zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 25. záfií 2008 Roãník 38 ãíslo 39 Nadace OKD pomáhá skautûm strana 11 DNES V HORNÍKU Pát leto ní standard STA Íâ est standardní v kon vyhlásili v tûchto dnech havífii hlavního pfiedáka Vladislava Horáka z Dolu Paskov. CoÏ znamená, Ïe tento rubáàov kolektiv úseku T5 od vedoucího Jifiího Drábka jich má v leto ním roce za sebou pût! K poslednímu, jak v ichni pfiiznávali, pfiispûli mírou neb valou zámeãníci. str. 2 Myslí i na lidi z OKD STONAVA Hornická obec Stonava dokázala bûhem dvaceti let doslova vstát z mrtv ch. PÛvodnû byla odsouzena k zániku a mûla uvolnit místo pro roz ífiení tûïby. Malebná obec nyní opût ukazuje svûtu pfiívûtivou tváfi a pfiitahuje více a více mlad ch lidí. O stonavské cestû k prosperitû hovofiíme se starostou Ondfiejem Febrem. str. 3 Havífi versus pekelníci OSTRAVA Zdafi BÛh! A v pekle? âerti plivali a vihali ohony, kdyï je zpûsobnû pozdravil havífi Francek Kovalsk, kter se k nim omylem prokopal. Nakonec to jako ve správné pohádce dobfie dopadlo a pfiebral je tû babu samotnému Luciferovi. Pfiedstavení s touto zápletkou má v repertoáru divadelní spoleãnost Jitfienka. str. 5 MFK pfiehrála âáslav KARVINÁ Fotbalisté âáslavi byli tikou druhé ligy. Byli, aï do utkání v Karviné. Tam totiï narazili na houïevnat a bojovn t m a prohráli jednoznaãnû 1:3. A ve stfiedu 24. záfií ãekal na karvinské fotbalisty dal í svátek: v zápase Poháru âmfs pfiivítali prvoligovou Sigmu Olomouc (tento zápas byl dohrán aï po uzávûrce). str. 12 K obrûm pfiibyli trpaslíci Lazy dostaly v programu POP 2010 nejvût í a zfiejmû i nejmen í sekce na svûtû LAZY Jako obr a trpaslík vedle sebe pûsobí v montáïní hale na povrchu závodu Lazy Dolu Karviná nejvût í a nejmen í sekce. achta je nafasovala v rámci programu POP 2010 a oba druhy patfií ke svûtové piãce v dané kategorii. Porub vybaven tûmi estimetrov mi po rekonstrukci opût najel v pondûlí 22. záfií, pracovi tû pro ty s dosahem necelého pûldruhého metru se teprve pfiipravuje. Kromû dojmu na první pohled je nejmarkantnûj í i váhov rozdíl. První mají kilogramû, druhé 9150 kilogramû. Skoro tolik u tûch nejvût ích váïí jen stropnice, uvedl mechanik provozu dopravy a koordinátor vybavování lazecké achty Milan Stupárek. Pro dopravu pod zem museli maxisekce rozebrat, zatímco minisekce pojedou dolû v kontejneru v celku. títov ch v ztuïí DBT 2800/6000 2x mají v provozu na Lazech dohromady 105 kusû v porubu Dûlá tam kolektiv hlavního pfiedáka Lumíra Moslera od vedoucího úseku Petra Weisse. Nejmen í typ DBT 600/1400 2x dostanou celkem 135 kusû. Od prosince budou slouïit v porubu s partou hlavního pfiedáka Milana âecha od vedoucího úseku Ing. Martina Pamánka. Radek Luk a Srovnání nejmen ích (dosah pod pûldruhého metru) a nejvût ích ( estimetrov ch) sekcí pro závod Lazy Dolu Karviná. FOTO: Radek Luk a Centrální klimatizace na v echny na e achty Odborníci ze ãtyfi zemí se se li na konferenci Vûtrání, degazace a klimatizace dolû OSTRAVICE Pfiední dûlní odborníci vûtraãi ze ãtyfi zemí (Nûmecka, Polska, Slovenska a âeska) se se li 16. a 17. záfií v Beskydech v Hotelu Montér na Sepetné v Ostravici, kde se zab vali problematikou vûtrání, degazace a klimatizace dolû. O závaïnosti tématu této mezinárodní konference svûdãí fakt, Ïe se konala pod Pohled do sálu na úãastníky 2. mezinárodní konference Vûtrání, degazace a klimatizace dolû. SNÍMKY: Montanex zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního fieditele OKD Klause-Dietera Becka. Rostoucí v znam takov chto setkání zdûraznili hned v úvodních vystoupeních jak pfiedseda âbú Ivo Pûgfiimek, tak technick fieditel spoleãnosti OKD Jan Matula a vedoucí Institutu hornického inïen rství a bezpeãnosti HGP V B-TU Pavel Prokop. Poukázali na aktuálnost a závaïnost fie ení problematiky vûtrání, degazace a klimatizace na jednotliv ch achtách. Tuto situaci nám pfiiblíïil jeden z úãastníkû mezinárodní konference, hlavní vûtraã na eho revíru Viktor Král: Hlubinné dob vání loïisek klade ãím dál vût í nároky na zabezpeãení hygienicky a fyziologicky vyhovujícího sloïení ovzdu í na dûlních pracovi tích. DÛlní vûtrání v celé své ífii tedy vûtrání, klimatizace, degazace, prevence samovznícení a jiné zûstává, tak jako jiï v dobách Agricoly, jedním z limitujících faktorû dob vání. Proto se dûlní vûtrání stalo velmi rozvinutou teoretickou báàskou disciplínou, která se neustále vyvíjí. Pokraãování na stranû 2 Konferenci zahájili (zleva) Ivo Pûgfiimek, pfiedseda âbú, Jan Matula, technick fieditel OKD, a Pavel Prokop z HGF V B-TU.

