Využití menu engineeringu v gastronomii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití menu engineeringu v gastronomii"

Transkript

1 Využití menu engineeringu v gastronomii Diplomová práce Bc. Barbara Hladíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Pavla Burešová, Ph.D. Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2015

2 Master s Dissertation Use of Menu Engineering in gastronomy Bc. Barbara Hladíková The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of hospitanty Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burašová Ph. D. Date of submission: Date of Thesis Defense: Prague 2015

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Využití menu engineeringu v gastronomii zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů, a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně dostupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. V Praze dne jméno a příjmení autora

4 Ráda bych tímto poděkovala Ing. Pavle Burešové Ph. D. za trpělivé vedení a čas strávený nad mojí prací. Též bych chtěla vyjádřit své díky celému vedení hotelu U Zlaté studně za přístup k cenným informacím, bez kterých by nebylo možné tuto práci dokončit.

5 Abstrakt HLADÍKOVÁ, Barbara, Využití menu engeneeringu v gastronomii [diplomová práce]vysoká škola hotelová. Praha, Celkový počet stran: 75. Pro diplomovou práci byly stanoveny cíle, které povedou k potvrzení nebo k vyvrácení tezí. Prvním cílem je analyzovat snídaňovou a la carte nabídku hotelu U Zlaté studně pomocí techniky menu Engeneering. Jako pomocný cíl bylo zvoleno srovnání způsobu podávání snídaní s konkurenčními hotely. Posledním cílem se stalo navrhnout možná zlepšení nabídky pokrmů na jídelním lístku a nabídkovém stole. Dá se předpokládat, že současná nabídka na takto vysoké úrovni je sestavena podle stravovacích návyků všech národů a sezónnosti. Stejně tak je pravděpodobné, že všechny pokrmy na jídelním lístku jsou profitabilní. Dalším předpokladem je, že většina luxusních hotelů má podobný sortiment snídaňových pokrmů. Pro lepší orientaci je diplomová práce rozdělena do tří částí. V první, teoretické, časti je podrobně popsán pojem jídelní lístek, ve zkratce vysvětlena jeho historie, podrobně rozebrány jeho druhy, a řazení sortimentu v nabídce. V neposlední řadě je zde rozebrána i problematika zařazení a označení alergenů do jídelního lístku podle administrativy Evropské unie. To vše je popsáno za pomoci dostupné české literatury. Analytická část se nejdříve zabývá metodikou menu engineeringu a je představení pomocí použití nejaktuálnější české u zahraniční literatury. Následuje využití metod a postupů v konkrétní situaci. Pomocí menu engineeringu se bude analyzovat snídaňová nabídka v několika měsících vybraných na základě obsazenosti a národnostního složení hostů. Jako podpůrná metoda bylo zvoleno srovnání nabídky s dalšími hotely ve stejné kategorii v Praze. Návrhová část práce se převážně věnuje výsledkům menu engineeringu a návrhům postupů vedoucím ke zvýšení prodejnosti, nebo prodejní marže jednotlivých položek na jídelním lístku. Stejně tak používá výsledky srovnání hotelů k inovaci a zlepšení nabídky bufetového stolu a nápojů. Klíčová slova: jídelní lístek, Menu Engineering, snídaně, srovnání

6 Abstract I set targets for a diplom thesis that will lead to confirm or refute the thesis. The first terger is to analyze breakfast a la carte menu at the Golden Well hotel using techniques of Menu Engineering. As secundar target was chosen a comparation of breakfasts in competing hotels. The last goal was to propose possible improvements range of dishes on the menu and the bidding table. It can be assumed that the current offer on such a high level it is prepared according to the eating habits of all nations and seasonality. Likewise, it is likely that all the dishes on the menu are profitable. Another assumption is that most luxury hotels have a similar range of breakfast fare. For better orientation, the thesis divided into three parts. In the first, theoretical part is described in detail the concept of a menu, short explain its history, discussed in detail the types, and shifting assortment on offer. Finally, there are also analyzed the issue of classification and labeling of allergens into the menu by the administration of the European Union. All this is described with the help of Czech available literature. The analytical part deals with methodology menu engineering and performance by using the latest of the Czech and Foreign Literature. Following application of the methods and procedures in a particular situation. Use the menu engineering will analyze breakfast menu in a few months, selected based on availability and ethnic composition of guests. As adjunctive method was compared with other offers in the same category hotels in Prague. The design part is mainly devoted to the results of menu engineering designs and practices leading to increase sales, or sales margins of individual items on the menu. Likewise, using the results of comparison of hotels to upgrade and improve the supply of the buffet table and drinks. Key words: Menu, Menu Engineering, breakfast, comparatio

