daň na výstupu (při pořízení má nárok na odpočet daně). Postup podle 36 odst. 11 lze použít také při přijetí částky, která byla vynaložena na účet jiné osoby, za plnění osvobozené od daně nebo plnění, které není předmětem daně (např. pojišťovací a poštovní služby). Musí ale opět jít o částky, které nejsou výnosem nebo příjmem pro plátce daně. V této souvislosti MF upozorňuje na dva případy, kdy má poskytnutí poštovní služby jiný režim: - Jestliže plátce dodává zboží, jehož součástí je i odeslání poštou a nakoupená poštovní služba je jeho nákladem nebo výdajem, musí být cena odeslání zahrnuta do základu daně u dodání zboží jako vedlejší výdaj. - Jestliže plátce nakoupenou poštovní službu samostatně přeprodává, musí odvést daň na výstupu, protože poskytnutí poštovní služby je osvobozeno od daně, pouze je-li poskytnuta držitelem poštovní licence. Ing. Zdeněk Tajcner Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 6

7 IFRS - Update V posledních letech zásadním způsobem stoupnul význam Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Od 1. ledna 2009 vstupují v platnost rozsáhlé změny v IFRS, které ovlivní různé oblasti výkaznictví účetních jednotek a skupin podniků. Následující tabulka poskytuje přehled všech nových či novelizovaných standardů a interpretací, které jsou účinné pro účetní období počínající 1. lednem 2009 či později. IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Zásadní novela, která zavádí výkaz o úplném výsledku Společná novela s IAS 32 v oblasti vypověditelných finančních nástrojů Pravidelná roční revize podnikových kombinací IAS 7 Výkaz o peněžních tocích podnikových kombinací Důsledek pravidelné roční revize IAS 16 IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 10 Události po skončení účetního období Důsledky vydání IFRIC 17 IAS 11 Smlouvy o zhotovení IAS 12 Daně ze zisku IAS 14 Vykazování podle segmentů Zrušen v důsledku vydání IFRS 8 IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení Pravidelná roční revize Důsledek pravidelné roční revize IAS 40 IAS 18 Výnosy Důsledky společné novely IFRS 1 a IAS 27 Důsledky vydání IFRIC 15 Ing. Alena Krsková Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 7

8 IAS 19 Zaměstnanecké požitky Pravidelná roční revize IAS 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory Pravidelná roční revize IAS 21 Dopady změn měnových kurzů podnikových kombinací Důsledky společné novely IFRS 1 a IAS 27 IAS 23 Výpůjční náklady Zásadní novela, která zakazuje jedno z dříve povolených řešení Pravidelná roční revize IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran IAS 27 Konsolidovaná a nekonsolidovaná účetní závěrka Novela v oblasti podnikových kombinací Společná novela s IFRS 1 první vykázání investic dle IFRS Pravidelná roční revize IAS 28 Investice do přidružených podniků Pravidelná roční revize podnikových kombinací IAS 29 Účetní výkaznictví v hyperinflačních ekonomikách Pravidelná roční revize IAS 31 Účasti ve společném podnikání Pravidelná roční revize podnikových kombinací IAS 32 Finanční nástroje: vykazování Společná novela s IAS 1 v oblasti vypověditelných finančních nástrojů podnikových kombinací Důsledek pravidelné roční revize IAS 28 a IAS 31 IAS 33 Zisk na akcii podnikových kombinací IAS 34 Mezitímní výkaznictví IAS 36 Snížení hodnoty aktiv Pravidelná roční revize Důsledky společné novely IFRS 1 a IAS 27 8

9 IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky IAS 38 Nehmotná aktiva Pravidelná roční revize IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování Novela v oblasti položek způsobilých k zajištění Společná novela s IFRS 7 v oblasti reklasifikace finančních aktiv ( ) Pravidelná roční revize podnikových kombinací Důsledky společné novely IAS 32 a IAS 1 IAS 40 Investice do nemovitostí Pravidelná roční revize IAS 41 Zemědělství Pravidelná roční revize IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví Společná novela s IAS 27 první vykázání investic dle IFRS podnikových kombinací Důsledek pravidelné roční revize IFRS 5 Přeuspořádání standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie Novela, která se věnuje podmíněnosti nároků zaměstnanců IFRS 3 Podnikové kombinace Zásadní novela měnící původní metodu koupě IFRS 4 Pojistné smlouvy podnikových kombinací IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti Pravidelná roční revize podnikových kombinací Důsledky vydání IFRIC 17 IFRS 7 Finanční nástroje: zveřejnění Společná novela s IAS 39 v oblasti reklasifikace finančních aktiv ( ) Dodatek této společné novely upřesňující datum účinnosti ( ) Důsledky společné novely IAS 32 a IAS 1 Důsledek pravidelné roční revize IAS 28 a IAS 31 9

