Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova , Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města"

Transkript

1 Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl: Zstupený: ) smluvních: b) technických: zástupce pvěřený kjednání ve věcech: IC: DIČ: Bnkvní spjení: Císl účtu: Tel.č. ) smluvních: b) technických: Měst Bhumín Msrykv , Bhumín Ing. Petrem Víchu, strstu měst Ing. Petr Vích Ing. Jitk Ptškvá, veducí dbru rzvje investic Ing. Adrin Dudás, referent dbru rzvje investic CZ plátce DPH Ceská spřiteln. s / / JANKOSTAV s.r.. Stěpňákv 3 1/ Ostrv - Kunčice Mirslv Jnk, jedntel Lukáš Jnk, jedntel Mirslv Jnk, jedntel Bhumín, Michl Kvlík, příprv stveb CZ GE Mney Bnk..s., pbčk Ostrv / II. Předmět smluvy Cykl in-line stezk N Hrázi ve Vrbici část Předmětem plnění 1. části veřejné zkázky je ddávk kmrvéh zpevňvcíh systému včetně dprvy spjvcíh mteriálu (spnky v pčtu 47tisíc kusů). Sučástí bude i technlgický dzr v rzshu jednh dne. Kmrvý zpevňvcí systém bude ddán ve dvu výškách 150 mni 200 mm. Kmrvý systém splňuje prmetry uvedené v technické pmci Ddávk bude prveden dle prjektvé dkumentce technická pmc Cykl in-line stezk N Hrázi ve Vrbici vyprcvná firmu DOPRAVOPROJEKT Ostrv spl. s r.., Msrykv nám. 5/ Ostrv, zkázkvé čísl , dtum zprcvání: 01/20 13 v suldu s výzvu k pdání nbídky č.j.: MUBO/10039/2013/Inv/Al ze dne Sučásti ddávky jsu mim všechny definvné činnstí vymezené prjektvu dkumentcí i následující práce činnsti: 1/6

2 předlží zástupci bjedntele ke vzjemnému dsuhlsení frmu ddtku k tét smluvě, teprve p jeh dsuhlsení bustrnném pdepsání ddtku k tét smluvě má práv k relizci těcht změn 5ědčd1Í jksti kmpletnsti ddnéh mteriálů, zřízení mntážních prcí, pdle n Č. 22/1997 Sb. technických pždvcích n výrbky ve znění pzdějších předpisů; h1b0g1(±y dzr bude n vyzvání přizván k mntáži. ;0vjící zdpvídá z úplnst ddávky při cenění celé ddávky v rzshu převzté přípdná změn rzshu kupní smluvy může být prveden puze n zákldě písemné dhdy ezi kupujícím prdávjícím. Djde-li při relizci díl k jkýmkliv změnám, dplňkům neb rzšíření předmětu ddávky, prvede zhtvitel supis těcht změn, dplňků neb rzšíření, cení h upltnění nárku n úhrdu. Pkud tk zhtvitel neučiní, má se z t, že práce ddtky jim relizvány byly v předmětu díl v jeh ceně zhrnuty Veškeré změny úprvy prti prjektvé dkumentci výzvy musí písemně předem před jejich relizcí dsuhlsit prjektnt prjektvé dkumentce kupující Kupující se zvzuje ddávku převzít bez vd neddělků uhrdit jeh celkvu cenu zhtviteli v suldu s kupní smluvu. III. Db plnění míst plnění 3.1. Prdávjící se zvzuje ddt zpevňvcí kmrvý systém ve sjednné dbě, svým jménem, n svůj nákld nebezpečí z pdmínek uvedených v dlších částech tét smluvy: Termín dknčení předání část 1: d Přesný termín bude upřesněn dle pstupu výstvby stvby hráze. Zpevňvcí systému bude dvezen ž p vyzvání zástupcem kupujícíh, min. 5 prcvních dnů před pždvným termínem ddání, nejdříve všk p uplynutí 28 dnů d nbytí pltnsti kupní smluvy P ddání vyzve zhtvitel bjedntele 5 prcvních dnů předem k jeh předání převzetí v místě plnění. Splněním ddávky se rzumí ddání zpevňvcíh systému vč. příslušenství splnění technickéh dzru Obě smluvní strny se dhdly, že přípdné vícepráce budu mít vliv n termín předání ddávku bude dknčen v termínu dhdnutém ddtku ke kupní smluvě. IV. Cenvá ujednání pltební pdmínky 4.1.Cen z ddávku je stnven jk cen ddávky nejvýše přípustná k dsžení záměru kupujícíh k nplnění předmětu smluvy dle čl.ii tét kupní smluvy bshuje veškeré nákldy nutné k ddání ddávky. Cen ddávky je stnven dhdu, jk cen smluvní dle 2 zákn č.526/90 Sb. cenách ve výši: Cen bez DPH Kč DPH 21% ,- Kč Cen celkem vč. DPH ,- Kč Kupující není při relizci díl dle tét smluvy sbu pvinnu k dni u plnění nebude upltněn režim přenesení dánvé pvinnsti dle 92e zákn DPH v pltném znění. Dň z přidné hdnty bude dveden z plnění dle tét smluvy prdávjícím Z úplnst cenvé nbídky ručí prdávjící. Prdávjící prhlšuje, že smluvená cen bshuje veškeré ddávky nezbytné k bezvdnému ddání ddávky jeh prvzvání že se v plném rzshu seznámil s rzshem pvhu ddávky, že jsu mu známy veškeré technické, kvlittivní jiné 2/6

