Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012"

Transkript

1 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK (Toto znění Výroční zprávy za rok 2012 bylo schváleno shromážděním delegátů komory dne 22.dubna 2013) 1

2 Obsah: 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce Úvod 2.2. Přehled činnosti za rok Projektové aktivity v roce Stav členské základny k Hospodářský výsledek k Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok Plán činnosti na rok Projektové aktivity v roce Rozpočet na rok

3 1. Základní identifikační údaje Obchodní firma : Sídlo : Krajská hospodářská komora Pardubického kraje náměstí Republiky 12, Pardubice IČ : DIČ : CZ Právní forma : hospodářská komora Datum zápisu do OR : 21. února 2003 Předmět podnikání : Podpora podnikatelských aktivit mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů členů komory a zajišťování jejich potřeb Statutární orgán (představenstvo) : Předseda představenstva Ing. Miloš Huryta Místopředseda představenstva Pavel Adámek Místopředseda představenstva Ing. Jiří Doležal Místopředseda představenstva Ing. Lubomír Motyčka Místopředseda představenstva Ing. Vladimír Ostatek Člen představenstva Ing. Zdeněk Bulíček Člen představenstva Ing. Jaroslav Cihlo Člen představenstva Ing. Vlastimil Dytrt Člen představenstva Ing. Jan Heřmanský Člen představenstva Ing. Bedřich Ježek Člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán Člen představenstva Ing. Jiří Svačinka (do ) Člen představenstva Ing. Libor Joska (od ) Člen představenstva Libor Vomočil Organizace zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové; oddíl A, vložka Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje v roce Ú v o d Zpráva o činnosti Krajské hospodářské komory Pardubického kraje (Khk Pk) je zpracována za období kalendářního roku 2012 a obsahuje přehled základních činností, informace o zapojení do projektů, údaje o stavu členské základny a informace o výsledku hospodaření P ř e h l e d č i n n o s t i z a r o k Činnost výkonných orgánů Khk Pk Činnost výkonných orgánů Khk Pk, kterými jsou představenstvo, Oblastní rady a Úřad komory, byla v roce 2012 obdobně jako v předcházejícím období zaměřena především do oblastí stanovených Statutem Khk Pk. Dále byla činnost výkonných orgánů zaměřena na realizaci schválené strategie pro toto období a realizaci usnesení Shromáždění delegátů, které se konalo dne 16.dubna 2012, a předcházejících Oblastních shromáždění členů oblastí Pardubice, Chrudim, Orlicko a Svitavy. Představenstvo řídilo činnost Khk v rozsahu svých kompetencí stanovených Statutem Khk Pk. Oblastní rady řešily především problémy podnikatelů daného regionu a přinášely náměty na jednání představenstva. Úřad komory zabezpečoval činnost Khk Pk po stránce organizační, administrativní a hospodářské. 3

4 Činnost odborných sekcí Khk Pk Na činnosti Khk Pk se rovněž podílely níže uvedené odborné sekce složené ze zástupců členských subjektů: - odborná sekce pro rozvoj dopravy (dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost / vedoucí sekce Libor Vomočil), - odborná sekce pro vzdělávání (koncepce učňovského a středního školství, struktura absolventů učilišť a středních škol a zavádění nových vzdělávacích programů a učebních oborů dle požadavku trhu práce / vedoucí sekce Ing. Luděk Roleček), - odborná sekce pro ekologii a životní prostředí (prosazování zájmů členů v oblasti ekologie a životního prostředí / vedoucí sekce Pavel Adámek), - odborná sekce pro podporu exportu (vedoucí sekce Bohuslav Rejda), - odborná sekce pro rozvoj informačních a telekomunikačních technologií (vedoucí sekce Ing. Karel Michálek do Jiří janků od ), - odborná sekce pro obchod a cestovní ruch (podpora malých a středních podnikatelů v oblasti obchodu a cestovního ruchu / vedoucí sekce Ing. Lubomír Motyčka), - odborná energetická sekce (vedoucí sekce Ing. Bedřich ježek) Činnost Úřadu Khk Pk Činnost Úřadu Khk Pk v roce 2012 je kromě tohoto bodu popsána i v bodech až této Výroční zprávy (VZ). Početní obsazení Úřadu Khk Pk bylo v průběhu roku 2012 udržováno na provozním minimu (do : ,5 / od : ). Došlo k personální obměně 1 zaměstnankyně z důvodu jejího odchodu na rodičovskou dovolenou. Úřad Khk Pk zaměstnával k pracovníky v následující funkční struktuře Kancelář Pardubice: Oblastní kancelář Česká Třebová: Oblastní kancelář Chrudim: Oblastní kancelář Svitavy: ředitel, tajemník, ekonom/asistent, marketingový manažer/informatik vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře vedoucí kanceláře Funkce Odborný asistent v pardubické kanceláři byl jeden zaměstnanec s 0,5 úvazkem na dobu určitou (pracovní smlouva do ) k zajištění realizace projektu Volba povolání v Pardubickém kraji jeho závěrečného vyhodnocení. Tato funkce byla do v plném rozsahu financována z projektu. Aktivity Úřadu Khk Pk k získávání nových členů a dalších finančních prostředků V průběhu roku 2012 pracovníci Úřadu Khk Pk realizovali níže uvedené aktivity, jejichž cílem bylo získání nových členů a dalších finančních prostředků: - Poskytování členských slev na služby CzechPointu. - Nabídky nečlenským firmám na zapojení do Rámcové smlouvy s T-Mobilem s výhodnými tarify. - Nabídky bezplatné prezentace podnikatelských aktivit na internetových stránkách Khk Pk a bezplatného zařazení do elektronického Katalogu členských slev. Katalog je průběžně aktualizován a je dostupný na webových stránkách Khk Pk - Prostřednictvím Ing.Linharta, ředitele Hradubické energetické o.p.s. Pardubice, bylo členů Khk Pk nabízeno bezplatné poradenství v oblasti dodávek elektrické energie a plynu. - Realizace jarního a podzimního dotazníkového průzkumu. Těmito průzkumy byly zjištěny názory členské základny na stávající aktivity Khk Pk a náměty na zlepšení této činnosti. Celkové výsledky obou těchto dotazníkových průzkumů a jejich analýzy jsou zapracovány do strategie činnosti Úřadu Khk Pk, která je součástí Plánu činnosti pro 2013 (viz bod 3.1 této VZ). - Od poskytování nové služba v rámci CzechPointu vydávání výpisů z evidence Rejstříku trestů právnických osob. - Dohoda spolupráce s týdeníkem 5+2 dny při získávání inzerce za provizi ve výši 15% z ceny Inzerátu. - V průběhu druhé poloviny měsíce září podpora zájmů podnikatelů při projektování dopravního řešení ulice 17.listopadu v Pardubicích. 4