10 IFRS 8 Provozní segmenty Nový standard, který nahradí IAS 14 IFRIC 1 Změny v existujících ukončeních provozu, uvedeních do původního stavu a obdobných závazcích IFRIC 2 Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje Důsledky společné novely IAS 32 a IAS 1 IFRIC 7 Použití metody přepracování výkazů v IAS 29 /Vykazování v hyperinflačních ekonomikách ( ) IFRIC 9 Přehodnocení vložených derivátů IFRIC 10 Mezitímní účetní výkaznictví a snížení hodnoty aktiv IFRIC 12 Dohody o poskytování licenčních služeb IFRIC 13 Zákaznické věrnostní programy Nová interpretace ( ) IFRIC 14 IAS 19 Hranice pro vykazování aktiv z programů zaměstnaneckých požitků, minimální požadavky na financování programů a jejich interakce IFRIC 15 Smlouvy o výstavbě nemovitosti Nová interpretace IFRIC 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky Nová interpretace ( ) IFRIC 17 Distribuce nepeněžních aktiv vlastníkům Nová interpretace SIC 7 Zavedení eura podnikových kombinací SIC 10 Státní podpora bez specifické vazby k provozním činnostem SIC 13 Spoluovládané jednotky nepeněžní vklady spoluvlastníka SIC 15 Operativní leasingy pobídky SIC 25 Daně ze zisku změny v daňovém statutu účetní jednotky nebo jejích akcionářů SIC 29 Zveřejňování ujednání o poskytování licencovaných služeb SIC 32 Nehmotná aktiva náklady na webové stránky O detailech jednotlivých změn Vás budeme informovat v následujících číslech IB servisu. 10

11 Ekonomika eurozóny je v recesi, nezaměstnanost je nejvyšší za poslední dva roky Ekonomika eurozóny je v recesi, nezaměstnanost je nejvyšší za poslední dva roky. Evropský statistický úřad na začátku ledna potvrdil zprávu, že ekonomika eurozóny je v recesi vyplývá to z dat o vývoji HDP za 3.čtvrtletí roku 2008, která zaznamenala v tomto období pokles o 0,2% a stejný pokles na území celé Evropské unie. Nejlepší výsledky ve vývoji HDP přitom zaznamenala ekonomika Slovenské republiky s mezičtvrtletním nárůstem o 1,5%, dále Polsko a Irsko. Česká republika vykázala růst ekonomiky pouze o 0,9%. Oproti tomu největší ekonomika světa, USA, vykázala v posledním čtvrtletí 2008 pokles o 0,5%, tedy největší od roku 2001, kdy ekonomiku ovlivnily teroristické útoky z 11.září. S nepříliš uspokojivým výsledkem růstu HDP v Evropské unii také úzce souvisí míra nezaměstnanosti, která se v listopadu 2008 ocitla na maximální hodnotě za poslední dva roky. V zemích, kde se platí eurem, se v listopadu 2008 míra nezaměstnanosti zastavila na 7,8%, jak uvedl Eurostat. Nejhorší data vykázalo Španělsko, kde je nejvíce nezaměstnaných za posledních 12 let; naopak nejlépe se vedlo Nizozemsku, s mírou nezaměstnanosti 2,7%. V České republice byl vývoj podobný v listopadu loňského roku dosáhla míra nezaměstnanosti 5,3% a v prosinci již 6%. Jde o nejvyšší meziměsíční nárůst v historii České republiky a zvýšení nezaměstnanosti hlásí všechny úřady práce v ČR. Ani prognóza není nijak příznivá, podle hlavního ekonoma UniCredit Bank a.s.,pavla Sobíška trh práce kopíruje obrat trendů pozorovaný od října v průmyslu a exportu. Vzhledem k tomu, že se zatím neobjevují náznaky o stabilizaci poptávky, lze očekávat, že počet nezaměstnaných bude i v následujících měsících stoupat. Ing. Zdeněk Tajcner Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 11

