Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov"

Transkript

1 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne od 9,08 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Marie Buřičová, starosta, zahájil 1. jednání Rady MO Střekov v 9,08 hodin Program jednání dle pozvánky: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů. 2. Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k Prodej nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem části pozemků p.č. 157/1 a p.č. 186/1 a pozemku p.č. 180, v k.ú. Brná nad Labem, ul. Broskvoňová manželé J.. 4. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 261, v k. ú. Církvice a žádost o odpuštění poplatku Ústecký kraj. 5. Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem částí pozemku p.č. 186/1 díl č. 2 a č. 7, v k.ú. Brná nad Labem pan J. Ž.. 6. Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Sebuzín úmrtí nájemce a záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1, v k. ú. Sebuzín pan P. B.. 7. Pacht části p.p.č. 3300/1, v k.ú. Střekov p. Sorokina MATERIÁL NA STŮL. 8. Záměr nájmu hřiště Sebuzín MATERIÁL NA STŮL. 9. Záměr pachtu části pozemku p.č. 3297/1, v k.ú. Střekov p. V.., starosta doporučil vypustit z programu jednání tyto body č.: 7. Pacht části p.p.č. 3300/1, v k.ú. Střekov p. Sorokina MATERIÁL NA STŮL. 8. Záměr nájmu hřiště Sebuzín MATERIÁL NA STŮL. propadla jim platnost původní smlouvy. Budou vedena nová jednání., místostarosta doporučil zařadit do programu jednání tyto body č.: 10. Organizační opatření ÚMO Střekov navrhuji změnu z důvodu, že odbor SOM byl již v minulém volebním období a fungovalo to dobře vzhledem ke stávajícím problémům. 11. Návrh kulturních akcí pro rok 2016 pořádaných či spolupořádaných MO Střekov je potřeba schválit kulturní akce pro rok Vize rozvoje Střekova na jaře bude vyhlášena výzva, na kterou by bylo dobré reagovat. Prostředky je potřeba v rozpočtu zarezervovat, kdyby to vyšlo. Bylo by škoda, kdybychom této příležitosti nevyužili. Zpracovávali by to externí dodavatelé ÚMO Střekov by to personálně nezatížilo. - nesouhlasím s doplněným programem, materiály jsou připraveny na stůl a nebyl čas se na ně připravit. Poslední RMO Střekov v roce 2015 kvůli tomu byla také přesunuta na náhradní termín. K Organizačnímu opatření ÚMO Střekov je v rozporu se zákonem. K materiálu Kultura na rok 2016 bylo domluveno, že bude pracovní skupina pro kulturu, nesouhlasím s předloženým návrhem. K materiálu Vize rozvoje Střekov v tomto materiálu problém nevidím, ale doporučuji zapracovat návrh do rozpočtu na rok 2016, aby svým hlasováním rozhodlo až Zastupitelstvo MO Střekov. 1

2 - materiály, které jdou na stůl, nemusí být projednávány, ale pokud se Rada svým hlasováním rozhodne projednat, tak může být vloženo do programu. Domnívá se, že organizační změna není v rozporu se zákonem. - souhlasí s hlasováním - Změna Organizačního opatření je v kompetenci Rady. Může mít dopad na finance, ale fluktuace lidí je velká a toto Organizační opatření může pomoci. Kultura - všechno nebudeme organizovat sami, informoval o spoluúčasti firem sídlících v MO Střekov, viz příloha materiálu. Akce pořádané v minulém roce měly úspěch a Mgr. Železná dokázala prostředky ještě ušetřit. S ohledem na kulaté výročí obvodu Střekov by neměly být kulturní akce méně kvalitní než letos. Navržený rozpočet se nemusí vyčerpat. Pokud koncept celkového roku bude ale narušený a bude stát na troskách, tak nikdo nepodpoří nepřipravenou věc. Na externí žadatele by měla být vyhrazena jiná částka v rozpočtu na rok žádá, aby se tyto tři materiály předkládané panem místostarostou dodatečně na stůl projednaly přednostně - souhlasí a žádá o hlasování o doplněném programu - bere zpět svou připomínku o předřazení materiálů Různé: - Informace - volné byty ve správě MO Střekov Hlasováno o doplněném a upraveném programu jednání. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (4) proti (1) Program jednání byl schválen. Paní Pechová se dostavila na jednání RMO Střekov. K bodu programu 1 Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů. Předkládá: Marta Jaklová, VSO, v zastoupení Pavlína Pechová. - bylo by vhodné, v seznamu oddělit referenty pozice jsou stejné, ale příspěvek na tel. je jiný. Doporučuji označit nějakým způsobem ta místa, kde je jiná výše příspěvku. - doporučuje označit stejné pozice římskými číslicemi, a tím dojde k jejich odlišení Návrh usnesení v upraveném znění: A/ Ruší Usnesení Rady MO Střekov číslo 230/15 z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