7 Obsah 1 Úvod Teoretická část Gastronomická nabídka Jídelní lístek Druhy jídelních lístků Řazení sortimentu na jídelním lístku Menu design Alergeny v jídelním lístku Chyby při zpracování jídelního lístku Analýzy jídelního lístku Analytická část Metodika Menu engineering Analýza návštěvnosti hotelu Analýza jídelního lístku Srovnání hotelových snídaní Hotel InterContinental, restaurace Primátor Hotel Radison Blu Alcron, restaurace La Rotonde Hotel Hilton Old Town, restaurace Zinc Hotel Buddha - Bar, restaurace Siddharta Café Hotel Aria, restaurace Coda Hotel U Zlaté studně, restaurace Terasa U Zlaté studně Návrhová část Změny v jídelním lístku Změny nabídkového stolu a nápojového lístku Závěr Seznam tabulek a grafů Zdroje... 75

8 1 Úvod V současném hotelnictví je nepsaným pravidlem, že každý hotel nabízí svým hostům maximální možný luxus, i ten však může mít různé podoby. Nejvíce lidé na cestách ocení komplexní služby, čisté a útulné ubytování a kvalitní restauraci se zajímavým prostředím, profesionální obsluhou a hlavně s dobrým a kvalitním jídlem. Stravování v hotelu začíná už snídaní. Oproti samostatným restauracím je totiž snídaně nedílnou součástí provozu hotelového stravovacího střediska. I když v posledních letech se snídaňový provoz začíná šířit i do menších bister a kaváren. Lidé cestují z různých důvodů. Jedním z nich je i útěk od reality všedních uspěchaných dní, kdy zapomínají nejen na radosti z drobných věcí, ale i na základy stravování. Snídaně je odedávna považovaná za nejdůležitější jídlo dne. Měla by ovšem být nejen zdrojem energie a živin pro první třetinu dne. Snídaně by se pro hotelové hosty měla stát chvílemi, kdy se připraví na den plný nových zážitků. Mnohdy hotel neklade na prezentaci snídaní takový důraz, aby mohl, hostům poskytnout ten správný start. Hotelová snídaně bývá z pohledu jejího poskytovatele mnohdy brána jakou pouhá nutnost. Host se často setkává s bufetem bez nápadu a pouze v minimálním rozsahu, navíc s naprosto nedostačující obsluhou. Takováto snídaně nemůže hostovi zpříjemnit vstávání a změnit náhled na dovolenou už vůbec ne. Naštěstí jsou stále častěji vidět hotely, které se pro své hosty snaží připravit nejen nutnou stravu, ale především pozvolný začátek nového dne, nevšední gastronomický zážitek a plnohodnotnou obsluhu. Taková snídaně může nejen udělat hezčí den hostům, ale může tak předat zákazníka v lepší a méně konfliktní náladě ostatním zaměstnancům hotelu. Proto padlo rozhodnutí postavit diplomovou práci na téma využití menu engeneeringu v gastronomii právě na snídaňové nabídce luxusního hotelu pod Pražským hradem. Pro tuto práci byly stanoveny cíle, které povedou k potvrzení nebo k vyvrácení tezí. Prvním cílem je analyzovat snídaňovou a la carte nabídku hotelu U Zlaté studně pomocí techniky menu Engeneering. Jako pomocný cíl bylo zvoleno srovnání způsobu podávání snídaní s konkurenčními hotely. Posledním cílem se stalo navrhnout možná zlepšení nabídky pokrmů na jídelním lístku a na nabídkovém stole. Dá se předpokládat, že současná nabídka na tak to vysoké úrovni je sestavena podle stravovacích návyků všech národů a sezónnosti. Stejně tak je pravděpodobné, že všechny pokrmy na jídelním lístku jsou profitabilní. Dalším předpokladem je, že většina luxusních hotelů má podobný sortiment snídaňových pokrmů. 8