5 - Uspořádání setkání podnikatelů se starostou města Chrudim dne Zahájení spolupráce s firmou AXIGON na přelomu měsíců září a října s cílem aktivně využívat nabídky jejich služeb k získávání nových členů a finanční prostředků pro Khk Pk (provize za registraci nových firem do internetové aplikace firmy AXIGON a za využívání služeb této firmy). - Uspořádání Kulatého stolu k projektu Národní soustava kvalifikací 2, který se konal dne v Pardubicích a byl součástí série financované z tohoto projektu. Další aktivity Úřadu Khk Pk jsou popsány v bodě této VZ Spolupráce s jinými právními subjekty Pardubický kraj V roce 2012 pokračovala spolupráce Khk Pk se zástupci samosprávy Pardubického kraje (Pk) a Krajského úřadu Pk zejména v oblasti podpory podnikání, dopravy a školství. - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním 13. Tříkrálového koncertu, která se konal dne Předseda představenstva Khk Pk se účastnil jednání Krajské tripartity. - Ředitel Úřadu Khk Pk se účastnil jednání Komise Rady Pk pro rozvoj lidských zdrojů. - Dne byla podepsána smlouva o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč na zajištění fungování regionálních informačních míst pro podnikatele (InMP) v Pardubicích, České Třebové, Chrudimi a ve Svitavách v roce Spolupráce při realizaci mediální kampaně Pk na podporu učňovského školství Nemachruj a buď machr, která byla zahájena v roce 2011 (zprostředkování jednání zástupců Kú Pk se zaměstnavateli o finanční podpoře kampaně a účast na těchto jednáních). - Hejtman Pardubického kraje poskytl záštitu nad konáním celokrajského Setkání podnikatelů Pk a tohoto Setkání se dne zúčastnili zástupci krajské samosprávy. - Dne se uskutečnila společná večeře celé Rady Pk a předsedů výborů ZPk a výkonné rady Khk Pk. - Dne se náměstek hejtmana Ing. Jaromír Dušek zúčastnil jednání odborné sekce pro rozvoj dopravy. Další právní subjekty V roce 2012 pokračovala tradiční spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, Destinační společností Východní Čechy, Univerzitou Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice Servisní činnost Khk Pk (přehled) Jednotlivé servisní činnosti Khk Pk vycházely z 4 zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky České národní rady ze dne 5. května 1992, a článku II. Statutu Khk Pk a byly zaměřeny do následujících oblastí a aktivit: Podpora podnikání a) reprezentace a koordinace společných zájmů členů vůči orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy, b) pomoc při rozvoji podnikání především malým a středním podnikatelům, c) podpora podnikatelské aktivity, prosazování, ochrana a obhajoba potřeb členů, d) rozvoj podmínek pro podnikání v Pardubickém kraji, e) účast na mezinárodních akcích, organizování obchodních misí regionálních podnikatelů do zahraničí a kontaktních setkání českých a zahraničních podnikatelů v Pardubickém kraji, f) propagace a šíření informací o podnikatelské činnosti členů, g) spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky a dalšími hospodářskými komorami v oblasti legislativy a při prosazování zájmů podnikatelů, h) zajišťování úkolů Hospodářské komory České republiky v rámci Pardubického kraje, i) zprostředkování kontaktu svých členů s Hospodářskou komorou České republiky a naopak, j) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími. 5

6 Marketingové služby a) organizování vzdělávacích, výchovných a odborných akcí, b) vydávání odborných stanovisek a vyjádření podle zvláštních předpisů, c) pomoc při vyhledávání vhodných tuzemských a zahraničních partnerů, d) poskytování informací o podnikatelských subjektech, e) organizování obchodních misí do zahraničí, f) spolupráce s institucemi, úřady a organizacemi zabývajícími se rozvojem Pardubického kraje a účast na řešení vybraných regionálních projektů a programů, g) organizování vzdělávací činnost a spolupráce s orgány státní správy a místní samosprávy při zajišťování profesního vzdělávání, rekvalifikace a řešení problémů zaměstnanosti, h) podpora rozvoje odborného školství v Pardubickém kraji, spolupráce s odborem školství Krajského úřadu, úřady práce a vzdělávacími institucemi Ekonomické služby (prostřednictvím InMP) a) poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností v ekonomické a legislativní oblasti, b) poskytování základních informací o podnikání a legislativě v EU Celní služby a) poskytování servisu v oblasti certifikační Servisní činnost (konkrétní služby a aktivity realizované v roce 2012) Oblast podpory podnikání V této oblasti bylo hlavní náplní činnosti Khk Pk zapojení do projektů realizovaných HK ČR a poskytovaných služeb, jejichž přehled je uveden v bodě této VZ. V tomto bodě je uveden stručný popis některých realizovaných projektů Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Vystavování osvědčení o původu zboží v případech, kdy toto osvědčení vyžadují dovozní předpisy cílové země nebo podmínky kontraktu uzavřeného s příjemcem zboží. Uvedené dokumenty byly zákazníkům vystavovány buď přímo v kanceláři Pardubice, nebo prostřednictvím ostatních Oblastních kanceláří Khk Pk. CzechPoint Vydávání výpisů z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Katastru nemovitostí, Rejstříku trestů fyzických osob a Rejstříku trestů právnických osob. Ověřování podpisů a listin. Komplexní služby CP byly poskytovány přímo ve všech kancelářích Khk Pk. MÝTO CZ Poskytování komplexních služeb v oblasti elektronického mýtného. Tyto služby byly poskytovány pouze v kanceláři Pardubice. Regionální exportní místa (REM) státní agentury CzechTrade Pokračovala spolupráce se zaměstnancem agentury CzechTrade (CT), který zajišťuje fungování REM v rámci 3 krajů, které tvoří NUTS II Severovýchod, a jehož kancelář je umístěna v Hradci Králové. Informační místa pro podnikatele (InMP), Kontaktní místa HK ČR (KM) V rámci fáze udržitelnosti projektu InMP byl poskytován informační servis ( informace o informacích ) včetně všeobecných informací o Pardubickém kraji, o podnikatelském prostředí v rámci EU, o programech podpory MSP na regionální a celostátní úrovni. Zprostředkování specializovaného poradenství bylo poskytováno ve spolupráci s oborovými informačními místy. Byly zprostředkovány služby ratingu firem. Zodpovězení konkrétních dotazů zajišťovala v rámci udržitelnosti projektu InMP kontaktní místa v kancelářích Khk Pk, tj. v České Třebové, Chrudimi, Pardubicích a ve Svitavách. Dotazy bylo možné pokládat osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce V rámci projektu KM byl poskytován 1 pracovníkem pardubické kanceláře informační servis v rozsahu InMP Oblast marketingových služeb Vzdělávání V roce 2012 se konalo celkem 23 seminářů, z toho 6

