Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova , Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města"

Transkript

1 Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl: Zstupený: ) smluvních: b) technických: zástupce pvěřený kjednání ve věcech: IC: DIČ: Bnkvní spjení: Císl účtu: Tel.č. ) smluvních: b) technických: Měst Bhumín Msrykv , Bhumín Ing. Petrem Víchu, strstu měst Ing. Petr Vích Ing. Jitk Ptškvá, veducí dbru rzvje investic Ing. Adrin Dudás, referent dbru rzvje investic CZ plátce DPH Ceská spřiteln. s / / JANKOSTAV s.r.. Stěpňákv 3 1/ Ostrv - Kunčice Mirslv Jnk, jedntel Lukáš Jnk, jedntel Mirslv Jnk, jedntel Bhumín, Michl Kvlík, příprv stveb CZ GE Mney Bnk..s., pbčk Ostrv / II. Předmět smluvy Cykl in-line stezk N Hrázi ve Vrbici část Předmětem plnění 1. části veřejné zkázky je ddávk kmrvéh zpevňvcíh systému včetně dprvy spjvcíh mteriálu (spnky v pčtu 47tisíc kusů). Sučástí bude i technlgický dzr v rzshu jednh dne. Kmrvý zpevňvcí systém bude ddán ve dvu výškách 150 mni 200 mm. Kmrvý systém splňuje prmetry uvedené v technické pmci Ddávk bude prveden dle prjektvé dkumentce technická pmc Cykl in-line stezk N Hrázi ve Vrbici vyprcvná firmu DOPRAVOPROJEKT Ostrv spl. s r.., Msrykv nám. 5/ Ostrv, zkázkvé čísl , dtum zprcvání: 01/20 13 v suldu s výzvu k pdání nbídky č.j.: MUBO/10039/2013/Inv/Al ze dne Sučásti ddávky jsu mim všechny definvné činnstí vymezené prjektvu dkumentcí i následující práce činnsti: 1/6

2 předlží zástupci bjedntele ke vzjemnému dsuhlsení frmu ddtku k tét smluvě, teprve p jeh dsuhlsení bustrnném pdepsání ddtku k tét smluvě má práv k relizci těcht změn 5ědčd1Í jksti kmpletnsti ddnéh mteriálů, zřízení mntážních prcí, pdle n Č. 22/1997 Sb. technických pždvcích n výrbky ve znění pzdějších předpisů; h1b0g1(±y dzr bude n vyzvání přizván k mntáži. ;0vjící zdpvídá z úplnst ddávky při cenění celé ddávky v rzshu převzté přípdná změn rzshu kupní smluvy může být prveden puze n zákldě písemné dhdy ezi kupujícím prdávjícím. Djde-li při relizci díl k jkýmkliv změnám, dplňkům neb rzšíření předmětu ddávky, prvede zhtvitel supis těcht změn, dplňků neb rzšíření, cení h upltnění nárku n úhrdu. Pkud tk zhtvitel neučiní, má se z t, že práce ddtky jim relizvány byly v předmětu díl v jeh ceně zhrnuty Veškeré změny úprvy prti prjektvé dkumentci výzvy musí písemně předem před jejich relizcí dsuhlsit prjektnt prjektvé dkumentce kupující Kupující se zvzuje ddávku převzít bez vd neddělků uhrdit jeh celkvu cenu zhtviteli v suldu s kupní smluvu. III. Db plnění míst plnění 3.1. Prdávjící se zvzuje ddt zpevňvcí kmrvý systém ve sjednné dbě, svým jménem, n svůj nákld nebezpečí z pdmínek uvedených v dlších částech tét smluvy: Termín dknčení předání část 1: d Přesný termín bude upřesněn dle pstupu výstvby stvby hráze. Zpevňvcí systému bude dvezen ž p vyzvání zástupcem kupujícíh, min. 5 prcvních dnů před pždvným termínem ddání, nejdříve všk p uplynutí 28 dnů d nbytí pltnsti kupní smluvy P ddání vyzve zhtvitel bjedntele 5 prcvních dnů předem k jeh předání převzetí v místě plnění. Splněním ddávky se rzumí ddání zpevňvcíh systému vč. příslušenství splnění technickéh dzru Obě smluvní strny se dhdly, že přípdné vícepráce budu mít vliv n termín předání ddávku bude dknčen v termínu dhdnutém ddtku ke kupní smluvě. IV. Cenvá ujednání pltební pdmínky 4.1.Cen z ddávku je stnven jk cen ddávky nejvýše přípustná k dsžení záměru kupujícíh k nplnění předmětu smluvy dle čl.ii tét kupní smluvy bshuje veškeré nákldy nutné k ddání ddávky. Cen ddávky je stnven dhdu, jk cen smluvní dle 2 zákn č.526/90 Sb. cenách ve výši: Cen bez DPH Kč DPH 21% ,- Kč Cen celkem vč. DPH ,- Kč Kupující není při relizci díl dle tét smluvy sbu pvinnu k dni u plnění nebude upltněn režim přenesení dánvé pvinnsti dle 92e zákn DPH v pltném znění. Dň z přidné hdnty bude dveden z plnění dle tét smluvy prdávjícím Z úplnst cenvé nbídky ručí prdávjící. Prdávjící prhlšuje, že smluvená cen bshuje veškeré ddávky nezbytné k bezvdnému ddání ddávky jeh prvzvání že se v plném rzshu seznámil s rzshem pvhu ddávky, že jsu mu známy veškeré technické, kvlittivní jiné 2/6