9 Pro lepší orientaci je diplomová práce rozdělena do tří částí. V první, teoretické, části je podrobně popsán pojem jídelní lístek, ve zkratce vysvětlena jeho historie, podrobně rozebrány jeho druhy, a řazení sortimentu v nabídce. V neposlední řaď je zde rozebrána i problematika zařazení a označení alergenů do jídelního lístku podle administrativy Evropské unie. To vše je popsáno za pomoci dostupné české literatury. Analytická část se nejdříve zabývá metodikou menu engineeringu a je představení pomocí použití nejaktuálnější české u zahraniční literatury. Následuje využití metod a postupů v konkrétních situacích. Pomocí menu engineeringu se bude analyzovat snídaňová nabídka v několika měsících vybraných na základě obsazenosti a národnostního složení hostů. Jako podpůrná metoda bylo zvoleno srovnání nabídky s dalšími hotely ve stejné kategorii v Praze. Návrhová část práce se převážně věnuje výsledkům menu engineeringu a návrhům postupů vedoucím ke zvýšení prodejnosti, nebo prodejní marže jednotlivých položek na jídelním lístku. Dále pak používá výsledky srovnání hotelů k inovaci a zlepšení nabídky bufetového stolu a nápojů. 9

10 2 Teoretická část 2.1 Gastronomická nabídka Gastronomická nabídka obsahuje sortiment pokrmů a nápojů včetně uvedení jejich ceny. Každý nabídkový list je individuální prezentací odbornosti majitele a managementu restaurace. Jídelní lístek tvoříme vždy pro konkrétní segment hostů, který navštěvuje náš podnik. Nabídky korespondují s lokalitou daného regionu, ve kterém hodláme podnikat. Pokud se nachází v lokalitě s vysokou koncentrací účastníků cestovního ruchu a zejména pak zahraničních návštěvníků, budeme nabízet spíše pokrmy a nápoje vyšší kvality a ve vyšších cenových relacích. Opakem bude provozovna zaměřená především na místní obyvatelstvo, v oblasti s poměrně vysokou mírou nezaměstnaností a nízkými příjmy. (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán; 2014, str. 72) 2.2 Jídelní lístek Slovo menu se dnes používá v různých odvětvích. V gastronomii se používá jako ucelená sestava po sobě jdoucích pokrmů. Je též mezinárodním ekvivalentem českého výrazu jídelní lístek. Doslovný význam tohoto slova je detaily. V Indii například právníci vyplňují do tak zvaného menu detaily z právních případů. Nejdříve se jídelní lístky zveřejňovaly na kartonových nebo dřevěných vývěskách jako seznam dostupných jídel. Později se jídelní lístek přestěhoval dovnitř restaurace jako dřevěná visačka na opasku obsluhy. Tak vznikl zvyk číst zákazníkům nabídku, protože většina z nich byla negramotná. Dnešní podoba jídelního lístku nabízí více možností než jeho předchůdci. Pro zákazníka je moderní jídelní lístek představením restaurace. Jako tichý prodejce musí splňovat estetické náležitosti, je úhledný, čistý, atraktivní a musí mít vhodnou velikost. Měl by být snadno čitelný a srozumitelný. Což činí objednávku příjemným zážitkem a nikoli stresující zkouškou. (The educational institute of the American hotel and motel association; 1967, str. 14) Jídelní lístek představuje seznam všech nabízených pokrmů, z něhož si hosté volně vybírají. Nabídka by měla být srozumitelná a přehledná a vzhledem k tomu, že je jídelní lístek také marketingovým nástrojem, měla by mu odpovídat forma, provedení a grafická úprava, která 10

11 koresponduje s úrovní podniku. Nabídkový lístek je vizitkou každého provozovatele gastronomického zařízení. Na jídelním lístku se obvykle uvádějí následující informace: název a sídlo provozovny; přesné názvy pokrmů; cena pokrmů v místní měně; hmotnost pokrmů (masa v syrovém stavu nebo celého pokrmu) pokud není předem známá přesná hmotnost, například u ryby, uvádí se zpravidla cena za stanovenou hmotnost a před započetím vlastní přípravy pokrmu; Další vhodné údaje: stručná charakteristika a složení pokrmu, energetická hodnota pokrmu, číslování pokrmu, způsob plateb, couvert, označení pokrmů vhodných pro vegetariány, upozornění na speciality; (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán;2014, str. 73) Otvírací hodiny a dny Seznam alergenů podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Jídelní lístek je seznam nabízených pokrmů a příloh. Svojí formou i obsahem reprezentuje především kuchaře, ale i ostatní zaměstnance včetně podnikatele. Základním požadavkem na jídelní lístek je pestrý výběr pokrmů a příloh, dobrá přehlednost, čitelnost a vhodná úprava. Jídelní lístek usnadňuje nabídku objednání, bonování, expedici, zúčtování a slouží jako kontrolní doklad. Používá se k reklamě a může sloužit jako suvenýr. (Salač; 2006, str. 117) Druhy jídelních lístků V podstatě jsou v gastronomii dva základní druhy nabídky: Table d hote (výběr pokrmů za fixní cenu) a a la carte (každý pokrm je oceněn zvlášť). Jsou možné i kombinace, jako výběr různých chodů z a la carte lístku za fixní cenu. Nabídka na jídelním lístku odráží zaměření stravovacího zařízení. Tradičně se jídelní lístky dělí na: Restaurační jídelní lístek: ten může mít různé formy podle doby používání nebo denní doby. Stálý lístek: tiskne se na kvalitní papír tak aby mohl být používán dlouhodobě. Stálý jídelní lístek by měl být obměňován čtyřikrát do roka. Denní lístek: používá se v restauracích se silným poledním provozem. Některé restaurace naopak používají denní menu na propagaci obědů. Obsahuje z pravidla denní polévku, a hotová hlavní jídla. 11