7 - 5 v Oblasti Chrudim (79 účastníků), - 3 v Oblasti Orlicko (33 účastníků), - 9 v Oblasti Pardubice (161 účastníků), - 6 v Oblasti Svitavy (99 účastníků). Dalších 15 připravených seminářů se neuskutečnilo z důvodu malého zájmu. V závěru roku 2012 byla zahájena příprava semináře na požadované téma Novela občanského zákoníku od vyhledáním vhodného lektora. Tento seminář bude realizován v březnu Pořádané semináře byly zaměřeny pouze na aktuální nebo na v minulosti navštěvovaná témata. Některá témata byla nabízena ve spolupráci s komerčními vzdělávacími a podnikatelskými subjekty v rámci jejich PR aktivit. Pro členy Khk Pk byly poskytovány slevy na vstupném. Podpora exportu V průběhu roku 2012 se uskutečnily tyto aktivity: - Česko-Pobaltské podnikatelské fórum, které bylo zorganizováno ve spolupráci s Česko-Pobaltskou obchodní komorou (Krajský úřad Pardubického kraje, ). - Regionální Exportní seminář, který byl uspořádaný společně s HK ČR a MPO ČR (Krajský úřad Pardubického kraje, ). V celém průběhu roku 2012 byla Khk Pk zapojena do realizace projektu HK ČR Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období Úlohou Khk Pk v tomto projektu bylo zajistit fungování regionálního pracoviště tohoto projektu pro Pardubický kraj po materiální a personální stránce. Public Relations Aktivity v oblasti Public Relations (PR) byly tak jako v předchozích letech zaměřeny na vytváření pozitivních vztahů mezi Khk Pk a širokou nejen podnikatelskou veřejností. Stejně jako v minulém období bylo hlavním obsahem PR aktivit především rozšiřování a prohlubování informací o činnosti a významu hospodářské komory a upevňování jejího postavení v podnikatelském prostředí. S cílem zlepšit prezentaci Khk Pk pokračovalo v roce 2012 vydávání Tiskových zpráv (TZ) a komunikace se zástupci médií. Sdělovacím prostředkům byly zaslány TZ o konání těchto akcí: - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s ekonomem Tomášem Sedláčkem ( v Chrudimi). - Setkání zástupců Khk Pk se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( v hotelu Bohemia v Chrudimi) - Závěrečné celokrajské konference projektu VPPk ( v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči-Ústupkách), - X.ročníku tenisového turnaje a neformálního setkání podnikatelů Pardubického kraje ( na Seči- Ústupkách). - Kulatém stolu k projektu Národní soustava kvalifikací 2 ( v Pardubicích) - Setkání podnikatelů Pk ( ve Smetanově domě v Litomyšli), Byl vydáván tištěný Zpravodaj a provozovány průběžně aktualizované internetové stránky Pokračovalo vydávání a rozesílání elektronického ezpravodaje. Na propagaci Khk Pk se v průběhu 1.pololetí roku 2012 výrazně podílely aktivity v rámci realizovaného projektu Volba povolání v Pardubickém kraji. Khk Pk se realizací tohoto projektu dostala do širokého povědomí podnikatelské i nepodnikatelské veřejnosti. Aktivity Khk Pk byly průběžně prezentovány rovněž v rámci projektů jiných příjemců podpory, do kterých je Khk Pk resp. její zaměstnanci zapojeni. Khk Pk byla prezentována ve sdělovacích prostředcích v rámci propagace Tříkrálového koncertu 2012 ( , Dům hudby Pardubice). Dále byla Khk PK v průběhu roku 2012 prezentována formou partnerství nebo účastí jejich zástupců v rámci níže uvedených odborných a společenských akcí a výstav souvisejících s podnikatelskými aktivitami: - Setkání podnikatelů Pardubického kraje s ekonomem Tomášem Sedláčkem ( , Chrudim) 7

8 - Jarní a podzimní části 17. ročníku Pardubické stavební výstavy 2012 (březen a říjen 2012, IDEON Pardubice) - Setkání se členy Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( , Chrudim) - I. ročníku Dopravní konference ( , Univerzita Pardubice) ročníku Mezinárodního silničního veletrhu ( , areál Správy a údržby silnic Pardubického kraje v Pardubicích Doubravicích) - Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Hospodářských novin Živnostník a firma roku 2012 ( , hotel EURO Pardubice). - Veletrhu dalšího vzdělávání Pardubického kraje ( , IDEON Pardubice) - Vyhlášení výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys Pardubického kraje 2012 pořádaného týdeníkem Ekonom ( , hotel EURO Pardubice) - Seminářů ke změnám v organizačnímu uspořádání Celní správy ČR od ( , Pardubice / , Ústí n.o. / , Svitavy) - Krajské konference UNIV2 KRAJE Pardubický kraj pořádané Národním ústavem odborného vzdělávání ( , Kongresový hotel Jezerka, Seč) - Dvou koncertů zimní části 4.ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Le Quattro Stagioni (6. a , Dům hudby Pardubice) Pokračovala spolupráce s regionálními deníky, Českým rozhlasem Pardubice a pardubickou redakcí České televize při komentování aktuálních ekonomických témat a prezentaci připravovaných projektů. Mediálním partnerem Khk Pk je dlouhodobě Český rozhlas Pardubice. Společenské a sportovní akce Setkání podnikatelů V roce 2012 pokračovala tradice pořádání podzimních setkání podnikatelů. Dne se ve Smetanově domě v Litomyšli konalo jediné celokrajské setkání. Setkání se zúčastnili kromě zástupci členských a nečlenských firem i zástupci nově zvolené krajské samosprávy: nový hejtman Pk pan Netolický, jeho náměstci Línek a Dušek a člen rady Pk pan Křišťál. Setkání bylo tradičně využito k výměně názorů na vývoj ekonomiky a činnost komory. Další společenské akce Dne 11.ledna 2012 se pod patronací hejtmana Pardubického kraje konal 13.ročník Tříkrálového koncertu. Dne se jako součást tenisového turnaje na Seči konalo neformální setkání podnikatelů Pardubického kraje. Dne se konalo setkání podnikatelů se starostou města Chrudim. Sportovní akce Ve dnech se konal X.ročník tenisového turnaje na Seči, který uspořádala Oblastní kancelář Chrudim. Dne se konal v Litomyšli I. ročník Závodu motokár o pohár Khk Pk, který uspořádala Oblastní kancelář Svitavy. Dne se konal v Pardubicích Tenisový turnaj dvojic, který uspořádala členská firma SK-EKO ve spolupráci s pardubickou kanceláří Khk Pk. Dne se v Ústí nad Orlicí konal jubilejní X. ročník Bowlingového turnaje podnikatelů a firem, který uspořádala Oblastní kancelář Česká Třebová Oblast ekonomických služeb Poradenství V rámci oblastních Informačních míst pro podnikatele Khk Pk (InMP) a Kontaktního místa HK ČR v Pardubicích bylo pro podnikatele k dispozici bezplatné poradenství v otázkách souvisejících s podnikáním, legislativou ČR a EU, celními předpisy, exportem. V roce 2012 bylo v rámci těchto služeb zodpovězeno celkem 34 dotazy, z toho dle kanceláří: Pardubice 18, Orlicko 3 a Svitavy 13. V pardubické kanceláři Khk Pk bylo k dispozici krajské Centrum patentových informací, ve kterém bylo možné získat základní informace a informační brožury ohledně přihlašování patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek, kontakty na patentové zástupce. Toto Centrum nabízelo i zpracování základní rešerše. 8