3 B/ Schvaluje S účinností od Výši nákladů, vč. DPH, za použití mobilních telefonů, které hradí MO Střekov, a to takto: Starosta MO Střekov veškeré Místostarosta MO Střekov veškeré Tajemník ÚMO Střekov veškeré Předsedové výborů ZMO Střekov 120,-- Kč/měs. Vedoucí odborů, úseků a oddělení 300,-- Kč/měs. Pracovník hospodářské správy 150,-- Kč/měs. Referent přestupkové agendy 0,-- Kč/měs. (nebude poskytnut mobilní telefon, pouze SIM karta) Kontrolor vzhledu obce 50,-- Kč/měs. Referent správy majetku I. 120,-- Kč/měs. Referenti správy majetku II. 50,-- Kč/měs. Referent sociálních věcí I. 150,-- Kč/měs. Referent sociálních věcí II. 80,-- Kč/měs. VPP obsluhující RMŘP 20,-- Kč/měs. VPP - dohledová služba 20,-- Kč/měs. VPP předák I. 50,-- Kč/měs. VPP předáci II. 20,-- Kč/měs. Asistentky 80,-- Kč/měs. Hlavní účetní 0,-- Kč/měs. (nebude poskytnut mobilní telefon, pouze SIM karta) Referent správy místních poplatků 0,-- Kč/měs. (nebude poskytnut mobilní telefon, pouze SIM karta) Finanční referent a kontrolor 200,-- Kč/měs. (nebude poskytnut mobilní telefon, pouze SIM karta) Technik OPISH 300,-- Kč/měs. Referent společné státní správy a samosprávy 300,-- Kč/měs. (nebude poskytnut mobilní telefon, pouze SIM karta) Zápis 1. RMO Střekov 2. Výše nákladu uvedených v bodě 1 je stanovena včetně DPH. 3. Na základě došlých faktur provede hospodářská správa ÚMO Střekov měsíční vyúčtování. Záporné saldo (rozdíl mezi vyúčtovaným hovorným a Radou stanoveným nákladem) uživatelé telefonu uhradí. V případě, že stanovený paušál nebude volajícím vyčerpán, (kladné saldo) propadá rozdíl ve prospěch MO Střekov. C/ Ukládá Martě Jaklové, vedoucí správního odboru Zabezpečit plnění schváleného usnesení T: průběžně Z: Marta Jaklová Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Upravený návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 3

4 K bodu programu 2 Kontrola plnění usnesení RMO a ZMO Střekov k Předkládá: Marta Jaklová, VSO, materiál uvedla p. Pechová, zastupující VSO. p. Pechová - 177/15/c informovala, že dnes poštou byla doručena smlouva od p. K. Bc. Kurešová a Bc. Mašková se dostavily na RMO Střekov - seznámil členy RMO s Bc. Maškovou, pověřenou vedením odd. SOM - informoval o územním plánu města str. 5, usn. č. 214/15/b/2 Bc. Mašková - minulý týden nám pan N., MmÚL doporučil, až bude nový územní plán, teprve pak můžeme vznést podněty na zařazení pozemku s návrhem změny územního plánu - to už bude pozdě, je potřeba mít to připravené předem - usn. č. 248/15/b p. K. se zmínil, že jeho kauza má zdlouhavé vyřizování Bc. Kurešová - referentka OSOM už to s p. K. řeší, telefonicky se s ním nyní spojila - vyhlášení VŘ na kulturního referenta jakým způsobem byl úkol splněn? - bylo vyhlášeno VŘ na majetek a kulturu a z něho byla vybrána pracovnice na odd. SOM a Bc. Mašková na kulturu - Radou byl uložen úkol č. 272/15/a vyhlásit samostatné VŘ na kulturního referenta. To nebylo vyhlášeno. Pokud by funkci měla vykonávat Bc. Mašková, která je nyní pověřena vedením odd. SOM, není to dobrá volba tyto dvě činnosti nelze slučovat. Doporučuji vyhlásit nové VŘ na kulturního referenta a úkol č. 272/15/a označit jako nesplněný. - Bc. Mašková byla požádána, aby dočasně funkci ved. odd. SOM vykonávala, protože odešla další pracovnice odd. SOM, která byla vedením pověřena po odchodu Ing. K. - úkol uložila Rada a může ho zrušit pouze Rada. Pokud bude Rada trvat na vyhlášení VŘ, měl by být úkol splněn. - myslím, že Rada nemůže ukládat, aby bylo vyhlášeno VŘ - ve veřejné správě samosprávě je kolektivní rozhodování. Doporučuje termín prodloužit tak, aby byl dostatek času splnit úkol také s ohledem na pozici tajemníka, který by měl po uskutečněném VŘ nastoupit v únoru. - nezpochybňuji správnost pověření Bc. Maškové v její funkci vedoucí, určitě je dobrá pracovnice. Kulturního referenta může vykonávat, ale nemůže zároveň dělat obě činnosti. Snaha vyhlásit VŘ je proto, aby se přihlásili lidé, které kultura zajímá. Domnívá se, že Rada má oprávnění uložit starostovi úkol, pokud se mýlím, svou chybu uznám. 4