2 2 Z OKD 25. záfií 2008 ÚVODEM Chce to nápad! Chce to nápad!, fiekl mi kamarád Milo a vym leli jsme, jak pfiilákat na web OKD více lidí. Dnes je tûïké pfiijít s nûãím nov m, co by lidi bavilo, u ãeho by rádi chvíli zûstali. V dobû, kdy si kaïd mûïe na internetu zahrát jakoukoliv hru nebo stáhnout si film, je nutné diváka vtáhnout dovnitfi, nechat ho, aè zábavu ovlivní nebo vytvofií on sám tak se zrodil nápad tvorby vlastního komiksu. Hned bylo jasné, Ïe grafiku nakreslí Miloga, tedy Milo Ga - parec, autor známého komiksu Hana a Hana z Reflexu spolupracujeme s ním uï fiadu let. Technicky to byl trochu ofií ek, ale v e se podafiilo nakonec zvládnout dobfie a na zaãátku prázdnin si první náv tûvníci zkusili vytvofiit vlastní komiks. Byli jsme zvûdaví, jak si lidé poradí s ovládáním. Pfiekvapilo mû, Ïe nebylo váïnûj ích stíïností a autofii tvofiili pomûrnû sloïité obrázky a dialogy. Dal ím pfiíjemn m pfiekvapením byla fantazie (nebo pamûè?) nûkter ch pfiispûvatelû pár jich sice pouïilo komiks ke stíïnostem a bylo tam i pár vyloïen ch praseãinek, ale vût ina se snaïila b t aspoà trochu vtipná a mohli b t tedy pfiihlá eni do soutûïe o hlavní cenu let balonem. Celkem bylo vytvofieno témûfi pût stovek pûvodních komiksû, pro které hlasovalo více neï est tisícovek náv tûvníkû webu OKD, coï jsou myslím pûkná ãísla. Jan Klusáãek, fieditel spoleãnosti Cyber Fox, která vytvofiila internetové stránky OKD Pát standard,zafiídili zámeãníci V rubání je na Dole Paskov nejlep í HorákÛv kolektiv, na ãelbách PlaãkÛv Vedoucí úseku T5 Drábek s hlavním pfiedákem Horákem mají pát leto ní limit (snímek vpravo) a vyhlásili est. FOTO: Radek Luk a STA Íâ est standardní v kon vyhlásili v tûchto dnech havífii hlavního pfiedáka Vladislava Horáka z Dolu Paskov. CoÏ znamená, Ïe tento rubáàov kolektiv úseku T5 od vedoucího Jifiího Drábka jich má v leto ním roce za sebou pût! K poslednímu, jak v ichni pfiiznávali, pfiispûli mírou neb valou zámeãníci. Hodnû pomohli. Dá se fiíci, Ïe na nich to stálo. Jak budou vypadat tûïní smûny, záleïelo právû na ranní pfiípravné smûnû, konstatoval hlavní pfiedák 130hlavé party. Jmenovitû dûkoval zámeãníkûm Du anu Bakotovi, Lubo i Chromãákovi, Miroslavu Kapustovi, Romanu Mackovi, Honzu Vr kovi a Lubo i Miãulkovi. Zámeãníci se podle Horáka stali na chvilku i z obyãejn ch horníkû. Po strojní stránce to bylo totiï velmi nároãné. Hlavnû, kdyï se ubíraly Ïlaby. To jsme dûlali i dvakrát za den, podotkl. Standardní v kon byl od 1. srpna do 13. záfií ve dvou porubech dvû tfietiny v , kter ukonãili, a pokraãovali v /a. Mûli tam rozdílnou technologii, v prvním pluhu PL 730, ve druhém star í PL 82. Taky vzdálenost od jámy se li ila, pfiibliïnû kilometr do toho star ího, asi dva a pûl do nového, pokraãoval vedoucí T5 Drábek. Co se prûmûrného denního postupu t ãe, v zvládli 3,5 metru a v /a pak 3,9 metru. Celková, ve v e uvedeném období, odrubaná plocha byla m 2 (dennû v prûmûru 480,5 m 2 ). Je to stmelen kolektiv, kdyï se rozjedou, mají na to. A navíc, lidi cítí ty prachy, odmûny, nechal se sly et Drábek. V konnost rubaãû podle nûj nenaru ily ani trable geologického rázu, jako propadání stropu. Horákova parta je letos ve standardních v konech v rubáních jedniãkou. Na ãelbách stafiíãské achty jsou nejlep í havífii Petra Plaãka z úseku P3 vedoucího Roberta Duchonû. Ti od 15. ãervence do 26. srpna zvládli ãtvrt standard. Postupovali 4,65 metru za den v profilu K14 / P28 na díle /1. Celkem vyrazili 144 metrû. Radek Luk a Centrální klimatizace na v echny na e achty Pokraãování ze strany 1 Jeho slova mj. potvrdila mimofiádnû pozornû sledovaná prezentace Elmara Fuchse. Tento uznávan odborník v nûmeckém hornictví totiï spolupracuje s OKD pfii fie ení vûtrání, degazace a klimatizace v na ich dolech. Spoleãnû se sv m kolegou Georgem Ziajou pfiedvedl moïnosti v poãtu vûtrní sítû v novém v poãetním programu NetzCAD, kter znaãnû usnadní ãinnost profesních pracovníkû na jednotliv ch dolech OKD. Velkou odezvu mûla pûsobivá ukázka modelov ch vizualizovan ch situací v trojrozmûrném prostoru simulující dûlní vûtrní síè, vãetnû moïností rûzn ch poruch a následn ch fie ení. O zku enostech s fie ením mimofiádnû sloïit ch a nároãn ch klimatick ch podmínek na dûlních pracovi tích v rámci POP 2010 se s pfiítomn mi podûlil pfiední odborník z Polska Jozef Knechtel se ZdeÀkem Bfiímkem z OKD, Bastro. Zajímavé byly rovnûï pfiedná ky specialistû ze Slovenska. Na mezinárodní konferenci zaznûly zku enosti desítek odborníkû, vãetnû tûch z OKD. Byli to Roman Kubiczek, Pavel Molnari (DÛl Karviná), âeslav Nastulczyk, Radislav Jelínek (DÛl âsm), Rudolf Ceniga, Roman kuta (DÛl Na Dole âsm v programu POP 2010 v souãasné dobû probíhá 1. etapa budování centrální klimatizace. Darkov), Vítûzslav Ko Àovsk, L. Mazal, V. Miãulka (DÛl Paskov), Vladimír Seri, Viliam imá ek (DÛl Karviná), Zdenûk Pavelek (OKD, HBZS), Boleslav Taraba (Ostravská univerzita). Mezinárodní konference mj. potvrdila, Ïe nároky na splnûní legislativních, bezpeãnostních, hygienick ch a dal ích poïadavkû v oblasti vûtrání dolû se neustále zvy ují, shrnul po ukonãení akce FOTO: Radomíra Grimmová, DÛl âsm hlavní vûtraã revíru Viktor Král. Zejména v poslední dobû, v souvislosti s investiãním programem OKD Programem optimalizace produkce POP 2010, kter vkladem investic do modernizace dûlních technologií nemá v historii na eho revíru obdoby, se poïadavky na zaji tûní fiádného vûtrání a vhodn ch klimatick ch podmínek na dûlních pracovi tích staly prioritou. Jako pfiíklad konkrétních krokû OKD v této problematice mûïe slouïit zapoãatá realizace centrální klimatizace na Dole âsm s chladicím v konem 15 MW, která je budována v rámci POP Po dokonãení 1. etapy by mûl od ledna pfií tího roku nabûhnout její provoz na 50procentní v kon a ve 2. pololetí 2009 pobûïí centrální klimatizace na Dole âsm naplno. Obdobná studie bude zpracována do 17. fiíjna pro DÛl Karviná a do budoucna se poãítá s centrální klimatizací pro v echny achty na eho revíru. To umoïní dûlní provoz bez omezení, bez vynucen ch pfiestávek z dûvodu nevyhovujících klimatick ch podmínek, zlep í se pracovní podmínky, bezpeãnost a nakonec i produktivita práce. Josef Lys