3 . cen y nezbytné k uskutečnění ddávky, prdávjící se předem seznámil se všemi klnstmi ij.ini. které mhu mít vliv n cenu ddávky. ddávky je cenu nejvýše přípustnu může být překrčen jen z těcht pdmínek: Kupující bude písemně pždvt prvedení prcí nd rámec prjektvé dkumentce, cenvé ) nbídky sjednnéh předmětu plnění zhtvitel v dbě pdání nbídky nich nemhl vědět ni je nemhl předpkládt. b) Djde-li v průběhu ddávky ke změně dňvých předpisů mjící vliv n celkvu cenu díl V přípdě ceňvání víceprcí. jejichž plžky jsu již ceněny v plžkvém rzpčtu prdávjícím, budu pr cenění těcht víceprcí pužity jedntkvé ceny z ceněnéh plžkvéh rzpčtu. Vícepráce, které nebudu v plžkvém rzpčtu bsžené, budu ceněny v cenvé úrvni pltné ke dni jejich relizce dle szebníku směrných cen stvebních prcí vydných splečnstí URS Prh. V přípdě, že se některé práce nebudu prvádět v půvdním rzshu (méněpráce), zhtvitel je dečte z ceny díl ve výši pdle plžek nbídkvéh rzpčtu Ddtečné práce dle pždvku kupujícíh budu prdávjícím prvedeny jen v přípdě, že jejich věcný finnční rzsh bude vzájemně dsuhlsen (zástupcem kupujicíh prjektntem) ve stvebním deníku ve stnvené lhůtě ptvrzen v Ddtku ke smluvě. Strny se zvzují smluvní ddtek uzvřít nejpzději d 5 prcvních dnů d dt vzájemně dsuhlsené změny předmětu smluvy Úhrd bude prveden n zákldě dňvéh dkldu - fktury, která musí bshvt náležitsti 26 zákn č. 235/2004 Sb. v pltném znění, prdávjící zdpvídá z t, že szb dně z přidné hdnty je stnven v suldu s pltnými právními předpisy. Celkvá fktur bude vystven p předání převzetí ddávky specifikvné v čl. II., n zákldě předávcíh prtklu/ddcíh listu. Cen z ddávku bude uhrzen d výše 90% smluvní ceny díl s tím, že zbývjící 10% smluvní ceny bude uhrzen p prvedení dbrnéh technlgickéh dzru při mntáži n stvbě v rzshu jednh dne Spltnst dňvéh dkldu - fktury je 30 dnů de dne dručení. Z den spltnsti (zplcení) se pvžuje den připsání fkturvné částky n účet prdávjícíh. Z den uskutečnění zdnitelnéh plnění se pvžuje den předání převzetí díl n zákldě předávcíh prtklu bez vd neddělků Kupující nebude zhtviteli pskytvt zálhy. V. Záruční db dpvědnst z vdy 5.1. Prdávjící dpvídá z vdy. jež má díl v dbě jeh předání dále dpvídá z vdy díl zjištěné v záruční dbě Smluvní strny se dhdly n záruce z ddný výrbek specifikvný ve čl. II tét smluvy v délce 60 měsíců de dne převzetí ddávky kupujícím d prdávjícíh přípdně d prvedení dbrnéh technlgickéh dzru při mntáži n stvbě n zákldě bustrnně pdepsnéh prtklu Záruční lhůt neběží p dbu, p kteru bjedntel nemhl předmět díl užívt pr vdy týkjící se smtnéh výrbku; z které prdávjící dpvídá. Pr ty části díl, které byly v důsledku právněné reklmce kupujícíh prdávjícím prveny, běží záruční lhůt pětvně d pčátku de dne prvedení reklmční prvy Kupující upltní dstrnění záručních vd písemnu frmu zsláním e-milu příp. telefnicky u zhtvitele s uvedením ppisu reklmvných vd prdávjící je pvinen nejpzději d 5-ti dnů p bdržení reklmce písemně známit kupujícímu zd reklmci uznává či neuznává. Pkud tk neučiní, má se z t, že reklmci bjedntele uznává. Vždy všk musí písemně sdělit v jkém termínu nstupí k dstrnění vd(y). Tent termín nesmí být delší než 15 dnů de dne bdržení reklmce, t bez hledu n t zd zhtvitel reklmci uznává či neuznává. Nestnví-li zhtvitel uvedený termín pk 3/6

