S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 20. schůze /20Z/2013 souhlasí s celoročním hospodařením statutárního města Zlína za rok 2012 bez výhrad I. hospodaření statutárního města Zlína za rok 2012 dle rekapitulace dle str. 1-2 přílohy a dle rozepsaného přehledu hospodaření dle str (příjmy, financování, SIMU a ukazatel dluhové služby, investiční výdaje, provozní výdaje); II. účetní závěrku a výsledek hospodaření statutárního města Zlína za období dle str ; III. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 takto: výsledek hospodaření ve výši ,27 Kč převést na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období; IV. přehled o hospodaření s finančními prostředky účelových fondů statutárního města Zlína dle str ; bere na vědomí V. výdaje dle místních částí dle str ; VI. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2012 včetně zjištěných chyb a nedostatků dle str ; VII. Zprávu o ověření Závěrečného účtu statutárního města Zlína za rok 2012 ; VIII. vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlínem dle usnesení Rady města č. 74/6R/ str přílohy; IX. finanční vypořádání se státním rozpočtem a s Krajským úřadem Zlínského kraje dle str přílohy. 2/20Z/2013 3/20Z/2013 bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 14/2013, tabulka č. 1 13, - rozpočtové opatření č. 15/2013, tabulka č rozpočtové opatření č. 16/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek - 1 -

2 4/20Z/2013 restrukturalizaci stávajícího zajištění pohyblivé úrokové sazby u dlouhodobého investičního úvěru (smlouva o uzavření obchodu na finančním trhu č uzavřená s Komerční bankou, a.s. dne a konfirmovaná nabídka dne ) s těmito parametry zajištění: objem úvěru: ,40 (k ) resp ,40 (k ) začátek zajištění: od nebo od konec zajištění: do bez poplatku za uzavření restrukturalizovaného zajišťovacího obchodu bude odbourána stávající bariéra zajištění 2,80 % RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora s uzavřením restrukturalizovaného zajišťovacího obchodu, pokud závazná nabídka Komerční banky a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ v termínu do naplní parametry tohoto usnesení a fixace 3M PRIBORu nepřesáhne úroveň stanovenou usnesením FV ZMZ 5/20Z/2013 6/20Z/2013 7/20Z/ % finanční spoluúčast statutárního města Zlína na finančním zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně - Prštném, pro rok 2014 uzavření Dodatku č. 04 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Zlína "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR S-2009/041/OMEMO, mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem Zlín, nám. Míru 12, a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ , se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, jehož předmětem je aktualizace finančního a časového harmonogramu, dle přílohy primátora MUDr. Miroslava Adámka podpisem tohoto Dodatku č. 04 obecně závaznou vyhlášku č..../2013, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích (vyhláška o odpadech), dle přílohy

3 8/20Z/2013 9/20Z/2013 obecně závaznou vyhlášku č.../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zákazu provozování některých druhů loterií a jiných podobných her, dle přílohy. pořízení Generelu dopravy jakožto zásadního dokumentu, který bude komplexně řešit dopravní problematiku města Zlína. znění kapitoly č.3 zadávacích podmínek Generelu dopravy a rámcové členění Generelu dopravy viz. zdůvodnění 10/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 pořízení Změny č. 3 Územního plánu Zlína v souladu s ust. 55 odst. 2 a 44 písm. a) a c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) dle přílohy č. 1 podle jednotlivých bodů 1-12 zaplacení úhrady nákladů na Změnu č. 3 Územního plánu Zlína za navrhovatele: a) Pospíšil a.s. - Ing. Jan Pospíšil, b) ***, c) Datec Retail Systems a.s. - Ing. Hegmon, d) ***, e) ***, f) ***, g) ***. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** (id. 1/2) a *** (id. 1/2), jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 30 m2 pozemku p. č. 631/1 orná půda v obci Zlín, k. ú. Prštné, za kupní cenu ve výši 850,-- Kč/m2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ , jako převodcem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1886/3 ostatní plocha v obci Zlín, k. ú. Malenovice u - 3 -