3 . cen y nezbytné k uskutečnění ddávky, prdávjící se předem seznámil se všemi klnstmi ij.ini. které mhu mít vliv n cenu ddávky. ddávky je cenu nejvýše přípustnu může být překrčen jen z těcht pdmínek: Kupující bude písemně pždvt prvedení prcí nd rámec prjektvé dkumentce, cenvé ) nbídky sjednnéh předmětu plnění zhtvitel v dbě pdání nbídky nich nemhl vědět ni je nemhl předpkládt. b) Djde-li v průběhu ddávky ke změně dňvých předpisů mjící vliv n celkvu cenu díl V přípdě ceňvání víceprcí. jejichž plžky jsu již ceněny v plžkvém rzpčtu prdávjícím, budu pr cenění těcht víceprcí pužity jedntkvé ceny z ceněnéh plžkvéh rzpčtu. Vícepráce, které nebudu v plžkvém rzpčtu bsžené, budu ceněny v cenvé úrvni pltné ke dni jejich relizce dle szebníku směrných cen stvebních prcí vydných splečnstí URS Prh. V přípdě, že se některé práce nebudu prvádět v půvdním rzshu (méněpráce), zhtvitel je dečte z ceny díl ve výši pdle plžek nbídkvéh rzpčtu Ddtečné práce dle pždvku kupujícíh budu prdávjícím prvedeny jen v přípdě, že jejich věcný finnční rzsh bude vzájemně dsuhlsen (zástupcem kupujicíh prjektntem) ve stvebním deníku ve stnvené lhůtě ptvrzen v Ddtku ke smluvě. Strny se zvzují smluvní ddtek uzvřít nejpzději d 5 prcvních dnů d dt vzájemně dsuhlsené změny předmětu smluvy Úhrd bude prveden n zákldě dňvéh dkldu - fktury, která musí bshvt náležitsti 26 zákn č. 235/2004 Sb. v pltném znění, prdávjící zdpvídá z t, že szb dně z přidné hdnty je stnven v suldu s pltnými právními předpisy. Celkvá fktur bude vystven p předání převzetí ddávky specifikvné v čl. II., n zákldě předávcíh prtklu/ddcíh listu. Cen z ddávku bude uhrzen d výše 90% smluvní ceny díl s tím, že zbývjící 10% smluvní ceny bude uhrzen p prvedení dbrnéh technlgickéh dzru při mntáži n stvbě v rzshu jednh dne Spltnst dňvéh dkldu - fktury je 30 dnů de dne dručení. Z den spltnsti (zplcení) se pvžuje den připsání fkturvné částky n účet prdávjícíh. Z den uskutečnění zdnitelnéh plnění se pvžuje den předání převzetí díl n zákldě předávcíh prtklu bez vd neddělků Kupující nebude zhtviteli pskytvt zálhy. V. Záruční db dpvědnst z vdy 5.1. Prdávjící dpvídá z vdy. jež má díl v dbě jeh předání dále dpvídá z vdy díl zjištěné v záruční dbě Smluvní strny se dhdly n záruce z ddný výrbek specifikvný ve čl. II tét smluvy v délce 60 měsíců de dne převzetí ddávky kupujícím d prdávjícíh přípdně d prvedení dbrnéh technlgickéh dzru při mntáži n stvbě n zákldě bustrnně pdepsnéh prtklu Záruční lhůt neběží p dbu, p kteru bjedntel nemhl předmět díl užívt pr vdy týkjící se smtnéh výrbku; z které prdávjící dpvídá. Pr ty části díl, které byly v důsledku právněné reklmce kupujícíh prdávjícím prveny, běží záruční lhůt pětvně d pčátku de dne prvedení reklmční prvy Kupující upltní dstrnění záručních vd písemnu frmu zsláním e-milu příp. telefnicky u zhtvitele s uvedením ppisu reklmvných vd prdávjící je pvinen nejpzději d 5-ti dnů p bdržení reklmce písemně známit kupujícímu zd reklmci uznává či neuznává. Pkud tk neučiní, má se z t, že reklmci bjedntele uznává. Vždy všk musí písemně sdělit v jkém termínu nstupí k dstrnění vd(y). Tent termín nesmí být delší než 15 dnů de dne bdržení reklmce, t bez hledu n t zd zhtvitel reklmci uznává či neuznává. Nestnví-li zhtvitel uvedený termín pk 3/6