12 Kombinovaný lístek: se skládá ze stálého jídelního lístku a denní vložky, která upozorňuje na speciality dne. Snídaňový lístek: obsahuje z pravidla různé slaný i sladké úpravy vajec a pokrmy podle národních stravovacích zvyklostí, snídaňový lístek bývá často doplněn bufetovým stolem s pečivem, uzeninami, máslem, medem marmeládami a cereáliemi a čerstvými džusy. Tato nabídka většinou nepodléhá sezónnosti. Jedno z kritérií pro klasifikaci hotelů Hotelstars je právě příprava snídaní. Hotely s jednou hvězdičkou nemají stanoven rozsah snídaní. Pro dvou a tří hvězdičkové hotely platí, že snídaně musí být minimálně formou bufetu nebo formou odpovídajícího snídaňového jídelního lístku. Kategorie čtyř a pět hvězd musí navíc rozšířit nabídku ještě o room service. Snídaně jsou zde děleny na: o Kontinentální snídaně: musí obsahovat pečivo, máslo džem nebo marmeládu a horký nápoj. o Rozšířená snídaně: kontinentální snídaně s větší nabídkou pečiva, džemů, marmelád a také o sýry a studené masné výrobky a studené nápoje. o Snídaně formou švédských stolů (bufetová snídaně): samoobslužný volný výběr nejméně v rozsahu rozšířené snídaně. o Anglická snídaně: rozšířená snídaně o další teplé a studené pokrmy (někdy označovaná jako úplná nebo americká snídaně. Obědový lístek: bývá zúženým výběrem ze stálého jídelního lístku. Pokrmy jsou vybírány tak aby jejich příprava byla co nejrychlejší. V současnosti jsou velice oblíbené tak zvané business lunch dvou nebo tříchodové menu které se z pravidla vydává mezi polednem a 15. hodinou jsou vybírána jídla, jejichž výdej je velmi rychlý a dvou až tříchodové menu se dá zkonzumovat během přestávky v pracovní době. Dezertní lístek: se skládá ze studených a teplých sladkých pokrmů, ovoce, zmrzliny a sýrů. Kavárenský jídelní lístek: se skládá z menšího výběru teplých pokrmů, například toasty naopak obsahuje široký výběr sladkých pokrmů a dezertů a bývá často spojen s nápojovým lístkem. Podobnou formou jsou vytvářeny nabídky čokolaterií a čajoven. Vinárenský jídelní lístek: by měl odpovídat charakteru vinárny a sortimentu vín. Neměl by nabízet pouze drobné občerstvení, ale měl by odrážet tradiční regionální speciality. Bývá zde rozšířená nabídka sýrů. Barový jídelní lístek: bývá doplňkem nápojového lístku. Nabídka teplých pokrmů se skládá z jídel snadných na přípravu a není příliš široký, své místo zde mají především 12