12 IB Service Daňový kalendář Únor Pondělí Daň z příjmu Odvod daně vybrané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2008 Daň z nemovitosti Daňové přiznání za rok 2008 Daň silniční Daňové přiznání a daň za rok 2008 Biopaliva Hlášení dle 3a odst. 6 zákona č.86/2002 Sb Pondělí Spotřební daň Splatnost daně za prosinec Pondělí Daň z příjmů Podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění Podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně Pátek Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období Úterý Spotřební daň Splatnost daně za prosinec 2008 (pouze spotřební daň z lihu) Středa Spotřební daň Daňové přiznání za leden Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2009 (pokud vznikl nárok). Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za leden 2009 Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden Březen Pondělí Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden Čtvrtek Spotřební daň Splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu) Pondělí Daň z příjmů Čtvrtletní záloha na daň. Podání hlášení platebního zprostředkovatele Pátek Daň z příjmů Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. 12

13 Středa Spotřební daň Daňové přiznání za únor Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok) Daň z přidané hodnoty Daňové přiznání a daň za únor Energetické daně Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor Pátek Spotřební daň Splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu) Úterý Daň z příjmů Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám. 13

14 Další informace Kontakty AUSTRIA (Vienna) Harald Glocknitzer, T Fritz Himmer, T IB Interbilanz Gußhausstraße 4, 1040 Wien T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T Mario Janezic, T IB Interbilanz Consulting d.o.o. Maršala Birjuzova 16/I, RS Beograd T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T Helena Jurčić Šestan, T Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Fritz Himmer, T Viera Masaryková, T Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger Fritz Himmer Michal Kováč Olga Krnáčová Na Bojišti 18, CZ Praha 2 T F , E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Sanja Relić, T Klara Vovk-Zavec, T Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kiev) Wolfgang Schmid, T IB Interbilanz Consulting LLC IB Interbilanz Audit LLC 25 B, P.Sagaydachnogo Str. UA Kyiv Ukraine Tel: , E Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E This information bulletin is intended for our colleagues, clients and friends of our company. Due to the advertising restrictions the bulletin can be passed to third persons only upon our consent. Please note that all information is given without a guarantee, despite is careful processing, and that the authors, that is IB.Group, do not accept any liability for it. Tento informační časopis je určen pro naše spolupracovníky, klienty a přátele naší společnosti. Předávání třetím osobám je vzhledem k zákazu reklamy povoleno pouze s naším souhlasem. Upozorňujeme, že všechny údaje jsou přes pečlivé zpracování poskytovány bez záruky a že autoři, resp. IB.Group za ně nepřebírají odpovědnost. Informationsschrift ist für Mitarbeiter, Mandanten und Freunde unseres Hauses bestimmt. Die Weitergabe an Dritte ist wegen des berufsrechtlichen Werbeverbotes nur mit unserer Genehmigung gestattet. Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung der Autoren bzw. der IB.Group ausgeschlossen ist. IB.Group is a member of huebner & huebner 14

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah

Téma měsíce: Novely zákonů. IB.Service Česká Republika září Obsah Téma měsíce: Novely zákonů IB.Service Česká Republika září 2009 Obsah NOVELA OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 2 DAŇOVÝ ŘÁD 3 NOVELA ZÁKONA O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ 4 ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VYKONÁVANÉ V

Více

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH

Oprava výše daně v insolvenčním řízení novela zákona o DPH + Main topic: Novela zákona o DPH - výběr témat IB.Service Czech Republic č. 3 (květen 2011) Obsah OPRAVA VÝŠE DANĚ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ NOVELA ZÁKONA O DPH 2 NÁROK NA ODPOČET DANĚ NOVELA ZÁKONA O DPH

Více

Připravované novely daňových zákonů

Připravované novely daňových zákonů Téma měsíce: Připravované novely daňových zákonů IB.Service Česká Republika Duben/Květen 2009 Obsah PŘIPRAVOVANÉ NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONŮ 2 DŘÍVĚJŠÍ VRÁCENÍ NADMĚRNÉHO ODPOČTU 3 NÁVRH NOVELY OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Více

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů

Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů Téma měsíce: Novela zákona o daních z příjmů IB.Service Česká Republika Listopad 2008 Obsah ZDAŇOVÁNÍ VKLADŮ DO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (Z POHLEDU DANĚ DAROVACÍ A DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ) 2 UKONČENÍ

Více

Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách

Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách Téma měsíce: Změny zákona o investičních pobídkách IB.Service Česká Republika Březen 2009 Obsah ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁKONA O INVESTIČNÍCH POBÍDKÁCH 2 NOVELA ZÁKONA O KATASTRU NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Téma měsíce: Novely zákonů v roce IB.Service Česká Republika Prosinec Obsah