4 vpltí lhůt 15 termínu vdu(y) dstrní. dnů de dne bdržení reklmce. Sučsně zhtvitel písemně nvrhne, d kteréh 5.5. Nenstupí-li prdávjící k dstrnění reklmvné vdy ni d 15-ti dnů p bdržení reklmce kupujícíh, je kupující právněn pvěřit dstrněním vdy jinu dbrnu právnicku neb fyzicku sbu. Veškeré tkt vzniklé nákldy uhrdí kupujícímu prdávjící Jestliže kupující v reklmci výslvně uvede, že se jedná hvrii, je prdávjící pvinen nstupit zhájit dstrňvání vdy (hvárie) neprdleně. nejpzději d 24 hd. p bdržení, reklmce (známení) Lhůtu pr dstrnění reklmvných vd sjednjí bě smluvní strny pdle pvhy rzshu reklmvné vdy. Nedjde-li mezi běm strnmi k dhdě termínu dstrnění reklmvné vdy pltí, že reklmvná vd musí být dstrněn nejpzději d 20 dnů de dne upltnění reklmce kupujícím. Lhůtu pr dstrnění reklmvných vd znčených kupujícím jk hvárie sjednjí bě rzshu reklmvné vdy. Nedjde-li mezi běm strnmi k dhdě termínu dstrnění reklmvné vdy (hvárie) pltí, že hvárie musí být dstrněn nejpzději d smluvní strny pdle pvhy dnů de dne upltnění reklmce kupujícím Prvedenu prvu vdy prdávjící kupujícímu předá zápisem, ve kterém bude prv závd(y) písemně ptvrzen převzt vlstníkem bjektu příp. prvzvtelem neb kupujícím. N prvedenu prvu pskytne prdávjící záruku ve stejné délce jk v ust tht článku. 3 VI. Smluvní snkce 6.1. V přípdě, že prdávjící neddrží knečný termín plnění uhrdí bjednteli smluvní pkutu z prdlení zpčtý klendářní den prdlení. s si ednné tut smluvu dle Čl. 111./3. 1., i plněním díl ve sjednné výši 500,- Kč z kždý 6.2. V přípdě neddržení termínu spltnsti dňvéh dkldu, zvzuje úrk z prdlení ve výši 001 % z dlužné částky, z kždý den prdlení. se kupující prdejci uhrdit 6.3. Z nedstrnění upltněné vdy z ddávku výrbku specifikvnéh ve v termínu dhdnutém mezi kupujícím prdávjícím uhrdí záruční dbě zhtvitel bjednteli smluvní pkutu ve výši 500,- Kč z kždý přípd kždý (Čl. V, bd ) den prdlení. Oznčil-li kupující v reklmci, že se jedná Čl. i II tét smluvy, v zpčtý klendářní vdu, která brání řádnému užívání díl, přípdně hrzí nebezpečí škdy velkéh rzshu (hvárie), sjednávjí bě smluvní strny smluvní pkuty v dvjnásbné výši (tj ,- Kč) Smluvní pkuty sjednné tut cestu hrdí pvinná strn nezávisle n tm, zd v jké výši vznikne druhé smluvní strně v tét suvislsti škd. kteru lze vymáht smsttně V přípdě, že kupujícímu vznikne z ujednání tét smluvy nárk n smluvní pkutu neb jinu mjetkvu snkci vůči prdejci, je kupující právněn prdejci vystvit fkturu. Fkturvnu částku z fktury z smluvní pkutu neb jinu mjetkvu snkci bude mci kupující dečíst z fktury zhtvitele. Smluvní pkuty jsu spltné d 14-ti dnů de dne dručení jejich vyúčtvání. VII. Vlstnictví rzprcvnéh díl přechd nebezpečí škdy n věci becně řídí ustnveními Obchdníh zákníku (zák.č.513/1991 Sb., v pltném znění). Vlstnictví bude přecházet n kupujícíh průběžně se 7.1. Vlstnické práv k zhtvenému dílu zbudváním mteriálů 7.2. Mteriály se výrbků prváděním prcí. výrbky jsu d dby než se stnu pevnu sučástí bjektu ve vlstnictví prdejce Prdejce nese nebezpečí škdy n díle d dne úplnéh dknčení předání díl Prdejce nese nebezpečí škdy n veškerých mteriálech výrbcích, které pužívá neb pužije k 4/6

