S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a 20. schůze /20Z/2013 souhlasí s celoročním hospodařením statutárního města Zlína za rok 2012 bez výhrad I. hospodaření statutárního města Zlína za rok 2012 dle rekapitulace dle str. 1-2 přílohy a dle rozepsaného přehledu hospodaření dle str (příjmy, financování, SIMU a ukazatel dluhové služby, investiční výdaje, provozní výdaje); II. účetní závěrku a výsledek hospodaření statutárního města Zlína za období dle str ; III. vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012 takto: výsledek hospodaření ve výši ,27 Kč převést na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období; IV. přehled o hospodaření s finančními prostředky účelových fondů statutárního města Zlína dle str ; bere na vědomí V. výdaje dle místních částí dle str ; VI. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Zlína za rok 2012 včetně zjištěných chyb a nedostatků dle str ; VII. Zprávu o ověření Závěrečného účtu statutárního města Zlína za rok 2012 ; VIII. vypořádání hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Zlínem dle usnesení Rady města č. 74/6R/ str přílohy; IX. finanční vypořádání se státním rozpočtem a s Krajským úřadem Zlínského kraje dle str přílohy. 2/20Z/2013 3/20Z/2013 bere na vědomí - rozpočtové opatření č. 14/2013, tabulka č. 1 13, - rozpočtové opatření č. 15/2013, tabulka č rozpočtové opatření č. 16/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek - 1 -

2 4/20Z/2013 restrukturalizaci stávajícího zajištění pohyblivé úrokové sazby u dlouhodobého investičního úvěru (smlouva o uzavření obchodu na finančním trhu č uzavřená s Komerční bankou, a.s. dne a konfirmovaná nabídka dne ) s těmito parametry zajištění: objem úvěru: ,40 (k ) resp ,40 (k ) začátek zajištění: od nebo od konec zajištění: do bez poplatku za uzavření restrukturalizovaného zajišťovacího obchodu bude odbourána stávající bariéra zajištění 2,80 % RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora s uzavřením restrukturalizovaného zajišťovacího obchodu, pokud závazná nabídka Komerční banky a.s., IČ: , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ v termínu do naplní parametry tohoto usnesení a fixace 3M PRIBORu nepřesáhne úroveň stanovenou usnesením FV ZMZ 5/20Z/2013 6/20Z/2013 7/20Z/ % finanční spoluúčast statutárního města Zlína na finančním zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů statutárního města Zlína JPO II/1 se sídlem ve Zlíně - Prštném, pro rok 2014 uzavření Dodatku č. 04 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města Zlína "Společensko - kulturní a vzdělávací centrum Zlín" z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR S-2009/041/OMEMO, mezi statutárním městem Zlínem, IČ , se sídlem Zlín, nám. Míru 12, a Regionální radou regionu soudržnosti Střední Morava, IČ , se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1211/40b, jehož předmětem je aktualizace finančního a časového harmonogramu, dle přílohy primátora MUDr. Miroslava Adámka podpisem tohoto Dodatku č. 04 obecně závaznou vyhlášku č..../2013, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích (vyhláška o odpadech), dle přílohy

3 8/20Z/2013 9/20Z/2013 obecně závaznou vyhlášku č.../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o zákazu provozování některých druhů loterií a jiných podobných her, dle přílohy. pořízení Generelu dopravy jakožto zásadního dokumentu, který bude komplexně řešit dopravní problematiku města Zlína. znění kapitoly č.3 zadávacích podmínek Generelu dopravy a rámcové členění Generelu dopravy viz. zdůvodnění 10/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 pořízení Změny č. 3 Územního plánu Zlína v souladu s ust. 55 odst. 2 a 44 písm. a) a c) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) dle přílohy č. 1 podle jednotlivých bodů 1-12 zaplacení úhrady nákladů na Změnu č. 3 Územního plánu Zlína za navrhovatele: a) Pospíšil a.s. - Ing. Jan Pospíšil, b) ***, c) Datec Retail Systems a.s. - Ing. Hegmon, d) ***, e) ***, f) ***, g) ***. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** (id. 1/2) a *** (id. 1/2), jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 30 m2 pozemku p. č. 631/1 orná půda v obci Zlín, k. ú. Prštné, za kupní cenu ve výši 850,-- Kč/m2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město, IČ , jako převodcem, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku p. č. 1886/3 ostatní plocha v obci Zlín, k. ú. Malenovice u - 3 -