3 25. záfií 2008 Za branami OKD 3 Myslíme i na zájmy osmi tisíc zamûstnancû OKD! Hovofiíme s Ondfiejem Feberem, starostou úspû né hornické obce Stonava STONAVA Hornická obec Stonava dokázala bûhem uplynul ch dvaceti let doslova vstát z mrtv ch. PÛvodnû byla v 70. letech odsouzena k zániku a mûla uvolnit místo pro dal í roz ífiení tûïby. Malebná obec nyní opût ukazuje svûtu pfiívûtivou tváfi a pfiitahuje stále více a více mlad ch lidí. A to pfiesto, Ïe se v dolech stále fárá a uhlí se tûïí mnohem více neï v minulosti. O stonavské cestû k prosperitû hovofiíme se starostou Ondfiejem Feberem. Starostu Ondfieje Febera jsme v jeho kanceláfii na radnici zastihli jen nûkolik okamïikû po schûzce s tûïafii, se kter mi nad mapou dûlních poklesû jednali o dal ím vyuïití pozemkû, kde mûla pûvodnû stát koksovna. Je to uï témûfi dvacet let, co jste byl poprvé zvolen stonavsk m starostou. O ãem jste tehdy pfiem lel? Kdy jsem byl v roce 1990 na Dole âsa se sv mi kolegy na své poslední odpolední záchranáfiské akci, fiíkal jsem jim, Ïe se s nimi na ãtyfii roky louãím, protoïe budu starostovat. Tehdy jsem pfievzal Stonavu jako pomník niãiv ch následkû tûïby uhlí. MoÏná si to také je tû pamatujete: domy se rozpadaly, v ude plno haldoviny, kali - tû. Prostû hrûza. Devastaci jsem vidûl i na rezignovan ch tváfiích obãanû. V obci tehdy pfievládali star í, mladí utíkali do okolních mûst a venkova. ekl jsem si, Ïe s tím musím nûco rychle udûlat. Pfiece nebudu ãtyfii roky sedût na Ïidli a pouze pfiihlíïet umírání Stonavy. KdyÏ se tak kolem sebe rozhlí- Ïím, tak na umírání to dnes ve Stonavû rozhodnû nevypadá! Stojíme nedaleko moderní sportovní haly, kulturní dûm se svojí kvalitou vymyká okolí, kola ve Stonavû se stala pojmem, obec je celkovû upravená. Jak jste toho dosáhli? Víte, hned na poãátku jsem si uvûdomil, Ïe boj o pfieïití Stonavy nemûïeme vyhrát jenom zde v obci. Bylo mi jasné, Ïe zájmy stonavsk ch obãanû jsou v fiadû ohledû stejné jako zájmy celého regionu. Mnoho otázek jsme schopni vyfie it pouze tehdy, kdyï potáhneme za jeden provaz s dal ími hornick mi mûsty a obcemi. A stranou samozfiejmû nemûïe zûstat ani OKD! V echny TfiebaÏe je Stonava obklopena tûïními vûïemi dvou dolû âsm a Darkov Ïije se zde jako v klasické moderní vesnici plné zahrad, kvûtin a zelenû. FOTO: Josef Lys P EDSTAVUJEME Jméno: Ing. Ondfiej Feber Datum narození: 19. prosince 1951 Vzdûlání: vysoko kolské Vysoká kola dopravní v Îilinû, postgraduální studium na Vysoké kole báàské v Ostravû Zamûstnání a funkce: : âsd v pravãí vlakû 1976 dosud: DÛl âsa (nyní Karviná) Karviná-Doly dûlní technik 1990 dosud: uvolnûn pro funkci starosty obce Stonava starosta : Senát Parlamentu âr senátor Rodina: manïelka Eva je lékafikou pro dûti a dorost v Horní Suché, dcera Jolanta pracuje jako veterináfika, syn Vojtûch po absolvování âvut pracuje jako dûlní mûfiiã Osobní záliby: hudba a hra na klavír, zahrada, domácí kutilství, kondiãní bûh, myslivost, sportovní rybafiení, turistika Internetová stránka: Mezi chlouby Stonavy patfií nové soukromé domy v oblasti Bonkov I, pro které doly pfiipravily 25 stavebních parcel i s kompletní inïen rskou sítí. Nyní se pfiipravují obdobné podmínky v lokalitû Bonkov II pro dal ích 18 domû. nás pfiece spojuje zájem na prosperitû. Bylo mi jasné, Ïe buì budeme spoleãnû prosperovat nebo také spoleãnû padneme na kolena. Pfiedpokladem úspûchu je vzájemná pfiipravenost k dialogu a pak samozfiejmû peníze. âím dál tím více jsem si uvûdomoval, Ïe nemû- Ïeme dovolit, aby peníze za uhlí ve vagonech i nadále konãily v Praze a Stonavská cesta k prosperitû Vítûzství v krajské kole soutûïe Vesnice roku 2000, v celostátním kole se obec Stonava umístila na tfietím místû. V stavba dvou nov ch obecních domû s 18 bytov mi jednotkami, v letech postaví tfietí s 12 bytov mi jednotkami. V stavba Domu s peãovatelskou sluïbou s 24 byty. Nové zdravotnické stfiedisko. Gynekologická klinika a oãní klinika. Finanãní podpora obce pfii zateplování fasád domû. Pfiíspûvky na chov hospodáfisk ch zvífiat v obci. Internet zdarma pro obyvatele Stonavy. Vlastní televizní infokanál. Vybudování sportovi È lehkoatletického hfii tû, sportovní haly. Oprava