13 chuťovky. Novodobým trendem jsou degustace lihovin i míšených nápojů a jejich snoubení s občerstvením. Hotelový (etážový) jídelní lístek: se dělí na snídaňové a ostatní pokrmy i nápoje a slouží hostům k objednávce jídla na pokoj. Banketní lístek: obsahuje srovnatelné nabídky menu v různých cenových relacích pro různé příležitosti. Sestavují je provozovny, které zajišťují i kongresové a za zasedací místnosti. Cateringová nabídka: zachycuje nabídku společností, které zajišťují společenské události mimo prostory vlastní provozovny. Z pravidla mívá více variant a cenových relací. Speciální jídelní lístky: se skládají ze specifických pokrmů o Dětský jídelní lístek: jídla jsou řazena podle věku dítěte. Pokrmy mají atraktivní názvy. Jídelní lístek bývá dekorován v jasných barvách. Velice často bývá na jedno použití, protože mívá formu omalovánek, nebo vystřihovánek. o Sezónní jídelní lístek: používá se při svátcích nebo významných dnech jako jsou Vánoce, Silvestr, Nový rok, Valentýn a Velikonoce o Dietní jídelní lístek: jsou upraveny pro stravování hostů se zdravotními problémy, jako je intolerance laktózy a lepku nebo diabetes. o Lázeňský nebo nemocniční jídelní lístek: se sestavuje individuálně podle potřeb hostů lázní. Zpravidla bývá připravován na týden. Stravovací režimy se nastavují podle zdravotních obtíží pacienta. Tento způsob stravování zahrnuje i redukční diety a stravování pro seniory. Další nabídkové lístky mohou mít například etnické, veganské a vegetariánské restaurace nebo jinak úzce zaměřené restaurace, kde připravují pokrmy podle mezinárodních zvyklostí Řazení sortimentu na jídelním lístku Současným trendem sestavování menu je větší volnost v jeho sestavování. Vedle striktních a přísných gastronomických pravidel je vhodné respektovat vývoj, trendy, odlišnost a kreativitu. V následujícím přehledu je uvedeno klasické řazení jednotlivých skupin pokrmů v jídelním lístku: (Burešová, Zimáková, Čertík, Hán; 2014, str. 74) studené předkrmy polévky teplé i studené teplé předkrmy (dnes opět oblíbené) 13

14 ryby a mořské plody (sladkovodní, mořské, vařené, dušené, pečené, smažené) drůbež (hrabavá, vodní a v pořadí podle velikosti) zvěřina (pernatá, srstnatá, nízká, spárkatá, vysoká, černá) dětské pokrmy (s ohledem na zdravou výživu, nejedná se pouze o zmenšené porce) lehké zdravotní pokrmy speciality (dne, šéfa kuchyně, provozovny, oblasti, kraje a podobně) hotové pokrmy (dle zpracování masa vařená, zadělávaná, dušená, pečená a smažená; podle druhů mas hovězí, telecí, vepřové, skopové, uzené, droby, poté pokrmy bezmasé) pokrmy na objednávku (ve stejném pořadí jako hotová jídla) těstovinové pokrmy vegetariánské a zeleninové pokrmy přílohy a zelenina saláty studené pokrmy sýry teplé moučníky dezerty, krémy zmrzliny ovoce Zkrácený jídelní lístek: předkrmy (teplé i studené) polévky ryby pokrmy z různých druhů mas sýry moučníky- dezerty nápoje Menu design Jídelní lístek je nejdůležitější propagační prvek restaurace. Proto by měl být jídelní lístek vyveden vizuálně tak, aby úplně korespondoval s pojetím restaurace. Zároveň si však musí zachovat přehlednost, aby se v něm mohl zákazník bez problému orientovat. Menu musí být navrženo tak, aby snášelo každodenní používání, což znamená, že by mělo být odolné vůči polití tekutinami, rozmazání nebo roztrhání. Jako ochrana menu před poničením se dodnes, i přes 14