4 Zlína, v souvislosti s přípravou stavby "Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín", ve znění dle přílohy č. 1, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 14/20Z/ /20Z/ /20Z/2013 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** (id. 1/4), *** (id.1/4 ) a *** (id. /2), jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu nově vzniklého pozemku p. č. 970/112 orná půda o výměře 105 m2, odděleného dle geometrického plánu č /2013 z pozemku p. č. 970/13 orná půda, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína (dále jen "pozemek p. č. 970/112"), za smluvní cenu v maximální výši 1.100,-- Kč/m2, v případě, že se do 12 měsíců stanou výše uvedené osoby vlastníky pozemku p. č. 970/112, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností SCL, spol. s r. o., sídlem Mikulčická č. p. 1131/2a, Brno, Slatina, IČ , jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 20 m2 pozemku p. č. 1212/1 ostatní plocha, v obci Zlín, k. ú. Štípa, za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. zrušuje usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , č. usn. 45/16Z/2012, ve znění: uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 70 m2 pozemku p. č. 1019/5 louka, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemky ve vlastnictví druhého směňujícího, a to pozemek p. č. 1020/2 louka o výměře 13 m2, část o výměře do 30 m2 pozemku p. č zahrada, část o výměře do 7 m2 st. p. č zastavěná plocha a - 4 -

5 nádvoří a část o výměře do 15 m2 p. č. 1022/2 ostatní plocha ostatní komunikace a část o výměře do 5 m2 pozemku p. č. 1019/3 louka, vše v obci Zlín, k. ú. Štípa, - uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna dílu "d" o výměře 58 m2, odděleného dle geometrického plánu č /2013 ze dne z pozemku p. č. 1019/5 trvalý travní porost, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemky ve vlastnictví druhého směňujícího, a to pozemek p. č. 1020/2 trvalý travní porost o výměře 13 m2, nově vzniklý pozemek p. č. 1022/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 15 m2, díl "a" pozemku p. č zahrada o výměře 24 m2 a díl "b" pozemku 1019/3 trvalý travní porost o výměře 3 m2, vzniklé dle geometrického plánu č /2013 ze dne , - uzavření darovací smlouvy mezi společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ (id. 764/1000) a *** (id. 236/1000), jako dárci pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar nově vzniklého pozemku p. č. 1023/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 4 m2, který vznikl oddělením dle geometrického plánu č /2013 ze dne z pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří, v obci Zlín, k. ú. Štípa, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 17/20Z/2013 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 48 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřít směnnou smlouvu o směně pozemku p. č. 1550/2 orná půda o výměře m2, v obci Zlín, k. ú. Štípa, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemek p. č. 673/510 zahrada o výměře 176 m2 v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí prvnímu směňujícímu, přičemž v případě pozemku p. č. 1550/2 orná půda bude pro účely stanovení ceny vycházeno z částky 1.000,-- Kč/m2 a u pozemku p. č. 673/510 zahrada bude vycházeno z částky 1.100,-- Kč/m2, dle Cenové mapy města Zlína č. 11, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

6 18/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 prodej id. podílů na pozemcích p.č.st. 7255, 7254, 7252, 7256, 7253 k.ú. Zlín o celkové výměře 1166 m2 v souladu s podíly na společných částech domů pro vlastníky jednotek v domech č.p. 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, umístěných na pozemcích p.č.st. 7255, 7254, 7252, 7256, 7253 k.ú. Zlín za cenu ve výši dle CMZ tj ,-Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3247/7 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro ***, ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 83 m ve vlastnictví statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , umístěné na pozemku p.č. 1386/5 k.ú. Prštné v podílovém spoluvlastnictví společnosti BMKco, s.r.o., Kvítkovická 1533, Napajedla, IČ a ***, (každý id. ½) pro BMKco, s.r.o., Kvítkovická 1533, Napajedla, IČ za cenu ve výši 23000,-Kč prodej pozemku p.č. 344/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 1207 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u RD ve výši 1010,-Kč/m2 s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín prodej podílu na pozemcích st.p.č. 8256/2, st. 8256/1 k.ú. Zlín ve výši id.170/1614 pro vlastníky jednotek v objektu č.p umístěném na pozemku st.p.č. 8256/2, st. 8256/1 k.ú. Zlín za kupní cenu ve výši 1300,- Kč/m2 uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nově město, IČ jako prodávající, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1103/5 k.ú. Štípa o výměře 1734 m2, který byl geometrickým plánem č /2009 ze dne vypracovaný Ing. Luďkem Solařem - geodetické práce, oddělen z pozemku p.č k.ú. Štípa za kupní cenu ve výši ,-Kč - 6 -