4 vpltí lhůt 15 termínu vdu(y) dstrní. dnů de dne bdržení reklmce. Sučsně zhtvitel písemně nvrhne, d kteréh 5.5. Nenstupí-li prdávjící k dstrnění reklmvné vdy ni d 15-ti dnů p bdržení reklmce kupujícíh, je kupující právněn pvěřit dstrněním vdy jinu dbrnu právnicku neb fyzicku sbu. Veškeré tkt vzniklé nákldy uhrdí kupujícímu prdávjící Jestliže kupující v reklmci výslvně uvede, že se jedná hvrii, je prdávjící pvinen nstupit zhájit dstrňvání vdy (hvárie) neprdleně. nejpzději d 24 hd. p bdržení, reklmce (známení) Lhůtu pr dstrnění reklmvných vd sjednjí bě smluvní strny pdle pvhy rzshu reklmvné vdy. Nedjde-li mezi běm strnmi k dhdě termínu dstrnění reklmvné vdy pltí, že reklmvná vd musí být dstrněn nejpzději d 20 dnů de dne upltnění reklmce kupujícím. Lhůtu pr dstrnění reklmvných vd znčených kupujícím jk hvárie sjednjí bě rzshu reklmvné vdy. Nedjde-li mezi běm strnmi k dhdě termínu dstrnění reklmvné vdy (hvárie) pltí, že hvárie musí být dstrněn nejpzději d smluvní strny pdle pvhy dnů de dne upltnění reklmce kupujícím Prvedenu prvu vdy prdávjící kupujícímu předá zápisem, ve kterém bude prv závd(y) písemně ptvrzen převzt vlstníkem bjektu příp. prvzvtelem neb kupujícím. N prvedenu prvu pskytne prdávjící záruku ve stejné délce jk v ust tht článku. 3 VI. Smluvní snkce 6.1. V přípdě, že prdávjící neddrží knečný termín plnění uhrdí bjednteli smluvní pkutu z prdlení zpčtý klendářní den prdlení. s si ednné tut smluvu dle Čl. 111./3. 1., i plněním díl ve sjednné výši 500,- Kč z kždý 6.2. V přípdě neddržení termínu spltnsti dňvéh dkldu, zvzuje úrk z prdlení ve výši 001 % z dlužné částky, z kždý den prdlení. se kupující prdejci uhrdit 6.3. Z nedstrnění upltněné vdy z ddávku výrbku specifikvnéh ve v termínu dhdnutém mezi kupujícím prdávjícím uhrdí záruční dbě zhtvitel bjednteli smluvní pkutu ve výši 500,- Kč z kždý přípd kždý (Čl. V, bd ) den prdlení. Oznčil-li kupující v reklmci, že se jedná Čl. i II tét smluvy, v zpčtý klendářní vdu, která brání řádnému užívání díl, přípdně hrzí nebezpečí škdy velkéh rzshu (hvárie), sjednávjí bě smluvní strny smluvní pkuty v dvjnásbné výši (tj ,- Kč) Smluvní pkuty sjednné tut cestu hrdí pvinná strn nezávisle n tm, zd v jké výši vznikne druhé smluvní strně v tét suvislsti škd. kteru lze vymáht smsttně V přípdě, že kupujícímu vznikne z ujednání tét smluvy nárk n smluvní pkutu neb jinu mjetkvu snkci vůči prdejci, je kupující právněn prdejci vystvit fkturu. Fkturvnu částku z fktury z smluvní pkutu neb jinu mjetkvu snkci bude mci kupující dečíst z fktury zhtvitele. Smluvní pkuty jsu spltné d 14-ti dnů de dne dručení jejich vyúčtvání. VII. Vlstnictví rzprcvnéh díl přechd nebezpečí škdy n věci becně řídí ustnveními Obchdníh zákníku (zák.č.513/1991 Sb., v pltném znění). Vlstnictví bude přecházet n kupujícíh průběžně se 7.1. Vlstnické práv k zhtvenému dílu zbudváním mteriálů 7.2. Mteriály se výrbků prváděním prcí. výrbky jsu d dby než se stnu pevnu sučástí bjektu ve vlstnictví prdejce Prdejce nese nebezpečí škdy n díle d dne úplnéh dknčení předání díl Prdejce nese nebezpečí škdy n veškerých mteriálech výrbcích, které pužívá neb pužije k 4/6

