zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního"

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 25. záfií 2008 Roãník 38 ãíslo 39 Nadace OKD pomáhá skautûm strana 11 DNES V HORNÍKU Pát leto ní standard STA Íâ est standardní v kon vyhlásili v tûchto dnech havífii hlavního pfiedáka Vladislava Horáka z Dolu Paskov. CoÏ znamená, Ïe tento rubáàov kolektiv úseku T5 od vedoucího Jifiího Drábka jich má v leto ním roce za sebou pût! K poslednímu, jak v ichni pfiiznávali, pfiispûli mírou neb valou zámeãníci. str. 2 Myslí i na lidi z OKD STONAVA Hornická obec Stonava dokázala bûhem dvaceti let doslova vstát z mrtv ch. PÛvodnû byla odsouzena k zániku a mûla uvolnit místo pro roz ífiení tûïby. Malebná obec nyní opût ukazuje svûtu pfiívûtivou tváfi a pfiitahuje více a více mlad ch lidí. O stonavské cestû k prosperitû hovofiíme se starostou Ondfiejem Febrem. str. 3 Havífi versus pekelníci OSTRAVA Zdafi BÛh! A v pekle? âerti plivali a vihali ohony, kdyï je zpûsobnû pozdravil havífi Francek Kovalsk, kter se k nim omylem prokopal. Nakonec to jako ve správné pohádce dobfie dopadlo a pfiebral je tû babu samotnému Luciferovi. Pfiedstavení s touto zápletkou má v repertoáru divadelní spoleãnost Jitfienka. str. 5 MFK pfiehrála âáslav KARVINÁ Fotbalisté âáslavi byli tikou druhé ligy. Byli, aï do utkání v Karviné. Tam totiï narazili na houïevnat a bojovn t m a prohráli jednoznaãnû 1:3. A ve stfiedu 24. záfií ãekal na karvinské fotbalisty dal í svátek: v zápase Poháru âmfs pfiivítali prvoligovou Sigmu Olomouc (tento zápas byl dohrán aï po uzávûrce). str. 12 K obrûm pfiibyli trpaslíci Lazy dostaly v programu POP 2010 nejvût í a zfiejmû i nejmen í sekce na svûtû LAZY Jako obr a trpaslík vedle sebe pûsobí v montáïní hale na povrchu závodu Lazy Dolu Karviná nejvût í a nejmen í sekce. achta je nafasovala v rámci programu POP 2010 a oba druhy patfií ke svûtové piãce v dané kategorii. Porub vybaven tûmi estimetrov mi po rekonstrukci opût najel v pondûlí 22. záfií, pracovi tû pro ty s dosahem necelého pûldruhého metru se teprve pfiipravuje. Kromû dojmu na první pohled je nejmarkantnûj í i váhov rozdíl. První mají kilogramû, druhé 9150 kilogramû. Skoro tolik u tûch nejvût ích váïí jen stropnice, uvedl mechanik provozu dopravy a koordinátor vybavování lazecké achty Milan Stupárek. Pro dopravu pod zem museli maxisekce rozebrat, zatímco minisekce pojedou dolû v kontejneru v celku. títov ch v ztuïí DBT 2800/6000 2x mají v provozu na Lazech dohromady 105 kusû v porubu Dûlá tam kolektiv hlavního pfiedáka Lumíra Moslera od vedoucího úseku Petra Weisse. Nejmen í typ DBT 600/1400 2x dostanou celkem 135 kusû. Od prosince budou slouïit v porubu s partou hlavního pfiedáka Milana âecha od vedoucího úseku Ing. Martina Pamánka. Radek Luk a Srovnání nejmen ích (dosah pod pûldruhého metru) a nejvût ích ( estimetrov ch) sekcí pro závod Lazy Dolu Karviná. FOTO: Radek Luk a Centrální klimatizace na v echny na e achty Odborníci ze ãtyfi zemí se se li na konferenci Vûtrání, degazace a klimatizace dolû OSTRAVICE Pfiední dûlní odborníci vûtraãi ze ãtyfi zemí (Nûmecka, Polska, Slovenska a âeska) se se li 16. a 17. záfií v Beskydech v Hotelu Montér na Sepetné v Ostravici, kde se zab vali problematikou vûtrání, degazace a klimatizace dolû. O závaïnosti tématu této mezinárodní konference svûdãí fakt, Ïe se konala pod Pohled do sálu na úãastníky 2. mezinárodní konference Vûtrání, degazace a klimatizace dolû. SNÍMKY: Montanex zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního fieditele OKD Klause-Dietera Becka. Rostoucí v znam takov chto setkání zdûraznili hned v úvodních vystoupeních jak pfiedseda âbú Ivo Pûgfiimek, tak technick fieditel spoleãnosti OKD Jan Matula a vedoucí Institutu hornického inïen rství a bezpeãnosti HGP V B-TU Pavel Prokop. Poukázali na aktuálnost a závaïnost fie ení problematiky vûtrání, degazace a klimatizace na jednotliv ch achtách. Tuto situaci nám pfiiblíïil jeden z úãastníkû mezinárodní konference, hlavní vûtraã na eho revíru Viktor Král: Hlubinné dob vání loïisek klade ãím dál vût í nároky na zabezpeãení hygienicky a fyziologicky vyhovujícího sloïení ovzdu í na dûlních pracovi tích. DÛlní vûtrání v celé své ífii tedy vûtrání, klimatizace, degazace, prevence samovznícení a jiné zûstává, tak jako jiï v dobách Agricoly, jedním z limitujících faktorû dob vání. Proto se dûlní vûtrání stalo velmi rozvinutou teoretickou báàskou disciplínou, která se neustále vyvíjí. Pokraãování na stranû 2 Konferenci zahájili (zleva) Ivo Pûgfiimek, pfiedseda âbú, Jan Matula, technick fieditel OKD, a Pavel Prokop z HGF V B-TU.

2 2 Z OKD 25. záfií 2008 ÚVODEM Chce to nápad! Chce to nápad!, fiekl mi kamarád Milo a vym leli jsme, jak pfiilákat na web OKD více lidí. Dnes je tûïké pfiijít s nûãím nov m, co by lidi bavilo, u ãeho by rádi chvíli zûstali. V dobû, kdy si kaïd mûïe na internetu zahrát jakoukoliv hru nebo stáhnout si film, je nutné diváka vtáhnout dovnitfi, nechat ho, aè zábavu ovlivní nebo vytvofií on sám tak se zrodil nápad tvorby vlastního komiksu. Hned bylo jasné, Ïe grafiku nakreslí Miloga, tedy Milo Ga - parec, autor známého komiksu Hana a Hana z Reflexu spolupracujeme s ním uï fiadu let. Technicky to byl trochu ofií ek, ale v e se podafiilo nakonec zvládnout dobfie a na zaãátku prázdnin si první náv tûvníci zkusili vytvofiit vlastní komiks. Byli jsme zvûdaví, jak si lidé poradí s ovládáním. Pfiekvapilo mû, Ïe nebylo váïnûj ích stíïností a autofii tvofiili pomûrnû sloïité obrázky a dialogy. Dal ím pfiíjemn m pfiekvapením byla fantazie (nebo pamûè?) nûkter ch pfiispûvatelû pár jich sice pouïilo komiks ke stíïnostem a bylo tam i pár vyloïen ch praseãinek, ale vût ina se snaïila b t aspoà trochu vtipná a mohli b t tedy pfiihlá eni do soutûïe o hlavní cenu let balonem. Celkem bylo vytvofieno témûfi pût stovek pûvodních komiksû, pro které hlasovalo více neï est tisícovek náv tûvníkû webu OKD, coï jsou myslím pûkná ãísla. Jan Klusáãek, fieditel spoleãnosti Cyber Fox, která vytvofiila internetové stránky OKD Pát standard,zafiídili zámeãníci V rubání je na Dole Paskov nejlep í HorákÛv kolektiv, na ãelbách PlaãkÛv Vedoucí úseku T5 Drábek s hlavním pfiedákem Horákem mají pát leto ní limit (snímek vpravo) a vyhlásili est. FOTO: Radek Luk a STA Íâ est standardní v kon vyhlásili v tûchto dnech havífii hlavního pfiedáka Vladislava Horáka z Dolu Paskov. CoÏ znamená, Ïe tento rubáàov kolektiv úseku T5 od vedoucího Jifiího Drábka jich má v leto ním roce za sebou pût! K poslednímu, jak v ichni pfiiznávali, pfiispûli mírou neb valou zámeãníci. Hodnû pomohli. Dá se fiíci, Ïe na nich to stálo. Jak budou vypadat tûïní smûny, záleïelo právû na ranní pfiípravné smûnû, konstatoval hlavní pfiedák 130hlavé party. Jmenovitû dûkoval zámeãníkûm Du anu Bakotovi, Lubo i Chromãákovi, Miroslavu Kapustovi, Romanu Mackovi, Honzu Vr kovi a Lubo i Miãulkovi. Zámeãníci se podle Horáka stali na chvilku i z obyãejn ch horníkû. Po strojní stránce to bylo totiï velmi nároãné. Hlavnû, kdyï se ubíraly Ïlaby. To jsme dûlali i dvakrát za den, podotkl. Standardní v kon byl od 1. srpna do 13. záfií ve dvou porubech dvû tfietiny v , kter ukonãili, a pokraãovali v /a. Mûli tam rozdílnou technologii, v prvním pluhu PL 730, ve druhém star í PL 82. Taky vzdálenost od jámy se li ila, pfiibliïnû kilometr do toho star ího, asi dva a pûl do nového, pokraãoval vedoucí T5 Drábek. Co se prûmûrného denního postupu t ãe, v zvládli 3,5 metru a v /a pak 3,9 metru. Celková, ve v e uvedeném období, odrubaná plocha byla m 2 (dennû v prûmûru 480,5 m 2 ). Je to stmelen kolektiv, kdyï se rozjedou, mají na to. A navíc, lidi cítí ty prachy, odmûny, nechal se sly et Drábek. V konnost rubaãû podle nûj nenaru ily ani trable geologického rázu, jako propadání stropu. Horákova parta je letos ve standardních v konech v rubáních jedniãkou. Na ãelbách stafiíãské achty jsou nejlep í havífii Petra Plaãka z úseku P3 vedoucího Roberta Duchonû. Ti od 15. ãervence do 26. srpna zvládli ãtvrt standard. Postupovali 4,65 metru za den v profilu K14 / P28 na díle /1. Celkem vyrazili 144 metrû. Radek Luk a Centrální klimatizace na v echny na e achty Pokraãování ze strany 1 Jeho slova mj. potvrdila mimofiádnû pozornû sledovaná prezentace Elmara Fuchse. Tento uznávan odborník v nûmeckém hornictví totiï spolupracuje s OKD pfii fie ení vûtrání, degazace a klimatizace v na ich dolech. Spoleãnû se sv m kolegou Georgem Ziajou pfiedvedl moïnosti v poãtu vûtrní sítû v novém v poãetním programu NetzCAD, kter znaãnû usnadní ãinnost profesních pracovníkû na jednotliv ch dolech OKD. Velkou odezvu mûla pûsobivá ukázka modelov ch vizualizovan ch situací v trojrozmûrném prostoru simulující dûlní vûtrní síè, vãetnû moïností rûzn ch poruch a následn ch fie ení. O zku enostech s fie ením mimofiádnû sloïit ch a nároãn ch klimatick ch podmínek na dûlních pracovi tích v rámci POP 2010 se s pfiítomn mi podûlil pfiední odborník z Polska Jozef Knechtel se ZdeÀkem Bfiímkem z OKD, Bastro. Zajímavé byly rovnûï pfiedná ky specialistû ze Slovenska. Na mezinárodní konferenci zaznûly zku enosti desítek odborníkû, vãetnû tûch z OKD. Byli to Roman Kubiczek, Pavel Molnari (DÛl Karviná), âeslav Nastulczyk, Radislav Jelínek (DÛl âsm), Rudolf Ceniga, Roman kuta (DÛl Na Dole âsm v programu POP 2010 v souãasné dobû probíhá 1. etapa budování centrální klimatizace. Darkov), Vítûzslav Ko Àovsk, L. Mazal, V. Miãulka (DÛl Paskov), Vladimír Seri, Viliam imá ek (DÛl Karviná), Zdenûk Pavelek (OKD, HBZS), Boleslav Taraba (Ostravská univerzita). Mezinárodní konference mj. potvrdila, Ïe nároky na splnûní legislativních, bezpeãnostních, hygienick ch a dal ích poïadavkû v oblasti vûtrání dolû se neustále zvy ují, shrnul po ukonãení akce FOTO: Radomíra Grimmová, DÛl âsm hlavní vûtraã revíru Viktor Král. Zejména v poslední dobû, v souvislosti s investiãním programem OKD Programem optimalizace produkce POP 2010, kter vkladem investic do modernizace dûlních technologií nemá v historii na eho revíru obdoby, se poïadavky na zaji tûní fiádného vûtrání a vhodn ch klimatick ch podmínek na dûlních pracovi tích staly prioritou. Jako pfiíklad konkrétních krokû OKD v této problematice mûïe slouïit zapoãatá realizace centrální klimatizace na Dole âsm s chladicím v konem 15 MW, která je budována v rámci POP Po dokonãení 1. etapy by mûl od ledna pfií tího roku nabûhnout její provoz na 50procentní v kon a ve 2. pololetí 2009 pobûïí centrální klimatizace na Dole âsm naplno. Obdobná studie bude zpracována do 17. fiíjna pro DÛl Karviná a do budoucna se poãítá s centrální klimatizací pro v echny achty na eho revíru. To umoïní dûlní provoz bez omezení, bez vynucen ch pfiestávek z dûvodu nevyhovujících klimatick ch podmínek, zlep í se pracovní podmínky, bezpeãnost a nakonec i produktivita práce. Josef Lys