5 5 Zápis 1. RMO Střekov - doporučuje usn. č. 272/15/a prodloužit do Kultura je důležitá věc, ale je zde i spousta dalších důležitějších věcí, např. zajistit chod odd. SOM. - pokud nastoupí tajemník, tak to bude úkol pro tajemníka. Nevím, v jakém stádiu je VŘ na pozici tajemníka. Proto doporučuji usnesení zrušit a nechat ho až na tajemníka. - informaci poskytnu po jednání RMO Ing. Outlá - priorita by měla být správa majetku, který Bc. Maškové zabere veškerý čas a na kulturu jí žádný nezbude - doporučuje ukončit diskusi a toto projednat po jednání RMO, netýká se projednávaného bodu - souhlasím, že Bc. Mašková bude kvalitní pracovník, ale doporučuje zvážit, zda by nebyla vhodným kandidátem právě na funkci pracovníka odd. SOM. Navrhuji nebrat úkol 272/15/a jako splněný, ale doporučuji jej zrušit. VŘ na kulturního referenta může vyhlásit nový tajemník ÚMO Střekov po svém nástupu. - rozbor pohledávek č. 209/14/b na minulém jednání byla zmíněna výsledná zpráva od MmÚL - výsledná zpráva je k dispozici na sekretariátě Ing. Outlá - požádala o kopii, aby si mohla zprávu prostudovat - nebyla šance proces s promlčením pohledávek zastavit a zvrátit? Podle podkladů, které jsem již měla k dispozici, jsem již dříve požadovala audit. - kontrolu pohledávek provedl odbor kontroly MmÚL Ing. Outlá - pohledávky měly být zmapované a přehledné - výsledek kontroly jsem projednával také na MmÚL s paní primátorkou. Vypadá to, že si budeme muset udělat vlastní audit, jednalo by se o desítky tisíc korun. Návrh usnesení v upraveném znění: A/ Souhlasí a) s vyřazením usnesení RMO a ZMO Střekov splněných k z evidence b) s prodloužením termínu usnesení RMO č.: 043/1/b /15/b/ /15/b/ /12/d /14/b /15/b/ /15/c /15/b/ /15/b/ /15/c/ /15/b /15/b /14/b /15/b

6 c) se zrušením úkolu č.: 272/15/a B/ Doporučuje Zastupitelstvu MO Střekov schválit prodloužení termínu usnesení ZMO č.: 037/15/b C/ Ukládá Martě Jaklové, vedoucí správní odboru ÚMO Střekov předložit návrh na prodloužení usnesení k projednání ZMO Střekov T: Z: Marta Jaklová Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Upravený návrh usnesení byl schválen jednomyslně. Paní Pechová opustila jednání RMO Střekov. K bodu programu 3 Prodej nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem části pozemků p.č. 157/1 a p.č. 186/1 a pozemku p.č. 180, v k.ú. Brná nad Labem, ul. Broskvoňová manželé J.. Předkládá: Bc. Eva Kurešová, VOPISH a uvedla materiál. - v materiálu chybí doklad o splnění podmínky už z roku 2010, kdy má p. J. postavit opěrnou zeď. Je někdo uvedeno splnění podmínky, a kdo provede kontrolu? Bc. Mašková - podmínka je uvedená v zápise o podmínkách podepsaným panem J.. Podmínku je možné vložit i do smluvního ujednání. - doporučuje plnění podmínky zkontrolovat také na místě - doporučuje podmínku uvést také do návrhu usnesení bodu A/ Souhlasí Návrh usnesení v upraveném znění: A/ Souhlasí s prodejem pozemku p. č. 180 o výměře 117 m2 trvalý travní porost a prodeje části pozemků p. č. 157/1, označené písmenem a o výměře 759 m2 z celkové výměry 5782 m2 trvalý travní porost, a části pozemku p. č. 186/1, označené písmenem b o výměře 15 m2 z celkové výměry 3081 m2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Brná nad Labem, tyto části jsou dle geometrického plánu č /2010 označené jako pozemek p. č.157/5 s tím, že způsob využití pozemků p. č. 157/1, 186/1 a 180 v k. ú. Brná nad Labem musí být v souladu se způsobem využití dle platného Územního plánu Ústí nad Labem a dále za podmínky, že bude předmětná část pozemkové parcely č. 157/1 podél komunikace využita k výstavbě opěrné zdi, popřípadě jen k vybudování plochy, která bude sloužit vlastníkovi k přístupu na výše uvedený 6