15 obrovský pokrok ve vývoji materiálu, se používají kancelářské euro obaly svázané v deskách z kůže nebo z její imitace. V těchto deskách jsou pak uloženy seznamy psané na stroji nebo na počítači. Písmo jako jeden ze stavebních kamenů designu, musí plnit dekorativní funkci, ale nesmí se zapomínat na jeho čitelnost. V ideálním případě by měl na jídelním lístku figurovat pouze jeden druh písma. Pozornost by měla být upoutávána spíše úpravou daného písma do kurzívy, tučností nebo změnami velikosti a ne změnou fontu, jak je naprosto běžné Alergeny v jídelním lístku Jedná se o největší úpravu potravinářské legislativy od vstupu České republiky do Evropské unie, která navazuje na evropské právní předpisy. Jejím cílem je zvýšit mj. informovanost spotřebitele. Novela zákona o potravinách nově také řeší uvádění povinných údajů u pokrmů. Vymezení pojmu pokrm je specifikum české legislativy. V kontextu evropského potravinového práva se jedná o nebalenou potravinu (event. potravinu zabalenou bez přítomnosti spotřebitele), která je nabízena zařízením společného stravování. V těchto případech se uplatní požadavky uvedené v čl. 44 nařízení (EU) č. 1169/2011. Provozovatel potravinářského podniku (tj. provozovatel zařízení společného stravování) je povinen viditelně zpřístupnit snadno čitelnou informaci o: názvu potraviny výskytu alergenů. Informaci o konkrétním alergenu je nutné sdělit na vyžádání spotřebitele nebo jinou formou viditelně a snadno čitelně zpřístupnit. Požadavky na označování nebalených potravin upravuje ustanovení 8 zákona. Toto ustanovení vychází z čl. 44 nařízení (EU) č. 1169/2011, které členským státům umožňuje, pokud se týká nebalených potravin, přijmout vnitrostátní opatření vyžadující poskytnutí vybraných údajů podle čl. 9 a 10 tohoto nařízení, stejně jako způsob jejich poskytování. Rozeznává tři způsoby poskytování povinných údajů, a to přímo v těsné blízkosti nabízené potraviny, dále jinde než v těsné blízkosti anebo jinou formou. 8 odst. 1 řeší situaci, kdy je nezbytné uvést povinné údaje v těsné blízkosti dotčené potraviny, a to viditelně a snadno čitelně. Zpravidla se bude u nebalených potravin jednat např. o cenovku v obslužném úseku nebo cenovku u nebaleného pečiva. Takovým způsobem bude nutné deklarovat: jméno nebo obchodní název a adresu sídla provozovatele potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, údaj o množství hlavní složky v procentech hmotnostních, stanoví-li tak prováděcí právní předpis, 15

16 údaj o třídě jakosti, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU, název potraviny, zemi nebo místo původu (nyní jen u čerstvého masa, event. dalších komodit, je-li tak stanoveno ve zvláštních právních předpisech), údaje podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1169/2011 (které je nutné připojit k názvu potraviny např. se sladidly apod.). 8 odst. 2 řeší situaci, kdy je nezbytné některé další povinné údaje uvést, ale již nemusí být deklarovány přímo v těsné blízkosti potraviny. Postačí jejich uvedení v blízkosti místa samotného prodeje. Půjde např. o prostor zahrnující prodejní pult a jeho blízké okolí anebo o různé formy katalogů, elektronických pultíků apod. I tyto údaje však musí být spotřebiteli zpřístupněny viditelně a čitelně. Cílem takovéto úpravy je poskytnout povinné údaje, aniž by si spotřebitel o ně musel obsluhu žádat a aby se s nimi mohl seznámit ještě před koupí dané potraviny. Takovým způsobem bude nutné deklarovat: datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, údaj o alergenech, další údaje, stanoví-li tak prováděcí právní předpis nebo přímo použitelný předpis EU. 8 odst. 3 připouští možnost splnit požadavek na uvedení data minimální trvanlivosti nebo data použitelnosti až v okamžiku, kdy je potravina v obslužném úseku obsluhou již za přítomnosti spotřebitele zabalena a předána spotřebiteli, tj. na etiketě nebo na obale potraviny. Podle 8 odst. 4 je prodejce povinen spotřebiteli na vyžádání sdělit (připouští se však i jiná z výše uvedených forem) údaj týkající se seznamu složek a údaj o množství zdůrazněné složky. Povinnost provozovatelů zařízení společného stravování informovat zákazníky o alergenech přítomných v nabízených pokrmech je v České republice zakotvena od roku V době do ji upravuje zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. 9: prodávající je povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb, o způsobu použití a údržby výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, jakož i o riziku souvisejícím s poskytovanou službou. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. 16

