Využití menu engineeringu v gastronomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití menu engineeringu v gastronomii"

Transkript

1 Využití menu engineeringu v gastronomii Diplomová práce Bc. Barbara Hladíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Burešová, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2015

2 Master s Dissertation Use of Menu Engineering in gastronomy Bc. Barbara Hladíková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of hospitanty Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burašová Ph. D. Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Využití menu engineeringu v gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně dostupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne jméno a příjmení autora

4 Ráda bych tímto poděkovala Ing. Pavle Burešové Ph. D. za trpělivé vedení a čas strávený nad mojí prací. Též bych chtěla vyjádřit své díky celému vedení hotelu U Zlaté studně za přístup k cenným informacím, bez kterých by nebylo možné tuto práci dokončit.

5 Abstrakt HLADÍKOVÁ, Barbara, Využití menu engeneeringu v gastronomii [diplomová práce]vysoká škola hotelová. Praha, Celkový počet stran: 75. Pro diplomovou práci byly stanoveny cíle, které povedou k potvrzení nebo k vyvrácení tezí. Prvním cílem je analyzovat snídaňovou a la carte nabídku hotelu U Zlaté studně pomocí techniky menu Engeneering. Jako pomocný cíl bylo zvoleno srovnání způsobu podávání snídaní s konkurenčními hotely. Posledním cílem se stalo navrhnout možná zlepšení nabídky pokrmů na jídelním lístku a nabídkovém stole. Dá se předpokládat, že současná nabídka na takto vysoké úrovni je sestavena podle stravovacích návyků všech národů a sezónnosti. Stejně tak je pravděpodobné, že všechny pokrmy na jídelním lístku jsou profitabilní. Dalším předpokladem je, že většina luxusních hotelů má podobný sortiment snídaňových pokrmů. Pro lepší orientaci je diplomová práce rozdělena do tří částí. V první, teoretické, časti je podrobně popsán pojem jídelní lístek, ve zkratce vysvětlena jeho historie, podrobně rozebrány jeho druhy, a řazení sortimentu v nabídce. V neposlední řadě je zde rozebrána i problematika zařazení a označení alergenů do jídelního lístku podle administrativy Evropské unie. To vše je popsáno za pomoci dostupné české literatury. Analytická část se nejdříve zabývá metodikou menu engineeringu a je představení pomocí použití nejaktuálnější české u zahraniční literatury. Následuje využití metod a postupů v konkrétní situaci. Pomocí menu engineeringu se bude analyzovat snídaňová nabídka v několika měsících vybraných na základě obsazenosti a národnostního složení hostů. Jako podpůrná metoda bylo zvoleno srovnání nabídky s dalšími hotely ve stejné kategorii v Praze. Návrhová část práce se převážně věnuje výsledkům menu engineeringu a návrhům postupů vedoucím ke zvýšení prodejnosti, nebo prodejní marže jednotlivých položek na jídelním lístku. Stejně tak používá výsledky srovnání hotelů k inovaci a zlepšení nabídky bufetového stolu a nápojů. Klíčová slova: jídelní lístek, Menu Engineering, snídaně, srovnání

6 Abstract I set targets for a diplom thesis that will lead to confirm or refute the thesis. The first terger is to analyze breakfast a la carte menu at the Golden Well hotel using techniques of Menu Engineering. As secundar target was chosen a comparation of breakfasts in competing hotels. The last goal was to propose possible improvements range of dishes on the menu and the bidding table. It can be assumed that the current offer on such a high level it is prepared according to the eating habits of all nations and seasonality. Likewise, it is likely that all the dishes on the menu are profitable. Another assumption is that most luxury hotels have a similar range of breakfast fare. For better orientation, the thesis divided into three parts. In the first, theoretical part is described in detail the concept of a menu, short explain its history, discussed in detail the types, and shifting assortment on offer. Finally, there are also analyzed the issue of classification and labeling of allergens into the menu by the administration of the European Union. All this is described with the help of Czech available literature. The analytical part deals with methodology menu engineering and performance by using the latest of the Czech and Foreign Literature. Following application of the methods and procedures in a particular situation. Use the menu engineering will analyze breakfast menu in a few months, selected based on availability and ethnic composition of guests. As adjunctive method was compared with other offers in the same category hotels in Prague. The design part is mainly devoted to the results of menu engineering designs and practices leading to increase sales, or sales margins of individual items on the menu. Likewise, using the results of comparison of hotels to upgrade and improve the supply of the buffet table and drinks. Key words: Menu, Menu Engineering, breakfast, comparatio

7 Obsah 1 Úvod Teoretická část Gastronomická nabídka Jídelní lístek Druhy jídelních lístků Řazení sortimentu na jídelním lístku Menu design Alergeny v jídelním lístku Chyby při zpracování jídelního lístku Analýzy jídelního lístku Analytická část Metodika Menu engineering Analýza návštěvnosti hotelu Analýza jídelního lístku Srovnání hotelových snídaní Hotel InterContinental, restaurace Primátor Hotel Radison Blu Alcron, restaurace La Rotonde Hotel Hilton Old Town, restaurace Zinc Hotel Buddha - Bar, restaurace Siddharta Café Hotel Aria, restaurace Coda Hotel U Zlaté studně, restaurace Terasa U Zlaté studně Návrhová část Změny v jídelním lístku Změny nabídkového stolu a nápojového lístku Závěr Seznam tabulek a grafů Zdroje... 75