3 25. záfií 2008 Za branami OKD 3 Myslíme i na zájmy osmi tisíc zamûstnancû OKD! Hovofiíme s Ondfiejem Feberem, starostou úspû né hornické obce Stonava STONAVA Hornická obec Stonava dokázala bûhem uplynul ch dvaceti let doslova vstát z mrtv ch. PÛvodnû byla v 70. letech odsouzena k zániku a mûla uvolnit místo pro dal í roz ífiení tûïby. Malebná obec nyní opût ukazuje svûtu pfiívûtivou tváfi a pfiitahuje stále více a více mlad ch lidí. A to pfiesto, Ïe se v dolech stále fárá a uhlí se tûïí mnohem více neï v minulosti. O stonavské cestû k prosperitû hovofiíme se starostou Ondfiejem Feberem. Starostu Ondfieje Febera jsme v jeho kanceláfii na radnici zastihli jen nûkolik okamïikû po schûzce s tûïafii, se kter mi nad mapou dûlních poklesû jednali o dal ím vyuïití pozemkû, kde mûla pûvodnû stát koksovna. Je to uï témûfi dvacet let, co jste byl poprvé zvolen stonavsk m starostou. O ãem jste tehdy pfiem lel? Kdy jsem byl v roce 1990 na Dole âsa se sv mi kolegy na své poslední odpolední záchranáfiské akci, fiíkal jsem jim, Ïe se s nimi na ãtyfii roky louãím, protoïe budu starostovat. Tehdy jsem pfievzal Stonavu jako pomník niãiv ch následkû tûïby uhlí. MoÏná si to také je tû pamatujete: domy se rozpadaly, v ude plno haldoviny, kali - tû. Prostû hrûza. Devastaci jsem vidûl i na rezignovan ch tváfiích obãanû. V obci tehdy pfievládali star í, mladí utíkali do okolních mûst a venkova. ekl jsem si, Ïe s tím musím nûco rychle udûlat. Pfiece nebudu ãtyfii roky sedût na Ïidli a pouze pfiihlíïet umírání Stonavy. KdyÏ se tak kolem sebe rozhlí- Ïím, tak na umírání to dnes ve Stonavû rozhodnû nevypadá! Stojíme nedaleko moderní sportovní haly, kulturní dûm se svojí kvalitou vymyká okolí, kola ve Stonavû se stala pojmem, obec je celkovû upravená. Jak jste toho dosáhli? Víte, hned na poãátku jsem si uvûdomil, Ïe boj o pfieïití Stonavy nemûïeme vyhrát jenom zde v obci. Bylo mi jasné, Ïe zájmy stonavsk ch obãanû jsou v fiadû ohledû stejné jako zájmy celého regionu. Mnoho otázek jsme schopni vyfie it pouze tehdy, kdyï potáhneme za jeden provaz s dal ími hornick mi mûsty a obcemi. A stranou samozfiejmû nemûïe zûstat ani OKD! V echny TfiebaÏe je Stonava obklopena tûïními vûïemi dvou dolû âsm a Darkov Ïije se zde jako v klasické moderní vesnici plné zahrad, kvûtin a zelenû. FOTO: Josef Lys P EDSTAVUJEME Jméno: Ing. Ondfiej Feber Datum narození: 19. prosince 1951 Vzdûlání: vysoko kolské Vysoká kola dopravní v Îilinû, postgraduální studium na Vysoké kole báàské v Ostravû Zamûstnání a funkce: : âsd v pravãí vlakû 1976 dosud: DÛl âsa (nyní Karviná) Karviná-Doly dûlní technik 1990 dosud: uvolnûn pro funkci starosty obce Stonava starosta : Senát Parlamentu âr senátor Rodina: manïelka Eva je lékafikou pro dûti a dorost v Horní Suché, dcera Jolanta pracuje jako veterináfika, syn Vojtûch po absolvování âvut pracuje jako dûlní mûfiiã Osobní záliby: hudba a hra na klavír, zahrada, domácí kutilství, kondiãní bûh, myslivost, sportovní rybafiení, turistika Internetová stránka: Mezi chlouby Stonavy patfií nové soukromé domy v oblasti Bonkov I, pro které doly pfiipravily 25 stavebních parcel i s kompletní inïen rskou sítí. Nyní se pfiipravují obdobné podmínky v lokalitû Bonkov II pro dal ích 18 domû. nás pfiece spojuje zájem na prosperitû. Bylo mi jasné, Ïe buì budeme spoleãnû prosperovat nebo také spoleãnû padneme na kolena. Pfiedpokladem úspûchu je vzájemná pfiipravenost k dialogu a pak samozfiejmû peníze. âím dál tím více jsem si uvûdomoval, Ïe nemû- Ïeme dovolit, aby peníze za uhlí ve vagonech i nadále konãily v Praze a Stonavská cesta k prosperitû Vítûzství v krajské kole soutûïe Vesnice roku 2000, v celostátním kole se obec Stonava umístila na tfietím místû. V stavba dvou nov ch obecních domû s 18 bytov mi jednotkami, v letech postaví tfietí s 12 bytov mi jednotkami. V stavba Domu s peãovatelskou sluïbou s 24 byty. Nové zdravotnické stfiedisko. Gynekologická klinika a oãní klinika. Finanãní podpora obce pfii zateplování fasád domû. Pfiíspûvky na chov hospodáfisk ch zvífiat v obci. Internet zdarma pro obyvatele Stonavy. Vlastní televizní infokanál. Vybudování sportovi È lehkoatletického hfii tû, sportovní haly. Oprava kanalizace, cest, chodníkû, vefiejného osvûtlení. Vybudování tfií ãistiãek a pátefiní sítû odpadních vod. Oprava kulturního domu, dvou základních kol, dvou kostelû. Bohatá spolková ãinnost. zahraniãí, ale musí zûstat alespoà z ãásti zde, na Karvinsku a ve Stonavû. Na druhé stranû jsem potfieboval vûdût, na co je pak pouïiji, aby z toho profitovala obec a její obãané. T dny a mûsíce prûzkumû plánû tûïby, zvaïování moïností záchrany obce a monitorování nálad obãanû se zmûnily v program ochrany a rozvoje obce. Pfii jeho naplàování jsem pak byl vûãi dolûm a úfiadûm nekompromisní. Mohl jsem si to dovolit. VÏdy za mnou stálo zastupitelstvo a vûfiilo mi. Je tû dûleïitûj í ale byl pocit odpovûdnosti vûãi voliãûm, pfiání nezklamat jejich dûvûru a mít v ruce konkrétní v sledky, díky kter m se jim mohu kdykoliv podívat do oãí. Jak se vám jednalo s doly? Podívejte se, jak prosperuje Stonava a jak dobfie jsou na tom v echny stonavské doly. To hovofií samo za sebe. Z v sledkû jednání mûly uïitek obû strany. Nesãetná jednání s fiediteli stonavsk ch dolû, a byla jich celá fiada a kaïd z nich byl sv m zpûsobem v jimeãn, pfiedstavovala mimo jiné také hledání cest ke kompromisûm. Díky tomu mohl b t ná rozvojov plán naplàován a doly mohly tûïit naplno. O to nám vïdy lo. ProtoÏe podnik, kter nefunguje, je pro obec, kde se nachází, velkou zátûïí. Ve Stonavû víme, Ïe musíme myslet nejen na své zájmy, ale také na 8 tisíc zamûstnancû z celého Karvinska, ktefií na dolech Darkov, 9. kvûten a âsm nacházejí obïivu pro sebe a své rodiny. Myslím si, Ïe zrovna pro svûj tvrd pfiístup bûhem jednání na rûzn ch úrovních V roce 1990, kdy byla Stonava na odpis, Ïilo v této hornické obci sotva 1500 pfiedev ím star ích lidí. Nyní se sem lidé vracejí, Stonava mládne, stavûjí se tam nové domy, obec má dobrou perspektivu... OKD, báàské správy a jin ch úfiadû jsem se stal vûrohodn m partnerem, kter sice klade tvrdé podmínky, ale pfii jejich splnûní tûïbu povoluje a drïí slovo. V sledkem pak je oboustranná spokojenost a vzhled Stonavy, jak jste ho popsal a také dobrá nálada obyvatel. Jezdí do Beskyd i Vysok ch Tater Komu by se nelíbilo strávit t den v hotelu nûkde v Beskydech ãi Vysok ch Tatrách za reïijní cenu?! To nabízí sv m obãanûm stonavská radnice kaïdoroãnû ve dvou t denních turnusech. Není divu, Ïe je o takovou rekreaci zájem a není problém naplnit cel autobus. Dotovat tyto pobyty si mûïeme dovolit díky tomu, Ïe do obecní kasy teãou peníze tûïafiû okolních achet, fiíká starosta Ondfiej Feber. Od roku 1990 jste byl ve volbách uï ãtyfiikrát potvrzen v úfiadu starosty. Jak to dûláte? Nejste pfiece vyuãen ani starostou ani jin m politikem? Máte pravdu. Nevím o tom, Ïe by existovaly koly na starosty, poslance ãi senátory. Na univerzitách se sice pfiedná í obor politologie, ale obávám se, Ïe jeho samotné absolvování zdaleka nestaãí na to, abych umûl slouïit vefiejnosti. Teoretická pfiíprava je dûleïitá, ale mnohém dûleïitûj í je umût ji uvést do praxe, vyuïít znalostí ve prospûch kolektivu, pracovního t mu a ir í spoleãnosti. Aby byl ãlovûk úspû n, musí zároveà vnímat potfieby lidí, ktefií ho obklopují a uãit se od nich. To jsem poznal na Ïeleznici jako v pravãí a také pozdûji v t mové práci na Dole âsa. achta dokáïe zocelit, rovnat pátefi a ukázat cestu Ïivotem. Stránku pfiipravil: Josef Lys Dal í zámûry? Pfiilákat mladé rodiny Obec poãítá s dal ími investicemi do v stavby levn ch pozemkû pro lidi, ktefií se chtûjí do obce pfiistûhovat i do startovacích bytû pro mladé rodiny. Stonava známá z vyuïívání obnoviteln ch zdrojû energie poãítá s dal ími investicemi do ekologie. V dal ím roce bude hornická obec hospodafiit s tfiicetimilionov m rozpoãtem. Chceme i nadále získávat investiãní prostfiedky mimo obecní pokladnu a v ichni vûdí, Ïe ná úfiednick aparát to umí, uvádí O. Feber hlavní body ãtyfiletého funkãního období. V souãasné dobû se dokonãuje nová fasáda základní koly. V ní je mj. poãítaãová uãebna, kterou vybavil DÛl âsm. Kromû toho bude 25. záfií po generální opravû za osm milionû korun slavnostnû otevfiena kola s polsk m vyuãovacím jazykem. Na této investici se podílely DÛl âsm a dodavatelské firmy Pol-Alpex a Polcarbo.