9 Poskytování informací Členům Khk Pk byly zasílány informace související s podnikáním a činností hospodářské komory. Pro ostatní podnikatele byly tyto informace k dispozici na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách Khk Pk. Dalším zdrojem informací pro členy Khk Pk byly tištěný Zpravodaj Khk Pk a elektronický ezpravodaj Khk Pk. Tyto zpravodaje byly společně s měsíčníkem HK ČR KOMORA.CZ zdarma rozesílány členům Khk Pk. Informace o činnosti Khk Pk byly rovněž zveřejňovány i v informačních médiích (např. webové stránky) některých měst Pk, se kterými Khk Pk spolupracuje při podpoře podnikání v daném regionu Oblast celních služeb Činnost poradenská Tato činnost byla zaměřena na - zajišťování informovanosti podnikatelů o změnách v legislativě prostřednictvím Zpravodaje Khk Pk, ezpravodaje Khk Pk a internetových stránek Khk Pk - získávání kvalitních podkladových materiálů pro konzultační činnost z celní, obchodní, licenční a jiné související problematiky. Činnost celně-certifikační Tato činnost byla zaměřena na - ověřování dokladů o původu zboží a dalších dokumentů potřebných pro zahraniční obchod, - vystavování karnetů ATA a vedení související agendy, - vypisování karnetů ATA a certifikátů o původu zboží dle požadavku zákazníka P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e ( p ř e h l e d ) Zapojení do projektů a služeb v průběhu roku Projekty a služby Hospodářské komory ČR Realizované projekty a služby Název: Karnety ATA, certifikační činnost o původu zboží Zadavatel: HK ČR Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (vystavování a prodej dokumentů, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 2 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: CzechPoint Zadavatel: HK ČR Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (vystavování dokumentů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců formou DPP s HK ČR Název: MÝTO CZ Zadavatel: Servis Hospodářské komory Prahy, s.r.o. Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o poskytování služeb Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích (inkasování mýtného, výdej a příjem snímacích jednotek, poradenská činnost) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 4 zaměstnanci v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk 9

10 Název: Kontaktní místa HK ČR (KM) Zadavatel: HK ČR Období realizace: od Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o vzájemné spolupráci Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Zajištění společné účasti firem na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích v období Zadavatel: HK ČR: Období realizace : Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Název: Nové materiály a technologie, spojení výzkumu, vývoje a technické praxe (Tech_Net) Zadavatel: HK ČR Doba trvání : Zapojení Khk Pk (forma): DPČ 1 zaměstnankyně s HK ČR Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti regionálního kontaktního místa v Pardubicích Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s HK ČR Ukončené projekty v období zajištění smluvně závazné udržitelnosti Název: Informační místa pro podnikatele (InMP) Zadavatel projektu: HK ČR Období realizace: (Od jsou pro zajištění smluvně závazné udržitelnosti projektu poskytovány služby v rozsahu InMP ve všech kancelářích Khk Pk. Poskytování těchto služeb bylo v roce 2012 financováno pouze z příjmů Khk Pk a finančního příspěvku od Pardubického kraje. V roce 2012 se tedy HK ČR jako zadavatel projektu na financování nepodílela.) Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění činnosti 4 kontaktních míst Pardubice, Chrudim, Česká Třebová, Svitavy (poradenská činnost, zodpovídání dotazů) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 5 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Další realizované projekty Realizované projekty Khk Pk jako příjemce podpory Název: Volba povolání v Pardubickém kraji Období realizace: od do (udržitelnost do ) Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 6 zaměstnanců v rámci pracovní smlouvy s Khk Pk Realizované projekty Khk Pk jako smluvní partner Název: Vzdělávání zaměstnanců v odvětví stavebnictví Příjemce podpory: Regionální hospodářská komora Brno Období partnerství: do Zapojení Khk Pk (forma): smlouva o partnerství při realizaci projektu Zapojení Khk Pk (obsah): zajištění realizace projektu v Pardubickém kraji Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s Khk Pk Realizované projekty neformální spolupráce s příjemcem podpory Název: Podpora poskytování dalšího vzdělávání v Pardubickém kraji Příjemce podpory: PVV a.s., Pardubice Období spolupráce: do Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: bez zapojení formou pracovně právního vztahu (od ) 10

