Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK (Toto znění Výroční zprávy za rok 2012 bylo schváleno shromážděním delegátů komory dne 22.dubna 2013) 1

2 Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce Úvod 2.2. Přehled činnosti za rok Projektové aktivity v roce Stav členské základny k Hospodářský výsledek k Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok Plán činnosti na rok Projektové aktivity v roce Rozpočet na rok

3 1. Základní identifikační údaje Obchodní firma : Sídlo : Krajská hospodářská komora Pardubického kraje náměstí Republiky 12, Pardubice IČ : DIČ : CZ Právní forma : hospodářská komora Datum zápisu do OR : 21. února 2003 Předmět podnikání : Podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a zajišťování jejich potřeb Statutární orgán (představenstvo) : Předseda představenstva Ing. Miloš Huryta Místopředseda představenstva Pavel Adámek Místopředseda představenstva Ing. Jiří Doležal Místopředseda představenstva Ing. Lubomír Motyčka Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Ostatek Člen představenstva Ing. Zdeněk Bulíček Člen představenstva Ing. Jaroslav Cihlo Člen představenstva Ing. Vlastimil Dytrt Člen představenstva Ing. Jan Heřmanský Člen představenstva Ing. Bedřich Ježek Člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán Člen představenstva Ing. Jiří Svačinka (do ) Člen představenstva Ing. Libor Joska (od ) Člen představenstva Libor Vomočil Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl A, vložka Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce Ú v o d Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (Khk Pk) je zpracována za období kalendářního roku 2012 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení do projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření P ř e h l e d č i n n o s t i z a r o k Činnost výkonných orgánů Khk Pk Činnost výkonných orgánů Khk Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory, byla v roce 2012 obdobně jako v předcházejícím období zaměřena především do oblastí stanovených Statutem Khk Pk. Dále byla činnost výkonných orgánů zaměřena na realizaci schválené strategie pro toto období a realizaci usnesení Shromáždění delegátů, které se konalo dne 16.dubna 2012, a předcházejících Oblastních shromáždění členů oblastí Pardubice, Chrudim, Orlicko a Svitavy. Představenstvo řídilo činnost Khk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem Khk Pk. Oblastní rady řešily především problémy podnikatelů daného regionu a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost Khk Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské. 3

4 Činnost odborných sekcí Khk Pk Na činnosti Khk Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze zástupců členských subjektů: - odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / vedoucí sekce Libor Vomočil), - odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, struktura absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích programů a učebních oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce Ing. Luděk Roleček), - odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti ekologie a životního prostředí / vedoucí sekce Pavel Adámek), - odborná sekce pro podporu exportu (vedoucí sekce Bohuslav Rejda), - odborná sekce pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (vedoucí sekce Ing. Karel Michálek do Jiří janků od ), - odborná sekce pro obchod a cestovní ruch (podpora malých a středních podnikatelů v oblasti obchodu a cestovního ruchu / vedoucí sekce Ing. Lubomír Motyčka), - odborná energetická sekce (vedoucí sekce Ing. Bedřich ježek) Činnost Úřadu Khk Pk Činnost Úřadu Khk Pk v roce 2012 je kromě tohoto bodu popsána i v bodech až této Výroční zprávy (VZ). Početní obsazení Úřadu Khk Pk bylo v průběhu roku 2012 udržováno na provozním minimu (do : ,5 / od : ). Došlo k personální obměně 1 zaměstnankyně z důvodu jejího odchodu na rodičovskou dovolenou. Úřad Khk Pk zaměstnával k pracovníky v následující funkční struktuře Kancelář Pardubice: Oblastní kancelář Česká Třebová: Oblastní kancelář Chrudim: Oblastní kancelář Svitavy: ředitel, tajemník, ekonom/asistent, marketingový manažer/informatik vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře Funkce Odborný asistent v pardubické kanceláři byl jeden zaměstnanec s 0,5 úvazkem na dobu určitou (pracovní smlouva do ) k zajištění realizace projektu Volba povolání v Pardubickém kraji jeho závěrečného vyhodnocení. Tato funkce byla do v plném rozsahu financována z projektu. Aktivity Úřadu Khk Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků V průběhu roku 2012 pracovníci Úřadu Khk Pk realizovali níže uvedené aktivity, jejichž cílem bylo získání nových členů a dalších finančních prostředků: - Poskytování členských slev na služby CzechPointu. - Nabídky nečlenským firmám na zapojení do Rámcové smlouvy s T-Mobilem s výhodnými tarify. - Nabídky bezplatné prezentace podnikatelských aktivit na internetových stránkách Khk Pk a bezplatného zařazení do elektronického Katalogu členských slev. Katalog je průběžně aktualizován a je dostupný na webových stránkách Khk Pk - Prostřednictvím Ing.Linharta, ředitele Hradubické energetické o.p.s. Pardubice, bylo členů Khk Pk nabízeno bezplatné poradenství v oblasti dodávek elektrické energie a plynu. - Realizace jarního a podzimního dotazníkového průzkumu. Těmito průzkumy byly zjištěny názory členské základny na stávající aktivity Khk Pk a náměty na zlepšení této činnosti. Celkové výsledky obou těchto dotazníkových průzkumů a jejich analýzy jsou zapracovány do strategie činnosti Úřadu Khk Pk, která je součástí Plánu činnosti pro 2013 (viz bod 3.1 této VZ). - Od poskytování nové služba v rámci CzechPointu vydávání výpisů z evidence Rejstříku trestů právnických osob. - Dohoda spolupráce s týdeníkem 5+2 dny při získávání inzerce za provizi ve výši 15% z ceny Inzerátu. - V průběhu druhé poloviny měsíce září podpora zájmů podnikatelů při projektování dopravního řešení ulice 17.listopadu v Pardubicích. 4