7 pozemek. Uvedená plocha musí být vybudována jako zpevněná a jejím využitím nesmí být omezován provoz na přilehlé komunikaci za cenu ,--Kč kupující: manželé, P. J., r. č. xxxx, trvale hlášen na adrese xxxx Ústí nad Labem Brná a J. J., r. č. xxxx, trvale hlášena na adrese xxxx Ústí nad Labem Brná B/ Pověřuje Ing. arch. Jiřího Němečka, místostarostu MO Střekov předložit prodej částí pozemků p. č. 157/1 o výměře 759 m2 z celkové výměry 5782 m2 trvalý travní porost, pozemku p. č. 186/1 o výměře 15 m2 z celkové výměry 3081 m2 trvalý travní porost a pozemku p. č. 180 o výměře 117 m2 trvalý travní porost, vše v k. ú. Brná nad Labem, dle geometrického plánu č /2010, Zastupitelstvu MO Střekov k projednání. T: Z: Ing. arch. Jiří Němeček C/ Ukládá Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH OSOM ÚMO Střekov zabezpečit oznámení o usnesení RMO žadatelům s tím, že v souladu s Pravidly pro nakládání s majetkem města Ústí nad Labem, svěřeným do správy MO Střekov předloží na ÚMO Střekov doklad o zaplacení kauce ve výši 30% ceny. T: Z: Bc. Eva Kurešová Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Upravený návrh usnesení byl schválen jednomyslně. K bodu programu 4 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 261, v k. ú. Církvice a žádost o odpuštění poplatku Ústecký kraj. Předkládá: Bc. Eva Kurešová, VOPISH a uvedla materiál. - můžeme to? - mělo by být uvedeno, že je to z důvodu veřejné prospěšnosti doporučil změnu v návrhu usnesení Bc. Kurešová - domnívá se, že můžeme. Ještě prověřím. - doporučuje prověřit a informovat členy RMO Střekov o výsledku 7

8 Návrh usnesení v upraveném znění: A/ Schvaluje 1. uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 261 ostatní plocha, o výměře 26 m2, v k. ú. Církvice, na dobu neurčitou, s Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za účelem stavby Labská stezka č.2 - vybudování odpočívadel s mobiliářem 2. odpuštění poplatku 400,--Kč za podání žádosti o výpůjčku z důvodu veřejné prospěšnosti záměru, odpočívadla slouží široké veřejnosti, což je ve veřejném zájmu. B/ Ukládá Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH OSOM ÚMO Střekov zabezpečit uzavření smlouvy o výpůjčce, dle schvalovací části tohoto usnesení a o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele T: Z: Bc. Eva Kurešová Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Upravený návrh usnesení byl schválen jednomyslně. K bodu programu 5 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem částí pozemku p.č. 186/1 díl č. 2 a č. 7, v k.ú. Brná nad Labem pan J. Ž.. Předkládá: Bc. Eva Kurešová, VOPISH a uvedla materiál s tím, že p. Ž. nemá uhrazen dluh vůči městu. - dá se odsouhlasit pacht s podmínkou, že při podpisu smlouvy p. Ž. doloží doklad o zaplacení dluhu Bc. Kurešová - p. Ž. byl na svůj dluh upozorněn telefonicky. Přislíbil, že dluh zaplatí. Ještě v pondělí před RMO jsme p. Ž. kontaktovali, ale nezvedal telefon. Čas na zaplacení měl. Je možné pacht znovu zveřejnit, p. Ž. může mezitím dluh městu uhradit a znovu se přihlásit. - bylo by dobré volné nemovitosti uveřejnit v našem časopise zpravodaji Bc. Kurešová - to bývalo zvykem, když jsme zpravodaj vydávali Návrh usnesení v upraveném znění alt. I: A/ Neschvaluje pacht částí pozemku p. č. 186/1 díl č. 2, o výměře 365 m2 a díl č. 7, o výměře 434 m2, z celkové výměry m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Brná nad Labem, z důvodu dluhu pana J. Ž. vůči Magistrátu města Ústí nad Labem 8