8 1 Úvod V současném hotelnictví je nepsaným pravidlem, že každý hotel nabízí svým hostům maximální možný luxus, i ten však může mít různé podoby. Nejvíce lidé na cestách ocení komplexní služby, čisté a útulné ubytování a kvalitní restauraci se zajímavým prostředím, profesionální obsluhou a hlavně s dobrým a kvalitním jídlem. Stravování v hotelu začíná už snídaní. Oproti samostatným restauracím je totiž snídaně nedílnou součástí provozu hotelového stravovacího střediska. I když v posledních letech se snídaňový provoz začíná šířit i do menších bister a kaváren. Lidé cestují z různých důvodů. Jedním z nich je i útěk od reality všedních uspěchaných dní, kdy zapomínají nejen na radosti z drobných věcí, ale i na základy stravování. Snídaně je odedávna považovaná za nejdůležitější jídlo dne. Měla by ovšem být nejen zdrojem energie a živin pro první třetinu dne. Snídaně by se pro hotelové hosty měla stát chvílemi, kdy se připraví na den plný nových zážitků. Mnohdy hotel neklade na prezentaci snídaní takový důraz, aby mohl, hostům poskytnout ten správný start. Hotelová snídaně bývá z pohledu jejího poskytovatele mnohdy brána jakou pouhá nutnost. Host se často setkává s bufetem bez nápadu a pouze v minimálním rozsahu, navíc s naprosto nedostačující obsluhou. Takováto snídaně nemůže hostovi zpříjemnit vstávání a změnit náhled na dovolenou už vůbec ne. Naštěstí jsou stále častěji vidět hotely, které se pro své hosty snaží připravit nejen nutnou stravu, ale především pozvolný začátek nového dne, nevšední gastronomický zážitek a plnohodnotnou obsluhu. Taková snídaně může nejen udělat hezčí den hostům, ale může tak předat zákazníka v lepší a méně konfliktní náladě ostatním zaměstnancům hotelu. Proto padlo rozhodnutí postavit diplomovou práci na téma využití menu engeneeringu v gastronomii právě na snídaňové nabídce luxusního hotelu pod Pražským hradem. Pro tuto práci byly stanoveny cíle, které povedou k potvrzení nebo k vyvrácení tezí. Prvním cílem je analyzovat snídaňovou a la carte nabídku hotelu U Zlaté studně pomocí techniky menu Engeneering. Jako pomocný cíl bylo zvoleno srovnání způsobu podávání snídaní s konkurenčními hotely. Posledním cílem se stalo navrhnout možná zlepšení nabídky pokrmů na jídelním lístku a na nabídkovém stole. Dá se předpokládat, že současná nabídka na tak to vysoké úrovni je sestavena podle stravovacích návyků všech národů a sezónnosti. Stejně tak je pravděpodobné, že všechny pokrmy na jídelním lístku jsou profitabilní. Dalším předpokladem je, že většina luxusních hotelů má podobný sortiment snídaňových pokrmů. 8

9 Pro lepší orientaci je diplomová práce rozdělena do tří částí. V první, teoretické, části je podrobně popsán pojem jídelní lístek, ve zkratce vysvětlena jeho historie, podrobně rozebrány jeho druhy, a řazení sortimentu v nabídce. V neposlední řaď je zde rozebrána i problematika zařazení a označení alergenů do jídelního lístku podle administrativy Evropské unie. To vše je popsáno za pomoci dostupné české literatury. Analytická část se nejdříve zabývá metodikou menu engineeringu a je představení pomocí použití nejaktuálnější české u zahraniční literatury. Následuje využití metod a postupů v konkrétních situacích. Pomocí menu engineeringu se bude analyzovat snídaňová nabídka v několika měsících vybraných na základě obsazenosti a národnostního složení hostů. Jako podpůrná metoda bylo zvoleno srovnání nabídky s dalšími hotely ve stejné kategorii v Praze. Návrhová část práce se převážně věnuje výsledkům menu engineeringu a návrhům postupů vedoucím ke zvýšení prodejnosti, nebo prodejní marže jednotlivých položek na jídelním lístku. Dále pak používá výsledky srovnání hotelů k inovaci a zlepšení nabídky bufetového stolu a nápojů. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Gastronomická nabídka Gastronomická nabídka obsahuje sortiment pokrmů a nápojů včetně uvedení jejich ceny. Každý nabídkový list je individuální prezentací odbornosti majitele a managementu restaurace. Jídelní lístek tvoříme vždy pro konkrétní segment hostů, který navštěvuje náš podnik. Nabídky korespondují s lokalitou daného regionu, ve kterém hodláme podnikat. Pokud se nachází v lokalitě s vysokou koncentrací účastníků cestovního ruchu a zejména pak zahraničních návštěvníků, budeme nabízet spíše pokrmy a nápoje vyšší kvality a ve vyšších cenových relacích. Opakem bude provozovna zaměřená především na místní obyvatelstvo, v oblasti s poměrně vysokou mírou nezaměstnaností a nízkými příjmy. (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán; 2014, str. 72) 2.2 Jídelní lístek Slovo menu se dnes používá v různých odvětvích. V gastronomii se používá jako ucelená sestava po sobě jdoucích pokrmů. Je též mezinárodním ekvivalentem českého výrazu jídelní lístek. Doslovný význam tohoto slova je detaily. V Indii například právníci vyplňují do tak zvaného menu detaily z právních případů. Nejdříve se jídelní lístky zveřejňovaly na kartonových nebo dřevěných vývěskách jako seznam dostupných jídel. Později se jídelní lístek přestěhoval dovnitř restaurace jako dřevěná visačka na opasku obsluhy. Tak vznikl zvyk číst zákazníkům nabídku, protože většina z nich byla negramotná. Dnešní podoba jídelního lístku nabízí více možností než jeho předchůdci. Pro zákazníka je moderní jídelní lístek představením restaurace. Jako tichý prodejce musí splňovat estetické náležitosti, je úhledný, čistý, atraktivní a musí mít vhodnou velikost. Měl by být snadno čitelný a srozumitelný. Což činí objednávku příjemným zážitkem a nikoli stresující zkouškou. (The educational institute of the American hotel and motel association; 1967, str. 14) Jídelní lístek představuje seznam všech nabízených pokrmů, z něhož si hosté volně vybírají. Nabídka by měla být srozumitelná a přehledná a vzhledem k tomu, že je jídelní lístek také marketingovým nástrojem, měla by mu odpovídat forma, provedení a grafická úprava, která 10