4 Zlína, v souvislosti s přípravou stavby "Regionální cyklostezka č páteřní trasa Zlín - Otrokovice, část Zlín", ve znění dle přílohy č. 1, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 14/20Z/ /20Z/ /20Z/2013 uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi *** (id. 1/4), *** (id.1/4 ) a *** (id. /2), jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu nově vzniklého pozemku p. č. 970/112 orná půda o výměře 105 m2, odděleného dle geometrického plánu č /2013 z pozemku p. č. 970/13 orná půda, v obci Zlín, k. ú. Malenovice u Zlína (dále jen "pozemek p. č. 970/112"), za smluvní cenu v maximální výši 1.100,-- Kč/m2, v případě, že se do 12 měsíců stanou výše uvedené osoby vlastníky pozemku p. č. 970/112, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi společností SCL, spol. s r. o., sídlem Mikulčická č. p. 1131/2a, Brno, Slatina, IČ , jako budoucím prodávajícím, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 12 měsíců od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřít kupní smlouvu o výkupu části o výměře do 20 m2 pozemku p. č. 1212/1 ostatní plocha, v obci Zlín, k. ú. Štípa, za kupní cenu ve výši 558,-- Kč/m2, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. zrušuje usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , č. usn. 45/16Z/2012, ve znění: uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna části o výměře do 70 m2 pozemku p. č. 1019/5 louka, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemky ve vlastnictví druhého směňujícího, a to pozemek p. č. 1020/2 louka o výměře 13 m2, část o výměře do 30 m2 pozemku p. č zahrada, část o výměře do 7 m2 st. p. č zastavěná plocha a - 4 -

5 nádvoří a část o výměře do 15 m2 p. č. 1022/2 ostatní plocha ostatní komunikace a část o výměře do 5 m2 pozemku p. č. 1019/3 louka, vše v obci Zlín, k. ú. Štípa, - uzavření směnné smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako prvním směňujícím, a společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je směna dílu "d" o výměře 58 m2, odděleného dle geometrického plánu č /2013 ze dne z pozemku p. č. 1019/5 trvalý travní porost, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemky ve vlastnictví druhého směňujícího, a to pozemek p. č. 1020/2 trvalý travní porost o výměře 13 m2, nově vzniklý pozemek p. č. 1022/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 15 m2, díl "a" pozemku p. č zahrada o výměře 24 m2 a díl "b" pozemku 1019/3 trvalý travní porost o výměře 3 m2, vzniklé dle geometrického plánu č /2013 ze dne , - uzavření darovací smlouvy mezi společnosti DATEC RETAIL SYSTEMS, a. s., sídlem Mariánské náměstí 48, Zlín, Štípa, IČ (id. 764/1000) a *** (id. 236/1000), jako dárci pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar nově vzniklého pozemku p. č. 1023/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 4 m2, který vznikl oddělením dle geometrického plánu č /2013 ze dne z pozemku p. č zastavěná plocha a nádvoří, v obci Zlín, k. ú. Štípa, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. 17/20Z/2013 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi ***, jako prvním směňujícím, a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako druhým směňujícím, jejímž předmětem je závazek obou smluvních stran ve lhůtě do 48 měsíců od uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřít směnnou smlouvu o směně pozemku p. č. 1550/2 orná půda o výměře m2, v obci Zlín, k. ú. Štípa, ve vlastnictví prvního směňujícího, za pozemek p. č. 673/510 zahrada o výměře 176 m2 v obci a k. ú. Zlín, ve vlastnictví druhého směňujícího, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí prvnímu směňujícímu, přičemž v případě pozemku p. č. 1550/2 orná půda bude pro účely stanovení ceny vycházeno z částky 1.000,-- Kč/m2 a u pozemku p. č. 673/510 zahrada bude vycházeno z částky 1.100,-- Kč/m2, dle Cenové mapy města Zlína č. 11, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