5 - neddržení neddržení 7.5. Prdejce je pvinen nhrdit kupujícímu v plné výši škdu, která vznikl při relizci užívání díl v suvislsti neb jk důsledek prušení pvinnsti závzků prdejce dle tét smluvy Prdejce je pvinen sjednt pjištění prti škdám způsbeným vlstní činnstí V přípdě, že při činnsti prváděné zhtvitelem djde ke způsbení prkztelné škdy bjednteli neb třetí sbám, která nebude kryt pjištěním sjednným ve smyslu dst tht článku, je prdvjící pvinen tyt škdy uhrdit z vlstních prstředků Škdy vzniklé živelnými phrmmi nebudu bjedntelem hrzeny. VIII. Osttní ujednání 8.1. Kupující je právněn kmžitě dstupit d smluvy, pkud prdávjící pkvně pruší své pvinnsti výslvně sjednné v tét smluvě ppřípdě ddtcích. Smluvní strny se pdle 345 dst. 2 bchdníh zákníku dhdly, že z důvd k dstupení d smluvy v důsledku závžných pdsttných prušení smluvních pvinnstí pkládjí: termínu dknčení dle čl.iii. Prkázným zviněním zhtvitele zmčených vlstnstí předmětu díl 8.2. V přípdě dstupení d smluvy kupujícím p jejím bustrnném pdpisu pltí pr nárky vzniklé dstupením d smluvy příslušná ustnvení Obchdníh zákníku Jkst ddávných mteriálů knstrukcí bude dkldván předepsným způsbem při předání převzetí ddávky neb její části. Prdávjící předlží testy, certifikáty prhlášení shdě Ddržení kvlity všech prcí ddávek sjednných v tét smluvě je závznu pvinnstí prdávjícíh. Zjištěné vdy neddělky je pvinen prdejce dstrnit n své nákldy Prdávjící ni kupující nemhu bez vzájemnéh suhlsu pstupit svá práv pvinnsti plynucí z tét smluvy třetí sbě. IX. Odstupení d smluvy 9.1. Kupující je právněn d tét smluvy dstupit n zákldě dhdy bu smluvních strn neb pkud prdávjící pdsttně prušuje tut smluvu Oznámení dstupení musí být učiněn písemně deslán dpručeně n dresu druhé smluvní strny uvedenu v záhlví. Odstupením d smluvy se tt d pčátku ruší. X. Závěrečná ustnvení Smluvní strny se v suldu s ustnvením 262 bchdníh zákníku v pltném znění dhdly, že se tt smluv závzkvé vzthy z ní vyplývjící. budu řídit příslušnými ustnveními bchdníh zákníku, zejmén pk ustnvením 536 následujících Pkud není v tét smluvě ujednán jink, řídí se vzájemné vzthy smluvních strn becně pltnými předpisy Uvedení zástupci bu strn prhlšují, že jsu právněni tut smluvu pdepst k pltnsti smluvy není třeb pdpisu jiné sby Tut smluvu lze měnit neb dplňvt puze číslvnými, bustrnně pdepsnými ddtky právněnými zástupci smluvních strn Návrhy ddtku změn k tét smluvě pdává nvrhující strn písemně je pvinnstí druhé strny d stnvené lhůty pěti prcvních dní n návrh dpvědět. 5/6