11 koresponduje s úrovní podniku. Nabídkový lístek je vizitkou každého provozovatele gastronomického zařízení. Na jídelním lístku se obvykle uvádějí následující informace: název a sídlo provozovny; přesné názvy pokrmů; cena pokrmů v místní měně; hmotnost pokrmů (masa v syrovém stavu nebo celého pokrmu) pokud není předem známá přesná hmotnost, například u ryby, uvádí se zpravidla cena za stanovenou hmotnost a před započetím vlastní přípravy pokrmu; Další vhodné údaje: stručná charakteristika a složení pokrmu, energetická hodnota pokrmu, číslování pokrmu, způsob plateb, couvert, označení pokrmů vhodných pro vegetariány, upozornění na speciality; (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán;2014, str. 73) Otvírací hodiny a dny Seznam alergenů podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Jídelní lístek je seznam nabízených pokrmů a příloh. Svojí formou i obsahem reprezentuje především kuchaře, ale i ostatní zaměstnance včetně podnikatele. Základním požadavkem na jídelní lístek je pestrý výběr pokrmů a příloh, dobrá přehlednost, čitelnost a vhodná úprava. Jídelní lístek usnadňuje nabídku objednání, bonování, expedici, zúčtování a slouží jako kontrolní doklad. Používá se k reklamě a může sloužit jako suvenýr. (Salač; 2006, str. 117) Druhy jídelních lístků V podstatě jsou v gastronomii dva základní druhy nabídky: Table d hote (výběr pokrmů za fixní cenu) a a la carte (každý pokrm je oceněn zvlášť). Jsou možné i kombinace, jako výběr různých chodů z a la carte lístku za fixní cenu. Nabídka na jídelním lístku odráží zaměření stravovacího zařízení. Tradičně se jídelní lístky dělí na: Restaurační jídelní lístek: ten může mít různé formy podle doby používání nebo denní doby. Stálý lístek: tiskne se na kvalitní papír tak aby mohl být používán dlouhodobě. Stálý jídelní lístek by měl být obměňován čtyřikrát do roka. Denní lístek: používá se v restauracích se silným poledním provozem. Některé restaurace naopak používají denní menu na propagaci obědů. Obsahuje z pravidla denní polévku, a hotová hlavní jídla. 11

12 Kombinovaný lístek: se skládá ze stálého jídelního lístku a denní vložky, která upozorňuje na speciality dne. Snídaňový lístek: obsahuje z pravidla různé slaný i sladké úpravy vajec a pokrmy podle národních stravovacích zvyklostí, snídaňový lístek bývá často doplněn bufetovým stolem s pečivem, uzeninami, máslem, medem marmeládami a cereáliemi a čerstvými džusy. Tato nabídka většinou nepodléhá sezónnosti. Jedno z kritérií pro klasifikaci hotelů Hotelstars je právě příprava snídaní. Hotely s jednou hvězdičkou nemají stanoven rozsah snídaní. Pro dvou a tří hvězdičkové hotely platí, že snídaně musí být minimálně formou bufetu nebo formou odpovídajícího snídaňového jídelního lístku. Kategorie čtyř a pět hvězd musí navíc rozšířit nabídku ještě o room service. Snídaně jsou zde děleny na: o Kontinentální snídaně: musí obsahovat pečivo, máslo džem nebo marmeládu a horký nápoj. o Rozšířená snídaně: kontinentální snídaně s větší nabídkou pečiva, džemů, marmelád a také o sýry a studené masné výrobky a studené nápoje. o Snídaně formou švédských stolů (bufetová snídaně): samoobslužný volný výběr nejméně v rozsahu rozšířené snídaně. o Anglická snídaně: rozšířená snídaně o další teplé a studené pokrmy (někdy označovaná jako úplná nebo americká snídaně. Obědový lístek: bývá zúženým výběrem ze stálého jídelního lístku. Pokrmy jsou vybírány tak aby jejich příprava byla co nejrychlejší. V současnosti jsou velice oblíbené tak zvané business lunch dvou nebo tříchodové menu které se z pravidla vydává mezi polednem a 15. hodinou jsou vybírána jídla, jejichž výdej je velmi rychlý a dvou až tříchodové menu se dá zkonzumovat během přestávky v pracovní době. Dezertní lístek: se skládá ze studených a teplých sladkých pokrmů, ovoce, zmrzliny a sýrů. Kavárenský jídelní lístek: se skládá z menšího výběru teplých pokrmů, například toasty naopak obsahuje široký výběr sladkých pokrmů a dezertů a bývá často spojen s nápojovým lístkem. Podobnou formou jsou vytvářeny nabídky čokolaterií a čajoven. Vinárenský jídelní lístek: by měl odpovídat charakteru vinárny a sortimentu vín. Neměl by nabízet pouze drobné občerstvení, ale měl by odrážet tradiční regionální speciality. Bývá zde rozšířená nabídka sýrů. Barový jídelní lístek: bývá doplňkem nápojového lístku. Nabídka teplých pokrmů se skládá z jídel snadných na přípravu a není příliš široký, své místo zde mají především 12

13 chuťovky. Novodobým trendem jsou degustace lihovin i míšených nápojů a jejich snoubení s občerstvením. Hotelový (etážový) jídelní lístek: se dělí na snídaňové a ostatní pokrmy i nápoje a slouží hostům k objednávce jídla na pokoj. Banketní lístek: obsahuje srovnatelné nabídky menu v různých cenových relacích pro různé příležitosti. Sestavují je provozovny, které zajišťují i kongresové a za zasedací místnosti. Cateringová nabídka: zachycuje nabídku společností, které zajišťují společenské události mimo prostory vlastní provozovny. Z pravidla mívá více variant a cenových relací. Speciální jídelní lístky: se skládají ze specifických pokrmů o Dětský jídelní lístek: jídla jsou řazena podle věku dítěte. Pokrmy mají atraktivní názvy. Jídelní lístek bývá dekorován v jasných barvách. Velice často bývá na jedno použití, protože mívá formu omalovánek, nebo vystřihovánek. o Sezónní jídelní lístek: používá se při svátcích nebo významných dnech jako jsou Vánoce, Silvestr, Nový rok, Valentýn a Velikonoce o Dietní jídelní lístek: jsou upraveny pro stravování hostů se zdravotními problémy, jako je intolerance laktózy a lepku nebo diabetes. o Lázeňský nebo nemocniční jídelní lístek: se sestavuje individuálně podle potřeb hostů lázní. Zpravidla bývá připravován na týden. Stravovací režimy se nastavují podle zdravotních obtíží pacienta. Tento způsob stravování zahrnuje i redukční diety a stravování pro seniory. Další nabídkové lístky mohou mít například etnické, veganské a vegetariánské restaurace nebo jinak úzce zaměřené restaurace, kde připravují pokrmy podle mezinárodních zvyklostí Řazení sortimentu na jídelním lístku Současným trendem sestavování menu je větší volnost v jeho sestavování. Vedle striktních a přísných gastronomických pravidel je vhodné respektovat vývoj, trendy, odlišnost a kreativitu. V následujícím přehledu je uvedeno klasické řazení jednotlivých skupin pokrmů v jídelním lístku: (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán; 2014, str. 74) studené předkrmy polévky teplé i studené teplé předkrmy (dnes opět oblíbené) 13