7 24/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 prodej části pozemku p.č. 1341/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 30 m2 pro EB stav s.r.o., Osvobození II 268, Fryšták Horní Ves, IČ pro sjezd z komunikace na pozemek st.p.č. 297 k.ú. Příluky u Zlína prodej části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře do 10 m2 dle geometrického zaměření, se studnou pro *** prodej pozemku p.č. 3832/1 k.ú. Zlín o výměře 809 m2 pro *** pro zahradu u RD prodej pozemků p.č. 17/10 k.ú. Kudlov o výměře 36 m2 a st.p.č. 16/3 k.ú. Kudlov o výměře 100 m2 pro *** pro rozšíření zahrady RD za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 700,-Kč/m2 a dle podmínek OSaDŘ - dodržet rozhledové poměry v blízkosti křižovatky prodej pozemku p.č k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 983 m2 pro *** pro údržbu zeleně ve výši 300,-Kč/m2 za podmínky, že žadatelka nebude pozemek oplocovat prodej pozemku p.č. 1447/31 k.ú. Štípa o výměře 36 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u RD ve výši dle CMZ, t.j. 1200,-Kč/m2 prodej části pozemku p.č. 1381/59 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 146 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zajištění příjezdu k pozemkům ve vlastnictví žadatele ve výši dle CMZ, t.j. 900,-Kč/m2 dle podmínek OUaA prodej zastavěné části pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře do 55 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 změnu kupujícího zastavěné části pozemku st. p. č k.ú. Zlín o výměře 32 m2 po kolaudaci přístavby k RD ze *** na ***, ve výši dle CMZ tj

8 1100,- Kč/m2 33/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 výkup pozemků p.č. 529/93 k.ú. Prštné, p.č. 1386/6 k.ú. Prštné, p.č. 1377/64 k.ú. Zlín a p.č. 1377/72 k.ú. Zlín z vlastnictví společnosti CREAM uzavřený investiční fond, a.s., Řehořova 908/4, Praha 3, IČ , dále pozemků p.č. 1386/15 k.ú. Prštné, p.č. 1377/23 k.ú. Zlín, p.č. 1377/1 k.ú. Zlín, 1377/62 k.ú. Zlín a p.č. 1377/25 k.ú. Zlín z vlastnictví společnosti VIZIA a.s., Mladoboleslavská 330, Praha 9, IČ , dále pozemku p.č. 1386/19 k.ú. Prštné z vlastnictví společnosti ROVENIKA s.r.o., Merhautova 960/84, Brno, IČ , dále pozemku p.č. 1377/74 k.ú. Zlín z vlastnictví *** a pozemku p.č. 1386/36 k.ú. Zlín z podílového spoluvlastnictví společnosti BMKco, s.r.o., Kvítkovická 1533, Napajedla, IČ a *** (každý id. ½) to vše do vlastnictví Statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ v rozsahu dle geometrického zaměření staveb komunikace na těchto pozemcích umístěných za celkovou cenu ve výši 1,- Kč prodej objektu č.p. 3 na pozemku p.č. st. 1/1, pozemku p.č. st. 1/1 o výměře 420 m2 a pozemku p.č o výměře 957 m2 k.ú. Zlín prodej pozemků p.č k.ú. Zlín o výměře 164 m2 a p.č k.ú. Zlín o výměře 867 m2 pro *** pro rozšíření pozemků a jejich údržbu prodej části pozemku p.č. 713/11 o výměře do 2200 m2, pozemků p.č. 713/12 o výměře 143 m2, p.č. 713/54 o výměře 73 m2, p.č. 713/61 o výměře 143 m2, p.č. 713/62 o výměře 47 m2, p.č. 713/65 o výměře 54 m2 a p.č. 713/68 o výměře 8 m2 vše k.ú. Příluky u Zlína pro *** prodej části pozemku p.č. 560/38 k.ú. Mladcová o výměře 75 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření zahrady u plánované novostavby RD a možnost průjezdu snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 2197/1 k.ú. Zlín o výměře do 79 m2 a části pozemku p.č. 2200/1 k.ú. Zlín o výměře do 120 m2 dle geometrického zaměření pro *** - 8 -