kanalizace, cest, chodníkû, vefiejného osvûtlení. Vybudování tfií ãistiãek a pátefiní sítû odpadních vod. Oprava kulturního domu, dvou základních kol, dvou kostelû. Bohatá spolková ãinnost. zahraniãí, ale musí zûstat alespoà z ãásti zde, na Karvinsku a ve Stonavû. Na druhé stranû jsem potfieboval vûdût, na co je pak pouïiji, aby z toho profitovala obec a její obãané. T dny a mûsíce prûzkumû plánû tûïby, zvaïování moïností záchrany obce a monitorování nálad obãanû se zmûnily v program ochrany a rozvoje obce. Pfii jeho naplàování jsem pak byl vûãi dolûm a úfiadûm nekompromisní. Mohl jsem si to dovolit. VÏdy za mnou stálo zastupitelstvo a vûfiilo mi. Je tû dûleïitûj í ale byl pocit odpovûdnosti vûãi voliãûm, pfiání nezklamat jejich dûvûru a mít v ruce konkrétní v sledky, díky kter m se jim mohu kdykoliv podívat do oãí. Jak se vám jednalo s doly? Podívejte se, jak prosperuje Stonava a jak dobfie jsou na tom v echny stonavské doly. To hovofií samo za sebe. Z v sledkû jednání mûly uïitek obû strany. Nesãetná jednání s fiediteli stonavsk ch dolû, a byla jich celá fiada a kaïd z nich byl sv m zpûsobem v jimeãn, pfiedstavovala mimo jiné také hledání cest ke kompromisûm. Díky tomu mohl b t ná rozvojov plán naplàován a doly mohly tûïit naplno. O to nám vïdy lo. ProtoÏe podnik, kter nefunguje, je pro obec, kde se nachází, velkou zátûïí. Ve Stonavû víme, Ïe musíme myslet nejen na své zájmy, ale také na 8 tisíc zamûstnancû z celého Karvinska, ktefií na dolech Darkov, 9. kvûten a âsm nacházejí obïivu pro sebe a své rodiny. Myslím si, Ïe zrovna pro svûj tvrd pfiístup bûhem jednání na rûzn ch úrovních V roce 1990, kdy byla Stonava na odpis, Ïilo v této hornické obci sotva 1500 pfiedev ím star ích lidí. Nyní se sem lidé vracejí, Stonava mládne, stavûjí se tam nové domy, obec má dobrou perspektivu... OKD, báàské správy a jin ch úfiadû jsem se stal vûrohodn m partnerem, kter sice klade tvrdé podmínky, ale pfii jejich splnûní tûïbu povoluje a drïí slovo. V sledkem pak je oboustranná spokojenost a vzhled Stonavy, jak jste ho popsal a také dobrá nálada obyvatel. Jezdí do Beskyd i Vysok ch Tater Komu by se nelíbilo strávit t den v hotelu nûkde v Beskydech ãi Vysok ch Tatrách za reïijní cenu?! To nabízí sv m obãanûm stonavská radnice kaïdoroãnû ve dvou t denních turnusech. Není divu, Ïe je o takovou rekreaci zájem a není problém naplnit cel autobus. Dotovat tyto pobyty si mûïeme dovolit díky tomu, Ïe do obecní kasy teãou peníze tûïafiû okolních achet, fiíká starosta Ondfiej Feber. Od roku 1990 jste byl ve volbách uï ãtyfiikrát potvrzen v úfiadu starosty. Jak to dûláte? Nejste pfiece vyuãen ani starostou ani jin m politikem? Máte pravdu. Nevím o tom, Ïe by existovaly koly na starosty, poslance ãi senátory. Na univerzitách se sice pfiedná í obor politologie, ale obávám se, Ïe jeho samotné absolvování zdaleka nestaãí na to, abych umûl slouïit vefiejnosti. Teoretická pfiíprava je dûleïitá, ale mnohém dûleïitûj í je umût ji uvést do praxe, vyuïít znalostí ve prospûch kolektivu, pracovního t mu a ir í spoleãnosti. Aby byl ãlovûk úspû n, musí zároveà vnímat potfieby lidí, ktefií ho obklopují a uãit se od nich. To jsem poznal na Ïeleznici jako v pravãí a také pozdûji v t mové práci na Dole âsa. achta dokáïe zocelit, rovnat pátefi a ukázat cestu Ïivotem. Stránku pfiipravil: Josef Lys Dal í zámûry? Pfiilákat mladé rodiny Obec poãítá s dal ími investicemi do v stavby levn ch pozemkû pro lidi, ktefií se chtûjí do obce pfiistûhovat i do startovacích bytû pro mladé rodiny. Stonava známá z vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie poãítá s dal ími investicemi do ekologie. V dal ím roce bude hornická obec hospodafiit s tfiicetimilionov m rozpoãtem. Chceme i nadále získávat investiãní prostfiedky mimo obecní pokladnu a v ichni vûdí, Ïe ná úfiednick aparát to umí, uvádí O. Feber hlavní body ãtyfiletého funkãního období. V souãasné dobû se dokonãuje nová fasáda základní koly. V ní je mj. poãítaãová uãebna, kterou vybavil DÛl âsm. Kromû toho bude 25. záfií po generální opravû za osm milionû korun slavnostnû otevfiena kola s polsk m vyuãovacím jazykem. Na této investici se podílely DÛl âsm a dodavatelské firmy Pol-Alpex a Polcarbo.