6 18/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 prodej id. podílů na pozemcích p.č.st. 7255, 7254, 7252, 7256, 7253 k.ú. Zlín o celkové výměře 1166 m2 v souladu s podíly na společných částech domů pro vlastníky jednotek v domech č.p. 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, umístěných na pozemcích p.č.st. 7255, 7254, 7252, 7256, 7253 k.ú. Zlín za cenu ve výši dle CMZ tj ,-Kč/m2 prodej zastavěné části pozemku p.č. 3247/7 k.ú. Zlín o výměře do 45 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro ***, ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 prodej kanalizační přípojky DN 150 délky 83 m ve vlastnictví statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , umístěné na pozemku p.č. 1386/5 k.ú. Prštné v podílovém spoluvlastnictví společnosti BMKco, s.r.o., Kvítkovická 1533, Napajedla, IČ a ***, (každý id. ½) pro BMKco, s.r.o., Kvítkovická 1533, Napajedla, IČ za cenu ve výši 23000,-Kč prodej pozemku p.č. 344/1 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 1207 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u RD ve výši 1010,-Kč/m2 s podmínkou zřízení předkupního práva pro statutární město Zlín prodej podílu na pozemcích st.p.č. 8256/2, st. 8256/1 k.ú. Zlín ve výši id.170/1614 pro vlastníky jednotek v objektu č.p umístěném na pozemku st.p.č. 8256/2, st. 8256/1 k.ú. Zlín za kupní cenu ve výši 1300,- Kč/m2 uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nově město, IČ jako prodávající, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. 1103/5 k.ú. Štípa o výměře 1734 m2, který byl geometrickým plánem č /2009 ze dne vypracovaný Ing. Luďkem Solařem - geodetické práce, oddělen z pozemku p.č k.ú. Štípa za kupní cenu ve výši ,-Kč - 6 -

7 24/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 prodej části pozemku p.č. 1341/1 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 30 m2 pro EB stav s.r.o., Osvobození II 268, Fryšták Horní Ves, IČ pro sjezd z komunikace na pozemek st.p.č. 297 k.ú. Příluky u Zlína prodej části pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře do 10 m2 dle geometrického zaměření, se studnou pro *** prodej pozemku p.č. 3832/1 k.ú. Zlín o výměře 809 m2 pro *** pro zahradu u RD prodej pozemků p.č. 17/10 k.ú. Kudlov o výměře 36 m2 a st.p.č. 16/3 k.ú. Kudlov o výměře 100 m2 pro *** pro rozšíření zahrady RD za cenu ve výši dle CMZ, t.j. 700,-Kč/m2 a dle podmínek OSaDŘ - dodržet rozhledové poměry v blízkosti křižovatky prodej pozemku p.č k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 983 m2 pro *** pro údržbu zeleně ve výši 300,-Kč/m2 za podmínky, že žadatelka nebude pozemek oplocovat prodej pozemku p.č. 1447/31 k.ú. Štípa o výměře 36 m2 pro *** pro rozšíření zahrady u RD ve výši dle CMZ, t.j. 1200,-Kč/m2 prodej části pozemku p.č. 1381/59 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 146 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zajištění příjezdu k pozemkům ve vlastnictví žadatele ve výši dle CMZ, t.j. 900,-Kč/m2 dle podmínek OUaA prodej zastavěné části pozemku p.č. 3247/9 k.ú. Zlín o výměře do 55 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby k půldomku pro *** dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 změnu kupujícího zastavěné části pozemku st. p. č k.ú. Zlín o výměře 32 m2 po kolaudaci přístavby k RD ze *** na ***, ve výši dle CMZ tj

8 1100,- Kč/m2 33/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 výkup pozemků p.č. 529/93 k.ú. Prštné, p.č. 1386/6 k.ú. Prštné, p.č. 1377/64 k.ú. Zlín a p.č. 1377/72 k.ú. Zlín z vlastnictví společnosti CREAM uzavřený investiční fond, a.s., Řehořova 908/4, Praha 3, IČ , dále pozemků p.č. 1386/15 k.ú. Prštné, p.č. 1377/23 k.ú. Zlín, p.č. 1377/1 k.ú. Zlín, 1377/62 k.ú. Zlín a p.č. 1377/25 k.ú. Zlín z vlastnictví společnosti VIZIA a.s., Mladoboleslavská 330, Praha 9, IČ , dále pozemku p.č. 1386/19 k.ú. Prštné z vlastnictví společnosti ROVENIKA s.r.o., Merhautova 960/84, Brno, IČ , dále pozemku p.č. 1377/74 k.ú. Zlín z vlastnictví *** a pozemku p.č. 1386/36 k.ú. Zlín z podílového spoluvlastnictví společnosti BMKco, s.r.o., Kvítkovická 1533, Napajedla, IČ a *** (každý id. ½) to vše do vlastnictví Statutárního města Zlína, náměstí Míru 12, Zlín, IČ v rozsahu dle geometrického zaměření staveb komunikace na těchto pozemcích umístěných za celkovou cenu ve výši 1,- Kč prodej objektu č.p. 3 na pozemku p.č. st. 1/1, pozemku p.č. st. 1/1 o výměře 420 m2 a pozemku p.č o výměře 957 m2 k.ú. Zlín prodej pozemků p.č k.ú. Zlín o výměře 164 m2 a p.č k.ú. Zlín o výměře 867 m2 pro *** pro rozšíření pozemků a jejich údržbu prodej části pozemku p.č. 713/11 o výměře do 2200 m2, pozemků p.č. 713/12 o výměře 143 m2, p.č. 713/54 o výměře 73 m2, p.č. 713/61 o výměře 143 m2, p.č. 713/62 o výměře 47 m2, p.č. 713/65 o výměře 54 m2 a p.č. 713/68 o výměře 8 m2 vše k.ú. Příluky u Zlína pro *** prodej části pozemku p.č. 560/38 k.ú. Mladcová o výměře 75 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro rozšíření zahrady u plánované novostavby RD a možnost průjezdu snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 2197/1 k.ú. Zlín o výměře do 79 m2 a části pozemku p.č. 2200/1 k.ú. Zlín o výměře do 120 m2 dle geometrického zaměření pro *** - 8 -