5 - Uspořádání setkání podnikatelů se starostou města Chrudim dne Zahájení spolupráce s firmou AXIGON na přelomu měsíců září a října s cílem aktivně využívat nabídky jejich služeb k získávání nových členů a finanční prostředků pro Khk Pk (provize za registraci nových firem do internetové aplikace firmy AXIGON a za využívání služeb této firmy). - Uspořádání Kulatého stolu k projektu Národní soustava kvalifikací 2, který se konal dne v Pardubicích a byl součástí série financované z tohoto projektu. Další aktivity Úřadu Khk Pk jsou popsány v bodě této VZ Spolupráce s jinými právními subjekty Pardubický kraj V roce 2012 pokračovala spolupráce Khk Pk se zástupci samosprávy Pardubického kraje (Pk) a Krajského úřadu Pk zejména v oblasti podpory podnikání, dopravy a školství. - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním 13. Tříkrálového koncertu, která se konal dne Předseda představenstva Khk Pk se účastnil jednání Krajské tripartity. - Ředitel Úřadu Khk Pk se účastnil jednání Komise Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů. - Dne byla podepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na zajištění fungování regionálních informačních míst pro podnikatele (InMP) v Pardubicích, České Třebové, Chrudimi a ve Svitavách v roce Spolupráce při realizaci mediální kampaně Pk na podporu učňovského školství Nemachruj a buď machr, která byla zahájena v roce 2011 (zprostředkování jednání zástupců Kú Pk se zaměstnavateli o finanční podpoře kampaně a účast na těchto jednáních). - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním celokrajského Setkání podnikatelů Pk a tohoto Setkání se dne zúčastnili zástupci krajské samosprávy. - Dne se uskutečnila společná večeře celé Rady Pk a předsedů výborů ZPk a výkonné rady Khk Pk. - Dne se náměstek hejtmana Ing. Jaromír Dušek zúčastnil jednání odborné sekce pro rozvoj dopravy. Další právní subjekty V roce 2012 pokračovala tradiční spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní Čechy, Univerzitou Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice Servisní činnost Khk Pk (přehled) Jednotlivé servisní činnosti Khk Pk vycházely z 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky České národní rady ze dne 5. května 1992, a článku II. Statutu Khk Pk a byly zaměřeny do následujících oblastí a aktivit: Podpora podnikání a) reprezentace a koordinace společných zájmů členů vůči orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy, b) pomoc při rozvoji podnikání především malým a středním podnikatelům, c) podpora podnikatelské aktivity, prosazování, ochrana a obhajoba potřeb členů, d) rozvoj podmínek pro podnikání v Pardubickém kraji, e) účast na mezinárodních akcích, organizování obchodních misí regionálních podnikatelů do zahraničí a kontaktních setkání českých a zahraničních podnikatelů v Pardubickém kraji, f) propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členů, g) spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími hospodářskými komorami v oblasti legislativy a při prosazování zájmů podnikatelů, h) zajišťování úkolů Hospodářské komory České republiky v rámci Pardubického kraje, i) zprostředkování kontaktu svých členů s Hospodářskou komorou České republiky a naopak, j) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími. 5

6 Marketingové služby a) organizování vzdělávacích, výchovných a odborných akcí, b) vydávání odborných stanovisek a vyjádření podle zvláštních předpisů, c) pomoc při vyhledávání vhodných tuzemských a zahraničních partnerů, d) poskytování informací o podnikatelských subjektech, e) organizování obchodních misí do zahraničí, f) spolupráce s institucemi, úřady a organizacemi zabývajícími se rozvojem Pardubického kraje a účast na řešení vybraných regionálních projektů a programů, g) organizování vzdělávací činnost a spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy při zajišťování profesního vzdělávání, rekvalifikace a řešení problémů zaměstnanosti, h) podpora rozvoje odborného školství v Pardubickém kraji, spolupráce s odborem školství Krajského úřadu, úřady práce a vzdělávacími institucemi Ekonomické služby (prostřednictvím InMP) a) poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v ekonomické a legislativní oblasti, b) poskytování základních informací o podnikání a legislativě v EU Celní služby a) poskytování servisu v oblasti certifikační Servisní činnost (konkrétní služby a aktivity realizované v roce 2012) Oblast podpory podnikání V této oblasti bylo hlavní náplní činnosti Khk Pk zapojení do projektů realizovaných HK ČR a poskytovaných služeb, jejichž přehled je uveden v bodě této VZ. V tomto bodě je uveden stručný popis některých realizovaných projektů Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Vystavování osvědčení o původu zboží v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Uvedené dokumenty byly zákazníkům vystavovány buď přímo v kanceláři Pardubice, nebo prostřednictvím ostatních Oblastních kanceláří Khk Pk. CzechPoint Vydávání výpisů z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů fyzických osob a Rejstříku trestů právnických osob. Ověřování podpisů a listin. Komplexní služby CP byly poskytovány přímo ve všech kancelářích Khk Pk. MÝTO CZ Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly poskytovány pouze v kanceláři Pardubice. Regionální exportní místa (REM) státní agentury CzechTrade Pokračovala spolupráce se zaměstnancem agentury CzechTrade (CT), který zajišťuje fungování REM v rámci 3 krajů, které tvoří NUTS II Severovýchod, a jehož kancelář je umístěna v Hradci Králové. Informační místa pro podnikatele (InMP), Kontaktní místa HK ČR (KM) V rámci fáze udržitelnosti projektu InMP byl poskytován informační servis ( informace o informacích ) včetně všeobecných informací o Pardubickém kraji, o podnikatelském prostředí v rámci EU, o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni. Zprostředkování specializovaného poradenství bylo poskytováno ve spolupráci s oborovými informačními místy. Byly zprostředkovány služby ratingu firem. Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu InMP kontaktní místa v kancelářích Khk Pk, tj. v České Třebové, Chrudimi, Pardubicích a ve Svitavách. Dotazy bylo možné pokládat osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce V rámci projektu KM byl poskytován 1 pracovníkem pardubické kanceláře informační servis v rozsahu InMP Oblast marketingových služeb Vzdělávání V roce 2012 se konalo celkem 23 seminářů, z toho 6