4 4 Za branami OKD Kotelnice vyhofiela, pomáháme Zamûstnanci z povrchu Dolu Paskov ukázali, Ïe mají srdce na pravém místû Rodinû LangerÛ shofielo... DÒL PASKOV ÚÏasná vlna lidské i kolegiální solidarity se pfiehnala Dolem Paskov. SluÏebnû nejstar í pracovnice zdej í kotelny Ivona Langerová (39) z Kozlovic totiï pfii- la pfii poïáru domu bûhem nûkolika málo minut o bydlení i ve ker majetek. Rodina se tfiemi dûtmi vãetnû batolete zachránila jen holé Ïivoty a vûci na sobû! V tak tíïivé situaci nabídli pomocnou ruku jak kolegové, tak zamûstnavatel VOJ Energetika ãi spoleãnost RPG. Sedûli jsme u televize, kdyï to prostfiední z na ich tfií synû zjistil. Na stfie e u komína byly plameny. Vybûhli jsme ven tak, jak jsme byli, miminko s cumlem, kluci ve slipech popisovala paní Ivona veãer 3. záfií. Hasiãi z jejich rodinného domku stojícího na samotû vytáhli prakticky jen klíãky od aut Langerov ch to, aby je mohli dostat stranou a sami tím získali lep í pfiíjezd k místu ne tûstí. Volala jsem, Ïe nemûïu do práce. Hned ráno osobnû pfiijel mûj mistr a dal í nadfiízen, zaãali se starat. Dostali jsme dvacet tisíc. Dal-... bûhem nûkolika minut pfii poïáru jejich domku úplnû v echno. ích deset tisíc od odborû. U RPG se nám postarali o byt, vy li nám nesmírnû vstfiíc, hned jich nabídli nûkolik, pokraãovala kotelnice. Co se bydlení t ãe, skonãila zatím rodina u znám ch vedle ve vesnici. Z penûz pofiizovala nejnutnûj í hlavnû mobily kvûli vyfiizování a vûci pro osmnáctimûsíãní miminko. Stalo se to ve stfiedu, v sobotu jsme tu mûli skoro dvacet lidí z povrchu ze achty. Pfii li dobrovolnû na úklid a likvidaci spáleni tû i s velk m hrncem gulá e, uvedla Langerová. Nikdo za to samozfiejmû nic nechtûl, naopak na Dole Paskov je tû pro postiïenou rodinu vyhlásili sbírku. V práci za mnou chodí lidi s obálkami. Nûkteré ani neznám, tfieba o tom posledním vím jen to, Ïe je elektrikáfi, poznamenala kotelnice. Vzhledem k tomu, Ïe vyhofielé stavení pfiijde zbourat, rozhodla se paní Ivana s muïem Franti kem (dlouholet m b val m horníkem na stafiíãské achtû) stavût na stejném místû nanovo. Co se pfiíãiny poïáru t ãe, vypadá to na závadu kotle ãi komína. Byli jsme pochopitelnû poji tûni, ale vyfiízení vyplacení pojistného nûjakou dobu trvá. Pomoc od spolupracovníkû i vedení pro tak nás byla velkou podporou. I psychickou, doplnila. TEXT A FOTO: Radek Luk a Podûkování Ivony Langerové Chtûla bych vyjádfiit velké díky pfiedsedovi FOS Josefu Nejezchlebovi za obûtavost a ochotu, srdeãné díky vedení VOJ Energetika, jmenovitû paní Poledníkové, pánûm Obornému a PuzoÀovi za ve kerou pomoc, velké podûkování spolupracovníkûm, ktefií pomáhali pfii likvidaci domu (pan Hanke, Gureck, paní Zbochová). Zvlá tû veliké podûkování Lubo i BÛÏkovi s rodinou. Moc si váïím i lidského pfiístupu Martina Sládeãka a kolektivu ze spoleãnosti RPG. Ivona Langerová OSTRAVA (red) Pouze do 15. fiíjna pfiijímá Nadace Landek Ostrava pfiihlá ky do 1. kola v bûrového fiízení na udûlení nadaãních pfiíspûvkû pro projekty pfiijaté do Nadaãního programu roku Jde o tyto tematické okruhy pro pfiihlá ky: 1. Záchrana a údrïba hornick ch památek a dokumentû. 2. Ekologická záchrana a obnova lokalit, které s hornictvím souvisejí nebo kdykoliv v minulosti souvisely. 3. Osvûtová a publicistická ãinnost související s tematikou hornictví, hornické historie a geologie. 4. Podpora kultury v regionu i mimo nûj. 25. záfií 2008 Nadace Landek Ostrava poskytuje dal í anci Projekty zpracované podle Zásad pro poskytování nadaãních pfiíspûvkû spolu s vyplnûn m formuláfiem pfiihlá ky do v bûrového fiízení podle v e uveden ch zásad spolu s uvedením zámûrû a cílû projektu musí b t doruãeny nadaci do 15. fiíjna 2008 na adrese Nadace Landek Ostrava, Proke ovo nám. 6, Ostrava, nebo elektronicky na Zásady a formuláfie pfiihlá ek, jakoï i více informací lze získat na: na nebo na tel. ãíslech V sledky budou zvefiejnûny po ukonãení v bûrov ch fiízení. Zlep it dopravní infrastrukturu OSTRAVA (syl) Transport 2008 mezinárodní konference zamûfiená na dopravní infrastrukturu a logistiku probíhala 23. a 24. záfií v ostravském hotelu ATOM. Odborná akce, která slouïí pfiedev ím k prezentaci priorit Moravskoslezského a dal ích ãesk ch i pfieshraniãních regionû, poskytla pfiíleïitost k v mûnû názorû na realizaci akcí v rámci VI. Transevropského dopravního koridoru. Diskutovalo se o dopravní politice a její koordinaci nejen v rámci âeské LISTÁRNA VáÏení pfiátelé, rozhodla jsem se podûkovat va í nadaci a firmû OKD za profesionalitu a velkorysost, kterou jste projevili nejen zaloïením Nadace OKD, ale také spoluúãastí renomovan ch obãansk ch sdruïení na rozhodování o grantov ch pfiíspûvcích nadace. Velmi mû tento Vá postup potû il a vyslovila jsem Vám podûkování v pofiadu Kultura.cz, kter bûïí v âeské televizi. Pofiad by mûl republiky, ale i Evropské unie. Mezi klíãové stavby v na em kraji v nadcházejících pûti letech patfií dostavba dálnice D 47, rychlostní silnice R 48, kvalitní napojení prûmyslov ch zón v No ovicích a Mo novû, stejnû jako leti tû Leo e Janáãka. Nicménû se poãítá, jak uvedl pfied novináfii námûstek hejtmana Pavol Luk a, i s kolejov m propojením Ostravy s Orlovou. A právû v tomto pfiípadû se uvaïuje o vyuïití kolejí spadajících do majetku spoleãnosti OKD, Doprava. b t vysílán cca za 14 dní a Va e nadace bude zmínûna v sekci Kritická Ïidle, kde vyslovuji dva pozitivní a jeden negativní postfieh z dûní v kultufie Ostravy za poslední mûsíce. Srdeãnû Vás zdravím a pfieji dal í úspû né a smysluplné fungování Va í nadace. Ilona Rozehnalová, majitelka antikvariátu a klubu Fiducia NAPSALI O NÁS Ivona Langerová je devatenáct m rokem v kotelnû. Vyhofiel dûm ãeká strïení, budou stavût nov. âasopis pro mládeï ABC Co mají spoleãného Zelen Raoul, kocour Mourrison a horník z OKD? V ichni tfii úãinkují v komiksech. V ábíãku vy el pfied ãasem (3/2008) návod, jak si online udûlat komiksov prouïek neboli strip. Ale jak nám napsal ãtenáfi Ale z Fr dku, suprov generátor komiksû najdete také v ãe tinû. A to kupodivu na stránkách spoleãnosti tûïící uhlí. Komiks má tfii okénka a mûïe se odehrávat v rûzn ch prostfiedích: samozfiejmû v achtû, ale také tfieba v kanceláfii, v hospodû nebo pod ir m nebem. Na v bûr máte rûzné druhy postaviãek: tedy jiï zmínûného horníka, mladou dívku ãi chlapa v obleku neboli kravaèáka. Texty do bublin musíte vymyslet sami. Pokud se vám povedou, mûïete poslat v sledn komiks e- mailem rovnou kámo Ûm. Nejlep í soutûïní komix vytvofiil ãlovûk z branïe OSTRAVA (uzi) Tomá Kukuczka. Tak se jmenuje autor nejlep ího stripu v letní komixové hfiíãce spoleãnosti OKD na A nutno upfiesnit, Ïe se jedná o ãlovûka z uhelné branïe, zamûstnance firmy CZECH-KARBON. Druhé místo patfií Milanu Kamasovi z Ostravy, tfietí byl Jaroslav Kortán z Prahy. Celkem na internetu hlasovalo více neï est tisícovek náv tûvníkû webu tûïafiské spoleãnosti. Bûhem uzávûrky, která probûhla 22. záfií, bylo vytvofieno 496 komixû, ale lidé je dûlají i po tomto datu, upfiesnil mluvãí OKD Vladislav Sobol. Bûhem uzávûrky tohoto ãísla HORNÍKA poãet komixû vzrostl uï na A cena pro vítûze? V pátek 26. záfií v 16 hodin by mûl nasednout u fieditelství OKD na Proke ovû námûstí v Ostravû do luxusní limuzíny, jeï ho dopraví na Landek. Po men ím obãerstvení bude v Hornickém muzeu OKD pfiibliïnû v hodin start balonu. Nad moravskoslezskou metropolí se má letût hodinku. 1. MÍSTO 2. MÍSTO