11 Název: I my chceme pracovat Příjemce podpory: Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s Pardubice Období spolupráce: od 1.listopadu 2010 do Zapojení Khk Pk (forma): bez smluvního vztahu Zapojení Khk Pk (obsah): komunikace se sociálními partnery-zaměstnavateli Zapojení zaměstnanců Khk Pk: 1 zaměstnanec formou DPČ s příjemcem podpory (do ) Přehled dalších projektových aktivit Khk Pk v roce 2012 Tyto aktivity byly jednou z hlavních náplní činnosti Úřadu Khk Pk po celý rok 2012 s cílem získat další finanční prostředky na fungování Khk Pk z Operačních programů (OP) Podané žádosti úspěšné Khk Pk jako žadatel Žádná z podaných žádostí nebyla úspěšná. Přehled podaných-neúspěšných žádostí viz bod této VZ Podané žádosti neúspěšné - Khk Pk jako žadatel Název: Podpora manuálních dovedností žáků v Pardubickém kraji Datum podání žádosti: Předpokládané datum zahájení: Doba trvání: 21 měsíc Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): 6 zaměstnanců v rámci PS s Khk Pk Název: Podpora kariérového poradenství v základních školách Pardubického kraje Datum podání žádosti: Předpokládané datum zahájení: Doba trvání: 21 měsíc Finanční podíl Khk Pk: úhrada části mzdových nákladů zaměstnanců Zapojení zaměstnanců Khk Pk (forma): 6 zaměstnanců v rámci PS s Khk Pk Další projektové aktivity Projekt Národní soustava povolání a kvalifikací 2 (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.) V roce 2012 probíhala jednání o možnostech zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení Khk Pk na období od 1.1. do formou DPČ 1 zaměstnance s realizátorem projektu Národním ústavem pro vzdělávání Praha. Projekt Koncept dalšího vzdělávání (Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání na základě doporučení Strategie celoživotního učení přijaté vládou ČR a pilotní ověření některých jeho aspektů) V závěru roku 2012 proběhla o možnostech zapojení Khk Pk do realizace tohoto projektu. Bylo dohodnuto zapojení Khk Pk na období od 1.1. do formou DPČ 1 zaměstnance s realizátorem projektu Národním ústavem pro vzdělávání Praha. Projektová spolupráce s Univerzitou Pardubice Pokračovala jednání o možnostech spolupráce na projektech zaměřených na zvyšování praktických znalostí a dovedností jejich absolventů a na usměrňování aplikovaného výzkumu. V průběhu roku 2012 nedošlo ke vzniku partnerství na realizaci žádného projektu Podmínky zapojení Khk Pk do projektů Zapojení do projektů HK ČR a ostatních subjektů bylo odsouhlaseno představenstvem Khk Pk. Cílem těchto projektů je naplnění usnesení Sněmu HK ČR o rozšiřování nových služeb a standardizaci již poskytovaných služeb v celé komorové síti a podpora technického vzdělávání na území Pardubického kraje. Veškeré projekty financované z Operačních programů jsou neziskové, hrazeny jsou pouze průkazně vynaložené uznatelné náklady. 11

12 2.4. S t a v č l e n s k é z á k l a d n y k Ke snížení počtu členů na základě písemného oznámení o vystoupení docházelo především v souvislosti s hrazením členských příspěvků. Do nezaplatili členské příspěvky celkem 4 členové (FO), z toho dle Oblastí: Oblast Pardubice 1, Oblast Chrudim 1, Oblast Svitavy 2. Představenstvo Khk Pk na zasedání dne rozhodlo o vyloučení výše uvedených FO pro nesplnění základné členské povinnost, tj. zaplacení členského příspěvku H o s p o d á ř s k ý v ý s l e d e k k Ke dni byl vykázán HV (zisk) ve výši Kč. Vykázaný HV je nižší než rozpočtem plánovaný HV (zisk) ve výši Kč především z důvodu nižšího než očekávaného naplnění výnosové položky Tržby za karnety a certifikáty. Dle zpracovaného daňového přiznání je celková daňová povinnost nulová. Dosažený HV se příznivě promítl i do cash-flow Khk Pk. Na všech účtech Khk Pk a hotovosti bylo k k dispozici celkem Kč, (k Kč). Komentář k některým výnosovým položkám Položka Tržby za karnety a certifikáty Naplňování této položky bylo negativně ovlivněno výrazným meziročním poklesem počtu vystavených certifikátů karnetů v průběhu měsíců srpen a září. V ostatních měsících roku 2012 byly výnosy na úrovni roku Meziroční snížení výnosů z této položky činí Kč. 12

13 Položka Projekty, studie, analýzy Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami na realizované projekty HK ČR. Výnosy z projektu Veletrhy a výstavy byly zaúčtovávány čtvrtletně. Položka Příspěvky členů Naplňování této položky je negativně ovlivněno provedením storna faktur vystaveným členům, kteří v průběhu roku 2012 sami ukončili členství ( Kč) resp. nezaplatili příspěvek za rok 2012 ( Kč). Položka Provozní dotace Do této položky jsou účtovány: - finanční prostředky projektu VPPk, - finanční příspěvek Pk na provoz InMP, - příjmy z projektů VPPk a RHK Brno. Naplňování této položky proběhlo v souladu s uzavřenými smlouvami a postupem realizace uvedených projektů. Položka Tržby za ostatní služby Do této položky jsou zahrnuty i výnosy ze služeb poskytovaných v rámci systému CzechPoint ve všech 4 kancelářích Khk Pk. Z porovnání výsledků za sledované období 2012 a 2011 vyplývá, že za celou Khk Pk došlo k meziročnímu nárůstu výnosů z této činnosti ve výši cca 2 %. Meziroční vývoj výnosů dle jednotlivých kanceláří Pardubice: +26%, Česká Třebová: - 39%, Chrudim: - 55%, Svitavy: +5,5%. Výnosy jednotlivých kanceláří jsou kromě aktivit při propagování těchto služeb ovlivňovány i jejich umístěním (pozitivní vliv u kanceláře Pardubice / negativní vliv zejména u kanceláře Svitavy). Výnosy Khk Pk celkem za rok 2012 byly obdobně jako v roce 2011 vyšší než poplatky uhrazené HK ČR. Komentář k některým nákladovým položkám Položka Ostatní služby celkem ostatní Čerpání této položky bylo ovlivněno zejména - náklady na Tříkrálový koncert 2012, Tenisový turnaj na Seči, Bowlingový turnaj a Setkání podnikatelů náklady na propagaci Khk Pk v knize o obci Ležáky. Do této položky jsou zahrnuty i náklady na účetnictví. Položka Mzdové náklady vč. SP a ZP Čerpání této položky bylo ovlivněno - doplatkem prémií ředitele Úřadu za rok 2011 z nákladů roku 2012, - navýšením základních měsíčních mezd od dle rozhodnutí výkonné rady, - ukončením projektu VPPk k (část mzdových nákladů byla hrazena z tohoto projektu), - výplatou vratné zálohy prémií za rok 2012 všem zaměstnancům Úřadu. 13

14 14

15 Hospodářský výsledek účetních středisek Khk Pk k OK Pardubice : Kč OK Chrudim : Kč OK Orlicko : Kč OK Svitavy : Kč Centrální činnosti : Kč InMP : Kč 15