9 B/ Schvaluje zveřejnění záměru pachtu částí pozemku p. č. 186/1 díl č. 2, o výměře 365 m2 a díl č. 7, o výměře 434 m2, z celkové výměry m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Brná nad Labem C/ Ukládá Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH ÚSOM ÚMO Střekov 1. o usnesení Rady MO Střekov informovat žadatele T: Z: Bc. Eva Kurešová 2. zabezpečit zveřejnění záměru pachtu částí pozemku p. č. 186/1 díl č. 2, o výměře 365 m2 a díl č. 7, o výměře 434 m2, z celkové výměry m2, druh pozemku trvalý travní porost, v k. ú. Brná nad Labem T: Z: Bc. Eva Kurešová Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. K bodu programu 6 Ukončení nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 70/1 v k. ú. Sebuzín úmrtí nájemce a záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1, v k. ú. Sebuzín pan P. B.. Předkládá: Bc. Eva Kurešová, VOPISH a uvedla materiál. Bez diskuse. Návrh usnesení v předloženém znění: A/ Bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 1008/2012/NS, uzavřené s nájemcem panem P. B., na pronájem části pozemku 70/1, o výměře 50 m2, v k. ú. Sebuzín, s tím, že nájemní smlouva č. 1008/2012/NS skončila ke dni úmrtí. B/ Schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 70/1, o výměře cca 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Sebuzín s podmínkou, že 1) pronajatá plocha se nesmí nijak zastavět ani oplotit, 2) budou dodržovány podmínky Základní ochranné podmínky CHKO 3) pronájem pozemku nesmí zamezit přístup k již zbudovaným molům pro kotvení lodí, 4) nájemné bude sjednáno v min výši 4,--Kč/m2/rok, nejméně však 50,--Kč, 5) nájem bude sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, 9

10 C/ Ukládá Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH OSOM ÚMO Střekov 1. zabezpečit zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p. č. 70/1, o výměře 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Sebuzín, s podmínkami uvedenými ve schvalovací části usnesení. 2. o usnesení RMO Střekov informovat FO ÚMO Střekov. Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. T: Z: Bc. Eva Kurešová T: Z: Bc. Eva Kurešová Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. K bodu programu 9 Záměr pachtu části pozemku p.č. 3297/1, v k.ú. Střekov p. V.. Předkládá: Bc. Eva Kurešová, VOPISH a uvedla materiál s tím, že oplocení bylo odstraněno a bezdůvodné obohacení bylo zaplaceno. Bez diskuse. Návrh usnesení v předloženém znění: A/ Schvaluje záměr pachtu části pozemku p. č. 3297/1 zahrada, o výměře cca 38 m2, z celkové výměry m2, v k. ú. Střekov. B/ Ukládá Bc. Evě Kurešové, vedoucí odboru PISH OSOM ÚMO Střekov zabezpečit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p. č. 3297/1 zahrada, o výměře cca 38 m2, z celkové výměry m2, v k. ú. Střekov. T: Z: Bc. Eva Kurešová Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (5) Návrh usnesení byl schválen jednomyslně. 10