5 - neddržení neddržení 7.5. Prdejce je pvinen nhrdit kupujícímu v plné výši škdu, která vznikl při relizci užívání díl v suvislsti neb jk důsledek prušení pvinnsti závzků prdejce dle tét smluvy Prdejce je pvinen sjednt pjištění prti škdám způsbeným vlstní činnstí V přípdě, že při činnsti prváděné zhtvitelem djde ke způsbení prkztelné škdy bjednteli neb třetí sbám, která nebude kryt pjištěním sjednným ve smyslu dst tht článku, je prdvjící pvinen tyt škdy uhrdit z vlstních prstředků Škdy vzniklé živelnými phrmmi nebudu bjedntelem hrzeny. VIII. Osttní ujednání 8.1. Kupující je právněn kmžitě dstupit d smluvy, pkud prdávjící pkvně pruší své pvinnsti výslvně sjednné v tét smluvě ppřípdě ddtcích. Smluvní strny se pdle 345 dst. 2 bchdníh zákníku dhdly, že z důvd k dstupení d smluvy v důsledku závžných pdsttných prušení smluvních pvinnstí pkládjí: termínu dknčení dle čl.iii. Prkázným zviněním zhtvitele zmčených vlstnstí předmětu díl 8.2. V přípdě dstupení d smluvy kupujícím p jejím bustrnném pdpisu pltí pr nárky vzniklé dstupením d smluvy příslušná ustnvení Obchdníh zákníku Jkst ddávných mteriálů knstrukcí bude dkldván předepsným způsbem při předání převzetí ddávky neb její části. Prdávjící předlží testy, certifikáty prhlášení shdě Ddržení kvlity všech prcí ddávek sjednných v tét smluvě je závznu pvinnstí prdávjícíh. Zjištěné vdy neddělky je pvinen prdejce dstrnit n své nákldy Prdávjící ni kupující nemhu bez vzájemnéh suhlsu pstupit svá práv pvinnsti plynucí z tét smluvy třetí sbě. IX. Odstupení d smluvy 9.1. Kupující je právněn d tét smluvy dstupit n zákldě dhdy bu smluvních strn neb pkud prdávjící pdsttně prušuje tut smluvu Oznámení dstupení musí být učiněn písemně deslán dpručeně n dresu druhé smluvní strny uvedenu v záhlví. Odstupením d smluvy se tt d pčátku ruší. X. Závěrečná ustnvení Smluvní strny se v suldu s ustnvením 262 bchdníh zákníku v pltném znění dhdly, že se tt smluv závzkvé vzthy z ní vyplývjící. budu řídit příslušnými ustnveními bchdníh zákníku, zejmén pk ustnvením 536 následujících Pkud není v tét smluvě ujednán jink, řídí se vzájemné vzthy smluvních strn becně pltnými předpisy Uvedení zástupci bu strn prhlšují, že jsu právněni tut smluvu pdepst k pltnsti smluvy není třeb pdpisu jiné sby Tut smluvu lze měnit neb dplňvt puze číslvnými, bustrnně pdepsnými ddtky právněnými zástupci smluvních strn Návrhy ddtku změn k tét smluvě pdává nvrhující strn písemně je pvinnstí druhé strny d stnvené lhůty pěti prcvních dní n návrh dpvědět. 5/6