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY Je to b val pilot, kdyï se opije, tak pro nûj pfiiletí jeho stíhaãka... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Îena pod spr kou kropicího vozu byla obsahem na í soutûïní fotografie ã. 38 a námûtem pro va e úvahy o vtipné slovní vyjádfiení k této situaci. TextÛ jsme od vás dostali opût hezkou hromádku, ze které jsme vybrali tfii. Na jejich autory ãekají v na í redakci tfii stokoruny. V herci soutûïní fotografie ã. 39 jsou Ludvík Trávníãek z Ostravy- Poruby, ZdeÀka Remiá ová z Ostravy-Mariánsk ch Hor a Oldfiich Kudûlka z Havífiova. Vousáã na soutûïní fotografii ã. 39 obhospodafiuje bazén, do kterého ti nejvût í oumeni skáãí nejroztodivnûj ími styly tak, aby co nejvíce pobavili poãetné diváky. Jak mi slogany pobavíte ãtenáfie Horníku vy? Pi tû. Uzávûrka je v úter Vtipné krátké texty posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: SoutûÏní foto ã. 38 Cestáfiská soutûï Îeny ãistírnám! ( lt) Miláãku, dost! Já jsem ti sice volala, Ïe jsem celá Ïhavá a potfiebuji ochladit! Tím jsem ale nemyslela, Ïe to provede touhle ST ÍKAâKOU! (zr) Ludvíku, pfiestáááà. Tu v platu mi nemusí tentokrát dávat!!! (ok) , nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 39 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. Havífi pfiebral babu Luciferovi Ochotníci hrají pohádku o ãertech, Káãi a horníku Franckovi OSTRAVA Zdafi BÛh! A v pekle? âerti plivali a vihali ohony, kdyï je zpûsobnû pozdravil havífi Francek Kovalsk, kter se k nim omylem prokopal. Nakonec to v ak jako ve správné pohádce dobfie dopadlo a pfiebral je tû babu samotnému Luciferovi. Pfiedstavení s touto zápletkou má v repertoáru divadelní spoleãnost Jitfienka z Ostravy-Poruby. Lucifer se chtûl mermomocí Ïenit, tak mu do pekla pfiinesli jeho podfiízení Káãu. Îenská to byla sice pûkná, nicménû zlá. TakÏe ji ani kníïe pekel nechtûl a museli fie it, jak se jí zbavit, popisoval Miloslav Stuchlík alias havífi Francek Kovalsk. Pohádka Èastn konec, havífi Francek vyfáral a jako bonus dostal i Káãu. pojmenovaná Co peklo jednou zchvátí je autorsk m poãinem amatérsk ch divadelníkû. A protoïe Jitfienka pochází z Ostravska, zamontovali do pekelného pfiíbûhu horníka. Stuchlík (jinak v civilu skladník) hraje patfiiãnû za pinûn ve fáraãkách, gumákách, s helmou a mûfiákem. Kromû toho nemám s havífiinou nic spoleãného, nemûl jsem je kupodivu ani v rodinû. Jednodu e toho horníka Kovalského jenom dûlám, vysvûtloval ochotník. Ale zpût k dûji! Káãu mûl pûvodnû od rohat ch vysvobodit jist Honza, jenïe ten byl spí e na peníze a navíc miloval svou Aniãku. TudíÏ ãertûm pfii lo náramnû JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK K rohat m se prokopal horník a pozdravil tradiãním Zdafi BÛh! vhod, kdyï se prokopal do pekla Francek. I mezitím zkrotlá Káãa se havífii pozdávala, leã co peklo jednou zchvátí, nemûlo by navrátit. Museli proto pro Francka vymyslet nûjaké obtíïné úkoly. Jedním z nich bylo, Ïe nesmí nadávat. CoÏ je pr i pro opravdového havífie tûïké konstatoval Stuchlík-Francek. Nûjak to bez kleteb zvládl, dokázal, Ïe se ìáblové sami k sobû zaãali chovat lidsky a Káãa mu byla odmûnou. Vyfárali spoleãnû. Zazvonil zvonec a pohádce hrané divadlem Jitfienka na folklorním festivalu Tfiebovick koláã 2008 byl konec. TEXT A FOTO: Radek Luk a âerti referují Luciferovi, Ïe se koneãnû zbavili Ïenské i horníka. Na Juzek je dûdek, ma vnuka! SoutûÏní fotografie ã. 39,Zavírají lázeàské prameny KARVINÁ (ls) Láznû Darkov ve spolupráci v mûstem Karviná a OKD pfiipravily na poslední záfiijov víkend ukonãení lázeàské sezony. V sobotu i nedûli 27. a 28. záfií od bude probíhat poslední venkovní akce leto ní sezony. V parku Rehabilitaãního sanatoria a v parku Léãebny Darkov se na pódiu vystfiídají folklorní soubory, country kapely, cimbálovky. Hosty programu jsou zpûváci Jirka Kobûrsk, Petra JanÛ a Pavel Novák. V doprovodném programu vystoupí sokolníci, rytífii, pfiipraveny jsou stánky s obãerstvením nafukovací atrakce pro dûti i jízdy na koních. V sobotu 27. záfií bude ve stáncích Rehabilitaãního sanatoria pfiipraven k ochutnávce i skvûl burãák a dal í speciality. V pfiípadû nepfiíznû poãasí bude akce pfiesunuta do lázeàsk ch prostor. Sedûli zme v patek Na Upadnici a jak uï to byva, probrali zme v di - putû v ecko duleïite. Od bab pfies sport aï ku polityce. U tych bab zme se, pravda, dluho nûzdrïeli, bo zme pfieci enem uï chlopi v rokach a z nûkerych uï vyprchala aji ta druha miza, takïe uï enem spominame, jake to bylo, kdyï to lo... Trochu dele zme zustali u fotbala, bo Baniãek nûhraje tak, jak zme se pfiedstavovali. Na vyhru s autsajdrami se moc nadfie a z klubami z popfiedi tabulky obvykle po trapnym vykonû pfiehraje. Tajak nûdavno na Bazalach z loàskim mistrem Slaviu. Pfiitym ani ona nûma tu formu tajak loni, ale po v eckich strankach lep i neï Banik. Stejne to bylo aji v Teplicach, kaj navic ostravska superhvûzda Svûrko po zapase napadnul protihraãa. To je ale sporne, esli tyn synek ho pfii zapase furt okopaval tajak zahradku, sprostû mu nadaval a furt ho aji inaã provokoval, potym se nûdivim, Ïe v tym Va kovi buchly saze. KdyÏ se ani jemu navic nûdafii, omluval Svûrko a Antek. Mûli by ti synci hraè tajak ve tvrtek proti Moskvû. Je zajimave, Ïe v tym pohafie UEFA im to lo, aji kdyï prohrali. Ale dalo se na tyn fotbal divaè, vystihnul situacu a aji na e nazory a pocity Poldek. Ale co pravitû na tyn burdel v odeesce? Jeden vûãi uplatkafi a mafian niï druhy, hodil Antek drze oko na modreho ptaka Jifiika. MoÏna by se aji cosik mezi nimi zemlelo, ale rozletûly se dvefie a v nich stal s takim nûpfiitomnym zrakem a divnym usmûvem Juzek. To je tyn, jak nûdoslycha a kvuliva temu nûmoch byt ma infiru. Je z nas nejmlad i a tak se aji posledni z nas Ïenil. Temu je furt taki zamilovany a v udû chodi s tu svoju gryfnu robku. Chvilu tak stal, pak pfii el k vyãepu a pravil ZbyÀìovi: Nalej dûdkovi a v eckim tu oto zelenu a hned na to mi naãepuj na nyt piveãko! Tu to byla bomba! Juzek ma dvû cery a ani jedna se do vdavek moc nûhnala. AÏ loni se ta star i dala fiecè a rozhodla se zaloïit rodinu. Juzek se tak tû il na vnuãata, aï se zdalo, Ïe se ich nûdoãka. No a vãil to pfii lo! Synek jak hrom! Zdravy un i matka. Ale neni to Juzek. Dali mu také pry moderni meno Stephan. Mi to ale nûvadi. UÏ se tû im, aï vyjedu s koãarem do ulic, aï ho pozdûj i vezmu na kolotoã a do zoologicke..., rozplyval se pfii te zelene Juzek. A my mu to pfiali. KdyÏ ale zaãal spfiadaè plany, jak s tym vnukem budu chodiè na pivo, pfieru il ho Erìa: V eci vitû, jak tyn narodni umûlec Jaroslav Vojta splantal kajaki vtip, a Ïe v narodû se pravi, Ïe kdo inaã fajny vtip zdupe, Ïe ho zvojtil. TuÏ to mu raz Karel Höger oznamil, Ïe se jeho dcefii narodil kluk.,má tfii kila, kuliferda, chlubil se Höger. Vojta smûtal dom, aby to co nejdfiiv oznamil tej svoji:,pfiedstav si, Ïe Höger má vnuka. A má tfii kule, kiloferda! Fajne, ni? Tu zdafi buh, va Lojzek

6 6 Po ichtû OKD podporuje 25. záfií 2008

7 25. záfií 2008 Panoráma Po ichtû 7 OSTRAVA (uzi) Pfiímo nechutné poãasí provázelo VI. roãník podzimní slavnosti Tfiebovick koláã, která konala tfietí záfiijov víkend v Tfiebovickém parku v Ostravû- Tfiebovicích. Naopak program vãetnû skuteãn ch koláãû náv tûvníkûm chutnal! Navzdory mokru ãi chladnu se jich se ly více neï dvû tisícovky. CoÏ je velk úspûch, kdyï si uvûdomíme, jak bylo. KvÛli nepfií- Tfiebovick koláã chutnal i za nechutného poãasí zni poãasí jsme museli odvolat i tradiãní prûvod obcí. Lidé a úãinkující se v ak bavili, zhodnotili pofiadatelé árka a Tomá Vojtkulákovi ze Slezského souboru Heleny Salichové. Ten pochopitelnû na scénû nechybûl v dûtské i dospûlé verzi. Dále se pfiedstavili napfiíklad folkloristé z Opavska, Vala ska ãi Chodska (PlzeÀska). Celkem na festival dorazilo jedenadvacet souborû s asi ãtyfimi stovkami ãlenû. Ischias z Opavska v pfiedstavení o chlopach, robkach a hospodû. Kroje dne ním sleãnám seknou. To je on! Tfiebovick koláã. Koláãe byly k mání v tradiãní velikosti, ale i v pûlmetrové pro úãinkující a dokonce metrové velikosti, ten divákûm rozdávala pekárna z Poruby, dodali Vojtkulákovi s podûkováním Nadace OKD. Ta Tfiebovick koláã podpofiila v rámci grantového programu Pro radost a vzdûlání tfiicetitisícovou ãástkou. Mladí zbojníci z Vala ska si pfied vystoupením zavdali burãáku. TIPY HORNÍKA Havífiov POZVÁNKA NA ACHTU Je tû do nedûle 28. záfií se mohou obãané a náv tûvníci Havífiova podívat, jak to vypadá na achtû. V stava Hornictví Havífiovska, pofiádaná místní poboãkou Klubu pfiátel Hornického muzea OKD, je otevfiena v galerii Kulturního domu Radost vïdy od do hodin. EWA FARNA + HIP HOP Vycházející hvûzda ãeské hudební scény Ewa Farna bude hostem festivalu Don Bosko Fest, kter se bude konat v havífiovském letním kinû v sobotu 27. záfií od hodin v rámci oslav 15 let stfiediska volného ãasu Bon Bosko. Koncert Ewy Farné je naplánován na hodin, od zaãne hip-hopov festival, na nûmï se pfiedstaví skupiny Khomator (Havífiov), Serial info (Ostrava), Ryes + Hoz (Opava) a taneãní hip-hopové celky ze stfiediska Don Bosko. DO KENI A AUSTRÁLIE Atmosféru vzdálen ch kontinentû pfiiblíïí pfiedná ky v rámci Cestovatelského minifestivalu, kter se bude konat v sobotu 27. záfií v loutkovém sále KD P. Bezruãe v Havífiovû. Od hodin zaãne povídání na téma KeÀa africké dobrodruïství, od pfiedná ka na téma Napfiíã Austrálií na kole. LENKA DUSILOVÁ NA TURNÉ Lenka Dusilová a její americká skupina odstartují ve slovenské Skalici klubové The Adventurous Tour. Nav tíví celkem jedenáct mûst a speciálním hostem turné bude britsk písniãkáfi James Harries. V pondûlí 29. záfií nav tíví i Havífiov, kde budou koncertovat od hodin v klubu Stolárna. DVù V STAVY budou zahájeny ve ãtvrtek 25. záfií v hodin ve V stavní síni Musaion v havífiovû. První s názvem âernobíl svût nás zavede do svûta zrakovû postiïen ch, druhá pojmenovaná Sladk Ïivot ãokolády pfiiblíïí historii ãokoládového nápoje, kakaového prá ku a kakaov ch bobû, které b valy v maysk ch a aztéck ch kulturách platidlem. Ostrava METAL ZA HRANICEMI Ani ne hodinku jízdy od ãesk ch hranic se v sobotu 27. záfií koná metalov festival. V klubu Rudeboys v Bielsko-Bia e uï od 14 hodin slaví narozeniny stylov ãasopis HardRocker a na party pozval kapely Master Kat (Slovensko), Crystal Wiper, Horrorscope a Witchking (Polsko), Overdrive (Velká Británie), Sacred Steel (Nûmecko) ãi Omen (USA) na snímku. KOSTELY PROZÁ Í HUDBA UÏ popáté se uskuteãní na území Moravskoslezského kraje Svatováclavsk hudební festival. Pfiipraveno je celkem 33 koncertû. Zahajovací koncert se koná 28. záfií v hodin, závûreãn 28. fiíjna od hodin v katedrále BoÏského Spasitele v Ostravû. Ve stfiedu 1. fiíjna od hodin si mûïete poslechnout koncert Violino virtuoso v kostele sv. Anny v Havífiovû. AFRIKA - DIVOâINA V SRDCI Mimofiádn záïitek slibuje v stava nejlep ích fotografií divoké pfiírody ãerného kontinentu od piãkov ch autorû National Geographic, která bude otevfiena od 27. záfií do 30. listopadu v prostorách Slezskoostravského hradu v Ostravû. PUNKROCK V CHLÍVU Koncertují hlavnû v Japonsku a populární jsou doma ve védsku, nicménû v pátek 26. záfií si udûlají ãas i na âesko. Partiãka fiíkající si Bombshell Rocks a produkující punkem fiíznut rock n roll vystoupí tento veãer v klubu Chlív v Ostravû-Porubû. Karviná Z POHÁDKY DO POHÁDKY Nedûlní odpoledne 28. záfií bude patfiit v Karviné dûtem. Tfii pohádky Îába na prameni, Li ka handlífika a O veliké fiepû pro nû zahraje v malém sále Mûstského domu kultury divadelní soubor Bambules. Zaãátky pfiedstavení v a hodin. Nápravy kod po hornické ãinnosti Pfiíklad profesionálního pfiístupu k rozvoji území ostravsko-karvinského regionu (8) Zásadním krokem k úspû nému prûbûhu transformace a restrukturalizace uhelného sektoru v âeské republice byla v roce 2002 zahájena intervence státu v oblasti ekologické a následnû i hospodáfiské revitalizace regionû s aktivní nebo jiï ukonãenou hornickou ãinností. Vláda âeské republiky sv mi usneseními v roce 2002 uznala naléhavou potfiebu fie ení ekologick ch kod, které vznikly pfied privatizací tûïebních spoleãností a pfiijala zámûr vyãlenit postupnû více neï 1 miliardu EUR pro tyto úãely pro vymezená území. Pro Moravskoslezsk kraj ãinil tento podíl 20 miliard Kã, protoïe byla vzata v úvahu vysoká míra pfiipravenosti vhodn ch projektû pro území na eho kraje. V souladu s usnesením vlády z roku 2002 byly zejména ve spolupráci se zmocnûncem vlády pro fie ení problémû spojen ch s revitalizací MSK a hejtmanem MSK soustfiedûny projekty pro fie ení aktuálních potfieb pfiedev ím ekologické revitalizace regionu. Projekty a zámûry byly rozãlenûny do skupin podle jejich charakteru a zpûsobu financování. V první skupinû byly soustfiedûny projekty a zámûry související témûfi v luãnû s odstraàováním dûsledkû v minulosti zaloïen ch ekologick ch zátûïí souvisejících s hornickou ãinností a s restrukturalizací hutnictví. S ohledem na naléhavou potfiebu jejich brzké realizace bylo navrïeno financovat tyto projekty z privatizaãních v nosû v souladu s platnou legislativou a po posouzení meziresortní komisí. Projekty a zámûry druhé skupiny pfiedstavují hlavnû v stavbu prûmyslov ch zón. Pfiedpokládají odstranûní star ch zátûïí, coï umoïní pfiivést do regionu nové investory. RovnûÏ tato skupina projektû je kryta z privatizaãních v nosû. Usnesením vlády byla ustavena Meziresortní komise pro fie ení revitalizace Moravskoslezského kraje a Komise pro posouzení a hodnocení nabídek podan ch k obchodní vefiejné soutûïi. Hlavním pfiedmûtem ãinnosti Meziresortní komise je urãovat pfiedev ím ãasovou posloupnost realizace jednotliv ch projektû schválen ch pfiedkládan m návrhem usnesení vlády a hodnotit jejich vûcnou náplà z hlediska moïnosti realizace. DÛraz je kladen zejména na naplàování poïadavkû pfiíslu n ch zákonû, dodr- Ïování pfiíslu né báàské legislativy a legislativy k ochranû Ïivotního prostfiedí a dal ích obecnû závazn ch pfiedpisû, stanovování priorit fie ení ekologick ch kod z hlediska pfiedpokládaného rozvoje kraje a moïnosti tvorby nov ch pracovních míst. To v e probíhá ve vazbû na podklady pfiipravené za úãasti odborníkû se znalostí problematiky. Projekty pfiedkládané Meziresortní komisi mají rûznorod charakter, finanãní nároky i ãasov harmonogram realizace. Lze je dle specifikace úãelu roztfiídit na: sanaãní a rekultivaãní práce; utlumení termick ch procesû v odvalech; Sanace a rekultivace jezera nedaleko Karviné. komplexní fie ení problematiky nekontrolovateln ch v stupû metanu ve vazbû na stará dûlní díla; zahlazování star ch zátûïí v OKD, a.s. a pfiíprava území po ukonãení hornické ãinnosti; komplexní fie ení území po hornické ãinnosti; revitalizace území po hutnické ãinnosti. FOTO: archiv Od roku 2002 do konce 1. kvartálu loàského roku bylo schváleno celkem 98 projektû, dílãích projektû, projektov ch zámûrû v celkové pfiedpokládané finanãní v i cca 7,5 miliardy Kã. âást tûchto projektû byla jiï realizována, ostatní se nacházejí v rûzném stavu rozpracovanosti. Vítûzslav Zámarsk Tomislav Stfielec