4 4 Za branami OKD Kotelnice vyhofiela, pomáháme Zamûstnanci z povrchu Dolu Paskov ukázali, Ïe mají srdce na pravém místû Rodinû LangerÛ shofielo... DÒL PASKOV ÚÏasná vlna lidské i kolegiální solidarity se pfiehnala Dolem Paskov. SluÏebnû nejstar í pracovnice zdej í kotelny Ivona Langerová (39) z Kozlovic totiï pfii- la pfii poïáru domu bûhem nûkolika málo minut o bydlení i ve ker majetek. Rodina se tfiemi dûtmi vãetnû batolete zachránila jen holé Ïivoty a vûci na sobû! V tak tíïivé situaci nabídli pomocnou ruku jak kolegové, tak zamûstnavatel VOJ Energetika ãi spoleãnost RPG. Sedûli jsme u televize, kdyï to prostfiední z na ich tfií synû zjistil. Na stfie e u komína byly plameny. Vybûhli jsme ven tak, jak jsme byli, miminko s cumlem, kluci ve slipech popisovala paní Ivona veãer 3. záfií. Hasiãi z jejich rodinného domku stojícího na samotû vytáhli prakticky jen klíãky od aut Langerov ch to, aby je mohli dostat stranou a sami tím získali lep í pfiíjezd k místu ne tûstí. Volala jsem, Ïe nemûïu do práce. Hned ráno osobnû pfiijel mûj mistr a dal í nadfiízen, zaãali se starat. Dostali jsme dvacet tisíc. Dal-... bûhem nûkolika minut pfii poïáru jejich domku úplnû v echno. ích deset tisíc od odborû. U RPG se nám postarali o byt, vy li nám nesmírnû vstfiíc, hned jich nabídli nûkolik, pokraãovala kotelnice. Co se bydlení t ãe, skonãila zatím rodina u znám ch vedle ve vesnici. Z penûz pofiizovala nejnutnûj í hlavnû mobily kvûli vyfiizování a vûci pro osmnáctimûsíãní miminko. Stalo se to ve stfiedu, v sobotu jsme tu mûli skoro dvacet lidí z povrchu ze achty. Pfii li dobrovolnû na úklid a likvidaci spáleni tû i s velk m hrncem gulá e, uvedla Langerová. Nikdo za to samozfiejmû nic nechtûl, naopak na Dole Paskov je tû pro postiïenou rodinu vyhlásili sbírku. V práci za mnou chodí lidi s obálkami. Nûkteré ani neznám, tfieba o tom posledním vím jen to, Ïe je elektrikáfi, poznamenala kotelnice. Vzhledem k tomu, Ïe vyhofielé stavení pfiijde zbourat, rozhodla se paní Ivana s muïem Franti kem (dlouholet m b val m horníkem na stafiíãské achtû) stavût na stejném místû nanovo. Co se pfiíãiny poïáru t ãe, vypadá to na závadu kotle ãi komína. Byli jsme pochopitelnû poji tûni, ale vyfiízení vyplacení pojistného nûjakou dobu trvá. Pomoc od spolupracovníkû i vedení pro tak nás byla velkou podporou. I psychickou, doplnila. TEXT A FOTO: Radek Luk a Podûkování Ivony Langerové Chtûla bych vyjádfiit velké díky pfiedsedovi FOS Josefu Nejezchlebovi za obûtavost a ochotu, srdeãné díky vedení VOJ Energetika, jmenovitû paní Poledníkové, pánûm Obornému a PuzoÀovi za ve kerou pomoc, velké podûkování spolupracovníkûm, ktefií pomáhali pfii likvidaci domu (pan Hanke, Gureck, paní Zbochová). Zvlá tû veliké podûkování Lubo i BÛÏkovi s rodinou. Moc si váïím i lidského pfiístupu Martina Sládeãka a kolektivu ze spoleãnosti RPG. Ivona Langerová OSTRAVA (red) Pouze do 15. fiíjna pfiijímá Nadace Landek Ostrava pfiihlá ky do 1. kola v bûrového fiízení na udûlení nadaãních pfiíspûvkû pro projekty pfiijaté do Nadaãního programu roku Jde o tyto tematické okruhy pro pfiihlá ky: 1. Záchrana a údrïba hornick ch památek a dokumentû. 2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely. 3. Osvûtová a publicistická ãinnost související s tematikou hornictví, hornické historie a geologie. 