17 Povinností uvedených v odstavci 1 se nemůže prodávající zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Tyto povinnosti se však nevztahují na případy, kdy se jedná o zřejmé nebo obecně známé skutečnosti. Od nastala účinnost Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004. Tato nová evropská právní úprava přinesla provozovatelům zařízení společného stravování konkrétně stanovenou povinnost uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech. V rámci Nařízení 1169/2011 jsou dané povinnosti zakotveny především v těchto ustanoveních: Za alergeny se rozumí potraviny uvedené v Příloze II Nařízení 1169/2011: 1. Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: a. glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy 1); b. maltodextrinů na bázi pšenice 1); c. glukózových sirupů na bázi ječmene; d. obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 2. Korýši a výrobky z nich 3. Vejce a výrobky z nich 4. Ryby a výrobky z nich, kromě: a. rybí želatiny použité jako nosič vitamínových nebo karotenoidních přípravků; b. rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína 5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z nich 6. Sójové boby a výrobky z nich, kromě: a. zcela rafinovaného sójového oleje a tuku 1); b. přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d-alfa tokoferolu, přírodního d-alfatokoferol-acetátu, přírodního d-alfa-tokoferol-sukcinátu ze sóji; c. fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; d. esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji 7. Mléko a výrobky z něj (včetně laktózy), kromě: 17

18 a. syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; b. laktitolu 8. Skořápkové plody, konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 9. Celer a výrobky z něj 10. Hořčice a výrobky z ní 11. Sezamová semena a výrobky z nich 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako celkový SO2, které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po rekonstituování podle pokynů výrobce 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj 14. Měkkýši a výrobky z nich Vlastní způsob uvádění je upraven v následujících ustanoveních Nař. 1169/2011 Článek Jsou-li potraviny nabízeny k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování nebalené nebo jsou-li baleny v místě prodeje na žádost spotřebitele nebo baleny do hotového balení pro přímý prodej, a. je poskytnutí údajů stanovených v čl. 9 odst. 1 písm. c) povinné; b. není poskytnutí dalších údajů uvedených v článcích 9 a 10 povinné, pokud členské státy nepřijmou vnitrostátní opatření vyžadující uvedení některých nebo všech těchto údajů nebo jejich částí. 2. Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření pro způsob poskytování údajů nebo jejich částí podle odstavce 1 a případně pro způsob jejich vyjadřování a uvádění. 3. Členské státy bez odkladu sdělí Komisi znění opatření uvedených v odst. 1 písm. b) a odstavci 2. Článek Aniž jsou dotčena pravidla přijatá podle čl. 44 odst. 2, musí údaje podle čl. 9 odst. 1 písm. c) splňovat tyto požadavky: 18

19 a. uvádějí se v seznamu složek v souladu s pravidly stanovenými v čl. 18 odst. 1 s jasným odkazem na název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II a b. název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II je zvýrazněn tak, aby byl jasně odlišen od ostatních složek uvedených v seznamu, například typem či stylem písma nebo barvou pozadí. Není-li seznam složek uveden, musí být součástí údajů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) slovo "obsahuje" a následně název látky nebo produktu ze seznamu v příloze II. Článek Aniž jsou dotčena opatření přijatá na vnitrostátní úrovni podle čl. 44 odst. 2, vyznačují se povinné informace o potravině tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné, a je-li to vhodné, nesmazatelné. Nesmějí být žádným způsobem skryty, zastřeny ani přerušeny jiným textem nebo vyobrazením či jiným zasahujícím materiálem ani od nich nesmí být odváděna pozornost. 2. V souhrnu tedy Nařízení 1169/2011 dává povinnost vyznačit u nebalených potravin (mezi které se dle čl. 1, odst. 3 Nař. 1169/2011 řadí i pokrmy) na viditelném místě písemný výčet stanovených alergenů obsažených v nabízených pokrmech. 3. Zároveň je však v čl. 44, odst. 2 dána členským státům možnost přijmout vnitrostátní opatření, která mohou upravit způsob poskytování údajů nebo jejich částí případně způsob jejich vyjadřování a uvádění. 4. Uvádění informace o obsažených alergenech zákazníkům 5. Informací je písemné sdělení o všech alergenech přítomných v konkrétním pokrmu. Seznam musí obsahovat veškeré nabízené pokrmy spolu s nápoji a potravinami, které zákazník nedostává v původním obalu. V tomto seznamu je u každého názvu pokrmu, potraviny, či nápoje uveden seznam všech přítomných alergenů, uvedený slovem obsahuje:, po němž následuje samotný výčet názvů alergenních složek. 6. V případě pokrmů je seznamem obsažených alergenů souhrn všech alergenních složek vnesených do pokrmu během jeho přípravy. V rámci receptury je nutno sledovat, která ze surovin vnáší do pokrmu který alergen. Mohou být uvedeny přímo v receptuře pokrmu, nebo je lze sepsat při přípravě konkrétního pokrmu (např. u výjimečných specialit, nebo u nutné nestandardní úpravy mimo recepturu). Výslednou informací pro zákazníka je pak souhrn všech alergenů, které byly do pokrmu v rámci přípravy vneseny. Do seznamu alergenů v nabízených pokrmech je třeba zařadit i balené potraviny a nápoje, podávaných zákazníkům bez původního obalu, je informací o obsažených alergenech jejich výčet vytvořený podle seznamu složek na původním balení. K těmto potravinám je třeba řadit i 19