8 8 Po ichtû Zábava K ÍÎOVKA O KNIHU PRO ZASMÁNÍ 25. záfií 2008 Tajenka: Víte, proã si padesátileté Ïeny nechtûjí hrát na schovávanou? (odpovûì v tajence) Hrací list Uhlovodík s osmi atomy uhlíku NeboÈ (slangovû) Ledovec panûlská fieka 1. DÍL TAJENKY Obyvatel Boiótie MPZ ãesk ch letadel Smûneãn ruãitel PfiedloÏka Otec (kniïnû) Cela Zaniklá achová figura Souhlas Pádová otázka Souzvuk tónû Diskutovat Slavn ãesk hokejista Zkratka registrované tuny Nejinak Organické rozpou tûdlo 2. DÍL TAJENKY BÛÏek lásky Anglická zkratka pro deviaci Stfiedoslovenské mûsto ikovat (zastarale) PodnoÏník Kaprovitá ryba Slovensky jmelí Tajenka z minulého ãísla: Zákazník v nevûstinci se ptá mladiãké prostitutky: Kolik je vám let, sleãno? Osmnáct. TakÏe teprve v oboru zaãínáte, viìte? Ano, po tfiíleté pauze, co jsem byla na matefiské. PomÛcky: Adra, Hu, Ole, rotit. Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress, kterou si mohou osobnû vyzvednout v na í redakci. Z lu titelû minulé kfiíïovky byla vylosována Zdenka Volná z âeského Tû ína. Prosíme v herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã , HOROSKOP Vzácn neteãn plyn Nalepovat kolky Zámezí ve sportu Vedoucí skupiny Beran Poroste vá zájem o jistého kolegu ãi kolegyni. Vût inu pracovní doby strávíte odváïn mi pfiedstavami, coï se negativnû odrazí na plnûní povinností. Tûchto dnech vás to v ak nijak zvlá tû znepokojovat nebude. Pobaví vás nûãí omyl, trapas ãi ne ikovnost. Nemûli byste se v ak smát moc nahlas, nikde není psáno, Ïe se vám to nemûïe stát také. Rak Je tfieba nového partnera pfiesvûdãit, Ïe jste tím prav m nebo pravou. Budete muset popustit uzdu fantazii a sáhnout hloubûji do penûïenky. Pofiádnû s vámi zacloumá novinka, kterou se dozvíte od souseda, kamaráda nebo pfiíbuzného. Na- tûstí jste v dobré kondici a jen tak nûco vás nerozhází. Osobnû se vás to moc nedotkne. Váhy Budete se cítit jako znovuzrození, pfiekypovat optimismem a ochotní dohodnout se i s tradiãními rivaly. Planety pfiejí navazování kontaktû. Podmínkou je pozornû naslouchat a málo mluvit. Pokud máte v práci nûjaké problémy, nespoléhejte na to, Ïe se situace radikálnû zmûní. MÛÏete v ak poãítat s podporou rodiny. Kozoroh K fie ení problémû pfiistoupíte s nevídanou tvrdohlavostí a vytrvalostí. Vydûláte na tom nejen vy, ale i nûktefií va i známí a kolegové. Rychle pochopíte, Ïe o co vám jde, musíte jist m lidem vysvûtlit hned nûkolikrát po sobû. Nadzvedne vás zji tûní, Ïe vûc, kterou jste sehnali jen díky velké protekci, na ostatní velk dojem neudûlá. V které chvíli ímská estka Indiánsk symbol Citoslovce pfiitakání Beduínsk plá È Popravãí Existovat PfiedloÏka Planeta Umûlé kauãuky E Velmi jasn meteor Tlak B k Nemáte daleko k tomu, abyste se k jisté protivné osobû zachovali tak, jak si zaslouïí, pfiísnû a moïná i hrubû. Vibrace Marsu vám zvedají sebevûdomí, a tak se hned tak nûkoho neleknete. SvÛj díl od vás dostane kaïd, kdo se o vás jen otfie. Ozve se vám nûkdo, komu jste dali neuváïen slib. Nedivte se, Ïe mu do la trpûlivost. Lev Pfiipomenete si podraz, kter na vás udûlal ãlovûk, kter od vás bude nyní nûco chtít. Nebuìte úzkostliví a dejte mu najevo svoji nelibost. Klidnû vám provede nûco podobného znovu. Nesázejte se o vût í ãástky. Saturn vám posílá do cesty nûkoho, kdo se vás pokusí vyprovokovat, aby z vás následnû vytáhl peníze. tír Nûkdo z rodiny se vrátí k star m pfiedstavám o pfiestavbû bytu nebo stûhování do lep ího. Nemyslete si, Ïe to zamluvíte, ancí máte minimální. Va í jedinou moïností je mlãet a ochotnû odk vat v echno, co usly íte. Zaãnete si pfiipou tût, Ïe jist plán pfiesahuje va e moïnosti. Hor í bude, jak to vysvûtlíte svému okolí. Vodnáfi Nevylévejte si patnou náladu na partnerovi, bude následovat jeho ostrá reakce. Nespoléhejte na to, Ïe v echno bude jako jindy. Mohla by se strhnout velká boufika. Pfiipravte se na náv tûvu, se kterou jste nepoãítali. Nedejte se zatáhnout do podezfiel ch intrik. Mezi lidmi, se kter mi se setkáte, bude nûkdo, kdo vás chce vyuïít. Had z Knih dïunglí Hra v mariá i Iniciály politika Ratha Filipínská sopka Vrch nad Bûlehradem Umûlecká beseda Jm. plochodráï. Olsena MuÏské jm. (z maìar.) Egyptsk bûh potravy Otrhati Slovensky jehla Pohyb vzduchem Souboj Setiny hektaru od 25. záfií do 1. fiíjna 2008 BlíÏenci Neohrnujte nos nad upfiímnû mínûn mi radami a kroète svoji je itnost. Nepou tûjte se do nûãeho nároãného a odloïte dûleïitá rozhodnutí. Poãkejte si na lep í planetární konstelaci. Není v em dnûm konec. Vûnujte dûkladnou péãi svému vzhledu. âeká vás setkání s nûk m, kdo vás dokonale okouzlí. Nenechte si ujít slibnou pfiíleïitost. Panna Polep íte si v zamûstnání. Postavení hvûzd dává nadûji na vy í plat a lep í postavení. Staãí pfiijít s nápadem, kter se zalíbí nadfiízen m. S elegancí se budete pohybovat ve spoleãnosti. KroÈte své ambice, neuspûchejte jejich realizaci. Va e chvíle pfiijde, ale musí dojít k souhfie mnoha náhod. Ochlazení v partnersk ch vztazích lze pfiedejít vstfiícností. Stfielec Okolnosti vás pfiinutí znovu se zamyslet nad postupem v dûle- Ïité záleïitosti. Bude to v ak rozhodování docela pfiíjemné, mezi dvûma lákav mi variantami. Ráznû a systematicky se pustíte do odstraàování restû, které by vám mohly pokazit reputaci. Pfii setkání s pfiáteli pozor na tendenci k chlubení a pfiehánûní. Ryby Nekritizujte a tím spí e neodmítejte nûco, co neznáte a nevíte, jak se k tomu postavit. Jsou zmûny a novinky, které vám pfiinesou prospûch. Na mrtvém bodû uvíznou nûkteré va e plány. ObraÈte se na zku eného pfiíbuzného. Jen tak získáte jistotu, Ïe vás nikdo neo idí a nic neztratíte. Nelze vylouãit, Ïe se budete muset vzdát jednoho cíle....vyhodil mû z bytu a fiekl, Ïe ten Augiá Ûv chlév v bytû vyãistí sám... Kresba: V. Novák Vysoko kolské koleje: Ty Franto, nemohl bys dneska vypadnout a pfiijít aï k ránu? Má za mnou pfiijít moje holka. Jasnû, to není Ïádn problém Ráno se Franta vrátí na kolej a kouká: cel pokoj zapafien, okna zamlïená, prostûradlo propocené a na posteli bezvládnû leïí úplnû zniãen Jirka. A tak se ho hned ptá: Tak co, dobr? Jóó! Desetkrát! A ona? No..., nepfii la Sleãno, znáte Lohengrina? Neznám, ale jestli ho vytáhnete, tak vás pfies nûj pra tím! SUDOKU NÁ RECEPT Potfiebujeme: 1 kvûták, 1 vût í cibuli, 5-6 rajãat, 1 lïíci oleje, 2-3 strouïky ãesneku, sûl, mlet pepfi, 1 lïíci ãerstvé petrïelové nati nebo 1 lïiãku su ené, 1 lïiãku cukru Postup: Kvûták uvafiíme v osolené vodû (já rad i v páfie) domûkka. Necháme okapat. Rajãata spafiíme vroucí vodou, oloupeme a nakrájíme na drobné kousky. Na Zlatá rybka má jet na dovolenou a hledá za sebe náhradu. Potká krokod la a domluví se s ním, Ïe to za ni vezme. Rybka se vrátí z dovolené a ptá se krokod la, kolik mûl klientû. Ale, jenom jednoho. A co si pfiál? Aby mûl penis aï na zem. A jak jsi to, prosím tû, dokázal? Nevûdûl jsem, co dûlat, tak jsem mu ukousl nohy Volá blond nka: Je tam drogerie? Ne! Tak proã zvedáte telefon? JAK LU TIT SUDOKU: KaÏd fiádek, sloupec a kaïd ãtverec (3x 3 políãka) musí obsahovat ãísla od 1 do 9. SPRÁVNÉ VYLU TùNÍ: Kvûták s rajãatovou omáãkou oleji zpûníme nadrobno pokrájenou cibuli, pfiidáme rajãata, rozmaãkan ãesnek, osolíme, opepfiíme, osladíme, pfiidáme petrïelku, promícháme a pár minut podusíme. Kvûták na talífii pfielijeme omáãkou. HladovcÛm pfiidáme vafiené brambory, hubnoucí je nemusí. V ROKY HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ Zapochybuj o v em alespoà jednou, i kdyby to byla vûta: Dvakrát dvû jsou ãtyfii. Lichtenberg P EHLED AKTUÁLNÍCH V BùROV CH ÍZENÍ, KTERÁ BUDOU ZAHÁJENA V ZÁ Í 2008 Nûktefií tví pfiátelé tû chválí, jiní haní, drï se tûch, kdo tû haní, a vzdej se tûch, kdo tû chválí. Talmud Opravy stavební (OSTAV) 139, 147 Opravy strojní (OSTR) samostatná v bûrová fiízení 331, 423, 450, 801 spoleãná v bûrová fiízení