6 í 0.6. Tt smluv je vyhtven ve dvu vyhtveních, z nichž kždá strn bdrží jedn vyhtvení Tt smluv vzniká dhdu celém jejím bshu nbývá pltnsti dnem pdpisu bu smluvních strn V sttních tut smluvu neuprvených záležitstech se budu smluvní strny řídit záknem č.513/1991 Sb., v pltném znění. V Bhumíně dne V Ostrvě dne i\ z bjedntele: z zhtvitele: 1NhOSTIW s.r.. pmvódni dprmiích stveb 3 If 4 (1S I IlAVA KIINČII3 PI( (/3IfW II I f3f(iili I AX l)l23f33ij MAIl lanko VlANKONIAVC/ U Mi4ilv Jnk j ylnte1 6/6

7 ASPE Cykl in-line N Hrázi ve Vrbici Cykj in-line N Hrázi ve Vrbici in-line N Hrázi ve Vrbici Mntž Ddávk IPr.č. IPlžk ITyplTeXt IMJ IMnŽstvÍI Jedn.cen I Celkem Ijedn.cenl Celkem Celkem 2 Zákldy KOMOROW SYSTEM PRO STABILIZACI PODKLADU Z HDPE 950 TL. 150 MM kmrvý systém kmplet vč R1 dprvy, mntáže spjvcíh mteriálu M ,00 0,00 140, , ,00 KOMOROVY SYSTEM PRO STABILIZACI PODKLADU Z HDPE 950 TL. 200 MM kmrvý systém kmplet, vč R2 dprvy, mntáže spjvcíh mteriálu M ,00 0,00 176, , ,00 2 Zákldy 5 Kmunikce ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 31 0,00 0,00 0, INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,OKG/M2 M ,00 0,00 0, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M ,00 0,00 0, ASFALTO jý BETON TL. 4OMM ACO 8 M ,00 0, OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ.l TL. 5OMM ACP 16+ M ,00 0,00 0,00 5 Kmunikce 9 Osttní knstrukce práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 DODÁVKA A MONT celvé pzinkvné, rettevni úprv 3M typ I, upevněni n závry (C9 = 7, C9b = 7. E13 = 7- MIMO VOZIDLA POVODI ODRY 500X300) KUS 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Osttni knstrukce práce lcelkem: ,001 Cykl jzs. Stvb: Objekt: Rzpčet: ( Mu 5 42l/(Jli h11 (I Strn1/l