16 3. Plán činnosti a rozpočet Krajské hospodářské komory Pardubického kraje na rok P l á n č i n n o s t i n a r o k Zaměření činnosti (vize a cíle) Khk Pk Zaměření činnosti bude v roce 2013 vycházet obdobně jako v minulých letech ze strategických záměrů Khk Pk. Prvořadou aktivitou Khk Pk bude podpora podnikání v Pardubickém kraji. Dílčí aktivity Khk Pk budou zaměřeny zejména na - Zlepšování úrovně podpory podnikání na území Pk. - Zkvalitňování a rozšiřování poskytovaných služeb. Poskytované služby budou stále více směřovány zejména na malé a střední podnikatelské subjekty, a to do oblasti práva, ekonomiky, vzdělávání, personalistiky a snižování provozních nákladů. - Zlepšování péče o členskou základnu. - Poradenskou činnost pro členskou základnu v oblasti získávání finančních prostředků z Operačních programů. - Zvyšování prestiže a autority hospodářské komory na území Pardubického kraje. - Zlepšení mediální prezentace, zatraktivnění obsahu internetových stránek a propagace poskytovaných služeb. - Prezentaci stanovisek k aktuálním problémům, které negativně ovlivňují podnikání. - Intenzivní spolupráci s poslanci a senátory při přípravě legislativy, která ovlivňuje podmínky podnikání v ČR. - Zlepšení spolupráce s orgány samosprávy při přípravě a realizaci strategických dokumentů rozvoje území v jejich působnosti. - Získávání finančních prostředků z Operačních programů prostřednictvím projektů, které budou zaměřeny především na podporu podnikání a do oblasti vzdělávání. - Zapojení do realizace projektů v rámci Operačních programů. - Udržení postavení mezi nejvýznamnějšími regionálními složkami Hospodářské komory ČR. - Zlepšení spolupráce s představiteli samosprávy a Krajského úřadu Pardubického kraje, samospráv měst, Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a Univerzity Pardubice. Zaměření činnosti Khk Pk bude v průběhu roku 2013 dále doplňováno na základě potřeb a podnětů členské základny a rozhodnutí Shromáždění delegátů a členů, představenstva a Oblastních rad. V roce 2013 bude kladen důraz na aktivity, jejichž hlavním cílem je zajištění finančních prostředků na pokrytí nákladů na činnost Khk Pk. Tyto aktivity budou zaměřeny na získávání finančních prostředků jednak z komerčních služeb, jednak z Operačních programů (Khk Pk jako realizátor nebo smluvní partner projektů) Strategie činnosti Úřadu Khk Pk Tato strategie je konkretizací některých vizí a cílů uvedených v bodě této VZ a byla zpracována na základě předložených návrhů na zlepšení komunikace s členskou základnou a výsledků 2 dotazníkových průzkumů mezi členskou základnou provedených v roce 2012 a analýzy těchto výsledků Práce členskou základnou 1. Pořádání pravidelných neformálních setkání s nově přijatými členy za účasti členů příslušné Oblastní rady, vedoucí Oblastní kanceláře a ředitele Úřadu Khk Pk, na kterých budou noví členové seznámeni s aktivitami Khk Pk, výhodami členství apod. 2. Zvýšení četnosti osobních návštěv u jednotlivých členů. 3. Pravidelné zjišťování názorů a námětů členské základny na činnost Khk Pk. 4. Aktivizace činnosti odborných sekcí. 5. Rozšíření bezplatné prezentace členů na webových stránkách Khk Pk. 6. Aktuální informování členů o důležitých změnách v legislativě, o vyhlašovaných výzvách relevantních Operačních programů. 16

17 7. Poskytování bezplatného resp. cenově přijatelného daňového, účetního a právního poradenství a poradenství při vymáhání pohledávek zejména pro malé firmy a OSVČ. 8. Vytvoření a zavedení balíčků služeb pro členy 9. Informování členské základny o výstupech legislativního připomínkování HK ČR Získávání nových členů 1. Pořádání kulatých stolů s významnými osobnostmi (ekonomové, podnikatelé, politici) v jednotlivých Oblastech. 2. Osobní návštěvy u vytipovaných podnikatelů nečlenů. 3. Využívání Katalogu členských slev. 4. Zprostředkování setkání s podnikateli ze zahraničí a zprostředkování kontaktů exportních firem. 5. Aktivní spolupráce s MAS a zajištění účasti podnikatelů v řídících orgánech MAS s cílem získat informace o rozdělování financí pro další programovací období Prezentace činnosti 1. Zveřejňování informací a stanovisek Khk Pk v periodikách Pk, na webu Khk Pk, ve Zpravodaji Khk Pk a časopisu Komora.cz a na akcích Khk Pk. 2. Informování členů a ostatních podnikatelů o aktivitách Khk Pk a poskytovaných službách včetně členských slev (CzechPoint, T-Mobile). 3. Partnerství Khk Pk na odborných, společenských, kulturních a sportovních akcích. 4. Využívání účasti podnikatelů na odborných seminářích a při poskytování služeb (CzechPoint, karnety certifikáty, MÝTO.CZ) k seznámení s činností Khk Pk. 5. Prezentace Khk Pk na akcích pořádaných odbornými středními školami pro jejich sociální partnery. Aktivní spoluúčast Khk Pk na dalších akcích těchto škol (např. přehlídkách, burzách škol) a na aktivitách v oblasti dalšího vzdělávání Servisní činnost Úřadu Khk Pk V roce 2013 bude Úřad Khk Pk poskytovat nadále ve svých Oblastních kancelářích Česká Třebová, Chrudim a Svitavy a v Kanceláři Pardubice již tradiční služby v rozsahu roku 2012, zejména: - Poradenskou a konzultační činnost v rámci Informačních míst pro podnikatele (InMP). - Vydávání ověřených výpisů z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříků trestů fyzických a právnických osob, ověřování listin a podpisů v rámci Ověřovatelských kanceláří (OVKA) zapojených do sítě kontaktních míst veřejné správy CzechPoint a poskytování členských slev na tyto služby. - Školení a semináře k poptávaným a aktuálním tématům. - Poradenská a konzultační činnost v rámci Centrálního registru firem HK ČR. V kanceláři Pardubice budou nad rámec výše uvedených služeb dále realizováno - Vystavování celních a certifikačních dokladů. - Služby související s elektronickým mýtným. - V rámci Kontaktního místa HK ČR (dříve Jednotné kontaktní místo) poradenská a konzultační činnost. - Aktivity související s fungováním Regionální kanceláře krajského zastoupení Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Bude pokračovat aktualizace a rozšiřování elektronického Katalogu členských slev Organizační uspořádání Úřadu Khk Pk Personální obsazení Úřadu Khk Pk k : Kancelář Pardubice 4 zaměstnanci na plný úvazek Oblastní kancelář Česká Třebová 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Chrudim 1 zaměstnankyně na plný úvazek Oblastní kancelář Svitavy 1 zaměstnankyně na plný úvazek Funkční obsazení k je totožné s obsazením platným od Vývoj funkčního obsazení Úřadu Khk Pk bude v průběhu roku 2013 závislý zejména na zapojení Khk Pk do projektů realizovaných HK ČR resp. jinými subjekty. V případě zapojení do dalších projektů HK ČR nebo jiných subjektů bude po vyčerpání vlastní kapacity Úřadu Khk Pk personální obsazení operativně navyšováno některou z těchto 17