9 39/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 676/6 k.ú. Prštné o výměře do 230 m2 pro *** pro rozšíření zahrady a oplocení snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 911/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 95 m2 dle geometrického zaměření pro Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Kopaniny 397/11, Ostrava, IČ pro přístavbu Domova seniorů Efata prodej pozemku p.č. 906 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 6481 m2 pro *** pro údržbu zeleně, sad, část pro zahradu zrušuje část usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , usn. č. 39/15Z/2012 v Pravidlech pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína v textové části článku VII, bod 7 Dodatek č. 1 k Pravidlům pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína s novou textací v článku VII, bod 7. a) prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 28,06 m², v domě čp. 2087, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na pozemku p. č. st o výměře 144 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. JANAPO s.r.o., V Dražkách 240, Pozlovice nabídka: ,-- Kč 2. *** nabídka: ,-- Kč 3. *** nabídka: ,-- Kč b) prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 24,03 m², v domě čp. 2089, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 240/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 240/2126 na pozemku p. č. st o výměře 145 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč - 9 -

10 2. STING, uzavřený invest. fond, a.s., 1. Máje 540, Třinec-Staré Město nabídka: ,-- Kč 3. *** nabídka: ,-- Kč 4. JANAPO s.r.o., V Dražkách 240, Pozlovice nabídka: ,-- Kč c) prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 29,75 m², v domě čp. 2092, Vysoká, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na pozemku p. č. st o výměře 143 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč 44/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 přeřazení domů čp. 1736, 1737, 1751, 1753, 1785, 1787, 1789, Padělky IX, Zlín, k. ú. Zlín do domů určených k prodeji s následným prodejem bytových jednotek v domech a zastavěných částí pozemků za kupní cenu ve výši ,- Kč za 1 bytovou jednotku, včetně odprodeje pozemků pod přístavbami za kupní cenu stanovenou dle platné cenové mapy s předkupním právem města na 40 let. zrušení předkupního práva na dobu 50 let u bytové jednotky č. 2 v domě čp. 1350, na st. p. č. 1341, Zálešná XI, Zlín, v k. ú. Zlín. poskytnutí dotace na úhradu provozu veřejného koupaliště pro žadatele: KOUPALIŠTĚ LOUKY s.r.o., IČ: , ,00 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu města Zlína na provoz veřejných koupališť v roce 2013 poskytnutí dotace na úhradu provozu veřejného koupaliště pro žadatele: ZLÍNSAT, spol. s r.o., IČ: , ,00 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu města Zlína na provoz veřejných koupališť v roce 2013 poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na akci na rok 2013 pro žadatele: E-MOTION, s.r.o., IČ: , ,- Kč, Mezinárodní tenisový turnaj ITF žen o body WTA