11 K bodu programu 10 Organizační opatření ÚMO Střekov Předkládá: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta a uvedl materiál s tím, že činnosti uvedené v důvodové zprávě byly odděleny a byl by zřízen nový odbor SOM, který byl již v minulosti. Sloučení těchto dvou činností OPISH a OSOM se neosvědčilo. Krok zpět pomůže k tomu, aby se SOM dal řešit samostatně, i co se týče personálního zajištění odboru. Organizační řád obsahuje značnou řadu záležitostí v rozporu se zákonem např. je zde uvedeno jméno pracovnice, což by být nemělo. Toto spadá pod činnost tajemníka, proto je tento úkol v návrhu usnesení uložen tajemníkovi. Je v pravomoci Rady, zřídit nový odbor nebo úsek a nikoliv vedoucího, jak je dále uvedeno v organizačním řádu. - spojení odborů nebylo šťastné, proto je navržena změna. Je dobré to udělat proto, že neutěšený stav na odd. SOM se odráží na činnosti celého odboru. Připojuji se k návrhu. Ing. Outlá - rozdělení funkčních míst, které je přílohou organizačního řádu, je platné? - je to platné a je to převzaté z minulosti. Je to podle kvalifikace. - domnívám se, že by mělo být na určitá místa vyhlášeno VŘ s konkrétními požadavky - trvám na tom, co jsem řekl na začátku jednání při projednávání programu a o zařazení bodu do programu - bude potřeba rozdělit pracovníky OPISH a OSOM na dané odbory - toto bude úkolem nového tajemníka. Dále se bude muset vytvořit nová koncepce organizace úřadu. - ideální velikost odboru je 8 lidí, na oddělení 4 bude nutné zajistit zastupitelnost pracovníků úřadu Ing. Bandas - nyní je dobrý čas postavit to znova - k termínům v návrhu usnesení domnívám se, že 14 dní je dostačující k praktické změně vyplývající z tohoto organizačního opatření Návrh usnesení v předloženém znění: A/ Zřizuje s účinností od Odbor správy obecního majetku, zkratka: OSOM B/ Ruší s účinností od Oddělení a úsek správy obecního majetku C/ Pověřuje s účinností od paní Vladimíru Křikavovou vedením Odboru správy obecního majetku D/ Ukládá 1. Starostovi ÚMO Střekov vyhlásit výběrové řízení na pozici Vedoucího Odboru správy obecního majetku T: Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta 11

12 2. Tajemníkovi ÚMO Střekov zpracovat nový Organizační řád ÚMO Střekov v souladu s platnými zákonnými předpisy a připomínkami členů RMO a předložit ke schválení Hlasováno o předloženém návrhu usnesení. T: Z: Tajemník ÚMO Střekov Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (4) proti (1) Návrh usnesení byl schválen. Zápis 1. RMO Střekov K bodu programu 11 Návrh kulturních akcí pro rok 2016 pořádaných či spolupořádaných MO Střekov Předkládá: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta a uvedl materiál s tím, že za minulý rok došlo k úsporám a nyní jde o určitou rezervaci prostředků v rozpočtu na rok souhlasí s názorem pana starosty s tím, že schvaluje návrh finančního krytí. Do ukládací části doporučuje uložit starostovi, aby zabezpečil promítnutí návrhu finančního krytí v rámci Návrhu rozpočtu MO Střekov na rok elektronicky jsem posílal materiál, kde v návrhu byl bod C/ Navrhuje Ing. Bandas - ano, v elektronické podobě to v materiálu máme - doporučuje doplnit do návrhu usnesení bod C/ Navrhuje - Rezervovat v rámci návrhu rozpočtu MO Střekov na rok 2016 minimálně 50tis. Kč pro externí žadatele k zabezpečení případných dalších akcí v průběhu roku jak jsem uvedl u předešlého materiálu, trvám na tom, co jsem řekl na začátku jednání při projednávání programu a o zařazení bodu do programu Návrh usnesení v upraveném znění: A/ Schvaluje 1. Návrh kulturních akcí pro rok 2016 pořádaných či spolupořádaných MO Střekov dle přílohy materiálu č Návrh finančního krytí ve výši 430 tis Kč pro rok 2016 dle přílohy materiálu č. 11 B/ Ukládá 1. Starostovi ÚMO Střekov zabezpečit promítnutí návrhu finančního krytí v rámci Návrhu rozpočtu MO Střekov na rok 2016 T: Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta 12