14 ryby a mořské plody (sladkovodní, mořské, vařené, dušené, pečené, smažené) drůbež (hrabavá, vodní a v pořadí podle velikosti) zvěřina (pernatá, srstnatá, nízká, spárkatá, vysoká, černá) dětské pokrmy (s ohledem na zdravou výživu, nejedná se pouze o zmenšené porce) lehké zdravotní pokrmy speciality (dne, šéfa kuchyně, provozovny, oblasti, kraje a podobně) hotové pokrmy (dle zpracování masa vařená, zadělávaná, dušená, pečená a smažená; podle druhů mas hovězí, telecí, vepřové, skopové, uzené, droby, poté pokrmy bezmasé) pokrmy na objednávku (ve stejném pořadí jako hotová jídla) těstovinové pokrmy vegetariánské a zeleninové pokrmy přílohy a zelenina saláty studené pokrmy sýry teplé moučníky dezerty, krémy zmrzliny ovoce Zkrácený jídelní lístek: předkrmy (teplé i studené) polévky ryby pokrmy z různých druhů mas sýry moučníky- dezerty nápoje Menu design Jídelní lístek je nejdůležitější propagační prvek restaurace. Proto by měl být jídelní lístek vyveden vizuálně tak, aby úplně korespondoval s pojetím restaurace. Zároveň si však musí zachovat přehlednost, aby se v něm mohl zákazník bez problému orientovat. Menu musí být navrženo tak, aby snášelo každodenní používání, což znamená, že by mělo být odolné vůči polití tekutinami, rozmazání nebo roztrhání. Jako ochrana menu před poničením se dodnes, i přes 14

15 obrovský pokrok ve vývoji materiálu, se používají kancelářské euro obaly svázané v deskách z kůže nebo z její imitace. V těchto deskách jsou pak uloženy seznamy psané na stroji nebo na počítači. Písmo jako jeden ze stavebních kamenů designu, musí plnit dekorativní funkci, ale nesmí se zapomínat na jeho čitelnost. V ideálním případě by měl na jídelním lístku figurovat pouze jeden druh písma. Pozornost by měla být upoutávána spíše úpravou daného písma do kurzívy, tučností nebo změnami velikosti a ne změnou fontu, jak je naprosto běžné Alergeny v jídelním lístku Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupu České republiky do Evropské unie, která navazuje na evropské právní předpisy. Jejím cílem je zvýšit mj. informovanost spotřebitele. Novela zákona o potravinách nově také řeší uvádění povinných údajů u pokrmů. Vymezení pojmu pokrm je specifikum české legislativy. V kontextu evropského potravinového práva se jedná o nebalenou potravinu (event. potravinu zabalenou bez přítomnosti spotřebitele), která je nabízena zařízením společného stravování. V těchto případech se uplatní požadavky uvedené v čl. 44 nařízení (EU) č. 1169/2011. Provozovatel potravinářského podniku (tj. provozovatel zařízení společného stravování) je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o: názvu potraviny výskytu alergenů. Informaci o konkrétním alergenu je nutné sdělit na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. Požadavky na označování nebalených potravin upravuje ustanovení 8 zákona. Toto ustanovení vychází z čl. 44 nařízení (EU) č. 1169/2011, které členským státům umožňuje, pokud se týká nebalených potravin, přijmout vnitrostátní opatření vyžadující poskytnutí vybraných údajů podle čl. 9 a 10 tohoto nařízení, stejně jako způsob jejich poskytování. Rozeznává tři způsoby poskytování povinných údajů, a to přímo v těsné blízkosti nabízené potraviny, dále jinde než v těsné blízkosti anebo jinou formou. 8 odst. 1 řeší situaci, kdy je nezbytné uvést povinné údaje v těsné blízkosti dotčené potraviny, a to viditelně a snadno čitelně. Zpravidla se bude u nebalených potravin jednat např. o cenovku v obslužném úseku nebo cenovku u nebaleného pečiva. Takovým způsobem bude nutné deklarovat: jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v procentech hmotnostních, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, 15

16 údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU, název potraviny, zemi nebo místo původu (nyní jen u čerstvého masa, event. dalších komodit, je-li tak stanoveno ve zvláštních právních předpisech), údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 (které je nutné připojit k názvu potraviny např. se sladidly apod.). 8 odst. 2 řeší situaci, kdy je nezbytné některé další povinné údaje uvést, ale již nemusí být deklarovány přímo v těsné blízkosti potraviny. Postačí jejich uvedení v blízkosti místa samotného prodeje. Půjde např. o prostor zahrnující prodejní pult a jeho blízké okolí anebo o různé formy katalogů, elektronických pultíků apod. I tyto údaje však musí být spotřebiteli zpřístupněny viditelně a čitelně. Cílem takovéto úpravy je poskytnout povinné údaje, aniž by si spotřebitel o ně musel obsluhu žádat a aby se s nimi mohl seznámit ještě před koupí dané potraviny. Takovým způsobem bude nutné deklarovat: datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, údaj o alergenech, další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU. 8 odst. 3 připouští možnost splnit požadavek na uvedení data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti až v okamžiku, kdy je potravina v obslužném úseku obsluhou již za přítomnosti spotřebitele zabalena a předána spotřebiteli, tj. na etiketě nebo na obale potraviny. Podle 8 odst. 4 je prodejce povinen spotřebiteli na vyžádání sdělit (připouští se však i jiná z výše uvedených forem) údaj týkající se seznamu složek a údaj o množství zdůrazněné složky. Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování informovat zákazníky o alergenech přítomných v nabízených pokrmech je v České republice zakotvena od roku V době do ji upravuje zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 9: prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. 16

17 Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Od nastala účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. Tato nová evropská právní úprava přinesla provozovatelům zařízení společného stravování konkrétně stanovenou povinnost uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech. V rámci Nařízení 1169/2011 jsou dané povinnosti zakotveny především v těchto ustanoveních: Za alergeny se rozumí potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011: 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: a. glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy 1); b. maltodextrinů na bázi pšenice 1); c. glukózových sirupů na bázi ječmene; d. obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 2. Korýši a výrobky z nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich, kromě: a. rybí želatiny použité jako nosič vitamínových nebo karotenoidních přípravků; b. rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě: a. zcela rafinovaného sójového oleje a tuku 1); b. přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d-alfa tokoferolu, přírodního d-alfatokoferol-acetátu, přírodního d-alfa-tokoferol-sukcinátu ze sóji; c. fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; d. esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: 17