9 Górnik KARWINA DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW 25 WRZEÂNIA 2008 ROCZNIK 5 NUMER 39 Rzetelnie i uczciwie Zmiany w Kodeksie Etycznym OKD OSTRAWA (bk) Przyj ty przed ponad rokiem Kodeks Etyczny OKD to podstawowy dokument regulujàcy zasady prowadzenia dzia alnoêci gospodarczej, zachowania pracowników oraz rozwijania kontaktów z partnerami handlowymi spó ki w sposób rzetelny, sumienny, odpowiedzialny i ze wszech miar uczciwy. W minionych dniach Kodeks Etyczny OKD zosta decyzjà kierownictwa spó ki dalej zmodernizowany i zaktualizowany. NowoÊcià jest przede wszystkim wprowadzenie systemu firmowego rzecznika praw obywatelskich, z którego mo na skorzystaç w razie jakichkolwiek problemów, wàtpliwoêci lub podejrzeƒ, e w firmie dzieje si coê nieprawego. Informacj mo na Bielskie Dudoski na górnosuskiej scenie. TEMAT TYGODNIA zg osiç pod specjalnymi numerami telefonicznymi lub , faksem pod nr , em pod adresem lub na kartce wrzuconej do specjalnych skrzynek zaufania, rozmieszczonych od piàtku 19 wrzeênia w recepcji dyrekcji OKD oraz w portierniach wszystkich kopalƒ. Dost pny jest tak e kontakt do sekretarza zarzàdu OKD Jak zapewni mened er ds. bezpieczeƒstwa Kamil Kaãer, system zawiera wielostopniowà kontrol wszystkich procesów, gwarantujàcà ochron i zachowanie anonimowo- Êci êród a informacji. Pe ny tekst Kodeksu Etycznego OKD mo na przeczytaç na stronach internetowych OKD Fundacja OKD: Druga runda grantów CARBOKOV Fot. Bogus aw Krzy anek Fedrowanie z folklorem po raz trzeci SUCHA GÓRNA (bk) Ju po raz trzeci fedrowano w sobot 20 wrze- Ênia w Domu Robotniczym w Suchej Górnej z folklorem. W programie upstrzonym wieloma akcentami górniczymi wystàpi y zespo y Dudoski z Bielska-Bia- ej, miejscowi Suszanie, czeskocieszyƒskie Zaolzi i Slezan oraz ostrawska mykàa. Gwiazdà wieczoru by Wojskowy Zespó Artystyczny Wojska Czeskiego Ondrá, który zaprezentowa ciekawà mozaik folkloru z ró nych regionów Czech, Moraw i Âlàska oraz S owacji Weso e umiej tno- Êci. Celem imprezy jest powrót do korzeni, czy lepiej przypomnienie Górnik DARMOWA GAZETA NIE TYLKO DLA GÓRNIKÓW folkloru i kultury ludowej regionów, z których przybywali do regionu karwiƒskiego ludzie w poszukiwaniu pracy w kopalniach. WÊród sponsorów nie zabrak o kopalƒ âsm oraz Darków. Jestem tu ju po raz trzeci, bo impreza bardzo mi si podoba, i z zadowoleniem stwierdzam, e z roku na rok roênie jej poziom artystyczny i organizacyjny podsumowa dla Górnika szef grupy bielskich Dudosków Wojciech Kobza. Mo na pooglàdaç sobie wiele zespo ów dajàcych ró norodny program, przy czym wyst py sà na tyle krótkie, e nie m czà i sà zawsze ciekawe. OSTRAWA (vs) Fundacja OKD zacz a przyjmowaç projekty do drugiej, jesiennej rundy przyznawania grantów, w ramach której, podobnie jak na wiosn, rozdzieli 32 miliony koron. Najwi cej Êrodków 15 mln koron zostanie tym razem skierowanych do sfery socjalnej oraz s u by zdrowia. Wnioski mo na sk adaç do koƒca paêdziernika. NowoÊcià b dà seminaria dla petentów, na których zostanà oni szczegó owo zapoznani z regu ami przyznawania pomocy ze strony Fundacji OKD oraz z zasadami przygotowania wniosków. Redakcja Horník-Górnik Adres redakcji: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava Redaktor kolumny: Mgr Bogus aw Krzy anek Tel.: , Komórka: Kopalnie poszukujà pracowników Spó ka w glowa OKD otworzy a w Karwinie centrum zatrudnienia (vs) Dobra oferta zatrudnienia dla ludzi poszukujàcych pracy oraz lepszy komfort dla zatrudnionych w kopalniach to cele Centrum Zatrudnienia spó ki w glowej OKD, które otwarto 16 wrzeênia w Karwinie. Centrum umo liwi lepszy kontakt z osobami zainteresowanymi pracà w OKD, a w przysz oêci zaoferuje us ugi tak e dla aktualnych pracowników spó ki. W ramach wspólnej Europy w centrum mogà ubiegaç si o prac tak e ludzie z innych krajów UE, to znaczy równie z Polski. Otworzenie Centrum Zatrudnienia OKD nawiàzuje do ogólno- Êwiatowego trendu nowoczesnych firm. UÊwiadamiamy sobie, e nasza za oga to jedna z najwa niejszych wartoêci naszej spó ki. Z ludêmi zainteresowanymi pracà pragniemy komunikowaç osobiêcie jeszcze przed ich przyj ciem, eby lepiej ich poznaç, a jednoczeênie przedstawiç im naszà firm oraz warunki pracy objaêni a nowà inicjatyw ostrawsko-karwiƒskiej spó ki w glowej dyrektor finansowa i personalna oraz wiceprezes zarzàdu OKD Miloslava TrgiÀowa. Pracownicy dzia ów kadr majà w ostatnich tygodniach sporo roboty. Biuro Centrum Zatrudnienia OKD przy ulicy Wyzwolenia w Karwinie-Nowym MieÊcie, naprzeciwko restauracji U âápa. W lipcu o prac w OKD ubiega o si 267 osób, czyli dwukrotnie wi cej, ni w miesiàcach poprzednich. W sierpniu liczba zainteresowanych wzros a do 343 osób, b dàc trzykrotnie wy sza od d ugofalowej Êredniej. W pierwszym miesiàcu wakacji spó ka przyj a 64 nowych pracowników, w drugim 120 osób. Liczba cz onków za ogi OKD po latach sta- Dlaczego spó ka OKD potrzebuje nowych pracowników? Firma, która w minionych latach przygotowywa a si do restrukturyzacji, obecnie dzi ki strategii nowych w aêcicieli przekszta ca si w nowoczesny zak ad pracy o Êwiatowych parametrach. Dzi ki zakrojonemu na niespotykanà dotàd skal programowi modernizacji techniki górniczej ywotnoêç kopalƒ OKD zostanie przed u ona do co najmniej 20 lat. Ile osób zamierza OKD zatrudniç? W bie àcym roku chodzi o setki pracowników. Dok adna liczba wychodzi z aktualnych potrzeb poszczególnych kopalƒ. Od stycznia do koƒca sierpnia spó ka OKD zatrudni a 550 osób. Rekrutacja b dzie kontynuowana tak e w nast pnych latach. Jakich pracowników spó ka OKD poszukuje? Spó ka OKD jest zainteresowana przede wszystkim pracownikami na stanowiska górnik, górnik-robotnik, Êlusarz do owy oraz elektryk do owy. Tradycyjne przywileje dla pracowników do owych: dwa tygodnie urlopu ponad postawnowienia kodeksu pracy ( àcznie 6 tygodni) dodatek na doubezpieczenie emerytalne dodatek na wy ywienie, gratis pitny re ym pobyty rekondycyjne, dodatek urlopowy KRAKÓW, SOSNOWIEC (am) W czwartek 11 wrzeênia Piotr Buchwald, przewodniczàcy Komitetu Doradczego XXI Âwiatowego Kongresu Górniczego, przekaza symbolicznà lampk górniczà delegacji tureckiej. Ta ceremonia oznacza, e za trzy lata w Stambule odb dà si kolejne mi dzynarodowe obrady górniczego Êwiata. Polski jubileuszowy kongres sta si faktem dokonanym. Jego uczestniczy przyj li tzw. Deklaracj Krakowskà, która jest swoistym katalogiem przykazaƒ, które trzeba spe niç, by sprostaç wyzwaniom stojàcym przed górnictwem XXI wieku. Przedstawia ona globalne problemy wymagajàce mi dzynarodowej wspó pracy dla dobra wszystkich mieszkaƒców globu i ochrony naszej planety. Ponad tysiàc uczestników XXI ÂKG wywioz o z Polski dobre wra- enia. Chwalili organizacj obrad, merytoryczne przygotowanie kongresu oraz goêcinnoêç i yczliwoêç, z którà spotykali si w miastach, w jakich mieli okazj byç. Wiodàce sesje odbywa y si w Krakowie, wyjazdowe w Katowicach, Lubinie, Be chatowie i Wieliczce. ego regresu po raz pierwszy mi dzymiesi cznie wzros a. Podczas kiedy na koƒcu lipca spó ka zatrudnia a osób, na koƒcu sierpnia by o to osób. Do wzrostu liczby zatrudnionych przyczyni y si tak e zmiany organizacyjne. Jak powiedzia szef centralnego dzia u êróde ludzkich OKD Libor Dürrer, spó ka OKD zamierza w Centrum Zatrudnienia zaoferowaç równie us ugi dla aktualnych pracowników. Ludzie nie b dà ju musieli jeêdziç do kopalni, aby oddaç zwolnienie lekarskie lub za atwiç np. zaêwiadczenie o Êrednim miesi cznym wynagrodzeniu. Ze swoim àdaniem udajà si do centrum zatrudnienia, co b dzie dla nich du o prostsze i przyjemniejsze skonkludowa Libor Dürrer. W Centrum Zatrudnienia OKD znajdà si tak e informacje dla uczniów szkó podstawowych, zainteresowanych wyuczeniem si zawodu Êlusarza lub elektryka do owego. W lokalach centrum petenci znajdà równie dalsze informacje na temat OKD, w àcznie z informacjami nt. dzia alnoêci sponsorskiej i charytatywnej spó ki. Spó ka w glowa OKD zatrudnia w chwili obecnej ponad 15 tysi cy pracowników oraz prawie 1400 osób w spó kach córkach. W kopalniach pracuje ponadto oko o 3500 pracowników firm zewn trznych. Lampka górnicza przekazana do Stambu u Wtorek 9 wrzeênia kongresowi goêcie sp dzili na towarzyszàcej obradom Âwiqtowej Wystawie Górniczej Mining Expo 2008 w Sosnowcu. W dniach od 9 do 12 wrzeênia przewin o si przez nià prawie 20 tysi cy goêci. Wystawa sta a si przeglàdem mo liwoêci i miejscem prezentacji ofert 288 wystawców z 23 krajów Êwiata. Powodem do satysfakcji jest fakt, e w owej promocji myêli i zaawansowanej technologii byli zauwa alni polscy wystawcy. AtrakcyjnoÊç i walory premier demonstrowanych przez ZZM Kopex i Famur docenili jurorzy Mining Expo, przyznajàc im prymat w kategorii Najciekawsza oferta, zaprezentowana podczas Âwiatowej Wystawy Górniczej. W kategorii Najciekawsza ekspozycja Âwiatowej Wystawy Górniczej wyró niono prezentacj indyjskiej grupy Orissa Mining Corporation. W ocenie jury Oryginalnà formà prezentacji podczas Âwiatowej Wystawy Górniczej zadziwi y dwie spó ki: Sandvik Mining and Construction oraz Joy Maszyny Górnicze. Najci szy eksponat targów wa y 110 ton, àczna masa wszystkich eksponatów si gn a 1000 ton. Fot. Josef Lys