18 forem: pracovní poměr na dobu určitou, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti. Dne 8. dubna 2013 bylo představenstvem Khk Pk schváleno s účinností od zřízení funkce Vedoucí Oblastní kanceláře Pardubice s cílem sjednotit přístup k členské základně ve všech Oblastech Khk Pk. Zřízením této funkce nedojde ke zvýšení počtu zaměstnanců Úřadu Khk Pk v kanceláři Pardubice P r o j e k t o v é a k t i v i t y v r o c e Pokračování projektů Projekty, do kterých bude Khk Pk zapojena v roce 2013 (včetně popisu formy a obsahu tohoto zapojení), jsou uvedeny v bodě této VZ Zapojení do nových projektů prostřednictvím HK ČR Od je Khk Pk prostřednictví HK ČR zapojena do 2 níže uvedených projektů, jejichž realizátorem je Národní ústav pro vzdělávání Praha. Projekt Národní soustava kvalifikací 2 (NSK2) (Cílem projektu je zajištění realizace zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) Do realizace tohoto projektu je na období 1.pololetí 2013 formou DPČ s realizátorem projektu zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako člen Týmu regiony. Členové tohoto týmu budou na regionální úrovni seznamovat představitele firem s přínosy praktického využívání NSK v podnikatelské a personální praxi a zároveň je motivovat k implementaci a aktivnímu používání tohoto nástroje v dané společnosti. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci naší komory a k získání nových členů. Projekt Koncept dalšího vzdělávání (Cílem projektu je zpracování koncepčního návrhu systémového prostředí pro oblast dalšího vzdělávání na základě doporučení Strategie celoživotního učení přijaté vládou ČR a pilotní ověření některých jeho aspektů) Do realizace tohoto projektu je na období od 1.1. do formou DPČ s realizátorem projektu zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako Externí expert metodik. Náplní činnosti této pozice je zajišťování kontaktů s klíčovými zástupci cílových skupin (vzdělávací instituce, významní zaměstnavatelé, zástupci samosprávy) v rámci Pk, získávání zpětné vazby a připomínek od klíčových zástupců cílových skupin, vyhodnocování těchto připomínek a jejich předávání k dalšímu zpracování. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci naší komory a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do výše uvedených projektů je snížení vlastních mzdových nákladů Zapojení do nových projektů prostřednictvím dalších subjektů Od po dobu následujících 19 měsíců bude Khk Pk zapojena do realizace projektu Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice (Cílem projektu je zlepšit úroveň dalšího vzdělávání v oblasti personalistiky. / Realizátor SOFTprojects, o.s., Brno) Do realizace tohoto projektu bude dle obsahu podané žádosti zapojen 1 zaměstnanec Khk Pk jako Odborný koordinátor. Náplní činnosti této pozice bude motivace a zapojení cílové skupiny (personalistů malých a středních firem) do projektu, spolupráce při pilotním ověřování projektových výstupů. Úkolem zapojení Khk Pk bude především komunikace s cílovou skupinou. Komunikace se zástupci firem bude využita k propagaci Khk Pk a k získání nových členů. Finančním přínosem zapojení Khk Pk do výše uvedeného projektu je snížení vlastních mzdových nákladů. 18

19 3.3. R o z p o č e t n a r o k Rozpočet Khk Pk pro rok 2013 je na základě usnesení představenstva č. PŘ-4-5/2012 ze dne navrhován s HV ve výši Kč s cílem vytvořit rezervu pro případ negativního vývoje výnosových resp. nákladových položek. V předloženém návrhu je výše jednotlivých výnosových a nákladových položek rozpočtu Khk Pk pro rok 2013 uvedena zejména na základě jejich dosažených hodnot za rok 2011 a rok 2012, očekávaného vývoje v roce 2013 a skutečnosti, že v roce 2013 nebude Khk Pk přímým realizátorem (příjemcem dotace) žádného projektu. Do návrhu rozpočtu rovněž nejsou zahrnuty na základě zkušeností z roku 2010 finanční prostředky z očekávaných nových resp. obnovených služeb a projektů realizovaných prostřednictvím HK ČR. V případě, že se podaří získat další výnosy nad rámec navrženého rozpočtu (např. finanční prostředky z Operačních programů, od HK ČR resp. jiných subjektů), budou tyto výnosy použity ke zvýšení plánovaného zisku a tedy k vytvoření dalších finančních rezerv pro budoucí období, kdy nebudou k dispozici potřebné zdroje. Komentář k některým položkám návrhu rozpočtu pro rok 2013 Výnosové položky Projekty, studie, analýzy V předkládaném návrhu se nepředpokládá výnos z této aktivity, protože v současné době není uzavřen žádný smluvní vztah. Provozní dotace Předpokládaná výše této výnosové položky, tj Kč, je odvozena ze schváleného rozpočtu Pardubického kraje (Pk) a ze smlouvy uzavřené dne Tato výnosová položka je určena jako každoročně k podpoře udržitelnosti projektu InMP. Nákladové položky Mzdové náklady vč. SP a ZP Tato nákladová položka je odvozena z personálního obsazení Úřadu Khk Pk k (viz bod této VZ), výše základních měsíčních mezd na úrovni roku 2012 u všech zaměstnanců a z pravidel pro mzdovou oblast stanovených výkonnou radou dne a platných od , tj ze stanovené výše měsíčních základních mezd a jejich krácení v případě uzavření DPČ. Do této položky nejsou zahrnuty výplaty záloh na roční odměny. Do výše této nákladové položky je promítnuto uzavření DPČ 2 zaměstnanců Khk Pk s Národním ústavem pro vzdělávání Praha na realizaci projektů Koncept dalšího vzdělávání a Národní soustava kvalifikací 2 v rámci Pardubického kraje. Do výše této nákladové položky není promítnuto zapojení zaměstnanců Khk Pk do schválených projektů - Rozvoj dalšího vzdělávání v personalistice (realizátor: SOFTprojects o.s. Brno), - Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu (realizátor: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR). V případě poklesu některých výnosových položek (např. tržeb za karnety certifikáty) lze tento pokles kompenzovat v rámci této nákladové položky buď snížením základních měsíčních mezd všem stávajícím zaměstnancům např. na úroveň před zahájením projektu VPPk (tj. před listopad 2009) nebo minimalizací personálního obsazení Úřadu, tedy snížením počtu zaměstnanců resp. snížením úvazku stávajících zaměstnanců. Cestovné Tato položka je oproti předcházejícím obdobím zvýšena na cca dvojnásobek pro vytvoření podmínek pro zlepšení práce s členskou základnou a získávání nových členů. Ostatní služby Tato položka zahrnuje mj. náklady na vedení účetnictví firmou AV-AUDITING a na realizaci společenských a sportovních akcí dle schváleného plánu (Tříkrálový koncert, tenisové turnaje na Seči a v Pardubicích, Bowlingový turnaj, závod motokár, jarní a podzimní Setkání podnikatelů). Odpisy V roce 2013 bude tato položka obsahovat pouze odpisy na vozidlo Fábia pořízené v roce