13 2. Místostarostovi ÚMO Střekov zabezpečit ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem p.o. dodatečnou finanční spoluúčast společnosti Glencore Grain Czech s.r.o. v maximální výši 142 tis Kč pro vybrané kulturní akce vyznačené v Návrhu dle přílohy materiálu č. 11 T: Z: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta C/ Navrhuje Rezervovat v rámci návrhu rozpočtu MO Střekov na rok 2016 minimálně 50tis. Kč pro externí žadatele k zabezpečení případných dalších akcí v průběhu roku Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (4) proti (1) Upravený návrh usnesení byl schválen. K bodu programu 12 Záměr podání žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost MPSV - Efektivní veřejná správa - v roce 2016 za účelem financování Vize rozvoje Střekova a finanční spoluúčast MO Střekov Předkládá: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta a uvedl materiál s tím, že na jaře bude vyhlášená výzva, na kterou by bylo dobré reagovat. Je to navrženo tak, že by se podala žádost a v rozpočtu na rok 2016 by se rezervovaly prostředky na projekt. Bude nutná spolupráce s Magistrátem s tím, že MO Střekov zajistí přípravy. Podání žádosti doporučuji schválit již nyní a pak počkáme, jak to dopadne. Doporučuji nastavit limit v rozpočtu na rok 2016, který by se nepřekročil. Ing. Bandas - pokud podáme žádost, musíme doložit krytí - mělo by být postupováno stejně jako v předešlém bodě. Schválíme si záměr podání žádosti a uložíme starostovi, aby na tuto akci vyčlenil prostředky v rozpočtu na rok Ing. Outlá - měli bychom mít představu o finančních prostředcích a pak postupovat dál Návrh usnesení v upraveném znění: A/ Schvaluje 1. záměr podání žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost MPSV v roce 2016 za účelem financování Vize rozvoje Střekova 2. Maximální finanční krytí pro zabezpečení vypracování Vize rozvoje Střekova dle přílohy ve výši 700 tis Kč 3. Maximální finanční spoluúčast pro zabezpečení vypracování Vize rozvoje Střekova dle přílohy materiálu č. 12 MO Střekov ve výši 20% z částky 700 tis Kč, tj. 140 tis Kč 13

14 B/ Ukládá 1. Starostovi ÚMO Střekov zabezpečit promítnutí návrhu maximálního finančního krytí dle bodu A/3 do Návrhu rozpočtu MO Střekov na rok 2016 T: Z: Ing. Miroslav Štráchal, MBA, starosta 2. Místostarostovi ÚMO Střekov zabezpečit ve spolupráci s Odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ústí nad Labem podání žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa dle vyhlášené výzvy MPSV T: Z: Ing. arch. Jiří Němeček, místostarosta Hlasováno o upraveném návrhu usnesení. Přítomno 5 členů RMO Střekov: pro (4) zdržel se (1) Upravený návrh usnesení byl schválen. Různé: - Informace - volné byty ve správě MO Střekov Informaci předložila Bc. Mašková, pověřená vedením OSOM. - navštívil byty s p. Křikavovou - práce na bytech byly zahájeny, malování bytů zajistíme pomocí našich pracovníků VPP, starosta ukončil 1. jednání RMO Střekov v 11,00 hodin. 2. jednání RMO Střekov se bude konat dne ve 9,00 hodin. Ing. arch. Jiří Němeček místostarosta RMO Střekov Dne: Ing. Miroslav Štráchal, MBA starosta MO Střekov Dne: Zapsala: Marie Buřičová Příloha: Usnesení 1. RMO Střekov 14

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 od 9,15 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 6. 2015 od 8,55 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z mimořádného 22. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.11.2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 8. 2015 od 8,45 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Dále

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21. 7. 2015 od 8,45 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 15. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 21.7.2015 1. Stanovisko RMO Střekov k OZV, kterou se stanoví školské

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 od 13,10 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 Projednané návrhy: 1. Přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výkon

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 6. mimořádné jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24.3.2016 od 9,10 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9. 7. 2015 od 8,50 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Omluven:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

A) bere na vědomí zprávu hodnoticí komise v rámci výběrového řízení na obsazení funkčního místa Vedoucí správního odboru ÚMO Střekov.

A) bere na vědomí zprávu hodnoticí komise v rámci výběrového řízení na obsazení funkčního místa Vedoucí správního odboru ÚMO Střekov. U S N E S E N Í z 4. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 23. 1. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 67/4R/19 schvaluje PROGRAM: 1. Zahájení

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno - Jundrov

Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti Úřadu MČ Brno - Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Zastupitelstvo městské části Z á p i s ze 4. řádného zasedání zastupitelstva Městské části Brno-Jundrov, které se konalo dne 15.6.2011 v zasedací místnosti

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 4. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 3.3.2015 od 9,30 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 17. března 2011 v 19 hodin v sále restaurace Na Růžku Přítomni: Členové ZM Ing. Václav Anděl, Martin Gregor, Ing. Pavel Houdek,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 24. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 1.12.2015 Projednané návrhy: 9. Prodej nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 14. 4. 2015 1. Rozdělení finančních darů z rozpočtu MO Střekov

Více

Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: Omluveni: 4 (dle prezenční