10 10 Inzerce 25. záfií 2008 Autoset Centrum âr plus s.r.o. KONCESIONÁ RENAULT Havífiov, Bludovick kopec tel.: SKVùLÁ PODZIMNÍ NABÍDKA ÚVùRÒ! pro zamûstnance, dûchodce aï do 75 let i pro zaãínající OSVâ s nulov m daàov m pfiíznáním od do bez ruãitele Kã splátka jiï od 888 Kã Kã splátka jiï od Kã Kã splátka jiï od Kã Kã - splátka jiï od Kã RPSN jiï od 9,51% Bankovní a nebankovní pûjãka! MoÏnost Ïádat i bez partnera! Peníze v hotovosti! Staãí jen zavolat a nav tívit kanceláfi Ostrava, Karviná, Orlová, Havífiov, Tfiinec, , Fr dek-místek, , Nabídka pûjãky PÛjãíte: /20 000/ Kã Vrátíte: /23 256/ Kã Volejte: R2/39 R 159/39 Ostrava, Michálkovická (smûr zoo) tel.: !Nebankovní pûjãka! rychle aï 5 mil. Kã v em i bez pfiíjmu a registru!!! smûnka!!! nabízíme spolupráci, auto + telefon , OKD, Rekultivace, a. s. Havífiov-Prostfiední Suchá, Dûlnická 41/884, PSâ: R 185/39 R 141/39 Tfiinec, Lidická 166 tel.: R198/39 V E PRO VÁ ODPAD, KANALIZACI, VODOVOD, ODVOD OVACÍ TECHNIKU Venkovní kanalizace: PVC roury a tvarovky hladké pro vnûj í kanalizace PP a PE ãisticí kanalizaãní achty a vpustû Betonové v robky pro venkovní kanalizace Vodovody: Tlakové trouby z tvárné litiny, tvarovky z edé a tvárné litiny, litinové poklopy, podzemní a nadzemní hydranty, mfiíïe a vzpûry a vpustû HD-PE trubky a tvarovky pro domovní pfiípojky Ocelové pfiíruby, fólie, tûsnûní, rouby pozinkované a ãerné Plynovody: I-PE roury, armatury, chrániãky Domovní odpady: HT potrubí a tvarovky hladké pro vnitfiní odpady s odolností do 100 C NG potrubí a tvarovky tfiívrstvé Polo KAL NG ( náhrada odpadní litiny ) Vpustû, sifony a odpady fy HUTTERER+LECHNER Ostatní: PVC roury drenáïní, chrániãky pro vedení kabelû OdvodÀovací Ïlábky Stfie ní Ïlaby a okapy z PVC Vnitfiní rozvody pitné vody, topení, mirelon Fr decká 332, Ostrava-Kunãice 100 m vpravo za mostem Rudná Fr decká smûr Vratimov VELKOOBCHOD MALOOBCHOD S MATERIÁLY PRO V STAVBU A OPRAVY INÎEN RSK CH SÍTÍ MoÏnost nákupu a slev Ostatní stavební doplàky z plastû (vodomûrné achty, VelkoodbûratelÛm poskytujeme vpustû, mfiíïe, gajgry, Ïumpy, splachovaãe aj.) Betonové v robky pro terénní úpravy, dlaïby, obrubníky mnoïstevní slevy!!! Telefon: , Fax: , R136/39 V E PÒJâKY R124/39 i pro maloodbûratele Prodejní doba: Po Pá SOBOTNÍ PRODEJ (kvûten fiíjen) od Kã moïnost pfieúvûrování nev hodn ch krátkodob ch pûjãek a v hodná úroková sazba OKAMÎITÉ FINANâNÍ PÒJâKY BEZ RUČITELE JIŽ DO 24 HODIN Kontakt: , , R11/39 zahajuje v bûrové fiízení na sluïby: SL ãíslo fiádku 949 Komplexní fiízení pneuhospodáfiství Kontakt: p. Antonín Tomeãka tel.: , fax: Termín pro informace: do R203/39 OKD, a. s. vnitfiní organizaãní sloïka nezapsaná v obchodním rejstfiíku DÛl Paskov ã. p. 528, Stafiíã vyhla uje v bûrové fiízení na: ISTR Vizualizace komplexû z povrchu instalace optick ch kabelû Termín doruãení pfiihlá ek: do Kontaktní osoba: ing. Oldfiich Novák, tel.: R202/39

11 25. záfií 2008 Nadace OKD 11 Modr íp chce letût k co nejvíce du ím Skauti z Ostravy-Zábfiehu dostanou na svou ãinnost podporu od Nadace OKD Z oddílového Ïivota Skautské stfiedisko Modr íp je souãástí organizace Junák svaz skautû a skautek âr a jeho hlavním cílem je v chovná ãinnost a zaji tûní smyslupln ch volnoãasov ch aktivit pro dûti a mládeï, a to nejen pro ãleny stfiediska, ale i pro neorganizovanou mládeï. âinnost je pravidelná bûhem celého roku. Stfiedisko bylo zaloïeno v roce Skládá se z oddílu nejmen- ích dûtí ve vûku 6 10 let, oddílu chlapcû ve vûku let, oddílu dûvãat ve vûku 8 17 let a lakrosového sportovního oddílu pro mládeï ve vûku let. KaÏd oddíl má 15 aï 30 registrovan ch ãlenû. Skautské stfiedisko, respektive kaïd oddíl pofiádá pro ãleny jednu aï dvû akce t dnû. Kromû toho pravidelné akce pro dûti a Oddílovka v klubovnû, zleva Dája, Olin a Kejmil, rádkynû Mí a a vedoucí Natan. FOTO: Radek Luk a mládeï z okolí i celé Ostravy - DÁJA (15) pfiivedl ho kamarád pfied zhruba esti lety. Baví mû to tady, fajn lidi, sranda, takové v lety pod sportovní turnaje, odpoledne her a stan bych jinde nezaïil. Kde si mûïu udûlat oheà ve vlastním indiánském t pí? U nás! nechal se sly et skaut. soutûïí. SnaÏí se zapojovat i dûti ze sociálnû znev hodnûného prostfiedí (tfieba co nejniï í cenou letního OLIN (15) tomu ukázal skautsk svût právû Dája, coï je tradiãní zpûsob náboru nov ch ãlenû. Jsem tady est mûsíc a nelituji! Na prvních schûzkách oddílovkách jsem se otrkával, ale po letním tábofie se zabydlel tábora, kde v ichni dospûlí pracovníci pracují bez nároku na mzdu a nastálo. Jindy jsem se kaïdé prázdniny nudil, a teì je tomu konec, prohlásil. KEJMIL (12) ãas mimo uãení vûnuje sportování a pûl roku uï i Modrému ípu. Na i jsou rádi, Ïe nesedím doma v období svého volna). Myslí i na nebo se nûkde nepotuluji. Jsou rádi, Ïe s oddílem jezdím na v pravy, na akce, chodím do klubovny, fandí tomu, chlubil se. TotéÏ dûlá i mezi spoluïáky ve kole, ale zatím mezi skauty je tû Ïádného nedostal. Jenom slibují doplnil. lémské svûtlo, pomoc ústavûm charitu (Liga proti rakovinû, Bet- MÍ A (17) v oddíle vyrostla. Pfii la jsem po úplnû prvním náboru ve kole. Jsem tady jedenáct m rokem. sociální péãe). Bûhem letních Odvíjí se od toho vlastnû i mûj cel Ïivot, svûfiila se dívka, která patfií mezi rádce ãili star í zku ené skauty. Po dovr ení plnoletosti pfiejde do vedení. Jejím cílem je pfiedávat zku enosti dále, tak jak ji to nauãili jiní, úãast na letních táborech. Pofiádá prázdnin nabízí mûstsk m dûtem Co mohou uspofiádat kdyï patfiila k nováãkûm. 3 aï 4 turnusy pro rûzné vûkové skupiny. OSTRAVA DobrodruÏství, v lety a tábofiení, hry, zábava a ponauãení, samostatnost i kolektivní duch, kamarádství a ãasto i pfiátelství na cel Ïivot. KaÏd skaut moc dobfie ví, o ãem je fieã! A aby se nûco z u lechtil ch ideálû skautingu dostalo do i povûdomí ostatních, oddíl Modr íp z ostravského Zábfiehu vym lí akce prakticky pro kteréhokoliv kluka ãi holku ze sídli tû. Tak zajímavé, Ïe mu Nadace OKD dala zelenou! Na e ãinnost pfiispûje ke zkvalitnûní volnoãasov ch aktivit dûtí a mládeïe, zejména v oblasti sídli tní zástavby. Díky v chovné ãinnosti a aktivitám skautského stfiediska máme kladn vliv na rozvoj ãlenû, sníïení negativních jevû ikany, zneuïívání drog a jin ch návykov ch látek, trestné ãinnosti a podobnû. Pravidelnû se zapojujeme do charitativních akcí ãi akcí pro speciální v chovná zafiízení, vysvûtloval Rostislav Fojtík, skautsk vedoucí s pfiezdívkou Natan. V echno, co dûlají, pfiitom není jen pro organizované skauty. Nadace OKD uvolnila pro skauty z Modrého ípu v rámci jejího grantového programu Pro radost a vzdûlání ãástku 80 tisíc korun. Radek Luk a Poznáváme na e mûsto pûldenní hra listopad 2008 Mikulá ské odpoledne pro vefiejnost prosinec 2008 Tábofiení na snûhu leden 2009 Odpoledne stolních her únor 2009 Poznáváme pfiírodu v na em okolí bfiezen a ãerven 2009 Sportovní turnaj v softbalu duben 2009 Letní tábory ãervenec a srpen 2009 Atletické závody záfií 2009 Hry na louce fiíjen 2009, pravidelné hry v tûlocviãnû Umûlecká dílna listopad 2009 (budou se moci zúãastnit v ichni zájemci, tedy nejen ãlenové) Na letních táborech pln ch her spí skauti v indiánsk ch t pí. âlenové oddílu Modr íp na zimní v pravû. SNÍMKY: Modr íp Krnovská Trojka si mûïe zafiídit klubovnu Krnov tí skauti pfii jednom ze v letû na Landeku. KRNOV (uzi) Îe zûstanou bez stfiechy nad hlavou akutnû hrozilo skautûm z Krnovské Trojky. Jednodu e nemûli peníze na zaplacení provozu klubovny pronajaté od SokolÛ. Oddíl proto oslovil se sv m projektem Nadaci OKD a vlivem fiízení osudu se na nû tûstí usmálo hned dvakrát. Získali jsme peníze na nájem od Nadace OKD, ale zároveà nám volali z Mûstského úfiadu Krnov, Ïe ocenili na e zapojení pfii akci Mûsto stromû a dají nám na klubovnu taky. Co teì? Platit dvakrát by bylo zbyteãné, vysvûtlila vedoucí Charlie Vydra, obãansk m jménem Du ana Cestová. A jelikoï krnovská radnice klubovnu dotovala, obrátili se skauti na Nadaci OKD s tím, Ïe by rádi svûj projekt zmûnili. Klubovna je prázdná, co máme, je vypûjãené. Îádné tábornické a sportovní potfieby, hry ani materiál na rukodûlky. Ne lo by si ji trochu zafiídit? pokraãovala Cestová. Nadace OKD na to k vla a Krnovská Trojka získá 14 tisíc korun. Chceme koupit to nejnutnûj í skfiíà, abychom tam nemûli pouze samé papírové krabice. Taky varnou konvici na ãaj v chladn ch dnech ãi vafiiã, abychom si mohli udûlat jídlo, kdyï se tam bude pfiespávat, doplnila vedoucí. Klubovnu vybaví díky Nadaci OKD. FOTO: Krnovská Trojka