20 stolní dochucovadla, kečupy, majonézy a hořčice nabízené zákazníkům bez původních obalů. 7. V případě, že se zákazníkům podává potravina v původním obalu, jsou veškeré povinné údaje, včetně obsažených alergenů, uvedeny na obalu potraviny. 8. Písemná informace o alergenech v nabízených pokrmech musí být vždy aktuální. Je tedy nutné zaznamenávat do ní veškeré operativní změny receptur tak, aby spotřebitel vždy dostal aktuální údaje. 9. Písemná informace o alergenech může být zákazníkovi předána několika způsoby: a) Vyvěšením, umístěním na viditelném místě v provozovně b) Uvedením přímo v jídelním lístku c) Předložením zákazníkovi na jeho osobní vyžádání. Zákazníkovi musí být prokazatelně, viditelně a zřetelně sděleno, že informace o obsažených alergenech obdrží po dotázání u obsluhy. Upozorněním viditelně umístěnou větou: Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání zákazníka. Po vyzvání obsluha předá informaci o alergenu obsaženém v daném pokrmu. 10. Pro účely písemné informace o alergenech může sloužit jak receptura pokrmu, která může být rozšířena pro tento účel o informaci o obsahu alergenů, tak prostý seznam s výpisem názvu pokrmů a obsažených alergenech, samotný jídelní lístek (pokud se provozovatel rozhodne zde tuto informaci uvádět). 11. Informace o alergenech při prodeji na dálku Nařízení 1169/2011 nově upravuje i prodej potravin na dálku. V těchto případech platí ustanovení čl Aniž jsou dotčeny požadavky na informace stanovené v článku 9, v případě balených potravin nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku: a. povinné informace o potravinách, s výjimkou údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. f), musí být k dispozici před dokončením nákupu a uvedeny na materiálu podporujícím prodej na dálku nebo musí být poskytnuty jinými vhodnými prostředky jasně určenými provozovatelem potravinářského podniku. V případě využití jiných vhodných prostředků musí být povinné informace o potravinách poskytnuty, aniž by provozovatel potravinářského podniku přenášel na spotřebitele dodatečné náklady; b. veškeré povinné údaje musí být k dispozici v okamžiku doručení. 20

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb

Označování alergenů. v provozovnách společného stravování. Informace pro provozovatele stravovacích služeb Označování alergenů v provozovnách společného stravování Informace pro provozovatele stravovacích služeb 1 Obsah: 1. Alergie, alergeny, intolerance... 3 2. Legislativa: Alergeny uvedené v Příloze II Nařízení

Více

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI

Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI Nová povinnost provozovatelů zařízení společného stravování poskytovat informace o alergenních složkách - informační materiál SZPI 1. Potravinová alergie a intolerance Co je potravinová alergie a intolerance

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Oleksandr Biley Opatření managementu stravovacího úseku v hotelu s cílem zvýšit a zkvalitnit stravovací služby a tak dosáhnout vyšší poptávky po těchto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková Analýza provozu degustační restaurace "La Degustation Bohême Bourgeoise" Diplomová práce 2015 Analýza provozu degustační restaurace "La

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného. gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Polyna Sysoeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Eva Tlacháčová Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce 2013 Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce Bc. Eva Tlacháčová Vysoká škola

Více

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele

Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 1 Označování potravin - průvodce pro spotřebitele 2014 2 1 OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN PRŮVODCE PRO SPOTŘEBITELE Ing. Irena Suková 2014 2 Anotace Příručka je souhrnem informací o významu a provedení údajů uváděných

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu

Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Mystery Shopping ve vybraném pražském hotelu Diplomová práce Bc. Veronika Sokolová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: VŠH MHL Management hotelnictví

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví

Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Outsourcing marketingových služeb v českém hotelnictví Diplomová práce Bc. Nikola Horynová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o.

Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Anylýza a návrh elektronického obchodu pro firmu Winberg Mikulov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin Ke konci roku 2011 vstoupilo v platnost nařízení

Více

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný

Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza využití současného stavu hotelu Podlipný BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více