9 39/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 676/6 k.ú. Prštné o výměře do 230 m2 pro *** pro rozšíření zahrady a oplocení snížení kupní ceny za prodej části pozemku p.č. 911/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 95 m2 dle geometrického zaměření pro Moravskoslezské sdružení Církve adventistů sedmého dne, Kopaniny 397/11, Ostrava, IČ pro přístavbu Domova seniorů Efata prodej pozemku p.č. 906 k.ú. Lhotka u Zlína o výměře 6481 m2 pro *** pro údržbu zeleně, sad, část pro zahradu zrušuje část usnesení Zastupitelstva města Zlína ze dne , usn. č. 39/15Z/2012 v Pravidlech pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína v textové části článku VII, bod 7 Dodatek č. 1 k Pravidlům pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v majetku statutárního města Zlína s novou textací v článku VII, bod 7. a) prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 28,06 m², v domě čp. 2087, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na pozemku p. č. st o výměře 144 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. JANAPO s.r.o., V Dražkách 240, Pozlovice nabídka: ,-- Kč 2. *** nabídka: ,-- Kč 3. *** nabídka: ,-- Kč b) prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 24,03 m², v domě čp. 2089, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 240/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 240/2126 na pozemku p. č. st o výměře 145 m2 dle nabídnuté kupní ceny v tomto pořadí: 1. *** nabídka: ,-- Kč - 9 -

10 2. STING, uzavřený invest. fond, a.s., 1. Máje 540, Třinec-Staré Město nabídka: ,-- Kč 3. *** nabídka: ,-- Kč 4. JANAPO s.r.o., V Dražkách 240, Pozlovice nabídka: ,-- Kč c) prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 29,75 m², v domě čp. 2092, Vysoká, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na pozemku p. č. st o výměře 143 m2 dle nabídnuté kupní ceny zájemci: - *** nabídka: ,-- Kč 44/20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/ /20Z/2013 přeřazení domů čp. 1736, 1737, 1751, 1753, 1785, 1787, 1789, Padělky IX, Zlín, k. ú. Zlín do domů určených k prodeji s následným prodejem bytových jednotek v domech a zastavěných částí pozemků za kupní cenu ve výši ,- Kč za 1 bytovou jednotku, včetně odprodeje pozemků pod přístavbami za kupní cenu stanovenou dle platné cenové mapy s předkupním právem města na 40 let. zrušení předkupního práva na dobu 50 let u bytové jednotky č. 2 v domě čp. 1350, na st. p. č. 1341, Zálešná XI, Zlín, v k. ú. Zlín. poskytnutí dotace na úhradu provozu veřejného koupaliště pro žadatele: KOUPALIŠTĚ LOUKY s.r.o., IČ: , ,00 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu města Zlína na provoz veřejných koupališť v roce 2013 poskytnutí dotace na úhradu provozu veřejného koupaliště pro žadatele: ZLÍNSAT, spol. s r.o., IČ: , ,00 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu města Zlína na provoz veřejných koupališť v roce 2013 poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na akci na rok 2013 pro žadatele: E-MOTION, s.r.o., IČ: , ,- Kč, Mezinárodní tenisový turnaj ITF žen o body WTA