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM

*** Č.3 ke smlouvě o dílo číslo: 01881/2014/IM KUfispeeQEBYe PERAČNÍ PRCRAW ivtnf PRSTŘEDÍ AVSKSl EZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD t;íkh SMLUVY (DDATKU) -4- \~" Ě V-R-^gt^j^rwfE u. _v L isůb, FnB^uBHňsti vzduh přírdu Veřejná zkázk t 7/015 Č. ke smluvě díl

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLOUVA " ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

! ##** ^a/r...m.^.. i pí'!', řisio j r;-r' ^..T T!T-T- SMLOUVA  ~~~ o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje KUf1SP08SA7L ; ČÍSL SMLUVY (DDATKU) -Y! ##** ^/r...m.^.. i pí'!', řisi j r;-r' ^..T T!T-"T- SMLUVA " ~~~ pskytnutí dte z rzpč Mrvskslezskéh krje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Mrvskslezský krj se sídlem: 28. říjn

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Porovnání výsledků analytických metod

Porovnání výsledků analytických metod Metdický lit 1 EURCHEM-ČR 212 Editr: Zbyněk Plzák (plzk@iic.c.cz) Prvnání výledků nlytických metd Chrkterizce výknnti nlytické měřící metdy je jedním z důležitých znků nlytickéh měřicíh ytému, zejmén pr

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, ČESKÉ MEZIŘÍČÍ I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské škly při zabezpečvání předšklní vzdělávání a šklní vzdělávací prgram

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV od 01.09.2012. Vlastník: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, Otrokovice, IČ 00284301 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRUM SPORTOVNÍ AREÁL BAŤOV d 01.09.2012 Vlastník: měst Otrkvice, nám. 3. května 1340, Otrkvice, IČ 00284301 1. ÚDAJE O PROVOZOVNĚ ADRESA: PROVOZOVATEL: Správce wellnes centra:

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-10e) změněn s účinnstí d pznámka vyhlášku č. 491/2012 Sb. 1.1.2013 vyhlášku č. 463/2009 Sb. 1.1.2010 418/2001 Sb. znění účinné d 1. 1. 2013 418 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnsti ze dne 19. listpadu 2001 pstupech

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 26.06.2015 10:15:02 A Okres: Vlastník, jiný právněný Identifikátr Vlastnické práv Hartš Jan, č.p. 120, 74728 Služvice Pdíl B Nemvitsti Pzemky Parcela Výměra[m2] Druh pzemku Způsb využití Způsb chrany 99/4 612 zahrada zemědělský

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Ý ÚŘ Č Ý Ý Ě Ř Ř Č Ř č Č ě Ž Č č é Č š č č Ž š č Í Č ě Í Í ě ž Í č Í ě ě Š ě Í Ú Ů Í ě Í ě š ť č é č é é ě ě č é Ú č é č é ě š š ě é Č é ě ř ě ř ř é ř ř ř é č é ř Í Í Ú ů Í ě ř ů ě ě Í ú ř Í č ř ě ř Í

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM

ke smlouvě o dílo číslo: 02537/2014/IM P Á ' KMSP00E2W PERAČÍ PRGRAM ŽIVTÍ PRSTŘEDÍ '- 1S; ( r í V;: ' ). \"\r: Ly Vt.- \Vfty-M-- (ffr. EVRPSjKA 1F. I Pr vd, Fd sdržst 4 'vzdrárírpřrhftr 1. Mrvskslezský krj se sídíe: zstpe: IČ: DIČ: bkví spjeí:

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 29.09.2013 10:55:02 A Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 29.09.2013 10:55:02 Vlastník, jiný právněný Výměra[m2] Kat.: 759830 Svádv List vlastnictví: 527 B Vlastnické práv t p s p e d, spl. s r.. pr lgistiku

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Podmínky Tipkonta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pdmínky Tipknta I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Prgram TIPKONTO 1.1. TIPKONTO je název věrnstníh prgramu, který splečnst TIPSPORT, a.s., se sídlem v Beruně 1, Plitických vězňů 156 (dále jen TIPSPORT) nabízí svým

Více