7 - 5 v Oblasti Chrudim (79 účastníků), - 3 v Oblasti Orlicko (33 účastníků), - 9 v Oblasti Pardubice (161 účastníků), - 6 v Oblasti Svitavy (99 účastníků). Dalších 15 připravených seminářů se neuskutečnilo z důvodu malého zájmu. V závěru roku 2012 byla zahájena příprava semináře na požadované téma Novela občanského zákoníku od vyhledáním vhodného lektora. Tento seminář bude realizován v březnu Pořádané semináře byly zaměřeny pouze na aktuální nebo na v minulosti navštěvovaná témata. Některá témata byla nabízena ve spolupráci s komerčními vzdělávacími a podnikatelskými subjekty v rámci jejich PR aktivit. Pro členy Khk Pk byly poskytovány slevy na vstupném. Podpora exportu V průběhu roku 2012 se uskutečnily tyto aktivity: - Česko-Pobaltské podnikatelské fórum, které bylo zorganizováno ve spolupráci s Česko-Pobaltskou obchodní komorou (Krajský úřad Pardubického kraje, ). - Regionální Exportní seminář, který byl uspořádaný společně s HK ČR a MPO ČR (Krajský úřad Pardubického kraje, ). V celém průběhu roku 2012 byla Khk Pk zapojena do realizace projektu HK ČR Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období Úlohou Khk Pk v tomto projektu bylo zajistit fungování regionálního pracoviště tohoto projektu pro Pardubický kraj po materiální a personální stránce. Public Relations Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly tak jako v předchozích letech zaměřeny na vytváření pozitivních vztahů mezi Khk Pk a širokou nejen podnikatelskou veřejností. Stejně jako v minulém období bylo hlavním obsahem PR aktivit především rozšiřování a prohlubování informací o činnosti a významu hospodářské komory a upevňování jejího postavení v podnikatelském prostředí. S cílem zlepšit prezentaci Khk Pk pokračovalo v roce 2012 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ o konání těchto akcí: - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s ekonomem Tomášem Sedláčkem ( v Chrudimi). - Setkání zástupců Khk Pk se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( v hotelu Bohemia v Chrudimi) - Závěrečné celokrajské konference projektu VPPk ( v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách), - X.ročníku tenisového turnaje a neformálního setkání podnikatelů Pardubického kraje ( na Seči- Ústupkách). - Kulatém stolu k projektu Národní soustava kvalifikací 2 ( v Pardubicích) - Setkání podnikatelů Pk ( ve Smetanově domě v Litomyšli), Byl vydáván tištěný Zpravodaj a provozovány průběžně aktualizované internetové stránky Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického ezpravodaje. Na propagaci Khk Pk se v průběhu 1.pololetí roku 2012 výrazně podílely aktivity v rámci realizovaného projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. Khk Pk se realizací tohoto projektu dostala do širokého povědomí podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti. Aktivity Khk Pk byly průběžně prezentovány rovněž v rámci projektů jiných příjemců podpory, do kterých je Khk Pk resp. její zaměstnanci zapojeni. Khk Pk byla prezentována ve sdělovacích prostředcích v rámci propagace Tříkrálového koncertu 2012 ( , Dům hudby Pardubice). Dále byla Khk PK v průběhu roku 2012 prezentována formou partnerství nebo účastí jejich zástupců v rámci níže uvedených odborných a společenských akcí a výstav souvisejících s podnikatelskými aktivitami: - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s ekonomem Tomášem Sedláčkem ( , Chrudim) 7

8 - Jarní a podzimní části 17. ročníku Pardubické stavební výstavy 2012 (březen a říjen 2012, IDEON Pardubice) - Setkání se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( , Chrudim) - I. ročníku Dopravní konference ( , Univerzita Pardubice) ročníku Mezinárodního silničního veletrhu ( , areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích Doubravicích) - Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Hospodářských novin Živnostník a firma roku 2012 ( , hotel EURO Pardubice). - Veletrhu dalšího vzdělávání Pardubického kraje ( , IDEON Pardubice) - Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Pardubického kraje 2012 pořádaného týdeníkem Ekonom ( , hotel EURO Pardubice) - Seminářů ke změnám v organizačnímu uspořádání Celní správy ČR od ( , Pardubice / , Ústí n.o. / , Svitavy) - Krajské konference UNIV2 KRAJE Pardubický kraj pořádané Národním ústavem odborného vzdělávání ( , Kongresový hotel Jezerka, Seč) - Dvou koncertů zimní části 4.ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni (6. a , Dům hudby Pardubice) Pokračovala spolupráce s regionálními deníky, Českým rozhlasem Pardubice a pardubickou redakcí České televize při komentování aktuálních ekonomických témat a prezentaci připravovaných projektů. Mediálním partnerem Khk Pk je dlouhodobě Český rozhlas Pardubice. Společenské a sportovní akce Setkání podnikatelů V roce 2012 pokračovala tradice pořádání podzimních setkání podnikatelů. Dne se ve Smetanově domě v Litomyšli konalo jediné celokrajské setkání. Setkání se zúčastnili kromě zástupci členských a nečlenských firem i zástupci nově zvolené krajské samosprávy: nový hejtman Pk pan Netolický, jeho náměstci Línek a Dušek a člen rady Pk pan Křišťál. Setkání bylo tradičně využito k výměně názorů na vývoj ekonomiky a činnost komory. Další společenské akce Dne 11.ledna 2012 se pod patronací hejtmana Pardubického kraje konal 13.ročník Tříkrálového koncertu. Dne se jako součást tenisového turnaje na Seči konalo neformální setkání podnikatelů Pardubického kraje. Dne se konalo setkání podnikatelů se starostou města Chrudim. Sportovní akce Ve dnech se konal X.ročník tenisového turnaje na Seči, který uspořádala Oblastní kancelář Chrudim. Dne se konal v Litomyšli I. ročník Závodu motokár o pohár Khk Pk, který uspořádala Oblastní kancelář Svitavy. Dne se konal v Pardubicích Tenisový turnaj dvojic, který uspořádala členská firma SK-EKO ve spolupráci s pardubickou kanceláří Khk Pk. Dne se v Ústí nad Orlicí konal jubilejní X. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář Česká Třebová Oblast ekonomických služeb Poradenství V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele Khk Pk (InMP) a Kontaktního místa HK ČR v Pardubicích bylo pro podnikatele k dispozici bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy, exportem. V roce 2012 bylo v rámci těchto služeb zodpovězeno celkem 34 dotazy, z toho dle kanceláří: Pardubice 18, Orlicko 3 a Svitavy 13. V pardubické kanceláři Khk Pk bylo k dispozici krajské Centrum patentových informací, ve kterém bylo možné získat základní informace a informační brožury ohledně přihlašování patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, kontakty na patentové zástupce. Toto Centrum nabízelo i zpracování základní rešerše. 8