Téma měsíce: Novely zákonů v roce IB.Service Česká Republika Prosinec Obsah Téma měsíce: Novely zákonů v roce 2009 IB.Service Česká Republika Prosinec 2008 Obsah NOVÝ FORMULÁŘ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY PRO ROK 2009 2 ZMĚNY VE VYKAZOVÁNÍ INTRASTATU OD 01.01.2009 3 NOVÉ SMĚRNICE V

Více

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu

Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu Téma měsíce: Paušální výdaje na dopravu IB.Service Česká Republika leden/únor 2010 Obsah PAUŠÁLNÍ VÝDAJE NA DOPRAVU 2 SAZBY CESTOVNÍCH NÁHRAD PRO ROK 2010 4 STANOVENÍ JEDNOTNÝCH KURZŮ ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

Cestovní náhrady sazby 2011

Cestovní náhrady sazby 2011 + Main topic: Cestovní náhrady sazby 2011 IB.Service Czech Republic únor 2011 Obsah CESTOVNÍ NÁHRADY 2 NOVELA ZÁKONA O DPH 3 HLÁŠENÍ INTRASTAT PRO 2011 5 JEDNOTNÝ KURS 6 PŘEVODNÍ CENY 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Více

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend

Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend Téma měsíce: Daňová uznatelnost úroků z úvěrů na výplatu dividend IB.Service Česká Republika květen 2010 Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ Z ÚVĚRŮ NA VÝPLATU DIVIDEND 2 ZÁKON O AUDITORECH - 17 3 NOVELA ZÁKONA

Více

Daňová uznatelnost ročních odměn

Daňová uznatelnost ročních odměn + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ

Více

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007

Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 Téma měsíce: Pojistné na sociální zabezpečení za období leden červen 2007 IB.Service Česká Republika duben 2010 Obsah POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZAPEZPEČENÍ ZA OBDOBÍ LEDEN ČERVEN 2007 2 ÚROKY Z PRODLENÍ 3 NOVELA

Více

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt

Main topic: IFRS pro malé a střední podniky. IB.Service Czech Republic Srpen 2010. Inhalt + Main topic: IFRS pro malé a střední podniky IB.Service Czech Republic Srpen 2010 Inhalt IFRS PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (SME) 2 DPH OD 1. 1. 2011 6 ZMĚNY V DPH OD R. 2013 9 VOZIDLA K SOUKROMÝM ÚČELŮM

Více

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah

Novela daňového řádu. Main topic: IB.Service Czech Republic prosinec 2010. Obsah + Main topic: Novela daňového řádu IB.Service Czech Republic prosinec 2010 Obsah ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTI 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 3 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 5 ÚSPORNÁ OPATŘENÍ 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 7 ZÁKON

Více

Identifikační číslo provozovny

Identifikační číslo provozovny + Main topic: Identifikační číslo provozovny IB.Service Czech Republic č. 5 (září 2011) Obsah IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO PROVOZOVNY 2 INFORMACE GFŘ K OPRAVĚ DPH U DLUŽNÍKŮ V INSOLVENCI 4 ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

Více

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2009 Ing. Kateřina Illetško D P 1. Zásadní změny zákona o daních z příjmů V této kapitole jsou souhrnně uvedeny zásadní změny týkající se

Více

Promlčení u obchodních závazkových vztahů

Promlčení u obchodních závazkových vztahů + Main topic: Promlčení u obchodních závazkových vztahů IB.Service Czech Republic č. 2 (duben 2011) Obsah PROMLČENÍ U OBCHODNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAHŮ 2 VÝKON FUNKCE A PRACOVNÍ POMĚR 4 DŮLEŽITÉ LHŮTY DLE

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Zákonné lhůty plnění daňových povinností v roce 2012. Daňový kalendář pro rok 2012 vyjmenovává termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů,, spotřební

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)

splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 9. ledna, pátek 20. ledna, úterý 26. ledna, pondělí splatnost daně za listopad 2014 (mimo z podání hlášení k záloze na na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na splatnost daně za

Více

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005

1. MZDY 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY. 1.2. Změny v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění PROFEX 2/2005 1. MZDY ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu MZDY ZEIS, hp.map@wo.cz 1.1. ZMĚNY VE VÝŠI MINIMÁLNÍ MZDY Nařízením vlády č. 699/2004 Sb. se s účinností od 1. 1. 2005 mění NV 303/95 Sb. o minimální

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Mgr. Vít Lederer Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Finanční gramotnost. Ing. Kateřina Tomšíková Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Finanční gramotnost Ing. Kateřina Tomšíková Výpočty daní Rozdíl příjmů a výdajů - 77 782 Plnění státního rozpočtu za r. 2014 Příjmy mil.