20 Zpracoval: Ing. Roman Sodomka, ředitel Úřadu Khk Pk V Pardubicích, dne 9. dubna

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Krajská hospodářská komora Pardubického kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.khkpce.cz (Toto znění Výroční zprávy za rok 2013 bylo schváleno shromážděním delegátů komory dne 28.dubna 2014) 1 Obsah: 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Střední odborná škola Emila Holuba,s.r.o. ZPRÁVA O ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dukelská 65, Brno 614 00 Výroční zpráva o škole za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika právnické osoby

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výroční zpráva o plnění úkolů Jihočeskou hospodářskou komorou za rok 2015. NÁVRH

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Charakteristika společnosti

Charakteristika společnosti Charakteristika Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. je vzdělávací organizací, která se zaměřuje na celoživotní vzdělávání občanů v oblasti rekvalifikačního, inovačního a zájmového vzdělání. Výuka probíhá

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o.

Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Školicí středisko TL-ULTRALIGHT s.r.o. Záměrem projektu je rekonstrukce v současné době nevyužívané budovy v areálu letiště v Hradci Králové na školicí středisko leteckého průmyslu. Vzdělávání bude určeno

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program je zaměřen na podporu: činnosti stávajících

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 19.10. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 19. 10. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

Monitorovací zpráva. o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Údaje o projektu a Monitorovací zprávě Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0026 Název projektu

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4.

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4. Výroční zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR za rok 2010 1 Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním

Více

Vyhlášení grantového řízení

Vyhlášení grantového řízení ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pro informování o evropských záležitostech nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana telefon 221 774 132 fax: 221 774 289 V Praze dne 25.07.2005 Č.j. 14615/05-OEZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka služeb internetové inzerce volných pracovních míst pro SÚKL Zadavatel : Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání V návaznosti na vyhlášení výzev k předkládání individuálních projektů a předložení

Více

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby

Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby Zadávací dokumentace v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého kraje a Pokyny pro zadávání veřejných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44

Rada Asociace krajů České republiky. 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Rada Asociace krajů České republiky 6. zasedání Rady dne 12. - 13. září 2013 v Ústí nad Labem 4. funkční období Rady 2012-2016 TISK: 44 Projekt Kraje pro bezpečný internet Obsah: 1. Návrh usnesení 2. Popis

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2008 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut Rady byl schválen

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche Podpora

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2013 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA

Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Analýza stavu implementace a řízení projektů SA Fáze 2: Analýza stavu projektového řízení ve veřejné správě Zadavatel: Ministerstvo vnitra České republiky Sídlo: Nad štolou 936/3, Praha 7 Holešovice, 170

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A ÚRR VZ-2012/0002/OKŘ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Regionální rada regionu soudrţnosti

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774 Česká

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2.

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2. Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 10 1. ÚVOD Základní přístupy a pojetí povinných příloh v tomto dokumentu jsou následující: Povinné

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 Název MAS: Zpracovatel zprávy: (jméno, příjmení, funkce) Havlíčkův kraj o.p.s. Jaroslava Hájková, ředitelka MAS Kontakt:

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2015 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016

Směrnice č. 01/2015. Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2015/2016 Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz Směrnice č. 01/2015 Vyhlášení 1.

Více

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni.

4. Informace o lidských zdrojích.6. 5.Informace o výnosech v členění podle zdrojů..6. 6.Informace o vývoji a stavu fondů o.p.s. k rozvahovému dni. Obsah 1. Základní údaje o společnosti... 2 Druh obecně prospěšných služeb:... 3 2. Historie Tyflokabinetu České Budějovice o.p.s.... 4 3. Informace o činnostech uskutečněných v účetním období v rámci obecně

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2013 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji spolupráce při zajišťování materiálních

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2460/10-S. Želivského 805, 280 02 Kolín IV Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2460/10-S Název kontrolované osoby: Mateřská škola Klubíčko s. r. o Sídlo: Želivského 805, 280 02 Kolín IV IČ: 26 131 021 Identifikátor:

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky

Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014. VÝZVA k předložení nabídky Pardubický kraj krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 čj. KrÚ 8825/2014 VÝZVA k předložení nabídky Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek

Více

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m

Vzorový spisový a skarta ní plán pro obce, které nemají pov ený obecní ad nebo nejsou obcí s rozší enou p sobností, m stské obvody a m Vzorový spisový a skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Obce, které nemají pověřený obecní

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 2069/2010-41 Č. j.: 32544/2010-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení Předmětem činnosti Právního poradenství pro členy

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-112/10-U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-112/10-U Mateřská škola Velká Bukovina, okres Děčín Adresa: 407 29 Velká Bukovina 184 Identifikátor: 600 075 320 IČ: 72

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci. ~ 1 ~ VIZE PERSONÁLNÍ

Více

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem.

Č.j.: 13877/2013-54. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Č.j.: 13877/2013-54 Veřejná zakázka: Zajištění komunikačních aktivit na zvýšení povědomí o Českém systému kvality služeb Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky Veřejná zakázka

Více

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky

Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Vybudování cyklostezky Radslavice Grymov v trase Jantarové stezky Čl. 1.: Název veřejné zakázky Vybudování cyklostezky Radslavice

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011

Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011 Zpráva o činnosti oddělení krizového řízení v roce 2011 1. Oblast krizového řízení a krizového plánování Řešení mimořádných událostí, krizových situací a dalších neodkladných záležitostí dořešení záležitostí,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2004 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004 Sešit 2. Kapitoly 336-398 336 Ministerstvo spravedlnosti Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci

1 Indikátory pro monitoring a evaluaci 1 Indikátory pro monitoring a evaluaci Vlastnosti a charakteristiky indikátorové soustavy Soustava indikátorů ROP byla vytvořena pro účely efektivního řízení distribuce finančních prostředků čerpaných

Více

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU (dále jako ZZRP ) OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 1. ÚDAJE O PROJEKTU 1.1. Číslo oblasti podpory 4.5a.1 1.2. Registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00138

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více