18 a. syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; b. laktitolu 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich Vlastní způsob uvádění je upraven v následujících ustanoveních Nař. 1169/2011 Článek Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, a. je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné; b. není poskytnutí dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 povinné, pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní opatření vyžadující uvedení některých nebo všech těchto údajů nebo jejich částí. 2. Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění. 3. Členské státy bez odkladu sdělí Komisi znění opatření uvedených v odst. 1 písm. b) a odstavci 2. Článek Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky: 18

19 a. uvádějí se v seznamu složek v souladu s pravidly stanovenými v čl. 18 odst. 1 s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II a b. název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II. Článek Aniž jsou dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni podle čl. 44 odst. 2, vyznačují se povinné informace o potravině tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. 2. V souhrnu tedy Nařízení 1169/2011 dává povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které se dle čl. 1, odst. 3 Nař. 1169/2011 řadí i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech. 3. Zároveň je však v čl. 44, odst. 2 dána členským státům možnost přijmout vnitrostátní opatření, která mohou upravit způsob poskytování údajů nebo jejich částí případně způsob jejich vyjadřování a uvádění. 4. Uvádění informace o obsažených alergenech zákazníkům 5. Informací je písemné sdělení o všech alergenech přítomných v konkrétním pokrmu. Seznam musí obsahovat veškeré nabízené pokrmy spolu s nápoji a potravinami, které zákazník nedostává v původním obalu. V tomto seznamu je u každého názvu pokrmu, potraviny, či nápoje uveden seznam všech přítomných alergenů, uvedený slovem obsahuje:, po němž následuje samotný výčet názvů alergenních složek. 6. V případě pokrmů je seznamem obsažených alergenů souhrn všech alergenních složek vnesených do pokrmu během jeho přípravy. V rámci receptury je nutno sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který alergen. Mohou být uvedeny přímo v receptuře pokrmu, nebo je lze sepsat při přípravě konkrétního pokrmu (např. u výjimečných specialit, nebo u nutné nestandardní úpravy mimo recepturu). Výslednou informací pro zákazníka je pak souhrn všech alergenů, které byly do pokrmu v rámci přípravy vneseny. Do seznamu alergenů v nabízených pokrmech je třeba zařadit i balené potraviny a nápoje, podávaných zákazníkům bez původního obalu, je informací o obsažených alergenech jejich výčet vytvořený podle seznamu složek na původním balení. K těmto potravinám je třeba řadit i 19

20 stolní dochucovadla, kečupy, majonézy a hořčice nabízené zákazníkům bez původních obalů. 7. V případě, že se zákazníkům podává potravina v původním obalu, jsou veškeré povinné údaje, včetně obsažených alergenů, uvedeny na obalu potraviny. 8. Písemná informace o alergenech v nabízených pokrmech musí být vždy aktuální. Je tedy nutné zaznamenávat do ní veškeré operativní změny receptur tak, aby spotřebitel vždy dostal aktuální údaje. 9. Písemná informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby: a) Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně b) Uvedením přímo v jídelním lístku c) Předložením zákazníkovi na jeho osobní vyžádání. Zákazníkovi musí být prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání u obsluhy. Upozorněním viditelně umístěnou větou: Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném pokrmu. 10. Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit jak receptura pokrmu, která může být rozšířena pro tento účel o informaci o obsahu alergenů, tak prostý seznam s výpisem názvu pokrmů a obsažených alergenech, samotný jídelní lístek (pokud se provozovatel rozhodne zde tuto informaci uvádět). 11. Informace o alergenech při prodeji na dálku Nařízení 1169/2011 nově upravuje i prodej potravin na dálku. V těchto případech platí ustanovení čl Aniž jsou dotčeny požadavky na informace stanovené v článku 9, v případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku: a. povinné informace o potravinách, s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. f), musí být k dispozici před dokončením nákupu a uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo musí být poskytnuty jinými vhodnými prostředky jasně určenými provozovatelem potravinářského podniku. V případě využití jiných vhodných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by provozovatel potravinářského podniku přenášel na spotřebitele dodatečné náklady; b. veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení. 20

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz

PATO GASTRO. Verze 1.142xx. Abaton Praha s.r.o. Sokolovská 615/138, Praha 8 www.abaton.cz e-mail: abaton@abaton.cz PATO GASTRO Úprava pro naplnění ustanovení (účinnost právní normy od 13. 12. 2014 ) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,

Více

Kdy je potravina/pokrm bezpečná?

Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Bezpečnost potravin Kdy je potravina/pokrm bezpečná? Neexistuje-li škodlivost pro zdraví z pohledu účinků Krátkodobých Dlouhodobých Na zdraví dalších generací Kumulativně toxických... a to s ohledem na

Více

Jídelní lístek. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Jídelní lístek. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Jídelní lístek Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS. Dostupné z

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST23 Číslo materiálu 23

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS

JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS JÍDELNÍ LÍSTEK RESTAURACE HAUS Polévky Hovězí vývar s masem a nudlemi 1,3,9 25,- Česneková 1,3,7,9 25,- (klobása, vejce, sýr, osmažený chléb) Česneková se smetanou 1,3,7,9 30,- (klobása,vejce, sýr, smetana,

Více

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST

LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁŠENLIVOST Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v podmínkách zařízení školního stravování Dne 13. prosince 2014 nabývá

Více

harmony restaurant & bar

harmony restaurant & bar harmony restaurant & bar CZ restaurant & bar harmony polévky Thajská polévka s krevetkami, kokosovým mlékem a citronovou trávou 2 7 96, Krémová šafránová polévka s mušlemi 1 7 14 93, Hovězí vývar se zeleninou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení.

HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK. Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. HOTEL TRIM JÍDELNÍ LÍSTEK Dovolte nám přivítat Vás v restauraci HOTELU TRIM a popřát příjemné posezení. Náš jídelní lístek umožňuje všem vybrat si ze široké nabídky pokrmů včetně českých specialit. Jsme

Více

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč

MŠ3-6 let 34,00 Kč 10,00 Kč 16,00 Kč 8,00Kč. MŠ-7 let 39,00 Kč 10,00 Kč 21,00 Kč 8,00 Kč. ZŠ 11-14 let 24,00 Kč. Cizí strávníci 58,00 Kč STRAVOVACÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2015 Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Ve školní jídelně se stravují žáci základní a mateřské školy,

Více

0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,-

0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,- jídelní lístek POLÉVKA 0,33 l POCTIVÁ ZELŇAČKA, pečivo 1,7,8 49,- 0,33 l POLÉVKA DNE - Dle denní nabídky, pečivo 35,- PŘEDKRMY, pochoutky k tankovému pivu 600 g Marinovaná VEPŘOVÁ ŽEBRA (výpek, křen, hořčice),

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 5. října od 11:30 do 14:30 hodin Italská Minestrone (1,3,6,9) Míchaný zeleninový salát se zastřeným vejcem a slaninou (1,3,6) Masové kuličky s grilovanou zeleninou a bramborovým pyré

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu:

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_01.08 Jídelní lístek

Více

Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011:

Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1169/2011: Látky způsobující alergii nebo nesnášenlivost uvedené v příloze II nařízení () č. 1169/2011: 1. biloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice (například špalda a khorasan), žito, ječmen, oves nebo jejich

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 11. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Sladko-kyselý houbový salát se slaninou a máslovými krutony (1,6,7) Kuře na limetkách s chilli a zakysanou

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 10. 12. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015

BUSINESS LUNCH MENU 6. 4. 2015 6. 4. 2015 Vážení hosté, z důvodu státního svátku se dnes polední menu nepodává. Děkujeme za pochopení! Příjemné prožití svátečního dne. podáváme v úterý 7. dubna od 11:30 do 14:30 hodin Květáková polévka

Více

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA Požadavky na označování potravin Kristýna Miková, ZEELANDIA Osnova: Nařízení 1169/2011, platnost, odpovědnosti B2B Prodej na dálku Povinné údaje balené potraviny Povinné údaje nebalené potraviny Výživová

Více

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj

Polévka hovězí rychlá (3, 7, 9), Kuře pečené (1, 6, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, Kompot dia, Čaj JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 5. 2. 26 DO. 2. 26 Po 5.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka hovězí rychlá (3, 7, ), Kuře pečené 7), Rohlík, (, 6, 7,,,, a), Brambory, Kompot, Punč, Vánoční Guláš báb (, 6,

Více

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST

TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST TÉMATA K PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ ÚSTNÍ ČÁST studijní obor 65-42-M/01 Hotelnictví školní rok 2016/2017 1. Společenská pravidla chování, etiketa, osobnost

Více

OZNÁMENÍ KOMISE. ze dne

OZNÁMENÍ KOMISE. ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2017 C(2017) 4864 final OZNÁMENÍ KOMISE ze dne 13.7.2017 týkající se poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost, jak je

Více

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,-

100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,- 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,- 80g Carpaccio Con Roma 155,- J Í D E L N Í L Í S T E K Studené předkrmy 100g Tatarský biftek, 4 ks topinek 148,-,6,10 80g Domácí kachní paštika, rozpečená bageta 108,-,6 80g Carpaccio Con Roma 155,- Plátky svíčkové z mladého býčka,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. (1), Rohlík 1ks (1, 3, Kaše krupicová se skořicí (1, 7), Banán Varianta 2 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 2.. 26 Po.. S Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka zeleninová s bramborem (,, 6, 7, 7),,, a), Kuře na paprice (6, 7, a), Těstoviny

Více

Nabídka stravování. Dobrou chuť a hezký den. Kontakt:

Nabídka stravování. Dobrou chuť a hezký den. Kontakt: Nabídka stravování 679 74 Olešnice Jméno: Dodavatel tel.: 5 499 05 5.6. - 9.6. 205 Adresa: mobil : 724 284 326 Kontakt: mail: info@gronka.cz Datum Polévka Hlavní jídlo ks Hlavní jídlo 2 ks pondělí Čočková

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality

MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality MAKRO KVALITA Informační zpravodaj oddělení kvality 3 / 2014 ZNAČENÍ POTRAVIN. CO SE ZMĚNÍ? První část nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům nabude

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 5. 2. do 9. 2. 206 Den Pondělí rohlík, zimní pomazánka, polévka pohanková,, ovoce kovbojské fazole, párek, chléb, okurek, džus, mikulášský balíček chléb, budapešťská chléb, bazalková

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Freeland. Polévky. Něco k pivu. Hamburgery. Beethovenova 19/7, Brno. 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem. 35 Kč

Freeland. Polévky. Něco k pivu. Hamburgery. Beethovenova 19/7, Brno. 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem. 35 Kč Freeland Beethovenova 19/7, Brno Polévky 0,33 l Česnečka s vejcem, uzeným masem, sýrem 35 Kč 0,33 l Hovězí vývar s masem a nudlemi 35 Kč 0,33 l Dle denní nabídky 25 Kč Něco k pivu 200 g Pivní sláma s česnekem

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka špenátová s opečenou houskou 1,3,7,9 zapečené těstoviny s vepřovým masem, rajčatový salát voda se sirupem, voda 1,3,7,9 2. 9. 2016 - pátek ALERGENY polévka slepičí

Více

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory,

vodňansku (1, 7, 9, 10, 11, 1a), Brambory, JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 27 DO 5.. 27 Po.. S 2D / Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka kroupová (,, 6, 7,, b), Kuře po 7), Rohlík ks (,, 7, ), vodňansku (, 7,,,, a), Brambory, Máslo ks (7), Vejce vařené

Více

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich

Více

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7)

Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) Jablková žemlovka (Al.: 1, 3, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.: 1, 3, 7) .0.06 Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7) Jablková žemlovka (Al.:,, 7) Boloňské špagety, sýr (Al.:,, 7).0.06 Grilovaná krkovička, šťouchané brambory (Al.: ) Kuskus s kuřecím masem a zeleninou (Al.: 7) Grilovaná

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do 6.3.205 Pondělí vaječná topinka,, Oběd,3 polévka hrachová, bábovka, kakao,3,7 kuře na smetaně, knedlík, džus,3,7 chléb, rokfórová pomazánka, mléko, chléb, zimní pomazánka, mléko,

Více

Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR. Jídelní lístek

Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR. Jídelní lístek Restaurace Horského hotelu EXCELSIOR Jídelní lístek Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 jsme povinni informovat naše zákazníky o tom, že naše pokrmy a nápoje mohou obsahovat látky

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7

JÍDELNÍ LÍSTEK. Speciality podniku. 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10. 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 JÍDELNÍ LÍSTEK Speciality podniku 700 g Pečená vepřová žebra, křen, hořčice, pečivo 185 Kč 1,10 300 g Vepřový steak s cibulkou 167 Kč 7 400 g Smažená směs pro 2 osoby 248 Kč 1,3,7 (hovězí svíčková, vepřové