6 í 0.6. Tt smluv je vyhtven ve dvu vyhtveních, z nichž kždá strn bdrží jedn vyhtvení Tt smluv vzniká dhdu celém jejím bshu nbývá pltnsti dnem pdpisu bu smluvních strn V sttních tut smluvu neuprvených záležitstech se budu smluvní strny řídit záknem č.513/1991 Sb., v pltném znění. V Bhumíně dne V Ostrvě dne i\ z bjedntele: z zhtvitele: 1NhOSTIW s.r.. pmvódni dprmiích stveb 3 If 4 (1S I IlAVA KIINČII3 PI( (/3IfW II I f3f(iili I AX l)l23f33ij MAIl lanko VlANKONIAVC/ U Mi4ilv Jnk j ylnte1 6/6

7 ASPE Cykl in-line N Hrázi ve Vrbici Cykj in-line N Hrázi ve Vrbici in-line N Hrázi ve Vrbici Mntž Ddávk IPr.č. IPlžk ITyplTeXt IMJ IMnŽstvÍI Jedn.cen I Celkem Ijedn.cenl Celkem Celkem 2 Zákldy KOMOROW SYSTEM PRO STABILIZACI PODKLADU Z HDPE 950 TL. 150 MM kmrvý systém kmplet vč R1 dprvy, mntáže spjvcíh mteriálu M ,00 0,00 140, , ,00 KOMOROVY SYSTEM PRO STABILIZACI PODKLADU Z HDPE 950 TL. 200 MM kmrvý systém kmplet, vč R2 dprvy, mntáže spjvcíh mteriálu M ,00 0,00 176, , ,00 2 Zákldy 5 Kmunikce ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 31 0,00 0,00 0, INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,OKG/M2 M ,00 0,00 0, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,00 0,00 0, ASFALTO jý BETON TL. 4OMM ACO 8 M ,00 0, OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.l TL. 5OMM ACP 16+ M ,00 0,00 0,00 5 Kmunikce 9 Osttní knstrukce práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 DODÁVKA A MONT celvé pzinkvné, rettevni úprv 3M typ I, upevněni n závry (C9 = 7, C9b = 7. E13 = 7- MIMO VOZIDLA POVODI ODRY 500X300) KUS 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Osttni knstrukce práce lcelkem: ,001 Cykl jzs. Stvb: Objekt: Rzpčet: ( Mu 5 42l/(Jli h11 (I Strn1/l

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek"/

* ** * * # * ** DODATEK č. 3. ke smlouvě o dílo číslo: 00497/2015/IM /dále jen dodatek/ KUMP80H5F PRAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRTŘDÍ * ** * * # * ** VRPKÁ UI Fnd sudržnsti Pr vdu, vzduh přírdu DDATK č. ke smluvě díl čísl: 00497/2015/IM /dále jen ddtek"/ Veřejná zkázk č. 175/2015 MLUVM TRAY: 1. Mrvskslezský

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUnSP08SA8 í -~ 7-7"*77~r ' SMLUVA pskytntí dte z rzpčt Mrvskslezskéh krje W,-iM- 'k Ai n»* Z. SMLUVÍ STRAY i. Mrvskslezský krj se sídle: 8. říjn 7, 70 8 strv zstpen; : 7089069 DČ: Z7089069 bnkvní spjení:

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

MĚSTO BOHUMÍN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROVEDENÍ REPASE SPECIÁLNÍHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU LIAZ, CAS 25

MĚSTO BOHUMÍN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROVEDENÍ REPASE SPECIÁLNÍHO POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU LIAZ, CAS 25 MĚSTO BOHUMÍN Měst Bhumín zstupené strstu Ing. Petrem Víchu Sídl: Msrykv 158, 735 81 Bhumín IČ: 00297569 DIČ: CZ00297569 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustnvení 44 zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zkázkách, v

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek"/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>.