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 10. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 10. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 26. 4. 2016 Projednané návrhy:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2014, konaného dne 05. 06. 2014 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno bylo v 19:30 hodin. Přítomni:

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

U S N E S E N Í =================================================================

U S N E S E N Í ================================================================= Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z řádného 4/2010 jednání zastupitelstva Obce Tuřany ze dne 23. února 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce Tuřany

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 19. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 29.9.2015 od 9,35 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Omluven:

Více

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z IX. zasedání ZMO ÚL město dne 17.dubna 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 17. dubna 2012 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 od 9,20 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. ZZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19

Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. ZZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19 Zpráva o činnosti rady MČ pro 7. ZZMČ Předkládá starosta MČ Praha 19 Vážení poslanci předkládám Vám zprávu o činnosti Rady m.č. Praha 19 za období od 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19. Rada se v tomto

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 30.03.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 100. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 28.8.2006 U S N E S E N Í 100. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 100/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26. 5. 2015 od 8,30 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Omluveni:

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi.

Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. 1 Zápis z 8. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 20.12.2011 v 18.00 hod. v sokolovně v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Fila Jiří, Mgr. Gréeová Eva Glos Jaroslav

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 od 9,05 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Omluven:

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/17346/2011/PBr Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun ze dne 16. května 2011 Místo a čas zahájení: Společenský

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í. z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í. z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 8. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16. 5. 2017 Projednané návrhy: 1. Smlouva o zajištění lodní dopravy 2. Výběrové

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly:

Usnesení R 0360/011. Rada města Úvaly: Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 15/2011 které se konalo ve středu 14. 12. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 7. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 7. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 7. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 15.12.2015 Projednané návrhy: 3.1.Vyhlášení rozpočtového provizoria

Více

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10

Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: ANO / NE 10 MĚSTSKÝ OBVOD ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU Materiál pro jednání ZMO dne: 26.6.2019 Jednání číslo: 5 Číslo materiálu: Počet stran: Přílohy: Počet stran příloh: 6.4 3 ANO / NE 10

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015

Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Zápis č. 6 z jednání zastupitelstva obce Mladkov ze dne 12. 8. 2015 Přítomní zastupitelé: Lada Hejtmánková (1) Alena Kotyzová (4) Roman Studený (7) Martina Jirčíková (2) - omluvena Bohuslav Matouš (5)

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov 1. Zahájení Přítomni:

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

ZÁPIS STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO 1. ZAHÁJENÍ

ZÁPIS STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO 1. ZAHÁJENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO ZÁPIS z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kladna, které se konalo dne 5. srpna 2014 od 18:00 hod. ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

Z Á P I S z 9. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 9. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 9. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 3. 4. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: Omluveni: Zapisovatelka:

Více

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 1 Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluven: Viz Prezenční listina Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal

Více

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VIII. zasedání ZMO ÚL město dne 7. února 2012. Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z VIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 7. února 2012 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015

Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Zápis ze schůze ZO Předslavice ze dne 29.5.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 29.5.2015 18.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007

Příloha k zápisu z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 24. září 2007 Použité zkratky: U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město MmÚL EO OSOM OČZ Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5. 5. 2015 od 9,10 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Omluvena:

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.2016 Projednané návrhy: 4.1. Navýšení měsíční odměny za výkon

Více

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013

Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Město Pohořelice Zápis ze 77. schůze rady města konané dne 11.9.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, Mgr. Kejík, zapisovatelka

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Z Á P I S z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: 5 (dle prezenční listiny)

Více

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 21. 11. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 1/1R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč):

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 122/Z/110607 Závěrečný účet města Moravské Třebové bez výhrad takto (v Kč): Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.6.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2010 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 5. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

Z Á P I S z 3. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro.

Z Á P I S z 3. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Z Á P I S z 3. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 9. 1. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Počet přítomných členů RMO: Omluveni: Zapisovatelka:

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 10/2010

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 10/2010 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 10/2010 které se konalo ve čtvrtek 16. 09. 2010 od 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 11. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRODEJE POZMEKŮ PŘI UL. VÝCHODNÍ Věc: Doplňující podmínky

Více

ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně

ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně ZÁPIS ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně Přítomni : Ověřovatelé : Zapisovatelka : Program : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková,

Více

Zápis č. 14/2013. paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, paní Alena Kurincová, pan RNDr.

Zápis č. 14/2013. paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, paní Alena Kurincová, pan RNDr. Zápis č. 14/2013 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 17.října 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více