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1. 9), Vepřová pečeně debrecínská (1, 6, 1a), Rýže dušená, Čaj

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře normál 1. 9), Vepřová pečeně debrecínská (1, 6, 1a), Rýže dušená, Čaj Staroměstská 26/27 70 0 České Budějovice JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 7. 2016 DO 10. 7. 2016 Po.7. S normál 1 Normál 1 Káva (1b, 1d),, Chléb 1ks (1, Polévka česneková s bramborem (1,, 6, 7, 7), Rohlík

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Káva (1b, 1d), Čaj, Chléb 1ks (1, Polévka masová (1, 3, 9), Rizoto s JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD.. 26 DO 6.. 26 Po.. S Káva (b, d),, Chléb ks (, 7), Rohlík ks (,, 7, ), Polévka masová (,, ), Rizoto s Polévka hovězí s kapáním- Máslo ks (7), Salám šunkový vepřovým masem (,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7, 9, 1a), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 12. 2016 DO 1. 1. 2017 Po 26.12. 3 Polévka hovězí z vaječné jíšky (3, 7,, 1a), Salám vysočina 50g (1), Sýr Káva (1b, 1d),, Vánočka (1, Kuře zauzené (1), Bramborová kaše

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 19. ledna od 11:30 do 14:30 hodin Hovězí vývar s játrovou rýží a zeleninou julienne (1,3,6,9,11,12) Pečená rajčata s kozím sýrem a smaženou bazalkou (1,6,7,8) Kuřecí směs s paprikou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.5. do 6.5.206 Pondělí raženka, drůbeží pomazánka,, chléb, celerová pomazánka, malcao chléb s rozhudou mléko, polévka bramboračka, rohlík s máslem, plátek čočka na kyselo, vejce,okurek,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 7.4. do 10.4.2015 Pondělí VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ Oběd VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ toust, játrová pomazánka,, chléb, budapešťská Čtvrtek chléb, vaječný krém, malcao, chléb, masová pomazánka, káva,

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 11. 2016 - úterý ALERGENY polévka čočková s bramborem 1,9 štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže, salát z čínského zelí s mrkví instantní čaj sladký, voda 1,3,9 2. 11. 2016 - středa ALERGENY polévka z

Více

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od.. do. 206 Pondělí chléb, zimní pomazánka, mléko, ovoce zapečený toust se sýrem,, ovoce chléb pomazánka TUTTI- FRUTTI, mléko, ovoce Čtvrtek chléb, salát z červené řepy, malcao, ovoce,3,

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. března od 11:30 do 14:30 hodin Minestrone (1,3,6,9) Zelené salátové listy s tuňákem v oleji, hořčicový dresink (3,4,10) Špenátové tortelíny se žampióny a sýrovou omáčkou (1,3,6,7)

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 3. 10. 2016 pondělí ALERGENY polévka ruský boršč 1,7,9 dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce monzum plus, voda 1,3,7 4. 10. 2016 - úterý ALERGENY polévka pórková se sýrem a opraženou houskou 1,7,9

Více

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin

POLEDNÍ NABÍDKA podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 15. února od 11:30 do 14:30 hodin Hovězí vývar s rýží a hráškem (1,6,9,11) Trhané listové saláty s parmskou šunkou a pomerančovým dresinkem (3,10) Krůtí steak zapečený s mozzarellou

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3. 10. do 7. 10. 2016 Pondělí obilné kuličky s mlékem, polévka indická hrachovka, chléb, pomazánka mlsný kuře pečené na zelenině, rýže, kompot,9 ovčák, malcao chléb, vaječný krém, granko,

Více

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9),

Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1. Polévka krkonošská cibulačka (1, 3, 9), JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD. 2. 26 DO 25. 2. 26 Po.2. 3 Káva (b, d),, Chléb ks (, Polévka krkonošská cibulačka (, 3, ), 7), Rohlík, Sýr Hovězí na houbách (a), Těstoviny (, 3), Štola (, 3, 5, 7,, žervé

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do

JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do JÍDELNÍ LÍSTEK od 2.3. do 6.3.205 Pondělí vaječná topinka,, Oběd,3 polévka hrachová, bábovka, kakao kuře na smetaně, knedlík, džus chléb, rokfórová mléko, chléb, celerová polévka cibulová a bramborem,

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 429 2 ks 2 topinky (na sucho) s klobásou a sýrem (pikantní A1, A7) 105 Kč Sýr cottage, majonéza, klobása, česnek,

Více

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie

Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT. Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Maturitní témata ústní zkoušky profilové části : VÝROBA A ODBYT Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Školní rok:

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. února od 11:30 do 14:30 hodin Zeleninový krém se sýrovými krutony (1,7,9) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem a špenátem (1,3,6,7) Treska smažená v pivním těstíčku s bramborovou

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat

Zjistit znalosti z probraného učiva a zafixovat Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST25 Číslo materiálu 25

Více

Základní nabídka cateringu

Základní nabídka cateringu Grilování A v ceně á 390 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování B v ceně á 450 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) Grilování C v ceně á 470 CZK (A=1,3,7,8,9,10,11) 1ks domácí čokoládové Míša řezy 1 Grilování D v ceně á

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb

Září 2009. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Polévka: vločková bramborový guláš s masem, chléb středa 2.9.2009 Polévka: rajčatová s nudlemi srbské rizoto se sýrem, zelný salát čtvrtek 3.9.2009 Polévka: bramborová

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Tartar z uzeného lososa s kapary, limetovým mascarpone a lehkým salátkem, domácí bageta Krémová polévka z mladých hrášků s restovanou slaninou mascarpone a krutony Filety z mořského vlka

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů:

Jídelní lístek. Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: Jídelní lístek Akceptujeme: platební karty jídelní kupóny (Edenred, Chéque Déjeuner, Sodexo) Seznam alergenů: 1)Obiloviny obsahující lepek nejedná se o celiakii, výrobky z nich (pšenice P, žito Ž, ječmen

Více

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1.

Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Pondělí 1.1. Úterý 2.1. Středa 3.1. Čtvrtek 4.1. Pátek 5.1. Polévka Nápoj Polévka Nápoj Polévka Zeleninová s vaječnou jíškou al. 1a, 3, 7 Boloňské špagety al. 1a, 9 Polévka Hrášková al. 7 Pikantní drůbeží

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! Iva 1. 12. 2016 - čtvrtek ALERGENY polévka mrkvová s těstovinou 1,7,9 rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot hot drink s jablko-skořice, voda 1,4,7 Blanka 2. 12. 2016 - pátek ALERGENY Vivien polévka

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 23. března od 11:30 do 14:30 hodin Pórková polévka s vejcem (1,3,7,9) Sladko-kyselý houbový salát s grilovanou slaninou, krutony (1,3,4,6,7,10) Fettuccini se sušenými rajčaty, česnekem

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

Cacao. Snídaně. Přídavky ke snídaním. V Celnici 1031/4, Praha. Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče.

Cacao. Snídaně. Přídavky ke snídaním. V Celnici 1031/4, Praha. Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče. Cacao V Celnici 1031/4, Praha Snídaně Vejce dle výběru míchaná nebo sázená vajíčka, slanina, salátek, grilované rajče Omeleta dle výběru s pražskou šunkou nebo se sýrem, máslo Slaný croissant croissant,

Více

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta

NABÍDKA RESTAURACE DEGUSTAČNÍ MENU. Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta DEGUSTAČNÍ MENU Carpaccio z čerstvého lososa kapary, rukola, domácí bageta Chřestový krém s parmazánovými krutóny pečená slanina a bylinkový olej Filet z halibuta s jarní zeleninou sous-vide cizrnové pyré,

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Od 8.8. do Chodská Lhota 12 Tel: Výdej obědů od do Pondělí 8.srpen 2016 Polévka: Luštěninová. Čtvrtek 11.

Od 8.8. do Chodská Lhota 12 Tel: Výdej obědů od do Pondělí 8.srpen 2016 Polévka: Luštěninová. Čtvrtek 11. Chodská Lhota 12 Tel: 777940726 Od 8.8. do 12.8.2016 Výdej obědů od 10.30 do 12.30 Pondělí 8.srpen 2016 Polévka: Luštěninová a9 1. Hovězí guláš, knedlík 2. Hrachová kaše, uzené maso, okurka Úterý 9.srpen

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od do

JÍDELNÍ LÍSTEK od do JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.8. do 4.9.205 Pondělí topinka s masovou směsí,, Oběd polévka slepičí ragú, chléb s máslem, plátek dušený špenát, vejce, brambor, šťáva,3 sýra, mléko chléb, rokfórová pomazánka, mléko,

Více

Předkrmy. Bezmasá jídla

Předkrmy. Bezmasá jídla Předkrmy 454 100g Omeletka se šunkou a sýrem 95 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 458 100g Minitataráček z pravé svíčkové 169 Kč Hovězí svíčková, koření, vejce, 4 topinky ( na sucho) (A3) Bezmasá

Více

Sport bar Arena. Hybešova 259/21, Brno. Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem. Dle denního výběru

Sport bar Arena. Hybešova 259/21, Brno. Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem. Dle denního výběru Sport bar Arena Hybešova 259/21, Brno Polévky Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem 35 Kč Dle denního výběru 25 Kč Něco málo k pivečku 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou,

Více

POLÉVKY A PŘEDKRMY...

POLÉVKY A PŘEDKRMY... JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY A PŘEDKRMY 0,33 l Gulášová přesnídávková 39,- Kč A-1 0,33 l Dršťková 39,- Kč A-1 0,33 l Česnečka 39,- Kč A-1, 3, 7, 9 100 g Grilovaný balkánský sýr ve slanině 89,- Kč A-1, 3, 7,

Více

Záznam o průběhu zkoušky

Záznam o průběhu zkoušky Příprava teplých pokrmů (kód: 65-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení

Více

Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová

Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Naděžda Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Ing. Petra Šotolová Přehled standardů Přídatné látky a systém HACCP Požadavky standardů BRC a IFS na přídatné látky Požadavky standardů

Více

Italia Bar. Zámečnická 90/2, Brno. 2ks Sardelové očko s máslem. Salát s plody moře. 50g Parmská šunka. 50g Parmská šunka s melounem

Italia Bar. Zámečnická 90/2, Brno. 2ks Sardelové očko s máslem. Salát s plody moře. 50g Parmská šunka. 50g Parmská šunka s melounem Italia Bar Zámečnická 90/2, Brno Couvert Couvert 20 Kč Předkrmy 2ks Sardelové očko s máslem Salát s plody moře 2 50g Pražská šunka 50g Parmská šunka 220 Kč 50g Parmská šunka s melounem 2 Topinky s rajčaty

Více

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno

tomátová omáčka, uzené, niva, kuřecí nudličky, eidam, hermelín, rajče, olivy, oregáno Pizzy 1.Šunková (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, oregáno 2.Sýrová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, uzený eidam, niva, hermelín, oregáno 3.Žampionová (1, 7) tomátová omáčka, šunka, eidam, žampiony,

Více

Katalog výrobků. Maloodběratel. Tichá cukrárna

Katalog výrobků. Maloodběratel. Tichá cukrárna Katalog výrobků Maloodběratel Milí zákazníci, připravili jsme pro vás výběr toho nejlepšího z našich slaných a sladkých dortů a zákusků. Vše vyrábíme ručně, bez náhražek a z poctivých surovin, jako jsou

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY - BALENÉ OVOCE A ZELENINA Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp.

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 36. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 36. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST36 Číslo materiálu 36

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 9. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 9. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 9. února od 11:30 do 14:30 hodin Česneková polévka s chlebovými krutony (1,3,6,7) Špagety "Aglio olio e peperoncino" (1,3,6,7) Tortila s kuřecím masem, zakysanou smetanou a ledovým salátem

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma

Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové máslo,cukr,sójový lecitin,přírodní vanilkové aroma Lámaná čokoláda 800 g Lesní ovoce a jogurt 100 g Bílá čokoláda - kakaové máslo,sušené, Tmavá čokoláda Madagaskar : obsah kakaové sušiny 67,4%,kakaová hmota,kakaové Sušený jogurt odtučněný sušený jogurt,mléčné

Více

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin

BUSINESS LUNCH MENU podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin podáváme v pondělí 16. února od 11:30 do 14:30 hodin Bramborová polévka s houbami (1,9) Zapečené šunkové těstoviny s kyselou okurkou (1,3,6,7) Kuřecí smažené Cordon Bleu se šťouchanými bramborami (1,3,7)

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více