4. Podpora kultury v regionu i mimo nûj. 25. záfií 2008 Nadace Landek Ostrava poskytuje dal í anci Projekty zpracované podle Zásad pro poskytování nadaãních pfiíspûvkû spolu s vyplnûn m formuláfiem pfiihlá ky do v bûrového fiízení podle v e uveden ch zásad spolu s uvedením zámûrû a cílû projektu musí b t doruãeny nadaci do 15. fiíjna 2008 na adrese Nadace Landek Ostrava, Proke ovo nám. 6, Ostrava, nebo elektronicky na Zásady a formuláfie pfiihlá ek, jakoï i více informací lze získat na: na nebo na tel. ãíslech V sledky budou zvefiejnûny po ukonãení v bûrov ch fiízení. Zlep it dopravní infrastrukturu OSTRAVA (syl) Transport 2008 mezinárodní konference zamûfiená na dopravní infrastrukturu a logistiku probíhala 23. a 24. záfií v ostravském hotelu ATOM. Odborná akce, která slouïí pfiedev ím k prezentaci priorit Moravskoslezského a dal ích ãesk ch i pfieshraniãních regionû, poskytla pfiíleïitost k v mûnû názorû na realizaci akcí v rámci VI. Transevropského dopravního koridoru. Diskutovalo se o dopravní politice a její koordinaci nejen v rámci âeské LISTÁRNA VáÏení pfiátelé, rozhodla jsem se podûkovat va í nadaci a firmû OKD za profesionalitu a velkorysost, kterou jste projevili nejen zaloïením Nadace OKD, ale také spoluúãastí renomovan ch obãansk ch sdruïení na rozhodování o grantov ch pfiíspûvcích nadace. Velmi mû tento Vá postup potû il a vyslovila jsem Vám podûkování v pofiadu Kultura.cz, kter bûïí v âeské televizi. Pofiad by mûl republiky, ale i Evropské unie. Mezi klíãové stavby v na em kraji v nadcházejících pûti letech patfií dostavba dálnice D 47, rychlostní silnice R 48, kvalitní napojení prûmyslov ch zón v No ovicích a Mo novû, stejnû jako leti tû Leo e Janáãka. Nicménû se poãítá, jak uvedl pfied novináfii námûstek hejtmana Pavol Luk a, i s kolejov m propojením Ostravy s Orlovou. A právû v tomto pfiípadû se uvaïuje o vyuïití kolejí spadajících do majetku spoleãnosti OKD, Doprava. b t vysílán cca za 14 dní a Va e nadace bude zmínûna v sekci Kritická Ïidle, kde vyslovuji dva pozitivní a jeden negativní postfieh z dûní v kultufie Ostravy za poslední mûsíce. Srdeãnû Vás zdravím a pfieji dal í úspû né a smysluplné fungování Va í nadace. Ilona Rozehnalová, majitelka antikvariátu a klubu Fiducia NAPSALI O NÁS Ivona Langerová je devatenáct m rokem v kotelnû. Vyhofiel dûm ãeká strïení, budou stavût nov. âasopis pro mládeï ABC Co mají spoleãného Zelen Raoul, kocour Mourrison a horník z OKD? V ichni tfii úãinkují v komiksech. V ábíãku vy el pfied ãasem (3/2008) návod, jak si online udûlat komiksov prouïek neboli strip. Ale jak nám napsal ãtenáfi Ale z Fr dku, suprov generátor komiksû najdete také v ãe tinû. A to kupodivu na stránkách spoleãnosti tûïící uhlí. Komiks má tfii okénka a mûïe se odehrávat v rûzn ch prostfiedích: samozfiejmû v achtû, ale také tfieba v kanceláfii, v hospodû nebo pod ir m nebem. Na v bûr máte rûzné druhy postaviãek: tedy jiï zmínûného horníka, mladou dívku ãi chlapa v obleku neboli kravaèáka. Texty do bublin musíte vymyslet sami. Pokud se vám povedou, mûïete poslat v sledn komiks e- mailem rovnou kámo Ûm. Nejlep í soutûïní komix vytvofiil ãlovûk z branïe OSTRAVA (uzi) Tomá Kukuczka. Tak se jmenuje autor nejlep ího stripu v letní komixové hfiíãce spoleãnosti OKD na A nutno upfiesnit, Ïe se jedná o ãlovûka z uhelné branïe, zamûstnance firmy CZECH-KARBON. Druhé místo patfií Milanu Kamasovi z Ostravy, tfietí byl Jaroslav Kortán z Prahy. Celkem na internetu hlasovalo více neï est tisícovek náv tûvníkû webu tûïafiské spoleãnosti. Bûhem uzávûrky, která probûhla 22. záfií, bylo vytvofieno 496 komixû, ale lidé je dûlají i po tomto datu, upfiesnil mluvãí OKD Vladislav Sobol. Bûhem uzávûrky tohoto ãísla HORNÍKA poãet komixû vzrostl uï na A cena pro vítûze? V pátek 26. záfií v 16 hodin by mûl nasednout u fieditelství OKD na Proke ovû námûstí v Ostravû do luxusní limuzíny, jeï ho dopraví na Landek. Po men ím obãerstvení bude v Hornickém muzeu OKD pfiibliïnû v hodin start balonu. Nad moravskoslezskou metropolí se má letût hodinku. 1. MÍSTO 2. MÍSTO