9 Poskytování informací Členům Khk Pk byly zasílány informace související s podnikáním a činností hospodářské komory. Pro ostatní podnikatele byly tyto informace k dispozici na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách Khk Pk. Dalším zdrojem informací pro členy Khk Pk byly tištěný Zpravodaj Khk Pk a elektronický ezpravodaj Khk Pk. Tyto zpravodaje byly společně s měsíčníkem HK ČR KOMORA.CZ zdarma rozesílány členům Khk Pk. Informace o činnosti Khk Pk byly rovněž zveřejňovány i v informačních médiích (např. webové stránky) některých měst Pk, se kterými Khk Pk spolupracuje při podpoře podnikání v daném regionu Oblast celních služeb Činnost poradenská Tato činnost byla zaměřena na - zajišťování informovanosti podnikatelů o změnách v legislativě prostřednictvím Zpravodaje Khk Pk, ezpravodaje Khk Pk a internetových stránek Khk Pk - získávání kvalitních podkladových materiálů pro konzultační činnost z celní, obchodní, licenční a jiné související problematiky. Činnost celně-certifikační Tato činnost byla zaměřena na - ověřování dokladů o původu zboží a dalších dokumentů potřebných pro zahraniční obchod, - vystavování karnetů ATA a vedení související agendy, - vypisování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží dle požadavku zákazníka P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e ( p ř e h l e d ) Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku Projekty a služby Hospodářské komory ČR Realizované projekty a služby Název: Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Zadavatel: HK ČR Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (vystavování a prodej dokumentů, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 2 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: CzechPoint Zadavatel: HK ČR Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (vystavování dokumentů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců formou DPP s HK ČR Název: MÝTO CZ Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o poskytování služeb Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích jednotek, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 4 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 9

10 Název: Kontaktní místa HK ČR (KM) Zadavatel: HK ČR Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o vzájemné spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období Zadavatel: HK ČR: Období realizace : Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Nové materiály a technologie, spojení výzkumu, vývoje a technické praxe (Tech_Net) Zadavatel: HK ČR Doba trvání : Zapojení Khk Pk (forma): DPČ 1 zaměstnankyně s HK ČR Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s HK ČR Ukončené projekty v období zajištění smluvně závazné udržitelnosti Název: Informační místa pro podnikatele (InMP) Zadavatel projektu: HK ČR Období realizace: (Od jsou pro zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu poskytovány služby v rozsahu InMP ve všech kancelářích Khk Pk. Poskytování těchto služeb bylo v roce 2012 financováno pouze z příjmů Khk Pk a finančního příspěvku od Pardubického kraje. V roce 2012 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela.) Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (poradenská činnost, zodpovídání dotazů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Další realizované projekty Realizované projekty Khk Pk jako příjemce podpory Název: Volba povolání v Pardubickém kraji Období realizace: od do (udržitelnost do ) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 6 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Realizované projekty Khk Pk jako smluvní partner Název: Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví Příjemce podpory: Regionální hospodářská komora Brno Období partnerství: do Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění realizace projektu v Pardubickém kraji Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s Khk Pk Realizované projekty neformální spolupráce s příjemcem podpory Název: Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Příjemce podpory: PVV a.s., Pardubice Období spolupráce: do Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: bez zapojení formou pracovně právního vztahu (od ) 10