Více

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy

Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Účetnictví a daně neziskového sektoru pro neúčetní, neekonomy Dagmar Štěpánová Obsah 1. Povinnost vést účetnictví.................... 4 2. Volba typu účetnictví...................... 4 3. Zjednodušený

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu Porovnání daňového zatížení fyzických a právnických osob

Více

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011. Ing. Gabriela Magsumová

Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011. Ing. Gabriela Magsumová Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob účinné od 1. 1. 2011 Ing. Gabriela Magsumová 19. ledna 2011 Nejvýznamnější změny: / Ekologické zdroje elektřiny / Opravné položky k pohledávkám / Komponentní

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků

II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků II/2 Daňová problematika územních samosprávných celků Cíl kapitoly Cílem kapitoly je seznámit vedoucí úředníky krajů a obcí s daňovým režimem územních

Více

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod

DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod DOPADY REFORMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ (Senátní tisk 106) Úvod Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky je nutno považovat za výrazně liberální opatření,

Více

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing.

OBSAH. 269/18.03.09 - Aplikace ustanovení 78 (2) ZDPH ve vazbě na nový tiskopis přiznání k DPH... str. 23 JUDr. Ing. Václav Pátek Ing. Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 20. 4. 2009

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Reforma účetnictví státu

Reforma účetnictví státu Reforma účetnictví státu září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5

OBSAH. Daň z příjmů 221/13.02.08 - Základ daně z příjmů ze závislé činnosti u mezinárodního pronájmu pracovní síly... str. 5 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009 OBSAH ČÁST A PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvky uzavřeny k 18. 3. 2009

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2007 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Účetní závěrka za

Více

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11

Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 11 Usnesení č. 26/1203 - Příloha č. 2 Strana 1 Metodika financování a vykazování projektových aktivit pro projekt Posílení kapacit při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji, verze 1/2005

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE

Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE Ing. Jan Soška, LL.M., partner TPA Tax s.r.o., Baker Tilly International Mladé Buky, 9. listopadu 2017 Albania I Austria I Bulgaria I Croatia I Czech Republic

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Vydává PROFEX AM, spol. s r. o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná, tel. 0344/423521, fax 0344/423835 Ročník 2000 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Oznámení o právních předpisech (2) Změny diskontní

Více

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009

129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 129 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 6/2009 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Liška za rok končící 31. 12. 2008 tis. Kč Pozemky, budovy a zařízení (7 680 + 4 970 + 70 10 výpočet (i))

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2015 Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU Připojené

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2

PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 PŘÍLOHA č. 14a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Výklad pravidel způsobilosti výdajů Prioritní osy 1 a 2 1. Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje musí být vynaloženy na stanovený účel a v rámci období

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

ÚČETNICTVÍ. Legislativa. Legislativa. Legislativa 13. 1. 2014. Daň dědická a darovací. Občanský zákoník. Zákon o obchodních společnostech a družstvech

ÚČETNICTVÍ. Legislativa. Legislativa. Legislativa 13. 1. 2014. Daň dědická a darovací. Občanský zákoník. Zákon o obchodních společnostech a družstvech Daň dědická a darovací ÚČETNICTVÍ - od roku 2014 převedení darů a dědictví do předmětu daní z příjmů - dědická daň od ledna v podstatě přestane existovat - Veškeré příjmy získané z dědictví nebo odkazu

Více

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc.

Soutěžní práce SVOČ. Kategorie: magisterská. Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993. Autor: Bc. Soutěžní práce SVOČ Kategorie: magisterská Nejzávažnější změny v zákoně o daních z příjmů od roku 1993 Autor: Bc. Zuzana Virglerová ZuzanaVirglerova@seznam.cz Školitel: Mgr. Eva Kolářová, Ph.D SVOČ 2008

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla

Zákonem č. 360/2014 Sb. byla 21 / 2015 Daňový a účetní 9. října 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Kontrolní hlášení od 1. 1. 2016 Ing. Jiří Vychopeň Zákonem č. 360/2014 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2016 zavedena do zákona

Více

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro Daňové a účetní rezervy RNDr. Ivan BRYCHTA rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro jejich tvorbu?