12 12 Sport 25. záfií 2008 Lídr druhé ligy odjel s debaklem Karviná vyprovodila âáslav 3:1, chystala se na Sigmu Olomouc Karvinsk v kon proti âáslavi byl témûfi bez chyb. KARVINÁ (tam) Fotbalisté âáslavi byli tikou druhé ligy. Byli, aï do utkání v Karviné. Tam narazili na houïevnat a bojovn t m a prohráli jednoznaãnû 1:3. Karvinsk trenér Leo Kalvoda moc dobfie vûdûl, Ïe na fotbalovost KARVINÁ (tam) Roli favorita se podafiilo splnit házenkáfiûm Baníku OKD Karviná v duelu proti Tfieboni. Vyhráli drtiv m rozdílem 43:22 a spravili si tak chuè po pfiedchozí prohfie s Duklou Praha (21:27). Na na em v konu proti Dukle se mi nelíbilo vûbec nic, zlobil se trenér Martin Kostelník. Pra- Ïané nás niãím nepfiekvapili, pfiesto jsme na jejich hru nebyli schopni na hfii ti reagovat. Následná dûrazná domluva v karvinské kabinû zabrala. K zápasu proti Tfieboni pfiistoupili v ichni hráãi zodpovûdnû a soupefie smetli. To byl proti stfiedû obrovsk rozdíl, snad budou tímto zpûsobem na i házenkáfii hrát pokaïdé. Povinnost jsme splnili a navíc jsme se dobfie pfiipravili na Zubfií, které nás ãeká v nedûli, zdûraznil karvinsk kouã. Nedûlní utkání Zubfií Karviná (10.30) je reprízou loàského finále a také soubojem exkarvinského trenéra Jifiího Kekrta proti svému b valému klubu. Karviná minule vyfoukla Zubfií titul, coï se asi bude soupefi snaïit oplatit. A pan Kekrt má také o motivaci postaráno, takïe to bude urãitû dramatick zápas. Doufám, Ïe v nûm uspûjeme, pfieje si Martin Kostelník. FOTO: Ivo Dudek âáslavi mûïe platit dûraz a agresivita. A mûl pravdu. Kluci dohrávali v echny souboje, nic nevypustili. A to se jim vrátilo, líãil spokojen kouã. Velkou zásluhu na vítûzství mûl útoãník Martin Opic, autor dvou gólû. Ty góly jsem spoluhráãûm dluïil. Tfii zápasy jsem mûl distanc a oni to museli oddfiít za mû. Snad jsem jim ten svûj v padek splatil. Karvinsk m se vyplatilo, Ïe po zranûní hostujícího brankáfie vengera zahájili palbu na jeho náhradníka Mí ka. ZdÛraznil jsem jim, Ïe mají na nerozchytaného gólmana co nejvíce stfiílet, podotkl Kalvoda. A jeho ãáslavsk protûj ek Miroslav Koubek pfiiznal: Druh MFK OKD Karviná âáslav 3:1 (0:0). Branky: 52. Ficek, 68. a 77. Opic Dolej, rozhodãí: Matûjek, ÎK: Opic-Fikejz, Prá il, Breznick, Kotrba, 1235 divákû. Karviná: Kuãera Hoffmann, Juska, Jeliç, Buryán Macek, Ficek, R del, Jursa (78. Miloslavljev) Opic (83. Juroszek), Richter (61. Sourada). Trenér: Leo Kalvoda. poloãas za nás chytal gólman z první A tfiídy a Karviná toho dokázala vyuïít. Ve stfiedu 24. záfií ãekal karvinské fotbalisty dal í svátek: v zápase Poháru âmfs pfiivítali prvoligovou Sigmu Olomouc (utkání skonãilo po na í uzávûrce). A uï v sobotu vyjíïdûjí k dal ímu druholigovému souboji na hfii tû Sparty B. Chceme navázat na vítûzství nad âáslaví a pfiivézt aspoà bod, fiekl za t m jeho kapitán Martin Opic. Ragbisté Havífiova zdolali Vy kov HAVÍ OV (red) Ragbyov t m Vy kova pfiijel do Havífiova ofenzivnû naladûn a hned v první minutû utkání poloïil pûtku, to v ak bylo z jeho strany v e. Domácí se rozehrávali pomaleji a na obdrïené body dokázali reagovat aï po zmûnû stran. Díky vût ímu tûstí se Havífiovu nakonec podafiilo poloïit v závûru rozhodující pûtku a pfiipsat si tak cenné vítûzství 12:7. Obhájce titulu vyzve Zubfií Trenér Jifií Kekrt se letos poprvé postaví proti Karviné Karviná TfieboÀ 43:22 (22:7). Nejvíce branek: Hastík 6, KruÏík, KorÀan a ulc po 5 Bicek 6, rozhodãí: Martiník, Novotn, sedmiãky: 3/2 2/1, vylouãení: 2:7, 714 divákû. Karviná: Mrkva, Lefan, Pavlíãek 4, BroÏ 2, Sliwka 2, Heinz 2, ulc 5, Mrázek 2/1, KruÏík 5, Hastík 6, Kubis 2, poïárek 3, KorÀan 5, Vanão 4. Trenér Martin Kostelník. Zubfií Baník OKD Karviná Fan klub Baník OKD Karviná vás zve na zájezd do Zubfií! Tuto nedûli odjíïdí autobus v 8 hodin od karvinské haly na extraligové utkání Gumárny Zubfií Baník OKD Karviná. Cena zájezdu je 100 korun bez vstupenky, informace na tel Hastík nasázel Tfieboni est gólû. FOTO: Ivo Dudek Na Spartak pfii el témûfi pln dûm. Stfiílím málo gólû ví Viktor Hastík KARVINÁ (tam) Viktor Hastík se stal nejvût í posilou házenkáfiû Baníku OKD Karviná pfied novou sezonou, na hfii ti to ale zatím tak nevypadá. Zeptali jsme se pfiímo jeho, kde vidí pfiíãiny. Musím pfiiznat, Ïe se mi zatím nedafií podle pfiedstav. Beru to na sebe, je tû jsem se nestihl v novém prostfiedí pofiádnû aklimatizovat, v zakonãení jsem zbyteãnû nervózní. Nehraji to, co se ode mû oãekává, ale vûfiím, Ïe se to brzy zlomí a Ïe se stanu elitním karvinsk m stfielcem. Pozitivní je, Ïe se do ancí dostávám, i kdyï spoustu z nich nepromûním. Kdybych se do nich nedokázal ani dostat, bylo by to hor í. Tfieba proti Tfieboni jsem dal est gólû, coï je relativnû dost, ale spokojen b t nemûïu, protoïe jsem mûl ance na dal í tfii ãtyfii. A o tom to celé je. V Ïádném pfiípadû ale nelituji, Ïe jsem do Karviné el. Je to piãkov klub s v born mi podmínkami a Z V SLEDKÒ FOTBAL I. liga: Baník Ostrava Pfiíbram 2:0 (68. Bolf, 90. Noh nek vlastní), po 7. kole: 1. Sparta 17, 2. Slavia 16, 3. Mladá Boleslav 14, 7. Baník 10. II. liga: OKD Karviná âáslav 3:1, Hradec Králové Tfiinec 0:0, po 8. kole: 1. âáslav 18, 2. Tfiinec 15, 3. Bohemians , 9. Opava 10, 13. Karviná 9, 14. Fulnek 7. MSFL: Fr dek-místek Olomouc B 0:3, Znojmo Hluãín 1:2, Zábfieh Ostrava B 0:0. Divize E: Orlová Vala - ské Mezifiíãí 2:0, Hranice Poruba 1:3, umperk Havífiov 2:1, po 8. kole: 1. Velké Losiny 20, 2. Slaviãín 17, 3. umperk 16, 4. Poruba 16, 6. Orlová 14, 8. Havífiov 12. CO NÁS âeká SOBOTA Fotbal II. liga: Tfiinec Jihlava (10.15), divize E: Poruba Val. Mezifiíãí (10.15), Havífiov Orlová (10.15). FOTO: Pavel Majer Bolf nov m kanon rem Baníku OSTRAVA (tam) Spoluhráãi si z fotbalisty Baníku Ostrava Reného Bolfa dûlali legraci, Ïe bude vyhlá en kanon rem t dne. Ve ãtvrtek se trefil do vlastní brány v zápase Poháru UEFA proti Spartaku Moskva a v nedûli pfiidal vítûzn gól v lize proti Pfiíbrami. Na podobné legrácky jsem zvykl, nic si z toho nedûlám. Na vlastàáka uï jsem zapomnûl, teì je pro mû hlavní, Ïe jsme koneãnû vyhráli. Po tfiech prohran ch zápasech jsme to fakt potfiebovali. Neuspût proti nováãkovi, to uï by na nás asi padla psychická deka. Nutno dodat, Ïe vítûzství s Pfiíbramí bylo hodnû vydfiené, chybûla mu lehkost. Ale o to je dûleïitûj í. Vyhrát, kdyï se vám v echno dafií, to umí kaïd. My jsme si to museli oddfiít, pfiiznal Bolf. Musíme se dát rychle dohromady, protoïe nás ãeká stra nû nároãné období. Vãera po uzávûrce tohoto vydání hrál Baník utkání poháru âmfs v Boskovicích, v sobotu ho ãeká liga v Plzni. A za t den ve ãtvrtek pak odveta Poháru UEFA na hfii ti Spartaku Moskva. Snad nás vítûzství nad Pfiíbramí nakopne k úspû né sérii, vûfií ostravsk stoper. nejvy ími ambicemi. Ve Fr dku- Místku jsem se nemûl patnû, ale kdyï se t m plácá kolem desátého místa, není to ono. Ze ãtyfi zápasû máme zatím dvû prohry, ten zaãátek jsme si urãitû pfiedstavovali jinak. Ale nic hrozného se nestalo, máme pfied sebou skoro celou sezonu a já vûfiím, Ïe na jejím konci budeme zvedat pohár nad hlavu. Doufám, Ïe k tomu pfiispûji i já sv mi góly, které se ode mû oãekávají. Sice mi je tû nikdo nefiekl, Ïe jich stfiílím málo, ale já to sám vím, to mi nikdo nemusí zdûrazàovat. Musím se podfiídit systému, kter se v Karviné praktikuje, pak nám to urãitû pûjde lépe. UÏ kdyï jsem Baníku podepisoval smlouvu, tak jsem vûdûl, Ïe Karviná letos ligu mistrû hrát nebude. Beru to jako fakt, se kter m jsem poãítal. Stejnû ale vûfiím, Ïe se jednou s Karvinou úspûchû v pohárové Evropû doãkám. Viktor Hastík HÁZENÁ Extraliga muïû: Karviná TfieboÀ 43:22, Fr dek-místek Zubfií 21:37, po 4. kole: 1. Dukla 6, 2. Pre ov 4, 3. Zubfií 4, 4. Karviná 4, 13. Fr dek-místek 2. HOKEJ Extraliga: Tfiinec Mladá Boleslav 3:5, po 7. kole: 1. Slavia 19, 2. PlzeÀ 18, 3. Vítkovice 14, Tfiinec 4. I. liga: Havífiov Poruba 6:4, po 4. kole: 1. Chomutov 12, 2. Havífiov 12, 3. Vrchlabí 9, 11. Poruba 3. RAGBY Extraliga: RC Havífiov Vy kov 12:7 (0:7), po 6. kole: 1. Tatra 29, 2. Slavia 24, 3. Dragon 20, 7. RC Havífiov 9. NEDùLE Fotbal MSFL: Baník Ostrava B Mutûnice (10.15, Vfiesina). Hokej extraliga: Tfiinec Zlín (17). Vydává: IMPACT MEDIA, s. r. o., Pfiedseda v konné redakãní rady: Vladislav Sobol, éfredaktor: Mgr. Josef Lys, Adresa redakce: Proke ovo nám. 6, Moravská Ostrava, do redakce: Telefonní spojení: sekretariát: , fax: , pfiíjem inzerce: ostatní spojení pfies ústfiednu: Vychází ve ãtvrtek Registrace MK âr E Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., od tûpn m závodem severní Morava, ãj.: 99/99-P/1 ze dne Tiskne: Ringier Print CZ, a. s., Praha 10, âernokostelecká 613 NevyÏádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích.

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 29. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 22 Orlov tí se bavili pod patronátem OKD strana 4 DNES V HORNÍKU Poslanci mezi havífii KARVINÁ V dubnu a kvûtnu

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 11. prosince 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 50 Velké pfiedvánoãní BarboRadování strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU Dûlají nám ãest PRAHA Pûtice osobností

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008. Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč. Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 11/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 7. 6. 2008 Cena 10 Kč Uplynul víkend patfiil dûtem, oslavily svûj svátek 31. 5. byla zahájena v muzeu v stava malífiky Kamily

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

LISTY. MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 01-07_P14 26.8.2008 9:03 Stránka 1 9 LISTY 2008 záfií MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC Na koních se dûti projíïdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na umavû, zorganizovaném o.s.

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 19. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 25 OKD podpofiilo turnaj v ragby strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU DÛl Darkov chce golf KARVINÁ Karvin tí radní

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler

PRAŽSKÝ SVĚT. Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler PRAŽSKÝ SVĚT Pavel Scheufler Autofii souãasn ch fotografií Lubo Stiburek Martin TÛma PRAŽSKÝ SVĚT VYDAVATELSTVÍ Předmluva Po staletích, kdy byl obraz Prahy zvûãàován tahy lidské

Více