11 Název: I my chceme pracovat Příjemce podpory: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Pardubice Období spolupráce: od 1.listopadu 2010 do Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s příjemcem podpory (do ) Přehled dalších projektových aktivit Khk Pk v roce 2012 Tyto aktivity byly jednou z hlavních náplní činnosti Úřadu Khk Pk po celý rok 2012 s cílem získat další finanční prostředky na fungování Khk Pk z Operačních programů (OP) Podané žádosti úspěšné Khk Pk jako žadatel Žádná z podaných žádostí nebyla úspěšná. Přehled podaných-neúspěšných žádostí viz bod této VZ Podané žádosti neúspěšné - Khk Pk jako žadatel Název: Podpora manuálních dovedností žáků v Pardubickém kraji Datum podání žádosti: Předpokládané datum zahájení: Doba trvání: 21 měsíc Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): 6 zaměstnanců v rámci PS s Khk Pk Název: Podpora kariérového poradenství v základních školách Pardubického kraje Datum podání žádosti: Předpokládané datum zahájení: Doba trvání: 21 měsíc Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): 6 zaměstnanců v rámci PS s Khk Pk Další projektové aktivity Projekt Národní soustava povolání a kvalifikací 2 (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.) V roce 2012 probíhala jednání o možnostech zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení Khk Pk na období od 1.1. do formou DPČ 1 zaměstnance s realizátorem projektu Národním ústavem pro vzdělávání Praha. Projekt Koncept dalšího vzdělávání (Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání na základě doporučení Strategie celoživotního učení přijaté vládou ČR a pilotní ověření některých jeho aspektů) V závěru roku 2012 proběhla o možnostech zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení Khk Pk na období od 1.1. do formou DPČ 1 zaměstnance s realizátorem projektu Národním ústavem pro vzdělávání Praha. Projektová spolupráce s Univerzitou Pardubice Pokračovala jednání o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na zvyšování praktických znalostí a dovedností jejich absolventů a na usměrňování aplikovaného výzkumu. V průběhu roku 2012 nedošlo ke vzniku partnerství na realizaci žádného projektu Podmínky zapojení Khk Pk do projektů Zapojení do projektů HK ČR a ostatních subjektů bylo odsouhlaseno představenstvem Khk Pk. Cílem těchto projektů je naplnění usnesení Sněmu HK ČR o rozšiřování nových služeb a standardizaci již poskytovaných služeb v celé komorové síti a podpora technického vzdělávání na území Pardubického kraje. Veškeré projekty financované z Operačních programů jsou neziskové, hrazeny jsou pouze průkazně vynaložené uznatelné náklady. 11

12 2.4. S t a v č l e n s k é z á k l a d n y k Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo především v souvislosti s hrazením členských příspěvků. Do nezaplatili členské příspěvky celkem 4 členové (FO), z toho dle Oblastí: Oblast Pardubice 1, Oblast Chrudim 1, Oblast Svitavy 2. Představenstvo Khk Pk na zasedání dne rozhodlo o vyloučení výše uvedených FO pro nesplnění základné členské povinnost, tj. zaplacení členského příspěvku H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k k Ke dni byl vykázán HV (zisk) ve výši Kč. Vykázaný HV je nižší než rozpočtem plánovaný HV (zisk) ve výši Kč především z důvodu nižšího než očekávaného naplnění výnosové položky Tržby za karnety a certifikáty. Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost nulová. Dosažený HV se příznivě promítl i do cash-flow Khk Pk. Na všech účtech Khk Pk a hotovosti bylo k k dispozici celkem Kč, (k Kč). Komentář k některým výnosovým položkám Položka Tržby za karnety a certifikáty Naplňování této položky bylo negativně ovlivněno výrazným meziročním poklesem počtu vystavených certifikátů karnetů v průběhu měsíců srpen a září. V ostatních měsících roku 2012 byly výnosy na úrovni roku Meziroční snížení výnosů z této položky činí Kč. 12

13 Položka Projekty, studie, analýzy Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami na realizované projekty HK ČR. Výnosy z projektu Veletrhy a výstavy byly zaúčtovávány čtvrtletně. Položka Příspěvky členů Naplňování této položky je negativně ovlivněno provedením storna faktur vystaveným členům, kteří v průběhu roku 2012 sami ukončili členství ( Kč) resp. nezaplatili příspěvek za rok 2012 ( Kč). Položka Provozní dotace Do této položky jsou účtovány: - finanční prostředky projektu VPPk, - finanční příspěvek Pk na provoz InMP, - příjmy z projektů VPPk a RHK Brno. Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami a postupem realizace uvedených projektů. Položka Tržby za ostatní služby Do této položky jsou zahrnuty i výnosy ze služeb poskytovaných v rámci systému CzechPoint ve všech 4 kancelářích Khk Pk. Z porovnání výsledků za sledované období 2012 a 2011 vyplývá, že za celou Khk Pk došlo k meziročnímu nárůstu výnosů z této činnosti ve výši cca 2 %. Meziroční vývoj výnosů dle jednotlivých kanceláří Pardubice: +26%, Česká Třebová: - 39%, Chrudim: - 55%, Svitavy: +5,5%. Výnosy jednotlivých kanceláří jsou kromě aktivit při propagování těchto služeb ovlivňovány i jejich umístěním (pozitivní vliv u kanceláře Pardubice / negativní vliv zejména u kanceláře Svitavy). Výnosy Khk Pk celkem za rok 2012 byly obdobně jako v roce 2011 vyšší než poplatky uhrazené HK ČR. Komentář k některým nákladovým položkám Položka Ostatní služby celkem ostatní Čerpání této položky bylo ovlivněno zejména - náklady na Tříkrálový koncert 2012, Tenisový turnaj na Seči, Bowlingový turnaj a Setkání podnikatelů náklady na propagaci Khk Pk v knize o obci Ležáky. Do této položky jsou zahrnuty i náklady na účetnictví. Položka Mzdové náklady vč. SP a ZP Čerpání této položky bylo ovlivněno - doplatkem prémií ředitele Úřadu za rok 2011 z nákladů roku 2012, - navýšením základních měsíčních mezd od dle rozhodnutí výkonné rady, - ukončením projektu VPPk k (část mzdových nákladů byla hrazena z tohoto projektu), - výplatou vratné zálohy prémií za rok 2012 všem zaměstnancům Úřadu. 13

14 14

15 Hospodářský výsledek účetních středisek Khk Pk k OK Pardubice : Kč OK Chrudim : Kč OK Orlicko : Kč OK Svitavy : Kč Centrální činnosti : Kč InMP : Kč 15