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY Je to b val pilot, kdyï se opije, tak pro nûj pfiiletí jeho stíhaãka... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Îena pod spr kou kropicího vozu byla obsahem na í soutûïní fotografie ã. 38 a námûtem pro va e úvahy o vtipné slovní vyjádfiení k této situaci. TextÛ jsme od vás dostali opût hezkou hromádku, ze které jsme vybrali tfii. Na jejich autory ãekají v na í redakci tfii stokoruny. V herci soutûïní fotografie ã. 39 jsou Ludvík Trávníãek z Ostravy- Poruby, ZdeÀka Remiá ová z Ostravy-Mariánsk ch Hor a Oldfiich Kudûlka z Havífiova. Vousáã na soutûïní fotografii ã. 39 obhospodafiuje bazén, do kterého ti nejvût í oumeni skáãí nejroztodivnûj ími styly tak, aby co nejvíce pobavili poãetné diváky. Jak mi slogany pobavíte ãtenáfie Horníku vy? Pi tû. Uzávûrka je v úter Vtipné krátké texty posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: SoutûÏní foto ã. 38 Cestáfiská soutûï Îeny ãistírnám! ( lt) Miláãku, dost! Já jsem ti sice volala, Ïe jsem celá Ïhavá a potfiebuji ochladit! Tím jsem ale nemyslela, Ïe to provede touhle ST ÍKAâKOU! (zr) Ludvíku, pfiestáááà. Tu v platu mi nemusí tentokrát dávat!!! (ok) , nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 39 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. Havífi pfiebral babu Luciferovi Ochotníci hrají pohádku o ãertech, Káãi a horníku Franckovi OSTRAVA Zdafi BÛh! A v pekle? âerti plivali a vihali ohony, kdyï je zpûsobnû pozdravil havífi Francek Kovalsk, kter se k nim omylem prokopal. Nakonec to v ak jako ve správné pohádce dobfie dopadlo a pfiebral je tû babu samotnému Luciferovi. Pfiedstavení s touto zápletkou má v repertoáru divadelní spoleãnost Jitfienka z Ostravy-Poruby. Lucifer se chtûl mermomocí Ïenit, tak mu do pekla pfiinesli jeho podfiízení Káãu. Îenská to byla sice pûkná, nicménû zlá. TakÏe ji ani kníïe pekel nechtûl a museli fie it, jak se jí zbavit, popisoval Miloslav Stuchlík alias havífi Francek Kovalsk. Pohádka Èastn konec, havífi Francek vyfáral a jako bonus dostal i Káãu. pojmenovaná Co peklo jednou zchvátí je autorsk m poãinem amatérsk ch divadelníkû. A protoïe Jitfienka pochází z Ostravska, zamontovali do pekelného pfiíbûhu horníka. Stuchlík (jinak v civilu skladník) hraje patfiiãnû za pinûn ve fáraãkách, gumákách, s helmou a mûfiákem. Kromû toho nemám s havífiinou nic spoleãného, nemûl jsem je kupodivu ani v rodinû. Jednodu e toho horníka Kovalského jenom dûlám, vysvûtloval ochotník. Ale zpût k dûji! Káãu mûl pûvodnû od rohat ch vysvobodit jist Honza, jenïe ten byl spí e na peníze a navíc miloval svou Aniãku. TudíÏ ãertûm pfii lo náramnû JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK K rohat m se prokopal horník a pozdravil tradiãním Zdafi BÛh! vhod, kdyï se prokopal do pekla Francek. I mezitím zkrotlá Káãa se havífii pozdávala, leã co peklo jednou zchvátí, nemûlo by navrátit. Museli proto pro Francka vymyslet nûjaké obtíïné úkoly. Jedním z nich bylo, Ïe nesmí nadávat. CoÏ je pr i pro opravdového havífie tûïké konstatoval Stuchlík-Francek. Nûjak to bez kleteb zvládl, dokázal, Ïe se ìáblové sami k sobû zaãali chovat lidsky a Káãa mu byla odmûnou. Vyfárali spoleãnû. Zazvonil zvonec a pohádce hrané divadlem Jitfienka na folklorním festivalu Tfiebovick koláã 2008 byl konec. TEXT A FOTO: Radek Luk a âerti referují Luciferovi, Ïe se koneãnû zbavili Ïenské i horníka. Na Juzek je dûdek, ma vnuka! SoutûÏní fotografie ã. 39,Zavírají lázeàské prameny KARVINÁ (ls) Láznû Darkov ve spolupráci v mûstem Karviná a OKD pfiipravily na poslední záfiijov víkend ukonãení lázeàské sezony. V sobotu i nedûli 27. a 28. záfií od bude probíhat poslední venkovní akce leto ní sezony. V parku Rehabilitaãního sanatoria a v parku Léãebny Darkov se na pódiu vystfiídají folklorní soubory, country kapely, cimbálovky. Hosty programu jsou zpûváci Jirka Kobûrsk, Petra JanÛ a Pavel Novák. V doprovodném programu vystoupí sokolníci, rytífii, pfiipraveny jsou stánky s obãerstvením nafukovací atrakce pro dûti i jízdy na koních. V sobotu 27. záfií bude ve stáncích Rehabilitaãního sanatoria pfiipraven k ochutnávce i skvûl burãák a dal í speciality. V pfiípadû nepfiíznû poãasí bude akce pfiesunuta do lázeàsk ch prostor. Sedûli zme v patek Na Upadnici a jak uï to byva, probrali zme v di - putû v ecko duleïite. Od bab pfies sport aï ku polityce. U tych bab zme se, pravda, dluho nûzdrïeli, bo zme pfieci enem uï chlopi v rokach a z nûkerych uï vyprchala aji ta druha miza, takïe uï enem spominame, jake to bylo, kdyï to lo... Trochu dele zme zustali u fotbala, bo Baniãek nûhraje tak, jak zme se pfiedstavovali. Na vyhru s autsajdrami se moc nadfie a z klubami z popfiedi tabulky obvykle po trapnym vykonû pfiehraje. Tajak nûdavno na Bazalach z loàskim mistrem Slaviu. Pfiitym ani ona nûma tu formu tajak loni, ale po v eckich strankach lep i neï Banik. Stejne to bylo aji v Teplicach, kaj navic ostravska superhvûzda Svûrko po zapase napadnul protihraãa. To je ale sporne, esli tyn synek ho pfii zapase furt okopaval tajak zahradku, sprostû mu nadaval a furt ho aji inaã provokoval, potym se nûdivim, Ïe v tym Va kovi buchly saze. KdyÏ se ani jemu navic nûdafii, omluval Svûrko a Antek. Mûli by ti synci hraè tajak ve tvrtek proti Moskvû. Je zajimave, Ïe v tym pohafie UEFA im to lo, aji kdyï prohrali. Ale dalo se na tyn fotbal divaè, vystihnul situacu a aji na e nazory a pocity Poldek. Ale co pravitû na tyn burdel v odeesce? Jeden vûãi uplatkafi a mafian niï druhy, hodil Antek drze oko na modreho ptaka Jifiika. MoÏna by se aji cosik mezi nimi zemlelo, ale rozletûly se dvefie a v nich stal s takim nûpfiitomnym zrakem a divnym usmûvem Juzek. To je tyn, jak nûdoslycha a kvuliva temu nûmoch byt ma infiru. Je z nas nejmlad i a tak se aji posledni z nas Ïenil. Temu je furt taki zamilovany a v udû chodi s tu svoju gryfnu robku. Chvilu tak stal, pak pfii el k vyãepu a pravil ZbyÀìovi: Nalej dûdkovi a v eckim tu oto zelenu a hned na to mi naãepuj na nyt piveãko! Tu to byla bomba! Juzek ma dvû cery a ani jedna se do vdavek moc nûhnala. AÏ loni se ta star i dala fiecè a rozhodla se zaloïit rodinu. Juzek se tak tû il na vnuãata, aï se zdalo, Ïe se ich nûdoãka. No a vãil to pfii lo! Synek jak hrom! Zdravy un i matka. Ale neni to Juzek. Dali mu také pry moderni meno Stephan. Mi to ale nûvadi. UÏ se tû im, aï vyjedu s koãarem do ulic, aï ho pozdûj i vezmu na kolotoã a do zoologicke..., rozplyval se pfii te zelene Juzek. A my mu to pfiali. KdyÏ ale zaãal spfiadaè plany, jak s tym vnukem budu chodiè na pivo, pfieru il ho Erìa: V eci vitû, jak tyn narodni umûlec Jaroslav Vojta splantal kajaki vtip, a Ïe v narodû se pravi, Ïe kdo inaã fajny vtip zdupe, Ïe ho zvojtil. TuÏ to mu raz Karel Höger oznamil, Ïe se jeho dcefii narodil kluk.,má tfii kila, kuliferda, chlubil se Höger. Vojta smûtal dom, aby to co nejdfiiv oznamil tej svoji:,pfiedstav si, Ïe Höger má vnuka. A má tfii kule, kiloferda! Fajne, ni? Tu zdafi buh, va Lojzek