11 49/20Z/ /20Z/2013 zrušuje usnesení č. 72/19Z/2013 ze dne , kterým Zastupitelstvo města Zlína schválilo poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na akci na rok 2013 pro žadatele TZP NEMO Zlín, IČ: , Mezinárodní mistrovství ČR v ploutvovém plavání poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na akci na rok 2013 pro žadatele TZP NEMO Zlín, IČ: , ,- Kč, Mezinárodní mistrovství ČR v ploutvovém plavání 1) poskytnutí věcného daru 5 ks odvlhčovačů MASTER DH v celkové hodnotě ,- Kč bez DPH, dle přílohy, pro obec Dolní Břežany za účelem pomoci odstranění škod způsobených záplavami v červnu 2013, 2) uzavření Darovací smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, , IČ: , jako dárcem a obecním úřadem Dolní Břežany, se sídlem 5. května 78, Dolní Břežany, IČ: , jako obdarovaným, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru 5 ks odvlhčovačů MASTER DH v hodnotě ,- Kč bez DPH, primátora MUDr. Miroslava Adámka, podpisem předmětné smlouvy. 51/20Z/2013 názvy ulic a ostatních veřejných prostranství k. ú. Zlín - "Rybníky I", "Rybníky II", Rybníky III", "Rybníky IV", "Rybníky V", "Rybníky VI", "Rybníky VII" k. ú. Prštné - "Rybníky IV", "Rybníky VI", Rybníky VII", "Rybníky VIII", "Rybníky IX" s účinností ode dne schválení a ukládá tajemnici Magistrátu města Zlína zajistit oznamovací povinnost Magistrátu města Zlína vůči institucím a organizacím způsobem obvyklým. 52/20Z/2013 změnu jmenovitého složení Komise místní části Lhotka a Chlum, Kudlov a Louky dle důvodové zprávy a bere na vědomí změnu jmenovitého složení Komise místní části Lhotka a Chlum, Louky a Mladcová dle důvodové zprávy

12 53/20Z/2013 1) záměr efektivizace činnosti obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: , formou vytvoření nového subjektu 2) záměr vytvoření nového subjektu existujícího vedle současné obchodní společnosti Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: ) záměr přesunu části činností vykonávaných t. č. společností Technické služby Zlín, s. r.o., se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ , IČ: , na nově vytvořený subjekt 2. náměstka primátora Mgr. Aleše Dufka všemi kroky a úkony vedoucími k realizaci výše řečených záměrů 54/20Z/2013 uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nově město, IČ jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku st.p.č. 167/3 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 794 m2 za kupní cenu ve výši ,-Kč uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ jako kupujícím a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nově město, IČ jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku p.č. st. 223/3 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře 1816 m2 za kupní cenu ve výši ,-Kč 55/20Z/2013 obecně závaznou vyhlášku č.../2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o regulaci provozní doby hostinských, zábavních a smíšených provozoven, dle přílohy. MUDr. Miroslav Adámek v. r. Jiří Kadeřábek v. r. primátor 1. náměstek primátora

13 - 13 -

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014

U S N E S E N Í. Zastupitelstva obce Malenice. č.13/2014. ze dne 19.května 2014 U S N E S E N Í Zastupitelstva obce Malenice č.13/2014 ze dne 19.května 2014 V souladu s ustanovením 84 odst.2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : I. S C

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 31. ŘÍJNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Město Horažďovice Usnesení z 68. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 19.08.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 21. 03. 2012 v rytířském sále zámku v Kravařích. usn. čís. 12.77/2012 12.86/2012 Ing. Andreas Hahn starosta 1 Zastupitelstvo

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp.

U s n e s e n í. z mimořádného jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 17. 12. 2007 od 13,00 hodin v budově čp. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zasedání finančního výboru č. 2.

Zasedání finančního výboru č. 2. Zasedání finančního výboru č. 2. Datum: Přítomni: 10.3.2015, 20,00 hod. Ing. Jan Koudelka, Radek Rothschedl, Josef Maxa Stanovisko k usnesením Rady města Zliv 46/14 uzavření smlouvy s ČEZ a.s. dotace pro

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 76. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 76. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 76. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207)

U S N E S E N Í. 6. Provedení posledního rozpočtového opatření roku 2013 č. 21/2013 (tisk Z/207) 1 U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 28. ledna 2014 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 4. Zpráva o činnosti

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více