16 3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok P l á n č i n n o s t i n a r o k Zaměření činnosti (vize a cíle) Khk Pk Zaměření činnosti bude v roce 2013 vycházet obdobně jako v minulých letech ze strategických záměrů Khk Pk. Prvořadou aktivitou Khk Pk bude podpora podnikání v Pardubickém kraji. Dílčí aktivity Khk Pk budou zaměřeny zejména na - Zlepšování úrovně podpory podnikání na území Pk. - Zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb. Poskytované služby budou stále více směřovány zejména na malé a střední podnikatelské subjekty, a to do oblasti práva, ekonomiky, vzdělávání, personalistiky a snižování provozních nákladů. - Zlepšování péče o členskou základnu. - Poradenskou činnost pro členskou základnu v oblasti získávání finančních prostředků z Operačních programů. - Zvyšování prestiže a autority hospodářské komory na území Pardubického kraje. - Zlepšení mediální prezentace, zatraktivnění obsahu internetových stránek a propagace poskytovaných služeb. - Prezentaci stanovisek k aktuálním problémům, které negativně ovlivňují podnikání. - Intenzivní spolupráci s poslanci a senátory při přípravě legislativy, která ovlivňuje podmínky podnikání v ČR. - Zlepšení spolupráce s orgány samosprávy při přípravě a realizaci strategických dokumentů rozvoje území v jejich působnosti. - Získávání finančních prostředků z Operačních programů prostřednictvím projektů, které budou zaměřeny především na podporu podnikání a do oblasti vzdělávání. - Zapojení do realizace projektů v rámci Operačních programů. - Udržení postavení mezi nejvýznamnějšími regionálními složkami Hospodářské komory ČR. - Zlepšení spolupráce s představiteli samosprávy a Krajského úřadu Pardubického kraje, samospráv měst, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Univerzity Pardubice. Zaměření činnosti Khk Pk bude v průběhu roku 2013 dále doplňováno na základě potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů, představenstva a Oblastních rad. V roce 2013 bude kladen důraz na aktivity, jejichž hlavním cílem je zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na činnost Khk Pk. Tyto aktivity budou zaměřeny na získávání finančních prostředků jednak z komerčních služeb, jednak z Operačních programů (Khk Pk jako realizátor nebo smluvní partner projektů) Strategie činnosti Úřadu Khk Pk Tato strategie je konkretizací některých vizí a cílů uvedených v bodě této VZ a byla zpracována na základě předložených návrhů na zlepšení komunikace s členskou základnou a výsledků 2 dotazníkových průzkumů mezi členskou základnou provedených v roce 2012 a analýzy těchto výsledků Práce členskou základnou 1. Pořádání pravidelných neformálních setkání s nově přijatými členy za účasti členů příslušné Oblastní rady, vedoucí Oblastní kanceláře a ředitele Úřadu Khk Pk, na kterých budou noví členové seznámeni s aktivitami Khk Pk, výhodami členství apod. 2. Zvýšení četnosti osobních návštěv u jednotlivých členů. 3. Pravidelné zjišťování názorů a námětů členské základny na činnost Khk Pk. 4. Aktivizace činnosti odborných sekcí. 5. Rozšíření bezplatné prezentace členů na webových stránkách Khk Pk. 6. Aktuální informování členů o důležitých změnách v legislativě, o vyhlašovaných výzvách relevantních Operačních programů. 16

17 7. Poskytování bezplatného resp. cenově přijatelného daňového, účetního a právního poradenství a poradenství při vymáhání pohledávek zejména pro malé firmy a OSVČ. 8. Vytvoření a zavedení balíčků služeb pro členy 9. Informování členské základny o výstupech legislativního připomínkování HK ČR Získávání nových členů 1. Pořádání kulatých stolů s významnými osobnostmi (ekonomové, podnikatelé, politici) v jednotlivých Oblastech. 2. Osobní návštěvy u vytipovaných podnikatelů nečlenů. 3. Využívání Katalogu členských slev. 4. Zprostředkování setkání s podnikateli ze zahraničí a zprostředkování kontaktů exportních firem. 5. Aktivní spolupráce s MAS a zajištění účasti podnikatelů v řídících orgánech MAS s cílem získat informace o rozdělování financí pro další programovací období Prezentace činnosti 1. Zveřejňování informací a stanovisek Khk Pk v periodikách Pk, na webu Khk Pk, ve Zpravodaji Khk Pk a časopisu Komora.cz a na akcích Khk Pk. 2. Informování členů a ostatních podnikatelů o aktivitách Khk Pk a poskytovaných službách včetně členských slev (CzechPoint, T-Mobile). 3. Partnerství Khk Pk na odborných, společenských, kulturních a sportovních akcích. 4. Využívání účasti podnikatelů na odborných seminářích a při poskytování služeb (CzechPoint, karnety certifikáty, MÝTO.CZ) k seznámení s činností Khk Pk. 5. Prezentace Khk Pk na akcích pořádaných odbornými středními školami pro jejich sociální partnery. Aktivní spoluúčast Khk Pk na dalších akcích těchto škol (např. přehlídkách, burzách škol) a na aktivitách v oblasti dalšího vzdělávání Servisní činnost Úřadu Khk Pk V roce 2013 bude Úřad Khk Pk poskytovat nadále ve svých Oblastních kancelářích Česká Třebová, Chrudim a Svitavy a v Kanceláři Pardubice již tradiční služby v rozsahu roku 2012, zejména: - Poradenskou a konzultační činnost v rámci Informačních míst pro podnikatele (InMP). - Vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříků trestů fyzických a právnických osob, ověřování listin a podpisů v rámci Ověřovatelských kanceláří (OVKA) zapojených do sítě kontaktních míst veřejné správy CzechPoint a poskytování členských slev na tyto služby. - Školení a semináře k poptávaným a aktuálním tématům. - Poradenská a konzultační činnost v rámci Centrálního registru firem HK ČR. V kanceláři Pardubice budou nad rámec výše uvedených služeb dále realizováno - Vystavování celních a certifikačních dokladů. - Služby související s elektronickým mýtným. - V rámci Kontaktního místa HK ČR (dříve Jednotné kontaktní místo) poradenská a konzultační činnost. - Aktivity související s fungováním Regionální kanceláře krajského zastoupení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Bude pokračovat aktualizace a rozšiřování elektronického Katalogu členských slev Organizační uspořádání Úřadu Khk Pk Personální obsazení Úřadu Khk Pk k : Kancelář Pardubice 4 zaměstnanci na plný úvazek Oblastní kancelář Česká Třebová 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Chrudim 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Svitavy 1 zaměstnankyně na plný úvazek Funkční obsazení k je totožné s obsazením platným od Vývoj funkčního obsazení Úřadu Khk Pk bude v průběhu roku 2013 závislý zejména na zapojení Khk Pk do projektů realizovaných HK ČR resp. jinými subjekty. V případě zapojení do dalších projektů HK ČR nebo jiných subjektů bude po vyčerpání vlastní kapacity Úřadu Khk Pk personální obsazení operativně navyšováno některou z těchto 17