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat.

Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión. Dobr den, květen 2008. Poplatek za komunální odpad str. 3. Pfiijìte si zabûhat. květen 2008 Kluzi tû na Nov ch sadech stfiídá skatepark za milión Mobilní kluzi tû Nové sady v prostoru tzv. Malé Ameriky najde vyuïití i mimo zimní sezónu. Mûstská ãást Brno-stfied zde totiï investicí

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Brno-stfied opraví mûstské domy

Brno-stfied opraví mûstské domy červen 2008 Brno-stfied opraví mûstské domy S probíhajícím jarem se probouzí nejen pfiíroda, ale i centrum Brna; lidé mífií za nákupy, nûktefií dávají pfiednost klidn m procházkám, pfiib vá turistû, restauraãních

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz

Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12. Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Roãník XX. âerven 2010 ãíslo 12 Vítání prvàáãkû mezi ãtenáfie v mûstské knihovnû. Foto: D. K. www.tisnov.cz Radnice informuje Usnesení ze zasedání ZM ã. 03/2010 konaného dne 3. ãervna 2010 ZM schvaluje:

Více

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9.

roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. www.tisnov.cz Vy lo 26. 9. roãník XXII. záfií 2012 ãíslo 16 Den otevfien ch dvefií v Kynologickém klubu Ti nov. Foto: Marta Sochorová. Vy lo 26. 9. 2012 www.tisnov.cz Záfiijové slovo místostarosty Proslunûné, ale velice suché dny

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17

www.tisnov.cz Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 Roãník XVIII. íjen 2008 ãíslo 17 19. záfií bylo slavnostnû pfiedáno Sboru dobrovoln ch hasiãû nové poïární vozidlo CAS 20 na podvozku TATRA T 815 4 x 4. www.tisnov.cz íjnové slovo starosty Témûfi jako

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5

Jubilejní PraÏské jaro V Rokoku novû Festival Zlatá Praha. ... strana 5 LISTY PRAHY1 5 KULTURNù SPOLEâENSK MùSÍâNÍK www.listyprahy1.cz 2. 5. 1. 6. 2005 80. let Tyr ova domu Kam v kvûtnu na procházku?... strana 2 Rakouské kulturní fórum Hejbeme se na Josefské... strana 3 ROâNÍK

Více

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. 2007 bfiezen. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-05_P14 26.2.2007 12:36 Stránka 1 3 LISTY 2007 bfiezen MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Ve svátek sv. Valent na si udûlali v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s.

Dal í ocenûní Lázní Luhaãovice, a. s. 27. bfiezna 2008 ãíslo 3 roãník XII Cena 5 Kã Milí ãtenáfii, jarnû-zimní poãasí si s námi v posledních bfieznov ch t dnech je tû pohrává, po mírné zimû mu to promineme, ale první jarní den jsme uï uvítali

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více