11 49/20Z/ /20Z/2013 zrušuje usnesení č. 72/19Z/2013 ze dne , kterým Zastupitelstvo města Zlína schválilo poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na akci na rok 2013 pro žadatele TZP NEMO Zlín, IČ: , Mezinárodní mistrovství ČR v ploutvovém plavání poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na akci na rok 2013 pro žadatele TZP NEMO Zlín, IČ: , ,- Kč, Mezinárodní mistrovství ČR v ploutvovém plavání 1) poskytnutí věcného daru 5 ks odvlhčovačů MASTER DH v celkové hodnotě ,- Kč bez DPH, dle přílohy, pro obec Dolní Břežany za účelem pomoci odstranění škod způsobených záplavami v červnu 2013, 2) uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ: , jako dárcem a obecním úřadem Dolní Břežany, se sídlem 5. května 78, Dolní Břežany, IČ: , jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru 5 ks odvlhčovačů MASTER DH v hodnotě ,- Kč bez DPH, primátora MUDr. Miroslava Adámka, podpisem předmětné smlouvy. 51/20Z/2013 názvy ulic a ostatních veřejných prostranství k. ú. Zlín - "Rybníky I", "Rybníky II", Rybníky III", "Rybníky IV", "Rybníky V", "Rybníky VI", "Rybníky VII" k. ú. Prštné - "Rybníky IV", "Rybníky VI", Rybníky VII", "Rybníky VIII", "Rybníky IX" s účinností ode dne schválení a ukládá tajemnici Magistrátu města Zlína zajistit oznamovací povinnost Magistrátu města Zlína vůči institucím a organizacím způsobem obvyklým. 52/20Z/2013 změnu jmenovitého složení Komise místní části Lhotka a Chlum, Kudlov a Louky dle důvodové zprávy a bere na vědomí změnu jmenovitého složení Komise místní části Lhotka a Chlum, Louky a Mladcová dle důvodové zprávy

12 53/20Z/2013 1) záměr efektivizace činnosti obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: , formou vytvoření nového subjektu 2) záměr vytvoření nového subjektu existujícího vedle současné obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: ) záměr přesunu části činností vykonávaných t. č. společností Technické služby Zlín, s. r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: , na nově vytvořený subjekt 2. náměstka primátora Mgr. Aleše Dufka všemi kroky a úkony vedoucími k realizaci výše řečených záměrů 54/20Z/2013 uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nově město, IČ jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č. 167/3 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 794 m2 za kupní cenu ve výši ,-Kč uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nově město, IČ jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 223/3 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 1816 m2 za kupní cenu ve výši ,-Kč 55/20Z/2013 obecně závaznou vyhlášku č.../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o regulaci provozní doby hostinských, zábavních a smíšených provozoven, dle přílohy. MUDr. Miroslav Adámek v. r. Jiří Kadeřábek v. r. primátor 1. náměstek primátora

13 - 13 -

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 12. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 2007

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 2007 Spis. zn.: 62764/2007 č. j.: 63872/2007 USNESENÍ z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 6. 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 020/15/Šm U S N E S E N Í 20. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 14. 10. 2015 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 717/20 764/20 Rozdělovník - členové

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016. Program. Kontrola plnění usnesení. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 10. zasedání ZM konaného dne 9. 3. 2016 Program 16/010/002/00/00 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3)

2. Užití znaku města: A/ Turistický průvodce Pošumaví (Eduard Oberfalzer) Usnesení č. 1647/2012 (60/3) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 60. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 045/08/Za U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. října 2008 ve 13.00 h v malé zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1307/45 1338/45 Rozdělovník - členové

Více

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. ze 26. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 06.09.2010 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy.

Miroslavu Dundrovi, vedoucímu OVMaŽP, informovat žadatele o výsledku jednání zastupitelstva města a zajistit uzavření kupní smlouvy. ***************************** Do zasedání Zastupitelstva města Meziboří konaného dne 13. 12. 2010 ***************************** Zpracovala: Lenka Šrotýřová, referentka odboru VMaŽP Předkládá: Miroslav

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12.