18 forem: pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Dne 8. dubna 2013 bylo představenstvem Khk Pk schváleno s účinností od zřízení funkce Vedoucí Oblastní kanceláře Pardubice s cílem sjednotit přístup k členské základně ve všech Oblastech Khk Pk. Zřízením této funkce nedojde ke zvýšení počtu zaměstnanců Úřadu Khk Pk v kanceláři Pardubice P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e Pokračování projektů Projekty, do kterých bude Khk Pk zapojena v roce 2013 (včetně popisu formy a obsahu tohoto zapojení), jsou uvedeny v bodě této VZ Zapojení do nových projektů prostřednictvím HK ČR Od je Khk Pk prostřednictví HK ČR zapojena do 2 níže uvedených projektů, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání Praha. Projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2) (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Do realizace tohoto projektu je na období 1.pololetí 2013 formou DPČ s realizátorem projektu zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako člen Týmu regiony. Členové tohoto týmu budou na regionální úrovni seznamovat představitele firem s přínosy praktického využívání NSK v podnikatelské a personální praxi a zároveň je motivovat k implementaci a aktivnímu používání tohoto nástroje v dané společnosti. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci naší komory a k získání nových členů. Projekt Koncept dalšího vzdělávání (Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání na základě doporučení Strategie celoživotního učení přijaté vládou ČR a pilotní ověření některých jeho aspektů) Do realizace tohoto projektu je na období od 1.1. do formou DPČ s realizátorem projektu zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako Externí expert metodik. Náplní činnosti této pozice je zajišťování kontaktů s klíčovými zástupci cílových skupin (vzdělávací instituce, významní zaměstnavatelé, zástupci samosprávy) v rámci Pk, získávání zpětné vazby a připomínek od klíčových zástupců cílových skupin, vyhodnocování těchto připomínek a jejich předávání k dalšímu zpracování. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci naší komory a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do výše uvedených projektů je snížení vlastních mzdových nákladů Zapojení do nových projektů prostřednictvím dalších subjektů Od po dobu následujících 19 měsíců bude Khk Pk zapojena do realizace projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice (Cílem projektu je zlepšit úroveň dalšího vzdělávání v oblasti personalistiky. / Realizátor SOFTprojects, o.s., Brno) Do realizace tohoto projektu bude dle obsahu podané žádosti zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako Odborný koordinátor. Náplní činnosti této pozice bude motivace a zapojení cílové skupiny (personalistů malých a středních firem) do projektu, spolupráce při pilotním ověřování projektových výstupů. Úkolem zapojení Khk Pk bude především komunikace s cílovou skupinou. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci Khk Pk a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do výše uvedeného projektu je snížení vlastních mzdových nákladů. 18