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 DANĚ Osnova 01. Daň 02. Daňový systém 03. Daň z příjmů právnických osob 04. Daň z příjmu fyzických osob 05.

Více

Právní aspekty podnikání na Ukrajině

Právní aspekty podnikání na Ukrajině Právní aspekty podnikání na Ukrajině Mgr. David Šimek Užhorod, 22. října 2009 www.peterkapartners.com II. Obsah prezentace 1. Ochrana a registrace zahraničních investic 2. Formy podnikání na Ukrajině 3.

Více

Daňové zákony 2016 s komentářem změn

Daňové zákony 2016 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zdeněk Krůček, Anna Beutelhauserová Daňové zákony 2016 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2016. Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Aktualizace schválené v průběhu roku

Více

19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. 12. 2008 Ročník XLII Cena 20 Kč ISSN-0322-9653 11 12 MINISTERSTVO FINANCÍ 22. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších

Více

8. Odložená daňová pohledávka

8. Odložená daňová pohledávka ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 465 05 091 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky DAKO-CZ, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný

Rok 2012 byl pro dluhopisy a měny střední Evropy výnosný www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 14. prosince 2012 Česká republika, Polsko, Maďarsko Levnější benzín přistřihl inflaci křídla 2 2 Česká republika Česká ekonomika na přelomu roku 3 3 Výhled na týden MNB

Více

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010

Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Novinky v daňové oblasti Prosinec 2010 Obsah: 1. Daň z příjmů 2. Zákon o rezervách 3. Nový poplatek pro solární elektrárny 4. Novela trojdaně Daň darovací 5. Daň z přidané hodnoty 6. Daňový řád 7. Účetní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 434 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm. a) až c), f) až h), j) až m), o), p), t), u),

Více

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení )

Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) Sdělení klientům České spořitelny, a. s. Specifika pro Službu ERSTE Premier a pro produkty v jejím rámci poskytované (dále jen Sdělení ) 1. Úvodní ustanovení Česká spořitelna, a. s. (dále jen Banka ),

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

v neziskové organizaci

v neziskové organizaci Seminář Právo a daně v neziskové organizaci Lektor: Mgr. Jan Hloušek Olomouc 16. 6. 2005 SMLUVNÍ VZTAHY V NNO Smluvní vztahy upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník strany smluvního vztahu obsah

Více

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I.

AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. AKTUALIZACE ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY Komentář Díl I. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. 1. 2014 zákonným opatřením Senátu

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Finance a řízení Daň z příjmů fyzických osob v České republice a v Německu Bakalářská práce Autor: Kateřina Štanclová Vedoucí práce: Ing. Ivana Důrasová Jihlava 2012

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie. (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 9.1.2015 L 5/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/28 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney

NEPŘÍMÉ DANĚ. Seminář Finanční právo II. 3.12.2012 Alice Vykydalová. Irene Geaney NEPŘÍMÉ DANĚ Seminář Finanční právo II Irene Geaney 3.12.2012 Alice Vykydalová Nepřímé daně - definice Přenáší se na jiný subjekt prostřednictvím ceny (především na spotřebitele) Nepřímé daně univerzální:

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS specialista Číselný kód adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého volného listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno

Více

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Daňová soustava Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby

VZOR Příloha č. 4. Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby VZOR Příloha č. 4 Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veřejné služby uzavřená v souladu s ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v případě

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 V Praze dne 5. září 2008 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2008 Číslo: 4 V Praze dne 5. září 2008 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Podnikatelská

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady:

V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelné výdaje V rámci grantového schématu lze projektům realizovaným v Opatření 3.1 OP RLZ proplatit pouze následující náklady: Uznatelný výdaj projektu musí splňovat následující základní kritéria:

Více

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VÝVOJE DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pavel Jedlička Univerzita Hradec Králové pavel.jedlicka@uhk.cz Abstrakt Příspěvek se zabývá možnostmi dalšího vývoje zdanění příjmů zaměstnanců a podnikatelů

Více

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011

SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 SEMINÁŘE LEDEN ČERVEN 2011 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Účetní výkaznictví v ČR:

Účetní výkaznictví v ČR: Účetní výkaznictví v ČR: ČÚS vsifrs Obsah legislativní rámec účetnictví v ČR oceňování vykazování bilančních položek dle českých pravidel a dle IFRS a dopady na finanční analýzu Účetní pravidla národní

Více