Usnesení. 232/Z/101207 Následující termíny zasedání zastupitelstva v roce 2008: - 3.3., 14.4., 9.6., 11.8., 29.10., 8.12. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.12.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

H O R A Ž Ď O V I C E

H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T O H O R A Ž Ď O V I C E Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í. 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 047/13/Pa U S N E S E N Í 47. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 8. 1. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1814/47-1832/47 Rozdělovník - členové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 4 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5312/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 54. zasedání dne 3. září 2008 R M 1 / 5 4 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

ZM 33 24.04.2014 USNESENÍ. z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014

ZM 33 24.04.2014 USNESENÍ. z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014 Spis. zn.: 26962/2014 č. j.: 26963/2014 USNESENÍ z 33. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 24. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 07.09.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 22.09.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 19. řádné jednání Rady města, konané dne 26.8.2015 kancelář strosty 1. (61) Výjimka z vyhlášky města č. 7/2005 - dětský den s večerním posezením

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni:

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016. Přítomni: Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 33 ze dne 10. února 2016 Přítomni: Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Vlastimil Hela Ing. Josef Mlček - starosta města -

Více

vyhlašuje dne 6. dubna 2012

vyhlašuje dne 6. dubna 2012 Město Sedlec-Prčice, Nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec-Prčice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. 1/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemců o koupi pozemků určených ÚP sídelního útvaru k individuální

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009

VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 VÝTAH Z USNESENÍ Zastupitelstva města Lanškroun dne 25.02.2009 1/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo žádost čj. 4615/2009/PRA/KGr ze dne 05.02.2009 o udělení výjimky při uzavření kupní smlouvy

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 15. prosince 2011 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 112/VII./2011 zprávu o činnosti Rady města Kunovice od VI.

Více

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012

Hlasovani na 14 zastupitelstvu města ze dne 26 4 2012 HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO 26.4.2012 15:08:41 01.01 Návrhová komise Ing. Petr Krill ODS 8 Nepřítomen Mgr. Alena Hlavešová KSČM 14 Pro Petr Král ČSSD 12 Nehlasoval Mgr. Renata Slavotínková ČSSD 17 Nepřítomen

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 18.01.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 025/16/Ko U S N E S E N Í 25. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 27. 1. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 945/25 993/25 Rozdělovník - členové

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003

M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s. z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 M Ě S T O K U Ř I M Z á p i s z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09 /2003 konaného dne 22.7.2003 Přítomni : Mgr. Ladislav Ambrož starosta Alena Matějíčková - místostarostka Ing. Martina

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 11. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 8.10.2015 Usnesení č. 347 /15-413 /15 347/15 Volba návrhové komise 348/15 Schválení programu 349/15 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015

6. zasedání ZM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA RYCHVALD DNE 09. 12. 2015 Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald, dne 09. 12. 2015 Pořadové a organizační zabezpečení 6. zasedání Zastupitelstva města Rychvald 6/1. Zastupitelstvo města dle jednacího řádu zastupitelstva

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 766-ODD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje

Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 R A D A M Ě S T A. I. revokuje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 21. schůze v roce 2014, konané 10. září 2014 Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. Splněná usnesení č.: 281, 313, 842 Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 4 konaného dne 17. 9. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Stanovisko ke stavbě R 55 v úseku Napajedla Babice 2. Prodej bytu č. 1376/5 ul.

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 16. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 6. schůze Rady města, konané dne 06. září 2007 Rada města Klášterce nad Ohří projednala následující body: Usn. č. 600/6/2007 volí ověřovatele zápisu

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 22. jednání Rady města Strakonice konaného 18. května 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 22. jednání Rady města

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu.

Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení č. 2/03/14 - ZO schvaluje dle návrhu. OBEC LÁNOV Zastupitelstvo obce Lánov U S N E S E N Í z jednání Zastupitelstva obce Lánov, konaného dne 11.9. 2014, od 17:30 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů zastupitelstva Omluven: p. Vocásková,

Více

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324)

U S N E S E N Í. 3. Poskytnutí investiční dotace na pořízení služebního vozu pro DDM p.o. (R/324) U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Kojetína, konané dne 20. dubna 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín 3. Poskytnutí investiční

Více

9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 5. 2015

9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 9. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 5. 2015 9. schůze Rady U S N E S E N Í z 9. schůze Rady, konané dne 28. 5. 2015 K bodu 2 Schválení programu Rada s ch v a l u j e Program 9. schůze Rady, konané dne 28. 5. 2015: 1. Zahájení 2. Schválení programu

Více