19 3.3. R o z p o č e t n a r o k Rozpočet Khk Pk pro rok 2013 je na základě usnesení představenstva č. PŘ-4-5/2012 ze dne navrhován s HV ve výši Kč s cílem vytvořit rezervu pro případ negativního vývoje výnosových resp. nákladových položek. V předloženém návrhu je výše jednotlivých výnosových a nákladových položek rozpočtu Khk Pk pro rok 2013 uvedena zejména na základě jejich dosažených hodnot za rok 2011 a rok 2012, očekávaného vývoje v roce 2013 a skutečnosti, že v roce 2013 nebude Khk Pk přímým realizátorem (příjemcem dotace) žádného projektu. Do návrhu rozpočtu rovněž nejsou zahrnuty na základě zkušeností z roku 2010 finanční prostředky z očekávaných nových resp. obnovených služeb a projektů realizovaných prostřednictvím HK ČR. V případě, že se podaří získat další výnosy nad rámec navrženého rozpočtu (např. finanční prostředky z Operačních programů, od HK ČR resp. jiných subjektů), budou tyto výnosy použity ke zvýšení plánovaného zisku a tedy k vytvoření dalších finančních rezerv pro budoucí období, kdy nebudou k dispozici potřebné zdroje. Komentář k některým položkám návrhu rozpočtu pro rok 2013 Výnosové položky Projekty, studie, analýzy V předkládaném návrhu se nepředpokládá výnos z této aktivity, protože v současné době není uzavřen žádný smluvní vztah. Provozní dotace Předpokládaná výše této výnosové položky, tj Kč, je odvozena ze schváleného rozpočtu Pardubického kraje (Pk) a ze smlouvy uzavřené dne Tato výnosová položka je určena jako každoročně k podpoře udržitelnosti projektu InMP. Nákladové položky Mzdové náklady vč. SP a ZP Tato nákladová položka je odvozena z personálního obsazení Úřadu Khk Pk k (viz bod této VZ), výše základních měsíčních mezd na úrovni roku 2012 u všech zaměstnanců a z pravidel pro mzdovou oblast stanovených výkonnou radou dne a platných od , tj ze stanovené výše měsíčních základních mezd a jejich krácení v případě uzavření DPČ. Do této položky nejsou zahrnuty výplaty záloh na roční odměny. Do výše této nákladové položky je promítnuto uzavření DPČ 2 zaměstnanců Khk Pk s Národním ústavem pro vzdělávání Praha na realizaci projektů Koncept dalšího vzdělávání a Národní soustava kvalifikací 2 v rámci Pardubického kraje. Do výše této nákladové položky není promítnuto zapojení zaměstnanců Khk Pk do schválených projektů - Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice (realizátor: SOFTprojects o.s. Brno), - Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu (realizátor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR). V případě poklesu některých výnosových položek (např. tržeb za karnety certifikáty) lze tento pokles kompenzovat v rámci této nákladové položky buď snížením základních měsíčních mezd všem stávajícím zaměstnancům např. na úroveň před zahájením projektu VPPk (tj. před listopad 2009) nebo minimalizací personálního obsazení Úřadu, tedy snížením počtu zaměstnanců resp. snížením úvazku stávajících zaměstnanců. Cestovné Tato položka je oproti předcházejícím obdobím zvýšena na cca dvojnásobek pro vytvoření podmínek pro zlepšení práce s členskou základnou a získávání nových členů. Ostatní služby Tato položka zahrnuje mj. náklady na vedení účetnictví firmou AV-AUDITING a na realizaci společenských a sportovních akcí dle schváleného plánu (Tříkrálový koncert, tenisové turnaje na Seči a v Pardubicích, Bowlingový turnaj, závod motokár, jarní a podzimní Setkání podnikatelů). Odpisy V roce 2013 bude tato položka obsahovat pouze odpisy na vozidlo Fábia pořízené v roce

20 Zpracoval: Ing. Roman Sodomka, ředitel Úřadu Khk Pk V Pardubicích, dne 9. dubna

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích

Zápis. z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích Zápis z jednání ádné valné hromady podle ust. 423 zákona o obchodních korporacích I. Firma a sídlo spole nosti P-D Refractories CZ a. s. (d íve Moravské šamotové a lupkové závody a. s.) 679 63 Velké Opatovice,

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura

Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura Centrum evropského projektování a. s. regionální rozvojová agentura KDO JSME? Jsme regionální rozvojovou agenturou Královéhradeckého kraje. CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? DOTA NÍ MANAGEMENT VE EJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014

Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 II. Zpráva o činnosti ídícího výboru akciové společnosti České dráhy za IV. čtvrtletí 2014 ídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen ídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002 Sb.,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO

PROV ENÍ PRODEJE SPOLE NOSTI I&C ENERGO MANA ERSKÉ SHRNUTÍ ZÁV EXTERNÍHO PROV ENÍ 14.10.2013 Michaela Chaloupková Externí prov ení divestice spole nosti I&C Energo, a.s. (dále jen ICE ) uskute nila spole nost KPMG eská republika, s.r.o. (dále

Více

Opera ní program Praha pól r stu R

Opera ní program Praha pól r stu R Opera ní program Praha pól r stu R Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelá výzkumu, vývoje a inovací Seminá Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zpracování generel a pasportizace areál ve správ KSS LK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) v rámci zjednodu eného podlimitního ízení pro ve ejnou zakázku na slu by: Zpracování generel a pasportizace

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea

úvodní slovo David Svoboda, p edseda p edstavenstva o.s. Amalthea úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, kolegyn, kolegové, dostává se Vám do ruky t etí výro ní zpráva o.s. Amalthea. Jsem rád, že se nám v roce 2006 poda ilo innost organizace nejen udržet, ale také

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj )

Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) íslo zakázky (bude dopln no M MT v p ípad IP, v p ípad GP ZS) 1 Název opera ního OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008

Komunitní práce Liberec, o. p. s. Výro ní zpráva 2008 Obsah : Slovo úvodem Základní údaje o spole nosti Jaký byl rok 2008 Finan ní zpráva Záv r Slovo úvodem : Zakladatelem spole nosti Komunitní práce Liberec, o. p. s. je Statutární m sto Liberec. Svou innost

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona ve ejné zakázky:

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.

t a k t o : I. Na izuje se další elektronická dražba, která se koná prost ednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby. .j. 024 EX 4817/10-842 U s n e s e n í o na ízení dalšího dražebního jednání - elektronická dražba Soudní exekutor Mgr. Pavla Fu íková, Exekutorský ú ad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava Mariánské

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI

CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI CEZTel, a.s. STANOVY SPOLE NOSTI Úplné zn ní 1. 5. 2014 lánek 1 Založení a vznik akciové spole nosti 1. CEZTel, a. s. (dále jen také spole nost ) vznikla zápisem do obchodního rejst íku ke dni 21. 2. 1997.

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY...

1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 3. PODKLADY...4 4. LEN NÍ STAVBY...5 5. V CNÉ A ASOVÉ VAZBY... 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE 2 1.1 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY...2 1.2 IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE INVESTORA ADATELE 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB, DRUH A UMÍST NÍ...3 2.1. DRUH STAVBY....3 2.2. UMÍST NÍ STAVBY.4 3. PODKLADY....4

Více

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy

Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy INVENTÁ E A KATALOGY ARCHIVU HLAVNÍHO M STA PRAHY 050200/03 Vojenský referát Úst edního národního výboru hlavního m sta Prahy (1940) 1945 1948 (1953) p ír stkové íslo AMP: sign. AMP: POM 153 Tomáš Rataj

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více