č.1 ke smlouvě o dflo číslo: 2971/2014/IM /dáiejen dodatek/ MOR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ>. KUMSPQAQL č.1 Veřejná zkázk č. 114/2015 ke smluvě dfl čísl: 2971/2014/IM /dáiejen ddtek"/ MR v- \yyy / ~.*,\ KKA. KR.VSKV I.'K -VÍ. SMLUVNÍ STRANY: \&7H/f1?/Jf ff^ či /- 1. Mrvskslezský krj Se sídlem:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava

Invsdice do *o i< budoucností. Evropská unie HifcJ. KUriSP00RN2ř1P. DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo číslo: 00051/2015/IM. 28. října 117, 702 18 Ostrava Invsdie d * i< budunstí Evrpská unie HifJ. P KUriSPRN2ř1P Veřejná zkázk č. 265/215 SMLUVNÍ STRANY: 1. Mrvskslezský krj Se sídlem: Zstupen: IC: DIČ: Bnkvní spjení: Čísl účtu: DDATEK č. 4 ke smluvě díl čísl:

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

II. Základní ustanovení

II. Základní ustanovení KUMSP00SEZXJ Smluva zajištění akce ^jí? ] Lf'6 Mravskslezská sestra 20dfc6"i ir ŽŽVtT~í Av,db í Článek I. Smluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastupen: Ing. Tmášem

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda")

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. ke smlouvě o dílo č. 02883/2014/IM (dále jen dohoda) KUMSP00D7AH nvetie d vší budunti _ í (!'ÍSi 0'MVÍLUV \ (i)qi)áikiy. Y- m.. :_kr. inib. '< PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU PR RGNÁLNÍ RZVJ ke mluvě díl č. 02/204/M (dále jen dhd"). Smluvní trny. Mrvklezký krj Sídl:

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SD000I 8/14-3JBk V Olmuci dne 14. ledna 2014 C. j.: DUCR-2034/14/Bk Telefn: +420 601 552 657 Oprávněná úřední sba: Bureš Jakub Ing. E-mail:

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Mèstskf úíad Ostrov odbor vystavby

Mèstskf úíad Ostrov odbor vystavby Ò j., vfst./l5451/08/òe Vyiizuje: Cernli tel.:353 801 l1l/230 fx: 353801299 e m í I : W dtln@ stt w-. cz emil : mcemy@strv.cz Mèstskf úíd Ostrv dbr vystvby Klínveckó 1204,36320 Ostrv Ostrv, dne 4.9.2008

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Obecná ustanvení Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich

chtít a pak už nebudeš moci. Jan Werich 1 9/2012 Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Prtže přijdu velmi brzy dny, kdy t bude dalek hrší. Budeš pr změnu Alfa Sftware, s.r.. tel.: 376 709 890 www.alfasftware.cz Pražská 22 fax: 376 709 889 e-mail:

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách

Rekuperace rodinného domu v Přestavlkách Rekuperace rdinnéh dmu v Přestavlkách Pjem: Rekuperace, nebli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch d budvy předehřívá teplým dpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku dveden

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní.

Obecnou rovnici musíme upravit na středovou. 2 2 2 2 2 2 2 2. leží na kružnici musí vyhovovat její rovnici dosadíme ho do ní. 75 Hledání kružnic I Předpklady: 750, kružnice z gemetrie Př : Kružnice je dána becnu rvnicí x y x y plměr Rzhdni, zda na kružnici leží bd A[ ; ] + + + 6 + = 0 Najdi její střed a Obecnu rvnici musíme upravit

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více